Pretraga sadržaja
Napredna pretraga»
 Broj-47

SADR@AJ
47/08

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

ODLUKA O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA I SMANJENJU NOMINALNE VRIJEDNOSTI UDJELA KAPITALA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA NA ODRE\ENO VRIJEME U KANTONALNOM SUDU U ZENICI

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU FINANSIJA TUZLANSKOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U KANTONALNOM SUDU U TUZLI

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INI KLADANJ

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U FEDERALNOJ DIREKCIJI ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO

JAVNI NATJE^AJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA MOSTARA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INI VOGO[]A

OGLAS ZA POZICIJE U REGULIRANIM TIJELIMA OP]INE OLOVO

OGLAS ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA ^LANOVE NADZORNIH ODBORA

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA I ZAMJENIKA DIREKTORA REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

JAVNI OGLAS ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ^LANOVE NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRU[TVA

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA UPRA@NJENU POZICIJU JEDNOG ^LANA UPRAVNOG ODBORA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA]

JAVNI POZIV ZA PROGRAME "INFORMISANJE I SAVJETOVANJE POTRO[A^A U FEDERACIJI BiH" ZA 2008. GODINU i "EDUKACIJA POTRO[A^A U FEDERACIJI BiH" ZA 2008. GODINU

JAVNI KONKURS/NATJE^AJ ZA IMENOVANJE GENERALNOG DIREKTORA RADIO-TELEVIZIJE  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODRE\ENO VRIJEME

KONKURS ZA IZBOR ^LANA UPRAVE DRU[TVA

JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA "TRANSFER ZA ZA[TITU OKOLI[A OD ZNA^AJA ZA FEDERACIJU BiH" ZA 2008. GODINU

JAVNI NATJE^AJ ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA UPRA@NJENU POZICIJU ^LANA UPRAVNOG VIJE]A JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ORA[JE"

JAVNI NATJE^AJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG VIJE]A "DOMA ZDRAVLJA ORA[JE"

Nazad na vrh
| Download PDF |
Izbor jezika»      Skip Navigation Links
Bosanski
Hrvatski
Српски
 Broj-47

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XV - Broj 47 

Srijeda, 30. 7. 2008. godine
S A R A J E V O
 


ISSN 1512-7079
 

SLUŽBENE OBJAVE 

VAKUFSKA  BANKA DD
SARAJEVO 

SPISAK KLIJENATA ČIJI JE TRANSAKCIJSKI RAČUN BLOKIRAN KOD VAKUFSKE BANKE DD SARAJEVO
NA DAN 30. 6. 2008. GODINE 

 

RED. BR.  


NAZIV KLIJENTA
 


SJEDIŠTE 


ADRESA
 

BROJ TRANSAKCIJSKOG RAČUNA 


15 i
 


30 i
 


90 i
 

više dana 

Filijala Sarajevo 

1. 

071 Binela Sarajevo 

Sarajevo 

Muse Čazima Ćatića 5 

16020000008321 86 

  

  

2. 

22 April doo Ilidža 

Ilidža 

Mala Aleja 34 

16020055000021 64 

  

  

3. 

Abacus soft doo Sarajevo 

Sarajevo 

Hamdije Kreševljakovića 18 

16020000216483 86 

  

  

4. 

Adis prom doo Sarajevo 

Sarajevo 

Rakovica 45 

16020000008746 72 

  

  

5. 

Admir str vl.Dervišević A. 

Ilijaš 

Bosanski put bb 

16020000000936 28 

  

  

6. 

Adna str vl.Agovć A. Ilijaš 

Ilijaš 

Omladinska 21 

16020000001105 06 

  

  

7. 

Adna str vl.Grebović N. 

Sarajevo 

Grbavicka br.2 

16020000008299 55 

  

  

8. 

Adna str vl.Karić A. 

Konjic 

Sunji 8 

16020000009511 08 

  

  

9. 

Afrodita szr vl.Šehić Z. 

Ilijaš 

Bosanski put bb 

16020000008080 33 

  

  

10. 

Agis doo Sarajevo 

Sarajevo 

Bakarevićeva 33 

16020055000276 46 

  

  

11. 

Agroplod doo Sarajevo 

Sarajevo 

Igmanska 2 

16020000004580 57 

  

  

12. 

Aida str vl. Ramić N. 

Sarajevo 

Barica 79 

16020000010606 21 

  

  

13. 

Ajla fast food vl.Podrug A. 

Sarajevo 

Aleja lipa bb 

16020000223768 56 

  

  

14. 

Aktros sur vl. Fazlić Amel 

Ilijaš 

Lješevo bb 

16020000009940 70 

  

  

15. 

Aldi Elite doo Sarajevo 

Sarajevo 

Dervisa Numica br 35 

16020000009880 65 

  

  

16. 

Alhos dd Sarajevo 

Sarajevo 

Tesanjska br.24-a 

16020000008118 16 

  

  

17. 

Alija str vl.Halvadžija A. 

Sarajevo 

Urijan Dedina 6 

16020000004494 24 

  

  

18. 

Alma str vl.Durić B. 

Sarajevo 

Antuna Branka Šimića 10 

16020000220856 62 

  

  

19. 

Alplast PVHS doo Ilijaš 

Ilijaš 

Bosanski put 134 

16020000009833 12 

  

  

20. 

AM str vl.Frljak M. 

Breza 

Branilaca grada bb 

16020000007927 07 

  

  

21. 

Ambiente sur vl.Bosnić Igor 

Sarajevo 

Husrefa Redžića 20 

16020000221197 09 

  

  

22. 

AMH studio 9 Sarajevo 

Sarajevo 

Braće Begića 32 

16020055000127 37 

  

  

23. 

Amor caffe bar sur 

Sarajevo 

Grbavička zanatski centar 

16020000009522 72 

  

  

24. 

Amsterdam sur vl.Zeba E. 

Sarajevo 

Zagrebačka 30 

16020000007962 96 

  

  

25. 

Amtech doo Sarajevo 

Sarajevo 

Vratnik Mejdan 35 

16020055000064 32 

  

  

26. 

Andrea doo Sarajevo 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020000005697 04 

  

  

27. 

Antony Company doo Sarajevo 

Sarajevo 

Stupska bb 

16020000228037 53 

  

  

28. 

Apoteka Ida pharm Sarajevo 

Sarajevo 

I.Mujezinovića 28 

16020065000479 14 

  

  

29. 

Arka-BE restoran vl.Pilica B. 

Sarajevo 

Mis Irbina 1 

16020000220390 05 

  

  

30. 

Arko str vl.Imamović A. 

Ilidža 

Trg Oteškog bata. br.25 

16020000004356 50 

  

  

31. 

Arpaho doo Ilijaš 

Ilijaš 

Lješevo bb 

16020000003782 26 

  

  

32. 

AS str, vl. Gljiva Sedina 

Ilijaš 

Bosanski put 2 

16020000228290 70 

  

  

33. 

Asteriks i Obeliks sur vl.Pinjo N. 

Sarajevo 

Trg Heroja br.8 

16020000007852 38 

  

  

34. 

Autoprevoznik Hasanović Džibo 

Ilijaš 

Donja Karaula bb 

16020000001037 16 

  

  

35. 

Autpraonica Sam vl.Kovač S. 

Breza 

Vrbovik bb 

16020000223606 57 

  

  

36. 

Badem str 

Sarajevo 

Hiseta bb 

16020065000474 29 

  

  

37. 

Balada commerce doo Sarajevo 

Sarajevo 

Olovska 48 

16020000005017 07 

  

  

38. 

Bedro promex doo Ilijaš 

Ilijaš 

Gornja Luka 

16020000007848 50 

  

  

39. 

Beili doo Sarajevo 

Sarajevo 

Hekim Oglu Alipaša 2 

16020055000561 93 

  

  

40. 

Benki doo Hadžići 

Hadžići 

Hadželi 5 

16020000216294 71 

  

  

41. 

Beno str Sarajevo 

Sarajevo 

Envera Šehovića bb 

16020000008923 26 

  

  

42. 

Berinex doo Sarajevo 

Sarajevo 

Butmirska 1 

16020000223433 91 

  

  

43. 

Bife Sarajevo vl.Mehmedić O. 

Sarajevo 

Titova 38 

16020065000211 42 

  

  

44. 

Bingo sur fast food vl.Redžo A. 

Ilijaš 

Moševačka bb 

16020000223185 59 

  

  

45. 

Biorograf szr vl.Mustafić R. 

Sarajevo 

Porodice Ribara 79 

16020065000426 76 

  

  

46. 

Biro Balta, fast-food 

Breza 

Bosanska br.37 

16020000007862 08 

  

  

47. 

Biskoms doo Sarajevo 

Sarajevo 

Abdesthana 15 A 

16020000005606 83 

  

  

48. 

Bistro Barsa sur vl.Hamidović I. 

Sarajevo 

Trg Heroja 41 

16020000216307 32 

  

  

49. 

Bosna buregdžinica sur Ilijaš 

Ilijaš 

Moševačka 40 

16020000007804 85 

  

  

50. 

Bosoil doo Sarajevo 

Sarajevo 

Kolodvorska 11a 

16020000228063 72 

  

  

51. 

Braća Kajdomčaj pekara sztr 

Sarajevo 

Bulevar Branilaca Dobrinje 

16020000010697 39 

  

  

52. 

Bralex doo Sarajevo 

Sarajevo 

Bolnička 4 

16020000000884 87 

  

  

53. 

Bugi str vl.Drapić A. 

Sarajevo 

Kamenica 55 

16020000009404 38 

  

  

54. 

Buregdžinica Zec vl.Zec S. 

Sarajevo 

Mis Irbina br.6 

16020000004943 35 

  

  

55. 

Caffe Dea sur Sarajevo 

Sarajevo 

Derviša Numića 1a 

16020000008262 69 

  

  

56. 

Caffe X disco bar vl.Mulić A. 

Sarajevo 

Kranjčevićeva 1 

16020000009541 15 

  

  

57. 

Čardak sur.vl.Hadžimusić H. 

Sarajevo 

Safet-bega Bašagića 4 

16020000008072 57 

  

  

58. 

Ćate doo Hadžići 

Hadžići 

Binježevo br.102a 

16200000001011 67 

  

  

59. 

Charme frizerski salon 

Sarajevo 

Bolnica 20 

16020065000439 37 

  

  

60. 

Ciciban kinderton doo Sarajevo 

Sarajevo 

Hasana Brkića 14 

16020055000291 30 

  

  

61. 

Ciglane szpr vl.Morina Š. 

Sarajevo 

Odobašina 57 

16020000007643 83 

  

  

62. 

Ćiro sur buffet vl.Avdagić Z. 

Sarajevo 

Put života 2 

16020000010976 75 

  

  

63. 

ČišaShop doo Ilidža 

Ilidža 

Gliše Jankovića 7 

16020000009334 54 

  

  

64. 

City look sur vl.Aganović H. 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020000229762 19 

  

  

65. 

Coba doo Hadžići 

Hadžići 

Dragana Kulidžana 4 

16020000216323 81 

  

  

66. 

Čolaktex doo Sarajevo 

Ilidža 

Hrasnicka cesta bb 

16020000004555 35 

  

  

67. 

College caffe bar vl.Ušanović A. 

Sarajevo 

Zagrebačka 4B 

16020000008720 53 

  

  

68. 

Continent doo 

Sarajevo 

Mustafe Behmena 61 

16020000008496 40 

  

  

69. 

Dada str vl.Mihajlović N. 

Sarajevo 

Zmaja od Bosne bb 

16020000007870 81 

  

  

70. 

Dado str vl.Bašinac Adnan 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020000008394 61 

  

  

71. 

Dado sztr vl.Avdić N. 

Sarajevo 

A.B.Šimića 9 

16020000004842 47 

  

  

72. 

Dama str vl.Duranović O. 

Ilijaš 

126 brigade 9 

16020000003058 64 

  

  

73. 

Darden sur vl.Mijatović S. 

Ilijaš 

126 brigade 47 

16020000001022 61 

  

  

74. 

Delikates 88 str 

Sarajevo 

Ložionička bb 

16020055000575 07 

  

  

75. 

Delikates-Amna str 

Sarajevo 

Jelića 3 

16020000216501 32 

  

  

76. 

Derbi Caffe bar vl. Efendić 

Sarajevo 

K.Kapetanovića bb 

16020000000705 40 

  

  

77. 

Digitron inter doo Sarajevo 

Sarajevo 

Derviša Numića 18a 

16020000005731 96 

  

  

78. 

Dinis str vl. Drugovac N. 

Vogošća 

Omladinska br.20 

16020000008034 70 

  

  

79. 

Djurić company doo Ilidža 

Ilidža 

Stupska bb 

16020000224745 35 

  

  

80. 

Dom Faletići sur 

Sarajevo 

Faletići bb 

16020000009342 30 

  

  

81. 

Dondolo doo Sarajevo 

Sarajevo 

Valtera Perića 3 

16020000008943 63 

  

  

82. 

Drink gold doo Sarajevo 

Sarajevo 

Trg Barcelone 1 

16020000225834 66 

  

  

83. 

Drvna galanterija Ilijaš 

Sarajevo 

Bosanski put 103 

16020000007908 64 

  

  

84. 

DS International Cazin 

Cazin 

Hasana Mujezinovića bb 

16020000004320 61 

  

  

85. 

Dućan str vl.Avdibegović Z. 

Ilijaš 

126 brigade 68 

16020000003143 03 

  

  

86. 

Duga szr vl.Čutura M. 

Sarajevo 

Bosanska 65 

16020000008008 55 

  

  

87. 

Duorex doo Sarajevo 

Ilidža 

Halid bega Hrasnice 84 

16020000009712 84 

  

  

88. 

E & E str 

Ilijaš 

Ilijaških zlatnih ljiljana 2 

16020000001040 07 

  

  

89. 

Eli str vl.Ramić S. 

Sarajevo 

Asima Ferhatovića 52 

16020000007906 70 

  

  

90. 

Emina szr vl.Nefić Mugdim 

Breza 

Mahala sokak II br.10 

16020000010411 24 

  

  

91. 

Emir str vl.Smailbegović E. 

Breza 

Smailbegovići bb 

16020000007799 03 

  

  

92. 

Energoinvest-Livnica Sarajevo 

Sarajevo 

Džemala Bijedića 162 

16020055000376 43 

  

  

93. 

Energoinvest-Maziva doo Sarajevo 

Sarajevo 

Banjalučka 12C 

16020000008616 74 

  

  

94. 

Euro invest doo 

Sarajevo 

Trg Heroja 32 

16020000001252 50 

  

  

95. 

Euroljiljan doo Sarajevo 

Sarajevo 

M.Tita 52 

16020000003441 79 

  

  

96. 

FAH djl Sarajevo 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020055000197 21 

  

  

97. 

Famix trade doo Sarajevo 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020000007827 16 

  

  

98. 

Feroelektro dd Sarajevo 

Sarajevo 

M.Tita 28 

16020000006812 54 

  

  

99. 

Fontana sur vl.Goralija K 

Ilijaš 

Hašima Spahića bb 

16020000004499 09 

  

  

100. 

Fortuna maxi str 

Sarajevo 

Bistrik 30 

16020000004885 15 

  

  

101. 

Foto Jusuf szfr Sarajevo 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020065000314 24 

  

  

102. 

Fritz szr vl.Kahvić S.Ilijaš 

Ilijaš 

Lješevo bb 

16020000008178 30 

  

  

103. 

Frljak str vl.Frljak Hamdo 

Breza 

Gornja Breza bb 

16020000009061 97 

  

  

104. 

Funkcija dizain atelje 

Sarajevo 

Tahčića sokak 2 

16020065000616 88 

  

  

105. 

Futura doo Sarajevo 

Sarajevo 

Dajanli Ibrahimbega 8 

16020000008635 17 

  

  

106. 

Galant doo Sarajevo 

Sarajevo 

Fetaha Bećirbegovića 23a 

16020055000035 22 

  

  

107. 

Germax str vl.Delahmet I. 

Sarajevo 

Braće Begića 90 

16020000220984 66 

  

  

108. 

Globus Travel services doo 

Sarajevo 

Dolina 2, Sarajevo 

16020000005593 20 

  

  

109. 

Gostiona EM sur vl.Mašić E. 

Ilijaš 

Bosanski put 226 

16020000004570 87 

  

  

110. 

Gradac str vl.Hodžić M. 

Ilijaš 

Hašima Spahića bb 

16020000003784 20 

  

  

111. 

Granit szpr vl.Cenaj L. 

Sarajevo 

H.Polovine 24 

16020000007740 83 

  

  

112. 

Gril Misoča fast food 

Ilijaš 

Hašima Spahića 11 

16020000008384 91 

  

  

113. 

Grljevac doo Sarajevo 

Sarajevo 

Džemala Bijedića 21/3 

16020055000306 82 

  

  

114. 

Haber-prom str vl.Hadrović S. 

Sarajevo 

Zvornicka bb 

16020000007873 72 

  

  

115. 

Haris str vl.Šabanić A. 

Sarajevo 

Jusufa Juke Gojaka 16 

16020000220520 03 

  

  

116. 

Hekt doo Sarajevo 

Sarajevo 

Koševo 28 

16020000005684 43 

  

  

117. 

Helda str Vogošća 

Vogošća 

Blagovac 29 

16020000010475 26 

  

  

118. 

Hizna produkt doo Kladanj 

Kladanj 

Proleterske brigade br.5 

16020000008636 14 

  

  

119. 

Hjuz sur Sarajevo 

Sarajevo 

Hameda Buljubašića 40 

16020000008030 86 

  

  

120. 

Hum dd Sarajevo 

Sarajevo 

Tešanjska 72 

16020000004534 98 

  

  

121. 

Import golding doo Sarajevo 

Sarajevo 

Kemala Kapetanovića bb 

16020000217046 46 

  

  

122. 

Ind doo Sarajevo 

Sarajevo 

Safeta Hadžića 30 

16020000001146 77 

  

  

123. 

Industrijapromet doo Sarajevo 

Sarajevo 

Azize Šaćirbegović 16 

16020000007963 93 

  

  

124. 

Inel inžinjering doo Sarajevo 

Sarajevo 

Nerkeza Smailagića 6 

16020000008857 30 

  

  

125. 

Integra inžinjering dd Tuzla 

Tuzla 

Goste Lazarevića 190 

16020000009359 76 

  

  

126. 

Interglass doo Sarajevo 

Sarajevo 

Hadzisulejmanova 29 

16020000005636 90 

  

  

127. 

Interneon dd Sarajevo 

Sarajevo 

Jezero br.8 

16020000003811 30 

  

  

128. 

Interpekas Sarajevo 

Sarajevo 

D.Numica 18 A 

16020000005610 44 

  

  

129. 

Interweld BH doo Sarajevo 

Sarajevo 

Dolačka 71 

16020055000138 04 

  

  

130. 

IPC Hilal Kiseljak pos.Sarajevo 

Sarajevo 

Marka Marulića 4 

16020000007760 23 

  

  

131. 

IPC Hilal Sarajevo 

Sarajevo 

Marka Marulića br.4 

16020000010690 60 

  

  

132. 

Ismet szpr vl.Hodaj G. 

Sarajevo 

Bjelave 131 

16020000004337 10 

  

  

133. 

Izlet str vl.Cigura K. 

Breza 

Slivno 

16020000007181 14 

  

  

134. 

Jasmin sur vl.Hasanić M. 

Ilijaš 

Bosanski put 117 

16020000000964 41 

  

  

135. 

Jasmina str vl.Smailbegović 

Breza 

Bos.namjesnika 35 

16020000007806 79 

  

  

136. 

Journalist doo Sarajevo 

Sarajevo 

Pruščakova br.8 

16020000007789 33 

  

  

137. 

Jutarnje novine doo 

Sarajevo 

Niže Banje 1 

16020000000680 20 

  

  

138. 

Kafe S vl.Alibašić N. 

Sarajevo 

Puščakova br.5 

16020000004731 89 

  

  

139. 

Kappa caffe slastičarna sur 

Sarajevo 

Mustafe Pintola 25 

16020000010831 25 

  

  

140. 

Karameho doo Sarajevo 

Sarajevo 

Kupreška 9 

16020000004085 87 

  

  

141. 

Keba szr Ilijaš 

Ilijaš 

Bosanski put bb 

16020000010630 46 

  

  

142. 

Kidfashion doo Sarajevo 

Sarajevo 

Hasana Brkića 14 

16020000221180 60 

  

  

143. 

Kivi Uno mini shop Ilijaš 

Ilijaš 

126 brigade - Ilijaš 

16020000004182 87 

  

  

144. 

Kod Seje str vl.Fidani I. 

Sarajevo 

Koturova 2 

16020000007667 11 

  

  

145. 

Koimpex djl Sarajevo 

Sarajevo 

Skadarska 33a 

16020000001352 41 

  

  

146. 

Kolinijal str vl.Čavrk M. 

Sarajevo 

Ragiba Džinde 98 

16020000000665 65 

  

  

147. 

Konoba magarac sur vl.Ljubas Ž. 

Sarajevo 

Azize Šaćirbegović 6 

16020000220000 11 

  

  

148. 

Korner Pab sur. Vl.Šurković Dž. 

Sarajevo 

Mis Irbina 12 

16020000220054 43 

  

  

149. 

Koro color doo Sarajevo 

Sarajevo 

Tesanjska 34 

16020000005601 98 

  

  

150. 

Kovačići pekara vl.Krasnići R. 

Sarajevo 

Zagrebačka bb 

16020000003501 93 

  

  

151. 

Kras dd Sarajevo 

Sarajevo 

R. Abazovića 1 

1602000000895910 

  

  

152. 

L&K str vl.Bezdrob N. 

Sarajevo 

Hrvatina 51 

16020000003939 40 

  

  

153. 

La scala sur vl.Pašić E. 

Sarajevo 

Trg Merhemića 9 

16020065000178 44 

  

  

154. 

Lad str vl.Ligata M. 

Sarajevo 

Muse Ćazima Ćatića 29 

16020000221042 86 

  

  

155. 

Laguna sur vl.Ališah H. 

Sarajevo 

Hiseta 11 

16020000004930 74 

  

  

156. 

Lejla str vl.Avdović R. 

Sarajevo 

Lozionicka bb 

16020000007874 69 

  

  

157. 

Leonardo str 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020000005128 62 

  

  

158. 

Liko Sas doo Sarajevo 

Ilidža 

Lužansko polje 40 

16020055000025 52 

  

  

159. 

Lina international doo Sarajevo 

Sarajevo 

Ferhadija 15 

16020000007755 38 

  

  

160. 

Livnica dd Vareš 

Vareš 

Metalska 1 

16020000230374 20 

  

  

161. 

M and Dikta doo Sarajevo 

Sarajevo 

Franjevačka 6E 

16020000007917 37 

  

  

162. 

M frizerski salon Ilijaš 

Ilijaš 

Bosanski put br.117 

16020000000958 32 

  

  

163. 

Madlien-tex doo Sarajevo 

Sarajevo 

Jukićeva 79 

16020000009059 06 

  

  

164. 

Mahmal confectionery doo 

Sarajevo 

Trg heroja 32 

16020000004175 11 

  

  

165. 

Majra str Ilijaš 

Ilijaš 

Bosanski put bb 

16020000004161 53 

  

  

166. 

Maks eksport doo Sarajevo 

Sarajevo 

Tc hecoprom bb 

16020000009489 74 

  

  

167. 

Medina str vl.Smailbegović M. 

Breza 

Bosanska bb 

16020000007797 09 

  

  

168. 

