Pretraga sadržaja
Napredna pretraga»
 Broj9

SADR@AJ
9/08

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

KONKURSI NATJE^AJI OGLASI

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I [UMARSTVA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U AGENCIJI ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BiH

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INI DONJI VAKUF

JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INI STARI GRAD SARAJEVO

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODE]EG DR@AVNOG SLU@BENIKA U KANTONALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U FEDERALNOM ZAVODU ZA POLJOPRIVREDU

PONI[TENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U FEDERALNOJ DIREKCIJI ZA CIVILNU AVIJACIJU (FED-CAD)

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U FEDERALNOJ DIREKCIJI ZA CIVILNU AVIJACIJU (FED-CAD)

JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U STRU^NOJ SLU@BI DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PONI[TENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU ZA PRIVREDU BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI ZAVIDOVI]I

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJU ^LANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZE]A "KOMUNALAC" BANOVI]I

PONOVNI JAVNI KONKURS ZA IZBOR KANDIDATA ODBORA ZA REVIZIJU JP "KOMUNALAC" DD GRADA^AC

OGLAS NA UPRA@NJENE POZICIJE U REGULIRANIM TIJELIMA OP]INE MAGLAJ

PONI[TENJE JAVNOG OGLASA

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZE]A "UKUS " DOO KLJU^

JAVNI OGLAS ZA IZBOR VANJSKOG REVIZORA

KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA [KOLE

KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA SEKTORA ZA ANALIZU I OCJENU PROJEKATA INVESTICIJSKE BANKE FEDERACIJE BiH DD SARAJEVO

ODLUKU O RASPISIVANJU KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS BIBLIOTEKARA NA ODRE\ENO VRIJEME

JAVNI NATJE^AJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVE - -IZVR[NIH DIREKTORA JP "ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE" DD MOSTAR

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA NADZORNIH I UPRAVNIH ODBORA U REGULIRANIM TIJELIMA OP]INE FOJNICA

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA DIONI^KOG DRU[TVA "SARAJEVOPUTEVI" SARAJEVO

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I PREDLAGANJE KANDIDATA ZA IMENOVANJE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA "[UMSKO-GOSPODARSKOG DRU[TVA @UPANIJE ZAPADNOHERCEGOVA^KE" DOO POSU[JE

JAVNI NATJE^AJ ZA IMENOVANJE @UPANIJSKOG PRAVOBRANITELJA

JAVNI POZIV ZA PRIJEM VOLONTERA U FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA/ FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA TUZLA

ODLUKU O PONI[TENJU KONKURSA

OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA I NADZORNOG ODBORA JU "MUZEJ GRADA" ZENICA

OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" ZENICA

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE (3) TRI KANDIDATA ZA POZICIJU ^LANA NADZORNOG ODBORA KANTONALNOG JAVNOG PREDUZE]A "SARAJEVO-[UME" DOO SARAJEVO

PONOVNI NATJE^AJ/KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE OP]INSKOG JAVNOG PRAVOBRANITELJA

ODLUKU O PONI[TENJU KONKURSA

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZU "GRADSKA APOTEKA" BOSANSKI PETROVAC

KONKURS ZA IMENOVANJE NA POZICIJU DIREKTORA JAVNE USTANOVE SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA IZBOR KANDIDATA ZA ^LANOVE ODBORA ZA REVIZIJU JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO BUGOJNO

Nazad na vrh
| Download PDF |
Izbor jezika»      Skip Navigation Links
Bosanski
Hrvatski
Српски
 Broj9

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XV - Broj 9 

Srijeda, 27. 2. 2008. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

KONKURSI
NATJEČAJI
OGLASI 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA 

01.    Pomoćnik ministra u Sektoru za prehrambenu industriju - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Rukovodi Sektorom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 43. ovog pravilnika i neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora i to: priprema plan i program rada Sektora i stara se o njegovoj realizaciji; učestvuje u pripremi zakona i drugih propisa iz oblasti prehrambene industrije; radi na usklađivanju entitetskih propisa sa propisima i standardima EU; provodi politiku i s tim u vezi utvrđuje stanje u oblasti prehrambene industrije u Federaciji i posljedica koje mogu nastati u toj oblasti; prati propise EU i sarađuje sa odgovarajućim nadležnim institucijama u vezi evropskih integracija, WTO i dr.; istražuje i prati uvjete privređivanja i ekonomskog položaja privrednih društava, pojedinih grana i uticaj mjera ekonomske politike na rezultate poslovanja i predlaže mjere tekućeg i dugoročnog sistemskog karaktera; priprema srednjoročne i dugoročne strategije razvoja prehrambene industrije u Federaciji; učestvuje u izradi i provodi program podrški u prehrambenoj industriji; vrši i drugi poslove koje odredi ministar. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta  predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to: 

 • VSS, završen poljoprivredno-prehrambeni fakultet - odsjek tehnologije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, tehnološki fakultet-odsjek organske tehnologije ili prehrambene tehnologije, biotehnički fakultet-odsjek prehrambene tehnologije VII stepen, 
 • najmanje 5 godine radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma, 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja), 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Avde Hume broj 15, Sarajevo , ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ostale dokumente kojim dokazuju ispunjavanje općih i posebnih uvjeta zatraženih konkursom u roku od 8 dana od dostavljanja obavještenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski kanton
Avde Hume broj 15,71000 Sarajevo
sa naznakom za:
" Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-235-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. i člana 37. stav 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 35/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U AGENCIJI ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH 

I. Državni službenik 

01.    Stručni savjetnik za obuku i usavršavanje u Odjeljenju Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton sa sjedištem u Sarajevu - 1 (jedan) izvršilac 

II. Pripravnici 

01.    Pripravnik sa završenim pravnim fakultetom u Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton sa sjedištem u Livnu - 1 (jedan ) izvršilac 

02.    Pripravnik sa završenim pravnim fakultetom u Odjeljenju Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadno-hercegovački kanton sa sjedištem u Mostaru - 1 (jedan) izvršilac 

03.    Pripravnik sa završenim pravnim fakultetom u Odjeljenju Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton sa sjedištem u Tuzli - 1 (jedan) izvršilac 

04.    Pripravnik sa završenim pravnim fakultetom u Odjeljenju Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton sa sjedištem u Zenici - 1 (jedan) izvršilac 

I/01 Opis poslova: Izrađuje planove, izvještaje i informacije za kontinuirano stručno obrazovanje i usavršavanje državnih službenika, priprema i preduzima odgovarajuće mjere radi realizacije stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika. Organizuje edukaciju kandidata za polaganje ispita općeg znanja za državne službenike organa državne službe, u saradnji sa stručnim savjetnikom Ureda i odjeljenja izrađuje programe za kontinuirano stručno obučavanje i usavršavanje državnih službenika, organizira savjetovanje i druge oblike obrazovne aktivnosti državnih službenika, prikuplja podatke vrši analize i predlaže u kojim oblastima je potrebno obezbijediti dodatno usavršavanje državnih službenika, osigurava ravnomjernu raspodjelu sredstava namijenjenih za realizaciju programa obuke i usavršavanja, vrši druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

 • VSS/VII stepen stručne spreme, pravni, ekonomski, filozofski, fakultet političkih nauka, fakultet za tjelesni odgoj ili tehnički fakultet; 
 • 3 (tri) godine radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja) 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu FBiH, ulica Dola 15, Sarajevo ili u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Avde Hume 15, Sarajevo ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

II. Pripravnici 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to: 

za pozicije II/01, II/02, II/03 i II/04: 

 • VSS - VII stepen, završen pravni fakultet 

Izbor i prijem pripravnika izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, i intervjua koji se provodi sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete konkursa. 

Napomena: Radni odnos pripravnika zasniva se na 1 (jednu) godinu. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) 

1.    fakultetska diploma, 

2.    uvjerenje zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stručne spreme (ukoliko se nalazi na evidenciji zavoda), 

3.    uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završetka studija, 

4.    rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen invalidnosti 60 % i više), 

5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se dobiti u prostorijama Ureda direktora Agencije, ulica Dola 15, Sarajevo i u odjeljenjima Agencije; za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg Kralja Tomislava bb, za Hercegovačko-neretvanski i Zapadno-hercegovački kanton u Mostaru, Stjepana Radića 3, za Tuzlanski i Posavski kanton u Tuzli, Slatina 2, za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton u Zenici, Kučukovići 2, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti za poziciju I (državni službenik) najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", a za poziciju II (pripravnici) najkasnije 15 dana od dana objave u dva dnevna lista koji izlaze na teritoriji Bosne i Hercegovine (računajući posljednji dan objave) putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Dola 15,
71000 Sarajevo
sa naznakom za:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika i prijem pripravnika u Agenciji za državnu službu
Federacije BiH" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-238-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Donji Vakuf, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U OPĆINI DONJI VAKUF 

01.    Stručni savjetnik za oblast civilne zaštite - 1 (jedan) izvršilac 

02.    Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac 

03.    Viši stručni saradnik za poslove obrta i građenja - 1 (jedan) izvršilac 

04.    Urbanističko-građevinski inspektor - 1 (jedan) izvršilac 

01. Opis poslova: Provodi smjernice i uputstva za popunu i mobilizaciju struktura civilne zaštite kao i mobilizacijske procjene, planira i razrađuje mjere zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara na području općine, izrađuje plan mobilizacije struktura civilne zaštite, učestvuje u izradi sadržaja elaborata, vježbi rukovođenja akcije zaštite i spašavanja, izrađuje analize, izvještaje, informacije i druga dokumenta o stanju popune i obučenosti strukture civilne zaštite, učestvuje u koordinaciji, usmjeravanju i vođenju akcija zaštite i spašavanja zavisno od mjesta nesreće i stepena ugroženosti ljudi i materijalnih dobara, odgovara za provođenje programa obučavanja građana, rukovodilac je plana organizovanja i djelovanja Općinskog štaba civilne zaštite, plana mobilizacije i plana za vanredne okolnosti, rukovodi radom Centra za obavještavanje i uzbunjivanje u slučaju prirodnih i drugih nesreća i drugih poslova u vezi sa obavještavanjem i uzbunjivanjem, član je Općinskog štaba civilne zaštite, pruža stručnu pomoć nosiocima civilne zaštite, obavlja i druge poslove koje mu odredi pomoćnik načelnika. 

02. Opis poslova: Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz imovinsko-pravne oblasti, priprema informacije, izvještaje, analize, odluke i druge materijale iz imovinsko-pravne oblasti za Općinsko vijeće i općinskog načelnika, vodi postupak u vezi bespravnog zauzeća nepokretnosti od strane građana i izrađuje rješenja o napuštanju i uklanjanju podignutog objekta, vodi postupak za preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta i izrađuje rješenje o preuzimanju, u skladu sa zakonom, vodi postupak dodjele zemljišta i utvrđivanja prvenstvenog prava građenja i trajnog korištenja zemljišta, vodi upravni postupak koji se odnosi na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa iz oblasti eksproprijacije, deeksproprijacije, uzurpacije, nacionalizacije nepokretnosti, agrarne reforme i kolonizacije poljoprivrednog zemljišnog fonda, prometa zemljišta i zgrada, vodi postupak za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine, vodi postupak po žalbama i postupak izvršavanja pravosnažnih rješenja, obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika. 

03. Opis poslova: Prati zakonske propise i propise Općinskog vijeća koji se odnose na oblast građenja i obrta, prati stanja i pojave u navedenim oblastima i predlaže preduzimanje mjera za rješavanje pitanja iz ovih oblasti, vodi postupak za izdavanje odobrenja za građenje objekta, upotrebu objekta i promjenu namjene prostora, vodi postupak za izdavanje rješenja o uklanjanju dotrajalih objekata, vrši kontrolu izdavanja urbanističke saglasnosti i projekata vezanih za izdavanje urbanističkih saglasnosti, vodi postupak za izdavanje odobrenja iz oblasti samostalnog privređivanja, vodi registre obrtnika i drugih samostalnih privrednika, vrši upis izdatih odobrenja i izmjena u toku poslovanja, sarađuje sa raznim subjektima i daje podatke o stanju i strukturi samostalnih privrednika, izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, izdaje prepise rješenja i obavještenja o mogućnosti obavljanja djelatnosti, obavlja i druge poslove koje mu naloži pomoćnik načelnika. 

04. Opis poslova: Obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti urbanizma i građenja, pokreće i vodi postupak inspekcijskog nadzora i donosi mjere iz svoje nadležnosti, vodi internu evidenciju izvršenih inspekcijskih pregleda i upravnih predmeta, preduzima mjere za uklanjanje objekata koji zbog fizičke dotrajalosti, elementarnih nepogoda ili drugih razloga ne mogu dalje da služe svojoj namjeni i koji kao takvi predstavljaju opasnost po život i zdravlje ljudi, saobraćaj i okolne objekte, inicira programe razvoja i mjera za unapređenje stanja u ovoj oblasti, podnosi izvještaj o svom radu, obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to: 

za poziciju 01: 

 • VSS, VII stepen, završen fakultet tehničkog ili društvenog smjera, 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS spreme, 
 • poznavanje rada na računaru, 

za poziciju 02: 

 • VSS, VII stepen, završen pravni fakultet, 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS spreme, 
 • poznavanje rada na računaru, 

za poziciju 03: 

 • VSS, VII stepen, završen pravni fakultet, 
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS spreme, 
 • poznavanje rada na računaru, 

za poziciju 04: 

 • VSS, VII stepen, završen građevinski ili arhitektonski fakultet, 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS spreme, 
 • poznavanje rada na računaru, 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja) 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu- Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH" putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići broj 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Donji Vakuf" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-242-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Općine Stari Grad Sarajevo, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U OPĆINI STARI GRAD SARAJEVO 

01.    Interni revizor - 1 (jedan) izvršilac 

02.    Stručni savjetnik za računovodstvene poslove - 1 (jedan) izvršilac 

01. Opis poslova: Interni revizor obavlja isključivo poslove interne revizije koja se odnose na: reviziju organizacije, reviziju zakonitosti i regularnosti financijskih transakcija, reviziju izvršenja i financijske revizije koje su u skladu sa međunarodnim standardima za internu reviziju, testiranje, ispitivanje i ocjena podataka i informacija, nadgledanje funkcionisanja internih kontrola, izvještavanje o rezultatima i davanje i praćenje preporuka kojima se obezbjeđuje da su interne i upravljačke kontrole u funkciji. Poslove interne revizije revizor obavlja polazeći od strateškog plana interne revizije za tri godine na osnovu kojeg izrađuju godišnje planove, kao i planove pojedinačnih revizija koje odobrava općinski načelnik najkasnije do kraja tekuće godine za sljedeću godinu. Na osnovu utvrđenih nalaza interni revizor sastavlja izvještaj za svaku organizacijsku jedinicu u kojoj je vršena revizija i prati realizaciju datih preporuka u skladu sa usaglašenim planom djelovanja. Interni revizor obavezan je sarađivati sa Uredom za reviziju institucija u Federaciji BiH i davati im potrebne informacije ili podatke. Interni revizor je neovisan u svom radu i neposredno je odgovoran općinskom načelniku Općine. U skladu sa Zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak. 

02. Opis poslova: Planira, organizuje i koordinira u vršenju računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova te osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz oblasti računovodstva. Kontroliše i nadgleda uspostavljanje, Zakonom predviđenih evidencija, ažuriranje i njihovo čuvanje. Analizira i predlaže usklađivanje financijskih dokumenata sa Zakonom. Identificira probleme u radu Službe i predlaže mjere za njihovo prevazilaženje. Daje izvršiocima bliže upute o načinu vršenja poslova likvidature i knjigovodstva tj. neposredno nadgleda i kontroliše realizaciju svih obračuna i isplata, gotovinskih ili žiralnih, daje uputstva i nadgleda kontiranje i knjiženje dokumentacije u skladu sa budžetskim dokumentima i važećom metodologijom u pomoćnim i glavnoj knjizi Budžeta. Izrađuje i ovjerava periodične i završni obračun Budžeta. Koordinira i usmjerava rad Komisija za popis. Odgovoran je za provođenje zakona, propisa i ostalih akata koji regulišu oblast finanscijskog poslovanja i računovodstva. Učestvuje u izradi Budžeta i dokumenata Budžeta. U skladu sa Zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to: 

za poziciju 01: 

 • VSS - završen ekonomski fakultet, VII stepen 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

za poziciju 02: 

 • VSS - završen ekonomski fakultet, VII stepen 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 
 • certifikat samostalnog računovođe ili ovlaštenog revizora 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon završene VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja), 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Avde Hume broj 15, Sarajevo , ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba) 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ostale dokumente kojim dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta zatraženih konkursom u roku od 8 dana od dostavljanja obavještenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton
Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
sa naznakom za:
" Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Stari Grad Sarajevo" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

(so-243-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U KANTONALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA 

01.    Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Rukovodi Upravom, zastupa i predstavlja Upravu, organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Uprave, koordinira i nadzire aktivnosti Uprave, utvrđuje prioritete u radu Uprave i pojedinih inspekcija u njenom sastavu, donosi godišnji program rada Uprave i daje saglasnost na mjesečne planove rada pojedinih organizacionih jedinica, odnosno pojedinih kantonalnih inspekcija u njihovom sastavu, utvrđuje normative vršenja inspekcijskog nadzora, donosi opće i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten i u skladu sa zakonom i drugim propisima odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom u državnoj službi, poduzima odgovarajuće mjere propisane zakonom i odgovarajućim podzakonskim aktima protiv službenika i namještenika zbog nepoštivanja radne discipline i počinjenih povreda službene dužnosti, daje određene smjernice, konkretne zadatke i zaduženja sekretaru Uprave, pomoćnicima direktora i glavnim kantonalnim inspektorima, u cilju efikasnog i blagovremenog obavljanja svih poslova iz djelokruga rada Uprave, donosi usmene i pismene naloge kojim određene inspektore i druge državne službenike i namještenike Uprave zadužuje za izvršenje određenih konkretnih poslova i zadataka iz okvira djelokruga rada Uprave, provodi kantonalnu politiku, izvršava federalne i kantonalne zakone iz okvira nadležnosti Uprave i poduzima odgovarajuće mjere u cilju njihovog provođenja,izvršava sve zadatke dobijene od Vlade Kantona i premijera Kantona i poduzima odgovarajuće mjere za blagovremeno izvršenje istih, o čemu navedenim organima dostavlja potrebne informacije, izvještaje i obavještenja, odgovoran je za obavljanje svih poslova iz nadležnosti Uprave, za svoj rad i upravljanje odgovara Vladi Kantona i premijeru Kantona, inicira donošenje određenih zakona i drugih propisa nad kojima inspekcijski nadzor vrše pojedine kantonalne inspekcije, kao i onih zakona i drugih propisa, koji posredno ili neposredno utiču na rad i rezultata rada istih, pojedinim kantonalnim ministarstvima i drugim kantonalnim organima uprave, na njihov zahtjev, dostavlja određene podatke do kojih se dolazi tokom vršenja inspekcijskih pregleda, ili za dostavljanje traženih podataka zadužuje druge rukovodeće državne službenike Uprave, kao i druge državne službenike, a odnose se na djelokrug rada pomenutih organa, vrši prijem stranaka koje se obraćaju pojedinim kantonalnim inspekcijama u sastavu Uprave, a koje nisu zadovoljne odgovorima dobijenim od pojedinih kantonalnih inspektora, glavnih kantonalnih inspektora Uprave, pomoćnika direktora ili sekretara Uprave, neposredno kontaktira sa predstavnicima sredstava javnog informisanja, te istim posredstvom portparola Vlade Kantona ili neposredno, dostavlja određene podatke i daje informacije vezane za obavljanje konkretnih poslova i zadataka iz djelokruga rada Uprave, te ovlašćuje pojedine službenike Uprave za davanje navedenih podataka, u cilju informisanja javnosti o radu Uprave, provodi sve utvrđene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom, koje u svom radu primjenjuje Uprava, prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 9001: 2000, prati sprovođenje svih usvojenih procedura u Upravi i odgovoran je za isto, vrši nadzor nad sprovođenjem Etičkog kodeksa za državne službenike u Federaciji BiH, vrši i sve druge poslove i zadatke koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost. 

Uvjeti: pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

 • VSS, VII stepen stručne spreme, završen fakultet pravnog ili ekonomskog smjera 
 • najmanje 7 (sedam) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS, 
 • posjedovanje osnovnog znanja rada na računaru 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS ( potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja) 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba) 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu,javnom ispitu za državne službenike u Institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidat će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH" putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br 2
72000 Zenica
sa naznakom za:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-244-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Federalnog zavoda za poljoprivredu, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U FEDERALNOM ZAVODU ZA POLJOPRIVREDU 

ODJELJENJE ANIMALNE PROIZVODNJE 

01.    Pomoćnik direktora - 1 (jedan) izvršilac 

02.    Stručni savjetnik za govedarstvo - 1 (jedan) izvršilac 

03.    Stručni saradnik za ovčarstvo - 1 (jedan) izvršilac 

ODJELJENJE BILJNE PROIZVODNJE 

04.    Pomoćnik direktora - 1 (jedan) izvršilac 

05.    Stručni saradnik za povrtlarstvo - 1 (jedan) izvršilac 

06.    Stručni saradnik za koštičavo voće - 1 (jedan) izvršilac 

LABORATORIJ ZA KONTROLU KVALITETA 

07.    Pomoćnik direktora - 1 (jedan) izvršilac 

08.    Stručni saradnik za kontrolu sjemena - 1 (jedan) izvršilac 

09.    Stručni saradnik za kontrolu sadnog materijala - 1 (jedan) izvršilac 

10.    Stručni saradnik za analizu teških metala - 1 (jedan) izvršilac 

01. Opis poslova: Rukovodi odjeljenjem i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 20. ovog pravilnika i neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti odjeljenja i to: priprema planske dokumente iz djelokruga odjeljenja; izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne analitičke materijale iz oblasti animalne proivodnje i prehrambene tehnologije; izrađuje elaborate, studije, programe i projekte planova procjene u oblasti animalne proivodnje i prehrambene tehnologije, provodi politiku i stara se o izvršavanju zakona i drugih propisa i općih akata i s tim u vezi utvrđuje stanje u oblasti animalne proizvodnje prehrambene tehnologije i posljedice koje mogu nastati u toj oblasti, učestvuje u izradi i prati realizaciju programa rada i operativnih planova odjeljenja, sarađuje na poslovima od zajedničkog interesa sa organizacijama iz oblasti stočarstva i prehrambene tehnologije, njihovim asocijacijama i naučnim institucijama, raspoređuje poslove na službenike i daje im upute o načinu vršenja poslova, redovno upoznaje direktora o stanju i problemima u odjeljenju te predlaže poduzimanje potrebnih mjera, potpisuje akte iz djelokruga rada odjeljenja za koje je ovlašten posebnim rješenjem direktora, vrši i druge poslove po nalogu direktora. 

02. Opis poslova: Radi na izradi i provedbi uzgojnih programa u govedarstvu, utvrđuje uputstva o radu i jedinstvene metode rada selekcijske službe, prati rad kantonalnih selekcijskih službi, educira kadrove iz kantonalnih uzgojno-selekcijskih službi, vodi bazu podataka o uzgojno vrijednim životinjama, izrađuje potrebne obrasce za selekcijsku dokumentaciju, obavlja i druge poslove iz područja uzgojno-selekcijskog rada na prostoru svoga djelovanja, vrši istraživačke i razvojne aktivnosti, radi na edukaciji farmera iz oblasti govedarstva, prati stručna i naučna dostignuća u funkciji primjene u govedarstvu, radi i druge poslove po nalogu šefa odsjeka. 

03. Opis poslova: Vrši stručnu obradu sistemskih riješenja od značaja za ovčarstvo, izrađuje analitičke i informatičke materijale na osnovu propisane metodologije u uzgojno-selekcijskom radu u okviru ovčarstva, prati i istražuje promjene u ovčarstvu, prikuplja, uređuje, evidentira i vodi bazu podataka o uzgojno vrijednim životinjama u ovčarstvu, učestvuje u izradi potrebnih obrazaca, radi na poboljšanju postojećih i uvođenju novih tehnologija u ovčarstvu, radi na edukaciji farmera iz oblasti ovčarstva, prati stručna i naučna dostignuća u funkciji primjene u ovčarstvu, radi i druge poslove po nalogu šefa odsjeka. 

04. Opis poslova: Rukovodi odjeljenjem i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 20. ovog pravilnika i neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti odjeljenja i to: priprema planske dokumente iz djelokruga odjeljenja; izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne analitičke materijale iz nadležnosti odjeljenja; izrađuje elaborate, studije, programe i projekte planova procjene iz ratarstva i povrtlarstva, voćarstva i vinogradarstva i zaštite zdravlja bilja, provodi politiku i stara se o izvršavanju zakona i drugih propisa i općih akata i stim u vezi utvrđuje stanje u oblasti proizvodnje i posljedice koje mogu nastati u toj oblasti, učestvuje u izradi i prati realizaciju programa rada i operativnih planova odjeljenja, redovno upoznaje direktora o stanju i problemima u odjeljenju te predlaže poduzimanje potrebnih mjera, potpisuje akte iz djelokruga rada odjeljenja za koje je ovlašten posebnim rješenjem direktora, radi i druge poslove po nalogu direktora. 

05. Opis poslova: Vrši pripremu materijala i organizuje izvođenje ogleda, sprovodi propisanu tehnologiju prema metodici rada, vrši mjerenje i evidenciju u ogledu, vrši sistematizaciju neobrađenih podataka, priprema uzorke za analizu, vrši pripreme ogledne parcele za sadnju, zadužuje se da prikupljeni materijal linije zasadi u ogledu prema dobivenoj metodici za povrće, provodi tehnologiju i održava linije povrća, prikuplja neophodne podatke u ogledu, vrši jednostavnije sistematiziranje podataka, organizuje berbu (vađenje) oglednih linija, uzorkovanje i skladištenje, vrši pripreme i priprema materijale za edukaciju, radi na prikupljanju podataka i jednostavniju obradu podataka za projekte, radi na uspostavljanju modela organske proizvodnje povrtnog bilja, radi i druge poslove po nalogu šefa odsjeka. 

06. Opis poslova: Neposredno učestvuje u proizvodnji koštičavog voćnog sadnog materijala u rasadniku, primjenjuje uputstva o sprovođenju tehnologije proizvodnje, uzima biljni materijal na terenu za analizu u labaratoriju, daje upute za etiketiranje, pakovanje, dezinfekciju, trapljenje i promet sadnog materijala, vodi kontrolu nad vođenjem rasadničkih knjiga i ostale dokumentacije, učestvuje u pripremi uvjerenja o sortnoj čistoći za stavljanje sadnog materijala u promet, učestvuje u izradi oglednih planova i distribuciju materijala prema metodici o ispitivanju sorti koštičavog voća, vrši kontrolu nad izvođenjem ogleda, analizira podatke, i pravi izvještaje i podnosi sortnoj komisiji, radi na prikupljanju, testiranju ishodišnog koštičavog voćnog materijala, vrši odabir klonova iz prirodnih populacija obilježavanjem, razmnožavanjem i formira kolekcioni zasad, prati morfološke i druge osobine materija (klonova) u oglednom zasadu, predlaže za širenje i prijavljuje komisiji za ispitivanje sorti perspektivne klonove koštičavog voća, vrši edukaciju poljoprivrednih proizvođača koštičavog voća i učestvuje u izradi informaciono-dokumentacionih materijala u oblasti koštičavog voća, organizuje i radi na projektovanju, izradi studija i ekspertize iz oblasti koštičavog voćarstva, radi i druge poslove po nalogu šefa odsjeka. 

07. Opis poslova: Rukovodi laboratorijom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 20. ovog pravilnika i neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti odjeljenja i to: priprema planske dokumente iz djelokruga rada laboratorije; izrađuje analize i izvještaje; koordinira rad i vrši nadzor nad radom, sprovodi zaključke direktora, učestvuje u izradi i prati realizaciju programa rada i operativnih planova laboratorije, sarađuje na poslovima od zajedničkog interesa sa referentskim laboratorijama i naučnim institucijama, redovno upoznaje direktora o stanju i problemima u laboratoriji te predlaže poduzimanje potrebnih mjera, potpisuje akte iz djelokruga rada laboratorije za koje je ovlašten posebnim rješenjem direktora, vrši i druge poslove po nalogu direktora. 

08. Opis poslova: Radi na obavljanju dijelova poslova u svim segmentima analiza kvaliteta sjemena, odgovara za adekvatnost uzetog-dostavljenog uzorka, prijem, obradu i čuvanje, samostalno izvodi manje složene analize i dijelove složenijih poslova, odgovara za ispravnost pojedinih segmenata rada i metoda koje primjenjuje, učestvuje u izradi izvještaja i potrebne dokumentacije za obavljene poslove, vodi potrebnu dokumentaciju u domenu poslova koje obavlja, odgovara za pravilno korištenje i održavanje opreme kojom se služi u toku rada, vodi evidenciju raspoloživih sredstava rada i potrošnih materijala i blagovremeno iskazuje potrebe, radi i druge poslove po nalogu šefa odsjeka. 

09. Opis poslova: Učestvuje u obavljanju poslova u segmentima analiza kvaliteta sadnog materijala, odgovara za adekvatnost uzetog-dostavljenog uzorka, prijem, obradu i čuvanje, samostalno izvodi manje složene analize i dijelove složenijih poslova, odgovara za ispravnost pojedinih segmenata rada i metoda koje primjenjuje, učestvuje u izradi izvještaja i potrebne dokumentacije za obavljene poslove, vodi potrebnu dokumentaciju u domenu poslova koje obavlja, odgovara za pravilno korištenje i održavanje opreme kojom se služi u toku rada, vodi evidenciju raspoloživih sredstava rada i potrošnih materijala i blagovremeno iskazuje potrebe, radi i druge poslove po nalogu šefa odsjeka. 

10. Opis poslova: Obavlja analizu prisustva teških metala u namirnicama biljnog i animalnog porijekla, samostalno izvodi složene analize i izrađuje izvještaje o prisustvu teških metala u životnim namirnicama, vodi potrebnu dokumentaciju u domenu poslova koje obavlja, odgovara za ispravnost rada i metoda koje primjenjuje, učestvuje u izradi naučno-istraživačkih i stručnih djelatnosti zavoda u domenu kontrole životnih namirnica na prisustvo teških metala, radi i druge poslove po nalogu šefa odsjeka. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to: 

za poziciju 01: 

 • VSS, poljoprivredni fakultet-odsjek za stočarstvo ili tehnologiju, VII stepen, 
 • najmanje 5 godina radnog staža u struci, 
 • vozačka dozvola "B" kategorije, 
 • poznavanje rada na računaru, 
 • poznavanje engleskog jezika, 

za poziciju 02: 

 • VSS, poljoprivredni fakultet-odsjek za stočarstvo, VII stepen, 
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru, 

za poziciju 03: 

 • VSS, poljoprivredni fakultet-odsjek za stočarstvo, VII stepen, 
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru, 

za poziciju 04: 

 • VSS, poljoprivredni fakultet-odsjek za ratarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo ili zaštitu bilja, VII stepen, 
 • najmanje 5 godina radnog staža u struci, 
 • vozačka dozvola "B" kategorije, 
 • poznavanje rada na računaru, 
 • poznavanje engleskog jezika, 

za poziciju 05: 

 • VSS, poljoprivredni fakultet-odsjek za ratarstvo, VII stepen, 
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru, 

za poziciju 06: 

 • VSS, poljoprivredni fakultet-odsjek za voćarstvo i vinogradarstvo, VII stepen, 
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru, 

za poziciju 07: 

 • VSS, poljoprivredni fakultet-odsjek za ratarstvo, zaštitu bilja ili tehnologiju, prirodno-matematički fakultet-odsjek za biologiju ili hemiju, VII stepen, 
 • najmanje 5 godina radnog staža u struci, 
 • vozačka dozvola "B" kategorije, 
 • poznavanje rada na računaru, 
 • poznavanje engleskog jezika, 

za poziciju 08: 

 • VSS, poljoprivredni fakultet-odsjek za ratarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo ili zaštitu bilja, VII stepen, 
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru, 

za poziciju 09: 

 • VSS, poljoprivredni fakultet-odsjek za ratarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo ili zaštitu bilja, VII stepen , 
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru, 

za poziciju 10: 

 • VSS, poljoprivredni fakultet-odsjek za tehnologiju, prirodno-matematički fakultet-odsjek za hemiju, VII stepen, 
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma, 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS ( potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja), 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Avde Hume broj 15, Sarajevo, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ostale dokumente kojim dokazuju ispunjavanje općih i posebnih uvjeta zatraženih konkursom u roku od 8 dana od dostavljanja obavještenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski kanton
Avde Hume broj 15,71000 Sarajevo
sa naznakom za:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom zavodu za poljoprivredu" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-236-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i zahtjeva direktora Federalne direkcije za civilnu avijaciju broj 10-1-34-1-155-1/08 od 11. 2. 2008. god. za poništenje dijela javnog konkursa, Agencija za državnu službu Federacije BiH oglašava 

PONIŠTENJE 

DIJELA JAVNOG KONKURSA ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U FEDERALNOJ DIREKCIJI ZA CIVILNU AVIJACIJU (FED-CAD) 

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju, koji je objavljen u "Službeneim novinama Federacije BiH", br. 6/08 od 6. 2. 2008. godine, i u "Dnevnom listu", Mostar i "Dnevnom avazu" od 2. 2. 2008. godine, poništava se u dijelu koji se odnosi na poziciju: 

03.    Stručni saradnik - Sistem inženjer u Odsjeku tehnike kontrole zračnog prometa - Centar kontrole zračnog prometa (CKZP) Tuzla - 1 (jedan) izvršilac 

Ostali dio javnog konkursa ostaje nepromijenjen. 


Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Federalnog ministarstva prometa i komunikacija - Federalne direkcije za civilnu avijaciju, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U FEDERALNOJ DIREKCIJI ZA CIVILNU AVIJACIJU (FED-CAD) 

-    Viši stručni saradnik - Sistem inženjer u Odsjeku tehnike kontrole zračnog prometa - Centar kontrole zračnog prometa (CKZP) Tuzla - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Servisira i modificira uređaje radionavigacijskih, telekomunikacijskih sistema i sistema elektronapajanja; prati i proučava problematiku sistema kao i opće trendove iz radionavigacijskih, radarsko-računarskih, telekomunikacijskih sistema i sistema elektronapajanja; predlaže i realizuje racionalizacije u održavanju sistema; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca koji se odnose na zadatke iz njegovog opisa poslova. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: 

 • VSS, VII stepen stručne spreme, elektrotehnički, mašinski fakultet ili fakultet za saobraćaj i komunikacije - vazduhoplovni smjer ili vazduhoplovno-tehnička akademija 
 • najmanje 2 godine radnog staža 
 • aktivno znanje engleskog jezika 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    univerzitetska diploma, 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko/ mirovinsko i invalidsko osiguranje koje sadrži i dešifraciju zanimanja), 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, ulica Stjepana Radića br. 3, Mostar ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.) 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Stjepana Radića 3, 88000 Mostar
sa naznakom za
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju". 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

(so-265-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. i člana 37. stav 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u organu državne službe u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U STRUČNOJ SLUŽBI DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

I. DRŽAVNI SLUŽBENICI 

01.    Stručni saradnik za rad u Administrativnoj komisiji - 1 (jedan) izvršilac 

02.    Stručni saradnik - Zajednička radna tijela Doma naroda i Predstavničkog doma - 1 (jedan) izvršilac 

03.    Viši stručni saradnik, sekretar Komisije za informiranje - 1 (jedan) izvršilac 

04.    Stručni savjetnik, sekretar Komisije za jezička pitanja, Odbora za povratak izbjeglih, prognanih i raseljenih lica i Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i pitanja mladih - 1 (jedan) izvršilac 

II. PRIPRAVNICI 

01.    Pripravnik - diplomirani pravnik - 2 (dva) izvršioca 

I/01. Opis poslova: Pomaže sekretaru Komisije u pripremama i sazivanju sjednica Komisije, radi na pripremanju materijala za sjednice Komisije, vodi zapisnik sa sjednice Komisije, radi na izradi analiza, izvještaja i informacija i drugih stručnih materijala na temelju prikupljenih podataka za potrebe Komisije, prikuplja, sređuje i vrši obradu određenih podataka za potrebe Komisije, radi i druge poslove koje mu povjeri sekretar Komisije, sekretar Doma naroda i šef Službe radnih tijela. 

I/02. Opis poslova: Priprema i saziva sjednice Komisije, radi na pripremanju materijala za sjednice Komisije, vodi zapisnik sa sjednice Komisije; radi na izradi analiza, izvještaja i informacijama i drugih stručnih materijala na temelju prikupljenih podataka za potrebe Komisije, prikuplja, sređuje i vrši obradu određenih podataka za potrebe Komisije, radi i druge poslove koje mu povjeri predsjednik Komisije, sekretar Doma naroda i šef Službe radnih tijela. 

I/03. Opis poslova: Prati, proučava, daje stručna mišljenja, prikuplja i evidentira podatke, priprema odgovarajuće materijale u vezi sa informiranjem i priprema i osigurava izradu prijedloga akata iz djelokruga Komisije, obavlja stručne i administrativno tehničke poslove u vezi sa sjednicama Komisije u saradnji s predsjednikom Komisije, prati daljnji tok razmatranja materijala Komisije do završetka rasprave na Domu naroda, učestvuje u pripremi zaključaka Doma i Komisije, učestvuje u izradi konačnog teksta akata usvojenih po materijalima Komisije na Domu naroda, i prati ostvarivanje zaključaka i drugih akata iz djelokruga Komisije, priprema saopštenja za sredstva informiranja, priprema i sarađuje u pripremanju analiza, informacija i drugih materijala i akata Doma naroda za potrebe predsjedavajućeg i potpredsjedavajućih, prisustvuje razgovorima predsjedavajućeg i potredsjedavajućih prilikom njihovih radnih posjeta, izrađuje zabilješke, odnosno saopćenja sa tih sastanaka, priprema materijale i pozive za Kolegij Doma naroda, prisustvuje Kolegiju i izrađuje zapisnike, obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi predsjedavajući, potpredsjedavajući, predsjednik i zamjenik predsjednika Komisije, sekretar Doma naroda i šef Službe radnih tijela. 

I/04. Opis poslova: Prati i proučava pitanja iz djelokruga Komisije i odbora i daje stručna mišljenja predsjedavajućem, potpredsjedavajućim i sekretaru Doma naroda, predsjednicima, zamjenicima predsjednika i članovima Komisije i odbora u obavljanju njihovih dužnosti, sa predsjednicima Komisije i odbora organizira sjednice, priprema poziv s prijedlogom dnevnog reda, zaključke i zapisnike sa sjednica, te učestvuje u izradi zaključaka Doma naroda, izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka, prati ostvarivanje zaključaka Doma naroda, Komisije i odbora iz njihovog djelokruga, učestvuje u pripremi i izradi programa rada Doma naroda, Komisije i odbora, obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjere predsjednici i zamjenici predsjednika Komisje i odbora, sekretar Doma naroda i šef Službe radnih tijela. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to: 

za poziciju I/01: 

 • VSS - završen pravni fakultet, VII stepen 
 • najmanje 1 (jedna ) godina radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

za poziciju I/ 02: 

 • VSS - završen pravni fakultet, VII stepen 
 • najmanje 1 (jedna ) godina radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

za poziciju I/03: 

 • VSS- završen filozofski fakultet ili fakultet društvenih nauka, VII stepen 
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

za poziciju I/04: 

 • VSS- završen filozofski fakultet - odsjek za južnoslavenske jezike, VII stepen 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon završene VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja), 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Avde Hume broj 15, Sarajevo , ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba) 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti u roku od 8 dana od obavještenja o rezultatima konkursa. 

II. Pripravnici 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće uvjete, i to: 

za poziciju II/01. 

 • VSS, VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet 

Izbor i prijem pripravnika izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine i intervjua koji se provodi sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete konkursa. 

Napomena: Radni odnos pripravnika zasniva se na 1 (jednu) godinu. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) 

1.    univerzitetska diploma 

2.    uvjerenje zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stručne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji zavoda) 

3.    uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završetka studija 

4.    rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je stepen invalidnosti 60% i više) 

5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Avde Hume broj 15, Sarajevo , ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba) 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjenje općih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente za poziciju I/01, I/02, I/03 i I/04 (državni službenici) treba dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", a za poziciju II/01 (pripravnici) najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u 2 dnevna lista (računajući od posljednje objave), putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton
Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
sa naznakom za:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika i prijem pripravnika u Stručnoj službi Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine " 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

(so-267-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04, 67/05 i 8/06), te zahtjeva Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde od 30.01.2008. godine o poništenju dijela javnog konkursa, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, objavljuje 

PONIŠTENJE 

DIJELA JAVNOG KONKURSA ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U MINISTARSTVU ZA PRIVREDU BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA 

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji je objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", broj: 97/07 od 31. 12. 2007.god . i 29. 12. 2007. god. u dnevnim listovima "Dnevni avaz" i "SAN", poništava u dijelu koji se odnosi na poziciju: 

01.    Direktor Direkcije za ceste - 1 (jedan) izvršilac 

Ostali dio teksta javnog konkursa ostaje nepromijenjen. 

(so-284-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U MINISTARSTVU ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA 

-    Viši stručni saradnik za pitanja raseljenih lica i izbjeglica - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Priprema studijsko analitičkih dokumenata od značaja za pitanja raseljenih lica i izbjeglica; rješavanje upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku, u postupku priznavanja prava odnosno rješavanja statusnih pitanja raseljenih lica; koordinira aktivnosti općinskih službi značajnih za uspješnost odvijanja procesa povratka, repatrijacije, obnove i rekonstrukcije; osigurava ažurnost evidencija i podataka o povratku i repatrijaciji uz praćenje primjene korisničkih programa; obrada trebovanja finansijskih sredstava za finansiranje prava na alternativni smještaj i druge potrebe, analiza izvještaja o potrošnji istih i kontrola naloga za doznaku sredstava; inicira aktivnosti i mjere od značaja za pospješivanje ukupnih procesa povratka i repatrijacije sa područja i na području Kantona; vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za predmetnu oblast; praćenje i istraživanje promjena i pojava u predmetnoj oblasti i izrada potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim pojavama i promjenama; angažuje se na rješavanju problema i potreba pojedinaca i grupa raseljenih lica, te inicira mjere mogućeg unapređivanja ukupne zaštite istih; vrši arhiviranje završenih predmeta i akata; sve poslove navedene u opisu radnog mjesta obavlja po procedurama utvrđenim ISO 9001:2000 standardima; vrši druge poslove iz svog djelokruga po nalogu pomoćnika ministra kome odgovara za svoj rad. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

 • VSS - završen fakultet društvenih nauka, VII stepen, 
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma, 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja), 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2, Zenica ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH" putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići broj 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-285-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Zavidovići, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U OPĆINI ZAVIDOVIĆI 

-    Stručni saradnik za investicije, infrastrukturu i saobraćaj - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Učestvuje u realizaciji i praćenju pojedinačnih investicionih projekata; prikuplja, evidentira i obrađuje podatke potrebne za izradu vizije i strategije razvoja općine; učestvuje u izradi pojedinačnih analiza o stanju, problemima i mogućnostima obnove i razvoja i predlaganju mjera za njihovo unapređenje; učestvuje u stručnoj pripremi i obradi zahtjeva za finansiranje projekata od strane viših organa, donatora, banaka i međunarodnih institucija; učestvuje u izradi potrebne dokumentacije za izradu prioritetnih projekata i učestvuje u pripremnim poslovima za njihovu realizaciju; učestvuje u pripremi srednjoročnih i godišnjih programa održavanja zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalne i nekategorisane putne mreže; izrađuje tendersku dokumentaciju iz oblasti infrastrukture i saobraćaja; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima i po nalogu pretpostavljenog. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

 • VSS, VII stepen, završen građevinski ili arhitektonski fakultet, 
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma, 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja), 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta konkursa izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH" putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom za:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Zavidovići" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-286-a-F/08) 

OPĆINA BANOVIĆI 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), u postupku imenovanja na pozicije u organima tijela u kojima Općina Banovići ima pravni interes odnosno zakonito pravo imenovanja, općinski načelnik Općine Banovići kao odgovorni javni službenik objavljuje ponovni 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" BANOVIĆI 

I. NADZORNI ODBOR JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" BANOVIĆI 

-    Član -  1 (jedan) 

A) Prava i obaveze Nadzornog odbora 

Nadzorni odbor preduzeća nadzire rad uprave, priprema poslovnike i predlaže ih skupštini, priprema etički kodeks i predlaže ga skupštini, vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje skupštini, razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovo provođenje, daje mišljenje skupštini o prijedlogu uprave za raspodjelu profita, imenuje i razrješava članove uprave, daje saglasnost za aktivnosti koje su ograničene na osnovu odredbi Zakona o javnim preduzećima, daje upute direktoru za provođenje uviđaja u vezi sa uočenim nepravilnostima i vrši druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim normativnim aktima preduzeća. 

B) Mandat i naknada za rad 

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom. 

Imenovane osobe imaju pravo na naknadu u skladu sa Zakonom i uslovima utvrđenim općim aktima ustanova i ista će se isplaćivati iz sredstava ustanove u koju budu imenovani. 

C) Opći uvjeti za imenovanje 

Svi kandidati za poziciju u reguliranom organu koji je predmet ovog javnog oglasa moraju ispunjavati slijedeće opće uvjete: 

 • da su državljani BiH, 
 • da su stariji od 18 godina, 
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 
 • da se na njih ne odnosi član IX. 1 ustava Bosne i Hercegovine (da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji), 
 • da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH (,,Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), 
 • da nisu članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02), 
 • da nemaju privatni finansijski interes u instituciji u koju se kandiduju, 
 • da nisu lica kojim je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti institucije u koju se kandiduju. 

D) Posebni uvjeti za imenovanje Nadzornog odbora 

Kandidati trebaju posjedovati VII ili VI stepen stručne spreme i radno iskustvo od najmanje 3 godine. 

E) Pored posebnih uvjeta za članove Nadzornog odbora Preduzeća, kandidati treba da: 

 • uživaju ugled u lokalnoj zajednici, 
 • posjeduju odgovarajuće stručno znanje iz oblasti za koju se kandiduju, 
 • nisu članovi više od jednog upravnog ili nadzornog odbora, 
 • posjeduju sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, 
 • posjeduju komunikacijske i organizatorske sposobnosti, 

F) Potrebni dokumenti 

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti: 

 • kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, 
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci ili ovjerenu kopiju CIPS-ove lične karte, 
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka od nadležnog kantonalnog suda (ne starije od 3 mjeseca), 
 • ovjerenu kopiju diplome, 
 • uvjerenje o radnom iskustvu, 
 • uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 2 godine prije objavljivanja oglasa ili ovjerenu izjavu o navedenom, 
 • ovjerenu izjavu kojom dokazuje da ispunjava ostale opće uvjete. 

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava neće se uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu bit će pozvani na intervju. Prilikom pozivanja kandidata na intervju svaki kandidat koji je ušao u uži izbor dobit će obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. 

Prije intervuja komisija može tražiti podatke od neposrednih ranijih rukovodilaca preporuke o kandidatima. 

Prilikom izbora uzet će se u obzir priznanja i rezultati koje je kandidat do sada stekao iz oblasti za koju se kandiduje. 

U postupku konačnog izbora prednost imaju kandidati koji u potpunosti ispunjavaju opće i posebne uvjete i posjeduju veći stepen stručne spreme. 

Nakon intervjua Komisija za izbor će predložiti rang listu sa najboljim kandidatima i dostaviti nadležnom organu na daljnje razmatranje i konačno imenovanje. 

Konačna imenovanja će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Bilo koji kandidat ili član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH, a kopija se dostavlja ombudsmanu za ljudska prava u FBiH. 

Prigovor na konačna imenovanja se podnosi organu koji vrši konačno imenovanje. 

Javni oglas ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH'', dnevnom listu, službenoj web stranici Općine Banovići (www.opcina-banovici.com.ba) i oglasnoj ploči Općine Banovići. 

Rok za podnošenje prijava računa se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas. 

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Općina Banovići, ulica Branilaca Banovića broj 29, 75290 Banovići, sa naznakom "Prijava na oglas za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora JP "Komunalac"- NE OTVARAJ. 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u ,,Službenom glasniku Općine Banovići". 

(so-251-a-F/08) 

JP "KOMUNALAC" DD GRADAČAC 

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim preduzećima u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05), Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), Statuta Javnog preduzeća "Komunalac" d.d. Gradačac i Odluke Nadzornog odbora broj 01-353-2/08 od 12. februara 2008. godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća "Komunalac" d.d. Gradačac raspisuje 

PONOVNI JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR KANDIDATA ODBORA ZA REVIZIJU JP "KOMUNALAC" DD GRADAČAC 

1. Objavljuje se javni konkurs za izbor kandidata Odbora za reviziju JP "Komunalac" d.d. Gradačac 

2. Opis pozicije 

Odbor za reviziju ima obaveze i odgovornosti: 

 • imenovati vanjskog revizora, 
 • imenovati direktora odjela za internu reviziju na osnovu javnog konkursa za izbor tehnički najbolje kvalifikovanog kandidata, ukoliko Ured glavnog revizora nije upoznao preduzeće sa namjerom da izvrši imenovanje u roku od 30 dana od dana kada je glavni revizor obaviješten o razrješenju lica na toj poziciji, 
 • razmotriti godišnju studiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizičnih područja i revizija koje će se izvršiti, te obezbjeđuje da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način korigovana, 
 • razmatra studiju rizika i plan revizije i postiže sporazum sa glavnim revizorom po pitanju obrade, u slučaju kada je glavni revizor imenovao direktora odjela za internu reviziju preduzeća, 
 • osigurati da odjel za internu reviziju izvrši svoj posao u skladu sa planom revizije, 
 • osigurati da interne kontrole u preduzeću budu adekvatne i da funkcioniraju kako je predviđeno, 
 • podnosi Nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim sastancima svakog mjeseca, 
 • konsultovati se sa glavnim revizorom u pogledu nezavisne revizorske organizacije ih strukovne stručne grupe koja vrši stručno unutrašnje strukovno ocjenjivanje odjela za reviziju svake 2 ( dvije) do 3( tri) godine, 
 • osigurati da odjel za internu reviziju obavlja svoje obaveze u skladu sa međunarodnim revizorskim standardima. 

3. Mandat 

Članovi Odbora za reviziju (predsjednik i dva člana) se imenuju na period od 4 (četiri) godine, s mogućnošću obnove mandata. 

Sa imenovanim članovima Odbora za reviziju, na osnovu odluke Skupštine preduzeća zaključuje se ugovor kojim se regulišu ovlaštenja, odgovornosti i visina naknade. 

Izbor i predlaganja članova Odbora za reviziju vrši Nadzorni odbor, a imenovanje Skupština JP "Komunalac" d.d. Gradačac. 

4. Uvjeti 

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete: 

a) Opći uvjeti 

1.    da je stariji od 18 godina, 

2.    da je državljanin BiH, 

3.    da nije otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH, u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 

4.    da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BiH, 

5.    da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s funkcijom člana odbora za reviziju, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 

6.    da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u nadležnosti odbora za reviziju, 

7.    da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija na bilo kojem nivou (općina, grad, kanton, entitet, država), 

8.    da nije u funkciji u političkoj stranci, 

9.    da nije član nadzornog odbora ili uprave preduzeća, kao ni zaposlenik preduzeća niti da ima direktni ili indirektni interes u preduzeću osim naknade po osnovu te funkcije, 

10.    da nije stariji od 70 godina. 

b) Posebni uvjeti 

1.    da ima visoku stručnu spremu VSS ekonomskog ili drugog društvenog smjera, 

2.    da ima najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima računovodstva i da ima najmanje certifikat samostalnog računovođe, 

3.    da ima sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje dužnosti na poziciji člana Odbora za reviziju, 

5.    Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata uzet će se u obzir slijedeće: 

a)    sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa preduzeća i dioničara, 

b)    sposobnost za odgovorno obavljanje dužnosti člana Odbora za reviziju, 

c)    izražena inicijativnost i nezavisnost u radu i donošenju odluka, 

d)    znanje i sposobnost razumijevanja finansijskih, poslovnih izvještaja, 

e)    poznavanje propisa vezano za djelatnost i rad preduzeća, 

f)    komunikacijske i organizacijske sposobnosti, 

g)    rezultati rada ostvareni tokom dosadašnjeg rada, 

h)    posjedovanje certifikata za samostalnog računovođu i neovisnog revizora. 

6.    Potrebni dokumenti: 

a)    biografija sa adresom i kontakt telefon, 

b)    diploma o stečenoj stručnoj spremi, 

c)    dokaz o radnom iskustvu na poslovima računovodstva 

d)    uvjerenje o državljanstvu ne starije od 3 (tri) mjeseca, 

e)    uvjerenje o nekažnjavanju za uvjete pod 4. a) tačka 5. i tačka 6. ne starije od 3 (tri) mjeseca izdat od suda, 

f)    potpisane izjave ovjerene od strane općinskog organa za uvjete 4. a) tačka 3., pa 4.,7.,8. i 9. ne starije od 3 (tri) mjeseca, 

g)    reference ili preporuke za uvjete 4.b) tačka 3. i 5. tačka d), e), g), 

h)    uvjerenje za uvjet pod 5. tačka h), 

Tražena dokumentacija mora biti  original ili ovjerena fotokopija. 

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju u roku 7 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. 

Prijave kandidata s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 7 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava neće se uzimati u razmatranje u daljnjem postupku za izbor. 

Kovertirane prijave sa traženim dokazima dostaviti na adresu: 

JP "Komunalac" d.d. Gradačac, ulica H.K.Gradaščevića br. 114., 76250 Gradačac sa naznakom PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS 

(za Odbor za reviziju)-NE OTVARATI. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg dana objavljivanja. 

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. 

(so-252-a-F/08) 

OPĆINA MAGLAJ 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), i člana 8. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Maglaj ("Službene novine Općine Maglaj ", broj 8/04), općinski načelnik objavljuje 

OGLAS 

NA UPRAŽNJENE POZICIJE U REGULIRANIM TIJELIMA OPĆINE MAGLAJ 

Javno komunalno preduzeće Maglaj 

-    predsjednik Nadzornog odbora -1 

-    član Nadzornog odbora - 2 

    (1 član iz reda stručnih radnika Preduzeća) 

Predsjednik Nadzornog odbora Preduzeća bira se iz reda osnivača. 

