Pretraga sadržaja
Napredna pretraga»
 Broj-83

SADR@AJ
83/08

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

ODLUKA O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA

ODLUKA O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA U PD "PROMETNIK" DOO @EP^E

ODLUKA O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA

ODLUKA O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA U "EURO INSPEKT " DOO SARAJEVO

ODLUKA O DODJELI DONACIJE

RJE[ENJE

RJE[ENJE

RJE[ENJE

JAVNI NATJE^AJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI DOMALJEVAC - [AMAC

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U ZAVODU ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INI VITEZ

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI JAJCE

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U KAZNENO-POPRAVNOM ZAVODU POLUOTVORENOG TIPA BIHA]

JAVNI NATJE^AJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI GRUDE

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA RUKOVODE]IH DR@AVNIH SLU@BENIKA U UREDU ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA TUZLANSKOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOGSLU@BENIKA NA ODRE\ENO VRIJEME U OP]INI TRAVNIK

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INSKOM SUDU U TUZLI

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA USTANOVE

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA U NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRU[TVA "MESOPROMET" DD GORA@DE

JAVNI OGLAS ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ^LANOVE NADZORNIH ODBORA

KONKURS ZA DODJELU NEIZGRA\ENOG GRA\EVINSKOG ZEMLJI[TA NA KORI[TENJE RADI IZGRADNJE STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/DIREKTORA JU GRADSKE LJEKARNE/APOTEKE NOVI TRAVNIK

OGLAS ZA IMENOVANJE NA POZICIJE U UPRAVNIM ODBORIMA

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA POZICIJU PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA ZU GRADSKE APOTEKE BU@IM, ZU GRADSKE APOTEKE BOSANSKA KRUPA I ZU GRADSKE APOTEKE BOSANSKI PETROVAC

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA USTANOVE

JAVNI OGLAS ZA IZBOR ^LANA [KOLSKOG ODBORA

PONI[TAVA JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA PONOVNI JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA

Nazad na vrh
| Download PDF |
Izbor jezika»      Skip Navigation Links
Bosanski
Hrvatski
Српски
 Broj-83

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XV - Broj 83 

Srijeda, 24. 12. 2008. godine
S A R A J E V O
 


ISSN 1512-7079
 

SLUŽBENE OBJAVE 

SMAWEWE KAPITALA 

Na osnovu čl. 357. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/99, 26/03) i čl. 45 Statuta Privrednog društva za promet lijekovima i sanitetskim materijalom "ZEFARM" d.o.o. Zenica, Skupština Društva donosi 

ODLUKU 

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA 

Član 1. 

Osnovni kapital Društva "ZEFARM" d.o.o. Zenica smanjuje se za iznos od 31.0072%, te se osnovni kapital Društva u odnosu na posljednji prijavljeni u registarskom sudu u iznosu od 1.263.904,00 KM smanjuje na iznos od 872.002,70 KM. 

Član 2. 

Do smanjenja osnovnog kapitala iz člana 1. ove Odluke došlo je radi istupanja i povlačenja udjela pojedinih članova Društva kao i povlačenja dijela udjela članova Društva koji nisu istupili iz Društva. 

Član 3. 

Ova Odluka će se dostaviti JP NIO Službeni list Sarajevo radi objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Član 4. 

Ovim oglasom Društvo iz tačke 1. ove Odluke obavještava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje. 

Član 5. 

Rok za podnošenje prijave za povjerioce je osam dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" Sarajevo. 

Po isteku roka iz prethodnog stava Društvo će podnijeti prijavu za upis smanjenja kapitala u Registru društava Općinskog suda u Zenici. 

Član 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se odmah, a pravna dejstva prema trećim licima proizvodi narednog dana po upisu u Registar društava. 

Broj 372/08
8. aprila 2008. godine
Zenica 

Predsjedavajući Skupštine
Sadeta Hadžić, s. r. 

(so-2298/08) 

Na osnovu člana 29. i 32. Ugovora o usklađivanju podataka od značaja za pravni promet prijevoznog poduzeća "PROMETNIK" ŽEPČE, PO, nakon izvršene privatizacije za Zakonom o gospodarskim društvima i organizovanja od istog prometnog društva "PROMETNIK" d.o.o. Žepče i promjene oblika, broj 001/2004 od 15. 10. 2004. godine, Skupština PD "PROMETNIK" d.o.o. Žepče, dana 12. 12. 2008. godine, donosi 

ODLUKU 

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA U PD "PROMETNIK" DOO ŽEPČE 

Član 1. 

Smanjuje se osnovni kapital PD "PROMETNIK" d.o.o. Žepče (upisanog u Općinskom sudu u Zenici, sa MBS l-7609), tako što se iz Društva iznose stvari u ukupnom iznosu od 263.095,00 (dvijestotinešezdesettrihiljadedevedesetpet) KM, a na osnovu Procjene vrijednosti imovine PD "PROMETNIK" d.o.o, Žepče, stalnog sudskog vještaka iz oblasti ekonomije, Škapur Hazima, broj nalaza P-002/08 od 20. 10. 2008. godine. 

Član 2. 

Osnovni kapital Društva, poslije smanjenja iznosi 500.980,00 KM. 

Član 3. 

Ova Odluka će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Član 4. 

Objavom ove Odluke Društvo obavještava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje. 

Rok za podnošenje prijava povjerilaca je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Odluke u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Po isteku roka iz prethodnog stava Društvo će podnijeti prijavu za upis smanjenja osnovnog kapitala u sudskom registru. 

Član 5. 

Zadužuju se nadležne službe i direktor Društva za provođenje ove Odluke. 

Član 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se odmah, a pravna dejstva prema trećim licima proizvodi narednog dana po upisu u sudski registar kod Općinskog suda u Zenici. 


12. decembra 2008. godine
Zenica 

Predsjedavajući
Skupštine
Vinko Marić, s. r. 

(so-2336/08) 

Na osnovu člana 357. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 88/05 i 91/07), a u vezi sa članom 10. i 12. Ugovora o osnivanju "VOĆEPROMET" DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU, TEŠANJ, Šije bb, osnivači Društva Hasanić Sakib iz Šija bb, općina Tešanj, i Hasanić Jasmin iz Šija bb, općina Tešanj, dana 16. 12. 2008. godine, donijeli su 

Frame3

 

ODLUKU 

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA 

Član 1. 

Osnovni kapital Društva "VOĆEPROMET" d.o.o. Tešanj u iznosu od 2.095.080,39 KM, smanjuje se za iznos od 2,085.080,39 KM, koji se odnosi na dio osnovnog kapitala u stvarima, tako da su, nakon smanjenja, osnovni kapital Društva novčana sredstva u iznosu od 10.000,00 KM. 

Član 2. 

Ova Odluka će se dostaviti sudskom registru i JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, Magribija 3, radi objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Član 3. 

Ova Odluka je i ujedno i oglas, kojim Društvo iz člana 1. ove Odluke obavještava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje. 

Rok za podnošenje prijava povjerilaca je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Po proteku roka iz prethodnog stava Društvo podnosi prijavu za upis smanjenja osnovnog kapitala u sudski registar. 

Član 4. 

Dokaz o proteku roka iz člana 3. ove Odluke je oglas koji se objavi u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 24/08
15. decembra 2008. godine
Tešanj 

Osnivači
Sakib Hasanić, s. r.
Jasmin Hasanić, s. r. 

(so-2361/08) 

Na osnovu člana 357. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 29/03 i 68/05), člana 15. Ugovora o usaglašavanju statusa preduzeća sa Zakonom o privrednim društvima br. 1/01 od 16. 7. 2001. godine, te odredbama Ugovora o povećanju osnovnog kapitala br. 1-3/2002 od 25. 3. 2002. godine, Skupština "EURO INSPEKT" Društva za kontrolu roba, tehnička ispitivanja i analize d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Hamdije Kreševljakovića 16, upisanog u Registru Općinskog suda u Sarajevu, pod mat. reg. br. 1- 1801, dana 22. 12. 2008. godine, donijela je 

ODLUKU 

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA U
"EURO INSPEKT " DOO SARAJEVO 

Član 1. 

Ovom Odlukom Skupština "EURO INSPEKT" Društva za kontrolu roba, tehnička ispitivanja i analize d.o.o. Sarajevo, upisanog u Registru Općinskog suda u Sarajevu, pod mat. reg. br. 1-1801 (u daljnjem tekstu: Društvo), vrši smanjenje osnovnog kapitala u novcu. 

Član 2. 

Osnovni kapital Društva, upisanim u Registru Kantonalnog suda u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-604/02 od 28. 5. 2002. godine, u iznosu od 493.459,00 KM u novcu i 61.000,00 KM u stvarima smanjuje se za iznos iskazanog gubitka u periodu 2001-2007. godine u iznosu od 127.422,00 KM u novcu za godine kako slijedi: 

1.    gubitak u iznosu od 77.847,00 KM za 2001. godinu, 

2.    gubitak u iznosu od 52.303,00 KM za 2002. godinu, 

3.    dobit u iznosu od 9.813,00 KM za 2003. godinu, 

4.    gubitak u iznosu od 27.885,00 KM za 2004. godinu, 

5.    dobit u iznosu od 6.297,00 KM za 2005. godinu, 

6.    dobit u iznosu od 26.916,00 KM za 2006. godinu, 

7.    dobit u iznosu od 3.705,00 KM za 2007. godinu, 

8.     gubitak-razlika u iznosu od 16.119,00 KM za 2007. godinu. 

Član 3. 

Za iznos od 127.422,00 KM, umanjuje se osnovni kapital Društva u novcu. 

Po izvršenom upisu u sudski registar smanjenja osnovnog kapitala u novcu za iznos od 127.422,00 KM osnovni kapital Društva iznosi 366.036,00 KM u novcu i 61.000,00 KM u stvarima. 

Član 4. 

Obavezuje se Društvo da ovu Odluku objavi u "Službenim novinama Federacije BiH", kojim oglasom će ujedno pozvati povjerioce da u roku od 7 dana od dana objavljivanja prijave svoja potraživanja prema Društvu, te da je Društvo spremno izmiriti obaveze prema povjeriocima koji su prijavili svoje potraživanje ili za njih dati odgovarajuće osiguranje. 

Član 5. 

Po proteku objavljenog roka za prijavu povjerilaca, osnivači Društva će kod notara zaključiti Ugovor o izmjeni osnivačkog akta, kojim će se definisati iznos smanjenja za svakog osnivača pojedinačno, a direktor Društva će shodno tome podnijeti prijavu za upis promjena i smanjenja osnovnog kapitala u sudski registar. 

Član 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se danom upisa nastalih promjena u sudskom registru. 

Broj 446/08
23. decembra 2008. godine
Sarajevo 


Predsjednik Skupštine Društva
Nasir Efendira, s. r. 

(so-2382/08) 

DONACIJE 

JAVNO PREDUZEĆE
"VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO 

ZENICA 

Na osnovu člana 5. tačka 9. Zakona o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/03), Javno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica objavljuje 

ODLUKU 

O DODJELI DONACIJE 

DONESENU NA 21. SJEDNICI NADZORNOG ODBORA PREDUZEĆA ODRŽANOJ 11. 12. 2008. GODINE, I TO: 

-    Sportskom udruženju gluhih i nagluhih u ZE-DO kantonu, iznos od 336,00 KM na osnovu Odluke broj 100-6648-2/08 MJ od 11. 12. 2008. godine. 

(so-1849-a-F/08) 

UDRUŽEWA - FONDACIJE 

Federalno ministarstvo pravde, odlučujući o zahtjevu za upis u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji Bosne i Hercegovine Mikrokreditne fondacije "BOSANSKO SELO" Srebrenik, donosi 

RJEŠENJE 

1.    Upisuje se u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji Bosne i Hercegovine Mikrokreditna fondacija "BOSANSKO SELO", skraćeni naziv: "MIKRO BOSSEL", sa sjedištem u Srebreniku, ulica 21. srebreničke brigade bb. 

2.    Upis je izvršen pod registarskim brojem 19, Knjiga I Registra, dana 31. 10. 2008. godine. 

3.    Temeljni ciljevi Fondacije su: odobravanje mikrokredita mikropoduzetnicima na području Tuzlanskog kantona sa ciljem podsticaja i razvoja lokalne ekonomije kao i kreditne konsultacije, poslovno savjetovanje i tehnička pomoć u cilju unapređenja kreditnih i poslovnih aktivnosti korisnicima mikrokredita. 

4.    Fondacija ima svojstvo pravne osobe, a predstavljaju je i zastupaju: Zijad Smajić iz Tuzle, ul. Slatina broj 7 - direktor Mikrokreditne fondacije "BOSANSKO SELO" (JMBG 1408972180044) i Alisa Imamović iz Živinica, ul. Titova broj 4 - zamjenik direktora Mikrokreditne organizacije "BOSANSKO SELO" (JMBG 2708975189236). 

Broj 04-05-2-1832/08
31. oktobra 2008. godine
Sarajevo 


Ministar
Feliks Vidović, v. r. 

(UGF-52/08) 

Federalno ministarstvo pravde, odlučujući o zahtjevu za upis u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji Bosne i Hercegovine Mikrokreditne fondacije "MIKRO ALDI" Goražde, donosi 

RJEŠENJE 

Mijenja se točka 2. Rješenja ovog Ministarstva broj 04-05-2-1708/07 od 30. 4. 2008. godine, tako da ista glasi: 

"2. Organizacijski dijelovi Mikrokreditne fondacije "MIKRO ALDI" i njihove ovlasti i nadležnosti su utvrđene Statutom i odlukama Upravnog odbora Mikrokreditne fondacije: 

 • Organizacijski dio VIŠEGRAD, ulica Kralja Petra bb, ovlaštena osoba Branka Lorić; 
 • Organizacijski dio PALE, ulica Nikole Tesle bb, ovlaštena osoba Daliborka Mijović; 
 • Organizacijski dio TREBINJE, ulica Trebinjskih brigada broj 5, ovlaštena osoba Zoran Ignjatić." 

U ostalom dijelu Rješenje ovog Ministarstva broj 04-05-2-1078/07 od 30. 4. 2008. godine ostaje nepromijenjeno. 

Broj 04-05-2-1708/07
23. oktobra 2008. godine
Sarajevo 


Ministar
Feliks Vidović, v. r. 

(UGF-53/08) 

Federalno ministarstvo pravde, odlučujući o zahtjevu za upis u Registar udruga "UDRUŽENJE 17. VITEŠKA KRAJIŠKA BRDSKA BRIGADA" Ključ, donosi 

RJEŠENJE 

1.    Upisuje se u Registar udruga u Federaciji Bosne i Hercegovine "UDRUŽENJE 17. VITEŠKA KRAJIŠKA BRDSKA BRIGADA", skraćeni naziv "UDRUŽENJE "17. VKBBR", sa sjedištem u Ključu, ulica Branilaca BiH bb. 

2.    Upis je izvršen pod registarskim brojem 1018, knjiga I Registra, dana 26. 9. 2008. godine. 

3.    Ciljevi Udruge su: bolje i efikasnije rješavanje njihovih socijalno statusnih pitanja, kao i pomoći u rješavanju egzistencijalnih pitanja članova njihovih obitelji, pomoći obiteljima poginulih pripadnika 17. VKBBR, memorijalna okupljanja na dan formiranja brigade, kao i svaki drugi vid pomoći koji nije u suprotnosti s važećim zakonskim propisima. 

    Djelatnosti Udruge su: radi na prikupljanju podataka o svom članstvu, potrebnih za rad i aktivnosti Udruge, inicira i učestvuje u prikupljanju arhivske i druge građe o 17. VKBBR u oslobodilačkom ratu 1992 - 1995. godine u BiH, obrađuje ih i prezentira javnosti, uspostavlja suradnju s drugim boračkim organizacijama u zemlji i svijetu, te sa drugim progresivnim pokretima, stara se o pružanju pravne i svake druge pomoći članstvu radi ostvarivanja njihovih prava, zalaže se za izradu Zakona, propisa i odluka kojima se reguliraju životna pitanja članstva, na općinskoj, kantonalnoj, federalnoj i državnoj razini, te inicira reforme iz tog domena, organizira okupljanje članstva, te organizira kulturni i sportski život članstva, vrši i druge poslove koji su sukladni Zakonu i Statutu, Udruga je dužna djelatnosti predviđene Statutom obavljati sukladno Zakonu o udrugama i fondacijama i drugim zakonima i propisima. 

4.    Udruga ima svojstvo pravne osobe, a predstavlja je i zastupa: 

a.    Ferid Kulosman iz Ključa, ul. 2. GON bb - predsjednik Udruge (JMBG 1011965102383). 

5.    Naknadu za upis u Registar u iznosu od 100,00 KM, Udruga je dužna uplatiti na Jedinstveni račun Trezoru Federacije Bosne i Hercegovine najkasnije do dana donošenja Rješenja. 

Broj 04-05-2-1324/08
26. rujna 2008. godine
Sarajevo 


Ministar
Feliks Vidović, v. r. 

(UGF-54/08) 

KONKURSI
OGLASI
NATJEČAJI 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Općine Domaljevac-Šamac, objavljuje 

JAVNI NATJEČAJ 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG
SLUŽBENIKA U OPĆINI DOMALJEVAC - ŠAMAC 

-    Komunalno-građevinski inspektor - 1 (jedan) izvršitelj 

Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor iz oblasti komunalnih propisa, zaštite okoliša, sanitarnih propisa i propisa iz područja graditeljstva i prostornog uređenja; prati stanje u domenu gradnje i prostornog uređenja na području općine; sudjeluje u pripremi nacrta propisa koji se tiču problematike prostornog uređenja i graditeljstva; obavlja i druge poslove koji se stave u nadležnost; poduzima propisane radnje vezano za poslove inspekcijskog nadzora; vodi brigu o stanju uređenosti općinske deponije smeća, groblja, parkova, javnih površina i općinske cestovne mreže; brine se o održavanju kanala i vodnih tokova na području općine, brine o održavanju i uređenju nasipa; sudjeluje u pripremi nacrta propisa koji se tiču problematike komunalnog reda i zaštite okoline; surađuje sa mjesnim odborima i građanima kod provođenja odluke o komunalnom redu i zaštiti okoline i propisa iz oblasti graditeljstva i prostornog uređenja; obavlja i druge poslove i zadatke koje mu naloži općinski načelnik. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, to: 

 • VSS-VII stupanj - građevinski, pravni, ekonomski ili tehnološki fakultet 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme 
 • poznavanje rada na računaru. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene fotokopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine) 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za mirovinsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji o dužini radnog staža, sa uvjerenjem koje sadrži dešifraciju svih zanimanja iz uvjerenja o dužini radnog staža). 

3.    dokaz o poznavanju rada na računalu, 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton ulica Slatina broj 2, 75.000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba ). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, biće obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja. 

Sve tražene dokumente potrebno je dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog natječaja u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH 

Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton 

Slatina broj 2, 75 000 Tuzla 

sa naznakom: 

"Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika 

u Općini Domaljevac-Šamac" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-1851-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG
SLUŽBENIKA U ZAVODU ZA PLANIRANJE RAZVOJA
KANTONA SARAJEVO 

-    Stručni saradnik za energetiku - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Prati i proučava stanje u oblasti energetike u Kantonu, vrši i obezbjeđuje izradu energetske komponente razvojnih i provedbenih planova, programa razvoja, srednjoročnih programa i prostorne komponente društvenih planova; učestvuje u pripremi programa za izradu urbanističke dokumentacije iz oblasti energetike i pripremi odluka o provođenju razvojnih i provedbenih planova; prati propise iz odgovarajućih oblasti; dužan je obavljati poslove i radne zadatke u skladu sa pravilnicima, poslovnicima, uputstvima i procedurama i drugim aktima odobrenim od strane direktora Zavoda, u skladu sa međunarodnim standardima ISO 9001:2000; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i direktor Zavoda. 

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to: 

-    VSS-VII stepen, završen elektrotehnički fakultet-odsjek za telekomunikacije 

-    najmanje 1 godina radnog staža u struci 

-    poznavanje rada na računaru 

-    poznavanje jednog stranog jezika 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine) 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registriranim u matičnoj evidenciji o dužini radnog staža sa uvjerenjem koje sadrži dešifraciju svih zanimanja iz uvjerenja o dužini radnog staža). Kandidati koji dokazuju ispunjavanje uslova u pogledu radnog staža stečenog volonterskim radom, dužni su dostaviti potvrdu nadležne službe za zapošljavanje. 

3.    dokaz o poznavanju rada na računaru 

4.    dokaz o poznavanju jednog stranog jezika 

5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu u ulici Avde Hume 15 ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana dostavljanja obavještenja o rezultatima konkursa. 

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH" putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH 

Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton 

Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo 

sa naznakom: 

"Javni konkurs za popunu radnog mjesta u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

(so-1852-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Vitez, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH
SLUŽBENIKA U OPĆINI VITEZ 

01. Stručni savjetnik za gospodarski razvitak - 1 (jedan) izvršilac 

02. Viši stručni suradnik za katastar i geodetske poslove - 1 (jedan) izvršilac 

03. Stručni suradnik za imovinsko pravne poslove i upravno rješavanje - 1 (jedan) izvršilac 

04. Inspektor za urbanističko građevne poslove - 1 (jedan) izvršilac 

05. Stručni suradnik za informatiku - 1 (jedan) izvršilac 

06. Stručni suradnik za prosvjetu, sport, kulturu, informiranje i udruge građana - 1 (jedan) izvršilac 

01. Opis poslova: Obavlja poslove realizacije projekata kapitalnih investicija; stara se o svim poslovima za izvođenje pojedinog projekta; koordinira sve relevantne strane uključene u provedbu konkretnog projekta; vodi brigu o rokovima, dinamičkim planovima i svim tehničkim i operativnim detaljima vezanim za uspješnu realizaciju projekta; vrši neposredan nadzor nad realizacijom projekata; odgovara za zakonito, ažurno i uredno izvršavanje poslova; vrši i druge poslove po nalogu rukovoditelja Službe. 

02. Opis poslova: Obavlja poslove uspostavljanja katastra podzemnih instalacija (kanalizacija, vodovod, toplovod, PTT, električnih uređaja i drugih sličnih instalacija); snima nadzemne i podzemne trase komunalnih uređaja i drugih komunalnih objekata; vrši obradu numeričkih terenskih podataka i kartira ih na originalnim planovima; radi na prijenosu urbanističkog plana sa plana na teren; po potrebi koordinira rad viših referenata za održavanje premjera i katastra nekretnina; radi i druge poslove po nalogu rukovoditelja Službe. 

03. Opis poslova: Obavlja poslove jednostavnijeg rješavanja u upravnom postupku iz oblasti imovinsko pravnih odnosa i urbanizma; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije; vodi postupak i utvrđuje činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama; sprovodi administrativno izvršenje rješenja i zaključaka iz nadležnosti službe; utvrđuje na terenu činjenice vezano za procjenu prometne vrijednosti nekretnina; vrši i druge poslove po nalogu rukovoditelja Službe. 

04. Opis poslova: Obavlja poslove inspekcijskog nadzora iz oblasti urbanizma i graditeljstva za objekte za koje urbanističku suglasnost, odnosno odobrenje za građenje izdaje nadležna općinska služba za upravu; vrši poslove nadzora na ostvarivanju prostorno planskih dokumenata za područje općine; vrši nadzor na provođenju propisa o zaštiti sredine na zaštićenim područjima i objektima; u provođenju inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i dužnost poduzimanja mjera na provođenju Federalnog i Kantonalnog zakona i propisa iz oblasti urbanizma i graditeljstva, koji se odnose na otklanjanje nepravilnosti, obustavu gradnje i uklanjanje građevina; priprema izvješća o stanju utvrđenom u postupku provođenja nadzora; predlaže mjere za unapređenje stanja u oblasti urbanizma; obavlja i druge poslove u skladu sa propisima i po nalogu rukovoditelja Službe. 

05. Opis poslova: Vrši poslove povezivanja informacionog sustava i osigurava njegovo održavanje i funkcioniranje; vrši obuku uposlenika iz oblasti informatike; izrađuje metodologije i standarde za formiranje i održavanje baze podataka; izrađuje analizu podataka za njihovo publiciranje; uređuje i održava općinsku web stranicu; izrađuje i obrađuje jednostavnije projekte programe informacionog sustava i automatske obrade podataka; priprema i vrši tehničku obradu Općinskog biltena, kao općinskog glasila; obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja Službe. 

06. Opis poslova: Koordinira rad sa Kantonalnim ministarstvom prosvjete, znanosti, kulture i sporta; koordinira rad sa TV stanicama, medijima, knjižnicom, školama i predškolskim ustanovama, kulturno umjetničkim društvima i udrugama; prati stanje u oblasti školstva, kulture, sporta i informiranja, analizira potrebe stanovništva u tim oblastima i predlaže mjere za unapređenje istih; u suradnji sa udrugama građana analizira potrebe stanovništva u tim oblastima i predlaže mjere za unapređenje istih; u suradnji sa udrugama građana analizira potrebe i organizira tečajeve edukacije za stanovništvo i rizične grupe stanovništva; vodi postupak vezan za davanje mišljenja o mreži škola na Općini i upisu učenika u školu; obavlja poslove u vezi sa stipendiranjem i kreditiranjem učenika i studenata; vodi poslove vezano za kulturno-povijesno naslijeđe iz mjerodavnosti Općine i surađuje sa nadležnim ministarstvima na zaštiti istog; obavlja poslove u vezi s obilježavanjem državnih, kulturnih i vjerskih praznika; obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovoditelj Službe. 

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

Za poziciju 01 

 • VSS, VII stepen, završen građevinski ili arhitektonski fakultet 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

Za poziciju 02 

 • VSS, VII stepen, završen građevinski fakultet - geodetski odsjek ili geodetski fakultet 
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

Za poziciju 03 

 • VSS, VII stepen, završen pravni fakultet 
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

Za poziciju 04 

 • VSS, VII stepen, završen građevinski ili arhitektonski fakultet 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

Za poziciju 05 

 • VSS, VII stepen, završen elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet smjer informatike 
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

Za poziciju 06 

 • VSS, VII stepen, završen fakultet društvenog smjera ili tehničkog smjera 
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

Potrebni dokumenti: (originali ili ovjerene kopije) 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registriranim u matičnoj evidenciji o dužini radnog staža sa uvjerenjem koje sadrži dešifraciju svih zanimanja iz uvjerenja o dužini radnog staža) 

    Kandidati za pozicije 03., 05. i 06. koji dokazuju ispunjavanje uslova u pogledu radnog staža, stečenog volonterskim radom, dužni su dostaviti potvrdu nadležne službe za zapošljavanje. 

3.    dokaz o poznavanju rada na računaru, 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba. 

Napomena: Kandidati koji, uz prijavu na javni konkurs, dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH" putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH 

Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton 

Kučukovići br. 2, 72000 Zenica 

sa naznakom: 

"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vitez " 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-1853-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Jajce, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG
SLUŽBENIKA U OPĆINI JAJCE 

-    Stručni saradnik za upravno rješavanje u Službi privrede/gospodarstva - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u oblasti trgovine, ugostiteljstva i obrta; izrada i donošenje pojedinačnih akata koji se odnose na izdavanje odobrenja za obavljanje obrta (obrtnica), odobrenja za obavljanje trgovačke djelatnosti, odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga iz oblasti turizma, odobrenja za pružanje usluga turističkih vodića, izdavanje vodoprivrednih akata; izrada i donošenje pojedinačnih akata koji se odnose na prestanak tih odobrenja; izrada i donošenje drugih akata po provedenom skraćenom upravnom postupku iz nadležnosti službe; izdavanje potvrda i uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija; vrši i druge poslove koje mu u nadležnost stavi pomoćnik općinskog načelnika. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

 • VSS - VII stepen, završen pravni fakultet 
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992.  godine), 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju svih zanimanja iz uvjerenja o dužini radnog staža). Kandidati koji dokazuju ispunjavanje uslova u pogledu radnog staža, stečenog volonterskim radom, dužni su dostaviti potvrdu nadležne službe za zapošljavanje, 

3.    dokaz o poznavanju rada na računaru, 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu - Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine www.adsfbih.gov.ba 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH" putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH 

Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton 

Kučukovići br. 2, 72 000 Zenica 

sa naznakom: 

"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Jajce" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-1854-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Bihać, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH
SLUŽBENIKA U KAZNENO-POPRAVNOM ZAVODU
POLUOTVORENOG TIPA BIHAĆ 

01.    Stručni suradnik - socijalni radnik - 1 (jedan) izvršilac 

02.    Stručni suradnik - odgajatelj - 1 (jedan) izvršilac 

01. Opis poslova: Poslovi ispitivanja ličnosti osuđene osobe, izrada prijedloga tretmana i njegovo praćenje; uzimanje socijalne anamneze putem razgovora sa osuđenim osobama; vrši provjeru socijalne ankete; učestvuje u radu stručnog tima grupe i sektora; stara se o postpenalnim mjerama; obavještava zainteresovane organe o isteku kazne osuđenih osoba; rješavanje u saradnji sa nadležnim organima socijalnog staranja porodičnih i drugih problema osuđenih osoba i primjenu postpenalnih mjera; vrši i druge poslove po nalogu šefa iz djelokruga rada. 

02. Opis poslova: Programiranje i planiranje poslova i aktivnosti na izvršavanju programa odgoja-tretmana u klasifikacionoj grupi osuđenih osoba na izdržavanju kazne zatvora, koja broji do 50 osoba; izrada akata u postupku pomilovanja, uslovnog otpusta, prekida izdržavanja kazne zatvora, premještaja i u drugim postupcima po zahtjevu osuđene osobe ili nadležnih organa; učestvovanje u radu tima za grupnu terapiju; utvrđivanje činjenica, pribavljanje dokaza i predlaganje postupka disciplinske odgovornosti za učinjene disciplinske prekršaje osuđenih osoba i postupke po molbenom raportu; pripremanje prijedloga za premještaj u stimulativno klasifikacione grupe i prijedloga za korištenje pogodnosti i prava; praćenje rada osuđenih osoba na radnim mjestima i njihovo ponašanje u toku izdržavanja kazne i unošenje odgovarajućih podataka u lični list osuđene osobe; saradnja sa porodicom osuđene osobe vezano za odgoj-tretman, poslovi utvrđeni zakonom, Pravilnikom o kućnom redu i matičnim knjigama osuđenih osoba; drugi poslovi iz djelokruga rada po nalogu šefa. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

Za poziciju 01.: 

 • VSS, fakultet političkih nauka, odsjek za socijalni rad ili fakultet kriminalističkih nauka, 
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci 
 • položen stručni odgajateljski ispit utvrđen Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH i Pravilnikom o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita službenika i zatvorskih policajaca-straže u federalnim ustanovama za izvršavanje kazne zatvora 
 • poznavanje rada na računaru. 

Za poziciju 02: 

 • VSS, filozofski fakultet - odsjek pedagogija ili psihologija ili defektološki fakultet - odsjek sociologija ili psihologija ili fakultet političkih nauka odsjek sociologija ili fakultet 
 • kriminalističkih nauka 
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, 
 • položen stručni odgajateljski ispit utvrđen Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH i Pravilnikom o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita službenika i zatvorskih policajaca-straže u federalnim ustanovama za izvršavanje kazne zatvora 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ, nakon 6. 4. 1992. godine), 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS ( potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji o dužini radnog staža sa uvjerenjem koje sadrži i dešifraciju svih zanimanja iz uvjerenja o dužini radnog staža), kandidati koji dokazuju ispunjavanje uslova u pogledu radnog staža stečenog volonterskim radom, dužni su dostaviti uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje, 

3.    dokaz o poznavanju rada na računaru za poziciju 01, 

4.    dokaz o položenom stručnom odgajateljskom ispitu utvrđenom Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH i Pravilnikom o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita službenika i zatvorskih policajaca-straže u federalnim ustanovama za izvršavanje kazne zatvora, 

5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba) 

Napomena: Kandidati koji uz prijavu na javni konkurs dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati koji ispunjavaju uvjete konkursa biće obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH 

Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton 

Trg kralja Tomislava bb, 80 101 Livno 

sa naznakom: 

"Javni konkurs za popunu radnih mjesta u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Bihać". 

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-1855-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Općine Grude, objavljuje 

JAVNI NATJEČAJ 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA
DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U OPĆINI GRUDE 

-    Šef Odsjeka za branitelje iz Domovinskog rata - 1 (jedan) izvršitelj 

Opis poslova: Vodi upravni postupak u prvom stupnju o pravima branitelja i njihovih obitelji iz Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, ukoliko nije drugačije regulirano ovim Zakonom ili drugim propisom; vodi evidenciju o stradalnicima Domovinskog rata; vodi evidenciju o isplatama novčanih sredstava stradalnicima Domovinskog rata; organizira obilježavanje obljetnica značajnih događaja iz Domovinskog rata i obilaske spomen-obilježja i stratišta žrtava Domovinskog rata; rješava o pravima boraca iz drugog svjetskog rata. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to: 

 • VSS-VII stupanj, završen pravni fakultet 
 • najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) 

1.    sveučilišna diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine.) 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za mirovinsko i invalidsko osiguranje sa podacima registrovanim u matičnoj evidenciji o dužini radnog staža sa uvjerenjem koje sadrži i dešifraciju svih zanimanja iz uvjerenja o dužini radnog staža). 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, ulica Stjepana Radića br. 3, Mostar ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH - www.adsfbih.gov.ba 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH , izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od prijema obavještenja o rezultatima natječaja. 

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog natječaja u "Službenim novinama Federacije BiH", putem poštanske službe, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar
sa naznakom:
"Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Grude " 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-1883-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA RUKOVODEĆIH
DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U UREDU ZA ZAJEDNIČKE
POSLOVE KANTONALNIH ORGANA
TUZLANSKOG KANTONA 

01.    Pomoćnik sekretara za informisanje, informacione sisteme, obezbjeđenje i tehničke poslove - 1(jedan) izvršilac 

02.    Pomoćnik sekretara za opšte, ekonomsko-finansijske, personalne i pomoćne poslove -1 (jedan) izvršilac 

01. Opis poslova: Rukovodi i obavlja složene poslove i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih osnovnoj organizacionoj jedinici; priprema planove i programe za uspostavljanje, razvoj i povezivanje složenog informacionog sistema, njegovo održavanje i nesmetano funkcionisanje, kao i predlaganje programa rada sa projektnim zadacima za razvoj i implementaciju informacionog sistema kantonalnih organa uprave; organizuje i priprema obuku kadrova za korištenje informacionog sistema; predlaže formiranje baze podataka i samostalno kreiranje i održavanje koji se odnose na rad kantonalnih organa; u saradnji sa Uredom Premijera i ostalim organima TK organizuje i koordinira kontakte sa medijima (TV, radio, novine); na postavljena pitanja novinara i građana daje pripremljene i obrađene odgovore i informacije; organizuje idejno-grafičko oblikovanje, planiranje i održavanje funkcionalne i kvalitetne web-stranice; organizuje rad i administratiranje informacionog sistema, sistema elektronske pošte i Internet servisa; sačinjava izvještaje o uočenom stanju bezbjednih mjera; planiranje i provođenje sigurnosnih mjera: dodjela prava na korištenje resursa, formiranje grupa korisnika s pravima pristupa i sl.; programira vođenje potrebnih evidencija, planova i programa iz domena protivpožarne zaštite i zaštite na radu; prati rad pomoćnog osoblja i radi i druge poslove po nalogu Sekretara Ureda. 

02. Opis poslova: Rukovodi i obavlja složene poslove i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih osnovnoj organizacionoj jedinici; učestvuje u izvršavanju najsloženijih stručnih poslova u okviru Odjeljenja; priprema izvještaje, informacije i druge analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka prilikom ostvarivanja saradnje sa svim službama i organima u Kantonu; pokreće postupak i preduzima radnje vezane za uknjižbu prava vlasništva Tuzlanskog kantona; rješava imovinsko-pravne poslove i poduzima odgovarajuće radnje u vezi sa tim; vodi registar podataka o imovini koje su vlasništvo Tuzlanskog kantona; prati propise iz oblasti kancelarijskog poslovanja pa na osnovu prikupljenih podataka koje dostavljaju drugi organi ili pravne osobe, obrađuje iste s prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema uz adekvatno primjenjivanje u radu posebno nakon uvođenja eDMS ( sistem za upravljanje dokumentima i digitalno arhiviranje e-Pisarnica i e-Arhiva); utvrđuje radne ciljeve, postignute rezultate u radu i predlaže ocjene za službenike i namještenike Odjeljenja; predlaže poduzimanje propisanih postupaka zbog povrede radne dužnosti, kodeksa ponašanja ili nezakonitog rada službenika i namještenika; vrši procjenu rizika od mogućih grešaka, nepravilnosti, neovlaštene upotrebe materijalnih sredstava, neodgovarajućih rezultata rada uz preuzimanje odgovarajućih mjera za sprečavanje nastajanja neželjenih posljedica; stara se o blagovremenoj dostavi prispjele pošte u skladu sa propisanim rokovima; neposredno je zadužen za internu kontrolu i nadzor nad primjenom zakona i podzakonskih akata i drugih propisa, a koji se odnose na namjensko korištenje sredstava Ureda i odgovoran je za svoj rad i upravljanje neposrednom rukovodiocu; obavlja i druge poslove po nalogu Sekretara Ureda. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to: 

Za poziciju 01. 

 • VSS - VII stepen, tehničkog smjera, 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, 
 • poznavanje engleskog jezika, 
 • poznavanje računarskih mreža, mrežnih uređaja, usmjeravanje i osnove mrežnog usmjeravanja kao i osnove mrežnih komunikacija prespajanja i mrežnog usmjeravanja u upravljanju informacionog sistema kao i održavanje informacionog sistema, 
 • poznavanje svih aspekata odnosa sa javnošću sa posebnim osvrtom na komunikaciju sa građanima. 

Za poziciju 02. 

 • VSS - VII stepen, pravni fakultet, 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992.godine), 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji o dužini radnog staža, sa uvjerenjem koje sadrži dešifraciju svih zanimanja iz uvjerenja o dužini radnog staža), 

3.    dokaz o poznavanju engleskog jezika za poziciju 01, 

4.    potvrda fakulteta ili nadležne institucije da je kandidat stručno osposobljen za obavljanje poslova iz oblasti informacionih mrežnih tehnologija, navedenih u alineji 4., za poziciju 01, 

5.    dokaz o dopunskoj edukaciji iz oblasti odnosa sa javnošću za poziciju 01, 

6.    dokaz o poznavanju rada na računaru za poziciju 02, 

7.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2., 75 000 Tuzla
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-1884-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u ime Općine Travnik, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA
DRŽAVNOGSLUŽBENIKA NA ODREĐENO VRIJEME
U OPĆINI TRAVNIK 

-    Stručni savjetnik za radne odnose i internu kontrolu-na određeno vrijeme do povratka odsutnog državnog službenika sa porodiljskog odsustva - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Izrada i donošenje pojedinačnih akata koja se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa; pružanje pravne pomoći službenicima iz oblasti radnih odnosa; vodi matičnu evidenciju organa općinskih službi i izdaje uvjerenja na osnovu tih evidencija; učestvuje u izradi prednacrta akata iz oblasti radnih odnosa; izrada izvještaja na osnovu odgovarajućih podataka; sarađuje sa Zavodom PIO/MIO i Zavodom za statistiku; stara se o realizaciji kadrovske politike i osigurava poštivanje i primjenu zakonskih principa kod zapošljavanja i principa iz ove oblasti; obavlja najsloženije poslove koji se odnose na radno-pravni status državnih službenika i namještenika; sarađuje sa Agencijom za državnu službu i Odborom za žalbe; radi na utvrđivanju plana obuke i usavršavanju općinskih uposlenika; održava i ažurira lične dosjee uposlenih; savjetuje načelnika u pogledu upravljanja ljudskim resursima; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Općine. 

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

 • VSS -VII stepen, završen pravni fakultet 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ, nakon 6. 4. 1992. godine) 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju svih zanimanja iz uvjerenja o dužini radnog staža) 

3.    dokaz o poznavanju rada na računaru 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu - Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, www.adsfbih.gov.ba) 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH" putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i
Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika na određeno vrijeme u Općini Travnik" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-1885-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Općinskog suda u Tuzli, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U OPĆINSKOM SUDU U TUZLI 

-    Šef zemljišno knjižnog ureda - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Organizira i rukovodi radom zemljišno knjižnog ureda; prima zemljišno knjižne podneske, registrira zahtjeve i ispituje njihovu ispravnost, prima stranke i daje im odgovarajuće informacije; prati propise i njihove izmjene te radi na stručnom usavršavanju službenika zk ureda, izrađuje nacrte složenijih rješenja u Dn predmetima i izrađuje rješenja o uknjižbi; osigurava zakonitost i pravovremenost u obavljanju poslova zemljišno knjižnog ureda, izdaje uvjerenja o kojima se vodi službena evidencija; daje instrukcije i nadgleda unošenje postojećih pravno valjanih informacija iz starih knjiga u bazu podataka; potvrđuje i slaže zemljišno knjižne uloške i uspostavlja zemljišne uloške; koordinira radom zemljišno knjižnog ureda i obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik suda. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to: 

 • VSS - VII stepen, završen pravni fakultet; 
 • najmanje 4 (četiri) godine radnog staža na istim ili sličnim poslovima 
 • položen stručni ispit za zemljišno knjižnog referenta 
 • poznavanje rada na računaru 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ, nakon 6. 4. 1992.  godine), 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji o dužini radnog staža sa uvjerenjem koje sadrži dešifraciju svih zanimanja iz uvjerenja o dužini radnog staža, iz kojih je vidljivo da je radni staž ostvaren na istim ili sličnim poslovima), 

3.    uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zemljišno knjižnog referenta, 

4.    dokaz o poznavanju rada na računaru, 

5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH, www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Tuzli" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-1886-a-F/08) 

JU OŠ "TODOROVO"
VELIKA KLADUŠA 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03) i na osnovu člana 155. Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik USK-a", broj 5/04), člana 112. Pravila JU OŠ "Todorovo"i Odluke Školskog odbora JU OŠ ,,Todorovo", broj 1006/08, donesene na sjednici održanoj 12. 12. 2008. godine, raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA USTANOVE 

Opis poslova 

Direktor/direktorica Škole obavlja sljedeće poslove: 

 • rukovodi radom Škole 
 • zastupa školu i odgovoran/na je za zakonitost rada Škole 
 • stara se o ostvarenju nastavnog plana i programa Škole 
 • odlučuje o raspoređivanju radnog osoblja u Školi i vrši ocjenjivanje njihovog rada, te u slučaju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvještava Ministarstvo i Pedagoški zavod 
 • podnosi Školskom odboru izvještaj o radu i rezultatima rada 
 • izvršava odluke stručnih organa i Školskog odbora 
 • odlučuje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa 
 • informira Školski odbor o finansijskom poslovanju 
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima škole 

Opći uvjeti za imenovanje/nominiranje na upražnjenu poziciju direktora osnovne škole su: 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine 
 • da je stariji od 18 godina 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije obavljanja upražnjene pozicije 
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX stav 1. Ustava BiH) 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03) 
 • da nije član zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02) 
 • da nema privatni i funkcijski interes u instituciji u koju se kandidira 
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za privatni prestup nespojiv s dužnošću u instituciji u koju se kandidira, pet godina od dana pravosnažne presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne 
 • da nije lice kojem je pravosnažnom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u koju se kandidira 

Posebni uvjeti za imenovanje/nominiranje direktora OŠ su: 

 • visoko ili više obrazovanje, te da ispunjava uvjete za nastavnike odgovarajuće škole, odnosno psihologa ili pedagoga i ima 5 (pet) godina radnog iskustva u nastavi i sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno rukovođenje školom i vođenje pedagoških aktivnosti škole 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to: 

 • kraća biografija, adresa i kontakt telefon 
 • uvjerenje da je državljanin BiH 
 • uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak 
 • izjava da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji 
 • izjava da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH (,,Službene novine Federacije BiH", br. 12/03) 
 • izjava da nije član zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Službene novine Federacije BiH", br. 16/02) 
 • uvjerenje da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji za koju se kandidira 
 • ovjerena kopija diplome 
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Kandidati će biti pozvani na intervju, te će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: 

JU Osnovna Škola " Todorovo", 77233 Todorovo. 

(so-1847-a-F/08) 

MINISTARSTVO ZA PRIVREDU
BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA
GORAŽDE 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03) i člana 5. Zakona o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj 8/05), Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA U NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "MESOPROMET" DD GORAŽDE 

Opis upražnjene pozicije: 

1)    - predsjednik Nadzornog odbora 

2)    - 2 (dva) člana Nadzornog odbora  

Nadzorni odbor privrednog društva "Mesopromet" d.d. Goražde obavlja poslove utvrđene Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i drugim važećim zakonskim i podzakonskim propisima. Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora pripada pravo na naknadu u skladu sa važećim propisima. 

Opći uslovi: Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima F BiH, kandidati za predsjednika i članove u Nadzornom odboru moraju ispunjavati slijedeće opće uslove: 

1.    da su stariji od 18 godina, 

2.    da su državljani Bosne i Hercegovine, 

3.    da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 

4.    da imaju opću zdravstvenu sposobnost, 

5.    da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine 

6.    da se protiv njih ne vodi krivični postupak, odnosno da nisu osuđivani za krivična djela koja po Zakonu predstavljaju smetnju za obavljanje dužnosti u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine. 

7.    da nije član više od jednog nadzornog, odnosno upravnog odbora. 