Medo-shop str vl.Aziraj E. 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020000216011 47 

  

  

169. 

Mejpa Haris doo 

Sarajevo 

Bistrik Basamaci 35 

16020000221512 34 

  

  

170. 

Meri fast food vl.Halimanović R 

Sarajevo 

Patriotske lige bb 

16020000007726 28 

  

  

171. 

Mering doo Ilidža 

Ilidža 

Butmirska 13 

16020000004655 26 

  

  

172. 

Metropolis Meida doo Sarajevo 

Sarajevo 

Koševo 28 

16020000007791 20 

  

  

173. 

Mezetton doo Sarajevo 

Sarajevo 

Nasihe Kapidžić 18 

16020000001166 17 

  

  

174. 

Mini market 6B Sarajevo 

Sarajevo 

Humska 1 

16020000003671 68 

  

  

175. 

Mini market Meli vl.Ahmetović E. 

Ilijaš 

126 brigade 11 

16020000009895 20 

  

  

176. 

Misir doo Olovo 

Olovo 

Olovske luke bb 

16020000219957 43 

  

  

177. 

Mišun szr Sarajevo 

Sarajevo 

126 Brigade 11 

16020000001099 91 

  

  

178. 

Mitke internetional doo Sarajevo 

Sarajevo 

Hasana Brkica 2 

16020000009544 06 

  

  

179. 

Mobilex doo 

Sarajevo 

Azize Šaćirbegović 12 

16020000000766 53 

  

  

180. 

Monting doo Sarajevo 

Sarajevo 

H.Kresevljakovica 12 

16020000004530 13 

  

  

181. 

MZ komerc doo Sarajevo 

Sarajevo 

Gazi Hasan Paše 45 

16020055000267 05 

  

  

182. 

Natur-pharm doo Sarajevo 

Sarajevo 

H.Kreševljakovića 61 

16020000235602 56 

  

  

183. 

Nerma stmr vl.Ljuca E. 

Sarajevo 

M.M.Bašeskije 68 

16020065000173 59 

  

  

184. 

Nermin str vl.Hajdarević D. 

Ilijaš 

Malešići bb 

16020000003841 43 

  

  

185. 

Nina fast food vl.Belko E. 

Ilidža 

Mala Aleja 17 

16020000009435 42 

  

  

186. 

NK Đerzelez Zenica sj.Sarajevo 

Sarajevo 

Saraci .77 

16020000004808 52 

  

  

187. 

NK Mladost Breza 

Breza 

Župča M.Selimovića bb 

16020000010596 51 

  

  

188. 

Nostalgija Caffe bar, vl. Alajbegović 

Sarajevo 

Muvekita br.8 

16020000008224 80 

  

  

189. 

Novi Grad pekara, Qollaki Hasan 

Sarajevo 

Trg solidarnosti br.33 

16020000008935 87 

  

  

190. 

NS str Vl. Redžić N. 

Sarajevo 

Paromlinska bb 

16020000007839 77 

  

  

191. 

Nuna szr Ilijaš 

Ilijaš 

126 brigade 64 

16020000008000 79 

  

  

192. 

Oins dd Sarajevo 

Sarajevo 

Obala Kulina Bana 4 

16020055000124 46 

  

  

193. 

Olimpik fudbalski klub 

Sarajevo 

Trg Solidarnosti br.17 

16020000000779 10 

  

  

194. 

Opća zadruga Jedinstvo 

Sarajevo 

Čekaluša 69 

16020000007633 16 

  

  

195. 

Optima Lubrycants doo Breza 

Ilijaš 

Hašima Spahića 23 

16020000007630 25 

  

  

196. 

OŠ Risala 

Sarajevo 

Kemala Kapetanovića 43 

16020000001327 19 

  

  

197. 

Paleti str 

Sarajevo 

Josipa Pančića 8 

16020065000100 84 

  

  

198. 

Pekara Aroma vl.Gigolaj Fazli 

Sarajevo 

Zagrebačka bb 

16020000008705 98 

  

  

199. 

Pep doo za prenos i emitovanje 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020000230730 25 

  

  

200. 

Picolo sur vl.Fidani N. 

Sarajevo 

Mis Irbina 26 

16020000009501 38 

  

  

201. 

Plavi krov sur vl.Gavrić Ž. 

Sarajevo 

Miroslava Krleže bb 

16020000215845 60 

  

  

202. 

Point sur vl.Fazlić Emir 

Ilijaš 

126 Ilijaške brigade bb 

16020000217101 70 

  

  

203. 

Priv.apoteka Ciglane 1 

Sarajevo 

Geteova 15/4 

16020000007959 08 

  

  

204. 

Product beton doo 

Bugojno 

Čaušlije bb 

16020000008372 30 

  

  

205. 

Pub Duke sur,Ušanović Zehra 

Sarajevo 

Čekaluša br.62 

16020000010036 82 

  

  

206. 

Ramazzotti bife sur vl.Mujezinović E. 

Sarajevo 

Zaima Šarca 34 

16020000007868 87 

  

  

207. 

Rambo company doo Sarajevo 

Vogošća 

Donji Hotonj 31 

16020000010813 79 

  

  

208. 

Real time doo Sarajevo 

Sarajevo 

Džemala Bijedića 164 

16020000001356 29 

  

  

209. 

Rebeca sur vl.Hatibović S. 

Sarajevo 

Alipasina 47 

16020000007872 75 

  

  

210. 

Rebromont szr vl.Jusić Dž. 

Sarajevo 

M.Soukbunar 5 

16020000001014 85 

  

  

211. 

Renata B doo Sarajevo 

Sarajevo 

Gornjevakufska 25 

16020000009175 46 

  

  

212. 

Rimeka komerc doo Sarajevo 

Sarajevo 

Nusreta Šišića Dede 18 

16020000004958 87 

  

  

213. 

Risala doo Sarajevo 

Sarajevo 

Kemala Kapetanovića 43 

16020000007857 23 

  

  

214. 

RIV doo Breza 

Breza 

Bogumilska bb 

16020000009079 43 

  

  

215. 

RMU BREZA Breza 

Breza 

Branilaca grada bb 

16020000008968 85 

  

  

216. 

Role str Ilijaš 

Ilijaš 

Lješevo bb 

16020000001336 89 

  

  

217. 

Rudar dd Konjic 

Konjic 

Kolonija bb 

16020000221074 87 

  

  

218. 

Rudnik željezne rude dd Vareš 

Vareš 

Rudarska 1 

16020000010688 66 

  

  

219. 

Saiborg doo Sarajevo 

Sarajevo 

Dr.Fetaha Bećirbegovića 23 

16020000217076 53 

  

  

220. 

Saind doo Sarajevo 

Sarajevo 

Velika drveta 15a 

16020055000183 63 

  

  

221. 

Sakupljanje sekun.sirov. DD Vareš 

Vareš 

Metalska 1 

16020000230423 70 

  

  

222. 

Šampinjon doo Breza 

Sarajevo 

Jasike bb 

16020055000362 11 

  

  

223. 

Saraj polje pekara vl.Aljukić S. 

Sarajevo 

Adija Mulabegovića 77 

16020000010829 31 

  

  

224. 

Sarajka sur vl.Fidani S. 

Sarajevo 

Mis Irbina 26 

16020000007477 69 

  

  

225. 

Sarajka-pekara vl. Kajdomčaj O. 

Sarajevo 

M. Tita 20 

16020000009984 40 

  

  

226. 

Savez protiv alkoh.i toksimanije 

Sarajevo 

Čemaluša 1/II 

16020055000280 63 

  

  

227. 

SDA BiH 

Sarajevo 

Maršala Tita 9a 

16020000004572 81 

  

  

228. 

Sed doo Sarajevo 

Sarajevo 

Dalmatinska 3 

16020000000439 64 

  

  

229. 

Sedef str vl.Aziraj E. 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020000220212 54 

  

  

230. 

Šeh in Petrol Sarajevo 

Sarajevo 

Mehmeda Spahe 12/II 

16020055000304 88 

  

  

231. 

Selimović szr vl.Selimović M. 

Breza 

Banjevac bb 

16020000007993 03 

  

  

232. 

Sena str Džananović Z. 

Sarajevo 

Franca Lehara 9 

16020065000298 72 

  

  

233. 

Setas doo Sarajevo 

Sarajevo 

Džemala Bijedića 139 

16020055000171 02 

  

  

234. 

Sim-Sim sur vl.Omeragić Z. 

Sarajevo 

Vrazova 12 

16020000008980 49 

  

  

235. 

Šipad komerc-Inžinjering doo 

Sarajevo 

Trampina 12/3 

16020000010841 92 

  

  

236. 

Smailbegović doo Breza 

Breza 

Bosanska 53 

16020000007752 47 

  

  

237. 

Špedpetro doo Sarajevo 

Sarajevo 

Zujevniska 8 Ilidža 

16020000004969 54 

  

  

238. 

Sport str vl. Fidani B. 

Sarajevo 

Čemaluša 6 

16020000005144 10 

  

  

239. 

Stel-merks Sarajevo 

Sarajevo 

Vrazova br.8 

16020000000806 30 

  

  

240. 

Stilles szr vl.Vasiljević E.i M 

Sarajevo 

Trg Heroja 6 

16020000007979 45 

  

  

241. 

Stolar Naho Ilijaš 

Ilijaš 

Željeznička bb 

16020000007907 67 

  

  

242. 

Šumar sur Ilijaš 

Ilijaš 

Srednje bb 

16020000001064 32 

  

  

243. 

Tarik str vl.Šenderović T. 

Sarajevo 

M.Tita bb 

16020000009612 93 

  

  

244. 

Tayra str vl.Solaković S. 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020065000667 32 

  

  

245. 

Teogradnja doo Teočak 

Teočak 

Teočak bb 

16020055000606 55 

  

  

246. 

THD comerc doo 

Sarajevo 

Bakarevića 13 

16020000229621 54 

  

  

247. 

Tondo doo Sarajevo 

Sarajevo 

Braće Begića 35 

16020000232590 71 

  

  

248. 

Transell doo Sarajevo 

Sarajevo 

Azize Šaćirbegović 8 

16020000004800 76 

  

  

249. 

Triad doo Sarajevo 

Sarajevo 

Samira Frašte 11 

16020000004767 78 

  

  

250. 

Tvornica čarapa Ključ dd Sarajevo 

Sarajevo 

Trampina 4 

16020002004526 57 

  

  

251. 

Ukus dd Tešanj-podr.Sarajevo 

Sarajevo 

Trg Heroja 16 

16020000225494 19 

  

  

252. 

Vagabundo sur vl.Fileković B. 

Ilijaš 

Moševačka 169 

16020000010718 73 

  

  

253. 

Vemelux doo Visoko 

Visoko 

Naselje Luke br,4 

16020000000397 93 

  

  

254. 

Vlašić Milk doo Travnik 

Travnik 

Karaula bb 

16020000216347 09 

  

  

255. 

Vodenica RM doo Breza 

Breza 

Bosanskih namjesnika 80 

16020000007863 05 

  

  

256. 

Vrbas commerce doo Sarajevo 

Sarajevo 

Azize Šaćirbegović bb 

16020000000430 91 

  

  

257. 

Wei Rong doo Sarajevo 

Sarajevo 

Ragiba Džinde 90 

16020065000391 84 

  

  

258. 

Weidi doo Sarajevo 

Sarajevo 

Ragiba Džinde 13 

16020055000561 93 

  

  

259. 

YE JI doo Sarajevo 

Sarajevo 

Smaje Šikala 117 

16020000010726 49 

  

  

260. 

Zebra tekstil exp.-import doo Sarajevo 

Sarajevo 

Jelića 2 

16020000005402 16 

  

  

261. 

Željo sur Ilijaš 

Ilijaš 

Moševačka bb 

16020000008836 93 

  

  

262. 

Žena 21 doo Sarajevo 

Sarajevo 

Obala Kulina Bana 24/II 

16020055000068 20 

  

  

263. 

Zeno-komerc doo Sarajevo 

Sarajevo 

Dr.Fetaha Bećirbegovića 23a 

16020000226173 19 

  

  

264. 

Zet market sztr vl.Masnopita M. 

Ilijaš 

Bosanski put br.215 

16020000004020 88 

  

  

265. 

Zrak dd Sarajevo 

Sarajevo 

Adema Buće br.102 

16020000004611 61 

  

  

 Glavna Filijala Mostar i Poslovnica Konjic 

266. 

Adnan sur, Demirović Adnan 

Mostar 

Mladena Balorde 33 

16046000461396 89 

  

  

267. 

Ajla str,vl. Tinjka Mensud 

Konjic 

Glavatičevo bb 

16046000467787 25 

  

  

268. 

Ansambl igara i pjesama Camarad 

Mostar 

A.Šantića bb 

16046055000238 59 

  

  

269. 

Autokomerc str Konjic 

Konjic 

Kolonija bb 

16046065000329 43 

  

  

270. 

Autosprint str Mostar 

Mostar 

Dručevića 21 

16046065000130 58 

  

  

271. 

Bio pak str vl.Hadžimahović S. 

Konjic 

Trg državnosti 30 

16046065000295 48 

  

  

272. 

Braco Commerce doo Mostar 

Mostar 

Bjelimići 15 

16046000463809 28 

  

  

273. 

Color SZR vl. Kurtović 

Mostar 

Dreznica bb 

16046065000221 76 

  

  

274. 

Demić trade Mostar 

Mostar 

Muje Pašića 26a 

16046055000093 09 

  

  

275. 

Diesel doo Konjic 

Konjic 

Zanatski centar bb 

16046000464492 16 

  

  

276. 

Drežnica gzr, vl. Mujo Dejkić 

Mostar 

Drežnica bb 

16046065000293 54 

  

  

277. 

Duga doo Konjic 

Konjic 

Kolonija 8 

16046055000355 96 

  

  

278. 

Euro mebel doo Mostar 

Mostar 

Mithad Hujdur Hujka21 

16046055000262 84 

  

  

279. 

Euro Trade doo Mostar 

Mostar 

Braće Brkića 5 

16046055000095 03 

  

  

280. 

Frimont doo Mostar 

Mostar 

Put za Opine 

16046055000085 33 

  

  

281. 

GP Izgradnja Konjic 

Konjic 

Kolonija bb 

16046055000340 44 

  

  

282. 

Kontakt doo Konjic 

Konjic 

M. Tita bb 

16046000465068 34 

  

  

283. 

Marčinko szr vl.Marčinko K. 

Konjic 

Mostarska bb 

16046000465181 83 

  

  

284. 

MDT Trade doo Konjic 

Konjic 

Sarajevska 23 

16046000466453 50 

  

  

285. 

Mi Soko doo 

Mostar 

M.Tita 302 

16046055000083 30 

  

  

286. 

Mim doo Mostar 

Mostar 

Bišće polje bb 

16046055000257 02 

  

  

287. 

Ms Tinjak 

Mostar 

Muje Pašića 9A 

16046055000106 67 

  

  

288. 

Present shop str vl.Handžo A. 

Konjic 

Sarajevska 43 

16046000463546 41 

  

  

289. 

Profi gradanja Mostar 

Mostar 

Alajbegovića 3 

16046055000084 36 

  

  

290. 

Sefer trade doo Jablanica 

Jablanica 

Proleterskih brigada 35 

16046000467949 24 

  

  

291. 

Start str, vl. Kozić Šerif 

Konjic 

Stara čaršija bb 

16046065000303 24 

  

  

292. 

Stolački Esnafi doo Stolac 

Stolac 

Bišće polje bb 

16046055000127 04 

  

  

293. 

Tr Fontana Mostar 

Mostar 

M. Tita 158 

16046000463616 20 

  

  

294. 

Unis TDK doo Konjic 

Konjic 

Donje polje 42 

16046055000111 52 

  

  

295. 

Unis tvornica zakovica Konjic 

Konjic 

Buturović polje 

16046055000168 75 

  

  

296. 

Konjic Bus 

Konjic 

Ovčari bb 

16046055000350 14 

  

  

297. 

Han sur vl.Tufek H. 

Jablanica 

Donja Jablanica bb 

16046000468997 81 

  

  

 Filijala Zenica 

298. 

Alisa str vl.Šišić M. 

Zenica 

Tetovska 387 

16042065000146 30 

  

  

299. 

Amar str vl.Halilović V. 

Zenica 

Blatuša 102 

1604200042468060 

  

  

300. 

Amer str vl.Kurtalić B. 

Zenica 

Bistua Nuova 5 

16042065000132 72 

  

  

301. 

Armin str 

Zenica 

Sarajevska 169 

16042065000098 77 

  

  

302. 

Bis-co doo Zenica 

Zenica 

Seliste 3 

16042055000057 55 

  

  

303. 

Ćiro str vl. Bećirović Selma 

Zenica 

Sejmenska 17A 

16042065000081 31 

  

  

304. 

Dafa str vl.Arnaut D. 

Zenica 

Željeznička bb 

16042065000121 08 

  

  

305. 

EE Kafe klub vl. Kadirić Mirsada 

Zenica 

Avde Smajlovića 5 

16042065000165 70 

  

  

306. 

Eko-stil doo Zenica 

Zenica 

Dr.Adolfa Goldbergera 6 

16042055000032 18 

  

  

307. 

Ekroprom doo Brčko 

Brčko 

Zaima M. 

16042055000040 91 

  

  

308. 

Gracia szr vl.Kaurin S. 

Zenica 

M.S.Serdarevića 19 

16042065000194 80 

  

  

309. 

Husgvarna sd Zenica 

Zenica 

Z.Dizdarevića 22 

16042065000192 86 

  

  

310. 

Kabel doo Zenica 

Zenica 

Zavnobiha 35 

16042055000062 25 

  

  

311. 

Kafe Kiks vl.Karić N. 

Zenica 

Bistua Nuova 5A 

16042065000219 05 

  

  

312. 

Karming doo Zavidovići 

Zavidovići 

Mustajbašića bb 

16042055000252 37 

  

  

313. 

Krivaja doo Zavidovići 

Zavidovići 

Radnička bb Zavidovići 

16042055000041 88 

  

  

314. 

Kulmes doo Žepče 

Žepče 

Kahrimani bb 

16042055000124 33 

  

  

315. 

Leone doo Zenica 

Zenica 

Muftije Šemsekadića 9 

16042055000187 38 

  

  

316. 

Libela str vl.Vrškić A. 

Zenica 

Kulina Bana 29 

16042065000232 63 

  

  

317. 

Ljiljan str vl.Smaka H. 

Zenica 

Crkvice 45a 

16042065000103 62 

  

  

318. 

Mesnica Omerović vl.Ferid O. 

Zenica 

Obalni bulevar bb 

16042065000143 39 

  

  

319. 

Nerko str vl.Smriko N. 

Zenica 

Grm 44 

16042000422743 56 

  

  

320. 

Omeragić ćevabdžinica 

Zenica 

M.Tarabara 10 

16042065000063 85 

  

  

321. 

Pekara Ukus Zenica 

Zenica 

Mehmedalije Tarabara 14 

16042065000113 32 

  

  

322. 

Pojske str vl.Spahić D. 

Zenica 

Pojske bb 

16042065000155 03 

  

  

323. 

Rima-comerc doo Zenica 

Zenica 

Kanal 98 

16042055000014 72 

  

  

324. 

RMK- Inžinjering dd 

Zenica 

Zmaja od Bosne 1 

16042055000061 28 

  

  

325. 

Sad-prom doo Zenica 

Zenica 

Kanal 38 

16042055000019 57 

  

  

326. 

Stil str Zenica 

Zenica 

Begagića put bb 

16042065000120 11 

  

  

327. 

Stolarija doo Zenica 

Zenica 

Zmajevačka cesta 6 

16042055000144 70 

  

  

328. 

Telalović szr vl.Telelović S. 

Nemila 

Patriotske lige 46 

16042055000179 92 

  

  

329. 

Trend sur vl.Dedić Z. 

Zenica 

Seliste 5 

16042065000200 62 

  

  

330. 

Trevira str vl.Skender M. 

Zenica 

Kulina Bana 57 

16042065000055 12 

  

  

331. 

Ušće sur vl.Bureković E. 

Zenica 

Ušće 6 

16042065000132 72 

  

  

332. 

Vemus-Mam doo Zenica 

Zenica 

Armije BiH 31 

16042055000024 42 

  

  

333. 

Videoteka Cobra vl.Sačak Lj. 

Zenica 

Bistua Nuova 5a 

16042065000138 54 

  

  

334. 

View doo Zenica 

Zenica 

Masarikova 48 

16042055000109 78 

  

  

335. 

Yildiz doo Zenica 

Zenica 

Lukovo polje 32 

16042055000015 69 

  

  

336. 

Zizi doo Zenica 

Zenica 

Obala bulevara 30a 

1604205500020290 

  

  

 Poslovnica Bugojno 

337. 

Ajladi CD teka Bugojno 

Bugojno 

Kovačuša II 2 

16041065000077 48 

  

  

338. 

Amar str vl.Heljić H. 

Bugojno 

Vrbas naselje 5c 

16042000422802 73 

  

  

339. 

Americano sur vl.Bilanović S. 

Bugojno 

Kopčić bb 

16042000422607 76 

  

  

340. 

Ašćinica sur vl.Herić M. 

Bugojno 

Sultan Ahmedova 

16041065000076 51 

  

  

341. 

ATP Špedicija Bugojno 

Bugojno 

Slobode bb 

16041055000002 16 

  

  

342. 

Bada promet doo Nova Bila 

Nova Bila 

Nova Bila 10 

16041055000120 50 

  

  

343. 

Bard sur vl. Huseinbegović N. 

Bugojno 

S.Ahmedova 71 

16041065000013 40 

  

  

344. 

Bata str vl.Čolić F. 

Bugojno 

Zlatnih ljiljana bb 

16042000423000 61 

  

  

345. 

Binas dd Bugojno 

Bugojno 

Armije BiH bb 

16042000422653 35 

  

  

346. 

Bos-Ita doo Bugojno 

Bugojno 

Kožarska 18 

16042000422654 32 

  

  

347. 

Buplast dd Bugojno 

Bugojno 

Armije BiH 171 

16042000422360 41 

  

  

348. 

Doro doo Bugojno 

Bugojno 

Šehitluci V/5 

16041055000089 46 

  

  

349. 

Erma str vl.Rustempašić E. 

Bugojno 

Gračanica bb 

16041065000084 27 

  

  

350. 

Galanterija szr vl.Ajkunić S. 

Bugojno 

Poriće bb 

16041065000113 37 

  

  

351. 

Gardenia doo 

G.Vakuf 

Trnovača bb 

16042000423033 59 

  

  

352. 

Grenland doo Novi Travnik 

Novi Travnik 

Bučići bb 

16041055000115 65 

  

  

353. 

Haris szr vl.Redžibašić H. 

Bugojno 

Sultan Ahmedova 

16041065000125 98 

  

  

354. 

Hendek I str Bugojno 

Bugojno 

Hendek IV/3 

16042000423394 43 

  

  

355. 

HTP Kalin Bugojno 

Bugojno 

Bosanska 2 

16041055000103 04 

  

  

356. 

Maxi str vl.Opardija E. 

Donji Vakuf 

14 septembra bb 

16042000423383 76 

  

  

357. 

Max-prom doo Vitez 

Vitez 

Kamenjače 

16041055000116 62 

  

  

358. 

Moby shop alko str vl. 

Bugojno 

  

16042000423895 92 

  

  

359. 

Moranka komerc doo Sarajevo 

Sarajevo 

Stupsko brdo bb 

16041055000138 93 

  

  

360. 

Nik-Stil doo 

Bugojno 

Vesela 59 

16041055000100 13 

  

  

361. 