Ukoliko se na ovaj oglas ne prijavi dovoljan broj kandidata iz reda zaposlenih u Ustanovi ili se prijave na oglas a ne ispunjavaju uvjete, izbor i imenovanje i tih članova Nadzornog odbora će se izvršiti kao i izbor i imenovanje ostalih članova Nadzornog odbora. 

Opis pozicije 

Predsjednik Nadzornog odbora javne ustanove rukovodi sjednicama Nadzornog odbora, stara se o pripremi materijala za sjednice Nadzornog odbora i o izvršenju akata Nadzornog odbora i obaveza prema Općini Maglaj. Predsjednik Nadzornog odbora obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Preduzeća. 

Nadzorni odbor Ustanove donosi Pravila odnosno statut Ustanove, imenuje i razrješava direktora Ustanove, nadzire rad i poslovanje direktora Ustanove a naročito u dijelu upravljanja i raspolaganja kapitalom i imovinom Preduzeća, utvrđuje politiku razvoja, razmatra i usvaja izvještaje o poslovanju, predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti, donosi opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju Preduzeća, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima/Statutom Preduzeća. 

Mandat predsjednika i članova Nadzornog odbora je 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. 

Naknada za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora utvrđena je općim aktima Ustanove i ista se isplaćuje iz sredstava Preduzeća. 

Kandidati za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Maglaj moraju ispunjavati opće i posebne uvjete. 

Opći uvjeti 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine, 
 • da je stariji od 18 godina, 
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira, 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja javnog oglasa, 
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji  (član IX 1 Ustava Bosne i Hercegovine, da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH), 
 • da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, 
 • da nema privatni finansijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje, 
 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv s dužnošću u reguliranom organu u koji se kandiduje, 
 • da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u reguliranom organu za koji se kandiduje. 

Posebni uvjeti 

 • visoka ili viša stručna sprema, 
 • 5 godina radnog iskustva, 
 • da nije član upravnog ili nadzornog odbora u više od jednog reguliranog organa, 
 • komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije, 
 • sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, 
 • rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana, 
 • preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca, 
 • poželjno poznavanje stranog jezika. 

Uz prijavu kandidata, koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti i slijedeću dokumentaciju: 

 • izvod iz matične knjige rođenih, 
 • dokaz o školskoj spremi, 
 • dokaz o radnom iskustvu, 
 • uvjerenje o državljanstvu, 
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca, a za ostale dokumente ne starije od 6 mjeseci) 
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji su izabrani. 

Za dokazivanje određenih općih i posebnih uvjeta kandidati mogu preuzeti Obrazac IZJAVA u kancelariji br.19 - Služba za BIZ, opću upravu i društvene djelatnosti Općine Maglaj. 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

U prijavi kandidati su dužni naznačiti na koju poziciju se kandidiraju. 

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka od podnošenja prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja. 

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s užim izborom bit će pozvani na intervju od strane Komisije. Poslije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. 

Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01). 

Kandidati koji nakon intervjua preporuči Komisija za izbor smatrat će se da su najuspješniji prošli otvorenu konkurenciju. Općinski načelnik će izvršiti konačno imenovanje, te će osigurati da se izvrše i javno objave konačna imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima u "Službenim novinama Federacije BiH". 

U slučaju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, bilo koji kandidat ili bilo koji član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje. 

Prigovor se podnosi općinskom načelniku u roku od 7 dana od dana donošenja odluke, a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava u Federaciji BiH. 

Oglas će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", dnevnom listu " Dnevni avaz", Oglasnoj ploči Općine Maglaj, web stranici Općine Maglaj i RTV Maglaj. 

Oglas za podnošenje prijave je otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. Neblagovremene prijave neće biti razmatrane. 

Prijave kandidata koji su na funkciji u političkoj stranci će se odbaciti (kandidati koji se ne kvalificiraju) u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. 

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili poštom preporučeno sa naznakom: "Prijava na oglas - ne otvarati" na slijedeću adresu: Općina Maglaj, Viteška ulica. 

(so-253-a-F/08) 

JP NIO SLUŽBENI LIST BiH
SARAJEVO 

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 26/04, 7/05 i 48/05) i člana 23. Statuta, JP NIO Službeni list BiH objavljuje 

PONIŠTENJE 

JAVNOG OGLASA 

Za prijem u radni odnos na radno mjesto korektor I, objavljenog u dnevnim listovima "Oslobođenje" i "Dnevni avaz" i u "Službenim novinama Federacije BiH", od 5. 12. 2007. godine. 

(so-255-a-F/08) 

JAVNO PREDUZEĆE  "UKUS" DOO
KLJUČ 

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05 i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), te Odluke Nadzornog odbora broj 8/08 od 7. februara 2008. godine, Nadzorni odbor JP "Ukus " d.o.o. objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA
"UKUS " DOO KLJUČ 

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete: 

A. OPĆI UVJETI 

1.    da su državljani BiH i da su stariji od 18 godina, 

2.    da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 

3.    da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 

4.    da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, 

5.    da nisu na funkciji u političkoj stranci. 

B. POSEBNI UVJETI 

 • VSS ili VŠS, tehničkog, ekonomskog, ili pravnog smjera 
 • da imaju najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci 

Potrebni dokumenti (orginalni ili ovjerene kopije): 

1.    biografija sa opisom radnih i organizacijskih referenci, adresa i kontakt telefon, 

2.    uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 

3.    dokaz o završenoj VSS ili VŠS školi, 

4.    uvjerenje o radnom iskustvu, 

5.    izjava - uvjerenje o ispunjavanju uvjeta iz tačke -A-2,3,5 

6.    uvjerenje o uvjetima iz tačke A - 4 (ne starije od 3 mjeseca), 

7.    Program rada 

Oglas će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Oslobođenje". 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave oglasa, u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte preporučeno ili predajom na adresu: 

OPĆINA-Ključ, Komisija za izbor kandidata na mjesto direktora i članova Nadzornog i Upravnog odbora JU i JP kojima je osnivač Općina Ključ, ulica Branilaca BiH 78, Ključ 79280 sa naznakom "Prijava na oglas za izbor direktora preduzeća - NE OTVARAJ". 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 


Na osnovu Odluke NO broj 10/08, JP "Ukus" d.o.o. Ključ raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR VANJSKOG REVIZORA 

Predmet: Prikupljanje pismenih ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za reviziju poslovanja u 2007. godini i reviziji javnih nabavki u 2006. i 2007. godini. 

Pravo učešća: Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju lica koja su registrovana i imaju licencu za obavljanje poslova revizije i licencu trenera javnih nabavki. 

Sadržaj ponude: Naziv i tačna adresa, cijena i uvjeti plaćanja, orijentaciono trajanje revizije, referense ponuđača. 

Podnošenje ponude: Zapečačene koverte sa ponudom podnose se na adresu: Nadzorni odbor JP "Ukus " d.o.o. Ključ, Branilaca BiH bb Ključ, u roku od 8 osam dana od dana objavljivanja. 

Razmatranje i odabir: Najpovoljnije ponude izvršit će NO JP "Ukus " d.o.o. Ključ. 

(so-257-a-F/08) 

OŠ "GATA ILIDŽA - VRSTA" BIHAĆ 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03) i na osnovu člana 157. Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik USK", broj 5/04), u postupku imenovanja, odnosno nominacije za poziciju direktora JU OŠ "Gata Ilidža-Vrsta", Školski odbor raspisuje 

KONKURS 

ZA IMENOVANJE DIREKTORA ŠKOLE 

Objavljuje se konkurs za imenovanje direktora Škole na period od 4 godine. 

Opći uvjeti za imenovanje/nominiranje su: 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine 
 • da je stariji od 18 godina 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije obavljanja upražnjene pozicije; 
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX stav 1 Ustava BiH); 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03); 
 • da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02); 
 • da nema privatni finansijski interes u instituciji u koju se kandidira; 
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv s dužnošću u instituciji u koju se kandidira, pet godina od dana pravosnažne presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne; 
 • da nije lice kojem je pravosnažnom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u koju se kandidira. 

Posebni uvjeti za imenovanje/nominiranje za direktora škole su: 

 • više ili visoko obrazovanje, te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovarajuće škole, odnosno pedagoga i psihologa i da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u nastavi; 
 • sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno rukovođenje školom i vođenje pedagoških aktivnosti škole. 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to: 

 • kraću biografiju, adresu i kontakt telefon; 
 • uvjerenje da je državljanin Bosne i Hercegovine 
 • izjavu da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX stav 1. Ustava BiH); 
 • izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03); 
 • izjavu da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02); 
 • potvrdu da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv s dužnošću u instituciji u koju se kandidira, pet godina od dana pravosnažne presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne; 
 • potvrdu da nije lice kojem je pravosnažnom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u koju se kandidira. 
 • ovjerenu kopiju diplome; 
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu i 
 • dokaz o radnom iskustvu. 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 

Prijave se podnose lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: JU OŠ "Gata Ilidža-Vrsta" 77207 Gata, Bihać. 

(so-258-a-F/08) 

INVESTICIJSKA BANKA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DD
SARAJEVO 

Na osnovu člana 50. Statuta Investicijske banke Federacije BiH d.d. Sarajevo, direktor banke donio je Odluku br.1823-IV/08 od 20. februara 2008. godine o raspisivanju 

KONKURSA 

ZA IZBOR DIREKTORA SEKTORA ZA ANALIZU I OCJENU PROJEKATA INVESTICIJSKE BANKE FEDERACIJE BiH DD SARAJEVO 

Uslovi: 

Pored općih uvjeta utvrđenih zakonom, kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uslove: 

1.    VSS - društvenog ili tehničkog ili prirodno matematičkog smjera; 

2.    aktivno znanje engleskog jezika; 

3.    radno i skustvo od najmanje pet godina na istim ili sličnim poslovima; 

4.    dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup iz oblasti privrednog ili finansijskog kriminala izdat od nadležnog organa i dokaz da se ne vodi krivični postupak; 

5.    dokaz o državljanstvu kandidata. 

Odgovornosti direktora Sektora za analizu i ocjenu projekata: 

 • rukovodi, programira i koordinira poslove u Sektoru; 
 • obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora; 
 • izrađuje plan i program rada Sektora, u skladu sa Planom i programom rada Banke; 
 • osigurava blagovremeno izvršenje plana, programa rada Sektora; 
 • osigurava i vrši kontrolu provođenja odluka i zaključaka organa Banke koji se odnose na Sektor; 
 • inicira razmatranje pojedinih pitanja značajnih za unapređenje rada Sektora i ostalih organizacionih dijelova Banke; 
 • razvija kriterije za metodologiju analize i ocjene boniteta i procjene rizika klijenata; 
 • priprema zaključivanje ugovora o kreditu u ime i za račun Banke: 
 • pruža konsultantske usluge komitentima iz djelokruga rada Sektora; 
 • koordinira pripremu i izradu operativnih uputstava o načinu korištenja kreditnih sredstava iz pojedinih kreditnih linija - proizvoda Banke 
 • izrađuje, dostavlja i odgovara za tačnost internih i eksternih izvještaja o radu Sektora; 
 • prati zakonske i podzakonske propise i interne programe i politike Banke; 
 • obavlja druge poslove i zadatke po nalogu Uprave; 
 • o svom radu izvještava i odgovara izvršnom direktoru i Upravi. 

Znanja i vještine direktora Sektora za analizu i ocjenu projekata: 

 • odlično poznavanje propisa koji regulišu bankarsko poslovanje u FBiH i BiH; 
 • odlično poznavanje uslova bankarskog tržišta u zemlji; 
 • odlično poznavanje privrede i privrednih kretanja, te strategije razvoja FBiH; 
 • izražena sposobnost i poznavanje metoda analize boniteta klijenata; 
 • izražena sposobnost i poznavanje metoda procjene tržišne pozicije klijenata; 
 • izražena sposobnost i poznavanje metoda procjene rizika projekata; 
 • izražena sposobnosti usmene i pisane komunikacije; 
 • izražena sposobnost komunikacije sa zaposlenicima kako bi se osiguralo maksimalno korištenje vještina i znanja; 
 • sposobnost organiziranja povjerenih mu poslova i zadataka, pri tome koristeći maksimalno postojeće kadrovske resurse. 

Uz dokaze iz tačaka 1 - 5 ovog konkursa, kandidat treba dostaviti kratku biografiju. 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave. Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti na adresu: Investicijska banka Federacije BiH dd Sarajevo, ul. Igmanska 1 Sarajevo, sa naznakom: "Za konkurs". 

Intervjue s kandidatima i formiranje liste prijedloga za konačni izbor kandidata izvršit će Komisija za izbor. 

Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija za izbor neće uzeti u razmatranje. 

(so-259-a-F/08) 

JAVNA USTANOVA  "JAVNA BIBLIOTEKA"
ZAVIDOVIĆI 

Na osnovu člana 10. Zakona o bibliotečkoj djelatnosti ZE-DO kantona ("Službene novine ZE-DO kantona", broj 8/99 ) i člana 28. Pravila JU "Javna biblioteka" Zavidovići, Upravni odbor je na VIII. sjednici, održanoj 15. februara 2008.g., donio 

ODLUKU 

O RASPISIVANJU KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS BIBLIOTEKARA NA ODREĐENO VRIJEME 

I. 

Raspisuje se konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, a najduže dvije godine, bibliotekara u JU "Javna biblioteka" Zavidovići. 

II. 

Pored općih uvjeta utvrđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete: 

 • VII stepen obrazovanja; 
 • VSS bibliotečkog smjera, VSS filozofski fakultet ili VSS društvenog smjera; 
 • položen stručni ispit; 
 • poznavanje engleskog jezika; 
 • poznavanje rada na računaru. 

III. 

Uz prijavu na Konkurs potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

 • prijavu sa kraćom biografijom; 
 • diplomu o završenoj školi (original ili ovjerena kopija); 
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu; 
 • uvjerenje o državljanstvu; 
 • uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti; 
 • uvjerenje o nekažnjavanju; 
 • izvod iz matične knjige rođenih. 

IV. 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na sljedeću adresu: JU "Javna biblioteka" Zavidovići, Radnička bb, 72220 Zavidovići, neposredno ili putem pošte. Za sve informacije zainteresirani kandidati mogu se obratiti na telefon broj: 032/878-123. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 

(so-260-a-F/08) 

JAVNO PREDUZEĆE  "ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE" DD
MOSTAR 

Na temelju članka 12. Zakona o javnim poduzećima ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05), članka 104. Statuta JP "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d. Mostar i Odluke Nadzornog odbora JP "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d. Mostar br. NO- 71/08 od 14. februara 2008. godine, Nadzorni odbor Društva objavljuje 

JAVNI NATJEČAJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE - -IZVRŠNIH DIREKTORA JP "ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE" DD MOSTAR 

Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje članova Uprave - izvršnih direktora Javnog poduzeća "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d. Mostar (u daljnjem tekstu: Društvo) i to: 

1.    Izvršni direktor za proizvodnju električne energije, 

2.    Izvršni direktor za distribuciju električne energije, 

3.    Izvršni direktor za financijsko-računovodstvene poslove, 

4.    Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opće poslove. 

Izvršni direktori se imenuju na razdoblje za koje se imenuje generalni direktor Društva. 

Za izbor i imenovanje na dužnost izvršnih direktora, kandidat treba da ispunjava slijedeće uvjete: 

I. Opći uvjeti 

 • opći zakonski, 
 • da je državljanin BiH, 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u BiH (na razini države ili entiteta) u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja javnog natječaja, 
 • da se na njega ne odnosi članak IX. 1 Ustava Bosne i Hercegovine, 
 • da nije na funkciji u političkoj stranici u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, 
 • da nije osuđivan za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojivo s dužnošću direktora pet godina od dana pravomoćnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne, 
 • da nije osoba kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u nadležnosti direktora gospodarskog društva. 

II. Posebni uvjeti 

-    (pod 1)  visoka stručna sprema (VII stupanj) elektro ili 

                  strojarske struke, 

-    (pod 2)    visoka stručna sprema (VII stupanj) elektro struke, 

-    (pod 3)  diplomirani ekonomist, 

-    (pod 4)  diplomirani pravnik. 

-    kandidati treba da imaju najmanje pet godina radnog staža u struci, a od toga najmanje tri godine na rukovodnim poslovima u gospodarskim društvima. 

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i slijedeće: 

 • komunikativnost, organizacijske i rukovodne sposobnosti, poznavanje stranih jezika, 
 • sposobnost upravljanja ljudskim resursima i poslovima dužnosti izvršnog direktora, 
 • rezultati ostvareni tijekom dosadašnjeg rada, 
 • dobro poznavanje djelatnosti i propisa iz oblasti elektroenergetskog sektora i ukupnog zakonodavstva u BiH. 

Uz prijavu za javni natječaj, kandidati su dužni priložiti: kraći životopis, s podacima o adresi i kontakt telefon, uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci, diplomu o stručnoj spremi, dokaze o radnom stažu u struci i dokaze o rukovodnim poslovima u gospodarskom društvu, uvjerenje o nekažnjavanju koje izdaje mjerodavna policijska uprava, ne starije od tri mjeseca, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje izdaje mjerodavni sud, ne starije od tri mjeseca- za sve tražene dokumente dostavlja se original ili ovjeren preslik. 

Svi kandidati koji budu ispunjavali uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor -intervju. 

Prije razgovora - intervjua kandidati su dužni popuniti obrazac u kojem će dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima, te iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja i dati izjave naznačene u obrascu. 

Obrazac se može dobiti u poslovnim prostorijama Društva u ulici Mile Budaka 106A -Mostar ili preuzeti i popuniti neposredno prilikom intervjua. 

Javni natječaj za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od narednog dana posljednjeg javnog objavljivanja, a objavit će se u Dnevnom listu-Mostar i "Službenim novinama Federacije BiH" 

Prijave sa svim traženim dokumentima dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu: JP "Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, s naznakom: Prijava na natječaj -za ID, ne otvarati. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane. 

(so-268-a-F/08) 

OPĆINA FOJNICA 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenivanjima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), u postupku imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima u kojima općinski organ uprave Fojnica ima pravni interes, općinski načelnik Općine Fojnica objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNIH I UPRAVNIH ODBORA U REGULIRANIM TIJELIMA OPĆINE FOJNICA 

I. OGLAŠAVAJU SE POZICIJE 

1.    Predsjednik Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Šćona" d.o.o Fojnica, iz reda osnivača - 1 

-    Član Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Šćona"d.o.o. Fojnica, iz reda osnivača - 3 

2.    Predsjednik Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Veterinarska stanica Fojnica" d.o.o., iz reda osnivača - 1 

-    Član Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Veterinarska stanica Fojnica" d.o.o., iz reda osnivača - 1 

3.    Predsjednik Upravnog odbora Javne ustanove "Predškolsko obrazovanje i vaspitanje Fojnica", iz reda osnivača - 1 

II. OPIS POZICIJE 

Nadzorni odbor: Nadzire rad uprave i poslovanja Javnog preduzeća, nadzire provedbu propisa za postupak nabavki, daje mišljenje za raspodjelu prihoda i predlaže način pokrića gubitaka, razmatra i usvaja izvještaje o poslovanju, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. 

Upravni odbor: Upravni odbor Javne ustanove nadzire rad Javne ustanove, a naročito u dijelu upravljanja i raspolaganja imovinom Ustanove, uređuje politiku razvitka, razmatra i usvaja izvještaje o poslovanju, donosi opća akta, predlaže raspodjelu i način upotrebe viška sredstava i način pokrića gubitka u poslovanju, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i općim aktima. 

III. OPĆI  UVJETI ZA IMENOVANJE 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine, 
 • da je stariji od 18 godina, 
 • da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine, 
 • da nije otpuštan iz službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja oglasa, 
 • da nije član organa zakonodavne ili izvršne vlasti ili savjetnik u smislu člana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02 i 12/04), 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH, 
 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, a što čini nespojivim kandidovanje sa pozicijom koja se objavljuje ovim oglasom, 
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak. 

IV. POSEBNI USLOVI ZA IMENOVANJE 

Kandidat koji se kandiduje na poziciju navedenu u ovom oglasu mora ispunjavati i slijedeće posebne uvjete: 

 • za člana da ima završenu SSS, VŠS ili VSS 
 • za predsjednika da ima završenu VŠS ili VSS 
 • da ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci, 
 • da ima određene organizacijske sposobnosti za obavljanje dužnosti na poziciji za koju se kandidira. 

Mandat članova Nadzornog i Upravnog odbora iz ovog oglasa je 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom. 

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti: 

 • kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom, 
 • fotokopiju lične karte, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka od nadležnog suda, ne starije od tri mjeseca, 
 • ovjerenu fotokopiju diplome, 
 • uvjerenje o radnom iskustvu, 
 • uvjerenje poslodavca da nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog oglasa, 
 • pismenu izjavu da nije na dužnosti u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u BiH. 

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom: "Prijava na javni oglas za imenovanje članova Nadzornog i Upravnog odbora - ne otvarati" na adresu: OPĆINA FOJNICA - Komisiji za izbor predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora, ul. Bosanska 99 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. 

(so-269-a-F/08) 

DIONIČARSKO DRUŠTVO "SARAJEVOPUTEVI" SARAJEVO 

Na osnovu tačke I. i Odluke broj 920-1/07 od 28. septembra 2007. godine, Nadzorni odbor Dioničkog društva "Sarajevoputevi" Sarajevo raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA DIONIČKOG DRUŠTVA "SARAJEVOPUTEVI" SARAJEVO 

I. Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Dioničkog društva "Sarajevoputevi" Sarajevo. 

II. Kandidat za direktora mora ispunjavati sljedeće opšte uvjete: 

 • da je stariji od 18 godina i da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja, 
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje traženih poslova, 
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine, 
 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojive s funkcijom generalnog direktora, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, 
 • da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti generalnog direktora, 
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03 i 12/04), 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci. 

III. Pored navedenih općih uslova, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: 

 • visoka školska sprema, završen građevinski, ekonomski ili pravni fakultet, 
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodnim poslovima, 
 • posjedovanje organizacionih sposobnosti i sposobnosti za timski rad, 
 • poznavanje jednog stranog jezika, 
 • poznavanje rada na računaru. 

IV. Kandidat za direktora Dioničkog društva "Sarajevoputevi" Sarajevo dužan je uz prijavu podnijeti Program rada za mandatni period, u pisanom obliku. 

V. Imenovanje se vrši na period od 4 (četiri) godine. 

VI. Odluku o imenovanju donosi Nadzorni odbor Dioničkog društva "Sarajevoputevi" Sarajevo na prijedlog Komisije za provođenje postupka izbora i imenovanja direktora Dioničkog društva "Sarajevoputevi" Sarajevo. 

VII. Uz prijavu na javni konkurs potrebno je priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerenu fotokopiju): 

 • biografiju sa adresom i kontakt telefonom, 
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci), 
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 
 • uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje traženih poslova (ne starije od 3 mjeseca), 
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojive s funkcijom generalnog direktora, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne (ne starije od 3 mjeseca), 
 • uvjerenje da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti generalnog direktora (ne starije od 3 mjeseca). 
 • izjavu da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hecegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02, 14/03 i 12/04), ovjerenu kod nadležnog organa, 
 • izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci, ovjerenu kod nadležnog organa, 
 • diplomu o završenom fakultetu, 
 • potvrdu (uvjerenje) o radnom iskustvu na rukovodnim poslovima nakon završenog fakulteta. 

VIII. Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu i "Službenim novinama Federacije BiH". Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili poštom preporučeno sa naznakom "Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora-ne otvarati", na slijedeću adresu: 

DIONIČKO DRUŠTVO "SARAJEVOPUTEVI" SARAJEVO, ulica Mustajbega Fadilpašića broj 17. 

Neglabovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-270-a-F/08) 

VLADA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
ŠIROKI BRIJEG 

Na temelju članka 8. i 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), a u svezi s člankom 37. Statuta "Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke" d.o.o. Posušje, broj 01-66/04, u postupku imenovanja za poziciju članova Nadzornog odbora u kojem županijska tijela imaju pravni interes i u kojima prema važećim zakonima, pravilima i propisima imaju pravo vršiti nominaciju odnosno imenovanje, Vlada Županije Zapadnohercegovačke raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I PREDLAGANJE KANDIDATA ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA "ŠUMSKO-GOSPODARSKOG DRUŠTVA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE" DOO POSUŠJE 

I. Društvo u kojem Vlada Županije treba imenovati članove Nadzornog odbora je: 

"ŠUMSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE" D.O.O. POSUŠJE 

II. Opis upražnjenog položaja, uključujući i pojedinosti u ulozi potencijalnog kandidata iz točke I.: 

 • nadzire poslovanje Društva; 
 • nadzire rad uprave - ravnatelja; 
 • utvrđuje poslovnu politiku Društva i prati njezinu realizaciju; 
 • usvaja izvješće uprave ravnatelja o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, sa bilancom stanja i bilancom uspjeha; 
 • podnosi Vladi godišnje izvješće o poslovanju Društva, koje obvezno uključuje izvješće o radu Nadzornog odbora i plan poslovanja za sljedeću poslovnu godinu; 
 • predlaže raspodjelu i način uporabe dobiti, te način pokrića gubitka; 
 • formira povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadaće; 
 • donosi opće akte Društva; 
 • rješava u drugom stupnju žalbe na odluke ravnatelja Društva; 
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Društva uz suglasnost Vlade Županije 
 • donosi polugodišnji i godišnji obračun Društva; 
 • donosi odluke o statusnim promjenama Društva; 
 • donosi odluke o promjeni organizacijskog oblika Društva; 
 • donosi odluke o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva; 
 • imenuje ravnatelja Društva; 
 • donosi statut Društva. 

a) Opći uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati: 

1.    da je stariji od 18 godina; 

2.    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije; 

3.    da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava BiH; 

4.    da nije na dužnosti u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH; 

5.    da nema privatni - financijski interes u društvu na čiju se poziciju kandidira; 

6.    da nije osuđivan za kazneno djelo i gospodarski prijestup nespojiv s dužnošću na poziciji na koju se kandidira, 5 godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne; 

7.    da nije osoba kojoj je pravomoćnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti reguliranog tijela u koje se kandidira; 

8.    da nije direktor ili član uprave tog Društva; 

9.    da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja; 

10.    da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim dužnosnicima u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Službeni glasnik BIH", broj 16/02 i 12/04); 

11.    da nije član odbora i vijeća više od dva gospodarska društva. 

b) Posebni uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati: 

1.    da ima sveučilišnu diplomu, VI. ili VII. stupnja stručne spreme; 

2.    da ima najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima u oblasti financija, prava, prirodnih i tehničkih znanosti nakon stjecanja stručne spreme. 

Prilikom procjene svih kandidata vodit će se računa o sljedećim kriterijima: 

 • izražena individualnost, inicijativnost, neovisnost u radu i donošenju odluka; 
 • sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje poslova; 
 • sposobnost nepristranog donošenja odluka; 
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti; 
 • vladanje materijom i problematikom iz oblasti za koju se kandidira; 
 • sposobnost upravljanja financijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu; 
 • rezultati rada ostvareni tijekom karijere; 
 • preporuke ranijih neposrednih rukovoditelja. 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: 

1.    kraći životopis, adresu i kontakt telefon; 

2.    izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci); 

3.    uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPS -ove osobne iskaznice; 

4.    odgovarajuću diplomu; 

5.    uvjerenje o radnom iskustvu; 

6.    uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca); 

7.    uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca); 

8.    ovjerene izjave kandidata navedenih u točki II. a.) alineje 2., 3., 4., 5., 8., 10. i 11. 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni oglas moraju biti original ili ovjerene kopije, a izjave kandidata potpisane i ovjerene. 

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: 

Vlada Županije
Zapadnohercegovačke Povjerenstvo za izbor, ul. Stjepana Radića br. 37b.,
88220 Široki Brijeg, uz naznaku: Prijava za natječaj za Nadzorni odbor "Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke" d.o.o. Posušje. 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. 

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", i "Dnevnom listu". 

Početak roka računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas. 

(so-273-a-F/08) 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
ŠIROKI BRIJEG 

Na temelju članka 24. stavak 2. Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 13/07), Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke objavljuje 

JAVNI NATJEČAJ 

ZA IMENOVANJE ŽUPANIJSKOG PRAVOBRANITELJA 

Ovlaštenja i nadležnosti 

Ovlaštenja i nadležnosti županijskog pravobranitelja utvrđeni su Zakonom o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 13/07). 

Opći uvjeti 

Kandidat za županijskog pravobranitelja mora ispunjavati sljedeće opće uvjete: 

 • da je državljanin BiH, 
 • da je stariji od 18 godina, 
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se kandidira, 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije objavljivanja upražnjene pozicije, 
 • da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak, odnosno da nije osuđivan za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje dužnosti pravobranitelja, 
 • da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava BiH. 

Posebni uvjeti 

 • da je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, 
 • da ima najmanje 5 godina radnog iskustva, poslije položenog pravosudnog ispita na imovinsko pravnim poslovima u pravobraniteljstvu, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima, odnosno 8 godina na drugim pravnim poslovima, 
 • da ima iskazane stručne i radne sposobnosti neophodne za obavljanje službe pravobranitelja. 

Potrebni dokumenti 

Uz prijavu kandidati su obvezni priložiti kratak životopis, kontakt telefon, te sljedeće dokumente: 

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci), 
 • diploma, 
 • uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, 
 • ovjerena potvrda o traženom radnom iskustvu, 
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca), 
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca), 
 • preslika osobne iskaznice (CIPS), 
 • ovjerena izjava da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH, u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene policije, 
 • ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1. Ustava BiH. 

Traženi dokumenti trebaju biti originali ili ovjerene preslike. 

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti najkasnije u roku 15 dana od dana objavljivanja javnog natječaja u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte preporučeno na adresu: 

Ministarstvo pravosuđa i uprave ŽZH
ul. Stjepana Radića 37b.
88220 Široki Brijeg
s naznakom:
"Javni natječaj za imenovanje županijskog pravobranitelja"
NE OTVARATI 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-274-a-F/08) 

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
SARAJEVO 

Na osnovu člana 27. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/05), člana 28. stav 1. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/99, 32/00 i 29/03), člana 10. Kolektivnog ugovora za zaposlene u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova/Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/04), a u vezi sa članom 47. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i tačke 2. Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj 4/08 od 9. januara 2008. godine, federalni ministar unutrašnjih poslova objavljuje 

JAVNI POZIV 

ZA PRIJEM VOLONTERA U FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA/ FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 

I. VOLONTERI SA VISOKOM ŠKOLSKOM SPREMOM 

01.    Volonter sa završenim pravnim fakultetom - 2 (dva) izvršioca, 

02.    Volonter sa završenim ekonomskim fakultetom -1 (jedan) izvršilac, 

03.    Volonter sa završenim fakultetom kriminalističkih nauka - 2 (dva) izvršioca. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. stav 1. tačka a), b), c), d) i f) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to: 

za poziciju I/01: 

 • VSS - završen pravni fakultet, VII stepen, 

za poziciju I/02: 

 • VSS - završen ekonomski fakultet, VII stepen, 

za poziciju I/03: 

 • VSS - završen fakultet kriminalističkih nauka, VII stepen. 

Svi kandidati za volontera također trebaju da poznaju rad na računaru. 

Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije) koji se podnose uz prijavu: 

1.    uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), 

2.    fakultetska diploma, 

3.    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca), 

4.    ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen članom IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 

5.    dokaz o poznavanju rada na računaru, 

6.    uvjerenje da se nalazi na evidenciji zavoda za zapošljavanje. 

Izabrani kandidati dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zaključivanja ugovora o volonterskom radu. 

Potrebne dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog poziva u dva dnevna lista i "Službenim novinama Federacije BiH" (računajući posljednju objavu), putem pošte, preporučeno na adresu: 

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova/
Federalno ministarstvo unutarnjih poslova
Mehmeda Spahe br. 7
71 000 Sarajevo
sa naznakom:
"Javni poziv za prijem volontera u Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova/Federalno ministarstvo unutarnjih poslova" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-275-a-F/08) 

JU DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA TUZLA 

Na osnovu članova 24, 26, 28 i 29. Pravila o organizovanju Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, Upravni odbor Ustanove raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA TUZLA 

1. Opis pozicije direktora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla: 

 • organizuje rad Doma i rukovodi radom Doma, 
 • zastupa i predstavlja Dom, 
 • predlaže akte koje donosi Upravni odbor i preduzima mjere za obavljanje djelatnosti Doma, 
 • izvršava odluke Upravnog odbora Doma, 
 • podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju, 
 • donosi Pravilnik o radu i druge akte u vezi sa radom, 
 • vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima Doma. 

Mandat direktora je četiri (4) godine. 

2. Pored Zakonom propisanih uvjeta, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uvjete: 

 • visoka stručna sprema, VII stepen stručne spreme iz oblasti: socijalnog rada, pedagogije-psihologije, prava, defektologije i nastavnog smjera, 
 • pet (5) godina radnog iskustva nakon završenog stepena stručne spreme provedenih u ustanovama socijalne zaštite, 
 • položen stručni ispit, 
 • da ima organizacione i druge sposobnosti za rad u Domu. 

3. Potrebni dokumenti: 

Kandidati su dužni uz prijavu podnijeti kratku biografiju s adresom i kontakt telefonom i slijedeće dokumente: 

 • diplomu, dokaz o završenom školovanju (original ili ovjerena fotokopija), 
 • potvrda o radnom iskustvu, 
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca). 

4. Ostale napomene: Prijave sa dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od posljednjeg javnog objavljivanja. 

Konkurs će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Oslobođenje" 

Prijave sa svim traženim dokumentima dostavljaju se lično ili poštom preporučeno na adresu: JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, ulica Kozaračka broj 11, 75000 Tuzla, sa naznakom: " Prijava na konkurs - ne otvarati". 

(so-276-a-F/08) 

JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHAĆ 

Na osnovu člana 33. a u vezi sa članom 52. Statuta JU Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona, Upravni odbor JU Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona Bihać na svojoj II. redovnoj sjednici održanoj 20. februara 2008. godine, donio je 

ODLUKU 

O PONIŠTENJU KONKURSA 

Poništava se konkurs za imenovanje na poziciju direktora Javne ustanove Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona objavljen u Dnevnom listu "Oslobođenje" dana 20. 10. 2007. godine.i "Službenim novinama Federacije BiH", broj 75/07 od 24. 10. 2007. godine. 

(so-277-a-F/08) 

OPĆINA ZENICA 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i Zaključka o standardima i kriterijima za imenovanje u reguliranim tijelima Općine Zenica ("Službene novine Općine Zenica", broj 6/03) u postupku imenovanja za pozicije u reguliranim tijelima iz nadležnosti načelnika Općine Zenica, načelnik Općine Zenica, objavljuje 

OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA I NADZORNOG ODBORA JU "MUZEJ GRADA" ZENICA 

Objavljuje se oglas za pozicije u reguliranim tijelima Općine Zenica u oblasti zdravstva i oblasti kulture kako slijedi: 

I. NAZIV POZICIJE 

1.    Upravni odbori javnih ustanova u oblasti zdravstva 

1.1. Upravni odbor JU "Dom zdravlja Zenica" 

a)    predsjednik Upravnog odbora  JU "Dom zdravlja Zenica"  - 1 

b)    član Upravnog odbora JU "Dom zdravlja Zenica" - 4 

Predsjednik i članovi Upravnog odbora JU "Dom zdravlja Zenica" su iz reda predstavnika kako slijedi: 

 • osnivača (3 člana) 
 • zdravstvenih radnika JU "Dom zdravlja Zenica" (1 član) 
 • Kantonalnog ministarstva (1 član) 

1.2. Upravni odbor JU Apoteka "Zdravlje" Zenica 

a)    Predsjednik Upravnog odbora JU Apoteka "Zdravlje" Zenica - 1 

b)    član Upravnog odbora JU Apoteka "Zdravlje" Zenica - 4 

Predsjednik i članovi Upravnog odbora JU Apoteka "Zdravlje" Zenica su iz reda predstavnika kako slijedi: 

 • osnivača  (3 člana) 
 • zdravstvenih radnika JU Apoteka "Zdravlje"  (1 član) 
 • Kantonalnog ministarstva (1 član) 

2.    Upravni odbori javnih ustanova i Nadzorni odbor Javne ustanove u oblasti kulture: 

2.1.A. Upravni odbor JU "Muzej grada Zenica" 

a)    predsjednik Upravnog odbora JU "Muzej grada Zenica" - 1 

b)    član Upravnog odbora JU "Muzej grada Zenica" - 2 

2.1.B. Nadzorni odbor JU "Muzej grada Zenica" 

a)    predsjednik Nadzornog odbora JU "Muzej grada Zenica" - 1 

b)    član Nadzornog odbora JU "Muzej grada Zenica" - 2 

Upravni odbor i Nadzorni odbor JU "Muzej grada Zenica" imaju po 3 člana od kojih se po jedan član imenuje iz reda stručnih radnika zaposlenih u JU "Muzej grada Zenica". 

2.2. Upravni odbor JU "Bosansko narodno pozorište" Zenica 

a)    predsjednik Upravnog odbora JU "Bosansko narodno pozorište" Zenica - 1 

b)    član Upravnog odbora JU "Bosansko narodno pozorište" Zenica - 2 

Upravni odbor JU "Bosansko narodno pozorište" Zenica ima 3 člana od kojih se jedan član imenuje iz reda stručnih radnika zaposlenih u JU "Bosansko narodno pozorište" Zenica 

2.3. Upravni odbor JU "Opća biblioteka" u Zenici 

a)    predsjednik Upravnog odbora JU "Opća biblioteka" u Zenici  - 1 

b)    član Upravnog odbora JU "Opća biblioteka" u Zenici - 2 

Upravni odbor JU "Opća biblioteka" u Zenici ima 3 člana od kojih se jedan član imenuje iz reda stručnih radnika zaposlenih u JU "Opća biblioteka" u Zenici. 

II. OPIS POZICIJA 

Upravni odbori javnih ustanova u oblasti zdravstva i kulture (pozicije pod 1.1; 1.2.; 2.1.A; 2.2. i 2.3.) imaju sljedeće nadležnosti: 

 • nadziru rad i poslovanje uprave/direktora ustanove, raspolažu imovinom i kapitalom ustanove; 
 • utvrđuju politiku razvoja; 
 • razmatraju i usvajanju izvještaja o poslovanju; 
 • predlažu raspodjelu dobiti odnosno način pokrića gubitka; 
 • obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom i statutom odnosno pravilima javne ustanove. 

Mandat predsjednika i članova Upravnih odbora je četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. 

Nadzorni odbor JU "Muzej grada Zenica" (pozicija pod 2.1.B) je nadležan da: 

 • vrši kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja; 
 • prati provođenje poslovne politike; 
 • izvršava druge poslove, u skladu sa zakonom, Pravilima Ustanove i općim aktima Ustanove. 

Mandat predsjednika i članova nadzornog odbora je četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. 

Naknade za rad ovih tijela bit će utvrđene posebnim aktima. 

Kandidati za imenovanje na pozicije iz oglasa moraju ispunjavati: 

 • opće i 
 • posebne uvjete 

III. OPĆI UVJETI SU 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine; 
 • da je stariji od 18 godina; 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države i entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije; 
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine); 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03); 
 • da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02); 
 • da nema privatni/finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje; 
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv s dužnošću u instituciji u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne; 
 • da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u kojoj se kandiduje; 
 • da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja. 

IV. POSEBNI UVJETI 

1. Posebni uvjeti za imenovanja u upravne odbore iz oblasti zdravstva. 

1.1. Upravni odbor JU "Dom zdravlja Zenica" 

1.2. Upravni odbor JU Apoteka "Zdravlje" Zenica 

 • VSS (VII/1) ekonomskog, pravnog ili zdravstvenog smjera; 
 • pet godina radnog iskustva; 
 • uživanje ugleda u lokalnoj zajednici; 
 • da nije član više od jednog upravnog ili nadzornog odbora; 
 • sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije; 
 • sposobnost nepristrasnog donošenja odluka; 
 • komunikacijske i organizatorske sposobnosti; 
 • rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere; 
 • preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca, naročito u oblasti zdravstva. 

2. Posebni uvjeti za imenovanja u upravne odbore iz oblasti kulture: 

2.1. A. Upravni odbor JU "Muzej grada Zenice" 

2.2. Upravni Odbor JU "Bosansko narodno pozorište" Zenica 

2.3. Upravni odbor JU "Opća biblioteka " u Zenici 

 • VSS (VII/1), izuzetno VŠS (VI/1) društvenog mjera; 
 • pet godina radnog iskustva; 
 • da nije član više od jednog upravnog ili nadzornog odbora, odnosno odbora za reviziju; 
 • sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije; 
 • sposobnost nepristrasnog donošenja odluka; 
 • komunikacijske i organizatorske sposobnosti; 
 • sposobnost tumačenja ekonomskih i pravnih analiza i propisa, osobito iz djelatnosti organa u kojem se kandidira na upraženjenu poziciju; 
 • rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere; 
 • preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca. 

3. Posebni uvjeti za imenovanje u Nadzorni odbor JU "Muzej grada Zenice" (pozicija 2.1.B) su: 

 • VSS (VII/1), izuzetno VŠS (VI/1) društvenog mjera; 
 • pet godina radnog iskustva; 
 • da nije član više od jednog upravnog ili nadzornog odbora, odnosno odbora za reviziju; 
 • sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije; 
 • sposobnost nepristrasnog donošenja odluka; 
 • komunikacijske i organizatorske sposobnosti; 
 • sposobnost tumačenja ekonomskih i pravnih analiza i propisa, osobito iz djelatnosti organa u kojem se kandidira na upražnjenu poziciju; 
 • rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere; 
 • preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca. 

V. POTREBNI DOKUMENTI 

Prijave kandidata treba da sadrže kraću biografiju, adresu stana i kontakt telefon. 

Uz prijavu treba dostaviti: 

 • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci); 
 • dokaz o školskoj spremi; 
 • dokaz o radnom iskustvu; 
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte); 
 • uvjerenje MUP-a da nije lice osuđivano za krivično djelo navedeno u općim uvjetima; 
 • uvjerenje općinskog suda - prekršajno odjeljenje da nije lice osuđivano za privredni prestup i da nije lice kojem je pravnosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u instituciji u kojoj se kandiduje; 
 • izjavu o činjenicama nabrojanim u alinejama 3. do 6. općih uvjeta iz oglasa. 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

U prijavi kandidati su dužni naznačiti na koju poziciju se kandiduju i za koju javnu ustanovu. 

Kandidati koji uđu u uži izbor pozivaju se na intervju. 

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijave neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja. 

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

Neblagovremene i neptopune prijave neće biti razmatrane. 

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas: 

Oglas će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH", dnevnom listu "Dnevni avaz" Sarajevo, na web stranici Općine. 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučno poštom sa naznakom: 

"PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - NE OTVARATI"
OPĆINA ZENICA
Stručna služba Vijeća i načelnika
Komsija za izbor na pozicije u reguliranim tijelima Općine Zenica u oblasti zdravstva i oblasti kulture
Trg Bosne i Hercegovine broj 6
72000 Zenica 


Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i člana 52. Statuta Općine Zenica ("Službene novine Općine Zenica", broj 3/98 - Prečišćeni tekst i 6/99), načelnik Općine Zenica raspisuje 

OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" ZENICA 

I. 

Objavljuje se oglas za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove "Centar za socijalni rad" Zenica. 

I. OPIS POZICIJE DIREKTORA JU "Centar za socijalni rad" Zenica 

 • organizuje i rukovodi radom Ustanove, zastupa i predstavlja Ustanovu, prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Ustanove; 
 • u ostvarivanju rukovođenja Ustanovom direktor predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi koje je Ustanova osnovana, unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja; 
 • izvršava odluke Upravnog odbora; 
 • odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa; 
 • podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju; 
 • vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima Ustanove. 

Mandat direktora JU "Centar za socijalni rad" Zenica je četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom. 

Kandidati za imenovanje na poziciju direktora Javne ustanove moraju ispunjavati opće i posebne uvjete. 

II. OPĆI UVJETI 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine; 
 • da je stariji od 18 godina; 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, bilo na nivou države ili entiteta, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjenje pozicije; 
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine); 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03); 
 • da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02 i 12/04); 
 • da nema privatni i finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje; 
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s dužnošću u instituciji u kojoj se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne; 
 • da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnostu u nadležnoj instituciji u kojoj se kandiduje; 
 • da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja. 

III. POSEBNI UVJETI 

 • da ima visoku stručnu spremu (VII stepen) društvenog smjera; 
 • pet godina radnog iskustva u struci i spremi; 
 • uživanje ugleda u lokalnoj zajednici; 
 • sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije; 
 • sposobnost nepristrasnog donošenja odluka; 
 • komunikacijske i organizatorske sposobnosti; 
 • rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere; 
 • preporuke ranijih neposjvdnih rukovodilaca naročito u oblasti socijalne zaštite. 

V. POTREBNI DOKUMENTI 

Prijave kandidata treba da sadrže kraću biografiju, adresu i kontakt telefon. 

Uz prijavu treba dostaviti: 

 • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci); 
 • dokaz o školskoj spremi; 
 • dokaz o radnom iskustvu; 
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte; 
 • uvjerenje MUP-a da nije lice osuđivano za krivično djelo navedeno u općim uvjetima; 
 • uvjerenje općinskog suda - prekršajno odjeljenje da nije lice osuđivano za privredni prestup i da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u instituciji u kojoj se kandiduje; 
 • izjavu o činjenicama nabrojanim u alinejama 3. do 6. općih uvjeta iz oglasa. 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moriju biti originali ili ovjerene kopije. 

Plaća direktora Javne ustanove utvrđuje se u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu Javne ustanove "Centar za socijalni rad" Zenica. 

Kandidati koji uđu u uži izbor pozivaju se na intervju. 

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijave neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja. 

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. 

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas. 

Oglas će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH", dnevnom listu "Dnevni avaz" Sarajevo, na web stranici Općine. 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom sa naznakom: 

"PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - NE OTVARATI"
OPĆINA ZENICA
Stručna služba Vijeća i načelnika
Komisija za izbor direktora JU "Centar za socijalni rad" Zenica
Trg Bosne i Hercegovine broj 6
72000 Zenica 

(so-278-a-F/08) 

MINISTARSTVO PRIVREDE KANTONA SARAJEVO 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05) Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IMENOVANJE (3) TRI KANDIDATA ZA POZICIJU ČLANA NADZORNOG ODBORA KANTONALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "SARAJEVO-ŠUME" DOO SARAJEVO 

Konačno imenovanje predsjednika i člana Nadzornog odbora vršit će Skupština preduzeća. 

1 Opis pozicije člana Nadzornog odbora 

-    nadzire rad Uprave preduzeća; nadzire poslovanje preduzeća; priprema poslovnike i predlaže ih Skupštini preduzeća; priprema Etički kodeks i predlaže ga Skupštini preduzeća; vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skupštini preduzeća; razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovo provođenje; daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave za raspodjelu profita; predlaže način pokrivanja gubitaka; imenuje i razrješava članove Uprave; daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene propisima Zakona o javnim preduzećima; daje upute direktoru za provođenje uviđaja u vezi sa uočenim nepravilnostima; usvaja izvještaj Uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije; podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju preduzeća; izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju; podnosi plan poslovanja za narednu poslovnu godinu; saziva Skupštinu preduzeća; nadzire Upravu u provođenju preporuka datih od strane Odbora za reviziju, te vanjskog revizora; vrši sistematski nadzor nad poslovanjem i zakonitošću poslovanja; redovno izvještava Skupštinu o svom radu; daje instrukcije organima društva radi otklanjanja nepravilnosti u radu; prisustvuje sjednicama Skupštine; pregleda poslovne knjige i dokumentaciju preduzeća i vrši druge poslove predviđene zakonom. 

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine. Naknada za rad u Nadzornom odboru utvrđuje se odlukom Skupštine preduzeća. 

2. Opšti uslovi 

Opšti uslovi utvrđeni su u skladu sa standardima i kriterijima iz člana 7. tačka l. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i to: 

 • da je stariji od 18 godina (dokaz: kopija CIPS-ove lične karte), 
 • nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjenog položaja (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa), 
 • da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa), 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci (dokaz: potpisana izjava i ovjerena od strane nadležnog općinskog organa), 
 • da nemaju privatni/finansijski interes u preduzeću u čiji se nadzorni odbor kandiduju (dokaz: potpisana izjava i ovjerena od strane nadležnog općinskog organa), 
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u nadzornom odboru (dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog suda, ne starije od tri (3) mjeseca), 
 • da nije direktor ili član Uprave (dokaz: potpisana izjava i ovjerena od strane nadležnog općinskog organa), 
 • da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja. 

3. Posebni uslovi 

 • da ima visoku stručnu spremu (dokaz: univerzitetska diploma), 
 • da posjeduje stručna znanja iz oblasti djelatnosti preduzeća što će se utvrditi na osnovu priloženih referenci i intervjua, 
 • da ima sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije i sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, 
 • da ima izraženu individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i donošenju odluka, 
 • da ima komunikacijske i organizacijske sposobnosti, 
 • da posjeduje znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvještaja, privrednog prava i ukupnog zakonodavstva sa područja djelovanja nadzornih odbora, 
 • da ima sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu. 

Prilikom izbora uzet će se u obzir priznanja i rezultati koje je kandidat do sada stekao, te će se voditi računa o spolnoj i nacionalnoj strukturi izabranih kandidata. 

Kandidat je dužan uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta traženih oglasom, u roku od 15 dana od posljednjeg javnog objavljivanja. Oglas će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" i listu "Dnevni avaz". 

4. Ostale napomene 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biće pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranije neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. 

Kandidati sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu kandidiranja. 

Sve informacije u toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01). 

Kandidati koje nakon intervjua preporuči Komisija za izbor, smatraće se da su najuspješnije prošli otvorenu konkurenciju, a Skupština preduzeća će izvršiti izbor i imenovanje i obezbijediti javno objavljivanje konačnih imenovanja na upražnjene pozicije. 

Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice-član javnosti slobodno je podnijeti prigovor na konačno imenovanje ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. 

Prijava na javni oglas za imenovanje kandidata za poziciju člana Nadzornog odbora sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom na koverti: "Prijava za člana Nadzornog odbora KJP "SARAJEVO-ŠUME" uz naznaku - "Ne otvarati". Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon. 

Kanton Sarajevo, Ministarstvo privrede, ulica Reisa Džemaludina Čauševića 1 (protokol-prizemlje). 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

(so-279-a-F/08) 

OPĆINSKO JAVNO PRAVOBRANITELJSTVO SREDNJOBOSANSKOG KANTONA/KANTONA SREDIŠNJA BOSNA
JAJCE 

U skladu sa odredbama Zakona o javnom pravobraniteljstvu ("Službene novine ŽSB/SBK", broj 6/97, 8/98 i 1/00, 14/03 i 2/04) i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), a u cilju popune radnog mjesta, Općinsko javno pravobraniteljstvo objavljuje 

PONOVNI NATJEČAJ/KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE OPĆINSKOG JAVNOG PRAVOBRANITELJA 

-    1 izvršitelj za rad u Općinskom javnom pravobraniteljstvu Jajce koje pokriva općine Jajce i Dobretići 

-    Općinskog javnog pravobranitelja imenuje Kantonalna skupština KSB/SBK po pribavljenom mišljenju općinskih načelnika. 

UVJETI: Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba da ispunjava i sljedeće uvjete: 

 • državljanin BiH, 
 • prebivalište na području BiH, 
 • diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, 
 • najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva poslije položenog pravosudnog ispita na imovinsko pravnim poslovima u pravosudnim organima i drugim državnim organima ili 2 (dvije) godine na drugim pravnim poslovima. 

Ako se na natječaj ne javi osoba koja ima položen pravosudni ispit može se imenovati i druga osoba pod uvjetom da taj ispit položi u roku od 1 (jedne) godine od dana imenovanja. 

Prijave na natječaj se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", osobno ili putem pošte na adresu: Općinsko javno pravobraniteljstvo Jajce, ul. Nikole Šopa bb (u zgradi Općine). 

Uz prijave kandidati su dužni priložiti potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje traženih uvjeta (originale ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca). Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. 

(so-280-a-F/08) 

JU "VETERINARSKI ZAVOD" BIHAĆ 

Na osnovu člana 9. a u vezi sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03) i članova 26. i 31. Pravila JU "Veterinarski zavod" Bihać, UO na I. vanrednoj sjednici donio je 

ODLUKU 

O PONIŠTENJU KONKURSA 

Poništava se konkurs za izbor i imenovanje direktora JU "Veterinarski zavod" Bihać, objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", dana 6. 2. 2008. godine i listu "Dnevni avaz" dana 10. 2. 2008. godine. 

(so-282-a-F/08) 

ZU "GRADSKA APOTEKA" BOSANSKI PETROVAC 

Na osnovu člana 8. a u vezi sa članom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), te člana 19. Statuta ZU "Gradska apoteka" Bosanski Petrovac, Upravni odbor ZU objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZU "GRADSKA APOTEKA" BOSANSKI PETROVAC 

1. Opis pozicije 

Direktor ZU "Gradska apoteka" Bosanski Petrovac: 

 • vodi poslovanje, organizuje i rukovodi ZU; 
 • predstavlja i zastupa ZU, bez ograničenja; 
 • odgovoran je za stručni rad ZU; 
 • predlaže osnove poslovne politike, program rada i plan rada i razvoja i preduzima mjere za njihovo provođenje; 
 • predlaže mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti ZU; 
 • podnosi izvještaje o poslovanju i godišnji obračun; 
 • prima, postavlja i razrješava zaposlenike; 
 • predlaže unutrašnju organizaciju ZU; 
 • vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom ZU. 

2. Opći uvjeti: 

 • da je državljanin BiH; 
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak, te da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova na poziciji za koju se kandiduje; 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije; 
 • da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine); 
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu člana 5. Zakona o sukobu interesa ("Službeni glasnik BiH", br. 16/03). 