Pored općih uslova kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uslove: 

1.    da imaju VSS ili VŠS i to kandidati za predsjednika, a za članove VSS, VŠS ili SSS stepen stručne spreme, 

2.    da imaju najmanje 3 godina radnog iskustva u struci, 

3.    da posjeduju stručno znanje iz područja privrede, finansija, prava ili ekonomije, kao i organizacione i komunikacijske sposobnosti. 

U Nadzorni odbor ne mogu se imenovati kandidati koji su: 

1.    stariji od 70 godina na dan imenovanja, 

2.    osuđivani za krivična djela i za privredne prijestupe nespojive sa dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, uključujući i vrijeme zatvorske kazne, 

3.    sudskom presudom ili drugom mjerom isključeni ili im je zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora ili poslova upravljanja, 

4.    u sukobu interesa u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH ( "Službeni glasnik BiH", broj 16/02) 

5.    u finansijskom ili privatnom interesu sa privrednim društvom u čiji nadzorni odbor se imenuju, 

6.    na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. 

Izbor i imenovanje predsjednika i članova nadzornog odbora vrši se na period od 4 godine. 

Prijave kandidata treba da sadrže: kraću biografiju, kontakt telefon i adresu. 

Uz prijavu potrebno je dostaviti: 

 • uvjerenje o državljanstvu, 
 • rodni list, 
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma), 
 • dokaz o radnom iskustvu, 
 • uvjerenje o nekažnjavanju i da se ne vodi krivični postupak ( uvjerenja od općinskog i kantonalnog suda i da nisu starija od 3 mjeseca), 
 • izjava da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja ovog oglasa, 
 • izjava da se na kandidata ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH, 
 • izjava da nije član više od jednog nadzornog, odnosno upravnog odbora, 
 • izjava da nije u finansijskom ili privatnom interesu u privrednom društvu u koju se imenuje, 
 • izjava da ne postoji sukob interesa u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. 

Sva navedena dokumentacija treba da bude originalna ili ovjerene kopije. 

Kandidati koji budu ušli u uži izbor, bit će pozvani na intervju. 

Kandidati koje Komisija za izbor preporuči, nakon obavljenog intervjua, smatraće se kandidatima koji su najuspješnije prošli otvorenu konkurenciju. U slučaju da se smatra da u konačnom imenovanju nije u potpunosti ispoštovan Zakon, svaki kandidat ili drugo lice koje ima interes, može izjaviti prigovor ovom Ministarstvu i ombudsmenima F BiH. 

Ovaj oglas će se objaviti u dnevnom listu "Dnevni avaz" i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a prijave sa traženom dokumentacijom je potrebno dostaviti lično ili putem pošte na adresu: 

Ministarstvo za privredu Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, ul. Maršala Tita br. 13. Goražde, sa naznakom: " Prijava na javni oglas za Nadzorni odbor - ne otvaraj", uz obaveznu naznaku za koju poziciiju se vrši kandidovanje. 

NAPOMENA: Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

(so-1865-a-F/08) 

FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE,
RUDARSTVA I INDUSTRIJE
MOSTAR 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i člana 7. Zakona o javnim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05), u postupku imenovanje na pozicije u organima privrednih društava u kojima federalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojima prema važećim zakonima, pravima i propisima imaju zakonito pravo da vrše nominaciju odnosno imenovanje, federalni ministar energije, rudarstva i industrije objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNIH ODBORA 

I. PREDMET JAVNOG OGLASA 

Objavljuje se javni oglas za utvrđivanje prijedloga kandidata na upražnjene pozicije za članove nadzornih odbora u privrednim društvima: 

"TERMINALI FEDERACIJE" DOO SARAJEVO - 3 člana 

"ZRAK" DD SARAJEVO - 2 člana 

"PRETlS" DD VOGOŠĆA - 1 član 

II. OPIS POZICIJE 

Predsjednik i članovi nadzornog odbora uz konsultacije sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, nadgledaju učinak uprave, izgrađuju i razvijaju odnose između nadzornog odbora, uprave, dioničara ili vlasnika udjela, investitora i drugih sudionika, a naročito prilikom donošenja odluka kojima se utiče na vrijednost kapitala društva; raspolažu imovinom i kapitalom društva ili utvrđuju strategiju razvoja društva, razmatraju i usvajaju finansijske izvještaje uprave društva; predlažu raspodjelu i način upotrebe dobiti, s pažnjom i pravičnošću se odnose prema interesima zaposlenika, povjerilaca, kupaca, dobavljača i lokalne zajednice; sprečavaju i rješavaju sukobe interesa; zastupaju interese svih vlasnika kapitala; uspostavljaju sistem interne kontrole i monitoringe nad internom kontrolom i obavljaju i druge poslove u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, drugim zakonima, propisima i poslovnom etikom. 

III. MANDAT 

Mandat članova nadzornog odbora koji će biti imenovani po osnovu ovog javnog oglasa, bit će određen mandatnim periodom već imenovanih članova nadzornog odbora. 

IV. USLOVI ZA POZICIJE 

Kandidat mora biti lice sa visokom stručnom spremom i odgovarajućim višegodišnjim iskustvom i stručnim znanjem iz okvira djelatnosti društva i upućeno u sadržaj i način rada organa upravljanja privrednih društva. 

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustava svih kandidata uzet će se u obzir i slijedeće: 

 • sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa privrednog društva i uvažavanja interesa drugih zaintersovanih sudionika; 
 • sposobnost za savjesno, odlučno, odgovorno i profesionalno obavljanje upražnjene pozicije; 
 • izražena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i donošenju odluka; 
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti; 
 • znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvještaja, poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na području djelovanja nadzornih odbora, korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike; 
 • sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu; 
 • rezultati rada ostvareni tokom karijere. 

Pored navedenih kriterija, svaki kandidat treba ispunjavati i slijedeće opće uslove: 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine; 
 • da je stariji od 18 godina; 
 • da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja; 
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, niti da se protiv njega vodi krivični postupak; 
 • da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora u koji se kandiduje; 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije; 
 • da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine; 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci; 
 • da nema privatni/finansijski interes u privrednom društvu u čiji se nadzorni odbor kandiduje; 
 • da nije direktor ili član uprave društva; 
 • da nije istovremeno predsjednik ili član nadzornog odbora u više od dva privredna društva, uključujući u taj broj i članstvo u upravnim odborima pojedinih državnih ili federalnih agencija, što se ne primjenjuje na lice koje bi imenovanjem u drugom nadzornom odboru došlo u sukob interesa sa izvršenim imenovanjem u određenom privrednom društvu; 
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 13/02,16/02,14/03 i 12/04); 
 • da nije lice koje isključuju odredbe Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05); 
 • da nije lice koje isključuje član 4. Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07 i 15/08); 
 • da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru u koji se kandiduje. 

V. POTREBNI DOKUMENTI 

Prijave kandidata treba da sadrže kraću biografiju, adresu i kontakt telefon. 

Uz prijavu treba dostaviti: 

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 
 • kopiju lične karte (CIPS), 
 • diplomu o visokoj stručnoj spremi, 
 • dokaz o radnom iskustvu u privredi, 
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca), 
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca), 
 • uvjerenje da nije osuđivan za privredni prijestup (ne starije od 3 mjeseca), 
 • izjavu o ispunjavanju općih uslova iz alineja 6 do 15. 

Kandidati koji budu pozvani na intervju dužni su dostaviti ovjerene kopije traženih dokumenata. 

Kopije dokumenata će biti vraćene kandidatima samo na njihov zahtjev. 

VI. OSTALE NAPOMENE 

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku deset (10) dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu kandidovanja. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu popuniti neposredno prilikom intervjua. 

Sve informacije u toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01). 

Kandidate koje nakon intervjua preporuči Komisija za izbor, smatrat će se da su najuspješnije prošli otvorenu konkurenciju. 

Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - član javnosti slobodno je podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. 

Prigovor se podnosi istovremeno federalnom ministru i ombudsmenu Federacije Bosne i Hercegovine. 

Ovaj oglas se objavljuje u dnevnom listu"Oslobođenje" i "Službenim novinama Federacije BiH". Oglas ostaje otvoren četrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa. 

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili poštom preporučeno sa naznakama na koverti: "Prijava na javni oglas za utvrđivanje prijedloga kandidata za Nadzorni odbor (navesti privredno društvo u čiji se nadzorni odbor kandidujete), ne otvarati". 

Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon. 

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti na slijedeću adresu: 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Mostar, ul. A. Šantića bb 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. 

(so-1867-a-F/08) 

OPĆINA TRAVNIK 

Na osnovu članova 45., 46. i 48. Zakona o građevinskom zemljištu ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/03) i člana 16. općinske Odluke o građevinskom zemljištu ("Službene novine Općine Travnik", broj 25/04), načelnik Općine Travnik raspisuje 

KONKURS 

ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA KORIŠTENJE RADI IZGRADNJE STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA 

I. PREDMET KONKURSA 

Predmet konkursa je dodjela neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u Travniku-Općina Travnik, koje je označeno kao: 

 • k.p.br. 1523/8 zv. "Bašbunar"- pašnjak u površini od 272 m2, upisana u p.l.br.1670 KOTravnik, a koja je identična sa k.č. broj 3/255 iste površine upisana u Zk.ul. broj 1648 KO Travnik radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta P+5+M (prizemlje + 5 spratova + mansarda) 

II. NAKNADA 

Početna cijena iznosi 60.669,60 KM, a obuhvata: 

1.    Naknada za zemljište - iznosi 3.264,00 KM (12 KM za 1 m2 zemljišta-površina 272 m2). 

2.    Naknada za pogodnosti - renta iznosi 57.405,60 KM (36 KM za 1 m2 neto korisne površine objekata - korisna površina 1.594,60 m2). 

III. PREDNOST ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG ZEMLJIŠTA IMA UČESNIK KONKURSA KOJI: 

 • ponudi najveću naknadu u odnosu na početnu cijenu iz tačke II. ovog konkursa. 

IV. USLOVI KONKURSA 

1.    Dodjela neizgrađenog građevinskog zemljišta izvršit će se javnim nadmetanjem-licitacijom. 

2.    Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica. 

3.    Svaki učesnik konkursa je dužan na račun Općine uplatiti kauciju u iznosu od 10% od početne cijene. 

4.    Učesnicima konkursa koji ne ostvare pravo na dodjelu zemljišta, uplaćeni iznos kaucije će se vratiti. 

5.    Ukoliko učesnik konkursa koji ostvari pravo za dodjelu zemljišta odustane iz bilo kojeg razloga do konačne dodjele ili ne izvrši obavezu uplate naknade za dodijeljeno zemljište po rješenju o dodjeli u roku od 15 dana od dana prijema rješenja gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa kaucije, a zemljište ostaje na raspolaganju Općini Travnik. 

6.    Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima informisanja. 

7.    Prijave na konkurs razmatrat će Konkursna komisija. 

8.    Konkursna Komisija će u roku od tri (3) dana nakon isteka roka za podnošenje prijava, izvršiti javno nadmetanje, uz učešće svih kandidata koji su se prijavili na konkurs. 

9.    O rezultatima konkursa, učesnici konkursa će biti obaviješteni zaključkom u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa. 

10.    Učesnici konkursa mogu u roku od 8 dana od dana dostavljanja zaključka o rezultatima konkursa izjaviti prigovor Općinskom vijeću. 

11.    Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće se uzimati u razmatranje. 

(so-1868-a-F/08) 

JU GRADSKA LJEKARNA/GRADSKA APOTEKA
NOVI TRAVNIK 

Na temelju članka 33. Statuta JU Gradska ljekarna/apoteka Novi Travnik, Upravno vijeće/odbor raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/DIREKTORA JU GRADSKE LJEKARNE/APOTEKE NOVI TRAVNIK 

I. 

1.    Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje ravnatelja/ direktora Javne ustanove Gradska ljekarna/apoteka Novi Travnik. 

2.    Izbor imenovanja vrši se na period od 4 godine. 

3.    Uvjeti konkursa 

Kandidat pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom treba da ispunjava i sljedeće posebne uvjete: 

 • da je državljanin BiH, 
 • da je diplomirani farmaceut (mr.ph.), 
 • da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, 
 • da posjeduje organizacijske sposobnosti, 
 • da nije krivično kažnjavan, 
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak. 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti: 

 • kraću biografiju, 
 • uvjerenje o državljanstvu, 
 • ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu, 
 • ovjerenu kopiju o položenom stručnom ispitu, 
 • dokaz o posjedovanju organizacionih sposobnosti, 
 • uvjerenje kojim se dokazuje da kandidat ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, 
 • uvjerenje o nekažnjavanju, 
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka. 

Prijave sa traženom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti osobno ili poštom uz naznaku "Prijava na konkurs" na adresu: JU Gradska ljekarna/Gradska apoteka Novi Travnik, ul. Kralja Tvrtka br. 15, 72290 Novi Travnik. 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-1870-a-F/08) 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
ZENICA 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), a u postupku imenovanja predsjednika i članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona objavljuje 

OGLAS 

ZA IMENOVANJE NA POZICIJE U UPRAVNIM ODBORIMA 

1. Kantonalne bolnice Zenica 

Upravni odbor ima pet članova i čine ga: 

 • predstavnici osnivača - 3 člana 
 • predstavnik zdravstvene ustanove - 1 član 
 • predstavnik Kantonalnog ministarstva zdravstva - 1 član 

2. Kantonalni zavod za javno zdravstvo 

Upravni odbor ima pet članova i čine ga: 

 • predstavnici osnivača - 3 člana 
 • predstavnik zdravstvene ustanove - 1 član 
 • predstavnik Kantonalnog ministarstva zdravstva - 1 član 

3. Kantonalni zavod za medicinu rada 

Upravni odbor ima pet članova i čine ga: 

 • predstavnici osnivača - 3 člana 
 • predstavnik zdravstvene ustanove - 1 član 
 • predstavnik Kantonalnog ministarstva zdravstva - 1 član 

OPIS POZICIJA 

Predsjednik upravnog odbora zdravstvene ustanove rukovodi sjednicama upravnog odbora, stara se o pripremi materijala za sjednice upravnog odbora, izvršenju akata upravnog odbora i obaveza prema osnivaču. Predsjednik upravnog odbora obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, statutom i drugim aktima ustanove. 

Predsjednik i članovi upravnog odbora donose: 

 • statut i druge opće akte ustanove, 
 • donose program rada, razvoja i nadziru njegovo izvršenje, 
 • donose finansijski plan i završni račun, 
 • predlažu promjene ili proširenje djelatnosti, 
 • imenuju i razrješavaju direktora ustanove, na prijedlog ministra, a uz saglasnost Vlade Kantona, 
 • donose odluke u drugom stepenu u predmetima u kojima se odlučuje o pravima radnika iz radnog odnosa, 
 • raspravljaju i odlučuju o izvještajima direktora ustanove, te obavljaju i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim aktima ustanove. 

Mandat članova upravnog odbora traje četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja. 

Članovima upravnih odbora pripada naknada za rad u iznosu koju utvrdi osnivač zdravstvene ustanove. 

4. Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja 

Upravni odbor ima devet članova i čine ga: 

 • tri člana iz reda osiguranika zdravstvenog osiguranja 
 • dva člana iz reda poslodavca 
 • četiri člana iz reda zdravstvenih radnika 

OPIS POZICIJA 

Predsjednik i članovi Upravnog odbora Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja obavljaju poslove utvrđene članom 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju i čl. 18. i 20. Statuta Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. 

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja. 

Članovima upravnih odbora pripada naknada za rad u iznosu koju utvrdi osnivač Zavoda. 

Opći uslovi za imenovanje 

Kandidati za imenovanje u upravne odbore trebaju ispunjavati sljedeće opće uvjete: 

 • da su državljani Bosne i Hercegovine, 
 • da su stariji od 18 godina, 
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 
 • da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jogoslaviji (član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine), 
 • da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima F BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), 
 • da nisu članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa, 
 • da nemaju privatni/finansijski interes u instituciji u koju se kandiduju, 
 • da nisu osuđivani za krivična djela i za privredne prijestupe nespojive s dužnošću u instituciji u koju se kandiduju, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, 
 • da nisu lica kojim je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u koju se kandiduju, 
 • da nisu stariji od 70 godina na dan imenovanja. 

Posebni uslovi za imenovanje 

Kandidati za imenovanje u upravne odbore trebaju ispunjavati sljedeće posebne uvjete: 

 • VSS ili VŠS ekonomskog, pravnog ili zdravstvenog usmjerenja, 
 • najmanje 5 godina radnog iskustva, 
 • uživanje ugleda u lokalnoj zajednici, 
 • da nije član više od jednog upravnog odbora ili nadzornog odbora, 
 • sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjenih pozicija, 
 • sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, 
 • komunikacijske i organizatorske sposobnosti, 
 • rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere, 
 • preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca, naročito u oblasti zdravstva i zdravstvenog osiguranja. 

DOKAZI 

Prijave kandidata treba da sadrže: kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, za koji upravni odbor se kandiduje i naznaku iz kojeg reda predstavnika se učesnik oglasa kandiduje (predstavnik osnivača, ministarstva zdravstva, zdravstvenih radnika, poslodavaca ili osiguranika). 

Uz prijavu treba dostaviti originalne dokumente ili ovjerene kopije tih dokumenata kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to: 

 • diplomu o završenom fakultetu, odnosno višoj školi, 
 • ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 
 • ovjerenu izjavu da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja oglasa, 
 • ovjerenu izjavu kandidata da ispunjava uvjete propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, 
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu kopiju lične karte CIPS, 
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u upravnom odboru (ne starije od šest mjeseci), 
 • ovjerenu izjavu kandidata da nije član više od jednog upravnog ili nadzornog odbora, 
 • dokaz o radnom iskustvu na poslovima svog stručnog zvanja. 

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju. Prije intervjua kandidati će biti pozvani da daju podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu zatražiti, eventualno, dodatne preporuke i informacije o kandidatima. 

Prijave kandidata sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam (8) dana od isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzete u razmatranje u daljnjem postupku i imenovanju. 

Prijave sa traženim dokumentima se dostavljaju lično ili poštom na adresu Zeničko-dobojski kanton - Ministarstvo zdravstva, Kučukovići 2, 72000 Zenica, sa naznakom: "ZA IMENOVANJE NA POZICIJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA - NE OTVARATI". 

Oglas ostaje otvoren 14 dana od dana njegovog posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" i u dnevnim novinama "Oslobođenje". 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

(so-1871-a-F/08) 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE
UNSKO-SANSKOG KANTONA
BIHAĆ 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), člana 50. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/97), Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Unsko-sanskog kantona raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA POZICIJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZU GRADSKE APOTEKE BUŽIM, ZU GRADSKE APOTEKE BOSANSKA KRUPA I ZU GRADSKE APOTEKE BOSANSKI PETROVAC 

Upravni odbor zdravstvenih ustanova čini pet (5) članova i to: 

 • tri (3) člana - predstavnika osnivača; 
 • jedan (1) član - predstavnik zdravstvenih radnika ustanove; 
 • jedan (1) član - predstavnik Kantonalnog ministarstva. 

Opis pozicije - propisan je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, podzakonskim aktima i Statutom ustanove. 

Opći uvjeti za nominiranje: 

 • da su stariji od 18 godina; 
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije; 
 • da se na njih ne odnosi član IX.l. Ustava Bosne i Hercegovine. 

Pored ispunjavanja gore navedenih općih uvjeta kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uvjete: 

 • da su državljani Bosne i Hercegovine; 
 • da nemaju privatni-finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi u čiji se upravni odbor kandidiraju; 
 • da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s dužnošću u upravnom odboru zdravstvene ustanove; 
 • da nisu direktori zdravstvene ustanove; 
 • da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 16/03); 
 • da nisu članovi upravnog i nadzornog odbora u više od jedne zdravstvene ustanove, preduzeća; 
 • da posjeduju univerzitetsku diplomu pravnog, ekonomskog, zdravstvenog ili tehničkog smjera; 
 • da imaju organizacijske i upravljačke sposobnosti, te da su upućeni u sadržaj i način rada zdravstvene ustanove; 
 • dva člana od ukupnog broja članova upravnog odbora trebaju biti zdravstveni radnici tj. liječnici 

DOKAZI 

Kandidati koji konkurišu za člana upravnog odbora zdravstvene ustanove su dužni, u prijavi na ovaj oglas koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, naznačiti iz kojeg reda predstavnika se kandiduju (predstavnik osnivača, predstavnik ustanove, predstavnik Kantonalnog ministarstva zdravstva i socijalne politike), priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju općih i drugih uvjeta traženih ovim oglasom i to: 

 • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci); 
 • uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja oglasa; 
 • izjava kandidata da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH; 
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci); 
 • izjava kandidata da nema privatni finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi u čiji se upravni odbor kandiduje; 
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s dužnošću u upravnom odboru od nadležnog kantonalnog suda (ne stariji od šest mjeseci); 
 • rješenje, odnosno uvjerenje o rasporedu na poslove i radne zadatke; 
 • izjava kandidata da ispunjava uslove propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH; 
 • izjava kandidata da nisu članovi upravnog i nadzornog odbora u više od jedne zdravstvene ustanove, odnosno preduzeća; 
 • univerzitetska diploma pravnog, ekonomskog, zdravstvenog ili tehničkog smjera. 

Prijave sa traženim dokumentima se dostavljaju lično ili poštom preporučeno sa naznakom "JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA POZICIJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZU GRADSKE APOTEKE BUŽIM, ZU GRADSKE APOTEKE BOSANSKA KRUPA I ZU GRADSKE APOTEKE BOSANSKI PETROVAC" na slijedeću adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona - Komisiji za izbor, ul. Alije Đerzeleza br. 6, Bihać. 

Prijave koje ne sadrže propisano iz ovog oglasa, kao i prijave podnesene istekom roka utvrđenog u ovom oglasu, odbacit će se kao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se kao takve neće uzeti u razmatranje. 

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju. Prije intervjua, kandidati će biti pozvani da daju podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu zatražiti preporuke i informacije o kandidatima. 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg objavljivanja ovog oglasa, a isti će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" i u dnevnim novinama "Dnevni avaz". 

(so-1872-a-F/08) 

JU I SREDNJA ŠKOLA "DR. HUSEIN DŽANIĆ"
VELIKA KLADUŠA 

Na osnovu člana 8., a u vezi sa članom 7. Zakona o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), članova 135. i 137. Zakona o srednjoj školi USK-a i člana 85. Pravila JU I srednje škole ,,Dr. Husein Džanić" iz Velike Kladuše, Školski odbor Ustanove donio je Odluku kojom raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA USTANOVE 

OPIS POZICIJE: 

a)    rukovodi radom škole 

b)    zastupa školu i odgovoran je za zakonitost rada škole 

c)    stara se o ostvarenju nastavnog plana i programa škole 

d)    odlučuje o raspoređivanju radnog osoblja u školi i vrši ocjenjivanje njihovog rada, odlučuje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa 

e)    podnosi Školskom odboru izvještaj o radu i rezultatima rada 

f)    izvršava odluke stručnih organa i Školskog odbora 

g)    informira Školski odbor o financijskom poslovanju 

h)    vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima škole 

Opći uvjeti: 

 • da je državljanin BiH 
 • da je stariji od 18 godina 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH (bilo na razini države ili entiteta) u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije 
 • da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 34/03) 
 • da nije član zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Službeni glasnik Federacije BiH", br. 70/08) 
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv s dužnošću u instituciji u koju se kandidira 

Posebni uvjeti: 

 • da ima VII stepen stručne spreme, te da ispunjava uvjete za nastavnika i najmanje 3 godine radnog iskustva neposredno u struci nakon položenog stručnog ispita. 

Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju: 

 • kratku biografiju 
 • uvjerenje da je državljanin BiH 
 • uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak 
 • izjavu da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji 
 • izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 34/03.) 
 • izjavu da nije član zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08) 
 • izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije objavljivanja upražnjene pozicije 
 • diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o završenoj školi 
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu 
 • uvjerenje o radnom stažu 
 • potvrdu da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv s dužnošću u instituciji u koju se kandidira. 

Direktor ustanove imenuje se na period od 4 godine. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave slati na adresu: Školski odbor JU I srednja škola "Dr. Husein Džanić" Velika Kladuša, Ibrahima Mržljaka 23. 

(so-1874-a-F/08) 

OPĆINA POSUŠJE 

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), članka 44. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 6/04, 8/04 i 8/08) i članka 4. Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirana tijela Općine Posušje ("Službeni glasnik Općine Posušje", broj 2/06), općinski načelnik Općine Posušje raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA 

I. Objavljuje se javni oglas za izbor člana Školskog odbora 

 • Osnovne škole Ivana Mažuranića Posušje, ispred osnivača - 1 član 
 • Osnovne škole Franice Dall'era Vir, ispred osnivača - 1 član 
 • Osnovne škole Ante Brune Bušića Rakitno ispred osnivača -1 član 

II. Školski odbor obavlja osobito ove poslove: 

 • donosi godišnji program rada škole i ocjenjuje njegovo ostvarivanje, 
 • raspravlja o rezultatima odgojno-obrazovnog rada škole, 
 • donosi opće akte škole, 
 • utvrđuje ispunjenost uvjeta za izbor nastavnika škole, 
 • na prijedlog ravnatelja donosi odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa, 
 • utvrđuje kućni red škole, 
 • raspisuje natječaj za izbor ravnatelja, nastavnika i ostalih djelatnika u školi, 
 • utvrđuje prijedlog upisa učenika za svaku školsku godinu, 
 • razmatra i rješava žalbe učenika, nastavnika, drugih djelatnika i roditelja, 
 • razmatra predstavke, primjedbe i prijedloge građana o pitanjima od interesa za rad škole, 
 • brine o pravovremenom izboru te opozivu članova Školskog odbora, 
 • imenuje potrebna povjerenstva i druga tijela, 
 • odlučuje o zahtjevima djelatnika škole za koje nije ovlašten ravnatelj škole, 
 • odlučuje o kupnji, prodaji i raspolaganju sredstvima škole, 
 • obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima škole. 

Mandat izabranog člana Školskog odbora traje četiri godine. Rad u Školskom odboru je dragovoljan i besplatan. 

III. Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete: 

a) opći uvjeti 

 • da je državljanin BiH 
 • da je stariji od 18 godina 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije 
 • da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX. I. Ustava BiH) 
 • da nije osuđivan za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojive s dužnošću u reguliranom tijelu, pet godina od pravomoćnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne 
 • da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciju na koju se kandidirao 
 • da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima FBiH 
 • da nije član organa zakonodavne, izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08) 
 • da nema privatni, financijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidira 

b) posebni uvjeti 

 • visoka stručna sprema 
 • viša stručna sprema 
 • srednja stručna sprema IV stupanj 
 • najmanje 3 godine radnog iskustva 
 • organizacijske i komunikativne sposobnosti 

IV. U prijavi na javni oglas svaki kandidat dužan je navesti u koji Školski odbor se prijavljuje, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: 

 • kopiju osobne iskaznice CIPS 
 • uvjerenje o nekažnjavanju 
 • dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu. 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene fotokopije (ne starije od šest mjeseci). 

Javni oglas će biti objavljen u "Dnevnom listu", "Službenim novinama Federacije BiH", oglasnoj ploči zgrade Općine i web stranici Općine Posušje, www.posusje.net. 

Krajnji rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. 

Prijavu s potrebnim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu: 

Općina Posušje
Ured općinskog načelnika
Fra Grge Martića 30
88240 Posušje
"Prijava na javni oglas za člana Školskog odbora" 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-1880-a-F/08) 

JAVNO PREDUZEĆE
"ŠUMSKO-PRIVREDNO DRUŠTVO
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA" DOO ZAVIDOVIĆI
NADZORNI ODBOR 

Na osnovu člana 8. i 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05) i člana 8. Zakona o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), člana 9. i 10. Statuta Javnog preduzeća "Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona" d.o.o. Zavidovići i Odluke Nadzornog odbora JP "ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići, broj NO-9-15/08 od 17. 12. 2008. godine, Nadzorni odbor preduzeća 

PONIŠTAVA JAVNI KONKURS 

ZA IMENOVANJE DIREKTORA 

i objavljuje 

PONOVNI JAVNI KONKURS 

ZA IMENOVANJE DIREKTORA 

Poništava se javni konkurs u dijelu koji se odnosi na imenovanje direktora, objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" i u dnevnom listu "Dnevni avaz" dana 5. 11. 2008. godine i objavljuje se ponovni javni konkurs za izbor i imenovanje člana Uprave - direktora Javnog preduzeća Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići (u daljnjem tekstu preduzeće). 

Imenovanje se vrši na period do 31. 10. 2010. godine. 

USLOVI 

a) Opći 

 • da su državljani BiH, 
 • da su stariji od 18 godina, 
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 
 • da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, 
 • da nisu na dužnosti u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, 
 • da nisu osuđivani za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv sa dužnosti u upravi Društva pet godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne, 
 • da nisu osobe kojima je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti uprave Društva. 

b) Posebni 

 • visoka stručna sprema (VII/l stepen), 
 • najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima. 

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i slijedeće: 

 • komunikativnost, organizacijske i rukovodne sposobnosti, 
 • sposobnost upravljanja ljudskim resursima i poslovima dužnosti direktora, 
 • rezultati ostvareni tokom dosadašnjeg rada, 
 • dobro poznavanje djelatnosti i propisa iz oblasti šumarstva i ukupnog zakonodavstva u BiH, 
 • cijenit će se program rada za naredni period od dvije godine, odnosno do 31. 10. 2010. godine. 

Uz prijavu za javni konkurs, kandidati su dužni priložiti: 

 • kraću biografiju sa podacima o adresi i kontakt telefon, 
 • program rada, 
 • ovjerenu fotokopiju diplome, 
 • ovjerenu fotokopiju CIPS lične karte, 
 • dokaz o radnom iskustvu kao i dokaz o obavljanju rukovodećih poslova, 
 • rodni list, ne stariji od 3 mjeseca, 
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 3 mjeseca, 
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup za radnje nespojive za rad na poslovima direktora Preduzeća, 5 godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, ne starije od tri mjeseca, 
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, na starije od 3 mjeseca, 
 • ovjerenu izjavu da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira, 
 • ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH, 
 • ovjerenu izjavu da ne vrši funkciju u političkim strankama u smislu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, 
 • ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi član IX. tačka 1. Ustava BiH, 
 • ovjerenu izjavu da nisu u sukobu interesa u smislu Zakona u sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/08). 

Svi kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor - intervju. 

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje. 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana zadnjeg objavljivanja. 

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu: 

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMSKO-PRIVREDNO DRUŠTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA DOO ZAVIDOVIĆI
Ulica Alije Izetbegovića br. 25, Zavidovići
sa naznakom:
"Prijava na javni konkurs za direktora preduzeća" 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-1889-a-F/08) 

PROGLAŠEWE UMRLIM 

Općinski sud u Sarajevu, po sudiji Šiljak Behiji, u vanparničnom predmetu predlagatelja Delić Hajrije, radi proglašenja nestalog lica umrlim Delić Senada, zastupanog po posebnom staratelju Delić Izetu, po Rješenju Službe socijalne zaštite Općine Novo Sarajevo, od dana 30. 7. 2008. g. na osnovu čl. 65. Zakona o vanparničnom postupku, izdaje sljedeći 

OGLAS 

Nestali: Delić Senad, sin Ahmeta i majke Hajrije, rođene Pehil, rođen 12. 8. 1957. godine, u Sarajevu, sa posljednjim prebivalištem u Sarajevu, Lenjinova 41, koji je nestao dana 1. 5. 1992. godine u Sarajevu, od kada mu se gubi svaki trag. 

Poziva se nestali DELIĆ SENAD, kao i svako drugo lice koje zna bilo šta o životu i kretanju nestalog poslije navedenog datuma nestanka, da se javi u Općinski sud u Sarajevu, Šenoina 1, soba 204/II. 

Ukoliko se ne javi Delić Senad, kao i svako drugo lice koje zna bilo šta o kretanju nestalog poslije datuma nestanka, a po isteku roka od 90 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", Sud će donijeti odluku po prijedlogu. 

Broj 65-0-V 042057 08 V
18. decembra 2008. godine
Sarajevo 

(O-681/08) 

POSTAVQEWE ZASTUPNIKA 

Općinski sud u Konjicu, sudija Senada Brkan, u pravnoj stvari tužiteljice Aldijane Hrnjica rođene Ćesir, iz Konjica, koju zastupa punomoćnica Buturović Nihada, advokat iz Konjica, protiv tuženog Hrnjica Salema, sina Uzeira iz mj. Studenčica, općina Konjic, sada nepoznatog boravišta, radi razvoda braka, izdaje dana 12. 12. 2008. godine slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda broj 56 0 P 015770 07 P, od 12. 12. 2008. godine, a na osnovu člana 296. st. 2. tačka 5. Zakona o parničnom postupku, tuženom Hrnjica Salemu, sada nepoznatog boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Gagula Halilu, advokatu iz Konjica. 

Istim Rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuženog u postupku sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženom postavio staratelja. 

Broj 56 0 P 015770 07 P
12. decembra 2008. godine
Konjic 

(so-2303/08) 

Općinski sud u Konjicu, sudija Senada Brkan, u pravnoj stvari tužitelja Gagula Asmira iz Konjica, Braće Agića bb, protiv tužene Gagul, rođene Mršić Nihade, iz Gornjeg Vakufa, Šehitluci bb, sada nepoznatog boravišta, radi razvoda braka, izdaje dana 10. 12. 2008. godine slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda broj 07 56 P 018031 08 P, od 10. 12. 2008. godine, a na osnovu člana 296. st. 2. tačka 5. Zakona o parničnom postupku, tuženoj Gagula Nihadi, sada nepoznatog boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Gagula Halilu, advokatu iz Konjica. 

Istim Rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuženu u postupku sve dok se tužena ili njen punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženom postavio posebnog staratelja. 

Broj 56 0 P 018031 08 P
10. decembra 2008. godine
Konjic 

(so-2304/08) 

Općinski sud Livno, Odjeljenje suda u Tomislavgradu, po sucu Frani Parlain, u pravnoj stvari tužitelja Ivka Mršo ud. Frane iz Kupresa, Goravci bb, zastupanog po Predragu Kelavi, odvjetniku iz Tomislavgrada, protiv tuženika Kovačušić rođ. Šarić Mara iz Otinovaca, Papić Jozo Frane iz Kupresa, Goravci bb, Brčić Husein Alke iz Kupresa, Brčić Ibrahim umrl. Saliha iz Kupresa, Brčić Emina um. Saliha iz Kupresa, Lozančić Matko pok. Marka iz Beča, Lozančić Eva ud. Marka iz Beča, Franjić Ruža ž. Marka iz Otinovaca, Mršo Ivica Perin iz Goravaca, Hajdarović Nura rođ Kičin iz Goravaca, Hajdarević Đulaga um. Sulje iz Goravaca, Hajdarović Rama um. Sulje iz Goravaca, Hajdarović Zlata um. Sulje iz Goravaca, Hajdarović Bega rođ. Delić iz Vučipolja, Nara Kokić rođ. Hajdarović iz Vučipolja, Đemal Hajdarović Alin iz Vučipolja, Kemal Hajdarović Alin iz Vučipolja, Safet Hajdarović Alin iz Vučipolja, Turalija Ivica, sin Jandre iz Otinovaca, Turalija Luca rođ. Franjić iz Odžaka, Čičak Janja rođ. Franjić iz Odžaka, Hrnjak Anđa rođ. Franjić iz Odžaka, Turalija Mirko pok. Ante iz Bizovca, Turalija Luka pok. Ante iz Otinovaca, Janja Turalija rođ. Lozančić iz Otinovaca, Josipa Turalija Antina iz Bizovca, Ivica Turalija Antin iz Bizovca, Jasna Turalija Antina iz Bizovca i Ivković Marko, sin Draguna iz Francuske, svi sada nepoznata boravišta, te Turalija Karlo pok. Pere iz Kupresa i Turalija Marica pok. Pere iz Otinovaca, radi utvrđenja prava vlasništva, dana 8. 12. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda broj 068-2-P-08-000 144, od 8. 12. 2008. godine, tuženicima: Kovačušić rođ. Šarić Mara iz Otinovaca, Papić Jozo Frane iz Kupresa, Goravci bb, Brčić Husein Alke iz Kupresa, Brčić Ibrahim umrl. Saliha iz Kupresa, Brčić Emina um. Saliha iz Kupresa, Lozančić Matko pok. Marka iz Beča, Lozančić Eva ud. Marka iz Beča, Franjić Ruža ž. Marka iz Otinovaca, Mršo Ivica Perin iz Goravaca, Hajdarović Nura rođ Kičin iz Goravaca, Hajdarević Đulaga um. Sulje iz Goravaca, Hajdarović Rama um. Sulje iz Goravaca, Hajdarović Zlata um. Sulje iz Goravaca, Hajdarović Bega rođ. Delić iz Vučipolja, Nara Kokić rođ. Hajdarović iz Vučipolja, Đemal Hajdarović Alin iz Vučipolja, Kemal Hajdarović Alin iz Vučipolja, Safet Hajdarović Alin iz Vučipolja, Turalija Ivica, sin Jandre iz Otinovaca, Turalija Luca rođ. Franjić iz Odžaka, Čičak Janja rođ. Franjić iz Odžaka, Hrnjak Anđa rođ. Franjić iz Odžaka, Turalija Mirko pok. Ante iz Bizovca, Turalija Luka pok. Ante iz Otinovaca, Janja Turalija rođ. Lozančić iz Otinovaca, Josipa Turalija Antina iz Bizovca, Ivica Turalija Antin iz Bizovca, Jasna Turalija Antina iz Bizovca i Ivković Marko, sin Draguna iz Francuske, svi sada nepoznata boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Sanji Kraljević, odvjetnici iz Tomislavgrada. 

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika koje će obavljati sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženiku postavio staratelja. 

Broj 068-2-P-08-000 144
8. prosinca 2008. godine
Tomislavgrad 

(so-2305/08) 

Općinski sud u Livnu objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Općinski Sud u Livnu, po sudiji Nevenka Mladina, u pravnoj stvari tužitelja Ivana Milardovića, sina Nikole iz Golinjeva, zastupanog po pun. Stipi Babiću, odvjetniku iz Livna, protiv tuženika 1) Anđa Mihaljević rod. Milardović, 2) Mare Perković rođ. Milardović, 3) Janje Milardović - Markova, 4) Stipe Milardović pok. Mije, 5) Ile Milardović pok. Bože, 6) mate Milardović pok. Bože, 7) Marko Milardović - Pere, 8) Stipe Milardović - Pere, 9) Niko Milardović - Pere, 10) Stefanija Milardović - Pere, 11) Mara Milardović - Pere, 12) Vlado Milardović - Stipe, 13) Mijo Milardović - Stipin, 14) Vinko Milardović - Stipe, 15) Mate Milardović pok. Joze, 16) Kaja Milardović udov. Stipina, 17) Slavko Milardović pok. Stipana, 18) Filip Milardović pok. Stipe, 19) Ante Milardović pok. Stipe, 20) Pero Milardović pok., 21) Mila Ćurić ž. Markova rođ. Milardović, 22) Anica Milardović pok. Mirka, 23) Ruža Milardović udov. Petra, radi utvrđenja i uknjižbe, postavio je tuženiku privremenog zastupnika u osobi Mile Ivančić, odvjetnika iz Livna, na temelju čl. 296. st. 1. tačka 4. ZPP-a, jer je boravište tuženog nepoznato, a nema punomoćnika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženika u postupku sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 68 0 P 004416 08 P
22. oktobra 2008. godine
Livno 

(so-2306/08) 

Općinski sud Livno, Odjeljenje suda u Tomislavgradu, po sucu Frani Parlain, u pravnoj stvari tužitelja Mioč Ivana, sina Ante iz Šujice, s prebivalištem u Zagrebu, zastupanog po punomoćniku Tomislavu Bakoviću, odvjetniku iz Tomislavgrada, protiv tuženika Mioč Bože pok. Ivana iz Šujice, Mioč Stipe zv. Vejić Ilijin iz Šujice, Mioč Jozo Ilijin iz Šujice, svi sada nepoznata boravišta, a svi zastupani po privremenom zastupniku Mili Ivančić, odvjetniku iz Livna, radi utvrđenja i uknjižbe prava, dana 8. 12. 2008. godine, izdaje slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda broj 068-2-P-08-000 218 od 8. 12. 2008. godine, tuženicima: 

Mioč Bože pok. Ivan iz Sujice, Mioč Stipe zv. Vejić Ilijin iz Sujice, Mioč Jozo Ilijin iz Šujice, svi sada nepoznata boravišta, imenovan je privremeni zastupnik Mile Ivančić, odvjetnik iz Livna. 

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika koje će obavljati sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojavi pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženiku postavio staratelja. 

Broj 068-2-P-08-000 218
8. prosinca 2008. godine
Tomislavgrad 

(so-2307/08) 

Općinski sud Livno, Odjeljenje suda u Tomislavgradu, po sucu Frani Parlain, u pravnoj stvari tužiteljice Ane Lozančić ž. pok. Mirka iz Bugojna, zastupanog po punomoćniku Predragu Kelavi, odvjetniku iz Tomislavgrada, protiv tuženih Pilipa Lozančića, sina Ilije iz Vrila, nepoznata boravišta, Pere Lozančića, sina Ivana iz Vrila, nepoznata boravišta, Ive Lozančića, sin Tome iz Vrila, nepoznata boravišta, Janje Lozančić rođ Kusić ud. Ante iz Botuna, nepoznata boravišta, Kate Bešlija rođene Lozančić ž. Mirka iz Botuna, nepoznata boravišta, Jele Loznačić pok. Ante iz Botuna, nepoznata boravišta, Ćosić rođ. Lozančić Doma iz Osmanlija, nepoznata boravišta, Bosiljke Lozančić iz Valpova, nepoznata boravišta, Mare Lozančić iz Otinovaca, nepoznata boravišta, te Vinko Lozančić, sin Jandre iz Vrila - Kupres, Augustin Lzančić, sin Jandre iz Vrila - Kupres, radi utvrđenja prava vlasništva i dr., dana 8. 12. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda broj 068-2-P-07-000 824 od 8. 12. 2008. godine, tuženicima: Pilipu Lozančiću, sinu Ilije iz Brila, Peri Lozančiću, sinu Ivana iz Vrila, Ivi Lozančiću, sinu Tome iz Vrila, Janji Lozančić rođenoj Kusić udovi Ante iz Botuna, Kati Bešlija rođenoj Lozančić ž. Marka iz Botuna, Jeli Lozančić pok. Ante iz Botuna, Ćosić rođ. Lozančić Doma iz Osmanlija, Bosiljki Lozančić iz Valpova i Mari Lozančić iz Otinovaca, svi sada nepoznata boravka, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Sanji Kraljević, odvjetnici iz Tomislavgrada. 

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika koje će obavljati sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojavi pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženiku postavio staratelja. 

Broj 068-2-P-07-000 824
8. prosinca 2008. godine
Tomislavgrad 

(so-2308/08) 

Općinski sud Livno, Odjeljenje suda u Tomislavgradu, po sucu Frani Parlain, u pravnoj stvari tužitelja Čičak Augustina, sina Frane iz Kupresa, Otinovci bb, i Čičak Tomka pok. Pere iz Kupresa, Otinovci bb, zastupani po Predragu Kelavi, odvjetniku iz Tomislavgrada, protiv tuženika Slipčević Pavo, sin Joze iz Kupresa, Slipčević Ana ž. Nediljka iz Australije, Slipčević Jozo pok. Matka, Slipčević Jelena pok. Matka iz Zagreba, Radoman rođ. Slipčević Zdravka iz Sarajeva, Pelivanović Mirko pok. Ivana iz Otinovaca, Kusić rođ. Pelivanović Mara iz Golubinaca, Mršo rođ. Pelivanović Janja iz Odžaka, Pelivanović Jako pok. Ivana iz Otinovci, Pelivanović Niko pok. Ivana iz Otinovaca, Pelivanović Marko pok. Ivana iz Otinovci, Pelivanović Ana pok. Ivana iz Otinovaca, Pelivanović rođ. Mihaljević Stana iz Otinovaca, Pelivanovnić Marko pok. Stipe iz Otinovaca, Lozančić Marko pok. Marka iz Otinovaca, Lozančić rod. Turalija Ljuba ž. Marka iz Otinovaca, Lozančić Josip pok. Bariše iz Otinovaca, Lozančić Marko pok. Bariše iz Otinovaca, Lozančić rođ. Dumančić Ruža ud. Ilije iz Otinovaca, Lozančić rođ. Lozančić Anđa ž. Ivana iz Otinovaca, Lozančić Radivoje, sin Ilije iz Otinovaca, Lozančić rođ. Lozančić Janja ud. Bariše iz Otinovaca, Lozančić Felka ud. Dragutina iz Otinovaca, svi sada nepoznata boravišta, te Turalija Serafin pok. Matka iz Begova Sela, Turalija Ambroz pok. Matka iz Begova Sela, Lozančić Ile pok. Marka iz Otinovaca, Lozančić Anđa pok. Marka, Otinovci, Lozančić Bože pok. Ante iz Otinovaca, Lozančić Milenko, sin Ilije iz Otinovaca, Herceg Dragutin, sin Vlatka iz Otinovaca, Herceg Nevenka, kći Dragutina iz Otinovaca, Herceg Ljubica, kći Dragutina iz Otinovaca, radi utvrđenja prava vlasništva i dr. vrijednost spora 500,00 KM, dana 8. 12. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda broj 068-2-P-07-000 758 od 8. 12. 2008. godine, tuženicima: Slipčević Pavo, sin Joze iz Kupresa, Slipčević Ana ž. Nediljka iz Australije, Slipčević Jozo pok. Matka, Slipčević Jelena pok. Matka iz Zagreba, Radoman rođ. Slipčević Zdravka iz Sarajeva, Pelivanović Mirko pok. Ivana iz Otinovaca, Kusić rođ. Pelivanović Mara iz Golubinaca, Mršo rođ. Pelivanović Janja iz Odžaka, Pelivanović Jako pok. Ivana iz Otinovaca, Pelivanović Niko pok. Ivana iz Otinovaca, Pelivanović Marko pok. Ivana iz Otinovaca, Pelivanović Ana pok. Ivana iz Otinovaca, Pelivanović rođ. Mihaljević Stana iz Otinovaca, Pelivanovnić Marko pok. Stipe iz Otinovaca, Lozančić Marko pok. Marka iz Otinovaca, Lozančić rođ. Turalija Ljuba ž. Marka iz Otinovaca, Lozančić Josip pok. Bariše iz Otinovaca, Lozančić Marko pok. Bariše iz Otinovaca, Lozančić rođ. Dumančić Ruža ud. Ilije iz Otinovaca, Lozančić rođ. Lozančić Anđa ž. Ivana iz Otinovaca, Lozančić Radivoje, sin Ilije iz Otinovaca, Lozančić rođ. Lozančić Janja ud. Bariše iz Otinovaca, Lozančić Felka ud. Dragutina iz Otinovaca, svi sada nepoznata boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Sanji Kraljević, odvjetnici iz Tomislavgrada. 

