Pretraga sadržaja
Napredna pretraga»
 Broj36

SADR@AJ
36/08

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

UDRU@ENJA - FONDACIJE

RJE[ENJE

RJE[ENJE

RJE[ENJE

RJE[ENJE

OGLASI KONKURSI NATJE^AJI

JAVNI NATJE^AJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVU PRAVDE

JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA NASTAVNIK/NASTAVNICA ZA NASTAVNE PREDMETE:

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JP "BOSANSKO-PODRINJSKE [UME" DOO GORA@DE

PONOVNI JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZU "GRADSKA APOTEKA " BOSANSKI PETROVAC

KONKURS ZA IZBOR U ISTRA@IVA^KO ZVANJE

KONKURS (JAVNI OGLAS) ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JP "RTV ZENICA" DOO ZENICA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U JEDINSTVENOM OP]INSKOM ORGANU UPRAVE OP]INE KONJIC

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I [PORTA/MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA KANTONA SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU [UMARSTVA, POLJOPRIVREDE I VODOPRIVREDE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA/KANTONA SREDI[NJA BOSNA

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ODJELA ZA INTERNU REVIZIJU JKP "VODOVOD" DOO CAZIN

PONI[TENJE JAVNOG NATJE^AJA ZA POPUNU RADNOG MJESTA RAVNATELJA ZAVODA ZA PRAVNU POMO] @UPANIJE ZAPADNOHERCEGOVA^KE

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA U SEKRETARIJATU USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "OP]A KNJI@NICA" USORA

JAVNI NATJE^AJ ZA IZBOR KANDIDATA ZA IMENOVANJE 5 (PET) ^LANOVA POVJERENSTVA ZA KONCESIJE OP]INE ^ITLUK - ZA SADNJU NOVIH VINOGRADA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA TUZLANSKOG KANTONA

Nazad na vrh
| Download PDF |
Izbor jezika»      Skip Navigation Links
Bosanski
Hrvatski
Српски
 Broj36

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XV - Broj 36 

Srijeda, 18. 6. 2008. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

SLUŽBENE OBJAVE 

PROCREDIT BANK DD SARAJEVO 

SPISAK INSOLVENTNIH KLIJENATA ZA MJESEC MART 2008. GODINE 

Lista insolventnih pravnih i fizičkih lica 15 i više dana neprekidno 

RB 

NAZIV 

SJEDIŠTE 

ADRESA 

TRANS. RAČUN 

1. 

ARS- AREA SOR 

SARAJEVO 

PUT ŽIVOTA 12 

194-101-60423001-37 

2. 

AS STR 

SARAJEVO 

BOLNIČKA 30 

194-101-16511001-46 

3. 

AUTOUNION DOO 

SARAJEVO 

MARKA MARULICA 5 

194-101-26421001-64 

4. 

BEČOM ERC DOO 

SARAJEVO 

FERDE HAUPTMANA 7 

194-101-56911001-91 

5. 

CORTO SUR 

SARAJEVO 

KRANJČEVIĆEVA 13 

194-101-43805001-14 

6. 

DELUX COMPANY DOO 

SARAJEVO 

TRG HEROJA BB 

194-101-33884001-19 

7. 

DIDO STKR 

VIŠEGRAD 

OKOLIŠTA BB 

194-101-32772001-92 

8. 

HEKT DOO 

SARAJEVO 

KOSEVO 28 

194-101-09358001-27 

9. 

KR1N DOO 

SARAJEVO 

ADOLFA GOLDBERGA 6 

194-101-49203011-87 

10. 

MIKO- AUTOPRAONICA, SZR 

VOGOŠĆA 

FERIZA MERKUZA 72 

194-101-20993001-89 

11. 

PICERIJA SUR 

SARAJEVO 

ĆUMURIJA6 

194-101-41456001-61 

12. 

SPOT-INVEST DOO 

SARAJEVO 

ŠEKEROVA 33 

194-001-58238011-88 

13. 

ZELENIKA H.Z.M. DOO 

SARAJEVO 

BRAĆE ESKENAZI 3 

194-101-26790001-25 

14. 

CAFE BAR SUNRISE SUR 

ILIDŽA 

DR.MUSTAFE PINTOLA BB 

194-102-12751001-61 

15. 

H-L STR 

ILIDŽA 

IBRAHIMA LJUBOVIĆA 49 

194-102-16303001-93 

16. 

DADO STR 

N. GRAD 

ADEMA BUĆE 130 

194-102-11187001-74 

17. 

BORDO PARKING USLUGE-ZUKO Š. 

ILIDŽA 

RUSTEMPAŠINA BB 

194-102-09978001-50 

18. 

EDEKA COMERCE DOO 

ILIDŽA 

HRASNIČKA 54 

194-102-03491001-37 

19. 

ALMEDINASTR 

ILIDŽA 

HALID BEGA HRASNICE 24 

194-002-36869001-60 

20. 

ADENI DOO 

BIHAĆ 

IVANA FRANE JUKIĆA 

194-103-06529001-11 

21. 

ALFONA DOO 

BIHAĆ 

HATINAC BB 

194-103-07296001-45 

22. 

DANIROZA DOO 

BIHAĆ 

DR.IRFANA LJUBIJANKIĆA 

194-103-07112001-18 

23. 

DIONA DOO 

BIHAĆ 

GRABEŠKA 

194-103-06438001-53 

24. 

FIFI DOO 

BIHAĆ 

SAFVET BEGA BAŠAGIĆA 

194-103-06674001-56 

25. 

KIOSK TR 

BIHAĆ 

DR. IRFANA LJUBIJANKIĆA 

194-003-39986001-05 

26. 

LIMARSKATREJIĆSZR 

BIHAĆ 

DR. IRFANA LJUBIJANKIĆA 

194-003-47435001-59 

27. 

MIKI-COMMERC DOO 

BIHAĆ 

OZIMICE II B 

194-003-18410011-69 

28. 

PEKARA EVROPA-2 SZR 

BIHAĆ 

VASIF-BEGA BIŠĆEVIĆA 

194-103-12403001-98 

29. 

PEKARA KOD SERE SZR 

BIHAĆ 

BIHAĆKIH BRANILACA 

194-103-04077011-83 

30. 

SPECT DOO 

BIHAĆ 

JABLANSKA 

194-003-44531001-04 

31. 

SU-NE-SA DOO 

BIHAĆ 

KASIMA ĆEHAJIĆA 

194-003-40109001-90 

32. 

UNA-P DOO 

BIHAĆ 

PLJEŠEVIČKA 

194-003-38657001-14 

33. 

TNT FRIZERSKI SALON 

TUZLA 

DŽAFER MAHALA 24 

194-104-23355001-83 

34. 

M&K TRADE DOO 

TREBINJE 

NIKŠIČKI PUT BB 

194 105 03464001-89 

35. 

SABAD DOO 

MOSTAR 

BIŠĆE POLJE BB 

194 005 12707001-44 

36. 

ŠIŠOVIĆ DOO 

POSUŠJE 

VRPOLJE BB 

194-109-000720011-11 

37. 

KISELJAK TOURS DOO 

KISELJAK 

ZANATSKI CENTAR KISELJAK 

194-111-03309001-68 

38. 

ES-COMERC DOO 

ZENICA 

KANAL 

194-112-06507001-95 

39. 

KLAS-IES DOO 

ZENICA 

MASARYKOVA 

194-112-03381001-38 

40. 

SABE-KOMERC DOO 

ZENICA 

ASKA BORIĆA 

194-112-09377001-09 


Lista insolventnih pravnih i fizičkih lica 30 i više dana neprekidno 

RB 

NAZIV 

SJEDIŠTE 

ADRESA 

TRANS. RAČUN 

1. 

3 S, SZD 

SARAJEVO 

GRBAVIČKA40 

194-101-23199001-11 

2. 

AUTO-TAXI- BEĆAR EDIB 

SARAJEVO 

ISPOD ORAHA 7 

194-101-48944001-97 

3. 

BIROGRAFIKA GRAFIČAR, SZR 

SARAJEVO 

PAROMLINSKA 34 

194-101-59176001-38 

4. 

CENTAR,SUR 

SARAJEVO 

VALTERA PERIĆA 20 

194-001-72767001-68 

5. 

DERBI-CAFE BARI, SUR 

SARAJEVO 

K.KAPETANOVIĆA DO 47 

194-101-59481001-39 

6. 

FIKO DOO 

SARAJEVO 

TITOVA 6 

194-101-03578011-83 

7. 

GSM WORLD 

SARAJEVO 

H. KREŠEVLJAKOVIĆA 7 B 

194-001-79044001-66- 

8. 

HARTA TRADE DOO 

SARAJEVO 

BRODAC 6 

194-101-19461001-35 

9. 

JELKOMERC DOO 

SARAJEVO 

DŽAMIJSKA 4 

194-001-169110001-7 

10. 

JELOVICA DOO 

SARAJEVO 

SAFETA ZAJKE BB 

194-101-09197001-64 

11. 

KULA GRADNJA DOO 

BREZA 

BANJEVAC 102 

194-101-39966001-10 

12. 

M.S. STR 

SARAJEVO 

ZELENIH BERETKI BB 

194-101-15178001-27 

13. 

MEDO-SHOP , STR 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

194-117-01859001-03 

14. 

RUDOPROM DOO 

RUDO 

MIOČE BB 

194-101-20186001-66 

15. 

ZIK0, STR 

SARAJEVO 

KASIMA HADŽIĆA 2 

194-001-66256001-81 

16. 

DAN NOĆ STR 

N. GRAD 

SMAILA ŠIKALA 33 

194-102-12357001-19 

17. 

AA FRIZERSKI SALON SZR 

N. GRAD 

SMAILA ŠIKALA 45 

194-102-06409001-93 

18. 

BEHIJA SZR 

ILIDŽA 

6. APRIL 16 

194-002-35622001-61 

19. 

IBRO STR 

ILIDŽA 

LEPENIČKA 37A 

194-102-12366001-82 

20. 

ASMIR AUTO-ŠKOLA SR 

BIHAĆ 

BOSANSKIH ŠEHIDA 

194-103-23408001-18 

21. 

AUTOPREVOZNIK DEDIĆ SAMIR SD 

BIHAĆ 

JABLANSKA 

194-003-42147001-97 

22. 

BOSNA PEKARA SZR 

BIHAĆ 

RAŽE OMANOVIĆ 28 

194-103-10643001-97 

23. 

BOSS FAST-FOOD UR 

BIHAĆ 

MAKA DIZDARA 

194-103-18687001-48 

24. 

GLAMOUR FRIZERSKI SALON SZR 

BIHAĆ 

DŽEMALA BIJEDIĆA 

194-103-08231001-91 

25. 

HARBAŠ-COMPANY DOO 

BOS. KRUPA 

VRANJSKA BB 

194-103-09711001-72 

26. 

HIMS-MS DOO 

BIHAĆ 

HADŽIABDIĆA MAHALA 

194-103-15929001-45 

27. 

METALKO SZR 

LUKAVAC 

SIĆI 30 

194-004-43226001-35 

28. 

MULTAN DOO 

SAPNA 

SAPNA BB 

194-104-03695001-09 

29. 

OMEROVIĆ AAS DOO 

TUZLA 

RUDARSKA 55 

194-104-13997001-52 

30. 

PROMEXTV 

ZVORNIK 

MAJEVIČKA31 

194-104-06655001-68 

31. 

DEM IA DOO 

MOSTAR 

MLADENA BALORDE 35 

194-105 23509001 45 

32. 

MARISOL DOO 

MOSTAR 

PUT 2AŠ.BRIJEG BR. 3 

194-105 04589001 10 

33. 

MILKA-B STR 

MOSTAR' 

DR A STARČEVIĆA 32D 

194-105 05967011 23 

34. 

SABAH 2 SPR 

CAZIN 

ĆUPRIJA 

194-107-03050001-03 

35. 

TEHNOGRADNJA ZR 

VELIKA KLADUŠA 

PODZVIZD BB 

194-107-22235021-87 

36. 

SUR "MK" VL. MARiJAN BEŠLIĆ 

POSUŠJE 

BARTOLA KAŠIĆA BB 

194-109-02493001-80 

37. 

ĆEVAPČINICA 94, VL. ŠERO EMIR 

TRAVNIK 

KALIBUNAR TRAVNIK 

194-111-03670001-73 

38. 

EURO-MARKET STR 

ZENICA 

SARAJEVSKA 

194-11208888001-78 

39. 

KALEX K-EL DOO 

ZENICA 

KAMBEROVIĆA ČIKMA 

194-112-02083001-70 

40. 

KREHIĆ DOO 

ZENICA 

SARAJEVSKA 

194-112-00794001-68 

41. 

DIJAMANT SZR 

ZENICA 

M.S.SERDAREVIĆA 

194-112-02325001-18 

Lista insolventnih pravnih i fizičkih lica 90 i više dana neprekidno 

RB 

NAZIV 

SJEDIŠTE 

ADRESA 

TRANS. RAČUN 

1. 

24 EKOŠ DOO 

SARAJEVO 

KOTROMANIĆA 3 

194-101-39170001-64 

2. 

A & R STR 

SARAJEVO 

TRG HEROJA 6 

194-101-19910001-74 

3. 

AAMI STR 

SARAJEVO 

SEDRENIK 2B S 

194-001-73187001-98 

4. 

ABA-COMMERCE DOO 

VOGOŠĆA 

SPASOJA BLAGOVČA 35 

194-101-04782011-72 

5. 

ADE SUR 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

194-001-66470001-27 

6. 

ADI MINI MARKET STR 

SARAJEVO 

BAKAREVIĆA 26 

194-001-73658001-97 

7. 

AGROPLOD DOO 

SARAJEVO 

IGMANSKA 14 

194-001-67973001-72 

8. 

AIS ŠPEDITRANS DOO 

SARAJEVO 

DŽEMALA BIJEDIĆA 160 

194-101-00562001-50 

9. 

AL-JAMI STR 

SARAJEVO 

SAFETA ISOVICA 29 

194-101-53234001-57 

10. 

ALMAGRO DOO 

ROGATICA 

R. NEŠKOVIĆA BB 

194-101-13158001-49 

11. 

AM COMPANY DOO 

I.SARAJEVO 

KASINDOLSKI BATALJON 1 

194-101-19457001-07 

12. 

ANIS STR 

SARAJEVO 

K. KAPETANOVIĆA BB 

194-101-29928001-69 

13. 

APERITIV SUR 

SARAJEVO 

ČOBANIJA 2 

194-001-76784001-57 

14. 

ARDOR DOO 

SARAJEVO 

TEHERANSKITRG 9 

194-101-43204001-75 

15. 

VUJAKOVIC DOO 

SARAJEVO 

TRIGLAVSKA 13 

194-101-22640001-75 

16. 

ARS DOO 

SARAJEVO 

BULOZI BB 

194-101-10464001-09 

17. 

ATLANTIC SZTR 

SARAJEVO 

ALEJA LIPA BB 

194-101-09085001-56 

18. 

AUTOPREVOZNIK OSMAN HADŽO 

VAREŠ 

VAREŠ 

194-101-32761001-15 

19. 

AUTOPREVOZNIK-DEMČOJ JASMIN 

SARAJEVO 

DOLAČKA 74 

194-101-08642001-59 

20. 

AUTO-ŠPED DOO 

KISELJAK 

HAN PLOČA BB 

194-101-13272001-71 

21. 

BAJADERA STR 

SARAJEVO 

SAFETA HADŽIĆA 110 

194-101-08946001-53 

22. 

BALADA COMMERCE DOO 

SARAJEVO 

OLOVSKA 48 

194-101-18151001-80 

23. 

BAMBUS PICERIJA 

SARAJEVO 

FERHADIJA BB 

194-001-77568001-16 

24. 

BARCA DOO 

SARAJEVO 

OČAKTANUM 60 

194-101-56286001-81 

25. 

BEAUTE FRIZERSKI SAL SZR 

SARAJEVO 

M. EF.PANDŽE 59 

194-101-26706001-19 

26. 

BEDR DOO 

SARAJEVO 

TRG HEROJA 9 DO 11 

194-101-00778011-77 

27. 

BENI SUR 

SARAJEVO 

ZAGREBAČKA 13B 

194-001-71553001-09 

28. 

BH PETROL DOO 

VOGOŠĆA 

IGMANSKA 36 

194-101-25849001-34 

29. 

BH PETROL DOO 

I.SARAJEVO 

VUKA KARADŽIĆA 

194-101-51437001-88 

30. 

BIBER COMPANY DOO 

SARAJEVO 

KOTAMIN 24 

194-001-56463002-09 

31. 

BIG STR 

VOGOŠĆA 

MITRA ŠUĆURA 30 

194-101-16349001-76 

32. 

BIS STR 

SARAJEVO 

GRBAVIČKA 

194-001-70126001-11 

33. 

BISERA STR 

SARAJEVO 

FERHADIJA 11 

194-001-73492001-02 

34. 

BISTRO MM SUR 

SARAJEVO 

PUT ŽIVOTA BB 

194-001-64822001-34 

35. 

BISTRO PIVNICA SUR 

SARAJEVO 

PEHLIVANUŠA 2 

194-101-09496001-23 

36. 

BIZON DOO 

SARAJEVO 

B. MEŠE SELIMOVIĆA 7 

194-001-70050001-61 

37. 

BLAGOJEVIĆ DJL 

SARAJEVO 

BRAVADŽILUK 36 

194-001-76123001-86 

38. 

BONACA SUR 

SARAJEVO 

KULOVICA 4 

194-001-71280001-38 

39. 

BOR DOO 

SARAJEVO 

RENOVICA PRAČA 

194-101-20160001-78 

40. 

BORAVEL DOO 

PALE 

D. JEVĐEVICA BB 

194-101-20507001-82 

41. 

BOROV AC DOO 

SARAJEVO 

TRG HEROJA 7 

194-101-10438001-21 

42. 

CEDOO 

PALE 

SRPSKIH RATNIKA BB 

194-101-20534001-77 

43. 

BULFEX DOO 

SARAJEVO 

BRUSULJE 31 

194-001-65613001-42 

44. 

CANDA DOO 

SARAJEVO 

DŽEMALA BIJEDIĆA 42 

194-001-67528001-61 

45. 

CARGO UDRUŽENJE GRAĐANA 

SARAJEVO 

B. MATEJA NINOSLAVA 18 

194-101-11166001-73 

46. 

CENTAR SUR 

SARAJEVO 

KAPTOL 6 

194-001-68591001-33 

47. 

CICI DOO 

SARAJEVO 

KRAČULE BB 

194-101-39778001-52 

48. 

CICIBAN-KINDERTON DOO 

SARAJEVO 

HASANABRKICA 14 

194-001-72452001-94 

49. 

CITY LOOK STR 

SARAJEVO 

TERAZIJE BB 

194-101-17401001-68 

50. 

COMEX DJL 

SARAJEVO, 

HUSREFA REDŽIĆA 3 

194-001-46662011-51 

51. 

EUROGRANDCOMPANY DOO 

SARAJEVO 

ALIPAŠINA 

194-101-30585001-12 

52. 

ZIMIC AVDO SZSR 

SARAJEVO 

SEDRENIK 81 

194-001-78004001-61 

53. 

CORONA DOO 

SARAJEVO 

VELIKI ČURČILUK 51 

194-001-74060001-98 

54. 

CROASAN DOO 

SARAJEVO 

KRANJČEVIĆEVA BR.4 

194-101-13900001-05 

55. 

CROATA STR 

SARAJEVO 

MARŠALA TITA 29 

194-101-27258001-03 

56. 

CURRY SUR CAFFE BAR I BIST 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA 13 

194-101-34274001-33 

57. 

DAMJANOVIC DOO 

SARAJEVO 

GAZIVODE BB 

194-113-45979001-94 

58. 

DAUT STR 

SARAJEVO 

GRBAVICKA 26 

194-101-09209001-51 

59. 

DEGE DOO 

SARAJEVO 

VELEŠIĆI BR.43 

194-001-77550001-84 

60. 

DELIKATES FAST FOOD SUR 

SARAJEVO 

KOVAČI 

194-101-30413001-69 

61. 

DENI GRILL SUR 

SARAJEVO 

ČEKALUŠA 10 

194-001-68658001-17 

62. 

DIDAS-INVEST DOO 

SARAJEVO 

VOJVODE S. STEPANOVIĆ 157 

194-101-42824001-34 

63. 

ZENITH DOO 

SARAJEVO 

DANIJELA OZME 2 

194-001-60309001-65 

64. 

DINO-GRADNJA SZR 

SARAJEVO 

JOSIPA ŠTADLERA 24 

194-001-76628001-32 

65. 

DOLMA SUR AŠĆINICA 

SARAJEVO 

K. KAPETANOVIĆA BB 

194-101-33136001-21 

66. 

DOM-ENERGO DOO 

SARAJEVO 

HULUSINA 1 

194-001-83079001-84 

67. 

DONA HAS DOO 

SARAJEVO 

ADEMA BUĆE 271 

194-101-35266001-90 

68. 

DUKLA DOO 

SARAJEVO 

HASANA SUŠICA 9 

194-101-09259001-13 

69. 

DUO HD DJL 

SARAJEVO 

MALTA BB 

194-001-75729001-44 

70. 

DŽABIRI SUR 

SARAJEVO 

ADIJA MULABEGOVIĆA 7 

194-001-80489001-93 

71. 

DŽARA-COMMERC DOO 

VOGOŠĆA 

SKENDERA KULENOVIĆA 61 

194-001-70316001-80 

72. 

DŽENITA SUR 

SARAJEVO 

ČURČILUK VELIKI 53 

194-001-72445001-45 

73. 

E.M.&DŽO DJL 

SARAJEVO 

LOGAVINA 7 

194-001-60580001-22 

74. 

ED&BI-COMMERCE DOO 

SARAJEVO 

K. KAPETANOVICA 11 

194-001-72866001-82 

75. 

EDIHAD KOMERC DOO 

SARAJEVO 

NAHOREVSKA 89 

194-001-75695001-97 

76. 

EDMAG EXPORT IMPORT DOO 

SARAJEVO 

ČURČILUK MALI 15 

194-001-73013001-44 

77. 

EKIS DOO 

SARAJEVO 

SKENDERIJA 24 

194-001-22309001-39 

78. 

EKOHEMIJA DOO 

SARAJEVO 

PATKE BB 

194-001-51316011-37 

79. 

EL1DAPROM DOO 

SARAJEVO 

JARČEDOLI 32 

194-001-69011001-63 

80. 

ELITA SUR 

SARAJEVO 

MALTA BB 

194-001-75158001-24 

81. 

ELMA SZR 

SARAJEVO 

BJELAVE 74 

194-001-81560001-24 

82. 

ELTRING DJL 

SARAJEVO 

ROGINA 38 

194-001-81362001-93 

83. 

ELTRING DOO 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

194-101-44460001-40 

84. 

ENERGOINVEST MAZIVA DOO 

SARAJEVO 

BANJALUČKA 12 

194-101-08582001-27 

85. 

ERZUR 

SARAJEVO 

TITOVA 54 

194-001-69250001-87 

86. 

FRIKOS DOO 

I.SARAJEVO 

GORNJI MILJEVICI 2 

194-101-14544001-51 

87. 

ESOPROM-2 STR 

SARAJEVO 

MILANA PRELOGA BB 

194-101-38591001-85 

88. 

ESTRADA SUR 

SARAJEVO 

ĆUMURIJA 1 

194-001-82295001-28 

89. 

FAREX DOO 

SARAJEVO 

GAJEV TRG 4 

194-001-83541001-20 

90. 

FASA AUTOSERVIS SZAR 

SARAJEVO 

JUKIĆEVA 89 

194.001-71892001-54 

91. 

EN-FASTFOOD SUR 

SARAJEVO 

BOLNIČKA 

194-101-25391001-29 

92. 

FK SARAJEVO UG 

SARAJEVO 

MARŠALA TITA 

194-101-09282001-77 

93. 

FLAMINGO SZTR 

SARAJEVO 

ČOBANIJA 3 

194-001-73377001-70 

94. 

FLORIDA-STOJČEVAC SUR 

SARAJEVO 

IGM. BATALJONA 169 

194-101-08657001-67 

95. 

FREE STAYLE STR 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

194-001-74870001-45 

96. 

EUROFAMA DOO 

SARAJEVO 

GRBAVIČKA 34 

194-101-31447001-32 

97. 

FUTURA MEDIA DOO 

SARAJEVO 

TRAMPINA 12 

194-101-08807001-50 

98. 

GAGULA-KOMERC DOO 

SARAJEVO 

IZA HRIDA BR.20 

194-001-68971001-74 

99. 

GALA SUR 

SARAJEVO 

VELIKI ČURČILUK 6 

194-101-11356001-45 

100. 

GALANT EXPORT-IMPORT DOO 

SARAJEVO 

DR. F.BECIRBEGOVICA 2 

194-001-63485001-84 

101. 

GALAXY SUR 

SARAJEVO 

AVDE SMAJLOVICA 9 

194-101-09187001-91 

102. 

GALEB COMPANY DOO 

SOKOLAC 

CARA LAZARA BB 

194-101-12235001-87 

103. 

GANNINI SUR 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

194-001-71140001-28 

104. 

GONG SUR 

SARAJEVO 

OBALA MAKA DIZDARA 5 

194-101-10006001-04 

105. 

GORA DOO 

SARAJEVO 

ISEVICA SOKAK STARI 

194-101-37706001-98 

106. 

EMEL GPP DOO 

KAKANJ 

POPE 61 

194-001-83822001-47 

107. 

GRADITELJ-PROMET DOO 

SARAJEVO 

IVANA CANKARA 12 

194-101-16839001-14 

108. 

GRAND EX COMPANY DOO 

SARAJEVO 

HALIDA KAJTAZA 

194-001-68153001-71 

109. 

GS DJL 

SARAJEVO 

KUJUNDŽILUK 1 

194-001-73005001-85 

110. 

G-SYSTEM DOO 

SARAJEVO 

LUKAVIČKA CESTA 121 

194-101-15904001-65 

111. 

HAD ŠPED DJL 

SARAJEVO 

SALKE NEZEČIĆA 9 

194-001-27480021-92 

112. 

HADZIBEGIC KENAN SZKFR 

SARAJEVO 

SARAČ1 44 

194-001-83731001-89 

113. 

HAEL-TOURS DNO 

SARAJEVO 

SAFVET BEGA BAŠAGIĆA 95 

194-001-49534011-76 

114. 

HAKS-COMERC DOO 

SARAJEVO 

SAFVET BEGA BAŠAGIĆA 95 

194-001-78327001-91 

115. 

HARIS STR 

SARAJEVO 

GRBAVIČKA 26 

194-101-17708001-83 

116. 

HAVANA DOO 

SARAJEVO 

SEMIRA FRAŠTE 3/1 

194-101-08836001-59 

117. 

HOLLY WOOD SZFR 

SARAJEVO 

JURAJA NAJTHARTA 4 

194-001-81164001-65 

118. 

HOTONJ GRADNJA DOO 

VOGOSĆA 

JOŠANIČKA 37 

194-001-75737001-03 

119. 

HRAPOVIC AHMED 

SARAJEVO 

KAMENICA 25 A 

194-001-05239011-23 

120. 

HUBIC BAU-GRADNJA DOO 

BREZA 

BANJEVAC 104 

194-101-25613001-31 

121. 

IRBA ORIENT DOO 

SARAJEVO 

SKENDERPAŠINA 31 

194-001-77238001-34 

122. 

ISEINI MUJEDIN SUR 

SARAJEVO 

BRAVADŽ1LUK 7 

194-001-73633001-19 

123. 

ITALIJA SUR FAST FOOD 

SARAJEVO 

ENVERA ŠEHOVIĆA 8 

194-101-20582001-25 

124. 

J.DZ. STR 

SARAJEVO 

PORODICE RIBAR 39 

194-101-08619001-92 

125. 

JASNA SZR 

SARAJEVO 

DINARSKA BB 

194-001-74722001-76 

126. 

JAŠAREVIĆ FUAD STR 

PALE 

S. BEGA BAŠAGIĆA 2A S 

194-001-74938001-36 

127. 

JEŽ STR 

SARAJEVO 

TRAVNIČKA 1 

194-001-73195001-57 

128. 

JMS DOO 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 48 

194-001-51191011-35 

129. 

JOB INVEST DOO 

SARAJEVO 

M. MUSTAFE BAŠESKIJE 61 

194-101-30489001-19 

130. 

JOKIC, RAJKO 

PALE 

MOKRO PALE 

194-101-35559001-07 

131. 

JUTRANJKA DOO 

SARAJEVO 

TRAMPINA 4 

194-101-37152001-03 

132. 

JUVEX TRADE DOO 

SARAJEVO 

GLAMOČKA 

194-101-16168001-70 

133. 

K.B.-WEST DOO 

SARAJEVO 

NERKEZA SMAILAG1ĆA
BR. 4 N 

194-101-13325001-54 

134. 

KADRUI NAZM1 

SARAJEVO 

BRAĆE BEGIC 

194-101-22671001-98 

135. 

KAFANA HRASTOVI SUR 

SARAJEVO 

BARDAKČIJE 105 

194-001-65274001-94 

136. 

KAOMA SUR 

KAKANJ 

BRANILACA BB 

194-101-08491001-69 

137. 

KEMOBOJA A.M. DOO 

SARAJEVO 

PORODICE RIBAR 

194-101-08552001-11 

138. 

KETTI DOO 

LJUBUŠKI 

NIKOLE KRDIĆA BB 

194-001-75687001-41 

139. 

KIBORG SZR 

SARAJEVO 

ŠTROSMAJEROVA 6 

194-001-76925001-74 

140. 

KIDFASHION DOO 

SARAJEVO 

HASANA BRKICA 

194-101-32790001-24 

141. 

KLACKALICA STR 

SARAJEVO 

VRBANJUŠA 129 

194-001-71421001-55 

142. 

KOD EDE SUR 

SARAJEVO 

TRG HEROJA 1B 

194-001-74987001-88 

143. 

KOD KEME SUR 

SARAJEVO 

ĐULAGINA 8A 

194-001-75232001-57 

144. 

KONKRIT DOO 

SARAJEVO 

LIVANJSKA 6 

194-001-79192001-35 

145. 

KOOPERACIJA DOO 

SARAJEVO 

DŽEMALA BIJEDIĆA 42 

194-001-69938001-53 

146. 

KORNET-CAFE SLASTIČARNA 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 89 

194-001-73070001-55 

147. 

KUNA INŽENJERING DJL 

SARAJEVO 

DŽEMALA BIJEDIĆA 75 

194-001-76479001-56 

148. 

KURAHOVIC MIRSAD SZKD 

SARAJEVO 

VELIKI ČURČILUK 38 

194-001-76495001-71 

149. 

KVARC DOO 

SARAJEVO 

SKENDERA KULENOVIĆA 52 

194-001-81594001-68 

150. 

LA GITARA SUR 

SARAJEVO 

GABELINA 25 

194-001-74227001-06 

151. 

LADY STR 

SARAJEVO 

I SAMOSTALNE BRIGADE 2 

194-001-58279001-17 

152. 