3. Posebni uvjeti: 

 • da posjeduje VII stepen složenosti zanimanja,VSS, mr. farmacije; 
 • da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci. 

Direktor se imenuje na mandatni period od 4 godine. 

Uz prijavu za izbor i imenovanje, koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu, kontakt telefon, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente: 

 • uvjerenje o državljanstvu; 
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci); 
 • uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca); 
 • ovjerenu kopiju diplome; 
 • uvjerenje o radnom iskustvu; 
 • ovjerenu izjavu kandidata na navode u alineji 3., 4. i 5. pod tačkom 2. 

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH" i u dnevnom listu "Dnevni avaz". 

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave konkursa u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj konkurs. 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju navednih uvjeta dostaviti lično ili poštom, na adresu ZU "Gradska apoteka" Bosanski Petrovac, ul. Trg šehida bb. 

(so-287-a-F/08) 

JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03) i člana 43. i 50. Statuta JU Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona, Upravni odbor Službe na II. sjednici održanoj 20. februara 2008. godine donio je Odluku broj 01-323-1/08 da se raspiše 

KONKURS 

ZA IMENOVANJE NA POZICIJU DIREKTORA JAVNE USTANOVE SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA 

Opis pozicije 

Pored poslova utvrđenih Zakonom, direktor Službe: 

 • organizuje, usmjerava i koordinira rad Službe i rukovodi radom u Službi; 
 • stara se o pripremi i organizovanju sjednica Upravnog odbora i u tom smislu ostvaruje određenu saradnju sa predsjednikom Upravnog odbora, te radnih tijela Upravnog odbora i predsjednicima radnih tijela Upravnog odbora; 
 • stara se o pripremi materijala o kojima odlučuju organi vlasti i uprave, Upravni odbor Službe i radna tijela Upravnog odbora, te drugi organi u skladu sa općim propisima i aktima Službe; 
 • odgovoran je da se svi poslovi iz nadležnosti Službe obavljaju pravilno; 
 • brine se o blagovremenom, zakonitom, cjelishodnom i kvalitetnom radu; 
 • brine se o blagovremenom obezbjeđivanju financijskih sredstava i namjenskoj upotrebi istih; 
 • odlučuje o korištenju sredstava Službe u slučajevima utvrđenim općim propisima i aktima Službe; 
 • obavlja i druge poslove u skladu sa općim propisima, Odlukom o osnivanju Službe i aktima Službe, te poslove koji po svojoj prirodi spadaju u njegovu nadležnost. 

I. Opći uvjeti za kandidata 

 • da je stariji od 18 godina; 
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine; 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije; 
 • da se na njega ne odnosi član IX. Ustava Bosne i Hercegovine (da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji); 
 • da nije osuđivan za krivično djelo, odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivična djela koja predstavljaju smetnju za obavljanje funkcije direktora. 

II. Posebni uvjeti 

 • visoka stručna sprema (VSS); 
 • najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima. 

Imenovanje se vrši na period od 4 (četiri) godine. 

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu, kontakt telefon i sljedeću dokumentaciju: 

 • izvod iz matične knjige rođenih; 
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci); 
 • potvrda ili ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa; 
 • ovjerena izjava da se na njega ne odnosi član IX. Ustava Bosne i Hercegovine; 
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca); 
 • diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi; 
 • potvrda o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima. 

Sva naprijed navedena dokumentacija predaje se u originalu ili ovjerenoj kopiji, u suprotnom smatrat će se da je dokumentacija nepotpuna. 

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu. 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Prijave slati na adresu: JU Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona Bihać, Komisija za izbor (uz naznaku: ne otvarati), ulica Branislava Đurđeva broj 1, 77000 Bihać. 

(so-288-a-F/08) 

JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO BUGOJNO 

Na osnovu člana 8. i 26. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03) i Odluke Nadzornog odbora broj 01-32-2/08 od 1. februara 2008. godine, Nadzorni odbor JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Bugojno raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR KANDIDATA ZA ČLANOVE ODBORA ZA REVIZIJU JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO BUGOJNO 

I. 

Objavljuje se javni konkurs za izbor kandidata za članove Odbora za reviziju JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Bugojno. 

II. 

Opis pozicije 

Odbor za reviziju je nadležan: 

 • da vrši reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i reviziju finansijskog poslovanja preduzeća i o tome dostavi pismeni izvještaj Skupštini i Nadzornom odboru; 
 • da preuzima druge radnje i aktivnosti u okviru svojih ovlaštenja i obaveza u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakonom o privrednim društvima i članom 58. Statuta preduzeća. 

III. 

Način izbora 

Odabir i predlaganje kandidata za članove Odbora za reviziju izvršit će Nadzorni odbor Preduzeća, većinom glasova na osnovu provedenog javnog konkursa, a odluku o konačnom imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju donijet će Skupština Društva. 

Mandat članova Odbora za reviziju traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja. 

Naknada za rad članovima Odbora za reviziju utvrđuje se ugovorom na osnovu odluke Skupštine. 

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju. 

Sve informacije u toku postupka kandidiranja su transparentne, osim ako informacije podnosioca prijave nisu povjerljive u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01). 

IV. 

Uvjeti izbora 

Opći uvjeti: 

 • da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godine; 
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine; 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 godine, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije; 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci, u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima; 
 • da nije član Nadzornog odbora ili Uprave Preduzeća, zaposlenik Preduzeća, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Preduzeću u kojem se kandiduje na poziciju u Odbor za reviziju. 

Posebni uvjeti: 

 • da ima najmanje VŠS (VI stepen) ekonomskog smjera ili VSS (VII stepen), završen ekonomski, pravni ili neki od tehničkih fakulteta; 
 • da ima najmanje dvije godine radnog iskustva u struci; 
 • prilagodljivost (prilagodljivost timskom radu, komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje pozicije za koju se kandiduje); 
 • sposobnost nepristrasnog donošenja odluke; 
 • sposobnost tumačenja i primjene ekonomskih, pravnih i drugih propisa iz djelatnosti javnog preduzeća; 
 • da posjeduje uvjerenje o položenom ispitu za javnog revizora, odnosno certifikat. 

V. 

Potrebni dokumenti i dodatne informacije 

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu, kontakt telefon. 

Uz prijavu je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji: 

 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od tri mjeseca, 
 • dokaz o stepenu u školske spreme, 
 • dokaz o radnom iskustvu, 
 • dokaz o nekažnjavanju, ne stariji od tri mjeseca, 
 • dokaz da se ne vodi krivični postupak, ne stariji od tri mjeseca. 

Javni konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz". 

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili poštom na adresu: 

JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Bugojno, ul. Slobode bb, Nadzorni odbor "PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA ODBOR ZA REVIZIJU - NE OTVARATI" 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

(so-291-a-F/08) 

PROGLAŠENJE UMRLIM 

Općinski sud u Kiseljaku, po sudiji Suvadu Beganoviću, u vanparničnom postupku predlagatelja Latifa Karahmet, Višnjica, Kiseljak, radi proglašenja nestalog lica umrlim Karahmet Memsuda, na osnovu čl. 65. Zakona o vanparničnom postupku, izdaje 

OGLAS 

Karahmet Memsud, rođen 10. 7. 1973. godine u Kiseljaku, od oca Mustafe i majke Latife r. Hasanagić, sa posljednjim prebivalištem u Višnjici, općina Kiseljak, a koji je nestao dana 6. 6. 1992. godine u mjestu Rakovica, općina Ilidža. 

Poziva se sam KARAHMET MEMSUD i svaka ona osoba koja bilo što zna o nestalom i njegovom životu ili njegovoj smrti da u roku od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" jave Općinskom sudu u Kiseljaku, Žrtava domovinskog rata 13. 

Nakon isteka roka od tri mjeseca Sud će odlučiti po prijedlogu za proglašenju nestalog lica umrlim Karahmet Memsuda. 

Broj 49 0 V 002412 08 V
11. februara 2008. godine
Kiseljak 

(so-1957/07) 

Općinski sud u Zenici, sudija Nermina Imamović-Dervić, u vanparničnom predmetu predlagateljice Vegar rođ. Šekerović Petre iz mjesta Vašarovići bb, općina Ljubuški, radi proglašenja nestale Petrović rođ. Šekerović Vitke, kćeri Vase iz mjesta Sebuje, općina Zenica, za umrlu, na osnovu člana 65. stav 3. Zakona o vanparničnom postupku, izdaje sljedeći 

OGLAS 

Općinski sud u Zenici poziva PETROVIĆ rođ. Šekerović VITKU, kći Vase iz mjesta Sebuje, općina Zenica, rođene 28. 6. 1942. godine, zastupane po staratelju za poseban slučaj Vegar Mladenu, sinu Joze iz mjesta Vašarovići bb, općina Ljubuški, koja je nestala 18. 2. 1993. godine iz svoje kuće u mjestu Sebuja, općina Zenica, i od kada joj se gubi svaki trag, da se u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja ovog oglasa javi ovom Sudu. 

Istovremeno se pozivaju sve druge osobe koje bilo što znaju o životu ili smrti nestale Petrović rođ. Šekerović Vitke da to jave ovom Sudu u istom roku. 

Po isteku roka oglašavanja Sud će donijeti rješenje po prijedlogu. 

Broj 043-0-V-06-000197
11. februara 2008. godine
Zenica 

(so-191/08) 

Općinski sud u Kalesiji, postupajući po stručnom saradniku Fazlić Nevresi, u vanparničnom postupku, po prijedlogu Jusić Mustafe iz Goduša, sina Mehe iz Goduša, općina Sapna, radi dokazivanja smrti protivnice predlagača Avdić Time, kćerke Mehe iz Goduša, općina Sapna, zastupan po staratelju Karabegović Nihadu, radniku CZSR Sapna, shodno članu 65. Zakona o vanparničnom postupku, izdaje slijedeći 

OGLAS 

Avdić Tima, kćerka Mehe i majke Fatime rođene Salihović, rođena dana 30. 1. 1970. godine u mjestu Goduš, općina Sapna, gdje je imala i posljednje mjesto prebivališta, navodo je umrla dana 19. 11. 1994. godine u Tuzli. 

Poziva se AVDIĆ TIMA, kao i svako drugo lice koje bilo šta zna o njenom životu ili smrti, da se javi ovom Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa. 

Nakon isteka roka Sud će odlučiti po prijedlogu za dokazivanje smrti Avdić Time. 

Broj 029-0-V-08-000022
13. februara 2008. godine
Kalesija 

(so-195/08) 

POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA 

Općinski sud u Živinicama, po sutkinji Ružici Krešić, u pravnoj stvari tužitelja Jusić Ibre, sina Nazifa iz Ciljuga, općina Živinice, zastupanog po punomoćniku Kadrić Akifu, advokatu iz Živinica, protiv tuženih Meštrić Abdulaha i dr., radi utvrđivanja prava vlasništva, dana 15. 1. 2008. godine, izdaje sljedeći 

OGLAS 

Rješenjem ovog Suda broj P-334/05 od 15. 1. 2008. godine, na osnovu čl. 296., 297. i 298. Zakona o parničnom postupku FBiH, postavljen je privremeni zastupnik tuženiku Meštrić Hasanu, sinu Osmana iz Suhe, sada nepoznatog boravišta, u osobi Hodžić Akifu, advokatu iz Živinica, a u predmetu spora koji se vodi kod ovog Suda po tužbi tužitelja Jusić Ibre, sina Nazifa iz Ciljuga, općina Živinice. 

Istim Rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuženog u postupku sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženom postavio staraoca. 

Broj P-334/05
15. januara 2008. godine
Živinice 

(so-1955/07) 

Općinski sud u Širokom Brijegu, po sucu tog Suda Dragutinu Ćorluki, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja Miljenka Čerkeza, sina Nedjeljka iz Širokog Brijega, kojeg zastupa punom. Mladenka Puljić, odvjetnica iz Mostara, protiv tuženika Ivana Čerkeza iz Vinkovaca i drugih, poradi utvrđenja i uknjižbe, izvan raspravno, dana 14. 11. 2007. g., donio je 

OGLAS 

Tuženicima Ivanu Čerkezu iz Vinkovaca, Josipu Čerkezu iz Rijeke, Ivi Čerkez udatoj Gruber iz Australije, Veselku Čerkezu iz SAD-a, Petru Čerkezu, nepoznata boravišta, i Kati Čerkez iz Australije, svi nepoznata boravišta, postavlja se privremeni zastupnik Kata Zovko, odvjetnica iz Mostara, jer je boravište tuženika nepoznato, a tuženici nemaju punomoćnika. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, ta prava i dužnosti će obavljati sve dok se tuženik ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 064-0-P-07-000 590
10. prosinca 2007. godine
Široki Brijeg 

(so-1960/07) 

Općinski sud u Livnu objavljuje sljedeći 

OGLAS 

Općinski sud u Livnu, u pravnoj stvari tužitelja Velimira Jukića, sina Pere iz V. Gubera, koga zastupa pun. Mladen Marinčić, odvjetnik iz Livna, protiv tuženih: 1) Laze Pokrajac p. Save, 2) Miloš Pokrajac p. Save, 3) Mara Pokrajac ud. Simina r. Ždero, 4) Milica Pokrajac ud. Tomina r. Raco, 5) Petar Pokrajac p. Tome, 6) Niko Pokrajac p. Rade, 7) Krsto Pokrajac p. Rade , 8) Danica Pokrajac p. Rade, 9) Stana Lovre r. Pokrajac ud. Alekse, 10) Edita Lužaja r. Pokrajac, kći Alekse, 11) Ikonija Pokrajac ud. Nenada, sada nepoznata mjesta boravišta, radi priznanja vlasništva i uknjižbe, postavio je tuženim privremenog zastupnika u osobi Jozi Ćuriću, odvjetniku iz Livna, a na temelju čl. 296. st. 1. i 2. točka 4. ZPP, jer su tuženi nepoznatog mjesta boravišta, a nemaju punomoćnika, tako da bi redovit postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, te bi mogle nastati štetne posljedice za stranke. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupati će tužene sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 068-0-P-08-000060
6. veljače 2008. godine
Livno 

(so-188/08) 

Općinski sud u Livnu objavljuje sljedeći 

OGLAS 

Općinski sud u Livnu, u pravnoj stvari tužitelja Ante Beljana, sina Pere iz Grabovice, općina Tomislavgrad, koga zastupa pun. Tomislav Baković, odvjetnik iz Tomislavgrada, protiv tuženih: 1) Alagušić Vilka ž. Marijana iz Grabovice, 2) Beljan Matija ž. Pere iz Grabovice, 3) Ćurić Franjo pok. Filipa iz Korita, 4) Prka Iva ž. Ljube iz Vranjača, 5) Ćurić Ante pok. Filipa, 6) Bošnjak Jozo iz Prisoja, 7) Perković Ivan pok. Tome iz Mijakova Polja, 8) Šarić Bože pok. Ante iz Grabovice, 9) Šarić Jozo - Ivanov, 10) Ćurić rođ. Sarić Iva ž. Marka iz Dobrića, 11) Ćurić rođ. Šarić Matija ž. Ivana iz Đakova, 12) Šarić Bože pok. Jakova iz Stipanjića, 13) Šarić Petar pok. Jakova iz Stipanjića, 14) Šarić Stana pok. Jakova iz Stipanjića, 15) Šarić Ante pok. Mirka iz Podgaja, 16) Beljan rođ. Šarić Mara ž. Stipe iz Grabovice, 17) Šarić Kata pok. Mirka iz Podgaja, 18) Kutleša rođ. Šarić Oršula iz Prisoja, 19) Šarić rođ. Šarić Anica iz Grabovice, 20) Ivanda rođ. Šarić Luca iz Grabovice, 21) Šarić Nikola, sin Dobre iz Grabovice, svi nepoznata mjesta boravka, radi utvrđenja i uknjižbe prava, postavio je tuženima privremenog zastupnika u osobi Mile Ivančić, odvjetniku iz Livna, a na temelju čl. 296. st. 1. i 2. točka 4. ZPP-a, jer su tuženi nepoznata mjesta boravišta, a nemaju punomoćnika, tako da bi redovit postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, te bi mogle nastati štetne posljedice za stranke. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tužene sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 068-0-P-08-000071
13. veljače 2008. godine
Livno 

(so-189/08) 

Općinski sud u Kaknju objavljuje sljedeći 

OGLAS 

Općinski sud u Kaknju, u pravnoj stvari tužiteljice Delić rođ. Silajdžija Fatime iz Kaknja, koju zastupa punomoćnica Smaka Fahrija, advokat iz Kaknja, protiv tuženog Delić Abdulaha, sina Sezahije iz Kaknja, nepoznatog prebivališta i boravišta, radi razvoda braka, Rješenjem broj 036-0-P-07-000348 od 5. 2. 2008. godine na prijedlog tužiteljice, tuženom Delić Abdulahu postavio je privremenog zastupnika u ličnosti advokata Obralija Mesuda iz Kaknja, jer je boravište tuženog nepoznato i nema punomoćnika u ovoj pravnoj stvari, tako da bi redovni postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, te bi mogle nastati štetne posljedice za stranke. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženog sve dok se on ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da mu je postavio staratelja. 

Ovaj oglas objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenim novinama ZE-DO kantona" i preko oglasne table ovog Suda. 

Broj 036-0-P-07-000348
14. februara 2008. godine
Kakanj 

(so-190/08) 

Općinski sud u Livnu objavljuje sljedeći 

OGLAS 

Općinski sud u Livnu, u pravnoj stvari tužitelja Jakova Beljana, sina Pere iz Grabovice, općina Tomislavgrad, koga zastupa pun. Tomislav Baković, odvjetnik iz Tomislavgrada, protiv tuženih: 1) Alagušić Vilke ž. Marijana iz Grabovice, 2) Beljan Matije ž. Pere iz Grabovice, 3) Ćurić Franje pok. Filipa iz Korita, 4) Prka Ive ž. Ljube iz Vranjača, 5) Ćurić Ante pok. Filipa, 6) Joze Bošnjak iz Prisoja, 7) Perković Ivana pok. Tome iz Mijakova Polja, 8) Šarić Bože pok. Ante iz Grabovice, svi nepoznata mjesta boravka, radi utvrđenja i uknjižbe prava, postavio je tuženima privremenog zastupnika u osobi Mili Ivančiću, odvjetniku iz Livna, a na temelju čl. 296. st. 1. i 2. točka 4. ZPP-a, jer su tuženi nepoznata mjesta boravišta, a nemaju punomoćnika, tako da bi redovit postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, te bi mogle nastati štetne posljedice za stranke. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tužene sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 068-0-P-08-000069
13. veljače 2008. godine
Livno 

(so-192/08) 

Općinski sud u Livnu objavljuje sljedeći 

OGLAS 

Općinski sud u Livnu, u pravnoj stvari tužitelja Filipa Beljana, sina Pere iz Grabovice, općina Tomislavgrad, koga zastupa pun. Tomislav Baković, odvjetnik iz Tomislavgrada, protiv tuženih: 1) Alagušić Vilka ž. Marijana iz Grabovice, 2) Beljan Matija ž. Pere iz Grabovice, 3) Ćurić Franjo pok. Filipa iz Korita, 4) Prka Iva ž. Ljube iz Vranjača, 5) Ćurić Ante pok. Filipa, 6) Bošnjak Jozo iz Prisoja, 7) Perković Ivan pok. Tome iz Mijakova Polja, 8) Šarić Matija ud. Grge iz Grabovice, 9) Sabljić rod. Krišto Ruža iz Vrila, 10) Kolak rođ. Krišto Ljubica iz Dobrića, 11) Ivanda rođ. Krišto Matija iz Prisoja, 12) Krišto Kaja - Perina iz Vrila, 13) Beljan Ante pok. Pilipa iz Grabovice, 14) Beljan Ivan pok. Pilipa iz Grabovice, 15) Ivančić rođ. Beljan Iva ž. Pave iz Dobrića, 16) Beljan Ante pok. Jakova iz Grabovice, 17) Ivančić Zlatka ud. Ante iz Grabovice, 18) Ivančić Mate pok. Ante iz Grabovice, 19) Ivančić Ilija pok. Ante iz Grabovice, 20) Ivančić Jozo pok. Ante iz Grabovice, 21) Ivančić Ivka pok. Ante iz Grabovice, 22) Ivančić Anđa pok. Ante iz Grabovice, 23) Beljan Jela ud. Mate iz Sr.Karlovca, 24) Beljan Marica pok. Mate iz Sr. Karlovca, 25) Beljan Pere pok. Filipa iz Grabovice, 26) Ivančić rod. Beljan Jela ž. Mate iz Dobrića, svi nepoznata mjesta boravka, radi utvrđenja i uknjižbe prava, postavio je tuženima privremenog zastupnika u osobi Mili Ivančiću, odvjetniku iz Livna, a na temelju čl. 296. st. 1. i 2. točka 4. ZPP-a, jer su tuženi nepoznata mjesta boravišta, a nemaju punomoćnika, tako da bi redovit postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, te bi mogle nastati štetne posljedice za stranke. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tužene sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 068-0-P-08-000070
13. veljače 2008. godine
Livno 

(so-196/08) 

Općinski sud u Čapljini, sudija Fatima Žujo, u pravnoj stvari tužiteljica 1. Marković Milica, kći Nikole iz Čapljine, Petra Krešimira IV, i 2. Jadranka Krešić, kći Nikole iz Čapljine, obje zastupane po punomoćnicima Azri i Marinku Katiću, odvjetnicima iz Čapljine, protiv tuženika 1. Miško Vego pok. Pere i dr., radi utvrđivanja prava vlasništva, izdaje slijedeći 

OGLAS 

Rješenjem ovog Suda br. 53 0 P 010007 07 P od 25. 1. 2008. godine, a na osnovu čl. 296. st. 2. t. 4. Zakona o parničnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 53/03), postavlja se Monika Rebac-Filipović, odvjetnica iz Čapljine, za privremenog zastupnika tuženima Miško Vego pok. Pere, Mirko Vego pok. Ilije, Zdenka Dostal pok. Karla rođ.Vego, Cvijeta Vego ud. Ivana, Vladimir Vego pok. Ivana, Janja Vego pok. Ivana, Zrinka Vego pok. Ivana, Bože Jovanović ž. Nikole, Iva Vegar ud. Ivana, Karlo Dostal i Biljana Dostal, sada nepoznatog boravišta, koja će imati sva prava i dužnosti i zastupati tužene kao zakonski zastupnik u parničnom postupku, dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. 

Broj 53 0 P 010007 07 P
13. februara 2008. godine
Čapljina 

(so-197/08) 

Općinski sud u Čapljini, sudija Fatimi Žujo, u pravnoj stvari tužitelja Bošković (Ilije) Mato iz Gorice, općina Čapljina, zastupanog po punomoćnicima Azri i Marinku Katiću, odvjetnicima iz Čapljine, protiv tuženika 1. Ahmed Halilagić, sin Muhameda i dr., radi utvrđivanja prava vlasništva, izdaje slijedeći 

OGLAS 

Rješenjem ovog Suda br. 07 53 P 007413 07 P od 8. 1. 2008. godine, a na osnovu čl. 296. st. 2. t. 4. Zakona o parničnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 53/03), postavlja se Monika Rebac-Filipović, odvjetnica iz Čapljine, za privremenog zastupnika tuženima Ahmed Halilagić, sin Muhameda, Kata Dragičević pok. Joze, Janja Dragičević pok. Joze, Danica Rozić pok. Dane, Rozić-Dragičević Janja ud. Ilije, Rozić-Dragičević Spasoje pok. Ilije, Mrvalj Anica ž. Drage, Pehar Mijo, sin Andrije, Pehar Štefa, kći Andrije, Mrvalj Vida ž. Anđelka, Rozić Neđo pok. Pere, Rozić Slava pok. Pere, Majić Janja ž. Slave, Rozić Rozika ž. Živka, Rozić Anka, kći Živka, Brajković Jela ud. Mije, Dragičević Mate pok. Luke, Rozić Živko pok. Živka, Rozić Viktor pok. Živka, Jakiša Drago pok. Ivana, Jakiša rođ. Rozić ž. Pere Ruža, Ostojić rođ. Rozić ž. Pere Danica, Batinić rođ. Rozić ž. Sime Zora, Rozić rođ. Musulin ž. Joze Kata, Buntić rođ. Rozić, kći Joze ž. Mate Marija, Rozić, kći Joze Antonija, Rozić, kći Joze Iva, Rozić pok. Joze Mirko, Rozić, kći Joze Dragica, Rozić, kći Joze Vesna, Dragičević-Rozić Vidak, sin Ivana, Babić rođ. Dragičević-Rozić ž. Ive Nedjeljka, Đurić rođ. Dragičević-Rozić Tekla i Zora Dragičević ud. Ante, sada nepoznatog boravišta, koja će imati sva prava i dužnosti i zastupati tužene kao zakonski zastupnik u parničnom postupku, dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. 

Broj 07 53 P 007413 07 P
13. februara 2008. godine
Čapljina 

(so-198/08) 

Općinski sud Čapljina, po sucu Emiliji Zrnić, u pravnoj stvari tužitelja Djana Jurković, protiv tuženika tuženika Marko Ivana Mustapić iz Doljana, Mustapić ž. Joze Danica iz Doljana, Mustapić rođ. Rajić Mara iz Doljana, Mustapić Joze Franjo iz Doljana, Mustapić Ivana Andrija iz Doljana, Mustapić Ivana Tomislav iz Doljana, te Mustapić ud. Luke Stana, Ivan Jure Nujić, Mustapić ud. Mate Kata, Mustapić Mato Nikole, Mustapić Mato Boško, Mustapić ud. Pere Dragica i Mustapić ud. Luke Sekica, sada nepoznatog boravišta, radi utvrđenja i uknjižbe, vanraspravno, dana 18. 1. 2008. godine, donio je 

OGLAS 

Rješenjem ovog Suda br. P 010170 08 od 18. 1. 2008. godine, a na osnovu čl. 296. st. 2. t. 4. Zakona o parničnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 53/03), tuženim Mustapić ud. Luke Stana, Ivan Jure Nujić, Mustapić ud. Mate Kata, Mustapić Mato Nikole, Mustapić Mato Boško, Mustapić ud. Pere Dragica, Mustapić ud. Luke Sekica, sada nepoznatog boravišta, u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik u osobi Moniki Rebac-Filipović, pošto su tuženi nepoznatog boravišta, a nemaju punomoćnika, jer postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi trajao dugo, tako da bi za stranku mogle nastati štetne posljedice. 

Istim Rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tužene u parničnom postupku dok se ne pojave tuženi ili njihov punomoćnik pred ovim Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. 

Broj 53 0 P 010170 08 P
13. februara 2008. godine
Čapljina 

(so-199/08) 

Općinski sud u Tuzli, po sudiji Brkić Emini, u pravnoj stvari tužitelja Andresen r. Tokić Ane, kćeri Marka iz Ljepunica, zastupane po punomoćniku Agić Edvinu, advokatu iz Tuzle, protiv tuženog Delić Ive, sina Stipe iz Ljepunica, nepoznatog boravišta, radi utvrđivanja prava svojine održajem i uknjižbe, vsp. 1.000 KM, izdao je dana 14. 2. 2008. g. slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Tuženom Delić Ivi, sinu Stipe, nepoznatog boravišta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Uljić Rizahu, advokatu iz Tuzle. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika koja će vršiti sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženima postavi staraoca. 

Broj 032-0-P-08-000 158
14. februara 2008. godine
Tuzla 

(so-201/08) 

Općinski sud u Livnu objavljuje sljedeći 

OGLAS 

Općinski sud u Livnu, u pravnoj stvari tužitelja Jerolima Perkovića, sina Ante iz Potoka kod Livna, koga zastupa pun. Mladen Marinčić, odvjetnik iz Livna, protiv tuženih: 1) Pere Perković - Jakovljev, 2) Luca Perković p. Stipe, 3) Anica Perković p. Stipe, 4) Zorka Perković p. Nike, 5) Ivka Salapić r. Perković ž. Mirka, 6) Slavko Perković sin Tome, 7) Ljubo Perković p. Marka, 8) Mirko Perković p. Marka, 9) Branko Perković p. Marka, 10) Stipo Perković p. Marka, 11) Mladen Perković p. Marka, 12) Vinko Perković p. Marka, 13) Franka Perković p. Marka, 14) Stipo Perković -Jurin, 15) Nediljko Perković - Jurin, 16) Nediljko Perković -Antin, 17) Ivan Perković - Antin, 18) Mate Perković - Stipin, 19) Luca Kasalo p. Pere ž. Jozina, 20) Nikole Perković p. Mate, 21) Marko Perković p. Mate, 22) Stipo Perković p. Ante, 23) Perica Perković p. Ante, 24) Mirko Perković p. Ante, 25) Ivan Perković p. Ante, 26) Jakovica Perković ud. Stipe, svi nepoznata mjesta boravka, radi priznanja vlasništva i uknjižbe, postavio je tuženima privremenog zastupnika u osobi Slavenu Jukiću, odvjetniku iz Livna, a na temelju čl. 296 st. 1. i 2. točka 4. ZPP-a, jer su tuženi nepoznatog mjesta boravišta, a nemaju punomoćnika, tako da bi redovit postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, te bi mogle nastati štetne posljedice za stranke. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tužene sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 068-0-P-07-000491
28. prosinca 2007. godine
Livno 

(so-202/08) 

Općinski sud u Čapljini, sudija Fatima Žujo, u pravnoj stvari tužitelja Raguž Nikole zv. Niko iz Čeljeva, općina Čapljina, zastupanog po punomoćnici Azri Katić, odvjetnici iz Čapljine, protiv tuženika l. Pero Raguž pok. Šćepana i dr., radi utvrđivanja prava vlasništva izdaje slijedeći 

OGLAS 

Rješenjem ovog Suda br. 53 0 P 010008 07 P od 25. 1. 2008. godine, a na osnovu čl. 296. st. 2. t. 4. Zakona o parničnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 53/03), postavlja se Monika Rebac-Filipović, odvjetnica iz Čapljine, za privremenog zastupnika tuženom Peri Ragužu, pok. Šćepana, sada nepoznatog boravišta, koja će imati sva prava i dužnosti i zastupati tuženog kao zakonski zastupnik u parničnom postupku, dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ ne obavijesti Sud da mu je postavio staratelja. 

Broj 53 0 P 010008 07 P
15. februara 2008. godine
Čapljina 

(so-204/08) 

Općinski sud Livno, Odjeljenje suda u Tomislavgradu, po sucu Frani Parlainu, u pravnoj stvari tužitelja Duvnjak Krste, sina Ostoje iz Prijedora, 20. krajiške brigade 30, Zjajić Dragice, kćeri Ostoje iz Kozarske Dubice, Bačvani bb, Mašić Jelene, kćeri Ostoje iz Prijedora, 20. krajiške brigade 30, zastupani po punomoćniku Predragu Kelavi, odvjetniku iz Tomislavgrada, protiv tuženih Duvnjak Stojana pok. Bogoljuba iz D. Malovana, Duvnjak Vlade, sina Dragomira iz D. Malovana, Duvnjak Jelice, kćeri Dragomira iz D. Malovana, Duvnjak Rade pok. Miroslava iz D. Malovana, Duvnjak Mile, sina Mitra iz D. Malovana, Duvnjak Stanka, sina Mitra iz D. Malovana, Duvnjak Ljube, sina Mitra iz D. Malovana, Duvnjak Vlade pok. Dragomira iz D.Malovana, Duvnjak Luke pok. Stojana iz D. Malovana, Duvnjak Koste pok. Stojana iz D. Malovana, Duvnjak Đorđa pok. Pere iz D. Malovana, Duvnjak Petra pok. Bogoljuba iz D. Malovana, Duvnjak Boje ž. Dragomira iz D. Malovana, Mijatović rođ. Duvnjak Ikonije ž. Stipe iz D. Malovana, Duvnjak rođ. Matić Stoje ud. Miroslava iz D. Malovana, Duvnjak rođ. Trifunović Joke ž. Nikine iz D. Malovana, Duvnjak Mare, kćeri Nike iz D. Malovana, Duvnjak Milice pok. Čede iz D. Malovana, Duvnjak Mitra pok. Mile iz D. Malovana, Duvnjak rođ. Duvnjak Stane ž. Mitra iz D. Malovana, Duvnjak rođ. Marić Stane ud. Bogoljuba iz D. Malovana, Duvnjak rođ. Zubić Stane iz Kupresa, Duvnjak Miroslava Slavkova iz Kupresa, Duvnjak Radmile Slavkove iz Kupresa, Duvnjak Dragice Slavkove iz Kupresa, sada nepoznata boravka, dana 11. 1. 2008. godine, izdaje slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Tuženicima Duvnjak Luki pok. Stojana iz D. Malovana, Duvnjak Kosti pok. Stojana iz D. Malovana, Duvnjak Đorđu pok. Pere iz D. Malovana, Duvnjak Petru pok. Bogoljuba iz D. Malovana, Duvnjak Boji ž. Dragomira iz D. Malovana, Mijatović rođ. Duvnjak Ikoniji ž. Stipe iz D. Malovana, Duvnjak rođ. Matić Stoji ud. Miroslava iz D. Malovana, Duvnjak rođ. Trifunović Joki ž. Nikina iz D. Malovana, Duvnjak Mari, kćeri Nike iz D. Malovana, Duvnjak Milici pok. Čede iz D. Malovana, Duvnjak Mitru pok. Mile iz D. Malovana, Duvnjak rođ. Duvnjak Stani ž. Mitra iz D. Malovana, Duvnjak rođ. Marić Stani ud. Bogoljuba iz D. Malovana, Duvnjak rođ. Zubić Stani iz Kupresa, Duvnjak Miroslavu Slavkovu iz Kupresa, Duvnjak Radmili Slavkovoj iz Kupresa, Duvnjak Dragici Slavkovoj iz Kupresa, svi sada nepoznata boravka, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Sanji Kraljević, odvjetnici iz Tomislavgrada. 

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika koje će obavljati sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženiku postavio staratelja. 

U roku od 8 dana ovaj oglas će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", "Narodnim novinama HBŽ" i na oglasnoj ploči Suda. 

Broj 068-2-P-07-000 767
11. siječnja 2008. godine
Tomislavgrad 

(so-207/08) 

Općinski sud u Kalesiji, sudija Dražena Pejanović, u pravnoj stvari tužitelja Sahanić Sulejmana iz Križevića, sa boravkom u Petrovicama Gornjim, općina Kalesija, protiv tuženih Ibrišević Sejfe, sina Nesiba iz Rainaca Gornjih, Ibrišević Nesiba, sina Šabana iz Lipovica, Ibrišević Šerifa, sina Nesiba iz Masla, Ibrišević Fatime, kćeri Nesiba iz Hidana, Ibrišević Lutvije, kćeri Nesiba iz Lipovica, Ibrišević Musije, kćeri Nesiba iz Masla, sve općina Kalesija, Ibrišević Senade, kćeri Nesiba iz Živinica, Moračka 113, Saletović Zade, Kalesija, Mešanović Samira, sina Hasana, Petrovice bb, Kalesija, Mešanović Mehe, sina Hasana iz Petrovica bb, Kalesija, Mešanović Razije, kćeri Hasana, Petrovice bb, Kalesija, Mešanović Sabihe, kćeri Hasana, Petrovice bb, Kalesija, Mešanović Fadile, kćeri Hasana, Petrovice bb, Kalesija, Ibrišević Hasiba, sina Sejfe iz Lipovica bb, Kalesija, Ibrišević Huseina, sina Sejfe, Lipovice bb, Kalesija, Ibrišević Kahre, sina Sejfe, Lipovice bb, Kalesija, Ibrišević Nesiba, sina Sejfe iz Gornjih Rainaca, općina Kalesija, Ramić Time, kćeri Nesiba, Goste Lazarevića 6, Slavinovići, Cvjetković Lutvije, kćeri Nesiba, Beograd, Vuka Karadžića 3, Husić Musije, kćerke Nesiba iz Gornjih Rainaca, općina Kalesija, Ibrišević Senada, sina Nesiba, Briješće Brdo 120, Sarajevo, Ibrišević Mirzeta, sina Nesiba, Slavinovićki odred 212, Slavinovići, Kulović Šerife, kćeri Nesiba iz Gornjih Vukovija, općina Kalesija, radi utvrđivanja prava vlasništva, VSP 500 KM, dana 18. 2. 2008. godine, objavljuje slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovoga Suda br. 029-O-P-07-000112 od 18. 2. 2008. godine na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 4. ZPP-a, tuženim Saletović Zadi, Mešanović Samiru, sinu Hasana, Mešanović Mehi, sinu Hasana, Mešanović Raziji, kćeri Hasana, Mešanović Sabihi, kćeri Hasana, Mešanović Fadili, kćeri Hasana, Ibrišević Kahri, sinu Sejfe, svi sada nepoznatog boravišta, postavlja se privremeni zastupnik Džafić Zejnil, advokat iz Kalesije. 

Rješenjem je utvrđeno da će privremeni zastupnik zastupati tužene sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženim postavio staraoca. 

Broj 029-O-P-07-000112
18. februara 2008. godine
Kalesija 

(so-215/08) 

Općinski sud Travnik objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Općinski sud Travnik, po sucu Jasni Sofović, u pravnoj stvari tužitelja Pavlović Antuna iz Novog Travnika, zastupanog po punomoćnici Branki Praljak, advokatu iz Novog Travnika, protiv tužene Muratović Mevlide, kćeri Hasana, sada nepoznata prebivališta, radi utvrđivanja nekretnina v.s. 1.000,00 KM, postavio je Višnju Mikuš, advokata iz Travnika, kao privremenog zastupnika tužene, a na osnovu člana 296. Zakona o parničnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 53/03). 

Privremeni zastupnik će tuženu zastupati u navedenoj pravnoj stvari dok se tužena ili njen punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne postavi staraoca. 

Broj 51 0 P 006259 08 P
16. februara 2008. godine
Travnik 

(so-216/08) 

Općinski sud u Tuzli, po sudiji Brkić Emini, u pravnoj stvari tužitelja Rudnici "Kreka" u Tuzli DOO, zastupanog po punomoćniku Seadu Sarihodžiću, advokatu iz Tuzle, protiv tuženih Kovačević Omer, sin Ahmeta iz Devetaka, Ibrić Meho, sin Ibrahima iz Devetaka, Ibrić Osman, sin Ibrahima iz Devetaka, Ibrić Paša, kći Ibrahima iz Devetaka, Ibrić Zula, kći Ibrahima iz Devetaka, Kovačević r. Prelić Hanifa iz Devetaka, Kovačević Nuraga, sin Ibrahima iz Devetaka, Kovačević Osman, sin Ibrahima iz Lukavca, Devetak bb, Kovačević Zaim, sin Ibrahima iz Lukavca - Devetak, Kovačević Himzo, sin Sulje iz Devetaka, Kovačević Rašid, sin Sulje iz Devetaka, Kovačević ud. Osmić Fatima iz Gnojnice, Kovačević Ibrahim, sin Nurage iz Devetaka, Kovačević Sabit, sin Mustafe iz Devetaka, Kovačević Mehmed, sin Mustafe iz Devetaka, Kovačević Rifat, sin Mustafe iz Devetaka, Buljubašić r. Kovačević Sefika, iz Devetaka, Kovačević Refika, kći Nazifa iz Devetaka, Kovačević ud. Srabović Šuhreta, kći Nazifa iz Devetaka, Kovačević Mersiha, kći Nazifa iz Puračića, Morankić Safeta, kći Osmana iz Puračića, Morankić Rifat, sin Osmana iz Devetaka, Morankić Hamdija, sin Osmana iz Devetaka, Morankić Nuraga, sin Osmana iz Hvara, Dervišević Sakib, sin Alage iz S. Broda, Sivić r. Dervišević Senija iz Sarajeva, Dervišević Pašaga, sin Alage iz Ženeve, Pejić r. Dervišević Enisa iz Tuzle, svi nepoznatog boravišta, radi utvrđivanja prava vlasništva i uknjižbe, vsp. 1.000 KM, donio je dana 18. 2. 2008. g. slijedeće 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Tuženima Kovačević Omer, sin Ahmeta iz Devetaka, Ibrić Meho, sin Ibrahima iz Devetaka, Ibrić Osman, sin Ibrahima iz Devetaka, Ibrić Paša, kći Ibrahima iz Devetaka, Ibrić Zula, kći Ibrahima iz Devetaka, Kovačević r. Prelić Hanifa iz Devetaka, Kovačević Nuraga, sin Ibrahima iz Devetaka, Kovačević Osman, sin Ibrahima iz Lukavca, Devetak bb, Kovačević Zaim, sin Ibrahima iz Lukavca -Devetak, Kovačević Himzo, sin Sulje iz Devetaka, Kovačević Rašid, sin Sulje iz Devetaka, Kovačević ud. Osmić Fatima iz Gnojnice, Kovačević Ibrahim, sin Nurage iz Devetaka, Kovačević Sabit, sin Mustafe iz Devetaka, Kovačević Mehmed, sin Mustafe iz Devetaka, Kovačević Rifat, sin Mustafe iz Devetaka, Buljubašić r. Kovačević Šefika, iz Devetaka, Kovačević Refika, kći Nazifa iz Devetaka, Kovačević ud. Srabović Šuhreta, kći Nazifa iz Devetaka, Kovačević Mersiha, kći Nazifa iz Puračića, Morankić Safeta, kći Osmana iz Puračića, Morankić Rifat, sin Osmana iz Devetaka, Morankić Hamdija, sin Osmana iz Devetaka, Morankić Nuraga, sin Osmana iz Hvara, Dervišević Sakib, sin Alage iz S. Broda, Sivić r. Dervišević Senija iz Sarajeva, Dervišević Pašaga, sin Alage iz Ženeve, Pejić r. Dervišević Enisa iz Tuzle, svi nepoznatog boravišta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Uljić Rizahu, advokatu iz Tuzle. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika koja će vršiti sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženima postavi staraoca. 

Broj 032-0-P-08-000389
18. februara 2008. godine
Tuzla 

(so-217/08) 

Općinski sud u Gračanici, sudija Meliha Hadžihasanović, u pravnoj stvari tužiteljica: 1. Marković rođ. Topalović Jelena, kći Novaka, iz Šapca, Srbija, 2. Tmušić rođ. Topalović Nadežda, kći Novaka iz Beograda, obje zastupane po punomoćniku Iliji Andriću, advokatu iz Modriče, protiv tuženih 1. Topalović Bože, sina Spasoja iz Skipovca, sada nastanjenog u Garevcu bb, općina Modriča, zastupanog po punomoćniku Todi Novakoviću, advokatu iz Šamca, i 2. Kujundžić Seada, sina Muje iz Gračanice, Hermana Gmajnera bb, radi utvrđivanja prava svojine po osnovu naslijeđa v.s. 11.000,00 KM, dana 20. 2. 2008. godine, objavljuje sljedeći 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda broj 027-0-P-07-000 149 od 11. 12. 2007. godine, na osnovu člana 296. stav 1. i 2. tačka 4. ZPP-a, tuženom Kujundžić Sejadu postavlja se privremeni zastupnik Faruk Smajlović, advokat iz Gračanice, jer bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, tako da bi za stranku mogla nastati štetna posljedica. 

Privremeni zastupnik zastupat će tuženog u postupku sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja (član 297. ZPP FBiH). 

Broj 027-0-P-07-000 149
20. februara 2008. godine
Gračanica 

(so-218/08) 

LIKVIDACIJE - STEČAJI 

Općinski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest će se likvidacioni postupak nad firmom Društvo za transport i usluge "BN ŠPED" d.o.o. Zavidovići. 

Za likvidatora se imenuje Hrnjić Dževad, advokat iz Žepča. 

Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 043-0-L-07-000034
11. februara 2008. godine
Zenica 

(so-1956/07) 

Općinski sud Mostar, po likvidacijskom sucu Angeli Pušić, u postupku redovne likvidacije nad Društvom "OMERIKA" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru - Stari Grad, M. Tita 40, donio je dana 30. 1. 2008. godine ovo 

RJEŠENJE 

Zaključuje se postupak likvidacije nad Društvom "OMERIKA" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru - Stari Grad, M. Tita 40, upisanim u registarski uložak Kantonalnog suda u Mostaru br. 1-1496, na temelju Rješenja o upisu broj UF/I-11/2001 od 22. 1. 2001. godine. 

Likvidator Društva Alikadić Fatima, ecc., iz Konjica, Zuke Džumhura S-D/8, razrješava se dužnosti likvidatora. 

Preostala imovina Društva i to jedna freza za rezanje kamena "GREGORI" sadašnje vrijednosti 12.941,00 KM i zalihe materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara sadašnje vrijednosti u iznosu od 21.667,00 KM, nakon prestanka pravne osobe vraćaju se osnivaču Društva Omerika Diki iz Mostara, do kojeg iznosa osnivač odgovara za obveze likvidiranog pravnog lica prema trećim licima, koja bi eventualno imala imovinsko-pravne zahtjeve prema likvidiranom Društvu. 

Po pravomoćnosti ovog Rješenja izvršit će se brisanje gore označenog Društva iz Registra pravnih subjekata ovog Suda, kao i iz svih javnih registara, a ovo Rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovog Suda. 

Troškovi postupka padaju na teret Društva. 

Broj 07 58 L 022110 07 L
30. siječnja 2008. godine
Mostar 

(so-1958/07) 

Općinski sud Mostar, u likvidacionom postupku nad Društvom "LINEA PRIMA" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Kralja Tomislava 59, na ročištu održanom dana 23. 1. 2008. godine, donio je slijedeće 

RJEŠENJE 

1.    Provest će se likvidacioni postupak nad Društvom "LINEA PRIMA" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Kralja Tomislava 59, upisanim u registarski uložak Kantonalnog suda Mostar broj 1-8748, na temelju Rješenja o upisu broj U/I-773/2000 od 22. 6. 2000. godine. 

2.    Za likvidatora se imenuje Boško Raguž, dipl. ecc., iz Mostara, Akademika Ivana Zovke 10/III. 

3.    Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i obveza Društva i navedene popise dostaviti likvidacionom sucu. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca, likvidacijski postupak će se zaključiti. 

5.    Rješenje o otvaranju likvidacijskog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda. 

6.    Nakon što Rješenje o zaključenju likvidacijskog postupka postane pravomoćno Društvo će se brisati z Registra suda, kao i iz svih drugih javnih registara. 

7.    Ročište za ispitivanje eventualnih prijava potraživanja održat će se u ponedjeljak, 14. 4. 2008. godine u 10,00 sati, u prostorijama ovog Suda. 

8.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 07 58 L 027807 07 L
23. januara 2008. godine
Mostar 

(so-1959/07) 

Općinski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Seadu Hadžiću, u postupku predlagača Imamović Zijada iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "GEOSOLAR" iz Tuzle, na ročištu održanom dana 18. 2. 2008. godine, donio je slijedeće 

RJEŠENJE 

Pokreće se postupak likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "GEOSOLAR" iz Tuzla. 

Za likvidatora se postavlja Imamović Zijad iz Tuzle. 

Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, a likvidator se izjasni da Društvo nema obaveza, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

Nakon što Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka postane pravomoćno, pravno lice će se brisati iz Registra pravnih lica Općinskog suda u Tuzli kao i iz svih javnih registara. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 032-0-L-07-000178
18. februara 2008. godine
Tuzla 

(so-1961/07) 

Općinski sud Mostar, po likvidacijskom sucu Angeli Pušić, u postupku redovne likvidacije nad Društvom TP "PROMET" d.d. Jablanica, sa sjedištem u Jablanici, Trg oslobođenja bb, donio je dana 30. 1. 2008. godine ovo 

RJEŠENJE 

Zaključuje se postupak likvidacije nad Društvom TP "PROMET" d.d. Jablanica, sa sjedištem u Jablanici, Trg oslobođenja bb, upisanim u registarski uložak Kantonalnog suda u Mostaru broj 1-10928, na temelju Rješenja o upisu broj Tt-88/02 od 11. 3. 2003. godine. 

Preostala imovina Društva, novčana sredstva u iznosu od 633.201,11 KM vraćaju se dioničarima Društva prema listi dioničara sačinjenoj na dan 30. 1. 2008. godine u pojedinačno utvrđenom iznosu za svakog dioničara kao na navedenoj listi, i ista će biti uručena imenovanim dioničarima sa navedene liste od strane likvidatora Alikadić Fatime u roku od 15 (petnaest) dana, nakon čega je likvidator dužan Sudu dostaviti dokumentaciju o izvršenoj isplati dioničarima, pa će Sud po prijemu te validne dokumentacije donijeti rješenje o razrješenju Alikadić Fatime, ecc., iz Konjica, sa dužnosti likvidatora. 

Po pravomoćnosti ovog Rješenja izvršit će se brisanje gore označenog Društva iz Registra pravnih subjekata ovog Suda, kao i svih javnih registara, a ovo Rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovog Suda. 

Troškovi postupka padaju na teret Društva. 

Broj 07 58 L 016762 05 L
30. januara 2008. godine
Mostar 

(so-1962/07) 

Općinski sud u Travniku objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Provest će se postupak likvidacije nad pravnim licem MUR & SAM KOMPANY d.o.o. Vitez, Kruščica bb, upisanim u sudski registar Općinskog suda Travnik, Rješenje br. 051-0-Reg-07-000027 od 25. 01. 2007. godine, odnosno u registarski br. subjekta upisa 1-5087. 

Za likvidatora se postavlja Dželilović Muris, sin Uzeira iz Viteza, Kruščica bb, osnivač i direktor Društva. 

Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda. 

Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potraživanja, smatrat će se da je likvidacioni postupak zaključen 

Po proteku navedenog roka i nakon što Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka postane pravosnažno, pravno lice MUR & SAM KOMPANY d.o.o. Vitez, Kruščica, brisat će se iz Registra Općinskog suda Travnik, kao i iz drugih javnih registara. 

Imovina koja je preostala pripada osnivaču Društva, kojom on odgovara za obaveze prema trećim osobama koje bi eventualno nakon pravosnažnosti Rješenja imala imovinsko-pravne zahtjeve prema subjektu. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 51 0 L 003680 07 L
19. februara 2008. godine
Travnik 

(so-1963/07) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad privrednim društvom "SG KONSALTING" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge, Skenderpašina 31, Sarajevo, van ročišta, dana 28. 1. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1.    Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "SG KONSALTING" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge, Skenderpašina 31, Sarajevo. 

2.    Za likvidatora se imenuje advokat Zlatan F. Ibrahimpašić, Sarajevo-Lukavica, Vuka Karadžića 17. 

3.    Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5.    Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, na matični registarski broj subjekta upisa 1-16312, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglalsnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 65 0 L 026556 07 L
28. januara 2008. godine
Sarajevo 

(so-1964/07) 

Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Zajimović Hakija, postupajući po prijedlogu Musić Edibe iz Sarajeva da se nad privrednim društvom "KERTA" DOO Društvo za trgovinu i usluge Sarajevo, Bardakčije 8, otvori stečajni postupak, van ročišta, dana 1. 2. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1.    Otvara se stečajni postupak nad imovinom "KERTA" DOO Društvo za trgovinu i usluge Sarajevo, Bardakčije 8. 

2.    Za stečajnog upravnika imenuje se Mulaosmanović Belma iz Sarajeva, Hamdije Kreševljakovića 63. 

3.    Vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 1. 2. 2008. godine u 12,00 sati. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa članom 110. Zakona o stečajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti i potvrdu o uplaćenoj sudskoj taksi, kako slijedi: 

a)    za potraživanje do 1.000,00 KM - 5%, 

b)    za potraživanja do 5.000,00 KM - 4%, 

c)    za potraživanja preko 5.000,00 KM - 3%, 

d)    najviše 10.000,00 KM. 

Taksu uplatiti na račun br. 1291011000088531 kod Central Profit banke d.d. Sarajevo. 

Razlučni povjerioci označavaju u prijavi dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom. 

Izlučni povjerioci označavaju u prijavi predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi. 

5.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. 

6.    Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja. 

7.    Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu, u matičnom registarskom broju subjekta upisa broj 1-22685. 

8.    Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će se na oglasnoj tabli Suda istog dana, 1. 2. 2008. godine, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". 

9.    Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za srijedu, 19. 3. 2008. u 9,30 sati, soba 126/I. 

Istog dana nakon ispitnog ročišta održat će se Skupština povjerilaca, na kojoj će se, nakon izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljnjem toku stečajnog postupka (izvještajno ročište). 

Broj 0j9 65 ST 022078 06 ST
1. februara 2008. godine
Sarajevo 

(so-193/08) 

Općinski sud Mostar, u likvidacionom postupku nad Društvom MADONNA DOO, Lacina 5 (Vila Neretva), sa sjedištem u Mostaru, Lacina 5, postupajući po prijedlogu predlagatelja, vlasnika Madonna d.o.o. Mostar, vanraspravno, dana 13. 2. 2008. godine, donio je ovo 

RJEŠENJE 

1.    Provest će se likvidacijski postupak nad pravnom osobom Društva Madonna d.o.o. Mostar, Lacina 5 (Vila Neretva), sa sjedištem u Mostaru, Lacina 5. 

2.    Za likvidatora se imenuje Hamid Tipura iz Mostara, Podgorani bb. 

3.    Likvidator je dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i popis obaveza pravne osobe. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5.    Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu Mostar - Odjel registra, na broj Rješenja Tt-746/04 od 3. 9. 2007. i Rj. Tt -0-478/06 od 6. 7. 2006. g., evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-11337, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacijskog postupka. 

6.    Rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7.    Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret osnivača. 

8.    Ročište radi ispitivanja potraživanja se zakazuje za dan, petak, 25. 4. 2008. godine sa početkom u 10,00 sati u uredu suca. 

Broj 58 0 L 036852 07 L
13. veljače 2008. godine
Mostar 

(so-194/08) 

Općinski sud u Bihaću objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Provest će se likvidacioni postupak nad firmom DOO "FOREST INVEST" CAZIN, sa sjedištem u Cazinu, Murata Tatarevića bb. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rješenja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoje potraživanje, a ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rješenja ne prijavi svoja potraživanja, likvidacioni postupak bit će zaključen. 

Za likvidatora firme postavja se predlagač Kaljiković Šerif, sin Rahmana, rođen u Stijeni, općina Cazin, dana 8. 10. 1977. g., sada nastanjen u Stijeni 469, po zanimanju ing. drvne industrije, dosadašnji direktor, ovlašten za zastupanje ovog pravnog lica. 