Orijent sur vl.Salihagić N. 

Bugojno 

Dr.Wagnera 

16041065000105 61 

  

  

362. 

Pik-Comerc doo 

Bugojno 

Naselje Vrbas II/4 

16041055000064 24 

  

  

363. 

Pino szr vl.Tataraga J. 

Bugojno 

Sultan Ahmedova 

16041065000078 45 

  

  

364. 

Plavac-company doo Bugojno 

Bugojno 

Gromile 12 

16041055000071 03 

  

  

365. 

Rasko doo Bugojno 

Bugojno 

Gromile II 1 

16042000422709 61 

  

  

366. 

Stambol-C doo Bugojno 

Bugojno 

Armije BiH 20 

16042000423409 95 

  

  

367. 

Uzorkomerc doo Bugojno 

Bugojno 

Slobode bb 

16042000410293 61 

  

  

368. 

Vesna promet doo Vitez 

Vitez 

Kamenjače bb 

16041055000124 38 

  

  

 Filijala Tešanj 

369. 

Alma trans doo Tešanj 

Tešanj 

Potočani bb Jelah 

16030055000061 88 

  

  

370. 

Azra caffe bar vl.Kifić F. 

Tešanj 

Osmana Pobrića bb 

16030065000236 14 

  

  

371. 

Bakam str vl.Ajanović N. 

Tešanj 

Tešanj 

16030065000252 63 

  

  

372. 

Denaro caffe bar 

Tešanj 

Jelah bb 

16030000301343 18 

  

  

373. 

Đulistan caffe slastičarna vl.Kantić A. 

Tešanj 

Jelah bb 

16030065000271 06 

  

  

374. 

Edvin str vl.Kanlić Z. 

Tešanj 

Vukovo bb 

16030065000097 43 

  

  

375. 

Eurotehna doo Tešanj 

Tešanj 

Mekiš bb 

 16030000303128 61 

  

  

376. 

Graming doo Doboj Jug 

Doboj Jug 

Matuzići bb 

16030055000216 11 

  

  

377. 

Granap str vl.Skula A. 

Doboj Jug 

Matuzići bb 

16030065000087 73 

  

  

378. 

Hambok doo Tešanj 

Tešanj 

Jelah bb 

16030055000007 56 

  

  

379. 

Inter-Fagus doo Busovača 

Busovača 

Lugovi bb 

16030055000206 41 

  

  

380. 

Kafe Dalas 

Doboj-Jug 

Mravići bb 

16030065000279 79 

  

  

381. 

Mesnica szr vl.Sinanović V. 

Tešanj 

Osmana Pobrića bb 

16030065000220 62 

  

  

382. 

Rile prom doo Busovača 

Busovača 

Lugovi bb 

16030000301365 15 

  

  

383. 

Sloga dd Tešanj 

Tešanj 

Bukva bb 

16030055000296 21 

  

  

384. 

STR vl.Diba B. 

Tešanj 

Dobro polje bb 

16030065000092 58 

  

  

385. 

SZ stolarska radnja vl.Himzić I. 

Tešanj 

Rosulje bb 

16030065000178 91 

  

  

386. 

Tabaci komerc doo 

Doboj Jug 

Tabaci bb 

16030055000207 38 

  

  

387. 

Tornado doo 

Doboj Jug 

Matuzići bb 

16030055000030 84 

  

  

388. 

ZE-AN doo Tešanj 

Tešanj 

Vukovo bb 

16030055000292 74 

  

  

389. 

AZ-EN doo Tešanj 

Tešanj 

Jelah bb 

16030055000227 75 

  

  

 Filijala Gračanica 

390. 

Agencija Gonnd doo Gračanica 

Gračanica 

Zlatnih ljiljana bb 

16036000361521 34 

  

  

391. 

Agricola doo Gračanica 

Gračanica 

Skver bb 

16036055000012 11 

  

  

392. 

Ahmičević A.K. Doo Gračanica 

Gračanica 

Zlatnih ljiljana bb 

16036000361072 23 

  

  

393. 

Anturijum II tr.vl.Trepanić N. 

Srebrenik 

Bos.bran.bb 

16036065000261 06 

  

  

394. 

Auto kuća doo Gračanica 

Gračanica 

Zlatnih ljiljana bb 

16036055000000 11 

  

  

395. 

Autodijelovi Bajrić vl.Bajrić A. 

Gračanica 

Pribava 

16036065000180 55 

  

  

396. 

Autoservis vl.Mujačić M. 

Gračanica 

Miričina 

16036065000241 66 

  

  

397. 

Brokoka doo Gračanica 

Gračanica 

Ahmeta Šiljića 

16036055000127 54 

  

  

398. 

Cocacoop doo Gračanica 

Gračanica 

22 Divizije bb 

16036055000254 61 

  

  

399. 

Double doo Gračanica 

Gračanica 

Pribava bb 

16036000361239 07 

  

  

400. 

Džigi str vl.Mulavdić Nihada 

Gračanica 

Pribava bb 

16036065000091 31 

  

  

401. 

Eka buregdžinica vl.Beadini E. 

Gračanica 

Gračanica -Centar 

16036065000211 59 

  

  

402. 

Ekstrem doo Gračanica 

Gračanica 

G.Orahovica 

16036055000046 06 

  

  

403. 

Esko str vl.Mustajbašić P. 

Gračanica 

Hazima Vikala 

16036065000181 52 

  

  

404. 

Građenje doo Doboj-Jug 

Doboj-Jug 

Matuzići bb 

16036055000217 75 

  

  

405. 

Granap tr.vl.Grbić S. 

Gračanica 

Korića Han bb 

16036065000264 94 

  

  

406. 

Grič str vl.Adžemović A. 

Gračanica 

Čiriš bb 

16036065000227 11 

  

  

407. 

Himir-komerc doo Gračanica 

Gračanica 

Polje bb Miričina 

16036055000140 15 

  

  

408. 

Karas str vl.Karahasanović A. 

Gračanica 

Drafnići 

16036065000084 52 

  

  

409. 

Korića Han str vl.Kahrimanović N. 

Gračanica 

Korića Han 

16036065000083 55 

  

  

410. 

Mirela friz.salon vl. Nuhanović M. 

Donja O. 

Dom bb 

1603606500009510 

  

  

411. 

Monaco sur vl. Šerbečić A. 

Gračanica 

M. Bošnjakinje 3 

16036000361620 20 

  

  

412. 

Omega autolim.radnja vl.Vuković S. 

Gračanica 

Pribava 

16036065000090 34 

  

  

413. 

Paam-auto doo Gračanica 

Gračanica 

Stubljanska strana 2 

16036055000150 82 

  

  

414. 

Promx str vl.Čamdžić S. 

Gračanica 

Malešići bb 

16036065000209 65 

  

  

415. 

Rani-com doo Kladanj 

Kladanj 

Stara bb 

16036055000287 59 

  

  

416. 

Sada Mi doo Kladanj 

Kladanj 

Ive Andrića 15 

16036055000267 16 

  

  

417. 

Selma str vl.Kovačević A. 

Gračanica 

Piskavica 

16036065000093 25 

  

  

418. 

Šestan-prom doo Gračanica 

Gračanica 

D.Lohinja bb 

16036055000120 75 

  

  

419. 

Sirius zr vl.Brkić D. 

Gračanica 

Lipa 67 

16036065000126 23 

  

  

420. 

Steko doo Kalesija 

Kalesija 

Kalesija 

16036055000263 34 

  

  

421. 

Toc prom doo 

Gračanica 

Orahovica D 

16036055000223 57 

  

  

 Filijala Bihać 

422. 

Eurotriko doo Cazin 

Cazin 

Klupe bb 

16056000560426 60 

  

  

423. 

Iftić-inžinjering doo Bihać 

Bihać 

Midžića mahala 64 

16056055000029 54 

  

  

424. 

Matrix doo Bihać 

Bihać 

Dana državnosti 6 

16056000561082 32 

  

  

425. 

Szr Plastal Bihać 

Bihać 

Midžića mahala 

16056000560791 32 

  

  

(Bi-70-a-F/08) 

SMAWEWE KAPITALA 

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02), a u skladu sa odredbama Statuta, Skupština "EURO INSPEKT"-a d.o.o. Sarajevo, ul. H. Kreševljakovića br. 16 na svojoj redovnoj sjednici, održanoj 5. aprila 2008. donijela je sljedeću 

ODLUKU 

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA I SMANJENJU NOMINALNE VRIJEDNOSTI UDJELA KAPITALA 

Član 1. 

Osnovni kapital društva na dan 31. 12. 2006. u iznosu od 557.045,00 podijeljen je na 5947 udjela kapitala nominalne vrijednosti jednog udjela u iznosu od 93,60 KM. 

Član 2. 

Smanjenje osnovnog kapitala iz prethodnog člana vrši se zbog isknjiženja 20.000,00 KM na obaveze za primljene pozajmice iz ranijih godina, doknjiženje na kapital od 3.880,00 KM sa poslovne jedinice REAL Inspekt i pozitivnog poslovanja koje je društvo iskazalo za poslovnu 2007. godinu u neto iznosu od 3.706,00 KM tako da osnovni kapital Društva nakon naknadnih knjiženja iznosi 544.631,00 KM. 

Član 3. 

Osnovni kapital Društva nakon povećanja za iznos dobitka i naknadnih knjiženja u iznosu od 557.045,00 KM se koriguje po osnovu smanjenja nominalne vrijednosti osnovnog kapitala sa 93,60 na 91,50 KM za jedan udio kapitala tako da je vrijednost osnovnog kapitala 544.151,00 KM, a višak od 480,00 KM raspoređuje se u fond rezervi. 

Član 4. 

Broj udjela kapitala ostaje nepromijenjen. Nominalna vrijednost udjela kapitala je 91,50 KM, a osnovni kapital društva iznosi 544.631,00 KM. 

Član 5. 

Društvo nastavlja sa radom, a smanjenje osnovnog kapitala neće uticati na uspješno poslovanje društva. 

Član 6. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a u skladu sa Zakonom bit će objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH" i dostavljena sudskom registru. 

(so-1325-a-F/08) 

KONKURSI
OGLASI
NATJEČAJI 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Kantonalnog suda u Zenici, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA NA ODREĐENO VRIJEME U KANTONALNOM SUDU U ZENICI 

-    Stručni saradnik - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme do povratka državnog službenika s bolovanja i porodiljskog odsustva 

Opis poslova: Pomaže sudiji u proučavanju i pripremanju predmeta za rasprave, pretrese i referisanje; proučava pravna pitanja u vezi sa radom Suda u pojedinim predmetima i izrađuje sudske odluke; vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima predsjednika Suda ili sudije i druge stručne poslove predviđene Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova; stručni saradnik može postupati i odlučivati u vanparničnim i izvršnim stvarima i sporovima male vrijednosti kada je to predviđeno zakonom u predmetima koje mu dodijeli predsjednik Suda; obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik Suda ili sudija. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

 • VSS, VII stepen, završen pravni fakultet, 
 • položen pravosudni ispit, 
 • poznavanje rada naračunaru. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu 

3.    dokaz o poznavanju rada na računaru 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu - Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom za:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika na određeno vrijeme u Kantonalnom sudu u Zenici" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-1147-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U MINISTARSTVU FINANSIJA TUZLANSKOG KANTONA 

-    Stručni savjetnik za izvještavanje i analitiku - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Izrađuje analize i izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka u oblasti izvršenja i izvještavanja budžeta; provodi politiku i izvršava zakone, druge propise i opće akte, te utvrđuje stanje u oblasti izvršenja budžeta; priprema i poduzima odgovarajuće mjere, radnje i postupke u cilju izvršavanja zakona, propisa i drugih akata u oblasti izvršenja budžeta radi sprečavanja nastanka štetnih posljedica po izvršenju budžeta; priprema godišnje, polugodišnje i periodične izvještaje o izvršenju budžeta i stara se o blagovremenosti podnošenja istih; izrađuje i dostavlja sve vrste propisanih i ostalih izvještaja prema Federalnom ministarstvu finansija i drugim korisnicima; priprema i dostavlja izvještaje nadležnim budžetskim institucijama redovno i po njihovom zahtjevu; daje preporuke oko uvođenja novih analitika, neophodnih za sistem transparentnog izvještavanja; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

 • VSS - VII stepen stručne spreme - ekonomski fakultet, 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma, 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji o dužini radnog staža sa uvjerenjem koje sadrži dešifraciju svih zanimanja iz uvjerenja o dužini radnog staža), 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-1148-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Kantonalnog suda u Tuzli, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U KANTONALNOM SUDU U TUZLI 

-    Stručni saradnik u Sudu -  3 (tri) izvršioca 

Opis poslova: Pomaže sudiji u proučavanju i pripremanju predmeta za rasprave, pretrese i referisanje, proučava pravna pitanja u vezi sa radom suda u pojedinim predmetima, radi na izradi sudskih odluka, vrši samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije druge stručne poslove predviđene zakonom ili Pravilnikom o unutrašnjem poslovanju sudova, obavlja poslove informisanja javnosti o radu suda i obavlja druge poslove po naredbi predsjednika Suda. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to: 

 • VSS - VII stepen stručne spreme - pravni fakultet, 
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, 
 • položen pravosudni ispit. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma, 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji o dužini radnog staža, sa uvjerenjem koje sadrži dešifraciju svih zanimanja iz uvjerenja o dužini radnog staža), 

3.    dokaz o položenom pravosudnom ispitu, 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. Sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnom sudu u Tuzli" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje. 

(so-1152-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u ime Općine Kladanj, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U OPĆINI KLADANJ 

01.    Sanitarno - komunalni inspektor - 1 (jedan) izvršilac 

02.    Stručni saradnik za poljoprivredu - 1 (jedan) izvršilac 

03.    Stručni saradnik za odnose sa javnošću - 1 (jedan) izvršilac 

04.    Stručni saradnik za društveni rad i koordinator službi
- 1 (jedan) izvršilac
 

01. Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti komunalne djelatnosti, poslove i zadatke iz djelokruga rada; po izvršenom uviđaju sačinjava zapisnik i poduzima odgovarajuće mjere i o tome pismeno obavještava podnsioca zahtjeva (prijave); vrši pregled i nadzor nad obavljanjem djelatnosti individualne i zajedničke komunalne potrošnje; donosi rješenja kojima naređuje otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te vodi evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim upravnim mjerama; u slučaju povrede zakona i drugih propisa podnosi zahtjev za pokretanje postupka; provodi i prati provođenje upravnih mjera naloženih rješenjem i osigurava njihovo izvršenje; može poduzimati i odgovarajuće preventivne aktivnosti u cilju sprečavanja nastupanja štetnih posljedica zbog nedostatka i nepravilnosti u povredi zakona i drugih propisa čije izvršenje nadzire, kao što su: upozorenje fizičkih i pravnih lica na obavezu iz propisa, ukazivanje na štetne posljedice, predlaganje mjera za otkanjanje njihovih uzroka; zapisnikom, izuzetno, može narediti izvršenje mjera u skladu sa zakonom, radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i po imovinu; vrši izdavanje sanitarne saglasnosti za izgradnju novih objekata, objekata u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata; prima stranke i daje usmena pojašnjenja iz svoje nadležnosti; učestvuje u izradi nacrta odluka i drugih akata iz nadležnosti Službe; izrađuje mjesečne, šestomjesečne i godišnje izvještaje o svom radu; izrađuje stručne analize, informacije i materijale koji se odnose na pitanja iz svog djelokruga rada; izrađuje analize i izvještaje, informacije i programe iz oblasti stočarstva i ratarstva i prati realizaciju zaključaka po istom; obrađuje i analizira podatke neophodne za praćenje stanja u poljoprivrednom sektoru i predlaže mjere za poboljšanje u istom; inicira i sudjeluje u realizaciji radnih dogovora u osiguranju lokalnih potreba poljoprivrednog stanovništva; daje stručna mišljenja i sugestije kod izrade propisa i drugih akata koje usvajaju nadležni organi viših nivoa vlasti, na njihov zahtjev; učestvuje u pripremi prijedloga odgovora na vijećnička pitanja iz djelokruga radnog mjesta; izrađuje operativne i kratkoročne planove kontrole plodnosti tla i definira prioritete u istraživanju parcela sa kojih se može ostvariti najveća dobit; vodi evidenciju o obradivom i neobradivom zemljištu; utvrđuje pojedinačne parcele poljoprivrednog zemljišta koje se ne obrađuju; izrađuje kratkoročne planove sjetve i žetve po nalogu nadležnih institucija viših nivoa vlasti i prati njihovu realizaciju; prima građane koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom na području općine u svrhu njihovog informiranja; zaprima i obrađuje zahtjeve i donosi rješenja o priznavanju prava korisnika novčane podrške iz oblasti ratarstva, pčelarstva, voćarstva i povrtlarstva i prosljeđuje ih nadležnom ministarstvu; učestvuje u radu komisije za obračun bruto vrijednosti domaćeg proizvoda miješanog dohotka individualnog sektora poljoprivrede; pruža stručnu pomoć pravnim i fizičkim licima i udruženjima iz oblasti poljoprivrede; organizira treninge i edukacije u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje i povećanja zaposlenosti ruralnog stanovništva; učestvuje u stručnim komisijama kao vještak u upravnom postupku za potrebe općinskog organa uprave; izvršava i prati izvršavanje obaveza i prava Općine koja proističu iz Zakona o zaštiti prirode, Zakona o zaštiti voda, Zakona o zaštiti zraka i drugih zakonskih propisa koji regulišu oblast zaštite i iskorištavanja prirodnh resursa; utvrđuje i prati stanje u oblasti ekologije, zaštite okoliša i iskorištavanja prirodnih resursa, te predlaže mjere, radnje i postupke u cilju sprečavanja nastanka štetnih posljedica i prati realizaciju tih mjera i radnji; obavlja koordinaciju poslova i zadataka svih učesnika u oblasti zaštite okoliša i iskorištavanja prirodnih resursa na općinskom nivou; inicira izradu, učestvuje u izradi prati realizaciju planova i projekata iz djelokruga radnog mjesta; učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa iz djelokruga radnog mjesta; daje stručna mišljenja u oblasti zaštite okoliša i iskorištavanja prirodnih resursa na općinskom nivou; utvrđuje tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekata a u oblasti zaštite okoliša; vrši pregled tehničke dokumentacije i provjerava njenu usklađenost sa normama i standardima za oblast zaštite okoliša; vrši koordinaciju poslova i zadataka svih učesnika u oblasti komunalne djelatnosti; učestvuje u izradi prijedloga općinskih propisa iz oblasti komunalne djelatnosti; učestvuje u izradi programa i planova iz oblasti komunalne djelatnosti; prikuplja izvještaje o prekopavanju javnih površina, sječi i sadnji stabala na javnim površinama, te o tome sačinjava službenu evidenciju; pribavlja potrebna mišljenja, nalaze i saglasnosti u vezi sa sječom i sadnjom parkovskog i alejnog zelenila; surađuje sa predstavnicima mjesnih zajednica na poslovima unapređenja komunalne higijene i održavanja javnih površina; uspostavlja katalog zagađivača na području općine te uspostavlja bazu podataka iz oblasti zaštite okoliša i vodoprivrede; predlaže mjere za unapređenje zaštite okoliša u nadležnosti Općine; učestvuje u prvostepenom postupku izdavanja urbanističkih saglasnosti i daje elemente za određivanje urbanističko-tehničkih uslova u oblasti zaštite okoline i vodoprivrede; 

Vrši i druge poslove iz djelokruga Službe, po nalogu pomoćnika načelnika i općinskog načelnika. 

02. Opis poslova: Organizuje i obavlja stručne poslove iz djelokruga Općine u poljoprivrednom sektoru; izrađuje kompleksne analize i izvještaje, informacije i programe iz oblasti voćarstva, povrtlarstva, zemljišne politike i prati realizaciju zaključaka po istom; izrađuje programe i projekte za razvoj poljoprivredne djelatnosti u skladu sa strategijom razvoja općine; sudjeluje u izradi programa i projekata za razvoj poljoprivredne djelatnosti (regionalni-makro); ostvaruje kontakte sa preduzećima, udruženjima, zadrugama i drugim organizacijama u cilju praćenja problematike u poljoprivrednom sektoru; sarađuje sa međunarodnim i nevladinim organizacijama u kreiranju i implementaciji projekata iz poljoprivrednog sektora u skladu sa potpisanim sporazumima o suradnji (LWF I USAID-Lamp); prati stanje u poljoprivredi i predlaže mjere za njihovo unapređenje, obavlja poslove iz oblasti zaštite bilja i biljnih bolesti i štetočina i izrađuje izvještaje o pojavama, kretanju, suzbijanju i iskorištavanju bolesti i štetočina i izrađuje izvještaje o pojavama, kretanju, suzbijanju i iskorjenjivanju bolesti i štetočina na zahtjev kantonalnog poljoprivrednog zavoda; prati uspješnost proizvodnje na gazdinstvima; izlazi na teren s ciljem utvrđivanja uslovnosti i raspoloživosti zemljišta, adekvatnih prostorija i sredstava rada za realizaciju poljoprivredne djelatnosti; ostvaruje suradnju sa kantonalnim i federalnim organima uprave i drugim inistitucijama koje su nadležne za poljoprivredni sektor radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa; prati propise i stara se o provođenju i izvršavanju federalnih i kantonalnih zakona, odluka Općinskog vijeća, propisa općinskog načelnika i drugih podzakonskih akata koji se odnose na pitanja ovog radnog mjesta, u skladu sa projektom rekultivacije po odobrenju Kantonalnog ministarstva planira korištenje izdvojenog plodnog sloja tla; obavlja i druge poslove u okviru struke i zakona koje mu povjeri pomoćnik načelnika i općinski načelnik i za svoj rad istim je odgovran. 

03. Opis poslova:  Učestvuje u uspostavljanju i prezentiranju dostignuća u oblasti funkcionisanja lokalne zajednice i rukuje aparaturom za prezentaciju; učestvuje u izradi publikacija, biltena, časopisa, letaka, glasnika i općinskih novina; priprema i prilagođava brošure i tipske obrasce za građane koji se tiču procesa i resursa unutar općinskih organa uprave i u tu svrhu razgovara sa pomoćnicima načelnika; u saradnji sa općinskim načelnikom i pomoćnicima načelnika informiše javnost o radu Općinskog vijeća, općinskog načelnika i općinskih službi; radi na poslovima efikasnosti i dokumentiraranosti sistema kvaliteta, definiše i predlaže sprovođenje mjera za poboljšanje sistema; dogovara susrete sa predstavnicima medija; odgovoran je da blagovremeno u saradnji sa nadležnim službama daje obavještenja za medije o redovnim i vanrednim dešavanjima u općini; u dogovoru sa općinskim načelnikom organizuje konferencije za šatampu vodeći računa o terminima koji odgovaraju većini medija; učestvuje u pripremi općinskog načelnika i njegovih saradnika za javne istupe vezano za davanje određenih informacija iz nadležnosti općinskog načelnika i službi; priprema govore, referate i druge materijale za javne istupe općinskog načelnika i predsjedavajućeg Općinskog vijeća; odgovoran je i neposredno učestvuje u izradi promotivnih publikacija,brošura i drugih info-materijala Općine i općinskog načelnika; vodi registar značajnih datuma i događaja i blagovremeno priprema poruke, čestitke, izraze saučešća i drugo; učestvuje u svim aktivnostima na obilježavanju značajnih događaja i datuma, kao i organizovanju sportskih i drugih manifestacija u organizaciji Općine; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika i općinskog načelnika. 