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika koje će obavljati sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženiku postavio staratelja. 

Broj 068-2-P-07-000 758
8. prosinca 2008. godine
Tomislavgrad 

(so-2309/08) 

Općinski sud Livno, Odjeljenje suda u Tomislavgradu, po sucu Frani Parlain, u pravnoj stvari tužitelja Fazile Bektaš, kćeri Ahme i Ranime Bektaš, kćeri Ahme, obe iz Bugojna, zastupane po Predragu Kelavi, odvjetniku iz Tomislavgrada, protiv tuženika Dervo Seferović umrl. Osmana iz Oplećana, Omer Seferović umrl. Osmana iz Oplećana, Melka Tiro ž. Ahme iz Mokronoga, Mujo Seferović umrl. Derve iz Tomislavgrada, Fehko Seferović umrl. Derve iz Tomislavgrada, Dervo Seferović umrl. Salke iz Oplećana, Omer Seferović umrl. Huse iz Oplećana, Halva Seferović rođ. Begić ud. Alije iz Oplećana, Muhamed Seferović umrl. Alije iz Oplećana, Meho Seferović umrl. Alije iz Oplećana, Omer Seferović umrl. Alije iz Oplećana, Mujo Seferović umrl. Osmana iz Oplećana, Hamid Seferović umrl. Osmana iz Oplećana, Hamid Seferović, sin Derve iz Oplećana, Melća Seferović umrl. Huse iz Oplećana, Šefik Seferović, sin Feriza iz Oplećana, Fatima Seferović, kći Feriza iz Oplećana, Delveta Seferović, kći Feriza iz Oplećana, Đemka Seferović ud. Feriza iz Oplećana, Almaza Seferović ž. Hasana iz Oplećana, Mehmed Seferović umrl. Nazifa iz Oplećana, Mustafa Seferović, sin Ahme iz Oplećana, Avdo Seferović umrl. Muharema iz Oplećana, Ajka Seferović rođ. Sitnić iz Oplećana, Salih Talić iz Oplećana, Ibro Talić, sin Saliha iz Oplećana, Almasa Talić, kći Saliha iz Oplećana, Salih Seferović, sin Osmana iz Oplećana, Iva Križanac pok. Ilije iz Oplećana, Ivan Križanac pok. Ilije iz Oplećana, Drago Križanac pok. Ilije iz Oplećana, Luka Križanac pok. Ilije iz Oplećana, Vikica Baković rođ. Križanac iz Mokronoga, Kata Sladoja rođ. Križanac iz Sarajlija, Marta Jurić rođ. Križanac iz Ćepina, Ruža Stanić rođ. Križanac iz Luga, Luca Mašić rođ. Križanac iz Sarajlija, Mila Baćak rođ. Križanac iz Letke, Mijo Križanac pok. Pave iz Oplećana, Krešo Križanac pok. Pave iz Oplećana, Emilija Jurčević ž. Mile iz Stipanjića, Mara Križanac ud. Pere iz Oplećana, svi sada nepoznata boravišta, te tuženika sa poznatim boravištem, dakle Salko Seferović umrl. Osmana iz Oplećana, Selim Seferović, sin Omera iz Oplećana, Zejna Seferović ud. Mahe iz Oplećana, Mujo Seferović umrl. Hasana iz Oplećana, Ismet Seferović umrl. Hasana iz Oplećana i Sulejman Seferović umrl. Hasana iz Oplećana, radi utvrđenja prava vlasništva, dana 8. 12. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda broj 068-2-P-07-000 213 od 8. 12. 2008. godine, tuženicima: Dervo Seferović, umrl. Osmana iz Oplećana, Omer Seferović umrl. Osmana iz Oplećana, Melka Tiro ž. Ahme iz Mokronoga, Mujo Seferović umrl. Derve iz Tomislavgrada, Fehko Seferović umrl. Derve iz Tomislavgrada, Dervo Seferović umrl. Salke iz Oplećana, Omer Seferović umrl. Huse iz Oplećana, Halva Seferović rođ. Begić ud. Alije iz Oplećana, Muhamed Seferović umrl. Alije iz Oplećana, Meho Seferović umrl. Alih iz Oplećana, Omer Seferović umrl. Alije iz Oplećana, Mujo Seferović umrl. Osmana iz Oplećana, Hamid Seferović umrl. Osmana iz Oplećana, Hamid Seferović, sin Derve iz Oplećana, Melća Seferović umrl. Huse iz Oplećana, Šefik Seferović, sin Feriza iz Oplećana, Fatima Seferović, kći Feriza iz Oplećana, Delveta Seferović, kći Feriza iz Oplećana, Đemka Seferović ud. Feriza iz Oplećana, Almaza Seferović ž. Hasana iz Oplećana, Mehmed Seferović umrl. Nazifa iz Oplećana, Mustafa Seferović, sin Ahme iz Oplećana, Avdo Seferović umrl. Muharema iz Oplećana, Ajka Seferović rođ. Sitnić iz Oplećana, Salih Talić iz Oplećana, Ibro Talić, sin Saliha iz Oplećana, Almasa Talić, kći Saliha iz Oplećana, Salih Seferović, sin Osmana iz Oplećana, Iva Križanac pok. Ilije iz Oplećana, Ivan Križanac pok. Ilije iz Oplećana, Drago Križanac pok. Ilije iz Oplećana, Luka Križanac pok. Ilije iz Oplećana, Vikica Baković rođ. Križanac iz Mokronoga, Kata Sladoja rođ. Križanac iz Sarajlija, Marta Jurić rođ. Križanac iz Ćepina, Ruža Stanić rođ. Križanac iz Luga, Luca Mašić rođ. Križanac iz Sarajlija, Mila Baćak rođ. Križanac iz Letke, Mijo Križanac pok. Pave iz Oplećana, Krešo Križanac pok. Pave iz Oplećana, Emilija Jurčević ž. Mile iz Stipanjića, Mara Križanac ud. Pere iz Oplećana, svi sada nepoznata boravka, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Sanji Kraljević, odvjetnici iz Tomislavgrada. 

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika koje će obavljati sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženiku postavio staratelja. 

Posl. broj 068-2-P-07-000 213
8. prosinca 2008. godine
Tomislavgrad 

(so-2310/08) 

Općinski sud Livno, Odjeljenje suda u Tomislavgradu, po sucu Frani Parlain, u pravnoj stvari tužitelja Jurič Nikole pok. Mate iz Valpova, S. Kolara 23, Jurič Damir pok. Ilije iz Grubišnog Polja, Poljani bb, Jurič Stipe pok. Ilije iz Kupresa, Osmanlije bb, Jurič Žarko pok. Ilije iz Kupresa, Slavonska 11, Jurič Radoslav pok. Ante iz Valpova, A. Šenoe 23, Musić Jelena pok. Ante iz Valpova, s bor. Zagreb, Braće Domany 6, Weber Nevenka pok. Ante iz Belišća, Vij. S. H. Gutmanna 13 B, svi zastupani po Žarku Juriču iz Kupresa, Slavonska 11, a ovaj po Predregu Kelavi, odvjetniku iz Tomislavgrada, protiv tuženika Jurič-Mihaljević Jozo Markov iz Kupresa, Jurič Mihaljević Janko Jandrin iz Osmanlija, Mešan Tahir umrl. Hase iz Brda, Mešan Nasko umrl. Muharema iz Brda, Pavić rođ. Jurič Iva iz Zlosela, Jurič Drago pok. Marka iz Zlosela, Jurič Ljupko pok. Marka iz Zlosela, Jurič Stipe pok. Petra iz Kupresa, Jurič rođ. Raštegorac Mile iz Osmanlija, Jurič Matko, sin Markov iz Osmanlija, Lovrić Boško pok. Štipana iz Osmanlija, Lovrić Jure pok. Stipana iz Osmanlija, Mihaljević rođ. Lovrić Mara iz Osijeka, Dumančić rođ. Lovrić Zorka iz Kupresa, Galić rođ. Lovrišć Janja iz Ovčara, Lovrić Ljupko pok. Ivana iz Osmanlija, Lovrić Branko pok. Ive iz Osmanlija, Lovrić Anice pok. Ive iz Osmanlija, Lovrić Bosiljka pok. Ive iz Osmanlija, Lovrić Ivan pok. Joke iz Osmanlija, Lovrić Bože pok. Joke iz Osmanlija, Lovrić Jozo pok. Joke iz Osmanlija, Lovrić Anica pok. Joke iz Osmanlija, Ravančić rođ. Lovrić Anđa iz Osmanlija, Lovrić Nikola pok. Benedikta iz Kupresa, Lovrić Paško pok. Benedikat iz Kupresa, Sarić rođ. Lovrić Sabina iz Kupresa, Galić rođ. Lovrić Janja iz Čepina, Dumančić rođ. Lovrić Zora iz Osijeka, Hrnjkaš rođ. Lovrić Vera iz Goravaca, Lovrić Jure, sin Martina iz Vuke, Pavić rođ Jurič Iva iz Zlosela, Jurič Drago pok. Marka iz Osmanlija, Jurič Ljupko pok. Marka iz Osmanlija i Lovrić rođ. Babić Mara iz Osmanlija, svi sada nepoznata boravišta, te Lovrić Stipana pok. Ive iz Osmanlija, Lovrić Ivan pok. Dragutina iz Osmanlija, Lovrić Slavko pok. Mate iz Osmanlija, Lovrić Mirko pok. Mate iz Osmanlija, Lovrić Ružica pok. Mate iz Osmanlija, Lovrić Anđelka pok. Mate iz Osmanlija, radi utvrđenja prava vlasništva i dr., dana 8. 12. 2008. godine, donio je 

OGLAS
O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda broj 068-2-P-07-000 684 od 8. 12. 2008. godine, tuženicima: Jurič- Mihaljević Jozo Markov iz Kupresa, Jurič Mihaljević Janko Jandrin iz Osmanlija, Mešan Tahir umrl. Hase iz Brda, Mešan Nasko umrl. Muharema iz Brda, Pavić rođ. Jurič Iva iz Zlosela, Jurič Drago pok. Marka iz Zlosela, Jurič Ljupko pok. Marka iz Zlosela, Jurič Stipe pok. Petra iz Kupresa, Jurič rođ. Raštegorac Mile iz Osmanlija, Jurič Matko, sin Markov iz Osmanlija, Lovrić Boško pok. Stipana iz Osmanlija, Lovrić Jure pok. Stipana iz Osmanlija, Mihaljević rođ. Lovrić Mara iz Osijeka, Dumančić rod Lovrić Zorka iz Kupresa, Galić rođ. Lovrić Janja iz Ovčara, Lovrić Ljupko pok. Ivana iz Osmanlija, Lovrić Branko pok. Ive iz Osmanlija, Lovrić Anice pok. Ive iz Osmanlija, Lovrić Bosiljka pok. Ive iz Osmanlija, Lovrić Ivan pok. Joke iz Osmanlija, Lovrić Bože pok. Joke iz Osmanlija, Lovrić Jozo pok. Joke iz Osmanlija, Lovrić Anica pok. Joke iz Osmanlija, Ravančić rođ. Lovrić Anđa iz Osmanlija, Lovrić Nikola pok. Benedikta iz Kupresa, Lovrić Paško pok. Benedikat iz Kupresa, Šarić rođ. Lovrić Sabina iz Kupresa, Galić rođ. Lovrić Janja iz Čepina, Dumančić rođ. Lovrić Zora iz Osijeka, Hrnjkaš rođ. Lovrić Vera iz Goravaca, Lovrić Jure, sin Martina iz Vuke, Pavić rođ. Jurič Iva iz Zlosela, Jurič Drago pok. Marka iz Osmanlija, Jurič Ljupko pok. Marka iz Osmanlija i Lovrić rođ. Babić Mara iz Osmanlija, svi sada nepoznata boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Sanji Kraljević, odvjetnici iz Tomislavgrada. 

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika koje će obavljati sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženiku postavio staratelja. 

Broj 068-2-P-07-000 684
8. prosinca 2008. godine
Tomislavgrad 

(so-2311/08) 

Općinski sud Livno, Odjeljenje suda u Tomislavgradu, po sucu Frani Parlain, u pravnoj stvari tužitelja Kuna (Ivana) Augustina, zastupanog po Predragu Kelavi, odvjetniku iz Tomislavgrada, protiv tuženika Mešan Tahir umrl. Hase iz Brda i Mešan Nasko umrl. Muharema iz Brda, oba sada nepoznata boravišta, radi utvrđenja prava vlasništva, dana 8. 12. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda broj 068-2-P-07-000 069 od 8. 12. 2008. godine tuženicima: Mešan Tahir umrl. Hase iz Brda i Mešan Nasko umrl. Muharema iz Brda, oba sada nepoznata boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Sanji Kraljević, odvjetnici iz Tomislavgrada. 

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika koje će obavljati sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženiku postavio staratelja. 

Posl. broj 068-2-P-07-000 069
8. prosinca 2008. godine
Tomislavgrad 

(so-2312/08) 

Općinski sud Livno, Odjeljenje suda u Tomislavgradu, po sucu Frani Parlain, u pravnoj stvari tužitelja Milenka (Jozo) Ćurić rođ. Madunić iz Splita, Ivan (Jozo) Madunić iz Tomislavgrada, Kolo bb, Slavko (Jozo) Madunić iz Tomislavgrada, zastupan po punomoćniku Predragu Kelavi, odvjetniku iz Tomislavgrada, protiv tuženog Ferzi ef. Đulića umrl. Muhamed ef. iz Travnika, radi utvrđenja prava vlasništva, dana 8. 12. 2008. godine, donosi slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda broj 068-2-P-08-000 290 od 8. 12. 2008. godine, tuženiku: 

Ferzi ef. Đulića umrl. Muhamed ef. iz Travnika, sada nepoznata boravišta, imenovan je privremeni zastupnik Tomislav Baković, odvjetnk iz Tomislavgrada. 

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika koje će obavljati sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženiku postavio staratelja. 

Broj 068-2-P-08-000 290
8. prosinca 2008. godine
Tomislavgrad 

(so-2313/08) 

Općinski sud u Ljubuškom objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Kod Općinskog suda u Ljubuškom u tijeku je parnica koja se vodi pod posl. br. 63 0 P 000433 08 P, tužitelja Stanka Nižića, sina pok. Jure iz Crvenog Grma, zastupanog po Tomislavu Zeliću, odvjetniku iz Ljubuškog, protiv tuženih Jakova Nižića, sina Petra i dr., sada nepoznatog boravišta, radi utvrđenja. 

Pošto je boravište tuženih, Jakova Nižića, sina Petra, Stanka Nižića, sina pok. Ivana, Kate Nižić rođ. Bilić ud. Ivana, Vice Nižića, sina pok. Ante, Ivana Nižića pok. Luke, Stojke Nižić pok. Luke, Delfe Nižić pok. Luke i Ruže Petrušić rođ. Nižić pok. Luke, nepoznato, postavlja im se privremeni zastupnik u osobi Anki Hrstić, odvjetnici iz Ljubuškog, koja će ta prava i dužnosti vršiti sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok tijelo skrbništva ne izvijesti Sud da im je postavio skrbnika. 

Broj 63 0 P 000433 08 P
11. prosinca 2008. godine
Ljubuški 

(so-2314/08) 

Općinski sud u Gradačcu, po sudiji Bilajac Fahiri, u pravnoj stvari tužitelja Hrnjić Muriza iz Dobrinje, zastupanog po punomoćniku adv. Tursunović Vahidu iz Srebrenika, protiv tuženih Cvjetković Vojina, sina Mihajla, Maksimović Rade, sina Boška, Maksimović udt. Vasilić Anđe, kćeri Boška, Cvjetković Krse, sina Mihajla, svi iz Potpeći, i svi zastupani po privremenom zastupniku adv. Eminu Buljubašiću iz Srebrenika, i Maksimović Milice zv. "Mila", kćeri Boška, iz Tuzle, sada nepoznatog boravišta, radi utvrđenja, gore označenog dana donio je slijedeći 

OGLAS 

Rješenjem ovog Suda broj 28 0 P 001031 07 P od 9. 12. 2008. godine, na temelju člana 296. stav 2. tačka 4. ZPP-a, postavljen je advokat Emin Buljubašić iz Srebrenika za privremenog zastupnika tuženoj Maksimović Milici zv. "Mila", kćeri Boška, koja nema punomoćnika, a nepoznatog je boravišta, radi utvrđenja. 

Istim Rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuženu u postupku sve dok se tužena ili njen punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženoj postavio staratelja. 

Ovaj oglas objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH", i "Službenim novinama TK-a", i preko oglasne table Suda u Gradačcu, i Srebreniku. 

Broj 28 0 P 001031 07 P
9. decembra 2008. godine
Gradačac 

(so-2316/08) 

Općinski sud u Kaknju objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Općinski sud u Kaknju, po sudiji Mirko Lapajne, u pravnoj stvari tužitelja Mehmeda Zahirovića, sina Vejsila i Zahirović r. Čakar Nade, koje zastupa punomoćnik Hamdija Šljuka, advokat iz Kaknja, protiv tuženih Ismeta Jašarspahića i dr., radi utvrđenje i uknjižba, VSP 1.000,00. 

Rješenjem od 10. 12. 2008. godine postavio je tuženim: 

1. Hasni Jašarspahić udt. Spahić iz Hrasna, 

2. Hidajeti Jašarspahić udt. Šahimbegović iz Kaknja, i 

3. Esadu Jašarspahićum sinu Adema iz Kaknja, privremenog zastupnika Smaka Fahriju, advokata iz Kaknja, na temelju čl. 296. st. 1. tačka 4. ZPP-a, jer je boravište tuženih nepoznato, a nemaju punomoćnika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženih dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 36 0 P 001727 08 P
10. decembra 2008. godine
Kakanj 

(so-2324/08) 

Općinski sud u Ljubuškom objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Kod Općinskog suda u Ljubuškom u tijeku je parnica koja se vodi pod posl. br. 63 0 P 002088 08 P, tužitelja Veselke Bilić ud. Slavka i dr. iz Orahovlja, zastupani po punomoćniku Tomislavu Zeliću, odvjetniku iz Ljubuškog, protiv tuženog Silvestra Bilića pok. Slave, sada nepoznatog boravišta, radi utvrđenja i činidbe. 

Pošto je boravište tuženog Silvestra Bilića pok. Slave nepoznato, postavlja mu se privremeni zastupnik u osobi Marku Kraljeviću, odvjetniku iz Ljubuškog, koji će ta prava i dužnosti vršiti sve dok se tuženik ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok tijelo skrbništva ne izvijesti Sud da mu je postavio skrbnika. 

Broj 63 0 P 002088 08 P
9. prosinca 2008. godine
Ljubuški 

(so-2331/08) 

Općinski sud u Kalesiji, po sudiji Halilović Muneveri, u pravnoj stvari tužitelja Suljanović Ahmeta iz Vukovija, zastupanog po punomoćniku Omerović Fatimi, advokatu iz Kalesije, protiv tuženih Zulić r. Ćatić Paše iz G. Petrovica i Bašigovačkić r. Ćatić Hurije iz Lipovica, sada nepoznatog mjesta boravka, radi utvrđivanja prava vlasništva, v.s. 500,00 KM, dana 11. 12. 2008. godine, donosi sljedeći 

OGLAS
O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda broj 29 0 P 001984 08 P od 11. 12. 2008. godine, a na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 4. ZPP, tuženim Zulić r. Ćatić Paši iz G. Petrovica i Bašigovačkić r. Ćatić Huriji iz Lipovica, sa nepoznatim mjestom boravišta, postavlja se privremeni zastupnik Mehanović Salih, advokat iz Kalesije. 

Tim Rješenjem je utvrđeno da će privremeni zastupnik zastupati tužene sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženim postavio staratelja. 

Broj 29 0 P 001984 08 P
11. decembra 2008. godine
Kalesija 

(so-2334/08) 

Općinski sud u Tuzli, i to sudija Samira Šljivić, u pravnoj stvari tužitelja Tomić Tunjo, sin Markov, iz Tuzle, zastupanog po punom. Đuzić Subhiji, adv. iz Tuzle, protiv tuženih Tomić Tunjo, sin Tome, Tomić Stjepo, sin Mate, Tomić Ivka udata Nišandžić,Tomić Delfa, kći Nike, Tomić Marija, kći Pave, udata Nišandžić, Tomić Mara, kći Nike, Tomić Ivo, sin Nike, Tomić Šimo, sin Nike, Tomić Lujka, kći Nike, Tomić Mato, sin Nike, Tomić Tomka, kći Pave, Tomić Božo, sin Bana i Tomić Mijo, sin Bana, nepoznatog boravišta, radi utvrđivanja vlasništva, dana 10. 12. 2008. godine, izdaje 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda br. 032-0- P-08-001 248 od 10. 12. 2008. godine, a na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 4. ZPP-a, tuženima Tomić Tunjo, sin Tome, Tomić Stjepo, sin Mate, Tomić Ivka udata Nišandžić, Tomić Delfa, kći Nike, Tomić Marija, kći Pave, udata Nišandžić, Tomić Mara, kći Nike, Tomić Ivo, sin Nike, Tomić Šimo, sin Nike, Tomić Lujka, kći Nike, Tomić Mato, sin Nike, Tomić Tomka, kći Pave, Tomić Božo, sin Bana i Tomić Mijo, sin Bana, sada nepoznatog boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Vilušić Milici, kćeri Mije, Vilušići 12 - Miladije, TuzIa, a u parnici radi utvrđivanja vlasništva, koji se vodi kod ovog Suda po tužbi tužioca Tomić Tunjo iz Tuzle, zastupani po Subhiji Đuzić adv. iz Tuzle, pod brojem 032-0-P-08-001248. 

Istim Rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuženog u postupku sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženom postavio posebnog staraoca. 

Broj 032-0-P-08-001 248
10. decembra 2008. godine
Tuzla 

(so-2337/08) 

Općinski sud u Čapljini objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Općinski sud u Čapljini, sudija Zlatko Tanović, u pravnoj stvari tužitelja Pere Ćorića, sina Stjepana iz Gabele, zastupanog po punomoćniku Moniki Rebac-Filipović, odvjetnici iz Čapljine, protiv tuženika: 1 Nikole Ćorića pok. Jure, 2. Joze Ćorića pok. Stjepana, 3. Ane Jurić rođ. Ćorić iz Gabele, 4. Luce Butigan rođ. Ćorić iz Opuzena, 5. Danice Dane Zlovečera, kći Stjepana iz Gabele, 6. Drage Belanović rođ. Ćorić iz Indije i Vere Krvavac rođ. Ćorić iz Čapljine, te Nikole Oršulića pok. Ivana i Nikole Oršulića pok. Andrije, radi utvrđenja prava vlasništva VSP 1.100,00 KM, postavio je dana 11. 11. 2008. godine tuženicima pod 8. Nikoli Oršuliću pok. Ivana i 9. Nikoli Oršuliću pok. Andrije privremenog zatupnika Azru Katić, odvjetnicu iz Čapljine, na temelju čl. 296. st. 1. i st. 2. ZPP-a, jer je boravište tuženika nepoznato, a nema punomoćnika i jer bi redovan postupak postavljanja zakonskog zastupnika tuženiku dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastupiti štetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženika u postupku sve dok se tuženik ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 53 0 P 015249 08 P
12. decembra 2008. godine
Čapljina 

(so-2339/08) 

Općinski sud u Čapljini objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Općinski sud Čapljina, sudija Zlatko Tanović, u pravnoj stvari tužitelja Jasmine Tihić ud. Envera iz Sarajeva, zastupane po punomoćniku Vladimiru Lukendi, odvjetniku iz Čapljine, protiv tuženika: 1. Rabije Biso ž. Tahira, 2. Habibe Vranac ž. Latifa, 3. Hasana Kadića um. Ahmeta, 4. Rifata Kadića um. Ahmeta, 5. Murzete Nuhanović, 6. Museme Kadić um. Alije 7. Ramize Kadić um. Alije, 8. Vasfije Kadić umr. Alije, 9. Rafije Kadić um. Alije, 10. Fatime Mahmutagić ž. Muje, 11. Zulfe Oruča um. Mehe, 12. Ahmeta Kapić, sin Bećira, 13. Hasana Kapića, sina Bećira, 14. Faruka Kapića, sina Hazima, i 15. Ismete Zubović-Bebratović rođ. Oruč, sada nepoznatog prebivališta i boravišta, radi utvrđenja prava vlasništva, v. sp. 3.100,00 KM, dana 12. 12. 2008. godine, postavio je tuženicima privremenog zatupnika u osobi Branko Mandrapa, odvjetniku iz Čapljine, na temelju čl. 296. st. 1. i st. 2. ZPP-a, jer je boravište tuženika nepoznato, a nemaju punomoćnika i jer bi redovan postupak postavljanja zakonskog zastupnika tuženiku dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastupiti štetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženika u postupku sve dok se tuženik ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

53 0 P 015163 08 P
12. decembra 2008. godine
Čapljina 

(so-2340/08) 

Općinski sud u Čapljini objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Općinski sud Čapljina, sudija Zlatko Tanović, u pravnoj stvari tužitelja tužitelja Sefo Edina iz Stoca i Miljković Emine iz Velike Kladuše, zastupani po punomoćniku Mehmedu Pezo, odvj. iz Mostara, protiv tuženika: Duranspahić-Prdavac Ahmeta, sina Mahe sada nepoznatog boravišta i prebivališta i Duranspahić Mahmuta, sina Ahmeta iz Čapljine, Fra Didaka Buntića bb, radi utvrđenja prava vlasništva, v. sp. 3.100,00 KM, dana 10. 11. 2008. godine, postavio je tuženiku pod 1. Duranspahić-Prdavac Ahmetu, sinu Mahe, privremenog zatupnika, Suada Sefu iz Stoca, na temelju čl. 296. st. 1. i st. 2. ZPP-a, jer je boravište tuženika nepoznato, a nema punomoćnika i jer bi redovan postupak postavljanja zakonskog zastupnika tuženiku dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastupiti štetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženika u postupku sve dok se tuženik ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 53 0 P 015235 08 P
10. decembra 2008. godine
Čapljina 

(so-2341/08) 

Općinski sud u Čapljini objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Općinski sud Čapljina, sudija Zlatko Tanović, u pravnoj stvari tužitelja Nikole Krešića, sina Martina iz Sarajeva, zasupanog po punomoćniku Moniki Rebac-Filipović, odvjetnici iz Čapljine, protiv tuženika: Anica Krešić pok. Stanka, Vida Krešić ud. Nikole, Jozo Krešić pok. Nikole, Nikola Krešić pok. Pere, Stana Krešić ud. Pere i Stana Vasiljević, kći pok. Stanka, sada nepoznatog prebivališta i boravišta, radi utvrđenja prava vlasništva, v. sp. 3.100,00 KM, dana 12. 12. 2008. godine, postavio je tuženicima privremenog zatupnika Azru Katić, odvjetnicu iz Čapljine, na temelju čl. 296. st. 1. i st. 2. ZPP-a, jer je boravište tuženika nepoznato, a nemaju punomoćnika i jer bi redovan postupak postavljanja zakonskog zastupnika tuženicima dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastupiti štetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženika u postupku sve dok se tuženici ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 53 0 P 015683 08 P
12. decembra 2008. godine
Čapljina 

(so-2342/08) 

Općinski sud u Mostaru, po sudiji Azri Kereš, u pravnoj stvari tužitelja Jadranke Zurovac, rođeno Vrljić, i drugi, zastupani po punomoćnicima Miri Kebo i Semiru Guzinu, advokatima iz Mostara, protiv tuženika Hate Tipura, rođeno Marić i drugi, nepoznatog boravišta, radi utvrđenja i uknjižbe, dana 16. 3. 2007. godine, donio je slijedeće 

RJEŠENJE 

Semir Kajtaz, advokat iz Mostara, postavlja se za privremenog zastupnika, tuženim nepoznatog boravišta i to: Hata Tipura rođeno Marić, Emina Poljčić rođeno Marić, Hata Marić umrlog Muje, Humija Marić umrlog Sulje, Zejna Brekalo rođeno Marić, Đulsa Bebanić rođeno Marić, Merka Marić umrlog Zajke, Salko Omerika, Halil Omerika, Mujo Marić umrlog Ibre, Osman marić, Halil Marić umrlog Ibre, Ahmet Marić umrlog Ibre. 

Privremeni zastupnik ima u ovoj parnici sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika. Ta prava i dužnosti privremeni zastupnik obavlja sve dok se tuženici ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženicima postavio staratelja. 

Broj 07 58 P 900927 04 P
12. decembra 2008. godine
Mostar 

(so-2343/08) 

Općinski sud u Kalesiji, sudija Dražena Pejanović, u pravnoj stvari tužitelja Muminović Envera iz D. Rainaca, zastupanog po punomoćniku Izetu Mešiću, advokatu iz Kalesije, protiv tuženih Mehmedović (Džemail) Muje iz D. Rainaca, Mehmedović (Džemail) Hamida iz D. Rainaca, Mehmedović (Džemail) Ramiza iz Babajića, a sada nepoznatog mjesta boravišta, Mujanović rođ. Mehmedović (Džemail) Ajke iz Kikača, Islamović rođ. Mehmedović (Džemail) Hanke iz Kikača, Mušanović rođ. Mehmedović (Džemail) Mine iz Tupkovića, općina Živinice, Mujanović rođ. Mehmedović (Džemail) Mejre iz Kikača i Rizvić rođ. Mehmedović (Džemail) Hajre iz Babajića, općina Kalesija, radi utvrđnja prava vlasništva, dana 15. 12. 2008. godine, objavljuje slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovoga Suda br. 29 0 P 002169 08 P od 12. 12. 2008. godine, na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 4. ZPP-a, tuženom Mehmedović (Džemail) Ramizu iz Babajića, sada nepoznatog mjesta boravišta, postavlja se privremeni zastupnik Mehmedović (Džemail) Mujo iz D. Rainaca, općina Kalesija. 

Rješenjem je utvrđeno da će privremeni zastupnik zastupati tuženog sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženom postavio staraoca. 

Broj 29 0 P 002169 08 P
15. decembra 2008. godine
Kalesija 

(so-2348/08) 

Općinski sud u Živinicama, po sudiji Radan Aleksandru, u pravnoj stvari tužitelja Korkutović Seada, sina Sabrije iz Živinica, zastupanog po punomoćniku Salkanović Zurijeti, adv. iz Živinica, protiv tuženih Kohen Magdalene i Zvonković Ljubice, nepoznatog boravišta, radi utvrđivanja prava vlasništva, obzirom da iste nemaju punomoćnika, odnosno zakonskog zastupnika, dana 15. 12. 2008. godine, izdaje sljedeći 

OGLAS 

Rješenjem ovog Suda br. 33 0 P 004132 06 P od 15. 12. 2008. godine, na osnovu člana 296. stav 2. tačka 4., člana 297. i člana 298. Zakona o parničnom postupku FBiH postavljen je privremeni zastupnik tuženim Kohen Magdaleni i Zvonković Ljubici, ranije iz Živinica, sada nepoznate adrese i boravišta, u osobi Glavinić Mevludinu, advokatu iz Živinica, koji ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika u predmetu koji se vodi kod ovog Suda po tužbi tužitelja Korkutović Seada iz Živinica radi utvrđivanja prava vlasništva. 

Navedenim Rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok se tužene ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženim postavio staraoca. 

Broj 33 0 P 004132 06 P
15. decembra 2008. godine
Živinice 

(so-2351/08) 

Općinski sud u Velikoj Kladuši, po sudiji Jahjefendić Samiri, u pravnoj stvari tužitelja Miljković Muje, sina Muje iz Velike Kladuše, protiv tuženika 1. Miljković Ibrahim, sin Sulejmana iz Velike Kladuše i dr. radi utvrđenja vlasništva dosjelošću, van ročišta za raspravu, dana 21. 11. 2008. godine, izdao je 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda br. 023-0-P-08-000 132 od 21. 11. 2008. godine, na osnovu čl. 296. st. 1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja: Miljković Ibrahim, sin Sulejmana iz Velike Kladuše, Miljković Džemal, sin Sulejmana iz Velike Kladuše, Žalić rođ. Miljković Emina iz Velike Kladuše, Miljković Kadifa, kći Hasana iz Velike Kladuše, Miljković Kada, kći Hasana iz Velike Kladuše, Rizvić Husein, sin Juse iz Velike Kladuše, Miljković rođ. Alibašić Bajrame iz Velike Kladuše, Bešlagić rođ. Miljković Hima iz Velike Kladuše, Hušidić Smail, sin Ibre iz Velike Kladuše, Kajtezović rođ. Miljković Zejna, kći Ibre iz Velike Kladuše, Pajazetović Mumin, sin Bejze iz Velike Kladuše, Bošnjak Ramo, sin Huse iz Velike Kiaduše, Dervišević Ibrahim, sin Rame iz Velike Kladuše, Miskić rođ. Miljković Zlatija iz Velike Kladuše, Gračanin rođ. Miljković Malka iz Velike Kladuše, Gračanin Zumreta, kći Hasana iz Velike Kladuše, Obić Rifet, sin Fehima iz Velike Kladuše, Pehlić rođ. Miljković Fatima iz Velike Kladuše, Miljković Hatidža, kći Redže iz Velike Kladuše, Šabić Aziz iz Velike Kladuše, Kekić Suada, kći Zuhre iz Velike Kladuše, Samardžić Senada, kći Zuhre iz Velike Kladuše, Šabić Sabahudin, sin Zuhre iz Velike Kladuše, Grahović Emina, kći Fate iz Velike Kladuše, Obić rođ. Gračanin Azra, kći Hasana iz Velike Kladuše, Dizdarević rođ. Gračanin Azira, kći Hasana iz Velike Kladuše, Muratović Hasnija, kći Fehe, sada nepoznatog boravišta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Buković rođ. Gračanin Zumreti iz Velike Kladuše, Urga 25. 

Istim Rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženima postavio staratelja. 

Broj 023-0-P-08-000 132
21. novembra 2008. godine
Velika Kladuša 

(so-2357/08) 

Općinski sud u Konjicu, i to sudija Amra Muratbegović, u pravnoj stvari tužitelja Koro Redže iz Hadžića, protiv tužene Đukanović Veseljke, sada nepoznatog boravišta, radi razvoda braka, izdaje dana 15. 12. 2008. godine slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Općinski sud u Konjicu, u pravnoj stvari tužitelja Koro Redže iz Hadžića, protiv tužene Đukanović Veseljke, sada nepoznatog boravišta, radi razvoda braka, postavio je tuženoj Đukanović Veseljki privremenog zastupnika u ličnosti advokata Gagula Halila iz Konjica, a temeljem odredaba člana 296. stav 2. ZPP-a, jer je boravište tužene nepoznato i redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženoj Đukanović Veseljki trajao bi dugo, radi čega bi nastale štetne posljedice za tužitelja. 

Privremeni zastupnik tuženu Đukanović Veseljku zastupat će u postupku sve dok se tužena ili njen punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj P.24/95
15. decembra 2008. godine
Konjic 

(so-2360/08) 

LIKVIDACIJE - STEČAJI 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "HASSAR" DOO SARAJEVO, Hamdije Kreševljakovića 61, na ročištu održanom dana 16. 12. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1.    Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "HASSAR" DOO SARAJEVO, Hamdije Kreševljakovića 61. 

2.    Razrješava se dužnosti likvidatora Hasović Arifa, Hamdije Kreševljaković 61, Sarajevo. 

3.    Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični registarski broj 1-14521. 

4.    Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 

5.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagača. 

Broj 65 0 L 034886 08 L
16. decembra 2008. godine
Sarajevo 

(so-2090/07) 

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Selim Brkić, postupajući po prijedlogu predlagača FIDINAM, d.o.o. Žepče, kojeg zastupa punomoćnik Jonjić Anto, advokat iz Zenice, za provođenje postupka likvidacije nad pravnim licem: Proizvodno, prometno, uslužno društvo FIDINAM, d.o.o. Žepče, Golubinja Polje 1, osnivača Begović Hamida, nakon provedenog postupka objavljuje slijedeći 

OGLAS 

1.    Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Proizvodno, prometno, uslužno društvo FIDINAM, d.o.o. Žepče, Golubinja Polje 1, osnivača Begović Hamida. 

2.    Razrješava se dužnosti likvidatora Jonjić Anto, advokat iz Zenice. 

3.    Cjelokupna imovina pravnog lica Proizvodno, prometno, uslužno društvo FIDINAM, d.o.o. Žepče, Golubinja Polje 1, osnivača Begović Hamida, nakon pravosnažnog ovog Rješenja, predat će se osnivačima. 

4.    Eventualne obaveze pravnog lica prema trećim licima preuzima osnivači. 

5.    Po pravosnažnosti ovog Rješenja pravno lice brisat će se iz Registra pravnih subjekata koji se vodi kod Općinskog suda u Zenici, pod brojem registarskog uloška 1- 8846, i iz svih drugih javnih registara. 

6.    Troškove likvidatora snosi osnivač. 

Broj 043-0-L-06-000 068
20. marta 2007. godine
Zenica 

(so-2301/08) 

Općinski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest će se likvidacioni postupak nad firmom "BH TEX" Zavidovići d.o.o. društvo za proizvodnju i usluge, Naselje solidarnosti bb. 

Za likvidatora se imenuje Kurtović Ismet iz Zenice, Rujev do 44. 

Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 043-0-L-08-000024
14. jula 2008. godine
Zenica 

(so-2302/08) 

Općinski sud u Mostaru, Općinski sud u Mostaru, po likvidacijskom sucu Divni Bošnjak, odlučujući o zahtjevu za pokretanje postupka likvidacije nad Društvom "SEVEN" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Dr. Ante Starčevića 32, donio je dana 4. 12. 2008. godine slijedeće 

RJEŠENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad Društvom "SEVEN" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru Dr. Ante Starčevića 32. 

Za likvidatora društva imenuje se Mislav Stipić, direktor Društva. 

Isti je dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i sve obveze Društva. 

Oglas o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa prijave svoja potraživanja ovom Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca, likvidacijski postupak će se zaključiti. 

Nakon što Rješenje o zaključenju likvidacijskog postupka postane pravomoćno, Društvo će se brisati iz Registra Suda, kao i iz svih drugih javnih registara. 

Ovo Rješenje služi kao poziv za ročište radi ispitivanja potraživanja, koje je zakazano za dan petak, 15. 1. 2009. godine sa početkom u 09,00 sati kod ovog Suda, ured br. 206/II kat. 

Troškovi postupka padaju na teret Društva. 

Broj 58 0 L 045905 08 L
4. prosinca 2008. godine
Mostar 

(so-2317/08) 

Općinski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad firmom "RAZVITAK-COMPANY" d.o.o. Kakanj, Milski put bb. 

Razrješava se dužnosti likvidatora Ćehajić Sabit iz Kaknja, Bukovlje 42. 

Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedena firma brisat će se iz sudskog registra Općinskog suda u Zenici, zavedena pod brojem reg. uložak MBS 43-01-0067-08, upisana po Rješenju broj 043-0-Reg-08-000575 od 19. 2. 2008. godine i iz svih javnih registara, a ovo Rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda. 

Broj 043-0-L-08-000049
4. decembra 2008. godine
Zenica 

(so-2322/08) 

Općinski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest će se likvidacioni postupak nad firmom BRODOMETAL d.o.o. Zenica, Fra Grge Martića 11, matični-registarski broj 1-9468. 

Za likvidatora se imenuje Bajramović Habiba iz Zenice, Željeznička 11. 

Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 043-0-L-08-000057
10. decembra 2008. godine
Zenica 

(so-2323/08) 

Općinski Sud u Travniku objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "TUTI-FRUTI" d.o.o. za promet, proizvodnju i usluge KISELJAK, Sarajevska cesta bb, skraćeni naziv "TUTI-FRUTI" d.o.o. KISELJAK, upisanim u sudski registar Kantonalnog suda u Travniku, s matičnim brojem subjekta upisa 1-4268 i broj Rješenja U/I-55/02 od 8. 2. 2002. godine. 

Likvidator osnivač i direktor Zoran Knežević, sin Milovana iz Kiseljaka, Vladimira Nazora bb, razrješava se službe likvidatora. 

Po pravnosnažnosti ovog Rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 51 0 L 009486 08 L
11. decembra 2008. godine
Travnik 

(so-2329/08) 

Općinski Sud u Travniku objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Provest će se postupak likvidacije nad pravnim licem Društvo sa ograničenom odgovornošću "VIKO VINAC" JAJCE, Vinac 106, skraćeni naziv "VIKO VINAC" d.o.o. JAJCE, upisanim u sudski registar Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj Rješenja U/I-203/04 od 4. 5. 2004. godine, matičnog registarsskog broja 1-4625. 

Za likvidatora se postavlja Edin Karjišnik, zakonski zastupnik-direktor Društva. 

Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči Suda i "Službenim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potraživanja, smatrat će se da je likvidacioni postupak zaključen. 

Po proteku navedenog roka i nakon što Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka postane pravosnažno, pravno lice je Društvo sa ograničenom odgovornošću "VIKO VINAC" JAJCE, Vinac 106, skraćeni naziv "VIKO VINAC" d.o.o. JAJCE, brisat će se iz Registra Kantonalnog suda Travnik kao i iz drugih javnih registara. 

Imovina koja je preostane pripada osnivaču Društva, kojom on odgovara za obaveze prema trećim osobama koje bi se eventualno nakon pravosnažnosti Rješenja prijavile sa imovinsko-pravnim zahtjevima prema subjektu koji se likvidira. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 51 0 L 014272 08 L
10. decembra 2008. godine
Travnik 

(so-2330/08) 

Općinski sud u Mostaru, likvidacijski sudac Divna Bošnjak, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnom osobom "COL-MI" DOO Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Ante Starčevića 64, "COL-MI" DOO Mostar, PODRUŽNICA Jablanica, sa sjedištem u Jablanici, Komuna Vejle bb, na ročištu održanom dana 27. 11. 2008. godine, donio je sljedeće 

RJEŠENJE 

1.    Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "COL-MI" DOO Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Ante Starčevića 64, "COL-MI" DOO Mostar, PODRUŽNICA Jablanica, sa sjedištem u Jablanici, Komuna Vejle bb. 

2.    Razrješava se dužnosti likvidatora Goran Mijatović iz Sarajeva, Direktor Društva. 

3.    Po pravomoćnosti ovog Rješenja, navedena pravna osoba brisat će se iz Registra Općinskog suda u Mostaru, koje je upisano u matični registarski broj 1-11698, i 1-11698-01, a po Rješenju broj Tt-O-675/05 od 30. 1. 2006. godine, i Rješenju br. Tt-O-409/08 od 8. 5. 2008. godine. 

4.    Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda. 

5.    Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlagača. 

Broj 58 0 L 044558 08 L
1. decembra 2008. godine
Mostar 

(so-2332/08) 

Općinski sud u Orašju, po likvidacionom sucu Huseinu Džafiću, u likvidacionom postupku nad pravnom osobom "Hamzić" d.o.o. za ekonomski inžinjering iz Odžaka, Redže Porobića bb, dana 3. 12. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE 

Provest će se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "Hamzić" d.o.o. za ekonomski inžinjering iz Odžaka, Redže Porobića bb. 

Za likvidatora pravne osobe imenuje se Šaćir Hamzić iz Odžaka, Redže Porobića bb. 

Likvidator pravne osobe će sačiniti popis imovine i obveza pravne osobe. 

Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu, a ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

Broj 25 0 L 010722 08 L
9. decembra 2008. godine
Orašje 

(so-2333-08) 

Općinski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Godžirov Milanu, u postupku predlagača Džambić Izeta iz Lukavca, zastupanog po punomoćniku Hogić Enveru, advokatu iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "Neoplan" Lukavac, donio je dana 2. 12. 2008. godine slijedeće 

RJEŠENJE 

Pokreće se postupak likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "NEOPLAN" Lukavac, upisanim u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli broj U/I-5877/00, mat. reg. broja 1-11281 od 2. 4. 2001. godine. 

Za likvidatora se postavlja Džambić Izet iz Lukavca, Berkovica bb. 

Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

Nakon što Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka postane pravomoćno, pravno lice će se brisati iz Registra Kantonalnog suda Tuzla kao i iz svih javnih registara. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj L-59/05
2. decembra 2008. godine
Tuzla 

(so-2338/08) 

Općinski sud u Bihaću, u likvidacionom postupku nad pravnim licem DOO "KARABEG-EE" Sanski Most, na ročištu održanom dana 11. 12. 2008. godine, donio je slijedeće 

OGLAS 

Provest će se likvidacioni postupak nad firmom DOO "KARABEG-EE", sa sjedištem Sanski Most, Prvomajska bb. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rješenja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja, a ukoliko nitko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rješenja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će biti zaključen. 

Za likvidatora firme iz prethodnog stava postavlja se Edina Karabeg iz Sanskog Mosta, osnivač ovog pravnog lica. 

Po proteku navedenog roka iz stava 1. ovog Rješenja i pravomoćnosti Rješenja o zaključenju postupka DOO "KARABEG-EE" Sanski Most, upisan u registarski uložak broj 1-5323-00, po upisu Općinskog suda Bihać br. U/I-498/05 od 15. 6. 2005. godine, brisat će se iz Registra Općinskog suda Bihać i iz svih javnih registara, a osnivač se obavezuje da snosi sve troškove likvidacionog postupka. 

Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Određuje se upis zabilježbe o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom registru Općinskog suda Bihać. 

Broj 17 0 L 001164 08 L
11. decembra 2008. godine
Bihać 

(so-2347/08) 

Općinski sud u Bihaću, po likvidacionom sudiji kao sudiji pojedincu Ivaniš Vlatki, u likvidacionom predmetu po prijedlogu predlagača Rasavac Edisa za otvaranje likvidacionog postupka nad DOO "BosPal" iz Sanskog Mosta, dana 11. 12. 2008. godine, donio je sljedeći 

OGLAS 

Provest će se likvidacioni postupak nad firmom DOO "BosPal", sa sjedištem u Sanskom Mostu, Naselje 17, KB bb. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rješenja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja, a ukoliko nitko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rješenja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će biti zaključen. 

Za likvidatora firme iz prethodnog stava postavlja se Rasavac Edis, direktor ovog pravnog lica. 

Po proteku navedenog roka iz stava 1. ovog Rješenja i pravomoćnosti Rješenja o zaključenju postupka DOO "BosPal" iz Sanskog Mosta, upisan u registarski uložak broj 17-01-0020-07, po upisu Općinskog suda Bihać br. 017-0-reg.-07-001666 od 13. 9. 2007. godine, brisat će se iz Registra Općinskog suda Bihać i iz svih javnih registara, a osnivač se obavezuje da snosi sve troškove likvidacionog postupka. 

Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Određuje se upis zabilježbe o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom registru Općinskog suda Bihać. 

Broj 017-0-Rl-08-000033
11. decembra 2008. godine
Bihać 

(so-2358/08) 

Općinski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Angela Pušić, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnim licem "SAMACO" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, K.M.V. Humskog 45, na ročištu održanom dana 15. 12. 2008. godine, donio je sljedeće 

RJEŠENJE 

Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnim licem "SAMACO" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, K.M.V. Humskog 45, upisanim u registarski uložak Županijskog suda Mostar br. 1-10692, na temelju Rješenja o upisu br. Tt-404/02 od 3. 6. 2002. godine. 

Razrješava se dužnosti likvidator Boško Raguž, dipl. ecc., iz Mostara, Akademika Ivana Zovke 10/III. 

Po pravomoćnosti ovog Rješenja izvršit će se brisanje gore označenog Društva iz Registra pravnih subjekata ovog Suda, a ovo Rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 58 0 L 043211 08 L
15. decembra 2008. godine
Mostar 

(so-2359/08) 

Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Zajmović Hakija, u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika "PRIMA HANDEL" DOO SARAJEVO, Hamdije Čemerlića 47, Sarajevo, nakon održanog ročišta dana 17. 12. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1.    Zaključuje se stečajni postupak otvoren Rješenjem ovog Suda broj 65 0 ST 039498 08 ST dana 14. 10. 2008. godine nad imovinom stečajnog dužnika "PRIMA HANDEL" DOO SARAJEVO, Hamdije Čemerlića 47, Sarajevo, zbog nedostatka stečajne mase. 

2.    Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovog Suda. 

3.    Po pravosnažnosti ovog Rješenja, isto se ima dostaviti Odjeljenju za registar Općinskog suda u Sarajevu, kome se nalaže da izvrši brisanje stečajnog dužnika iz sudskog registra koji je upisan pod MBS 1-2663. 

4.    Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravnik i povjerioci da pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju 8 dana nakon objavljivanja ovog Rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH. 

Broj 65 0 ST 039498 08 ST
17. decembra 2008. godine
Sarajevo 

(so-2364/08) 

Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Zajmović Hakija, rješavajući po prijedlogu dužnika da se nad dužnikom GP HERCEGOVINA SARAJEVO DD SARAJEVO, Hamdije Čemerlića 37, na ročištu održanom dana 15. 12. 2008. godine, donio i javno objavio slijedeći 

OGLAS 

1.    Otvara se stečajni postupak nad imovinom GP HERCEGOVINA SARAJEVO DD SARAJEVO, Hamdije Čemerlića 37. 

2.    Za stečajnog upravnika imenuje se Babajić Miralem iz Sarajeva, Hakije Kulenovića 30. 

3.    Vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se ponedeljak 15. 12. 2008. godine u 11,00 sati 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa članom 110. Zakona o stečajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su dužni priložiti i potvrdu o uplaćenoj sudskoj taksi, kako slijedi: 

a)    za potraživanje do 1.000,00 KM - 5%, 

b)    za potraživanja do 5.000,00 KM - 4%, 

c)    za potraživanja preko 5.000,00 KM - 3%, 

d)    najviše 10.000,00 KM. 

    Taksu uplatiti na račun br. 3380002210019263 kod UNI CREDIT BANK SARAJEVO. Razlučni povjerioci označavaju u prijavi dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom. 

    Izlučni povjerioci označavaju u prijavi predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi. 

5.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. 

6.    Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja. 

7.    Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu, u matičnom registarskom broju subjekta upisa broj 1-1551. 

8.    Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će se na oglasnoj tabli Suda istog dana 18. 12. 2008. godine, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". 

9.    Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za dan srijeda, 25. 2. 2009. u 10,30 sati, soba 436/IV. 

    Istog dana nakon ispitnog ročišta održat će se Skupština povjerilaca, na kojoj će se, nakon izvještaja stečajnog upravnika, odlučiti o daljnjem toku stečajnog postupka (izvještajno ročište). 

Broj 65 0 ST 056522 08 ST
15. decembra 2008. godine
Sarajevo 

(so-2365/08) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "HEST" DOO VOGOŠĆA, Mitra Šućura 132, Vogošća, na ročištu održanom dana 15. 12. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1.    Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "HEST" DOO VOGOŠĆA, Mitra Šućura 132, Vogošća. 

2.    Za likvidatora se imenuje Durgut Hasan, Mitra Šućura 132, Vogošća. 

3.    Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5.    Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-25377, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 65 0 L 039515 08 L
15. decembra 2008. godine
Sarajevo 

(O-666/08) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem ABA-COMPANY DOO Za posredovanje i usluge DOO Sarajevo-Ilidža, Mala Aleja bb, na ročištu održanom dana 17. 12. 2008., donio je slijedeći 

OGLAS 

1.    Provest se likvidacioni postupak nad pravnim licem ABA-COMPANY DOO Za posredovanje i usluge DOO Sarajevo-Ilidža, Mala Aleja bb. 

2.    Za likvidatora se imenuje Bečić Rasim, Prijedorska 29/2, Sarajevo. 

3.    Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5.    Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-16723, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 65 0 L 031763 07 L
17.  decembra 2008. godine
Sarajevo 

(O-670/08) 

PEČATI - ŠTAMBIQI 

Oglašava se nevažećim pečat broj 3 firme "AS" DOO JELAH, koji sadrži u koncentričnom krugu ispisan puni naziv firme, a u sredini vodoravno pisano i sjedište Društva i prostor za oznaku broja, štambilj formata 40x25 mm. 

Pečat je okruglog oblika, prečnika 30 mm, sa natpisom "Društvo za proizvodnju, trgovinu i transport" Jelah, Tešanj DOO AS 3. 

(so-2349/08) 

Oglašava se nevažećim pečat kvadratnog oblika, sa logom STR "AMI comerc" Sarajevo - vl. Omeragić Denisa, Alipašina bb. 

(O-679/08) 

USPOSTAVQAWE ZEMQIŠNOKWIŽNOG ULOŠKA 

Na osnovu čl. 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Bihaću 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu, po zahtjevu d.o.o. Ataco iz Mostara, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak su upisane u PL 1775/01 ko Kralje: 

- k.č. br. 2131/32 gradilište pov. 3191 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina upisan je d.o.o. Ataco Mostar. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu tada pribavljenih dokaza. 

Broj 017-0-Dn-08-00 1747
10. decembra 2008. godine
Bihać 

(so-2318/08) 

Na osnovu čl. 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Bihaću 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu, po zahtjevu Mirzete Kučković, kćeri Dževada iz Bihaća, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak su upisane u PL 557/08 ko Pritoka: 

- k.č. br. 893/1 njiva Gornja Bara pov. 1844 m2, 

- k.č. br. 893/2 njiva Gornja Bara pov. 1038 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina upisana je Mirzeta Kučković, kći Dževada iz Bihaća. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu tada pribavljenih dokaza. 

Broj 017-0-Dn-08-00 2102
10. decembra 2008. godine
Bihać 

(so-2319/08) 

Na osnovu čl. 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Bihaću 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu, po zahtjevu Senada Ružnića, sina Alije iz Bihaća, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak su upisane u PL 5640 ko Bihać grad: 

- k.č. br. 3835/2 njiva Bunarić 3. kl. pov. 170 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednici navednih nekretnina su Ramiza Mulić rođ. Žerić i Senad Ružnić, sin Alije iz Bihaća. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu tada pribavljenih dokaza. 

Broj 017-0-Dn-08-00 2324
10. decembra 2008. godine
BIhać 

(so-2320/08) 

Na osnovu čl. 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Bihaću 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu, po zahtjevu d.o.o. Ataco iz Mostara, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak su upisane u PL 1775/01 ko Kralje: 

- k.č. br. 2131/31 gradilište pov. 3496 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina upisan je d.o.o. Ataco Mostar. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu tada pribavljenih dokaza. 

Broj 017-0-Dn-08-00 1746
10. decembra 2008. godine
Bihać 

(so-2321/08) 

Na osnovu člana 63. i člana 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Zavidovićima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 042-0-DN-08-000 153, po zahtjevu Dendić Amira, sina Kasima iz Lijevče bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak su upisane u Posjedovni list broj 1020, katastarska općina Bajvati, označene sa: 

- katastarska čestica broj 3209/2 "Vodica", oranica 6. klase površine 464 m2, 

- katastarska čestica broj 3209/3 "Vodica", oranica 6. klase površine 304 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Dendić Amir, sin Kasima, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

(so-2326/08-F) 

Na osnovu člana 63. i člana 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Zavidovićima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 042-0-DN-08-000 154, po zahtjevu Merdanović Abida, sina Abida iz Hajderovića, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak je upisana u Posjedovni list broj 577, katastarska općina Perovići, označena sa: 

- katastarska čestica broj 17/2 "Dubrava", šuma 3. klase u površini od 3168 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Merdanović Abid, sin Abida, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-08-000 154
10. decembra 2008. godine
Zavidovići 

(so-2328/08-F) 

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Bihaću 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu, po zahtjevu Safić Fadile, kćeri Ahmeta iz Bihaća, Husrefa Redžića 7, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak su upisane u Posjedovnom listu broj 894, katastarske općine Bihać-grad, označene sa: 

- parcela broj 4608 kuća i zgrada površine 56 m2, dvorište površine 500 m2i njiva 2. klase površine 74 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednici navedenih nekretnina su Safić Ahmeta Fadila, Safić Muje Anel i Safić Muje mldb. Sanel, sa po 1/3 dijela. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje slijedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 017-0-DN-08-002657
16. decembra 2008. godine
Bihać 

(so-2344/08) 

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Bihaću 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu, po zahtjevu d.o.o. BH INVEST Bihać, Ferhad-paše Sokolovića bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak su upisane u Posjedovnom listu broj 7887, katastarske općine Bihać-grad, označene sa: 

- katastarska čestica broj 4204/5 "Ceravci" gradilište površine 971 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je d.o.o. BH INVEST Bihać, sa 1/1 dijela. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje slijedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 017-0-DN-08-002049
16. decembra 2008. godine
Bihać 

(so-2345/08) 

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Bihaću 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu, po zahtjevu Bilanović Hasana, sina Husnije iz Bihaća, Žrtava fašizma bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak su upisane u Posjedovnom listu broj 6119, katastarske općine Bihać-grad, označene sa: 

- parcela broj 7639/1 kuća i zgrada površine 111 m2 i dvorište površine 397 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Bilanović Hasan, sin Husnije iz Bihaća, Žrtava fašizma bb, sa 1/1 dijela. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje slijedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 017-0-DN-08-002616
16. decembra 2008. godine
Bihać 

(so-2346/08) 

OSTALE OBJAVE 

Oglašava se nevažećom saobraćajna dozvola broj BH 1737472, izdata od Policijske uprave Stari Grad, dana 9. 9. 2004. godine, pod ev. brojem 20221, za putničko vozilo marke ŠKODA OCTAVIA CLASSIC 1,9 TDI, srebrena metalik boja, registarskih oznaka broj 912-E-393, broj šasije TMBDG11U148753144, broj motora AGR611453, proizvedeno 2004. godine, u vlasništvu Federalnog ministarstva rada i socijalne politke - PIU SESER. 

(O-667/08) 

Oglašava se nevažećom saobraćajna dozvola broj BH 2602495, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, za putničko motorno vozilo ŠKODA FABIA, registarskih oznaka 506-T-564, broj šasije TMBJF16YX8S450003, broj motora ASY323081, vlasništvo Raiffeisen LEASING d.o.o. Sarajevo. 

(O-669/08) 

Oglašava se nevažećom saobraćajna dozvola br. BH 2760477, za vozilo reg. broj 960-E-787, marke Mercedes, tip vozila ML 430, broj motora 1394230233231, boja siva metalik, broj šasije WDC 1631721A229579, vlasništvo MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 32. 

(O-671/08) 

Oglašava se nevažećom saobraćajna dozvola br. BH 2767338, za PMV marke "Škoda", tip Octavia, reg. br. 391-M-864, br. šasije TMBCS21Z88S150843, izdata od Policijske uprave Novi Grad, na ime ASA Abanka leasing d.o.o. SARAJEVO, B. M. Selimovića 16. 

(O-675/08) 

Oglašava se nevažećom saobraćajna dozvola broj BH 1602885, za TMV "Daimler-benz", reg. oznaka 276-J-652, broj šasije 31605215009680, broj motora 314 016 10 05, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, na ime "EURO BOSNA" d.o.o. 

(O-677/08) 

Oglašava se nevažećom saobraćajna dozvola broj BH 2604079, izdata od Policijske uprave Centar, na ime "JEŽ" d.o.o. Sarajevo, Višnjik 30, sa slijedećim podacima za vozilo: 

- Motorno vozilo "SCANIA" 

- Broj šasije: 379956 

- Broj motora: 762884 

- Tip: teretno 

(O-680/08) 

BRISAWE IZ SUDSKOG REGISTRA 

SARAJEVO 

Općinski sud u Sarajevu, po sudiji pojedincu Asafu Daupoviću, odlučujući po službenoj dužnosti o brisanju iz Registra pravnih osoba "MRM COMERC" d.o.o. Sarajevo, Kečina 14, van ročišta, dana 2. 12. 2008. godine, donio je sljedeće 

RJEŠENJE 

Briše se iz sudskog registra preduzeće "MRM COMERC" d.o.o. Sarajevo, Kečina 14, reg. broj 1-17302, a za koje je utvrđen prestanak rada Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-2768/00 od 27. 6. 2007. godine. 

Broj 065-0-Reg-08-002768
2. decembra 2008. godine
Sarajevo 

(O-665/08) 

UPISI U SUDSKI REGISTAR 

SARAJEVO 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-06-003101, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću broj 01/06 od 12. 12. 2006. osnivač "WEISHAUPT" Podjetje za proizvodnjo, prodajo in inženiring d.o.o. Teharje 1, 3000 CELJE, SLOVENIJA, osniva društvo sa ograničenom odgovornošću i daje sljedeće podatke: 

Naziv Društva: "WEISHAUPT" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, prodaju i inžinjering Sarajevo 

Skraćeni naziv firme: "WEISHAUPT" d.o.o. Sarajevo 

Sjedište Društva: Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1 

Osnovni kapital Društva je 88.012,35 KM u novcu i 92.442,45 KM u stvarima. 

Struktura osnivačkog kapitala je: 

"WEISHAUPT" Podjetje za proizvodnjo, prodajo in inženiring d.o.o. Teharje 1, 3000 CELJE, SLOVENIJA: 88.012,35 KM u novcu i 92.442,45 KM u stvarima ili 100% 

UKUPNO 88.012,35 KM u novcu i 92.442,45 KM u stvarima 

Upravu Društva čini Adnan Bajrović, Porodice Ribar 81, Sarajevo, direktor bez ograničenja ovlaštenja u okviru djelatnosti Društva u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu. 

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti: 

29.21 29.210 Proizvodnja industrijskih peći i plamenika, 45.25 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.31 45.310 Elektroinstalacioni radovi, 45.32 45.320 Izolacioni radovi, 45.33 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi, 51.18 51.180 Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n., 51.19 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.54 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.70 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.74 52.740 Popravci, d.n., 74.20 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.30 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 80.422 Obrazovanje odraslih, d.n. 

Društvo vrši poslove vanjskotrgovinskog prometa: 

Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti; Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti; Zastupanje stranih lica; Usluge iz oblasti vanjskotrgovinskog prometa iz okvira registrovane djelatnosti. 

(SR-687/08-S) 

MOSTAR 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-72/08 od 31. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom br. 01/08. od 15. 1.2008. godine Društvo TRADE-COCO d.o.o. Čitluk vrši izmjenu direktora. 

Briše se iz Registra gospodarskih društava kao ovlaštena osoba za zastupanje Društva Nikola (Joze) Karačić, Čitluk, Međugorje bb, JMBG 1210967150019, a upisuje novi direktor i to Ivan (Jozo) Karačić, Čitluk, Međugorje bb, JMBG 0301964150001. 

Direktor zastupa i predstavlja Društvo pojedinačno bez ograničenja. 

(SR-271/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-19/08 od 23. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Temeljem Odluke o prestanku rada Podružnice upisuje se u sudski registar brisanje Podružnice pod tvrtkom "UNIKOMERC" d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu Mostar, Podružnica Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Ilidža, Bojnička 2. 

Brisanjem Podružnice briše se i Ana Dursum iz Mostara, kao rukovoditelj Podružnice sa svim ovlastima. 

(SR-272/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-26/08 od 23. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Kod društva "PRIMARIS" d.o.o. Mostar upisuje se prijenos udjela, istupanje, pristupanje i izmjena izvršnog direktora, i to: član Društva Antonio Musa iz Mostara, JMBG 2708984150024, istupa iz Društva i svoj udjel od 50%, što odgovara vrijednosti uloga od 1.050,00 KM, prenosi u cijelosti bez naknade na novog člana Društva Nadu Musa iz Mostara, JMBG 1306958155013, koja pristupa Društvu. Nakon toga temeljni kapital je neizmijenjen i iznosi 2.100,00 KM, a ulozi/udjeli članova su: 

- Goran Markić, sin Antona iz Mostara, Leopolda Mandića 5, JMBG 1601976150039, sa ulogom od 525,00 KM, ili 25% udjela, 

- Ivan Čarapina sin Ante iz Mostara, Cim, Kovačevac 8, JMBG: 0503983150022 sa ulogom od 525,00 KM ili 25% udjela u Društvu 

- Nada Musa, kći Joze iz Mostara, I ul. br. 21, JMBG 1306958155013, sa ulogom od 1.050,00 KM, ili 50% udjela u Društvu. 

Briše se iz sudskog registra Antonio Musa kao izvršni direktor Društva, a upisuje se Nada Musa, kći Joze iz Mostara, I ul. br. 21, JMBG 1306958155013, kao izvršni direktor Društva, koja Društvo u unutarnjem i vanjskom prometu zastupa bez ograničenja. 

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-273/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-655/07 od 18. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnovni kapital Društva d.d. Fabrike duhana Mostar, sa sjedištem u ul. M. Tita 237, Mostar, u iznosu od 13.322.347,50 KM smanjuje se, radi pokrića gubitka za 2005. godinu, na osnovu Odluke Skupštine Društva broj SD-308/5-07 od 29. 6. 2007. g. za iznos od 2.946.501,25 KM. Smanjenje osnovnog kapitala vrši se smanjenjem nominalne vrijednosti dionice sa 60,18 KM na 46,87 KM. 

Ukupni kapital Društva nakon smanjenja iznosi 10.375.846,25 KM i podijeljen je na 221.375 običnih dionica, nominalne vrijednosti od 46,87 KM po jednoj dionici. Ostatak kapitala u iznosu od 115,26 KM prebacit će se u fond rezervi. 

(SR-274/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj TT-0-45/08 od 25. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o proširenju djelatnosti društva br. 1-1/08 od 14. 1. 2008. g. Šahić Vejsil, osnivač Društva za trgovinu, prevoz i usluge ŠAHIĆ d.o.o. Konjic, vrši proširenje djelatnosti Društva u unutrašnjem prometu. 

Djelatnost društva proširuje se sa: 02.011 Uzgoj i zaštita šuma, 02.012 Iskorištavanje šuma. 

Djelatnost Društva u unutrašnjem prometu, nakon proširenja, je: 

02.011; 02.012; 02.020; 50.101; 50.102; 50.103; 50.200; 50.301; 50.302; 50.303; 50.401; 50.402; 50.403; 50.404; 50.500; 51.110; 51.120; 51.130; 51.140; 51.150; 51.160; 51.170; 51.180; 51.190; 51.210; 51.220; 51.230; 51.240; 51.250; 51.310; 51.320; 51.330; 51.340; 51.350; 51.360; 51.370; 51.380; 51.390; 51.410; 51.421; 51.422; 51.430; 51.440; 51.450; 51.470; 51.510; 51.520; 51.531; 51.532; 51.540; 51.550; 51.560; 51.570; 51.610; 51.620; 51.630; 51.640; 51.650; 51.660; 51.700; 52.110; 52.120; 52.210; 52.220; 52.230; 52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 52.330; 52.410; 52.420; 52.430; 52.441; 52 443; 52.450; 52.460; 52.470; 52.481; 52.482; 52.483; 52.484; 52.485; 52.486; 52.487; 52.500; 52.610; 52.620; 52.630; 60.240; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Zastupanje stranih lica; Konsignaciona prodaja. 

(SR-275/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-67/08 od 30. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz sudskog registra briše se dosadašnji direktor Društva "ECCO" d.o.o. Mostar, Josip Batista (Vinka), JMBG 1510953190046, Ljubuški, S. Radića bb, direktor, bez ograničenja. 

Za novog pristupajućeg direktora imenuje se Maja Puljić (Zdenka), JMBG 1701975155031, Mostar, koja će zastupati i predstavljati Društvo "Ecco" Mostar do visine vrijednosti svakog pojedinog akta u iznosu do 10.000,00 KM (slovima: desettisuća konvertibilnih maraka), te za svaki posao koji premašuje navedeni iznos potrebna je suglasnost Skupštine Društva. 

(SR-276/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-196/08 od 6. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz Društva "KOLBIKO" d.o.o. Mostar istupa osnivač "CROATIA STUDIO" d.o.o. Čapljina, Dretelj bb, MRB 1-9717, a svoj udio ustupa preostalim članovima Društva bez naknade. Nakon istupanja člana Društva "CROATIA STUDIO" d.o.o. Čapljina i prijenosa osnivačkog uloga i udjela na preostale članove Društva utvrđuje se da članovi Društva imaju slijedeće udjele i uloge u Društvu: 1. BURSON MARKETING L.L.C., 15 East North Street, Dover, Delaware 19901, 5.000,00 KM, a što predstavlja 50% udjela u Društvu, 2. ASTRIDE L.L.C., 15 East North Street, Dover, Delaware 19901, 5.000,00 KM, a što predstavlja 50% udjela u Društvu. Odlukom Društva "KOLBIKO" d.o.o. Mostar br. 03/08 od 29. 2. 2008. g. mijenja se sjedište Društva, tako da je umjesto dosadašnjeg sjedišta Društva na adresi "Bišće polje bb, Mostar", sada sjedište Društva na adresi Kralja Zvonimira 13, Mostar. Odlukom Društva "KOLBIKO" d.o.o. Mostar br. 04/08 od 29. 2. 2008. g. dopunjena je djelatnost Društva i dodane su nove djelatnosti: 01.110; 01.120; 01.131; 01.132; 01.211; 01.212; 01.221; 01.230; 01.240; 01.251; 01.252; 01.300; 01.410; 01.420; 02.011; 02.012; 02.020; 05.010; 05.020; 11.200; 13.100; 13.201; 13.203; 14.110; 14.121; 14.122; 14.130; 14.210; 14.220; 14.300; 14.400; 14.500; 15.130; 15.200; 15.310; 15.320; 15.330; 15.410; 15.420; 15.430; 15.510; 15.520; 15.610; 15.620; 15.710; 15.720; 15.811; 15.812; 15.820; 15.830; 15.840; 15.860; 15.870; 15.880; 15.890; 15.910; 15.920; 15.930; 15.950; 15.960; 15.970; 15.981; 15.982; 16.001; 16.002; 17.110; 17.120; 17.130; 17.140; 17.160; 17.170; 17.210; 17.220; 17.230; 17.240; 17.250; 17.300; 17.401; 17.402; 17.510; 17.520; 1 7.530; 17.541; 17.542; 17.600; 17.710; 17.721; 17.722; 17.723; 17.724; 18.100; 18.210; 18.221; 18.222; 18.230; 18.241; 18.242; 18.300; 19.100; 19.200; 19.301; 19.302; 20.101; 20.102; 20.103; 20.200; 20.300; 20.400; 20.510; 20.520; 21.100; 21.120; 21.210; 21.220; 21.230; 21.240; 21.250; 24.510; 24.520; 25.110; 25.120; 25.130; 25.210; 25.220; 25.230; 25.240; 26.110; 26.120; 26.130; 26.140; 26.150; 26.210; 26.220; 26.230; 26.240; 26.250; 26.260; 26.300; 26.400; 26.510; 26.520; 26.530; 26.610; 26.620; 26.630; 26.640; 26.650; 26.660; 26.700; 26.810; 26.820; 27.100; 27.210; 27.220; 27.310; 27.320; 27.330; 27.340; 27.350; 27.410; 27.420; 27.430; 27.440; 27.450; 27.510; 27.520; 27.530; 27.540; 28.110; 28.120; 28.210; 28.220; 28.300; 28.400; 28.510; 28.520; 28.610; 28.620; 28.630; 28.710; 28.720; 28.730; 28.740; 28.750; 29.110; 29.120; 29.130; 29.140; 29.210; 29.220; 29.230; 29.240; 29.310; 29.320; 29.400; 29.410; 29.520; 29.530; 29.540; 29.550; 29.560; 29.710; 29.720; 30.010; 30.020; 31.100; 31.200; 31.300; 31.400; 31.500; 31.610; 31.620; 32.100; 33.200; 33.300; 33.400; 33.500; 34.100; 34.200; 34.300; 35.110; 35.120; 35.200; 35.300; 35.410; 35.420; 35.430; 35.500; 36.110; 36.120; 36.130; 36.140; 36.150; 36.210; 36.220; 36.300; 36.400; 36.500; 36.610; 36.620; 36.630; 37.100; 37.200; 40.100, 40.200; 40.300, 41.000; 45..110; 45:i20; 45.211; 45.212; 45.213; 45.220; 45.230; 45.241; 45.250; 45.330; 45.41O;45.420; 45.430; 45.440; 45.450; 52.210; 52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 64.120; 64.200; 70.110; 70.120; 70.200; 70.310; 70.320; 71.100; 71.210; 71.220; 71.320; 71.330; 71.340; 71.340; 72.100; 72.200; 72.300; 72.400; 72.500; 72.600; 74.830; 92.623; 92.720; 93.020; 93.030; 93.040; 93.050. 

(SR-277/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-14/08 od 25. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o promjeni ovlaštene osobe za zastupanje br. 1/07 od 31. 12. 2007. godine Društvo "ANČI" d.o.o. Mostar vrši promjenu ovlaštene osobe za zastupanje. Briše se iz Registra društava ovlaštena osoba za zastupanje: Željko (Stanko) Zadro, Mostar, Bleiburških žrtava 69, JMBG 3009964150042, a upisuje novi direktor i to: Ivanka (Stjepan) Brkić, Mostar, Milana Šufflaya 56, JMBG 0704965156337, s ovlaštenjem zastupanja i predstavljanja Društva u poslovima unutarnjeg i vanjkotrgovinskog prometa pojedinačno bez ograničenja. 

Odlukom o davanju prokure u Društvu "ANČI" društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Mostar, upisuje se prokura. 

Za prokuristu Društva imenuje se Željko (Stanko) Zadro, Mostar, Fra Didaka Buntića 146, JMBG 3009964150042, koji zastupa i predstavlja Društvo pojedinačno bez ograničenja, osim prijenosa i opterećenju nekretnina, za što mu je potrebna suglasnost člana Društva. 

(SR-278/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-25/08 od 6. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Član društva "COMBY- FLEX" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge MOSTAR iz Mostara, Fra Franje Miličevića 33, Vlado Bevanda upisuje izmjenu direktora Društva, tako da se dosadašnji direktor Vlado Bevnada briše iz Registra, a upisuje se Nikica Kondža, kao direktor Društva, koji Društvo zastupa bez ograničenja ovlaštenja kako u unutrašnjem tako i vanjskotrgovinskoj djelatnosti Društva. 

(SR-279/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-105/08 od 7. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Marinko (Veljko) Čolović, Mostar, Malo Polje 47, JMBG 1010958150023, Dragoslav (Veselin) Berberović, Mostar, Ortiješ, JMBG 1202960150002, Radoslav (Strahinje) Medan, Mostar, Ortiješ 37, JMBG 2601941150021, Osman (Ahmed) Bjelić, Mostar, Malo Polje, JMBG 1309965150021, Jefto (Borislav) Medan, Mostar, Ortiješ, JMBG 0401966150038, svojim Ugovorom br. OPU-74/08 od 18. 1. 2008. godine osnivaju poljoprivrednu zadrugu pod tvrtkom: Poljoprivredna zadruga ORTIJEŠ-M.P.o.o. Skraćena tvrtka: PZ ORTIJEŠ-M.P.o.o. Sjedište Poljoprivredne zadruge je Mostar, Ortiješ bb, sa ukupnim temeljnim kapitalom u iznosu od 900,00 KM. Djelatnosti Poljoprivredne zadruge su: 01.110 Uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada na drugom mjestu nespomenutih, 01.120 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Uzgoj voća, oraha i sl. usjeva za pripremanje začina i napitaka, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za mlijeko i priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih životinja na drugom mjestu nespomenutih, 01.300 Uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mješovita proizvodnja), 01.410 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, 01.420 Uslužne djelatnosti u stočarstvu, osim veterinarskih usluga, 02.011 Uzgoj i zaštita šuma, 02.012 Iskorištavanje šuma, 02.020 Šumarske usluge, 05.010 Ribarstvo, 05.020 Mrjestilišta i ribnjaci, 15.310 Prerada i konzerviranje krumpira, 15.320 Proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.330 Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n., 15.710 Proizvodnja stočne hrane, 15.720 Proizvodnja hrane za kućne ljubimce, 15.811 Proizvodnja kruha i peciva, 15.812 Proizvodnja svježe tjestenine i kolača, 15.860 Prerada čaja i kave, 15.870 Proizvodnja začina i dodataka jelima, 15 880 Proizvodnja homogenizirane gotove i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih prizvoda, d.n., 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića, 15.920 Proizvodnja etilnog alkohola iz fermentiranih materijala, 15.930 Proizvodnja vina iz grožđa, 15.982 Proizvodnja bezalkoholnih pića, 16.001 Proizvodnja fermentiranog duhana, 16.002 Proizvodnja ostalih duhanskih proizvoda, 19.100 Štavljenje i obrada kože, 20.400 Proizvodnja drvene ambalaže, 25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, 25 220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za arađevinarstvo, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredništvo u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima, 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, kućanskim proizvodima i drugom željeznom robom, 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.180 Posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, d.n., 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljem i masnoćama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kavom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama, uključujući ribe, školjke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.531 Trgovina na veliko drvom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.620 Trgovina na veliko građevinskim strojevima, 51.630 Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju i strojevima za šivanje i pletenje, 51.640 Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtništvo i plovidbu, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priključcima i oruđem, uključujući i traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežito hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, na drugom mjestu nespomenute, 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevnim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima, 52.483 Trgovina na malo športskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, 55.230 Ostali smještaj za kraći boravak, 55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 55.520 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering), 60.211 Prijevoz putnika u međugradskom prometu, redoviti (linijski), 60.212 Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu, redoviti (linijski), 60.220 Taksi služba, 60.230 Ostali prijevoz putnika u cestovnom prometu, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu, 63.120 Skladištenje robe, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost ostalih agencija u prometu - otkup i prodaja poljoprivrednih proizvoda i ljekobilja; proizvodnja ekološki zdrave hrane; posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; zastupanje stranih osoba. Vanjska trgovina (uvoz i izvoz) proizvodima u okviru registrirane djelatnosti; Međunarodni transport robe i putnika; Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga; Zastupanje stranih osoba; Konsignacijska prodaja. UPRAVA: Milan (Tanasije) Medan, Mostar. Ortiješ JMBG, 3107961150019, direktor, bez ograničenja, osim kod zaključenja ugovora o kupoprodaji nekretnina, za što mu je potrebna prethodna suglasnost Skupštine Zadruge. 

(SR-280/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-104/08 od 29. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Temeljem istovjetnih odluka o statusnoj promjeni pripajanja HVB Central Profit Banke d.d. UniCredit Zagrebačkoj banci d.d., donesenih na sjednici Skupštine obje banke od 22. 1. 2008. godine, u sudskom registru izvršen je upis pripajanja HVB Central Profit Banke d.d. UniCredit Zagrebačkoj banci d.d., promjena naziva ishodne banke, povećanje kapitala i upis članova upave. 

Ishodna banka kao pravni sljednik nastavlja poslovati pod nazivom UniCredit Bank d.d., Kardinala Stepinca bb, Mostar, ukupan dionički kapital banke iznosi 119.195.000,00 KM. Upravu Banke čine direktor Banke Berislav Kutle, zamjenik direktora Banke Zvonimir Jurjević, izvršni direktor Ivan Vlaho, izvršni direktor Sanel Kusturica. 

(SR-281/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-925/07 od 25. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

1. Velimir Šimunović, Mostar, Ortiješ bb, JMBG 0312977151998, 2. Marin Bevanda, Mostar, Jasenica bb, JMBG 2904979150028, 3. Ivko Delić, Mostar, Jasenica bb, JMBG 2606957150007, 4. Anđelko Filipović, Mostar, Jasenica bb, JMBG 3005956150038, 5. Darko Marijanović, Mostar, Jasenica bb, JMBG 1612973150021, 6. Lazo Raić, Mostar, Jasenica bb, JMBG 0103968150018, 7. Vahidin Buljko, Mostar, Jasenica bb, JMBG 2409968150017, svojim Ugovor osnivaju poljoprivredni zadrugu pod tvrtkom: 

Poljoprivredna zadruga "AGRO-JASENICA" p.o. Mostar 

PZ "AGRO-JASENICA" p.o. Mostar, sjedište Zadruge je: Mostar, Jasenica bb. 

Ukupni temeljni kapital Poljoprivredne zadruge je 1.050,00 KM. 

Djelatnosti Poljoprivredne zadruge su: 01.110 Uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada na drugom mjestu nespomenutih, 01.120 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Uzgoj voća, oraha i sl. usjeva za pripremanje začina i napitaka, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za mlijeko i priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih životinja na drugom mjestu nespomenutih, 01.300 Uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mješovita proizvodnja), 01.410 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, 05.010 Ribarstvo, 05.020 Mrjestilišta i ribnjaci, 15.110 Proizvodnja, prerada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi, 15.120 Proizvodnja,prerada i konzerviranje mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i ribljih proizvoda, 15.310 Prerada i konzerviranje krumpira, 15.320 Proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.330 Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n., 15.510 Prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda, 15.610 Proizvodnja mlinarskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda, 15.710 Proizvodnja stočne hrane, 15.720 Proizvodnja hrane za kućne ljubimce, 15.811 Proizvodnja kruha i peciva, 15.812 Proizvodnja svježe tjestenine i kolača, 15.860 Prerada čaja i kave, 15.870 Proizvodnja začina i dodataka jelima, 15.880 Proizvodnja homogenizirane gotove i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića, 15.920 Proizvodnja etilnog alkohola iz fermentiranih materijala, 15.930 Proizvodnja vina iz grožđa, 15.940 Proizvodnja jabukovače i vina od ostalog voća, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića, 19.100 Štavljenje i obrada kože, 20.400 Proizvodnja drvene ambalaže, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, 25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima, 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvom i građevinskim materijalom, 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, kućanskim proizvodima i drugom željeznom robom, 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.180 Posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, d.n., 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljem i masnoćama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kavom, čajevima, kakaom i začinima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.531 Trgovina na veliko drvom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalac. materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.620 Trgovina na veliko građevinskim strojevima, 51.650 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtništvo i plovidbu, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priključcima i oruđem, uključujući i traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, pretežito hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, na drugom mjestu nespomenute, 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevnim materijalom, 52.483 Trgovina na malo športskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo putem pošte, 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica. 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu; zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacijskih skladišta; vanjska trgovina (uvoz-izvoz) u okvira djelatnosti u unutarnjem prometu; prijevoz robe u međunarodnom cestovnom prometu; zastupanje stranih pravnih osoba; prodaja strane robe s konsignacijskih skladišta. 

Anđelko Filipović, Mostar, Jasenica bb, JMBG 3005956150038, direktor, bez ograničenja. 

(SR-282/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-28/08 od 21. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "MAAČ" d.o.o. Mostar izvršilo je promjenu direktora. Briše se iz sudskog registra dosadašnji direktor Andrija Čarapina, a upisuje Marina Čarapina iz Mostara, član uprave i direktor Društva, zastupa i predstavlja Društvo u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-283/08-M 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj TT-0-65/08 od 29. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivanje privrednog društva "PROIZVODNJA SUŠAK" d.o.o. Čapljina, sa sjedištem u Čapljini, Gabela bb, sa osnivačkim kapitalom u iznosu od 2.000,00 KM u novcu. 

Osnivač Društva je Mirko Sušak, JMBG 0105954151138. 

Djelatnost Društva u unutrašnjem prometu je: 

02 011; 02.012; 02.020; 20.101; 20.102; 20.103; 20.200; 20.300; 20.400; 20.510; 20.520; 21.110; 21.120; 21 210; 21.220; 21.230; 21.240; 21.250; 25.110; 25.120; 25.130; 25.210; 25.220; 25.230; 25.240; 36.110; 36 120; 36.130; 36.140; 36.150; 36.210; 36.220; 36.300; 36.400; 36.500; 36.610; 36.620; 36.630; 50 101; 50.102; 50.103; 50.200; 50.301; 50.302; 50.303; 50.401; 50.402; 50.403; 50.404; 50.500; 51.110; 51.120; 51.130; 51.140; 51.150; 51.160; 51.170; 51.180; 51.190; 51.210; 51.220; 51.230; 51.240; 51.310; 51.320; 51.330; 51.340; 51.350; 51.360; 51.370; 51.380; 51.390; 51.410; 51.421; 51 422; 51.430; 51.440; 51.450; 51.470; 51.510; 51.520; 51.531; 51.532; 51.540; 51.550; 51.570; 51.610; 51 620; 51.630; 51.640; 51.650; 51.660; 51.700; 52.110; 52.120; 52.210; 52.220; 52.230; 52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 52.330; 52.410; 52.420; 52.430; 52.441; 52.442; 52.460; 52.470; 52.481; 52 482; 52.484; 52.485; 52.486; 52.487; 52.500; 52.610; 52.620; 52.630; 52.720; 55.110; 55.120; 55.210; 55.220; 55.230; 55.300; 55.400; 55.510; 55.520; 71.100; 71.210; 71.220; 71.310; 71.320; 71.330; 71.340; 71.400; 60.240; 63.120; 63.210; 63.400; 74.400; 74.820; 74.840; Prodaja robe sa konsignacijskog skladišta robe; Prodaja robe strane i domaće proizvodnje iz slobodnih carinskih prodavaonica; Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga; Zastupanje ino firmi i konsignacija. 

U vanjskotrgovinskom poslovanju Društvo će obavljati vanjsku trgovinu proizvodima iz oblasti registriranih djelatnosti (uvoz-izvoz); prodaju robe iz slobodnih carinskih prodavaonica; posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; usluge međunarodne špedicije; međunarodni prijevoz robe; zastupanje ino firmi i konsignacija. 

Društvo u pravnom prometu s trećim osobama nastupa samostalno bez ograničenja u okviru registrovane djelatnosti, a za svoje obaveze odgovara svom svojom imovinom. 

Direktor Društva je Goran Sušak, sin Mirka iz Čapljine, Gabela bb, JMBG 0211979151137, koji u untrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu Društvo zastupa bez ograničenja. 

(SR-284/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-49/08 od 28. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom privrednog društva "CEMENT-TRANS" d.o.o. Čapljina broj 01/2008 i 02/2008 od 10. 1. 2008. godine izmijenjen je direktor Društva, naziv tvrtke pod kojom Društvo posluje, adresa sjedišta Društva, izvršeno je usklađivanje djelatnosti Društva sa SKD FBiH, te je proširena djelatnost Društva, tako da sada: 

Društvo posluje pod nazivom "BETON-PERUTINA" d.o.o. Čapljina. 

Sjedište Društva se nalazi u mjestu Domanovići bb, općina Čapljina. 

U okviru svog poslovanja Društvo obavlja slijedeće djelatnosti: 

U unutrašnjem prometu: 

14.110, 14.121, 14.122, 14.130, 14.210, 14.220, 14.300, 14.400, 14.500, 26.110, 26.120, 26.130, 26.140, 26.150, 26.210, 26.220. 26.230, 26.240, 26.250, 26.260, 26.300, 26.400, 26.510, 26.520, 26.530, 26.610, 26.620, 26.630, 26.640, 26.650, 26.660, 26.700, 26.810, 26.820, 45.110, 45.210, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.241, 45.242, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.440, 45.450, 45.500, 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.420, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.610, 51.620, 51.630, 51.640, 51.650, 51.660, 51.700, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.600, 52.610, 52.620, 52.630, 52.720, 55.110, 55.120, 55.210, 55.220, 55.230, 55.300, 55.400, 55.510, 55.520, 60.240, 63.110, 63.120, 63.400, 70.110, 70.120, 70.200, 70.310, 70.320, 74.130, 74.400, 90.000. 

Briše se iz sudskog registra dosadašnji direktor Društva Ivan Antunović. 

Novi direktor Društva je Renata Mustapić, kći Boška iz Čapljine, Gojka Šuška bb - Peline, JMBG 2209977158757, koji u untrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu Društvo zastupa bez ograničenja. 

(SR-285/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-48/08 od 22. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

U društvu "SIEMENS" d.o.o. Mostar upisana je promjena adrese osnivača Društva. Promijenjena adresa osnivača Društva tvrtke Siemens AG. glasi: Austrija, Beč, Siemensstr. 92. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-286/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-13/08 od 23. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Skupština društva "KARTING KLUB" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Vukovarska bb, izvršila je izmjenu direktora Društva, te promjenu visine uloga i udjela članova Društva. Za novog direktora imenovan je Zoran (Stjepan) Ćorić, inače član Društva, nastanjen u Mostaru u ul. Dubrovačka bb, JMBG 2908966150016, koji će zastupati Društvo u unutarnjem i vanjskom prometu bez ograničenja. 

Ugovorom koji su potpisali svi osnivači izvršena je i promjena visine uloga i udjela u Društvu, tako da pojedinačni ulozi i udjeli u Društvu su sljedeći: 

1. Željko (Ivan) Zovko iz Mostara, imatelj je uloga od 2.900,00 KM, što je 29% temeljnog kapitala i 29% udjela u Društvu, 

2. Ilija (Ante) Soldo iz Potoka, imatelj je uloga od 3.000,00 KM, što je 30% temeljnog kapitala i 30% udjela u Društvu, 

3. Biljana (Mladen) Knezović iz Mostara, imatelj je uloga od 1.366,66 KM, što je 13,66% temeljnog kapitala i 13,66% udjela u Društvu, 

4. Zoran (Stjepan) Ćorić iz Mostara, imatelj je uloga od 1.366,66 KM, što je 13,66% temeljnog kapitala i 13,66% udjela u Društvu, 

5. Marinko (Nikola) Knezović iz Mostara, imatelj je uloga od 1.366,66 KM, što je 13,66% temeljnog kapitala i 13,66% udjela u Društvu. 