Po proteku navedenog roka od 30 dana i pravomoćnosti Rješenja o zaključenju postupka likvidacije nad DOO "FOREST INVEST" CAZIN, sa sjedištem u Cazinu, Murata Tatarevića bb, a upisanim u sudski registar u Bihaću br. U/I-1946/04 od 15. 9. 2004, reg. br. uloška 1-5206-00, brisat će se iz Registra Općinskog suda u Bihaću i iz svih javnih registara, a osnivači se obavezuju da snose sve troškove likvidacionog postupka. Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Određuje se upis zabilježbe o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom registru Općinskog suda u Bihaću. 

Broj 017-0-RL-07-0000 50
14. februara 2008. godine
Bihać 

(so-200/08) 

Općinski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Seadu Hadžiću, u postupku predlagača Šindrić Zlatka iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "ANAMARIJA-COMPANY" Tuzla, donio je dana 14. 2. 2008. godine slijedeće 

RJEŠENJE 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "ANAMARIJA-COMPANY BH" Tuzla, upisanim u registarski uložak broj 1-13174, Rješenjem Općinskog suda u Tuzli broj U/I-1061/04 od 2. 7. 2004. godine. 

Likvidator Šindrić Zlatko iz Tuzle, razrješava se službe likvidatora. 

Po pravosnažnosti ovog Rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 032-0-L-07.000034
14. februara 2008. godine
Tuzla 

(so-203/08) 

Općinski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Seadu Hadžiću, u postupku Huskić Osmana iz Gradačca, radi likvidacije pravnog lica, d.j.l. "GRADITELJSTVO," Gradačac donio je dana 14. 2. 2008. godine slijedeće 

RJEŠENJE 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.j.l. "GRADITELJSTVO" Gradačac, upisanim u registarski uložak broj 1-10884, Rješenjem Općinskog suda u Tuzli broj U/I-0625/98 od 8. 12. 1998. godine. 

Likvidator Huskić Osman iz Gradačca razrješava se službe likvidatora. 

Po pravosnažnosti ovog Rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 032-0-L-07.000140
14. februara 2008. godine
Tuzla 

(so-209/08) 

Općinski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Seadu Hadžiću, u postupku predlagača Dizdarević Seada iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "STERN " iz Tuzle, na ročištu održanom dana 13. 2. 2008. godine, donio je slijedeće 

RJEŠENJE 

Pokreće se postupak likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "STERN " iz Tuzle. 

Za likvidatora se postavlja Dizdarević Sead iz Tuzle. 

Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, a likvidator se izjasni da Društvo nema obaveza, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

Nakon što Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka postane pravomoćno, pravno lice će se brisati iz Registra pravnih lica Općinskog suda u Tuzli kao i iz svih javnih registara. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 032-0-L-08-000008
13. februara 2008. godine
Tuzla 

(so-210/08) 

Općinski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Seadu Hadžiću, u postupku Zahirović Edin iz Zenice, zastupanog po punomoćniku Suljagić Emiru, advokatu iz Srebrenika, radi likvidacije pravnog lica d.o.o "RES-WERT" Srebrenik, donio je dana 11. 2. 2008. godine slijedeće 

RJEŠENJE 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "RES-WERT" Srebrenik, upisanim u registarski uložak broj 1-13955, Rješenjem Općinskog suda u Tuzli broj 032-0-Reg-07-002035 od 25. 12. 2006. godine. 

Likvidator Zahirović Edin iz Zenice razrješava se službe likvidatora. 

Po pravosnažnosti ovog Rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 032-0-L-07.000148
11. februara 2008. godine
Tuzla 

(so-211/08) 

Općinski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Seadu Hadžiću, u postupku Džafić Sabahet iz Srebrenika, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "BAHKO," Srebrenik, donio je dana 14. 2. 2008. godine slijedeće 

RJEŠENJE 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "BAHKO" Srebrenik, upisanim u registarski uložak broj 1-12938, Rješenjem Općinskog suda u Tuzli broj U/I-1376/03 od 22. 10. 2003. godine. 

Likvidator Džafić Sabahet iz Srebrenika razrješava se službe likvidatora. 

Po pravosnažnosti ovog Rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 032-0-L-07.000146
14. februara 2008. godine
Tuzla 

(so-212/08) 

Općinski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Seadu Hadžiću, u postupku Hasagić Jasima iz Gračanice, radi likvidacije pravnog lica, d.o.o. "GALINA" Gračanica, donio je dana 14. 2. 2008. godine slijedeće 

RJEŠENJE 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem, do.o. "GALINA" Gračanica, upisanim u registarski uložak broj 1-12035, Rješenjem Općinskog suda u Tuzli broj RZ- U/26/01-1021 od 19. 9. 2001. godine. 

Likvidator Hasagić Jasim iz Gračnice razrješava se službe likvidatora. 

Po pravosnažnosti ovog Rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 032-0-L-07.000174
14. februara 2008. godine
Tuzla 

(so-213/08) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad privrednim društvom CROBEX Preduzeće za unutrašnju i vanjsku trgovinu, društvo jednog lica Sarajevo, Alipašino Polje 2, Objekat B/4-8, Sarajevo, van ročišta, dana 28. 1. 2008. godine, donio je sllijedeći 

OGLAS 

1.    Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem CROBEX Preduzeće za unutrašnju i vanjsku trgovinu, društvo jednog lica Sarajevo, Alipašino Polje 2, Objekat B/4-8, Sarajevo. 

2.    Za likvidatora se imenuje Kosorić Novo, Bukrići bb, 73220 Rogatica. 

3.    Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5.    Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, na matični registarski broj subjekta upisa 1-21683, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

8.    Zakazuje se ispitno ročište za četvrtak, 13. 3. 2008. u 12,00 sati, soba soba 126/I. 

Broj 65 0 L 033759 07 L
28. januara 2008. godine
Sarajevo 

(so-219/08) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad privrednim društvom "PARNAD" DOO za unutrašnji i vanjskotrgovinski promet i usluge SARAJEVO, Paromlinska 12, na ročištu održanom dana 18. 2. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1.    Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "PARNAD" DOO za unutrašnji i vanjskotrgovinski promet i usluge SARAJEVO, Paromlinska 12. 

2.    Za likvidatora se imenuje Feto Adis, pripravnik kod advokata Eterović Amile. 

3.    Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5.    Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, na broj Rješenja UF/I-531/04 od 6. 4. 2004. godine, broj UF/I-117/02 od 29. 1. 2002. godine, UF/I-2565/99 od 11. 1. 2000. godine, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 09 65 0 L 031081 07 L
18. februara 2008. godine
Sarajevo 

(O-88/08) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "SUN LOOK" DOO SARAJEVO, ul. IV viteške brigade br. 22, na ročištu održanom dana 12. 2. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1.    Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "SUN LOOK" DOO SARAJEVO, ul. IV viteške brigade br. 22. 

2.    Za likvidatora se imenuje Dario Bremec, Musala 13, Visoko. 

3.    Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5.    Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, na broj Rješenja UF/I-2006/02 od 5. 12. 2002. godine, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-8133, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 09 65 0 L 027229 07 L
12. februara 2008. godine
Sarajevo 

(O-89/08) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "BIOMEX" za promet i usluge medicinskim preparatima Sarajevo, Nadežde Petrović 18, na ročištu održanom dana 12. 2. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1.    Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "BIOMEX" za promet i usluge medicinskim preparatima Sarajevo, Nadežde Petrović 18. 

2.    Za likvidatora se imenuje advokat Brkić Rusmira iz Sarajeva. 

3.    Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5.    Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, na broj Rješenja UF/I-1437/01 od 28. 9. 2001. godine, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-23226, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 09 65 0 L 024348 07 L
12. februara 2008. godine
Sarajevo 

(O-90/08) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "REDBIH" DOO SARAJEVO Privredno društvo za unutrašnju, spoljnu trgovinu i usluge, Antuna Hangija 100, na ročištu održanom dana 19. 2. 2008. godine donio je slijedeći 

OGLAS 

1.    Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "REDBIH" DOO SARAJEVO Privredno društvo za unutrašnju, spoljnu trgovinu i usluge, Antuna Hangija 100. 

2.    Za likvidatora se imenuje Zahirović Šemsudin, Braće Begića 42, Sarajevo. 

3.    Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5.    Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, na broj UF/I-701/03 od 8. 5. 2003. godine, broj UF/I-2383/03 od 29. 12. 2003. godine, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-24148, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 065-0 L-06-000 076
19. februara 2008. godine
Sarajevo 

(O-95/08) 

Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Zajmović Hakija, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "ENERGOINVEST-ELEKTROOPREMA DD, Tvornička 3, Sarajevo, a povodom prijedloga dužnika da se otvori stečajni postupak, dana 18. 2. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

Zakazuje se prvo posebno ispitno ročište za srijedu, 9. 4. 2008. u 10,00 sati, soba 126/I. 

Obavještavaju se svi povjerioci u stečajnom postupku nad "ENERGOINVEST- ELEKTROOPREMA DD, Tvornička 3, Sarajevo, da mogu pristupiti na zakazano ročište. 

Na ročištu će biti ispitane prijave potraživanja povjerilaca čije su prijave zaprimljene nakon održanog prvog ispitnog ročišta, kao i prijave koje nisu ispitane na prvom ročištu. 

Broj 65 ST-026688 07 ST
18. februara 2008. godine
Sarajevo 

(O-96/08) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "VOX" DOO, Tržni centar Kovačići br. E-21, Sarajevo, na ročištu održanom dana 19. 2. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1.    Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "VOX" DOO, Tržni centar Kovačići br. E-21, Sarajevo. 

2.    Za likvidatora se imenuje Pešikan Davorin, Grbavička 33, Sarajevo. 

3.    Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5.    Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, na broj Rješenja UF/I-1307/02 od 26. 9. 2002. godine, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-23192, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 65 0 I 037123 06 I
19. februara 2008. godine
Sarajevo 

(O-97/08) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "KOMRAD" DJL za unutrašnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju, ugostiteljstvo i usluge Sarajevo, na ročištu održanom dana 19. 2. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1.    Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "KOMRAD" DJL za unutrašnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju, ugostiteljstvo i usluge Sarajevo. 

2.    Za likvidatora se imenuje Dervišagić Muris, Skendera Kulenovića 30, Sarajevo. 

3.    Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5.    Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, na broj UF/I-2313/97 od 15. 10. 1997. godine, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-19719, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 65 0 L 037107 05 L
19. februara 2008. godine
Sarajevo 

(O-106/08) 

Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Ramo Ljevaković, u stečajnom postupku nad firmom ŠIP "STUPČANICA" dioničko društvo Olovo, dana 11. 2. 2008. godine objavljuje slijedeći 

OGLAS 

U stečajnom postupku nad firmom ŠIP "STUPČANICA" DD OLOVO, zakazuje se posebno ispitno ročište za srijedu, 26. 3. 2008. godine u 11,00 sati. 

Ročište će se održati u Općinskom sudu Zenica, u zgradi ovog Suda, sudnica br. 33/II. 

Na ročištu će se ispitati naknadne prijave povjerilaca koje nisu ispitane na ispitnom ročištu, a blagovremeno su podnesene, pa se pozivaju povjerioci koji su blagovremeno podnijeli naknadne prijave na ovo ročište, kao i stečajni dužnik odnosno stečajni upravnik, a istom mogu prisustvovati i svi ostali povjerioci firme u stečaju. 

Broj 043-0-St-07-000007
11. februara 2008. godine
Zenica 

(O-107/08) 

PEČATI - ŠTAMBILJI 

Oglašava se ne navežećim pečat Općinskog odbora Stranke penzionera-umirovljenika BiH Kladanj, sa slijedećim tekstom: 

- U prvom krugu kružno: "Stranka penzionera-umirovljenika BiH Sarajevo", a u drugom krugu kružno: "Općinski odbor Kladanj", i u sredini kruga: "SP-U BiH". 

(so-208/08) 

USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

Na osnovu člana 63. i člana 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Zavidovićima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 042-0-DN-08-000 028, po zahtjevu Šišić Izete, kćeri Hašima iz Zavidovića, Dolina bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak su upisane u Posjedovni list broj 1665, katastarska općina Alići, označena sa: 

 • katastarska čestica br. 1127/3 "Kamenjaš" oranica 4. klase površine 360 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Šišić rođ. Mačak Izeta, kći Hašima iz Zavidovića, Dolina bb, sa dijelom od 1/1. 

U Posjedovni list broj 1666, katastarska općina Alići, označena sa: 

 • katastarska čestica br. 1127/2 "Kamenjaš" oranica 4. klase površine 509 m2. 

Prema podacima iz katastra suposjednice navedene nekretnine su Šišić rođ. Mačak Izeta, kći Hašima, sa dijelom 1/4, i Mačak Ifeta, kći Omera iz Zavidovića, Dolina bb, sa dijelom od 3/4. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-08-000 028
18. februara 2008. godine
Zavidovići 

(so-206-F/08) 

OSTALE OBJAVE 

Oglašava se nevažećom saobraćajna dozvola broj BH 1864702, izdata od strane Policijske uprave Centar, za vozilo marke TOUAREG, tipa R5 TDI, br. šasije WVGZZZ7LZ5D028722, br. motora BA CO 35106, god. proizvodnje 2005., snage KW 128, vlasništvo Libijskog Narodnog Biroa u Sarajevu. 

(O-93/08) 

Oglašava se nevažećom saobraćajna dozvola broj BH 1740820, za PMV marke Škoda Fabia, reg. oznake 352-T-826, broj šasije TMBNF 46Y244008446, izdata od strane Policijske uprave Centar Sarajevo, vlasništvo KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo, Patriotske lige 58. 

(O-94/08) 

Oglašava se nevažećom saobraćajna dozvola broj BH 2027780, izdata od strane MUP-a Novo Sarajevo, za vozilo ŠKODA-FELICIJA, tip kombi GLX 1,9D, registarskih oznaka 855-A-520, god. proizvodnje 1999., broj šasije TMBEHH654W0008290, broj motora AEF291263, koja je u vlasništvu firme "CET BAH" d.o.o. Sarajevo, Trg heroja 8. 

(O-98/08) 

UPISI U SUDSKI REGISTAR 

MOSTAR 

Županijski sud Mostar-Kantonalni sud Mostar, Rješenjem broj Tt. 641/03 od 18. 9. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Davor Jonić iz Mostara, Kralja Tomislava 18b, osnovao je Društvo pod tvrtkom "D. J.-TECHO" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Dr Ante Starčevića 78. Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM. Djelatnost Društva u unutarnje prometu je: 22.310, 22.320, 22.330, 30.010, 30.020, 50.101, 50.102, 50.103, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.500, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.190, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.610, 51.620, 51.640, 51.650, 51.700, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 60.240, 71.330, 72.100, 72.200, 72.300, 72.400, 72.500, 72.600, organiziranje tečajeva iz oblasti informatike, 74.130, 74.140, 74.200, 74.400. Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe sa konsignacijskog skladišta. Djelatnost Društva u vanjskom prometu je: Vanjska trgovina (uvoz i izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe sa konsignacijskog skladišta, Prijevoz robe u međunarodnom cestovnom prometu. U pravnom prometu Društvo nastupa samostalno, a za svoje obaveze odgovara cjelokupnom imovinom društva- potpuna odgovornost. Društvo u vanjskom prometu zastupa Uprava. Davor Jonić, direktor zastupa i predstavlja Društvo u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja. 

(SR-64/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 562/03 od 29. 9. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo MI-MO d.o.o. Mostar, Dr. Ante Starčevića b.b. (zgrada Integra) izvršilo je promjenu unutarnjem prometu, tako da sadašnje djelatnosti u unutarnjem prometu su: 15.110 Proizvodnja, obrada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi, 15.120 Proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa peradi, 15.130 Proizvodnja proizvoda i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i ribljih proizvoda, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda na drugom mjestu nespomenutim, 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.140 Posredništvo u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zračnim letjelicama, 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.230 Trgovina na veliko živom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim prerađevinama, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kavom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama, uključujući ribe, školjke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.640 Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtništvo i plovidbu, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priključcima i oruđem uključujući i traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicma pretežito hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 55.400 Barovi, 55.510 Kantine (menze), 55.520 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (cetering), 60.211 Prijevoz putnika u cestovnom prometu, redovni (linijski), 60.212 Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu, redovni (linijski), 60.220 Taksi služba, 60.230 Ostali prijevoz putnika u cestovnom prometu, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu, 63.120 Skladištenje robe, 63.400 Djelatnost ostalih agencija u prometu, 74.700 Čišćenje svih vrsta objekata, - posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, -zastupanje stranih pravnih osoba, prodaja robe s konsignacijskog skladišta, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavnica. 

(SR-78/03-M) 

Županijski-Kantonalni sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt.548/03 od 11. 9. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

1 Društvo "TEHNOMONT" d.o.o. Mostar upisano je u registar Županijskog suda u Mostaru, vrši izmjenu djelatnosti Društva, tako da djelatnost Društva sada glasi: Proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo, Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja figro-cementa, Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i umjetnog, Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, Elektroinstalacijski radovi, Izolacijski radovi, Postavljanje instalacije za vodu, plin, grijanje, ventilacije i hlađenje, Ostali instalacijski radovi, Fasadni i štrukaturni radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Soboslikarski i staklarski radovi, Ostali završni radovi, Održavanje i popravak motornih vozila, Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko građevinskim strojevima, Ostala trgovina na veliko, Barovi, Prekrcaj tereta, Skladištenje robe, Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu, Sticanje novih nekretnina, Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, Agencija za promet nekretnina, Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava, Pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware), Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software), Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje. Čišćenje svih vrsta objekata, Pranje i kemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda 2. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-81/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 608/03 od 24. 9. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Drušvo "AEDILIS 2" društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, ul. Blajburških žrtava br. 98, je promijenilo svoje sjedište u Mostaru, ul. Drage Palavestre br. 17. 

(SR-169/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 809/03 od 26. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Milijenka Nevistić iz Mostara, je osnovala ustanovu pod nazivom Dječiji vrtić u privatnom vlasništvu "ZVJEZDICE" Mostar, skraćeno Dječiji vrtić "ZVJEZDICE" Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Bleiburških žrtava bb. Temeljni kapital je 2.000,00 KM. U pravnom prometu s trećim osobama ima neograničene ovlasti, a za soje obaveze odgovara svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Dječiji vrtić u pravnom prometu sa trećim osobama neograničeno zastupa ravnatelj Miljenka Nevistić. Djelatnost Dječijeg vrtića je Predškolsko obrazovanje (obrazovanje koje prethodi prvom stupnju). 

(SR-171/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 815/03 od 4. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivači Društva Želimira Raspudić rođ. Čuljak, kći Mile iz Mostara, Z. Frankopana 28, JMBG 3012959155002 i Tereza Glibić rođ. Ćorić, kći Franje iz Mostara, Z. Frankopana 32, JMBG 0410957155018 Ugovorom od 14. 11. 2003. godine, svojim sredstvima od po 1.000,00 KM osnivaju Društvo pod tvrtkom: MO-MOBIL d.o.o. Mostar, sjedište Društva: Mostar, Kralja Petra Krešimira IV bb (SPC RONDO), osnivači unose sredstva od po 1.000,00 KM tj. 50% udjela. Djelatnost Društva je: 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.500, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.180, 51.190, 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.500, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.180, 51.190, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.620, 52.630, 52.740, 63.120, Prodaja mobilnih telefonskih aparata, i sličnih uređaja po sustavu staro za novo, Popravci telefonskih aparata fiksnih i mobilnih te ostale komunikacijske opreme, posredovanje, zastupanje, komisione usluge. U vanjskotrgovinskom prometu Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti: vanjska trgovina (uvoz-izvoz), proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje, stranih pravnih osoba, prodaja robe s konsignacionog skladišta. Upravu Društva čini direktor Društva Dalibor Baletić sin Andrije iz Mostara, Zrinski Frankopana 26, JMBG 1902978150079, zastupa i predstavlja Društvo bez ograničenja i izvršni direktor Vjekoslav Glibić sin Blaža iz Mostara, Mostar Jugozapad, JMBG 2308952150016, zastupa i predstavlja Društvo bez ograničenja. 

(SR-172/03-M) 

Županijski-Kantonalni sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 719/03 od 7. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Skupštine Društva broj 1-S-02, Društvo Bondf Invest d.o.o. Mostar mijenja adresu sjedišta, umjesto Stjepana Radića broj 32, upisuje se Biskupa Čule b.b. (zgrada spajalica). 

(SR-173/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 823/03 od 18. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom br. 01-4/2003. godine, Društvo "INTERHERC" d.o.o. Mostar osniva podružnicu pod tvrtkom "INTERHERC" d.o.o. Mostar Podružnica Mostar, sjedište Mostar Rodoč bb. Djelatnosti Podružnice u okviru djelatnosti Društva osnivača. Rukovoditelj Podružnice je Mladen Bokšić, Mostar, Splitska 88. JMBG 1403976150008, bez ograničenja. 

(SR-174/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 824/03 od 18. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom br. 01-4/2003. od 14. 10. 2003. godine, Društvo "INTERHERC" d.o.o. Mostar osniva podružnicu pod tvrtkom "INTERHERC" d.o.o. Mostar Podružnica Sarajevo, sjedište Sarajevo, Halilovićeva br. 12. Djelatnosti Podružnice u okviru djelatnosti Društva osnivača. Rukovoditelj Podružnice je Ćamil (Salko) Bilalović, Sarajevo-Centar, Zuke Džumhura br. 8. JMBG 0604958153956, bez ograničenja. 

(SR-175/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 825/03 od 18. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom br. 01-2/2003. od 14. 10. 2003. godine, Društvo "INTERHERC" d.o.o. Mostar osniva podružnicu pod tvrtkom "INTERHERC" d.o.o. Mostar Podružnica Grude I, sjedište Grude, Ivana Gundulića bb. Djelatnosti podružnice u okviru djelatnosti Društva osnivača. Rukovoditelj Podružnice je Vesna Boban, Grude, H.V. Hrvatinić bb. JMBG 0404961156630, bez ograničenja. 

(SR-176/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 826/03 od 18. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom br. 01-3/2003. od 14. 10. 2003. godine, Društvo "INTERHERC" d.o.o. Mostar osniva podružnicu pod tvrtkom "INTERHERC" d.o.o. Mostar, Podružnica Grude II, sjedište Grude, Gorica, Carinski terminal. Djelatnosti podružnice u okviru djelatnosti Društva osnivača. Rukovoditelj Podružnice je Ivan Milanov, Mostar, Dr. Ante Starčevića 46, JMBG 020697819011, bez ograničenja. 

(SR-177/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 829/03 od 4. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "KLASA" d.o.o. Mostar je izmijenilo adresu sjedišta Društva, tako da je sjedište Društva sada na adresi Mostar, ul. Splitska br. 27. 

(SR-178/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 843/03 od 9. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o osnivanju Društva br. 01/2003. od 12. 3. 2003. godine, Žana (Stanko) Barišić. Mostar, B. Buconjića 1A. JMBG 3009972157730, osniva Društvo s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom: "STUDIO NONOS" d o o Mostar, sjedište Mostar, K.P. Krešimira IV bb (Rondo), sa ukupnim temeljnim kapitalom u iznosu od 2.200 00 KM. Djelatnosti Društva: 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.610, 51.620, 51.630, 51.640, 51.650, 51.660, 51.700, 52.110, 52.120, 52.210, 52 220, 52.230, 52.240, 52 250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52 487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 63.120, 63.210, 63.400, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih osoba, Prodaja robe s konsignacijskog skladišta. Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Vanjska trgovina Uvoz-izvoz proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga Zastupanje stranih pravnih osoba, Prodaja robe s konsignacijskog skladišta. Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica. Uprava Društva: Žana (Stanko) Barišić, Mostar, B. Buconjića 1A. JMBG 3009972157730, direktor zastupa i predstavlja Društvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograničenja. 

(SR-179/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 852/03 od 2. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Kola Gjonlleshaj, iz Mostara, Zrinski Frankopana 25, osniva Društvo koje će poslovati pod tvrtkom: "ZLATARNA FLORY" d.o.o. Mostar. 

Sjedište društva je: Mostar, Kralja Petra Krešimira IV Lamela 1/3 (SPC RONDO). 

Djelatnosti Društva u unutarnjem prometu su: 

Proizvodnja ravnog stakla, Oblikovanje i obradba ravnog stakla, Proizvodnja šupljeg stakla, Proizvodnja i obradba ostalog stakla, uključujući i tehničku staklenu robu, Proizvodnja keramičkih predmeta za kućanstvo i ukrasnih predmeta, Proizvodnja plemenitih metala, Proizvodnja ostalih obojenih metala, Trgovina motornim vozilima na veliko, Trgovina motornim vozilima na malo, Posredništvo u trgovni raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, Trgovina na veliko metalima i rudama metala, Trgovina na malo satovima, Trgovina na malo cvijećem, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Popravak satova i nakita, Restorani, Barovi, Promet putnika i robe (tereta), Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu, Prekrcaj tereta, Skladištenje robe, Tehničko ispitivanje i analiza, Promidžba (reklama i propaganda), Djelatnost pakiranja. Djelatnosti Društva u vanjskotrgovinskom prometu su: Uvoz-izvoz prehramebenim i neprehrambenim proizvodima, iz okvira registrirane djelatnosti, Usluge iz okvira registrirane djelatnosti, Zastupanje stranih pravnih osoba, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Prodaja robe s konsignacijskih skladišta, Međunarodni prijevoz putnika i robe u cestovnom prometu, Usluge međunarodne špedicije. 

Za osnivanje i početak rada Društva, osnivač je osigurao potrebna sredstva, i to novčana sredstva u iznosu od 2.000,00 KM. 

Poslovanje Društva vodi i Društvo zastupa Uprava, u okviru registrirane djelatnosti, u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu. Upravu društva čine: Kola Gjonlleshaj, iz Mostara, Zrinski Frankopana 25, broj osobne 03BDA4732 - MUP HNK Mostar kao direktor koji je ovlašten zastupati Društvo u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja, u okviru registrirane djelatnosti i Gjyste Gjonlleshaj, iz Mostara, Zrinski Frankopana 25, broj osobne: 03BDA8200 - MUP HNK Mostar kao izvršni direktor koja je ovlaštena zastupati Društvo u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja, u okviru registrirane djelatnosti. Društvo u pravi promet sa trećim osoboma stupa bez ograničenja, u okviru registrirane djelatnosti. 

Društvo za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom - potpuna odgovornost. 

(SR-180/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 854/03 od 18. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Skupštine Društva ANK TRADE d.o.o. Mostar od 25. 9. 2003. vrši se promjenu osoba ovlaštenih za zastupanje. Razrješavaju se dužnosti dosadašnji članovi Uprave Društva Anđelko Karačić direktor Društva i Anica Knezović izvršni direktor Društva. Za članove Uprave imenuje se Vesna Matijević iz Mostara, Ahmeda Sefića 41, JMBG 2607972155011 - direktor Društva i Vedrana Knezović iz Mostara, Rude Hrozničeka 27, JMBG 090997215002 - izvršni direktor Društva. Direktor i izvršni direktor Društva se imenuje na neodređeno vrijeme - bez ograničenog mandata. 

(SR-181/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 862/03 od 31. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o osnivanju Društva sa Zakonom o privrednim Društvima broj HA 1/ 2003 donesenom dana 29. 10. 2003. godine regulisano je sljedeće: 

Vlasnik kapitala (Ahmed Hadžiomerović iz Mostara) osnivač "MAJDAN-KUTI" Mostar, Društvo organizuje kao Društvo sa ograničenom odgovornošću sukladno Zakonu. Društvo je pravna osoba koja samostalno obavlja djelatnost u zemlji i inozemstvu radi stjecanja dobiti. Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. 

Firma Društva glasi: Puni oblik-Društvo za vađenje šljunka i pijeska i trgovinu građevinskim materijalom "MAJDAN-KUTI" D.O.O. Mostar. 

Skraćeni oblik: "MAJDAN-KUTI" D.O.O. Mostar. 

Sjedište Društva: u Mostaru, Bjelo Polje bb.(uz broj Kuti 1.) 

Osnovni kapital Društva čine novčana sredstva u iznosu od 2.000,00 KM (dvije hiljade KM), koja je osnivač unio prilikom samog osnivanja Društva. 

U skladu sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u F BiH, Društvo obavlja slijedeću djelatnost u unutarnjem poslovanju: 14.110; 14.210; 14.300; 14.500; 26.610; 26.640; 26.670; 26.820; 45.110; 45.120; 45.211; 45.212; 45.213; 45.220; 45.230; 45.241; 45.242; 45.250; 45.310; 45.320; 45.330; 45.340; 45.410; 45.420; 45.430; 45.440; 45.450; 45.500; 51.130; 51.620; 60.240. 

U skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju, Društvo obavlja slijedeću djelatnost u vanjskotrgovinskom poslovanju: Uvoz-izvoz proizvoda iz okvira registrovane djelatnosti. Društvo može obavljati i druge poslove koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnost upisanu u Sudski registar i na način koji je potreban za poslovanje, a ne predstavlja obavljanje poslova kao redovne djelatnosti. 

Direktor Društva zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja Društva. Odlukom o osnivanju broj HA 1/2003 od 29. 10. 2003. godine, imenovan je gosp. Ahmed Hadžiomerović sin Hivze, Mostar, Sutina br.3 JMBG 3010950151338 za direktora, ovlašten da zastupa i predstavlja Društvo. 

(SR-182/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 875/03 od 11. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Jelka Pehar osnivač Društva "APOLLONIA 2" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Bleibuških žrtava br. 100, je promijenila osobne podatke, pa sada ima status domaćeg osnivača, i Društvo ima karakter društva sa domaćim ulogom. 

(SR-183/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 874/03 od 11. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "ZNANJE" d.o.o. trgovina na veliko i malo, Mostar je izmijenilo adresu sjedišta Društva, tako da je sjedište Društva sada na adresi Mostar, ul. Kralja Tomislava br. 1. 

(SR-184/03-M) 

Županijski sud Mostar, Rješenjem broj Tt. 877/03 od 5. 1. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Komunalno preduzeće "Jablanica" dd. Jablanica, sa sjedištem u Jablanici, ulica Željeznička b.b, upisano u sudski registar kod Kantonalnog -Županijskog suda u Mostaru pod brojem 1-10738, Rješenjem broj Tt-705/01 od 17. 7. 2002. godine, na osnovu Odluke Skupštine o smanjenju osnovnog kapitala Društva broj 363-06/03 od 14. 6. 2003. godine, u skladu sa Rješenjem komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj 03-19-350/03 od 14. 11. 2003. godine, vrši upis smanjenja osnovnog kapitala Društva, kako slijedi: 

Osnovni kapital KP "Jablanica" d.d, Jablanica, u iznosu od 1.251.734,00 KM, smanjuje za iznos od 113.794,00 KM. Smanjenje osnovnog kapitala, vrši se smanjivanjem nominalne vrijednosti uplaćenih dionica sa 11,00 KM, za jednu dionicu na 10,00 KM za jednu dionicu, tako da vrijednost osnovnog kapitala iznosi 1.137.940,00 KM. 

Vrijednost osnovnog kapitala nakon smanjenja iznosi 1.137.940,00 KM, i sastoji se od: 

 • dioničkog kapitala u iznosu od 557.590,00 KM, što čini 49% osnovnog kapitala Društva, 
 • državnog kapitala u iznosu od 580.350,00 KM, što čini 51% osnovnog kapitala Društva. 

Ostali podaci upisani u sudski registar ostaju nepromijenjeni. 

(SR-185/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjm broj Tt. 879/03 od 15. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Željko Sršen, sin Jure iz Metkovića, Bijeli Vir donio je Odluku o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću, broj 1/03 od 2. 12. 2003. godine. Tvrtka glasi: "SRŠEN" trgovina, turizam i usluge d.o.o. Neum. Skraćeni naziv je: "SRŠEN" d.o.o. Neum. Sjedište je: Neum, Primorska 43. Temeljni kapital Društva iznosi 2.000, oo KM. Društvo će u unutarnjem prometu obavljati djelatnosti: 51.160, 51.190, 52.120, 55.230 i 74.840. U vanjskotrogivnskom prometu: Društvo neće obavljati djelatnost. U pravnom prometu s trećim osobama Društvo nastupa bez ograničenja i odgovara svim sredstvima - potpuna odgovornost. Uprava Društva: član uprave-direktor Željko Sršen, sin Jure iz Metkovića, Bijeli Vir- JMBG 1002956382609 zastupa Društvo u unutarnjem prometu bez ograničenja. 

(SR-186/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 882/03 od 11. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Almira Grčić iz Mostara, Onešćukova 39b, osnovala je Društvo pod tvrtkom: 

"ALMIRA - TRAVEL AGENCY" d.o.o. Mostar, s sjedištem u Mostaru, Mala Tepa 9. Osnovni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM . Djelatnost Društva u unutarnjem prometu je: 63.300, 36.610, 36.630, 60.230, 67.130, 71.100, 74.830, 74.840, 51.190, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.450, 51.470, 51.700, 52.110, 52.120, 52.250, 52.260, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.487, 55.230, 55.300, 55.400, 55.520, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba prodaja strane robe sa konsignacijskog skladišta. Djelatnost Društva u vanjskom prometu je:Vanjska trgovina (uvoz i izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje strani pravnih osoba i prodaja strane robe sa konsignacijskog skladišta, Prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu. Za obveze u pravnom prometu s trećim Društvo odgovara svom imovinom kojom raspolaže-potpuna odgovornost. U unutarnjem vanjskom prometu Društvo zastupa Uprava. Almira Grčić, direktor zastupa i predstavlja Društvo u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja. 

(SR-187/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 883/03 od 17. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Za direktora Društva imenuje se Ivan Primorac iz Čitluka, Garišta bb. (JMBG 1107948151335), koji zastupa i predstavlja Društvo bez ograničenja u okviru registriranih djelatnosti. Dosadašnji direktor Društvo Robert (Ivan) Primorac briše se iz sudskog registra kao direktor Društva. Dosadašnji izvršni direktor Ivan (Mate) Primorac briše se iz sudskog registra kao izvršni direktor Društva. 

(SR-188/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 887/03 od 22. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Ugovorom o pristupanju novog člana br. 01/03 od 28. 11. 2003. Društvu OPTIMA OR d.o.o. Mostar pristupa novi član BRAINS - TRUST GROUP LC. Sa sjedištem na Floridi - USA. Pristupanjem Društvu novi član unosi u temeljni kapital Društva novčana sredstva u iznosu od 490.000,00 KM. Nakon prednjeg pristupanja društva, i povećanja ukupni kapital Društva OPTIMA OR d.o.o. Mostar iznosi 999.557,00 KM. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-189/03-M) 

Kantonalni-Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 891/03 od 18. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Ugovora br. 01/03 od 5. 12. 2003. g. Dalibor Markić, sin Stanka i Marija Musa, kći Stanka, iz Mostara, osnovali su d.o.o. koje će poslovati pod nazivom "MDM" Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Mostar. Skraćeni naziv je "MDM" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru na adresi ul. Ljube Brešana br. 2a, Mostar. Osnovni kapital Društva čine novčana sredstva u iznosu od 2.000,00 KM. Društvom upravljaju skupština i Uprava. Upravu čini direktor i izvršni direktor, koji zastupaju i predstavljaju Društvo bez ograničenja u vanjskom i unutrašnjem prometu. Na mjesto direktora imenovan je Dalibor Markić, a izvršnog direktora Matija Musa. U svom poslovanju Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti: Trgovina motornim vozilima na veliko, Trgovina motornim vozilima na malo, Posredništvo u trgovini motornim vozilima, Održavanje i popravak motornih vozila, Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motociklima i dijelovima i priborom za motocikle na veliko, Trgovina motociklima i dijelovima i priborom za motocikle na malo, Posredništvo u trgovini motociklima i dijelovima i priborom za motocikle, Održavanje i popravak motocikla, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalima, Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugom željeznom robom, Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili gupama, proizvoda na drugom mjestu nespomenutim, Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, Trgovina na veliko živom stokom, Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, Trgovina na veliko sirovim duhanom. Trgovina na veliko voćem i povrćem, Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonoma, Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, školjke i rakove, Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odjećom, Trgovina na veliko obućom, Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i rudama metala, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko ostacima i otpacima, Trgovina na veliko alatnim mašinama, Trgovina na veliko građevinskim mašmama, Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje, Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore, Ostala trgovina na veliko, Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo voćem i povrćem, Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima, Trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na malo duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odjevnim predmetima, Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, Trgovina na malo namještajem, Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n., Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, Trgovina na malo satovima, Trgovina na malo sportskom opremom, Trgovina na malo igrama i igračkama, Trgovina na malo cvijećem, Trgovina na malo gorivima, Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, Trgovina na malo putem pošte, Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, Ostala trgovina na malo izvan prodavnica. Uslužne djelatnosti: posredovanje, zastupanje, komisione usluge, otprema i doprema robe (špedicija). U vanjskom prometu Društvo će obavljati: vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti u unutrašnjem prometu slobodnih carinskih prodavnica, Usluge međunarodne špedicije, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacionog skladišta i prevoz robe (tereta) u međunarodnom cestovnom prometu. 

(SR-190/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 892/03 od 15. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Ljiljanka Šaravanja iz Mostara, Akademika Ivana Zovke 4. osnovala je Društvo pod tvrtkom: "HAID ŠARAVANJA" export import d.o.o. Mostar, skraćeno: "HAID ŠARAVANJA" d.o.o. Mostar sa sjedištem u Mostaru, Akademika Ivana Zovke 4. Osnovni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM. Djelatnost Društva u unutarnjem prometu je: 50.101, 50.102, 50.103, 50.301,50.302,50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.500, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450. 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.610, 51.620, 51.630, 51.640, 51.650, 51.660, 51.700, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.411, 52.412, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 55.300, 60.240 Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe sa konsignacijskog skladišta. Djelatnost Društva u vanjskom prometu je: Vanjska trgovina (uvoz i izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe sa konsignacijskog skladišta, Prijevoz robe u međunarodnom cestovnom prometu. Za obveze u pravnom prometu s trećim Društvo odgovara svom imovinom kojom raspolaže-potpuna odgovornost. U unutarnjem i vanjskom prometu Društvo zastupa Uprava. Katica Stjepanović, direktor zastupa i predstavlja Društvo u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja. 

(SR-191/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 894/03 od 16. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač društva Mate Soldo, Mostar, Zagrebačka br. 2, JMBG 3008958150034, osniva Društvo pod tvrtkom: CO S Mart d.o.o. Mostar, sjedište Društva Mostar, Splitska br. 56. Osnivač ulaže temeljni kapital Društva od 2.000,00 KM, 100% udjela. Djelatnosti Društva u unutarnjem prometu su: 01.240, 05.010, 05.020, 14.110, 14.210, 15.130, 15.910, 15.930, 15.940, 18.300, 22.140, 22.240, 22.250, 22.310, 22.320, 22.330, 24.160, 24.650, 26.210, 26.610, 45.110, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50 500, 52.220, 52.460, 52.470, 52.610, 52.610, 52.620, 60.230, 60.240, 63.210, 63.300, 70.310, 74.130, 74.400, 92.110, 92.120, 92.130, 92.010. Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometu su: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, usluge u okviru registrirane djelatnosti, zastupanje stranih osoba, prodaja strane robe sa konsignacijskog skladišta, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga. Uprava Društva čini Mate Soldo, Mostar, Zagrebačka br. 2, JMBG 3008958150034, direktor Društva koji zastupa Društvo u unutarnjem vanjskom prometu bez ograničenja. 

(SR-192/03-M) 

Kantonalni sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 899/03 od 22. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom broj 01/2003 od 8. 12. 2003. godine, osnivači "BH ATM" Društvo s ograničenom odgovornošću za automatizaciju i tehniku vođenja procesa u industriji Mostar dali su prokuru Osmanu Rahimić, sinu Alije i Sandy Rahimić, sinu Osmana da kao prokuristi samostalno, i bez ograničenja zastupaju Društvo. Ovom Odlukom prokuristima Osmanu Rahimić, sinu Alije i Sandy Rahimić, sinu Osmana data je prokura da preduzimaju sve pravne radnje, i poslove u ime i za račun Društva računajući prijenos i opterećenje nekretnina. 

(SR-193/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 907/03 od 29. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rebac benz d.o.o. Čapljina proširuje djelatnost u unutrašnjem poslovanju slijedećom djelatnošću, i povećava temeljni kapital: Ugostiteljstvo 55.400. Temeljni kapital u iznosu od 2000.00 KM se povećava za 1.237.524,25 KM u nekretninama, tako da ukupni kapital iznosi 1.239.524,25 KM. 

(SR-194/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 871/03 od 8. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač Društva Zdenko (Mladena) Musa, Dubrovačka br. 85, JMBG 0610964150004, pod tvrtkom, Društvo za trgovinu i ugostiteljstvo "OCEANUS" d.o.o. Mostar, mijenja adresu sjedišta Društva, tako da sada glasi: Mostar, K. Petra Krešimira IV bb, (SPC RONDO) I Lamela, 1. kat. 

(SR-195/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 910/03 od 7. 1. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

1. Član Društva "GRGIĆ TRANS" d.o.o. Mostar, Franjo Grgić je umro dana 2. 5. 2003. g. pa su njegovi nasljednici supruga Stoja Grgić i sin Ivan Grgić, kao novi članovi Društva, dana 15. 12. 2003. g. donijeli Odluku o izmjeni Odluke o usklađivanju Društva broj 1/03, kojom Odlukom se mijenja adresa sjedišta Društva, upisuju novi članovi i upisuje novi direktor Društva. Adresa sjedišta Društva sada je Mostar, Kutilivač bb. 

2. Odlukom o izmjeni Odluke o usklađivanju Društva se upisuju kao članovi Društva "GRGIĆ TRANS" d.o.o. Mostar, Stoja Grgić kći Mije iz Mostara, Kutilivač bb, JMB 0609951197176 i Ivan Grgić sin Franje iz Kutilivča bb, JMB 1710993150038 

3. Članovi Društva na osnovu uloga u temeljnom kapitalu i to Stoja Grgić od 1500,00 KM ima 75% udjela u Društvu, a Ivan Grgić na osnovu temeljnog kapitala od 500,00 KM ima udjel od 25%. 

4. Direktor Društva sada je Stoja Grgić iz Mostara, Kurtilivač bb, JMB 0610951197176 i ista zastupa i predstavlja Društvo bez ograničenja. Raniji direktor Franjo Grgić se briše kao direktor Društva. 

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ostale odredbe Odluke o usklađivanju sa Zakonom o gospodarskim Društvima od 8. 2. 2000. g. ostaju na snazi. 

(SR-196/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 918/03 od 29. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

1. Član Društva TP "RADIĆ" d.o.o. Mostar, Lana Radić, dana 17. 12. 2003. g. donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva. 

2. Odlukom o povećanju temeljnog kapitala broj 04/03 od 17. 12. 2003. g. zatečeni temeljni kapital Društva od 2.002,20 KM se povećava za iznos od 188.000,00 KM, a prema Elaboratu o povećanju osnivačkog uloga od 5. 12. 2003. godine, tako da sada ukupan temeljni kapital Društva iznosi 190.022,20 KM. 

(SR-197/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 921/03 od 31. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Mostar, Kneza Branimira 2b, oglašava brisanje iz sudskog registra prokure Danielu Lobniku, i u unutarnjem i vanjskom prometu, a sve po Odluci Nadzornog odbora Banke, broj NO-IV-17-5/03 od 11. 12. 2003. godine. Ostale osobe i podaci o ostalim osobama, koje su upisane u sudski registar kao osobe ovlaštene za zastupanje Banke i u unutrarnjem, i u vanjskom prometu, ostaju nepromijenjene. 

(SR-198/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 806/03 od 15. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz Društva "LITOGLIF" d.o.o. Međugorje je istupila član Lidija Vasilj, koja je svoj ulog i udio u Društvu prenijela na člana koji pristupa Društvu Nikolu Vasilja. Članovi Društva su povećali temeljni kapital Društva koji sada ukupno iznosi 209.999,96 KM. 

(SR-199/03-M) 

Županijski sud u Mostaru upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz Društva "LERMAX" Društvo sa ograničenom odgovornošću, Mostar je istupila dosadašnji član Društva Božica Selmanić, a Društvu je pristupio novi član Društva Dragan Milanović. Dosadašnji član Društva je na novom članu prenio osnivački ulog i udio, a novi član je u cijelosti preuzeo sva prava i obveze Društva. Društvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu neograničeno zastupa Dragan Milanović, direktor Društva, a briše se Božica Selmanić, dosadašnji direktor. 

(SR-200/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 804/03 od 26. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo za poslovne usluge i trgovinu "KRUNA" d.o.o. Mostar, je izmjenilo adresu sjedišta Društva, tako da je sjedište Društva sada na adresi Mostar, Slobodna zona "Hercegovina" Rodoč bb. 

(SR-201/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 802/03 od 1. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz Društva TUŠUP d.o.o. Mostar istupa osnivač Dijana Šunjić iz Mostara, Akademika I Zovke 11/8, a pristupa Tomo Planinić iz Čitluka, Krehin Gradac bb. Dijana Šunjić vlastiti osnivački ulog od 2.000,00 KM, sa svim pravima i obvezama prenosi Tomi Planiniću. Za direktora Društva imenuje se Tomo Planinić, a za izvršnog direktora Silvana Marinčić iz Mostara, Ilićka 25, koji zastupaju i predstavljaju Društvo bez ograničenja u okviru registriranih djelatnosti. Iz sudskog registra briše se Dijana Šunjić, direktor i Silvana Planinić, izvršni direktora. 

(SR-202/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 781/03 od 10. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Školskog Odbora od 15. 9. 2003. godine, a temeljem Odluke o davanju suglasnosti o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Osnovne škole Bartola Kačića u Mostaru, od strane Gradske općine Mostar, Jugozapad broj OV. 01. 321/03 od 

28. 8. 2003. godine, kao i Odluke o davanju suglasnosti na imenovanje vršitelja dužnosti Osnovne škole Bartola Kačića u Mostaru, od Ministarstva prosvjete znanosti, kulture i športa HNŽ, a broj 005-40-122/03 donio je Odluku da se Šimun Križanac imenuje za vršitelja dužnosti ravnatelja Osnovne škole Bartola Kačića u Mostaru na vrijeme od godinu dana. Šimun Križanac zastupa i predstavlja školu bez ograničenja. 

(SR-203/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 778/03 od 16. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvu "ENERGETIC - ELECTRONIC" d.o.o. Mostar je pristupio novi član Društva Dražen (Andrija) Ivanković. Društvo je povećelo temeljni kapital i sada iznosi 14.000,00 KM. Društvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu neograničeno zastupa direktor Ivan (Mile) Volarić, a brišu se Marija Ivanković, dosadašnji direktor i Dražen (Andrije) Ivanković, dosadašnji izvršni direktor. 

(SR-204/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 768/03 od 22. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Komunalno preduzeće "Jablanica" d.d. Jablanica, sa sjedištem u Jablanici, Željeznička bb, upisano u sudski registar kod Kantonalnog-Županijskog suda u Mostaru pod brojem 1-10738, Rješenjem broj Tt-705/01 od 17. 7. 2002. godine, na osnovu Odluke Skupštine o proširenju djelatnosti Društva broj 363-08/03 od 14. 6. 2003. godine, vrši upis proširenja djelatnosti Društva, sljedećim novim djelatnostima: 

14.110; 14.210; 26.700; 28.520; 45.110; 45.120; 45.211; 45.213; 45.220; 45.241; 45.242; 45.250; 45.311; 45.320; 45.340; 45.410; 45.420; 45.430; 45.440; 45.450; 45.500; 51.220. 

KP "Jablanica" DD će od dana upisa novih djelatnosti u Registar Županijskog suda Mostar obavljati djelatnosti u zemlji u sljedećem obimu: 

01.120; 14.110; 14.210; 26.700; 28.520; 37.100; 37.200; 41.000; 45.110; 45.120; 45.211; 45.212; 45.213; 45.220; 45.230; 45.241; 45.242; 45.250; 45.311; 45.320; 45.330; 45.340; 45.410; 45.420; 45.430; 45.440; 45.450; 45.500; 51.220; 51.540; 51.570; 51.620; 51.650; 74.700; 90.000; 93.040; 

Ostali podaci upisani u Sudski registar ostaju nepromijenjeni. 

(SR-205/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 760/03 od 16. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Kod Društva "PERIX" d.o.o. za proizvodnju i usluge Stolac, sa sjedištem Stolac, ul. K.M. Viševića bb, upisuje se dopuna djelatnosti u unutarnjem trgovinskom prometu po šiframa djelatnosti: 51.430, 51.540, 52.422, 52.630, 52.720 i 52.740. 

(SR-206/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 756/03 od 31. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "MIMMEX" d.o.o. Čitluk je proširilo djelatnosti Društva u unutarnjem prometu sa slijedećim djelatnostima: Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, Trgovina na malo gorivima. 

(SR-207/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Ugovora o kupoprodaji dionica preduzeća Modna konfekcija "Mostarka" d.o.o. Mostar, broj ugovora: 12-21-149/03 od 17. 3. 2003. god, Rješenja Kantonalne Agencije za privatizaciju HNK, o odobrenju upisa u sudski registar izvršene privatizacije državnog kapitala broj 12-21-196/03 od 17. 4. 2003. god, Rješenja Komisije za vrijedonosne papire broj 03-19-526/03 od 2. l0. 2003. godine, vrši se usklađivanje Društva sa Zakonom o privrednim društvima, Statuta, naziva firme, oblika društva osnovnog kapitala, promjene osnivača društva, usklađivanje djelatnosti sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju i promjena naziva društva. Društvo posluje pod firmom Modna konfekcija "ZLATKA VUKOVIĆ" d.d. Mostar. Skraćeni naziv firme dioničkog Društva: M.K. "ZLATKA VUKOVIĆ" D.D. Mostar. Sjedište: Mostar, ul. Opine broj 19. Rješenjem Kantonalne Agencije za privatizaciju HNK, broj 12-21-196/3 od 17. 4. 2003. god, 67% ukupnog kapitala preduzeća je vlasnik "MIMO" Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. M. Hadžijahića br. 39, 2,7548 %, ukupnog osnovnog kapitala preduzeća privatizirano je putem javne ponude dionica i 30,2452%, ukupnog osnovnog kapitala pripada fizičkim licima po osnovu ranije vlasničke transformacije. Rješenjem Komisije za vrijedonosne papire broj 03-19-526/03 od 2. 10. 2003. godine, visina upisanog osnovnog kapitala je 1.415.680,00 KM u novcu. 

Izdate dionice-redovne (obične) dionice "A" klase, broj izdatih dionica 70.784, nominalna vrijednost dionica je 20,00 KM po jednoj dionici. Djelatnost dioničkog Društva je: 17.401; 17.402; 17.541; 17.542; 17.600; 17.710; 17.721; 17.722; 17.723; 17.724; 18.100; 18.210; 18.221; 18.222; 18.242; 18.300; 51.160; 51.180; 51.410; 51.421; 51.700; 52.120; 52.410; 52.420; 52.430; 52.487; 52.500; 52.610; 52.620; 52.630; 52.740; 55.510; 55.520; 60.101; 60.240; 63.110; 63.120; 63.400; 70.110; 70.120; 70.200; 74.840. 

Djelatnost dioničkog Društva u vanjskotrgovinskom prometuje: Izvoz i uvoz robe i usluga iz okvira registrovane djelatnosti, Međunarodni transport robe i usluga, Međunarodna špedicija, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga. 

Društvo u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu zastupa Snježana Gušanac iz Mostara, ul. Kralja Zvonimira broj 17, bez ograničenja. 

(SR-208/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 744/03 od 24. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Član Društva "BROKER" d.o.o. Mostar donio je Odluku o prestanku rada, i brisanju iz sudskog registra podružnice pod tvrtkom "BROKER" d.o.o. Mostar, Podružnica Sarjevo, sa sjedištem u Sarajevu, Bolnička 11. Podružnica prestaje sa radom od 1. 10. 2003. god. 

(SR-209/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 722/03 od 18. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom br. 01/03 od 8. 10. 2003. godine, Zora (Marko) Talić, Mostar, Orlac 76, JMBG 2407949155013, Osniva Društvo sa ograničenom odgovornošću pod tvrtkom: NJEMAČKO PECIVO "ORLAC", Društvo s ograničenom odgovornošću Mostar, Skraćena tvrtka: NJEMAČKO PECIVO "ORLAC", d.o.o. Mostar, sjedište Mostar, Orlac 76. Temeljni kapital Društva je: 2.000,00 KM. Djelatnosti Društva: 15.52, 15.811, 15.812, 15.820, 15.890, 51.170, 51.190, 51.390, 51.700, 52.110, 52.240, 52.270, 55.270, 55.520, 60.240, 63.120, 74.400, 74.820. Posredovanje, zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih osoba, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica. Vanjskotrgovinska djelatnost: vanjska trgovina (uvoz - izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih osoba, Prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Usluge međunarodnog transporta robe, Usluge skladištenja, Usluge pakiranja. Uprava Društva: Zora (Ilija) Vrljić, Mostar, Crkvine bb, direktor Društva, zastupa i predstavlja Društvo pojedinačno i samostalno bez ograničenja. 

(SR-210/03-M) 

Kantonalni sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt 691/03 od 23. 1. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

STUDIO 88 Društvo sa ograničenom odgovornošću za medijsku djelatnost Mostar, sa sjedištem u Mostaru, ul. Rudanova br. 7, dana 7. 2. 2003. god, u skladu sa Statutom i Zakonom o privrednim društvima, donijelo je Odluku br. 01/2003, kojom se mijenja adresa sjedišta Društva, tako da nova adresa sjedišta Društva glasi-Mostar, ul. Alekse Šantića br. 14, također, Odlukom br. 2/2003 od 7. 2. 2003. god. Društvo je donijelo Odluku o davanju prokure Amni Popovac, kći Hamida, na osnovu koje se ona ovlaštuje da može preduzimati sve pravne radnje i poslove na ime i za račun društva, osim prenosa i opterećenja nekretnina ako ovlaštenje za to nije posebno i izričito navedeno. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-211/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 689/03 od 15. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "GLOBUS COMPANY" društvo za trgovinu i usluge, d.o.o. Mostar je izmijenilo naziv i adresu sjedišta Društva, tako da je naziv Društva "GLOBUS MIL" Društvo za trgovinu i usluge, d.o.o. Mostar, skraćeno "GLOBUS MIL" d.o.o. Mostar. Društvo je promijenilo sjedište na adresu Mostar, ul. Stjepana Radića bb. 