LATAKIJA DOO 

HAN PIJESAK 

JNA HAN 

194-113-48641001-07 

153. 

LIBERTAS DOO 

KAKANJ 

ZGOŠĆANSKABB 

194-101-05145001-24 

154. 

LIBRA DOO 

HAN PIJESAK 

JNA 

194-101-21752001-67 

155. 

LINA STR 

SARAJEVO 

FALETICI 35 

194-001-73088001-84 

156. 

L-MARKET STR 

SARAJEVO 

SULEJMANA FILIPOVICA 

194-101-54986001-02 

157. 

LONČAR SZR 

SARAJEVO 

OPRKANJ 

194-101-54690001-64 

158. 

LUKE DOO 

I. SARAJEVO 

BULOZI BB 

194-101-34951001-19 

159. 

LJUŠA MUHAMED SZR 

SARAJEVO 

VELIKI ČURČILUK 55 

194-101-13418001-26 

160. 

M&DIKTA DOO 

SARAJEVO 

HERCEGOVAČKA 3 

194-101-16570001-71 

161. 

MAK AVIO TOURS DOO 

SARAJEVO 

BRANILACA DOBRINJE BB 

194-001-73567001-42 

162. 

MALIND SZR 

SARAJEVO 

STRELJAČKA 16 

194-101-21669001-68 

163. 

MALTA STR 

SARAJEVO 

B. MEŠE SELIMOVIĆA 5 

194-101-26063001-77 

164. 

MALTA STR 

SARAJEVO 

AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ BB 

194-101-10283001-03 

165. 

MALTA SUR 

SARAJEVO 

AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ 1 

194-001-75133001-43 

166. 

MALVEX DOO 

ILIDŽA 

DŽEMALA BIJEDIĆA 

194-001-73039001-32 

167. 

MANGO STR 

SARAJEVO 

KRANJČEVIĆEVA 

194-101-44493001-77 

168. 

MARKIZA SZTR 

SARAJEVO 

MAGRIBIJA 10 

194-101-40835001-79 

169. 

MEMIŠEVIĆ DOO 

BREZA 

PODŽUPČA BB 

194-101-42995001-67 

170. 

MEMOVIĆ ŠEMSUDIN SZPR 

SARAJEVO 

POŽEGINA 34 

194-001-81032001-14 

171. 

MERILIN SZR 

SARAJEVO 

SOUKBUNAR BB 

194-001-67262001-42 

172. 

MES STR 

SARAJEVO 

AVDE SMAJLOVIĆA 3-D 

194-001-56950011-93 

173. 

METAKEM BH DOO 

SARAJEVO 

MUSTAFE LATIFICA 3 

194-001-67775001-44 

174. 

METEOR DOO 

SARAJEVO 

ŠEHER ČEHAJINA ČIKMA 1 

194-101-25816001-94 

175. 

R.M.I. STR 

SARAJEVO 

SAFETA ZAJKE 

194-101-53014001-69 

176. 

MIRVIC-INVEST DOO 

SARAJEVO 

RADNIČKA DO 33 

194-101-52805001-61 

177. 

MJEŠOVITA ROBA STR 

SARAJEVO 

ALIPAŠINA 

194-001-61778001-66 

178. 

MONA STR 

SARAJEVO 

HUSREFA REDŽIĆA 17 

194-001-72536001-03 

179. 

MOSTEC DOO 

ILIDŽA 

VOJKOVIĆI 

194-101-18236001-93 

180. 

MSES-BOSNIA DOO 

SARAJEVO 

ZIJE DIZDAREVIĆA 26 

194-001-76982001-85 

181. 

NAN STR 

SARAJEVO 

KAZAZI 14 

194-001-72429001-30 

182. 

NA-NI DOO 

SARAJEVO 

MILANA PRELOGA 3 

194-001-71173001-65 

183. 

NAUTILUS SZR 

SARAJEVO 

GAZIHUSREFBEGOV BEZ BB 

194-001-76214001-44 

184. 

NAVONA STR 

SARAJEVO 

ŽAGARIĆI 6 

194-001-74706001-61 

185. 

NEKRETNINE PELAK DOO 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

194-101-16644001-07 

186. 

NELA STR 

SARAJEVO 

ALEJA LIPA 58 

194-101-09488001-64 

187. 

NERMAAL DOO 

SARAJEVO 

BALIBEGOVIĆA 20A 

194-101-19064001-69 

188. 

NESEL COMPANY DJL 

SARAJEVO 

JUKIĆEVA 152 

194-001-74631001-21 

189. 

NEWSBAR SUR BISTRO 

SARAJEVO 

HUSREFA REDZIĆA 14 

194-101-21256001-87 

190. 

NOSTRO AZZURRO DOO 

SARAJEVO 

DR. F. BEĆIRBEGOVIĆA 2 

194-001-64467001-71 

191. 

OBAR-IMPEX DOO 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

194-001-05890001-51 

192. 

ORBITAL DOO 

PALE 

SRPSKIH RATNIKA 24 

194-101-14432001-43 

193. 

PAJA SUR 

SARAJEVO 

ČEKALUŠA BB 

194-001-76537001-74 

194. 

PAKO DJL 

SARAJEVO 

GORNJA BREKA 

194-001-80000001-65 

195. 

PALAS DOO 

PALE 

SUMBULOVAC BB 

194-101-12532001-32 

196. 

ZEMI DOO 

SARAJEVO 

M.E. BEHMENA 21 

194-101-27066001-17 

197. 

PATKE APOTEKA 

SARAJEVO 

PATKE 6 

194-001-70639001-13 

198. 

PIKOLO SZR 

SARAJEVO 

ZAGREBAČKA 30 

194-001-74029001-75 

199. 

PIZE STR 

SARAJEVO 

ČELJIGOVIĆI 36 

194-001-71009001-81 

200. 

PODHRASTOV1 STR 

SARAJEVO 

BARDAKČIJE 29 

194-001-71264001-23 

201. 

POLJO D.IL 

SARAJEVO 

PATKE 9 

194-001-14215001-29 

202. 

PRAZINA SAMIR SUR 

SARAJEVO 

GAJEV TRG BB 

194-101-23247001-56 

203. 

PROMIRO DOO 

PALE 

KNINSKA PALE 

194-101-34309001-84 

204. 

ZELENIKA H.Z.M. DOO 

SARAJEVO 

BRAĆE ESKENAZI 3 

194-101-26790001-25 

205. 

R.VF COM DOO 

PALE 

TREBEVIČKA 

194-101-21868001-06 

206. 

RADIO ALFA DOO 

SARAJEVO 

ČEKALUŠA 2 

194-101-35077001-28 

207. 

RASKO STR 

SARAJEVO 

HERCEGOVAČKA BB 

194-001-67767001-85 

208. 

ROYAL SZFTR 

SARAJEVO 

ČOBANUA 3 

194-001-60473001-49 

209. 

SAMI STR 

SARAJEVO 

TRG BARCELONE 4 

194-101-27136001-22 

210. 

SAMP STR 

ILIDŽA 

KASINDOLSKA 40 

194-001-82162001-67 

211. 

SANI STR 

SARAJEVO 

M. EF. PANDŽE BB N 

194-001-75646001-45 

212. 

SATEX DD 

SARAJEVO 

BISTRIK 9 

194-101-16132001-12 

213. 

SAVREMENA ADMINISTRA DOO 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 

194-101-60056001-87 

214. 

SELI DOO 

SARAJEVO 

TRG HEROJA BR.21 

194-101-10513001-61 

215. 

SEMIR STR 

SARAJEVO 

BARUTHANA 23A 

194-001-71223001-27 

216. 

S1BEL DOO 

SARAJEVO 

HUMSKA .410 

194-101-09442001-33 

217. 

SLAVUJ SUR 

SARAJEVO 

TELALI 12 

194-101-09268001-76 

218. 

SMAJIĆ MUFID STR 

SARAJEVO 

ĆULHAN 2 

194-001-70530001-26 

219. 

SOFRA SUR 

SARAJEVO 

BAŠČARŠIJA 31 

194-101-16995001-39 

220. 

ZAMBAK SZR 

SARAJEVO 

KOVAČI BR.55 

194-001-72130001-71 

221. 

ZEHOS DOO 

SARAJEVO 

MARKA MARULICA 4 

194-001-67239001-75 

222. 

SPORT-SA-TREND DOO 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

194-101-06487001-09 

223. 

SPOT-INVEST DJL 

SARAJEVO 

ŠEKEROVA 33 

194-001-58238011-88 

224. 

SSEJT STR 

SARAJEVO 

ISEVIĆA SOKAK 4 

194-001-71561001-65 

225. 

STARE VRBE SUR 

SARAJEVO 

JUKICEVA 73 

194-001-71637001-15 

226. 

STARO HRASNO STR 

SARAJEVO 

MILANA PRELOGA 8 

194-101-12586001-22 

227. 

STAV DOO 

SARAJEVO 

FERHADIJA 5 

194-001-78459001-45 

228. 

SULEX-PROMET DOO 

SARAJEVO 

OČAKTANUM 30 

194-001-68633001-36 

229. 

ŠIPAD DD 

SARAJEVO 

TITOVA 13 

194-101-17644001-23 

230. 

VODOINSTALATER-MIGIC IRFAN 

SARAJEVO 

ČIZMEDŽILUK 11 

194-001-76008001-57 

231. 

ŠPILJA COMMERCE DOO 

SARAJEVO 

BARDAKČIJE 18 

194-001-71777001-25 

232. 

TALIĆ KOMERC DOO 

ZENICA 

PEHARE 78 

194-101-18330001-72 

233. 

TAXON TRADE DOO 

SARAJEVO 

ALIPAŠINA BB 

194-101-25320001-17 

234. 

TESORO DOO 

SARAJEVO 

KUNDURDŽILUK BB 

194-001-83277001-15 

235. 

TIM 99 COMPANY DOO 

SARAJEVO 

ZVORNIČKA 

194-001-80109001-52 

236. 

TORLAK SZFR 

SARAJEVO 

GAZIHUSREFBEGOVA 4 

194-101-09287001-15 

237. 

TREND SZR 

SARAJEVO 

ZVORNIČKA 27 

194-101-09082001-35 

238. 

TURKUŠIĆ SAKIB SUR 

SARAJEVO 

M.MUSTAFE BAŠESKIJE 22 

194-001-81883001-54 

239. 

URANAK SUR 

SARAJEVO 

BENTBAŠA 3 

194-001-68427001-49 

240. 

URAN-KREATIVNA INTEL DOO 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA 11 

194-101-37187001-54 

241. 

UŠANOVIĆ ZIJAD SZTR 

SARAJEVO 

BARDAKČIJE 36 

194-001-76917001-18 

242. 

UŽICE VL.ZUBAN RADMI SUR 

SOKOLAC 

ALEKSE ŠANTIĆA BB 

194-113-52056001-50 

243. 

EDI, STR 

HADŽIĆI 

MIŠEVIĆI 200 

194-10145743001-97 

244. 

VEKI STR 

SARAJEVO 

S. FILIPOVIĆA 11 

194-001-73096001-43 

245. 

VELIĆŽUTO DOO 

SARAJEVO 

SAFETA ZAJKE 380 

194-101-34916001-65 

246. 

VLAČED DOO 

PALE 

SRPSKIH RATNIKA 

194-101-10102001-94 

247. 

PIANO DOO 

SARAJEVO 

PORODICE RIBAR 1 

194-101-25425001-73 

248. 

AMRA SUR 

SARAJEVO 

SAFVET-BEGA BAŠAGIĆA STA 

194-101-31011011-54 

249. 

ARDI DOO 

SARAJEVO 

TERAZIJA BB 

194-101-11875001-89 

250. 

AVANGLION DOO 

SARAJEVO 

ZELENIH BERETKI BB 

194-101-16678001-51 

251. 

BAZA KAFE GRIL SUR 

SARAJEVO 

MILANA SIMOVIĆA 24 

194-118-01899021-77 

252. 

BB.STR 

SARAJEVO 

FETAHA BEĆIRBEGOVIĆA 19 

194-001-72460001-53 

253. 

DADA, STR 

SARAJEVO 

TRG SARAJEVSKE OLIM. 7 

194-101-42504001-25 

254. 

IL-IS STR 

SARAJEVO 

HLADIVODE 7 

194-101-10358001-43 

255. 

JUVEX TRADE DOO 

SARAJEVO 

GLAMOČKA 20 

194-101-16168001-70 

256. 

KIOSK STR 

SARAJEVO 

ŽLJEBOVI BB 

194-113-44260001-89 

257. 

MIRELA SUR 

SARAJEVO 

MALI ČURČILUK BB 

194-101-44006001-63 

258. 

MUHIĆ TRANS 

SARAJEVO 

MUFTIJE DŽABIĆA17 

194-001-69383001-48 

259. 

NARTEX DOO 

PALE 

MAGISTRALNI PUT 11 

194-101-17805001-83 

260. 

SUTRA DOO 

TRAVNIK 

KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV B 

194-001-82089001-41 

261. 

PODROMANJIA DOO 

SOKOLAC 

PODROMANIJA BB 

194-101-13059011-05 

262. 

ROKO-BAROKO DOO 

PALE 

SERDAR JANKA VUKOTIĆA PA 

194-101-27832001-44 

263. 

SAMS DOO 

SARAJEVO 

SEDRENIK 

194-001-77956001-16 

264. 

SAN-LEJ SUR BISTRO 

SARAJEVO 

VELIKIH DRVETA 3 

194-101-24452001-52 

265. 

SKIN DOO 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 90 

194-101-31821001-31 

266. 

KRAFT STR 

ILIDŽA 

STARI DRUM 21 

194-002-48104001-38 

267. 

HARI STR KIOSK 

ILIDŽA 

EMIRA BOGUNIĆA ČARLIJA 36 

194-102-30226001-69 

268. 

CAMASTRA DOO 

VISOKO 

PODVISOKI 84 

194-102-18550001-11 

269. 

NIMCOM DOO - AUTO DIJELOVI HS 

HADŽIĆI 

HADŽELI BB 

194-102-01085001-73 

270. 

PEJTON FRIZERSKI SALON SZR 

ILIDŽA 

EDHEMA EKE DŽUBURA 7 

194-102-12006001-84 

271. 

GOLDI STR 

ILIDŽA 

KASINDOLSKA 61 

194-102-10451001-63 

272. 

SANA SHOP STR 

N. GRAD 

SAFETA ZAJKE 322 

194-102-22282001-42 

273. 

SPRING 91 DOO 

ILIDŽA 

STARI DRUM DO 73 

194-102-10424001-68 

274. 

ĆUROVAC ĆAMIL 

N. GRAD 

JANKA JOLOVIĆA 2 

194-002-05633001-46 

275. 

DEKI M.K DOO 

ILIDŽA 

IVANA BRKIĆA 31 

194-102-32021001-24 

276. 

SINISTRA DOO 

ILIDŽA 

BUNIČKI POTOK 193 

194-102-29477001-64 

277. 

SALEX STR 

N. GRAD 

VRBOVSKA 22 

194-102-07622001-48 

278. 

LIFRA DOO 

KISELJAK 

BRNJACI BB 

194-102-09976001-36 

279. 

PROFARM-BOSNIA DOO 

VISOKO 

GORNJE MOŠTRE 52 

194-102-18257001-94 

280. 

MUŠIĆ AZEM 

KONJIC 

BRADINA 27 

194-102-21358001-73 

281. 

DŽULI STR - TOM VIDEOTEKA 

ILIDŽA 

IBRAHIMA HAFIZA RIĐANOVIĆA 57 

194-102-07106001-25 

282. 

GOJAK DESIGN DOO 

N. GRAD 

NUMAN-PAŠE ČUPRILIĆA ČIKME 1 

194-102-19575001-08 

283. 

KONOTJERA DOO 

ILIDŽA 

BLAŽUJSKI DRUN 14 

194-102-18023001-08 

284. 

SAMIR SUR 

N. GRAD 

SMAILA ŠIKALA 27 

194-002-49078001-66 

285. 

LAVIRINT SUR 

ILIDŽA 

EMIRA BOGUNIĆA ČARLIJA 13 

194-102-23528001-34 

286. 

HAME STR 

ILIDŽA 

MUSTAFE ICE VOLJEVICE 12 

194-002-35465001-29 

287. 

NARODNO GRIJANJE-MINI TOPLANE DOO 

ILIDŽA 

TUKOVI 64 B 

194-102-28461001-33 

288. 

BUCO STR 

N. GRAD 

ZAIMA IMAMOVIĆA 10 

194-002-49094001-81 

289. 

KVELE AS STR 

ILIDŽA 

ĆAMILA MARICA 18 

194-102-19488001-78 

290. 

SADŽIDA STR 

ILIDŽA 

GENERALA IZETA NANIĆA 2 

194-102-21436001-37 

291. 

AJLA STR 

SARAJEVO 

SOUKBUNAR 46 

194-102-13678001-51 

292. 

TARE STR 

N. GRAD 

SEMIRA FRAŠTE 7 

194-102-24470001-32 

293. 

FORTEGLAS DOO 

VISOKO 

FERHATOVIĆA 16 

194-102-22957001-14 

294. 

PRVI SZR DUPOVAC FAHIR 

HADŽIĆI 

BINJEŽEVO BB 

194-102-26739001-07 

295. 

DEUS DOO 

NOVI GRAD 

NOVOPAZARSKA160 

194-002-54227001-25 

296. 

ĐIP SANELA STR BESIANA 

ILIDŽA 

DŽEMALA BIJEDIĆA BB 

194-002-46892001-90 

297. 

TABAK MIRSAD AUTOPREVOZNIK 

HADŽIĆI 

BUDMOLIĆI 39 

194-102-09179001-83 

298. 

BS BUREGDŽINICASUR 

ILIDŽA 

MALA ALEJA 71 

194-102-25481001-28 

299. 

TROPIC SZR 

ILIDŽA 

STUPSKO BRDO 44 

194-102-11694001-34 

300. 

NERKAL DOO 

HADŽIĆI 

BJELAŠNIČKA 20 

194-102-09670001-28 

301. 

MEJDAN DOO 

ILIDŽA 

BARSKA 59 

194-102-26483001-58 

302. 

BISTRO SUR VL MEKIĆ A 

HADŽIĆI 

BINJEŽEVO 171 

194-102-06127001-59 

303. 

VRELO BOSNE STR 

ILIDŽA 

STUPSKO BRDO BB 

194-102-10164001-91 

304. 

UNO CAFFE BAR SUR 

ILIDŽA 

E. BOGUNIĆA ČARLIJA 41 

194-002-47932001-95 

305. 

AUTO-ŠPED DOO 

KISELJAK 

HAN PLOČA BB 

194-102-07907001-06 

306. 

BATERFLAJ DOO 

ILIDŽA 

BARSKA 3 

194-102-11737001-44 

307. 

BERINO SUR FAST FOOD 

N. SARAJEVO 

PUT ŽIVOTA BB 

194-102-09148001-60 

308. 

SHINE LINE DOO 

ILIDŽA 

PUT FAMOSA 38 

194-102-07821001-83 

309. 

B.H. TRANS DOO 

ILIDŽA 

USTANIČKA BB 

194-102-16152001-06 

310. 

VAKO EXPORT-IMPORT DOO 

N.GRAD 

GRADA KALGARIJA 1 

194-102-16834001-27 

311. 

IZOLATER DOO 

N. GRAD 

LUKAVIČKA CESTA 67 

194-002-54532001-26 

312. 

JUTRO DOO 

KREŠEVO 

FRA GRGE MARTIĆA 108 

194-102-09429001-87 

313. 

AMKO STR 

N. GRAD 

BULEVAR MIMAR SINANA BB 

194-102-16796001-52 

314. 

KOD OMERA BIFE SUR 

ILIDŽA 

13. JUNI 18 

194-002-49219001-83 

315. 

SUNCE PIZZERIA I CAFFE BAR SUR 

ILIDŽA 

MALA ALEJA 14 

194-102-16100001-30 

316. 

SEMIR DOO 

N. GRAD 

GRADAČAČKA 20 

194-002-46132001-08 

317. 

FAST FOOD KAHVEDŽIĆ SEID 

N. GRAD 

AERODROMSKA 23 

194-102-04307001-26 

318. 

FRU LIVE DOO 

ILIDŽA 

ĆAMILA MARICA 30 

194-102-06625001-53 

319. 

KING STR 

I. ILIDŽA 

VOJKOVIĆI DO 8 

194-102-11043001-36 

320. 

JUBIL DOO 

STARI GRAD 

SARAČI 77 

194-102-10276001-02 

321. 

AMIN STR 

ILIDŽA 

JAHIJELA FINCIJA 32 

194-102-13151001-48 

322. 

SABIX DOO 

HADŽIĆI 

PC ZUJEVINA BB 

194-002-39350001-64 

323. 

BE JAS DOO 

N. GRAD 

ANDREJA ANDREJEVIĆA 29 

194-002-37172001-47 

324. 

DADA STR DEDOVIĆ 

ILIDŽA 

13 JUNI 20 

194-002-49201001-54 

325. 

MERIX STR 

ILIDŽA 

SALIHAŽIGE 1 

194-002-55133001-62 

326. 

ČARDAK EDO SUR FAST FOOD 

ILIDŽA 

USTANIČKA 8 

194-002-47288001-49 

327. 

BOSFOR 

N.GRAD 

ANTE BABICA BB 

194-002-44020001-65 

328. 

PRO-BOX SUR 

ILIDŽA 

SAMIRA ĆATOVIĆA KOBRE 10 

194-102-15276001-82 

329. 

FOLHAK STR 

N. GRAD 

SULEJMANA FILIPOVIĆA 8 

194-002-41679001-71 

330. 

MIBIS COMERC DOO 

ILIDŽA 

ALEJA BOSNE SREBRENE 31S 

194-002-37982001-91 

331. 

DE TRANS DOO 

ILIDŽA 

LATIČKA 13 

194-102-07997001-54 

332. 

PLUS STR 

N. GRAD 

TRG ZLATNIH LJILJANA 10 

194-102-19501001-72 

333. 

INTIMA DOO 

ISTOČNA ILIDŽA 

SVETOG NIKOLE 5 

194-102-09224001-10 

334. 

MAJANCE - TRANSPORT DOO 

N.SARAJEVO 

MUHAMEDA RIDŽANOVIĆA 18 

194-002-51538001-20 

335. 

HABANA BR DOO 

ILIDŽA 

N. STAROSJEDILACA BB 

194-102-09363001-13 

336. 

SIENA DOO 

SARAJEVO 

ADIJA MULABEGOVIĆA 6 

194-102-11104001-75 

337. 

BOS-MONT DOO 

ILIDŽA 

ALEJA B.SREBRENE 87 

194-002-24550011-30 

338. 

GRANINI DOO 

ILIDŽA 

TRG OTEŠKOG BATALJONA 107 

194-102-15101001-21 

339. 

BIKAVAC DOO 

ILIDŽA 

PUT FAMOSA 38 

194-102-08209001-83 

340. 

PRLJAČA STR 

ILIDŽA 

VREOCA DO 63 

194-102-04586011-09 

341. 

CAFFE BAR TI AMO SUR 

ILIDŽA 

MALA ALEJA 63 

194-102-06167001-48 

342. 

ČAJA STR 

ILIDŽA 

GENERALA IZETA NANIĆA 2 

194-102-19112001-65 

343. 

SABINA STR 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA BB 

194-102-40325001-02 

344. 

APROM STR 

HADŽIĆI 

MOSTARSKO RASKRŠĆE 88 

194-102-05872001-20 

345. 

MELI STR 

HADŽIĆI 

KAHRIMANI BB 

194-102-11712001-63 

346. 

AMILA SUR 

N. SARAJEVO 

MUHAMEDA EF. PANDŽE 9 

194-102-09317001-79 

347. 

KOLIBA JELIK SUR 

ILIJAŠ 

NIŠIĆI BB 

194-102-11766001-53 

348. 

DAN I NOĆ STR 

SARAJEVO 

HUMSKA BB 

194-002-43675001-75 

349. 

INDEX BUREGDŽINICA SUR 

ILIDŽA 

ANTE BABIĆA 3 

194-002-47015001-78 

350. 

TROPICANA SUR 

ILIDŽA 

MALA ALEJA 71 

194-102-07629001-97 

351. 

BISTRO M 82 SUR 

ILIDŽA 

RUSTEMPAŠINA 86 

194-102-08841001-45 

352. 

KENO SUR FAST FOOD 

SARAJEVO 

TRG NEZAVISNOSTI BB 

194-002-34773001-35 

353. 

NEVZETPROMET DOO 

VISOKO 

OKOLIŠĆE 65 

194-002-25789011-70 

354. 

MSM STR 

SARAJEVO 

GRADAČAČKA 146 

194-002-44095001-08 

355. 

TAFIĆ COMMERCE DOO 

SARAJEVO 

AVDE HODŽIĆA BB 

194-102-06656001-76 

356. 

GIANT DOO 

VOGOŠĆA 

GORNJA JOŠANICA II DO 27 

194-102-16253011-04 

357. 

ĆASA III STR 

ILIDŽA 

SMAJE ŠIKALA 28 

194-002-47981001-50 

358. 

HAREL STR 

ILIDŽA 

STUPSKO BRDO BB 

194-102-07264001-64 

359. 

BORDO ILIDŽA SAMOST. DJELATNOST 

ILIDŽA 

RUSTEMPAŠINA BB 

194-102-09978001-50 

360. 

CAR NETWORK DOO 

ILIDŽA 

BOSANSKIH GAZIJA 6 

194-102-13128001-81 

361. 

SIMERS STR 

ILIDŽA 

DŽEMALA BIJEDIĆA BB 

194-002-44996001-10 

362. 

ROMA-X SUR 

ILIDŽA 

BOJNIČKA 55 

194-102-10123001-95 

363. 

SLOŽNA BRAĆA DOO 

STARI GRAD 

SEDRENIK 57 

194-002-49334001-15 

364. 

A5 STR 

ILIDŽA 

STARI DRUM 18 

194-102-11697001-55 

365. 

LINDA PET SZR 

ILIDŽA 

JAHIJELA FINCIJA 3 

194-002-44921001-67 

366. 

MINI MARKET ŠAHINPAŠIĆ STR 

ILIDŽA 

KASINDOLSKA 22 

194-002-44079001-90 

367. 

KRIAM DOO 

ILIDŽA 

BARE 22 

194-102-11253001-51 

368. 

FAJA STR 

N.SARAJEVO 

GRBAVIČKA 50 

194-102-07555001-64 

369. 

ŠAMIN GAJ SUR 

ILIDŽA 

RAKOVIČKA CESTA 6 

194-002-49409001-55 

370. 

BOSOIL DOO 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA 11A 

194-102-13475001-85 

371. 

VRELO BOSNE SZR 

ILIDŽA 

KRUPAC BB 

194-102-07319001-61 

372. 

SHARK SUV VL. BEĆIROVIĆ DANA 

HADŽIĆI 

IGMANSKA 74 

194-102-09844001-82 

373. 

MIMOZA STR 

ILIDŽA 

MALA ALEJA BB 

194-002-41687001-30 

374. 

STUP SUR GOSTIONICA 

ILIDŽA 

BOJNIČKA 13 

194-002-43212001-35 

375. 

KRONN-EXPORT DOO 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA 11 A 

194-102-10238001-27 

376. 

VIKTORIJA PICERIJA SUR 

HADŽIĆI 

HADŽELI 115 

194-002-37297001-49 

377. 

KOD SAJE SUR 

HADŽIĆI 

HADŽELI 104 

194-102-08130001-15 

378. 

KARAMEHO DOO 

SARAJEVO 

KUPREŠKA 9 

194-002-46231001-22 

379. 

AM SUR FAST FOOD 

ILIDŽA 

DŽEMALA BIJEDIĆA BB 

194-002-45407001-74 

380. 

SUĆESKADOO 

SARAJEVO 

M.EF.PANDŽE 151 

194-002-08108001-08 

381. 

BRKO MENSUR 

ILIDŽA 

MEKOTE DO 14 

194-102-03556001-07 

382. 

ROYAL BISTRO SUR 

ILIDŽA 

AZIĆI 4 

194-102-07467001-30 

383. 

GSM MOBILE STR 

ILIDŽA 

MALA ALEJA 44 

194-102-06561001-90 

384. 

HM STR 

ILIDŽA 

TERMINAL BB 

194-102-07269001-02 

385. 

ZENO-KOMERC DOO 

SARAJEVO 

DR.F. BEĆIRBEGOVIĆA 23 A 

194-002-45076001-85 

386. 

RAMIZ KAUANAC DOO 

HADŽIĆI 

MIŠEVIĆI 200 

194-102-08787001-55 

387. 

EGG-COMMERCE DOO 

KREŠEVO 

FRA GRGE MARTIĆA 23 

194-102-06235001-39 

388. 

NARODNO GRIJANJE DOO 

ILIDŽA 

TUKOVI 64 B 

194-002-36463011-98 

389. 

ISUFI ARBEN 

HADŽIĆI 

BJELAŠNIČKA 35 

194-102-00404001-59 

390. 

POSAVUAK DOO 

KISELJAK 

GROMLJAK BB 

194-102-09128001-17 

391. 

MARKET S STR 

ILIDŽA 

ZlJE KRAJINE 85 

194-102-12140001-52 

392. 

HADŽIĆ SUR 

ILIDŽA 

SAMIRA ČATOVIĆA KOBRE 8 

194-002-43451001-59 

393. 

MIRSEN COMPANY DOO 

SARAJEVO 

BRIJEŠĆE BRDO 195 

194-002-40184001-82 

394. 

AUTOSERVIS DD 

ILIJAŠ 

29 FEBRUARA BB 

194-102-12281001-69 

395. 

RAMINA DOO 

ILIDŽA 

USTANIČKA 21 

194-102-06780001-71 

396. 

S.B. ZLATARSKA RADNJA SZTR 

SARAJEVO 

DOBRINJSKE BOLNICE BB 

194-002-51843001-21 

397. 

AROMA SUR 

SARAJEVO 

TRG SOLIDARNOSTI 11 

194-102-09269001-34 

398. 

RENI 2 SUR 

SARAJEVO 

TRŽNI CENTAR DOBRINJA 

194-002-35101001-03 

399. 

CASABLANCA PIZZERIJA SUR 

ILIDŽA 

EMIRA BOGUNIĆA ČARLIJA 

194-102-06618001-04 

400. 

POUOTRA DOO 

ILIDŽA 

DŽEMALA BIJEDIĆA 202 

194-002-17604021-72 

401. 

LOTOS SZFR 

SARAJEVO 

HAMDIJE KAPIDŽIĆA12 

194-102-05973001-48 

402. 

SAMANTHA SZFR 

VISOKO 

DONJA VRATNICA 11 

194-102-06479001-98 

403. 

DŽALMA ZAVRŠNI RADOVI U GR 

SARAJEVO 

ADEMA BUĆE 229 

194-002-44350001-47 

404. 

HERTZ FAST FOOD SUR 

SARAJEVO 

GRADAČAČKA 2 

194-002-46306001-62 

405. 