04. Opis poslova: Obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad uprave, koordinira radom svih osnovnih organizacionih jedinica, sarađuje između organa i drugih tijela državne službe; prati i realizira program rada organa uprave, osigurava izvršenje poslova po nalogu rukovodioca organa, upoznaje rukovodioca organa državne službe o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način on pomaže rukovodiocu organa državne službe u rukovođenju organom; prati rad preduzeća i ustanova kojima je Općina osnivač i predlaže mjere za poboljšanje rada; radi na prikupljanju podataka o broju prijavljenih i uposlenih u javnim i privatnim preduzećima; prikuplja dnevne informacije o bezbjedonosnoj situaciji sa područja općine od PS Kladanj i vrši analizu istih i dostavlja ih općinskom načelniku; ostvaruje kontakte sa predstavnicima sudske vlasti; radi na stvaranju uslova za poboljšanje rada PS i Općinskog suda; radi na prikupljanju podataka o broju uposlenih i prijavljenih u javnim i privatnim preduzećima; sarađuje sa vojnim snagama koje su locirane na našoj općini; radi na poboljšanju međuopćinske i međuentitetske saradnje; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika i općinskog načelnika. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to: 

Za poziciju 01. 

 • VSS - VII stepen stručne spreme - tehničkog ili pravnog smjera, 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci 
 • pozvanje rada na računaru 
 • položen vozački ispit "B" kategorije 

Za poziciju 02. 

 • VSS - VII stepen stručne spreme - poljoprivrednog smjera, 
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

Za poziciju 03. 

 • VSS - VII stepen stručne spreme - fakultet žurnalistike, 
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

Za poziciju 04. 

 • VSS - VII stepen stručne spreme - društvenog smjera, 
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma, 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji o dužini radnog staža sa uvjerenjem koje sadrži dešifraciju svih zanimanja iz uvjerenja o dužini radnog staža), 

3.    dokaz o pznavanju rada na računaru, 

4.    ovjerena kopija vozačke dozvole za vozača "B" kategorije (za poziciju 01.), 

5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje ostalih općih uvjeta konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kladanj" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-1153-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U FEDERALNOJ DIREKCIJI ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO 

-    Stručni saradnik za vazduhoplovnu statistiku - Odsjek za aerodrome i sigurnost civilnog zrakoplovstva - Sektor za bezbjednost zračnog prometa i sigurnost - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Prati međunarodne standarde i preporučene prakse i predlaže njihovu implementaciju u zakonskim i podzakonskim propisima BiH; vrši poslove prikupljanja i blagovremenog dostavljanja podataka od ovlaštenih institucija i učesnika u zračnom prometu koje Agencija za statitiku BiH može zahtijevati od BH DCA u skladu sa odlukom o delegiranju funkcija entitetskim direkcijama iz oblasti izdavanja dozvola i zrakoplovne medicine, aerodroma, aerodromskih službi i objekata, izdavanja potvrda zračnom operatoru, odobravanja letova sigurnosti civilnog zrakoplovstva i zrakoplovne statistike; učestvuje u projektovanju i izradi statističkih baza podataka za potrebe zrakoplovnih vlasti u BiH; prati i analizira stanja, poslovanje i razvoj privrednih subjekata iz oblasti zračnog prometa; prikuplja podatke iz područja rada aerodroma, zračnih prijevoznika, aeroklubova i distribuira iste u skladu sa ICAO standardima nadležnim institucijama; obavlja cjelovite obrade ekonomskih pokazatelja poslovanja subjekata čija je djelatnost vezana za zračni promet; priprema i izrađuje informacije, izvještaje i ekonomske analize vezane za problematiku zračnog prometa i zračnih prijevoznika; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca koji se odnose na zadatke iz njegovog opisa poslova. 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove: 

 • VSS, VII stepen stručne spreme, završen mašinski, elektrotehnički, ekonomski, pravni ili fakultet za saobraćaj i komunikacije - vazduhoplovni smjer ili vazduhoplovna akademija 
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS 
 • poznavanje engleskog jezika 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    univerzitetska diploma, (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine) 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji o dužini radnog staža sa uvjerenjem koje sadrži dešifraciju svih zanimanja iz uvjerenja o dužini radnog staža) 

3.    dokaz o poznavanju engleskog jezika 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, ulica Stjepana Radića br. 3, Mostar ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.) 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje opštih uslova konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavjesti o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Stjepana Radića 3, 88000 Mostar
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo". 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

(so-1154-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Temeljem članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Gradske uprave Grada Mostara, oglašava 

JAVNI NATJEČAJ 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA MOSTARA 

01.    Tajnik Gradskog vijeća - Stručna služba Gradskog vijeća - 1 (jedan) izvršitelj 

02.    Šef Službe za zaštitu prava branitelja i njihovih obitelji - Odjel za društvene djelatnosti - Služba za zaštitu prava branitelja i njihovih obitelji - 1 (jedan) izvršitelj 

01. Opis poslova: Rukovodi službom, organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti službe, raspoređuje poslove na službenike i namještenike, daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti službe, upozoravanje predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika o stanju vršenja poslova, problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje, obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti službe, odgovoran je za racionalno korištenje materijalnih, financijskih i kadrovskih potencijala službe, pruža stručnu pomoć vijećnicima i osigurava sve što je potrebno za održavanje sjednica Vijeća i radnih tijela, ostvaruje obavljanje ovih poslova u dogovoru sa načelnicima odjela Gradske uprave, te vrši i druge poslove koje mu povjeri Gradsko vijeće i njihova radna tijela i predsjednik Gradskog vijeća, kao i druge poslove koji proizlaze iz prava i dužnosti dužnosnika koji rukovodi organom uprave sukladno zakonu. 

02. Opis poslova: Donosi upravne akte i druge akte koji su ishod provedenog postupka u oblasti zaštite prava pripadnika ratnih vojnih invalida i članova njihovih obitelji, članova obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja, demobiliziranih branitelja, mirnodopskih vojnih invalida, osoba zaslužnih u odbrambeno-oslobodilačkom ratu, dragovoljaca, veterana i sudionika rata na području grada Mostara, koji su federalnim Zakonom o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, kao i županijskim propisom preneseni Gradu Mostaru; upravlja i organizira rad službe u koordiniranju sa stručnim savjetnikom službe; odgovoran je za izvršavanje poslova službe u djelu koji se odnosi na korisnike iz jedne od komponenti obuhvaćenih Zakonom o pravima branitelja i članova njihovih obitelji; odgovara za zakonito i pravodobno izvršavanje poslova; odgovoran je za korištenje materijalnih, financijskih i kadrovskih potencijala službe; obavlja najsloženije zadatke iz djelokruga poslova službe; ovjerava akte službe sukladno prenesenim ovlastima; daje upute za rad neposrednim izvršiteljima i koordinira njihov rad; izvješćuje gradonačelnika i načelnika odjela društvenih djelatnosti o stanju u službi. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to: 

Za poziciju 01. 

 • VSS - VII stupanj stručne spreme - završen pravni fakultet 
 • najmanje 6 (šest) godina radnog staža u struci nakon stjecanja VSS 
 • poznavanje rada na računalu 

Za poziciju 02. 

 • VSS - VII stupanj stručne spreme - završen pravni, ekonomski, filozofski ili fakultet političkih znanosti 
 • najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon stjecanja VSS 
 • poznavanje rada na računalu 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    sveučilišna diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine) 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji o dužini radnog staža sa uvjerenjem koje sadrži dešifraciju svih zanimanja iz uvjerenja o dužini radnog staža), 

3.    dokaz o poznavanju rada na računalu, 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, ulica Stjepana Radića br. 3, Mostar ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.) 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Stjepana Radića 3, 88000 Mostar
sa naznakom:
"Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradskoj upravi Grada Mostara" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

(so-1155-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Općine Vogošća, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U OPĆINI VOGOŠĆA 

01.    Stručni savjetnik za geodetske poslove i katastar nekretnina - jedan (1) izvršilac 

02.    Stručni saradnik menedžer Centra za usluge građanima
- jedan (1) izvršilac
 

03.    Stručni saradnik za operativno-planske poslove i organizaciju mjera zaštite i spašavanja - jedan (1) izvršilac 

04.    Stručni saradnik za prostorno planiranje i urbanizam - jedan (1) izvršilac 

01. Opis poslova: Vrši poslove vještačenja i davanje stručnog nalaza sa mišljenjem u pogledu utvrđivanja oblika i površina građevinske parcele, utvrđujući sporne međe za potrebe upravnog postupka, vrši geodetsko snimanje parcela i objekata, vrši vještačenje u sudskim predmetima ako je određen za sudskog vještaka, vrši iskoličenja objekata i zemljišta (uslovno cijepanje) i prenos projekta na teren, utvrđuje ljestvicu katastarskog prihoda, organizuje i učestvuje u aktivnostima ustrojavanja katastra i digitalnog geodetskog plana, vrši kontrolu i prijem radova spoljnih saradnika, aktivno učestvuje u izradi odluka, analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala iz nadležnosti Službe, učestvuje u rješavanju tehnički najsloženijih slučajeva, vrši kontrolu primjene odluke o naknadama, učestvuje u radu komisija, sudova i drugih organa kao vještak - geometar, obavlja unos i obradu podataka u bazu za instaliranu softversku aplikaciju, obavlja i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik načelnika i za svoj rad istom je odgovoran. 

02. Opis poslova: Upravlja i organizira rad Centra za usluge građanima, odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje posla, za korištenje materijalnih, finansijskih i kadrovskih potencijala, daje upute za rad neposrednim izvršiocima i koordinira njihov rad, izvještava pomoćnika načelnika o radu Centra, odgovoran za kvalitet usluga Centra, po nalogu pomoćnika načelnika koordinira pripremne i izvršne poslove uposlenih u Centru, doprinosi kvalitetu kroz razvoj sistema praćenja kvaliteta, savjetuje pomoćnika načelnika i šefove službi (po potrebi) pri unapređenju aktivnosti koje se obavljaju u Centru i predlaže organizaciona prilagođavanja rada Centra potrebama građana, organizira periodične prezentacije građanima i gostima o korištenju usluga Centra i drugim aktivnostima Općine, osigurava postojanje i poštivanje kodeksa ponašanja/kodeksa "dobre uprave" u Centru, analizira stanje obučenosti kadrova i podnosi izvještaje sa prijedlogom aktivnosti; izrađuje planove obuke i stručnog usavršavanja osoblja u Centru i brine se o njihovom izvršavanju; organizuje i priprema seminare, savjetovanja i okrugle stolove, koordinira aktivnosti obuke kadrova sa Agencijom za državnu službu, primjenjuje sistem ocjenjivanja kvaliteta rada uposlenih u Centru, razrađuje sistem upravljanja žalbama na uposlene i usluge Centra; osigurava sprovođenje prava građana u slobodnom pristupu informacijama i drugim oblastima vezanim za Centar (FOIA službenik), osigurava zadovoljavajuće uvjete za rad uposlenih u Centru, raspored rada i odsustva sa radnog mjesta osigurava funkcionisanje sistema povratnih informacija korisnika na usluge službi (ankete, "hotline" za primjedbe i sugestije, "helpline" za infomisanje), vodi kadrovsku evidenciju Centra i podnosi preporuke pomoćniku načelnika za unapređenje kadrovske postavke, nadgleda i izvještava pomoćnika načelnika o cjelokupnom funkcionisanju Centra koristeći povratne informacije korisnika, ocjene uposlenih i tehničku osposobljenost, priprema idejne postavke za razvojne projekte u oblasti Centra, analizira stanje i predlaže korektivne mjere i inicijative, vlada oblastima kao što su: ekonomska politika, infrastruktura, kultura, lokalna samouprava i razvoj demokratske zajednice, mladi i sl., pomaže pri organiziranju i pripremi posjeta domaćih i međunarodnih delegacija, pomaže u organizaciji obilazaka Općine, znamenitosti i ustanova, obavlja unos i obradu podataka u bazu za instaliranu softversku aplikaciju, obavlja i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik načelnika i općinski načelnik i za svoj rad istim je odgovoran. 

03. Opis poslova: Obavlja operativno planske poslove u planiranju i razradi mjera zaštite i spašavanja u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara i podzakonskih propisa koji se odnose na mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara i to: sklanjanje ljudi i materijalnih dobara, evakuacija, zbrinjavanje ugroženih i stradalih, zamračivanje, zaštita i spašavanje od radioloških, hemijskih i bioloških sredstava, zaštita i spašavanje od rušenja, zaštita i spašavanje na vodi i pod vodom, zaštita i spašavanje od požara, zaštita od neeksplodiranih ubojnih sredstava, prva medicinska pomoć, zaštita i spašavanje životinja i namirnica životinjskog porijekla, asanacija terena, zaštita okoliša, zaštita i spašavanje u rudnicima, zaštita bilja i biljnih proizvoda, koordinira rad i pruža stručnu pomoć službama zaštite i spašavanja na području općine i drugim pravnim subjektima i MZ u skladu sa Zakonom, usklađuje planska dokumenta koja se odnose na Plan zaštite i spašavanja općine, pruža stručnu pomoć službama zaštite i spašavanja na sprovođenju njihovih zadataka koji se odnose na mjere zaštite i spašavanja, izrađuje informacije o stanju i problemima u provođenju mjera i zaštite i spašavanja u službama zaštite i spašavanja na području općine, izrađuje plan materijalno tehničke pomoći za službe zaštite i spašavanja koje se finansiraju iz namjenskih izvora i budžeta općine i o tome izvještava rukovodioca Službe i Štab CZ i Općinsko vijeće, predlaže mjere na unapređenju mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području općine, učestvuje, usmjerava i predlaže akcije zaštite i spašavanja, ovisno od stepena ugroženosti svih mjesta na području koja budu ugrožena od prirodnih i drugih nesreća na zaštiti ljudi i materijalnih dobara, ostvaruje saradnju i učestvuje u akcijama zaštite i spašavanja sa nevladinim organizacijama i predstavnicima međunarodne zajednice u pitanjima iz svoje nadležnosti, obavlja unos i obradu podataka u bazu za instaliranu softversku aplikaciju, obavlja i druge poslove koje mu povjeri rukovodilac Službe. 

04. Opis poslova: Vrši uviđaj na licu mjesta i utvrđuje da li je tražena izgradnja u skladu sa planskim dokumentom i drugim uslovima (odstojanje od susjeda, položaj u odnosu na saobraćajnicu i dr.) utvrđenim za taj prostor, daje stručni nalaz, upute i mišljenja po predmetima iz oblasti prostornog uređenja, koji se rješavaju u prvostepenom upravnom postupku, utvrđuje urbanističko - tehničke uslove na osnovu kojih se izrađuje tehnička dokumentacija za radove na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji objekata (stambenih, poslovnih, proizvodnih, komunalne infrastrukture, unutrašnjih gasnih instalacija i sl.), pribavlja stručna mišljenja nadležnih kantonalnih i federalnih organa i institucija potrebnih za utvrđivanje mogućnosti izgradnje i određivanje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju objekata, vrši pregled projektne dokumentacije u predmetima rješavanja zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje i njenu usklađenost sa zakonskim normama i izdatim urbanističko - tehničkim uslovima, te u skladu sa posebnim ovlaštenjem općinskog načelnika ovjerava projektnu dokumentaciju, obavlja unos i obradu podataka u bazu za instaliranu softversku aplikaciju, obavlja i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik načelnika i za svoj rad istom odgovara. 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to: 

Za poziciju 01: 

 • VSS - završen geodetski fakultet,VII stepen 
 • najmanje (3) tri godine radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

Za poziciju 02: 

 • VSS - završen fakultet društvenih nauka; prava ili odgovarajućeg tehničkog smjera; VII stepen 
 • najmanje (1) jedna godina radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

Za poziciju 03: 

 • VSS, završen fakultet političkih nauka smjer odbrana i sigurnost; VII stepen 
 • najmanje (1) jedna godina radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

Za poziciju 04: 

 • VSS, završen građevinski ili arhitektonski fakultet; VII stepen 
 • najmanje (1) jedna godine radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon završene VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja), 

3.    dokaz o poznavanju rada na računaru, 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Avde Hume broj 15, Sarajevo, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti u roku od 8 dana od obavještenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton
Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
sa naznakom:
" Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vogošća" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

(so-1165-a-F/08) 

OPĆINA OLOVO 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), u postupku imenovanja za pozicije u reguliranim tijelima iz nadležnosti načelnika Općine Olovo objavljuje 

OGLAS 

ZA POZICIJE U REGULIRANIM TIJELIMA OPĆINE OLOVO 

I. Regulirana tijela u oblasti društvenih djelatnosti 

1.1. a) Javna ustanova Dom zdravlja Olovo 

 • predsjednik Upravnog odbora    -  1 
 • član Upravnog odbora    -  1 

Predsjednik i član Upravnog odbora JU Dom zdravlja Olovo iz reda predstavnika: 

 • osnivača jedan (1) član, 
 • zdravstvenih radnika Ustanove jedan (1) član 

1.2. Javna ustanova "Centar za kulturu i informisanje Olovo" 

 • predsjednik Upravnog odbora     - 1 
 • član Upravnog odbora     - 2 

Predsjednik i članovi Upravnog odbora JU "Centar za kulturu i informisanje Olovo" su iz reda predstavnika: 

 • osnivača dva (2) člana 
 • radnika Ustanove jedan (1) član 

1.3. Javna ustanova "Centar za socijalni rad Olovo" 

 • predsjednik Upravnog odbora      - 1 
 • član Upravnog odbora     - 2 

Predsjednik i članovi Upravnog odbora JU "Centar za socijalni rad Olovo" su iz reda predstavnika: 

 • osnivač dva (2) član 
 • radnika Ustanove jedan (1) član 

1.4. Javna ustanova "Banjsko-rekreativni centar ,,Aqvaterm'' Olovo 

 • predsjednik Upravnog odbora     - 1 
 • član Upravnog odbora     - 2 

Predsjednik i članovi Upravnog odbora Javne ustanove banjsko-rekreativni centar "Aqvaterm" Olovo su iz reda predstavnika 

 • osnivača     - 2 
 • radnika Ustanove     - 1 

II. Regulirana tijela u javnim preduzećima 

1.1. Javno preduzeće "Veterinarska stanica" Olovo 

 • predsjednik Upravnog odbora     - 1 
 • član Upravnog odbora     - 2 

Predsjednik i članovi Upravnog odbora JP "Veterinarska stanica" Olovo su iz reda predstavnika 

 • osnivača dva (2) člana 
 • radnika Ustanove jedan (1) član 

I.  Regulirana tijela u oblasti društvenih djelatnosti Općine l..l, l.2, 1.3,.1.4 

Opis pozicije: Predsjednik upravnog odbora javne ustanove rukovodi sjednicama upravnog odbora, stara se o pripremi materijala za sjednice upravnog odbora i o izvršenju akata upravnog odbora i obaveza prema Općini Olovo. Predsjednik upravnog odbora obavlja i druge poslove utvrđene statutom i drugim aktima javne ustanove. 

Upravni odbor ustanove donosi pravila, odnosno statut ustanove, imenuje i razrješava direktora ustanove, nadzire rad i poslovanje direktora ustanove, a naročito u segmentu upravljanja i raspolaganja kapitalom i imovinom ustanove, utvrđuje politiku razvoja, razmatra i usvaja izvještaje o poslovanju, predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti, donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju ustanove, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima/statutom javne ustanove. 

Mandat predsjednika i članova upravnog odbora je 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. 

Naknada za rad predsjednika i članova upravnog odbora utvrđena je općim aktima ustanove i ista se isplaćuje iz sredstava ustanove. 

Kandidati za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Olovo moraju ispunjavati opće i posebne uslove: 

Regulirana tijela u javnim preduzećima Općine 1.1., 

Predsjednik i članovi upravnih odbora obavljaju poslove u skladu sa zakonom i statutom javnog preduzeća. 

Mandat predjednika i članova upravnih odbora je četiri godine u mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom. 

Naknada za rad predsjednika i članova upravnog odbora utvrđena je opštim aktima preduzeća i ista se isplaćuje iz sredstava preduzeća. 

Kandidati za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Olovo moraju ispunjavati opće i posebne uslove. 

OPĆI USLOVI: 

 • da je državljanin BiH, da je stariji od 18 godina, 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (čl. IX. 1. Ustava BiH), 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), 
 • da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02). 
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup (nespojive s dužnošću u instituciji u koju se kandiduje) 5 godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne, 
 • da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti institucije u koju se kandiduje, 
 • da nije stariji od 70 godina od dana imenovanja. 

POSEBNI USLOVI 

1. Za predsjednika upravnih odbora u reguliranim tijelima društvenih djelatnosti pod 1.1. ,1.2., 1.3., 1.4.: 

 • stručna sprema najmanje VŠS (VI/1) društvenog smjera 
 • radno iskustvo najmanje 3 godine u struci po završenoj školi ili fakultetu. 

2. Za članove upravnog odbora u reguliranim tijelima društvenih djelatnosti pod 1.1., 1.2,, 1.3., 1.4.: 

 • stručna sprema najmanje SSS (IV/1) društvenog smjera ili ostalih stručnih zvanja IV stepen, 
 • radno iskustvo najmanje 1 godina. 

3. Kandidati za predsjednike ili članove upravnih odbora pored naprijed navedenih uslova u tački 1. i 2. treba da ispunjavaju i slijedeće uslove: 

 • da nije član više od jednog upravnog odbora ili nadzornog odbora, odnosno odbora za reviziju na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, 
 • sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, 
 • komunikacijske i organizatorske sposobnosti, 
 • rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere, 
 • preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca. 

4. Za predsjednike upravnih odbora u reguliranim tijelima u javnim preduzećima pod 1.1: 

 • stručna sprema namjanja VŠS (VI/1) bez obzira na smjer 
 • radno iskustvo najmanje 3 godine u struci po završenoj školi ili fakultetu. 

5. Za članove upravnih odbora u reguliranim tijelima u javnim preduzećima: 

 • stručna sprema najmanje SSS (IV/1) 
 • radno iskustvo najmanje 1 godina 

Kandidati za članove upravnih odbora pored naprijed navedenih uslova treba da ispunjavaju uslove predviđene za kandidate iz tačke 3. 

Potrebni dokumenti 

Prijave kandidata treba da sadrže: kraću biografiju, adresu stanovanja i kontakt telefon. 

Uz prijavu treba dostaviti: 

 • kopiju dokumenata 
 • dokaz o stručnoj spremi 
 • dokaz o radnom iskustvu 
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca 
 • druge dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz oglasa 

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontak u roku od 8 dana od isteka roka od podnošenja prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja. Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas. 

Svi kandidati koji budi stavljeni na listu s užim izborom bit će pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. 

Kandidati koje nakon intervjua preporuči Komisija za izbor smatrat će se da su najuspješniji prošli otvorenu konkurenciju. Općinski načelnik će izvršiti konačno imenovanje, te će osigurati da se izvrše i javno objave konačna imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima. 

U slučaju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđenim Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH, bilo koji kandidat ili bilo koji član može podnijeti prigovor na konačno imenovanje. 

Prigovor se podnosi općinskom načelniku u roku od 7 dana od dana donošenja odluke, a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava u Federaciji BiH. 

Oglas će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", i dnevnom listu "Dnevni avaz", i na oglasnoj ploči Općine Olovo. 

Oglas za podnošenje prijave je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. 