(SR-212/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 688/03 od 7. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Anđelka Zadro iz Mostara je osnovala društvo pod tvrtkom "M - MIRNA" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, ul. Kraljice Katarine br. 26. Temeljni kapital Društva je 2.000,00 KM. U pravnom prometu s trećim osobama ima neograničene ovlasti, a za svoje obveze odgovara svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Društvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu neograničeno zastupa direktor Društva, Anđelka Zadro. Djelatnosti Društva su: Trgovina motornim vozilima na veliko; Trgovina motornim vozilima na malo; Posredništvo u trgovini motornim vozilima; Održavanje i popravak motornih vozila; Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; Održavanje i popravak motocikla; Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom i industrijskim kemijskim proizvodima; Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima; Posredništvo u trgovini građevinskim drvom i građevinskim materijalom; Posredništvo u trgovini strojevima industrijskom opremom i zrakoplovima; Posredništvo u trgovini namještajem, kućanskim proizvodima i drugom željeznom robom; Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima; Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom; Posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, na drugom mjestu nespomenuto; Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodma; Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom; Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; Trgovina na veliko živom stokom; Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama; Trgovina na veliko sirovim duhanom; Trgovina na veliko voćem i povrće; Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama; Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima; Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima; Trgovina na veliko kavom, čajevima, kakaom i začinima; Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama uključujući ribe, školjke i rakove; Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima; Trgovina na veliko tekstilom; Trgovina na veliko odjećom; Trgovina na veliko obućom; Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima; Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje; Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju; Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; Trgovina na veliko metalima i rudama metala; Trgovina na veliko drvom; Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom za vodovod i grijanje; Trgovina na veliko kemijskim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; Trgovina na veliko ostacima i otpacima; Trgovina na veliko alatnim strojevima; Trgovina na veliko građevinskim strojevima; Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju i strojevima za šivanje i pletenje; Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom; Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu obrtništvo i plovidbu; Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priključcima i oruđem, uključujući traktore; Ostala trgovina na veliko; Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; Trgovina na malo voćem i povrćem; Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima; Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima; Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima; Trgovina na malo duhanskim proizvodima; Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; Trgovina na malo tekstilom; Trgovina na malo odjevnim predmetima; Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; Trgovina na malo namještajem; Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, na drugom mjestu nespomenuto; Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima; Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom; Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom; Trgovina na malo uredskom opremom i računalima; Trgovina na malo satovima; Trgovina na malo športskom opremom; Trgovina na malo igrama i igračkama; Trgovina na malo cvijećem; Trgovina na malo gorivima; Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama; Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavnicama; Trgovina na malo putem pošte; Trgovina na malo na štandovima i tržnicama; Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica; Restorani; Barovi; Promet putnika i robe (tereta); Prijevoz putnika u međugradskom prometu, redoviti (linijski); Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu, redoviti (linijski); Taksi služba; Ostali prijevoz putnika u cestovnom prometu; Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih osoba, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Prodaja strane robe s konsignacijskih skladišta, Otprema i doprema robe (špedicija), Marketing. Vanjskotrgovinski promet: Vanjska trgovina (uvoz - izvoz) proizvodima iz okvira regitrirane djelatnosti unutarnjeg prometa; Prijevoz robe i putnika u međunarodnom cestovnom prometu, Usluge međunarodne špedicije, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih osoba, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Prodaja strane robe s konsignacijskih skladišta, Marketing. 

(SR-213/03-M) 

Kantonalni sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 669/03 od 16. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na temelju Odluke br. 01/2001 od 9. 12. 2001. godine, Mirzo Čolaković kao osnivač Društva s ograničenom odgovornošću za unutrašnju i spoljnu trgovinu, građevinarstvo i usluge "Meprom" Mostar izvršio je promjenu direktora Društva na način što je sa danom 9. 12. 2001. godine, dužnosti direktora razriješen dosadašnji direktor Meliha Čolaković, a na mjesto direktora je sa danom 9. 12. 2001. godine, na vremenski period od 4 godine, imenovan je Omer Čolaković, sin Ahmeta, Lokve bb, koji je ovlašten da zastupa Društvo bez ograničenja u unutrašnjem i vanjskom prometu. 

(SR-214/03-M) 

Županisjki sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 667/03 od 1. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Zdenko Pažin iz Mostara i Marinko Planinić iz Čitluka, su osnovali društvo pod nazivom "FENIX AG" d.o.o. Mostar, sa sjedišten u Mostaru, ul. Dr. Ante Starčevića br. 38. Temeljni kapital Društva je 10.000,00 KM. U pravnom prometu s trećim osobama ima neograničene ovlasti, a za svoje obveze odgovara svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Društvo u unutarnjem i vanjskom prometu neograničeno zastupa direktor Zdenko Pažin. Djelatnosti Društva su: Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi; Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju; Visokogradnja; Niskogradnja; Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; Izgradnja autocesta i drugih prometnica, uzletišta u zračnim lukama i športskih terena; Izgradnja hidrograđevinskih objekata; Održavanje hidrograđevinskih objekata; Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu; Elektroinstalacijski radovi; Izolacijski radovi; Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje; Ostali instalacijski radovi; Fasadni i štrukaturni radovi; Ugradnja stolarije; Postavljanje podnih i zidnih obloga; Soboslikarski i staklarski radovi; Ostali završni radovi; Iznajmljivanje strojeva i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovateljem; Trgovina motornim vozilima na veliko; Trgovina motornim vozilima na malo; Posredništvo u trgovini motornim vozilima; Održavanje i popravak motornih vozila; Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; Održavanje i popravak motocikla; Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom i industrijskim kemijskim proizvodima; Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima; Posredništvo u trgovini građevinskim drvom i građevinskim materijalom; Posredništvo u trgovini strojevima industrijskom opremom i zrakoplovima; Posredništvo u trgovini namještajem, kućanskim proizvodima i drugom željeznom robom; Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima; Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom; Posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, na drugom mjestu nespomenuto; Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom; Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; Trgovina na veliko živom stokom; Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama; Trgovina na veliko sirovim duhanom; Trgovina na veliko voćem i povrće, Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama; Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima; Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima; Trgovina na veliko kavom, čajevima, kakaom i začinima; Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama uključujući ribe, školjke i rakove; Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima; Trgovina na veliko tekstilom; Trgovina na veliko odjećom; Trgovina na veliko obućom; Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima; Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje; Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju; Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; Trgovina na veliko metalima i rudama metala; Trgovina na veliko drvom; Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom za vodovod i grijanje; Trgovina na veliko kemijskim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; Trgovina na veliko ostacima i otpacima; Trgovi na na veliko alatnim strojevima; Trgovina na veliko građevinskim strojevima; Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju i strojevima za šivanj i pletenje; Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom; Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtništvo i plovidbu; Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priključcima i oruđem, uključujući traktore; Ostala trgovina na veliko; Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; Trgovina na malo voćem i povrćem; Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima; Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima; Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima; Trgovina na malo duhanskim proizvodima; Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; Trgovina na malo tekstilom; Trgovina na malo odjevnim predmetima; Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; Trgovina na malo namještajem; Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, na drugom mjestu nespomenuto; Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima; Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom; Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom; Trgovina na malo uredskom opremom i računalima; Trgovina na malo satovima; Trgovina na malo športskom opremom; Trgovina na malo igrama i igračkama; Trgovina na malo cvijećem; Trgovina na malo gorivima; Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama; Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama; Trgovina na malo putem pošte; Trgovina na malo na štandovima i tržnicama; Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica; Hoteli i moteli, sa restoranom; Hoteli i moteli, bez restorana; Restorani; Barovi; Promet putnika i robe (tereta); Prijevoz putnika u međugradskom prometu, redoviti (linijski); Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu, redoviti (linijski); Taksi služba; Ostali prijevoz putnika u cestovnom prometu; Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu; Skladištenje robe; Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; Ostale usluge turistima, d.n; Djelatnost ostalih agencija u prometu; Agencija za promet nekretninama; Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje; Tehničko ispitivanje i analiza; Promidžba (reklama i propaganda); Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih osoba, Prodaja strane robe s konsignacijskih skladišta, Marketing Vanjskotrgovinski promet: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira 

regitrirane djelatnosti unutarnjeg prometa, Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje radova stranoj osobi u zemlji, Prijevoz robe i putnika u međunarodnom cestovnom prometu, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih osoba, Prodaja strane robe s konsignacijskih skladišta, Usluge marketinga. 

(SR-215/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 655/03 od 6. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "EUROPOL-MOSTAR" d.o.o. za trgovinu, Mostar je promijenilo naziv, tvrtku i adresu sjedišta Društva, tako da je naziv Društva "EUROPOL" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, ul. Bleiburških žrtava br. 8 D. Društvo je proširilo dosadašnje djelatnosti u unutarnjem prometu sa slijedećim djelatnostima: ostale djelatnosti humane medicine. Djelatnosti vezane za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, Alternativna medicina, Preventivna kompjutorska dijagnostika, Prateće terapije sa magnetnom rezonansom. 

(SR-216/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 647/03 od 24. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Beta Karačić iz Mostara je osnovala ustanovu pod nazivom Dječiji vrtić u privatnom vlasništvu "LEPTIRIĆ" Mostar, skraćeno Dječiji vrtić "LEPTIRIĆ" Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Cim br. 49. Temeljni kapital je 2.000,00 KM. U pravnom prometu s trećim osobama ima neograničene ovlasti, a za svoje obveze odgovara svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Ustanovu u pravnom prometu sa trećim osobama neograničeno zastupa ravnatelj Marija Ereš. Djelatnost ustanove je 80.101 Predškolsko obrazovanje (obrazovanje koje prethodi prvom stupnju). 

(SR-217/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 628/03 od 23. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Pavo Raguž iz Mostara je osnovao društvo pod tvrtkom "FPLORA NOVA" d.o.o. Stolac, sa sjedištem u Stocu, Masline bb. Temeljni kapital Društva je 2.000,00 KM. U pravnom prometu s trećim osobama ima neograničene ovlasti, a za svoje obveze odgovara svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Društvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu neograničeno zastupa direktor Društva Pavo Raguž. Djelatnosti Društva su: Uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada. d.n; Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala; Vinogradarstvo; Uzgoj voća, oraha i sl. usjeva za pripremanje začina i napitaka; Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji; Uslužne djelatnosti u stočarstvu, osim veterinarskih usluga; Lov, stupičarenje (traperstvo) i briga o divljači, uključujući i odgovarajuće usluge; Uzgoj i zaštita šuma; Proizvodnja mlinarskih proizvoda; Proizvodnja stočne hrane; Prerada čaja i kave; Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića; Proizvodnja vina iz grožđa; Proizvodnja bezalkoholnih pića; Trgovina motornim vozilima na veliko; Trgovina motornim vozilima na malo; Posredništvo u trgovini motornim vozilima; Održavanje i popravak motornih vozila; Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; Održavanje i popravak motocikla; Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom i industrijskim kemijskim proizvodima; Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima; Posredništvo u trgovini građevinskim drvom i građevinskim materijalom; Posredništvo u trgovini strojevima, industrijskom opremom i zrakoplovima; Posredništvo u trgovini namještajem, kućanskim proizvodima i drugom željeznom robom; Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima; Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom; Posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, na drugom mjestu nespomenuto; Posredništvo u trgovini raznovrsinim proizvodima; Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom; Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; Tgovina na veliko živom stokom; Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama; Trgovina na veliko sirovim duhanom; Trgovina na veliko voćem i povrćem; Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama; Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima; Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima; Trgovina na veliko kavom, čajevima, kakaom i začinima; Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama, uključujući ribe, školjke i rakove; Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima; Trgovina na veliko tekstilom; Trgovina na veliko odjećom; Trgovina na veliko obućom; Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima; Trgovina na veliko porculanom, staklom tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje; Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju; Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitini gorivima i srodnim proizvodima; Trgovina na veliko metalima i rudama metala; Trgovina na veliko drvom; Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom za vodovod i grijanje; Trgovina na veliko kemijskim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; Trgovina na veliko ostacima i otpacima; Trgovina na veliko građevinskim strojevima; Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju i strojevima za šivanje i pletenje; Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom; Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtništvo i plovidbu; Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priključcima i oruđem, uključujući traktore; Ostala trgovina na veliko; Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo voćem i povrćem; Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima; Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima; Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima; Trgovina na malo duhanskim proizvodima; Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodim; Trgovina na malo tekstilom; Trgovina na malo odjevnim predmetima; Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; Trgovina na malo namještajem; Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima na drugom mjestu nespomenuto; Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima; Trgovina na malo željeznom robom bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom; Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima papirnatom robom i pisaćim priborom; Trgovina na malo uredskom opremom i računalima; Trgovma na malo satovima; Trgovina na malo športskom opremom; Trgovina na malo igrama i igračkama; Trgovina na malo cvijećem; Trgovina na malo gorivima; Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama; Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavnicama; Trgovina na malo putem pošte; Trgovina na malo na štandovima i tržnicama; Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica; Restorani; Barovi; Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu; Skladištenje robe; Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; Ostale usluge turistima, d.n; Djelatnost ostalih agencija u prometu; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Zastupanje stranih osoba; Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica; Prodaja strane robe s konsignacijskih skladišta; Otprema i doprema robe (špedicija); Marketing; Vanjskotrgovinski promet: Vanjska trgovina (uvoz - izvoz) proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti unutarnjeg prometa; Prijevoz robe i putnika u međunarodnom cestovnom prometu, Usluge međunarodne špedicije, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Zastupanje stranih osoba; Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica; Prodaja strane robe s konsignacijskih skladišta; Marketing. 

(SR-218/03-M) 

Kantonalni sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 584/03 od 18. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Ugovorom o istupanju člana osnivača i ustupanju osnivačkog udjela br. 4/2003 od 2. 8. 2003. godine, iz Društva za proizvodnju, trgovinu i usluge BALKANIKA d.o.o. Konjic istupilo je Društvo "MUJKIĆ" d.o.o. Konjic zastupano po zakonskom zastupniku Mujkić Elviru iz Konjica. Osnivač koji je istupio iz Društva prenio je osnivački udio osnivaču Mujkić Erminu iz Konjica, bez naknade, tako da udio Mujkić Ermina iznosi 428.500,00 KM što čini 100% udjela. 

(SR-219/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 567/03 od 20. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Članovi društva "FRIGOBONSAI" Društvo za promet, d.o.o. Trebižat - Čapljina je povećalo temeljni kapital Društva koji sada iznosi 96.060,00 KM, pojedinačno članovi Društva Ante Parmać i Nikola Ujdur imaju uloge od po 48.030,00 KM. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-220/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 559/03 od 9. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Durštvu "PRO ADRIATIC" d.o.o. Mostar je pristupio novi član Društva Tihomir Marjanović. Dosadašnji direktor Društva Blaženko Bevanda je razriješen dužnosti direktora i briše se kao zastupnik društva u unutarnjem i vanjskom prometu, a Društvo dalje neograničeno zastupa u unutarnem i vanjskom prometu direktor Slađana Kešelj. 

(SR-221/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 540/03 od 14. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Grafičkom, trgovinskom i uslužnom društvu "MARTINO" export-import, d.o.o. Mostar je pristupio novi član Društva Branimir (Branko) Martinac. Temeljni kapital Društva i dalje iznosi 11.000,00 KM. Društvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu i dalje neograničeno zastupa, dosadašnji direktor Jagoda Martinac. 

(SR-222/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 206/03 od 29. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Srednja škola Čapljina je izvršila usklađivanje sa Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju te upisala adresu sa sjedištem koja je: Čapljina, ul. Ruđera Boškovića br. 9. Ravnatelj Društva je Stipe Jurković, koji zastupa školu u pravnom prometu sa trećim osobama neograničeno. Djelatnosti su: Opće srednjoškolsko obrazovanje, Tehničko i stručno srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje ostalih. 

(SR-223/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 107/03 od 25. 9. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivači društva "MANECO Computers" d.o.o. Mostar vrše povećanje osnivačkog kapitala uplatom novca u iznosu od 20.000,00 KM, odnosno osnivač Nenad Tomić uplatom iznosa od 19.000,00 KM, a osnivač Toni Marić uplato iznosa od 1.000,00 KM, tako da su povećali temeljni kapital Društva sa 40.000,00 KM na 60.000,00 KM, tako da je udjel članova Društva srazmjeran visini uloga, s tim što članovi Društva imaju kako slijedi: Nenad Tomić ima ulog od 57.000,00 KM što je 95% temeljnog kapitala, i 95% udjela u temeljnom kapitalu, i Toni Marić ulog od 3.000,00 KM, što je 5% temeljnog kapitala i 5% udjela u temeljnom kapitalu. Ostali upisi u sudski registar ostaju nepromijenjeni. 

(SR-224/03-M) 

Županijski-Kantonalni sud u Mostaru upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač društva Robert Martinović /Niko/ iz Stoca, Aladinići bb, JMBG 1303979193080 osniva Društvo sa ograničenom odgovornošću pod tvrtkom: "MARTINOVIĆ COMMERCE" Društvo sa ograničenom odgovornošću Stolac, skraćena tvrtka: "MARTINOVIĆ COMMERCE" d.o.o. Stolac, sjedište: Stolac, ul. Bobanovo selo, bb. Djelatnosti Društva u unutarnjem prometu su: 50.101, 50.102, 50.301, 50.302, 51.210, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360 ,51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.450, 51.532, 51.540, 51.610, 51.640, 51.700, 51.180, 52.120, 52.210, 52.220, 52.250, 52.260, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.450, 52.481, 52.487, 55.110, 55.120, 55.300, 55.400, 55.520, 60.211, 60.240, 63.400, 72.100, 72.200, 72.300, 72.400, 74.400, 74.840. Djelatnost Društva u vanjskotrgovinskom prometu je: Vanjska trgovina (uvoz -izvoz) proizvoda u okviru registrirane djelatnosti, Prijevoz robe (tereta) u međunarodnom cestovnom prometu i Zastupanje inozemnih pravnih osoba. U pravnom prometu s trećim osobama Društvo nastupa bez ograničenja a za svoje obveze odgovara svim sredstvima potpuna odgovornost. Robert Martinović /Niko/ iz Stoca, Aladinići bb, JMBG 1303979193080, direktor, zastupa i predstavlja Društvo bez ograničenja u unutarnjem i vanjskotrovinskom prometu, u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-225/03-M) 

Županijski-Kantonalni sud u Mostaru upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač društva Stanko Šutalo /Joze/ iz Stoca, Aladinići bb, JMBG 0101963153768 osniva Društvo sa ograničenom odgovornošću pod tvrtkom: "ALADINIĆI PROM" Društvo sa ograničenom odgovornošću Stolac, skraćena tvrtka: "ALADINIĆI PROM" d.o.o. Stolac, sjedište: Stolac, Aladinići, bb. Djelatnosti Društva u unutarnjem prometu su 45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.241, 45.250, 50.101, 50.102, 50.301, 50.302, 51.210, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.450, 51.532, 51.540, 51.610, 51.640, 51.700, 51.180, 52.120, 52.210, 52.220, 52.250, 52.260, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.450, 52.481, 52.487, 55.110, 55.120, 55.300, 55.400, 55.520, 60.211, 60.240, 63.400, 72.100, 72.200, 72.300, 72.400, 74.400 i 74.840. Djelatnost Društva u vanjskotrgovinskom prometu je Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvoda u okviru registrirane djelatnosti, Prijevoz robe (tereta) u međunarodnom cestovnom prometu i Zastupanje inozemnih pravnih osoba. U pravnom prometu s trećim osobama Društvo nastupa bez ograničenja a za svoje obveze odgovara svim sredstvima-potpuna odgovornost. Stanko Šutalo /Joze / iz Stoca, Aladinići bb, JMBG 0101963153768, direktor, zastupa i predstavlja Društvo bez ograničenja u unutarnjem i vanjskotrovinskom prometu, u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-226/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 839/03 od 8. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom br. 03/03 od 4. 11. 2003. godine, Društvo: "BARE-G" Društvo sa ograničenom odgovornošću, Mostar, mijenja člana Društva na način da iz Društva istupa: Zoran Glamuzina iz Mostara, Stjepana Radića 17.a, Društvu kao novi član pristupa: Hasan (Avdo) Bošnjaković, Novo Sarajevo, Grbavička br. 80, JMBG 2304964193823, pristupa koji prihvaća sveukupni osnivački udjel zajedno sa svim pravima i obvezama koja mu temeljem tog udjela pripadaju u Društvu. Mijenja se ovlaštena osoba za zastupanje Društva-direktor. Briše se iz registra Društava Zoran Glamuzina, a upisuje: Hasan (Avdo) Bošnjaković, Novo Sarajevo, Grbavička br. 80. JMBG 2304964193823, direktor, zastupa i predstavlja Društvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu samostalno bez ograničenja. 

(SR-227/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 849/03 od 2. 12. 2003. godine upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Puni naziv subjekta upisa, "EUROCOMPANY 99" d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo Čapljina, skraćeni naziv Društva: "EUROCOMPANY 99" d.o.o. Čapljina, sjedište Društva: Čapljina, Trebižat bb, oblik subjekta upisa: Društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. Društvo u unutarnjem prometu proširuje djelatnost sa sljedećim: 

01.110, 01.120, 01.131, 01.132, 15.310, 15.320, 15.330, 15.430, 15.510, 15.520, 15.811, 15.812, 15.890. 

(SR-228/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 851/03 od 22. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač Dragan Marić iz Neuma, Stare zidine bb, dana 18. 11. 2003. godine, donio je Odluku o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću. Društvo će poslovati pod tvrtkom: "MAGISTRALA" d.o.o. Neum. Sjedište Društva je u Neumu, Vukovarska bb. Temeljni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM. U unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti: 51.310, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.410, 51.440, 51.450, 51.470, 52.210, 52.220, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.442, 52.450, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 55.110, 55.120, 55.300, 55.400, 63.120, 63.300, 63.400, Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti u unutarnjem prometu, uvoz-izvoz, Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti u unutarenjem prometu, uvoz-izvoz, Prodaja strane robe s konsignacionih skladišta, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Zastupanje inozemnih tvrtki, Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga. 

Upravu Društva čini direktor Dragan (Sćepan) Marić iz Neuma, koji Društvo zastupa i predstavlja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju bez ograničenja. 

(SR-229/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 860/03 od 11. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Nadzornog odbora društva MOSTRSKI SAJAM d.o.o. Mostar br. NO-II-01/03 14. 11. 2003. g. razriješen je dužnosti direktor Društva Dragan Gadžić iz Mostara, a za vd direktora Društva imenovana je Dalfina Bošnjak iz Mostara, koja je ovlaštena da zastupa Društvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu bez ograničenja. 

(SR-230/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 865/03 od 8. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

1. Skupština društva "POTOCI BENZ" d.o.o. Mostar, dana 21. 11. 2003. god. donijela je Odluku o povećanju i raspodjeli kapitala Društva broj 07/03 od zatečenog stanja od 10.000,00 KM, za iznos od 350.000,00 KM, tako daje novo stanje temeljnog kapitala Društva 360.000,00 KM. 

2. Udjeli članova Društva su povećani kako slijedi: 

Mirko Kožulj zatečeno stanje 2.500,00 KM, povećanje 87.500,00 KM, novo stanje 90.000,00 KM ili 25% udjela. Ilija Kožulj zatečeno stanje 2.500,00 KM, povećanje 87.500,00 KM, novo stanje 90.000,00 KM ili 25% udjela. 

ABC Petrol d.o.o. zatečeno stanje 5.000,00 KM, povećanje 175.000,00 KM, novo stanje 180.000,00 KM ili 50% udjela. 

(SR-231/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 867/03 od 12. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom broj 2-3/2003. od 2. 12. 2003. godine, član društva, "MINI UNIVERZAL GARANT" d.o.o. Mostar, vrši izmjenu adrese sjedišta Društva, pa umjesto: Mostar, ul. Kneza Višeslava bb (Testera) upisuje se Mostar, Kralja Petra Krešimira IV bb (SPC "RONDO") 

(SR-232/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 868/03 od 15. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "BEVANDA" d.o.o Mostar, Maršala Tita 189, proširuje djelatnost u unutarnjem prometu za sljedeće djelatnosti: 17.710 Proizvodnja stočne hrane i 15.720 Proizvodnja hrane za kućne ljubimce. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-233/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 869/03 od 15. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "BEVANDA" d.o.o. Mostar, Maršala Tita 189, upisano kod Županijskog suda u Mostaru, osniva podružnicu u Livnu pod tvrtkom: "BEVANDA" d.o.o. Mostar Podružnica Livno. Sjedište podružnice je Livno, Zelena pijaca bb. Djelatnosti podružnice su djelatnosti u okviru djelatnosti matične tvrtke-osnivača. Podružnicu zastupa Ante Vukadin iz Livna, S. Grborezi bb, JMBG 1002959140002, kao šef podružnice, bez ograničenja izuzev za poslove čija vrijednost prelazi 5.000 KM za šta mu je potrebna suglasnost Uprave Društva. 

(SR-234/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 870/03 od 12. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivatelji Gordan Bakalar iz Čapljine, Ante Starčevića 14, JMBG 2207966151146 i Andrija Obad iz Čapljine, Hrvatskih branitelja bb, JMBG 0502965151139 osnivaju Društvo sa ograničenom odgovornošću. Tvrtka Društva glasi: "OB PRODUKT" d.o.o. Čapljina. Sjedište Društva je Čapljina, Augusta Šenoe bb. Temeljni kapital je 2.000 KM u novcu, sa udjelima osnivatelja od po 1.000 KM ili 50% udjela. Društvo u unutrnjem i vanjskom prometu zastupaju Andrija Obad iz Čapljine, Hrvatskih branitelja bb, JMBG 0502965151139 kao direktor Društva i Gordan Bakalar iz Čapljine, Ante Starčevića 14, JMBG 2207966151146 kao izvršni direktor, koji Društvo zastupaju bez ograničenja i pojedinačno. Djelatnosti Društva u unutrnjem prometu su: 25.230, 26.120, 28.210, 28.220, 28.520, 36.400, 45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.212, 45.220, 45.230, 45.241, 45.242, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.440, 45.450 45.500, 51.532, 51.540, 51.700, 52.442, 52.460, 74.200 i 74.840 .Usluge: Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, komisione usluge, Zastupanje stranih osoba i Prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta. Djelatnosti u vanjskom prometu su: 

Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti u unutarnjem prometu, Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvođenja građevinskih radova stranoj osobi u zemlji, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih osoba i Prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta. 

(SR-235/03-M) 

Županijski-Kantonalni sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 872/03 od 9. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač društva Ivan Antunović /Ante/ iz Hodova, bb, Stolac, JMBG 0803969153772 osniva Društvo sa ograničenom odgovornošću pod tvrtkom: "JOP TRADE" Društvo sa ograničenom odgovornošću Stolac, skraćena tvrtka: "JOP TRADE" d.o.o. Stolac, sjedište: Stolac, ul. Kneza Domagoja bb, Djelatnosti Društva : 17.200; 17.240; 17.300; 17.540; 17.541; 17.542; 18.300; 24.100; 24.120; 24.130; 24.140; 24.150; 24.160; 24.200; 24.300; 24.300; 24.500; 24.510; 24.520; 24.600; 24.620; 24.630; 24.640; 24.660; 24.700; 25.130; 25.210; 25.220; 25.230; 25.240; 26.110; 26.120; 26.130; 26.140; 26.150; 26.200; 26.210; 26.220; 26.230; 26.240; 26.600; 26.610; 26.630; 26.640; 26.650; 26.660; 36.630; 37.100; 37.200; 45.100; 45.110; 45.211; 45.212; 45.213; 45.220; 50.101; 50.102; 50.301; 50.302; 51.210; 51.310; 51.320; 51.330; 51.340; 51.350; 51.360; 51.380; 51.390; 51.410; 51.421; 51.422; 51.430; 51 440; 51.450; 51.470; 51.532; 51.540; 51.550; 51.560; 51.610; 51.640; 51.700; 51.180; 52.120; 52.210; 52.220; 52.250; 52.260; 52.330; 52.410; 52.420; 52.430; 52.450; 52.481; 52.487; 52.630; 55.110; 55.120; 55.300; 55.400; 55.520; 60.211; 60.240; 63.110; 63.120; 63.400; 70 310; 72.100; 72.200; 72.300; 72.400; 74.110; 74.400; 74.840. Djelatnost Društva u vanjskotrgovinskom prometu je Vanjska trgovina (uvoz -izvoz) proizvoda u okviru registrirane djelatnosti, Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu i Zastupanje inozemnih pravnih osoba. U pravnom prometu s trećim osobama Društvo nastupa bez ograničenja, a za svoje obveze odgovora svim sredstvima-potpuna odgovornost. Robert Martinović /Niko/ iz Stoca, Aladinići bb, JMBG 1303979193080, direktor, zastupa i predstavlja Društvo bez ograničenja u unutarnjem i vanjskotrovinskom prometu. 

(SR-236/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 881/03 od 15. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom broj 01/2003. od 2. 12. 2003. godine, član društva, "PALMA MOSTAR" d.o.o. Mostar, vrši izmjenu adrese sjedišta Društva, pa umjesto: Mostar, Zagrebačka 24, upisuje se: Mostar, Kralja Petra Krešimira IV bb, ("RONDO") Lamela br. 4. 

(SR-237/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 884/03 od 16. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač društva Dobrotvorna fondacija GOLGOTA, Mostar, Dubrovačka 4, zastupano po direktoru fondacije Jakovu Jurić, briše se iz sudskog registra dosadašnji direktor Miroslav (Marko) Jakovljević, Konjica, Klis-Krtići, JMBG 1201982170051, a upisuje direktora Ivana Petrović, iz Konjica, Rude Hrozničeka br. 40, JMBG 2401982151963. Ostale odredbe iz Odluke ostaju neizmijenjene. 

(SR-238/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt.886/03 od 15. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom br. 03-I-153/2003 od 23. 9. 2003. god, razriješava se dužnosti dosadašnji šef Poslovnice INTERINE d.o.o. Mostar u Sarajevu, Tomislav Oršulić. 

Odlukom br. 03-I-196/2003 od 14. 11. 2003. god, za novog rukovoditelja INTERINE d.o.o. Mostar Poslovnice u Sarajevu imenuje se Alma Švrakić, koja zastupa i predstavlja Poslovnicu u okviru registrirane djelatnosti, bez ograničenja. 

(SR-239/03-M) 

Kantonalni-Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 890/03 od 12. 1. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom broj 02-16/03 od 1. 12. 2003. godine, direktor "JARKIĆ" d.o.o. Čitluk, Vlado Jarkić osniva Podružnicu kao posebnu organizacionu jedinicu. Podružnica će poslovati pod nazivom, "JARKIĆ" d.o.o. Čitluk Podružnica Mostar. Sjedište Podružnice je na adresi: Rodoč bb, Mostar. 

Lice ovlašteno za rukovođenje Podružnice, odnosno rukovodilac Podružnice je Jarkić Smilja iz Čitluka, Rudarska bb. 

Podružnica će obavljati poslove iz okvira djelatnosti Društva u unutarnjem prometu. 

(SR-240/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 896/03 od 23. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač društva "INTERGRAF" d.o.o. Čapljina dana 25. 11. 2003. godine, donio je Odluku o proširenju djelatnosti i Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Društva, kojim se dosadašnje djelatnosti Društva u unutarnjem i vanjskom prometu brišu a upisuju se: Djelatnost unutarnjeg prometa: izdavanje knjiga, izdavanje novina, izdavanje časopisa i periodičnih publikacija, izdavanje zvučnih zapisa, ostala izdavačka djelatnost, tiskanje novina, tiskanje na drugom mjestu nespomenuto, knjigoveški i završni radovi, priprema i izrada tiskarske forme, ostale usluge u vezi sa tiskanjem, umnožavanje zvučnih zapisa, umnožavanje video zapisa, umnožavanje kompjuterskih zapisa, posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, d.n, posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom, trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, obrtništvo i plovidbu, ostala trgovina na veliko, trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, iznajmljivanj, automobila, iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava, iznajmljivanje plovila, iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n, promidžba (reklama i propaganda). Djelatnost Društva u vanjskom prometu ostaje neizmijenjena. 

(SR-241/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 899/02 od 8. 1. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o osnivanju društva br. 01/2002. od 9. 12. 2002. godine, Ljubica (Marijana) Jerković, Čitluk, Bijakovići bb, osniva Društvo s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom: "WINGS" Društvo s ograničenom odgovornošću, Čitluk. Skraćena tvrtka: "WINGS" d.o.o. Čitluk, sjedište: Bijakovići bb, sa ukupnim temeljnim kapitalom u iznosu od 2.000,00 KM. Djelatnosti Društva: Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, Vinogradarstvo, Uzgoj voća, oraha i sl. usjeva za pripremanje začina i napitaka, Uzgoj peradi, Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, Uslužne djelatnosti u stočarstvu, osim veterinarskih usluga, Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa peradi, Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, Proizvodnja stočne hrane, Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića, Proizvodnja vina iz grožđa, Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima. Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, Trgovina na veliko živom stokom, Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, Ostala trgovina na veliko, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežito hranom, pićima i duhanskim proizvodima, Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na malo cvijećem. Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Hoteli i moteli s restoranom, Hoteli i moteli, bez restorana, Kampovi i kampirališta, Ostali smještaj za kraći boravak, Restorani, Barovi, Kantine (menze) Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering), Promet putnika i robe (tereta), Taksi služba, Ostali prijevoz putnika u cestovnom prometu, Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu, Skladištenje robe, Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu, Djelatnost putničkih agencija i turoperatora, Ostale usluge turistima, d.n. Djelatnost ostalih agencija u prometu, Djelatnost pakiranja, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba, prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica. vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima u okviru unutarnjeg prometa, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba, prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, prijevoz robe u međunarodnom cestovnom prometu, usluge međunarodnog otpremništva. Uprava Društva: Ljubica (Marijana) Jerković, Čitluk, Bijakovići bb, JMBG:2510958177211, direktor koji zastupa i predstavlja Društvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prmnetu, pojedinačno i samostalno, bez ograničenja. 

(SR-242/02-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 908/03 od 23. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "EUROAMBALAŽA" d.o.o. Čitluk, Industrijska zona povećava temeljni kapital Društva za vrijednost nekretnina od 2.090.400,00 KM, tako da član Društva Ilko Bradvica unosi u Društvo nekretnine iz z.k. ul. br. 375 k.o. Služanj vlasništvo 1/1 dijela, prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka. Nakon toga temeljni kapital Društva iznosi 2.092.400,00 KM, što čini 100% udjela člana Društva, Ilke Bradavica. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-243/03-M) 

Kantonalni sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 917/03 od 15. 1. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o proširenju djelatnosti Društva broj 1/2003 od 15. 12. 2003. godine, osnivač Društva za proizvodnju, građevinarstvo i usluge "AGI" D.o.o. Konjic, Nezirović Alija iz Konjica, proširuje djelatnost Društva u unutrašnjem prometu sa: 45.230 Izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu. 

(SR-244/03-M) 

Kantonalni-Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 923/03 od 15. 1. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Gjorgjevska Suzana, državljanin Republike Makedonije rođena 8. 5. 1968. godine, u Skoplju, nastanjena u Skoplju na adresi Milana Milakovik broj 23, vlastitim sredstvima osniva Društvo sa ograničenom odgovornošću u vlasništvu jednog osnivača. Društvo će poslovati pod tvrtkom Društvo "FEROPLAST" d.o.o. Mostar, a skraćeni naziv tvrtke glasi: "FEROPLAST" d.o.o. Mostar. Sjedište Društva je u Mostaru, na adresi Put za Opine bb. Za osnivanje i početak rada Društva osnivač osigurava sredstva odnosno temeljni kapital u iznosu od 2.000,00 KM. Upravu Društva čini jedan član i to direktor Društva Đorđevski Mario iz Mostara, nastanjen na adresi ul. Kralja Zvonimira br.12, bez ograničenja ovlaštenja u unutarnjem i vanjskom prometu. Djelatnosti Društva u unutarnjem prometu su: 25.220, 25.230, 25.240, 28.400, 28.740, 28.750, 36.140, 36.630, 37.100, 37.200, 50.102, 50.103, 50.302, 50.402, 51.700, 52.441, 52.442, 52.450, 52.630, 60.240, Otprema i doprema robe (špedicija), Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta. U vanjskotrgovinskom prometu Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti; Vanjska trgovina uvoz-izvoz proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti u unutarnjem prometu. 

(SR-245/03-M) 

Kantonalni-Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 936/03 od 13. 1. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Član Polikliničke zdravstvene ustanove "INTERMED-PLUS" Mostar, Šetka Snježana, Odlukom broj 17/03 od 1. 12. 2003. godine, vrši povećanje osnovnog kapitala Ustanove uplatom novčanog uloga u iznosu od 93.745,00 KM, tako da osnovni kapital Ustanove nakon povećanja iznosi 95.745,00 KM u 100% vlasništvu Šetka Snježane. 

(SR-246/03-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 967/02 od 29. 9. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo za trgovinu, prevoz i usluge "RADMANIĆ" d.o.o. Konjic, Jasenik br. 7, vrši promjenu lica ovlaštenog za zastupanje, tako da funkciju direktora u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja vrši Radmanić Mustafa, a dosadašnji direktor Radmanić Ineni se briše, dok se u ostalom dijelu Odluka o usaglašavanju statusa preduzeća sa Zakonom o privrdenim društvima br. 1/2000 od 24. 2. 2002. godine mijenja. 

(SR-247/02-M) 

Županijski sud u Mostaru Rješenjem broj Tt. 5/03 od 15. 1. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o osnivanju društva br. 01/2003. od 14. 8. 2003. godine, Amadeo (Marko) Smiljanić, Mostar, Dr. Ante Starčevića 74, JMBG 0104978150039, osniva Društvo s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom: "E L IX" Društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar, Skraćena tvrtka: "ELIX" d.o.o. Mostar. Sjedište: Mostar, Bleiburških žrtava bb, sa ukupnim temeljnim kapitalom u iznosu od 2.000,00 KM. Djelatnosti Društva: Proizvodnja papira i kartona, Proizvodnja papirnatih proizvoda za kućanstvo, higijenske i toaletne potrebe, Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, Trgovina na veliko živom stokom, Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko voćem i povrćem, Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljem i masnoćama, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, Trgovina na veliko kavom, čajevima, kakaom i začinima, Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama, uključujući ribe, školjke i rakove, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odjećom, Trgovina na veliko obućom, Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i rudama metala, Trgovina na veliko drvom, Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko ostacima i otpacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko građevinskim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju i strojevima za šivanje i pletenje, Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtništvo i plovidbu, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priključcima i oruđem uključujući i traktore, Ostala trgovina na veliko, Trgovina na malo u ncspecijaliziranim prodavaonicama pretežito hranom, pićima i duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo voćem i povrćem, Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima, Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na malo duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odjevnim predmetima, Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, Trgovina na malo namještajem, Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, na drugom mjestu nespomenuta, Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevnim materijalom, Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, Trgovina na malo uredskom opremom i računalima, Trgovina na malo satovima, Trgovina na malo športskom opremom, Trgovina na malo igrama i igračkama, Trgovina na malo cvijećem, Trgovina na male gorivima, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, Trgovina na malo putem pošte, Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih osoba, Prodaja robe s konsignacijskog skladišta, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Vanjska trgovina Uvoz-izvoz proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih osoba, Prodaja robe s konsignacijskog skladišta, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica. Amadeo (Marko) Smiljanić Mostar, Dr. Ante Starčevića 74, JMBG 0104978150039, direktor zastupa i predstavlja Društvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograničenja. 

(SR-248/04-03-M) 

ZENICA 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1471/05 od 7. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1. Zeničko-dobojski kanton, Zenica, Kučukovića br. 2. udio osnivača: sredstva u iznosu od 588.313,28 KM ili 100%, broj i datum akta: Odluka o osnivanju Javne ustanove Osnovne škole "Arnauti" u Arnautima, broj: 01-05-17735/05 od 6. 6. 2005. godine. 

2. Puni naziv subjekta upisa: JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "ARNAUTI" ARNAUTI. 

Sjedište subjekta upisa: Zenica, Arnauti bb. 

Oblik subjekta upisa: javna ustanova. 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Zeničko-dobojski kanton, Zenica, Kučukovića br. 2. udio osnivača: sredstva u iznosu od 588.313,28 KM ili 100%, broj i datum akta: Odluka o osnivanju Javne ustanove Osnovne škole "Arnauti" u Arnautima, broj. 01-05-17735/05 od 6. 6. 2005. godine. 

2) Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 80.102 Osnovno obrazovanje. 

Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 1 Arnaut (Ramiza) Mahir, JMBG 0501974190043; l.k. br. 04CTD9754 MUP-a Zenica, Zenica, Arnauti, v.d. direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti. Osobe ovlašćene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju. 

(SR-555/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1449/05 od 13. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Rješenjem o nasljeđivanju Općinskog suda u Tešnju, br: 0.241/05 od 3. 8. 2005. godine, Jabandžić (Muhamed) Begajeta, Bukva b.b. Tešanj, l.k. br: 04CVA1665 MUP Tešanj, JMB 1408953129119 preuzima sva prava i obaveze osnivača društva i to bezuslovno i bezteretno. Odlukom broj: 01-1/05 od 11. 8. 2005. novi osnivač, Jabandžić Begajeta vrši promjenu lica ovlaštenih za zastupanje: umjesto Jabandžić (Mehmedalija) Muje, na dužnost direktora društva i člana Uprave društva, imenuje Rodović (Sabit) Alen, Bukva br. 107, Tešanj, l.k. br: 03BSA3934 MUP Novo Sarajevo, JMB 2606968153954, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti i poslovima vanjskotrgovinskog prometa. 

Na dužnost zamjenika direktora imenuje se Robović (Mujo) Kimeta, Bukva br. 107, Tešanj, l.k. br: 04BSF6537 MUP Novo Sarajevo, JMB 0809972129112, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti i poslovima vanjskotrgovinskog prometa. 

(SR-556/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1579/05 od 9. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnivač društva Zembo (Edhema) Midhat iz Bosanskog Petrovca, ul. Bahići bb, JMBG 2005948100019, l.k. 1024/96 MUP Bosanski Petrovac, po punomoćniku Jonjić Anti, advokatu iz Zenice, punomoć broj OV-16290/2005 od 15. 7. 2005. godine. "ZEMCOMERC", Društvo za promet na veliko i malo, export-import, d.o.o. Zenica, Stjepana Radića br. 4 (Hotel Rudar IV sprat), donosi Odluku o promjeni sjedišta Društva br. 01/2005 od 8. 9. 2005. godine, Odluku o izmjenama i dopunama, Odluke o promjeni oblika društva "ZEMCOMERC" d.o.o. Zenica, broj: 02/2005 od 8. 9. 2005. godine, mijenja se ulica Stjepana Radića broj 4 u ulicu Adolfa Goldbergera broj 9 u Zenici. 

(SR-558/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1606/05 od 16. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Javna ustanova Osnovna škola "ĆAMIL SIJARIĆ" Nemila, sa sjedištem u Nemili, Doglodska bb, Odlukom o imenovanju direktora br. 0326/05 od 17. 3. 2005.g. i Zaključkom Vlade ZE-DO kantona br. 02-34-5769/05 od 21. 2. 2005. g., vrši promjenu lica ovlaštenih za zastupanje Javne ustanove, tako da će Javnu ustanovu zastupati Suljić Muhamed, sin Mehmeda, iz Nemile, Koprivna bb, l.k. 04CTF1437, JMBG 0101964190012, direktor Javne ustanove, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti Javne ustanove. Prestaju ovlaštenja dosadašnjem direktoru Javne ustanove Mujkanović Hasanu iz Nemile, da zastupaju Javnu ustanovu. 

(SR-559/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1385/05 od 6. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Sikirić (Derviš) Faris, Kakanj, Papratnica 80, -0501975192651, l.k. br. 05CUC4077 Kakanj, udio osnivača: 2.000,00 KM, u novcu ili 100%, broj i datum akta: Odluka o osnivanju d.o.o. od 7. 7. 2005. godine. Puni naziv subjekta upisa: PROIZVODNO I USLUŽNO DRUŠTVO "KAKANJSKE NOVINE" d.o.o. KAKANJ. 

Sjedište subjekta upisa: Kakanj, ul Šehida br. 5. Oblik subjekta upisa: društvo s ograničenom odgovornošću. Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Sikirić (Derviš) Faris, Kakanj, Papratnica 80, - 0501975192651, l.k. br. 05CUC4077 Kakanj, udio osnivača: 2.000,00 KM, u novcu ili 100%, broj i datum akta: Odluka o osnivanju d.o.o. od 7. 7. 2005. godine. Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 22.110 Izdavanje knjiga, 22. 120 Izdavanje novina, 22.130 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija, 22.140 Izdavanje zvučnih zapisa, 22.150 Ostala izdavačka djelatnost, 92.400 Djelatnost novinskih agencija. Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1 KADRIĆ (Jusufa) FIKRET JMBG 2306977192179, l.k. br. 04CUB673, Kakanj, Kakanj, Zgošćanska 36 M 6/3, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti i općih akata društva. 

(SR-561/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1435/05 od 12. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnivač društva Pivić Šerif iz Zenice, Starina br. 65., Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju društva br. 05/04 od 30. 7. 2004. godine, vrši promjenu lica ovlaštenih za zastupanje društva Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću br. 03/05 od 3. 8. 2005. godine i Odluku o razrješenju i imenovanju direktora br 01/05 od 3. 8. 2005. godine, Društva za proizvodnju, trgovinu i usluge "BOSNIA DRWO COMERCO di Pivić & CO" d.o.o. Zenica, ul. Adolfa Goldbergera br. 6. Prestaju ovlašćenja dosadašnjem direktoru društva Avdić Sulejmanu, sin Avde iz Gračanice, Stjepan Polje bb, JMBG 1010965122140, l.k. 04CFA9113, a novi direktor društva je Šzvalić Ervin, sin Jasmina, iz Klokotnice, JMBG 0804982120111, br. pasoša: BH 1473479, direktor društva bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovanje djelatnosti Društva. 

(SR-562/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1443/05 od 6. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnivač Hadžiasimbeg Hadžira, kći Murata iz Visokog, Gornje Moštre br. 52, Društva za unutrašnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju i usluge "RALF" d.o.o. Visoko, sa sjedištem u Visokom, Gornje Moštre br. 52, Odlukom o promjeni lica ovlašćenih za zastupanje br. 01/04 od 4. 8. 2005. godine, i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o promjeni oblika društva br. 02/05 od 4. 8. 2005. godine, vrši promjenu lica ovlaštenih za zastupanje društva. Prestaju ovlašćenja Hadžiasimbeg Hadžiri, kći Murata iz Visokog, Gornje Moštre bb. Istom Odlukom imenuje se Hadžiasimbeg Ismir, sin Islama izVisokog, Gornje Moštre, bb, JMBG 0804988174132, l.k. br. 05DEC6949 MUP, ZDK Visoko, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa društva. 

(SR-563/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1258/05 od 18. 7. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Proizvodno uslužno društvo "Hunes" d.o.o. Žepče, sa sjedištem u Žepču, Mjestova Ravan broj 286, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o promjeni oblika i organizovanju "HUNES" d.o.o. Žepče, broj: 02/05 od 28. 2. 2005. godine, vrši promjenu sjedišta društva, tako da novo sjedište Društva glasi: ŽEPČE, Golubinja bb. 

(SR-566/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1289/05 od 22. 7. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnovna škola "AHMED MURADBEGOVIĆ" Zenica, sa sjedištem u Zenici, Stranjani, Školski odbor donosi Odluku o br. 48/2005 od 31. 1. 2005. godine, o razrješavanju sa dužnosti direktora HALAČ REMZIJE, sa danom 31. 1. 2005. godine. Odlukom broj: 12/2005. od 13. 1 2005. godine i Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku , kulturu i sport o izabranom kandidatu za direktora OŠ "Ahmed Muradbegović" Zenica, na sjednici održanoj dana 29. 12. 2004. godine, imenuje se direktor škole FAZLIĆ MIRNAS, sin Hasana iz Zenice, Stranjani, nastavnik islamske vjeronauke, JMBG 2009974190057, l.k. br. 03CTA9249, direktor, bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-567/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1529/05 od 7. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnivač Društva MAROŠEVIĆ MLADEN, sin Mate iz Vareša ul. Rajčevac, bb, Proizvodno-trgovinskog društva "M P M" d.o.o. Vareš, ul. Armije BiH, br. 75, donosi Odluku o promjeni sjedišta društva br. 17/05 od 12. 8. 2005. godine, Odluku o izmjenama odluke o usklađivanju oblika Preduzeća sa odredbama Zakona o privrednim društvima i promjeni oblika u društvo sa ograničenom odgovornošću broj: 16/05 od 12. 8. 2005. godine, i Odluku o izmjenama Statuta proizvodno-trgovinskog društva 

"M P M" d.o.o. Vareš br. 17/05 od 12. 8. 2005. godine. Novo sjedište Društva "M P M" d.o.o. Vareš, mijenja se i glasi: Vareš, ul. Benići, br. 32. 

(SR-569/05-Z) 

Općinski sud Zenica, Rješenjem broj U/I-1581/05 od 13. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Trgovinsko uslužno društvo "MODEA" Zenica, d.o.o., sa sjedištem u Zenici, ul Dr. Aska Borića br. 23, Odlukom o povećanju osnovnog kapitala društva br. 01-1/05 od 7. 9. 2005.g. i Odlukom o izmjenama i dopunama br. 02-2/05 od 7. 9. 2005. g., vrši povećanje osnovnog kapitala društva u novcu za iznos od 20.000,00 KM. Ukupni kapital društva iznosi 58.500,00 KM u novcu. 

(SR-570/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1573/05 od 12. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1)Avdičević (Mehe) Majid, Visoko, ulica Carica na broju 27, 2505969171777, udio osnivača: -, -,broj i datum akta: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice "City Auto" u Sarajevu, broj 01-09/05 od 8. 9. 2005. godine. 

Puni upis subjekta upisa: Društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge "AC" d.o.o. Visoko, Poslovna jedinica "City Auto" Sarajevo. 

Sjedište subjekta upisa: Sarajevo, ulica Šeherčehajina broj 1. 

Oblik subjekta upisa: podružnica 

Djelatnost podružnice ili drugog subjekta upisa: Podružnica će obavljati sve djelatnosti u okviru registrovane djelatnosti Društva. 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

Avdičević (Mehe) Majid, Visoko, ulica Carica na broju 27, 2505969171777, udio osnivača: -, -, broj i datum akta: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice "City Auto" u Sarajevu, broj: 01-09/05 od 8. 9. 2005. godine. 

Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: Osobe ovlaštene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

Društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge "AC" d.o.o. Visoko-Po Odluka o osnivanju PJ br. 01- 

Pelto (Ifeta) Almir JMBG 1907974171782, l.k. br. 04BPA0470 MUP-a KS, Ilijaš, nastanjen u ulici Vlaškovo bb, direktor Podružnice bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti Podružnice. 

(SR-571/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1566/05 od 13. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnivač ALAJBEGOVIĆ RASIM, sin Fadila iz Kaknja, Šehida, broj 12, JMBG 0406970192189, l.k. br. 03CUA1523, izdata od MUP-a ZDK Kakanj, Trgovačko uslužnog društva "LOGOS-III" d.o.o. Kakanj, Željeznička broj 45, donio Odluku o promjeni naziva firme i sjedišta "LOGOS-III" d.o.o. Kakanj, broj: 01/2005 od 5. 9. 2005. godine i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju "LOGOS-III" d.o.o. Kakanj br. 02/2005 od 5. 9. 2005. godine. Firma i sjedište društva nakon promjene glasi: TRGOVAČKO USLUŽNO DRUŠTVO "AD-BHCOMMERC" DOO KAKANJ. 

Skraćena firma glasi: "AD-BHCOMMERC" D.O.O. KAKANJ. 

Sjedište društva je: KAKANJ, Osmane ef. Merdanovića bb. 

(SR-573/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1584/05 od 13. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnivači SG TRANSPORTE DOO KAKANJ društva za prevoz i usluge sa sjedištem u Kaknju, Mehmeda Skopljaka, broj 10, 1. SCHUCHARDT FREIDRICH -ALBERT KURT iz Njemačke, Linnich Gereonsweiler, Landrstrasse 39, br. pasoša: 5276199898 i 2. Goralija Mustafa, sin Osmana iz Kaknja, Ive Lole Ribara broj 35, donijeli su Odluku o povećanju osnovnog kapitala društva SG TRANSPORTE d.o.o. Kakanj broj: 01/05 od 29. 8. 2005. godine i Aneks Ugovora o osnivanju br. 02/2005 od 29. 8. 2005. godine. Nakon povećanja osnivačkog udjela osnivača, osnovni kapital SG TRANSPORTE d.o.o. Kakanj, iznosi 79.450,15 K, od čega su udjeli osnivača: 1. SCHUCHARDT FREIDRICH-ALBERT KURT iz Njemačke, Linnich Gereonsweiler, Landrstrasse 39, u iznosu od 78.450,15 K, ili 98,7411%, a sastoji se od novca u iznosu od 1.000,00 KM, ranije unesenih stvari u iznosu od 44.983,00 KM i unesenih stvari po procjeni u iznosu od 32.467,15 KM i 2. Goralija Mustafa, sin Osmana iz Kaknja, Ive Lole Ribara broj 35, u iznosu od 1.000,00 KM ili 1.2586%, a sastoji se od novca u iznosu od 1.000,00 KM. 

(SR-574/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1474/05 od 26. 8. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnivači Društva za dizajn, proizvodnju, promet i usluge "ALIM" d.o.o. Visoko, Industrijska zona Ozrakovići bb, PODRUŽNICE MOSTAR, sa sjedištem u Mostaru, Bišće Plje bb, 1. ŠAHINOVIĆ ALIJA, iz Visokog, ul. Alaudin br. 26, JMBG 0801963174171, l.k. br. 1444/95 Visoko i 2. SINANAGIĆ MEVLUDIN, Visoko, ul. Podvisoki br. 6., JMBG 1208963174156, koji donose Odluku o proširenju djelatnosti Društva broj: 02/05 od 19. 8. 2005. godine i Aneks I Ugovora br: 02/05 od 19. 8. 2005. godine. Osnivači vrše proširenje djelatnosti, sljedećim djelatnostima, i to: 51.700 Ostala trgovina na veliko. 