MIKl STR 

ILIDŽA 

A.B. BRKE 2 

194-002-44004001-50 

406. 

VENERA STR 

SARAJEVO 

HAMDIJE KAPIDŽIĆA 68 

194-002-45456001-29 

407. 

MERI STR 

SARAJEVO 

BRANISLAVA NUŠIĆA 8 

194-102-06386001-29 

408. 

PALINA STR 

ILIDŽA 

MALA ALEJA 49 

194-102-07245001-28 

409. 

GRIVIĆI SUR 

HADŽIĆI 

HADŽELI 38 

194-002-51504001-73 

410. 

TEL DOO 

SARAJEVO 

S. FILIPOVIĆA2 

194-102-01105001-19 

411. 

DIGITRON INTER DOO 

SARAJEVO 

DERVIŠA NUMIĆA 18 

194-002-35819001-67 

412. 

PROMIX TRADE SZR 

ILIDŽA 

HRASNIČKA CESTA 35 

194-002-38188001-78 

413. 

ADIS PROM DOO 

ILIDŽA 

ČESME 3 

194-002-47809001-10 

414. 

SABAH SZR 

ILIDŽA 

STUPSKO BRDO BB 

194-002-50514001-30 

415. 

AS FAMOS SUR FAST FOOD 

ILIDŽA 

PUT FAMOSA 38 

194-102-07177001-37 

416. 

MONTPELLIER CAFFE SLASTIČ. 

ILIDŽA 

KSIRC 

194-002-42602001-33 

417. 

AM ČOKO DOO 

SARAJEVO 

ŠKALJINSOKAK9 

194-002-53096001-62 

418. 

MARKET M STR 

ILIDŽA 

ČAMILA MARICA 32 

194-002-45886001-32 

419. 

ADIS SUR 

ILIDŽA 

DŽ.BIJEDIĆA 365A 

194-102-06176001-14 

420. 

SOLIDARNOST SUR 

ILIDŽA 

TRG SOLIDARNOSTI 37 

194-002-51264001-42 

421. 

AUTO KUĆA HES DOO 

ILIDŽA 

DŽEMALA BIJEDIĆA 208 

194-002-41414001-59 

422. 

MIAMI DOO 

SARAJEVO 

SALKE LAGUMDŽIJE 15 

194-002-35853001-29 

423. 

MELINA STR 

ILIDŽA 

IZETA MUSIĆA 4 

194-002-47692001-64 

424. 

AUTO SERVIS OMEGA 

ILIDŽA 

BUTMIRSKA CESTA 15 

194-002-49847001-17 

425. 

SOKOLOVIĆI SZR 

ILIDŽA 

KONJIČKA 128 

194-002-54821001-12 

426. 

ŠAJS DOO 

SARAJEVO 

TRG BARCELONE 2 

194-002-37370001-75 

427. 

ĆIŠA SHOP DOO 

ILIDŽA 

GLIŠE JANKOVIĆA 

194-002-24733001-80 

428. 

AS SUR KONOBA, EMŠO ISMET 

VOGOŠĆA 

DONJI HOTONJ 12 

194-002-48013001-80 

429. 

JASNA SHOP STR 

ILIDŽA 

TOME MEĐE 1 

194-002-47551001-47 

430. 

22 APRIL DO 

ILIDŽA 

MALA ALEJA 34 

194-002-50670001-55 

431. 

KAZIĆ PROMET DOO 

HADŽIĆI 

TRZANJ 21 

194-002-36109001-75 

432. 

MINASCO DOO 

SARAJEVO 

DŽEMALA BIJEDIĆA182 

194-002-48534001-41 

433. 

YO YO DOO 

ILIDŽA 

STUPSKO BRDO BB 

194-002-36533001-78 

434. 

SMAJIĆ COMERC DOO 

FOJNICA 

NADBARE BB 

194-002-49888001-13 

435. 

RIO BRAZILIJA SZTR 

SARAJEVO 

BULEVAR MEŠE SEL. 5 

194-002-43683001-34 

436. 

BELMA SZTR 

SARAJEVO 

TRG ZAVNOBIHA 9 

194-002-42263001-85 

437. 

BUROVIĆ DOO 

ILIDŽA 

BAJRA KALJANCA 6 

194-002-40168001-68 

438. 

ENES MINI MARKET STR 

ILIDŽA 

KRSTE HEGEDUŠIĆA 24 

194-002-54516001-11 

439. 

MAXI STR 

SARAJEVO 

FRANCA LEHARA 9 

194-102-07364001-85 

440. 

LUTVO DOO 

ILIDŽA 

BUTMIRSKOG BAT. 107 

194-002-37784001-63 

441. 

PAŠALIĆ DOO 

SARAJEVO 

JURAJA NAJTHARTA 1 

194-002-39087001-66 

442. 

BERINEX DOO 

ILIDŽA 

BUTMIRSKA CESTA 1 

194-002-46595001-48 

443. 

INSTALATER SZR 

ILIDŽA 

FRAN REVOLUCIJE 120 

194-002-42677001-73 

444. 

TIMBER DOO 

BREZA 

BANJEVAC BB 

194-002-43550001-73 

445. 

STANDARD KONFEKCIJA DOO 

SARAJEVO 

TRG ZAVNOBIH-A 18 

194-002-37511001-92 

446. 

SAVREMENA PEKARA 

ILIDŽA 

HARISA MERZIĆA 19 

194-002-37834001-25 

447. 

AR STR 

SARAJEVO 

KENANA DEMIROVIĆA 4 

194-002-50159001-67 

448. 

ERMINA STR 

ILIDŽA 

STANJEVAC 1 

194-002-42073001-16 

449. 

MARKET STR 

SARAJEVO 

SMAJE ŠIKALA 116 

194-002-46389001-61 

450. 

ELKTROPRIMUS DOO 

SARAJEVO 

RIJEČICA 27A 

194-102-09178001-76 

451. 

ALPROM STR 

SARAJEVO 

TEHERANSKI TRG 1 

194-002-39139001-41 

452. 

ZENDELJI SUR 

ILIDŽA 

BJRAMA ZENUNIJA 11 

194-002-35143001-06 

453. 

DADA STR ŠIKALO 

ILIDŽA 

SAFETA ZAJKE 53 

194-002-43618001-64 

454. 

MINI MARKET FA 2 

SARAJEVO 

VITKOVAC162 

194-002-42172001-30 

455. 

MIX STR 

ILIDŽA 

BLAŽUJ BB 

194-002-45431001-48 

456. 

EDO STR 

ILIDŽA 

HRASNIČKA CESTA 94-D 

194-002-47221001-65 

457. 

ELVIS STR 

ILIDŽA 

DRAGE FILIPOVICA 31 

194-002-47668001-90 

458. 

MAMBA TRADE DOO 

SARAJEVO 

TRG MEĐUNARODNOG PRIJAT. 2 

194-002-36729011-20 

459. 

MEHIC MINHETA STR 

SARAJEVO 

ŠIPSKA 22 

194-002-43329001-78 

460. 

NERLO GRADNJA DOO 

ILIDŽA 

HALID BEGA HRASNICE 49 

194-002-27827011-77 

461. 

VOLT SZR 

ILIDŽA 

JAHIJELA FINCIJA 8 

194-002-43410001-63 

462. 

TERMINAL EXP-IMP DOO 

ILIDŽA 

BISTRICKI PUT 8 

194-002-46579001-33 

463. 

DENIM DOO 

SARAJEVO 

MALTA BB 

194-002-49565001-80 

464. 

J.DZ. STR 

SARAJEVO 

FRANCUSKE REVOLUCIJE 15/04 

194-002-43295001-34 

465. 

EDIN SUR FAST FOOD 

SARAJEVO 

GRADAČAČKA 15 

194-002-43394001-48 

466. 

SAPI STR 

SARAJEVO 

TC DOBRINJA II 

194-002-45720001-34 

467. 

PARFIMERIJA NANE STR 

ILIDŽA 

KSIRC ILIDŽA 

194-002-47858001-62 

468. 

ANADOLUA GRILL SUR 

ILIDŽA 

STUPSKA PIJACA BB 

194-002-49722001-15 

469. 

BASTON SUR BISTRO 

SARAJEVO 

SAFETA ZAJKE 11 

194-002-48732001-69 

470. 

AS SUR FAST FOOD 

SARAJEVO 

ALEJA BOSNE SREBRENE BB 

194-002-49003001-26 

471. 

SUKNO INTER DJL 

ZENICA 

RICICKI PUT BB 

194-002-52726001-91 

472. 

DŽANKOVIĆ COMPANY DJL 

ILIDŽA 

KASINDOLSKA 62 

194-002-23792011-59 

473. 

SPACE COMERC DJL 

VISOKO 

PINJAGICA 18 

194-002-38766001-50 

474. 

TREF SUR 

ILIDŽA 

MALA ALEJA 51 

194-002-56792001-35 

475. 

KRILO RAZEM AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

KODZINA 69 

194-002-49623001-98 

476. 

LELETA MIHAD AUTO-TAXI 

ILIDŽA 

ZIJE KRAJINE 25 

194-002-50829001-04 

477. 

BERILO MEVLAN-AUTO TAXI 

ILIDŽA 

BJELAŠNIČKA 257 

194-002-51223001-46 

478. 

KERLA HAJRUDIN AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

IVE ANDRICA 7/8 

194-002-55901001-06 

479. 

BRACA FEHRIC DJL 

ILIDŽA 

FRANCUSKE REVOLUCIJE 15/04 

194-002-38519001-32 

480. 

TIPROM STR 

SARAJEVO 

TRG SOLIDARNOSTI 6 

194-002-41950001-28 

481. 

BELKO ZIJAD AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

DOLAČKA 79 

194-002-43287001-75 

482. 

HODŽIĆ SARIJA AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

MAHMUTA BUSATLIJE 81 

194-002-43956001-05 

483. 

ČAUŠEVIĆ ZIJO AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

DOLAČKA 110 

194-002-44533001-67 

484. 

BESIANA STR 

ILIDŽA 

DŽEMALA BIJEDIĆA BB 

194-002-46892001-80 

485. 

KRAFT STR 

ILIDŽA 

STARI DRUM 21 

194-002-48104001-38 

486. 

ARAPOVIC FIKRET AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

EMILA ZOLE 5 

194-002-51140001-47 

487. 

ZUKAN EDIN AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

BRACE MULIĆA 207 

194-002-53476001-06 

488. 

EDINA STR 

ILIDŽA 

TRG 22. APRILA 78 

194-102-06207001-37 

489. 

MILA STR 

SARAJEVO 

AZIZE ŠAŠIRBEGOVIĆ BB 

194-002-46934001-93 

490. 

5 SUR 

ILIDŽA 

STUPSKO BRDO BB 

194-002-43097001-06 

491. 

KOD MUJE SUR FAST FOOD 

ILIDŽA 

ŠKOLSKA 6 

194-002-43634001-79 

492. 

ELKO SUR 

ILIDŽA 

BLAŽUJ DO BR. 38 

194-002-45332001-34 

493. 

BRAĆA BERLINCI SUR 

ILIDŽA 

BLAŽUJ 12 

194-002-49508001-69 

494. 

PALINA SUR CAFFE BAR 

ILIDŽA 

TERMINAL PP"A" 

194-002-42917001-07 

495. 

JABUKA SUR CAFFE BAR 

ILIDŽA 

IBRAHIMA LJUBOVIĆA 2 

194-002-43089001-47 

496. 

ESMA STR 

ILIDŽA 

POLIGONSKA 18 

194-002-43568001-05 

497. 

SMM STR 

ILIDŽA 

BLAZUJSKI DRUM 41 

194-002-44103001-64 

498. 

MAMBI STR 

SARAJEVO 

SAFETA ZAJKE DO 5 

194-002-36547001-37 

499. 

SA GRADITELJ 

ILIDŽA 

RAKOVICKA CESTA 118 

194-002-41943001-76 

500. 

SALE STR 

SARAJEVO 

ADEMA BUCE 54 

194-002-42784001-46 

501. 

KOD DAJDZE SUR FAST FOOD 

ILIDŽA 

DŽEMALA BIJEDIĆA BB 

194-002-48609001-81 

502. 

PROMET DOO 

SARAJEVO 

TRG DJECE DOBRINJE 31 

194-002-51447001-62 

503. 

PROMET DOO 

ILIDŽA 

BOJNICKA 9 

194-002-34955001-06 

504. 

PALETTI STR 

SARAJEVO 

JOSIPA PANčIćA 8 

194-002-52361001-58 

505. 

SAN KO STR 

SARAJEVO 

JUSUFA GOJAKA 12 

194-002-39491001-81 

506. 

SUMMER PROMEX DOO 

SARAJEVO 

SMAJE ŠIKALA 178 

194-002-39988001-68 

507. 

SUMMER PROMEX DOO 

SARAJEVO 

GRADAČAČKA BB 

194-002-46959001-74 

508. 

TWIX STR 

ILIDŽA 

PLANDIŠTE 78 

194-002-45050001-97 

509. 

MINI MARKET KENAN STR 

ILIDŽA 

PARTIZANSKA 15 A 

194-002-45787001-18 

510. 

M&L STR 

SARAJEVO 

MEKOTE 37 

194-002-46322001-77 

511. 

SARAJ-PRZIONICA KAHVE 

SARAJEVO 

TREBINJSKA 96 

194-002-45910001-06 

512. 

FRATELO PIZZERIA FAST FOOD 

ILIDŽA 

B. MEŠE SELIMOVIĆA 97 

194-002-46082001-46 

513. 

TRGOINŽINJERING DOO 

SARAJEVO 

RAKOVIČKA CESTA 

194-002-40341001-17 

514. 

BRUNOST DOO 

SARAJEVO 

ESADA PAŠALIĆA 8 

194-002-46041001-50 

515. 

NERMIX STR 

SARAJEVO 

TREBINJSKA 26 

194-002-40457001-53 

516. 

DŽANKOVIĆ COMPANY 

ILIDŽA 

KASINDOLSKA 62 

194-002-23792011-59 

517. 

ĆORKA EXPORT IMPORT 

ILIDŽA 

FRANCUSKE REVOLUCIJE 116 

194-002-44159001-52 

518. 

ČILI STR 

SARAJEVO 

LUJA PATERA 1 

194-002-44855001-90 

519. 

ADNAN STR 

ILIDŽA 

STARI DRUM 6 

194-002-46249001-51 

520. 

DOHA STR 

ILIDŽA 

BLAŽUJSKI DRUM 69 

194-002-47767001-07 

521. 

ITALIA SUR 

SARAJEVO 

KENANA DEMIROVIĆA 41 

194-002-50118001-71 

522. 

MAKI STR 

ILIDŽA 

IBRAHIMA LJUBOVICA 2 

194-102-05821001-51 

523. 

HAJDUK SUR 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 42 

194-102-07058001-77 

524. 

SAIBORG DOO 

SARAJEVO 

FETAHA BEĆIRBEGOVIĆA 23 

194-102-08911001-50 

525. 

VRELO BOSNE DJL 

SARAJEVO 

DANIJELA OZME 2 

194-002-48732001-69 

526. 

ELEKTROPRIMUS DOO 

SARAJEVO 

RJEČICA 27 A 

194-102-09178001-76 

527. 

NERMIX 2 STR 

SARAJEVO 

TRG MEĐ. PRIJATELJSTVA BB 

194-002-57345001-26 

528. 

SUNCE STR 

SARAJEVO 

TRG ZLATNIH LJILJANA 12 

194-002-35002001-86 

529. 

ORUČ JASMIN 

ILIJAŠ 

MALEŠIĆI BB 

194-102-05284001-75 

530. 

AFITR 

BIHAĆ 

VIKIĆI BB 

194-103-07967001-86 

531. 

AJLA-CE DOO 

BOS. KRUPA 

STARI GRAD BB 

194-103-07716001-75 

532. 

ALDI DOO 

BIHAĆ 

JABLANSKA 44-A 

194-003-36602011-52 

533. 

ALFA & OMEGA DOO 

BIHAĆ 

SULEJMANA VELIČANSTVENOGA 

194-103-05025001-56 

534. 

ALNACO DOO 

BIHAĆ 

BIHAĆKIH BRANILACA 5 

194-103-05088001-12 

535. 

AMI ĆEVABDŽINICA SUR 

BIHAĆ 

CERAVAČKA BRDA BR.115 

194-103-06039001-73 

536. 

ASEA TR 

BIHAĆ 

ABDULAHA ŠKALJIĆA 1 

194-003-41420001-52 

537. 

AUTO-MIXTR 

BIHAĆ 

SALIHA MUŠANOVIĆA BB 

194-003-47047001-59 

538. 

AZRA UR POKRETNI UGOSTITELJSKI OBJEKT 

BIHAĆ 

V KORPUSA 

194-103-15787001-21 

539. 

BABILON KAFFE-BAR UR 

BIHAĆ 

KAMENICA BB 

194-103-08516001-49 

540. 

BANANA-MEN DOO 

BIHAĆ 

ĆAMILA SALIHODŽIĆA 123 

194-003-40166001-04 

541. 

B-BALKAN DOO 

BOSANSKA KRUPA 

ŠEHIDSKABB 

194-103-05022001-35 

542. 

BEG-SERVIS DOO 

CAZIN 

ĆORALIĆI BB 

194-003-30209011-18 

543. 

BES DOO 

VELIKA KLADUŠA 

IZETA NANIĆA BB 

194-003-47245001-87 

544. 

BIH SKONADINO DOO 

BIHAĆ 

DR.IRFANA LJUBIJANKIĆA 88 

194-003-30050011-69 

545. 

BISTRO MEDEX UR 

BIHAĆ 

M.Š.KURTĆEHAJIĆA 

194-103-16663001-42 

546. 

BOSANSKOHERCEGOVAČKA STRANKA PRAV 

BIHAĆ 

BIHAĆKIH BRANILACA 

194-103-12353001-39 

547. 

BOSNA ZR 

BOS. PETROVAC 

SAFETA HIDIĆA 1 

194-003-42196001-52 

548. 

BSS DOO 

CAZIN 

MIOSTRAH BB 

194-003-38467001-42 

549. 

CAFFE BAR 505 UR 

BUŽIM 

GENERALA IZETA NANIĆA 28 

194-003-47260001-95 

550. 

CAFFE BAR BOLERO UR 

BIHAĆ 

UMIHANEČUVIDINE43 

194-103-14456001-16 

551. 

ČEZA BISTRO UR 

BIHAĆ 

KAMENICA BB 

194-103-05326001-29 

552. 

DENIZ DOO 

BIHAĆ 

502 VITEŠKE BB 

194-003-39630001-35 

553. 

DERVIĆ KOMERC DOO 

BUŽIM 

KONJODOR 136 

194-003-35158001-62 

554. 

DIVLJA ORHIDEJA DOO 

BIHAĆ 

RADOSLAVA LOPAŠIĆA BB 

194-003-42709001-54 

555. 

DIZDAREVIĆ & R DOO 

BIHAĆ 

IRFANA LJUBIJANKIĆA 155 

194-003-46528001-15 

556. 

DMD DOO 

BIHAĆ 

MOŠE PIJADE 4 

194-003-23980011-65 

557. 

DUGA DOO 

BIHAĆ 

MEŠE SELIMOVIĆA 62 

194-003-35943011-95 

558. 

DURAK-KOMERC DOO 

BIHAĆ 

SULEJMANA VELIČANSTVENOGA 

194-103-05487001-89 

559. 

DVOJKA TR 

BIHAĆ 

ĆAMILA SALIHODŽIĆA 123 

194-003-39077001-44 

560. 

DŽENATA DOO 

BIHAĆ 

5 KORPUSA 113 

194-003-45579001-65 

561. 

ĐULIĆ-TRANS DOO 

BUŽIM 

BUŽIM 66 

194-003-38319001-73 

562. 

EA-COMMERC DOO 

BIHAĆ 

JABLANSKA BB 

194-103-04969001-52 

563. 

ELEKTRON SZR 

BIHAĆ 

BREKOVIĆA 44 

194-003-40620001-78 

564. 

EMGI-1 DOO 

BIHAĆ 

SAFVET BEGA BAŠAGIĆ BR 2 

194-003-46585001-26 

565. 

ENAX DOO 

BIHAĆ 

HUSREFA REDŽIĆA 3 

194-103-05045001-02 

566. 

EURO PEKARA SZR 

BIHAĆ 

IVANA FRANE JUKIĆA 

194-103-08316001-07 

567. 

EURO TR 

BIHAĆ 

GOLUBIĆ BB 

194-103-06821001-18 

568. 

EXPRESSO SZR 

BIHAĆ 

MUSLIĆI 30 

194-003-45017001-11 

569. 

HANA-MERC TR KIOSK 

BIHAĆ 

VLADIMIRA NAZORA BR.23 

194-003-40794001-35 

570. 

HARISKO KAFFE-BAR UR 

BIHAĆ 

HADŽIABDIĆA MAHALA 5 

194-103-07990001-53 

571. 

HARMANI RESTORAN UR 

BIHAĆ 

ĐURE PUĆARA STAROG BB 

194-003-45702001-53 

572. 

HASKO-TOURS DOO 

BIHAĆ 

JAPODSKIH KONJANIKA BR.6 

194-003-47468001-96 

573. 

HORTEN COMERCE DOO 

BOSANSKA KRUPA 

MAHMIĆI BB 

194-003-40703001-77 

574. 

H-S ANITA DOO 

BOSANSKA KRUPA 

HODŽINAO 74 

194-003-47344001-04 

575. 

IRMA TR 

BIHAĆ 

MUSTAFE OMEROVIĆA 8 

194-103-08796001-69 

576. 

JASMINA STR 

BIHAĆ 

DOBRIH BOŠNJANA 57 

194-003-48326001-88 

577. 

K&L DOO 

BIHAĆ 

VEDROPOLJSKA BB 

194-003-45132001-40 

578. 

KODADISE BIFFE UR 

BIHAĆ 

IVANA FRANE JUKIĆA 4 

194-003-44838001-19 

579. 

KOD APE BISTRO UR 

BIHAĆ 

JABLANSKA 111 

194-003-39564001-58 

580. 

KVAK DOO 

BIHAĆ 

EDHEMA MULABDIĆA BB 

194-003-39697001-19 

581. 

LASTA DOO 

CAZIN 

OSTROŽAC BB 

194-003-44010001-43 

582. 

LAV DOO 

BIHAĆ 

MATE VUKOVIĆA BB 

194-003-39952001-58 

583. 

M.E.F. DOO 

BIHAĆ 

HARMANI H 3/2 

194-003-44358001-54 

584. 

MACERENA TR 

BIHAĆ 

SALIHA MUŠANOVIĆA 12 

194-003-39309001-19 

585. 

MAJ 92 DOO 

BOSANSKA KRUPA 

OSTRUŽNICA 

194-103-05371001-53 

586. 

MAJA DOO 

BIHAĆ 

DŽEMALA BIJEDIĆA 9 

194-003-45918001-13 

587. 

MART.MARK DOO 

BIHAĆ 

VIKTORA BUBNJA 43 

194-103-05475001-05 

588. 

MATRIX SAMOSTALNI OBRT 

BIHAĆ 

DANA DRŽAVNOSTI 

194-103-17633001-42 

589. 

MESNICA DELIĆ ZR 

BIHAĆ 

VELJKA VLAHOVIĆA BB 

194-103-08632001-85 

590. 

MESNICA IKIĆ TR 

BIHAĆ 

TRG SLOBODE BB 

194-103-08314001-90 

591. 

MESNICA KURTOVIĆ TR 

BIHAĆ 

DANA DRŽAVNOSTI 10 

194-003-44168001-82 

592. 

MIMOZA SNEK-BARUR 

BOSANSKA KRUPA 

29.NOVEMBRA 

194-003-40497001-90 

593. 

NEOŠPED DOO 

BIHAĆ 

DR.I.LJUBIJANKIĆA118 

194-003-24814001-16 

594. 

PACIFIK DOO 

BOSANSKA KRUPA 

511.SLAVNA BRIGADA 

194-003-42618001-96 

595. 

PANDA-COMERC DOO 

BIHAĆ 

BRAĆE KUKOLJ 21 

194-003-43608001-42 

596. 

PEKARA HOŠIĆ SZR 

BIHAĆ 

ŽRTAVA FAŠIZMA II PRILAZ BB 

194-103-06334001-04 

597. 

PEKARA MUJAGIĆ SZR 

BIHAĆ 

ĆAMILA SALIHODŽIĆA 71 

194-003-43186001-95 

598. 

PEKARA NERO SZR 

BIHAĆ 

IZAČIĆ BB 

194-103-12729001-52 

599. 

PEKARA SANDI SZR 

BIHAĆ 

IRFANA LJUBIJANKIĆA 172 

194-103-13415001-04 

600. 

PEZIĆ-TRANSPORT DOO 

BIHAĆ 

KLOKOT BB 

194-103-07352001-49 

601. 

PROTEX DOO 

BIHAĆ 

OZIMICE I P+8/II 

194-103-07881001-66 

602. 

RAMA-DUS DOO 

BIHAĆ 

BOSANSKIH KRALJEVA 

194-003-42733001-28 

603. 

RANČ ZELENA DOLINA SPD 

CAZIN 

PROŠIĆI BB 

194-103-09718001-24 

604. 

RHZ-COMERC DOO 

VEL. KLADUŠA 

TRG AHMETA MRŽLJAKA BRENE 2 

194-003-45603001-39 

605. 

RODAN DOO 

VEL. KLADUŠA 

HAŠIMA OKANOVIĆA 13 

194-003-37261001-39 

606. 

ROMA PIZZERIA UR 

BIHAĆ 

M.M. BEŠESKIJE BB 

194-103-05006001-20 

607. 

ROYAL CLUB UR 

BIHAĆ 

AUGUSTA CESARCA BB 

194-103-08885001-13 

608. 

ROYAL KAFFE-BAR UR 

BIHAĆ 

ZAVNOBIH-A TRŽNI CENTAR 

194-103-17150001-56 

609. 

SAFET BIFFE UR 

BIHAĆ 

PETOG KORPUSA 

194-103-05369001-39 

610. 

SAMAJA FRIZERSKI SALON SZR 

BIHAĆ 

ALEKSE ŠANTIĆA 13 

194-003-43277001-53 

611. 

SAMOSTALNA POLJOPR.DJELATNOST SPD D 

BIHAĆ 

SEGETSKA BB 

194-103-09824001-87 

612. 

S-A-S-TRANS DOO 

BIHAĆ 

MUJADŽIĆ KANAL BB 

194-003-33518011-95 

613. 

SEAM DOO 

BOSANSKA KRUPA 

SOKAK 49 

194-003-43939001-31 

614. 

SITI FAST-FOOD UR 

BIHAĆ 

MAKA DIZDARA BB 

194-103-07357001-84 

615. 

SI-TRADE DOO 

BIHAĆ 

ŽRTAVA FAŠIZMA 

194-003-38020001-17 

616. 

SKRB-COMERC DOO 

BIHAĆ 

BOSANSKA 22 

194-003-38855001-42 

617. 

S-LEYN DOO 

BIHAĆ 

DRVARSKA 18 

194-103-02687011-53 

618. 

SPORT BUREGDŽIJSKA RADNJA SUR 

BIHAĆ 

AUTOBUSNI KOLODVOR BB. 

194-003-48656001-70 

619. 

SPRING DOO 

BOSANSKA KRUPA 

511.SBBR.BB 

194-003-47179001-13 

620. 

STAKLAR SZR 

BIHAĆ 

FERHAT PAŠE SOKOLOVIĆA 3 

194-003-41024001-93 

621. 

STARI GRAD BIFFE UR 

BIHAĆ 

BIHAĆKIH BRANILACA BB 

194-103-06869001-63 

622. 

ŠAD-KOMERC DOO 

BIHAĆ 

GORNJI SASTAVCI 1 

194-103-05675001-47 

623. 

ŠAHINOVIĆ-TOURS DOO 

BUŽIM 

ŠEHIDSKA26 

194-003-34920001-45 

624. 

ŠNJACO FAST-FOOD UR VL. SIJAMHODŽIĆ V. 

BIHAĆ 

DŽANIĆA MAHALA 

194-103-19102001-43 

625. 

TAJM DOO 

BIHAĆ 

VIKTORA BUBNJA 48 

194-003-48003001-58 

626. 

TOČEV DOO 

BIHAĆ 

CERAVAČKA BRDA 

194-103-15791001-49 

627. 

TOPLICE BIFFE UR 

BIHAĆ 

VRSTA BB 

194-003-46023001-69 

628. 

TS DOO 

CAZIN 

GNJILAVAC 160 

194-003-33708011-67 

629. 

UNA PRŽIONICA KAFE SZR 

BIHAĆ 

HASAN PAŠE PREDOJEVIĆA 43 

194-103-08181001-32 

630. 

UNA-BUS DOO 

BIHAĆ 

DŽEMALA BIJEDIĆA 10 

194-003-34862012-91 

631. 

UNAROT DOO 

BIHAĆ 

VELIKI LUG BB 

194-003-44705001-58 

632. 

WXG DOO 

BIHAĆ 

BIHAĆKIH BRANILACA 

194-003-47112001-29 

633. 

XHONATTAN DOO 

BIHAĆ 

LIPA BB 

194-103-08909001-84 

634. 

ANIMA DOO 

TUZLA 

KLOSTERSKA 14 

194-004-48464001-35 

635. 

AF-KOMERC DOO 

KLADANJ 

AVDAGE HASIĆA BB 

194-004-35388001-71 

636. 

ALFAS DOO 

TUZLA . 

RUDARSKA 57 

194-004-16529011-45 

637. 

AMRA TR VL.JAGANJAC MERSIJA 

TUZLA 

VUKOVARSKA 14 

194-004-49512001-96 

638. 

ANISTEXTNM 

LUKAVAC 

TRG BREMENA 

194-004-53522001-36 

639. 

ART COMPANI DOO 

BIJELJINA 

KNEZA MILOŠA 19 

194-104-07864001-92 

640. 

AUTOMEHANIČAR KASUMOVIĆ HASAN 

BANOVIĆI 

BANOVIĆI SELO BB 

194-004-34761001-47 

641. 

AOUA-TERRA DOO 

TUZLA 

PETRA KOČIĆA 10, TUZLA 

194-104-15529001-09 

642. 

AMARA TRADE DOO 

TUZLA 

PAR SELO 

194-104-27359001-78 

643. 

BAGER PROMET DOO 

TUZLA 

PEJE MARKOVIĆA 234 

194 004 47961001 06 

644. 

BARM PIVNICA 

TUZLA 

TITOVA 129 

194-104-06207001-36 

645. 

BEDEM-HNE DOO 

ŽIVINICE 

NASELJE SJEVER BB 

194-004-06249021-29 

646. 

BENAVI DOO 

TUZLA 

GRADSKA 17 

194-004-45239001-61 

647. 

BEROX DOO 

TUZLA 

Đ.Đ UROVIĆA 14 

194-004-44109001-08 

648. 

BEŠIĆ PEKARA 

TUZLA 

VRAPČE 1, TUZLA 

194-104-16414001-93 

649. 

BOSNA ENKO DOO 

ŽIVINICE 

XVI ULICA BB 

194-004-56053001-02 

650. 