Prijave kandidata koji su na funkciji u političkoj stranci će se odbaciti (kandidati koji se ne kvalificiraju) u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. 

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti lično ili poštom preporučeno, a sa naznakom: 

"Prijava na oglas za upražnjene pozicije u reguliranim tijelima - ne otvarati" na slijedeću adresu: Ulica branilaca grada bb, Općina Olovo, 71340 Olovo 

(so-1145-a-F/08) 

OPĆINA TEŠANJ 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03) i člana 8. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj 8/03,1/04 i 10/06), općinski načelnik Općine Tešanj objavljuje 

OGLAS 

ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNIH ODBORA 

1. JP "RAD" Tešanj 

 • predsjednik Nadzornog odbora     - 1 
 • član Nadzornog odbora     - 2 

2. JP "Toplana" d.o.o. Tešanj 

 • predsjednik Nadzornog odbora     -  l 
 • član Nadzornog odbora     - 2 

3. JP "Veterinarska stanica" d.o.o. Tešanj 

 • predsjednik Nadzornog odbora     - 1 
 • član Nadzornog odbora     - 2 

ČLANOVI NADZORNIH ODBORA JAVNIH PREDUZEĆA BIRAJU SE IZ REDA LICA IZVAN PREDUZEĆA 

Članom 9. stav 2. Zakona o javnim preduzećima ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05) propisano je da jedno mjesto u nadzornom odboru pripada kandidatu sa najvećim brojem glasova iz skupštine koji je bio kandidiran od dioničara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa. 

Ukoliko jedno mjesto u nadzornom odboru bude popunjeno u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o javnim preduzećima, nominovanje kandidata za predsjednika nadzornog odbora i jednog člana nadzornog odbora javnog preduzeća će se izvršiti sa konačne liste kandidata. 

Ukoliko, iz bilo kojih razloga u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o javnim preduzećima, ne bude popunjeno jedno mjesto u nadzornom odboru, za to mjesto će se nominovati kandidat sa konačne liste kandidata. 

Opis pozicije člana nadzornog odbora: 

Pored nadležnosti utvrđenih u Zakonu o privrednim društvima nadzorni odbor ima i slijedeće nadležnosti: 

 • nadzire rad uprave; 
 • priprema poslovnike i predlaže ih skupštini; 
 • priprema etički kodeks i predlaže ga skupštini; 
 • vrši izbor kandidata odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo provođenje; 
 • razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovo provođenje, 
 • daje mišljenje skupštini o prijedlogu uprave za raspodjelu profita, 
 • imenuje i razrješava članove uprave u skladu sa postupcima utvrđenim u poslovniku, odnosno poslovnicima, te važećim propisima, 
 • daje ovlaštenje za aktivnosti koje su ograničene na osnovu odredaba ovog Zakona, 
 • daje upute direktoru za provođenje uviđaja u vezi sa uočenim nepravilnostima, 
 • te obavlja i druge poslove i aktivnosti u skladu sa ovlaštenjima dati u zakonu i statutu javnog preduzeća. 

Mandat predsjednika i članova nadzornog odbora je 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. 

Naknada za rad predsjednika i članova nadzornog odbora utvrđena je općim aktima javnog preduzeća i ista se isplaćuje iz sredstava javnog preduzeća. 

Kandidati koji se nominiraju za članove nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Tešanj moraju ispunjavati opće i posebne uslove. 

Opći oslovi: 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine, 
 • da je stariji od 18 godina, 
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira, 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja javnog oglasa, 
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), 
 • da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, 
 • da nema privatni financijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02) 
 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv s dužnošću u reguliranom organu u koji se kandiduje, 
 • da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u reguliranom organu za koji se kandiduje. 

Posebni uslovi: 

 • visoka, viša stručna sprema (srednja stručna sprema ukoliko se prijavljuje kandidat iz reda zaposlenih), 
 • 5 godina radnog iskustva, 
 • da nije član upravnog ili nadzornog odbora u više od jednog reguliranog organa, 
 • komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije, 
 • sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, 
 • rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana, 
 • preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca, 
 • poželjno poznavanje stranih jezika. 

Uz prijavu kandidata, koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti i slijedeću dokumentaciju: 

1.    izvod iz matične knjige rođenih, 

2.    dokaz o školskoj spremi, 

3.    dokaz o radnom iskustvu 

4.    uvjerenje o državljanstvu, 

5.    uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca). 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili kopije istih ovjerene od nadležnog organa. 

Kandidati su u prijavi dužni naznačiti na koju poziciju se nominuju i u koje javno preduzeće. 

Ukoliko se kandidat nominuje za pozicije u više javnih preduzeća, potrebno je da dostavi odvojeno prijavu za svaku poziciju sa svim potrebnim dokumentima. 

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka od podnošenja prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja. 

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s užim izborom biće pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. 

Kandidati koje nakon intervjua preporuči komisija za izbor smatrat će se da su najuspješnije prošli otvorenu konkurenciju. 

Općinski načelnik će osigurati da se javno objave konačne liste kandidata koje se nominuju na pozicije u nadzornim odborima javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Tešanj. 

U slučaju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđenim Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH, bilo koji kandidat ili bilo koji član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje. 

Prigovor na konačnu listu kandidata koji se nominuju podnosi se općinskom načelniku u roku od 7 dana od dana donošenja odluke, a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava u Federaciji BiH. 

Konačna imenovanja na upražnjene pozicije u naprijed navedenim javnim preduzećima vrši skupština javnog preduzeća. 

Ovaj oglas će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz", na web stranici Općine Tešanj i na oglasnoj ploči Općine Tešanj. 

Oglas za podnošenje prijave je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. 

Prijave kandidata koji su na funkciji u političkoj stranci će se odbaciti (kandidati koji se ne kvalificiraju) u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. 

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom: "Prijava na oglas za upražnjene pozicije u javnim preduzećima - ne otvarati" na slijedeću adresu: Trg Alije Izetbegovića br. 11, Općina Tešanj. 

(so-1150-a-F/08) 

JAVNA USTANOVA  "MUZEJ II ZASJEDANJA AVNOJ-a"
JAJCE 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora od 16. jula 2008. godine, Javna ustanova "Muzej II zasjedanja AVNOJ-a" Jajce raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE 

I. 

Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove "Muzej II zasjedanja AVNOJ-a" Jajce na mandatni period od 4 (četiri) godine. 

II. 

Za direktora Javne ustanove može biti imenovano lice koje ispunjava slijedeće uslove: 

 • da ispunjava opće uslove predviđene zakonom, 
 • da ima visoku stručnu spremu (VSS), VII stepen obrazovanja, društvenog smjera i najmanje 5 godina radnog iskustva na naučnim i stručnim poslovima, 
 • da ima iskustva u radu sa muzejskim i arhivskim institucijama 
 • da je radio i pisao stručne i naučne radove iz historije XX stoljeća 
 • da posjeduje izražene organizacijske sposobnosti, odgovornost, vještine pregovaranja, sposobnost rada u stresnim situacijama, kreativnost, 
 • da posjeduje aktivno poznavanje rada na računaru (MS Office), 
 • da posjeduje aktivno znanje jednog stranog jezika, u govoru i pismu, 
 • kandidat je dužan ponuditi program rada za narednih 12 mjeseci. 

III. 

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju: 

 • kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom, 
 • diplomu (ovjerena fotokopija) o posjedovanju stručne spreme, 
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 
 • uvjerenje o radnom iskustvu, 
 • ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu do 3 godine prija objavljivanja konkursa, 
 • ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član 9. tačka 1. Ustava BiH. 

IV. 

O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke. 

V. 

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" i u "Službenim novinama Federacije BiH", a rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja. 

Prijave na konkurs sa adresom i brojem telefona mogu se dostaviti poštom na adresu: "Muzej II zasjedanja AVNOJ-a" Jajce, Ul. II zasjedanja AVNOJ-a, b.b. ili lično u "Muzej II zasjedanja AVNOJ-a" uz naznaku za Upravni odbor JU "Muzej II zasjedanja AVNOJ-a" NE OTVARATI 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. 

(so-1151-a-F/08) 

REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

Na osnovu člana 12 d. i člana 13. Zakona o Registru vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04) u vezi sa članom 269. stav 1. tačka 5. i čl. 275. i 276. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 91/07), čl. 44., 47. i 48. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, dioničko društvo, Sarajevo ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/06), člana 9. Pravilnika o radu Registra vrijednosnih papira u FBiH, d.d. Sarajevo i Odluke Nadzornog odbora Registra vrijednosnih papira u FBiH, d.d. Sarajevo o raspisivanju konkursa i utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupka za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Registra vrijednosnih papira u FBiH, d.d. Sarajevo broj 04-NO-XI-5746/08 od 22. 7. 2008. godine, Registar vrijednosnih papira u FBiH, d.d. Sarajevo raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA I ZAMJENIKA DIREKTORA REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO 

Izbor i imenovanje vrši se za poslove: 

1.    Direktor Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, d.d. Sarajevo 

2.    Zamjenik direktora Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, d.d. Sarajevo 

Direktor i zamjenik direktora Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, d.d. Sarajevo, organizuju rad i rukovode poslovanjem Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine , d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu: Registar), zastupaju i predstavljaju Registar i odgovaraju za zakonitost poslovanja Registra. 

Mandat direktora i zamjenika direktora Registra traje četiri godine. 

Položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava direktora i zamjenika direktora Registra uređuju se ugovorom sa Nadzornim odborom Registra. 

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće opće uslove: 

1.    da su državljani Bosne i Hercegovine, da su punoljetni i da nisu stariji od 70 godina, 

2.    da nisu krivično kažnjavani za radnje nespojive sa obavljanjem poslova za koje se kandiduju, 

3.    da nisu članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili nadzornog odbora pravnog lica iz člana 6. stav 3. Zakona o Registru vrijednosnih papira, banke, investicionog fonda, penzijskog fonda i osiguravajućeg društva, 

4.    da ne posjeduju direktno ili indirektno više od 5% vrijednosnih papira pravnog lica iz člana 6. stav 3. Zakona o Registru vrijednosnih papira, banke, društva za upravljanje fondovima, investicionog fonda, penzijskog fonda, i osiguravajućeg društva, 

5.    da nisu u međusobnom braku ili u srodstvu u uspravnoj liniji niti u pobočnoj liniji ili po tazbini zaključno sa trećim stepenom, 

6.    da ne obavljaju dužnosti u političkoj stranci, 

7.    da ne učestvuju u političkim aktivnostima. 

Kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove: 

1.    da imaju visoku stručnu spremu, završen ekonomski ili pravni fakultet i pet godina radnog iskustva. 

Kriteriji za izbor i imenovanje iz ovog konkursa su: 

1.    kandidati treba da posjeduju stručna i profesionalna znanja u obavljanju poslova, da su uspješni u obavljanju istih i da imaju sposobnost savjesnog, odlučnog, odgovornog i nepristrasnog obavljanja poslova za koje se kandiduju, što će se utvrditi na osnovu priloženih referenci i putem intervjua. 

Prijave na konkurs za direktora i prijave na konkurs za zamjenika direktora Registra podnose se i razmatraju odvojeno. 

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz ovog konkursa u originalu ili ovjerenoj kopiji i dostaviti kraću pisanu biografiju. 

Pri izboru kandidata uzeće se u obzir i rezultati i priznanja koje je kandidat stekao do podnošenja prijave na konkurs, kao i preporuke i informacije od ranijih poslodavaca i domaćih i međunarodnih institucija. 

Izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Registra izvršiće Nadzorni odbor Registra, nakon pribavljenje prethodne saglasnosti od strane Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine. 

Kandidati koji budu na listi za uži izbor biće pozvani na intervju. 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a prijave kandidata sa dokazima o ispunjavanju uslova iz ovog konkursa kandidati mogu dostavljati neposredno na sjedište Registra ili putem preporučene pošte na adresu Registra vrijednosnih papira u FBiH, d.d. Sarajevo, 71000 Sarajevo, ulica Maršala Tita, broj 62/11, u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora/zamjenika direktora Registra". 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 

(so-1156-a-F/08) 

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO PRIVREDE 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), a u postupku imenovanja na pozicije u organe privrednih društava u kojima kantonalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojima prema važećim zakonima, pravilima i propisima, imaju zakonito pravo da vrše nominaciju odnosno imenovanje, nakon izvršene privatizacije dijela državnog kapitala i pristupanja društva usklađivanju sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03), ministar privrede Kantona Sarajevo objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA 

-    BAGS - ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA -
SARAJEVO
- 2 člana 

Nadzorni odbor će se sastojati od 3 člana od kojih 2 člana Skupštini društva kandiduje kantonalni organ uprave izvršavajući obaveze i ovlaštenja organa Kantona Sarajevo u privrednim društvima po osnovu državnog kapitala. 

Izbor članova Nadzornog odbora slijedom daljnjeg procesa predlaganja i odobravanja kandidata, izvršit će se na Skupštini društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. 

Opis pozicije člana Nadzornog odbora: 

 • zajedno sa ostalim članovima i uz konsultacije sa kantonalnim ministarstvom privrede nadzire poslovanje i rad uprave društva, a naročito prilikom donošenja odluka kojim se utiče na vrijednost kapitala društva, raspolaže imovinom i kapitalom društva ili utvrđuje strategija razvoja društva, 
 • razmatra i usvaja izvještaje o poslovanju sa bilansom stanja i uspjeha i revizijske izvještaje, predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrivanja gubitaka, 
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, drugim zakonima i propisima. 

Mandat članova Nadzornog odbora je četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog imenovanja. Konačno imenovana lica ostvarit će pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru prema ugovoru koji odobri Skupština društva. Kandidat mora biti lice sa visokom ili višom stručnom spremom i višegodišnjim iskustvom i stručnim znanjem iz okvira djelatnosti društva i upućeno u sadržaj i način rada organa upravljanja privrednim društvom. 

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata, uzet će se u obzir i slijedeće: 

 • sposobnost da savjesno, odlučno i odgovorno obavlja upražnjene pozicije, 
 • sposobnost nepristrasnog donošena odluka, 
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti, 
 • sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu. 

Pored navedenih kriterija svaki kandidat treba da ispunjava i slijedeće opće kriterije: 

 • da je stariji od 18 godina, 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou države ili entiteta u periodu od 3 godine prije objavljivanja upražnjene pozicije, 
 • da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci, 
 • da nema privatni (financijski) interes u privrednom društvu u čije se upravno tijelo kandiduje, 
 • da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, 
 • da nije direktor ili član uprave, 
 • da nije član Nadzornog odbora u više od dva privredna društva, 
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02). 

Podnosilac prijave sa kojim se ne stupi u kontakt u roku od sedam (7) dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzet u razmatranje u daljnjem procesu kandidiranja. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. 

Sve informacije o toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01). 

Kandidati koje nakon intervjua preporuči Komisija za izbor, smatrat će se da su najuspješnije prošli otvorenu konkurenciju, a kantonalni ministar privrede osigurat će da se izvrše i javno objave konačna imenovanja na upražnjene pozicije. 

Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - član javnosti, može podnjeti prigovor na konačno imenovanje, ako postoje dokazi da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni Zakonom. Prigovor se podnosi istovremeno kantonalnom ministru privrede i ombusmenu Federacije Bosne i Hercegovine. 

Prijave kandidata treba da sadrže kraću biografiju, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu potrebno je dostaviti ovjerene kopije dokaza o stručnoj spremi, iskustvu u privredi i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od tri (3) mjeseca. 

Oglas će biti objavljen u jednom dnevnom listu i "Službenim novinama Federacije BiH." Oglas ostaje otvoren četrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. 

Prijavu sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom: "Prijava na javni oglas - ne otvarati" sa nazivom privrednog društva za koje se vrši kandidovanje, na slijedeću adresu: Kanton Sarajevo, Ministarstvo privrede, Reisa Džemaludina Čauševića 1. Neblagovremene i netpotpune prijave neće se razmatrati. 

(so-1158-a-F/08) 

UNSKO-SANSKI KANTON
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE
BIHAĆ 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj12/03), člana 50. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/97), te Zaključka Vlade USK-a broj 03-017-651/2008 od 29. maja 2008. godine, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Unsko-sanskog kantona raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA UPRAŽNJENU POZICIJU JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHAĆ 

Opis pozicije utvrđen je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o ustanovama, podzakonskim aktima i Statutom ustanove. 

Opći uvjeti koje trebaju ispunjavati kandidati za nominiranje na upražnjenu poziciju: 

 • da su stariji od 18 godina; 
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije; 
 • da se na njih ne odnosi član IX.l. Ustava Bosne i Hercegovine. 

Pored ispunjavanja gore navedenih općih uvjeta kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uvjete: 

 • da su državljani Bosne i Hercegovine; 
 • da nemaju privatni-finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi u čiji se upravni odbor kandidiraju; 
 • da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s dužnošću u upravnom odboru zdravstvene ustanove; 
 • da nisu direktor zdravstvene ustanove; 
 • da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", 16/03); 
 • da nisu članovi upravnog i nadzornog odbora u više od jedne zdravstvene ustanove, preduzeća; 
 • da posjeduju univerzitetsku diplomu pravnog, ekonomskog, zdravstvenog ili tehničkog smjera; 
 • da imaju organizacijske i upravljačke sposobnosti, te da su upućeni u sadržaj i način rada zdravstvene ustanove; 
 • dva člana od ukupnog broja članova Upravnog odbora trebaju biti zdravstveni radnici tj. liječnici 

DOKAZI 

Kandidati koji konkurišu za člana Upravnog odbora zdravstvene ustanove su dužni, u prijavi na ovaj oglas koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju općih i drugih uvjeta traženih ovim oglasom i to: 

 • ovjerena kopija CIPS-ove lične karte; 
 • uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja oglasa; 
 • izjava kandidata da se na njega ne odnosi član IX.1.Ustava BiH; 
 • izjava kandidata da nema privatno-finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi u čiji se upravni odbor kandiduje; 
 • uvjerenje o nekažnjavanju od nadležnog kantonalnog suda (ne starije od tri mjeseca); 
 • rješenje, odnosno uvjerenje o rasporedu na poslove i radne zadatke; 
 • izjava kandidata da ispunjava uslove propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH; 
 • izjava kandidata da nisu članovi upravnog i nadzornog odbora u više od jedne zdravstve ustanove, odnosno preduzeća: 
 • univerzitetska diploma pravnog, ekonomskog, zdravstvenog ili tehničkog smjera. 

Prijave sa traženim dokumentima se dostavljaju lično ili poštom preporučeno sa naznakom: "JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA UPRAŽNJENU POZICIJU JEDNOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHAĆ" na slijedeću adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona - Komisiji za izbor, ul. Alije Đerzeleza br. 6, Bihać. 

Prijave koje ne sadrže propisano iz ovog oglasa, kao i prijave podnesene istekom roka utvrđenog u ovom oglasu, odbacit će se kao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se kao takve neće uzeti u razmatranje. 

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju. Prije intervjua kandidati će biti pozvani da daju podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu zatražiti preporuke i informacije o kandidatima. 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg objavljivanja ovog oglasa, a isti će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" i u dnevnim novinama "Dnevni avaz". 

(so-1161-a-F/08) 

FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE
MOSTAR 

U skladu s tačkom III. Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Grantovi pojedincima - potpora udruženjima potrošača" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu trgovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/08), Federalno ministarstvo trgovine objavljuje 

JAVNI POZIV 

ZA PROGRAME "INFORMISANJE I SAVJETOVANJE POTROŠAČA U FEDERACIJI BiH" ZA 2008. GODINU i "EDUKACIJA POTROŠAČA U FEDERACIJI BiH" ZA 2008. GODINU 

I. 

Predmet javnog poziva je dodjela financijskih sredstava Federalnog ministarstva trgovine iz Programa "Informisanje i savjetovanje potrošača u Federaciji BiH" i "Edukacija potrošača u Federaciji BiH" za 2008. godinu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ("Službeni glasnik BiH", broj 25/06). 

II. 

Na javni poziv mogu se javiti udruženja potrošača registrirana na području Federacije BiH, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02). 

III. 

Finansijska sredstva iz Programa "Informisanje i savjetovanje potrošača u Federaciji BiH" su namijenjena za pokriće slijedećih troškova: 

1.    Održavanje skupova i radionica na temu zaštite potrošača; 

2.    Izdavanje besplatnih brošura, letaka i edukativnih materijala; 

3.    Informisanje potrošača u cilju zaštite njihovih prava, obavještavanje javnosti o povredama prava i interesa potrošača 

4.    Organizovanje prigodnih kampanja 

5.    Sufinansiranje naknada za rad stručnjaka i za pojedina područja koji pružaju pomoć udruženjima pri savjetovanju i informisanju potrošača, koji ne smiju biti veći od 30% od ukupno dobivenih finansijskih sredstava. 

Iznos finansijskih sredstava za realizaciju ovog Programa iznosi 20.000,00 KM. 

Finansijska sredstva iz Programa "Edukacija potrošača u Federaciji BiH" su namijenjena za pokriće slijedećih troškova: 

1.    Organizovanje i učešće na stručnim predavanjima, konferencijama, radionicama, okruglim stolovima i sl. na temu zaštite potrošača 

2.    Organizovanje predavanja u školama uz angažman relevantnih stručnjaka iz pojedinih oblasti koje su vezane za zaštitu potrošača 

3.    Izrada i distribucija edukativnih materijala 

4.    Sufinansiranje naknada za rad stručnjaka za pojedina područja koji pružaju pomoć udruženjima, koji ne smiju biti veći od 30% od ukupno dobivenih finansijskih sredstava 

Iznos finansijskih sredstava za realizaciju ovog Programa iznosi 30.000,00 KM. 

IV. 

Finansijska sredstva se odobravaju na osnovu dostavljenog programa, računa, predračuna, ugovora, predugovora i troškovnika. Finansijska sredstva su nepovratna. 

V. 

Zahtjev za dodjelu sredstava treba dostaviti na propisanom obrascu (PI/08) s pratećom dokumentacijom, poštom ili osobno na protokol Federalnog ministarstva trgovine. 

Uz zahtjev treba dostaviti slijedeću dokumentaciju: 

5.1.    Obavezna dokumentacija 

5.1.1.    Dokaz o registraciji udruženja potrošača u Federaciji             Bosne i Hercegovine 

5.1.2.    Statut udruženja; 

5.1.3.    Dokaz o postojanju prostora za djelovanje (vlasništvo,             zakup ili korištenje); 

5.1.4.    Dokaz o postojanju telefonske linije i aktivne             elektronske pošte; 

5.1.5.    Dokaz o evidentiranom broju članova udruženja; 

5.1.6.    Plan projekta 

 • kratki sadržaj projekta, 
 • predviđeni početak i završetak projekta s krajnjim rokom do 31. 12. 2008. godine, 
 • način izvođenja projekta (samostalno ili u suradnji), 
 • odgovorna osoba za provođenje projekta 

5.1.7.    Plan rada udruženja za 2008. god. 

5.1.8.    Dokaz o ukupnom iznosu finansijske pomoći iz budžeta         jedinica lokalne samouprave 

5.1.9.    Dokaz o javnom djelovanju udruženja na području             zaštite potrošača (aktivnosti udruženja u 2006. i 2007.             godini) 

        Udruženja osnovana u 2007. i 2008. godini dostavit će             dokaz o aktivnostima udruženja od dana osnivanja. 