(SR-577/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1508/05 od 8. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnivač Fetić Nazifa Elvedina, iz Zenice, ul. A. Goldbergera 7a, l.k. br. 20556/97 JMB 0902970195029, Društva "ZENEX-KOMERC" d.o.o. Zenica, sa sjedištem u Zenici, Mejdandžik, broj 6, donosi Odluku o proširenju djelatnosti društva broj: 11/05 od 24. 8. 2005. godine i Odluku o dopuni Odluke o promjeni oblika br. 12/05 od 24. 8. 2005. godine. Osnivač vrši proširenje djelatnosti sljedećim djelatnostima i to: 15.830 Proizvodnja šećera i 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n. 

(SR-581/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1503/05 od 5. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Pašić (Fahre) Emir, Zavidovići, ul. Zlatnih ljiljana bb, -1807981193843; l.k. br. 04DDB2818 PU Zavidovići, udio osnivača: 2.000,00 KM , u novcu ili 100% , broj i datum akta: Odluka o osnivanju d.o.o. br.1/2005-EP od 26. 8. 2005. godine 

Puni naziv subjekta upisa: PROIZVODNO, TRGOVAČKO I USLUŽNO DRUŠTVO 

"EMIFAH-COMPANY" d.o.o. ZAVIDOVIĆ 

Sjedište subjekta upisa: Zavidovići, Omladinsko naselje, bb. 

Oblik subjekta upisa: društvo s ograničenom odgovornošću 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Pašić (Fahre) Emir, Zavidovići, ul. Zlatnih ljiljana bb, 1807981193843; l.k. br. 04DDB2818 PU Zavidovići, udio osnivača: 2.000,00 KM, u novcu ili 100% , broj i datum akta: Odluka o osnivanju d.o.o. br. 1/2005-EP od 26. 8. 2005. godine. 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 01.110 Uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada, d.n., 01.120 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, 01.131 Vinogradarstvo, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.500 Lov, hvatanje životinja u zamke (traperstvo) i briga o divljači, uključujući i odgovarajuće usluge, 05.010 Ribarstvo, 05.020 Mrijestilišta i ribnjaci, 14.110 Vađenje kamena za građevinarstvo, 14.12 Vađenje vapnenca, sirovog gipsa i krede, 14.121 Vađenje krečnjaka i krede, 14.122 Vađenje sirovog gipsa, 14.210 Vađenje šljunka i pijeska, 14.500 Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n. 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.610 Proizvodnja mlinarskih proizvoda, 15.81 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine kolača, 15.811 Proizvodnja hljeba i peciva, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kolača, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n. 15.98 Proizvodnja mineralne vode i bezalkoholnih pića, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.200 Proizvodnja kožne galanterije, sedlarskih i saračkih proizvoda, 19.30 Proizvodnja obuće, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 26.610 Proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera. 26.650 Proizvodnja fibro cementa, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vještačkog kamena, 26.700 Siječenje, oblikovanje i obrada kamena, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije, 28.510 Površinska obradba i presvlačenje metala, 45.110 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, 45.120 Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Niskogradnja, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Elektroinstalacijski radovi, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.440 Farbarski i staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.180 Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n. 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko živom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama, 51.630 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje, 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninom, bombonima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n. 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevnskim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo putem pošte, 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.720 Popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu, audioopremu i videoopremu, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravci, d.n. 55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladištenje robe, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n. 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina, 70.120 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.310 Agencija za promet nekretninama, 70.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n. 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.200 Arhitektonske iReklama i propaganda, 74.500 Agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage, 74.700 Čišćenje svih vrsta objekata, 74.820 Djelatnost pakovanja, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 80.410 Vozačke škole, 92.330 Djelatnost sajmova i zabavnih parkova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. 92.530 Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata, 92.610 Rad sportskih objekata, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n. 93.020 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, 93.030 Djelatnosti vezane za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

Društvo će obavljati i vanjskotrgovinski promet u okviru registrovane djelatnosti a u skladu sa članom 27. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj: 2/95), i to: uvoz - izvoz. 

 • Vanjska trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, izvoz - uvoz, 
 • Vanjska trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima, izvoz - uvoz. Društvo će vršiti poslove i usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj: 2/95), a naročito: 
 • oblici uvoza i izvoza, 
 • zaključivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog prometa, 
 • usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti u skladu sa odredbama zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju, a naročito: (usluge međunarodne špedicije, transport robe i putnika, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, skladištenje, agencije, usluge utovara i sl.), 
 • zastupanje stranih firmi,s 
 • izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje tih radova stranom licu u BiH 
 • druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa društva. 

Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Pašić (Fahre) Emir-JMBG: 1807981193843; l.k. br. 04DDB2818 PU Zavidovići, 

Zavidovići, Omladinsko naselje, bb, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti. 

Osobe ovlašćene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Pašić(Fahre) Emir-JMBG: 1807981193843; l.k. br. 04DDB2818 PU Zavidovići, Zavidovići, Omladinsko naselje, bb, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti 

(SR-582/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1011/05 od 6. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

DD "TVORNICA REZERVNIH DIJELOVA" VAREŠ, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 26. 5. 2005. godine, donio je Odluku br. 02-10-15/05, kojom Odlukom vrši promjenu- proširenje djelatnosti subjekta upisa, odnosno vrši se promjena- proširenje djelatnosti poslova subjekta upisa, tako da se pored svih upisanih djelatnosti u sudskom registru dodaje i djelatnost: 63.120 Skladištenje robe. 

(SR-584/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1377/05 od 6. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnivač gospodarskog društva "ZOVKO TRANSPORTI" d.o.o. Žepče, gospodin Marinko Zovko, zastupan po punomoćniku Pavici Jurišiću (punomoć OV. br. 7717/2005 od 13. 7. 2005. godine, u svojstvu skupštine društva, dana 4. 7. 2005. godine, donosi Odluku o razrješenju direktora Društva Lažetić Milorada iz Zenice, Željeznička broj 13, JMBG 0705946190016, pasoš: 1037139-Zenica, da predstavlja društvo u zemlji i vanjskotrgovinskom prometu. Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju br. 01/02 od 1. 7. 2002. godine i Odlukom od 4. 7. 2005. godine, osnivač Marinko Zovko, imenuje novog direktora društva "ZOVKO TRANSPORTI" d.o.o. Žepče, gospodina Vrbić Bernarda, sin Ive iz Žepča, Novo Naselje bb, JMBG 2705959193836, o.k. br. 04CYA2017 MUP ZDK, Žepče, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti društva. 

(SR-587/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1543/05 od 6. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnivač RIZVIĆ SAFET, sin Ahmeda iz Zenice, ul. Sarajevska broj 181 A, JMBG 0304975192856, l.k. 1367/2001, Proizvodno, prometnog i uslužnog društva "ADRIJA-PRODUKT" Zenica, ul. Bulevar Kralja Tvrtka i br. 17. HALA br. 4, donosi Odluku o promjeni sjedišta društva "ADRIJA-PRODUKT" d.o.o. Zenica broj: 01/05 od 1. 9. 2005. godine i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću broj: 02/05 od 1. 9. 2005. godine. Nakon promjene sjedišta firme, sjedište društva glasi: ZENICA, Goraždanska bb. 

(SR-588/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1390/05 od 17. 8. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Prljić (Ante) Vesna, Žepče, Brezovo Polje br. 4, -1106962195020: l.k. br. 04CYA7455 , udio osnivača: 2.000,00 KM, u novcu ili 100% , broj i datum akta: Odluka o osnivanju d.o.o. broj: 01/2005 od 01. 8. 2005. godine. 

Puni naziv subjekta upisa: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE 

"EKO-ING" d.o.o. ŽEPČE 

Sjedište subjekta upisa: Žepče, Brezovo Polje br. 4. 

Oblik subjekta upisa: društvo s ograničenom odgovornošću 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Prljić (Ante) Vesna, Žepče, Brezovo Polje br. 4, -1106962195020: l.k. br. 04CYA7455, udio osnivača: 2.000,00 KM, u novcu ili 100% , broj i datum akta: Odluka o osnivanju d.o.o. broj: 01/2005 od 1. 8. 2005. godine 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 02.012 Iskorištavanje šuma, 14.110 Vađenje kamena za građevinarstvo, 14.121 Vađenje krečnjaka i krede, 14.130 Vađenje škriljaca, osim bitumenoznih, 14.210 Vađenje šljunka i pijeska, 14.220 Vađenje gline i kaolina, 14.300 Vađenje minerala za hemijsku proizvodnju i proizvodnju mineralnih đubriva, 14.400 Proizvodnja soli, 14.500 Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n. 15.320 Proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvne građe za patošenje, 20.102 Impregnacija ili hemijska obradba drva, 20.103 Proizvodnja nesastavljene drvne građe za patošenje, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel ploča, ploča iverica i drugih panela i ploča, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja drvene ambalaže, 20.510 Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, 24.130 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija, 24.140 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija, 24.150 Proizvodnja hemijskih mineralnih đubriva i azotnih jedinjenja, 24.160 Proizvodnja plastičnih masa, u primarnom obliku, 24.170 Proizvodnja sintetičkog kaučuka, u primarnom obliku, 24.200 Proizvodnja pesticida i drugih agrohemijskih proizvoda, 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova, 24.410 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih preparata, 24.420 Proizvodnja farmaceutskih preparata, 24.510 Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, 24.520 Proizvodnja parfema i toaletno kozmetičkih preparata, 24.620 Proizvodnja ljepila i želatine, 24.630 Proizvodnja eteričnih ulja, 24.640 Proizvodnja fotografskog hemijskog materijala, 24.650 Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija, 24.660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n. 25.110 Proizvodnja spoljnih i unutarnjih guma za vozila, 25.120 Protektiranje spoljnih guma, 25.130 Proizvodnja ostalih gumenih proizvoda, 25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja fibro cementa, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vještačkog kamena, 26.700 Siječenje, oblikovanje i obrada kamena, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije, 28.210 Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sl. posuda, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje toplom vodom, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom, 28.520 Opći mehanički radovi, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja čeličnih bačvi i sličnih posuda, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.730 Proizvodnja žicanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja zakovica, vijčane robe, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n. 33.200 Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, ispitivanje, upravljanje i druge namjene, osim opreme za industrijsku procesnu kontrolu, 33.300 Proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa, 33.400 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme 33.500 Proizvodnja satova, 34.100 Proizvodnja motornih vozila, 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 45.110 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, 45.120 Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Niskogradnja, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Elektroinstalacijski radovi, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.440 Farbarski i staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.180 Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n. 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko živom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama, 51.630 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje, 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninom, bombonima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n. 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevnskim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo putem pošte, 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih kožnih predmeta, 52.720 Popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravci, d.n. 55.110 Hoteli i moteli, sa restoranom, 55.120 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.210 Omladinski hoteli i planinarski domovi, 55.220 Kampovi i kampirališta, 55.230 Ostali smještaj za kraći boravak, 55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 55.510 Kantine (menze) 55.520 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering), 60.101 Prevoz putnika i robe (tereta), 60.102 Vuča vozova, 60.21 Ostali kopneni putnički promet, redoviti (linijski), 60.211 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski), 60.212 Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, redovni (linijski) 60.220 Taksi služba, 60.230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladištenje robe, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n. 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 65.210 Financijski zakup (leasing), 65.220 Ostalo kreditno posredovanje, 65.230 Ostalo financijsko posredovanje, d.n. 67.120 Posredovanje u poslovanju s vrijednosnim papirima, 67.130 Pomoćne djelatnosti povezane sa financijskim posredovanjem, 70.310 Agencija za promet nekretninama, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 72.100 Pružanje savjeta o računarskoj opremi (hardwaru), 72.200 Savjetovanje i ponuda programske opreme (softwara) 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.600 Ostale srodne računarske aktivnosti, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, 74.150 Upravljanje holding- društvima, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.400 Reklama i propaganda, 74.500 Agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage, 74.600 Djelatnost traženja izgubljenih lica i zaštita, 74.700 Čišćenje svih vrsta objekata, 74.810 Fotografske djelatnosti, 74.820 Djelatnost pakovanja, 74.830 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 92.330 Djelatnost sajmova i zabavnih parkova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. 

92.610 Rad sportskih objekata, 92.623 Ostale sportske djelatnosti, 93.010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda, 93.020 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, 93.030 Djelatnosti vezane za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja. 

Društvo će vršiti i trgovinske usluge, u skladu sa stavom 3. Člana 11. Zakona o trgovini ("Službeni list RBiH", broj: 20/95 i "Službene novine FBiH", broj: 2/95), a naročito: posredovanje, zastupanje, komision, uskladištenje, otpremu i dopremu robe (špedicija), marketing, druge usluge uobičajene u trgovini. 

Društvo može obavljati i druge poslove koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti upisane u sudski registar, u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovnu djelatnost. 

Društvo će vršiti i vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu, u skladu sa Zakonom i to: 

IZVOZ I UVOZ ROBA iz registrovane djelatnosti: 

- trgovina na veliko prehrambenim proizvodima 

- trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. Društvo će vršiti usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to: 

- izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje tih radova stranom licu u R/F u Bosni i Hercegovini, 

- usluge međunarodnog transporta roba i putnika, 

- druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje i sl.), 

- ugostiteljske i turističke usluge, 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- finansijski inžinjering i 

- druge usluge u okviru registrovane djelatnosti Društva. 

Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1 Prljić (Ante) Vesna -JMBG: 1106962195020 l.k. br. 04CYA7455, Žepče, Brezovo Polje br. 4, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti 

Osobe ovlašćene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1 Prljić (Ante) Vesna -JMBG: 1106962195020 l.k. br 04CYA7455, Žepče, Brezovo Polje br. 4, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti 

(SR-589/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1469/05 od 26. 8. 2005. godine, upiso je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnivač Društva DURANOVIĆ EKREM, sin Hajrudina iz Zenice, ul. I zeničke brigade broj 11/A, JMBG: 1203957190016, "SPECTRUM" d.o.o. Društva za reviziju i porezno savjetovanje Zenica, ul. Stjepana Radića broj 4, donosi Odluku broj: 01/2005 od 10. 8. 2005. godine, i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju broj: 02/2005 od 10. 8. 2005. godine, kojom Odlukom vrši promjenu sjedišta Društva na novo u Zenici, ul. Adolfa Goldbergera br. 9. 

(SR-590/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1556/05 od 7. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnivač subjekta upisa i udjeli: 

1. Matthias Scharpf, Sennereistrasse 20, Erisried, Njemačka, pasoš br. 9361038484, 

2. Mohamed Ayad Shawesh, Tripoli, Libija, pasoš br. 648700, i 

3. Ahmić (Ramo) Muharem, Miljanovci b.b, Tešanj, l.k. 04CVA7865 PU Tešanj, JMB 0605959124115 Osnovni kapital društva iznosi 4.000,00 KM 

Ulog svakog člana društva u osnovnom kapitalu iznosi: 

1. Matthias Scharpf u iznosu od 1.360,00 KM ili 34 % 

2. Mohamed Ayad Shawesh u iznosu od 1.320,00 KM ili 33 % 

3. Ahmić Muharem u iznosu od 1.320,00 KM ili 33 % 

Broj i datum akta: Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću br: 01-l/05 od 17. 6. 2005. 

Puni naziv subjekta: "LIBOS" DOO TEŠANJ, LIBIJSKO-NJEMAČKO-BOSANSKO DRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT 

Skraćeni naziv subjekta upisa: "LIBOS" DOO USORA. 

Sjedište subjekta upisa: ul. Ciglanska b.b, Jelah, Tešanj. 

Oblik subjekta upisa: Društvo sa ograničenom odgovornošću 

Djelatnost u unutrašnjem poslovanju: 14.110 vađenje kamena za građevinarstvo, 14.121 vađenje krečnjaka i krede, 14.122 vađenje sirovog gipsa 14.210 vađenje šljunka i pijeska, 14.220 vađenje gline i kaolina, 14.500 vađenje ostalih ruda i kamena, d.n. 20.101 proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patošenje, 20.102 impregnacija ili hemijska obrada drveta, 20.103 proizvodnja nesastavljene drvene građe za patošenje, 20.300 proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 proizvodnja drvene ambalaže, 20.510 proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, 20.520 proizvodnja proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala, 26.400 proizvodnja cigle, crijepa i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo, 26.610 proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo, 26.630 proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 proizvodnja maltera, 26.650 proizvodnja fibro-cementa, 26.660 proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vještačkog kamena, 26.700 sječenje, oblikovanje i obrada kamena, 26.820 proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d.n. 36.110 proizvodnja stolica i sjedala, 36.120 proizvodnja ostalog namještaja za poslovne i prodajne prostore, 36.130 proizvodnja kuhinjskog namještaja, osim stolica, 36.140 proizvodnja ostalog namještaja, d.n. 36.630 proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n. 37.100 raciklaža metalnih ostataka i otpadaka, 37.200 reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka, 45.110 rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, 45.120 površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, 45.211 visokogradnja, 45.212 niskogradnja, 45.213 održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje i opremu, 45.310 elektroinstalacioni radovi, 45.320 izolacioni radovi, 45.330 postavljanje instalacije za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, 45.340 ostali instalacioni radovi, 45.410 fasaderski i štrukaturni radovi, 45.420 ugradnja stolarije, 45.430 postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.440 farbarski i staklarski radovi, 45.450 ostali završni radovi, 45.500 davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem, 50.101 trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 održavanje i popravak motocikla, 50.500 trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.130 posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, 51.140 posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, 51.160 posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.170 posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.180 posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n. 51.190 posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.220 trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.230 trgovina na veliko živom stokom, 51.240 trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, 51.250 trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 trgovina na veliko mesom i mesnim prerađevinama, 51.330 trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima jajima jestivim uljima i masnoćama, 51.340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.370 trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove, 51.390 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, 51.410 trgovina na veliko tekstilom, 51.421 trgovina na veliko odjećom, 51.422 trgovina na veliko obućom, 51.430 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.440 trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.450 trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.460 trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 trgovina na veliko drvetom, 51.532 trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610 trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.620 trgovina na veliko građevinskim mašinama, 51.630 trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje, 51.640 trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.650 trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.660 trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem uključujući traktore, 51.700 ostala trgovina na veliko, 52.110 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.210 trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 trgovina na malo ribom,školjkama i rakovima, 52.240 trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, 52.250 trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.330 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 trgovina na malo tekstilom, 52.420 trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 trgovina na malo namještajem, 52.442 trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n. 

52.450 trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima, 52.460 trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom 52.470 trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 52.481 trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 trgovina na malo satovima, 52.483 trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 trgovina na malo cvijećem, 52.486 trgovina na malo gorivima, 52.487 trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama 52.500 trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama 55.110 hoteli i moteli, sa restoranom, 55.120 hoteli i moteli, bez restorana 55.300 restorani 55.400 barovi, 60.211 prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski), 60.212 prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, redovni (linijski), 60.230 ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.240 prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 60.300 cjevovodni transport, 63.110 pretovar tereta, 63.120 skladištenje robe, 63.230 ostale prateće djelatnosti u vazdušnom saobraćaju, 63.300 djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n. 63.400 djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 74.200 arhitektonske i inžinjerijske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.300 tehničko ispitivanje i analiza, 74.500 agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage. Osobe ovlaštene za zastupanje subjekta upisa u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

Direktor društva: Ahmić (Ramo) Muharem, Miljanovci b.b, Tešanj, l.k. 04CVA7865 PU Tešanj, JMB 0605959124115, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti društva. 

Zamjenik: Hava (Huso) Scharpf, Begov Han br. 54, Žepče, l.k. 1740/97 PU Žepče, JMB 1005950199305, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti društva. 

Prokura se daje: Matthias Scharpf, Sennereistrasse 20, Erisried, Njemačka, pasoš br. 9361038484, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti društva, - Mohamed Ayad Shawesh, Tripoli, Libija, pasoš br 648700, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti društva. 

(SR-591/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1489/05 od 5. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Husika (Omera) Vernesa, Kakanj, Pode, br.61, 1805975197176: l.k. br. 1487/95 PU Kakanj, udio osnivača: 2.000,00 KM, u novcu ili 100% , broj i datum akta: Odluka o osnivanju d.o.o. br. 01-1/05 od 19. 8. 2005. godine. 

Puni naziv subjekta upisa: "HUS-VEL", d.o.o. Kakanj, Proizvodno prometno društvo 

Sjedište subjekta upisa: Kakanj, Ulica Šehida, br.5. 

Oblik subjekta upisa: društvo s ograničenom odgovornošću 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Husika (Omera) Vernesa, Kakanj, Pode, br.61, 1805975197176: l.k. br.1487/95 PU Kakanj, udio osnivača: 2.000,00 KM, u novcu ili 100% , broj i datum akta: Odluka o osnivanju d.o.o. br.01-1/05 od 19. 8. 2005.godine. 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 26.610 Proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vještačkog kamena, 45.110 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, 45.211Visokogradnja, 45.212 Niskogradnja, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Elektroinstalacijski radovi, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.440 Farbarski i staklarski radovi, 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n. 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju. 

Društvo će vršiti trgovinske usluge, u skladu sa Zakonom o trgovini ("Službeni list RBiH", broj: 20/95), i to: posredovanje, zastupanje, komision, uskladištenje, otprema i doprema robe (špedicija), kontrola kvaliteta i kvantiteta robe, osiguranje robe, robna berza, marketing i druge usluge uobičajene u trgovini. 

Društvo će vršiti vanjskotrgovinski promet, u okviru registrovane djelatnosti: 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz. 

Društvo će vršiti i usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti, a u skladu sa članom 27. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj: 20/95), a naročito: međunarodna špedicija, agencijske usluge i sl, posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, usluge kontrole kvaliteta i kvantiteta i izvozu i uvozu robe, zastupanje stranih firmi, zaključivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskih poslova, posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u Federaciji Bosne i Hercegovine, te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa društva. 

Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Husika (Omera) Vernesa JMBG 1805975197176 l.k. br. 1487/95 PU Kakanj, Kakanj, Pode, br. 61, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti 

Osobe ovlašćene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1 Husika (Omera) Vernesa JMBG: 1805975197176: l.k. br. 1487/95 PU Kakanj, Kakanj, Pode, br. 61, direktor Bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti 

(SR-593/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1324/05 od 25. 7. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu "MUŠINBEGOVIĆ" d.o.o. Visoko, sa sjedištem u Visokom, Muhašinovići bb, Odlukom o Usklađivanju podataka od značaja za pravni promet br. 74/05 od 20. 7. 2005. godine, vrši promjenu osnivača društva i promjenu lica ovlaštenih za zastupanje Društvo. Iz društva istupa Bešić Mensur, sin Esada iz Visokog, Bradve broj 12, JMBG 2309961174145, te sredstva-kapital u iznosu od 2.000,00 KM, prava, obaveze i odgovornosti preuzima novi osnivač Mušinbegović (Muhamed) Zijad iz Visokog, Kološići broj 26, JMBG 2511967174159, l.k. 04 DEA7418 MUP ZDK Visoko. Isto tako Društvo će zastupati u zemlji i poslovima vanjskotrgovinskog prometa Mušinbegović (Muhamed) Zijad iz Visokog, Kološići broj 26, JMBG 2511967174159, l.k. 04DEA7418 MUP ZDK Visoko, direktor društva, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti Društva, a prestaju ovlaštenja dosadašnjem direktoru društva Bešić Mensuru, sin Esada iz Visokog, Bradve broj 12, JMBG 2309961174145. 

(SR-594/05-Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1180/05 od 4. 7. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnivač Bešlagić Senad, sin Fikreta iz Jelaha, ul. Ciglanska bb, Općina Tešanj, JMBG1210981120068, l.k. br. 04CVB3825, izdata od MUP-a, ZDK Tešanj, Društva "SENDY" d.o.o. Jelah bb, Tešanj, donosi Odluku br. 40/05 od 29. 6. 2005. godine, kojom Odlukom vrši promjenu firme i sjedišta Društva. Društvo će poslovati pod firmom: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU KONFEKCIJE, PROMET ROBA NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT "SENDY" DOO TEŠANJ. Skraćena firma je "SENDY" DOO TEŠANJ. Sjedište firme je: Kraševo bb, Tešanj. Društvo ima zamjenika direktora kojeg imenuje i razrješava osnivač. Odlukom br. 41/05 od 29. 6. 2005. godine, za zamjenika društva "Sendy" d.o.o. Tešanj, imenuje se Bešlagić Elmir, sin Senada iz Jelaha, Ciglanska bb, Općina Tešanj, JMBG 1210981120068, l.k. br. 04CVB3825, izdata od MUP-a, ZDK Tešanj, koji zastupa i predstavlja Društvo bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti kako u unutrašnjem, tako i u spoljnotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom i aktima Društva. 

(SR-595/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1450/05 od 29. 8. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Odlukom broj: 01-15/05 od 1. 8. 2005. godine, osnivač GRAFIČKA KUĆA "PLANJAX" DOO BOBARE 22, TEŠANJ, Bajruzin (Salko) Planjac, Bobare 22, Tešanj, JMB 1903961124127, odlučio je da prestaje sa radom GRAFIČKA KUĆA "PLANJAX" DOO BOBARE 22, TEŠANJ - POSLOVNI CENTAR BIHAĆ, koja podružnica je upisana kod Kantonalnog suda u Zenici, na registarskom ulošku broj: 1-6484-02. 

(SR-596/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1451/05 od 29. 8. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Odlukom broj: 01-14/05 od 1. 8. 2005. godine, osnivač GRAFIČKA KUĆA "PLANJAX" DOO BOBARE 22, TEŠANJ, Bajruzin (Salko) Planjac, Bobare 22, Tešanj, JMB 1903961124127, odlučio je da prestaje sa radom GRAFIČKA KUĆA "PLANJAX" DOO BOBARE 22, TEŠANJ - POSLOVNI CENTAR TUZLA, koja podružnica je upisana kod Kantonalnog suda u Zenici, na registarskom ulošku broj: 1-6484-03. 

(SR-597/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1381/05 od 30. 8. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Abdić (Munir) Daniel, Cazin, Sarajevska bb, - 2710976500231, l.k. br.05COD2791 MUP Cazin, udio osnivača: 5.000,00 KM , u novcu ili 50% , broj i datum akta: Ugovor o osnivanju d.o.o. br. 01/05 od 20. 7. 2005. godine. 

2) Hasić (Šefik) Benjamin, Zenica, Zmaja od Bosne L-1, - 2303973122622, l.k.br. 03CTA5002 MUP Zenica, udio osnivača: 5.000,00 KM, u novcu ili 50% , broj i datum akta: Ugovor o osnivanju d.o.o. br. 01/05 od 20. 7. 2005. godine. 

Puni naziv subjekta upisa: Prometno i uslužno društvo "CYBERCOMP" d.o.o. Zenica 

Sjedište subjekta upisa: Zenica, Muhameda Seida Serdarevića 6. 

Oblik subjekta upisa: društvo s ograničenom odgovornošću 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Abdić (Munir) Daniel, Cazin, Sarajevska bb, 2710976500231, l.k. br. 05COD2791 MUP Cazin, udio osnivača: 5.000,00 KM, u novcu ili 50% , broj i datum akta: Ugovor o osnivanju d.o.o. br. 01/05 od 20. 7. 2005. godine. 

2 ) Hasić (Šefik) Benjamin, Zenica, Zmaja od Bosne L-1, - 2303973122622; l.k. br. 03CTA5002 MUP Zenica, udio osnivača: 5.000,00 KM, u novcu ili 50% , broj i datum akta: Ugovor o osnivanju d.o.o. br. 01/05 od 20. 07. 2005. godine 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 

22.110 Izdavanje knjiga, 22.120 Izdavanje novina, 22.130 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija, 22.140 Izdavanje zvučnih zapisa, 22.150 Ostala izdavačka djelatnost, 22.240 Priprema i izradba štamparske forme, 22.250 Ostale usluge u svezi sa štampanjem, 22.310 Umnožavanje (reprodukcije) zvučnih zapisa, 22.320 Umnožavanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umnožavanje (reprodukcija) kompjuterskih zapisa, 30.010 Proizvodnja kancelarijskih mašina, 30.020 Proizvodnja računara (kompjutera) i druge opreme za obradbu podataka, 31.620 Proizvodnja ostale električne opreme, d.n. 51.140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, 51.180 Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n. 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 52.481Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 63.120 Skladištenje robe, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n. 71.330 Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući računare (kompjutere), 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n. 72.100 Pružanje savjeta o računarskoj opremi (hardwaru), 72.200 Savjetovanje i ponuda programske opreme (softwara), 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih i knjigovodstvenih mašina i računarskih sistema (računara), 72.600 Ostale srodne računarske aktivnosti, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, 74.400 Reklama i propaganda, 74.830 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

Društvo će obavljati trgovinske usluge shodno Zakonu o trgovini i to: posredovanje, zastupanje, komisione usluge, uskladištenje, otprema i doprema robe (špedicija), robna berza, marketing, djelatnosti sajmova i druge usluge uobičajene u trgovini. 

Društvo će obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH, br.2/95) i to: 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz. Društvo će pružati usluge u vanjskotrgovinskom poslovanju saglasno Zakonu o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", br.2/95) a naročito: u oblicima uvoza i izvoza roba, usluge međunarodnog transporta robe i putnika, međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge, utovari i sl., turističke usluge, finansijske usluge, pomorsko-tehničke usluge na moru i primorju, zastupanje stranih firmi, obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. 

Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1 Hasić (Šefik) Almir -JMBG: 0604982120031, l.k. br.04CTD3949 MUP Zenica, 

Zenica, Sejmenska 19 b, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti. Osobe ovlašćene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1 Hasić (Šefik) Almir -JMBG: 0604982120031, l.k. br.04CTD3949 MUP Zenica, Zenica, Sejmenska 19 b, direktor Bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti 

(SR-598/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1367/05 od 3. 8. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

"KRUG" d.o.o. Zenica Proizvodno trgovinsko uslužno društvo, sa sjedištem u Zenici, ul. Prve zeničke brigade 15 A, Odlukom o izmjenama i dopunama br. 01-4/05 od 1. 8. 2005, vrši promjenu sjedišta društva i lica ovlaštenih za zastupanje društva. Novo sjedište društva glasi: Zenica, ul. Prve zeničke brigade br. 23 A. Društvo će ubuduće zastupati Husić Jasmin, sin Muhidina, iz Zenice, ul. Prve zeničke brigade br. 15 A, JMBG 0502972190026, direktor društva bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti društva. Prestaju ovlaštenja dosadašnjem direktoru društva Husić Muhidinu sinu Omera iz Zenice, ul. Prve zeničke brigade br. 15. 

(SR-599/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1438/05 od 30. 8. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnivači Građevinsko-proizvodnog društva "KRIVAJA-GRADNJA" d.o.o. Zavidovići, ul. Radnička broj 2, 1.) Mušinbegović Zijad, sin Muhameda, iz Visokog, Kološići br. 26, JMBG 2511967174159 l.k. br. 04DEA7418 MUP ZDK, Visoko, s jedne stranae i 2.) Valjevac Mirsad, sin Sakiba iz Visokog, Ozrakovići bb, JMBG 2512958174134 l.k. br. 05DEC6982 MUP ZDK, Visoko, s druge strane. Ugovorom o usklađivanju podataka od značaja za pravni promet u GPD "KRIVAJA-GRADNJA" d.o.o. Zavidovići, broj 5/05 od 16. 8. 2005. godine i Ugovorom koji su zaključili dana 16. 8. 2005. godine o pristupanju osnivača i prijenosu dijela osnovnog kapitala GPD "KRIVAJA- GRADNJA" d.o.o. Zavidovići, ugovorne strane konstatuju da su Mušinbegović Zijad i Valjevac Mirsad, osnivači društva "KRIVAJA- GRADNJA" d.o.o. Zavidovići, i da su obezbijedili osnovi kapital društva u iznosu od 2.000,00 KM , sa pojedinačnim ulozima od po 1.000,00 KM ili 50% osnovnog kapitala Društva. Osnivači Mušinbegović Zijad i Valjevac Mirsad, kao raniji osnivači i Goralija Safet, sin Hamdije iz Kaknja, ul. 33. lahke brigade bb, JMBG 1501960192179 l.k. br. 04CUA5585 MUP ZDK, Kakanj, i Mujezin Šemso, sin Hasiba iz Sarajeva-Novo Sarajevo, ulica Olovska broj 68, JMBG 2408954172666, l.k. br. 04BSD4762 MUP KS, Novo Sarajevo, kao osnivači koji pristupaju u red osnivača GPD "KRIVAJA- GRADNJA" d.o.o. Zavidovići, prihvataju danom zaključenja ovog Ugovora sva prava, i obaveze koje proizilaze iz statusa osnivača srazmjerno visini udjela u osnovnom kapitalu. Osnivači konstatuju da će se osnovni kapital Društva od 2.000,00 KM u novcu ili 100% sastojati od četiri projedinična uloga osnivača i to: 

1. Uloga Mušinbegović Zijada 500,00 KM u novcu ili 25% osnovnog kapitala, 

2. Uloga Valjevac Mirsada 500,00 KM u novcu ili 25% osnovnog kapitala, 

3. Uloga Goralija Safeta 500,00 KM u novcu ili 25% osnovnog kapitala i 

4. Mujezin Šemse 500,00 KM u novcu ili 25% osnovnog kapitala. 

(SR-600/05-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj U/I-1459/05 od 26. 8. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnivač Žuna Nezir, sin Nezira, iz Zenice, Pepelari bb, JMBG 1604959190026, l.k. br. 04CTC7616 izdate od MUP-a, ZE-DO kantona Zenica, Društva za prevoz, trgovinu i usluge Zenica, sa sjedištem u Zenici, Nikole Tesle, broj 16, dana 19. 8. 2005. godine, donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o promjeni oblika broj 02/2005 od 

19. 8. 2005. godine, i Odluku o promjeni sjedišta društva broj 01/2005 od 19. 8. 2005. godine. "Bosmekni-trans" d.o.o. Zenica, Nikole Tesle broj 16, mijenja sjedište društva, tako da je novo sjedište u Zenici, Staničin trg broj 1. 

(SR-601/05-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi Saobraćajno društvo-Auto škola "SEMAFOR PLUS" d.o.o. Usora, Žabljak bb, Općina Usora, od 13. 12. 2007. godine, koju zastupa Martinović Darko, direktor Društva, u predmetu upisa u sudski registar osnivanja društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. g. i broj 68/05 od 7. 12. 2005. g.), dana 17. 1. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa Saobraćajno društvo-Auto škola "SEMAFOR PLUS" d.o.o. Usora, Žabljak bb, općina Usora, sa podacima: 

Firma: Saobraćajno društvo-Auto škola "SEMAFOR PLUS" d.o.o.Usora 

Skraćena oznaka firme: Auto škola "SEMAFOR PLUS" d.o.o.Usora 

Sjedište: Žabljak bb, Žabljak, Usora 

MBS: 43-01-0032-08 

JIB: 4218607940002 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, broj OPU-l729/07 od 07. 12. 2007. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Martinović Juro 

Adresa: Kralja Tvrtka bb, Jelah 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Martinović Juro 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu: Martinović Darko, direktor bez ograničenja ovlaštenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.740 Popravak d.n., 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.410 Djelatnost škola za vozače. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-07-002606 

17. januara 2008. godine 

Zenica 

(SR-801/07-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi Trgovačko-uslužno društvo "PIGEON" d.o.o. Žepče, Donja Golubinja bb, Žepče, od 3. 1. 2008. godine, koju zastupa direktor Društva Prasko Elmir iz Žepča, Donja Golubinja bb, u predmetu upisa osnivanje Društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 16. 1. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa Trgovačko-uslužno društvo "PIGEON" d.o.o. Žepče, Donja Golubinja bb, Žepče, sa podacima: 

Firma: Trgovačko-uslužno društvo "PIGEON" d.o.o. Žepče 

Skraćena oznaka firme: "PIGEON" d.o.o. Žepče 

Sjedište: Donja Golubinja bb, Žepče, Žepče 

MBS: 43-01-0020-08 

JIB: 4218606030002 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju d.o.o., broj OPU-4620/07 od 26. 12. 2007. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Prasko Elmir 

Adresa: Donja Golubinja bb, Žepče 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Prasko Elmir 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu: Prasko Elmir, direktor bez ograničenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak d.n., 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 60.300 Cjevovodni transport, 61.200 Saobraćaj unutrašnjim vodenim putevima, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.222 Usluge u riječnom i jezerskom saobraćaju, 63.230 Ostale prateće djelatnosti u vazdušnom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 64.120 Kurirske djelatnosti, osim djelatnosti javnih pošta, 64.200 Telekomunikacije, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n., 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardwarea), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.150 Upravljanje holding društvima, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i to: 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz. 

Društvo će pružati i usluge u vanjskotrgovinskom poslovanju. 

043-0-Reg-08-000003 

16. januara 2008. godine 

Zenica 

(SR-802/07-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Enida Hadžiomerović, odlučujući po prijavi "ĐONLAGIĆ" d.o.o. Jelah-Tešanj, Društvo za proizvodnju, promet i usluge, Titova bb, Jelah, općina Tešanj, od 10. 12. 2007. godine, koju zastupa Đonlagić Samir, direktor Društva, u predmetu upisa osnivanja društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. g. i broj 68/05 od 7. 12. 2005. g.), dana 17. 12. 2007. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

Usudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa "ĐONLAGIĆ" d.o.o. Jelah-Tešanj, Društvo za proizvodnju, promet i usluge, Titova bb, Jelah, općina Tešanj, sa podacima: 

Firma: "ĐONLAGIĆ" d.o.o. Jelah-Tešanj, Društvo za proizvodnju, promet i usluge 

Skraćena oznaka firme: "ĐONLAGIĆ" d.o.o. Jelah-Tešanj 

Sjedište: Titova bb, Jelah, Tešanj 

MBS: 43-01-0013-07 

JIB: 4218601070006 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, broj OPU 1700/07 od 05. 12. 2007. godine. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Đonlagić Samir 

Adresa: Titova bb, Jelah 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Đonlagić Samir 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu: Đonlagić Samir, direktor bez ograničenja ovlaštenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

01.110 Gajenje žitarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje voćnih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje voća, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i začina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih životinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja (mješovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411 Iskorištavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Uređivanje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslužne djelatnosti u uzgoju životinja, osim veterinarskih usluga, 01.500 Lov, hvatanje divljači u zamke (traperstvo), rasplod divljači, uključujući i pripadajuće usluge, 02.011 Uzgoj i zaštita šuma, 02.012 Iskorištavanje šuma, 02.020 Uslužne djelatnosti u šumarstvu i iskorištavanju šuma, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i zečijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.330 Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n., 15.510 Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kolača, 15.860 Prerada čaja i kafe, 15.870 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.930 Proizvodnja vina (grožđe), 15.940 Proizvodnja jabukovače i vina od ostalog voća, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvježavajućih pića, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za domaćinstvo, higijenske i toaletne potrebe, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli, s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.211 Dječija i omladinska odmarališta, 55.212 Planinarski domovi i kuće, 55.220 Kampovi i logorišta, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.234 Ostali smještaj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n., 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-07-002576 

17. decembra 2007. godine 

(SR-803/07-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi Društvoza usluge "3 D" d.o.o. Žepče, Donji Lug bb, općina Žepče od 21. 12. 2007. g., koju zastupa Kajić Davor, direktor Društva, u predmetu upisa u sudski registar osnovanja društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. g. i broj 68/05 od 7. 12. 2005. g.), dana 16. 1. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa Društvo za usluge "3 D" d.o.o. Žepče, Donji Lug bb, općina Žepče, sa podacima: 

Firma: Društvo za usluge "3 D" d.o.o. Žepče 

Skraćena oznaka firme: "3 D" d.o.o. Žepče 

Sjedište: Donji Lug bb, Donji Lug, Žepče 

MBS: 43-01-0017-08 

JIB: 4218603790006 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju d.o.o. broj OPU-1235/2007 od 11. 12. 2007. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Kajić Davor 

Adresa: Donji Lug bb, Donji Lug 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Kajić Davor 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu: Kajić Davor, direktor bez ograničenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

01.122 Gajenje voćnih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.132 Gajenje voća, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.251 Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, 01.412 Uređivanje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina, 02.012 Iskorištavanje šuma, 05.020 Uzgoj ribe, 14.110 Vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, 14.121 Vađenje krečnjaka i krede, 14.130 Vađenje škriljaca, 14.210 Vađenje šljunka i pijeska, 14.500 Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n., 15.860 Prerada čaja i kafe, 15.982 Proizvodnja osvježavajućih pića, 18.210 Proizvodnja radne odjeće, 18.230 Proizvodnja rublja, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 22.220 Štampanje, d.n., 22.230 Knjigovezački radovi; 22.310 Umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa, 22.320 Umnožavanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umnožavanje (reprodukcija) računarskih zapisa, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena, 26.700 Sječenje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja čelične buradi i sličnih posuda od čelika, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 35.110 Izgradnja i popravak brodova, 35.120 Izgradnja i popravak čamaca za odmor i razonodu i sportskih čamaca, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, 37.100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina.na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.740 Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli, s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 64.200 Telekomunikacije, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.500 Posredovanje u zapošljavanju, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.410 Djelatnost škola za vozače, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje, 93.030 Pogrebne i prateće djelatnosti, 93.040 Djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će u vanjskotrgovnskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

UVOZ I IZVOZ robe iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-07-002689 

16. januara 2008. godine 

Zenica 

(SR-804/07-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi "NOVATECH" d.o.o. Visoko, Čaršijska bb, općina Visoko, od 30. 12. 2007. godine, koju zastupa Beganović Emir, direktor Društva, u predmetu upisa u sudski registar osnivanja društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. g. i broj 68/05 od 7. 12. 2005. g.), dana 17. 1. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa "NOVATECH" d.o.o. Visoko, Čaršijska bb, općina Visoko, sa podacima: 

Firma: "NOVATECH" d.o.o. Visoko 

Skraćena oznaka firme: "NOVATECH" d.o.o. Visoko 

Sjedište: Čaršijska bb, Visoko, Visoko 

MBS: 43-01-0005-08 

JIB: 4218606460007 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju d.o.o. broj OPU 1147/2007 od 29. 11. 2007. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Beganović Emir 

Adresa: Prijeko 17, Visoko 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Beganović Emir 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu: Beganović Emir, direktor bez ograničenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 527210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.312 Biljne apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova od trava, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 55.101 Hoteli i moteli, s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.211 Dječija i omladinska odmarališta, 55.212 Planinarski domovi i kuće, 55.220 Kampovi i logorišta, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.232 Učenički domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smještaj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardwarea), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.130 Prikazivanje filmova, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će u vanjskotrgovinskomprometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-07-002507 

17. januara 2008. godine 

Zenica 

(SR-805/07-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi "YASSA" d.o.o. Maglaj, Društvo za proizvodnju, promet i usluge, Sedma ulica bb, Maglaj, od 4. 1. 2008. godine, koju zastupa direktor Društva Meškić Almir iz Tešnja, Šije bb, u predmetu upisa osnivanje Društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 16. 1. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa "YASSA" d.o.o. Maglaj, Društvo za proizvodnju, promet i usluge, Sedma ulica bb, Maglaj, sa podacima: 

Firma: "YASSA" d.o.o. Maglaj, Društvo za proizvodnju, promet i usluge 

Skraćena oznaka firme: "YASSA" d.o.o. Maglaj 

Sjedište: Sedma ulica bb, Maglaj, Maglaj 

MBS: 43-01-0021-08 

JIB: 4218605060005 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, broj OPU-1943/07 od 28. 12. 2007. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Meškić Almir 

Adresa: Šije bb, Tešanj 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 8.000,00 

Uplaćeni kapital: 8.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Meškić Almir 

Ugovoreni kapital: 8.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu: Meškić Almir, direktor bez ograničenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

01.110 Gajenje žitarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje voćnih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje voća, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i začina, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kolača, 15.830 Proizvodnja šećera, 15.840 Proizvodnja kakaa, čokolade i konditorskih proizvoda, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna, 15.860 Prerada čaja i kafe, 15.870 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motoma vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gradom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti čkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovinama veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 52.720 Popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli, s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.211 Dječija i omladinska odmarališta, 55.212 Planinarski domovi i kuće, 55.220 Kampovi i logorišta, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.232 Učenički domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smještaj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 74.820 Usluge pakovanja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim-propisima vršiti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-000015 

16. januara 2008. godine 

Zenica 

(SR-806/07-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi "AUTOSERVIS-H.E." d.o.o. Visoko, Bakračeva 1, općina Visoko, od 27. 12. 2007. godine, koju zastupa Efendira Hasan, direktor Društva, u predmetu upisa u sudski registar osnivanja društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. g.), dana 22. 1. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa "AUTOSERVIS-H.E." d.o.o. Visoko, Bakračeva 1, općina Visoko, sa podacima: 

Firma: "AUTOSERVIS-H.E." d.o.o. Visoko 

Skraćena oznaka firme: "AUTOSERVIS-H.E." d.o.o. Visoko 

Sjedište: Bakračeva 1, Visoko, Visoko 

MBS: 43-01-0036-08 

JIB: 4218608830006 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, broj OPU-1310/2007 od 19. 12. 2007. g. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Efendira Hasan 

Adresa: Naselje Luke 12, Visoko 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Efendira Hasan 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu: Efendira Hasan, direktor bez ograničenja ovlaštenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli, s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.211 Dječija i omladinska odmarališta, 55.212 Planinarski domovi i kuće, 55.220 Kampovi i logorišta, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.232 Učenički domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smještaj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 65.210 Finansijski zakup (lizing), 67.130 Pomoćne djelatnosti u finansijskom posredovanju, d.n., 71.100 Iznajmljivanje automobila, 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardwarea), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.500 Posredovanje u zapošljavanju, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.410 Djelatnost škola za vozače, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-07-002713 

22. januara 2008. godine 

Zenica 

(SR-807/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-002312 od 7. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SABIX BORIK" MAGLAJ, sa sjedištem u Maglaju, Treća ulica broj 35, Anexom broj 1 Ugovora o usklađivanju podataka od značaja za pravni promet br. OPU-1429/07 od 26. 10. 2007. godine, vrši smanjenje kapitala za iznos od 702.346,45 KM u novcu i povećanje osnivačkog kapitala za iznos od 910.128,00 KM u novcu i promjenu odnosa udjela, tako da je kapital nakon promjene u novcu od 5.847.941,55 KM i stvari 1.220.412,00 KM. Ukupan kapital iznosi 7.068.353,55 KM. 

(SR-808/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-002101 od 24. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

YIFANG DOO ZENICA, DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE, sa sjedištem u Zenici, Obalni bulevar 2, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju "Yifang" Zenica, d.o.o., broj OPU-2539/07 od 20. 9. 2007. godine, vrši promjenu osnivača i lica ovlaštenog za zastupanje Društva, te nakon promjene osnivač Društva je Liu Qingmao iz Kine, Liaoning, sa boravištem u Mostaru, Mehe Tase 35, pasoš broj 150871866, koji preuzima sva prava, odgovornosti i obaveze Društva od osnivača Xiao Yifang iz Kine, Liaoning, broj pasoša P CHN 147387154, a koji istupa iz Društva. Osnovni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM. Nakon promjene ovlaštenog lica za zastupanje, Društvo će zastupati Liu Qingmao iz Kine, Liaoning, sa boravištem u Mostaru, Mehe Tase 35, pasoš broj 150871866, direktor bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-809/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-002165 od 22. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Cogoljević Dušan, Beograd, M. Svilara 20 A, Republika Srbija, 2809954710387, pasoš br. 001859976, SUP Beograd, udio osnivača 1.000,00 KM u novcu ili 50%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, broj OPU 953/07 od 25. 8. 2007. godine 

2) Turkeš (Huso) Izudin, Tešanj, Raduša bb, 1007964124122, l.k. br. 04CVA5848, MUP Tešanj, udio osnivača 1.000,00 KM u novcu ili 50%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, broj OPU 953/07 od 25. 8. 2007. godine 

Puni naziv subjekta upisa: "Agencija Libertas BH" d.o.o. Tešanj 

Sjedište subjekta upisa: Tešanj, Nisima Albaharija bb 

Oblik subjekta upisa: društvo s ograničenom odgovornošću 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 

45.110 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, 45.120 Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Niskogradnja, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Elektroinstalacijski radovi, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.440 Farbarski i staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.180 Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n., 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko živom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama, 51.630 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje, 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninom, bombonima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo putem pošte, 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih kožnih predmeta, 52.720 Popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravci, d.n., 55.110 Hoteli i moteli, sa restoranom, 55.120 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.210 Omladinski hoteli i planinarski domovi, 55.220 Kampovi i kampirališta, 55.230 Ostali smještaj za kraći boravak, 55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 55.510 Kantine (menze), 55.520 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering), 60.101 Prevoz putnika i robe (tereta), 60.211 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski), 60.212 Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, redovni (linijski), 60.220 Taksi služba, 60.230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladištenje robe, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina, 70.120 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.310 Agencija za promet nekretninama, 70.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 72.100 Pružanje savjeta o računarskoj opremi (hardwareu), 72.200 Savjetovanje i ponuda programske opreme (softwarea), 72.300 Obrada podataka, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih i knjigovodstvenih mašina i računarskih sistema (računara), 72.600 Ostale srodne računarske aktivnosti, 73.101 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama, 73.102 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama, 73.201 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim naukama, 73.202 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanističkim naukama, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.400 Reklama i propaganda, 74.820 Djelatnost pakovanja, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.410 Vozačke škole, 80.422 Obrazovanje odraslih, d.n., 92.330 Djelatnost sajmova i zabavnih parkova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

Društvo može bez upisa u sudski registar da vrši i druge djelatnosti u manjem obliku, koje služe djelatnostima koje su upisane u sudski registar koje se uobičajeno vrše uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno ili koje doprinose boljem iskorištavanjju kapaciteta i materijala koji se upotrebljava za vršenje upisane djelatnosti. 

U okviru vanjskotrgovinskog prometa Društvo obavlja, u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju, poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrovane djelatnosti Društva, a naročito: 

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima uvoz-izvoz, 

- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz. 

Društvo će vršiti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju, a naročito: 

zaključivanje ugovora, zastupanje stranih firmi, komisioni, kompenzacioni, konsignacioni i lizing poslovi: usluge u međunarodnom transportu roba, obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, izvođenje investicionih radova u inostranstvu, te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti. 

Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Turkeš (Huse) Izudin, JMBG 1007964124122, l.k. br. 04CVA5848, MUP Tešanj, Tešanj, Raduša bb, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti 

2. Cogoljević Dušan, JMBG 2809954710387, pasoš br. 001859976, SUP Beograd, Beograd, M. Svilara 20 A, Republika Srbija, prokurista bez ograničenja ovlaštenja za preduzimanje svih pravnih radnjih i poslova u ime i za račun Društva, osim prenosa i opterećenja nekretnina. 

Osobe ovlaštene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Turkeš (Huse) Izudin, JMBG 1007964124122, l.k. br. 04CVA5848, MUP Tešanj, Tešanj, Raduša bb, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti 

2. Cogoljević Dušan, JMBG 2809954710387, pasoš br. 001859976, SUP Beograd, Beograd, M. Svilara 20 A, Republika Srbija, prokurista bez ograničenja ovlaštenja za preduzimanje svih pravnih radnjih i poslova u ime i za račun Društva, osim prenosa i opterećenja nekretnina. 

(SR-810/07-Z) 

BIHAĆ 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002118 od 22. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002118 od 22. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "ENCOM" ALU FERO PLAST Sanski Most upisani su podaci o promjeni oblika društva. Društvo je ranije poslovalo pod nazivom Dioničko društvo "ENCOM" proizvodnja aluminijskih fasada, čeličnih proizvoda i PVC prozora i vrata Sanski Most. 

Društvo nastavlja poslovati pod nazivom Društvo sa ograničenom odgovornošću "ENCOM" proizvodnja aluminijskih fasada, čeličnih proizvoda i PVC prozora i vrata Sanski Most. 

(SR-478/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002058 od 8. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002058 od 8. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "INGRA" Bihać upisani su podaci o pristupanju novog osnivača u društvo i prenosu dijela udjela. Osnivači Društva su Ibrahimpašić Nenad i Ibrahimpašić Nevzeta. Osnovni kapital Društva je 3.545.171,00 KM sa pojedinačnim ulozima osnivača: 

Ibrahimpašić Nenad, sa iznosom od 1.772.585,00 KM, 

Ibrahimpašić Nevza, sa iznosom od 1.772.585,00 KM. 

Lica ovlaštena za zastupanje Društva su: 

Ibrahimpašić Nenad - direktor neograničenih ovlaštenja, i 

Ibrahimpašić Abdulgani - zamjenik direktora neograničenih ovlaštenja. 

(SR-479/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002063 od 12. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002063 od 12. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "BOSS-PAK" Sanski Most upisani su podaci o pristupanju novog člana u Društvo. Ugovorom o pristupanju OPU broj 1213/07-1 od 26. 10. 2007. godine kao novi član Društvu je pristupio Sabahudin Imamović. Osnivači Društva su Julardžija Esed i Imamović Sabahudin. Osnovni kapital Društva je 2.000,00 sa pojedinačnim ulozima osnivača: Julardžija Esed, sa iznosom od 1.700,00 KM, Imamović Sabahudin, sa iznosom od 300,00 KM. 

(SR-480/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002124 od 20. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002124 od 20. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "NOVI MOST" Bosanska Krupa upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Društva. Odlukom osnivača od 17. 10. 2007. godine raniji direktor Đemaludin Čaušević je razriješen dužnosti. Lica ovlaštena za zastupanje Društva su: Halkić Suljo - direktor neograničenih ovlaštenja, i Čaušević Đemaludin - prokurist sa zakonskim ograničenjem. 