COMPANY RITAM DOO 

TUZLA 

MAHMUTA BUŠATLIJE 7/39 

194-004-45023001-04 

651. 

CHROMOPLAST ZANATSKA ZADRUGA 

GRAČANICA 

BRANILACA GRADA BB 

194-104-09934001-32 

652. 

DAKAR-TRANS DJL 

SREBRENIK 

DUBOKI POTOK 55 

194 004 28359001 47 

653. 

DELKOM DOO 

TUZLA 

FRANJE MARKOVIĆA 

194-004-45304001-31 

654. 

DIFI DOO 

DOBOJ 

STANIć RIJEKA 

194 004 17089001 18 

655. 

DINO AUTOSERVIS 

TUZLA 

NARODNOG FRONTA 75 

194-004-47276001-61 

656. 

DINO TR PAŠALIĆ ALISA 

TUZLA 

TITOVA BB 

194-004-44042001-24 

657. 

DOBOJ 109 DOO 

DOBOJ ISTOK 

KLOKOTNICA 

194-004-55576001-58 

658. 

DS-USA DOO 

TUZLA 

TURALIBEGOVA 36 

194 104 06429001 38 

659. 

DINA DOO 

TUZLA 

V. LUKIĆA 225 

194-104-14589001-25 

660. 

DUVAR COLOR MOLERSKO FARBARSKA 

TUZLA 

NERETVANSKA 2 

194-004-44133001-79 

661. 

DŽEKO KOMERC DOO 

SREBRENIK 

XVI MUSLIMANSKE BRIGADE 166 

194-004-33789011-03 

662. 

DŽANA STR 

TEŠANJ 

TREPĆE BB, TEšANJ 

194-104-16380001-49 

663. 

EDINS-PROM DOO 

BRČKO 

Z. PAJIĆA 99 

194-104-07102001-93 

664. 

ELEKTROPLAST SZR 

GRAČANICA 

PRIBAVA, GRAČANICA 

194-104-07952001-29 

665. 

EMINA STR VL.KRASNIĆ LARISA 

TUZLA 

VELJKA LUKICA BB 

194-004-30405001-13 

666. 

EDAXA DOO 

TUZLA 

F.MARKOVIĆA10 

194-116-18133011-62 

667. 

ETIX DOO 

TUZLA 

SEADBEGA KULOVIĆA 3 

194-004-45163001-14 

668. 

FA-TULUZ DOO 

TUZLA 

ALEJE BOSANSKIH
VLADARA 24 

194-004-45973001-58 

669. 

FERI UR ĆEVABDŽINICA 

TUZLA 

FRANJEVAČKA 18 

194-104-15493001-48 

670. 

FOTO EXPRESS SZR 

TUZLA 

VI BOSANSKE BRIGADE 

194-004-39976001-80 

671. 

FRIZ. SALON KAZAZOVIĆ ŠAMIJA 

TUZLA 

TUŠANJ 137 

194-004-46997001-48 

672. 

GAMADEUS DOO 

KALESIJA 

OSLOBODILACA 21 

194-104-22115001-36 

673. 

GEPARD 21 DOO 

TUZLA 

B.ODREDA DO 2 

194-104-09789001-84 

674. 

GENZ DOO 

ŽIVINICE 

MAGISTRALNI PUT 68 

194-004-43895001-62 

675. 

GOLETIĆ DOO 

ŽIVINICE 

ĐURĐEVIK BB 

194-004-34639011-36 

676. 

GO-VVEST TR 

TUZLA 

SAFVET-BEGA BAŠAGIĆA 

194-104-09449001-32 

677. 

HADŽI-TRADE DOO 

TUZLA 

RUDARSKA 400 

194-004-45429001-33 

678. 

HARI-5 DOO 

ŽIVINICE 

DUBRAVE GORNJE 

194-004-52110001-46 

679. 

HUSO DOO 

DOBOJ ISTOK 

BRIJESNICA VELIKA 

194-004-47573001-06 

680. 

HAZARD DOO 

SREBRENIK 

HAZIMA VIKALA BB 

194-004-32906001-60 

681. 

ILIĆ DOO 

MODRIČA 

SVETOSAVSKA BB 

194-104-04020001-53 

682. 

INSTALATER SZR 

LUKAVAC 

TRG BREMENA 

194-004-35032011-71 

683. 

JAVNI PREVOZ STVARI JOKIĆ ZORAN 

TUZLA 

BRGULE 1 

194-104-06043001-52 

684. 

IG MARIĆ DOO 

DERVENTA 

OSINJE BB 

194-104-05188021-21 

685. 

JEKI DOO 

BIJELJINA 

STEFANA DEČANSKOG BB 

194-104-07814001-33 

686. 

J-H- COMPANY DOO 

TUZLA 

IVE ANDRIĆA 59 

194-104-06404001-57 

687. 

JU OSNOVNA šKOLA GRIVICE 

BANOVIćI 

GRIVICE 

194-104-04073011-06 

688. 

KA-EM COMPANY DOO 

TUZLA 

KAZAN MAHALA 18 

194-004-44232001-93 

689. 

KAMING DOO 

TUZLA 

STUPINE B 4/6 

194-104-06276001-34 

690. 

KARITEX DOO 

LUKAVAC 

GNOJNICA 510 

194-104-07000001-58 

691. 

KIKI STR 

TUZLA 

ALEJA BOS. VLADARA 49 

194-004-44760001-06 

692. 

KLEJ DOO 

TUZLA 

I.KAPETANOVIĆA 

194-004-43267001-31 

693. 

KONZUMPROMET DOO 

TUZLA 

M.BUŠATLIJE 25 

194-104-18835001-65 

694. 

KOŽATEX DOO 

TUZLA 

VELJKA LUKICA BB 

194-004-47953001-47 

695. 

KOMPROMIS DOO 

ŽIVINICE 

MALINE BB.ŽIVINICE 

194-104-13234001-46 

696. 

LEJLA TR 

ŽIVINICE 

PRILUK 

194-004-42947001-22 

697. 

LEJLA TR PEKARIĆ VESNA 

TUZLA 

4. JULA BR. 55, TUZLA 

194-104-11974001-53 

698. 

LIPA DJL 

GRAčANICA 

STJEPAN POLJE 

194-004-55998001-05 

699. 

LUKANOVIĆ GORAN AUTOPREVOZNIK 

LUKAVAC 

DONJI BISTARAC 

194-004-52698001-88 

700. 

LU-PROM DOO 

ŽIVINICE 

NASELJE GORNJE ŽIVINICE 

194-104-05495001-96 

701. 

LORD TR 

BANOVIĆI 

B. BANOVIĆA 78 

194-104-14607001-54 

702. 

LUZERN DOO 

TUZLA 

ARMIJE BIH 136 

194-004-44976001-63 

703. 

M.E. DOO 

ŽIVINICE 

PRVA ULICA 72.TUZLA 

194-004-54504001-23 

704. 

MAČ DOO 

TUZLA 

PERE KOSORIĆA 14 

194-004-47789001-63 

705. 

MUBBA DOO 

TUZLA 

MARINA GLAVA 66 

194-104-06777001-49 

706. 

MALAHIT DOO 

TUZLA 

PLANE BB 

194-004-43044001-22 

707. 

MA-ŠEHIĆ DAR DOO 

ŽIVINICE 

PRVA ULICA BB 

194-104-15319001-91 

708. 

MATHERM INTERNATIONAL DOO 

TUZLA 

FADILA JAHIĆA ŠPANCA 64 

194-004-15331001-31 

709. 

MENPROM DOO 

TUZLA 

ALEJA BOS. VLADARA 31 

194-004-28193011-19 

710. 

MIM DOO 

KLADANJ 

16. MUSLIMANSKE BRIGADE 21 

194-004-17642001-49 

711. 

MONOPUR DOO 

TUZLA 

SIMIN HAN BB 

194-004-28243001-11 

712. 

MINOR DOO 

MODRIČA 

VIDOVDANSKA 66, MODRIČA 

194-104-05354001-79 

713. 

NEDMANS DOO 

TUZLA 

SIMIN HAN 11 

194-004-43275001-87 

714. 

OKIPOL DOO 

GRAČANICA 

STJEPAN POLJE BB, GRAČANICA 

194-104-07988001-87 

715. 

OMNICOM DOO 

GRAČANICA 

PATRIOTSKE LIGE 37 

194-004-13047011-18 

716. 

PROFESIONAL DOO 

TUZLA 

ALEKSE ŠANTIĆA 9 

194-004-44455001-05 

717. 

PICCOLLO MONDO CAFFE SLAS. 

TUZLA 

TRŽNI CENTAR SJENJAK BB 

194-104-12312001-91 

718. 

RH-SALONI DOO 

ŽIVINICE 

DRUGA KRAJIŠKA BB 

194-004-41923001-32 

719. 

RUŽA STR 

TUZLA 

KRSTE BJELETIĆA 27 

194-004-36279001-03 

720. 

SLATKA JAGODA DOO 

ŽIVINICE 

OSLOBOĐENJA BB 

194-104-12093001-13 

721. 

SALI STR 

TUZLA 

K. BJELETIĆA 66 

194-004-44752001-47 

722. 

SATELIT INTERNATIONAL DOO 

BRČKO 

JOVANA DUČIĆA 34 

194-104-06282001-76 

723. 

SELAVI DOO 

LUKAVAC 

R. PERIĆA BB 

194-104-04659021-04 

724. 

SEMI DJL 

TUZLA 

GRABOVICA 1 

194-004-47755001-19 

725. 

SIGNAL PARTNER DOO 

TUZLA 

MITRA TRIFUNOVIĆA 2 

194-004-51765001-56 

726. 

STARA ČARŠIJA STR 

TUZLA 

17. SEPTEMBRA 36 

194 004 45718001 19 

727. 

SEAT-INTERNATIONAL DOO 

TUZLA 

TUŠANJ 44 

194-104-23030001-39 

728. 

ŠAMP TRADE DOO 

BRČKO 

ALEKSE ŠANTIĆA 9 

194-104-06466001-06 

729. 

TGM BABIĆ DOO 

GRAČANICA 

KLOKOTNICA BB 

194-004-44745001-95 

730. 

TURKEŠ-KOMERC DOO 

TUZLA 

HASANA KIKIćA BB 

194 004 43440001 78 

731. 

VIS LEGIS DOO 

TUZLA 

KULINA BANA 8 

194-104-05958001-39 

732. 

TUZLANSKI MOST OMLAD.ZADRUGA 

TUZLA 

NIKOLE TESLE 9 

194-004-44257001-74 

733. 

VAHAS DJL 

ŽIVINICE 

MARŠALA TITA BB 

194-004-23855001-44 

734. 

VBV BROD DOO 

B.BROD 

KRALJA PETRA I OSLOB.28 

194-104-23025001-04 

735. 

VITAMINKA STR 

TUZLA 

ARMIJE BIH DO 20.TUZLA 

194-004-41311001-16 

736. 

VROGA DOO 

TUZLA 

GOSTE LAZAREVIĆA 42 

194-104-06415001-37 

737. 

VRGA DOO 

SREBRENIK 

M. TITA BB 

194-104-05547011-42 

738. 

YENI HAYAT DOO 

TUZLA 

BOSANSKIH VLADARA 

194-004-48639001-96 

739. 

ZLAJA TR VL. MRKONJIĆ SAFET 

TUZLA 

R. DUGONJIĆA 38 

194-004-44059001-46 

740. 

ŽARDI GRAD 

TUZLA 

VLADIMIRA NAZORA 14 

194-004-52078001-16 

741. 

AUTOPREVOZ PUTNIČKI SAOBRAĆAJ DOO 

MOSTAR 

STJEPANA RADIĆA 39 

194-105-14733001-14 

742. 

AD COMPANY DOO 

MOSTAR 

MLADENA BALORDE 48 

194 105 12633001 58 

743. 

ADO SZR 

MOSTAR 

BLAGAJ BB 

194-005-05305001-28 

744. 

AG-JOZIĆ DOO 

MOSTAR 

RODOČ 24 

194 105 04127001 74 

745. 

AGROGOSTUŠA DOO 

ŠIROKI BRIJEG 

TRN BB 

194 105 08820001 42 

746. 

ALKESIĆ COMMERCE DOO 

BILEĆA 

OBILIĆEV VIJENAC 10 

194-105-03491001-84 

747. 

ANDRIĆ DOO 

POSUŠJE 

RAKITNO 

194 105 02684001 61 

748. 

ANTE - COMPANY DOO 

PROZOR 

SINJSKA 

194 105 09489001 69 

749. 

ASPID DOO 

MOSTAR 

SPLITSKA 

194 105 01631021 02 

750. 

AUTO SERVISNI CENTAR FORMULA RS SOR 

MOSTAR 

RUDE HROZNIČEKA 56 

194105-26821001-80 

751. 

BARON DOO 

MOSTAR 

BEHLILOVIĆA2 

194 005 12079001 13 

752. 

BATAN IMB DOO 

MOSTAR 

JASENICA BB 

194 105 05096001 67 

753. 

BAZAR SZR 

MOSTAR 

BRAĆE BRKIĆA14 

194-105-00491021-73 

754. 

BERINA DOO 

MOSTAR 

BIŠĆE POLJE 

194 005 13879001 03 

755. 

BILD EN EXP.-IMP. DOO 

MOSTAR 

BIŠĆE POLJE BB 

194 005 14679001 74 

756. 

BLEKO COMERC DOO 

DOBRIČ 

ŠIROKI BRIJEG 

194 105 11448001 08 

757. 

BOROVAC COMMERCE DOO 

MOSTAR 

M. TITA BR 90 

194 005 06311001 86 

758. 

BOUTIO.UE SERGIO 

MOSTAR 

TRG MUSALA BB 

194 105 26027001 17 

759. 

BREGAVA TRANS DOO 

MOSTAR 

BIŠĆE POLJE 

194 105 11769001 24 

760. 

BUNUR 

MOSTAR 

KRESINA BR. 2 

194 105 02163001 03 

761. 

CHARLI TR 

MOSTAR 

M. TITA 

194 105 02092001 88 

762. 

COL DOO 

STOLAC 

K. TOMISLAVA BB 

194 105 03780001 70 

763. 

COLDING 2000 DOO 

MOSTAR 

FRAF. MILIČEVIĆA23 

194 105 09769001 89 

764. 

CRISTIAN GRADNJA DOO 

ŠIROKI BRIJEG 

RASNO 98 

194-105-08985011-03 

765. 

ĆIRO STR 

POSUŠJE 

MELJAKUŠA BB 

194 105 02860001 32 

766. 

ĆUBIĆ DOO 

POSUŠJE 

TRG FRA RUFINA ŠILIĆA BB 

194 105 02851001 66 

767. 

DANIGO MARKET 

MOSTAR 

AKADEMIKA I ZOVKE 14 

194 005 07699011 72 

768. 

DANIJEL & MARTIN DOO 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA 15B 

194-105-17743001-35 

769. 

DARIMPEX DOO 

GRUDE 

GORICA 96 

194 105 02503001 50 

770. 

DRAGOJE DOO 

MOSTAR 

KNEZA VIŠESLAVA 77B 

194 105 02519001 70 

771. 

DRVOOPREMA DOO 

ČITLUK 

PODPOLJE BB 

194 105 11949001 23 

772. 

DTD LIVNO 

LIVNO 

BRINABB 

194 105 17776001 72 

773. 

DURAKOVIĆ DOO 

MOSTAR 

HUSNIJE REPCA 3 

194 105 20957001 29 

774. 

EKOS DOO 

MOSTAR 

16 ULICA 134 

194 005 04083001 10 

775. 

ELISTAN DOO 

MOSTAR 

STJEPANA RADIĆA 72 

194 105 18257001 44 

776. 

ELMOFRIZ DOO 

ČAPLJINA 

BRAĆE RADIĆA BB 

194-105-25603001-56 

777. 

EMINA-MOSTARKA SZR 

MOSTAR 

A. PINTULA 16 

194-105-25690001-83 

778. 

EROSTR 

MOSTAR 

VRAPČIĆI BB 

194 005 17573001 59 

779. 

EURO TRADE DOO 

MOSTAR 

BRAĆE BRKIĆA 5 

194 105 08715001 83 

780. 

EUROMEBEL DOO 

MOSTAR 

UNIVERZITETSKI CENTAR M.H. HL 

194 105 02708001 35 

781. 

G&M DOO 

MOSTAR 

M. BALORDE 48A 

194 105 02166001 24 

782. 

GOSTUŠA DOO 

ŠIROKI BRIJEG 

TRN BB 

194 105 08614001 55 

783. 

GRIKOS DOO 

MOSTAR 

STADIONSKA BB 

194 105 09911001 16 

784. 

INTERIJER MUSTAPIĆ DOO 

STOLAC 

POPLATI BB 

194 005 18803001 36 

785. 

JABUKA DOO 

NEUM 

MAGISTRALA BB 

194 105 18996001 76 

786. 

JASENICA METAL SZR 

MOSTAR 

JASENICA BB 

194 005 12756001 96 

787. 

JASO DOO 

MOSTAR 

M. BALORDE 48A 

194 005 10800001 81 

788. 

JAŠARŠPED DOO 

MOSTAR 

ZALIKBR 10/B 

194 005 10792001 25 

789. 

JOŠOTIC DOO 

Š. BRIJEG 

JAPLANIČKA 

194 105 06154001 04 

790. 

KOD RISTA SUR 

TREBINJE 

CARA LAZARA 3 

194 114 24526001 30 

791. 

KUK STR 

POSUŠJE 

ZAGREBAČKA BB 

194 105 02858001 18 

792. 

L.L. KOMISION 

NEVESINJE 

USTANIČKA BR. 13 

194 005 17649001 09 

793. 

LAKATUŠ DOO 

POSUŠJE 

SUTINA BB 

194 105 03345001 32 

794. 

M -1 COMPANY DOO 

NEVESINJE 

NEVESINJSKIH USTANIKA
BR. 15 

194 105 02556001 38 

795. 

M- COM DOO 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA 11B 

194 105 06988001 22 

796. 

MABO DOO 

MOSTAR 

KRALJA ZVONIMIRA 15B 

194 105 02192001 12 

797. 

MARGARITA DOO 

LJUBUŠKI 

VITINSKA 44 

194 105 17320001 81 

798. 

MEKI SZR 

MOSTAR 

VRAPČIĆI BB 

194 005 09463001 34 

799. 

MEMO TRGOVINA 

MOSTAR 

ZALIK17 

194 105 24065001 57 

800. 

MENAGMENT GABI DOO 

RADIŠIĆI 

LJUBUŠKI 

194 105 05029001 83 

801. 

Ml LESNINA DOO 

MOSTAR 

ZAGREBAČKA 15 

194 005 13192001 44 

802. 

MILIČEVIĆ IVAN 

POSUŠJE 

VRPOLJE BB 

194 005 03417002 98 

803. 

MI-LIJANOVIĆI DOO 

ŠIROKI BRIJEG 

VISOKA GLAVICA BB 

194 105 03156001 67 

804. 

MOINT SZR 

MOSTAR 

RIFATA FRENJE BR. 3 

194 005 12442001 32 

805. 

NADIN TR 

MOSTAR 

KAZAZIĆA 2 

194 10514983001 18 

806. 

NAŠA STVAR STR 

ŠIROKI BRIJEG 

STJEPANA RADIĆA 1 

194 105 13386001 91 

807. 

NEZIROVIĆ DOO 

MOSTAR 

GNOJNICE 149 

194 005 13994001 32 

808. 

N1P CROATICA DOO 

MOSTAR 

KRALJA TVRTKA 2 

194 005 19165001 48 

809. 

ODEON 

MOSTAR 

M. TITA BR. 120 

194 105 02792001 41 

810. 

OKAN DOO 

POSUŠJE 

TRG FRA RUFINA ŠILIĆA BB 

194 105 02856001 04 

811. 

OLIMPIC DOO 

MOSTAR 

BIJELI BRIJEG III 

194 105 06314001 57 

812. 

OPERATIVA DOO 

POSUŠJE 

BARTOLA KAŠICA BB 

194 105 02865001 67 

813. 

OSA MINI MARKET 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA BB 

194 105 14707001 26 

814. 

PANDA VIDEOTEKA 

MOSTAR 

SPLITSKA BB 

194-005-13705001-46 

815. 

PELLEGRINO DOO 

MOSTAR 

FALADŽIĆA 

194 105 06019001 29 

816. 

PIL DOO 

MOSTAR 

BUNA BB 

194 105 06815001 72 

817. 

PILOTINA DOO 

GRUDE 

DRINOVCI BB 

194 105 172040014 45 

818. 

PROFI GRADNJA DOO 

MOSTAR 

ALAJBEGOVIĆA BR. 2 

194 105 02826001 85 

819. 

RDS PROM DOO 

MOSTAR 

BLAGAJ 

194 105 13450001 54 

820. 

RULLMO DOO 

MOSTAR 

BLAJBURŠKIH ŽRTAVA BB 

194 005 13432001 75 

821. 

SANA DOO 

MOSTAR 

BIŠĆE POLJE BB 

194 105 00183001 14 

822. 

SAPPIT DOO 

POSUŠJE 

G. JUKIĆI 

194 105 02172001 66 

823. 

SEGEVRK DOO 

MOSTAR 

SALAKOVAC 

194 105 26426001 94 

824. 

SH-2000 DOO 

MOSTAR 

VRAPČIĆI BB 

194-105-24596001-88 

825. 

SIDRO DOO 

NEVESINJE 

NEVESINJSKIH USTANIKA 13 

194 105 16354001 12 

826. 

SLOBODNA ZONA MOSTAR 

MOSTAR 

MALA TEPA 14 

194 005 17730001 91 

827. 

SMEM DOO 

MOSTAR 

ZALIKBR 7 

194 005 13135001 33 

828. 

STIL SZR 

MOSTAR 

BRAĆE ĆIŠIĆA 

194 005 18050001 03 

829. 

STOLICA CAFFE CLUB 

MOSTAR 

STJEPANA RADIĆA 5A 

194 105 03567001 34 

830. 

SUVENIRSKA RADNJA MOSTAR 

MOSTAR 

KUJUNDŽILUK 9 A 

194 105 19813001 72 

831. 

ŠAFAR DOO 

POSUŠJE 

POKLEČANI BB 

194 105 03343001 18 

832. 

TEA 1 SOR 

MOSTAR 

TRG IVANA KRNDELJA 1 

194 105 23436001 19 

833. 

TISAK MEDIĆ DOO 

ŠIROKI BRIJEG 

PROVO BB 

194 105 09934001 80 

834. 

TOP COM DOO 

MOSTAR 

BIJELI BRIJEG 19A 

194-105-05891001-06 

835. 

TRANSSIT DOO 

PODBOR 

PROZOR 

194 105 03087001 69 

836. 

TROPIK DOO 

ODŽAK 

TITOVA BB 

194 105 03764001 55 

837. 

TROPS DOO 

BRČKO 

BANJALUČKA BB 

194 105 03762001 41 

838. 

UNION ELEKTRO DOO 

MOSTAR 

ORTIJEŠ-POGRANIČNO NASELJE 

194 105 12889001 57 

839. 

UR PLANIKA 

GACKO 

BOGDANA ZIMOVIĆA 2 

194-105-24075001-30 

840. 

UZOR DOO 

POSUŠJE 

TRG FRA RUFINA SlLIĆA BB 

194 105 02854001 87 

841. 

VECCO TRANS 

MOSTAR 

VRAPČIĆI BB 

194 105 15623001 36 

842. 

VEIMA DOO 

MOSTAR 

UL. II RUDNIČKE BOJNE 18 

194 005 10420001 40 

843. 

VITNEL DOO 

MOSTAR 

VRAPČIĆI BB 

194 105 22750001 67 

844. 

WEST TR 

MOSTAR 

H.REPCA 7 

194 005 13366001 98 

845. 

ZARADIĆ DOO 

MOSTAR 

VIII DIKBR. 13 

194 005 18324001 70 

846. 

ZEDIGS DOO 

MOSTAR 

KNEZA DOMAGOJA 

194 105 0301100122 

847. 

ZGO DOO 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA BB 

194 005 04760001 93 

848. 

ZLATAN KLAS DOO 

MOSTAR 

POTOCI BOČINE 16C 

194-105-04105001-17 

849. 

ŽEKS ORIONT DOO 

MOSTAR 

FRANJEVAČKA 16C 

194-105-08576001-80 

850. 

ASMIR TR 

CAZIN 

ĆEHIĆI BB 

194-107-01178001-91 

851. 

LEDA DOO 

CAZIN 

GENERALA HAMDIJE OMANOVIĆA 

194-107-01182001-22 

852. 

POSLASTIČARNA BEHAR 

CAZIN 

HASANA MUJEZINOVIĆA BB 

194-107-01221001-04 

853. 

ZIJO-AB-MERC DOO 

CAZIN 

TRŽAC BB 

194-107-01015001-17 

854. 

ALAGIĆ DOO 

CAZIN 

IZETA NANIĆA 57 

194-107-01104001-58 

855. 

PH-MERC DOO 

CAZIN 

PUŠKARI BB 

194-107-01148001-75 

856. 

ZAN-NŠ UR 

CAZIN 

MALA LISA BB 

194-107-01588001-51 

857. 

AZUR TR 

CAZIN 

Z.ŽALIĆA BB 

194-107-01728001-61 

858. 

3 DŽI DOO 

CAZIN 

BEGOVE KAFANE BB 

194-107-01126001-18 

859. 

BROD DOO 

CAZIN 

GNJILAVAC BB 

194-107-01128001-32 

860. 

SZR CVJEĆARA LU 

CAZIN 

CAZINSKIH BRIGADA BB 

194-107-01811001-60 

861. 

DOO RIDŽI COMMERC 

CAZIN 

ĆORALIĆI BB 

194-107-01443001-06 

862. 

DOMOGRAD -PUŠKAR DOO 

CAZIN 

KRIVAJA BB, CAZIN 

194-107-02175001-86 

863. 

LEJLA TR 

CAZIN 

OSREDAK BB, CAZIN 

194-107-02249001-22 

864. 

M&H DOO 

CAZIN 

KLISA BB , CAZIN 

194-107-01029001-18 

865. 

BIPA DOO 

CAZIN 

MALA LISA BB, CAZIN 

194-107-01090001-57 

866. 

NT-MURIĆ DOO 

CAZIN 

TRŽAC BB, CAZIN 

194-107-01168001-21 

867. 

IKO DOO 

CAZIN 

TRŽAC BB, CAZIN 

194-107-01629001-47 

868. 

PROMET-JASMIN TRGOVAČKA RADNJA 

CAZIN 

BOLNIČKA BB, CAZIN 

194-107-03726001-79 

869. 

GALERIJA DOO 

CAZIN 

8.KRAJIŠKE BB, CAZIN 

194-107-04467001-28 

870. 

G.H.R.M. DOO 

CAZIN 

RUJNICA 

194-107-03912001-23 

871. 

MEDITERAN DOO 

CAZIN 

ĆUPRIJA BB 

194-107-01172001-49 

872. 

MAGMA DOO 

CAZIN 

LOJIĆKA BB 

194-107-03946001-64 

873. 

FORTUNA-TEHNA DOO 

CAZIN 

NURtJE POZDERCA 

194-107-01967001-85 

874. 

SUR MONZA 

POSUŠJE 

BLIDINJSKABB 

194-109-00431001-02 

875. 

JOSKOVIĆ STR 

POSUŠJE 

POKLEČANI BB 

194-109-00393001-27 

876. 

D & M STR 

POSUŠJE 

PUT ZA TOMISLAVGRAD BB 

194-109-00750001-04 

877. 

AJAX DOO 

POSUŠJE 

RASTOVAČA BB 

194-109-00076001-39 

878. 

STR NEDA 

POSUŠJE 

FRA GRGE MARTIĆA BB 

194-109-00396001-48 

879. 

EURODOM DOO 

POSUŠJE 

PUT MOSTARA BB 

194-109-00317001-77 

880. 

VZŽ DOO POSUŠJE 

POSUŠJE 

FRA GRBE MARTIĆA BB 

194-109-00066001-66 

881. 

SUMA DOO 

POSUŠJE 

MARASOV BRIG BB 

194-109-00483001-75 

882. 

SAPOLI DOO 

POSUŠJE 

BATIN KAMENICA BR.1 

194-109-00074001-25 

883. 

DIL INVEST DOO 

ŠIROKI BRIJEG 

KNEŠPOLJE BB 

194-109-00399001-69 

884. 

KETTELE IVA DOO 

POSUŠJE 

PUTZA JUKIĆEBB 

194-109-00568001-88 

885. 

SLOVO STR 

POSUŠJE 

FRA GRGE MARTIĆA BB 

194-109-00385001-68 

886. 

AUTOLIMARSKA RADNJA 

GRUDE 

VIŠNJICABB 

194-109-00656001-25 

887. 

SREBROVIĆ DOO 

POSUŠJE 

MELJAKUŠA II BB 

194-109-00161001-52 

888. 

CAFFE BAR VOLAN 

POSUŠJE 

BROĆANAC-VRANIĆ BB 

194-109-00460001-11 

889. 

DOLCE VITA SUR 

POSUŠJE 

JUKIĆA OKUČ BB 

194-109-00370001-60 

890. 

COMPANY BAŠIĆ DOO 

POSUŠJE 

VRANIĆ BB 

194-109-00993001-56 

891. 

SAMOSTALANA AUTOLIMARSKA RADNJA 

POSUŠJE 

FRA GRGE MARTIĆA BB 

194-109-00482001-68 

892. 

SALON ZA ZABAVU STRES VL. KATARINA JUH 

POSUŠJE 

FRA GRGE MARTIĆA BB 

194-109-0039700-155 

893. 

SUR STAR VL. DIJANA KOVAČ 

POSUŠJE 

JUKIĆA OKUČ BB 

194-109-00512001-84 

894. 

LIVI TRADE DOO 

POSUŠJE 

GRADAC BB 

194-109-00495001-62 

895. 

STR GALIĆ VL. ZVONKO GALIĆ 

POSUŠJE 

FRA GRGE MARTIĆA BB 

194-109-00398001-62 

896. 

DOM VINAJ DOO 

POSUŠJE 

VINJANI BB 

194-109-00767001-26 

897. 

ĆUK TRADE DOO 

POSUŠJE 

VRANIĆ BB 

194-109-00180001-88 

898. 

BELLISSIMA DOO 

POSUŠJE 

VRANIĆ BB 

194-109-02362001-36 

899. 

SZR VIĆALOVIĆ VL DRAGO REZO 

POSUŠJE 

SUTINA 

194-10-00238011-76 

900. 

LDU DOO 

POSUŠJE 

VITEZA MILE BOŠNJAKA BB 

194-109-00651001-87 

901. 

ALBIM DOO 

ŠIROKI BRIJEG 

FRA DOMINKA MANDIĆA 1 

194-109-00236001-92 

902. 

STR IVO 

POSUŠJE 

FRA GRGE MARTIĆA BB 

194-109-01407001-44 

903. 

INFO CLUB DOO 

POSUŠJE 

A.STEPINCA BB 

194-109-0020300155 

904. 