(SR-287/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-86/08 od 19. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom proširenju djelatnosti Društva br. 1/08 od 21. 1. 2008. g. osnivač Društva sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i promet "SOFIĆ" Konjic, Sofić Nermin iz Konjica, vrši proširenje djelatnosti Društva u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu. 

Društvo proširuje djelatnost Društva u unutrašnjem prometu sa: 

51.531; 51.532; 51.540; 51.560; 51.620; 51.640; 52.250; 52.330; 52.410; 52.420; 52.430; 52.441; 52.442; 52.450; 52.470; 52.481; 52.482; 52.483; 52.484; 52.485; 52.487; 52.500; 55.110; 55.120; 55.210; 55.220; 55.230; 55.300; 55.400; 55.510; 55.520; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Zastupanje stranih lica; Konsignaciona prodaja. 

Djelatnost Društva u vanjskotrgovinskom prometu proširuje se sa: 

Međunarodni transport robe, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih lica, Konsignaciona prodaja, Izvoz robe i usluga koje se naplaćuju uvozom roba i usluga u istoj vrijednosti (kompenzacioni poslovi). 

(SR-288/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-901/07 od 24. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Nadzornog odbora Društva br. 01-05/72, od 23. 10. 2007. godine Damir Medić je razriješen dužnosti izvršnog direktora Sektora šteta Hercegovina osiguranja s danom 24. 10. 2007. godine. 

Odlukom Nadzornog odbora Društva br. 01-05/73, od 23. 10. 2007. godine Robert Leko je razriješen dužnosti v.d. izvršnog direktora OJ životnog osiguranja Hercegovina osiguranja s danom 24. 10. 2007. godine. 

Odlukom Nadzornog odbora Društva br. 01-05/74, od 23. 10. 2007. godine Marko Šantić je razriješen dužnosti izvršnog direktora Sektora razvoja, plana i analize Hercegovina osiguranja s danom 24. 10. 2007. godine. 

Odlukom Nadzornog odbora Društva br. 01-05/75, od 23. 10. 2007. godine Stipe Marić je razriješen dužnosti izvršnog direktora Sektora prodaje Hercegovina osiguranja s danom 24. 10. 2007. godine. 

Odlukom Nadzornog odbora Društva br. 01-05/87, od 12. 11. 2007. godine Damir Medić je imenovan za izvršnog direktora Sektora osiguranja Hercegovina osiguranja d.d. Mostar s danom 1. 11. 2007. godine. 

Odlukom Nadzornog odbora Društva br. 01-05/88, od 12. 11. 2007. godine Anđa Ćavar je imenovana za izvršnog direktora Sektora financija Hercegovina osiguranja d.d. Mostar s danom 1. 11. 2007. godine. 

(SR-289/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-78/08 od 15. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "SPORT CENTAR" d.o.o. za poljoprivredu, sport i turizam Međugorje, Međugorje bb, Čitluk, temeljem Odluke o razrješenju direktora broj 1/08 od 24. 1. 2008. i Odluke o imenovanju direktora Društva broj 02/08 od 24. 1. 2008. godine vrši izmjenu osobe ovlaštene za zastupanje u unutarnjem i vanjskotrgovinskom zastupanju. 

Prestaje ovlast za zastupanje Slavici Marinčić iz Mostara, Don Ivana Musića 38 - direktoru bez ograničenja. 

Ovlaštena osoba za zastupanje u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu je Borislav Gliha, sin Miroslava iz Sarajeva, Hamze Hume 2 - direktor bez ogrničenja. 

(SR-290/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-843/07 od 9. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Centar za socijalnu skrb Čapljina je izvršio usklađivanje sa Zakonom o socijalnoj skrbi HNŽ i imenovao novog ravnatelja Irenu Vrankić, koja neograničeno zastupa Ustanovu u pravnom prometu sa trećim osobama. 

Djelatnosti su: 

85.323 Ostale djelatnosti socijalne skrbi, bez smještaja; 

- prati, proučava probleme i način njihovog rješavanja iz oblasti socijalne skrbi, 

- podstiče i organizira aktivnosti od preventivnog značaja za oblast socijalne skrbi, 

- primjenjuje i provodi oblike socijalne skrbi, 

- neposredno pruža usluge socijalnog rada, 

- rješava u prvom stupnju zahtjeve za ostvarivanje prava u okviru nadležnosti, 

- obavlja poslove u oblasti obiteljske skrbi, skrbi odgojno zanemarene djece, te sudjeluje u izvršavanju odgojnih mjera i mjera zaštitnog nadzora, 

- obavlja poslove i ima ovlaštenja organa starateljstva utvrđene Obiteljskim zakonom i drugim propisima, 

- obavlja savjetodavni rad, 

- surađuje sa građanima, mjesnim zajednicama, državnim organima i ustanovama, pravnim osobama, udruženjimn građana, humanitarnim organizacijama, pravosudnim organima i policijskom upravom i drugim organima koji mogu doprinijeti usuglašavanju kvaliteta socijalnog rada i socijalne skrbi, 

- vodi propisanu evidenciju i prikuplja dokumentaciju o korisnicima socijalne skrbi, o primijenjenim oblicima socijalne skrbi i utrošenim materijalnim sredstvima, 

- dostavlja izviješća tijelima Općine Čapljina i nadležnom ministarstvu Županije, 

- organizira savjetovališta za predbračne, bračne i obiteljske odnose i savjetovališta za mlade, 

- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i date ovlastima utemeljitelja. 

(SR-291/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-72/08 od 31. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz Društva "INOVA" društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar su istupili dosadašnji članovi Društva Željko Božić i Dražan Planinić. Jedini član koji ostaje u Društvu je Marko Pivić. Dosadašnji članovi Društva su prenijeli osnivački ulog i udio na člana koji ostaje u Društvu, i koji u cijelosti preuzima sva prava i obveze Društva. Društvo je izvršilo promjenu direktora Društva, razriješilo dosadašnjeg direktora Željka Božića, a imenovalo novog direktora Marka Pivića, iz Mostara, Bariše Smoljana bb, JMBG 2909979150003. Društvo je izmijenilo adresu sjedišta, tako da je sjedište Društva sada na adresi Mostar, Kneza Višeslava 12. Društvo je izvršilo proširenje djelatnosti Društva sa slijedećim djelatnostima: 

45.110 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi; 45.120 Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Niskogradnja; 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 Izgradnja autocesta i drugih prometnica, uzletišta u zračnim lukama i športskih terena; 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata; 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata; 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu; 45.310 Elektroinstalacijski radovi; 45.320 Izolacijski radovi; 45.330 Postavljanje instalacija zavodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje; 45.340 Ostali instalacijski radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.440 Soboslikarski i staklarski radovi; 45.450 Ostali završni radovi; 45.500 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovateljem, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima; 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Održavanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima; 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvom i građevinskim materijalom; 51.140 Posredništvo u trgovini strojevima, industrijskom opremom i zrakoplovima; 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, kućanskim proizvodima i drugom željeznom robom; 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima; 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom; 51.180 Posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, d.n.; 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom; 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; 51.230 Trgovina na veliko živom stokom; 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima; 51.370 Trgovina na veliko kavom, čajevima, kakaom i začinima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama, uključujući ribe, školjke i rakove; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odjećom; 51.422 Trgovina na veliko obućom; 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju; 51.510 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.531 Trgovina na veliko drvom; 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim strojevima; 51.620 Trgovina na veliko građevinskim strojevima; 51.630 Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju i strojevima za šivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtništvo i plovidbu; 51.660 Trgovina naveliko poljoprivrednim strojevima, priključcima i oruđem, uključujući traktore; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namještajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, d.n.; 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima; 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo športskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama; 52.485 Trgovina na malo cvijećem; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama; 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama; 52.610 Trgovina na malo putem pošte; 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica; Zastupanje stranih osoba; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Prodaja strane robe s konsignacijskih skladišta; Komisione usluge; Usluge otpreme i dopreme robe (špedicija); Marketing. 

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa glase: 

Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje radova stranoj osobi u zemlji; Prijevoz robe u međunarodnom cestovnom prometu; Usluge otpreme i dopreme robe (špedicija); Marketing. 

(SR-292/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-818/07 od 11. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz Društva "VINOPLOD" društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar su istupili dosadašnji članovi Društva Pero Barbarić i Miroslav Zovko, a Društvu su pristupili novi članovi Društva Goran Čule i Goran Čuljak. Dosadašnji članovi Društva su novim članovima prenijeli osnivački ulog od 2.100,00 KM i udio, a novi članovi su u cijelosti preuzeli sva prava i obveze Društva. Društvo je izvršilo promjenu direktora Društva, razriješilo dosadašnjeg direktora Peru Barbarića, a imenovalo novog direktora Gorana Čulu, iz Republike Hrvatske, Zagreb, Šeferova 4, putovnica br. 001352009, Zagreb. Društvo je izmijenilo adresu sjedišta, tako da je sjedište Društva sada na adresi Mostar, Kraljice Jelene 6, umjesto dosadašnje Mostar, Stara Ilićka 32. 

(SR-293/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-175/08 od 28. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Ahmed Mešić iz Mostara, nastanjen na adresi Zalik 1, osnovao je društvo sa ograničenom odgovornosti pod firmom: Društvo za trgovinu "Auto salon AS" EXPORT-IMPORT, društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Peškin put bb, Ortiješ. Skraćena oznaka firme je "Auto salon AS" d.o.o. Mostar. Djelatnost Društva u unutrašnjem i vanjskom prometu je Mostar, 50.101; 50.102; 50.103; 50.200; 50.300; 50.301; 50.302; 50.303; 50.401; 50.402; 50.403; 50.404; 50.500; 51.110; 51.120; 51.130; 51.140; 51.150; 51.160; 51.170; 51.180; 51.190; 51.210; 51.220; 51.230; 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama; 51.250; 51.310; 51.320; 51.330; 51.340; 51.350; 51.360; 51.370; 51.380; 51.390; 51.410; 51.420; 51.421; 51.422; 51.430; 51.440; 51.450; 51.470; 51.510; 51.520; 51.530; 51.531; 51.532; 51.540; 51.550; 51.560; 51.570; 51.610; 51.620; 51.630; 51.640; 51.650; 51.660; 51.700; 52.110; 52.120; 52.210; 52.220; 52.230; 52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 52.320; 52.330; 52.410; 52.420; 52.430; 52.441; 52.442; 52.450; 52.460; 52.470; 52.480; 52.481; 52.482; 52.483; 52.484; 52.485; 52.486; 52.487; 52.500; 52.610; 52.620; 52.630; 52.710; 52.720; 52.730; 52.740; U vanjskom prometu Društvo obavlja djelatnost u okviru registrovane djelatnosti. Upravu Društva čini direktor Ahmed Mešić i izvršni direktor Dino Deronja, koji zastupaju Društvo u unutarnjem i vanjskom prometu bez ograničenja. 

(SR-294/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj TT-0-30/08 od 21. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "MLINI" d.o.o. Čapljina je izvršilo promjenu direktora Društva, razriješilo dosadašnjeg direktora Antu Krešića i imenovalo za novog direktora Marina (Ante) Krešića, Čapljina, Struge bb, JMBG 2311984151147, koji Društvo u unutarnjem i vanjskom prometu zastupa neograničeno. Ante Krešić se briše iz sudskog registra. 

(SR-295/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-135/08 od 25. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"VECCO-TRANS" Društvo za trgovinu i usluge, export-import d.o.o. Čitluk izvršilo je promjenu direktora Društva. Briše se iz sudskog registra dosadašnji direktor Borislav Medić, a upisuje Vedran Medić iz Mostara, direktor Društva zastupa i predstavlja Društvo u okviru registrirane djelatnosti u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-296/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-29/08 od 21. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"FE&DA" d.o.o. Čapljina je osnovalo podružnicu pod nazivom "FE&DA" d.o.o. Čapljina, Podružnica Široki Brijeg, sa sjedištem u Širokom Brijegu, Fra Didaka Buntića bb. U pravnom prometu s trećim osobama obavlja poslove u okviru djelatnosti matičnog društva, a za obveze Podružnice odgovara matično društvo svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Podružnica obavlja djelatnosti u okviru djelatnosti matičnog društva. Rukovoditelj Podružnice je JI RUPING, iz NR Kine, Zhejiang, putovnica br. G 15084340, koji Podružnicu zastupa neograničeno u okviru redovite djelatnosti. 

(SR-297/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-923/08 od 5. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću broj OPU 1154/2007 od dana 11. 10. 2007. godine osnivač društva: "MINI PEKARA EUROPA" Društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Vrapčići bb, registrovano Rješenjem Općinskog suda u Mostaru broj Tt-O-127/05 od dana 6. 9. 2005. godine, upisano u matični registarski broj subjekta upisa 1-11559, Sufaj Enver vrši izmjenu sjedišta Društva, promjenu adrese osnivača i usklađuje djelatnost, te daje sljedeće podatke: 

Sjedište Društva je u Sarajevu, Potok 6. 

Nova adresa osnivača: Sarajevo, Potok 6. 

Usklađena djelatnost Društva glasi: 

15.81 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača, 15.82 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva, i 15.85 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna, 15.89 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišama. 

(SR-298/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj TT-0-821/08 od 23. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Zdravko Nikić, Mostar, Stjepana Radića 17/5, JMBG 3007953104305, Miroslav Šoko, Zenica, Travnička 200, JMBG 1703976190054, i Nikola Buhovac, Čitluk, Blatnica bb, JMBG 1111983150047, Ugovorom Ov. br. OPU-1799/07 od 30. 10. 2007. godine osnivaju društvo s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom: BRAZDA d.o.o. MOSTAR. Sjedište Društva: Mostar, Stjepana Radića 84A, sa ukupnim temeljnim kapitalom u iznosu od 2.400,00 KM. Djelatnosti Društva u unutarnjem prometu su: 

22.310 Umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa, 22.320 Umnožavanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umnožavanje (reprodukcija) računalnih zapisa, 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređaj ima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.640 Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, na drugom mjestu, nespomenuto, 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima, 63.120 Skladištenje robe, 71.330 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala (kompjutore), 72.100 Pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardwareu), 72.200 Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softwarea),72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada baze podataka, 72.500 Održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva i računalnih sustava (računala - kompjutora), 72.600 Ostale srodne računalne (kompjutorske) aktivnosti, 74.400 Promidžba (reklama i propaganda), 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, - zastupanje stranih pravnih osoba, prodaja robe s konsignacijskog skladišta, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba, prodaja robe s konsignacijskog skladišta, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica. 

Uprava Društva: 

1. Miroslav Šoko, Zenica, Travnička 200, JMBG 1703976190054, direktor, i 

1. Alenka Posavec, Mostar, Don Ivana Musića 1, JMBG 1408974155004, izvršni direktor. 

2. NIKOLA BUHOVAC, Čitluk, Blatnica bb, JMBG l 111983150047, izvršni direktor, izvršni direktor. Svi bez ograničenja. 

(SR-299/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-129/08 od 27. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Tekstilna industrija društvo s ograničenom odgovornošću Mostar, Odlukom Nadzornog odbora br. 63/08 od 25. 1. 2008. vrši promjenu osobe ovlaštene za zastupanje Društva, tako da će Društvo zastupati nakom promjene Nikica (Petar) Golemac, JMBG 2005977152398 iz Širokog Brijega, Žvatić bb, direktor Društva bez ograničenja ovlaštenja Društva u okviru registrirane djelatnosti. Prestaje ovlaštenje dosadašnjem direktoru Društva Rajni (Pavle) Mandarić iz Mostara, Kneza Mihajla Viševića Humskog 51 (JMBG 0702965155028). 

(SR-300/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-89/08 od 27. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom br. 01/08 od 28. 1. 2008. godine iz Društva "TOP SPORT" d.o.o. za trgovinu i usluge Mostar istupa član Društva Ljubomir (Križanov) Čuljak, Mostar, Bleiburških žrtava 37, JMBG 2111959150048, a svoj osnivački uloge u iznosu od 2.000,00 KM, kao sva prava i obveze stečene tijekom poslovanja Društva prenosi na Kseniju (Stipe) Čuljak, Mostar, Bleiburških žrtava 37, JMBG 0602969155001, koja preuzima preneseni joj udjel u iznosu od 2.000,00 KM i sva prava i obveze stečene tijekom poslovanja Društva. 

Mijenja se uprava Društva. 

Briše se iz Registra gospodarskih društava kao ovlaštena osoba za zastupanje Ljubomir (Križanov) Čuljak, Mostar, Bleiburških žrtava 37, JMBG 2111959150048. 

Za novog direktora imenuje se Ksenija (Stipe) Čuljak, Mostar, Bleiburških žrtava 37, JMBG, 0602969155001. 

(SR-301/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-142/08 od 26. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Draženka Pavlović, kći Mate, nastanjena u Međugorju, na adresi Bijakovići bb, JMBG 0509987155043, osobna iskaznica br. 07BFB2178, izdata dana 31. 1. 2007. g. od MUP-a HNK/Ž Čitluk, Tanja Pavlović, kći Mate, nastanjena u Međugorju, na adresi Bijakovići bb, JMBG 2611988155027, osobna iskaznica br. 06BFA9664, izdata dana 11. 1. 2006. g. od MUP-a HNK/Ž Čitluk su Ugovorom br. OPU 317/08 od 12. 2. 2008. g. osnovali tvrtku pod nazivom: "VERITE" d.o.o. Čitluk, sa sjedištem u Čitluku na adresi Bijakovići bb. Draženka Pavlović je osnivač Društva sa temeljnim kapitalom od 1.000,00 KM, ili 50% udjelom u Društvu i Tanja Pavlović je osnivač Društva sa temeljnim kapitalom od 1.000,00 KM, ili 50% udjelom u Društvu, tako da ukupni temeljni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM. Draženka Pavlović je direktor Društva u unutarnjem i vanjskom prometu bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju Društva, a Tanja Pavlović je izvršni direktor u unutarnjem i vanjskom prometu bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju Društva. Društvo će obavljati slijedeću djelatnost u unutarnjem prometu: 01.131, 15.930, 20.510, 20.520, 22.310, 22.320, 26.150, 26.210, 28.750, 36.210, 36.220, 36.300, 36.400, 36.500, 36.610, 36.620, 36.630, 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.700, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.740, 55.110, 55.120, 55.210, 55.220, 55.230, 55.300, 55.400, 55.510, 55.520, 60.101, 60.230, 60.240, 63.120, 63.210, 63.300, 63.400, 70.120, 70.200, 70.310, 70.320, 71.100, 71.210, 71.330, 71.340, 71.400, 72.100, 72.200, 72.300, 72.400, 72.500, 72.600, 74.400, 74.700, 74.810, 74.820, 74.830, 74.840, 92.120, 92.130, 92.623, 92.720, 93.010, 93.020, 93.030, 93.040, 93.050 Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih osoba, Prijevoz robe i putnika u međunarodnom cestovnom prometu. U vanjskotrgovinskom prometu Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti - Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa; posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; zastupanje stranih pravnih osoba; Prodaja strane robe sa konsignacijskog skladišta, Promet robe (tereta) u međunarodnom cestovnom prometu. 

(SR-302/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-20/08 od 11. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač - član društva "MAX- M. DŽ." Društvo za održavanje čistoće, promet, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, Maksumić Džemil je Odlukom broj 01/2008 od 10. 1. 2008. g. izvršio izmjenu sjedišta Društva, kao i naziv tvrtke/firme Društva i proširio djelatnost Društva, tako da će Društvo ubuduće poslovati pod nazivom firme/tvrtke: "MAX - M. DŽ." Društvo za održavanje čistoće, promet, trgovinu i usluge d.o.o. Mostar, skraćeni naziv firme/tvrtke Društva je: "MAX - M. DŽ." d.o.o. Mostar, tako da će Društvo umjesto dosadašnjeg sjedišta u Sarajevu, na adresi ulica Trg oteškog bataljona 53, ubuduće poslovati sa sjedištem u Mostaru, na adresi Kružanj 55. Djelatnost Društva je proširena sa slijedećim djelatnostima: 45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.241, 45.242, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.440, 45.450, 45.500. 

(SR-303/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-58/08 od 27. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke br. 01-02-333/07 od 27. 11. 2007. godine Grad Mostar osniva javno preduzeće za upravljanjem komunalnim otpadom u Gradu Mostaru. Preduzeće se organizira u obliku društva sa ograničenom odgovornošću. Preduzeće posluje pod firmom: Javno preduzeće "Deponija" društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar. 

Skraćeni naziv firme: JP "Deponija" d.o.o. Mostar. Sjedište preduzeća je u Mostaru, Vrapčići bb. Osnovni kapital preduzeća čini novac iskazan u novčanom iznosu od 10.000,00 KM, odnosno 100% udjela osnivača. Preduzeće obavlja djelatnosti upisane u Registar nadležnog suda saglasno Standardnoj klasifikaciji djelatnosti, i iste su kako slijedi: 

90.000 uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti, 37.100 reciklaža metalnih ostataka i otpadaka, 37.200 reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka, 74.800 Ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nespomenute. 

Djelatnost preduzeća u vanjskom prometu: 

- Usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirane djelatnosti unutrašnjeg prometa, 

- Posredovanje i zastupanje u okviru registrirane djelatnosti unutrašnjeg prometa. 

Društvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu zastupa Abdurahman Bećirović, Brkića 1, Mostar, privremeni direktor Društva bez ograničenja. 

(SR-304/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj TT-0-23/08 od 22. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "GEO-DATA" d.o.o. Mostar je izvršilo promjenu direktora Društva i promjenu izvršnog direktora Društva, razriješilo dosadašnjeg diektora Ljilju Tomić i izvršnog direktora Dragu Rozića. Za novog direktora imenovan je Drago (Mate) Rozić, iz Mostara, Dr. Mile Budaka 82, JMBG 0602966150033, koji Društvo zastupa u unutarnjem i vanjskom prometu bez neograničenja. Briše se iz Registra dosadašnji direktor Ljilja Tomić sa svim ovlastima. 

(SR-305/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-52/08 od 24. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "MIVOX-Co" export-import d.o.o. Mostar je izvršilo promjenu direktora Društva i promjenu izvršnog direktora Društva, razriješilo dosadašnjeg direktora Ivonu Šuman i izvršnog direktora Milu Šumana. Imenovan je novi direktor Mile (Jozo) Šuman iz Mostara, Biskupa Buconjića 32A, JMBG 2507967150007, koji Društvo zastupa u unutarnjem i vanjskom prometu bez neograničenja i izvršni direktor Ivona (Ivan) Šuman, iz Mostara, Biskupa Buconjića 32A, JMBG 1604974155016. Briše se iz Registra dosadašnji direktor Ivona Šuman i izvršni direktor Mile Šuman. 

(SR-306/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-70/08 od 5. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Željko Perić iz Mostara, Hodbina bb je osnovao društvo pod tvrtkom "PERIĆ - TRANS" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Hodbina bb. Temeljni kapital Društva je 2.000,00 KM. U pravnom prometu s trećim osobama Društvo ima neograničene ovlasti, a za svoje obveze odgovara svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Društvo u unutarnjem i vanjskom prometu neograničeno zastupa direktor Društva Boško (Bono) Perić iz Mostara, Ortiješ 18, JMBG 1408964153151. Djelatnosti Društva su: 

CESTOVNI PRIJEVOZ 60.101 Promet putnika i robe (tereta); 60.211 Prijevoz putnika u međugradskom prometu, redoviti (linijski); 60.212 Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu, redoviti (linijski); 60.220 Taksi služba; 60.230 Ostali prijevoz putnika u cestovnom prometu; 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu; 63.110 Prekrcaj tereta; 63.120 Skladištenje robe; 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu; 71.100 Iznajmljivanje automobila; PROIZVODNJA I OBRADA DRVETA 20.101 Proizvodnja piljene građe, osim nesastavljene drvne građe za podove; 20.102 Impregnacija ili kemijska obrada drva; 20.103 Proizvodnja nesastavljene drvne građe za podove; 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel ploča, ploča i iverica i drugih panela i ploča, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja drvene ambalaže; 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva; 36.110 Proizvodnja stolica i sjedala; 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za poslovne i prodajne prostore; 36.130 Proizvodnja kuhinjskog namještaja, osim stolica; 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, d.n.; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; TRGOVINA NA VELIKO I MALO 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila; 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvom i građevinskim materijalom; 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, kućanskim proizvodima i drugom željeznom robom; 51.531 Trgovina na veliko drvom; 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtništvo i plovidbu; 52.441 Trgovina na malo namještajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, d.n.; 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama; 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama; TURIZAM 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.. 

- USLUGE Zastupanje stranih osoba; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i Prodaja strane robe s konsignacijskih skladišta. 

(SR-307/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-349/08 od 16. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću br. OPU 309/08 od 9. 4. 2008. godine Dobler Fridolin Albert iz Švicarske, nastanjen na adresi Mostar, Blagaj bb, osnovao je DOO koje će poslovati pod nazivom TIME-FOR-FASHION export-import d.o.o. Mostar, skraćeni naziv je TIME-FOR-FASHION d.o.o. Mostar, sa sjedištem na adresi Blagaj bb. Osnovni kapital društva čine novčana sredstva u iznosu od 2.000,00 KM. Društvo nema skupštinu nego Društvom upravlja njegov vlasnik kao jedini član. Upravu Društva čini jedan član - direktor, koji zastupa Društvo u unutrašnjem i vanjskom prometu. Na mjesto direktora imenovan je Elvedin Aškraba, sin Nezira. U svom poslovanju Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti: Dovršavanje tkanina, Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za domaćinstvo, Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod, Proizvodnja užadi, konopca, pletenica i mreža, 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće, Proizvodnja pozamanterije, Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina, Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa, Proizvodnja pletenih i kukičanih pulovera, jakni i sličnih proizvoda, Proizvodnja kožne odjeće, Proizvodnja radne odjeće, Proizvodnja ostale vanjske odjeće, osim šivene po mjeri, Proizvodnja ostale vanjske odjeće, šivene po mjeri, Proizvodnja rublja, Proizvodnja odjeće za dojenčad i malu djecu i sportske odjeće, Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, Stvaranje novih nekretnina za prodaju, Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, Agencije za nekretnine, Upravljanje nekretninama preko posrednika, Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, Trgovina motornim vozilima na malo, Posredništvo u trgovini motornim vozilima, Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugom željeznom robom, Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n., Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odjećom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim, materijalom i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko građevinskim mašinama, Trgovina na veliko alatnim mašinama, Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, Ostala trgovina na veliko, Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na malo duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, Ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odjevnim predmetima, Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, Trgovina na malo namještajem, Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n., Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, Trgovina na malo satovima, Trgovina na malo sportskom opremom, Trgovina na malo igrama i igračkama, Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo putem pošte, Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, Ostala trgovina na malo izvan prodavnica. 

(SR-308/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-419/08 od 23. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Ugovorom o osnivanju ZZ MOĆ PRIRODE PO Konjic br. 1/07 od 6. 05. 2008. godine osnivači Šurković Sulejman, Šurković Fikreta, Šurković Edin, Minić Fasmira, Krupalija Eldin, osnivaju zemljoradničku zadrugu MOĆ PRIRODE PO Konjic. 

Skraćeni naziv Zadruge je ZZ MOĆ PRIRODE PO Konjic. Sjedište Zadruge je: Konjic, Odžaci 26. Imovina zadrugara (ulozi zadrugara) iznosi 500,00 KM u novcu. 

Zadruga u unutrašnjem prometu obavlja sljedeće djelatnosti: 

0 1.110; 01.120; 01.131; 01.132; 01.211; 01.212; 01.221; 01.240; 01.251; 01.252; 01.300; 01.410; 01.420; 05.010; 05.020; 20.101; 51.110; 51.210; 51.220; 51.230; 51.240; 51.250; 51.310; 51.320; 51.330; 51.340; 51.350; 51.360; 51.370; 51.380; 51.430; 51.440; 51.450; 51.470; 51.510; 51.531; 51.532; 51.540; 51.550; 51.610; 51.620; 51.660; 51.700; 52.110; 52.210; 52.220; 52.230; 52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 52.330; 52.450; 52.460; 52.470; 52.620; 55.300; 55.400; 55.510; 55.520; 60.240; 63.120; 70.200; 71.310; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Zastupanje stranih lica; Konsignaciona prodaja. 

Zadruga će obavljati sljedeće poslove u vanjskotrgovinskom prometu: 

uvoz i izvoz robe iz okvira registrovane djelatnosti, međunarodni transport robe, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih lica, konsignaciona prodaja, izvoz roba i usluga koje se naplaćuju uvozom roba i uslugau istoj vrijednosti (kompenzacioni poslovi). 

U Nadzorni odbor Zadruge imenuju se Krupalija Eldin, predsjednik; Šurković Sulejman i Šurković Fikreta, članovi. Direktor Zadruge je Šurković Edin, koji zastupa i predstavlja Zadrugu u unutrašnjem i u vanjskotrgovinskom prometu bez ograničenja ovlaštenja, u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-309/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-429/08 od 28. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Kneza Branimira 2b, Mostar, oglašava upis v.d. voditelja Poslovnice Rama, Milana Mljatovića kao voditelja Poslovnice Rama. 

Imenovani je ovlašten zastupati i predstavljati Poslovnicu Rama u okviru djelatnosti Poslovnice, do 5.000,00 KM (pettisuća konvertibilnih maraka). 

(SR-310/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-409/08 od 8. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Član-osnivač društva: "COL-MI" d.o.o. Mostar, Mostar, Ante Starčevića 64, Goran Mijatović je Odlukom br. 01/2008 od 5. 5. 2008. g. osnovao Podružnicu Jablanica, pod firmom: "COL-MI" d.o.o. Mostar, Podružnica Jablanica. Sjedište Podružnice je u Jablanici, na adresi Komuna Vejle bb. Podružnica će obavljati djelatnost u okviru registrirane djelatnosti Društva osnivača. Rukovoditelj Podružnice je Mijatović Goran, sin Danke, rođen 6. 5. 1954. g. u Mostaru, nastanjen u Sarajevu na adresi Geteova 13, JMBG 0605954172685, lična karta br. 03BTC8026, izdata dana 18. 11. 2003. g. od MUP-a HNK/Ž Mostar, bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju. 

(SR-311/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj T.0-233/08 od 15. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Maria Luigia Gioachin, rođena 2. 2. 1946. g., nastanjena Via N. Sauro 103 a 20025 Legano (MI) Italija, državljanka Republike Italije, putovnica Republike Italije br. 794145, i Giuseppe Magnoni, rođen 29. 12. 1944. g., nastanjen Via N. Sauro 103 a 20025 Legano (MI) Italija, državljanin Republike Italije, putovnica Republike Italije br. 794142, su Ugovorom br. OPU 115/08 od 29. 2. 2008. g. osnovali tvrtku pod nazivom: "CASA DI BETANIA" d.o.o. Čitluk, sa sjedištem u Čitluku, na adresi Međugorje bb. Maria Luigia Gioachin je osnivač Društva sa temeljnim kapitalom od 1.000,00 KM, ili 50% udjela u Društvu i Giuseppe Magnoni je osnivač Društva sa temeljnim kapitalom od 1.000,00 KM, ili 50% udjela u Društvu, tako da ukupni temeljni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM. Maria Luigia Gioachin je direktor Društva u unutarnjem i vanjskom prometu bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju Društva. Društvo će obavljati slijedeću djelatnost u unutarnjem prometu: 51.170, 51.640, 51.650, 51.700, 52.330, 52.470, 52.481, 52.483, 52.487, 55.110, 55.230, 55.300, 60.211, 60.240, 63.300, 63.400, 70.120, 70.200, 74.830, 80.422, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih osoba, Prijevoz robe i putnika u međunarodnom cestovnom prometu. 

U vanjskotrgovinskom prometu Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti - Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Zastupanje stranih pravnih osoba; Prijevoz robe i putnika u međunarodnom cestovnom prometu. 

(SR-312/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj TT-0-163/08 od 9. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

HYPO Alpe-Adria-Bank d.d., Kneza Branimira 2b, Mostar, oglašava izmjenu voditelja Poslovnice Sarajevo. 

Umjesto dosadašnjeg voditelj Poslovnice Sarajevo Kristine Kristić (udato Duno) imenuje se Amela Karaman iz Sarajeva, Dobrinjske bolnice 3/VII, JMBG 1904972177202. 

Imenovana je ovlaštena zastupati i predstavljati Poslovnicu Sarajevo u okviru djelatnosti Poslovnice, do 5.000,00 KM (slovima: pettisuća konvertibilnih maraka). 

(SR-313/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-379/08 od 6. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "AGENT" društvo sa ograničenom odgovornosti Mostar je promijenilo sjedište, te umjesto ranijeg sjedišta Društva u Mostaru na adresi Trg Ivana Krndelja br. 1 (Poslovni inkubator) sjedište Društva je u Mostaru u ul. Maršala Tita 144. 

(SR-314/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-312/08 od 20. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Nadzornog odbora broj P-45/07 od 16. 8. 2007. godine vrši se promjena direktora Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic. 

Umjesto Alić Seada na funkciju direktora imenuje se Alikadić Samir, dipl. ing. šumarstva, iz Konjica, sa neograničenim ovlaštenjima u okviru registrirane djelatnosti. 

Odlukom Nadzornog odbora broj P-45-1/7 od 16. 8. 2007. godine razrješava se dužnosti izvršnog direktora za tehnička pitanja Voloder Hasan zbog isteka mandata. 

(SR-315/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-326/08 od 24. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Skupštine članova društva "UNIS-Tvornica štampanih ploča" d.o.o. Mostar broj 151/2006 od 6. 11. 2006. godine izvršeno je smanjenje kapitala Društva radi pokrića gubitaka iz 2003., 2004. i 2005. godine. Osnovni kapital se smanjuje za ukupni iznos od 770.399,78 KM, tako da nakon smanjenja osnovni kapital Društva iznosi 1.519.785,22 KM, s tim da svi dosadašnji članovi Društva zadržavaju isti procenat udjela u ukupnom kapitalu. 

(SR-316/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-380/08 od 12. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Ugovora o istupanju iz društva i prenosu udjela br. 1/2008 od 18. 2. 2008. god. Razić Šefik, kao jedan od osnivača i član Društva za proizvodnju trgovinu i usluge "EBV" d.o.o. Konjic, istupa iz Društva, a svoj udio u Društvu u iznosu od 2.000,00 KM, kao dio osnovnog kapitala Društva, prenosi na osnivača Šoljić Nusreta bez naknade. 

Šoljić Nusret se upisuje kao jedini osnivač - član Društva, sa udjelom od 100% u iznosu od 4.000,00 KM, koji čini osnovni kapital Društva. 

Odlukom o proširenju djelatnosti Društva broj 2/2008 od 18. 2. 2008. god., osnivač Društva za proizvodnju, trgovinu i usluge "EBV" d.o.o. Konjic, Šoljić Nusret, sin Smajila, iz Konjica, proširuje djelatnost Društva u unutrašnjem prometu sa: 

14.110; 14.120; 14.121; 14.210; 14.500; 20.101; 20.200; 20.300; 20.400; 20.510; 26.400; 26.520; 26.610; 26.620; 26.630; 26.640; 26.650; 26.660; 45.110; 45.120; 45.211; 45.212; 45.213; 45.220; 45.250; 45.310; 45.320; 45.340; 45.410; 45.430; 45.440; 60.211; 60.212; 60.220; 60.230; 70.110; 70.120; 70.200; 70.310; 70.320; 71.100. 

(SR-317/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-36708 od 7. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o izmjenama i proširenju djelatnosti društva "DIS" inženjering d.o.o. Neum, donesenom kod Vjekoslava Krvavca, notara, sa službenim sjedištem u Neumu i poslovnim prostorijama u ulici Kralja Tomislava bb, pod brojem OPU 228/2008 od 10. 4. 2008. godine, član društva - osnivač mijenja i proširuje djelatnosti Društva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu, tako da će Društvo obavljati slijedeće djelatnosti: 

45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.440, 45.450, 50.101, 50.102, 50.103, 50.301 50.302, 50.303, 51.190, 51.531, 51.532, 51.540, 51.700, 52.120, 63.300, 70.110, 70.120, 70,200, 70.310, 70.320, 74.130, 74.140, 74.200, 74.400, 74.840, Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Federaciji, Trgovina na veliko (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti, Prodaja strane robe s konsignacijskih skladišta, Poslovne usluge u okviru registrirane djelatnosti, Zastupanje inozemnih tvrtki i Zastupanje stranih osoba. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-318/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-396/08 od 6. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"NET" d.o.o. INFORMATIČKI INŽENJERING Mostar izvršio je promjenu članova uprave Društva. Brišu se iz sudskog registra dosadašnji direktor Tihomir Pandža i izvršni direktor Iva Barbarić, a u sudski registar upisuje Iva Barbarić iz Čitluka, direktor Društva, s ovlastima da zastupa i predstavlja Društvo u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-319/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-415/08 od 12. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o osnivanju društva od 7. 5. 2008. godine, Krešimir (Mijo) Glamuzina, Mostar, S. Radića 76E, JMBG 1510974150044, osniva društvo s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom: 

VISIONTECH-BA d.o.o. MOSTAR, sjedište Mostar, Bleiburških žrtava 9D, sa ukupnim temeljnim kapitalom u iznosu od 2.000,00 KM. 

Djelatnosti Društva: 

50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima, 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredništvo u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima, 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, kućanskim proizvodima i drugom željeznom robom, 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.180 Posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, d.n., 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko živom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljem i masnoćama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, 5 1.370 Trgovina na veliko kavom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama, uključujući ribe, školjke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom. 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.510 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.620 Trgovina na veliko građevinskim strojevima, 51.630 Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju i strojevima za šivanje i pletenje, 51.640 Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtništvo i plovidbu, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priključcima i oruđem uključujući i traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, pretežito hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom. 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, na drugom mjestu nespomenuto, 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevnim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo športskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo putem pošte, 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 64.200 Telekomunikacije, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.400 Promidžba (reklama i propaganda), 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; zastupanje ino tvrtki; marketing; Prodaja robe s konsignacijskih skladišta; Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama. 

Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti; Telekomunikacijske usluge; Marketing; Zastupanje ino tvrtki; Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga; Prodaja robe s konsignacijskih skladišta; Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama. 

Uprava Društva: Krešimir (Mijo) Glamuzina, Mostar, S. Radića 76E, JMBG 1510974150044, direktor, zastupa i predstavlja Društvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograničenja. 

(SR-320/08-M) 

BIHAĆ 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 205 od 1. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 205 od 1. 4. 2008. godine, kod subjekta upisa JP "RADIO - SANA" d.o.o. Sanski Most upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Društva. 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Huzejrović Adisa - direktor bez ograničenja. 

(SR-131/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 014 od 1. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 014 od 1. 4. 2008. godine, kod subjekta upisa JU "VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA" Bihać upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Ustanove. Odlukom Upravnog odbora od 13. 2. 2008. godine raniji v.d. dekan doc. dr. Enver Budimlić je razriješen dužnosti. 

Lice ovlašteno za zastupanje Ustanove je Kasumović Muhamed - v.d. dekan do 5.000,00 KM. 

(SR-132/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 186 od 3. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 186 od 3. 4. 2008. godine, kod subjekta upisa d.o.o. "INGPLAST" Cazin upisani su podaci o osnivanju podružnice u Banjoj Luci, koja posluje pod nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću "INGPLAST" Cazin, Podružnica Banja Luka, sa sjedištem u Banjoj Luci, Šagrovci bb. 

Djelatnost Podružnice je: 

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama. 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice je Bašagić Amir - direktor bez ograničenja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Opći mehanički radovi, 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 37.100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.520 Ketering, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladištenje robe, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 74.820 Usluge pakovanja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinsko poslovanje neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti (uvoz- izvoz); Vanjskotrgovinski promet repromaterijalom, sirovinama, poluproizvodima, rezervnim dijelovima koji se koriste za registrovanu proizvodnu djelatnost; Usluge u vanjskotrgovinskom poslovanju skladištenje robe i konsignaciona prodaja; Komisiona prodaja;Zastupanje stranih firmi; Posredovanje u vanjskotrgovinskom poslovanju. 

PODRUŽNICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: Društvo sa ograničenom odgovornošću "INGPLAST" Cazin, Podružnica Banja Luka 

Poreski podbroj: 4263221030023 

Sjedište: Šagrovci bb, Banja Luka, opština: Banja Luka 

Akt o osnivanju Podružnice: Odluka o osnivanju Podružnice OPU br. 664/08 od 27. 3. 2008. 

Djelatnost Podružnice 

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice 

Bašagić Amir, direktor, bez ograničenja 

(SR-133/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 022 od 9. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 022 od 9.6. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa "LEKA" d.o.o. Bosanski Petrovac upisani su podaci o osnivanju društva koje posluje pod nazivom: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću "LEKA" Bosanski Petrovac, sa sjedištem u Bosanskom Petrovcu, Gaj bb. Osnivač i direktor neograničenih ovlaštenja je Terzić Elvir iz Bosanskog Petrovca. Osnovni kapital iznosi 2.000,00 KM. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih prorzvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dječija i omladinska odmarališta, 55.220 Kampovi i logorišta, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.234 Ostali smještaj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnih saobraćajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n., 72.3 00 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 Čišćenje objekata, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.410 Djelatnost škola za vozače. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet prelirambenim i neprehrambenim proizvodima; Međunarodni prevoz robe i putnika; Međunarodna špedicija i špediterske usluge; Zastupanje i predstavljanje stranih pravnih i fizičkih lica; Konsignacija i prodaja robe u slobodnim carinskim prodavnicama i slobodnim carinskim zonama; Usluge, sve u okviru upisane djelatnosti. 

(SR-134/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 313 od 21. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 313 od 21. 5. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "INTER BUTAN" Cazin upisani su podaci o smanjenju osnovnog kapitala Društva. Prije smanjenja osnovni kapital Društva iznosio je 721.030,00 KM, tako da nakon smanjenja osnovni kapital Društva iznosi 671.030,00 KM. 

(SR-135/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 362 od 18. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 362 od 18. 6. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "IZBOR" Cazin upisani su podaci o osnivanju podružnice u Bugojnu, koja posluje pod nazivom: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Izbor" Cazin, Podružnica Bugojno, sa sjedištem u Bugojnu, S. Ahmedova 103. 

Djelatnost Podružnice je: 

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, Ostala trgovina na malo hranom, pićima, duhanskim proizvodima u specijalizovnim prodavnicama, Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, Trgovina na malo tekstilom, odjećom, predmetima od kože, opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte. 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice Ferizović Emir, direktor bez ograničenja. 

(SR-136/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 234 od 25. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 234 od 21. 4. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "EMILLY" Bihać upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Društva. Odlukom osnivača od 11. 4. 2008. godine raniji direktor Društva Tulić Emina je razriješena dužnosti. 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Tulić Mirzad - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-137/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 316 od 25. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 316 od 25. 5. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "EMILLY" Bihać upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Društva. Odlukom osnivača od 20. 5. 2008. godine raniji direktor Mirzad Tulić se razrješava dužnosti. 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Tulić Emina - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-138/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 351 od 11. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 351 od 11. 6. 2008. godine, u sudski registar upisano je osnivanje Društva sa ograničenom odgovornošću "GASTRO TIM" Bihać, sa sjedištem u Bihaću, Grabeška bb. 

Osnivač Društva je Jasmin Dedić iz Bihaća, Dr. Irfana Ljubijankića 204. 

Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM. 

Direktor Društva sa neograničenim ovlaštenjama je Selma Dedić iz Bihaća, Dr. Irfana Ljubijankića 204. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.232 Učenički domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smještaj, d.n, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 64.200 Telekomunikacije, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n., 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 Čišćenje objekata, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.040 Djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će obavljati i djelatnosti vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registriranih djelatnosti. 

(SR-139/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 333 od 30. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 333 od 30. 5. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa DOO "JASMIN MARKET" Bihać upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Društva.  

Odlukom osnivača od 26. 5. 2008. godine raniji direktor Fatima Hasić je razriješena dužnosti. 

Direktor Društva sa neograničenim ovlaštenjima je Refija Arslanović iz Bihaća, Mlinska 5. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 52.720 Popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dječija i omladinska odmarališta, 55.212 Planinarski domovi i kuće, 55.220 Kampovi i logorišta, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.232 Učenički domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smještaj, d.n., 55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.221 Usluge u pomorskom saobraćaju, 63.222 Usluge u riječnom i jezerskom saobraćaju, 63.230 Ostale prateće djelatnosti u vazdušnom saobraćaju, 93.010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje, 93.030 Pogrebne i prateće djelatnosti, 93.040 Djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisanih djelatnosti; Zastupanja stranih firmi u posredovanju; Međunarodna špedicija i usluge; Konsignaciona skladišta i usluge konsignacionih skladišta; Izvođenje radova i vršenje usluga iz okvira upisanih djelatnosti; Međunarodni prevoz robe i putnika. 

(SR-140/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 286 od 21. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 286 od 21. 5. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "TURBO - S" Bosanska Krupa upisani su podaci o osnivanju društva, koje posluje pod nazivom: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću "TURBO - S" Bosanska Krupa, sa sjedištem u Bosanskoj Krupi, Jezerski 27. Osnivač Društva je Hajdarević Ilfad iz Jezerskog. Osnovni kapital iznosi 2.000,00 KM. 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Hajdarević Semir - direktor neograničenih ovlaštenja. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 5 0.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51 160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51-170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u frgovini raznovrsnim proizvodima, 51.2 10 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 5 1.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51 390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 31.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 5 1.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 5 1.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnun i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 5 1.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.220 Kampovi i logorišta, 55.23 1 Ostali smještaj za boravak turista, 55.234 Ostali smještaj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u granicama upisanih djelatnosti; Usluge međunarodnog transporta robe i putnika u drumskom saobraćaju; Ugostiteljske i turističke usluge; Izvođenje radova u inostranstvu; Usluge posredovanja u prometu roba i usluga; Zastupanje i predstavljanje stranih pravnih i fizičkih lica; Konsignacija i prodaja roba u slobodnim carinskim prodavnicama i slobodnim carinskim zonama u okviru upisane djelatnosti. 