(SR-481/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-000031 od 1. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-000031 od 1. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa ZU "DOM ZDRAVLJA" Sanski Most upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje zdravstvene ustanove. Odlukom Upravnog odbora broj 01-1-85/6 od 23. 1. 2006. godine raniji direktor Enis Šabanović razriješen je dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Ustanove je Bišćević Senada - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-482/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002055 od 12. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002055 od 12. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.d. za osiguranje "CAMELIJA" Bihać upisani su podaci o promjeni u nazivu, promjeni sjedišta i rukovodioca Poslovnice broj 24 u Lukavcu. Poslovnica je ranije poslovala pod firmom "CAMELIJA" osiguranje d.d. Bihać, Poslovnica br. 24 Lukavac. Poslovnica je ranije imala sjedište u Lukavcu, Trg bremena bb. Odlukom direktora Društva od 16. 10. 2007. godine raniji rukovodilac Bašić Enida je razriješena dužnosti. Poslovnica nastavlja poslovanje pod nazivom Dioničko društvo za osiguranje "CAMELIJA" Bihać, Poslovnica br. 24 Lukavac, sa sjedištem u Lukavcu, Partizanski put bb. Lice ovlašteno za zastupanje Poslovnice je Softić Sabina - šef Poslovnice, ograničeno do 1.000,00 KM. 

(SR-483/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002053 od 8. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002053 od 8. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.d. za osiguranje "CAMELIJA" Bihać upisani su podaci o promjeni u nazivu i promjeni sjedišta Poslovnice u Konjicu. Poslovnica je ranije poslovala pod firmom "CAMELIJA" osiguranje d.d. Bihać, Poslovnica broj 46 Konjic. Poslovnica je ranije imala sjedište u Konjicu, Maršala Tita 47. 

Poslovnica nastavlja poslovati pod nazivom Dioničko društvo za osiguranje "CAMELIJA" Bihać, Poslovnica br. 46 Konjic, sa sjedištem u Konjicu, Omladinska 3. 

(SR-484/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002054 od 8. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002054 od 8. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.d. za osiguranje "CAMELIJA" Bihać upisani su podaci o brisanju Poslovnice br. 39 u Brčkom. 

(SR-485/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-001770 od 31. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-001770 od 31. 10. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "MESOPRODUKT" Bužim upisani su podaci o povećanju osnovnog kapitala Društva. Odlukom osnivača od 23. 8. 2007. godine osnovni kapital Društva povećan je za iznos od 50.000,00 KM, tako da nakon povećanja osnovni kapital Društva iznosi 270.462,00 KM. 

(SR-486/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002057 od 2. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002057 od 2. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "ZAPAD" Bihać upisani su podaci o osnivanju društva. Društvo posluje pod nazivom Društvo sa ograničenom odgovornošću "ZAPAD" Bihać, sa sjedištem u Bihaću, Grabeška bb. Osnivač Društva je Huskić Jasmina. Lica ovlaštena za zastupanje Društva su Huskić Elvis - direktor neograničenih ovlaštenja i Huskić Senada - prokurist neograničenih ovlaštenja. Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM. Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti čkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 93.030 Pogrebne i prateće djelatnosti. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Posredovanje i zastupanje stranih firmi u prometu roba i uslug; Prevoz robe i putnika u drumskom saobraćaju; Skladištenje robe. 

(SR-487/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002030 od 29. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002030 od 29. 10. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "AJSEN-ŠPED" Cazin upisani su podaci o osnivanju podružnice u Bihaću. Podružnica posluje pod firmom Društvo sa ograničenom odgovornošću "AJSEN-ŠPED" Cazin, Podružnica za špediterske usluge, sa sjedištem u Bihaću, Izačić bb. Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice je Beganović Ajka - direktor neograničenih ovlaštenja. Djelatnost Podružnice je djelatnost ostalih agencija u saobraćaju. 

(SR-488/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002024 od 8. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002024 od 8. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "VIR" Bužim upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Društva. Odlukom osnivača broj 02-9/07 od 28. 9. 2007. godine raniji v.d. direktor Jasmin Veladžić je razriješen dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Mustafić Ferid - v.d. direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-489/07-A) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002019 od 8. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002019 od 8. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "ARECO-BH" Bosanska Krupa upisani su podaci o osnivanju društva. Društvo posluje pod nazivom Društvo sa ograničenom odgovornošću "ARECO-BH" Bosanska Krupa, sa sjedištem u Bosanskoj Krupi, Dana nezavisnosti bb. Osnivači Društva su Sjoholm Johan Birger, Ramić Adnan i d.o.o. "ENERGOMONT" Bosanska Krupa. Osnovni kapital Društva je 6.001,00 KM, sa pojedinačnim ulozima osnivača i to: 

Sjoholm Johan Birger u iznosu od 2.001,00 KM; 

Ramić Adnan u iznosu od 2.000,00 KM; 

d.o.o "ENERGOMONT" Bosanska Krupa u iznosu od 2.000,00 KM. 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Sjoholm Johan Birger - direktor neograničenih ovlaštenja. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

27.320 Hladno valjanje uzanih traka, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.710 Proizvodnja čelične buradi i sličnih posuda od čelika, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.110 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila, 29.120 . Proizvodnja pumpi i kompresora, 29.130 Proizvodnja slavina i ventila, 29.140 Proizvodnja ležaja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata, 29.210 Proizvodnja industrijskih peći, ložišta i gorionika, 29.220 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje, 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za domaćinstvo, 29.240 Proizvodnja ostalih mašina opće namjene, d.n., 29.310 Proizvodnja traktora za poljoprivredu i šumarstvo, 29.320 Proizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu i šumarstvo, 29.530 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duhana, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfrmerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicaa, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli, s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.220 Kampovi i logorišta, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Međunarodni prevoz robe; Međunarodna špedicija i špediterske usluge; Građevinarstvo; Zastupanje i predstavljanje stranih pravnih i fizičkih lica; Konsignacija i prodaja robe u slobodnim carinskim prodavnicama i slobodnim carinskim zonama; Usluge u okviru upisane djelatnosti. 

(SR-489/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-001733 od 10. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-001733 od 10. 9. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa D.o.o. "BIHAĆ-TRIKO" Bihać upisani su podaci o osnivanju društva. Sjedište Društva je u Bihaću, Ivana Frane Jukića 23. Osnivači Društva su Carlotti Sandro iz Italije i Tiatto Roberto iz Italije. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Tiatto Roberto, direktor sa neograničenim ovlaštenjima. Osnovni kapital Društva 2.000,00 KM. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

17.110 Priprema i predenje vlakana pamučnog tipa, 17.120 Priprema i predenje vlakana vunenog tipa, 17.130 Priprema i predenje češljanih vlakana, 17.140 Priprema i predenje vlakana lanenog tipa, 17.150 Priprema i predenje vlakana svilenog tipa, uključujući otpadnu svilu i pravljenje sintetičkih ili vještačkih filamenata, 17.160 Proizvodnja konca za šivenje, 17.170 Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana, 17.210 Proizvodnja tkanina pamučnog tipa, 17.220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa, 17.230 Proizvodnja tkanina od češljanog prediva, 17.240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa, 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.300 Dovršavanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za domaćinstvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.510 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod, 17.520 Proizvodnja užadi, konopca, pletenica i mreža, 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 17.600 Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina, 17.710 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa, 17.720 Proizvodnja pletenih i kukičanih pulovera, jakni i sličnih proizvoda, 18.100 Proizvodnja kožne odjeće, 18.210 Proizvodnja radne odjeće, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, osim šivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, šivene po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odjeće za dojenčad i malu djecu i sportske odjeće, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gradom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Konsignacija i prodaja robe u slobodnim carinskim prodavnicama i slobodnim carinskim zonama; Usluge iz okvira upisanih djelatnosti. 

(SR-490/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002028 od 22. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002028 od 22. 10. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "KOMUNALNO" za komunalne i uslužne djelatnosti Bosanski Petrovac upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Društva. Odlukom Nadzornog odbora od 16. 10. 2007. godine raniji direktor Huse Jukić je razriješen dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Bosnić Duško - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-491/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002008 od 10. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002008 od 10. 10. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "GRAPH-X" Bihać upisani su podaci o osnivanju društva. Društvo posluje pod nazivom Društvo sa ograničenom odgovornošću "GRAPH-X" Bihać, sa sjedištem u Bihaću, Mrežnička 13, Kamenica. 

Osnivači društva su: Wieser Johann Anton, Fink Walter Matthias, Spindler Herbert, Omeradžić Husejin. Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM, sa pojedinačnim ulozima od: 

Wieser Johann Anton, sa iznosom od 300,00 KM, 

Fink Walter Matthias, sa iznosom od 700,00 KM, 

Spindler Herbert, sa iznosom od 700,00 KM, 

Omeradžić Husejin, sa iznosom od 300,00 KM. 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Hodžić Esad - direktor neograničenih ovlaštenja. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma šinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n., 95.000 Djelatnosti domaćinstava kao poslodavaca osoblju za održavanje domaćinstva. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Međunarodni prevoz robe i putnika u cestovnom prometu; Međunarodna špedicija i špediterske usluge; Zastupanje i predstavljanje stranih pravnih i fizičkih lica; Konsignacija i prodaja robe u slobodnim carinskim prodavnicama i slobodnim carinskim zonama; Usluge u okviru upisane djelatnosti. 

(SR-492/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-001631 od 1. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-001631 od 1. 10. 2007. godine, u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o "KASAP" Cazin upisani su podaci o osnivanju društva. Sjedište Društva je u Cazinu, Gnjilavac bb. Osnivač Društva je Kasupović Alen iz Cazina. Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM. Direktor Društva sa neograničenim ovlaštenjima je Veladžić Suvad iz Bužima. 

Djelatnost društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena, 26.700 Sječenje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.700 Čišćenje objekata. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Izvođenje građevinskih radova u inostranstvu i skladištenje robe. 

(SR-493/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-001813 od 21. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-001813 od 21. 8. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa Društvo sa ograničenom odgovornošću "TEMGRAD" Bihać upisani su podaci o osnivanju društva. Sjedište Društva je u Bihaću, Ivana Frane Jukića bb. Osnivač i direktor Društva sa neograničenim ovlaštenjima je Omerdić Halid iz Bihaća. Osnovni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

45.110 Rušenje i izbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.24 i Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet u građevinarstvu; Zastupanje i predstavljanje stranih pravnih i fizičkih lica; Usluge u okviru upisane djelatnosti. 

(SR-494/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002056 od 15. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002056 od 15. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o."DRVO-SANA" Sanski Most upisani su podaci o osnivanju društva. Društvo posluje pod nazivom Društvo sa ograničenom odgovornošću export-import "DRVO-SANA" Sanski Most, sa sjedištem u Sanskom Mostu, Bulevar VII korpusa bb, Lamela A. Osnivači Društva su: Zukić Rufad, Šušić Sulejman, Gušić Senad, Zukančić Jasmin, Korkarić Senada. Osnovni kapital Društva je 5.000,00 KM, sa pojedinačnim ulozima od: 

Zukić Rufad, sa iznosom od 1.000,00 KM, 

Šušić Sulejman, sa iznosom od 1.000,00 KM, 

Gušić Senad, sa iznosom od 1.000,00 KM, 

Zukančić Jasmin, sa iznosom od 1.000,00 KM, 

Korkarić Senada, sa iznosom od 1.000,00 KM. 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Zukić Rufad - direktor neograničenih ovlaštenja. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

02.011 Uzgoj i zaštita šuma, 02.012 Iskorištavanje šuma, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinsko poslovanje robama i uslugama u okviru upisane djelatnosti; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Zastupanje stranih lica; Transport roba. 

(SR-495/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-001953 od 8. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-001953 od 8. 10. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "ROŠIĆ" Velika Kladuša upisani su podaci o osnivanju društva. Društvo posluje pod nazivom Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, export-import i usluge "ROŠIĆ" Velika Kladuša, sa sjedištem u Velikoj Kladuši, Polje bb, Polje. Osnivač i direktor Društva sa neograničenim ovlaštenjima je Rošić Sejad. Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.740 Popravak d.n., 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti 

(SR-496/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-001949 od 1. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-001949 od 1. 10. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "AUSTROTHERM BH" Bihać upisani su podaci o promjeni sjedišta društva. Ranije sjedište Društva bilo je u Bihaću, Muhsina Rizvića 19. Društvo nastavlja poslovati sa sjedištem u Bihaću, Turija bb. 

(SR-497/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002115 od 21. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002115 od 21. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "MIND" Cazin upisani su podaci o osnivanju podružnice u Bihaću. Podružnica posluje pod firmom Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet roba, usluga, nepokretnosti i prava "MIND" Cazin, Podružnica za špediterske usluge Bihać, sa sjedištem u Bihaću, Izačić bb. Djelatnost Podružnice je djelatnost ostalih agencija u saobraćaju. Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice je Dolić Nesima - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-498/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002121 od 21. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002121 od 21. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "ErG Inženjering" Sanski Most upisani su podaci o osnivanju društva. Društvo posluje pod nazivom Društvo sa ograničenom odgovornošću "ErG Inženjering" Preduzeće za građevinarstvo, inženjering, konstalting i trgovinu nekretninama, sa sjedištem u Sanskom Mostu, Šejkovača bb. 

Osnivač društva je Gvožđar Sabit. Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Trožić Rifet - direktor neograničenih ovlaštenja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem poslovanju 

45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet u okviru upisane djelatnosti 

(SR-499/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002069 od 8. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002069 od 8. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "METROPOL" Cazin upisani su podaci o dopuni djelatnosti Društva. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem poslovanju 

25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja čelične buradi i sličnih posuda od čelika, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gradom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim pro izvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladištenje robe, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinsko poslovanje prehrambenim i neprehrambenim proizvodima; Međunarodni transport roba u drumskom saobraćaju; Skladištenje roba - konsignaciona skladišta, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga. 

(SR-500/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002047 od 8. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002047 od 8. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "DRVOPROREZ-HEDO" Cazin upisani su podaci o prenosu udjela i promjeni lica ovlaštenog za zastupanje. Raniji osnivač Omerčević Mehmed prenio je svoj udio u Društvu temeljem Ugovora o prenosu udjela OPU broj 1002/07 od 1. 11. 2007. godine. Odlukom osnivača od 1. 11. 2007. godine raniji direktor Omerčević Mehmed je razriješen dužnosti. Osnivač Društva je d.o.o. "MIMAR" Cazin, Donja Koprivna 16. Osnovni kapital Društva je 25.430,00 KM. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Omerčević Emir - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-501/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002120 od 21. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002120 od 21. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "INTEGRAL-SM" Ključ upisani su podaci o osnivanju društva. Društvo posluje pod nazivom Društvo sa ograničenom odgovornošću "NTEGRAL-SM" Ključ, sa sjedištem u Ključu, Velagići - Industrijska zona bb. Osnivač Društva je Salihović Merima. Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Salihović Merima - direktor neograničenih ovlaštenja. 

Djelatnost Društva je: 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu: Salihović Merima, direktor bez ograničenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

02.011 Uzgoj i zaštita šuma, 02.012 Iskorištavanje šuma, 02.020 Uslužne djelatnosti u šumarstvu i iskorištavanju šuma, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 21.110 Proizvodnja celuloze, 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za domaćinstvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.240 Proizvodnja tapeta, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet u okviru upisane djelatnosti 

(SR-502/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002043 od 29. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002043 od 29. 10. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "KULAUZ" Bihać upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Društva. Odlukom osnivača od 23. 10. 2007. godine raniji direktor Suada Kulauzović je razriješena dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Kulauzović Haris - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-503/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002070 od 21. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002070 od 21. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "VAR-DJEL" Bužim upisani su podaci o osnivanju društva. Društvo posluje pod nazivom Društvo sa ograničenom odgovornošću "VAR-DJEL" BUŽIM, sa sjedištem u Bužimu, Zaradostovo 231. 

Osnivač Društva je Cinac Ibrahim. Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je: Cinac Adnan - direktor neograničenih ovlaštenja. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja čelične buradi i sličnih posuda od čelika, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinsko poslovanje prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Prevoz robe u drumskom saobraćaju; Skladištenje robe. 

(SR-504/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002066 od 13. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002066 od 13. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "BAUERFEIND" Bihać upisani su podaci o promjeni rukovodioca Podružnice u Tuzli. Odlukom direktora OPU broj 1627/07 od 22. 10. 2007. godine raniji šef Podružnice u Tuzli Mirsad Šehović je razriješen dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice je Begović Samir - šef Podružnice neograničenih ovlaštenja. 

(SR-505/07-B) 

TRAVNIK 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002352 od 21. 12. 2007. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-4928, za Tvornica građevinskog materijala "EUROPORIT" CORPORATION" d.o.o. Vitez, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o usklađivanju djelatnosti br. OPU-2352/07 od 11. 12. 2007. godine. 

Djelatnost Društva: 

14.110 Vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, 14.121 Vađenje krečnjaka i krede, 14.122 Vađenje sirovog gipsa, 14.210 Vađenje šljunka i pijeska, 14.220 Vađenje gline i kaolina, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za građevinarstvo od pečene gline, 26.520 Proizvodnja kreča, 26.530 Proizvodnja gipsa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena, 26.700 Sječenje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.510 Kantine, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 64.200 Telekomunikacije. 

(SR-133/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002246 od 21. 12. 2007. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-141, za Ugostiteljsko trgovačko društvo na veliko i malo "BEST" d.o.o. Travnik, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Ugovor o osnivanju Poslovne jedinice u Kreševu br. OPU-1478/07 od 30. 10. 2007. 

Naziv Podružnice: UTD "BEST" d.o.o. Travnik, Poslovna jedinica "Supermarket-Best" 

Kreševo. 

Sjedište: Kreševo, Podgaj bb. 

Osoba ovlaštena za zastupanje: Frančić Stipo, direktor, i Rajić Mato, zamjenik, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrirane djelatnosti. 

Djelatnosti Podružnice: 

52.100; 52.120; 52.210; 52.220; 52.230; 52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 52.330; 52.410; 52.420; 52.430; 52.441; 52.442; 52.450; 52.470; 52.481; 52.482; 52.483; 52.484; 52.485; 52.487; 55.402; 55.403; 90.010. 

(SR-134/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002136 od 21. 12. 2007. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1 -5137, za Tvornica građevinskog materijala "EUROPORIT" CORPORATION" d.o.o. Vitez, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o usklađivanju Društva br. OPU-1672/07, Ugovor o prijenosu udjela br. OPU-1452/07 od 26. 10. 2007. godine. 

Osnivač: Bilal Amer iz Donjeg Vakufa 

Visina uplaćenog temeljnog kapitala: 2.000,00 KM (Bilal Amer 100%) 

Djelatnost Društva: 

51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom i avionima, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju. 

(SR-135/07-TR) 

Rješenjem Općinskog sud u Travniku broj 051-0-Reg-07-002078 od 24. 12. 2007. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-3523, za Proizvodno, trgovinsko i uslužno društvo "BH-Komerc" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o usklađivanju Društva br. OPU-1405/07, Ugovor o promjeni direktora br. OPU-1088/07. 

Osoba ovlaštena za zastupanje Ljubunčić Semir, direktor, bez ograničenja ovlaštenja. 

Djelatnost Društva: 

01.240 Uzgoj peradi, 15.320 Proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.330 Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n., 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kolača, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna, 15.860 Prerada čaja i kafe, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; mpregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.400 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.410 Fasadni i štrukatumi radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n. 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.403 Kafane, 55.520 Ketering, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 72.300 Obrada podataka, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

(SR-136/07-TR) 

Općinski sud u Travniku, Rješenjem broj 051-0-Reg-07-002064 od 10. 10. 2007. godine, upisao je sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač: Društvo ograničene odgovornisti za trgovinu i usluge "M-TIFA" d.o.o. Vitez, donijelo je Odluku o povećanju kapitla Društva br. OPU-1796/07 od 28. 9. 2007. godine. 

Visina temeljnog kapitala: novac 329.000,00 KM 

Imovina u nekretninama: 948.863,00 KM 

Kapital Društva: 1.277.863,00 KM 

(SR-137/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002308 od 21. 12. 2007. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-4068, za "LIMPRODUKT" Društvo za proizvodnju i trgovinu Kreševo, s ograničenom odgovornošću, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o usklađivanju djelatnosti br. OPU-2437/07 od 20. 11. 2007. godine. 

Djelatnost Društva: 

28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.400 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.710 Proizvodnja čelične buradi i sličnih posuda od čelika, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.420 Ugradnja stolarije, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 32.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n. 

(SR-138/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002318 od 24. 12. 2007. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 51-01-0013-07, za Prometno, proizvodno i uslužno društvo "BEGA-PROMET" društvo ograničene odgovornosti, Lupnica Jajce, kako slijedi: 

Osnivač: Begić Asim donio je Odluku o osnivanju društva br. OPU-2456/07 od 3. 12. 2007. godine. 

Naziv Društva: Prometno, proizvodno i uslužno društvo "BEGA-PROMET" društvo ograničene odgovornosti, Lupnica, Jajce 

Skraćena oznaka: PPUD "BEGA-PROMET" d.o.o. Lupnica Jajce, Lupnica bb. 

Sjedište: Lupnica, Jajce 

Visina uplaćenog temeljnog kapitala: 2.000,00 KM (Begić Asim 100%) 

Osoba ovlaštena za zastupanje: Dervišić Mirsad, direktor, bez ograničenja ovlaštenja. 

Djelatnost Društva: 

20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 55.300 Restorani, 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju. 

(SR-139/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002351 od 24. 12. 2007. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-5180, za "VIZIUM" d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge Bugojno, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o usklađivanju društva br. OPU-1457/07 od 11. 12. 2007. godine. 

Djelatnost Društva: 

14.110 Vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, 14.121 Vađenje krečnjaka i krede, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika. 

(SR-140/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002333 od 21. 12. 2007. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-4782, za "AM JEEP" Društvo ograničene odgovornosti Vitez, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o usklađivanju djelatnosti br. OPU-2535/07 od 3. 12. 2007. godine; Odluku o izmjeni Statuta društva br. OPU-2535/2007-1 i Odluku o promjeni direktora Društva br. 57/07 od 3. 12. 2007. 

Osoba ovlaštena za zastupanje Srećko Garić, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrirane djelatnosti. 

Djelatnost Društva: 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande. 

(SR-141/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002334 od 21. 12. 2007. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-4830, za "BISTUA NOVA" Društvo ograničene odgovornosti Vitez, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o usklađivanju djelatnosti br. OPU-2533/07 od 3. 12. 2007. godine. 

Djelatnost Društva: 

25.110 Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

(SR-142/07-TR) 

Općinski sud u Travniku, 051-0-Reg-07-002056 od 13. 12. 2007. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda broj 1-652, slijedeći podaci za "MLINPEK-ŽITAR" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju mlinarskih i pekarskih proizvoda Jajce. 

"MLINPEK-ŽITAR" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju mlinarskih i pekarskih proizvoda Jajce, donio je Odluku o dopuni djelatnosti Društva sa usklađivanjem br. OPU-1732/07 i imenovanju direktora Društva od 10. 9. 2007. 

Djelatnosti Društva: 

01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i zečijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kolača, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun. 

Osoba ovlaštena za zastupanje: Bojanić Jozo, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-143/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-001916 od 24. 12. 2007. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-5180, za "VIZIUM" d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge Bugojno, kako slijedi: 

Društvo je donijelo odluku o povećanju osnovnog kapitala br. OPU-838/07 od 13. 8. 2007. godine. 

Visina uplaćenog temeljnog kapitala 2.000,00 KM, povećanje u stvarima 81.110,00 KM. Ukupan kapital: 83.110,00 KM. 

(SR-144/07-TR) 

Općinski sud u Travniku, O51-0-Reg-07-002284 od 30. 11. 2007. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda broj 1-4503, slijedeći podaci za "CITRON" Društvo sa ograničenom odgovornošću Vitez, donijelo je Odluku o usklađivanju djelatnosti br. OPU-1680/07 od 19. 11. 2007. 

Usklađivanje djelatnosti 

01.121 Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja, 01.132 Gajenje voća, 01.411 Iskorištavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Uređivanje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju. 

(SR-145/07-TR) 

Općinski sud u Travniku, 051-0-Reg-07-002283 od 12. 12. 2007. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda broj 51-05-0007-07, slijedeći podaci za "E.M.G. VITING" Proizvodno-uslužno i prometno društvo Vitez, "E.M.G. VITING" d.o.o. Vitez 

Naziv Društva: "E.M.G. VITING" Proizvodno-uslužno i prometno društvo Vitez 

Skraćena oznaka: "E.M.G. VITING" d.o.o. Vitez 

Sjedište: Sadovača bb, Sadovače, Vitez 

Visina uplaćenog temeljnog kapitala: 2.000,00 KM u novcu (Salkić Suad 100%) 

Osoba ovlaštena za zastupanje: Salkić Zejnada, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrirane djelatnosti. 

Djelatnost Društva: 

31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije električne energije, 33.300 Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duhanskim proizvodima, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, .52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardwarea), 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza. 

(SR-146/07-TR) 

Općinski sud u Travniku, Rješenjem broj 051-0-Reg-07-002071 od 29. 10. 2007. godine, upisao je sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač: "ASD-VT" Autoservis i dijelovi d.o.o. Vitez, donijelo je Odluku o promjeni direktora Društva br. 01-05/07 od 12. 9. 2007. godine. 

Osoba ovlaštena za zastupanje: Miro Boras, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-147/07-TR) 

Općinski sud u Travniku, O51-0-Reg-07-002326 od 6. 12. 2007. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda broj 1-4494, slijedeći podaci za "TEHNIKA" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, donijelo je Odluku o usklađivanju djelatnosti br. OPU-2570/07 od 5. 12. 2007. i o imenovanju ovlaštene osobe u vanjskotrgovinskoj djelatnosti. 

Usklađivanje djelatnosti 

28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladišta i stovarišta. 

Osoba ovlaštena za zastupanje: Dželihodžić Derviš, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-148/07-TR) 

Općinski sud u Travniku, O51-0-Reg-07-002138 od 6. 12. 2007. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda broj 1-4833, slijedeći podaci za "DIVOVIĆ" Društvo ograničene odgovornosti Paklarevo, Travnik, donijelo je Odluku o usklađivanju djelatnosti br. OPU-2259/07 od 3. 12. 2007, Odluku o izmjeni Statuta Društva OPU-2529/07, Ugovor o prijenosu udjela br. OPU-1419/07, Odluku o promjeni direktora Društva br. 19/07. 

Usklađene djelatnosti 

20.101 Proizvodnja rezane grade, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pruća i drugih pletarskih materijala, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladišta i stovarišta. 

Osoba ovlaštena za zastupanje Šantić Drago, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-149/07-TR) 

Općinski sud u Travniku, O51-0-Reg-07-002248 od 6. 12. 2007. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda broj 1-1234, slijedeći podaci za TISKARA "ROTO-GRAF" Društvo sa ograničenom odgovornošću Vitez, donijelo je Odluku o usklađivanju djelatnosti br. OPU-2476/07 od 28. 11. 2007. i promjena ovlaštene osobe br. 37/07. 

Usklađene djelatnosti 

22.120 Izdavanje novina, 22.150 Ostala izdavačka djelatnost, 22.210 Štampanje novina, 22.230 Knjigovezački radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 22.250 Pomoćne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju. 

Osoba ovlaštena za zastupanje Barešić Ivica, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-150/07-TR) 

Općinski sud u Travniku, 051-0-Reg-07-002286 od 13. 12. 2007. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda broj 1-141, slijedeći podaci za Ugostiteljsko trgovačko društvo na veliko i malo "BEST" d.o.o. Travnik. 

Društvo je donijelo Odluku o osnivanju Poslovne jedinice u Kiseljaku br. OPU-1674 od 19. 11. 2007. godine. 

Naziv Poslovne jedinice: Ugostiteljsko trgovačko društvo na veliko i malo "BEST" d.o.o. Travnik, Poslovna jedinica "Samoposluga" Kiseljak. 

Sjedište: Kiseljak, Zenički put bb. 

Osoba ovlaštena za zastupanje Frančić Stipo, direktor, i Rajić Mato, zamjenik direktora, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrirane djelatnosti. 

Djelatnost Poslovne jedinice: 

52.110; 52.120; 52.210; 52.220; 52.230; 52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 52.330; 52.410; 52.420; 52.430; 52.441; 52.450; 52.470; 52.481; 52.482; 52.483; 52.484; 52.485; 52.487; 55.402; 55.403; 90.010; 90.020. 

(SR-151/07-TR) 

Općinski sud u Travniku, 051-0-Reg-07-002257 od 14. 12. 2007. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda broj 1-4432, slijedeći podaci za DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI "D & D" Novi Travnik. 

Društvo je donijelo Odluku o usklađivanju djelatnosti broj OPU-2603/07 od 26. 11. 2007. godine. 

Djelatnost Društva: 

17.300 Dovršavanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za domaćinstvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 18.100 Proizvodnja kožne odjeće, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, osim šivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, šivene po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odjeće za dojenčad i malu djecu i sportske odjeće, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.200 Proizvodnja kofera, ručnih torbi i sličnih proizvoda, sedlarskih i saračkih proizvoda, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože. 

(SR-152/07-TR) 

Općinski sud u Travniku, 051-0-Reg-07-002255 od 12. 12. 2007. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda broj 1-4503, slijedeći podaci za "CITRON" Društvo ograničene odgovornosti Vitez. 

Društvo je donijelo Odluku o osnivanju Poslovne jedinice "Supermarket" Busovača broj OPU-1585/07 od 5. 11. 2007. godine. 

Naziv Poslovne jedinice: "CITRON" Društvo ograničene odgovornosti Vitez, Poslovna jedinica "Supermarket" Busovača. 

Sjedište: Busovača, Zagrebačka bb. 

Osoba ovlaštena za zastupanje: Rajić Josip, direktor PJ , bez ograničenja ovlaštenja u okviru registarske djelatnosti. 

(SR-153/07-TR) 

Općinski sud u Travniku, 051-0-Reg-07-002249 od 14. 12. 2007. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda broj 1-4432, slijedeći podaci za DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI "D & D" Novi Travnik. 

Društvo je donijelo Odluku o prenosu udjela br. OPU-2168/07 od 31. 10. 2007. 

Osnivač: Dragić Darko iz Novog Travnika 

Visina uplaćenog temeljnog kapitala: 2.000,00 KM (Dragić Darko 100%) 

(SR-154/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002325 od 15. 1. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-4510, za TDizel Društvo ograničene odgovornosti Novi Travnik, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o usklađivanju djelatnosti br. OPU-2426/07-1 od 27. 12. 2007. godine. 

Djelatnost Društva: 

01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 02.011 Uzgoj i zaštita šuma, 02.012 Iskorištavanje šuma, 02.020 Uslužne djelatnosti u šumarstvu i iskorištavanju šuma, 14.210 Vađenje šljunka i pijeska, 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje, 17.110 Priprema i predenje vlakana pamučnog tipa, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 22.250 Pomoćne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 23.201 Proizvodnja derivata nafte, 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za građevinarstvo od pečene gline, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, 29.240 Proizvodnja ostalih mašina opće namjene, d.n., 29.310 Proizvodnja traktora za poljoprivredu i šumarstvo, 29.710 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo, 35.500 Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava, d.n., 37.100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, 40.111 Proizvodnja hidroelektrične energije, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duhanskim proizvodima, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 55.102 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.234 Ostali smještaj, d.n., 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 71.100 Iznaj mljivanje automobila, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja. 

(SR-155/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002346 od 16. 1. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-4288, za Proizvodno,trgovinsko i ugostiteljsko društvo "METABO "d.o.o. Donje Putićevo, Travnik, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o osnivanju Poslovne jedinice br. OPU-2557/07 od 10. 12. 2007. godine. 

Naziv PJ: Proizvodno,trgovinsko i ugostiteljsko društvo "METABO "d.o.o. Donje Putićevo, Travnik, Podružnica br. 1 - Sanski Most. 

Sjedište: Bulevar 7. korpusa bb, Sanski Most. 

Osoba ovlaštena za zastupanje Babić Vjekoslav, voditelj PJ, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrirane djelatnosti. 

Djelatnost Društva: 

52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama. 

(SR-156/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002360 od 7. 1. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 51-01-0004-08, za Društvo za trgovinu i usluge "MOBY ELECTRONIC" d.o.o. Bogojno, kako slijedi: 

Osnivač: Hadžimehanović Ademir je donio Odluku o osnivnaju društva br. OPU-1493/07 od 4. 12. 2007. godine. 

Naziv Društva: Društvo za trgovinu i usluge "MOBY ELECTRONIC" d.o.o. Bogojno 

Skraćena oznaka: "MOBY ELECTRONIC" d.o.o. Bugojno 

Sjedište: Sulatan-Ahmedova 114, Bugojno 

Visina uplaćenog temeljnog kapitala: 2.000,00 (Hadžimehanović Ademir 100%) 

Osoba ovlaštena za zastupanje: Hadžimehanović Ademir, direktor, bez ograničenja 

ovlaštenja. 

Djelatnost Društva: 

51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak d.n., 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardwarea), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.710 Djelatnosti kockarnica i kladionica, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, izvoz-uvoz; Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima, izvoz-uvoz; Usluge u vanjskotrgovinskom prometu. 

(SR-157/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002341 od 15. 1. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-1971, za "VERONA" Društvo za proizvodnju, promet i usluge, d.o.o. BUSOVAČA, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o usklađivanju djelatnosti br. OPU-3/2008 od 3. 1. 2008. i Odluku o prestanku rada Poslovne jedinice Zenica. 

Poslovna jedinica: "VERONA" Društvo za proizvodnju, promet i usluge, d.o.o. BUSOVAČA, Poslovna jedinica ZENICA prestaje sa radom. 

Djelatnost Društva: 

14.110 Vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kolača, 26.110 Proizvodnja ravnog stakla, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe, 26.700 Sječenje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n., 37.100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje, 93.030 Pogrebne i prateće djelatnosti. 

(SR-158/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002328 od 11. 1. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-3295, za "TAMEX" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Busovača, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o usklađivanju djelatnosti br. OPU-2555/07 od 5. 12. 2007. i Odluku o promjeni sjedišta br. OPU-2555/07-1 od 5. 12. 2007. 

Sjedište: Kačuni bb, Busovača 

Djelatnost Društva: 

15.981 Proizvodnja mineralne vode, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 22.220 Štampanje, d.n., 24.510 Proizvodnja sapuna i deterdženata, preparata za čišćenje i poliranje, 25.110 Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila, 25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 26.110 Proizvodnja ravnog stakla, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za građevinarstvo od pečene gline, 26.510 Proizvodnja cementa, 26.520 Proizvodnja kreča, 26.530 Proizvodnja gipsa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 28.620 Proizvodnja alata, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.441 Farbarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenim proizvodima, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 93.040 Djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja. 

(SR-159/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002329 od 8. 1. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-4563, za "CM-COSMTIC MARKET" d.o.o. Vitez, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o osnivanju Poslovne jedinice br. 39 - Sanski Most br. OPU-2582/07 od 5. 12. 2007. godine. 

Naziv Poslovne jedinice: "CM-COSMETIC MARKET" d.o.o. Vitez, Poslovna jedinica CM-40 Cazin. 

Sjedište: Bošnjačkih šehida bb, Cazin. 

Osoba ovlaštena za zastupanje Grebenar Draga, direktor Podružnice, bez ograničenja ovlaštenja. 

Djelatnost PJ: 

51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za kućanstvo, d.n., 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama. 

(SR-160/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002328 od 11. 1. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-4235, za "ROMANOV" Društvo ograničene odgovornosti Jajce, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o usklađivanju djelatnosti br. OPU-2532/07 od 5. 12. 2007. 

Djelatnost Društva: 

92.710 Djelatnosti kockarnica i kladionica 

(SR-161/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002391 od 16. 1. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-4563, za "CM-COSMTIC MARKET" d.o.o. Vitez, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o osnivanju Poslovne jedinice br. 40 - Cazin br. OPU-2882/07 od 28. 12. 2007. godine. 

Naziv Poslovne jedinice: "CM-COSMETIC MARKET" d.o.o. Vitez, Poslovna jedinica CM-40 Cazin. 

Sjedište: Bošnjačkih šehida bb, Cazin. 

Osoba ovlaštena za zastupanje Grebenar Draga, direktor Podružnice, bez ograničenja ovlaštenja. 

Djelatnost PJ: 

51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za kućanstvo, d.n., 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama. 

(SR-162/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002372 od 15. 1. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-87, za "POLIPAK" Društvo sa ograničenom odgovornosti, "POLIPAK" d.o.o. Kiseljak, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o usklađivanju djelatnosti br. OPU-2674 od 11. 12. 2007. i Odluku o imenovanju direktora br. 01-127/07 od 25. 10. 2007. 

Osoba ovlaštena za zastupanje Mrnjavac Ivica, direktor, bez ograničenja ovlaštenja. 

Djelatnost Društva: 

25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi: savjetodavni poslovi u vezi s porezom. 

(SR-163/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002353 od 15. 1. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-1616, za Privredno društvo za proizvodnju, promet i ugostiteljstvo "VESNA-S" d.o.o. Bugojno, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o usklađivanju djelatnosti br. 01-54/07 od 5. 12. 2007. 

Djelatnost Društva: 

02.012 Iskorištavanje šuma, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli, s restoranom, 55.220 Kampovi i logorišta, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.300 Restorani, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju. 

(SR-164/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002377 od 8. 1. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-4235, za "TEHNOMETAL" Društvo za proizvodnju i promet Kreševo, d.o.o., kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o osnivanju Podružnice br. OPU-2804/07 od 24. 12. 2007. 

Naziv Podružnice: "TEHNOMETAL" Društvo za proizvodnju i promet Kreševo, d.o.o., Podružnica "TEHNOMETAL" Sarajevo. 

Sjedište: Trg heroja 32, Sarajevo 

Djelatnost Podružnice: 

28.400 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala, metalurgija praha, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladišta i stovarišta. 

(SR-165/07-TR) 

ŠIROKI BRIJEG 

Općinski sud u Širokom Brijegu, Rješenjem broj U/I-786/05 od 23. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o usuglašavanju br. 02-02-111/05 od 29. 4. 2005. i Odlukom o izmjenama Odluke o usuglašavanju br. 02-19-217/05 od 31. 8. 2005. usuglašava se pravni status Vodoprivrednog Javnog poduzeća AKUMULACIJA TRIBISTOVO POSUŠJE p.o. prema Zakonu o javnim poduzećima i ZGD. Tvrtka Društva glasi: Vodoprivredno Javno poduzeće "AKUMULACIJA TRIBISTOVO" d.o.o. Posušje. 

Skraćeni naziv glasi: "AKUMULACIJA TRIBISTOVO" Posušje d.o.o. 

Sjedište Društva je u Posušju, a poslovna adresa glasi: Fra Grge Martića bb. 

Temeljni kapital se preračunava u važeću monetarnu jedinicu i iznosi 61.827,00 KM. Djelatnosti Društva u unutarnjem prometu se mijenjaju i glase: Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode, Visokogradnja, Niskogradnja, Održavanje objekata visokogradnje niskogradnje i njihovih dijelova, Izgradnja hidrograđevnih objekata, Održavanje hidrograđevinskih objekata, Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu. Djelatnost vanjskotrgovinskog prometa glasi: izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvođenja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji. Za ravnatelja Društva imenuje se: Bosiljko Oreč iz Posušja s ovlaštenjem zastupanja i predstavljanja Društva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograničenja. Razrješava se privremeni poslovodni organ poduzeća Mate Gavran. 

(SR-01/05-ŠB) 

Općinski sud u Širokom Brijegu, Rješenjem broj U/I-802/05 od 23. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom br. 02-02-109/05 od 29. 4. 2005. odnosno Odlukom o izmjenama Odluke o usuglašavanju pravnog statusa br. 02-19-193/05 od 27. 7. 2005. i br. 02-19-215/05 od 31. 8. 2005. usuglašava se pravni status Javnog poduzeća VETERINARSKA STANICA p.o. POSUŠJE sa Zakonom o javnom zdravstvu i Zakonom o gospodarskim društvima. Mijenja se oblik poslovanja poduzeća iz p.o. u d.o.o. - društvo s ograničenom odgovornošću. 

Tvrtka Društva se mijenja i glasi: JAVNO PODUZEĆE VETERINARSKA STANICA d.o.o. POSUŠJE. 

Sjedište Društva je u Posušju na poslovnoj adresi Fra Grge Martića bb. 

Temeljni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM. 

Djelatnosti Društva u unutarnjem prometu su: Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, Uzgoj goveda za mlijeko i priplod, Uzgoj ovaca i koza, Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, Uzgoj svinja, Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, Uzgoj ostalih životinja na drugom mjestu nespomeuntih, Čišćenje svih vrsta objekata, Veterinarske djelatnosti. 

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa se brišu. Upravu Društva čini jedan član Stjepan Spajić iz Gruda, ravnatelj Društva s ovlaštenjem zastupanja i predstavljanja Društva u poslovima unutarnjeg poslovanja bez ograničenja. Briše se osoba ovlaštena za zastupanje u vanjskotrgovinskom prometu. 

(SR-02/05-ŠB) 

Općinski sud u Širokom Brijegu, Rješenjem broj U/I-818/05 od 5. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Damir Pavković iz Posušja, Vrpolje-Mukinje bb, JMBG 2806981152397 vlastitim sredstvima osniva Društvo s ograničenom odgovornosti. Društvo će poslovati pod tvrtkom: VETERINARSKA STANICA RAKITNO -VRPOLJE d.o.o. POSUŠJE, Sjedište Društva je u Posušju na poslovnoj adresi Vrpolje bb. 

Pečat Društva je pravokutnog oblika i služi za ovjeru dokumentacije. Za osnivanje i početak rada Društva osnivatelj osigurava sredstva odnosno temeljni kapital u iznosu 2.000,00 KM - u novcu. Djelatnosti Društva u unutarnjem prometu su: Uzgoj stoke , peradi i ostalih životinja, Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, Uzgoj goveda za mlijeko i priplod, Uzgoj ovaca i koza, Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, Uzgoj svinja, Uzgoj peradi, Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, Uzgoj ostalih životinja na drugom mjestu nespomenutih, Veterinarske djelatnosti, utvrđuju postoji li sumnja na zarazno oboljenje, provode odgovarajuće veterinarsko - zdravstvene mjere sprječavanja širenja zaraznog oboljenja, koje je držatelj životinje dužan odmah izvršiti, u slučaju sumnje na zarazno oboljenje, uzmu odgovarajući dijagnostički materijal i dostavljaju ga na pretragu u Veterinarski institut Federacije Bosne i Hercegovine ili Veterinarski zavod Županije ili drugi ovlašteni laboratorij, provode preventivna cijepljenja, propisane dijagnostičke i druge pretrage radi zaštite zdravlja životinja i ljudi, te mjere za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih oboljenja i zoonoza, provode preventivna cijepljenja, dijagnostička ispitivanja i laboratorijske pretrage radi zaštite zdravlja životinja, obavljaju preglede oboljelih životinja i razudbu lešina, ispitivanja uzročnika oboljenja ili uginuća životinja, osnovna laboratorijska ispitivanja, te promatranje životinja, otkrivaju i prijavljuju pojavu zaraznog oboljenja ili sumnju na pojavu zaraznog oboljenja, liječe oboljele životinje, obavljaju kirurške, porodiljne i druge veterinarske zahvate na životinjama, liječe neplodnost, te provode umjetnu oplodnju životinja i prijenos oplođenih jajnih stanica (embriotransfer), provode mjere veterinarske zaštite okoliša radi sprječavanja širenja i suzbijanja zaraznih oboljenja životinja (dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i radiološku dekontaminaciju) i zoonoza, vode propisanu evidenciju i dokumentaciju, izdaju putovnice za životinje i druge potvrde kada je to ovim zakonom određeno, provode veterinarsko - stočarsku izobrazbu u pogledu očuvanja i unaprijeđenja zdravlja i reprodukcije životinja, organiziraju i provode obilježavanje životinja sukladno ovom zakonu i vode propisanu evidenciju i registar obilježenih životinja, vrše promet na veliko i malo opreme i sredstava za unaprjeđenje stočarstva, stočne hrane i dodataka stočnoj hrani, aditiva, živih životinja i jajnih stanica , sredstava i opreme za kućne ljubimce, egzotiku i akvaristiku, organiziraju uzgoj i proizvodnju životinja, mesa, mlijeka, jaja i drugih proizvoda životinjskog podrijetla, obavljaju propisane veterinarsko - zdravstvene preglede živih životinja, životinja namijenjenih za klanje, pregled mesa i organa zaklanih životinja, namirnica životinjskog podrijetla u unutarnjem prometu ,proizvodnji i skladištenju obavljaju i sve druge poslove iz veterinarske djelatnosti određene Statutom Društva sukladno zakonu. 

Djelatnosti Društva u vanjskotrgovinskom prometu su: vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima u okviru registrirane djelatnosti unutarnjeg prometa. Upravu Društva čini jedna osoba Sanela Avdagić - Tanković direktor Društva s ovlaštenjem zastupanja i predstavljanja društva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograničenja osim u poslovima sklapanja ugovora o kreditima, te sklapanja poslova čija vrijednost prelazi iznos 100.000,00 KM po pojedinom aktu raspolaganja za što joj je potrebna suglasnost člana Društva. 

(SR-03/05-ŠB) 

Općinski sud u Širokom Brijegu, Rješenjem broj U/I-00819/05 od 22. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Ugovorom o prijenosu djela udjela u Društvu NATIVA d.o.o. Ljubuški, Dragan Mišetić prenosi dio udjela u iznosu od 2.600,00 KM, što predstavlja 26% od temeljnog kapitala na BECO Aktiengesellschaft, Pflugstrasse 7 iz Vaduza, Liechtenstein, a ostatak udjela u iznosu od 2.600,00 KM, što predstavlja 26% od temeljnog kapitala zadržava za sebe. Nakon prijenosa stanje udjela je sljedeće: Dragan Mišetić 2.600,00 KM ili 26%, HYPO Alpe Adria-Consultants d.o.o. Sarajevo 4.800,00 KM ili 48% i BECO Aktiengesellchaft 2.600,00 KM ili 26%. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-04/05-ŠB) 

Općinski sud u Širokom Brijegu, Rješenjem broj U/I-868/05 od 22. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na temelju članka 20. Statuta BRANCK - CAFFE d.o.o. BROĆANAC - POSUŠJE, jedini član Društva Jadranka Ćuk iz Posušja, dana 27. lipnja 2005. godine, donosi Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva BRANCK - CAFFE d.o.o. BROĆANAC - POSUŠJE. Temeljni kapital povećava se na način da u temeljnu glavnicu član Društva unosi novac u vidu uplata u korist povećanja temeljnog kapital u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM. Nakon prednjeg povećanja temeljni kapital Društva iznosi 2.654.099,65 KM. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-05/05-ŠB) 

Općinski sud u Širokom Brijegu, Rješenjem broj U/I-877/05 od 19. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivateljica Mara Vukšić iz Ljubuškog osobnim sredstvima osnovala je društvo s ograničenom odgovornošću koje posluje pod tvrtkom MIV & MM d.o.o. Ljubuški. Sjedište Društva je u Ljubuškom, Centar II Lamela 2. 

Djelatnost Društva je: 

Trgovina motornim vozilima na veliko, Trgovina motornim vozilima na malo, Posredništvo u trgovini motornim vozilima, Održavanje i popravka motornih vozila, Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Održavanje i popravka motocikla, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko voćem i povrćem, Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, Trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, Trgovina na veliko kavom, čajevima, kakaom i začinima, Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odjećom, Trgovina na malo odjevnim predmetima, Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, Trgovina na veliko proizvodima za široku potrošnju, Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i rudama metala, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priključcima i oruđem uključujući traktore, Ostala trgovina na veliko, Trgovina na malo voćem i povrćem, Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na malo ribom, školjkam i rakovima, Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na malo duhanskim proizvodima, Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, Trgovina na malo uredskom opremom i računalima, Trgovina na malo sportskom opremom, Trgovina na malo igrama i igračkama, Trgovina na malo cvijećem, Trgovina na malo gorivom, Financijski zakup (leasing ), Ostalo financijsko posredovanje, d.n., Pomoćne djelatnosti povezane s financijskim posredovanjem, Reklame i propagande, Ostala poslovna djelatnost d.n., Obrada podataka, Ostale srodne računalne aktivnosti, Savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem, Djelatnost pakiranja, zastupanje, komisione usluge i marketing Računovodstveni, knjigovodstveni, savjetodavni poslovi u vezi poreza, Posredovanje, zastupanje, konsignacijske usluge, otprema i doprema robe (špedicija ) i marketing. U vanjskotrgovinskom prometu Društvo će obavljati poslove: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti unutarnjeg prometa, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacijskih skladišta. U unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu Društvo će zastupati i predstavljati Uprava Društva, koju čini jedna osoba i to Mara Vukšić, direktor Društva bez ograničenja. 

(SR-06/05-ŠB) 

Općinski sud u Širokom Brijegu, Rješenjem broj U/I-899/05 od 20. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Zdravko Šimić iz Gruda, Hrvatskih branitelja bb, osniva društvo sa ograničenom odgovornosti pod tvrtkom: POP TRADE d.o.o. Grude sa sjedištem u Grudama, Blage Zadre bb. 

Temeljni kapital Društva je 2.000,00 KM. 

Djelatnost Društva u unutarnjem prometu je: Trgovina motornim vozilima na veliko, Trgovina motornim vozilima na malo, Posredništvo u trgovini motornim vozilima, Održavanje i popravak motornih vozila, Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Održavanje i popravak motocikla, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim i kemijskim proizvodima, Posredništvo u trgovini građevinskim drvom i građevinskim materijalima, Posredništvo u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima, Posredništvo u trgovini namještajem, kućanskim proizvodima i drugom željeznom robom, Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, Posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, na drugom mjestu nespomenuta, Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, Trgovina na veliko živom stokom, Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko voćem i povrćem, Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljem i masnoćama, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, Trgovina na veliko kavom, čajevima, kakaom i začinima, Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama, uključujući ribe, školjke i rakove, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odjećom, Trgovina na veliko obućom, Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i rudama metala, Trgovina na veliko drvom, Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko ostacima i otpacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko građevinskim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju i strojevima za šivenje i pletenje, Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtništvo i plovidbu, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priključcima i oruđem uključujući traktore, Ostala trgovina na veliko, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežito hranom, pićima i duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo voćem i povrćem, Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima, Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninom, bombonima i slatkišima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na malo duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odjevnim predmetima, Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, Trgovina na malo namještajem, Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, na drugom mjestu nespomenuto, Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, Trgovina na malo uredskom opremom i računalima, Trgovina na malo satovima, Trgovina na malo športskom opremom, Trgovina na malo igrama i igračkama, Trgovina na malo cvijećem, Trgovina na malo gorivima, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, Trgovina na malo putem pošte, Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Posredovanje, zastupanje, komisione usluge, otprema i doprema robe (špedicija), marketing, prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta. Djelatnost Društva u vanjskotrgovinskom prometu je: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Usluge međunarodne špedicije, Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacijskih skladišta. Upravu Društva čini jedan član: Zdravko Šimić iz Gruda, Hrvatskih branitelja bb, JMBG 2205958151630, direktor Društva s ovlaštenjima zastupanja i predstavljanja Društva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograničenja. 

(SR-07/05-ŠB) 

Općinski sud u Širokom Brijegu, Rješenjem broj U/I-922/05 od 26. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Željko Vlašić iz Gruda, vlastitim sredstvima osniva Društvo s ograničenom odgovornosti. Društvo će poslovati pod tvrtkom FORMETAL d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Grude, skraćena tvrtka glasi FORMETAL d.o.o. GRUDE 

Sjedište Društva je u Grudama na poslovnoj adresi Sovići, Dubrava bb. 

Pečat Društva je pravokutnog oblika i služi za ovjeru dokumentacije poduzeća. Za osnivanje i početak rada Društva osnivatelj osigurava sredstva odnosno temeljni kapital u iznosu 3.000,00 KM. Djelatnosti Društva u unutarnjem prometu su: Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa, Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo, Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, Proizvodnja metalnih proizvoda, Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, Proizvodnja metalne građevinske stolarije, Proizvodnja metalnih cisterni spremnika i sl. posuda, Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje toplom vodom, Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom, Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija, Površinska obradba i presvlačenje metala, Opći mehanički radovi, Proizvodnja sječiva, Proizvodnja alata, Proizvodnja brava i okova, Proizvodnja čeličnih bačvi i sličnih posuda, Proizvodnja ambalaže od lakih metala, Proizvodnja žičanih proizvoda, Proizvodnja zakovica, vijčane robe, lanaca i opruga, Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n. Graditeljstvo, Ugradnja stolarije, Trgovina na veliko i malo: Trgovina motornim vozilima na veliko, Trgovina motornim vozilima na malo, Posredništvo u trgovini motornim vozilima, Održavanje i popravak motornih vozila, Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Održavanje i popravak motocikla, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim i kemijskim, proizvodima, Posredništvo u trgovini građevinskim drvom i građevinskim, materijalima, Posredništvo u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima, Posredništvo u trgovini namještajem, kućanskim proizvodima i drugom željeznom robom, Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, Posredništvo u trgovini hranom pićima i duhanom, Posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda na drugom mjestu nespomenuto, Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko voćem i povrćem, Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na veliko mlijekom mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, Trgovina na veliko kavom, čajevima kakaom i začinima, Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama, uključujući ribe, školjke i rakove, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odjećom, Trgovina na veliko obućom, Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i rudama metala, Trgovina na veliko građevnim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko ostacima i otpacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko građevinskim strojevima, Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtništvo i plovidbu, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priključcima i oruđem uključujući traktore, Ostala trgovina na veliko, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežito hranom, pićima i duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo voćem i povrćem, Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima, Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na malo duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odjevnim predmetima, Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, Trgovina na malo namještajem, Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, na drugom mjestu nespomenuto, Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevnim materijalom, Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, Trgovina na malo uredskom opremom i računalima, Trgovina na malo satovima, Trgovina na malo športskom opremom, Trgovina na malo igrama i igračkama, Trgovina na malo cvijećem, Trgovina na malo gorivima, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, Trgovina na malo putem pošte, Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica. Cestovni prijevoz: Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu, Skladištenje robe, Ostale poslovne djelatnosti, Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, Trgovinske usluge: posredovanje, zastupanje, komisione usluge, otprema i doprema robe, (špedicija), marketing. Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa glase: vanjska trgovina (uvoz - izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, usluge međunarodne špedicije, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta,prijevoz robe u međunarodnom cestovnom prometu, izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvođenja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji. Upravu Društva čini jedna osoba Željko Vlašić iz Gruda, direktor Društva s ovlaštenjem zastupanja i predstavljanja društva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograničenja. 