BUGATI 2 CAFFE BAR SUR 

POSUŠJE 

SJEVERNA ZAOBILAZNICA BB 

194-109-00779001-13 

905. 

CO FRANC DOO 

POSUŠJE 

POKLEČANI BB 

194-109-00570001-05 

906. 

RASICO DOO 

BUGOJNO 

GROM1LE I 

194-111-03348001-50 

907. 

TRANS PROMET DOO 

VITEZ 

ĐURE PUCARA 8 

194-111-00314001-55 

908. 

DELTA DOO 

VITEZ 

STJEPANA RADIĆA 

194-111-03188001-94 

909. 

TEKSTIL-BH STR 

NOVI TRAVNIK 

KRALJA TVRTKA 13 

194-111-04021001-08 

910. 

AJLA TR 

TRAVNIK 

STANIČNA BB 

194-111-05190001-43 

911. 

YO-VITA DOO 

BUSOVAČA 

N.Š. ZRJNJSKOG BB 

194-111-01050001-66 

912. 

ART FAST-FOOD 

TRAVNIK 

VEZIRSKA BB, TRAVNIK 

194-111-01986001-22 

913. 

"ANTONIO-AD" DOO 

TRAVNIK 

N.BILA TRAVNIK 

194-111-02842001-97 

914. 

DRVO SAN DOO 

PRUSAC D. VAKU 

PRUSAC BB 

194-111-02774001-09 

915. 

KIČIN DOO 

GORNJI VAKUF 

VOLJEVAC G. VAKUF 

194-111-03184001-66 

916. 

SIN PTTUD TRAVNIK DOO 

TRAVNIK 

BOSANSKA BB TRAVNIK 

194-111-00266001-10 

917. 

VAHA TRADE DOO 

TRAVNIK , 

POTURMAHALA TRAVNIK 

194-111-00546001-30 

918. 

SOJTARIĆ DOO 

TRAVNIK 

PAŠA MAHALA TRAVNIK 

194-111-02218001-94 

919. 

INKUBATORSKA STANICA DOO 

VITEZ 

BILA BB 

194-111-10388001-54 

920. 

IKAR DOO 

NOVI TRAVNIK 

NEVIĆ POLJE 

194-125-01327001-58 

921. 

ENTERIJER DOO 

ŽEPČE 

BEGOV HAN BB 

194-112-00648001-16 

922. 

FERO-BETON SD 

ZENICA 

LUKOVO POLJE 32 A 

194-112-01438001-17 

923. 

FANTASTI K DOO 

ZENICA 

GORAŽDANSKA BB 

194-112-00200001-81 

924. 

AUTO-SERVIS TALIĆ SZR 

ZENICA 

PEHARE 78 

194-112-10859001-04 

925. 

KAKTUS SUR 

ZENICA 

KULINABANA19 

194-112-02858001-63 

926. 

KIS COMMERCE DOO 

ZENICA 

MARJANOVIĆA PUT 58 A 

194-112-00138001-35 

927. 

AUTO TAXI VL. BAJRAMOVIĆ ADNAN 

ZENICA 

KOČEVA ZENICA 

194-112-07543001-72 

928. 

FATIH STR 

ZENICA 

M.S.SERDAREVIĆA 

194-112-01629001-93 

929. 

TEHNORAD DOO 

ZENICA 

HADŽIJE MAZIĆA PUT 

194-112-04939001-80 

930. 

AUTRA DOO 

ZENICA 

CRKVICE 

194-112-01039001-37 

931. 

IPON DOO 

ZAVIDOVIĆI 

MARŠALA TITA 

194-112-10061001-44 

932. 

TESAR SZR 

ZAVIDOVIĆI 

MEĆEVIĆI 

194-112-15794012-81 

933. 

LADY STR 

ZENICA 

M.S.SERDAREVIĆA 

194-112-08620001-45 

934. 

NP CAFFE BAR 

ZENICA 

M.S.SERDAREVIĆA 

194-112-10841001-72 

935. 

D&M FAST FOOD 

ZENICA 

ISLAMBEGOVIĆA PUT 

194-112-01601001-91 

936. 

NEDO STR 

ZENICA 

JALIMAMOV PUT 

194-112-07098001-61 

937. 

GALAL-COMERC DOO 

ZENICA 

KLOPAČKI PUT 

194-112-11480001-83 

938. 

LIBERO 5 SUR 

ZENICA 

PRVE ZENIČKE BRIGADE 

194-112-01289001-41 

(Bi-50-a-F/08) VAKUFSKA BANKA DD
SARAJEVO 

SPISAK KLIJENATA ČIJI JE TRANSAKCIJSKI RAČUN BLOKIRAN KOD VAKUFSKE BANKE DD SARAJEVO
NA DAN 30. 4. 2008. GODINE 

RED. BR.  


NAZIV KLIJENTA
 


SJEDIŠTE 


ADRESA
 

BROJ TRANSAKCIJSKOG RAČUNA 


15 i
 


30 i
 


90 i
 

više dana 

Filijala Sarajevo 

1. 

071 Binela Sarajevo 

Sarajevo 

Muse Ćazima Ćatića 5 

16020000008321 86 

   

2. 

22 April doo Ilidža 

Ilidža 

Mala Aleja 34 

16020055000021 64 

   

3. 

Abacus soft doo Sarajevo 

Sarajevo 

Hamdije Kreševljakovića 18 

16020000216483 86 

   

4. 

Adis prom doo Sarajevo 

Sarajevo 

Rakovica 45 

16020000008746 72 

   

5. 

Admir str vl.Dervišević A. 

Ilijaš 

Bosanski put bb 

16020000000936 28 

   

6. 

Adna str vl.Agović A. Ilijaš 

Ilijaš 

Omladinska 21 

16020000001105 06 

   

7. 

Adna str vl.Grebović N. 

Sarajevo 

Grbavička br. 2 

16020000008299 55 

   

8. 

Adna str vl.Karić A. 

Konjic 

Sunji 8 

16020000009511 08 

   

9. 

Afrodita szr vl.Šehić Z. 

Ilijaš 

Bosanski put bb 

16020000008080 33 

  

 

10. 

Agroplod doo Sarajevo 

Sarajevo 

Igmanska 2 

16020000004580 57 

   

11. 

Aida str vl. Ramić N. 

Sarajevo 

Barica 79 

16020000010606 21 

   

12. 

Ajla fast food vl.Podrug A. 

Sarajevo 

Aleja lipa bb 

16020000223768 56 

   

13. 

Aktros sur vl. Fazlić Amel 

Ilijaš 

Lješevo bb 

16020000009940 70 

   

14. 

Aldi Elite doo Sarajevo 

Sarajevo 

Derviša Numića br. 35 

16020000009880 65 

   

15. 

Alhos dd Sarajevo 

Sarajevo 

Tesanjska br.24-a 

16020000008118 16 

   

16. 

Alija str vl.Halvadžija A. 

Sarajevo 

Urijan Dedina 6 

16020000004494 24 

   

17. 

Alma str vl.Durić B. 

Sarajevo 

Antuna Branka Šimića 10 

16020000220856 62 

   

18. 

Alplast PVHS doo Ilijaš 

Ilijaš 

Bosanski put 134 

16020000009833 12 

   

19. 

AM str vl.Frljak M. 

Breza 

Branilaca grada bb 

16020000007927 07 

   

20. 

Ambiente sur vl.Bosnić Igor 

Sarajevo 

Husrefa Redžića 20 

16020000221197 09 

   

21. 

AMH studio 9 Sarajevo 

Sarajevo 

Braće Begića 32 

16020055000127 37 

   

22. 

Amor caffe bar sur 

Sarajevo 

Grbavička zanatski centar 

16020000009522 72 

   

23. 

Amsterdam sur vl.Zeba E. 

Sarajevo 

Zagrebačka 30 

16020000007962 96 

   

24. 

Amtech doo Sarajevo 

Sarajevo 

Vratnik Mejdan 35 

16020055000064 32 

   

25. 

Andrea doo Sarajevo 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020000005697 04 

   

26. 

Antony Company doo Sarajevo 

Sarajevo 

Stupska bb 

16020000228037 53 

   

27. 

Apoteka Ida pharm Sarajevo 

Sarajevo 

I.Mujezinovića 28 

16020065000479 14 

   

28. 

Arka-BE restoran vl.Pilica B. 

Sarajevo 

Mis Irbina 1 

16020000220390 05 

   

29. 

Arko str vl.Imamović A. 

Ilidža 

Trg Oteškog bata. br.25 

16020000004356 50 

   

30. 

Arpaho doo Ilijaš 

Ilijaš 

Lješevo bb 

16020000003782 26 

   

31. 

AS str, vl. Gljiva Sedina 

Ilijaš 

Bosanski put 2 

16020000228290 70 

   

32. 

Asteriks i Obeliks sur vl.Pinjo N. 

Sarajevo 

Trg Heroja br.8 

16020000007852 38 

   

33. 

Autoprevoznik Hasanović Džibo 

Ilijaš 

Donja Karaula bb 

16020000001037 16 

   

34. 

Autpraonica Sam vl. Kovač S. 

Breza 

Vrbovik bb 

16020000223606 57 

   

35. 

Badem str 

Sarajevo 

Hiseta bb 

16020065000474 29 

   

36. 

Balada commerce doo Sarajevo 

Sarajevo 

Olovska 48 

16020000005017 07 

   

37. 

Beili doo Sarajevo 

Sarajevo 

Hekim Oglu Alipaša 2 

16020055000561 93 

   

38. 

Benki doo Hadžići 

Hadžići 

Hadželi 5 

16020000216294 71 

 

  

39. 

Beno str Sarajevo 

Sarajevo 

Envera Šehovića bb 

16020000008923 26 

   

40. 

Berinex doo Sarajevo 

Sarajevo 

Butmirska 1 

16020000223433 91 

   

41. 

Bife Sarajevo vl.Mehmedić O. 

Sarajevo 

Titova 38 

16020065000211 42 

   

42. 

Bingo sur fast food vl.Redžo A. 

Ilijaš 

Moševačka bb 

16020000223185 59 

   

43. 

Biorograf szr vl.Mustafić R. 

Sarajevo 

Porodice Ribara 79 

16020065000426 76 

   

44. 

Biro Balta, fast-food 

Breza 

Bosanska br.37 

16020000007862 08 

   

45. 

Bistro Barsa sur vl. Hamidović I. 

Sarajevo 

Trg heroja 40 

16020000007804 85 

   

46. 

Bosna buregdžinica sur Ilijaš 

Ilijaš 

Moševačka 40 

16020000007804 85 

   

47. 

Bosoil doo Sarajevo 

Sarajevo 

Kolodvorska 11a 

16020000228063 72 

   

48. 

Braća Kajdomčaj pekara sztr 

Sarajevo 

Bulevar Branilaca Dobrinje 

16020000010697 39 

   

49. 

Bugi str vl.Drapić A. 

Sarajevo 

Kamenica 55 

16020000009404 38 

   

50. 

Buregdžinica Zec vl.Zec S. 

Sarajevo 

Mis Irbina br.6 

16020000004943 35 

   

51. 

Caffe Dea sur Sarajevo 

Sarajevo 

Derviša Numića 1a 

16020000008262 69 

   

52. 

Caffe X disco bar vl.Mulić A. 

Sarajevo 

Kranjčevićeva 1 

16020000009541 15 

   

53. 

Čardak sur.vl.Hadžimusić H. 

Sarajevo 

Safet-bega Bašagića 4 

16020000008072 57 

   

54. 

Ćate d.o.o. Hadžići 

Hadžići 

Binježevo broj 102a 

16200000001011 67 

 

 

55. 

Charme frizerski salon 

Sarajevo 

Bolnica 20 

16020065000439 37 

   

56. 

Ciciban kinderton doo Sarajevo 

Sarajevo 

Hasana Brkića 14 

16020055000291 30 

   

57. 

Ciglane szpr vl.Morina Š. 

Sarajevo 

Odobašina 57 

16020000007643 83 

   

58. 

Ćiro sur buffet vl.Avdagić Z. 

Sarajevo 

Put života 2 

16020000010976 75 

   

59. 

ČišaShop doo Ilidža 

Ilidža 

Gliše Jankovića 7 

16020000009334 54 

   

60. 

City look sur vl. Aganović H. 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020000229762 19 

   

61. 

Coba doo Hadžići 

Hadžići 

Dragana Kulidžana 4 

16020000216323 81 

   

62. 

Čolaktex doo Sarajevo 

Ilidža 

Hrasnička cesta bb 

16020000004555 35 

   

63. 

College caffe bar vl.Ušanović A. 

Sarajevo 

Zagrebačka 4B 

16020000008720 53 

   

64. 

Continent doo 

Sarajevo 

Mustafe Behmena 61 

16020000008496 40 

   

65. 

Dada str vl.Mihajlović N. 

Sarajevo 

Zmaja od Bosne bb 

16020000007870 81 

   

66. 

Dado str vl.Bašinac Adnan 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020000008394 61 

   

67. 

Dado sztr vl.Avdić N. 

Sarajevo 

A.B.Šimića 9 

16020000004842 47 

   

68. 

Dama str vl. Duranović O. 

Ilijaš 

126. brigade 9 

16020000003058 64 

   

69. 

Darden sur vl.Mijatović S. 

Ilijaš 

126. brigade 47 

16020000001022 61 

   

70. 

Delikates 88 str 

Sarajevo 

Ložionička bb 

16020055000575 07 

   

71. 

Delikates-Amna str 

Sarajevo 

Jelića 3 

16020000216501 32 

   

72. 

Derbi Caffe bar vl. Efendić 

Sarajevo 

K.Kapetanovića bb 

16020000000705 40 

   

73. 

Digitron inter doo Sarajevo 

Sarajevo 

Derviša Numića 18a 

16020000005731 96 

   

74. 

Dinis str vl. Drugovac N. 

Vogošća 

Omladinska br.20 

16020000008034 70 

   

75. 

Djurić company doo Ilidža 

Ilidža 

Stupska bb 

16020000224745 35 

   

76. 

Dom Faletići sur 

Sarajevo 

Faletići bb 

16020000009342 30 

   

77. 

Domić d.o.o. Sarajevo 

Sarajevo 

Vratnik Mejdan 58 

16020000000387 26 

 

 

78. 

Dondolo doo Sarajevo 

Sarajevo 

Valtera Perića 3 

16020000008943 63 

   

79. 

Dragstor str 

Ilijaš 

Lješevo bb 

16200000008351 66 

   

80. 

Drink gold doo Sarajevo 

Sarajevo 

Trg Barcelone 1 

16020000225834 66 

   

81. 

Drvna galanterija Ilijaš 

Sarajevo 

Bosanski put 103 

16020000007908 64 

   

82. 

DS International Cazin 

Cazin 

Hasana Mujezinovića bb 

16020000004320 61 

   

83. 

Dućan str vl.Avdibegović Z. 

Ilijaš 

126 brigade 68 

16020000003143 03 

   

84. 

Duga szr vl.Čutura M. 

Sarajevo 

Bosanska 65 

16020000008008 55 

   

85. 

Duorex doo Sarajevo 

Ilidža 

Halid-bega Hrasnice 84 

16020000009712 84 

   

86. 

E & E str 

Ilijaš 

Ilijaških zlatnih ljiljana 2 

16020000001040 07 

   

87. 

Eli str vl.Ramić S. 

Sarajevo 

Asima Ferhatovića 52 

16020000007906 70 

   

88. 

Emina szr vl.Nefić Mugdim 

Breza 

Mahala sokak II br.10 

16020000010411 24 

   

89. 

Emir str vl.Smailbegović E. 

Breza 

Smailbegovići bb 

16020000007799 03 

   

90. 

Energoinvest-Livnica Sarajevo 

Sarajevo 

Džemala Bijedića 162 

16020055000376 43 

   

91. 

Energoinvest-Maziva doo Sarajevo 

Sarajevo 

Banjalučka 12C 

16020000008616 74 

   

92. 

Euro invest doo 

Sarajevo 

Trg Heroja 32 

16020000001252 50 

   

93. 

Euroljiljan doo Sarajevo 

Sarajevo 

M.Tita 52 

16020000003441 79 

   

94. 

FAH djl Sarajevo 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020055000197 21 

   

95. 

Famix trade doo Sarajevo 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020000007827 16 

   

96. 

Feroelektro dd Sarajevo 

Sarajevo 

M.Tita 28 

16020000006812 54 

   

97. 

Fontana sur vl.Goralija K 

Ilijaš 

Hašima Spahića bb 

16020000004499 09 

  

 

98. 

Fortuna maxi str 

Sarajevo 

Bistrik 30 

16020000004885 15 

   

99. 

Foto Jusuf szfr Sarajevo 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020065000314 24 

   

100. 

Fritz szr vl.Kahvić S.Ilijaš 

Ilijaš 

Lješevo bb 

16020000008178 30 

   

101. 

Frljak str vl.Frljak Hamdo 

Breza 

Gornja Breza bb 

16020000009061 97 

   

102. 

Funkcija dizain atelje 

Sarajevo 

Tahčića sokak 2 

16020065000616 88 

   

103. 

Futura doo Sarajevo 

Sarajevo 

Dajanli Ibrahimbega 8 

16020000008635 17 

   

104. 

Galant doo Sarajevo 

Sarajevo 

Fetaha Bećirbegovića 23a 

16020055000035 22 

   

105. 

Generalalarm d.o.o. Sarajevo 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020000224789 97 

   

106. 

Germax str vl.Delahmet I. 

Sarajevo 

Braće Begića 90 

16020000220984 66 

   

107. 

Globus Travel services doo 

Sarajevo 

Dolina 2, Sarajevo 

16020000005593 20 

   

108. 

Gostiona EM sur vl.Mašić E. 

Ilijaš 

Bosanski put 226 

16020000004570 87 

   

109. 

Gradac str vl.Hodžić M. 

Ilijaš 

Hašima Spahića bb 

16020000003784 20 

   

110. 

Granit szpr vl.Cenaj L. 

Sarajevo 

H.Polovine 24 

16020000007740 83 

   

111. 

Gril Misoča fast food 

Ilijaš 

Hašima Spahića 11 

16020000008384 91 

   

112. 

Grljevac doo Sarajevo 

Sarajevo 

Džemala Bijedića 21/3 

16020055000306 82 

   

113. 

Haber-prom str vl.Hadrović S. 

Sarajevo 

Zvornicka bb 

16020000007873 72 

   

114. 

Haris str vl.Šabanić A. 

Sarajevo 

Jusufa Juke Gojaka 16 

16020000220520 03 

   

115. 

Helda str Vogošća 

Vogošća 

Blagovac 29 

16020000010475 26 

   

116. 

Hizna produkt doo Kladanj 

Kladanj 

Proleterske brigade br.5 

16020000008636 14 

   

117. 

Hjuz sur Sarajevo 

Sarajevo 

Hameda Buljubašića 40 

16020000008030 86 

   

118. 

Hum d.d. Sarajevo 

Sarajevo 

Tešanjska 72 

16020000004534 98 

   

119. 

Import golding doo Sarajevo 

Sarajevo 

Kemala Kapetanovića bb 

16020000217046 46 

   

120. 

Ind doo Sarajevo 

Sarajevo 

Safeta Hadžića 30 

16020000001146 77 

   

121. 

Industrijapromet doo Sarajevo 

Sarajevo 

Azize Šaćirbegović 16 

16020000007963 93 

   

122. 

Inel inžinjering doo Sarajevo 

Sarajevo 

Nerkeza Smailagića 6 

16020000008857 30 

   

123. 

Integra inžinjering d.d. Tuzla 

Tuzla 

Goste Lazarevića 190 

16020000009359 76 

   

124. 

Interglass doo Sarajevo 

Sarajevo 

Hadzisulejmanova 29 

16020000005636 90 

   

125. 

Interneon dd Sarajevo 

Sarajevo 

Jezero br.8 

16020000003811 30 

   

126. 

Interpekas Sarajevo 

Sarajevo 

D.Numica 18 A 

16020000005610 44 

   

127. 

Interweld BH doo Sarajevo 

Sarajevo 

Dolačka 71 

16020055000138 04 

   

128. 

IPC Hilal Kiseljak pos.Sarajevo 

Sarajevo 

Marka Marulića 4 

16020000007760 23 

   

129. 

IPC Hilal Sarajevo 

Sarajevo 

Marka Marulića br.4 

16020000010690 60 

   

130. 

Ismet szpr vl.Hodaj G. 

Sarajevo 

Bjelave 131 

16020000004337 10 

   

131. 

Izlet str vl.Cigura K. 

Breza 

Slivno 

16020000007181 14 

   

132. 

Jasmin sur vl.Hasanić M. 

Ilijaš 

Bosanski put 117 

16020000000964 41 

   

133. 

Jasmina str vl. Smailbegović 

Breza 

Bos. namjesnika 35 

16020000007806 79 

   

134. 

Jelkomerc d.o.o. Sarajevo 

Sarajevo 

Džamijska 4/P 

16020000009853 49 

 

 

135. 

Journalist doo Sarajevo 

Sarajevo 

Pruščakova br.8 

16020000007789 33 

   

136. 

Jutarnje novine doo 

Sarajevo 

Niže Banje 1 

16020000000680 20 

   

137. 

Kafe S vl.Alibašić N. 

Sarajevo 

Puščakova br.5 

16020000004731 89 

   

138. 

Kappa caffe slastičarna sur 

Sarajevo 

Mustafe Pintola 25 

16020000010831 25 

 

  

139. 

Karameho doo Sarajevo 

Sarajevo 

Kupreška 9 

16020000004085 87 

   

140. 

Keba szr Ilijaš 

Ilijaš 

Bosanski put bb 

16020000010630 46 

   

141. 

Kidfashion doo Sarajevo 

Sarajevo 

Hasana Brkića 14 

16020000221180 60 

   

142. 

Kivi Uno mini shop Ilijaš 

Ilijaš 

126 brigade - Ilijaš 

16020000004182 87 

   

143. 

Kod Seje str vl.Fidani I. 

Sarajevo 

Koturova 2 

16020000007667 11 

   

144. 

Koimpex djl Sarajevo 

Sarajevo 

Skadarska 33a 

16020000001352 41 

   

145. 

Kolinijal str vl.Čavrk M. 

Sarajevo 

Ragiba Džinde 98 

16020000000665 65 

   

146. 

Konoba magarac sur vl.Ljubas Ž. 

Sarajevo 

Azize Šaćirbegović 6 

16020000220000 11 

   

147. 

Korner Pab sur. Vl.Šurković Dž. 

Sarajevo 

Mis Irbina 12 

16020000220054 43 

   

148. 

Koro color doo Sarajevo 

Sarajevo 

Tesanjska 34 

16020000005601 98 

   

149. 

Kovačići pekara vl.Krasnići R. 

Sarajevo 

Zagrebačka bb 

16020000003501 93 

   

150. 

Kras dd Sarajevo 

Sarajevo 

R. Abazovića 1 

1602000000895910 

   

151. 

L&K str vl.Bezdrob N. 

Sarajevo 

Hrvatina 51 

16020000003939 40 

   

152. 

La scala sur vl.Pašić E. 

Sarajevo 

Trg Merhemića 9 

16020065000178 44 

   

153. 

Lad str vl.Ligata M. 

Sarajevo 

Muse Ćazima Ćatića 29 

16020000221042 86 

   

154. 

Laguna sur vl.Ališah H. 

Sarajevo 

Hiseta 11 

16020000004930 74 

   

155. 

Lejla str vl.Avdović R. 

Sarajevo 

Lozionicka bb 

16020000007874 69 

   

156. 

Leonardo str 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020000005128 62 

   

157. 

Liko Sas doo Sarajevo 

Ilidža 

Lužansko polje 40 

16020055000025 52 

  

 

158. 

Lina international doo Sarajevo 

Sarajevo 

Ferhadija 15 

16020000007755 38 

   

159. 

Lipa caffe pizzerija sur vl. Smailbegović 

Breza 

Bosanska 27 

16020000007807 76 

   

160. 

Livnica dd Vareš 

Vareš 

Metalska 1 

16020000230374 20 

   

161. 

M and Dikta doo Sarajevo 

Sarajevo 

Franjevačka 6E 

16020000007917 37 

   

162. 

M frizerski salon Ilijaš 

Ilijaš 

Bosanski put br.117 

16020000000958 32 

   

163. 

Madlien-tex doo Sarajevo 

Sarajevo 

Jukićeva 79 

16020000009059 06 

   

164. 

Mahmal confectionery doo 

Sarajevo 

Trg heroja 32 

16020000004175 11 

   

165. 

Majra str Ilijaš 

Ilijaš 

Bosanski put bb 

16020000004161 53 

   

166. 

Maks eksport doo Sarajevo 

Sarajevo 

Tc hecoprom bb 

16020000009489 74 

   

167. 

Medina str vl.Smailbegović M. 

Breza 

Bosanska bb 

16020000007797 09 

   

168. 

Medo-shop str vl. Aziraj E. 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020000216011 47 

 

 

169. 

Mejpa Haris doo 

Sarajevo 

Bistrik Basamaci 35 

16020000221512 34 

   

170. 

Meri fast food vl.Halimanović R 

Sarajevo 

Patriotske lige bb 

16020000007726 28 

   

171. 

Mering doo Ilidža 

Ilidža 

Butmirska 13 

16020000004655 26 

   

172. 

Metropolis Meida doo Sarajevo 

Sarajevo 

Koševo 28 

16020000007791 20 

   

173. 

Mezetton doo Sarajevo 

Sarajevo 

Nasihe Kapidžić 18 

16020000001166 17 

   

174. 

Mini market 6B Sarajevo 

Sarajevo 

Humska 1 

16020000003671 68 

   

175. 

Mini market Meli vl.Ahmetović E. 

Ilijaš 

126 brigade 11 

16020000009895 20 

   

176. 

Misir doo Olovo 

Olovo 

Olovske luke bb 

16020000219957 43 

   

177. 

Mišun szr Sarajevo 

Sarajevo 

126 Brigade 11 

16020000001099 91 

   

178. 

Mitke internetional doo Sarajevo 

Sarajevo 

Hasana Brkica 2 

16020000009544 06 

   

179. 

Mobilex doo 

Sarajevo 

Azize Šaćirbegović 12 

16020000000766 53 

   

180. 

Monting doo Sarajevo 

Sarajevo 

H.Kresevljakovica 12 

16020000004530 13 

   

181. 

MZ komerc doo Sarajevo 

Sarajevo 

Gazi Hasan Paše 45 

16020055000267 05 

   

182. 

Nerma stmr vl.Ljuca E. 

Sarajevo 

M.M.Bašeskije 68 

16020065000173 59 

   

183. 

Nermin str vl.Hajdarević D. 

Ilijaš 

Malešići bb 

16020000003841 43 

   

184. 

Nina fast food vl.Belko E. 

Ilidža 

Mala Aleja 17 

16020000009435 42 

   

185. 

NK Đerzelez Zenica sj.Sarajevo 

Sarajevo 

Saraci .77 

16020000004808 52 

   

186. 

NK Mladost Breza 

Breza 

Župča M.Selimovića bb 

16020000010596 51 

   

187. 

Nostalgija Caffe bar, vl. Alajbegović 

Sarajevo 

Muvekita br.8 

16020000008224 80 

   

188. 

Novi Grad pekara, Qollaki Hasan 

Sarajevo 

Trg solidarnosti br.33 

16020000008935 87 

   

189. 

NS str Vl. Redžić N. 

Sarajevo 

Paromlinska bb 

16020000007839 77 

   

190. 

Nuna szr Ilijaš 

Ilijaš 

126 brigade 64 

16020000008000 79 

   

191. 

Oins dd Sarajevo 

Sarajevo 

Obala Kulina Bana 4 

16020055000124 46 

   

192. 

Olimpik fudbalski klub 

Sarajevo 

Trg Solidarnosti br.17 

16020000000779 10 

   

193. 

Opća zadruga Jedinstvo 

Sarajevo 

Čekaluša 69 

16020000007633 16 

   

194. 

Optima Lubrycants doo Breza 

Ilijaš 

Hašima Spahića 23 

16020000007630 25 

   

195. 

OŠ Risala 

Sarajevo 

Kemala Kapetanovića 43 

16020000001327 19 

   

196. 

Paleti str 

Sarajevo 

Josipa Pančića 8 

16020065000100 84 

   

197. 

Palma sur vl.Smailbegović 

Breza 

Bosanska 14 

16020000007808 73 

   

198. 

Pekara Aroma vl.Gigolaj Fazli 

Sarajevo 

Zagrebačka bb 

16020000008705 98 

   

199. 

Picolo sur vl.Fidani N. 

Sarajevo 

Mis Irbina 26 

16020000009501 38 

   

200. 

Plavi krov sur vl.Gavrić Ž. 

Sarajevo 

Miroslava Krleže bb 

16020000215845 60 

   

201. 

Point sur vl.Fazlić Emir 

Ilijaš 

126. ilijaške brigade bb 

16020000217101 70 

   

202. 

Priv.apoteka Ciglane 1 

Sarajevo 

Geteova 15/4 

16020000007959 08 

   

203. 

Product beton doo 

Bugojno 

Čaušlije bb 

16020000008372 30 

   

204. 

Proelaart doo Sarajevo 

Sarajevo 

Jukićeva 78 

16020000224259 38 

   

205. 

Pub Duke sur,Ušanović Zehra 

Sarajevo 

Čekaluša br.62 

16020000010036 82 

   

206. 

Ramazzotti bife sur vl.Mujezinović E. 

Sarajevo 

Zaima Šarca 34 

16020000007868 87 

   

207. 

Rambo company doo Sarajevo 

Vogošća 

Donji Hotonj 31 

16020000010813 79 

   

208. 

Real time doo Sarajevo 

Sarajevo 

Džemala Bijedića 164 

16020000001356 29 

   

209. 

Rebeca sur vl.Hatibović S. 

Sarajevo 

Alipašina 47 

16020000007872 75 

   

210. 

Rebromont szr vl.Jusić Dž. 

Sarajevo 

M.Soukbunar 5 

16020000001014 85 

   

211. 

Renata B doo Sarajevo 

Sarajevo 

Gornjevakufska 25 

16020000009175 46 

   

212. 

Rimeka komerc doo Sarajevo 

Sarajevo 

Nusreta Šišića Dede 18 

16020000004958 87 

   

213. 

Risala doo Sarajevo 

Sarajevo 

Kemala Kapetanovića 43 

16020000007857 23 

   

214. 

RIV doo Breza 

Breza 

Bogumilska bb 

16020000009079 43 

   

215. 

RMU BREZA Breza 

Breza 

Branilaca grada bb 

16020000008968 85 

   

216. 

Role str Ilijaš 

Ilijaš 

Lješevo bb 

16020000001336 89 

   

217. 

Rudar d.d. Konjic 

Konjic 

Kolonija bb 

16020000221074 87 

   

218. 

Rudnik željezne rude dd Vareš 

Vareš 

Rudarska 1 

16020000010688 66 

   

219. 

Saiborg doo Sarajevo 

Sarajevo 

Dr.Fetaha Bećirbegovića 23 

16020000217076 53 

   

220. 