(SR-141/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 292 od 14. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj: 017-0-Reg-08-000 292 od 14. 6. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "PIKSEL" Cazin upisani su podaci o povećanju osnovnog kapitala Društva. Prije povećanja osnovni kapital Društva iznosio je 2.000,00 KM. Osnivač Društva je Bašić Emin iz Ćoralića br. 200. Osnovni kapital iznosi 52.000,00 KM. 

(SR-142/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 334 od 9. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 334 od 9. 6. 2008. godine, u sudski registar upisano je osnivanje Društva sa ograničenom odgovornošću "BASTI PRODUKT" export-import Velika Kladuša, sa sjedištem u Velikoj Kladuši, Ibrahima Mržljaka 61. 

Osnivač Društva i lice ovlašteno za zastupanje sa neograničenim ovlaštenjima je Milovan Račanović iz Bužima, 505. viteške brigade 14. 

Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pruća i drugih pletarskih materijala, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 5 1.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet u okviru upisane djelatnosti. 

(SR-143/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 304 od 23. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 304 od 23. 5. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "PROJECT MENAGMENT" Bihać upisani su podaci o osnivanju društva, koje posluje pod nazivom: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću "PROJECT MENAGMENT" Bihać, sa sjedištem u Bihaću, Miroslava Krleže bb. Osnivači Društva su: Kečalović Damir iz Bihaća, Do 12 i Lipovača Aldin iz Bihaća, Dr. Irfana Ljubijankića 40. Osnovni kapital iznosi 2.000,00 KM, sa pojedinačnim iznosima osnivača, i to: 

Kečalović Damir, sa iznosom od po 1.000 KM, i 

Lipovača Aldin, sa iznosom od po 1.000 KM. 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Lipovača Aldin - direktor neograničenih ovlaštenja. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu: 

45.1 10 Rušenje i razbijanje objekata: zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 5 ! .240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51 250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 5 i .350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.42 1 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijorn, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.53 1 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliztranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.44 1 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uredajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 rrgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52 630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 52.720 Popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dječija i omladinska odmarališta, 55.212 Planinarski domovi i kuće, 55.220 Kampovi i logorišta, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.232 Učenički domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smještaj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70 120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekremine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardwareom), 72 210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72 400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74 150 Upravljanje holding društvima.
DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina u okviru upisane djelatnosti; Zastupanje stranih firmi i posredovanje; Međunarodna špedicija i usluge; Konsignaciona skladišta i usluge konsignacionih skladišta; Usluge iz okvira upisanih djelatnosti. 

(SR-144/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 326 od 28. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 326 od 28. 5. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa "ZAGIDESIGN" d.o.o. Cazin upisani su podaci o promjeni firme i sjedišta Društva, promjeni podataka za osnivača Društva, promjeni lica ovlaštenog za zastupanje i dopuni djelatnosti Društva. Društvo je ranije poslovalo pod firmom "ZAGORAC" d.o.o. Cazin. Društvo je ranije imalo sjedište u Cazinu, Rasima Delića 12. Odlukom osnivača od 20. 5. 2008. godine raniji direktor Adela Zagorac je razriješena dužnosti. Osnivač Društva Adela Zagorac zaključila je brak dana 19. 8. 2006. godine i uzela prezime Zagorac-Nuhić. 

Društvo nastavlja poslovanje pod nazivom: "ZAGIDESIGN" Društvo sa ograničenom odgovornošću export-import Cazin, sa sjedištem u Cazinu, Nurije Pozderca bb. 

Osnivač Društva je Adela Zagorac-Nuhić iz Cazina, Rasima Delića 12. 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Adnan Zagorac iz Cazina, Rasima Delića 12 - direktor neograničenih ovlaštenja. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

22.110 Izdavanje knjiga, 22.120 Izdavanje novina, 22.130 Izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja, 22.140 Izdavanje zvučnih zapisa, 22.150 Ostala izdavačka djelatnost, 22.210 Štampanje novina, 22.220 Štampanje, d.n., 22.230 Knjigovezački radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 22.250 Pomoćne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 22.310 Umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa, 22:320 Umnožavanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umnožavanje (reprodukcija) računarskih zapisa, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 5 0.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.221 Usluge u pomorskom saobraćaju, 63.222 Usluge u riječnom i jezerskom saobraćaju, 63.230 Ostale prateće djelatnosti u vazdušnom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 65.210 Finansijski zakup (lizing), 65.230 Ostalo finansijsko posredovanje, d.n., 67.130 Pomoćne djelatnosti u finansijskom posredovanju, d.n., 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 72.210 Izrada sofhtwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakovanja, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 74.860 Djelatnosti pozivnih centara, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje, 93.030 Pogrebne i prateće djelatnosti, 93.040 Djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisanih djelatnosti; Međunarodni prevoz robe i putnika; Zastupanje stranih firmi u posredovanju; Međunarodna špedicija i usluge; Konsignaciona skladišta i usluge konsignacionih skladišta; Turističke i ugostiteljske usluge; Prodaja u carinskim prodavaonicama - bescarinska zona; Izvođenje radova i vršenje usluga iz okvira upisane djelatnosti; Sva ostala trgovina, osim oružja i lijekova. 

(SR-145/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 314 od 22. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 314 od 22. 5. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa "ELITA" DOO" Velika Kladuša upisani su podaci o osnivanju društva, koje posluje pod nazivom: 

"ELITA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, export-import i usluge Velika Kladuša, sa sjedištem u Velikoj Kladuši, Muhameda Talakića bb. Osnivač i direktor neograničenih ovlaštenja je Dizdarević Aziz - direktor neograničenih ovlaštenja. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

i 5.810 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna, 15.860 Prerada čaja i kafe, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.234 Ostali smještaj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 93.030 Pogrebne i prateće djelatnosti, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Spoljna trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Međunarodni prevoz robe i putnika u cestovnom prometu; Međunarodna špedicija i usluge; Konsignaciona skladišta i usluge konsignacionih skladišta; Turističke usluge; Zastupanje inostranih firmi u posredovanju; Izvođenje radova i usluga u okviru upisane djelatnosti; Izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranim licima u BiH; Usluge međunarodnog faktoringa. 

(SR-146/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 358 od 11. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 358 od 11. 6. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa DOO "TKC - ANDY" Cazin upisani su podaci o dopuni djelatnosti Društva. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i zečijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kolača, 18.100 Proizvodnja kožne odjeće, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.100 Štavljenje i obrada kože, 19.200 Proizvodnja kofera, ručnih torbi i sličnih proizvoda, sedlarskih i saračkih proizvoda, 19.301 Serijska proizvodnja obuće, 19.302 Proizvodnja obuće po narudžbi i u malim serijama, 25.110 Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Međunarodni prevoz robe u cestovnom prometu; Skladištenje robe - konsignaciona skladišta; Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga. 

(SR-147/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 344 od 9. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 344 od 9. 6. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa "PIP - BIH" d.o.o. Velika Kladuša upisani su podaci o osnivanju podružnice u Sarajevu, koja posluje pod nazivom: 

"PIP - BH" d.o.o. Velika Kladuša, Podružnica Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Pijačna do br. 78. 

Djelatnost Podružnice je: 

Djelatnost Podružnice u okviru upisane djelatnosti Društva. 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice je Hodžić Mirzet - direktor Podružnice - bez ograničenja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

01.251 Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje, 15.860 Prerada čaja i kafe, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 29.310 Proizvodnja traktora za poljoprivredu i šumarstvo, 29.320 Proizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu i šumarstvo, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.311 Apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova po recepturi, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 52.720 Popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostali audioopremu i videoopremu, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 85.200 Veterinarske djelatnosti. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Spoljna trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima; Zastupanje stranih firmi u posredovanju; Spoljna trgovina će se obavljati u okviru registrirane djelatnosti unutarnje trgovine. 

PODRUŽNICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "PIP - BH" d.o.o. Velika Kladuša, Podružnica Sarajevo 

Poreski podbroj: 426315760003 1 

Sjedište: Pijačna do br. 78, Sarajevo, opština: Sarajevo 

Akt o osnivanju Podružnice: Odluka o organizovanju podružnice Društva izvan sjedišta Društva OPU broj 2507/08 od 2. 6. 2008. god. 

Djelatnost Podružnice 

Djelatnost Podružnice u okviru upisane djelatnosti Društva. 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice 

Hodžić Mirzet, lična karta 04BQC6081, direktor Podružnice, bez ograničenja 

(SR-148/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 359 od 11. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 359 od 11. 6. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "POLJO - SEMENTI" Cazin upisani su podaci o dopuni djelatnosti Društva. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

01.110 Gajenje žitarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje voćnih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje voća, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i začina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih životinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja (mješovita poljoprivredna proizvodnja), 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslužne djelatnosti u uzgoju životinja, osim veterinarskih usluga, 05.020 Uzgoj ribe, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i zečijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.330 Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n., 15.510 Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.48 1 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.221 Usluge u pomorskom saobraćaju, 63.222 Usluge u riječnom i jezerskom saobraćaju, 63.230 Ostale prateće djelatnosti u vazdušnom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 74.820 Usluge pakovanja.
DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu
Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Zastupanje stranih firmi i posredovanje; Međunarodna špedicija i usluge; Konsignaciona skladišta i usluge konsignacionih skladišta; Usluge iz okvira registrovane djelatnosti; Međunarodni prevoz roba i putnika. 

(SR-149/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 306 od 22. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 306 od 22. 5. 2008. godine, u sudski registar upisano je osnivanje Društva sa ograničenom odgovornošću "PILIPOVIĆ" Cazin, sa sjedištem u Cazinu, Stijena bb. 

Osnivač Društva je Fikret Pilipović iz Cazina, Miostrah 254. 

Osnovni kapital Društva je 242.307,20 KM. 

Direktor Društva sa neograničenim ovlaštenjama je Džemile Pilipović iz Cazina, Miostrah 254. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanj e u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i sofwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 60.300 Cjevovodni transport, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Prevoz goriva i maziva; Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga; Prevoz robe u drumskom saobraćaju; Skladištenje robe. 

(SR-150/08-B) 

TUZLA 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000430 od 7. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"NOVA PIJACA" d.o.o. za trgovinu, promet i usluge Gradačac, Porebrice, izvršilo je usklađivanje djelatnosti društva u unutrašnjem prometu sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 84/06). Djelatnosti Društva su: Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom, Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko raznovrsnim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, Trgovina na veliko živim životinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko voćem i povrćem, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odjećom, Trgovina na veliko obućom, Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim mašinama, Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo voćem i povrćem, Trhovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odjećom, Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, Trgovina na malo namještajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, Trgovina na malo sportskom opremom, Trgovina na malo igrama i igračkama, Trgovina na malo cvijećem, Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, Hoteli i moteli s restoranom, Hoteli i moteli bez restorana, Dječija i omladinska odmarališta, Planinarski domovi i kuće, Kampovi i kampirališta, Ostali smještaj za boravak turista, Restorani, Barovi, Bifei (buffet), Kafane, Kantine, Ketering, Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, Taksi prijevoz, Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., Stvaranje novih nekretnina za prodaju, Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, Agencija za nekretnine, Upravljanje nekretninama preko posrednika, Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, Priređivanje sajmova, Ostale usluge reklame i propagande, Usluga pakovanja, Ostale poslovne djelatnosti, d.n., Ostale zabavne djelatnosti, d.n., Ostale uslužne djelatnosti, d.n. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-311/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-00560 od 11. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"ESKADA" d.o.o. za trgovinu i proizvodnju Tuzla uskladila je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Društva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.) i dopunila djelatnosti Društva u unutarnjem poslovanju, slijedećim djelatnostima: dovršavanje tekstila, ostala izdavačka djelatnost, štampanje, d.n., knjigovezački radovi, pripremne djelatnosti u vezi sa štampanjem, pomoćne djelatnosti u vezi sa štampanjem, umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa, umnožavanje (reprodukcija) video zapisa, umnožavanje (reprodukcija) računarskih zapisa, proizvodnja ostalih proizvoda od gume, proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta, sječenje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, livanje lakih metala, livanje ostalih obojenih metala, proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha, površinska obrada i presvlačenje metala, osnovni mašinski radovi, proizvodnja sječiva, proizvodnja alata, proizvodnja brava i okova, proizvodnja čelične buradi i sličnih posuda od čelika, proizvodnja ambalaže od lakih metala, proizvodnja žičanih proizvoda, proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, proizvodnja nakita i sličnih predmeta, d.n., proizvodnja sportske opreme, proizvodnja igara i igrački, proizvodnja imitacije nakita (bižuterije), trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko odjećom, trgovina na veliko obućom, trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko alatnim mašinama, trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, trgovina na malo na tezgama i pijacama, ostala trgovina na malo van prodavnica, skladišta i stovarišta, iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući i računare, iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., izrada softvera, ostale konsultantske usluge i izrada softvera, ostale usluge reklame i propagande, usluge pakovanja, sekretarske i prevodilačke djelatnosti. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-312/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000202 od 2. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osniva se "O.F. company" d.o.o. za proizvodnju, ugostiteljstvo, trgovinu, građevinarstvo i usluge Sapna. Skraćeni naziv firme: "O.F. company" d.o.o. Sapna. Sjedište Društva: Sapna, ul. 206. viteške brigade bb. Osnivači su Franjić Ivica, Franjić Miroslav i Franjić Franc, svi iz Sapne, sa ukupnim osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. U osnovnom kapitalu osnivači učestvuju sa jednakim udjelima (po 666,67 KM ili 33,33%). Djelatnosti Društva: proizvodnja sokova od voća i povrća, prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n., proizvodnja hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna, prerada čaja i kafe, proizvodnja mineralne vode, proizvodnja osvježavajućih pića, proizvodnja rezane građe, sem nesastavljenog materijala za podove: impregnacija drveta, proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, proizvodnja ambalaže od drveta, proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za građevinarstvo od pečene gline, proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe, proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe, proizvodnja gotove betonske smjese, proizvodnja vlaknastih i zacementiranih proizvoda, proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena, sječenje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, osnovni mašinski radovi, reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, visokogradnja, izgradnja objekata niskogradnje, održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, izgradnja hidrograđevinskih objekata, održavanje hidrograđevinskih objekata, ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, postavljanje lektričnih instalacija i opreme, izolacioni radovi, postavljanje cijevnih instalacija, ostali instalacioni radovi, fasadni i štrukaturni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski radovi, staklarski radovi, ostali završni radovi, iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, trgovina motornih vozila na veliko, trgovina motornih vozila na malo, posredništvo u trgovini motornim vozilima, održavanje i popravak motornih vozila, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredovanje u trgovini nemještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskorn robom, posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, trgovina na veliko živim životinjama, trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, trgovina na veliko sirovim duhanom, trgovina na veliko voćem i povrćem, trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko odjećom, trgovina na veliko obućom, trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio televizijskim uređajima, trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitivima i sličnim proizvodima, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko drvetom, trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko ostacima i otpacima, trgovina na veliko alatnim mašinama, trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom, trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, trgovina na veliko poljoprivrednimmašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, ostala trgovina na veliko isključivo za sopstveni račun, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo voćem i povrćem, trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, trgovina na malo alkoholom i drugim pićima, trgovina na malo proizvodima od duhana, ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo odjećom, trgovina na malo obućom i predmetima od kože, trgovina na malo namještajem, trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim priborom, trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, trgovina na malo časovnicima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, trgovina na malo sportskom opremom, trgovina na malo igrama i igračkama, trgovina na malo cvijećem, trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, trgovina na malo na tezgama i pijacama, ostala trgovina na malo van prodavnica, restorani, barovi, bifei (buffet), kafane, kantine, ketering, prevoz putnika u drumskom saobraćaju, taksi prevoz, ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju, prevoz robe u drumskom saobraćaju, pretovar tereta, skladišta i stovarišta, ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, stvaranje novih nekretnina za prodaju, kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun, iznajmljivanje nekretnina za sopstveni račun, upravljanje nekretninama preko posrednika, iznajmljivanje automobila, iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući i računare, iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n., obrada podataka, poslovni i menadžment konsalting, arhitektonske i inženjerijske djelatnosti i tehničko savjetovanje, tehničko ispitivanje i analiza, posredovanje u zapošljavanju, čišćenje objekata, usluge pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, d.n., vanjska trgovina neprehrambenim i prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, ugovaranje dugoročne proizvodne kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladišta), usluge međunarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Uprava Društva je direktor Društva Franjić Miroslav, koji je kao i osnivači Franjić Ivica i Franjić Franc, ovlašten za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju. Ujedno, izvršen je i upis poslovne jedinice, koja će poslovati pod firmom Društva i nazivom - Poslovna jedinica KALESIJA. Sjedište Poslovne jedinice: Kalesija, Žrtava genocida u Srebrenici bb. Poslovna jedinica će obavljati djelatnosti u okviru upisanih djelatnosti Društva. Poslovnu jedinicu zastupa Franjić Miroslav, direktor Društva, ujedno rukovodilac Poslovne jedinice, bez ograničenja u zastupanju Poslovne jedinice. 

(SR-313/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000074 od 26. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Dioničko društvo "VF Komerc - Progres" Lukavac produžilo je mandate v.d. direktoru Kubinek Igoru, do 1. 7. 2008. g., kao licu ovlaštenom za zastupanje d.d. bez ograničenja ovlaštenja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-314/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000680 od 1. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz "SHARK SECURITY" d.o.o. Tuzla istupio je osnivač Društva Čolo Ljubomirka, a kao novi osnivač Društva pristupio je Jarčević Brinio iz Tuzle, koji je jedini osnivač Društva sa udjelom od 2.000,00 KM, ili 100%. Dužnosti direktora razriješen je Jarčević Brinio, a za novog direktora je imenovan Bajrić Elvir, Lukavac, koji je, kao i osnivač Jarčević Brinio, ovlašten da zastupa Društvo u svim poslovima unutrašnjeg i vanjskotrgovinskog prometa - bez ograničenja ovlaštenja. Izvršen je upis poslovne jedinice Društva, koja će poslovati pod firmom Društva i nazivom: POSLOVNA JEDINICA BRČKO DISTRIKT BiH. Sjedište Poslovne jedinice: Brčko Distrikt BiH, Željeznička bb. Poslovna jedinica će obavljati djelatnosti u okviru upisanih djelatnosti Društva. Poslovnu jedinicu zastupa rukovodilac PJ, Broz Saša, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovanih djelatnosti. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvršeno i usklađivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-315/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000356 od 7. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"M.DŽ. - COMERC" d.o.o. za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge Mionica I, Gradačac, izvršilo je usklađivanje djelatnosti Društva u unutrašnjem prometu sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 84/0). Djelatnosti Društva su: Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna, Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića, Proizvodnja mineralne vode, Proizvodnja osvježavajućih pića. Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka, Održavanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom, Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko voćem i povrćem, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, Trgovina na veliko odjećom, Trgovina na veliko obućom, Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo voćem i povrćem, trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odjećom, Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, Trgovina na malo namještajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljenje i predmetima za domaćinstvo, d.n., Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računalima, Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, Trgovina na malo sportskom opremom, Trgovina na malo igrama i igračkama, Trgovina na malo cvijećem, Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, Restorani, Barovi, Bifei, Kafane, Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, Taksi prijevoz, Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, Agencija za nekretnine, Ostale uslužne djelatnosti, d.n. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-316/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000274 od 15. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"ĐENA" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Živinice razriješilo je dužnosti direktora Društva Bosankić Seniju iz Živinica, a za novog direktora je imenovan Bosankić Ćazim, koji je ovlašten za zastupanje Društva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvršeno i usklađivanje djelatnosti Društva sa KD. 

(SR-317/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000340 od 15. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Kod subjekta upisa "AKA METAL" d.o.o. finalna obrada metala Gračanica, Gradaščevića 1, upisuju se sljedeće promjene podataka od značaja u pravnom prometu: 

- dosadašnji direktor Društva Kuhar Mersiha se razrješava dužnosti, i prestaju joj ovlaštenja za zastupanje. Član uprave i lice ovlašteno za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju, ubuduće je direktor Alić Mirsad iz Gnojnice bb, općina Lukavac, sa JMBG 1310974182672, bez ograničenja ovlaštenja. 

Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-318/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000312 od 2. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Vrši se promjena direktora društva "BALD" d.o.o. za proizvodnju promet trgovinu i usluge export-import Kladanj, Luke 14, i to tako što se razrješava dužnosti dosadašnji direktor Društva Gogić Mehmed iz Kladnja zbog odlaska na nove poslove i radne zadatke. 

Na mjesto direktora društva "BALD" d.o.o. Kladanj imenuje se Gogić Edin iz Kladnja. 

Gogić Edin će zajedno sa Gogić Mehmedom, osnivačem i članom uprave Društva, zastupati i predstavljati Društvo u pravnom prometu u zemlji i inostranstvu bez ograničenja ovlaštenja i predstavljati Upravu Društva. 

Društvo je vršilo usklađivanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti BiH objavljenom u "Službenom glasniku BiH", br. 76/06 i Zakonom o klasifikaciji djelatnosti FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/07). 

Drugih promjena u Društvu nije bilo. 

(SR-319/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000436 od 2. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke osnivača "NEDMANS" d.o.o. za trgovinu, promet i usluge Tuzla, o prestanku rada - ukidanju Poslovne jedinice Društva, iz sudskog registra je brisana Poslovna jedinica koja je poslovala pod firmom Društva i nazivom - POSLOVNA JEDINICA SAPNA, sa sjedištem u Sapni, ul. 206. viteška bb. Dužnosti lica ovlaštenog za zastupanje Poslovne jedinice razriješen je Smajić Nedim, rukovodilac Poslovne jedinice. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvršeno i usklađivanje djelatnosti sa KD (ujedno su brisane djelatnosti: 02.012 Iskorištavanje šuma i 74.110 Pravni poslovi). 

(SR-320/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000218 od 11. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "Wirac.Net" d.o.o. za promet i usluge u telekomunikacijama je izvršilo je izmjenu lica ovlaštenog za zastupanje u zemlji i inostranstvu. Razriješena je dužnosti direktora Zildžić Alma, a imenovan za direktora Đulić Mehmed, prema Odluci broj 15/08. Društvo je uskladilo djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti. Ostali podaci ostaju nepromijenjeni. 

(SR-321/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000488 od 16. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora "SIPOREX" d.d. Tuzla, od 7. 12. 2007. g., dosadašnjem v.d. direktoru Stjepić Nikoli produžen je mandat v.d. direktora i isti je ovlašten, najduže do 6. 6. 2008. g., da zastupa Društvo u svim poslovima unutrašnjeg i vanjskotrgovinskog prometa - bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvršeno i usklađivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-322/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000484 od 15. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač društva "REMI SPORTSKE KLADIONICE" d.o.o. Tuzla Smajlović Fata, sa JMBG 1203968188323, iz Dubokog Potoka, općina Srebrenik, donijela je dana 11. 3. 2008. godine odluke o osnivanju podružnica u Tuzlanskom kantonu, tako da će podružnice u pravnom prometu istupati pod firmom "REMI SPORTSKE KLADIONICE" d.o.o. Tuzla, PJ "SNJEŽNICA", sa sjedištem u ulici Snježnica bb, općina Teočak; "REMI SPORTSKE KLADIONICE" d.o.o. Tuzla, PJ "ŠPIONICA", Špionica centar, općina Srebrenik i "REMI SPORTSKE KLADIONICE" d.o.o. Tuzla, PJ "SREBRENIK 4", sa sjedištem u Alije Izetbegovića bb, općina Srebrenik. Lice ovlašteno za zastupanje navedenih podružnica je Fejzić Emir iz Srebrenika, sa JMBG 1908979183300. Ujedno je osnivač donio Odluke o prestanku sa radom podružnica i prestanku ovlaštenja rukovodiocu istih u Sarajevskom i Posavskom kantonu koje su u pravnom prometu istupale pod firmom: "REMI SPORTSKE KLADIONICE" d.o.o. Tuzla, PJ "SARAJEVO-NOVI GRAD", Bajrama Zenunija 2, općina Novi Grad, čiji je rukovodilac Husejnović Selma, sa JMBG 2603983185014, iz G. Srebrenika, općina Srebrenik, zatim "REMI SPORTSKE KLADIONICE" d.o.o. Tuzla, PJ "VIDOVICE", J. B. Jelačića bb, općina Orašje i "REMI SPORTSKE KLADIONICE" d.o.o. Tuzla, PJ "ORAŠJE 2", sa sjedištem u ulici VI. ulica br. 12, općina Orašje, čiji rukovodilac za obje je Fejzić Emir iz Srebrenika, sa JMBG 1908979183300. Ostali podaci koji su od značaja za pravni promet ostali su neizmijenjeni. 

(SR-323/08T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000434 od 11. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"EURO MASTER" d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Društva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.). Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-324/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000600 od 15. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osniva se "FRAGOLA" d.o.o. za transport, trgovinu i usluge Tuzla. Skraćeni naziv Društva: "FRAGOLA" d.o.o. Tuzla. Sjedište Društva: Tuzla, Solina 49b. Osnivač je Stjepanović Goran, Tuzla, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM. Djelatnosti Društva glase: reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, postavljanje električnih instalacija i opreme, izolacioni radovi, postavljanje cijevnih instalacija, ostali instalacioni radovi, fasadni i štrukaturni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski radovi, staklarski radovi, ostali završni radovi, iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, trgovina motornih vozila na veliko, trgovina motornih vozila na malo, posredništvo u trgovini motornim vozilima, održavanje i popravak motornih vozila, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, posredništvo u trgovini motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, održavanje i popravak motocikala, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, trgovina na veliko živim životinjama, trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, trgovina na veliko sirovim duhanom, trgovina na veliko voćem i povrćem, trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko odjećom, trgovina na veliko obućom, trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio televizijskim uređajima, trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko drvetom, trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko ostacima i otpacima, trgovina na veliko alatnim mašinama, trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom, trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, ostala trgovina na veliko isključivo za sopstveni račun, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo voćem i povrćem, trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, trgovina na malo alkoholom i drugim pićima, trgovina na malo proizvodima od duhana, ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo odjećom, trgovina na malo obućom i predmetima od kože, trgovina na malo namještajem, trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim priborom, trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, trgovina na malo časovnicima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, trgovina na malo sportskom opremom, trgovina na malo igrama i igračkama, trgovina na malo cvijećem, trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, trgovina na malo na tezgama i pijacama, ostala trgovina na malo van prodavnica, hoteli i moteli s restoranom, hoteli i moteli bez restorana, ostali smještaj za boravak turista, ostali smještaj, d.n., restorani, barovi, bifei (buffet), kafane, ketering, prevoz putnika u drumskom saobraćaju, taksi prevoz, ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju, prevoz robe u drumskom saobraćaju, cjevovodni transport, pretovar tereta, skladišta i stovarišta, ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, stvaranje novih nekretnina za prodaju, kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun, iznajmljivanje nekretnina za sopstveni račun, iznajmljivanje automobila, iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, tehničko ispitivanje i analiza, usluge pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, d.n., ostale uslužne djelatnosti, d.n., vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, ugovaranje dugoročne proizvodne kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladišta), usluge međunarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Društvo zastupa direktor Stjepanović Goran, koji je ovlašten za zastupanje Društva, bez ograničenja ovlaštenja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju. 

(SR-325/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000320 od 17. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz "INSPIRE" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla istupio je osnivač LLC, Sjedinjene Američke Države, 5900 Nina Place No. 3, St. Louis, Missouri 63 112, koji je svoj cjelokupan udio - osnivački ulog u visini od 2.000,00 KM, ili 100% ukupnog osnovnoga kapitala Društva, prenio na novog osnivača - Inspire Acquisition Company Inc., Sjedinjene Američke Države, sa registrovanim sjedištem u Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvršeno i usklađivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-326/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000246 od 16. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu direktora o promjeni adrese Poslovne jedinice DOO Genelec Tuzla, Poslovna jedinica Travnik, vrši se upis promjene adrese poslovnice Travnik, te je nova adresa poslovne jedinice/podružnice Travnik: Donja Mahala 2 D. Usklađuje se djelatnost sa novim propisima o standardnoj klasifikaciji. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-327/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000644 od 17. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke Skupštine "ASD - VIBA" d.o.o. Autoservis i dijelovi Živinice, osniva se podružnica društva koja će poslovati pod firmom Društva i nazivom: PODRUŽNICA SARAJEVO. Sjedište Podružnice: Sarajevo, Safeta Zajke 103. Podružnica će obavljati djelatnosti u okviru upisanih djelatnosti Društva. Podružnicu u poslovanju sa trećim licima zastupa i predstavlja Vidović Vladimir, direktor Društva, ujedno rukovodilac Podružnice, bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju Podružnice, u okviru registrovane djelatnosti. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-328/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000577 od 7. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osniva se "FONIS" Društvo sa ograničenom odgovornošću, za proizvodnju i promet roba i usluga export-import Živinice, Sprečka 3A. Osnivač i direktor Društva je Josip Josipović iz Živinica, Sprečka 3A. sa ukupnim osnivačkim ulogom u iznosu od 2.000,00 KM. Sjedište Društva je u Živinicama, Sprečka 3A. Skraćena oznaka firme glasi "FONIS" d.o.o. Živinice. U pravnom prometu sa trećim licima Društvo predstavljaju i zastupaju Josip Josipović kao osnivač i direktor i Zlatko Josipović kao član uprave Društva, oba iz Živinica, kako u zemlji tako i u inostranstvu, a u okviru registrovane djelatnosti bez ograničenja ovlaštenja. Društvo će se baviti sljedećim djelatnostima: 

Proizvodnja destilovanih alkoholnih pića, Izdavanje knjiga, Umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa, Umnožavanje (reprodukcija) videozapisa, Umnožavanje (reprodukcija) kompjuterskih zapisa, Proizvodnja kancelarijskih mašina, Proizvodnja računara (kompjutera) i druge opreme za obradu podataka, Proizvodnja i distribucija električne energije, Proizvodnja gasa i distribucija gasovitih goriva cjevovodnom mrežom, Snabdijevanje parom i toplom vodom, Trgovina motornim vozilima na veliko, Trgovina motornim vozilima na malo, Posredništvo u trgovini motornim vozilima, Održavanje i popravak motornih vozila, Trgovina na veliko djelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, Posredništvo u trgovini dijelova i priborom za motorna vozila, Trgovina na veliko motociklima njihovim dijelovima i priborom, Trgovina na malo motociklima njihovim dijelovima i priborom, Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Održavanje i popravak motocikala, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n., Posredništvo u prodaji raznovrsnih proizvoda, Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, Trgovina na veliko živom stokom, Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko voćem i povrćem, Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodimajrgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, školjke i rakove, Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odjećom, Trgovina na veliko obućom, Trgovina na veliko el. aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim, proizvodima za čišćenje, Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i rudama metala, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko ostacima i otpacima, Trgovina na veliko alatnim mašinama, Trgovina na veliko građevinskim mašinama, Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje, Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima, oruđem uključujući traktore, Ostala trgovina na veliko, Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duhanskim, proizvodima, Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo voćem i povrćem, Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima, Trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na malo duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odjevnim predmetima, Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, Trgovina na malo namještajem, Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n., Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računalima, Trgovina na malo satovima, Trgovina na malo sportskom opremom, Trgovina na malo igrama i igračkama, Trgovina na malo cvijećem, Trgovina na malo gorivima, Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, Trgovina na malo putem pošte, Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, Popravak obuće i ostalih kožnih predmeta, Popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku, opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, Popravci, d.n., Kurirske usluge, oslim javnih poštanskih, Telekomunikacije, Iznajmljivanje automobila, Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme uključujući računare (kompjutere), Pružanje savjeta u računarskoj opremi (hardwareom), Savjetovanje i ponuda programske opreme (softwarea), Obrada podataka, Izrada baze podataka, Održavanje i popravak kancelarijskih i knjigovodstvenih sistema (računara), Ostale srodne računarske aktivnosti, Pravni poslovi, Računovodstveno, knjigovodstveni i kontrolni poslovi, Savjetodavni poslovi u vezi poreza, Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem. 

U okviru obavljanja poslova vanjskotrgovinskog prometa na poslovima uvoza, izvoza i pružanju svih vrsta usluga Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu obavljati slijedeće djelatnosti: 

Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, usluge međunarodnog transporta roba i putnika, druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, ugostiteljske i turističke usluge, zastupanje inostranih firmi i konsignacija, izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranim licima u BiH, druge usluge i strukture registrovanih djelatnosti. 

Društvo samostalno i bez ograničenja stupa u pravni promet u okviru upisanih djelatnosti i odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost). Osnivač i direktor Društva Josip Josipović i član uprave Društva Zlatko Josipović, oba iz Živinica, isto Društvo zastupaju i predstavljaju kako u zemlji tako i u inostranstvu bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-329/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000435 od 4. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz "TI - MF COMPANY" d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu Tuzla istupio je osnivač Društva Nadarević Fikret, koji je svoj udio - osnivački ulog u ukupnoj visini od 10.000,00 KM u novcu ili 50,00% ukupnog osnovnog kapitala Društva, ustupio suosnivaču Društva Morankić Feđi, koji je sada jedini osnivač, sa udjelom od 20.000,00 KM u novcu ili 100%. Društvo je promijenilo firmu i nova firma Društva glasi: "Yellow house" d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu Tuzla. Novi skraćeni naziv Društva glasi - "Yellow house" d.o.o. Tuzla. Društvo je promijenilo adresu sjedišta i nova adresa sjedišta Društva (umjesto Tuzla, ul. Soni trg 10 ), glasi: Tuzla, Zlatarska 12. Dužnosti lica ovlaštenog za zastupanje Društva razriješen je Nadarević Fikret. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvršeno i usklađivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-330/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000487 od 3. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osniva se "MEHIKS" d.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga, export-import, Živinice, Alije Izetbegovića bb. Osnivač i direktor Društva je Senada Mujanović iz Živinica, Podgajevi, Magistralni put bb, sa osnivačkim ulogom u iznosu od 2.000,00 KM, ili 100%. Sjedište Društva je u Živinicama, Alije Izetbegovića bb. Skraćena oznaka firme glasi "MEHIKS" d.o.o. Živinice. Upravu Društva čine Senada Mujanović i Meho Mujanović, oboje iz Živinica. U pravnom prometu sa trećim licima Društvo predstavljaju i zastupaju Senada Mujanović iz Živinica kao osnivač i direktor Društva i Meho Mujanović kao član Uprave Društva, kako u zemlji tako i u inostranstvu, a u okviru registrovane djelatnosti bez ograničenja ovlaštenja. 

Društvo će se baviti sljedećim djelatnostima: Uslužne djelatnosti u šumarstvu i iskorištavanju šuma, Vađenje šljunka i pijeska, Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n., Rušenje i razbijanje objekata, zemljani radovi, Visokogradnja, Izgradnja objekata niskogradnje, Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, Ostali instalacioni radovi, Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, Ostala trgovina na veliko isključivo za sopstveni račun, Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo voćem i povrćem, Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, Trgovina na malo alkoholom i drugim pićima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odjećom, Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, Trgovina na malo namještajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, Restorani, Barovi, Bifei (buffet), Kafane, Prijevoz putnika i robe, Prevoz putnika u drumskom saobraćaju, Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju, Prevoz robe u drumskom saobraćaju, Pretovar tereta, Skladišta i stovarišta, Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, Ostale poslovne djelatnosti, d.n., Djelatnost škola za vozače, Ostale uslužne djelatnosti, d.n., 

U okviru obavljanja poslova vanjskotrgovinskog prometa na poslovima uvoza, izvoza i pružanju svih vrsta usluga. Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu obavljati slijedeće djelatnosti: Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, usluge međunarodnog transporta roba i putnika, druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agenciske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, ugostiteljske i turističke usluge, zastupanje inostranih firmi i konsignacija, izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranim licima u BiH, druge usluge i strukture registrovanih djelatnosti. Društvo samostalno i bez ograničenja stupa u pravni promet u okviru upisanih djelatnosti i odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost). Osnivač i direktor Društva Senada Mujanović i član uprave Meho Mujanović, oboje iz Živinica, isto Društvo zastupaju i predstavljaju kako u zemlji tako i u inostranstvu bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-331/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000475 od 8. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke osnivača Mustafić Muharema donosi se Odluka o usklađivanju adrese Društva, shodno Odluci Općine Srebrenik o promjeni naziva ulica, tako da je nova adresa Društva: Gradina d.o.o. Srebrenik, Bosne Srebrne bb. Istovremeno adresa osnivača iz istog osnova glasi: Mustafić Muharem, Ibrahima Cvike bb. Usklađuje se djelatnost Društva sa standadnom klasifikacijom djelatnosti. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-332/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000541 od 11. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Osnivača D.o.o. "Max-prom Gubaljević" Gradačac od 29. 2. 2008. godine osnovana je Podružnica društva. 

Podružnica posluje pod nazivom D.o.o, "Max-prom Gubaljević" Gradačac Podružnica" Špedicija DAG Brod. Sjedište Podružnice je u Brodu, na poslovnoj adresi Krajiških brigada. Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice u pravnom prometu u zemlji u okviru upisane djelatnosti Podružnice je Gaković Igor iz Broda, koji zastupanje vrši bez ograničenja ovlaštenja u okviru djelatnosti Podružnice. Djelatnost Podružnice identična je upisanoj djelatnosti Društva. 

Društvo je izvršilo dopunu djelatnosti u unutrašnjem prometu sa poslovima: Prerada čaja i kafe i Djelatnost drugih posrednika u prometu, kao i uskladilo djelatnost sa Klasifikacijom djelatnosti. 

Društvo je imenovalo zamjenika direktora, tako da su za zastupanje Društva ovlašteni direktor Gubaljević Midhat i zamjenik direktora Gubaljević Mina, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti. 

Drugi elementi registracije Društva matični registarski broj 1-1177, ostaju nepromijenjeni. 

(SR-333/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000414 od 7. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"Direkcija za izgradnju" d.o.o. za inženjering i usluge Tuzla uskladila je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Društva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.) i ukupne djelatnosti, koje su nepromijenjene u odnosu na ranije upisane, usklađene su sa KD. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-334/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000539 od 11. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osniva se "StreetMedia" d.o.o. Tuzla. Skraćeni naziv firme: "StreetMedia" d.o.o. Sjedište Društva: Tuzla, Rudarska 61. Osnivači su Sinanović Emina i Perkić Sanela, iz Tuzle, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. U osnovnom kapitalu osnivači učestvuju sa jednakim udjelima (po 1.000,00 KM, ili po 50%). Djelatnosti Društva: Izdavanje knjiga, Izdavanje novina, Izdavanje časopisa i sličnih periodičnih publikacija, Izdavanje zvučnih zapisa, Ostala izdavačka djelatnost, Štampanje novina, Štampanje, d.n., Knjigovezački radovi, Pripremne djelatnosti u vezi sa štampanjem, Pomoćne djelatnosti u vezi sa štampanjem, Umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa, Umnožavanje (reprodukcija) video zapisa, Umnožavanje (reprodukcija) računarskih zapisa, Posredništvo u trgovini motornim vozilima, Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Posredništvo u trgovini motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odjećom, Trgovina na veliko obućom, Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radiotelevizijskim uređajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom, Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremomjmpvina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, Ostala trgovina na veliko isključivo za sopstveni račun, Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odjećom, Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, Trgovina na malo namještajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim priborom, Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, Trgovina na malo časovnicima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, Trgovina na malo sportskom opremom, Trgovina na malo igrama i igračkama, Trgovina na malo cvijećem, Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, Ostala trgovina na malo van prodavnica, Popravka radio i televizijskih aparata, Popravka ostalih električnih aparata za domaćinstvo, Popravka časovnika i nakita, Popravka, d.n., Prevoz robe u drumskom saobraćaju, Skladišta i stovarišta, Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, Telekomunikacije, Finansijski zakup (lizing), Agencije za nekretnine, Iznajmljivanje automobila, Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući i računare, Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n., Pružanje konsultantskih usluga u vezi sa računarskom opremom (hardverom), Izrada softvera, Ostale konsultantske usluge i izrada softvera, Obrada podataka, Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi, savjetodavni poslovi u vezi s porezom, Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, Poslovni i menadžment konsalting, Tehničko ispitivanje i analiza, Priređivanje sajmova, Ostale usluge reklame i propagande, Posredovanje u zapošljavanju, Čišćenje objekata, Fotografske usluge, Usluge pakovanja, Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, Ostale poslovne djelatnosti, d.n., Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n., Filmska i video proizvodnja, Filmska i video distribucija, Prikazivanje filmova, Radio i televizijske djelatnosti, Umjetničko i književno stvaralaštvo i scenska umjetnost, Djelatnost objekata za kulturne priredbe, Vašarske djelatnost i djelatnosti zabavnih parkova, Ostale zabavne djelatnosti, d.n., Djelatnost novinskih agencija, Djelatnost sportskih objekata i stadiona, Ostale sportske djelatnosti, Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., Djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, Ostale uslužne djelatnosti, d.n., Vanjska trgovina neprehrambenim i prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, Ugovaranje dugoročne proizvodne kooperacije sa stranim licima, Zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladišta), Usluge međunarodnog drumskog transporta roba i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.), Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, Druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Uprava Društva je direktor Društva Perkić Sanela, koja je, kao i osnivač Sinanović Emina, ovlaštena za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju. 

(SR-335/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000471 od 2. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz "ORTO-PHYSICAL" d.o.o. za trgovinu, usluge, export-import Tuzla istupio je osnivač Žigić Nasiha, a Društvu je pristupio Kapidžić Emir, koji je jedini osnivač Društva, sa udjelom od 2.000,00 KM, ili 100%. Društvo je uskladilo djelatnosti u unutarnjem poslovanju sa KD i dopunilo djelatnosti, kako slijedi: Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima (isključivo trgovina na veliko ortopedskim pomagalima). Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-336/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000513 od 9. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"REMIKS-MONT" d.o.o. za građevinarstvo i usluge, Lukavac promijenilo je adresu sjedišta Društva, tako da je kao nova adresa sjedište Društva (umjesto Lukavac, Kruševica bb) upisano: Lukavac, ul. 9. maja bb. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-337/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000124 od 10. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Statuta Društva za trgovinu i usluge "AJAX" d.o.o. Srebrenik, potvrđen od strane notara Kemala Avdića iz Srebrenika OPU broj 169/2008 od 18. 1. 2008. godine vrši se upis izmjene adrese sjedišta Društva i usklađivanje sa Klasifikaciojom djelatnosti Bosne i Hercegovine. Nova adresa sjedišta Društva je: Srebrenik, Dedići 47. Djelatnosti Društva u unutarnjem poslovanju su: 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju. 

U vanjskotrgovinskom poslovanju Društvo će obavljati djelatnosti u okviru djelatnosti koje obavlja u unutrašnjem prometu. 

(SR-338/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000462 od 27. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke broj 02/08 od 14. 3. 2008. godine, Sarajlić Eldina iz Gračanice razrješava se dužnosti direktora "Duzan" d.o.o za proizvodnju, usluge i promet Gračanica, Pribava bb, na lični zahtjev. Odlukom broj 03/2008 od 14. 3. 2008. godine, na dužnost direktora imenuje se Duzan Aldijana iz Gračanice, Pribava bb, koja predstavlja i zastupa Društvo u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju bez ograničenja. 

(SR-339/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000050 od 26. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "JUMBAP-198" Živinice uskladilo je djelatnost u unutarnjem poslovanju Društva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.). 

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "JUMBAP-198" Živinice promijenilo je ulicu u sjedištu firme, tako da je sjedište firme u ulici Živiničke ose D-21 u Živinicama. 

Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-340/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000385 od 27. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

GRAĐEVINAR d.o.o. Gračanica 

Vrši se usklađivanje djelatnosti sa novom klasifikacijom. 

Djelatnost Društva je: Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, Visokogradnja, izgradnja objekata niskogradnje, Izgradnja objekata niskogradnje, Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, Izgradanja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, Izgradanja hidrograđevinskih objekata, Održavanje hidrograđevinskih objekata, Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, Postavljanje električnih instalacija i opreme, Izolacioni radovi, Postavljanje cijevnih instalacija, Ostali instalacioni radovi, Fasadni i štrukaturni radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Farbarski radovi, Staklarski radovi, Ostali završni radovi, Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko sa ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijski uređajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, prijevoz robe u drumskom saobraćaju, ostale uslužne djelatnosti d.n. 