(SR-08/05-ŠB) 

Općinski sud u Širokom Brijegu, Rješenjem broj U/I-949/05 od 11. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o potvrđivanju promjene člana društva u PUTOVI d.o.o. GRUDE potvrđuje se promjena vlasnika udjela kojom je dopunskim Rješenjem o nasljeđivanju broj O.63/05 od 23. 3. 2005. godine, Općinskog suda Široki Brijeg, cjelokupni udio u Društvu PUTOVI d.o.o. GRUDE iza pok. člana Društva Mile Palca, sina Ilije iz Donjih Mamića naslijedio njegov sin Miro Palac iz Donjih Mamića, Višnjica bb, Općina Grude JMBG 1501983150015. Skupština Društva PUTOVI d.o.o na sjednici održanoj dana 28. srpnja 2005. godine donosi Odluku kojom se povećava temeljni kapital Društva PUTOVI d.o.o. Grude za iznos ostvarene akumulirane neto dobiti (raspoređene u rezerve Društva) u vrijednosti 614.419,00 KM. Ostvarena akumulirana neto dobit raspoređena u rezerve Društva, koja odgovara iznosu 614.419,00 KM, pripisuje se temeljnoj glavnici Društva, tako da se pripisuje ulozima članova razmjerno njihovim udjelima u temeljnom kapitalu i to: Rajko Ćutuk 122.392,26 KM, Miro Antić 16.282,11 KM, Vlado Bandić 122.392,26 KM, Marinko Čolak 8.171,78 KM, Ivica Kondža 12.226,94 KM, Slobodan Knezović 122.392,26KM, Davor Lasić 12.226,94 KM, Slavo Logara 8.171,78 KM, Vencel Logara 8.171,78 KM, Nedjeljko Marić 12.226,94 KM, Drago Mikulić 8.171,78 KM, Miroslav Mikulić 6.144,19 KM, Miro Palac 6.144,19 KM, Milenko Pejić 20.398,71 KM, Milenko Pezer, 12.226,94 KM, Ivan Sesar 12.226,94 KM, Andrija Biloš 6.144,19 KM, Gojko Ćorluka 6.144,19 KM, Marinko Ćorluka 6.144,19 KM, Mladen Ćorluka 6.144,19 KM, Mladen Marijanović 6.144,19 KM, Marko Mijatović 6.144,19 KM, Jozo Mikulić 6.144,19 KM, Mate Milas 6.144,19 KM, Miro Palac 6.144,19 KM, Ivan Petrović 6.144,19 KM, Dušan Rašić 6.144,19 KM, Zdravko Šimić 6.144,19 KM, Zlatko Tomas 6.144,19 KM, Ivan Zadro 6.144,19 KM, Mile Zorić 6.144,19 KM, Dane Žulj 6.144,19 KM, Ivan Žulj 6.144,19 KM. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-09/05-ŠB) 

Općinski sud u Širokom Brijegu, Rješenjem broj U/I-963/05 od 27. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

FAMA d.o.o. za trgovinu Široki Brijeg, vlastitim sredstvima osniva Podružnicu Društva. Podružnica će poslovati pod tvrtkom: FAMA d.o.o. za trgovinu Široki Brijeg - Podružnica Tuzla, Sjedište Podružnice je u Tuzli na poslovnoj adresi Trgovačka 12. Pečat podružnice Društva je pravokutnog oblika i služi za ovjeru dokumentacije podružnice. Djelatnosti Podružnice u unutarnjem prometu su u okviru registriranih djelatnosti matičnog Društva. Radom Podružnice upravljat će Sahba Selimović iz Tuzle, rukovoditelj Podružnice, zastupa i predstavlja Podružnicu bez ograničenja. 

(SR-10/05-ŠB) 

Općinski sud u Širokom Brijegu, Rješenjem broj U/I-964/05 od 27. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

FAMA d.o.o. za trgovinu Široki Brijeg, vlastitim sredstvima osniva Podružnicu Društva. Podružnica će poslovati pod tvrtkom: FAMA d.o.o. za trgovinu Široki Brijeg - Podružnica Bihać, Sjedište Podružnice je u Bihaću na poslovnoj adresi Ešefa Kovačevića br. 1. Pečat podružnice Društva je pravokutnog oblika i služi za ovjeru dokumentacije podružnice. Djelatnosti Podružnice u unutarnjem prometu su u okviru registriranih djelatnosti matičnog Društva. Radom Podružnice upravljat će Marija Saračević iz Tuzle, rukovoditelj Podružnice, zastupa i predstavlja Podružnicu bez ograničenja. 

(SR-11/05-ŠB) 

Općinski sud u Širokom Brijegu, Rješenjem broj U/I-974/05 od 26. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom br. 1/2004 od 15. 12. 2004. godine, osnivači-članovi društva "CM ELEKTRIKA" d.o.o. Ljubuški, Giuseppe Carli iz Italije i Dalibor Milas iz Ljubuškog, Fra. L. Mandića bb, promijenili su sjedište Društva, tako da je sada sjedište Društva Ljubuški, Tomislava Ivčića bb. 

(SR-12/05-ŠB) 

Općinski sud u Širokom Brijegu, Rješenjem broj U/I-987/05 od 26. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Promjena sjedišta i proširenje djelatnosti kod OLI d.o.o. POSUŠJE. Dosadašnje sjedište Društva se mijenja, tako da je novo sjedište Društva u Posušju, Vukovarska bb. 

Djelatnost Društva mijenja se i proširuje za slijedeće djelatnosti u unutarnjem prometu: Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima, specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, d.n., Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, sirovim duhanom, ostalim poluproizvodima, ostacima i otpacima, strojevima za tekstilnu industriju i strojevima za šivanje i pletenje, Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima, knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, rabljenom robom u prodavaonicama, putem pošte, na štandovima i tržnicama, izvan prodavaonica, Popravak obuće i ostalih kožnih predmeta, električnih aparata za kućanstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, satova i nakita, Popravci, d.n, Hoteli i moteli s restoranom, bez restorana, Omladinski hoteli i planinarski domovi, kampovi i kampirališta, Ostali smještaj za kraći boravak, Restorani, Barovi, Kantine (menze), Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering). 

(SR-13/05-ŠB) 

Općinski sud u Širokom Brijegu, Rješenjem broj U/I-990/05 od 5. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o osnivanju društva TEHNOSTAR društvo s ograničenom odgovornošću Posušje broj 01/05 od 6. 9. 2005. godine, član Društva Željko (Petra) Kovač iz Mostara, ul. Kralja Tomislava br. 19/V, JMBG 0206960150020, osniva Društvo Tehnostar društvo s ograničenom odgovornošću Posušje. 

Skraćena tvrtka Društva je Tehnostar d.o.o. Posušje. 

Sjedište Društva je u Posušju. ul. Fra Grge Martića br. 13. 

Temeljni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM. Osoba ovlaštena za zastupanje je Branko (Joze) Perković, direktor Društva, bez ograničenja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu. Za preuzete obveze Društvo odgovara svojom imovinom. 

Djelatnosti Društva u unutarnjem prometu su: 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim, sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima, 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredništvo u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima, 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, kućanskim proizvodima i drugom željeznom robom, 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.180 Posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, na drugom mjestu nespomenuto, 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko živom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kavom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama uključujući ribe, školjke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.510 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 61.620 Trgovina na veliko građevinskim strojevima, 51.630 Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju i strojevima za šivanje i pletenje, 51.640 Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtništvo i plovidbu, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priključcima i oruđem, uključujući traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežito hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, na drugom mjestu nespomenuto, 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo športskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo putem pošte, 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 55.110 Hoteli i moteli, sa restoranom, 55.120 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.210 Omladinski hoteli i planinarski domovi, 55.220 Kampovi i kampirališta, 55.230 Ostali smještaj za kraći boravak, 55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 55.510 Kantine (menze), 55.520 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering), 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu, 63.120 Skladištenje robe, 67.130 Pomoćne djelatnosti povezane sa financijskim posredovanjem. 

Usluge: zastupanje stranih osoba, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, prodaja strane robe s konsignacijskih skladišta, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, usluge carinskih smjestišta. 

Djelatnost u vanjskotrgovinskom prometu je vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz djelatnosti unutarnjeg prometa, usluge međunarodnog prijevoza robe, zastupanje stranih osoba, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica. 

(SR-14/05-ŠB) 

Općinski sud u Širokom Brijegu, Rješenjem broj U/I-1011/05 od 27. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na temelju članka 20. Statuta MESNE INDUSTRIJE RAKITNO d.o.o. POSUŠJE, jedini član društva Branko Jakovljević iz Mostara dana 15. rujna 2005. godine, donosi Odluku o promjeni člana Uprave - direktora Društva MESNE INDUSTRIJE RAKITNO d.o.o. POSUŠJE. Razrješuje se dužnosti člana Uprave - direktor Društva s ovlaštenjem zastupanja Društva u poslovima unutarnjeg vanjskotrgovinskog prometa Branko Jakovljević iz Mostara, Ilićka 563, JMBG 0403956150059. Za člana Uprave - direktora Društva umjesto razriješenog člana imenuje se Damir Mihalj iz Posušja, Kralja Tomislva bb, JMBG 2303980153355 s ovlaštenjem zastupanja Društva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograničenja. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-15/05-ŠB) 

Općinski sud u Širokom Brijegu, Rješenjem broj U/I-1012/05 od 12. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Marinko Spajić iz Gruda vlastitim sredstvima osniva društvo s ograničenom odgovornosti. Društvo će poslovati pod tvrtkom: AUTO KUĆA SPAJIĆ d.o.o. GRUDE, Sjedište Društva je u Grudama na poslovnoj adresi, Fra Gabre Grubišića 7. 

Pečat Društva je pravokutnog oblika i služi za ovjeru dokumentacije poduzeća. Za osnivanje i početak rada Društva osnivatelj osigurava sredstva odnosno temeljni kapital u iznosu 2.000,00 KM u novcu. Djelatnosti Društva u unutarnjem prometu su: Trgovina na veliko i malo: Trgovina motornim vozilima na veliko, Trgovina motornim vozilima na malo, Posredništvo u trgovini motornim vozilima, Održavanje i popravak motornih vozila, Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Održavanje i popravak motocikla, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim i kemijskim proizvodima, Posredništvo u trgovini građevinskim drvom i građevinskim materijalima, Posredništvo u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima, Posredništvo u trgovini namještajem, kućanskim proizvodima i drugom željeznom robom, Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, Posredništvo u trgovini hranom pićima i duhanom, Posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda na drugom mjestu nespomenuta, Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko voćem i povrćem, Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na veliko mlijekom mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, Trgovina na veliko kavom, čajevima, kakaom i začinima, Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama, uključujući ribe, školjke i rakove, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odjećom, Trgovina na veliko obućom, Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i rudama metala, Trgovina na veliko građevnim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko ostacima i otpacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko građevinskim strojevima, Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu obrtništvo i plovidbu, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priključcima i oruđem uključujući traktore, Ostala trgovina na veliko, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežito hranom, pićima i duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo voćem i povrćem, Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima, Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na malo duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovima na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odjevnim predmetima, Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, Trgovina na malo namještajem, Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, na drugom mjestu nespomenuto, Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevnim materijalom, Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, Trgovina na malo uredskom opremom i računalima, Trgovina na malo satovima, Trgovina na malo športskom opremom, Trgovina na malo igrama i igračkama, Trgovina na malo cvijećem, Trgovina na malo gorivima, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, Trgovina na malo putem pošte, Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica. Cestovni prijevoz, Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu, Iznajmljivanje strojeva i opreme, Iznajmljivanje automobila, Iznajmljivanje ostalih prometnih sredstava, Skladištenje robe, Trgovinske usluge, posredovanje, zastupanje, komisione usluge, otprema i doprema robe (špedicija), marketing, komisiona prodaja polovnih motornih vozila, usluge vučne službe. Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa glase: vanjska trgovina (uvoz - izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, usluge međunarodne špedicije, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta, prijevoz robe (tereta) u međunarodnom cestovnom prometu, Upravu Društva čini jedna osoba: Marinko Spajić iz Gruda direktor Društva s ovlaštenjem zastupanja i predstavljanja Društva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograničenja. 

(SR-16/05-ŠB) 
LIČNE ISPRAVE I DOKUMENTI 

DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLIJEDEĆI DOKUMENTI SE OGLAŠAVAJU NEVAŽEĆIM 

SARAJEVSKI KANTON 

Arber/Ismet/Alija, Ličnu kartu broj 03BSC6839 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

35/2 

Mičijević/Asim/Mubera, Ličnu kartu broj  03BSC3916 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

35/3 

Laličić/Zaim/Mirza, Vozačku dozvolu broj  06BQB9911 izdata Pol. Uprava Ilidža 

35/4 

Ohranović/Salko/Enes, Radnu knjižicu izdatu Općina Rogatica 

35/8 

Mušović/-/Emir, Bankovnu karticu broj  090024405-4 Raiffeisen bank Sarajevo 

35/9 

Dedić/Mujo/Aiša, Ličnu kartu broj  04BNA5446 izdata Pol.Uprava Vogošća 

35/10 

Godinjak/Zejnil/Alija, Radnu knjižica izdatu Općina Trnovo 

35/11 

Bašić/Bahrudin/Haris, Ličnu kartu broj   04BSF0567 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

35/14 

Selimović/Mahmut/Muša, Ličnu kartu broj   07BNC5548 izdata Pol. Uprava Vogošća 

35/15 

Numanović/Hamed/Elvir, Ličnu kartu 04DEB2560 izdata Pol. Uprava Visoko 

35/18 

Peljto/Abid/Indira, Ličnu kartu broj 04BQE2780 izdata u PU Ilidža 

35/19 

Divjan/Šefik/Sabina, Radnu knjižicu izdatu u Općini Novo Sarajevo 

35/21 

Numanović/Hamed/Elvir, Vozačka dozvola broj 04DEA4772 izdata u PU Visoko 

35/22 

Smailagić/Mustafa/Hamdo, Lična karta broj 04DEB6958 izdata u PU Visoko 

35/23 

Jazvin/Hajdar/Nefa, Radnu knjižicu izdatu u Općini Stari Grad 

35/24 

Harbaš/-/Rifet, Ličnu kartu broj 04BQB2759 izdata u PU Ilidža 

35/25 

Harbaš/-/Naza, Ličnu kartu broj 04BQB5942 izdata u PU Ilidža 

35/26 

Tarić/Avdo/Elvedina, Rješenje za obav.sam.djelatnosti br. 06-20-550/06 izdatuo u Općini Ilidža 

35/27 

Đezić/Rasim/Safet, Rješenje za obav.sam.djelatnosti br. 06-20-564/06 izdatu u Općini Ilidža 

35/28 

Trako/Abdurahman/Zineta, Pasoš broj 4301920 od 8,4,2003. gidine izdat u MUP-u Kantona Sarajevo 

35/29 

Hasanović/Husein/AJla, Diploma o zav.ispitu Srednja škola za medicinske sestre u Sarajevu 

35/30 

Redžvelja/Meho/Amira, Ličnu kartu broj   04BTG2915 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

35/32 

Ramić/Hakija/Kasim, Ličnu kartu broj   04BTD6841 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

35/33 

Zenuni/Midhat/Amela, Ličnu kartu broj   06BME0937 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

35/35 

Zenuni/Midhat/Amela, Vozačku dozvolu broj   04BMA6944 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

35/36 

Zenuni/Nazmija/Mehmed, Ličnu kartu broj 05BMD6946 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

35/37 

Mujkić/Kadir/Ekrem, Ličnu kartu broj   03BTD1623 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

35/38 

Stojanović/-/Srđan, Bankovni račun broj   09007253-9 Raiffeisen bank Sarajevo 

35/39 

Muharemović/Mirsad/Arnela, Đačku islaznicu za prevoz broj 146280 izdata od G S P Sarajevo 

35/41 

Jović/Spasoje/Bosiljka, Svjedočanstvo završnog ispita Škole za med. sestre i tehničare u Sarajevu 

35/42 

Sušić/Hasan/Osman, Ličnu kartu broj 04BMC4635 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

35/43 

Agović/Salih/Zijo, Ličnu kartu broj  03BTA7923 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

35/45 

Agović/Salih/Zijo, Vozačku dozvolu broj   03BTA1427 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

35/46 

Bećar/Avdulah/Asim, Ličnu kartu broj 04BTH0513 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

35/47 

Kadić/Senad/Irma, Ličnu kartu broj   05DEC8543 izdata Pol. Uprava Visoko 

35/48 

Topić/Anđelko/Alen, Ličnu kartu broj   07BRG9789 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

35/49 

Krupić/Đevad/Hasiba, Lićnu kartu broj   05BTK1167 izdata POl. Uprava Novi Grad Sarajevo 

35/50 

Smječanin/Hasan/Almir, Vozačku dozvolu broj    04BNA1872 izdata Pol. Uprava Vogošća 

35/51 

Mehanović/Suljo/Nezira, Ličnu kartu broj   03BOA0004 izdata Pol. Uprava Hadžići 

35/52 

Omerspahić/Nurija/Zemira, Svjedočanstvo I razreda Srednjoškolskog centra Vogošća 

35/54 

Naser/Meho/Mirzeta, Radnu knjižicu izdatu Općina Stari Grad Sarajevo 

35/56 

Hodžić/Ibrahim/Izudina, Ličnu kartu broj   05BSG7604 izdata Pol> Uprava Novo Sarajevo 

35/58 

Obarčanin/Džemail/Zehra, Ličnu kartu broj 06BRG6744 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

35/59 

Obarčanin/Džemail/Zehra, Vozačku dozvolu broj   06BRC8413 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

35/60 

Džafo/-/Husnija, Saobraćajnu dozvolu broj BH 1636502 izdata Pol. Uprava Visoko 

35/62 

Hadžihasanović/-/Mevlida, Legitimacija šeh. porodice broj   01654-1 izdata Općina Ilidža 

35/63 

Bekto/-/Muhamed, Bankovni račun broj   190043483-6 Raiffeisen bank Sarajevo 

35/64 

Muminović/Himzo/Nevzeta, Rješenje broj   04-21-320/01 obavlj. kućne radin. izdato Općina Centar Sarajevo 

35/65 

Jerlagić/Hidajet/Amir, Ličnu kartu broj 05BRF7462 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

35/66 

Gološ/Šećo/Minela, Vozačku dozvolu broj   63202  izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

35/67 

Terko/Juso/Munira, Vozačku dozvolu broj    03BSA3702 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

35/68 

Durović/Rifat/Ergina, Vozačku dozvolu broj  05BTD2651 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

35/69 

Hodžić/Hamid/Šefik, Ličnu kartu broj 05BMD5490 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

36/4 

Fetahović/Halil/Hajro, Rješenje broj 06-21-10/05 SZR "Hrasnička vodenica " izdato Općina Ilidža 

36/5 

Tnka/Mustafa/Mirsad, Rješenje taxi djelatnosti broj 03-347-362/97 izdato Općina Novo Sarajevo 

36/6 

Haseta/Šerif/Edin, Vozačku dozvolu broj 04BTD1166 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

36/8 

Berbić/Sedik/Almir, Ličnu kartu broj 04DEA7647 izdata Pol. Uprava Visoko 

36/9 

Berbić/Sedik/Almir, Vozačku dozvolu broj 04DEA5500 izdata Pool. Uprava Visoko 

36/10 

Halilovioć/-/Mehmedalija, Uvjerenje o položenom ispitu vozača mot. vozila C izdato od Min. obrazov. i nauke Kantona Sarajevo 

36/12 

Mujkić/Sabahudin/Suad, Radnu knjižicu izdatu Općina Vogošća 

36/17 

Agović/-/Zijo, Saobraćajnu dozvolu broj 1430900 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

36/18 

Memišević/Sejdo/Sejo, Svjedočanstvo I razreda Trgovačke škole u Sarajevu 

36/21 

Velić/Mumin/Fahrudin, Ličnu kartu broj 05BRF7196 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

36/22 

Velić/Mumin/Fahrudin, Vozačku dozvolu broj 03BRA7759 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

36/23 

Gorčić/Refik/Ismar, Pasoš broj 5527856 od 17.07.2007. izdat G K BIH u Minhenu 

36/24 

Imamović/Asif/Belma, Svjedočanstvo I razreda Ugostiteljske škole u Sarajevu 

36/25 

Đurčić/Vid/Jevrosima, Ličnu kartu broj 03BMB0671 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

36/27 

Šarić/Tomislav/Verica, radnu knjižicu izdatu u Općini Novo sarajevo 

36/28 

Šabanović/Ibro/Aldin, Vozačka dozvola broj 45872 izdata u PU Novi Grad 

36/29 

Mujkić/Sejfo/Senija, Ličnu kartu broj 04BTI6685 izdata u PU Novi Grad 

36/31 

Ćizmić/Safet/Igor, Svjedočanstvo od VIII razreda OŠ Aleksa Šantić Sarajevo 

36/32 

Ćizmić/Safet/Igor, Svjedočanstva od V,VI i VII razreda OŠ Aleksa Šantić Sarajevo 

36/33 

Čomaga/Salko/Ibro, Ličnu kartu broj 03BMB1836 izdata u PU Stari Grad 

36/34 

Dedić/Esad/Sulejman, Pasoš broj 4319239 od 12.08.2003. izdata M U P Visoko 

36/35 

Mahir/Derviš/Rasim, Ličnu kartu broj 07BTM3276 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

36/36 

Moco/Smajo/Hankija, Ličnu kartu broj 04BTF4048 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

36/41 

Zelić/-/Džula, Bankovni račun broj 09000868333 Raiffeisen bank Sarajevo 

36/42 

Koro/Ahmed/Ibrahim, Ličnu kartu broj 03BMA1667 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

36/43 

Yazedjian/-/ Laura, Službena akreditacija iskaznica broj S No 0003087 izdata od Min. inostanih poslova BIH Sarajevo 

36/44 

Rizvanović/Rašid/Igor, Ličnu kartu broj 05BRF7266 idata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

36/45 

Rahmanović/Agan/Ilda, Ličnu kartu broj 07BSH7062 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

36/46 

Sjenar/Alija/Ramo, Ličnu kartu broj 04BNB0144 izdata Pol. Uprava Vogošća 

36/47 

Burnazović/Ćazim/Rizah, Ličnu kartu broj 04BSD9772 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

36/49 

Burnazović/Ćazim/Rizah, Vozačku dozvolu broj 04BSB0690 izdata pol. Uprava Novo Sarajevo 

36/50 

Maglić/-/Mirsad, Bankovnu karticu broj 190015918-5 Raiffeisen bank Sarajevo 

36/53 

Grbić/Rade/Boriša, Ličnu kartu broj 06BTK5942 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

36/54 

Čengić/Bećir/Kemal, Ličnu kartu broj 03BSA3447 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

36/55 

Čengić/Bećir/Kemal, Vozačku dozvolu broj 03BSA0031 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

36/56 

Šimunović/Ivan/Davor, Ličnu kartu broj 04BTE2001 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

36/58 

Muslić/Hamdo/Mugdim, Ličnu kartu broj 04BSF7342 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

36/59 

Terzimehić/-/Lejla, Bankovni račun broj 090033017-6 Raiffeisen bank Sarajevo 

36/60 

Lelo/Huso/Jasmin, Saobraćajnu dozvolu BH 2251457 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

37/4 

Dedović/Ago/Midhat, Ličnu kartu broj  04BTG9493 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

37/6 

Šipovac/Risto/Nataša, Svjedočanstva I i II razreda Elektoenergetske škole Sarajevo 

37/7 

Omeragić/Fadil/Sanela, Radnu knjižicu Općina Novi Grad Sarajevo 

37/8 

Džamastagić/Muhamed/Edhem, Ličnu kartu broj 03BSC6870 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

37/9 

Dizdarević/Esad/Benaris, Indeks broj 3018 Šumarskog fakulteta u Sarajevu 

37/10 

Kadrić/Džemal/Berzad, Indeks broj  2944 Šumarskog fakulteta u Sarajevu 

37/11 

Maltarić-Šutalo Aleksandra, Radnu knjižicu izdatu Općina Centar Sarajevo 

37/12 

Kempf Robert, Diplomatska akred. iskaznica broj CD NO 004262 izdata od Min. inostanih poslova BIH Sarajevo 

37/14 

Bjelica/Blaško/Nenad, Svjedočanstvo IV razreda broj djel. broj 420 Prve gimnazije u Sarajevu 

37/15 

Zec/Nusret/Hikmet, Ličnu kartu broj  04BQE1900 izdata Pol. Uprava Ilidža 

37/16 

Sejfović/-/Aida, Saobraćajnu dozvolu BH 2292123 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

37/17 

Zgodić/Midhat/Amela, Ličnu kartu broj  04BTF7898 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

37/18 

Zgodić/Midhat/Amela, Vozačku dozvolu broj 05BTD8789 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

37/19 

Džebić/Rifat/Belma, Indeks broj 1924 Pravnog fakulteta odjeljenje Zenica 

37/20 

Lukić/Dragan/Goran, Indeks broj 2611 Pravnog fakulteta odjeljenje Zenica 

37/21 

Bakal/-/Ismail, Saobraćajnu dozvolu BH 2291524 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

37/22 

Ećo/Adil/Huso, Ličnu kartu broj  04BSF5850 izdata Pol.Uprava Novo Sarajevo 

37/23 

Barbarić/Vice/Kažimir, Lična karta broj 03BTA2904 izdata u PU Novi Grad 

37/24 

Barbarić/Vice/Kažimir, Vozačka dozvola broj 05BTD9255 izdata u PU Novi Grad 

37/25 

Bajrović/Adem/Nedžib, Lična kaeta broj 03BRA4640 izdata u PU Centar 

37/26 

Kučuk/Mumin/Jasmina, Radnu knjižicu izdatu Općina Trnovo 

37/32 

Tarić/-/Selver, Članska karta RVI reg. broj  0373 oizata Općina Centar Sarajevo 

37/33 

Bečić/Hamdija/Midhat, Pasoš broj  5354862 od 22.03.2007. izdat MUP Kantona Sarajevo 

37/40 

Špuren/Hamdija/Vedad, Pasoš broj  4402280 od 002.06.2003 izdat MUP Kantona Sarajevo 

37/41 

Šahinović/Muharem/Safeta, Ličnu kartu broj 05BSG5827 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

37/45 

Šahinović Safeta, Bankovnu karticu broj  090080792-6 Raiffeisen bank Sarajevo 

37/46 

Bešović/-/Nermina, Bankovni račun broj 090044124-7 RAiffeisen bank Sarajevo 

37/48 

Kulenović Jan Zlatan, Bankovne kartice broj 190001013-1 i 130005976-1 Raiffeisen bank Sarajevo 

37/49 

Mulović/Muhamed/Muamer, Ličnu kartu broj 03BRB0712 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

37/54 

Maličević/Rašid/Elma, Pasoš broj 5619052 od 17.08.2007. izdat MUP Kantona Sarajevo 

38/2 

Ajanović/Kasim/Zufer, Svjedočanstvo završnog ispita M Š C Škole metalskih zanimanja Sarajevo 

38/3 

Hasanović/Mirsad/Amila, Ličnu kartu broj 06CUC7568 izdata Pol. Uprava Kakanj 

38/6 

Dizdarević/Svetomir/Mirjana, Rješenje broj 03-21-616/2000 SR "Panda" izdato Općina Novo Sarajevo 

38/7 

Fazlihodžić/Esad/Amila, Ličnu kartu broj 04BTF9005 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

38/8 

Fazlihodžić/Esad/Amila, Vozačku dozvolu broj 04BTB6703 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

38/9 

Omerspahić/Alija/Izeta, Radnu knjižicu izdatu Općina Novi Grad Sarajevo 

38/10 

Semrin/-/Muhamed, Saobraćajnu dozvolu BH 2238021 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

38/11 

Paunović/Mijodrag/Dejan, Svjedočanstvo VIII razreda Osnovne školr "S. S. Kranjčević" Sarajevo 

38/12 

Kabulović/Sulejman/Hamid, Ličnu kartu broj 04BOA0402 izdata Pol. Uprava Hadžići 

38/13 

Kabulović/Sulejman/Hamid, Vozačku dozvolu broj 06BOA7288 izdata Pol. Uprava Hadžići 

38/14 

Kabulović/-/Hamid, Saobraćajnu dozvolu broj BH 2274359 izdata Pol. Uprava Hadžići 

38/15 

Hasanović/Alija/Sevda, Ličnu kartu broj 03BMB2267 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

38/16 

Arapović/Mensud/Sanja, Indeks broj 64704 R/05 Ekonomskog fakulteta u Sarajevo 

38/17 

Šetkić/Ifet/Izeta, Radnu knjižicu izdatu Općina Višegrad 

38/18 

Bašaj/Muharem/Hajrija, Ličnu kartu broj 04BRE8848 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

38/19 

Fidani/Šenazi/Skender, Vozačku dozvolu broj 05BQB8075 izdata Pol. Uprava Ilidža 

38/20 

Subašić/Ramiz/Emir, Ličnu kartu broj 07BSH8431 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

38/21 

Pešikan/Ladislav/Anton, Svjedočanstva od I-III razreda i svjed. završnog ispita Elektoenergetske škole u Sarajevu 

38/22 

Kulović/Esad/Nedžad, Vozačku dozvolu broj 04BSB3908 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

38/25 

Bibić/Rasim/Miralem, Svjedočanstvo završnog ispita broj MK-I-83/89/90 Trgovačke škole u Sarajevu 

38/26 

Suljević/Suad/Muamera, Ličnu kartu broj 04BNB1242 izdata Pol. Uprava Vogošća 

38/28 

Hodžić-Dedić Ahira, Ličnu kartu broj 04BTD8990 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

38/29 

Merdanović/-/Emir, Bankovnu karticu broj 100006366-7 Raiffeisen bank Sarajevo 

38/30 

Puhar/Milan/Sandra, Ličnu kartu broj 04BTG1509 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

38/32 

Hajrović/Hajro/Nermina, Ličnu kartu broj 07BSH9887 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

38/33 

Karić/Ramo/Murisa, Svjedočanstva I i II razreda Gazihusrev-begove medrese u Sarajevu 

38/36 

Duraković/Mustafa/Amra, Indeks broj 176 Pravnog fakulteta u Zenici 

38/38 

Zukić/Salem/Edina, Đačka iskaznica za prevoz broj 7210 izdata od Gradskog Saobraćajnog preduzeća Sarajevo 

38/39 

Inajetović/Osman/Esad, Ličnu kartu broj 06BMD8705 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

38/42 

Suša/Meho/Osman, Pasoš broj 4710859 od 25.02.2005. izdat MUP Visoko 

38/43 

Maković/Pavao/Asija, Ličnu kartu broj 05BSG1739 izdata Pol. Uprava Novo sarajevo 

38/44 

Balaš/Nusret/Nedim, Vozačku dozvolu broj 04BTD1192 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

38/45 

Dugonja/Asim /Halida, Svjedočanstvo VIII razreda Osnovne škole "9 maj" Pazarić Hadžići 

38/48 

Dedović/Mirsad/Nedim, Ličnu kartu broj 05BSG4981 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

38/50 

Skenderović/Rašit/Sanela, Ličnu kartu broj 04BQB0323 izdata Pol. Uprava Ilidža 

39/2 

Skenderović/Rašit/Sanela, Vozačku dozvolu broj 04BQA4172 izdata Pol. Uprava Ilidža 

39/3 

Skenderović/Rašit/Sanita, Ličnu kartu broj 07BQF9623 izdata Pol.Uprava Ilidža 

39/4 

Mutapčić/Mehmed/Šemsudin, Radnu knjižicu izdatu Općina Novi Grad Sarajevo 

39/5 

Delibašić/Nurija/Adnan, Indeks broj 72/4 Fakulteta za sport i tjelesni odgoj u Sarajevu 

39/6 

Burek/Mehmed/Remza, Rješenje broj 03-351-222/87 od 17.07.1987. god izdato Općina Novo Sarajevo 

39/8 

Burek/Mehmed/Remza, Rednu knjižicu izdatu Općina Centar Sarajevo 

39/9 

Kulovac/Salih/Meho, Ličnu kartu broj 04BTG3562 izdata Pol. Uprava Novi grad Sarajevo 

39/10 

Žutić/Selim/Safet, Radnu knjižicu izdatu Općina Stari Grad Sarajevo 

39/13 

Žutić/Selim/Nedžad, Ličnu kartu broj 03BMA1164 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

39/14 

Bahtović/-/Salko, Štednu knjižicu broj 15-0901-007184-2 Privredne banke Sarajevo 

39/15 

Pejović/Stjepan/Gabrijela, Ličnu kartu broj 04BTG0865 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

39/16 

Sejdić/-/Faik, Saobraćajnu dozvolu BH 2083445 izdata Pol. Uprava Visoko 

39/17 

Suton/Pero/Zvonimir, Radnu knjižicu izdatu Općina Ilidža 

39/18 

Redžović/Alija/Mehmedalija, Ličnu kartu broj 04BSE4762 izdata Pol.Uprava Novo Sarajevo 

39/19 

Jašarević/Mustafa /Faruk, Vozačku dozvolu broj 03BSA3079 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

39/20 

Šeherčehajić/-/Senita, Bankovnu karticu broj 130000180-5 Raiffeisen bank Sarajevo 

39/21 

Popović/Jevto/Sretko, Svjedočanstvo završnog ispita Mašinske tehničke škole u Sarajevu 

39/22 

Totić/Izet/Suad, Vozačku dozvolu broj 06BTE3723 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

39/23 

Pleh/Muhamed/Zinaida, Lična karta broj 07BSH6621 izdata u PU Novo Sarajevo 

39/26 

Mulahusejinović/-/Nedžad, Svjedočanstvo od I-IV i diplomu o zav.ispitu razreda Srednja Građevinska škola Sarajevo 

39/27 

Bozalo/-/Momčilo, Svjedočanstvo o završnom ispitu Mašinski školski centar Sarajevo 

39/28 

Anitta Hannele Filmer, Diplomatska legitamacija akreditacija broj CD006687 izdata od Min. inostanih poslova BIH Sarajevo 

39/30 

Andrew Noel Filmer, Diplomatska akreditacija -iskaznica broj 005997 izdata od Minist. inost poslova BIH Sarajevo 

39/31 

Marc Salmon, Diplomatska legitimacija -akreditacija broj CD 006532 izdata od Minist. inostanih poslova BIH Sarajevo 

39/32 

Keith Hugh Bowen, Diplomatska legitimacija iskaznica broj CD006526 izdata od Min. inostanih poslova BIH Sarajevo 

39/33 

Jan Ebert Jensen, Diplomatska legitimacija iskaznica broj CD 006547 izdata od Minist. inostranih poslova BIH Sarajevo 

39/34 

Malcolm Paul Pells, Diplomatska legitimacija - iskaznica CD 006528 izdata od Min. inostanih poslovaBIH Sarajevo 

39/35 

Vaios Dimitriadis, Diplomatska legitimacija iskaznica broj CD 006002 izdata od Min, inostanih poslova BIH Sarajevo 

39/36 

Bent Thorkild Rasmussen, Diplomatsla ligitimacija -iskaznica broj CD 006070 izdata od Minist, inostanih poslova BIH Sarajevo 

39/37 

Rosić/Ilija/Dušanka, Ličnu kartu broj 04BQA8746 izdata Pol. Uprava Ilidža 

39/38 

Kenjić/Đuro/Nenad, Svjedočanstvo završnog ispita KV Elektiričar Elektotehničke škole u Sarajevu 

39/39 

Dacić/Zenun/Rasim, Ličnu kartu broj 04BTI8019 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

39/40 

Korjenić/-/Nermin, Saobraćajnu dozvolu BH 2252963 izdata Pol. Uprava Hadžići 

39/41 

Đogo/Mehmed/Nermina, Vozačku dozvolu broj 06BSC6338 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

39/43 

Zahirović/Zahid/Almir, Ličnu kartu broj 04DEB5569 izdata Pol. Uprava Visoko 

39/44 

Ljuca/Malik/Elvir, Ličnu kartu broj 04BSC9392 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

39/45 

Đip/Remzija/Fikreta, Ličnu kartu broj 04BTI0507 izdata POl. Uprava Novi Grad Sarajevo 

39/46 

Jagodić/Slobodan/Alen, Svjedočanstvo završnog ispita Mašinske tehničke škole u Sarajevu 

39/47 

Barut/Refik/Himzo, Ličnu kartu broj 04BRF3857 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

39/48 

Serdarević/Abdulaziz/Nehir, Radnu knjižicu izdatu Općina Stari Grad Sarajevo 

39/51 

Lovrinčević/Dušan/Vlasta, Ličnu kartu broj 03BRB4432 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

39/52 

Hurko/-/Indira, Bankovnu karticu broj 190049078-8 Raiffeisen bank Sarajevo 

39/55 

Trutina/Marko/Marijan, Svjedočanstvo III razreda Elektoener. škole "J. Černi " Sarajevo 

39/56 

Lutvić/Memiš/Merima, Vozačku dozvolu broj 06BTE3600 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

39/57 

Delić/Enver/Nermin, Ličnu kartu broj 07BQG0840 izdata Pol. Uprava Ilidža 

39/61 

Bijedić/Izet/Lejla, Indeks broj 1293 Fakulteta političkih nauka u Sarajevu 

39/63 

Duraković Aida, Bankovnu karticu broj 090035232-9 Raiffeisen bank Sarajevo 

39/64 

Saračević/Midhat/Alma, Ličnu kartu broj 06BSH2646 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

39/65 

Saračević/Midhat/Alma, Vozačku dozvolu broj 07BSD1257 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

39/66 

Popara/Selim/Sadžida, Vozačku dozvolu broj 05BTD7541 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

39/67 

Hadžić/Murat/Harfa, Ličnu kartu broj 04BMC8020 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

39/68 

Vladavić/Husein/Nedim, Vozačku dozvolu broj 61851 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

39/71 

Biber/Hamid/Behka, Radnu knjižica izdata Općina Stari Grad Sarajevo 

39/73 

Hodžić/Nedžib/Zuhdija, Vozačku dozvolu broj 04BTC8860 iudata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

39/74 

Bukva/Ahmet/Anabela, Svjedoćanstva I i II razreda Ugostitelj. turističkog školskog centra u Sarajevu 

39/75 

Tanković/Mujo/Aida, Vozačku dozvolu broj 04BQB5242 izdata Pol. Uprava Ilidža 

39/76 

Magoda/Nehrudin/Dinka, Vozačku dozvolu broj 04BRB6984 izdata Pol. Uprava Centar sarajevo 

39/77 

Oručević/Ahmed/Emir, Radnu knjižicu izdatu Općina Novo Sarajevo 

39/78 

Kovačević/Drago/Vladimirka, Ličnu kartu broj 04BQC8869 izdata Pol. Uprava Ilidža 

39/84 

Abazović/Rahman/Fata, Radnu knjižicu broj 2589/98 izdatu Općina Novi Grad Sarajevo 

39/85 

Zagora/Delija/Gani, Ličnu kartu broj 04BTH8876 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

39/86 

Obuća/-/Zerka, Saobraćajnu dozvolu BH 2440854 izdata Pol. Uprava Ilidža 

39/88 

Poturović/Meho/Adnan, Ličnu kartu broj 05BRF9065 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

39/89 

Nesimović Samir, lična karta broj 04BPA3909, izdata Policijska uprava Ilijaš 

27 

Fazlić Akif, lična karta broj 04BPA0137, izdata Policijska uprava Ilijaš 

28 

UNSKO-SANSKI KANTON 

Burzić Emir, putna isprava broj 5244041, izdata 9. 11. 2006. KMUP Bihać 

243 

Burzić Emin, lična karta broj 04CRA9410, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

244 

Hasković Ferida, lična karta broj 1180/99, izdata MUP Bosanska Krupa 

245 

Murtić Emina, lična karta broj 05CPC4386, izdata 28. 1. 2005. Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

246 

Talić Nedžad, pasoš broj 3525433, izdat 19. 2. 2002. KMUP Bihać 

247 

Kajtezović Fadil, putna isprava broj 4977244, izdat 15. 12. 2005. KMUP Bihać 

248 

Tahirović Ermina, lična karta broj 07CPD6462, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

249 

Tahirović Ermina, vozačka dozvola broj 07CPB4580, izdata 14. 5. 2007. Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

250 

Hrnjica Fatima, lična karta broj 04CLB5742, izdata 16. 1. 2004. Odsjek za administraciju Bihać 

251 

Knudsen Remza, pasoš broj 5401735, izdat 8. 6. 2006. KMUP Bihać 

252 

Begić Selmir, vozačka dozvola broj 05COB7230, izdata 17. 9. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 

253 

Kajtazović Ida, lična karta broj 07COF0953, izdata 1. 10. 2007. Odsjek za administraciju Cazin 

254 

Nadarević Šerif, pasoš broj 1073352, izdat 2. 8. 2000. KMUP Bihać 

255 

Lubić Edita, lična karta broj 03CLA5866, izdata 14. 7. 2003. Odsjek za administraciju Bihać 

256 

Šedić Elvedina, lična karta broj 07CLF3324, izdata 9. 2. 2007. Odsjek za administraciju Bihać 

257 

Mešanović Adis, lična karta broj 04CLB6718, izdata 28. 1. 2004. Odsjek za administraciju Bihać 

258 

DOO "FAHD" Bihać, saobraćajna dozvola broj BH 2085680, izdata 6. 12. 2007. Policijska uprava Bihać 

259 

Topalović Edisa, lična karta broj 04CSA3369, izdata 13. 5. 2004. Odsjek za administraciju Bužim 

260 

Oraščanin Dževada, lična karta broj 05CRB9714, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

261 

Hadžić Muhamed, lična karta broj 03CLB0775, izdata 7. 10. 2003. Odsjek za administraciju Bihać 

262 

Delić Suada, lična karta broj 05CLE7089, izdata 23. 9. 2005. Odsjek za administraciju Bihać 

263 

Džankić Nejra, lična karta broj 04CLC7869, izdata 28. 6. 2004. Odsjek za administraciju Bihać 

264 

Hošić Nidžara, pasoš broj 3807924, izdat 26. 6. 2001. KMUP Bihać 

265 

Dindić Jasminka, pasoš broj 0797146, izdat 30. 5. 2000. u Štokholmu 

266 

Dedić Hazim, lična karta broj 04CLB8268, izdata 16. 2. 2004. Odsjek za administraciju Bihać 

267 

Tutić Sadeta, lična karta broj 03CLB3943, izdata 16. 12. 2003. Odsjek za administraciju Bihać 

268 

Tutić Sadeta, vozačka dozvola broj 04CLB5556, izdata 14. 12. 2004. Odsjek za administraciju Bihać 

269 

Ćoragić Denijel, putna isprava broj 4240184, izdata 14. 3. 2003. KMUP Bihać 

270 

Pivić Remzo, lična karta broj 04COB1804, izdata 28. 5. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

271 

DOO "Alinac" Cazin, saobraćajna dozvola broj BH 2477271, izdata 29. 11. 2006. Policijska uprava Cazin 

272 

Malkoč Edhem, vozačka dozvola broj 04CMA3100, izdata 17. 12. 2004. Odsjek za administraciju Ključ 

273 

POSAVSKI KANTON 

Horosković Melisa, osobna iskaznica broj 07BWB4724, izdata MUP PK Odžak 

31 

Horosković Melisa, vozačka dozvola broj 04BWA1412, izdata MUP PK Odžak 

32 

Vidović Pejo, vozačka dozvola broj 04BVA2658, izdata 30. 3. 2004. MUP PK Orašje 

33 

Vidović Ljuba, vozačka dozvola broj 06BVA7756, izdata 26. 10. 2006. MUP PK Orašje 

34 

TUZLANSKI KANTON 

Kahrimanović Vahidin, lična karta broj 05CFC8199, izdata 29. 3. 2005. Policijska uprava Gračanica 

177 

Kahrimanović Vahidin, vozačka dozvola broj 05CFB2515, izdata 29. 3. 2005. Policijska uprava Gračanica 

178 

Abdulahović Džemil, lična karta broj 04CAA2298, izdata Policijska uprava Teočak 

179 

Grbić Amir, lična karta broj 04CFB3128, izdata 30. 7. 2004. Policijska uprava Gračanica 

180 

Topčagić Hatidža, diploma dj. broj 01-210/24 od 5. 6. 1986., izdata u SŠC Gračanica 

181 

Smajić Ermin, diploma dj. broj 01-1353/4 od 18. 2. 2008., izdata u MSŠ Gračanica 

182 

Halilčević Asmir, putna isprava broj 4832494, izdata 27. 8. 2004. Odsjek za administraciju Kalesija 

183 

Bećirović Nelvedin, putna isprava broj 4288283, izdata 1. 10. 2003. Odsjek za administraciju Kalesija 

184 

Jovanović Đorđe, svjedočanstvo IV razreda - maš. teh., dj. broj 01-1972/1 od 30. 6. 1989., izdato u SŠC Gračanica 185 

185 

Jovanović Đorđe, svjedočanstvo II razreda - metal. strug., dj. broj 01-554/5 od 16. 6. 1987. izdato u SŠC Gračanica 

186 

Jovanović Đorđe, svjedočanstvo I razreda dj. broj 01-492/11 od 13. 6. 1986., izdato u SŠC Gračanica 

187 

Jovanović Đorđe, svjedočanstvo III razreda - maš. teh., dj. broj 01-1971/1 od 20. 2. 1989., izdato u SŠC Gračanica 

188 

Kruškić Nihada, lična karta broj 04CFB7130, izdata 27. 9. 2004. Policijska uprava Gračanica 

189 

Bajrić Fatima, lična karta broj 04CFA4564, izdata 24. 2. 2004. Policijska uprava Gračanica 

190 

Hasić Mustafa, lična karta broj 05CFC7230, izdata 14. 3. 2005. Policijska uprava Gračanica 

191 

Alihodžić Sanela, lična karta broj 05CFC9661, izdata 4. 2. 2005. Policijska uprava Gračanica 

192 

Zildžić Bahrija, lična karta broj 05CED7302, izdata 14. 9. 2005. Odsjek za administraciju Živinice 

193 

Kroells Derva, lična karta broj 04CEC6534, izdata 13. 4. 2004. Odsjek za administraciju Živinice 

194 

Salihović Hidajet, lična karta broj 04CEC2733, izdata 29. 7. 2004. Odsjek za administraciju Živinice 

195 

Karić Mensura, lična karta broj 06CEE9408, izdata 18. 12. 2006. Odsjek za administraciju Živinice 

196 

Rakovac Valida, vozačka dozvola broj 07CEB9071, izdata 23. 7. 2007. Odsjek za administraciju Živinice 

197 

Ikanović Omer, vozačka dozvola broj 04CEA2022, izdata 30. 3. 2004. Odsjek za administraciju Živinice 

198 

Klopić Mevlida, lična karta broj 06CEE4164, izdata 24. 5. 2006. Odsjek za administraciju Živinice 

199 

Tučić Sanjin, vozačka dozvola broj 05CEB3858, izdata 29. 9. 2005. Odsjek za administraciju Živinice 

200 

Mujezinović Jasmina, putna isprava broj 5251033, izdata 29. 11. 2006. Odsjek za administraciju Živinice 

201 

Bajrić Adelisa, putna isprava broj 5251080, izdata 29. 11. 2006. Odsjek za administraciju Živinice 

202 

Bajrić Edina, putna isprava broj 5251035, izdata 29. 11. 2006. Odsjek za administraciju Živinice 

203 

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 

Bojanović Vesna, lična karta broj 05CTI8060, Odsjek za administraciju Zenica 

266 

Delić Evelina, lična karta broj 03CTA4327, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

267 

Fejzić Sedad, lična karta broj 04CTG0229, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

268 

Kobilica Omer, lična karta broj 03CTC1231, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

269 

Mulić Hidajet, lična karta broj 04CTD0907, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

270 

Šeper Aida, lična karta broj 04CTF2697, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

271 

Talam Nesada, lična karta broj 04CTC6679, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

272 

Bjelošević Lejla, lična karta broj 03CTA4327, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

273 

Dubičić Enisa, lična karta broj 04CTF0599, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

274 

Kajasa Mandaljena, lična karta broj 04CTC9488, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

275 

Pavlović Željka, lična karta broj 04CTE2782, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

276 

Mekić Mehrudin, lična karta broj 04CTF5241, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

277 

Zec Alaudina, lična karta broj 05CTJ0714, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

278 

Kokić Senaid, lična karta broj 05CTJ2446, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

279 

Madžo Zefka, lična karta broj 04CTF4163, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

280 

Radovanović Maša, lična karta broj 04CTF5502, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

281 

Senaid Kokić vozačka dozvola broj 06CTD3128, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

282 

Tumbić Alisa, vozačka dozvola broj 06CTD6050, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

283 

Todorović Vanesa, vozačka dozvola broj 07CTD9098, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

284 

Osmanbašić Sanjin, vozačka dozvola broj 07CTE0297, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

285 

Karahasanović Admir, vozačka dozvola broj 07CTD9259, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

286 

Dilaver Denis, vozačka dozvola broj 04CTA9183, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

287 

Duvnjak Almir, vozačka dozvola broj 03CTA0902, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

288 

Miletić Mirjana, vozačka dozvola broj 07CTD9389, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

289 

Zatagić Sanel, vozačka dozvola broj 06CTD4707, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

290 

SREDNJOBOSANSKI KANTON 

Ban Darko, osobna iskaznica broj 04DKA0408, izdata Odsjek za administraciju Fojnica 

279 

Kasalo Danijel, vozačka dozvola broj 04DOA5408, izdata 2. 9. 2004. Odsjek za administraciju Bugojno 

280 

Krišto Slavko, osobna iskaznica broj 06DLB1133, izdata 15. 2. 2006. CIPS Busovača 

281 

Avdić Aida, lična karta broj 07DOC8101, izdata 23. 11. 2007. Odsjek za administraciju Bugojno 

282 

Bešić Senada, lična karta broj 05DOC0330, izdata 15. 3. 2005. Odsjek za administraciju Bugojno 

283 

Rustempašić Indira, lična karta broj 04DOB6098, izdata 5. 10. 2004. Odsjek za administraciju Bugojno 

284 

Rustempašić Indira, vozačka dozvola broj 04DOA6473, izdata 5. 10. 2004. Odsjek za administraciju Bugojno 

285 

Basić Darko, lična karta broj 06DFE3921, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

286 

Maktouf Sermed, lična karta broj 05DFE1391, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

287 

Lujanović Kata, lična karta broj 03DFA1584, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

288 

Hodžić Nedžad, lična karta broj 04DFD4215, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

289 

Heldić Esmina, lična karta broj 06DFE2569, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

290 

Selimović Samir, vozačka dozvola broj 06DFB5656, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

291 

Levarda Ivan, vozačka dozvola broj 04DFA8128, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

292 

Burić Mirsada, lična karta broj 04DFD1413, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

293 

Adžemović Amir, lična karta broj 05DFE1823, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

294 

Rakić Mileva, lična karta broj 03DFA2208, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

295 

Alić Zlata, lična karta broj 06DFE3018, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

296 

Zvrko Alma, lična karta broj 04DFD0153, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

297 

Domić Age, lična karta broj 04DFC1487, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

298 

Helda Adnan, lična karta broj 04DFD1025, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

299 

Mušić Emir, lična karta broj 04DFC6519, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

300 

Škiljan Emin, lična karta broj 06DFE4824, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

301 

Korgić Salih, lična karta broj 07DFE7447, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

302 

Tukar Amel, lična karta broj 06DOC3655, izdata 21. 6. 2006. Odsjek za administraciju Bugojno 

303 

Ivković Admir, vozačka dozvola broj 04DOA6206, izdata 16. 9. 2004. Odsjek za administraciju Bugojno 

304 

Patković Hidajet, putna isprava broj 3848566, izdata 5. 12. 2002. MUPSBK/KSB Travnik 

305 

Lučić Danijel, vozačka dozvola broj 05DKA1813, izdata 31. 3. 2005. Odsjek za administraciju Kreševo 

306 

Mačkić Izet, jedna reg. tablica 876-M-473, izdata Policijska stanica Fojnica 

307 

Karahodža Anel, putna isprava broj 5186463, izdata 18. 8. 2006. MUP SBK/KSB Travnik 

308 

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON 

Jurković Domagoj, diploma broj 969/82 Ekonomskog fakulteta u Mostaru, izdata 15. 2. 1983. 

48 

Haljeta Damir, putna isprava broj 4534816, izdata 10. 11. 2003. MUP HNK Mostar 

49 

Pirija Rasim, diploma broj 04/III-750 od 11. 11. 1983, Pedagoške akademije u Mostaru 

50 

ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON 

Bandić Vesna, osobna iskaznica broj 05DUB5605, izdata 14. 9. 2005. CIPS Široki Brijeg 

69 

Bandić Vesna, vozačka dozvola broj 06DUB0176, izdata 9. 3. 2006. CIPS Široki Brijeg 

70 

Ključanin Ajiša, osobna iskaznica broj 05DRB5076, izdata 2. 3. 2005. CIPS Široki Brijeg 

71 

Kraljević Ratko, vozačka dozvola broj 04DRA5610, izdata 12. 8. 2004. CIPS Ljubuški 

72 

Grubišić Miroslav, vozačka dozvola broj 04DSA1378, izdata 24. 8. 2004. CIPS Grude 

73 

Grbavac Ivan, vozačka dozvola broj 05DRA8057, izdata 23. 2. 2005. CIPS Ljubuški 

74 

Polunić Zdenko, vozačka dozvola broj 04DSA2462, izdata 29. 11. 2004. CIPS Grude 

75 

Kolobarić Ivan, vozačka dozvola broj 06DSA5884, izdata 30. 11. 2006. CIPS Grude 

76 

Knezović Željko, vozačka dozvola broj 05DTA3655, izdata 13. 5. 2005. CIPS Posušje 

77 

Koroman Iva, osobna iskaznica broj 04DRA6853, izdata 11. 3. 2004. CIPS Ljubuški 

78 

Opačak Ivan, osobna iskaznica broj 04DSA1397, izdata 23. 7. 2004. CIPS Grude 

79 

Ćuk Marijana, osobna iskaznica broj 04DUA5908, izdata 22. 7. 2004. CIPS Široki Brijeg 

80 

Begić Josipa, Posušje, diploma broj 159/06 Visoke zdravstvene škole Sveušilišta u Mostaru, izdata 28. 4. 2006. 

81