Saind doo Sarajevo 

Sarajevo 

Velika drveta 15a 

16020055000183 63 

   

221. 

Sakupljanje sekun.sirov. DD Vareš 

Vareš 

Metalska 1 

16020000230423 70 

   

222. 

Šampinjon doo Breza 

Sarajevo 

Jasike bb 

16020055000362 11 

   

223. 

Saraj polje pekara vl.Aljukić S. 

Sarajevo 

Adija Mulabegovića 77 

16020000010829 31 

   

224. 

Sarajka sur vl.Fidani S. 

Sarajevo 

Mis Irbina 26 

16020000007477 69 

   

225. 

Sarajka-pekara vl. Kajdomčaj O. 

Sarajevo 

M. Tita 20 

16020000009984 40 

   

226. 

Savez protiv alkoh. i toksimanije 

Sarajevo 

Čemaluša 1/II 

16020055000280 63 

   

227. 

SDA BiH 

Sarajevo 

Maršala Tita 9a 

16020000004572 81 

   

228. 

Sed doo Sarajevo 

Sarajevo 

Dalmatinska 3 

16020000000439 64 

   

229. 

Šeh in Petrol Sarajevo 

Sarajevo 

Mehmeda Spahe 12/II 

16020055000304 88 

   

230. 

Selimović szr vl.Selimović M. 

Breza 

Banjevac bb 

16020000007993 03 

   

231. 

Sena str 

Sarajevo 

Franca Lehara 9 

16020065000298 72 

   

232. 

Setas doo Sarajevo 

Sarajevo 

Džemala Bijedića 139 

16020055000171 02 

   

233. 

Sim-Sim sur vl.Omeragić Z. 

Sarajevo 

Vrazova 12 

16020000008980 49 

   

234. 

Šipad export-imort dd Sarajevo 

Sarajevo 

M. Tita 15 

16020000200038 48 

   

235. 

Šipad komerc-Inžinjering doo 

Sarajevo 

Trampina 12/3 

16020000010841 92 

   

236. 

Smailbegović doo Breza 

Breza 

Bosanska 53 

16020000007752 47 

   

237. 

Sport str vl. Fidani B. 

Sarajevo 

Čemaluša 6 

16020000005144 10 

   

238. 

Stel-merks Sarajevo 

Sarajevo 

Vrazova br.8 

16020000000806 30 

   

239. 

Stilles szr vl.Vasiljević E.i M 

Sarajevo 

Trg Heroja 6 

16020000007979 45 

   

240. 

Stolar Naho Ilijaš 

Ilijaš 

Željeznička bb 

16020000007907 67 

   

241. 

Šumar sur Ilijaš 

Ilijaš 

Srednje bb 

16020000001064 32 

   

242. 

Tarik str vl.Šenderović T. 

Sarajevo 

M.Tita bb 

16020000009612 93 

   

243. 

Tayra str vl.Solaković S. 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020065000667 32 

   

244. 

THD comerc doo 

Sarajevo 

Bakarevića 13 

16020000229621 54 

   

245. 

Transell doo Sarajevo 

Sarajevo 

Azize Šaćirbegović 8 

16020000004800 76 

   

246. 

Triad doo Sarajevo 

Sarajevo 

Samira Frašte 11 

16020000004767 78 

   

247. 

Tvornica čarapa Ključ dd Sarajevo 

Sarajevo 

Trampina 4 

16020002004526 57 

   

248. 

Ukus dd Tešanj-podr.Sarajevo 

Sarajevo 

Trg Heroja 16 

16020000225494 19 

   

249. 

Vagabundo sur vl.Fileković B. 

Ilijaš 

Moševačka 169 

16020000010718 73 

   

250. 

Vemelux doo Visoko 

Visoko 

Naselje Luke br,4 

16020000000397 93 

   

251. 

Vlašić Milk doo Travnik 

Travnik 

Karaula bb 

16020000216347 09 

   

252. 

Vodenica RM doo Breza 

Breza 

Bosanskih namjesnika 80 

16020000007863 05 

   

253. 

Vrbas commerce doo Sarajevo 

Sarajevo 

Azize Šaćirbegović bb 

16020000000430 91 

   

254. 

Wei Rong doo Sarajevo 

Sarajevo 

Ragiba Džinde 90 

16020065000391 84 

   

255. 

Weidi doo Sarajevo 

Sarajevo 

Ragiba Džinde 13 

16020055000561 93 

   

256. 

YE JI d.o.o. Sarajevo 

Sarajevo 

Smaje Šikala 117 

16020000010726 49 

 

 

257. 

Zebra tekstil exp.-import doo Sarajevo 

Sarajevo 

Jelića 2 

16020000005402 16 

   

258. 

Željo sur Ilijaš 

Ilijaš 

Moševačka bb 

16020000008836 93 

   

259. 

Žena 21 doo Sarajevo 

Sarajevo 

Obala Kulina Bana 24/II 

16020055000068 20 

   

260. 

Zeno-komerc doo Sarajevo 

Sarajevo 

Dr.Fetaha Bećirbegovića 23a 

16020000226173 19 

   

261. 

Zet market sztr vl.Masnopita M. 

Ilijaš 

Bosanski put br.215 

16020000004020 88 

   

262. 

Zrak dd Sarajevo 

Sarajevo 

Adema Buće br.102 

16020000004611 61 

   

Glavna Filijala Mostar i Poslovnica Konjic 

263. 

Adnan sur, Demirović Adnan 

Mostar 

Mladena Balorde 33 

16046000461396 89 

   

264. 

Ajla str,vl. Tinjka Mensud 

Konjic 

Glavatičevo bb 

16046000467787 25 

   

265. 

Ansambl igara i pjesama Camarad 

Mostar 

A.Šantića bb 

16046055000238 59 

   

266. 

Autokomerc str Konjic 

Konjic 

Kolonija bb 

16046065000329 43 

   

267. 

Autosprint str Mostar 

Mostar 

Dručevića 21 

16046065000130 58 

   

268. 

Bio pak str vl.Hadžimahović S. 

Konjic 

Trg državnosti 30 

16046065000295 48 

   

269. 

Braco Commerce doo Mostar 

Mostar 

Bjelimići 15 

16046000463809 28 

   

270. 

Color SZR vl. Kurtović 

Mostar 

Dreznica bb 

16046065000221 76 

   

271. 

Demić trade Mostar 

Mostar 

Muje Pašića 26a 

16046055000093 09 

   

272. 

Diesel doo Konjic 

Konjic 

Zanatski centar bb 

16046000464492 16 

   

273. 

Drežnica gzr, vl. Mujo Dejkić 

Mostar 

Drežnica bb 

16046065000293 54 

   

274. 

Duga doo Konjic 

Konjic 

Kolonija 8 

16046055000355 96 

   

275. 

Elektro-Univerzal Mostar 

Mostar 

M.Tita 137 

16046000464704 59 

   

276. 

Euro mebel doo Mostar 

Mostar 

Mithad Hujdur Hujka21 

16046055000262 84 

   

277. 

Euro Trade doo Mostar 

Mostar 

Braće Brkića 5 

16046055000095 03 

   

278. 

Frimont doo Mostar 

Mostar 

Put za Opine 

16046055000085 33 

   

279. 

GP Izgradnja Konjic 

Konjic 

Kolonija bb 

16046055000340 44 

   

280. 

Kontakt doo Konjic 

Konjic 

M. Tita bb 

16046000465068 34 

   

281. 

Marčinko szr vl.Marčinko K. 

Konjic 

Mostarska bb 

16046000465181 83 

   

282. 

MDT Trade doo Konjic 

Konjic 

Sarajevska 23 

16046000466453 50 

   

283. 

Mi Soko doo 

Mostar 

M.Tita 302 

16046055000083 30 

   

284. 

Mim doo Mostar 

Mostar 

Bišće polje bb 

16046055000257 02 

   

285. 

Ms Tinjak 

Mostar 

Muje Pašića 9A 

16046055000106 67 

   

286. 

Present shop str vl. Handžo A. 

Konjic 

Sarajevska 43 

16046000463454 41 

 

 

287. 

Profi gradanja Mostar 

Mostar 

Alajbegovića 3 

16046055000084 36 

   

288. 

Sefer trade doo Jablanica 

Jablanica 

Proleterskih brigada 35 

16046000467949 24 

   

289. 

Start str, vl. Kozić Šerif 

Konjic 

Stara čaršija bb 

16046065000303 24 

   

290. 

Stolački Esnafi doo Stolac 

Stolac 

Bišće polje bb 

16046055000127 04 

   

291. 

Tr Fontana Mostar 

Mostar 

M. Tita 158 

16046000463616 20 

   

292. 

Unis TDK doo Konjic 

Konjic 

Donje polje 42 

16046055000111 52 

   

293. 

Unis tvornica zakovica Konjic 

Konjic 

Buturović polje 

16046055000168 75 

   

Filijala Zenica 

294. 

Alisa str vl.Šišić M. 

Zenica 

Tetovska 387 

16042065000146 30 

   

295. 

Armin str 

Zenica 

Sarajevska 169 

16042065000098 77 

   

296. 

Bis-co doo Zenica 

Zenica 

Seliste 3 

16042055000057 55 

   

297. 

Ćiro str vl. Bećirović Selma 

Zenica 

Sejmenska 17A 

16042065000081 31 

   

298. 

Dafa str vl.Arnaut D. 

Zenica 

Željeznička bb 

16042065000121 08 

   

299. 

EE Kafe klub vl. Kadirić Mirsada 

Zenica 

Avde Smajlovića 5 

16042065000165 70 

   

300. 

Eko-stil doo Zenica 

Zenica 

Dr.Adolfa Goldbergera 6 

16042055000032 18 

   

301. 

Ekroprom doo Brčko 

Brčko 

Zaima M. 

16042055000040 91 

   

302. 

Gracia szr vl.Kaurin S. 

Zenica 

M.S.Serdarevića 19 

16042065000194 80 

   

303. 

Kabel doo Zenica 

Zenica 

Zavnobiha 35 

16042055000062 25 

   

304. 

Kafe Kiks vl.Karić N. 

Zenica 

Bistua Nuova 5A 

16042065000219 05 

   

305. 

Karming doo Zavidovići 

Zavidovići 

Mustajbašića bb 

16042055000252 37 

   

306. 

Krivaja doo Zavidovići 

Zavidovići 

Radnička bb Zavidovići 

16042055000041 88 

   

307. 

Kulmes doo Žepče 

Žepče 

Kahrimani bb 

16042055000124 33 

   

308. 

Leone doo Zenica 

Zenica 

Muftije Šemsekadića 9 

16042055000187 38 

   

309. 

Libela str vl.Vrškić A. 

Zenica 

Kulina Bana 29 

16042065000232 63 

   

310. 

Ljiljan str vl.Smaka H. 

Zenica 

Crkvice 45a 

16042065000103 62 

   

311. 

Mesnica Omerović vl.Ferid O. 

Zenica 

Obalni bulevar bb 

16042065000143 39 

   

312. 

Nerko str vl.Smriko N. 

Zenica 

Grm 44 

16042000422743 56 

   

313. 

Omeragić ćevabdžinica 

Zenica 

M.Tarabara 10 

16042065000063 85 

   

314. 

Pekara Ukus Zenica 

Zenica 

Mehmedalije Tarabara 14 

16042065000113 32 

   

315. 

Pojske str vl.Spahić D. 

Zenica 

Pojske bb 

16042065000155 03 

   

316. 

Rima-comerc doo Zenica 

Zenica 

Kanal 98 

16042055000014 72 

   

317. 

RMK- Inžinjering dd 

Zenica 

Zmaja od Bosne 1 

16042055000061 28 

   

318. 

Sad-prom doo Zenica 

Zenica 

Kanal 38 

16042055000019 57 

   

319. 

Stil str Zenica 

Zenica 

Begagića put bb 

16042065000120 11 

   

320. 

Stolarija doo Zenica 

Zenica 

Zmajevačka cesta 6 

16042055000144 70 

   

321. 

Telalović szr vl.Telelović S. 

Nemila 

Patriotske lige 46 

16042055000179 92 

   

322. 

Trend sur vl.Dedić Z. 

Zenica 

Seliste 5 

16042065000200 62 

   

323. 

Trevira str vl.Skender M. 

Zenica 

Kulina Bana 57 

16042065000055 12 

   

324. 

Vemus-Mam doo Zenica 

Zenica 

Armije BiH 31 

16042005500024 42 

   

325. 

Videoteka Cobra vl.Sačak Lj. 

Zenica 

Bistua Nuova 5a 

16042065000138 54 

   

326. 

View doo Zenica 

Zenica 

Masarikova 48 

16042055000109 78 

   

327. 

Yildiz doo Zenica 

Zenica 

Lukovo polje 32 

16042055000015 69 

   

328. 

Zizi doo Zenica 

Zenica 

Obala bulevara 30a 

1604205500020290 

   

329. 

Amer str vl. Kurtalić B. 

Zenica 

Bistua Nuova 5 

16042065000132 72 

 

 

330. 

Ušće sur vl. Bureković E. 

Zenica 

Ušće 6 

16042065000132 72 

 

 

Poslovnica Bugojno 

331. 

Ajladi CD teka Bugojno 

Bugojno 

Kovačuša II 2 

16041065000077 48 

   

332. 

Amar str vl.Heljić H. 

Bugojno 

Vrbas naselje 5c 

16042000422802 73 

   

333. 

Americano sur vl.Bilanović S. 

Bugojno 

Kopčić bb 

16042000422607 76 

   

334. 

Ašćinica sur vl.Herić M. 

Bugojno 

Sultan Ahmedova 

16041065000076 51 

   

335. 

ATP Špedicija Bugojno 

Bugojno 

Slobode bb 

16041055000002 16 

   

336. 

Bada promet doo Nova Bila 

Nova Bila 

Nova Bila 10 

16041055000120 50 

   

337. 

Bard sur vl. Huseinbegović N. 

Bugojno 

S.Ahmedova 71 

16041065000013 40 

   

338. 

Bata str vl.Čolić F. 

Bugojno 

Zlatnih ljiljana bb 

16042000423000 61 

   

339. 

Binas dd Bugojno 

Bugojno 

Armije BiH bb 

16042000422653 35 

   

340. 

Bos-Ita doo Bugojno 

Bugojno 

Kožarska 18 

16042000422654 32 

   

341. 

Buplast dd Bugojno 

Bugojno 

Armije BiH 171 

16042000422360 41 

 

 

342. 

Doro doo Bugojno 

Bugojno 

Šehitluci V/5 

16041055000089 46 

   

343. 

Erma str vl.Rustempašić E. 

Bugojno 

Gračanica bb 

16041065000084 27 

   

344. 

Galanterija szr vl.Ajkunić S. 

Bugojno 

Poriće bb 

16041065000113 37 

   

345. 

Gardenia doo 

G.Vakuf 

Trnovača bb 

16042000423033 59 

   

346. 

Grenland doo Novi Travnik 

Novi Travnik 

Bučići bb 

16041055000115 65 

   

347. 

Haris szr vl.Redžibašić H. 

Bugojno 

Sultan Ahmedova 

16041065000125 98 

   

348. 

Hendek I str Bugojno 

Bugojno 

Hendek IV/3 

16042000423394 43 

   

349. 

HTP Kalin Bugojno 

Bugojno 

Bosanska 2 

16041055000103 04 

   

350. 

Maxi str vl.Opardija E. 

Donji Vakuf 

14 septembra bb 

16042000423383 76 

   

351. 

Max-prom doo Vitez 

Vitez 

Kamenjače 

16041055000116 62 

   

352. 

Moby shop alko str vl. 

Bugojno 

 

16042000423895 92 

   

353. 

Moranka komerc doo Sarajevo 

Sarajevo 

Stupsko brdo bb 

16041055000138 93 

   

354. 

Nik-Stil doo 

Bugojno 

Vesela 59 

16041055000100 13 

   

355. 

Orijent sur vl.Salihagić N. 

Bugojno 

Dr.Wagnera 

16041065000105 61 

   

356. 

Pik-Comerc d.o.o. 

Bugojno 

Gromile 12 

16041055000071 03 

   

357. 

Pino szr vl.Tataraga J. 

Bugojno 

Sultan Ahmedova 

16041065000078 45 

   

358. 

Plavac-company doo Bugojno 

Bugojno 

Gromile 12 

16041055000071 03 

   

359. 

Rasko doo Bugojno 

Bugojno 

Gromile II 1 

16042000422709 61 

   

360. 

Stambol-C d.oo.o. Bugojno 

Bugojno 

Armije BiH 20 

16042000423409 95 

   

361. 

Uzorkomerc doo Bugojno 

Bugojno 

Slobode bb 

16042000410293 61 

   

362. 

Vesna promet doo Vitez 

Vitez 

Kamenjače bb 

16041055000124 38 

   

Filijala Tešanj 

363. 

Alma trans doo Tešanj 

Tešanj 

Potočani bb Jelah 

16030055000061 88 

   

364. 

Azra caffe bar vl.Kifić F. 

Tešanj 

Osmana Pobrića bb 

16030065000236 14 

   

365. 

Bakam str vl.Ajanović N. 

Tešanj 

Tešanj 

16030065000252 63 

   

366. 

Denaro caffe bar 

Tešanj 

Jelah bb 

16030000301343 18 

   

367. 

Đulistan caffe slastičarna vl.Kantić A. 

Tešanj 

Jelah bb 

16030065000271 06 

   

368. 

Edvin str vl.Kanlić Z. 

Tešanj 

Vukovo bb 

16030065000097 43 

   

369. 

Eurotehna doo Tešanj 

Tešanj 

Mekiš bb 

 16030000303128 61 

   

370. 

Graming doo Doboj Jug 

Doboj Jug 

Matuzići bb 

16030055000216 11 

   

371. 

Granap str vl.Skula A. 

Doboj Jug 

Matuzići bb 

16030065000087 73 

   

372. 

Hambok doo Tešanj 

Tešanj 

Jelah bb 

16030055000007 56 

   

373. 

Inter-Fagus doo Busovača 

Busovača 

Lugovi bb 

16030055000206 41 

   

374. 

Kafe Dalas 

Doboj-Jug 

Mravići bb 

16030065000279 79 

   

375. 

Mesnica szr vl.Sinanović V. 

Tešanj 

Osmana Pobrića bb 

16030065000220 62 

   

376. 

Rile prom doo Busovača 

Busovača 

Lugovi bb 

16030000301365 15 

   

377. 

Sloga dd Tešanj 

Tešanj 

Bukva bb 

16030055000296 21 

   

378. 

STR vl.Diba B. 

Tešanj 

Dobro polje bb 

16030065000092 58 

   

379. 

SZ stolarska radnja vl.Himzić I. 

Tešanj 

Rosulje bb 

16030065000178 91 

   

380. 

Tabaci komerc doo 

Doboj Jug 

Tabaci bb 

16030055000207 38 

   

381. 

Tornado doo 

Doboj Jug 

Matuzići bb 

16030055000030 84 

   

382. 

ZE-AN d.o.o. Tešanj 

Tešanj 

Vukovo bb 

16030055000292 74 

 

 

383. 

Rovokopač szr vl. Hrnjić A. 

Tešanj 

Drinčići bb 

16030065000075 12 

   

Filijala Gračanica 

384. 

Agencija Gonnd doo Gračanica 

Gračanica 

Zlatnih ljiljana bb 

16036000361521 34 

   

385. 

Agricola doo Gračanica 

Gračanica 

Skver bb 

16036055000012 11 

   

386. 

Ahmičević A.K. Doo Gračanica 

Gračanica 

Zlatnih ljiljana bb 

16036000361072 23 

   

387. 

Anturijum II tr.vl.Trepanić N. 

Srebrenik 

Bos.bran.bb 

16036065000261 06 

   

388. 

Auto kuća doo Gračanica 

Gračanica 

Zlatnih ljiljana bb 

16036055000000 11 

   

389. 

Autodijelovi Bajrić vl. Bajrić A. 

Gračanica 

Pribava 

16036065000180 55 

   

390. 

Autoservis vl.Mujačić M. 

Gračanica 

Miričina 

16036065000241 66 

   

391. 

Brokoka doo Gračanica 

Gračanica 

Ahmeta Šiljića 

16036055000127 54 

   

392. 

Cocacoop doo Gračanica 

Gračanica 

22 Divizije bb 

16036055000254 61 

   

393. 

Double doo Gračanica 

Gračanica 

Pribaa bb 

16036000361239 07 

 

 

394. 

Džigi str vl.Mulavdić Nihada 

Gračanica 

Pribava bb 

16036065000091 31 

   

395. 

Eka buregdžinica vl.Beadini E. 

Gračanica 

Gračanica -Centar 

16036065000211 59 

   

396. 

Ekstrem doo Gračanica 

Gračanica 

G Orahovica 

16036055000046 06 

 

 

397. 

Esko str vl.Mustajbašić P. 

Gračanica 

Hazima Vikala 

16036065000181 52 

   

398. 

Građenje doo Doboj-Jug 

Doboj-Jug 

Matuzići bb 

16036055000217 75 

   

399. 

Granap tr.vl.Grbić S. 

Gračanica 

Korića Han bb 

16036065000264 94 

   

400. 

Grič str vl.Adžemović A. 

Gračanica 

Čiriš bb 

16036065000227 11 

   

401. 

Himir-komerc doo Gračanica 

Gračanica 

Polje bb Miričina 

16036055000140 15 

   

402. 

Karas str vl.Karahasanović A. 

Gračanica 

Drafnići 

16036065000084 52 

   

403. 

Korića Han str vl.Kahrimanović N. 

Gračanica 

Korića Han 

16036065000083 55 

   

404. 

Mehurić doo Gračanica 

Gračanica 

Pribava bb 

16036000361683 19 

 

 

405. 

Mirela friz.salon vl. Nuhanović M. 

Donja O. 

Dom bb 

1603606500009510 

   

406. 

Monaco sur vl. Šerbečić A. 

Gračanica 

M. Bošnjakinje 3 

16036000361620 20 

   

407. 

Omega autolim.radnja vl.Vuković S. 

Gračanica 

Pribava 

16036065000090 34 

   

408. 

Paam-auto doo Gračanica 

Gračanica 

Stubljanska strana 2 

16036055000150 82 

   

409. 

Promx str vl.Čamdžić S. 

Gračanica 

Malešići bb 

16036065000209 65 

   

410. 

Rani-com doo Kladanj 

Kladanj 

Stara bb 

16036055000287 59 

   

411. 

Sada Mi doo Kladanj 

Kladanj 

Ive Andrića 15 

16036055000267 16 

   

412. 

Selma str vl.Kovačević A. 

Gračanica 

Piskavica 

16036065000093 25 

   

413. 

Šestan-prom doo Gračanica 

Gračanica 

D.Lohinja bb 

16036055000120 75 

   

414. 

Sirius zr vl. Brkić D. 

Gračanica 

Lipa 67 

16036065000126 23 

   

415. 

Steko doo Kalesija 

Kalesija 

Kalesija 

16036055000263 34 

   

416. 

Toc prom doo 

Gračanica 

Orahovica D 

16036055000223 57 

   

Filijala Bihać 

417. 

Iftić-inžinjering doo Bihać 

Bihać 

Midžića mahala 64 

16056055000029 54 

   

418. 

Eurotriko doo Cazin 

Cazin 

Klupe bb 

16056000560426 60 

   

419. 

Matrix doo Bihać 

Bihać 

Dana državnosti 6 

16056000561082 32 

   

420. 

Bihaćka trgovina dd Bihać 

Bihać 

Gazihusrefbegova 6 

16056000560326 69 

   

421. 

Internacional doo Bos. Krupa 

B. Krupa 

Proleterska 37 

16056000560483 83 

   

(Bi-51-a-F/08) 

INVESTICIJSKA BANKA FEDERACIJE BiH DD 

SARAJEVO 

PREGLED NESOLVENTNIH PRAVNIH LICA NA DAN 31. 5. 2008. GODINE 

RED. BR. 

NAZIV PRAVNOG LICA 

SJEDIŠTE 

TRANSAKCIJSKI RAČUN 

15 i 

30 i 

90 i 

više dana 

1. 

BRAĆA KURTOVIĆ DOO 

Alipašina bb, Sarajevo 

195-001-00000186-58 

   

2. 

E-RKG DD 

Kralja Tomislava bb, Prozor 

195-001-00000072-12 

   

3. 

HAZARTON DOO 

Jablanska bb, Bihać 

195-001-00000065-33 

   

4. 

IP KRIVAJA DOO 

Zlatnih ljiljana bb, Srebrenik 

195-001-00000031-38 

   

5. 

JATA DOO 

Radnička bb, Zavidovići 

195-001-00000007-13 

   

6. 

MAKAL DOO 

Puringajska bb, Široki Brijeg 

195-001-00000078-91 

   

7. 

TIP DEKORATIVA DD 

Kranjčevićeva 15, Sarajevo 

195-001-00000053-69 

   

8. 

WHITEFIELD COMPUTER DOO 

Mošćanica 4, Sarajevo 

195-001-00000029-44 

   

(Bi-53-a-F/08) 

KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA DD
VELIKA KLADUŠA 

PREGLED INSOLVENTNIH RAČUNA NA DAN 31. 5. 2008. GODINE 

R/B 

NAZIV PRAVNOG LICA 

SJEDIŠTE 

TRANSAKCIJSKI RAČUN 

15 I VIŠE DANA 

30 I VIŠE DANA 

90 I VIŠE DANA 

1. 

ELVIN doo 

M. Okanovića 13, V.Kladuša 

1980011010017921 

  

  

2. 

TORIĆ doo 

Zrtava fašizma 1, V. Kladuša 

1980011010011422 

  

  

3. 

GEOID doo 

I. Nanića 3, V. Kladuša 

1980011010003468 

  

  

4. 

BUJRUM Restoran vl. Veladžić B. 

Braće Salkića 16, V. Kladuša 

1980011020021531 

  

  

5. 

TREND doo 

I. Marinkovića 84, V. Kladuša 

1980011010004438 

  

  

6. 

MAHMUTOVIĆ doo 

H. Behrića 27 Velika Kladuša 

1980011010008706 

  

  

7. 

HUAN XIUA doo 

7. korpusa bb, Velika Kladuša 

1980011010021219 

  

  

8. 

ALDEX doo 

I. Mržljaka 6/21, Velika Kladuša 

1980011010020249 

  

  

9. 

HEPIĆ doo 

I. Mržljaka bb, Velika Kladuša 

1980011010014041 

   

10. 

MILJKOVIĆ-MERC doo 

Dž. Bijedića 8, V. Kladuša 

1980011010006378 

  

  

11. 

INS-EXPORT-IMPORT doo 

Dolovi bb, V. Kladuša 

1980011010022674 

  

  

12. 

SELVEDIN Trg. radnja 

Marjanovac 125, V. Kladuša 

1980011020024053 

  

  

13. 

PARA-MOND doo 

7. korpusa bb, Velika Kladuša 

1980011010017630 

  

  

14. 

ŠS-HRAST PROIZVOD doo 

1. musl. brigade 19, V. Kladuša 

1980011010016369 

  

  

15. 

RULE Trg. radnja Vl. Ćatić Sedin 

Čaglica 111, V. Kladuša 

1980011020025993 

   

16. 

KINER doo 

I. Mržljaka 1 , V. Kladuša 

1980011010007639 

  

  

17. 

VOLAN gostionica vl. Čaušević I. 

Prve muslim .brigade bb,V. Kladuša 

1980011020010279 

  

  

18. 

MAGAZA STR Vl. Pajazetović F. 

Edvarda Kardelja 16 V. Kladuša 

1980011020005332 

  

 

19. 

PIRAMIDA Caffe bar vl. Odobašić Nermin 

H. Ćehića 1, V. Kladuša 

1980011020020173 

  

 

20. 

JAGODA Tr vl. Fikret Karajić 

Zuhdije Žalića bb, V. Kladuša 

1980011020001646 

 

  

21. 

DINAMO caffe slast. vl. Nazmi Murati 

I. Mržljaka bb, V. Kladuša 

1980011020006205 

   

22. 

GALAXIJA TR vl. E. Halilović 

ul. Huse Ćehića, Vel. Kladuša 

1980011010004750 

   

23. 

ELMES doo 

Zaobilaznica Gorenje, Bihać 

1980011010018697 

   

24. 

FIMEL doo 

I muslim. brigade, Vel. Kladuša 

1980011010026069 

   

25. 

BH-COMERC doo 

Vel. Kladuša, V. korpusa bb 

1980011010011325 

   

26. 

ALMORS doo 

Vel. Kladuša, Kudići bb 

1980011010023838 

   

27. 

DADI TR vl. H. Kurtović 

Vel. Kladuša. Mržljaka 3-1 

1980011050004619 

   

28. 

HUP KLADUŠNICA 

Vel. Kladuša, I. Mržljaka 3-1 

1980011050004619 

   

29. 

EMONEC kafe-BH doo 

Ćuprija bb, Cazin 

1982012060000141 

  

  

30. 

UNA Caffe bar vl. Berberović H. 

8. krajiške brigade bb, Cazin 

1982012020003840 

  

  

31. 

IKO doo 

Tržac bb, Cazin 

1982012010017690 

  

  

32. 

TRANSŠPED doo 

Japića brdo bb, Cazin 

1982012010014295 

  

  

33. 

DŽAFINOVAC doo 

Gornja Lučka bb Cazin 

1982012010009251 

  

  

34. 

DUBRAVA doo 

H. Mujezinovića 3, Cazin 

1982012010007893 

  

  

35. 

GEODET doo 

H. Mujezinovića bb, Cazin 

1982012010004886 

  

  

36. 

TRESFUEGOS doo 

Mutnik bb, Cazin 

1982012010014198 

  

  

37. 

ETNOS Trg. radnja vl. Redžić Edita 

Bošnjačkih šehida bb, Cazin 

1982012020025568 

  

  

38. 

BROD doo 

Gnjilavac bb, Cazin 

1982012010003528 

   

39. 

MERO UR - restoran vl. Murić Hafija 

Izeta Nanića 100, Cazin 

1982012020027896 

  

  

40. 

AMBASADOR Kafe bar, vl. Beširević A. 

Ćuprija bb, Cazin 

1982012020006750 

   

41. 

ELEKTROINSTALATER vl. Redžić Asim 

Safeta Krupića 11, Cazin 

1982012020000930 

   

42. 

MALI PRINC doo 

Gečeti bb, Cazin 

1982012010016623 

   

43. 

ART vl. Jušić Bahrudin 

VIII krajiške bb, Cazin 

198201202007817 

   

44. 

KULA Disko klub vl. Topić Osman 

Ćoralići bb, Cazin 

198201202009563 

   

45. 

HOLLAND Doo 

G. Izeta Nanića 11, Bužim 

1984011010000746 

  

  

46. 

MERIMA TR vl. Račić F. 

G. I. Nanića 4, Bužim 

1984011020008818 

  

  

47. 

3 JARANA vl. Halilagić Kasim 

Lubarda bb, Bužim 

1984011020014832 

   

48. 