5.2. Dodatna dokumentacija - neobavezna 

5.2.1.    Dokaz o prihodima udruženja iz ostalih izvora             finansiranja, 

5.2.2.    Dokaz o postojanju kvalitetnih edukacijskih materijala             iz područja zaštite potrošača 

Udruženja koja su ranije dostavila dokumentaciju Federalnom ministarstvu trgovine navedenu pod tačkama od 5.1.1. do 5.1.5. nisu dužna dostavljati istu, ukoliko nije bilo promjene podataka. 

VI. 

Prijave za dodjelu finansijskih sredstava razmotrit će Komisija osnovana u Federalnom minsitarstvu trgovine, a Odluku o dodjeli sredstava donijet će federalni ministar trgovine. 

Udruženja potrošača kojim su dodijeljena sredstva dužna su pružiti dokaz o namjenskom korištenju sredstava. 

VII. 

Ministarstvo i Komisija prate realizaciju programa i vrše kontrolu namjenski utrošenih sredstava. 

VIII. 

Obrazac zahtjeva (PI/08) i Uputstvo za pripremu budžeta Programa udruženja potrošača mogu preuzeti u Federalnom ministarstvu trgovine Mostar, ul. Dr. Ante Starčevića bb (zgrada Vlade F BiH), na web stranici Ministarstva www.fmt.gov.ba., a na zahtjev mogu se dostaviti na adresu ili putem e-maila. 

Popunjene obrasce s kompletnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Federalno ministarstvo trgovine Mostar, ul. Dr. Ante Starčevića bb (zgrada Vlade F BiH) uz napomenu: "ZA JAVNI POZIV - NE OTVARATI". 

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati. 

IX. 

Javni poziv je otvoren u roku 15 (petnaest) dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". 

(so-1162-a-F/08) 

RADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
SEKTOR ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
SARAJEVO 

Na osnovu člana 35. alineja 9. i člana 38. Zakona o Radio-televiziji Federacije Bosne i Hercegovine, člana 30. i 35. Statuta Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine i Zaključka Upravnog odbora Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine sa 60. sjednice održane 4. jula 2008. godine, Upravni odbor Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje 

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ 

ZA IMENOVANJE GENERALNOG DIREKTORA RADIO-TELEVIZIJE  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

I. Pozicija 

Generalni direktor Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine. 

Mandat generalnog direktora traje 4 godine. 

II. Opis poslova 

 • zastupa i predstavlja RTV FBiH, 
 • vodi poslove i odgovoran je za zakonitost rada RTV FBiH, 
 • odgovoran je za osiguranje poslovanja, utvrđenih programskih smjernica i principa određenih Zakonom, 
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom. 

III. Profil 

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uslove: 

 • visoka stručna sprema, završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera, 
 • poznavanje jednog svjetskog jezika, 
 • državljanstvo BiH, 
 • stalno prebivalište na području Bosne i Hercegovine, 
 • dostaviti razrađen Plan i program rada i razvoja RTV Federacije BiH za četverogodišnji period. 

IV. Vještine 

 • poznavanje radiodifuzne djelatnosti i misije javnih rtv servisa, 
 • sposobnosti za rukovođenje, komuniciranje i pregovaranje, 
 • sposobnosti planiranja i provođenja promjena, 
 • izražene poslovne vještine i dokazano strateško razmišljanje. 

V. Potrebna dokumentacija 

Uz prijavu sa kraćom biografijom i Planom i programom rada i razvoja RTV FBiH za mandat na koji se bira potrebno je priložiti ovjerene kopije, ne starije od 3 mjeseca, slijedećih dokumenata: 

 • dokaz o stručnoj spremi, 
 • dokaz o radnom iskustvu, 
 • uvjerenje o državljanstvu, 
 • prijava prebivališta. 

VI. Oglašavanje i rok za podnošenje prijava 

Konkurs/natječaj će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", novinama "Oslobođenje" i "Dnevni list", u programu FTV i na web site Radio-televizije Federacije Bosne i 1 Hercegovine. 

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor bit će obavljen intervju o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni. 

Prijave kandidata s kojima ne bude moguće stupiti u kontakt u roku od 10 dana od protoka roka za podnošenje prijava, neće biti uzete u razmatranje u daljnjem postupku izbora i imenovanja generalnog direktora. 

Kandidati će biti pismeno obaviješteni o ishodu javnog konkursa/natječaja. 

Pristigla dokumentacija kandidata neće se vraćati. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. 

Prijave se mogu predati neposredno, ili preporučeno putem pošte na adresu: 

Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine
Sektor za pravne i opće poslove
Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo
sa naznakom:
Javni konkurs/natječaj za imenovanje generalnog direktora
Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine - "NE OTVARATI" 

(so-1163-a-F/08) 

JU ZAVOD ZA ZAŠTITU I KORIŠTENJE KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA TUZLANSKOG KANTONA
TUZLA 

Na osnovu Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta br. 10/1-34-5103-1/08 od 19. juna 2008. godine, Odluke Upravnog odbora JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona br. 65/08 od 26. juna 2008. godine, te člana 33. Pravila JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona raspisuje, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona raspisuje 

KONKURS 

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME 

1.    Stručni suradnik za zaštitu prirodnog naslijeđa - 1 izvršilac 

Pored uslova propisanih zakonom kandidat treba da ispunjava posebne uslove: 

 • da ima VII stepen stručne spreme (šumarski fakultet ili prirodno-matematički fakultet- smjer geografija) 
 • da ima položen stručni ispit 
 • da ima radno iskustvo u struci tri godine 

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju: 

 • kratku biografiju, 
 • diplomu-uvjerenje o stručnoj spremi (ovjerena kopija) 
 • dokaz o radnom iskustvu, 
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 
 • uvjerenje o državljanstvu, 
 • uvjerenje o nekažnjavanju. 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Javna ustanova JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona Rudarska 63 (zgrada Singradnje) 75000 Tuzla, sa naznakom: "Za konkurs" 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-1164-a-F/08) 

JP RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" DOO BREZA 

Na osnovu člana 40. Statuta Rudnika mrkog uglja "Breza" d.o.o. Breza, a shodno odredbama Odluke Nadzornog odbora RMU "Breza" d.o.o. Breza, broj 01-551/08 od 16. jula 2008. godine, RMU "Breza" d.o.o. Breza raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR ČLANA UPRAVE DRUŠTVA 

I. Naziv pozicije 

 • Direktor Rudnika mrkog uglja "Breza" d.o.o. Breza 

II. Opći uslovi 

Kandidat treba da ispunjava slijedeće uslove: 

1.    da je državljanin Bosne i Hercegovine 

2.    da je stariji od 18 godina 

3.    da je zdravstveno sposoban 

4.    da se protiv kandidata ne vodi krivični postupka i da nije krivično kažnjavan za krivična djela koja ga čine nedostojnim dužnosti direktora 

5.    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objave upražnjene pozicije. 

6.    da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine. 

7.    da nije na funkciji u političkoj stranci, u smislu člana 5. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH. 

8.    da nije izabrani funkcioner, nosilac izvršnih funkcija i savjetnik izabranom funkcioneru i nosiocu izvršnih funkcija ili njihov bliski srodnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. 

III. Kandidat mora, pored općih, ispunjavati i slijedeće posebne uslove: 

1.    da ima završenu visoku školsku spremu, tehničke, ekonomske ili pravne struke 

2.    da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja 

3.    da ponudi program rada i razvoja preduzeća za period na koji će biti izabran 

4.    da je uspješan i dokazan privrednik 

IV. Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave kraću biografiju, adresu i kontakt telefon. 

Uz prijavu kandidat je dužan dostaviti: 

 • kopiju diplome visoke školske spreme odgovarajućeg smjera, 
 • potvrdu ili uvjerenje o potrebnom iskustvu na rukovodnim poslovima u okviru visoke školske spreme 
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 
 • ovjerenu izjavu da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02) 
 • ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije 
 • ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine i član 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine 
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela i da se ne vodi krivični postupak, izdato od nadležnog suda 
 • ovjerenu izjavu da presudom suda nije zabranjeno obavljanje dužnosti. 

V. Mandat člana uprave 

Član uprave se bira na mandat od četiri (4) godine 

VI. Konkurs će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" i barem jednom od dnevnih listova velikog tiraža. 

Rok za podnošenje prijave na konkurs iznosi 15 dana od dana posljednje objave. 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uslova kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu: 

Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. Breza,
ul. Branilaca grada bb, Breza
Komisija za provođenje konkursa za izbor člana uprave RMU "Breza" d.o.o. Breza, sa naznakom: "Ne otvaraj". 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. 

Kandidati će biti obaviješteni o terminu održavanja intervjua, te pismeno o ishodu konkursa. 

(so-1166-a-F/08) 

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
SARAJEVO 

Na temelju Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Transfer za zaštitu okoliša od značaja za Federaciju BiH" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/08) od 21. jula 2008. godine i Odluke o raspisivanju javnog poziva federalnog ministra okoliša i turizma broj 01-23-2366/08-1 od 24. jula 2008. godine, federalni ministar okoliša i turizma raspisuje 

JAVNI POZIV 

ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA "TRANSFER ZA ZAŠTITU OKOLIŠA OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BiH" ZA 2008. GODINU 

I. 

Predmet javnog poziva je prikupljanje programa - projekata za raspodjelu sredstava "Transfer za zaštitu okoliša od značaja za Federaciju BiH" utvrđenih u razdjelu 61, na poziciji 614100 Proračuna Federacije BiH za 2008. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 97/07 i 27/08) Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. 

Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za zaštitu okoliša od značaja za Federaciju BiH" usvojila je Vlada Federacije BiH, odluka V broj 629/08 od 10. 7. 2008. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/08). 

II.
Naziv programa, korisnici, ciljevi i kriteriji
 

1.    Sufinanciranje programa u cilju zaštite okoliša, koji rješavaju probleme zagađenja okoliša opasnim otpadom koji predstavljaju veliki pritisak na okoliš 

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja opasnog otpada koje apliciraju u suradnji sa lokalnom upravom i samoupravom na čijem području se nalazi nekontrolirano odloženi otpad, ili insolventnim gospodarskim subjektima odgovornim za programom zbrinjavanja tretirani otpad. 

Ciljevi programa su: rješavanje problema zagađenja pojedinih regija i sredina, preventivno rješavanje opasnih otpada koji nastaju u procesima proizvodnje i koje fizički ugrožavaju zdravlje i živote ljudi, a nad kojima nema odgovarajuće kontrole; izrada tehničkih i tehnoloških rješenja zbrinjavanja postojećih otpada. 

Kriteriji za izbor programa su: kakvoća i kompletnost programa, stupanj ugroženosti okoliša; rješavanje problema "divljih" odlagališta opasnog otpada odloženog izvan kontrole zbog nestanka ili nefunkcioniranja pravne osobe koja je proizvela otpad; financijski plan; osiguravanje financiranja iz drugih izvora. 

2.    Sufinanciranje programa revitalizacije i uključivanja prirodne baštine u procese zaštite prirode 

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: javne ustanove i udruge koje u svojoj primarnoj djelatnosti skrbe nad zaštićenim i vrijednim dijelovima prirode, jedinice lokalne samouprave i uprave koje na svom području imaju prirodnu baštinu koja do sada nije obuhvaćena adekvatnim oblikom zaštite, te imaju jasne programe vezane za zaštite prirode i stavljanje prirodnih vrijednosti u funkciju razvoja ruralnog turizma. 

Ciljevi programa su: zaštita prirodne i kulturne baštine kao elementa očuvanja vrijednih sastavnica raznolikosti okoliša; zaštita, obnova i vrednovanje prirodne vrijednosti; povećanje površina od značaja za F BiH koje je moguće zaštititi sukladno Zakonu o zaštiti prirode; razvoj nerazvijenih ruralnih područja sa njihovom posebnošću koja imaju potencijale u tradicijskoj i prirodnoj baštini, a koje bi mogle u budućnosti biti iskorištene kroz jačanje turističke ponude bez štetnog utjecaja na okoliš; očuvanje biološke raznolikosti kao temeljne odrednice buduće Strategije zaštite okoliša i Direktiva Europske unije. 

Kriteriji za izbor programa su: kakvoća i kompletnost programa; povećanje zaštićenih površina; zaštita ugroženih vrsta; promicanje i zaštita baštine prirodnog naslijeđa u funkciji turističkog razvoja područja. 

III.
Zahtjevi za sudjelovanje
 

Sredstva iz javnog poziva po navedenim programima dodjeljuju se na temelju zahtjeva i programa korisnika. 

Dokumentacija mora biti popunjena na računalu na obrascima koji su dostupni na stranici www.fmoit.gov.ba, složena prema naputku u prijavnom listu, i poslana u A4 koverti. 

Na koverti umjesto adrese zalijepiti priloženi popunjen obrazac na računalu. 

Aplikant na jedan program može konkurirati samo jednim projektom. U koverti može biti samo jedan projekat, ako ima više projekata u jednoj koverti aplikacija se odbacuje. 

Molimo obratiti pozornost tko se može prijaviti na koji program. 

Da bi aplikant ušao u konkurenciju za odabir na javnom pozivu mora ispuniti pravno-formalne uvjete. Svi dokumenti koji se predaju uz zahtjev kao dokaz o ispunjavanju kriterija sudjelovanja iz ovog poziva, moraju biti originali ili ovjerene preslike. 

Neadekvatno popunjene prijave i nekompletni zahtjevi se neće razmatrati. 

Dokumenti koji se šalju na javni poziv ne vraćaju se aplikantu. 

Obvezna dokumentacija mora sadržavati: 

1.    popunjen obrazac prijavne dokumentacije; 

2.    popunjen obrazac proračuna projekta; 

3.    dokaz o pravnom statusu od nadležnog organa; 

4.    uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj (ID broj) 

5.    uvjerenje nadležnog organa za izmirene obveze: MIO/PIO 

6.    uvjerenje nadležnog organa za izmirene obveze: zdravstveno osiguranje 

7.    uvjerenja nadležnih organa o izmirenim porezima (direktnih i indirektnih poreza) 

8.    ovjerena izjava o najmjenskom utrošku sredstava ovjerena kod notara ili nadležnog organa 

9.    pravne osobe koje apliciraju na program broj 1. moraju dostaviti: ugovor o realizaciji projekta sa jedinicom lokalne samouprave (grad,općina) ili ugovor o poslovnoj suradnji i namjeri zbrinjavanja opasnog otpada zaključen sa insolventnim gospodarskim subjektima odgovornim za program zbrinjavanja tretitranog otpada. 

IV.
Vrednovanje projekata
 

Vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na javni poziv vršit će posebno Povjerenstvo koje imenuje federalni ministar okoliša i turizma. Povjerenstvo razmatra projekte zaprimljene temeljem javnog poziva, cijeni ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje, te zapisnik s obrazloženom ocjenom i mišljenjem dostavlja federalnom ministru okoliša i turizma koji donosi konačnu odluku o korisnicima sredstava. 

Rezulatati javnog poziva o izboru korisnika sredstava bit će objavljeni na www.fmoit.qov.ba i u najmanje jednom dnevnom listu velike naklade. 

Prije donošenja konačne odluke o odabiru Ministarstvo zadržava pravo od predlagatelja zatražiti dodatna pojašnjenja projekta, kao i pravo odbijanja pristiglih projekata bez posebnog obrazloženja. 

Sa odabranim predlagateljima zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta koji se sufinancira te praćenje namjenskog korištenja dobivenih sredstava. 

V.
Opće odredbe
 

Obrasci za prijavu po ovom javnom pozivu mogu se preuzeti na www.fmoit.gov.ba. 

Zahtjev za sudjelovanje s obveznom projektnom dokumentacijom dostavlja se osobno ili putem pošte na adresu Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Alipašina 41, 71000 Sarajevo u zatvorenim omotnicama sa naznakom: "NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI POZIV - PROGRAM BR.-". 

Javni poziv objavljuje se na www.fmoit.qov.ba i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Rok za podnošenje zahtjeva je 28 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog poziva. 

Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom, podneseni mimo roka i utvrđene forme, neće se razmatrati. 

Sve dodatne informacije vezane za javni poziv, mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 033/562 886. 

(so-1167-a-F/08) 

OPĆINA ORAŠJE 

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03) te Odluke Općinskog vijeća broj 01-02-900/08 od 21. jula 2008. godine načelnik Općine raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA UPRAŽNJENU POZICIJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ORAŠJE" 

Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog vijeća JU "Centar za socijalni rad Orašje" i to : 

-    jedan predstavnik Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske 

I. OPIS POZICIJE 

Upravno vijeće upravlja ustanovom, donosi Statut, usvaja program rada i izvješća o radu, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, imenuje i razrješava ravnatelja Centra, daje prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima ravnatelju, te vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i općim aktima ustanove. 

Članovi Upravnog vijeća imenuju se na period od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja sukladno zakonu. 

Naknada za rad u Upravnom vijeću određena je Odlukom o utvrđivanju visine naknade za rad nadzornih odbora i upravnih vijeća javnih poduzeća i ustanova ("Službeni glasnik Općine Orašje", broj 5/07), te će se isplaćivati iz sredstava ustanove. 

II. OPĆI UVJETI ZA IMENOVANJE 

Svi kandidati za poziciju u Upravnom vijeću koja je predmet ovog javnog natječaja trebaju ispunjavati slijedeće opće kriterije : 

 • da su državljani Bosne i Hercegovine 
 • da su stariji od 18 godina 
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u vremenu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije 
 • da se na njih ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine 
 • da nisu izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02) 
 • da nisu osuđivani za krivična djela i da se protiv njih ne vodi krivični postupak 
 • da nemaju osobni financijski interes u ustanovi 
 • da nisu članovi upravnog, izvršnog ili drugog tijela političke stranke 

III. POSEBNI KRITERIJ ZA IMENOVANJA 

Pored općih kriterija, kandidat za člana Upravnog vijeća mora ispunjavati i slijedeće posebne uvjete: 

 • VSS/VŠS (VII/Vl) završena visoka ili viša školska sprema 
 • višegodišnje radno iskustvo (najmanje 3 godine) 
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti za savjesno i odgovorno obnašanje traženih pozicija 

IV. PODNOŠENJE PRIJAVA 

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja: 

 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci ili ovjerena kopija CIPS-ove osobne iskaznice 
 • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka od nadležnog županijskog suda (ne starije od 3 mjeseca) 
 • ovjeren preslik diplome 
 • uvjerenje o radnom iskustvu 
 • životopis, adresu i kontakt telefon 
 • vlastoručno potpisanu izjavu na okolnosti iz točke II. natječaja po alinejama 3, 4, 5, 7, 8. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor bit će pozvani na intervju pred Povjerenstvom za izbor koje imenuje načelnik. Nakon intervjua, Povjerenstvo za izbor će putem pismene preporuke predložiti rang-listu sa najboljim kandidatima načelniku. Općinski načelnik će rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća dostaviti na suglasnost Općinskom vijeću. 

Prijave kandidata sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzete u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja. 

Bilo koji kandidat ili bilo koji član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako vjeruje da u postupku imenovanja nisu poštivani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bili. Prigovor se podnosi Općinskom vijeću Općine Orašje. 

Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i Večernjem listu-izdanje BiH. 

Prijave sa svim traženim podacima dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: 

Općina Orašje
III ul. br. 45
ORAŠJE
sa naznakom:
"Prijava na natječaj za izbor i imenovanje Upravnog vijeća "Centar za socijalni rad Orašje" - Ne otvarati 

Uz prijavu kandidati su dužni navesti na koju se poziciju kandidiraju. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 


Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03) te Odluke Općinskog vijeća broj 01-02-899/08 od 21. jula 2008. godine načelnik Općine raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA "DOMA ZDRAVLJA ORAŠJE" 

Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća "Doma zdravlja Orašje" i to: 

-    tri člana - predstavnici utemeljitelja 

-    jedan član - predstavnik Doma zdravlja 

-    jedan član - predstavnik Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske. 

I. OPIS POZICIJE 

Upravno vijeće upravlja ustanovom, donosi Statut i druge opće akte Doma zdravlja, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, imenuje i razrješava ravnatelja Doma zdravlja, daje prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima ravnatelju, te obavlja i druge poslove sukladno zakonu, statutu i aktu o osnivanju. 

Članovi Upravnog vijeća imenuju se na period od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja sukladno zakonu. 

II. OPĆI UVJETI ZA IMENOVANJE 

Svi kandidati za pozicije u Upravnom vijeću koje su predmet ovog javnog natječaja trebaju ispunjavati slijedeće opće kriterije: 

 • da su državljani Bosne i Hercegovine 
 • da su stariji od 18 godina 
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u vremenu od 3 godine prije dana objaljivanja upražnjene pozicije 
 • da se na njih ne odnosi članak IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine 
 • da nisu izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02) 
 • da nisu osuđivani za krivična djela i da se protiv njih ne vodi krivični postupak 
 • da nemaju osobni financijski interes u ustanovi 
 • da nisu članovi upravnog, izvršnog ili drugog tijela političke stranke 

III. POSEBNI KRITERIJ ZA IMENOVANJA 

Pored općih kriterija, kandidat za člana Upravnog vijeća mora ispunjavati i slijedeće posebne uvjete: 

 • VSS/VŠS (VII/VI) završena visoka ili viša školska sprema 
 • višegodišnje radno iskustvo (najmanje 3 godine) 
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti za savjesno i odgovorno obnašanje traženih pozicija 

IV. PODNOŠENJE PRIJAVA 

Uz prijavu na javni natječaj kandidati sa dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja: 

 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci ili ovjerena kopija CIPS-ove osobne iskaznice 
 • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka od nadležnog županijskog suda (ne starije od 3 mjeseca) 
 • ovjeren preslik diplome 
 • uvjerenje o radnom iskustvu 
 • životopis, adresu i kontakt telefon 
 • vlastoručno potpisanu izjavu na okolnosti iz točke II. natječaja po alinejama 3, 4, 5, 7, 8 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor bit će pozvani na intervju pred Povjerenstvom za izbor koje imenuje načelnik. Nakon intervjua, Povjerenstvo za izbor će putem pismene preporuke predložiti rang-listu sa najboljim kandidatima načelniku. Općinski načelnik će rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća dostaviti na suglasnost Općinskom vijeću. 

Prijave kandidata sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzete u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja. 

Bilo koji kandidat ili bilo koji član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako vjeruje da u postupku imenovanja nisu poštivani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. Prigovor se podnosi Općinskom vijeću Općine Orašje. 

Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i Večernjem listu-izdanje BiH. 

Prijave sa svim traženim podacima dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: 

Općina Orašje
III ul. br. 45
ORAŠJE
sa naznakom:
"Prijava na natječaj za izbor i imenovanje Upravnog vijeća "Doma zdravlja Orašje" - Ne otvarati 

Uz prijavu kandidati su dužni navesti na koju se poziciju kandidiraju. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-1179-a-F/08) 

UPISI U SUDSKI REGISTAR 

TUZLA 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-001432 od 3. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"ADSA" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Sapna razriješilo je dužnosti direktora Selimović Admir iz Sapne, a za novog direktora je imenovan Selimović Avdija iz Sapne, koji je ovlašten za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1136/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-001499 od 26. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"MEGRA AMM" d.o.o. za proizvodnju, građevinarstvo, usluge i marketing Čelić razriješila je dužnosti direktora Mustafić Fadila. Za novog direktora imenovana je Mustafić Mirela iz Tuzle, koja je ovlaštena za zastupanje Društva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvršeno i usklađivanje djelatnosti sa SKD. 