(SR-341/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000281 od 13. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"FAJOL" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Lukavac razriješilo je dužnosti direktora Beganović Jasminu, a za novog direktora je imenovan Ibrakić Adem, Lukavac, Gornja Dobošnica, koji je ovlašten za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-342/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000396 od 27. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"REMEX" d.o.o. za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge Tuzla razriješilo je dužnosti direktora Društva Mešković Redžvela, a za novog direktora je imenovan Sprečić Elis, koji je, kao i osnivač Mešković Redžvel, ovlašten za zastupanje Društva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvršeno i usklađivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-343/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000315 od 25. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz "LAFAT KOMERC" d.o.o. za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge Kalesija istupio je osnivač Društva Lović Fikret, Kalesija, koji je svoj udio - osnivački ulog u visini od 2.000,00 KM u novcu ili 100,00% ukupnog osnovnog kapitala Društva, ustupio Lović Adnan, Kalesija. Dužnosti direktora Društva razriješen je Lović Fikret, a za novog direktora je imenovan Lović Adnan, koji je ovlašten za zastupanje Društva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvršeno i usklađivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-344/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000349 od 21. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"DEMA COMERC" d.o.o. za proizvodnju, uslužne djelatnosti, spoljnu i unutrašnju trgovinu Lukavac usklađuje djelatnosti u unutarnjem poslovanju društva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.) i dopunilo djelatnosti Društva u unutarnjem poslovanju, slijedećim djelatnostima: oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja keramičkih sanitarnih uređaja, proizvodnja keramičkih pločica i podnih ploča, proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za građevinarstvo od pečene gline, proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe, proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe, proizvodnja gotove betonske smjese, proizvodnja vlaknastih i zacementiranih proizvoda, proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena, sječenje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, osnovni mašinski radovi, rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, visokogradnja, izgradnja objekata niskogradnje, održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, izgradnja hidrograđevinskih objekata, održavanje hidrograđevinskih objekata, ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, postavljanje lektričnih instalacija i opreme, izolacioni radovi, postavljanje cijevnih instalacija, ostali instalacioni radovi, fasadni i štrukaturni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski radovi, staklarski radovi, ostali završni radovi, iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, pretovar tereta, stvaranje novih nekretnina za prodaju, kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun, iznajmljivanje nekretnina za sopstveni račun, agencije za nekretnine, upravljanje nekretninama preko posrednika, iznajmljivanje automobila, iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, poslovni i menadžment konsalting, arhitektonske i inženjerijske djelatnosti i tehničko savjetovanje, čišćenje objekata, ostale poslovne djelatnosti, d.n. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-345/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000122 od 25. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

1. Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta br. 40/07 od 31. 12. 2007. godine usklađuje se djelatnost DOO "Birparić" Banovići upisana u Registru Kantonalnog suda u Tuzli Rješenjem br. U/I-3267/00 od 2. 12. 2000. godine, sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u BiH, tako da nakon usklađivanja djelatnost Društva glasi: 

01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.240 Uzgoj peradi, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.251 Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, 02.012 Iskorištavanje, 05.011 Ulov ribe na moru, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 15.11 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.12 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i zečijeg mesa, 15.20 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.51 15.510 Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira, 15.52 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.61 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.810 Proizvodnja hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, 15.85 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna, 15.86 15.860 Prerada čaja i kafe, 15.982 Proizvodnja osvježavajućih pića, 18.10 18.100 Proizvodnja kožne odjeće, 18.221 Proizvodnja ostale spoljašnje odjeće, sem šivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale spoljašnje odjeće, šivene po mjeri, 19.20 19.200 Proizvodnja kofera, ručnih torbi i sličnih proizvoda, sedlarskih i saračkih proizvoda, 21.23 21.230 Proizvodnja kancelarijskog materijala od hartije, 22.22 22.220 Štampanje, d.n., 22.23 22.230 Knjigovezački radovi, 25.22 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 28.51 28.510 Površinska obrada i presvlačenje metala, 28.52 28.520Osnovni mašinski radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.31 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.32 45.320 Izolacioni radovi, 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.41 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.20 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikala, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvanom građom i građevinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.23 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.25 51.250 Trgovina naveliko sirovim duhanom, 51.39 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radiotelevizijskim uređajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.51 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i gradevinarstvo, 51.8351.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.84 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.8651.86 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za sopstveni račun, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.45 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo časovnicima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo van prodavnica, 55.30 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.51 55.510 Kantine, 60.211 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.22 60.220 Taksi prevoz, 60.23 60.230 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 63.11 63.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladišta i stovarišta, 71.10 71.100 Iznajmljivanje automobila, 74.12.74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.20 74.200 Arhitektonske i inženjerijske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.82 74.820 Usluge pakovanja, 80.41 80.410 Djelatnost škola za vozače, 92.12 92.120 Filmska i video distribucija, 93.02 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje, 95.00 95.000 Djelatnosti domaćinstava kao poslodavaca osoblju za održavanje domaćinstva. 

Svi ostali upisi u registarskom ulošku br.1-10328 ostaju nepromijenjeni. 

(SR-346/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000433 od 4. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz "TIM UNION" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla istupili su osnivači Društva Tomić Zvjezdan i Turbić Mirza, a kao osnivač Društvu je pristupio Tomić Drago iz Tuzle. Tomić Zvjezdan i Turbić Mirza, koji su istupili iz Društva, svoje udjele - osnivačke uloge u visini od po 1.000,00 KM u novcu ili 50% ukupnog osnovnog kapitala Društva, ustupili su Tomić Dragi, koji je pristupio Društvu kao osnivač i čiji udio u Društvu sada iznosi 2.000,00 KM, ili 100%. Dužnosti direktora Društva razriješen je Tomić Zvjezdan, a dužnosti komercijalnog direktora Društva razriješen je Turbić Mirza. Za novog direktora - upravu Društva imenovan je Tomić Drago, koji je ovlašten da zastupa Društvo u svim poslovima unutrašnjeg i vanjskotrgovinskog prometa - bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvršeno i usklađivanje djelatnosti Društva sa KD. 

(SR-347/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000419 od 2. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz "RATKOVIĆI" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Čelić, Ratkovići, istupio je osnivač Društva Ahmetović Ševala, a kao osnivač Društvu je pristupio Ahmetović Jasmin iz Ratkovića, koji je jedini osnivač Društva, sa udjelom od 2.000,00 KM, ili 100%. Dužnosti direktora razriješena je Ahmetović Ševala, a za novog direktora je imenovan Ahmetović Jasmin, koji je ovlašten za zastupanje Društva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja. Društvo je uskladilo djelatnosti u unutarnjem poslovanju Društva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.) i dopunilo djelatnosti Društva u unutarnjem poslovanju, slijedećim djelatnostima: Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, Poljoprivredne apoteke, Skladišta i stovarišta, Pogrebne i prateće djelatnosti. Ujedno su brisane djelatnosti: uzgoj i zaštita šuma, iskorištavanje šuma, šumarske usluge. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-348/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000418 od 2. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"TESCO" d.o.o. privredno društvo za proizvodnju, promet, trgovinu i usluge Tuzla promijenilo je adresu sjedišta Društva, tako da se kao nova adresa sjedišta Društva (umjesto Tuzla, Stupine B-6) upisano: Tuzla, Aleja Alije Izetbegovića 2. Društvo je uskladilo djelatnosti u unutarnjem poslovanju Društva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.) i dopunilo djelatnosti Društva u unutarnjem poslovanju, slijedećim djelatnostima: proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa, oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, osnovni mašinski radovi, proizvodnja brava i okova, proizvodnja ambalaže od lakih metala, proizvodnja žičanih proizvoda, proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, ostale poslovne djelatnosti, d.n. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-349/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000422 od 3. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"NGH" EXPORT-IMPORT d.o.o. za mašinogradnju i posredovanje u prometu Tuzla uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Društva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.) i dopunilo djelatnosti Društva u unutarnjem poslovanju, slijedećim djelatnostima: Iskorišćavanje voda za poljoprivredu, Uređivanje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina, Ostale poljoprivredne usluge, Vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, Vađenje šljunka i pijeska, Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n., Proizvodnja rezane građe, sem nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa, Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacionog pribora, Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za građevinarstvo od pečene gline, Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe, Proizvodnja gotove betonske smjese, Proizvodnja vlaknastih i zacementiranih proizvoda, Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena, Sječenje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n., Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha, Površinska obrada i presvlačenje metala, Osnovni mašinski radovi, Proizvodnja sječiva, Proizvodnja alata, Proizvodnja brava i okova, Proizvodnja ambalaže od lakih metala, Proizvodnja žičanih proizvoda, Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., Proizvodnja mašina za metalurgiju, Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namjene, d.n., Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije električne energije, Proizvodnja električne opreme za motore i vozila, d.n., Proizvodnja ostale električne opreme, d.n., Proizvodnja instrumenata i uređaja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, sem opreme za upravljanje industrijskim procesima, Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima, Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, Proizvodnja hidroelektrične energije, Proizvodnja električne energije iz drugih izvora, Prenos električne energije, Distribucija i prodaja električne energije, Proizvodnja gasa, Distribucija i prodaja gasovitih goriva distributivnom mrežom, Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom, Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode, Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, Izgradnja hidrograđevinskih objekata, Održavanje hidrograđevinskih objekata, Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, Postavljanje lektričnih instalacija i opreme, Izolacioni radovi, Ostali instalacioni radovi, Fasadni i štrukaturni radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Ostali završni radovi, Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, Cjevovodni transport, Pretovar tereta, Skladišta i stovarišta, Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, Telekomunikacije, Stvaranje novih nekretnina za prodaju, Kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun, Iznajmljivanje nekretnina za sopstveni račun. Upravljanje nekretninama preko posrednika, Iznajmljivanje automobila, Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., Pružanje konsultantskih usluga u vezi sa računarskom opremom (hardver), Izrada softvera, Ostale konsultantske usluge i izrada softvera, Obrada podataka, Izrada i upravljanje bazama podataka, Poslovni i menadžment konsalting, Arhitektonske i inženjerijske djelatnosti i tehničko savjetovanje, Tehničko ispitivanje i analiza, Čišćenje objekata, Ostale poslovne djelatnosti, d.n., Prikupljanje i obrada otpadnih voda, Prikupljanje i obrada ostalog otpada, Sanitarne i druge djelatnosti. 

(SR-350/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000596 od 25. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"FIN-CONSULT" d.o.o. za finansijsko-računovodstveni i upravljački consulting, Tuzla, Armije RBiH 15, izvršilo je upis osnivanja podružnice i uskladđivanje djelatnosti sa KD. Društvo je osnovalo podružnicu pod nazivom "FIN-CONSULT" d.o.o. za finansijsko-računovodstveni i upravljački consulting, Tuzla, Podružnica "BD" Brčko Distrikt, sa sjedištem u Brčkom, Meše Selimoviča bb. Djelatnosti Podružnice su u okviru registrovanih djelatnosti Društva. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Podružnice je Kalić Ismet, direktor Društva i ujedno rukovodilac Podružnice, bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju. Društvo je izvršilo usklađivanje djelatnosti u unutarnjem poslovanju sa Klasifikacijom djelatnosti BiH. Ostali upisi ostali su nepromijenjeni. 

(SR-351/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000517 od 2. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osniva se "MIRVAD COMPANY" d.o.o. za trgovinu, prevoz i usluge Gradačac. Skraćeni naziv firme: "MIRVAD COMPANY" d.o.o. Sjedište Društva: Gradačac, Kerep, Kerepski put bb. Osnivač je Halilović Mirvad, Gradačac, Međiđa Donja, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. Djelatnosti Društva: vađenje šljunka i pijeska, osnovni mašinski radovi, proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, trgovina motornih vozila na veliko, trgovina motornih vozila na malo, posredništvo u trgovini motornim vozilima, održavanje i popravak motornih vozila, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, trgovina na veliko živim životinjama, trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, trgovina na veliko sirovim duhanom, trgovina na veliko voćem i povrćem, trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko odjećom, trgovina na veliko obućom, trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radiotelevizijskim uređajima, trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko drvetom, trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko ostacima i otpacima, trgovina na veliko alatnim mašinama, trgovina na veliko mašinama za, rudarstvo i građevinarstvo, trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom, trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, trgovina na veliko isključivo za sopstveni račun, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo voćem i povrćem, trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, trgovina na malo alkoholom i drugim pićima, trgovina na malo proizvodima od duhana, ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo odjećom, trgovina na malo obućom i predmetima od kože, trgovina na malo namještajem, trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim priborom, trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, trgovina na malo časovnicima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, trgovina na malo sportskom opremom, trgovina na malo igrama i igračkama, trgovina na malo cvijećem, trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, trgovina na malo na tezgama i pijacama, ostala trgovina na malo van prodavnica, restorani, barovi, bifei (buffet), kafane, kantine, ketering, prevoz putnika u drumskom saobraćaju, taksi prevoz, ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju, prevoz robe u drumskom saobraćaju, skladišta i stovarišta, ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, iznajmljivanje automobila, iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, tehničko ispitivanje i analiza, usluge pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, d.n., djelatnost škola za vozače, vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, ugovaranje dugoročne proizvodne kooperacije sa stranim licima, usluge međunarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Uprava Društva je direktor Društva Halilović Mirvad, koji je, kao i osnivač Halilović Mirvad, ovlašten za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjakom prometu, bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju. 

(SR-352/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000307 od 12. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Nadzornog odbora "Vegafruit d.o.o. B. Mala, Doboj-Istok (broj 01.26/08 od 9. 1. 2008. g.) izvršeno je usklađivanje djelatnost ovog Društva u unutrašnjem prometu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti ("Službeni glasnik BiH" br. 84/06). Djelatnosti Društva u vanjskom prometu ostaju nepromijenjene. 

(SR-353/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000014 od 22. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"LUIS" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla osnovalo je poslovnu jedinicu koja će poslovati pod firmom Društva i nazivom, kako slijedi: "LUIS" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla, POSLOVNA JEDINICA br. 3. Sjedište Poslovne jedinice: Bijeljina, Stefana Dečanskog 254. Poslovna jedinica će obavljati djelatnosti u okviru upisanih djelatnosti Društva, kako slijedi: proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, ostali završni radovi, trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom. Poslovnu jedinicu u poslovanju sa trećim licima zastupa i predstavlja Gajić Dragan, direktor Društva, ujedno rukovodilac Poslovne jedinice, bez ograničenja ovlaštenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvršeno i usklađivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-354/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000061 od 23. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osniva se "AVANGARDA" d.o.o. za trgovinu, promet i usluge Gradačac. Skraćeni naziv Društva: "AVANGARDA" d.o.o. Gradačac. Sjedište Društva: Gradačac, Branilaca grada bb. Osnivač je Sahačić Adnan, Gradačac, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. Djelatnosti Društva glase: trgovina motornih vozila na veliko, trgovina motornih vozila na malo, posredništvo u trgovini motornim vozilima, održavanje i popravak motornih vozila, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, posredništvo u trgovini motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, održavanje i popravak motocikala, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, trgovina na veliko živim životinjama, trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, trgovina na veliko sirovim duhanom, trgovina na veliko voćem i povrćem, trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko odjećom, trgovina na veliko obućom, trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio televizijskim uređajima, trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko drvetom, trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko ostacima i otpacima, trgovina na veliko alatnim mašinama, trgovina na valiko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom, trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, ostala trgovina na veliko isključivo za sopstveni račun, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo voćem i povrćem, trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, trgovina na malo alkoholom i drugim pićima, trgovina na malo proizvodima od duhana, ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo odjećom, trgovina na malo obućom i predmetima od kože, trgovina na malo namještajem, trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim priborom, trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, trgovina na malo časovnicima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, trgovina na malo sportskom opremom, trgovina na malo igrama i igračkama, trgovina na malo cvijećem, trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, trgovina na malo na tezgama i pijacama, ostala trgovina na malo van prodavnica, popravka radio i televizijskih aparata, popravka ostalih električnih aparata za domaćinstvo, popravka časovnika i nakita, popravka, d.n., restorani, barovi, bifei (buffet), kafane, prevoz putnika u drumskom saobraćaju, taksi prevoz, ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju, prevoz robe u drumskom saobraćaju, skladišta i stovarišta, ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., iznajmljivanje automobila, iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući i računare, iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n., pružanje konsultantskih usluga u vezi sa računarskom opremom (hardverom), izrada softvera, ostale konsultantske usluge i izrada softvera, računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi, savjetodavni poslovi u vezi s porezom, poslovni i menadžment konsalting, usluge pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, d.n., filmska i video proizvodnja, filmska i video distribucija, djelatnost objekata za kulturne priredbe, vašarske djelatnost i djelatnosti zabavnih parkova, ostale zabavne djelatnosti, d.n., frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje, djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, ugovaranje dugoročne proizvodne kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladišta), ugostiteljske i turističke usluge, usluge međunarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Društvo zastupa direktor Sahačić Adnan, koji je ovlašten za zastupanje Društva, bez ograničenja ovlaštenja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju. 

(SR-355/08-T) 

ZENICA 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi "EUROCAR" d.o.o. Usora, Žabljak bb, Usora, od 13. 5. 2008. godine, koju zastupa direktor Društva Čolić Damir iz Tešnja, Kralja Tvrtka bb, Jelah, u predmetu upisa u sudski registar osnivanje Društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Fedeacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 16. 5. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa "EUROCAR" d.o.o. Usora, Žabljak bb, Usora, sa podacima: 

Firma: "EUROCAR" d.o.o. Usora 

Skraćena oznaka firme: "EUROCAR" d.o.o. Usora 

Sjedište: Žabljak bb, Žabljak, Usora 

MBS: 43-01-0131-08 

JIB: 4218626220002 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju d.o.o., broj OPU-1128/08 od 12. 05. 2008. godine (notar Brkić Selim - Tešanj) 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Čolić Damir 

Adresa: Kralja Tvrtka bb, Jelah 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Čolić Damir 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Čolić Damir, direktor, bez ograničenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladišta i stovarišta, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-002306 

16. maja 2008. godine 

Zenica 

(SR-196/08-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Enida Hadžiomerović, odlučujući po prijavi subjekta upisa Prometno društvo "ČAGO" d.o.o. Zenica, Fra Grge Martića 11, Zenica, od 19. 2. 2008. godine, koju zastupa direktor Društva Pašalić Enes iz Zenice, Ćire Truhelke 8C, u predmetu upisa brisanje Podružnice "ČAGO" Prometno društvo d.o.o. Zenica-Podružnica Bihać, Ferhad-paše Sokolovića 5, Bihać, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 8. 4. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Prometno društvo "ČAGO" d.o.o. Zenica, Fra Grge Martića 11, Zenica, upisane su promjene: brisanje Podružnice "ČAGO" Prometno društvo d.o.o. Zenica-Podružnica Bihać, Ferhad-paše Sokolovića 5. 

Broj 043-0-Reg-08-000797 

8. aprila 2008. godine 

Zenica 

(SR-197/08-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi Privredno društvo za proizvodnju, montažu, usluge i promet N.B.N d.o.o. Zenica, Stjepana Radića 4 (Hotel"Rudar"), od 3. 1. 2008. godine, koju zastupa direktor Društva Bureković Hajra iz Zenice, Ćire Truhelke 2, u predmetu upisa u sudski registar promjena sjedišta i usklađivanje djelatnosti Društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 14. 1. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Privredno društvo za proizvodnju, montažu, usluge i promet N.B.N d.o.o. Zenica, Stjepana Radića 4 (Hotel "Rudar"), upisane supromjene: promjena sjedišta i usklađivanje djelatnosti Društva, pa je subjekat upisa nakon izvršenih promjena, sa podacima: 

Firma: Privredno društvo za proizvodnju, montažu, usluge i promet N.B.N. d.o.o. Zenica 

Skraćena oznaka firme: N.B.N. d.o.o. Zenica 

Sjedište: Travnička cesta 26, Zenica, Zenica 

MBS: 1-9662 JIB: 4218560020007 Pravni osnov upisa: 

Odluka o promjeni sjedišta i usklađivanje djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa, broj OPU-1383/2007 od 31. 12. 2007. godine i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva, broj OPU-1384/2007 od 31. 12. 2007. godine 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja čelične buradi i sličnih posuda od čelika, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, ?8 740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.710 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo, 29.720 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, 36.150 Proizvodnja madraca, 36.220 Proizvodnja nakita i sličnih predmeta, d.n., 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije), 36.620 Proizvodnja metli i četki, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili oprere, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgcn ina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na vel iko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo šalovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.740 Popravak, d.n., 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.500 Posredovanje u zapošljavanju, 74.700 Čišćenje objekata. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

UVOZ i IZVOZ robe iz registrovane djelatnosti: 

Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-000004 

14. januara 2008. godine 

Zenica 

(SR-198/08-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi subjekta upisa Trgovačko uslužno društvo "M I M O" Zenica d.o.o., Maršala Tita 1, Zenica, od 17. 3. 2008. godine, koju zastupa punomoćnik-advokat Sean Spahić iz Zenice, Safvet-bega Bašagića 4a, u predmetu upisa u sudski registar promjena adresnih podataka osnivača, povećanje broja osnivača, povećanje osnovnog kapitala i usklađivanje djelatnosti Društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 1. 4. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Trgovačko uslužno društvo "MIMO" Zenica d.o.o., Maršala Tita 1, Zenica, upisane su promjene: promjena adresnih podataka osnivača, povećanje broja osnivača, povećanje osnovnog kapitala i usklađivanje djelatnosti Društva, pa je subjekat upisa nakon izvršenih promjena, sa podacima: 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

Kukolj Mirnes, I Zeničke brigade 9, Zenica 

Kukolj Šefik, Crkvice 13b, Zenica 

Kukolj Senada, Crkvice 13b, Zenica 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 75.000,00 

Uplaćeni kapital: 75.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač    Ugovoreni kapital    Procenat 

Kukolj Mirnes    25.000,00    33,30% 

Kukolj Šefik    25.000,00    33,30% 

Kukolj Senada    25.000,00    33,30% 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.220 Kampovi i logorišta, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 65.210 Finansijski zakup (lizing), 65.230 Ostalo finansijsko posredovanje, d.n., 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.400 Reklama i propaganda, 74.500 Posredovanje u zapošljavanju, 74.700 Čišćenje objekata, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

- UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti, 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-001174 

1. aprila 2008. godine 

Zenica 

(SR-199/08-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Enida Hadžiomerović, odlučujući po prijavi Društvo za trgovinu i usluge "SOBO Bau" d.o.o. Žepče, Vašarište 19, Žepče, od 9. 4. 2008. godine, koju zastupa direktor Društva Sogolj Daniel, Gelsenkirchen, Uckendorfer Strasse 254, u predmetu upisa osnivanje Društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 5. 5. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa Društvo za trgovinu i usluge "SOBO Bau" d.o.o. Žepče, Vašarište 19, Žepče, sa podacima: 

Firma: Društvo za trgovinu i usluge, "SOBO Bau" d.o.o. Žepče 

Skraćena oznaka firme: "SOBO Bau" d.o.o. Žepče 

Sjedište: Vašarište 19, Žepče, Žepče 

MBS: 43-01-0124-08 

JIB: 4218625090008 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju d.o.o., broj OPU-499/08 od 18. 3. 2008. godine i Ispravka Odluke o osnivanju d.o.o., broj 499/08 od 21. 4. 2008. godine (notar Senad Hasanić - Zavidovići) 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Sogolj Daniel 

Adresa: Gelsenkirchen, Uckendorfer Strasse 254, GERMANY 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Sogolj Daniel 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Sogolj Daniel, direktor, bez ograničenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

01.412 Uređivanje i održavanje parkova, zelenila i rekreacionih površina, 02.012 Iskorištavanje šuma, 14.110 Vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, 14.210 Vađenje šljunka i pijeska, 14.500 Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n., 15.982 Proizvodnja osvježavajućih pića, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za domaćinstvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.510 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod, 17.600 Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina, 17.710 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa, 17.720 Proizvodnja pletenih i kukičanih pulovera, jakni i sličnih proizvoda, 18.100 Proizvodnja kožne odjeće, 18.210 Proizvodnja radne odjeće, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, osim šivene po mjeri, 18222, Proizvodnja ostale vanjske odjeće, šivene po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odjeće za dojenčad i malu cjecu i sportske odjeće, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.100 Štavljenje i obrada kože, 19.301 Serijska proizvodnja obuće, 19.302 Proizvodnja obuće po narudžbi i u malim serijama, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elenenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih maja, 25.230 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena, 26.700 Sječenje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, , 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, 37.100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i i nazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini pecijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranin prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 64.200 Telekomunikacije, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekretnine, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.500 Posredovanje u zapošljavanju, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.410 Djelatnost škola za vozače, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje, 93.030 Pogrebne i prateće djelatnosti, 93.040 Djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

UVOZ i IZVOZ robe iz registrirane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-001801 

5. maja 2008. godine 

Zenica 

(SR-200/08-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi "BRAĆKAN" d.o.o. Jelah-Tešanj, Husein-kapetana Gradaščevića bb, Jelah-Tešanj, od 17. 03. 2008. godine, koju zastupa direktor Društva Braćkan Sulejman iz Tešnja, Logobare bb, u predmetu upisa osnivanje Društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 3. 4. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa "BRAĆKAN" d.o.o. Jelah-Tešanj, Husein-kapetana Gradaščevića bb, Jelah-Tešanj, sa podacima: 

Firma: "BRAĆKAN" d.o.o. Jelah-Tešanj 

Skraćena oznaka firme: "BRAĆKAN" d.o.o. Jelah-Tešanj 

Sjedište: Husein-kapetana Gradaščevića bb, Jelah, Tešanj 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju d.o.o., broj OPU-545/08 od 13. 3. 2008. godine (notar Brkić Selim iz Tešnja) 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Braćkan Sulejman 

Adresa: Logobare bb, Tešanj 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 10.000,00 

Uplaćeni kapital: 10.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Braćkan Sulejman 

Ugovoreni kapital: 10.000,00 

Procenat: 100,00% 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Braćkan Sulejman, direktor, bez ograničenja 

Vehab Edina, zamjenik direktora bez ograničenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-001180 

3. aprila 2008. godine 

Zenica 

(SR-201/08-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Enida Hadžiomerović, odlučujući po prijavi subjekta upisa "WAN LI" Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Maglaj, Robna kuća, Odjeljenje broj 9, Maglaj, od 5. 5. 2008. godine, koju zastupa punomoćnik-advokat Ljubović Bakir iz Zenice, Masarykova 48, u predmetu upisa u sudski registar osnivanje 

Podružnice "WAN LI" društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Maglaj, Podružnica Lukavac, Trg Bremena bb, Lukavac, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 13. 5. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa "WAN LI" Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Maglaj, Robna kuća, Odjeljenje broj 9, Maglaj, upisane su promjene: osnivanje Podružnice "WAN LI" društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Maglaj, Podružnica Lukavac, Trg Bremena bb, Lukavac, pa je subjekat upisa nakon izvršenih promjena, sa podacima: 

Firma: "WAN LI" DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO MAGLAJ 

Skraćena oznaka firme: "WAN LI" d.o.o. Maglaj 

Sjedište: Robna kuća, Odjeljenje broj 9, Maglaj, Maglaj 

MBS: 1-8830 

JIB: 4200053190000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Podružnice, broj OPU- 743/08 od 7. 4. 2008. godine (notar Senad Hasanić - Zavidovići) 

Odluka o usklađivanju podataka od značaja za pravni promet, broj OPU-742/08 od 7. 4. 2008. godine (notar Senad Hasanić - Zavidovići) 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Chen Wei 

Adresa: Zhejiang, Qintiang 21, CHINA 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Chen Wei 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Chen Wei, direktor, bez ograničenja 

Xu Yonghua, zamjenik direktora, bez ograničenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za domaćinstvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 18.230 Proizvodnja rublja, 18242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanj e u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na vel iko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dječija i omladinska odmarališta, 55.234 Ostali smještaj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 60.300 Cjevovodni transport. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

PODRUŽNICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "WAN LI" društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Maglaj, Podružnica Žepče 

Poreski podbroj: 4200053190026 

Sjedište: Sarajevska bb, Žepče, opština: Žepče 

Akt o osnivanju Podružnice: Odluka o osnivanju Podružnice, broj: 37-CW/04 od 15. 7. 2004. godine 

Djelatnost Podružnice 

U okviru registrovane djelatnosti Društva. 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice 

Chen Wei, putna isprava: G 13088226, datum i mjesto izdavanja: 19. 7. 2005. g. Zhejiang, rukovodilac Podružnice, bez ograničenja 

Naziv: "WAN LI" društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Maglaj, Podružnica Lukavac 

Poreski podbroj: 4200053190034 

Sjedište: Trg Bremena bb, Lukavac, opština: Lukavac 

Akt o osnivanju Podružnice: Odluka o osnivanju Podružnice, broj OPU-743/08 od 7. 4. 2008. godine 

Djelatnost Podružnice 

U okviru registrovane djelatnosti Društva. 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice 

Chen Wei, putna isprava G 13088226, datum i mjesto izdavanja: 19. 7. 2005. g., Zhejiang, rukovodilac Podružnice, bez ograničenja 

Broj 043-0-Reg-08-002208 

13. maja 2008. godine 

Zenica 

(SR-202/08-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi subjekta upisa Trgovačko društvo "STRONG AUTO" d.o.o. Zenica, Kamberovića čikma 6, Zenica, od 27. 3. 2008. godine, koju zastupa direktor Društva Huseinspahić Sanela iz Zenice, Bulevar Kulina bana 4, u predmetu upisa u sudski registar osnivanje Podružnice pod nazivom: Trgovačko društvo "STRONG AUTO" d.o.o. Zenica, Podružnica-poslovna jedinica Kakanj, Branilaca bb, Kakanj, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 7. 5. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Trgovačko društvo "STRONG AUTO" d.o.o. Zenica, Kamberovića čikma 6, Zenica, upisuje se osnivanje Podružnice pod nazivom: Trgovačko društvo "STRONG AUTO" d.o.o. Zenica, Podružnica-poslovna jedinica Kakanj, Branilaca bb, Kakanj, pa je subjekat upisa, sa podacima: 

Firma: Trgovačko društvo "STRONG AUTO" d.o.o. Zenica 

Skraćena oznaka firme: "STRONG AUTO" d.o.o. Zenica 

Sjedište: Kamberovića čikma 6, Zenica, Zenica 

MBS: 1-9434 

JIB: 4218519810000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Podružnice u Kaknju, broj OPU-2041/08 od 25. 3. 2008. godine (notar Marinko Terzić iz Zenice), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću, broj OPU-2040/08 od 25. 3. 2008. godine (notar Marinko Terzić) 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Horić Jasmin 

Adresa: Horić Jasmin, Kamberovića čikma 6, Zenica 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Horić Jasmin 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Huseinspahić Sanela, direktor, bez ograničenja ovlaštenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 29.140 Proizvodnja ležaja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata, 31.400 Proizvodnja akumulatora, primarnih ćelija i primarnih baterija, 31.610 Proizvodnja električne opreme za motore i vozila, d.n., 34.100 Proizvodnja motornih vozila, 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 35.410 Proizvodnja motocikla, 37.100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sli čnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i sofwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 66.030 Ostalo osiguranje, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.100 Iznajmljivanje automobila. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će obavljati vanjskotrgovinski promet i usluge u tom prometu i to: 

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

Trgovina na veliko prehrambenim i neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to: posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, agencijske usluge, komosioni, kompenzacioni,konsignacioni i lizing poslovi, te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti Društva. 

PODRUŽNICE SUBJEKTA UPISA_ 

Naziv: Trgovačko društvo "STRONG AUTO" d.o.o. Zenica - Podružnica Kakanj 

Poreski podbroj: 4218519810026 

Sjedište: Branilaca bb, Kakanj, opština: Kakanj 

Akt o osnivanju Podružnice: Odluka o osnivanju Podružnice Društva u Kakanju, broj OPU-2041/08 od 25. 3. 2008. godine. 

Djelatnost Podružnice 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice 

Huseinspahić Sanela, lična karta 03CTB9073, direktor Društva, bez ograničenja ovlaštenja 

Broj 043-0-Reg-08-001296 

7. maja 2008. godine 

Zenica 

(SR-203/08-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Enida. Hadžiomerović, odlučujući po prijavi subjekta upisa 

"INTERNATIONAL FAIR GAME" d.o.o. Zenica, Mehmedalije Tarabara 3 Zenica, od 

18. 3. 2008. godine, koju zastupa direktor Društva Aganović Melisa iz Zenice, Bulevar Kulina bana 2, u predmetu upisa u sudski registar promjena sjedišta Društva i usklađivanje djelatnosti Društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 2. 4. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa "INTERNATIONAL FAIR GAME" d.o.o. Zenica, Mehmedalije Tarabara 3 Zenica, upisane su promjene: promjena sjedišta Društva i usklađivanje djelatnosti Društva, pa je subjekat upisa nakon izvršenih promjena, sa podacima: 

Firma: "INTERNATIONAL FAIR GAME" d.o.o. Zenica 

Skraćena oznaka firme: "INTERNATIONAL FAIR GAME" d.o.o. Zenica 

Sjedište: Bulevar Kulina bana 1, Zenica, Zenica 

MBS: 1-9641 

JIB: 4218556930007 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju d.o.o., broj OPU-1361/08 od 3. 3. 2008. godine (notar Marin Terzić - Zenica) 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.220 Kampovi i logorišta, 55.300 Restorani, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 67.130 Pomoćne djelatnosti u finansijskom posredovanju, d.n., 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n., 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.610 Djelatnost sportskih objekata i stadiona, 92.620 Ostale sportske djelatnosti, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje, 93.040 Djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će vršiti i vanjskotrgovinski promet u skladu sa Zakonom i to: 

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti. 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju. 

(SR-204/08-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi subjekta upisa Društvo za proizvodnju promet i usluge "UNIX Bosnia Consulting" Zenica, d.o.o., M. Tarabara 15, od 4. 2. 2008. godine, koju zastupa Jonjić Anto, advokat iz Zenice, u postupku upisa u sudski registar promjene sjedišta Društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. g. i broj 68/05 od 7. 12. 2005. g.), dana 17. 3. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Društvo za proizvodnju promet i usluge "UNIX Bosnia Consulting" Zenica, d.o.o., M. Tarabara 15, upisana je promjena sjedišta Društva, pa je subjekat upisa nakon izvršene promjene, sa podacima: 

Firma: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "UNIX Bosnia Consulting" d.o.o. Zenica 

Skraćena oznaka firme: "UNIX Bosnia Consulting" Zenica, d.o.o. 

Sjedište: Adolfa Goldbergera 9, Zenica, Zenica 

MBS: 1-9738 

JIB: 4218576960000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o promjeni sjedišta Društva za proizvodnju ptomet i usluge "UNIX Bosnia Consultng" d.o.o. Zenica, broj OPU-4337/07 od 10. 12. 2007. g. 

Broj 043-0-Reg-08-001082 

17. marta 2008. godine 

Zenica 

(SR-205/08-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi subjekta upisa Društvo za konstruiranje, produkciju i trgovinu IMACO d.o.o. Usora, Srednja Omanjska bb, Usora, od 4. 3. 2008. godine, koju zastupa direktor Društva Pranjić Karolina iz Usore, Ularice bb, u predmetu upisa u sudski registar proširenje djelatnosti Društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 25. 3. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Društvo za konstruiranje, produkciju i trgovinu IMACO d.o.o. Usora, Srednja Omanjska bb, Usora, upisane su promjene: proširenje djelatnosti Društva, pa je subjekat upisa nakon izvršenih promjena, sa podacima: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 27.310 Hladno vučenje, 27.320 Hladno valjanje uzanih traka, 27.330 Hladno oblikovanje profila, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja čelične buradi i sličnih posuda od čelika, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.110 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila, 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora, 29.220 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje, 29.240 Proizvodnja ostalih mašina opće namjene, d.n., 30.010 Proizvodnja kancelarijskih mašina, 30.020 Proizvodnja računara i ostale opreme za obradu podataka, 31.100 Proizvodnja električnih motora, generatora i transformatora, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije električne energije, 31.300 Proizvodnja izolirane žice i kablova, 31.400 Proizvodnja akumulatora, primarnih ćelija i primarnih baterija, 31.500 Proizvodnja električnih sijalica i uređaja za osvjetljavanje, 31.610 Proizvodnja električne opreme za motore i vozila, d.n., 31.620 Proizvodnja ostale električne opreme, d.n., 32.100 Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi i drugih elektronskih komponenata, 32.200 Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju, 32.300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prateće opreme, 33.100 Proizvodnja medicinske i hiruške opreme i ortopedskih pomagala, 33.200 Proizvodnja instrumenata i uređaja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, osim opreme za upravljanje industrijskim procesima, 33.300 Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.130 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 73.102 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-001006 

25. marta 2008. godine 

Zenica 

(SR-206/08-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi "PROMISS" d.o.o. Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu Tešanj, M. Tita bb, od 11. 1. 2008. godine, koju zastupa Osmanović Amela, direktor Društva, u predmetu upisa u sudski registar promjena sjedišta Društva, promjena osnivača, povećanje broja osnivača i usklađivanje djelatnosti Društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. g. i broj 68/05 od 7. 12. 2005. g.), dana 8. 2. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa "PROMISS" d.o.o. Društvo za proizvodnju, unutrašnju i vanjsku trgovinu Tešanj, M. Tita bb, upisane su promjene: promjena sjedišta Društva, promjena osnivača, povećanje broja osnivača i usklađivanje djelatnosti Društva, pa je subjekat upisa nakon izvršenih promjena, sa podacima: 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

Osmanović Amela, Armije BiH bb, Tešanj 

Ajanović Advan, Gazi Husrev-bega bb, Tešanj 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač    Ugovoreni kapital    Procenat 

Osmanović Amela    1.800,00    90,00% 

Ajanović Advan    200,00    10,00% 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

20.101 Proizvodnja rezane grade, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 25.110 Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 34.100 Proizvodnja motornih vozila, 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovinama veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 i Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama,52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 65.222 Ostalo kreditno posredovanje, 65230 Ostalo finansijsko posredovanje, d.n., 70.310 Agencije za nekretnine, 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 73.102 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-000074 

8. februara 2008. godine 

Zenica 

(SR-207/08-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi "MARKET-KOMERC" dioničko društvo Zenica, Goraždanska 23, Zenica, od 18. 1. 2008. godine, koju zastupa direktor Društva Hrnjić Ejub iz Zenice, Gundulićeva 9/B, u predmetu upisa u sudski registar usklađivanje djelatnosti Društva i promjena lica ovlaštenog za zastupanje Društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 20. 2. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa "MARKET-KOMERC" dioničko društvo Zenica, Goraždanska 23, Zenica, upisane su promjene: usklađivanje djelatnosti Društva i promjena lica ovlaštenog za zastupanje Društva, pa je subjekat upisa nakon izvršenih promjena, sa podacima: 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Hrnjić Ejub, v.d. direktor, bez ograničenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51340 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima. 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.HPS' Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje; i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.510 Kantine, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 65.230 Ostalo finansijsko posredovanje, d.n., 67.110 Poslovanje finansijskog tržišta, 67.120 Posredovanje u poslovima s vrijednosnim papirima, 67.130 Pomoćne djelatnosti u finansijskom posredovanju, d.n., 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.140 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.330 Vašarske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, 

- Usluge međunarodnog transporta roba i putnika, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, kao i druge usluge koje su u vezi s međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu). 

Broj 043-Reg-08-000183 

20. februara 2008. godine 

Zenica 

(SR-208/08-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi subjekta upisa Društvo za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge "A-FOOD" d.o.o. Visoko, Dobrinje bb, općina Visoko, od 27. 12. 2007. godine, koju zastupa Burić Senad, direktor Društva, u postupku upisa u sudski registar povećanje broja osnivača, osnovnog kapitala Društva, usklađivanje djelatnosti i vanjskotrgovinskog poslovanja Društva, a na osnovu odredbi člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. g. i broj 68/05 od 7. 12. 2005. g.), dana 14. 4. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Društvo za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge "A-FOOD" d.o.o. Visoko, Dobrinje bb, općina Visoko, upisane su promjene: povećanje broja osnivača, osnovnog kapitala Društva, usklađivanje djelatnosti i vanjskotrgovinskog poslovanja Društva, pa je subjekat upisa nakon izvršenih promjena, sa podacima: 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Rotim Zoran 

Adresa: Republika Austrija, A-2351 Wiener Neudorf, Hauptstrasse 20/1/2, AUSTRIA 

Firma: ROTIM WEST TOR Handelsunternehmens KEG 

Sjedište: Ottenstein Strasse 107, 2344 Maria Enzersdorf-Stuedstadt 

Reg. br./MBS: FN 187851B 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 86.995,86 

Uplaćeni kapital: 86.995,86 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Burić Senad, direktor, bez ograničenja ovlaštenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kolača, 15.830 Proizvodnja šećera, 15.840 Proizvodnja kakaa, čokolade i konditorskih proizvoda, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna, 15.860 Prerada čaja i kafe, 15.870 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića, 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermeniranih materijala, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvježavajućih pića, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će vršiti i vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom i to: IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti trgovine na veliko prehrambenim i neprehrambenim proizvodima. Društvo će vršiti usluge u vanjskotrgovinskom prometu, i to: usluge međunarodnog transporta roba i putnika, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga i druge usluge u okviru registrovane djelatnosti Društva. 