ZELENI SIGNAL auto škola vl. Mulalić Asim 

Bužim bb, Bužim 

1984011020002319 

   

49. 

DRVO-PRERADA obrt. vl. Mustafić Husnija 

Bužim, Čava bb 

1984011020014929 

   

50. 

BRAĆA HADŽIPAŠIŠ doo 

Pištaline bb, B. Krupa 

1985011010003121 

   

51. 

UR H-AMMES Vl. Huskić Esmir 

Ljusina bb, B. Krupa 

1985011020005373 

   

52. 

ĐEMI Trg. radnja vl. Ibrahimbegović Đemila 

Radnička bb, B. Krupa 

1985011020003918 

   

53. 

N.M.S. TR Velagić Nijaz 

Hodžinac bb, B. Krupa 

1985011020000426 

   

54. 

PTG Makić doo 

Unska bb, B. Krupa 

1985011010000114 

   

55. 

MAJ '92 doo 

Ostružnica bb, B. Krupa 

1985011010000502 

  

  

56. 

GRAĐENJE HAF doo 

Gimnazijska bb, B. Krupa 

1985011010004673 

 

  

57. 

SPACE bar UR vl. Makić Asmira 

Kolodvorska bb, B. Krupa 

1985011020005276 

   

58. 

ĆEMALOVIĆ doo 

Zalug bb, B. Krupa 

1985011010001666 

   

59. 

MAJA TR vl. Mustedanagić Naila 

Čaršija bb. B. Krupa 

1985011020001978 

   

60. 

OSA doo 

Radnička bb, B. Krupa 

1985011010008456 

   

61. 

POGLED OPZZ 

Vranjska 2, Bos. Krupa 

1985011010006613 

   

62. 

EMINA TR vl. Avdagić Izudin 

Kolodvorska bb, B. Krupa 

1985011020003433 

   

63. 

PARK-F LJETNA BAŠTA vl. M. Enes 

Bos. Otoka, Čaršija bb 

1985011020005179 

   

64. 

ARI ALD PROM doo 

Sokak bb, Bos. Krupa 

1985011010006322 

   

65. 

HARBAŠ-COMPANY doo 

Vranjska bb, Bos. Krupa 

1985011010002733 

   

66. 

BASEL doo 

Ivana F. Jukića bb, Bihać 

1987011010001469 

   

67. 

KOD BATE UR vl. Ćirić Danilo 

Bihaških branilaca bb, Bihać 

1987011020002363 

   

68. 

CONSING doo 

Bosanskih kraljeva bb, Bihać 

1987011010003506 

   

69. 

DIZDAREVIĆ & R doo 

Dr. I. Ljubijankića bb, Bihać 

1987011010000305 

   

70. 

TAŠNAR SZR Vl. Piralić Besim 

Put V korpusa 4, Bihać 

1987011020002945 

   

71. 

DANIROZA doo 

Dr. I. Ljubijankića bb, Bihać 

1987011010002051 

   

72. 

DEVOS SELM doo 

Grabeška 56, Bihać 

1987011010003894 

   

73. 

ANDI UR bistro-vl. Balić Fadil 

Hadžiabdića mahala 41, Bihać 

1987011010002051 

   

74. 

SI-TRADE doo 

Žrtava fašizma bb, Bihać 

1981011010001372 

   

75. 

FIFI doo 

Safvet-bega B. 15, Bihać 

1987011010005931 

   

76. 

SOKOLTRANS doo 

Golubić bb, Bihać 

1987011010005058 

   

77. 

KAL doo 

Jablanska 77, Bihać 

1987011010000596 

   

78. 

JASMIN TR Cvjećara vl. Hrustanović Hata 

Darivalaca krvi bb, Bihać 

1987011020000908 

   

79. 

HIMS-MS export-import doo 

Bihać, Hadžiabdića mahala 16 

1987011010000984 

 

 

80. 

EDNA TR vl. Salihagić Kada 

Bihać, Žegar bb 

1987011020004691 

 

 

81. 

AUTOPREVOZNIK KALER-B vl. Brkić R. 

Bihać, Ešrefa Kovačevića H-2-4 

1987011020004594 

 

 

(Bi-54-a-F/08) 

PRIVREDNA BANKA SARAJEVO 

DD SARAJEVO 

SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH LICA SA STANJEM 31. 5. 2008. GODINE 

Lista insolventnih pravnih lica 15 i više dana sa prekidima 

RED. BR. 

NAZIV 

SJEDIŠTE 

ADRESA 

TRANS. RAČUN 

1. 

REFREF DOO -BIVŠA SICILIJA 

SARAJEVO 

M.M.BAŠESKIJE 

1011010000212951 

2. 

BREGAVA-TRANS DOO DRUŠTVO ZA PREVOZ PUTNIKA I ROBE 

MOSTAR 

BIŠĆE POLJE 

1011500000566734 

3. 

ES-COMERC DOO,DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE 

MOSTAR 

BAFO SUTINA 

1011500000681485 

4. 

SZR "3A" VL. IMAMOVIĆ ĆAMIL 

JABLANICA 

DONJA JABLANICA 

1011510000373461 

5. 

"AZ-EN"DOO 

JELAH 

JELAH 

1011600000409686 

6. 

D.D. ZA PROIZVODNJU KOŽE 

BUGOJNO 

KOŽARSKA 

1011300000051383 

Lista insolventnih pravnih lica 30 i više dana neprekidno 

RED. BR. 

NAZIV 

SJEDIŠTE 

ADRESA 

TRANS. RAČUN 

1. 

TRGOVAČKO DRUŠTVO SABA DOO 

SARAJEVO 

FRANJEVAČKA 

1011010000090925 

2. 

POLJOTRA DOO 

SARAJEVO 

DŽEMALA BIJEDIĆA 

1011020000011433 

3. 

EURO STIL DOO-PRED.ZA PRIZ.I USLUGE-MILIĆ ŽELJKO BRČKO-DONJI BREZIK 

BRČKO 

BANJALUČKA 

1011210000370081 

4. 

SZR FRIZER ZA ŽENE "DAJANA" VL.TRIVUN DAJANA 

MOSTAR 

AHMETA PINTULA 

1011500000311818 

5. 

STR "DENO" VL.LETIĆ DENIS 

JABLANICA 

N.BOJANOVIĆA 

1011510000111852 

6. 

SUR "DEA" VL. POPARA DŽORDŽIJA 

JABLANICA 

PERE BILIĆA 

1011510000268604 

7. 

STR "KONZUM" VL. COPF RAJKA 

JABLANICA 

PERE BILIĆA 

1011510000367641 

8. 

STR "DINNO-N" VL. NEZIRIĆ BELMA 

JABLANICA 

PERE BILIĆA 

1011510000466678 

9. 

CAFFE-BAR "QUEEN" VL.BULJINA SAFET 

JABLANICA 

PERA BILIĆA 

1011510000529146 

10. 

SUR "FONTANA" VL. ODŽAKOVIĆ ALMAS 

GORAŽDE 

ZAIMA IMAMOVIĆA 

1011400000169136 

11. 

UNIS "BUPLAST" D.D. 

BUGOJNO 

ARMIJE BIH 

1011300000001816 

12. 

CHEMOMETAL DOO 

BUGOJNO 

BUKA 

1011300000142078 

13. 

GPUD "MONTING"D.O.O.DONJI VAKUF VL.ČALUK RAGIB 

DONJI VAKUF 

770 SL.BRDSKE BRIGADE 

1011330000007780 

14. 

DD "AUTOSERVIS" DONJI VAKUF 

DONJI VAKUF 

14. SEPTEMBAR 

1011330000014376 

15. 

RASKRSNICA UGOSTITELJSKA RADNJA DŽANIĆ KADA 

BRČKO 

MAOČA 

1011200000644058 

Lista insolventnih pravnih lica 90 i više dana neprekidno 

RED. BR. 

NAZIV 

SJEDIŠTE 

ADRESA 

TRANS. RAČUN 

1. 

MAGROSKOMERC-HOLDING DOO MAGROSPROM SARAJEVO 

SARAJEVO 

A.HANGIJA 55 

1011010000019824 

2. 

FITTICH IPM DOO 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 74 

1011010000031367 

3. 

ILINDENCI PIRIN MRAMOR 

SARAJEVO 

A.BRANKA ŠIMIĆA 6/1 

1011010000047954 

4. 

3 AD DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

BAČIĆI BB 

1011010000074338 

5. 

SAMS DOO 

SARAJEVO 

SEDRENIK 

1011010000079285 

6. 

ŠAHAM TRANS DOO EXPORT IMPORT SARAJEVO 

SARAJEVO 

MUFTIJE DŽABIĆA 8 

1011010000081807 

7. 

URED OPĆINE VIŠEGRAD ZA RJEŠ.STAT.PIT.RAS.LICA 

SARAJEVO 

TRG SOLIDARNOSTI 17 

1011010000082680 

8. 

EDAS INC EXPORT IMPORT DJL SARAJEVO 

SARAJEVO 

H.POLOVINE 36 

1011010000084232 

9. 

ALF FAST-FOOD SUR SARAJEVO 

SARAJEVO 

KRANJČEVIĆA 6 

1011010000092574 

10. 

MRASUL DOO 

SARAJEVO 

MIDHATA BEGIĆA 

1011010000105572 

11. 

LKC VALTER DOO 

SARAJEVO 

VRAZOVA 

1011010000107124 

12. 

STR DALILA VL.KOVAČEVIĆ AZIZ 

SARAJEVO 

KRANJČEVIĆEVA 

1011010000109743 

13. 

SZTR VL.ŠEHIĆ AMINA 

SARAJEVO 

SARAČI 

1011010000110519 

14. 

FEDERAL KOMPANI DOO 

SARAJEVO 

BUL.BRAN.DOBRINJE 

1011010000132926 

15. 

TICK COMERC DOO 

SARAJEVO 

TRG SOLIDARNOSTI 

1011010000133702 

16. 

MISIR ISLAMIK COMP SARAJEVO 

SARAJEVO 

HIMZE POLOVINE 53 

1011010000137873 

17. 

SELECT EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

R.FEHIMA SPAHE 17 

1011010000138649 

18. 

CROASAN DOO 

SARAJEVO 

KRANJČEVIĆEVA 

1011010000142820 

19. 

DIEM STR SARAJEVO 

SARAJEVO 

N.ŠIŠIĆA DEDE 11 

1011010000145148 

20. 

GP CERKLAŠ DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

A.BEHMANA 

1011010000161832 

21. 

FININVEST DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

HASANA BRKIĆA 2 

1011010000162608 

22. 

IRMIS SZR SARAJEVO 

SARAJEVO 

VALTERA PERIĆA 9 

1011010000166779 

23. 

PEP DOO 

SARAJEVO 

TEREZIJA 

1011010000185791 

24. 

BIHAMONT SZR VL.KURTIĆ MUHAMED 

SARAJEVO 

A.HANGIJA 44 

1011010000188119 

25. 

FIESTA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

A.ŠAĆIRBEGOVIĆ 12 

1011010000199856 

26. 

MINJA STR,VL.BRAJANOVIĆ MINJA 

SARAJEVO 

MARIJA MIKULIĆA 33 

1011010000200438 

27. 

ŠIPAD-KOMERC DD 

SARAJEVO 

TRAMPINA 

1011010000210332 

28. 

CIGLANE APOTEKA VL.V.SMAILBEGOVIĆ 

SARAJEVO 

TRG MERHEMIĆA 4 

1011010000216055 

29. 

SUR KAČAKO 

SARAJEVO 

KOŠEVO 

1011010000223621 

30. 

SUR "KOD EJUPA" VL.FIDANI ĆEBIR 

SARAJEVO 

KOŠEVO 

1011010000230120 

31. 

ZAJEDNIČKA ZANATSKO-TRGOVAČKA RADNJA "SALON OBUĆE"VL.ČOHADŽIĆ IZUDIN I MEJRA 

SARAJEVO 

H.DIZDARA 

1011010000235067 

32. 

AMETIS SUR VL.HERAC MUSTAFA SARAJEVO 

SARAJEVO 

DŽ.BIJEDIĆA 12 

1011010000242633 

33. 

PEŠTER DOO 

SARAJEVO 

TRG ZAVNOBIHA A/9 

1011010000243409 

34. 

ŠIPAD EXPORT IMPORT DD 

SARAJEVO 

M.TITA 

1011010000244282 

35. 

SUR FAST FOOD "AD HOK" VL.DOMIĆ NERMIN 

SARAJEVO 

BRAN. SARAJEVA 

1011010000250975 

36. 

ŠIPAD DOO ZA PRERADU DRVETA FOJNICA 

FOJNICA 

BOSANSKA BB 

1011010000260869 

37. 

CENTAR SUR VL.MERSELI ČANI 

SARAJEVO 

ALIPAŠINA 5 

1011010000265719 

38. 

SUR ĆEVABDŽINICA "JEZERO" VL.ZARIF MERSELI 

SARAJEVO 

PATRIOTSKE LIGE 

1011010000266592 

39. 

ALMA STR VL.A.TRNKA SARAJEVO 

SARAJEVO 

R.DŽINDE 13 

1011010000268144 

40. 

STR "FAZLA" VL.MEJRA FAZLAGIĆ 

SARAJEVO 

KOŠEVO 

1011010000269987 

41. 

SUR "JASMINKA" VL.J.NUHODŽIĆ 

SARAJEVO 

BRAĆE BEGIĆ 

1011010000270763 

42. 

SZR "IDEA" VL.RAMADAN HAMZI 

SARAJEVO 

PATRIOTSKE LIGE 

1011010000271539 

43. 

SUR "ABRUZZO" VL.ISMAIL AMZAI 

SARAJEVO 

KRANJČEVIĆEVA 

1011010000272315 

44. 

CUKER COMPANY DOO 

SARAJEVO 

MIHRIVODE 

1011010000277262 

45. 

BRIJAČKA RADNJA VL.ABAZOVIĆ ARIJANA I DŽEVAT 

SARAJEVO 

VRBANJA 4 

1011010000285507 

46. 

DM ZZR VL. DEDAJIĆ MUHAMED I ALMIR 

SARAJEVO 

KOŠEVO 28 

1011010000288902 

47. 

AL HARAMAIN ISLAMIC FUNDACION S.ARABIJA 

SARAJEVO 

KASINDOLSKA 32 

1011010000289775 

48. 

VISOKI SAUDIJSKI KOMITET ZA POM.BIH 

SARAJEVO 

M.TITA 

1011010000295498 

49. 

GIK OKO SINDIKALNA ORGANIZACIJA SARAJEVO 

SARAJEVO 

DŽ.BIJEDIĆA 185 

1011010000298893 

50. 

MAK SZR VL.D.TANEVSKI SARAJEVO 

SARAJEVO 

KRANJČEVIĆEVA 6 

1011010000300251 

51. 

ELMAX INŽINJERING DOO 

SARAJEVO 

S.B.BAŠAGIĆA 69A 

1011010000304422 

52. 

INTERAMOS SERVIS BIRO OPREME VL.B.DŽINDO 

SARAJEVO 

S.FRAŠTE 18 

1011010000313540 

53. 

BRUCOŠ SUR VL.KAMBEROVIĆ KASIM 

SARAJEVO 

ADEMA BUĆE 

1011010000316838 

54. 

NOVEID DOO ILIDŽA 

SARAJEVO 

BOS.GAZIJA 87 

1011010000317614 

55. 

SAMOSTALNA RADNJA "LASER" VL.PEKOVIĆ MILUTIN 

SARAJEVO 

ČEKALUŠA 

1011010000321882 

56. 

DADO SZR VL.S.HUSIĆ 

SARAJEVO 

V.PERIĆA 4 

1011010000324210 

57. 

RENTABIL DOO 

SARAJEVO 

NOVA CESTA 

1011010000325956 

58. 

ŠNELADI DOO VOGOŠĆA 

SARAJEVO 

BARICE BB 

1011010000326732 

59. 

KUS ZAJEDN.UGOSTITELJ.RADNJA BUREGDŽINICA I AŠČIN VL.ČARDAKLIJA BAHRIJA,LONDRC HASAN I NERMINA 

SARAJEVO 

BRANILACA GRADA 

1011010000330903 

60. 

SUR BIFE-GRILL "QUICK" VL.LONDRC HASAN 

SARAJEVO 

GRBAVIČKA 

1011010000331776 

61. 

OSLOBOĐENJE DD SARAJEVO 

SARAJEVO 

DŽ.BIJEDIĆA 185 

1011010000339051 

62. 

ZANATSKO BRAVARSKO MONTERSKA RADNJA VL.N.GORUŠANOVIĆ 

SARAJEVO 

S.B.BAŠAGIĆA 10 

1011010000343222 

63. 

SZR AUTOPRAONICA "PANDA" VL.M.RAMIĆ 

SARAJEVO 

BRAĆE MULIĆ 

1011010000352340 

64. 

TURŠIĆ DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

BOJNIČKA 23 

1011010000359809 

65. 

DŽANA STR VL.O.LULIĆ SARAJEVO 

SARAJEVO 

KASIMA HODŽIĆA 1 

1011010000362234 

66. 

SUR BUFFET "PASARELA" VL.LUKOVAC ADI 

SARAJEVO 

SAFETA ZAJKE 11 

1011010000366308 

67. 

SALONI DOO 

SARAJEVO 

DOLINA 

1011010000367181 

68. 

ELEKTROPRIMUS DOO 

SARAJEVO 

RIJEČICA 27A 

1011010000368927 

69. 

NORDIJAL DOO 

SARAJEVO 

IBRAHIMA LJUBOVIĆA 

1011010000370576 

70. 

HIDROGRADNJA DD SARAJEVO PROJEKTI 

SARAJEVO 

H.KREŠEVLJAKOVIĆA 

1011010000374747 

71. 

DOMINO HUMANIT. ORGANIZ. SARAJEVO 

SARAJEVO 

NOVOPAZARSKA 21 

1011010000375426 

72. 

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA VL.A.ČEHAJIĆ ILIDŽA 

SARAJEVO 

E.BOGUNIĆA 63 

1011010000378821 

73. 

KOVAČNICA BNT NOVI TRAVNIK DOO 

NOVI TRAVNIK 

BORISA KIDRIČA 1 

1011010000388715 

74. 

ZAJEDN. TRGOV. RADNJA "KOŠEVO" VL.HODŽIĆ ISMAIL I OMEROVIĆ AIDA 

SARAJEVO 

ALEKSE ŠANTIĆA 

1011010000389588 

75. 

GJULER COMPANY DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

KUPREŠKA 6 

1011010000394535 

76. 

YURA TRADE DOO 

SARAJEVO 

S.BRDO 

1011010000398609 

77. 

GAGULA KOMERC DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

IZA HRIDA 20 

1011010000400064 

78. 

NEW TIME DJL, SARAJEVO 

SARAJEVO 

GRBAVIČKA 14 

1011010000405981 

79. 

JESALU DOO 

SARAJEVO 

A.ŠAĆIRBEGOVIĆ 

1011010000408309 

80. 

SAJ KOMERC DOO 

SARAJEVO 

HALILOVIĆA 

1011010000415875 

81. 

UNIVERZ DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

BUL. M. SELIMOVIĆA 

1011010000419076 

82. 

FEDERALNO MINISTARST.SOC POL.I RAS.OS.PROJ.UNICEFA 

SARAJEVO 

ALIPAŠINA 

1011010000425769 

83. 

MEDI STR 

SARAJEVO 

KOBILJA GLAVA 

1011010000461271 

84. 

WHITE HORSE DOO 

SARAJEVO 

SLATINA 18 

1011010000475239 

85. 

SR PRAONICA RUBLJA "LABUD" VL.ŽDRALOVIĆ DINO 

SARAJEVO 

GRBAVIČKA 

1011010000493572 

86. 

POSAVLJAK DOO KISELJAK 

KISELJAK 

GROMILJAK 

1011010000519762 

87. 

AGENCIJA HERAC VL.HERAC MUSTAFA , SARAJEVO 

SARAJEVO 

ŽRTAVA FAŠIZMA 

1011010000521314 

88. 

FEROELEKTRO DD SARAJEVO 

SARAJEVO 

MARŠALA TITA 

1011010000534603 

89. 

AVAZ DRUŠTVO ZA IZDAV. I ŠTAMPAR. DJELATNOST,DOO 

SARAJEVO 

DŽEMALA BIJEDIĆA 

1011010000537998 

90. 

"CHEN" D.O.O. ZA PROIZ,TRGOV.I USLUGE SARAJEVO 

SARAJEVO 

SAFETA ZAJKE 90 

1011020000013082 

91. 

GEOINŽINJERING DD ZA RUDARSKO-GEOLOŠKE I GRAĐ. RAD. PROJET. I IZVOZ-UVOZ 

SARAJEVO 

NEDIMA FILIPOVIĆA 

1011020000020551 

92. 

GRASSA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

DONJE VLAKOVO 

1011020000028893 

93. 

HUIFENG EXPORT-IMPORT DRUŠTVA ZA TRGOVI. USLUGE D.O.O. 

SARAJEVO 

STUPSKO BRDO 

1011020000034616 

94. 

CONTRA"IHM" D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE MUJKANOVIĆ MIRSAD 

BRČKO 

MAOČA 

1011200000002112 

95. 

MURSELOVIĆ D.O.O. 

BRČKO 

G.RAHIĆ 

1011200000013849 

96. 

DIMNJAČAR S Z R 

BRČKO 

BRČKO 

1011200000014625 

97. 

PONE D.O.O. 

BRČKO 

RAŠLJANI 

1011200000021124 

98. 

BEST STR BRČKO 

BRČKO 

BRČKO 

1011200000022967 

99. 

MED. AMBULANTA DR. DRAGICA SCHMIDT 

G. RAHIĆ 

G. RAHIĆ 

1011200000025295 

100. 

ZLATAR SZR BRČKO -10 

BRČKO 

SRPSKIH OSLOBODILACA 

1011200000028690 

101. 

TRGO-ORBIT D.O.O. ŠTREPCI 

BRČKO 

ŠTREPCI 

1011200000029466 

102. 

ZLATARA BEGIĆ SZTR BRČKO -10 

BRČKO 

P. KAURINOVIĆA 

1011200000031018 

103. 

TDI STR BRČKO 

BRČKO 

S. OSLOBODILACA 116 

1011200000033637 

104. 

ZOVIČANKA STR G. ZOVIK 

G. ZOVIK 

  

1011200000034413 

105. 

CENTURY D.O.O. ZOVIK 

G. ZOVIK 

  

1011200000035189 

106. 

CAMPARI KAFE BAR BRČKO 

BRČKO 

ZANATSKI CENTAR BR15 

1011200000036935 

107. 

ŠOLE 89 KAFE BAR BRČKO 

BRČKO 

Đ. ĐAKOVIĆA BB 

1011200000038584 

108. 

IDEAL T ST BRČKO 10 

BRČKO 

BRČKO 

1011200000042755 

109. 

KOD PERVENA SUR ČEVAPDŽINICA BRČKO 

BRČKO 

ZELENA PIJACA 

1011200000043531 

110. 

MARA STR ŠTREPCI 

G. ZOVIK 

ŠTREPCI 

1011200000047605 

111. 

SEKA STR BOĆE 

G. ZOVIK 

BOĆE 

1011200000048478 

112. 

MAGDALENA STR BODERIŠTE 

G.ZOVIK 

BODERIŠTE 

1011200000049254 

113. 

RENATA STR BRČKO - BOĆE 

BRČKO 

BOĆE 

1011200000050030 

114. 

SANI STR KIOSK BRČKO 

BRČKO 

RIJEKE 

1011200000058372 

115. 

MALBORO 100 S KAFE BAR BRČKO 

BRČKO 

BRČKO 

1011200000079906 

116. 

MEGAŠPED DOO ZA PROMET I USLUGE 

BRČKO 

JAKOVA GOTOVCA 

1011200000106096 

117. 

BRČKO ODBOJKAŠKI KLUB 

BRČKO 

G.RAHIĆ 

1011200000144120 

118. 

ŠATOROVIĆ VOĆE - ŠATOROVIĆI 

BRČKO 

ŠATOROVIĆI 

1011200000158185 

119. 

SAFIRI TR MAOČA 

MAOČA 

MAOČA 

1011200000187091 

120. 

LIMAR ZANATSKA RADNJA SELMAN EMIR 

BRČKO 

BRKA 

1011200000196112 

121. 

BAGARA D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO VEJZOVIĆ MIDHAT 

MAOČA 

MAOČA 

1011200000289426 

122. 

MAOČA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA 

BRČKO 

MAOČA 

1011200000321533 

123. 

BANJAMIN SZR MESNICA BRČKO 

BRČKO 

BRČKO 

1011200000322309 

124. 

HARADIS SZR CERIK 

BRČKO 

CERIK 

1011200000323182 

125. 

SENČI-PROM D.O.O.PREDUZEĆE ZA TRGOVINU ČANDIĆ SENAD 

BRČKO 

GORNJI RAHIĆ 

1011200000344716 

126. 

KUKULJEVIĆ DOO EXPORT-INPORT ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE KUKULJEVIĆ VEDAD 

BRČKO 

SELIMOVIĆA 

1011200000357908 

127. 

HAS STR ARIZONA BRČKO 

BRČKO 

BRČKO 

1011200000371003 

128. 

MUJKANOVIĆ-PROMET DOO 31 

BRČKO 

MAOČA 

1011200000400782 

129. 

BAŠ DJL MAOČA 

BRČKO 

MAOČA 

1011200000402334 

130. 

PEKIĆ MESNICA SZTR BRČKO -10 

BRČKO 

B. ĐOKIĆA BB 

1011200000417175 

131. 

MEĐUTINJAMA UZORNO LOVIŠTE BRČKO 

BRČKO 

B. RIBARA 2 

1011200000420570 

132. 

FILM BRČKO ODP BRČKO 

BRČKO 

M. TITA 9 

1011200000421346 

133. 

TAXI BRČKO MAOČA-PELEŠEVIĆ SEAD 

BRČKO 

MAOČA 

1011200000436187 

134. 

TAKSI FIKRET VL.SAKIĆ FIRET 

BRČKO 

F. DASOVIĆA 

1011200000444529 

135. 

TAKSI FIKRET VL SAKIĆ FIKRET 

BRČKO 

F.DASOVIĆA 68 

1011200000445208 

136. 

HO-GASTRA G. RAHIĆ BRČKO 

BRČKO 

G.RAHIĆ 

1011200000446081 

137. 

ADEX-KOMERC DOO TUZLA 

TUZLA 

STUPINE B-7 

1011200000495745 

138. 

CENTURI SUR CAFFE PIZZERIJA VL. LOVRIĆ PAVLE-10 

BRČKO 

TRŽ ARIZONA DUBRAVE 

1011200000510392 

139. 

UČGEN STR VL. HODŽIĆ HAJRUDIN -10 

BRČKO 

ARIZONA DUBRAVE 

1011200000511168 

140. 

MZ MAOČA IZGR.FIS.SALE FAH 31 MAOČA 

BRČKO 

MAOČA 

1011200000535030 

141. 

"SINES" DOO ZA PROIZV.PROMET I USLUGE 

BRČKO 

MAOČA 

1011200000547543 

142. 

VEDEX T DOO 

BRČKO 

OGRADJENOVAC 

1011200000572375 

143. 

GROUP STR KIOSK -31 BRČKO 

BRČKO 

J.SKERLIĆA 

1011200000591387 

144. 

KOD BONE S.P.UGOSTITELJSTVOM KAFE BAR ZEČEVIĆ BONO 

BRČKO 

GORNJI ZOVIK 

1011200000596237 

145. 

ESO SAMOSTALNI PREDUZETNIK ZA TRGOVINSKE DJELATNOSTI ČAVALIĆ HAJRA 

BRČKO 

DUBRAVE 

1011200000704295 

146. 

ADAR DOO PREDUZ.ZA PROIZV,PROMET I USLUGE 

BRČKO 

PETRA KOĆIĆA 

1011200000734947 

147. 

VIVA SP ZA TRG.DJ.VL.ČAVALIĆ ALMIR 

BRČKO 

DUBRAVE 

1011200000745520 

148. 

ŠEJM DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE 

BRČKO 

VELJKA LUKIĆA 

1011210000015158 

149. 

M-MOND FRIZERSKI SALON VL. ŠADIĆ AMIRA 

BRČKO 

MIROSLAVA KRLEŽE 

1011210000129036 

150. 

MING DA DOO -JI WENWU BRČKO 

BRČKO 

STEVANA HRISTIĆA 

1011210000198585 

151. 

JEDINSTVO FK 

BRČKO 

MIROSLAVA KRLEŽE 

1011210000330408 

152. 

AGELJIĆ DOO,PROIZV.TRG.I USLUGE-AGELJIĆ LOVRO 

BRČKO 

DONJA SKAKAVA 

1011210000346025 

153. 

"ŠPEDICIJA" DIONIČKO DRUŠTVO ATP 

BUGOJNO 

SLOBODE 

1011300000004241 

154. 

UNIS MIB "TBM" D.D. TVORNICA BIRO MASINA 

BUGOJNO 

ARMIJE BIH 

1011300000006763 

155. 

DD "KVALITET" BUGOJNO 

BUGOJNO 

KOŽARSKA 

1011300000017433 

156. 

"KALIN" D.D. HTP 

BUGOJNO 

BOSANSKA 

1011300000021604 

157. 

"ŠPEDICIJATURIST" D.D. 

BUGOJNO 

ŠEHITLUCI I 

1011300000031595 

158. 

"GUMA" D.O.O. 

BUGOJNO 

GROMILE 1 

1011300000038094 

159. 

STR "MM-MARKET" MEMIĆ ALEMA 

BUGOJNO 

POLJICE I 

1011300000040616 

160. 

STR "EMINA" PLAVAC BELMA 

BUGOJNO 

VRBAS NASELJE 

1011300000044884 

161. 

"AGROMAX" D.O.O. 

BUGOJNO 

KULINA BANA 

1011300000048958 

162. 

"PRIMONT-S" D.O.O. 

BUGOJNO 

KULINA BANA 

1011300000065351 

163. 

"HOZIĆ-TEHNA" D.O.O. 

BUGOJNO 

GROMILE I 

1011300000070395 

164. 

"BINAS" DIONIČKO DRUŠTVO 

BUGOJNO 

ARMIJE BiH 

1011300000076021 

165. 

"MERA" D.O.O. TRGOVINSKO PROIZVODNO DRUŠTVO 

BUGOJNO 

KARADŽE 

1011300000088534 

166. 

RUKOMETNI KLUB "GORICA-ISKRA" 

BUGOJNO 

SULTAN AHMEDOVA 

1011300000100853 

167. 

UNIS "COMING" D.D. 

BUGOJNO 

ARMIJE BIH 

1011300000105703 

168. 

D.D. "GORICA" 

BUGOJNO 

KULINA BANA 

1011300000111523 

169. 

DOO ALVETI 

BUGOJNO 

HENDEK I 

1011300000163612 

170. 

"PROFI PLAST" D.O.O. FAH 164 

BUGOJNO 

POLJE I 

1011300000167783 

171. 

"RASKO" D.O.O. PROIZVODNO TRGOVAČKO DRUŠTVO 

BUGOJNO 

GROMILE II 

1011300000183497 

172. 