(SR-1137/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-001527 od 30. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osniva se "TEMIDA" d.o.o. za usluge Tuzla. Skraćeni naziv firme: "TEMIDA" d.o.o. Tuzla. Sjedište Društva: Tuzla, Slavka Mičića 18. Osnivač Društva je Miholjčić Slavica, Tuzla, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM, ili 100%. Djelatnosti Društva glase: 67.20 67.200 Pomoćne djelatnosti za osiguranje i penzione fondove, 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. Društvo neće obavljati djelatnosti u vanjskotrgovinskom poslovanju. Društvo zastupa direktor Miholjčić Slavica, koja je ovlaštena za zastupanje Društva bez ograničenja, u okviru upisanih djelatnosti. 

(SR-1138/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-001571 od 26. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz "NEUTRINO" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, po osnovu Ugovora o istupanju iz Društva i Ugovora o prodaji udjela, iz Društva je istupio suonivač Omeragić Samir, tako da je sada jedini osnivač Društva Zovko Mario, sa udjelom od 31.000,00 KM u novcu ili 100% ukupnog osnovnog kapitala Društva. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je Društvo uskladilo djelatnosti u unutarnjem poslovanju Društva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine, a ujedno je brisana djelatnost: ostalo finansijsko posredovanje, d.n. 

(SR-1139/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-001536 od 30. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Halilović Nihad iz Lukavca, osnivač i direktor DOO ALUTEC Lukavac, donosi 1. 10. 2007. godine Odluku o promjeni adrese sjedišta i usklađivanju djelatnosti sa Zakonom, br. 001/07, Društva "ALUTEC" DOO Lukavac za proizvodnju, promet i usluge Lukavac, Dragiše Cvjetkovića bb. Nova adresa sjedišta Društva je Lukavačkih brigada bb. Djelatnosti Društva su: Dovršavanje tkanina, Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za domaćinstvo, Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, Proizvodnja radne odjeće, Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, ploča iverica i sličnih ploča i tabli, Proizvodnja ambalaže od drveta, Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, Proizvodnja papira i kartona, Proizvodnja boja i pigmenata, Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa, Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, Oblikovanje i obrada ravnog stakla, Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući i tehničke staklene proizvode, Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za građevinarstvo od pečene gline, Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe, Livenje željeza, Livenje lakih metala, Livenje ostalih obojenih metala, Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i posuda od metala, Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha, Površinska obrada i presvlačenje metala, Osnovni mašinski radovi, Proizvodnja alata, Proizvodnja brava i okova, Proizvodnja čelične buradi i sl. posuda od čelika, Proizvodnja žičanih proizvoda, Proizvodnja veznih elemenata,vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.. Proizvodnja slavina i ventila, Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje, Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za domaćinstvo, Proizvodnja ostalih mašina opće namjene, d.n., Proizvodnja ostalih alatnih mašina za obradu metala, Proizvodnja mašina za metalurgiju, Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije električne energije, Proizvodnja stolica i sjedišta, Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, Proizvodnja ostalog namještaja, Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka, Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka, Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, Izgradnja objekata niskogradnje, Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, Postavljanje električnih instalacija i opreme, Postavljanje cijevnih instalacija, Ostali instalacioni radovi, Fasadni i štrukaturni radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Farbarski radovi, Staklarski radovi, Ostali završni radovi, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u imovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, Trgovina na veliko živim životinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko voćem i povrćem, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odjećom, Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko ostacima i otpacima, Trgovina na veliko alatnim mašinama, Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivanje i pletenje, Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama uključujući i traktore, Ostala trgovina na malo isključivo za vlastiti račun, Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo voćem i povrćem, Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odjećom, Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, Trgovina na malo namještajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, Trgovina na malo sportskom opremom, Trgovina na malo igrama i igračkama, Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, Popravak radio i televizijskih aparata, Hoteli i moteli, sa restoranom, Hoteli i moteli, bez restorana, Restorani, Barovi, Prijevoz putnika i robe, Taksi prijevoz, Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, Prevoz robe u drumskom saobraćaju, Skladišta i stovarišta, Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, Agencije za nekretnine, Upravljanje nekretninama preko posrednika, Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje, Ostale uslužne djelatnosti, d.n.. Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-1140/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-001400 od 9. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Kod Općinskog suda Tuzla vrši se upis promjene lica za zastupanje i predstavljanje Društva "Gassing" d.o.o. za proizvodnju, usluge, trgovinu i zastupanje Gračanica i to: funkcije direktora Društva razrješava se dosadašnji direktor Društva Iljazović Ahmet zbog odlaska u penziju, za novog direktora Društva imenuje se Iljazović Haris iz Gračanice, koji Društvo zastupa u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom prometu bez ograničenja ovlaštenja. Ostali podaci upisa ostaju nepromijenjeni. 

(SR-1141/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-001418 od 3. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"BARČIĆ - KOMPANI" d.o.o. za usluge, promet i proizvodnju Kalesija, Tojšići izvršilo je upis osnivanja poslovne jedinice Društva, tako da se u okviru Društva, pored postojećih, organizuje i slijedeća poslovna jedinica: "BARČIĆ-KOMPANI" d.o.o. za usluge, promet i proizvodnju Kalesija, Tojšići - Poslovna jedinica "LAPTOP" BRČKO DISTRIKT. Sjedište PJ: Brčko Distrikt BiH, Gornji Rahić bb. Poslovna jedinica će obavljati djelatnosti u okviru upisanih djelatnosti Društva. Lice ovlašteno za zastupanje PJ je Barčić Safet, direktor Društva, koji je ovlašten za zastupanje PJ, bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju Podružnice. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1142/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-001420 od 24. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač društva "DRVO-STIL" d.o.o. za proizvodnju i usluge Gračanica, Pribava bb, Džambo Razija iz Pribave, vrši povećanje osnovnog kapitala Društva u Registru društva broj 1-10507 za 141.300,00 KM u stvarima, tako da ukupni kapital Društva sa ovim povećanjem iznosi 143.300,00 KM, od čega 2.000,00 KM u novcu a 141.300,00 KM u stvarima. Društvo odgovara svim svojim sredstvima, a osnivač do visine uloga. 

(SR-1143/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-001342 od 24. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"UNIVERSAL-BAU" Društvo za usluge u građevinarstvu i trgovinu d.o.o. Sarajevo promijenilo je firmu i sjedište Društva, tako da nova firma Društva (umjesto "UNIVERSAL-BAU" Društvo za usluge u građevinarstvu i trgovinu d.o.o. Sarajevo) glasi - "MOBELIX" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Kalesija. Skraćeni naziv firme: "MOBELIX" d.o.o. Kalesija. Novo sjedište Društva (umjesto Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića bb) glasi: Kalesija, ul. 25. novembra - ZAVNOBiH-a bb. Društvo je dopunilo djelatnosti Društva u unutarnjem poslovanju, kako slijedi: proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patošenje, impregnacija ili hemijska obrada drveta, proizvodnja nesastavljene drvene građe za patošenje, proizvodnja furnira, šperploča, panel ploča, ploča iverica i drugih panela i ploča, građevinske stolarije i elemenata, drvene ambalaže, opšti mehanički radovi, proizvodnja stolica i sjedala, ostalog namještaja za poslovne i prodajne prostore, kuhinjskog namještaja, osim stolica, ostalog namještaja, na drugom mjestu nepomenuta, ostalih raznovrsnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenuta, trgovina motornim vozilima na veliko i malo, posredništvo u trgovini motornim vozilima, održavanje i popravak motornih vozila, trgovina na veliko i malo dijelovima i priborom za motorna vozila, posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, hranom, pićima i duhanom, posredništvo u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, cvijećem i sadnicama, živom stokom, sirovim i štavljenim kožama, sirovim duhanom, voćem i povrćem, mesom i mesnim prerađevinama, mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, alkoholom i drugim pićima, duhanskim proizvodima, šećerom, čokoladom i bombonima, kafom, čajevima, kakaom i začinima, ostalom hranom, uključujući ribe, školjke i rakove, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, odjećom, obućom, električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, parfemima i kozmetikom, ostalim proizvodima široke potrošnje, čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, metalima i rudama metala, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, ostacima i otpacima, alatnim mašinama, građevinskim mašinama, mašinama za tekstilnu industriju, i mašinama za šivanje i pletenje, kancelarijskim mašinama i opremom, ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem uključujući traktore, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, tekstilom, odjevnim predmetima, obućom i kožnim proizvodima, namještajem, opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, kancelarijskom opremom i računarima, satovima, sportskom opremom, igrama i igračkama, cvijećem, gorivima, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo na štandovima i tržnicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, restorani, prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski), taksi služba, prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, pretovar tereta, skladištenje robe, iznajmljivanje automobila, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, čišćenje svih vrsta objekata, djelatnost pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute. Dužnosti direktora je razriješen Čorbeg Sanail iz Sarajeva, a za novog direktora je imenovana Imamović Samira iz Sarajeva, koja je ovlaštena za zastupanje društva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvršeno i usaglašavanje obrazaca. 

(SR-1144/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-001532 od 19. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Kod subjekta upisa "MEDITRANSPORT" d.o.o. Gračanica, Donja Lohinja bb, upisuju se sljedeće promjene podataka od značaja u pravnom prometu: 

- dosadašnji direktor Društva Girotić Larisa se razrješava dužnosti, i prestaju joj ovlaštenja za zastupanje. Član uprave i lice ovlašteno za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju, ubuduće je direktor Salko Buljubašić, koji ima sva ovlaštenja za zastupanje u okviru registrovane djelatnosti, za preduzimanje svih radnji u ime i za račun Društva, do iznosa od 2.000,00 KM. Za pravne poslove vrijednosti veće od 2.000,00 KM direktoru je potrebna saglasnost osnivača. 

- Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-1145/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-001406 od 5. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Kod subjekta upisa "GARDINIA DECOR" d.o.o. za trgovinu dekorativnom opremom i tekstilom, Branilaca grada bb, Gračanica, upisuju se sljedeće promjene podataka od značaja u pravnom prometu: 

- mijenja se naziv Društva, tako da umjesto dosadašnjeg "GARDINIA DECOR" sada glasi "SUMATEX", 

- mijenja se bliža oznaka firme, tako da umjesto dosadašnje trgovina dekorativnom opremom i tekstilom, bliža oznaka sada glasi: "proizvodnja, trgovina i export-import"; 

- mijenja se adresa sjedišta Društva, tako da umjesto dosadašnje: Gračanica "Branilaca grada bb" ona sada glasi: Gračanica, Donja Lohinja bb. 

Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-1146/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-001422 od 16. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"AMPEX KOMERC" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla pristupio je novi osnivač Muratbegović Suad, iz Tuzle, na koga je dosadašnji osnivač Đedović Amir iz Tuzle prenio svoj udio u visini od 2.000,00 KM, ili 100% ukupnog osnovnog kapitala društva. Dužnosti direktora razriješen je Đedović Amir. Za novog direktora-upravu Društva imenovan je Muratbegović Suad, koji je ovlašten za zastupanje Društva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1147/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-001462 od 9. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osniva se "PILK MEŠA" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Gradačac. Skraćeni naziv firme: "PILK MEŠA" d.o.o. Sjedište Društva: Gradačac, Ledenice Donje bb. Osnivač je Šećić Mehmedalija, Gradačac, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. Djelatnosti Društva: uzgoj žitarica i drugih usjeva i zasada, na drugom mjestu nepomenuto, uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, uzgoj voća, oraha i sl., usjeva za pripremanje začina i napitaka, uzgoj goveda za proizvodnju mesa, uzgoj goveda za mlijeko i priplod, uzgoj peradi, uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, uzgoj ostalih životinja, na drugom mjestu nepomenutih, uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mješovita proizvodnja), uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, uslužne djelatnosti u stočarstvu, osim veterinarskih usluga, proizvodnja, obrada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi, proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa peradi, proizvodnja prerađevina od mesa i mesa peradi, prerada i konzerviranje krompira, proizvodnja sokova od voća i povrća, prerada i konzerviranje voća i povrća, na drugom mjestu nepomenuto, proizvodnja sirovih ulja i masti, proizvodnja rafiniranih ulja i masti, prerada mlijeka i mliječnih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda, proizvodnja mlinskih proizvoda, proizvodnja stočne hrane, proizvodnja hrane za kućne ljubimce, proizvodnja hljeba i peciva, prerada čaja i kafe, proizvodnja začina i dodataka jelima, proizvodnja homogenizirane gotove i dijetetske hrane, proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih, proizvodnja mineralne vode, proizvodnja bezalkoholnih pića, trgovina motornim vozilima na veliko, trgovina motornim vozilima na malo, posredništvo u trgovini motornim vozilima, održavanje i popravak motornih vozila, trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, trgovina na veliko živom stokom, trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, trgovina na veliko sirovim duhanom, trgovina na veliko voćem i povrćem, trgovina na veliko mesom i mesnim prerađevinama, trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima, trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, školjke i rakove, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, trgovina na veliko odjećom, trgovina na veliko obućom, trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, trgovina na veliko ostalim proizvodima široke potrošnje, trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, trgovina na veliko metalima i rudama metala, trgovina na veliko drvetom, trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko ostacima i otpacima, trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima, trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, trgovina na malo alkoholom i drugim pićima, trgovina na malo duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo odjevnim predmetima, trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, trgovina na malo namještajem, trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, trgovina na malo cvijećem, trgovina na malo gorivima, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo na štandovima i tržnicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, restorani, snabdijevanje pripremljenom hranom (catering), prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski), ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju, prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, pretovar tereta, skladištenje robe, stvaranje novih nekretnina, tehničko ispitivanje i analiza, djelatnost pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, ugovaranje dugoročne proizvodne kooperacije sa stranim licima, usluge međunarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Uprava Društva je direktor Društva Šećić Safet, koji je, kao i osnivač Šećić Mehmedalija, ovlašten za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju. 

(SR-1148/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-001480 od 18. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz "GROGOT" d.o.o. za marketing Tuzla istupio je osnivač Društva Karić Mirza, koji je svoj udio - osnivački ulog u visini od 1.000,00 KM u novcu ili 50,00% ukupnog osnovnog kapitala Društva, ustupio Husejnefendić Suadu iz Tuzle, koji je sada jedini osnivač Društva i čiji udio sada iznosi 2.000,00 KM, ili 100% ukupnog osnovnog kapitala Društva. Društvo je promijenilo adresu sjedišta Društva, tako da je kao nova adresa sjedišta Društva (umjesto Tuzla, Hasana Brkića 101) upisano - Tuzla, Armije BiH 15. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1149/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-001428 od 2. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač društva "MYDON" d.o.o. za trgovinu i usluge Kondu Ali, sin Omer Hayati, rođ. 6. 11. 1984. god. u Erzincan, Republika Turska, koji posjeduje pasoš broj TR-K No 550731, Republike Turske je dana 20. 8. 2007. god. donio Odluku o osnivanju društva koje će u pravnom prometu istupati pod firmom: Društvo za trgovinu i usluge "MYDON" d.o.o. Srebrenik. Skraćeni naziv firme je "MYDON" d.o.o. Srebrenik. Sjedište firme je Srebrenik, Magistralni put bb. Osnovni kapital Društva iznosi 30.000,00 KM, sa 100% udjelom Kondu Alija. Djelatnost Društva je: 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom; 51.140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima; 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima; 51.180 Posredništvo u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto; 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko živom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odjećom; 51.422 Trgovina na veliko obućom; 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima široke potrošnje; 51.510 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama; 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama; 51.630 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju, i mašinama za šivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem uključujući i traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namještajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo; 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima, TV uređajima; 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom; Trgovina na veliko knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama; 52.485 Trgovina na malo cvijećem; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo putem pošte; 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju; 74.830 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti. 

U spoljnotrgovinskom poslovanju Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti: Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima; Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima; Usluge međunarodnog transporta robe i putnika i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, agencijske usluge u transportu i sl.), Pružanje usluga u vanjskotrgovinskom prometu (špredicija, skladištenje, agencijske usluge, konsignacione usluge, komisioni poslovi, uskladištenje), Ugostiteljske i turističke usluge, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranoj osobi u BiH; Pribavljanje i ustupanje prava industrijske svojine, znanja i iskustva (know-how), Druge usluge iz strukture registrovanih djelatnosti, Zastupanje inostranih firmi i konsignacija. Društvo u pravnom prometu zastupa i predstavlja uprava Društva-direktor Fazlić Adis, sin Fehrata, sa JMBG 2903982180039, iz Srebrenika, Džemaludina ef. Čauševića bb, kako u zemlji tako i u poslovima spoljnotrgovinskog poslovanja bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-1150/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-001100 od 11. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"MIVA" d.o.o. za trgovinu, zastupanje i usluge Sarajevo promijenilo je firmu i sjedište Društva, tako da je kao novo sjedište Društva (umjesto Sarajevo, Marka Marulića 2) upisano u sudski registar - Tuzla, Lipnica, Proleterskih brigada 60 (RPC Tuzla, Inkubator "Lipnica" d.o.o. Tuzla). Društvo je promijenilo i firmu i ubuduće će poslovati pod firmom - "VM - MIVA" d.o.o. za trgovinu, zastupanje i usluge Tuzla i skraćenim nazivom - "VM - MIVA" d.o.o. Tuzla. Društvo je dopunilo djelatnosti Društva u unutarnjem poslovanju, kako slijedi: proizvodnja lijevanih željeznih cijevi, čeličnih cijevi, hladno vučenje, hladno valjanje uskih traka, hladno oblikovanje profila, vučenje žice, ostala primarna prerada željeza i čelika, na drugom mjestu nepomenuta, proizvodnja ferolegura, koji nisu u ECSC, proizvodnja ostalih obojenih metala, lijevanje željeza, čelika, lakih (obojenih) metala, ostalih obojenih metala, proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, proizvodnja metalne građevinske stolarije, metalnih cisterni, rezervoara i sl. posuda, kotlova i radijatora za centralno grijanje toplom vodom, parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom, kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha, površinska obrada i presvlačenje metala, opšti mehanički radovi, proizvodnja sječiva, alata, brava i okova, čeličnih bačvi i sl. posuda, ambalaže od lakih metala, žičanih proizvoda, zakovica, vijčane robe, lanaca i opruga, ostalih metalnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih, proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila, pumpi i kompresora, slavina i ventila, ležajeva, prenosnika i elemenata za mehanički prenos energije, industrijskih peći i plamenika, uređaja za dizanje i prenošenje, rashladne i ventilacione opreme osim za domaćinstvo, ostalih mašina opšte namjene, na drugom mjestu nepomenuta, proizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu i šumarstvo, proizvodnja alatnih mašina, mašina za metalurgiju, mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo, mašina za industriju hrane, pića i duhana, mašina za industriju tekstila, odjeće i kože, mašina za industriju papira i kartona, ostalih mašina posebne namjene, električnih aparata za domaćinstvo, neelektričnih aparata za domaćinstvo, proizvodnja kancelarijskih mašina, instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, ispitivanje, za upravljanje i druge namjene, osim opreme za industrijsku procesnu kontrolu, proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa, proizvodnja i popravak željezničkih i drugih šinskih vozila, elektroinstalacioni radovi, izolacioni radovi, postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, ostali instalacioni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski i staklarski radovi, ostali završni radovi. Slijedeće djelatnosti, u odnosu na ranije upisane, brisane su: pomoćne djelatnosti u finansijskom posredovanju, pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima. Dužnosti direktora je razriješen Granda Vekoslav iz Maribora, a za novog direktora je imenovan Konjić Jasenko iz Tuzle, koji je ovlašten za zastupanje Društva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvršeno i usaglašavanje obrazaca. 

(SR-1151/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-001460 od 10. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osniva se "NANA" d.o.o. za promet i usluge Tuzla. Skraćeni naziv firme: "NANA" d.o.o. Tuzla. Sjedište Društva: Tuzla, Rudarska 11, prizemlje, st. br. 2. Osnivač je Sprečić Šefkija iz Tuzle, sa ukupnim osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. Djelatnosti Društva: prerada čaja i kafe, proizvodnja bezalkoholnih pića, izdavanje zvučnih zapisa, ostala izdavačka djelatnost, štampanje, na drugom mjestu nepomenuto, knjigovezački i završni radovi, priprema i izrada štamparske forme, ostale usluge u vezi sa štampanjem, umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa, videozapisa, kompjuterskih zapisa, proizvodnja sportske opreme, trgovina motornim vozilima na veliko i malo, posredništvo u trgovini motornim vozilima, trgovina na veliko i malo dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, hranom, pićima i duhanom, posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, alkoholom i drugim pićima, duhanskim proizvodima, šećerom, čokoladom i bombonima, kafom, čajevima, kakaom i začinima, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, odjećom, obućom, električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, parfemima i kozmetikom, ostalim proizvodima široke potrošnje, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, eliko kancelarijskim mašinama i opremom, ostala trgovina na veliko, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, trgovina na malo alkoholom i drugim pićima, trgovina na malo duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, kozmetičkim i toaletnim proizvodima, tekstilom, odjevnim predmetima, obućom i kožnim proizvodima, namještajem, opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, kancelarijskom opremom i računarima, satovima, sportskom opremom, igrama i igračkama, cvijećem, gorivima, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo putem pošte, trgovina na malo na štandovima i tržnicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, popravak satova i nakita, restorani, barovi, snabdijevanje pripremljenom hranom (catering), prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski), taksi služba, ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju, prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, skladištenje robe, ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenute, djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, agencije za promet nekretninama, upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, iznajmljivanje automobila, ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, kancelarijskih mašina i opreme, uključivši i kompjutere, predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, arhitektonske i inženjerijske djelatnosti i tehničko savjetovanje, reklama i propaganda, agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage, djelatnost pakovanja, sekretarske i prevodilačke djelatnosti, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, snimanje filmova i videofilmova, distribucija filmova i videofilmova, prikazivanje filmova, umjetničko i književno stvaralaštvo i scensko izvođenje (reproduktivna umjetnost), djelatnost objekata za kulturne priredbe, djelatnost sajmova i zabavnih parkova, ostale zabavne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, rad sportskih objekata, ostale sportske djelatnosti, ostale rekreativne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, ostale uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, ugovaranje dugoročne proizvodne kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladišta), privremeni uvoz i izvoz robe, ugostiteljske i turističke usluge, usluge međunarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Uprava Društva je direktor Društva Sprečić Šefkija, koji je ovlašten za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju. 