Broj 043-0-Reg-07-002716 

14. aprila 2008. godine 

Zenica 

(SR-209/08-Z) 


LIČNE  ISPRAVE I DOKUMENTI 

DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLIJEDEĆI DOKUMENTI SE OGLAŠAVAJU NEVAŽEĆIM 

SARAJEVSKI KANTON 

Bajramović/Abdulah/Ilhana, Ličnu kartu broj 04BQB8403 izdata Pol. Uprava Ilidža 

247/1 

Hukara/Fadil/Lejla, Ličnu kartu broj 03BTA1784 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

247/2 

Haskić/Abdulah/Mula, Ličnu kartu broj 04BTJ1393 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

247/5 

Kunovac/Boro/Saša, Ličnu kartu broj 04BTI7365 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

247/7 

Mujić/Mijo/Marija, Ličnu kartu broj 04BRD8353 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

247/8 

Krluč/Meho/Aidin, Ličnu kartu broj 07BOC0126 izdata Pol. Uprava Hadžići 

247/9 

Handžić/Nasih/Adnan, Radni knjižicu izdatu Općina Stari Grad Sarajevo 

247/11 

Ganibegović/Mustafa/Easad, Ličnu kartu broj 04CUA9660 izdata Pol. Uprava Kakanj 

247/12 

Lušija/Vahid/Zahid, Ličnu kartu broj 04CUA8687 izdata Pol. Uprava Kakanj 

247/13 

Berilo/Šećo/Aiša, Svjedočanstvo VIII razreda Osnovne škole "Šabići" Šabići Trnovo 

247/14 

Pezo/Sadik/Ifeta, Ličnu kartu broj 03BSA7675 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

247/15 

Čelik/-/Mina, Bankovna kartica broj 090011464-6 izdata kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

247/18 

Botić/Mehmed/Saudin, Lična karta broj 06DAB1563 izdata u PU Breza 

247/20 

Galijatović/Ibro/Mulija, Lična karta broj 03BSC4268 izdata u PU Novo Sarajevo 

247/21 

Alađuz/Avdo/Adis, Vozačka dozvola broj 06BOA7458 izdata u PU Hadžići 

247/22 

Alađuz/Avdo/Adis, Lična karta broj 05BOB6053 izdata u PU Hadžići 

247/23 

Taraba/Jusuf/Alen, Ličnu kartu broj 05BTJ8906 izdata Pol..Uprava Novi Grad Sarajevo 

247/25 

Spahić/Muharem/Nejra, Svjedočanstvo završnog ispita Mješovite srednje tekstilne škole u Sarajevu 

247/26 

Salkić/Ramiz/Rusmira, Ličnu kartu broj 05BSG2833 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

247/27 

Čelik/Suljo/Zineta, Ličnu kartu broj 05DEC3971 izdata Pol. Uprava Visoko 

247/29 

Doršner/-/Dragica, Bankovni račun broj 13000740-9 Raiffeisen bank Sarajevo 

247/30 

Nalo/Ćamil/Abdulah, Oružni list broj 44/86 ser. broj BH 07218 izdat Pol. Uprava Rogatica 

247/31 

Šabanović/-/Nedžad, Saobraćajnu dozvolu BH 2762790 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

247/32 

Šetkić/Ekrem/Elma, Radnu knjižicu izdatu Općina Novi Grad Sarajevo 

247/33 

Džindo/Husein/Sadeta, Ličnu kartu broj 03BTA8940 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

247/34 

Lihovac/Kemal/Aida, Svjedočanstva od I-III razreda Srednjoškolskog centra Hadžići 

247/35 

Jelešković/-/Zuhra, Bankovni račun broj 190023735-3 Raiffeisen bank Sarajevo 

247/36 

Omeragić/Esad/Eldar, Ličnu kartu broj 03BTA2771 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

247/37 

Omeragić/Esad/Eldar, Vozaku dozvolu broj 03BTA0622 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

247/38 

Muratović/-/Enisa, Saobraćajnu dozvolu BH 2615903 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

247/40 

Vražalica/Jovan/Stojanka, Ličnu kartu broj  04BTI1894 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

247/41 

Palavra/Hađan/ Meho, Radnu knjižicu izdatu Općina Novi Grad Sarajevo 

247/42 

Džemidžić/MIrsad/Lejla, Svjedočanstvo završnog ispita Učiteljske škole u Sarajevu 

247/44 

Binakaj/Ismet/Adnan, Ličnu kartu broj 05BQE7551 izdata Pol. Uprava Ilidža 

247/45 

Hasandić/Rasim/Mahir, Ličnu kartu broj 05DEC6786 izdata Pol. Uprava Visoko 

247/46 

Bijedić/Uzeir/Amra, Ličnu kartu broj 05BTJ4747 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

247/48 

Ramić/Avdulah/Nura, Ličnu kartu broj 06BTK6335 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

247/49 

Hasanović/-/Marsela, Bankovni račun broj 190041221-2 Raiffeisen bank Sarajevo 

247/52 

Gluhić/Hilmo/Jasmin, Ličnu kartu broj 04BTG2783 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

247/54 

Račić/Ahmed/Paša, Ličnu kartu broj 03BTC1662 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

247/55 

Muhić/Safet/Elvedina, Ličnu kartu broj 06BTK8973 izdata Pol. Uprava Novi  Grad Sarajevo 

247/56 

Miličević/Ivica/Daniela, Radnu knjižicu izdatu Općina Novi Grad Sarajevo 

247/57 

Doršner/Franjo/Dragica, Ličnu kartu broj 03BRA8494 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

247/59 

Skopak/Esad/Alma, Ličnu kartu broj 05BTJ8999 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

247/61 

Skopak/Esad/Alma, Vozačku dozvolu broj 06BTE3380 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

247/62 

Anđelić/Zlatko/Zoran, Ličnu kartu broj 07BSH8171 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

247/63 

Jašarević/Alija/Adila, Svjedočanstva I i II razreda Trgovačke škole u Sarajevu 

247/64 

Šarenac/Mladen/Srđan, Vozačku dozvolu broj 08BTF0440 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

248/3 

Ciljević/Mesrur/Dino, Indeks broj 5989 Stomatološkog fakulteta u Sarajevu 

248/4 

Mirojević/Suad/Admir, Svjedočanstvo završnog ispita Ugotiteljako-turističke škole u Sarajevu 

248/5 

Mujanović/Salem/Sead, Ličnu kartu broj 06DED2347 izdata Pol. Uprava Visoko 

248/8 

Mujanović/Salem/Sead, Vozačku dozvolu broj 07DEB5305 izdata Pol. Uprava Visoko 

248/9 

Hrvačić/Ćamil/Mustafa, Ličnu kartu broj 04BTI3984 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

248/10 

Karzić/Halid/Mersudin, Ličnu kartu broj 08CUD4164 izdata Pol. Uprava Kakanj 

248/13 

Đukanović/Ismet/Sead, Ličnu kartu broj 08BQG3564 izdata Pol. Uprava Ilidža 

248/14 

Velić/Neđib/Jahija, Vozačku dozvolu broj 07BRD1170 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

248/15 

Hadžić/Bajro/Behija, Ličnu kartu broj 04BRE7771 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

248/16 

Svraka/Vejsil/Muamer, Ličnu kartu broj 06BTK9564 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

248/17 

Bajgorić/Bećir/Adaleta, Ličnu kartu broj 04BSF8323 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

248/18 

Kukić/Milan/Gordana, Lična karta broj 04BRE4963 izdata u PU Centar 

248/20 

Mušanović/Esad/Almedina, Lična karta broj 05DEC6668 izdata u PU Visoko 

248/21 

Petrović/Anto/Zvonko, Rješenje  broj 03-347-349/97 od 08.09.97 za obavlj. taxi djel. izdato Općina Novo Sarajevo 

248/23 

Mostić/-/Himzo, Saobraćajnu dozvolu BH 2305018 izdata Pol. Uprava Visoko 

248/24 

Mamela/Salem/Kasema, Ličnu kartu broj  05DAA9184 izdata Pol. Uprava Breza 

248/25 

Čolpa/Fuad/Faris, Ličnu kartu broj 04BQC4835 izdata Pol. Uprava Ilidža 

248/26 

Subašić/Muharem/Namik, Svjedočanstvo II razreda Srenjoškolskog centra Hadžići 

248/29 

Verem/Smail/Bekir, radna knjižica izdata u Općini Banja Luka 

248/31 

Kolubara/Šaćir/Nelmedin, Bankovni račun broj 190001914-0 izdata kod Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

248/32 

Omanović/Ibro/Asifa, Lična karta broj 05DAA8600 izdata u PU Breza 

248/33 

Golub/Mijo/Filip, Vozačka dozvola broj05BQB8895 izdata u PU Ilidža 

248/35 

Golub/Mijo/Filip, Lična karta broj 05BQE6567 izdata u PU Ilidža 

248/36 

Golub/Marko/Mijo, Vozačka dozvola broj 04BQA7168 izdata u PU Ilidža 

248/37 

Golub/Marko/Mijo, Lična karta broj 03BQA0181 izdata u PU Ilidža 

248/38 

Golub/Marko/Mijo, Saobraćajna dozvola broj BH2239463 izdata u PU Ilidža 

248/39 

Bukva/Ibrahim/Adis, pasoš broj 5841588 od 28,02,2008,godine izdat u MUP-u ZE-DO Kantona-odsjek Visoko 

248/40 

Sejdić/Mehmed/Zehra, Lična karta broj 03DEA0376 izdata u PU Visoko 

248/41 

Premčeski/Atanas/Vladimir, Lična karta broj 04DEA2102 izdata u PU Visoko 

248/42 

Ahmić/Sulejman/Mustafa, Lična karta broj 04DEB8654 izdata u PU Visoko 

248/43 

Ciriković/Iso/Zećo, Lična karta broj 04DEB0650 izdata u PU Visoko 

248/44 

Huseljić/Halid/Adem, Lična karta broj 04DEB6061 izdata u PU Visoko 

248/45 

Hodžić/Osman/Asef, Lična karta broj 04CUB6561 izdata u PU kakanj 

248/46 

Vražalica/Galib/Muharem, radna knjižica izdata u Općini Ilidža 

248/47 

Karić/Hadžaga/Džemal, saobraćajna dozvola broj BH0379908 izdata u PU Stari Grad 

248/48 

Omerović/Fikret/Alma, radna knjižica izdata u Općini Novi Grad 

248/49 

Ferić/Avdo/Muamer, radna knjižica izdata u Općini Novi Grad 

248/50 

Trtić/Sakib/Elvis, Vozačka dozvola broj 06BTE0108 izdata u PU Novi Grad 

248/51 

Bečirćić/Senadin/Dženana, Indeks broj 4874/H Prirodno-matematički fakultet Sarajevo 

248/52 

Mehanović/Salih/Amra, Vozačka dozvola broj 07CUB2804 izdata u PU Kakanj 

248/53 

Bašić/Besim/Amir, radna knjižica izdata u Općini Ilidža 

248/55 

Đumić/Petar/Milan, radna knjižica izdata u Općini Novo Sarajevo 

248/56 

Krstić/Đorđe/Slobodan, Lična karta broj 05BRF7722 izdata u PU Centar 

248/57 

Krstić/Đorđe/Slobodan, Vozačka dozvola broj 05BRC4180 izdata u PU Centar 

248/58 

Kašmo/Ćamil/Dženita, Lična karta broj 04BMC1739 izdata u PU Stari Grad 

248/60 

Kašmo/Ćamil/Dženita, Vozačka dozvola broj 06BMB6313 izdata PU Stari Grad 

248/61 

Pašović/Ferid/Edin, Lična karta broj 03BMA7192 izdata u PU Stari Grad 

248/62 

Pašović/Ferid/Edin, Vozačka dozvola broj 03BMA1778 izdata u PU Stari Grad 

248/63 

Nasibić/Asim/Adnan, Diploma o zav.ispitu Mješovita srednja škola Hadžići 

248/64 

Pašović/Ferid/Edin, saobraćajna dozvola broj BH2426087 izdata u PU Stari Grad 

248/65 

Đurić/Radovan/Valentin, Svjedočanstva od I-IV razreda i diploma o zav.ispitu Srednja Mašinsko-tehnička škola Sarajevo 

248/67 

Sikira/Halil/Zekerijah, Vozačku dozvolu broj 05BTD7054 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

249/2 

Sušić/-/Aiša, Bankovnu karticu broj 090053066-8 Raiffeisen bank Sarajevo 

249/3 

Delibašić/Nusret/Emir, Ličnu kartu broj 06CUC7763 izdata Pol. Uprava Kakanj 

249/6 

Sulejmanović/Hajro/Rasema, lična karta broj 05BQE8305 izdata u PU Ilidža 

249/8 

Jakubović/Muhamed/Emir, Lična karta broj 07BOC1877 izdata u PU Hadžići 

249/12 

Đano/Senihad/Midhat, Svjedočanstvo od VIII razreda OŠ Avdo Smajlović Sarajevo 

249/13 

Ismić/Ibrahim/Aldin, Svjedočanstva od I-III razreda i diploma o zav.ispitu Srednjiškolski centar Hadžići 

249/14 

Čolić/Ahmed/Adnan, radna knjižica izdata u Općini Novi Grad 

249/15 

Rojo/Mustafa/Faris, Lična karta broj 06CUC9949 izdata u PU Kakanj 

249/16 

Brajlović/Avdija/Munira, Lična karta broj 08BTM6125 izdata u PU Novi Grad 

249/17 

Hindija/Redžiba/Almedina, Lična karta broj 07DED3473 izdata u PU Visoko 

249/18 

Bučo/-/Eva, Bankovni račun broj 101-101-00001220-62 15-0901-012069-8 izdat kod Privredne bank dd Sarajevo 

249/19 

Žiga/Remzo/Mubera, Vozačka dozvola br 03BMA1460,izdata od  MUP  Stari grad 

249/21 

Žiga/Remzo/Mubera, Lična karta br.08BME5133,izdata od  MUP KS Stari grad 

249/22 

Godinjak/Abid/Hadžija, Svedočanstvo o završenoj  OŠ 4 April Trnovo 

249/23 

Škulj/Adem/Majid, Lična karta broj 06CUC6776 izdata u PU Kakanj 

249/24 

Mušija/Muhamed/Ahmed, Diploma broj 273/88 od 21,12,1988, godine Rudarsko-geološki fakultet Tuzla 

249/26 

Omerspahić/Alija/Alija, Lična karta broj 04BQE1550 izdata u PU Ilidža 

249/27 

Miftari/Husejin/Merdijana, radna knjižica izdata u Općini Novo Sarajevo 

249/28 

Čorbo/Ismet/Uma, Lična karta broj 05DAA0752 izdata u PU Breza 

249/29 

Ejubović/-/Amar, Svjedočanstvo od II razreda Peta gimnazija Sarajevo 

249/30 

Stejskal/Alojz/Miroslav, Bankovni račun broj 090072495-6 izdat kod raiffeisen bank dd Sarajevo 

249/31 

Lihovac/Meho/Anes, Ličnu kartu broj 06BOB9155 izdata Pol. Uprava Hadžići 

249/35 

Lihovac/-/Anes, Saobraćajnu dozvolu BH 2443512 izdata Pol. Uprava Hadžići 

249/36 

Ćiber/Edin/Amela, Radnu knjižicu izdatu Općina Novi Grad Sarajevo 

249/40 

Bešlagić/Husnija/Enes, Vozačku dozvolu broj 03BQA0871 izdata Pol. Uprava Ilidža 

249/41 

Kokor-Floder Mirzeta, Ličnu kartu broj 06BSG8972 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

249/42 

Livadić/-/Arman, Štednu knjižicu broj 09000912598  Raiffeisen bank Sarajevo 

249/44 

Mulalić/Muriz/Elvira, Radnu knjižicu izdatu Općina Vogošća 

249/47 

Jusić/Edin/Amir, Ličnu kartu broj 07BME3245 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

249/48 

Vejnović/Dragan/Aleksandra, Ličnu kartu broj 08BTN0869 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

249/52 

Vejnović/Dragan/Aleksandra, Vozačku dozvolu broj 08BTF2808 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

249/53 

Tašić/-/Nedžad, Bankovni računi broj 190028546-9 i 130008069-2 Raiffeisen bank Sarajevo 

249/54 

Hašem/-/Muhamed, Bankovnu karticu broj 190053661-4 Raiffeisen bank Sarajevo 

249/56 

Maličević/Midhat/Muamer, Ličnu kartu broj 07BTL9426 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

249/57 

Muškić/Muhamed/Muriz, Svjedočanstvo III razreda i svjed. završnog  Škole primjenjene umjetnosti u Sarajevu 

249/59 

Mujezinović/Enes/Ilda, Ličnu kartu broj 06BSH1840 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

249/60 

Mujezinović/Enes/Ilda, Vozačku dozvolu broj 07BSD0481 izdata Pol. UpravaNovo Sarajevo 

249/61 

Zrno/Benamin/Elmin, Pasoš broj 5185987 od 11.08.2006. izdat M U P SBK Travnik 

250/1 

Zrno/Mirhat/Benamin, Pasoš broj 4761542 od 16.11.2004. izdat u Generaln. Konzulatu Študgart Njemačka 

250/2 

Vico/Milo/Vesna, Radnu knjižicu izdatu Općina Centar Sarajevo 

250/4 

Tahirović/Salih/Salem, Ličnu kartu broj 03BSA8328 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

250/5 

Ramić/Adem/Mirsada, Ličnu kartu broj 05DAA8279 izdata Pol. Uprava Breza 

250/6 

Jahić/Najfa/Šehrija, Ličnu kartu broj 04BTH3797 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

250/7 

Kecman/Milovan/Drago, Ličnu kartu broj 03BRB8273 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

250/8 

Sačić/Halim/Remzija, Radnu knjižicu izdatu Općina Novi Grad Sarajevo 

250/9 

Arifović/Mehmed/Midhat, Ličnu kartu broj 07BSH6685 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

250/10 

Arifović/Mehmed/Midhat, Vozačku dozvolu broj 07BSD1352 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

250/11 

Rikalo/Rašid/Enver, Radnu knjižicu izdatu Općina Novi Grad Sarajevo 

250/12 

Horozović/-/Senad, Štednu knjižicu broj 15-0901-012058-1 Privredne banke Sarajevo 

250/13 

Opanković/Zaim/Zumra, Svjedočanstva od I-III razreda Trgovinske škole u Sarajevu 

250/14 

Potura/Ismet/Aida, Vozačku dozvolu broj 06BMB5584 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

250/15 

Potura/-/Aida, Saobraćajnu dozvolu BH 2601541 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

250/16 

Karić/Salko/Muharem, Ličnu kartu broj 06BQF5546 izdata Pol. Uprava  Ilidža 

250/17 

Hromić/Mehmed/Dženita, Svjedočanstvo I razreda Škole za medicinske sestre i tehničare Sarajevo 

250/18 

Vasilić/Blagoje/Nenad, Vozačku dozvolu broj 31619 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

250/19 

Kovačević/-/Ševala, Bankovnu karticu broj 090062158-2 Raiffeisen bank Sarajevo 

250/20 

Mujanović/Sulejman/Sena, Ličnu kartu broj 04BQD7005 izdata Pol. Uprava Ilidža 

250/21 

Alić/Šaban/Rukija, Ličnu kartu broj 04BQE1276 izdata Pol. Uprava Ilidža 

250/22 

Bezdrob/Jakub/Izeta, Ličnu kartu broj 04BTE2026 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

250/23 

Jukić/Željko/Tomislav, Lična karta broj 03BSA5652 izdata u PU Novo Sarajevo 

250/24 

Jukić/Željko/Tomislav, Saobračajna dozvola broj BH2123708 izdata u PU Novo Sarajevo 

250/25 

Dortbučuk/Salko/Edina, Lična karta broj 03BRA7431 izdata u PU Centar 

250/27 

Bajrović/Jusuf/Safija, Ličnu kartu broj 04BQA8089 izdata Pol. Uprava Ilidža 

250/29 

Imširpašić/-/Kenan, Bankovni račun broj 19 0026994-3 Raiffeisen bank Sarajevo 

250/30 

Hadžić/Munib/Almira, Radnu knjižicu izdatu Općina Foča 

250/32 

Fejzović/Behudin/Amel, Ličnu kartu broj 05BTJ4039 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

250/33 

Fejzović/Behudin/Amel, Vozačku dozvolu broj 05BTD3634 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

250/34 

Kadić/Šaban/Lidija, Ličnu kartu broj 04BMD2942 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

250/35 

Hajrić/Midhat/Kenan, Radnu knjižicu izdatu Općina Stari Grad Sarajevo 

250/36 

Alić/Jusuf/Mirsad, Svjedočanstvo završnog ispita M Š C Škole metalskih zanimanja Sarajevo 

250/37 

Mlinar/Ilija/Pero, Svjedočanstvo završnog ispita Ugtiteljske škole u Sarajevu 

250/39 

Zenović/Munir/Dženan, Ličnu kartu broj 06BQF6231 izdata Pol. Uprava Ilidža 

250/41 

Korać -Mehmedović Azra, Saobraćajnu dozvolu BH 2430176 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

250/42 

Redžić/Ramiz/Fahrija, Ličnu kartu broj 04BMC7879 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

250/43 

Redžić/Ramiz/Fahrija, Vozačku dozvolu broj 04BMA8899 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

250/44 

Kartal/Ramo/Ferida, Ličnu kartu broj 04BRD4969 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

250/45 

Forto/Ramo/Lejla, Radnu knjižicu izdatu Općina Novi Grad Sarajevo 

250/46 

Hrnjić/Bego/Besim, Svjedočanstvo završnog ispita Gazi-Husrevbegove medrese u Sarajevu 

250/47 

Malagić/Faik/Senad, LIčnu kartu broj 07BTL5367 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

250/49 

Redžić/Selim/Amir, Radnu knjižicu izdatu Općina Novi Grad Sarajevo 

250/50 

Redžić/Selim/Amir, Svjedočanstvo završnog ispita M Š C Škole metalskih zanimanja Sarajevo 

250/51 

Karić/Osman/Emir, Vozačku dozvolu broj 05BQB7532 izdata Pol. Uprava Ilidža 

250/53 

Buljetović/-/Šaha, Ličnu kartu broj 05DAA7803  izdata Pol. Uprava Breza 

251/2 

Kadić/Safet/Harun, Ličnu kartu broj 03BTC2551 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

251/3 

Kadić/Safet/Harun, Vozačku dozvolu broj 03BTA5053 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

251/4 

Kadić/-/Harun, Saobraćajnu dozvolu broj BH 2765459 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

51/5 

Džino/Šefik/ Edina, Ličnu kartu broj 04BQE0897 izdata Pol. Uprava Ilidža 

251/6 

Lagumdžija/Redžep/Miralem, Ličnu kartu broj 04BQA8702 izdata Pol. Uprava Ilidža 

251/7 

Lagumdžija/Redžep/Miralem, Vozačku dozvolu broj 04BQA2787 izdata Pol. Uprava Ilidža 

251/8 

Tarić/Enver/Haris, Ličnu kartu broj 08BTM7302 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

251/9 

Tarić/Enver/Haris, Vozačku dozvolu broj 07BTE5916 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

251/10 

Došlić/Sakib/Adnan, Ličnu kartu  broj 07BME4237 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

251/11 

Puteš/Suljo/Aziz, Ličnu kartu broj 06BTK6028 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

251/13 

Čustović/Ibrahim/Ferid, Radnu knjižicu izdatu Općina Centar Sarajevo 

251/15 

Velispahić/ -/Nedžad, Saobraćajnu dozvolu BH 2554014 izdata Pol. Uprava Kakanj 

251/16 

Fatić/Zihnija/Dženita, Ličnu kartu broj 04DEA 6374 izdata Pol. Uprava  Visoko 

251/19 

Farkaš/Luka/Željko, Ličnu kartu broj 07BME2190 izdata Pol. UpravaStari Grad Sarajevo 

251/20 

Konstantinović/Ante/Žana, Radnu knjižicu izdatu Općina Novo Sarajevo 

251/21 

Pršeš/Hamed/Vahida, Ličnu kartu broj 07BQG1673 izdata Pol. Uprava Ilidža 

251/22 

Džaferbegović/Ismet/Suvada, Ličnu kartu broj 05BQE4519 izdata Pol. Uprava Ilidža 

251/23 

Džaferbegović/Ismet/Suvada, Vozačku dozvolu broj 05BQB6666 izdata Pol. Uprava Ilidža 

251/24 

Bravić/Kasim/Kemal, Ličnu kartu broj 04BRD2530 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

251/25 

Bravić/Kasim/Kemal, Vozačku dozvolu broj 04BRA9072 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

251/26 

Selimović/Nedžad/Aner, Indeks broj 66913 Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 

251/28 

Bogdanović/Savo/Nedeljko, Ličnu kartu broj 04BTD5440 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

251/31 

Džambegović/Faik/Alena, Ličnu kartu broj 04BTH7915 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

251/32 

Bašić/Alija/Adila, Rješenje broj 06-20-449/08 STR"Kadira" izdato Općina Ilidža 

251/33 

Taslaman/Suad/Nedim, Radnu knjižicu izdatu Općina Zenica 

251/35 

Hasović/Musa/Amar, Ličnu kartu broj 07BNC4085 izdata Pol. Uprava Vogošća 

251/36 

Džanko/Hajrudin/Sead, Svjedočanstvo II razreda Ugostiteljske škole u Sarajevu 

251/37 

Mantzouranis Procopios, Saobraćajnu dozvolu BH 2948965 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

251/38 

Šehović/Zahid/Edhem, Pasoš broj 4646260  od 23.12.2003. izdat MUP Kantona Sarajevo 

251/40 

Čaušević/Zijad/Samira, Ličnu kartu broj 04BRD8626 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

251/41 

Obućina/Ekrem/Elvir, Vozačku dozvolu  broj 03BSA1443 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

251/43 

Matović/Rade/Nada, Ličnu kartu broj 05BMD6729 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

251/44 

Marković/Dragan/Maša, Ličnu kartu broj 07BRH0410 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

251/45 

Lindov/Abid/Admir, Ličnu kartu broj 04BQB9170 izdata Pol. Uprava Ilidža 

251/46 

Lindov/Abid/Admir, Vozačku dozvolu broj 05BQB7529 izdata Pol. Uprava Ilidža 

251/47 

Zahirović/Ismihana/Emir, Ličnu kartu broj 04BRF5295 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

251/48 

Bujak/Mahir/Zana, Ličnu kartu broj 06BTK6565 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

251/49 

Bujak/Mahir/Ismir, Ličnu kartu broj 08BTM9442 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

251/50 

Gojković/Stanko/Smiljana, Radnu knjižicu izdatu Općina Novo Sarajevo 

251/51 

Plakalo/-/Ešef, Bankovni račun 09000880499  Raiffeisen bank Sarajevo 

251/52 

Ibrahimbegović-Zečević Elvedin, Ličnu kartu broj 05BMD6995 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

251/53 

Šehović/Sabit/Zijad, Indeka 24730  Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 

251/54 

Hamza/-/Fehim, Bankovnu karticu broj 040003732-1 Raiffeisen bank Sarajevo 

251/55 

Prolić/Ibrahim/Jasmin, Vozačku dozvolu broj 40441 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

251/56 

Imamović/Smajo/Džemal, Svjedočanstvo od I i II razreda Srednja Mašinska-tehnička škola u Sarajevu 

251/57 

Jenčiragić/Alija/Esad, Bankovni račun broj 190004339-7 itzdat kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

251/58 

Lelo/Amir/Muhamed, Svjedočanstvo od VIII razreda OŠ Alija Nametak sarajevo 

251/59 

Mašović/Hakija/Nusreta, Lična karta broj 04BTF3098 izdata u PU Novi Grad 

251/60 

Aruković/Jusuf/Enver, Svjedočanstva od III i IV razreda Srednja mašinsko-tehnička škola u Sarajevu 

251/63 

Stanišić/Kojo/Blagoje, Lična karta broj 04BTD5279 izdata u PU Novi Grad 

251/64 

Dervišević Nedim, vozačka dozvola broj 05BPA3921, Policijska uprava Ilijaš 

195 

Dukić Atif, saobraćajna dozvola broj BH 1868793, izdata Policijska uprava Ilijaš 

196 

Galić Anto, lična karta broj 04BPA4160, izdata Policijska uprava Ilijaš 

197 

Smajić Emina, lična karta broj 05BPB3304, izdata Policijska uprava Ilijaš 

198 

Mujagić Sava, lična karta broj 04BPA6806, izdata Policijska uprava Ilijaš 

199 

Mostić Haris, lična karta broj 04BPA4704, izdata Policijska uprava Ilijaš 

200 

Bičić Adil, lična karta broj 04BPA0776, izdata Policijska uprava Ilijaš 

201 

Bičić Adil, vozačka dozvola broj 08BPA7074, izdata Policijska uprava Ilijaš 

202 

Bičić Adil, saobraćajna dozvola broj BH 1521702, izdata Policijska uprava Ilijaš 

203 

UNSKO-SANSKI KANTON 

Suljić Jasmin, lična karta broj 04CRA3669, izdata Odjeljenje za administraciju Bosanska Krupa 

1918 

Ferizović Muharem, lična karta broj 04CNA0483, izdata Odjeljenje za administraciju Bosanski Petrovac 

1919 

Rošić Fatime, putna isprava broj 5798143, izdata 17. 1. 2008. KMUP Bihać 

1920 

Puškar Šećo, vozačka dozvola broj 04COA3374 od 15. 3. 2004. Odjeljenje za administraciju Cazin 

1921 

Puškar Šećo, lična karta broj 08COF2027 od 6. 2. 2008. Odjeljenje za administraciju Cazin 

1922 

Džaferović Arif, lična karta broj 05COD4241, izdata 30. 3. 2005. Odjeljenje za administraciju Cazin 

1923 

Ćenanović Iris, lična karta broj 07COF1276, izdata 16. 11. 2007. Odjeljenje za administraciju Cazin 

1924 

Omeragić Enes, lična karta broj 04CPA8210, izdata 21. 4. 2004. Odjeljenje za administraciju Velika Kladuša 

1925 

Čaušević Samir, vozačka dozvola broj 04COA5370, izdata Odjeljenje za administraciju Cazin 

1926 

Čaušević Samir, lična karta broj 04COB2650, izdata Odjeljenje za administraciju Cazin 

1927 

Čaušević Samir, saobraćajna dozvola broj 2100584, izdata 2. 2. 2006. Odjeljenje za administraciju Cazin 

1928 

Redžepović Esma, lična karta broj 04COA7719, izdata 23. 3. 2004. Odjeljenje za administraciju Cazin 

1929 

Sefić Mirsad, vozačka dozvola broj 07CPB4365, izdata 6. 4. 2007. Odjeljenje za administraciju Velika Kladuša 

1930 

Sefić Mirsad, lična karta broj 07CPD6406, izdata Odjeljenje za administraciju Velika Kladuša 

1931 

Rizvić Nezir, lična karta broj 04CPB5460, izdata 1. 9. 2004. Odjeljenje za administraciju Velika Kladuša 

1932 

Bajramović Šuhra, lična karta broj 04CMA2424, izdata 22. 3. 2004. Odjeljenje za administraciju Ključ 

1933 

Šakanović Halid, lična karta broj 05CPC7973, izdata 27. 4. 2005. Odjeljenje za administraciju Velika Kladuša 

1934 

Brkić Rufad, vozačka dozvola broj 04CMA1615, izdata 21. 7. 2004. Odjeljenje za administraciju Ključ 

1935 

Brkić Rufad, lična karta broj 04CMA5386, izdata 21. 7. 2004. Odjeljenje za administraciju Ključ 

1936 

Hodžić Asim, saobraćajna dozvola broj BH 1612687, izdata 6. 11. 2007. Odjeljenje za administraciju Bihać 

1937 

Duraj Šerif, vozačka dozvola broj 04CLA4780, izdata 3. 2. 2004. Odjeljenje za administraciju Bihać 

1938 

Čavkić Ermina, lična karta broj 07CLF6149, izdata 27. 7. 2007. Odjeljenje za administraciju Bihać 

1939 

Lipovača Denis, lična karta broj 04CLD0580, izdata 28. 7. 2004. Odjeljenje za administraciju Bihać 

1940 

Lapuzanović Sulejman, lična karta broj 05COD1506, izdata 28. 2. 2005. Odjeljenje za administraciju Cazin 

1941 

Lapuzanović Sulejman, vozačka dozvola broj 05COB6306, izdata 30. 5. 2005. Odjeljenje za administraciju Cazin 

1942 

Rekić Zlatko, putna isprava broj 5797817, izdata 17. 1. 2008. KMUP Bihać 

1943 

Muheljić Selma, putna isprava broj 3528934, izdata 23. 4. 2002. KMUP Bihać 

1944 

Mehonić Kadir, putna isprava broj 1218059, izdata 29. 9. 1999. KMUP Bihać 

1945 

Šumar Smilja, lična karta broj 04CLC1039, izdata 31. 3. 2004. Odjeljenje za administraciju Bihać 

1946 

Tutić Indira, lična karta broj 06CLF1543, izdata 8. 9. 2006. Odjeljenje za administraciju Bihać 

1947 

Omanović Said, putna isprava broj 4726472, izdata 27. 12. 2004. Ambasada BiH u Bonu 

1948 

Rošić Mehmed, saobraćajna dozvola broj BH 2683098, izdata 26. 3. 2007. KMUP Bihać 

1949 

Kudić Nurfet, vozačka dozvola broj 04CPA2628, izdata 8. 4. 2004. Odjeljenje za administraciju Velika Kladuša 

1950 

Kudić Nusret, lična karta broj 04CPA7609, izdata Odjeljenje za administraciju Velika Kladuša 

1951 

Ilijazagić Adnan, vozačka dozvola broj 08CPB6859, izdata 19. 9. 2008. Odjeljenje za administraciju Velika Kladuša 

1952 

Rizvić Mehmed, lična karta broj 05CPC4279, izadta 23. 1. 2005. Odjeljenje za administraciju Velika Kladuša 

1953 

Rizvić Mehmed, vozačka dozvola broj 05CPA9803, izdata 25. 1. 2005. Odjeljenje za administraciju Velika Kladuša 

1954 

Begić Đula, lična karta broj 07COE8384, izdata 28. 5. 2007. Odjeljenje za administraciju Cazin 

1955 

Libić Šemso, lična karta broj 06CPB3778, izdata Odjeljenje za administraciju Velika Kladuša 

1956 

Bilajac Almir, vozačka dozvola broj 04CMA1921, izdata 2. 9. 2004. Odjeljenje za administraciju Ključ 

1957 

Rekić Elvisa, lična karta broj 05CPC8326, izdata Odjeljenje za administraciju Velika Kladuša 

1958 

Emrić Arif, oružni list broj 2-14/97, izdat MUP Bosanska Krupa 

1959 

Aličević Ana, lična karta broj 04CRA6611, izdata Odjeljenje za administraciju Bosanska Krupa 

1960 

Mahmić Hasan, lična karta broj 05CRB6419, izdata Odjeljenje za administraciju Bosanska Krupa 

1961 

Mahmutović Zlata, lična karta broj 04CRA6136, izdata Odjeljenje za administraciju Bosanska Krupa 

1962 

Sarkić Sulejman, vozačka dozvola broj 05CLC0904, izdata 27. 10. 2005. Odjeljenje za administraciju Bihać 

1963 

Salihagić Sulejman, lična karta broj 04CLB8900, izdata 26. 2. 2004. Odjeljenje za administraciju Bihać 

1964 

Čeliković Midhat lična karta broj 03CLB3542, izdata 10. 12. 2003. Odjeljenje za administraciju Bihać 

1965 

POSAVSKI KANTON 

Maskaljević Dražen, osobna iskaznica broj 07BVB7399, izdata 16. 7. 2007. MUP PK Orašje 

305 

Mijić Dalibor, osobna iskaznica broj 04BVA3057, izdata 15. 1. 2004. MUP PK Orašje 

306 

Ivančić Tomislav, osobna iskaznica broj 04BWA1974, izdata MUP PK Odžak 

307 

Dominković Damir, vozačka dozvola broj 06BVA7877, izdata 24. 11. 2006. MUP PK Orašje 

308 

Dajanović Jasmina, osobna iskaznica broj 05BWB0694, izdata MUP PK Odžak 

309 

TUZLANSKI KANTON 

Omerović Elvira, indeks broj 254/04 Pravnog fakulteta u Tuzli 

1311 

Hadžikadunić Sanjin, lična karta broj 05CGA4162, izdata CIPS Doboj Istok 

1312 

Kavazović Ismeta, lična karta broj 08CFE5155, izadta 25. 8. 208. CIPS Gračanica 

1313 

Mejremić Ernes, vozačka dozvola broj 06CFB5505, izdata 31. 10. 2006. CIPS Gračanica 

1314 

Kovačević Mirel, vozačka dozvola broj 03CFA0600, izdata 4. 12. 2003. CIPS Gračanica 

1315 

Batalević Raza, lična karta broj 05CGA2765, izdata 28. 4. 2005. CIPS Doboj Istok 

1316 

Kovačević Mirel, lična karta broj 03CFA1362, izdata 4. 12. 2003. CIPS Gračanica 

1317 

Mujkanović Amer, Tuzla, račun broj 19250279317 kod Raiffeisen bank d.d. BiH 

1318 

Hasikić Almir, lična karta broj 05CKB6251, izdata 25. 10. 2005. Odjeljenje za administraciju Banovići 

1319 

Mulavdić Edina, lična karta broj 06CEE3747, izdata 10. 5. 2006. Odjeljenje za administraciju Živinice 

1320 

Okić Tenzila, lična karta broj 04CEC4123, izdata 24. 12. 2004. Odjeljenje za administraciju Živinice 

1321 

Trbić Sultanija, lična karta broj 04CEB2909, izdata 2. 8. 2004. Odjeljenje za administraciju Živinice 

1322 

Kamberović Šaban, saobraćajna dozvola broj BH 2462065, izdata Odjeljenje za administraciju Živinice 

1323 

Mišković Sanja, lična karta broj 06CEB4994, izdata 25. 8. 2004. Odjeljenje za administraciju Živinice 

1324 

Sarajlić Ismar, lična karta broj 04CEC3074, izdata 14. 12. 2004. Odjeljenje za administraciju Živinice 

1325 

Trbić Sultanija, vozačka dozvola broj 04CEA3846, izdata 27. 8. 2004. Odjeljenje za administraciju Živinice 

1326 

Mujanović Jasmina, lična karta broj 06CEE4810, izdata 19. 6. 206. Odjeljenje za administraciju Živinice 

1327 

Mišković Sanja, vozačka dozvola broj 08CEC0404, izdata 29. 1. 2008. Odjeljenje za administraciju Živinice 

1328 

Trumić Miralem, vozačka dozvola broj 07CEB8321, izdata 17. 4. 2007. Odjeljenje za administraciju Živinice 

1329 

Mahmutović Ibrahim, putna isprava broj 5369092, izdata 10. 4. 2007. Odjeljenje za administraciju Živinice 

1330 

Kijametović Ilvana, lična karta broj 04CEC1835, izdata 24. 11. 2004. Odjeljenje za administraciju Živinice 

1331 

Kijametović Ilvana, vozačka dozvola broj 04CEA6703, izdata 15. 12. 2004. Odjeljenje za administraciju Živinice 

1332 

Dropić Sejfulah, putna isprava broj 4958441, izdata Odjeljenje za administraciju Živinice 

1333 

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 

Kuljanović Asim, oružni list reg. broj 3/86, ser. broj BH 01203, izdat MUP Zavidovići 

1939 

Mašić Admir, saobraćajna dozvola broj BH 2749941, izdata Policijska uprava Zavidovići 

1940 

Mujezinović Elvir, lična karta broj 07DDD3325, izdata CIPS Zavidovići 

1941 

Durić Fata, lična karta broj 06DDD0808, izdata CIPS Zavidovići 

1942 

Hiršman Dragan, lična karta broj 07DDD4467, izdata CIPS Zavidovići 

1943 

Kudumović Jasminka, lična karta broj 05DDC7717, izdata CIPS Zavidovići 

1944 

Osmanagić Nenad, lična karta broj 04DDB4955, izdata CIPS Zavidovići 

1945 

Šemić Murisa, lična karta broj 07CUD0662, izdata 27. 2. 2007. Odjeljenje za administraciju Kakanj 

1946 

Mujanović Haris, lična karta broj 05DDC5800, izdata CIPS Zavidovići 

1947 

Babić Naza, pasoš broj 5399253, izdat 26. 4. 2007. Odjeljenje za administraciju Zenica 

1948 

Bošnjak Aneta, saobraćajna dozvola broj BH 3064597, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1949 

Hatkić Adnana, lična karta broj 07CWA4092, izdata Odjeljenje za administraciju Doboj Jug 

1950 

Hatkić Adnaan, vozačka dozvola broj 07CWA1981, izdata Odjeljenje za administraciju Doboj Jug 

1951 

Omerčić Dijana, osobna iskaznica broj 05CYB6248, izdata CIPS Žepče 

1952 

Jukić Josip, vozačka dozvola broj 06CYA8518, izdata CIPS Žepče 

1953 

Jukić Josip, osobna karta broj 06CYB8403, izdata CIPS Žepče 

1954 

Efendić Fata, radna knjižica broj 9/92, izdata Općina Žepče 

1955 

Dizdarević Kemal, saobraćajna dozvola broj BH 2296657, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1956 

Marinčić Anto, osobna karta broj 04CYA4514, izdata 12. 4. 2004. CIPS Žepče 

1957 

Krehmić Uzeir, vozačka dozvola broj 06CYA7770, izdata CIPS Žepče 

1958 

Krehmić Uzeir, osobna iskaznica broj 04CYA0822, izdata CIPS Žepče 

1959 

Babić Niko, osobna iskaznica broj 05CYB7984, izdata CIPS Žepče 

1960 

Muslić Nermin, oružni list broj 58/01, izdat Policijska stanica Žepče 

1961 

Terzić Dinko, lična karta broj 07DBB0414, izdata CIPS Vareš 

1962 

"ZOVKO OIL" d.o.o. Žepče, prometna dozvola broj BH 2302517, izdata 8. 9. 2006. MUP Žepče 

1963 

Telalović Izudin, lična karta broj 04CTF1020, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1964 

Seferović Emanuela, lična karta broj 04CTF5218, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1965 

Rokić Slavica, lična karta broj 04CTC7004, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1966 

Beganović Abdurahman, lična karta broj 06CTJ8168, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1967 

Kovač Ešref, lična karta broj 04CTD5842, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1968 

Dedić Dženana, lična karta broj 07CTK4655, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1969 

Šahman Adnan, lična karat broj 04CTE8412, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1970 

Merdanović Lejla, lična karta broj 04CTE6545, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1971 

Zahirović Elmedin, lična karta broj 04CTF0208, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1972 

Bašić Elmedina, lična karta broj 04CTH0948, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1973 

Zilić Salim, lična karta broj 08CTL1357, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1974 

Mešković Hamdija, lična karta broj 03CTC0551, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1975 

Durmić Besim, lična karta broj 05CTI3050, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1976 

Škaljo Emir, lična karta broj 05CTI8978, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1977 

Sakić Sabina, lična karta broj 07CTK4005, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1978 

Kovačević Marica, lična karta broj 04CTG3030, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1979 

Piljug Andrea, lična karta broj 07CTK7011, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1980 

Bajramović Mirnes, vozačka dozvola broj 04CTC1679, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1981 

Mahmić Safet, vozačka dozvola broj 07CTD7635, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1982 

Kelava Frano, vozačka dozvola broj 06CTD6070, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1983 

Dugić Amir, vozačka dozvola broj 07CTD7158, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1984 

Merdanović Lejla, vozačka dozvola broj 05CTD1493, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1985 

Talić Nedim, vozačka dozvola broj 06CTD2690, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1986 

Kovač Ešref, vozačka dozvola broj 04CTA9232, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1987 

Telalović Izudin, vozačka dozvola broj 06CTD4123, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1988 

Šehić Nedim, lična karta broj 05CTJ2206, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1989 

Dizdarević Alem, lična karta broj 07CTK6599, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1990 

Kličić Hidajet, lična karta broj 05CTI2187, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1991 

Zulji Anes, lična karta broj 04CTD0440, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1992 

Čačić Jovanka, lična karta broj 04CTC9000, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1993 

Trajkov Elvira, lična karta broj 03CTB3473, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1994 

Marković Vlatka, lična karta broj 03CTB3146, izdata Odjeljenje za administraciju Zenica 

1995 

SREDWOBOSANSKI KANTON 

Trako Zuhdija, osobna iskaznica broj 04DNA3395, izdata CIPS Vitez 

1859 

Trako Zuhdija, vozačka dozvola broj 04DNA1361, izdata CIPS Vitez 

1860 

Tepić Milan, osobna iskaznica broj 05DNB6662, izdata CIPS Vitez 

1861 

Tepić Milan, vozačka dozvola broj 05DNB7572, izdata CIPS Vitez 

1862 

Zvinar Ivo, osobna iskaznica broj 04DNA7571, izdata CIPS Vitez 

1863 

Zvinar Sumbula, osobna iskaznica broj 04DNA7570, izdata CIPS Vitez 

1864 

Matošević Marko, osobna iskaznica broj 03DNA0882, izdata CIPS Vitez 

1865 

Matošević Marko, vozačka dozvola broj 03DNA0378, izdata CIPS Vitez 

1866 

FIS-ŠPED DOO Vitez prometna dozvola broj BH 2665245, izdata Policijska uprava Vitez 

1867 

Lujinović Sanedl, osobna iskaznica broj 04DNA5137, izdata CIPS Vitez 

1868 

Redžić Benjamin, osobna iskaznica broj 06DLB2071, izdata 16. 10. 2006. CIPS Busovača 

1869 

Jukić Slavko, lična karta broj 07DIA9974, izdata 19. 2. 2007. CIPS Fojnica 

1870 

Milak Nermin, lična karta broj 03DOA1113, izdata 28. 10. 2003. CIPS Bugojno 

1871 

Alić Midhet, lična karta broj 07DOC6014, izdata 2. 3. 2007. CIPS Bugojno 

1872 

Mahmutović Ajana, lična karta broj 04DGA3280, izdata 5. 8. 2004. Odjeljenje za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

1872 

Čajdin Suvada, lična karta broj 05DGA9592, izdata 23. 3. 2005. Odjeljenje za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

1873 

Milanović Saliha, lična karta broj 05DGA9633, izdata 24. 3. 2005. Odjeljenje za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

1874 

Telbiz Midhat, vozačka dozvola broj 04DGA2528, izdata 6. 12. 2004. Odjeljenje za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

1875 

Miličević Josip, lična karta broj 04DPA3197, izdata 27. 4. 2004. Odjeljenje za administraciju Kiseljak 

1876 

Topčić Senad, vozačka dozvola broj 04DOA3323, izdata 25. 6. 2004. CIPS Bugojno 

1877 

Topčić Senad, lična karta broj 04DOA9681, izdata 25. 6. 2004. CIPS Bugojno 

1878 

Ramadani Abdulhaćim, vozačka dozvola broj 07DOB0352, izdata 6. 7. 2007. CIPS Bugojno 

1879 

Osmankaj Erzen, vozačka dozvola broj 07DOB0370, izdata 10. 7. 2007. CIPS Bugojno 

1880 

Pocrnja Dragan, lična karta broj 04DOA7294, izdata 30. 4. 2004. CIPS Bugojno 

1881 

Ćosić Edin, lična karta broj 04DMA3024, izdata 26. 4. 2004. Odjeljenje za administraciju Jajce 

1882 

Halaba Almir, lična karta broj 04DMA1119, izdata 24. 2. 2004. Odjeljenje za administraciju Jajce 

1883 

Bašimamović Razija, lična karta broj 08DMC3866, izdata Odjeljenje za administraciju Jajce 

1884 

Duranović Senada, putna isprava broj 5014894, izdata 16. 3. 2006. MUP Travnik 

1885 

Nišić Borislav, putna isprava broj 4992542, izdata 27. 1. 2006. MUP Travnik 

1886 

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON 

Pelivan Danijela, indeks broj 15026/I Pravnog fakulteta u Mostaru, god. upisa 1998/99. 

347 

Tinjak Adnan, putna isprava broj 5078665, izdata 26. 5. 2006. MUP HNK Mostar 

348 

Ahmetović Fikret, vozačka dozvola broj 04BHA2075, izdata 10. 11. 2004. MUP HNK Jablanica 

349 

Kurić Duda, lična karta broj 04BHA5559, izdata 8. 10. 2004. MUP HNK Jablanica 

350 

ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON 

Bogdan Antonio, osobna iskaznica broj 07DUC0840, izdata 6. 8. 2007. CIPS Široki Brijeg 

734 

Šilić Dragan, vozačka dozvola broj 03DRA1628, izdata 10. 11. 2003. CIPS Ljubuški 

735 

Markota Matilda, vozačka dozvola broj 08DTA7188, izdata 30. 7. 2008. CIPS Posušje 

736 

Nakić Velimir, osobna iskaznica broj 08DRC3463, izdata 13. 11. 2008. CIPS Ljubuški 

737 

Akmadžić Milan, osobna iskaznica broj 04DSA1067, izdata 13. 7. 2004. CIPS Grude 

738 

Akmadžić Milan, vozačka dozvola broj 04DSA0621, izdata 13. 7. 2004. CIPS Grude 

739 

Petrović Lovre, osobna iskaznica broj 04DRA5662, izdata 30. 1. 2004. CIPS Ljubuški 

740 

Delalić Miralem, osobna iskaznica broj 03DRA3927, izdata 17. 11. 2003. CIPS Ljubuški 

741 

Nukić Ernad, osobna iskaznica broj 08DRC1745, izdata 8. 1. 2008. CIPS Ljubuški 

742 

Petrović Lovre, vozačka dozvola broj 07DRA9992, izdata 24. 1. 2007. CIPS Ljubuški 

743 

Kulier Magdalena, vozačka dozvola broj 05DSA4738, izdata 15. 6. 2005. CIPS Grude 

744 

Kulier Magdalena, osobna iskaznica broj 05DSA7724, izdata 15. 6. 2005. CIPS Grude 

745 

KANTON 10 

Krivić Mile, osobna iskaznica broj 04AYB0311, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

160 

Zdrinušić Marko, osobna iskaznica broj 05AYB3182, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

161 

Pašalić Ivan, osobna iskaznica broj 04AYA1868, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

162 

Jurić Matija, osobna iskaznica broj 04AYA2250, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

163 

Jolić Matija, prometna dozvola broj BH 2657231, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

164