(SR-1152/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-001424 od 5. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"AUTOTEHNIK" d.o.o. za export-import, proizvodnju, trgovinu, promet i usluge Gradačac osnovalo je novu podružnicu Društva, koja će poslovati pod firmom Društva i nazivom: PODRUŽNICA SARAJEVO, sa sjedištem u Sarajevu, Stupska 53. Podružnica će obavljati djelatnosti u okviru upisanih djelatnosti Društva. Lica ovlaštena za zastupanje Podružnice su Inkić Nidhat, direktor i Inkić Pašaga, zamjenik direktora, koji su ovlašteni za zastupanje Podružnice, bez ograničenja ovlaštenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1153/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-001402 od 4. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

DIONIČKO DRUŠTVO "GRADSKI I PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ" TUZLA razriješilo je dužnosti direktora Aljić Sakiba i članove uprave - izvršne direktore Ramić Fehima, Avdić Pašagu, Sprečić Elisa. Za novog direktora d.d. imenovan je Avdić Pašaga, a za izvršne direktore imenovani su Đulović Fuad, Jašarević Muhidin i Lazić Mlađan, koji su ovlašteni za zastupanje Društva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1154/07-T) 


LIČNE  ISPRAVE I DOKUMENTI 

DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLIJEDEĆI DOKUMENTI SE OGLAŠAVAJU NEVAŽEĆIM 

SARAJEVSKI KANTON 

Terzimehić/Miralem/Amila, Ličnu kartu broj 06BRG4351 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

143/1 

Divović/Zejnil/Muhamed, Ličnu kartu broj 05BSG5864 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

143/4 

Paldum/Salko/Ragib, Ličnu kartu broj 04BQB6449 izdata Pol. Uprava Ilidža 

143/5 

Efendić/-/Esad, Bankovnu karticu broj 090072096-2 Raiffeisen bank Sarajevo 

143/6 

Vrabac/Himzo/ Fehim, Rješenje za rad 03-21-177/04 SZR Izdata Općina Novi Grad Sarajevo 

143/7 

Osmanović/Alija/Mevludin, Ličnu kartu broj 03BTA9662 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

143/8 

Spahić/Kenan/Eldar, Ličnu kartu broj 07BTL9164 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

143/10 

Rešo/Refik/Safija, Ličnu kartu broj 04BMB9999 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

143/14 

Karić/Adem/Osman, Vozačku dozvolu broj 04BQA5287 izdata Pol. Uprava Ilidža 

143/15 

Hasović/Jusuf/Rabija, Radnu knjižicu izdatu Općina Priboj Srbija 

143/16 

Osmanagić/Dževdet/Mesudija, Ličnu kartu broj 03BRC4903 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

143/17 

Kahrica/Ramiz/Enida, Ličnu kartu broj 06BRG2396 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

143/18 

BurazerovićTeufik/Esad, radnu knjižicu izdatu u Općini Ilidža 

143/20 

Bezdrob/Abdulah/Suvada, Ličnu kartu broj 04BTD8417 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

143/21 

Talović-Abdurahmanović Selmija, Ličnu kartu broj 06BSH0174 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

143/22 

Valjevčić/-/Almir, Saobraćajnu dozvolu BH 2768368 izdata Pool. Uprava Novi Grad Sarajevo 

143/23 

Bajić/Bajro/Mehmedalija, Ličnu kartu broj 04BTH0039 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

143/24 

Bajić/Bajro/Mehmedalija, Vozačku dozvolu broj 04BTC0193 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

143/25 

Bajić/-/Mehmedalija, Bankovni račun broj 190046329-8 Raiffeisen bank Sarajevo 

143/26 

Keškić/Mirsad /Martina, Ličnu kartu broj 05BTJ4023 izdata Pol. Uprava NOvi Grad Sarajevo 

143/27 

Keškić/Mirsad/Martina, Vozačku dozvolu  broj 05BTD3110 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

143/28 

Uzunović/Šećo/Ammar, Ličnu kartu broj 07BQF7482 izdata Pol. Uprava Ilidža 

143/29 

Tarić/Mumin/Elmaz, Vozačku dozvolu broj 04BSB8370 izdata Pol.Uprava Novo Sarajevo 

143/30 

Pašić/-/Ramadan, Bankovni račun broj 090079737-4 Raiffeisen bank Sarajevo 

143/31 

Pediša/Fadil/Kerim, Ličnu kartu broj 05BTK3542 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

143/32 

Ćatović/Mahmut/Avdo, Radnu knjižicu izdatu Općina Ilidža 

143/33 

Karadjuz/-/Dževad, Bankovni račun broj 130005662-7 Raiffeisen bank Sarajevo 

143/34 

Smajović/-/Asif, Saobraćajnu  dozvolu BH 2337843 izdata Pool. Uprava Novi Grad Sarajevo 

143/37 

Dagoja/Muzafer/Elvedin, Indeks broj 179 C Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu 

143/38 

Čopra/Tahir/Adis, Vozačku dozvolu  broj 07BTE5292 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

143/39 

Neslan Husein, Bankovni račun broj 090015815-5 Raiffeisen bank Sarajevo 

143/41 

Bušić/Ivan/Robert, Vozačku dozvolu broj 03BQA0889 izdata Pol. Uprava Ilidža 

143/42 

Jašarević/Himzo/Ramiz, Radnu knjižicu izdatu Općina Novi Grad Sarajevo 

143/43 

Obarčanin/Mehmedalija/Adem, Ličnu kartu broj 06BMD9109 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

143/44 

Delibašić/-/Haris, SAobraćajnu dozvolu BH 2775603 izdata Pol. Uprava Ilidža 

143/45 

Smajević/Mugdim/Vedad, Vozačku dozvolu broj 06BRD2632 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

143/46 

Simidžija/Ahmo/Saudin, Ličnu kartu broj 03BTD1947 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

144/1 

Šarić/Abid/Amela, Ličnu kartu broj 07BOC1034 izdata Pol. Uprava Hadžići 

144/2 

Gašević/Adija/Din, Pasoš broj 5354610 od 22.03.2007. izdat MUP Kantona Sarajevo 

144/3 

Smailbegović/Uzeir/Ibrahim, Ličnu kartu broj 04DAA1207 izdata Pol. Uprava Breza 

144/5 

Karaman/Velija/Halida, Ličnu kartu broj 03BRC8661 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

144/6 

Trikić/Luka/Borka, Ličnu kartu broj 03BSA1266 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

144/8 

Varnica/Šećo/Samir, Vozačku dozvolu broj 32727 BH 0555691 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

144/9 

Ajdinović/Fakir/Admir, Vozačku dozvolu broj 07CUB2442 izdata Pol. Uprava Kakanj 

144/11 

Hadžić/Muhamed/Faruk, Ličnu kartu broj 05BRF8358 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

144/13 

Hadžić/Muhamed/Faruk, Vozačku dozvolu broj 05BRC4406 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

144/14 

Memić/Himzo/Bajro, Ličnu kartu broj 04BQD2182 izdata Pol. Uprava Ilidža 

144/15 

Škrobo/Željko/Marija, Indeks broj 64299 Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 

144/16 

Pita/Adil/Esad, Lična karta broj 03BMA1271 izdata u PU Stari Grad 

144/18 

Pita/Adil/Esad, Vozačka dozvola broj 04BMA5679 izdata u PU Stari Grad 

144/19 

Pita/Adil/Esad, Saobračajna dozvola broj BH1589695 izdata u PU Stari Grad 

144/20 

Semić/Rasim/Sabaha, Ličnu kartu broj 04BNB4409 izdata Pol. Uprava Vogošća 

144/21 

Srnja/Ismet/Nusret, Radnu knjižicu izdatu Općina Novo Sarajevo 

144/23 

Džabija/Ibrahim/Jasmina, Ličnu kartu broj 07BSH6909 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

144/24 

Dugalija/Hajrudin/Amir, Svjedočanstvo VIII razreda Osnovne škole Alija Namrtak Sarajevo 

144/25 

Brahaj/Adem/Alban, Pasoš broj 5106686 od 06.06.2006. izdat MUP Kantona Sarajevo 

144/26 

Begović/Galib/Mahir, Ličnu kartu broj 04BSF8712 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

144/28 

Begović/Galib/Mahir, Vozačku dozvolu broj 04BRC1447 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

144/29 

Begić/Omer/Ermin, Saobraćajnu dozvolu broj BH 2910455 izdata Pol. Uprava Visoko 

144/30 

Kasumović/-/Ferida, Bankovnu karticu broj 190003926-2 i 190051122-9 Raiffeisen bank Sarajevo 

144/33 

Obarčanin/Ibrahim/Zehra, Rješenje broj 03-22-435/07 SUR fast food "Kim" izdato Općina Novo Sarajevo 

144/36 

Džanković/Fehim/Asmir, Ličnu kartu broj 04BNA5331 izdata Pol. Uprava Vogošća 

144/38 

Memić/Hamed/Amer, Ličnu kartu broj 07BNC5230 izdata Pol. Uprava Vogošća 

144/39 

Izmirlić/-/Omer, Bankovnu karticu broj 090011474-5 Raiffeisen bank Sarajevo 

144/41 

Stuhlik/Bruno/Denis, Ličnu kartu broj 04BMC8869 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

144/43 

Šabanović/Esad/Enes, Svjed. od I-III razreda i svjed. završnog ispita Mješ. sred. polj. preh. i veter. škole u Sarajevu 

145/2 

Mulaosmanović//-/Džemal, Bankovnu karticu broj 090052374-7 Raiffeisen bank Sarajevo 

145/3 

Mulaosmanović/-/Džemal, Legitimacija RVI broj 01370 izdata Općina Ilidža 

145/4 

Džigal/Alija/Amina, Pasoš broj 5867254 od 06.03.2008. izdat MUP Kantona Sarajevo 

145/5 

Veseli/Iso/Samir, Svjedočanstvo završnog ispita Mješovite srednje škole Hadžići 

145/6 

Pulić/Rasim/Mujo, Ličnu kartu broj 04BMC0904 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

145/7 

Sinanović/Omer/Taiba, Radnu knjižicu izdatu Općina Novo Sarajevo 

145/10 

Ajazaj/Šaban/Nusret, Ličnu kartu broj 04BMD2322 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

145/11 

Ajazaj/Šaban/Nusret, Vozačku dozvolu broj 04BMB0962 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

145/12 

Bilalagić/Safet/Nedim, Ličnu kartu broj 03BSC6165 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

145/13 

Bilalagić/-/Nedim, Saobraćajnu dozvolu BH 2335284 izdata Pol. Purava Novo Sarajevo 

145/14 

Bilalagić/Nedžib/Dalila, Ličnu kartu broj 03BSC6163 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

145/15 

Tufek/Jusuf/Idris, Vozačku dozvolu broj 04BSB7134 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

145/16 

Ognjenović/Nikola/Deva, Ličnu kartu broj 03BRC0703 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

145/17 

Kubat/Smail/Raif, Ličnu kartu broj 04CUB1497 izdata Pol. Uprava Kakanj 

145/18 

Olovčić/Ramo/Sema, Ličnu kartu broj 04BTI8798 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

145/19 

Kubat/Idriz/Emina, Ličnu kartu broj 04DEA3002 izdata Pol. Uprava Visoko 

145/21 

Kubat/Idriz/Emina, Vozačku dozvolu broj 05DEB2033 izdata Pol. Uprava Visoko 

145/22 

Muminović/Zijad/Dženan, Ličnu kartu broj 07BSH5541 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

145/23 

Milić/Fadil/Nermin, Vozačku dozvolu broj 04BMB1733 izdata POl. Uprava Stari Grad Sarajevo 

145/24 

Turnadžić/Džemal/Nedžad, Ličnu kartu broj 04BOA6574 izdata Pol. Uprava Hadžići 

145/25 

Turnadžić/Džemal/Nedžad, Vozačku dozvolu broj 04BOA1869 izdata Pol. Uprava Hadžići 

145/26 

Turnadžić/-/Nedžad, Bankovne kartice broj 090038718-4 i 190043939-7 Raiffeisen bank Sarajevo 

145/27 

Tunjić/Pavo/Kata, Ličnu kartu broj 05CUC2325 izdata Pol. Uprava Kakanj 

145/29 

Šišić/Nezir/Nesko, Ličnu kartu broj 04BTE9886 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

145/30 

Hodžić/Hamdo/Amra, Radnu knjižicu izdatu Općina Stari Grad Sarajevo 

145/31 

Šimkić/Drago/Željka, Lična karta broj 03BSB5564 izdata u PU Novo Sarajevo 

145/33 

Mitrović/Dušan/Aleksandra, Lična karta broj 04BSD0606 izdata u PU Novo Sarajevo 

145/34 

Merdić/Esad/Alija, Lična karta broj 04BOA5511 izdata u PU Hadžići 

145/35 

Ćosić/-/Mukenes, Lična karta broj 03CUA0762 izdata u PU Kakanj 

145/37 

Odžaković/Božidar/Nenad, Ličnu kartu broj 04BTE6330 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

145/38 

Cerić/Abid/Seida, Ličnu kartu broj04BSD4864 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

145/39 

Muhić/Džemal/Adis, Vozačku dozvolu broj 55793 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

145/40 

Vrabac/Himzo/Fehim, Rješenje broj 033 2061 od 31.05.95 broj 143/7 izdato Općina Novi Grad Sarajevo 

145/41 

Muhedinović/-/Nedim, Bankovni račun broj 090072063-2 Raiffeisen bank Sarajevo 

145/42 

Esadović/Nedžad/Haris, Radnu knjižicu izdatu Općina Centar Sarajevo 

145/43 

Hasić/Džemaludin/Vahudedin, Ličnu kartu broj 04BSE0334 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

145/44 

Salihović/Habib/Medina, Ličnu kartu broj 04BTI4023 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

145/46 

Mehaković/Salih/Jasmin, Radnu knjižicu reg. broj 1673 izdata Općina Novi Grad Sarajevo 

145/47 

Trtić/Muradin/Lirija, Ličnu kartu broj 04BTG7866 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

145/49 

Trtić/Muradin/Lirija, Vozačku dozvolu broj 05BTD6879 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

145/50 

Mirvić/Himzo/Ramiz, Vozačku dozvolu broj 03BRA5350 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

145/51 

Stevanović/Milan/Žarko, Ličnu kartu broj 08BTM8294 izdata POl. Uprava Novi Grad Sarajevo 

145/52 

Gueneau- Žutić Azra, Štednu knjižicu broj 50611200-22.608813-108452 UPI Banke Sarajevo 

145/53 

Begić/-/Meho, Lična karta broj 04BOB1851 izdata u PU Hadžići 

145/54 

Stomornjak/-/Armin, Potvrda o položenom vozačkom ispitu "C" kateg.broj 2467/08 izdata od Min.za obraz. Kan. Sarajevo 

145/57 

Husagić/Ibrahim/Refik, Ličnu kartu broj 03CUA1212 izdata Pol. Uprava Kakanj 

145/58 

Hasković/Aziz/Adnan, Ličnu kartu broj 04BQC6503 izdata Pol. Uprava Ilidža 

145/59 

Memić/Asim/Senad, Saobraćajnu dozvolu BH 1584094 izdata Pol. Uprava Ilidža 

145/61 

Nalić/Mehmed/Adel, Ličnu kartu broj 07BSH4803 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

146/4 

Osmanlić/Fehim/Suada, Ličnu kartu broj 07BNC4789 izdata Pol. Uprava Vogošća 

146/6 

Zvizdić/Alija/Hasan, Ličnu kartu broj 03BSA9790 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

146/7 

Zvizdić/Alija/Hasan, Vozačku dozvolu broj 06BSC7423 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

146/8 

Pilav/-/Remzija, Legitimacija RVI broj G-00022182 01-150 izdata Općina Stari Grad Sarajevo 

146/9 

Madžak/Zaim/Emira, Vozačku dozvolu broj 05BOA6455 izdata Pol. Uprava Hadžići 

146/10 

Čičak/Ilija/Vedran, Ličnu kartu broj 08BTM5099 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

146/11 

Tiro/Elvedin/Eldin, Lična karta broj 07CUD1209 izdata u PU Kakanj 

146/12 

Pajić/-/Elma, Vozačka dozvola broj 06DLA5079 izdata u PU Busovača 

146/13 

Hajdarević/-/Asim, bankovna kartica broj 190021578-9 i 090011188-1 izdata kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

146/14 

Krasnići/Naser/Zana, Diploma o završnom ispitu Peta gimnazija Sarajevo 

146/16 

Ćolo/Ivo/Anica, Bankovna kartica broj 631216-21-punomoć izdata kod UPI banke dd Sarajevo 

146/17 

Podrug/Fehim/Elmedina, Bankovna kartica broj 613256-29-105576 izdata kod UPI banke dd Sarajevo 

146/19 

Podrug/Fehim/Elmedina, Bankovna kartica broj 633608-29-110826 izdata kod UPI banke dd Sarajevo 

146/20 

Salkić/Šerif/Smail, Lična karta broj 07BSH7715 izdata u PU Novo Sarajevo 

146/21 

Filipović/Milun/Miomir, Lična karta broj 04BSF0364 izdata u PU Novo Sarajevo 

146/23 

Radović/Boro/Zoran, Pasoš broj 5047587 od 18.04.2006. godine izdat u MUP-u Kantona Sarajevo 

146/24 

Stajić/Radomir/Goran, Radna knjižica izdata u Općini Novo Sarajevo 

146/25 

Redžić/Avdija/Džemal, Lična karta broj 04DEB6070 izdata u PU Visoko 

146/26 

Frljak/Nihad/Mirza, Lična karta broj 04DEA8085 izdata u PU Visoko 

146/27 

Kustura/Hasan/Elvir, Lična karta broj 05BNB8971 izdata u PU Vogošća 

146/28 

Orhan/Uzeir/Nezir, Pasoš broj 5764984 od 18,12,2007. godine u MUP-ZE-DO Kantona-odsjek za adm.Visoko 

146/29 

Džanko/Huso/Lutvo, Saobračajna dozvola broj BH1177686 izdata u PU Centar 

146/30 

Mujčinović/Nusret/Amela, Lična karta broj 04BMD2254 izdata u PU Stari Grad 

146/32 

Skopljaković/Salih/Mensura, Lična karta broj 03BTC5786 izdata u PU Novi Grad 

146/37 

Spaho/-/Zineta, Lična karta broj 05BMD5141 izdata u PU Stari Grad 

146/38 

Kreso/-/Adila, Bankovna kartica broj 190000657-6 izdata u Raiffeisen banka dd Sarajevo 

146/39 

Šahbaz/-/Ahmo, Lična karta broj 04BRE1361 izdata u PU Centar 

146/41 

Kadrić/Mušan/Midhat, Saobračajna dozvola broj BH2601073 izdata u PU Stari Grad 

146/42 

Kovač/Šefkija/Selma, Lična karta broj 04BQE3048 izdata u PU Ilidža 

146/44 

Zulić/Mehmed/Nihada, Saobraćajna dozvola broj BH2294375 izdata u PU Vogošća 

146/47 

Kahrić/Halil/Selma, Bankovna kartica broj 734660-21-114918 izdata u UPI Banka dd Sarajevo 

146/48 

Salkić/Šerif/Smail, Vozačka dozvola broj 07BSD2077 izdata u PU Novo Sarajevo 

146/50 

Salkić/Šerif/Smail, Saobraćajna dozvola broj BH2758867 izdata u PU Novo Sarajevo 

146/51 

Alić/-/Aiša, Lična karta broj 04BRF0518 izdata u PU Centar 

146/52 

Selimović/Sejad/Medin, Lična karta broj 07BSH6218 izdata u PU Novo Sarajevo 

146/53 

Ahmethodžić/Nail/Adem, Vozačka dozvola broj 05BMB3478 izdata u PU Stari Grad 

147/1 

Ahmethodžić/Nail/Adem, Lična karta broj 04BMD3987 izdata u PU Stari Grad 

147/2 

Tatarević/Mustafa/Melisa, Pasoš broj 4698468 od 07.01.2004. godine izdat u MUP-u ZE-DO Kantona Zenica 

147/3 

Novalija/Kasim/Mehmed, Lična karta broj 04BQE2983 izdata u PU Ilidža 

147/8 

Philippe/-/Boissy, Saobračajna dozvola broj BH2021542 izdata u PU Centar 

147/9 

Hadžiahmetović/Salih/Zijo, Lična karta broj 05BTJ4337 izdata u PU Novi Grad 

147/11 

Šabić/Hasan/Kemal, bankovna kartica broj 090075879-8 izdata u Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

147/12 

Redžović/Hasan/Suvad, Lična karta broj 03BRB4340 izdata u PU Centar 

147/14 

Poljo/Enes/Edis, radnu klnjižicu izdatu u Općini Hadžići 

147/15 

Begešt/-/Nazuča, Lična karta broj 05BRF9473 izdata u PU Centar 

147/16 

Bajić/Stojan/Svetlana, Lična karta broj 04BTH7311 izdata u PU Novi Grad 

147/17 

Begić/Mujo/Ibrahim, Vojna knjižica broj 1693069 izdata u Min. odbrane- odjeljenje Živinice 

147/18 

Begović/Ismet/Jasmina, Lična karta broj 05BTJ4176 izdata u PU Novi Grad 

147/19 

Mutić/Šaban/Osman, Radnu knjižicu izdatu u Općini Jajce 

147/22 

Klepo/Muhamed/Damir, Lična karta broj 04DEB0847 izdata u PU Visoko 

147/23 

Kadić/Azem/Ahmet, Lična karta broj 04DEA6111 izdata u PU Visoko 

147/24 

Kadić/Azem/Ahmet, Vozačka dozvola broj DEA2643 izdata u PU Visoko 

147/25 

Kadić/Azem/Ahmet, Saobračajna dozvola broj BH2081729 izdata u PU Visoko 

147/26 

Brkić/Sabrija/Halim, Lična karta broj 04DEB0425 izdata u PU Visoko 

147/27 

Golubić/Zijad/Senad, Pasoš broj 5047240 od 14.04.2006. godine izdat u MUP-u Kantona Sarajevo 

147/28 

Jukić/Halim/Elvira, Lična karta broj 06BSH3931 izdata u PU Novo Sarajevo 

147/29 

Dudević/-/Hamza, bankovna kartica broj 190000407-6 izdata u Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

147/30 

Đurđević-Alidžanović Zijada, bankovna kartica broj 190001876-1 izdata u Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

147/32 

Korjenić/-/Adi, saobraćajna dozvola broj BH1818684 izdata u PU Novi Grad 

147/33 

Blagojević/-/Staminirka, radna knjižica izdata u Općini Goražde 

147/34 

Fazlić/Asim/Dika, radna knjižica izdata u Općini Ilidža 

147/35 

Huterer/Željko/Davorin, Lična karta broj 04BSF0001 izdata u PU Novo Sarajevo 

147/36 

Hrenovica/Sead/Nežla, Lična karta broj 03BRB3912 izdata u PU Centar 

147/37 

Karović/Smail/Adana, Lična karta broj 03BRC7869 izdata u PU Centar 

147/38 

Karović/Smail/Adana, Vozačka dozvola broj 06BRC5834 izdata u PUCentar 

147/39 

Karović/Smail/Adana, Bankovna kartica broj 130012886-3 i 19000621071 izdata u Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

147/40 

Nogo/-/Sadik, Lična karta broj 07BQG1276 izdata u PU Ilidža 

147/41 

Ploskić/Hasan/Šemsa, Lična karta broj 04BUA1569 izdata u PU Trnovo-FBIH 

147/42 

Muzaferović/Abdurahman/Admir, Lična karta broj 05BRF7417 izdata u PU Centar 

147/43 

Karabegović/Enver/Samir, Lična karta broj 03BSC7953 izdata u PU Novo Sarajevo 

147/44 

Sejdić/Huso/Nedžad, Lična karta broj 03BQA5907 izdata u PU Ilidža 

147/45 

Podrug/Osman/Munib, Lična karta broj 04BNB6020 izdata u PU Vogošća 

147/46 

Tuerktas-Džafić/-/Mahira, Lična karta broj 04DEB1968 izdata u PU Visoko 

147/47 

Suša/Salko/Nafija, Lična karta broj 05DEC7341 izdata u PU Visoko 

147/48 

Memić/Senad/Dženan, Lična karta broj 04BQD0962 izdata u PU Ilidža 

147/49 

Memić/Senad/Dženan, Vozačka dozvola broj 04BQA9835 izdata u PU Ilidža 

147/50 

Varga/Vilko/Igor, Lična karta broj 07BRH1909 izdata u PU Centar 

147/51 

Alajmović/Bego/Refik, Lična krata broj 05BOB2379 izdata u PU Hadžići 

147/52 

Jasika/Vejsil/Admir, Vozačka dozvola broj 21695 izdata u SUP-a Ilidža 

147/54