"DEMINER" DRUŠ. ZA UKLANJANJE EKSPLOZIVA I MINSKO EKSPL.SREDSTAVA 

BUGOJNO 

GAJ III 

1011300000199017 

173. 

"ZLATA" D.O.O. 

BUGOJNO 

KULINA BANA 

1011300000204837 

174. 

STR "PRIMUS" VL. MLIVO FEHRID 

BUGOJNO 

NUGLE I 

1011300000208911 

175. 

"UZORKOMERC" D.O.O. TRGOVINSKO DRUŠTVO 

BUGOJNO 

SLOBODE 

1011300000267596 

176. 

PLAVAC-COMPANY 

BUGOJNO 

GROMILE I 

1011300000277490 

177. 

ĆEVAPDŽINICA "KOD VAHDETE" VL.SARAJLIĆ VAHDETA 

BUGOJNO 

SULTAN AHMEDOVA 

1011300000285735 

178. 

"SIGNAL" SAMOSTALNA AUTO ŠKOLA VL.SIJAMIJA MESUD 

BUGOJNO 

PORIČE 

1011300000292331 

179. 

SUR-CAFE BAR "BEL AMI" VL.BAJRAKTAREVIĆ OMER 

BUGOJNO 

SULTAN AHMEDOVA 

1011300000310373 

180. 

STR "MAJDA 2" VL.SEFEROVIĆ ADEM 

BUGOJNO 

S.AHMEDOVA 

1011300000367312 

181. 

STR "ARABELA" VL. VUNIĆ HASIB FAH 150 

BUGOJNO 

ALIBEGOVIĆI III 

1011300000369931 

182. 

"HOZIĆ-TURIST" D.O.O. 

BUGOJNO 

SLOBODE 

1011300000374975 

183. 

"EURO-TURIST" D.O.O. FAH 161 

BUGOJNO 

ODŽAK 

1011300000375654 

184. 

"BUGOJNO-BUS" D.O.O. 

BUGOJNO 

SLOBODE 

1011300000393987 

185. 

"BATIĆ KOMPANI" D.O.O. 

BUGOJNO 

PORIČE 

1011300000394763 

186. 

AUTO-ŠKOLA "BEGIĆ" VL. HADŽIBEGOVIĆ ADNAN 

BUGOJNO 

VRBANJA 

1011300000395442 

187. 

FRIZERSKI SALON IVA VL.TOMIĆ MIRA 

BUGOJNO 

BOSANSKA 

1011300000415036 

188. 

KAFE-BAR "EX" TOMIĆ VILIM 

BUGOJNO 

BOSANSKA 

1011300000416879 

189. 

STR "BAMBI" VL. BAMBUR MESUD 

BUGOJNO 

GRAČANICA 

1011300000429198 

190. 

J.P. ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELAT. I LOKAL. PUTEVE 

BUGOJNO 

307. MOTORIZOVANE BRIGADE 

1011300000443263 

191. 

SUR - AŠĆINICA "KORZO" VL. NEZIRI BESIR FAH 169 

BUGOJNO 

S. AHMEDOVA 

1011300000462275 

192. 

SUR GRIL " 4 A " JUSUFBAŠIĆ ALIJA FAH 91 

BUGOJNO 

BOSANSKA 

1011300000472169 

193. 

STR "GRADINA" VL. SEJFIĆ SADETA 

BUGOJNO 

CIGLANE III 

1011300000479638 

194. 

"EDEX" D.O.O. UGOSTITELJSKO TRGOVINSKO DRUŠTVO 

BUGOJNO 

VRBAS NASELJE D-II 

1011300000569460 

195. 

SZR "AUTOMEHANIKA" VL. BEVRNJA MUHAMED 

BUGOJNO 

KOŽARSKA 

1011300000599142 

196. 

"PRODUCT BETON" D.O.O. 

BUGOJNO 

ČAUŠLIJE 

1011300000617184 

197. 

DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUĆE 

BUGOJNO 

KOŽARSKA 

1011300000631249 

198. 

STR "SEZAM" VL. BEČIROVIĆ SANEL 

BUGOJNO 

S.AHMEDOVA 

1011300000653656 

199. 

RESTORAN "DIVAN" KUNDIĆ MUSTAFA 

BUGOJNO 

ZENJAK 

1011300000677518 

200. 

SUR "EUROPA" VL.NEZIRI SADAT-MLIJEČNI RESTORAN 

BUGOJNO 

SULTAN AHMEDOVA 

1011300000686636 

201. 

SUR - BISTRO "ŠKORPION" VL. LJUBAS NIKO 

BUGOJNO 

ČAUŠLIJE 

1011300000690807 

202. 

"MIKARA" D.O.O. 

BUGOJNO 

VRPEĆ 

1011300000703902 

203. 

SUR-BUFET " 3 " VL. DURATBEGOVIĆ HALID 

BUGOJNO 

SULTAN AHMEDOVA 

1011300000711274 

204. 

"SED" D.O.O. ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU I USLUGE 

SARAJEVO 

DALMATINSKA 

1011300000714669 

205. 

SUR- RESTORAN "PATRIA" VL. GLAVAŠ ZORAN 

BUGOJNO 

ZOHOVAC 

1011300000743575 

206. 

"ELIS" D.O.O. TRGOVINSKO I USLUŽNO DRUŠTVO 

BUGOJNO 

VESELA 

1011300000773257 

207. 

STR "NOVI VAL" VL. ĆURIĆ SANJIN 

BUGOJNO 

BOSANSKA 

1011300000846686 

208. 

OBRTNI. RADNJA- PEKARA "EVROPA" VL.MORINA KADRI 

BUGOJNO 

BOSANSKA 

1011300000847462 

209. 

"GAZIĆ-COMERC" DOO 

G.VAKUF 

ARMIJE BiH 

1011310000031352 

210. 

"AUTOPREVOZNIK" IDRIZOVIĆ AKIF 

G.VAKUF 

BISTRICA BB 

1011310000113996 

211. 

"AUTOPREVOZNIK"VL.HADŽIAHMETOVIĆ ESAD 

G.VAKUF 

BISTRICA 

1011310000134560 

212. 

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA "SAMA" VL. MUMINOVIĆ REŠID 

G.VAKUF 

BRANILACA GRADA 

1011310000139410 

213. 

AUTOPREVOZNIK"VL.SPAHIĆ FEHIM 

G.VAKUF 

BATUŠA 

1011310000142805 

214. 

"HERSS-TREID" D.O.O. JABLANICA, DRUŠTVO ZA PROIZV.TRGOVINU I USLUŽNE DJELATNOSTI 

G.VAKUF 

TRG OSLOBODJENJA 

1011310000151923 

215. 

"GRANIT MERMER INTERNATIONAL" D.O.O. 

G.VAKUF 

BATUŠKI LUG BB 

1011310000152796 

216. 

DRUŠ. ZA TRG., TURIZAM I UG. "ZLATNA
DOLINA"D.O.O EXP-IMP 

G.VAKUF 

VOLJEVAC BB 

1011310000206146 

217. 

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA "AGRO-VRBAS" 

G.VAKUF 

UL.ZLATNIH LJILJANA 

1011310000221084 

218. 

KAFFE-BAR "VODAR"VL.NASER MAŠETIĆ 

G.VAKUF 

VOLJEVAC 

1011310000230105 

219. 

STR "WOM"VL.MUSA ARMELA 

BUGOJNO 

ČAUŠLIJE 

1011310000231948 

220. 

D O O "PREVOZ MUSA" 

JAJCE 

VINAC 

1011320000005016 

221. 

SUR "ČEVABDŽINICA"VL.LIZALOVIĆ REMZIJA 

JAJCE 

VINAC 

1011320000034019 

222. 

STR "BERI"VL.EKREM PORIČANIN 

JAJCE 

KATINA 

1011320000049830 

223. 

"MISS SADIKOVIĆ"DOO 

JAJCE 

G.KATINA 

1011320000053031 

224. 

AUTOPREVOZNIK MAKUL HASIB 

JAJCE 

IPOTA VINAC 

1011320000059724 

225. 

"M&Z" DOO 

JAJCE 

VINAC 

1011320000106672 

226. 

STOM.ORD."NERDENT"VL.GANIBEGOVIĆ NERDIN 

JAJCE 

KRALJICE JELENE 

1011320000120737 

227. 

SUR CAFFE BAR"SONG"VL. ALAUDIN ĐULIĆ 

JAJCE 

ZAGREBAČKA 

1011320000188443 

228. 

AUTOPREVOZNIK NEZIR VUKOVIĆ 

JAJCE 

KUPREŠANI 

1011320000291651 

229. 

CAFFE BAR "KRUG" VL. ADNAN OMIĆ 

JAJCE 

ZAGREBAČKA 

1011320000329481 

230. 

SAMOSTALNA TRGOVAČKA RADNJA "AIDA" VL.NEZIĆ ATIF 

D.VAKUF 

717 SL BR.BR.BRIGADE 

1011330000067144 

231. 

KAFFE BAR "OMERY" VL.OMERAGIĆ MIRSAD 

D.VAKUF 

ISPOD STRANE 

1011330000075486 

232. 

FRIZERSKI SALON "EMINA I ŠABO" . ŽGALJ OMER 

D.VAKUF 

STUDENAC 

1011330000077038 

233. 

CAFE "GALERIJA" DONJI VAKUF VL.HADŽIĆ HARIS 

D.VAKUF 

14 SEPTEMBAR 

1011330000095274 

234. 

S.T.R."GALE" DONJI VAKUF 

D.VAKUF 

OBORCI 

1011330000104295 

235. 

D.O.O"GAPP" 

D.VAKUF 

770 SL BR BR BR 

1011330000123210 

236. 

RESTORAN "KOBRA" VL.OMERAGIĆ HASAN 

D.VAKUF 

ALEKSE ŠANTIĆA 

1011330000135626 

237. 

SUR "KAMIN" VL.BEGANOVIĆ MUHAREM 

D.VAKUF 

NOVA TRAVNIČKA 

1011330000144841 

238. 

STR "AMAR" VL.ABDAGIĆ NERMINA 

D.VAKUF 

HADŽIJUSUFOVA 

1011330000145520 

239. 

ĆEVABDŽINICA "BOSNA" DONJI VAKUF VL.NEZIRI SEFEDIN 

D.VAKUF 

14 SEPTEMBAR 

1011330000165308 

240. 

CAFFE "DIJAMANT" 

D.VAKUF 

VRBASKA 

1011330000176075 

241. 

SZR "NOVITET" DONJI VAKUF VL.SMAJIĆ FAHRUDIN 

D.VAKUF 

14. SEPTEMBAR 

1011330000215651 

242. 

ĆEVABDŽINICA "SEVDAH" VL.KASUM SEADA 

D.VAKUF 

770. SLAVNE BRDSKE
BRIGADE 

1011330000219822 

243. 

CAFFE ""PIKOLO" VL.HADŽIĆ JASMIN 

D.VAKUF 

770. SLAVNE BRDSKE BRIGADE 

1011330000220695 

244. 

DD "VRBAS" PRED. ZA UGOST. TURIZAM, ROBNI PROMET PROIZVODNJU I USLUGE DONJI VAKUF 

D.VAKUF 

770. SL. BR. BRIGADE 

1011330000227194 

245. 

STR "TAMA" VL.TERZIĆ AMER 

D.VAKUF 

705 SL. BRDSKE BRIGAD 

1011330000264442 

246. 

SUR KAFE SLASTIČARNA "SEMIN" VL.NEZIRI SEMIN 

D.VAKUF 

14 SEPTEMBAR 

1011330000299071 

247. 

SZFR "ALEN" VL.SALIHAGIĆ BINASIR 

D.VAKUF 

JAZ 

1011330000301496 

248. 

DISKONT-SENA VL.ŠKANDRO SENAD 

D.VAKUF 

ZLATNIH LJILJANA 

1011330000309741 

249. 

HALILOVIĆ COMPANY D.O.O 

GORAŽDE 

TRG BRANILACA BB 

1011400000003266 

250. 

D.D TVORNICA PROCESNE OPREME 

VITKOVIĆI 

PRVE DRINSKE BRIGADE 

1011400000021405 

251. 

MLJEKARA "MILGOR" DOO 

MRAVINJAC 

MRAVINJAC 

1011400000025576 

252. 

"DRAGOLJ TRANSKOM" D.O.O. ZA TRANS.UNUTR. I VANJ.TRGOVINU 

GORAŽDE 

HALIDA HUBIJERA 

1011400000049535 

253. 

UDRUŽENJE ŽENA "ANIMA" GORAŽDE 

GORAŽDE 

ŠUKRIJE KUKAVICE 8. 

1011400000057877 

254. 

DOO "ERGO-PROMET" GORAŽDE 

GORAŽDE 

POTRKUŠA 

1011400000058653 

255. 

SZGR "PROGRES" 

GORAŽDE 

JASKA ISLAMOVIĆA 

1011400000061078 

256. 

UNIVERZAL EXPORT IMPORT DOO 

GORAŽDE 

43 DRINSKE BRIGADE 

1011400000064473 

257. 

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "ZADRUGAR"ILOVAČA 

GORAŽDE 

GORAŽDE 

1011400000074367 

258. 

LATEX DOO ZA TRGOVINU PROMET I USLUGE 

GORAŽDE 

KULINA BANA 

1011400000101430 

259. 

STR "DŽANA" VL.RADMILOVIĆ FATIMA 

GORAŽDE 

MESUDA BAJIĆA 

1011400000108996 

260. 

SUR MIRELA VL. TURULJA BAJRO 

GORAŽDE 

ALIJE HODŽIĆA 

1011400000112197 

261. 

KOVA - KOMERC DOO 

GORAŽDE 

OSANICA 

1011400000115495 

262. 

UR KAFE RAINBOW VL. CUPLOV ESAD GORAŽDE 

GORAŽDE 

ZAIMA IMAMOVIĆA 

1011400000116271 

263. 

UR KAFFE "KOD JUNGE" VL. BIĆO JUNUZ GORAŽDE 

GORAŽDE 

F.DIZDAREVIĆA 

1011400000120442 

264. 

BOTISELI DOO 

GORAŽDE 

DR.KARAMEHA 16 

1011400000126165 

265. 

UR "RALE" VL.UGLJEŠA RAMIZA 

GORAŽDE 

SELVERA SIJERČIĆA 

1011400000127911 

266. 

ZIS COMERCE DOO 

GORAŽDE 

ZAIMA IMAMOVIĆA 

1011400000138678 

267. 

JKP "IZVOR" 

USTIKOLINA 

USTIKOLINA 

1011400000140230 

268. 

MJEŠOVITA ZADRUGA "STAZA" 

GORAŽDE 

SELVERA SIJERČIĆA 

1011400000141006 

269. 

UR KANTINA "BEGOVIĆ" VL.BEGOVIĆ NEDŽAD 

GORAŽDE 

ZAIMA IMAMOVIĆA 

1011400000142849 

270. 

STR "LUKA" VL. SALKOVIĆ HALID 

GORAŽDE 

MARŠALA TITA 

1011400000143625 

271. 

UR SANTOS VL.HADZIC NURUDIN 

GORAŽDE 

KULINA BANA 

1011400000149348 

272. 

"MAŠIĆ-COMPANY" DOO 

GORAŽDE 

ZDRASTVENIH RADNIKA 

1011400000150124 

273. 

TR "SAN" VL. HODO SEAD 

GORAŽDE 

POSESTRA 

1011400000152743 

274. 

TR DRAGSTOR "MELKO" VL. ĐOGO JUSUF 

GORAŽDE 

Š.KUKAVICE 118 

1011400000157690 

275. 

UR BIFE "LIDO" VL. FOČO NEDŽAD 

GORAŽDE 

ALIJE HODŽIĆA 

1011400000165935 

276. 

ZZ "POLJOPROM" GORAŽDE P.O. 

GORAŽDE 

43. DRINSKE BRIGADE 

1011400000167584 

277. 

DOO "MAGNUM" 

GORAŽDE 

POBARNIK 

1011400000172531 

278. 

"EDINPORT" DOO ZA TRGOVINU I USLUGE 

GORAŽDE 

43.DRINSKE 

1011400000203862 

279. 

"RAMOVIĆ" DOO 

GORAŽDE 

FAZLAGIĆA 

1011400000204638 

280. 

TR "JASNA" VL. KRDŽALIJA JASMINA 

GORAŽDE 

  

1011400000206190 

281. 

SFR ZA MUŠKARCE "AHMO" VL. HELAĆ AHMED 

GORAŽDE 

FERIDA DIZDAREVIĆA 

1011400000212980 

282. 

ZZT "TOPLIK" HRENOVICA 

PRAČA 

HRENOVICA 

1011400000217830 

283. 

SUR "BOYS" VL. KAMENICA HIDAJET 

GORAŽDE 

IBRAHIMA CELIKA 

1011400000219479 

284. 

UR BIFE DONJI MOST VL. ALIHODŽIĆ MIRSO 

GORAŽDE 

SINAN PASE SIJERCICA 

1011400000236842 

285. 

SUR MUNJA 

GORAŽDE 

VIŠEGRADSKA 

1011400000238491 

286. 

ERKO TRGOVINSKA RADNJA 

GORAŽDE 

SINAN PASE SIJERCICA 

1011400000249161 

287. 

"AUTOSAOBRAĆAJ" DOO 

GORAŽDE 

RUŽDIJE ISLAMAGIĆ 

1011400000254108 

288. 

SZČR ZLATAR VL.EFENDIĆ SAFET 

GORAŽDE 

Z.IMAMOVIĆA 

1011400000256630 

289. 

UR "BRZOGRIZ" VL.ČULOV ELVID 

GORAŽDE 

IBRA ČELIKA 

1011400000265748 

290. 

STR "ADA" VL.AŠČIĆ HILMO 

GORAŽDE 

SIJERČIČA BB 

1011400000284857 

291. 

UR ALDIENA VL. HELAĆ SANELA 

GORAŽDE 

MARŠALA TITA 

1011400000298825 

292. 

TR MIREL VL. S. ELVEDIN 

GORAŽDE 

MRAVINJAC 

1011400000308525 

293. 

TR ALMINA VL.HALIMIĆ MUSTAFA 

GORAŽDE 

R.ISLAMAGIĆA 

1011400000311920 

294. 

"ASG" DOO 

GORAŽDE 

ALIJE HODŽIĆA 

1011400000313569 

295. 

REGIONALNI ODBOR IZBJEGLIH I RASELJENIH LICA 

GORAŽDE 

  

1011400000318419 

296. 

SZ VULKANIZERSKA RADNJA "SAKIB" VL.HODŽIĆ SAKIB 

GORAŽDE 

31.DUB 

1011400000323463 

297. 

UR KAFANA DVA JELENA VL.BALJIĆ MUSTAFA GORAŽDE 

GORAŽDE 

SADBA 

1011400000335879 

298. 

UR "KOD HASETA" VL.HODŽIĆ HASAN 

GORAŽDE 

ZAIMA IMAMOVIĆA 

1011400000344027 

299. 

UBPR "UKUS" VL.ZIBERI REMZI 

GORAŽDE 

GAMAL ABDEL GANEMA 

1011400000349944 

300. 

TR MIRSADA VL. BUKVA ZAIM GORAŽDE 

GORAŽDE 

VIŠEGRADSKA 

1011400000352369 

301. 

UR RESTORAN "SANDOKAN" 

GORAŽDE 

  

1011400000354988 

302. 

TR "AZRA" VL. PRGUDA AZRA 

GORAŽDE 

  

1011400000355667 

303. 

TR RAB.ROBOM "SHOP H-S" VL. KAJEVIĆ BINASA 

GORAŽDE 

43.DUB 

1011400000358092 

304. 

UR CAFFE "PIKASO" VL. HASANEFENDIĆ JASMIN 

GORAŽDE 

Z.IMAMOVIĆA 

1011400000360614 

305. 

TR "IRMA" VL. HALILOVIĆ MIRHA 

GORAŽDE 

  

1011400000366337 

306. 

SBLR "MONTER" VL.ZUKIĆ ALIJA 

GORAŽDE 

H.KIKIĆA 

1011400000368956 

307. 

UR "AMFORA" 

ILIVAČA 

ILOVAČA 

1011400000370508 

308. 

"ČELJO" DOO 

GORAŽDE 

TRG BRANILACA 

1011400000371381 

309. 

STR ANELA VL. DŽEBO MUHAMED 

GORAŽDE 

DŽINDIĆI 

1011400000379626 

310. 

UR "CITADINO" VL.GRAĐAN MUNIBA 

GORAŽDE 

Z.IMAMOVIĆA 

1011400000393788 

311. 

"MARKOM" DOO 

USTIKOLINA 

USTIKOLINA 

1011400000396019 

312. 

TR "ALEN" VL. MRŠO HIBA 

GORAŽDE 

MARŠALA TITA 

1011400000432394 

313. 

STR "BIFTEK" VL.SABOVIC OMER 

GORAZDE 

USTIKOLINA 

1011400000440639 

314. 

SUR "ALF" VL. OŠIJAN SATNIR 

GORAŽDE 

ZAIMA IMAMOVIĆA 

1011400000443064 

315. 

SZMR "EDO I" VL. ALIC AMIR GORAŽDE 

GORAZDE 

GLAMOC 

1011400000458875 

316. 

DD MALOTONAZNA HEMIJA 

GORAŽDE 

PRVE DRINSKE BRIGADE 

1011400000472940 

317. 

DOO FERARI TRANS GORAZDE 

GORAZDE 

31 DUB 

1011400000476044 

318. 

NK DRINA 

GORAŽDE 

SINAN PASE SIJERCICA 

1011400000496802 

319. 

SUR SAN 1 VL.PAVICEVIC BAHRA GORAŽDE 

GORAŽDE 

ZAIMA IMAMOVICA 

1011400000501555 

320. 

DOO DVA JELENA VL.BALJIC EDHEM 

GORAŽDE 

SADBA 

1011400000511449 

321. 

MESOPROIZVOD DOO 

GORAŽDE 

SINICA 

1011400000533856 

322. 

UR PALMA VL. RAHMAN JASMINA 

USTIKOLINA 

USTIKOLINA 

1011400000560143 

323. 

UR HAJR VL. DRAKOVAC MEHMED 

GORAŽDE 

SELVERA SIJERCICA 

1011400000570037 

324. 

TR ARCI VL.KURTOVIC MIRELA 

GORAŽDE 

ZUPCICI 

1011400000572656 

325. 

PR MERKEZ VL.MERKEZ ALMEDIN 

USTIKOLINA 

USTIKOLINA 

1011400000577506 

326. 

SFR ALMINA VL.MASIC HASIB 

GORAŽDE 

GAMEL ABDEL GANEMA 

1011400000589049 

327. 

NATRON DOO SA P.O. 

MAGLAJ 

LIJEŠNICA 

1011450000002730 

328. 

MAGRA-PROJEKT D.O.O. 

MAGLAJ 

PRVA U.SP. 

1011450000003506 

329. 

CORIDA-DJL 

MAGLAJ 

LUG 

1011450000008453 

330. 

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA-INVESTICIJE RAČUN POS. NAMJENE 

MAGLAJ 

ALEJA LJILJANA 

1011450000032412 

331. 

E & N COMMERCE D.O.O. PROIZV.PROMET I USLUGE 

MAGLAJ 

LIJEŠNICA 

1011450000041530 

332. 

CGV GRAĐEVINSKO,ZANATSKO,TRGOVAČKO DRUŠTVO DOO 

MAGLAJ 

BUNARSKA 

1011450000046477 

333. 

SZR KUKA-PRODUKT VL.SALKIĆ HIKMET 

MAGLAJ 

LIJEŠNICA 

1011450000059766 

334. 

ČARLI D.J.L.-VL.ČOLAKOVIĆ MITHAT 

MAGLAJ 

ALEJA LJILJANA 

1011450000062191 

335. 

INOPROMET STR VL.HASIĆ JASMINKA 

MAGLAJ 

TRŽNI CENTAR 

1011450000085277 

336. 

KAMENI ZAMAK SUR VL. DIKEDŽIĆ ENES 

MAGLAJ 

POLJICE 

1011450000089448 

337. 

DRAGSTOR STR VL. ARMELA DIKEDŽIĆ 

MAGLAJ 

PETA ULICA 

1011450000090224 

338. 

M & N -VL. ČOLIĆ HAMZA 

KOSOVA 

KOSOVA 

1011450000109042 

339. 

METALMONT SZR VL.PERHAT SALIH 

NOVI ŠEHER 

NOVI ŠEHER 

1011450000112437 

340. 

URANAK STR VL.OMIĆ BEČIR 

KOSOVA 

MOŠEVAC 

1011450000138918 

341. 

BIHMAX DOO VL.MEŠIĆ SULJO 

MAGLAJ 

ALEJA LJILJANA 

1011450000141343 

342. 

AUTOPREVOZNIK BRKIĆ SAMIR MAGLAJ 

MAGLAJ 

MISURIĆI 

1011450000146290 

343. 

ŽELJEZNICE BIH SARAJEVO 

MAGLAJ 

PETA ULICA 

1011450000148812 

344. 

ADI UR-A BUFFET- VL. KAHRIMANOVIĆ IZUDIN 

MAGLAJ 

A.LJILJANA M 

1011450000149685 

345. 

EUROFLEX DOO 

MAGLAJ 

S OMEROVIĆA 

1011450000162974 

346. 

FARMA BROJLERA SR VL.MEĐIĆ EMINA 

MAGLAJ 

ČAKALOVAC 

1011450000164526 

347. 

SAMOSTALNA PEKARSKA RADNJA LEJLA VL.ARNAUTOVIĆ R. 

MAGLAJ 

SEDAMNAESTA ULICA 

1011450000166078 

348. 

EKONIMIST-72 VL. VUKADIN FABIJAN AG.ZA KNIG-RAČ.PS 

MAGLAJ 

MAHMUTAGIĆA N 

1011450000172868 

349. 

INSTALATER DOO 

MAGLAJ 

PETA ULICA 

1011450000185090 

350. 

EDHEM MULABDIĆ DOM KULT. RN. INVESTICIJA 

MAGLAJ 

SULEJMANA OMEROVIĆA 

1011450000187612 

351. 

MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE 

MAGLAJ 

S.OMEROVIĆA 

1011450000189261 

352. 

SAJDŽIJSKA RADNJA VL.BAHRUDIN ALIJAGIĆ 

MAGLAJ 

VITEŠKA 

1011450000190037 

353. 

UGOSTITELJSKA RADNJA KRPIĆ NEJRA 

MAGLAJ 

VITEŠKA 

1011450000205654 

354. 

HUSIČ DOO TRANSPORTNO DRUŠTVO 

MAGLAJ 

PRVA ULCA 

1011450000215548 

355. 

JASMIN STR VL.KUJADINOVIĆ JASMIN 

MAGLAJ 

DRUGA ULICA 

1011450000223987 

356. 

PREVODILAC ZA NJEMAČKI JEZIK-KUJADINOVIĆ JASMIN 

MAGLAJ 

VITEŠKA 

1011450000224763 

357. 

PRŽIONICA KAFE MIRO-BRADARIĆ MIRALEM 

MAGLAJ 

V ULICA 

1011450000241156 

358. 

EMRO DOO 

KOSOVA 

MOŠEVAC 

1011450000243775 

359. 

MIVEX TRGOV.RADNJA VL.SALKANOVIĆ SENADA 

MAGLAJ 

LIJEŠNICA 

1011450000246006 

360. 

LA VIDA CAFFE BAR -VL.HRNJIĆ ERNAD 

MAGLAJ 

VITEŠKA 

1011450000260168 

361. 

TAKSISTA VL. DELIĆ FADIL MAGLAJ 

MAGLAJ 

TREČA ULICA 

1011450000277531 

362. 

SAMOSTALNA MESARSKO-KOBAS.RADNJA VL. MEHINAGIĆ ĐEVAD 

MAGLAJ 

VITEŠKA 

1011450000279180 

363. 

DIONIČKO DRUŠTVO FABRIKA DUHANA 

MOSTAR 

M.TITA 

1011500000023922 

364. 

TRŽNICE-PIJACE D.O.O. 

MOSTAR 

MALA TEPA 

1011500000027026 

365. 

SUR BIFFE "PIRANA" VL.HABUL ARDANELA 

MOSTAR 

BIŠĆE POLJE 

1011500000037987 

366. 

D.O.O. "DI-AM" COMPANY EXPORT-IMPORT 

MOSTAR 

ČELEBIĆA 

1011500000041188 

367. 

PICERIJA M & S VL.BATLAK ZUMRA 

MOSTAR 

BLAGAJ 

1011500000047881 

368. 

GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE "JEDREŠ" DOO 

MOSTAR 

MUJE PAŠIĆA 

1011500000048657 

369. 

FOND POČITELJ ČAPLJINA 

MOSTAR 

SJEVERNI LOGOR 

1011500000056902 

370. 

RAD DOO 

MOSTAR 

OSMANA ĐIKIĆA 8 

1011500000060103 

371. 

JAVNA USTANOVA RMC "DR SAFET MUJIĆ" O.SOL.O. 

MOSTAR 

JUŽNI LOGOR 

1011500000062722 

372. 

ŠTAMPARSKO IZDAVAČKO I TD NA VELIKO I MALO "SLOVO"DOO 

MOSTAR 

PUT ZA OPINE 

1011500000066893 

373. 

TRGOVINSKO GRAĐEVIN.DRUŠTVO GUMALIĆ EXP-IMP DOO 

MOSTAR 

ZALIK SKLONIŠTE 2 

1011500000070094 

374. 

JAVNO PREDUZEĆE "SIGURNOST" ZA PRUŽ.USLUGA MATER. FIZIČKE ZAŠTITE SA P.O. 

MOSTAR 

TRG 1 MAJ 

1011500000071840 

375. 

TRGOVAČKA RADNJA "DŽENI" VL.ABAZA RASIM 

MOSTAR 

KUTILIVAČ 

1011500000086681 

376. 

D.O.O."MISEL" EXPORT-IMPORT DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVOR.ZA GRAĐEV.PROMET I PROIZVODNJU 

MOSTAR 

BIŠĆE POLJE 

1011500000105402 

377. 

VODOMONT SZ VL.ĐUDERIJA MAHMUT 

MOSTAR 

HUSREFA ĆIŠIĆA 

1011500000106275 

378. 

DRUŠTVO ZA GRAĐEV.PROIZ.TRG. I USLUGE "GRAMOS" EXP-IMP DOO 

MOSTAR 

JUŽNI LOGOR 

1011500000111222 

379. 

SAMOSTALNA RADNJA VIDEOTEKA "GOLF NO 2" VL ZAGORČIĆ SANJA 

MOSTAR 

ADEMA BUĆA 

1011500000125287 

380. 

DRUŠTVO ZA TRG.PROIZV.USLUGE "ELEMENTARA" DOO EXP-IMPT 

MOSTAR 

OPINE 

1011500000137703 

381. 

EMINA FRIZERSKI SALON VL.HINDIĆ MINA 

MOSTAR 

KLJUNOVA 

1011500000148470 

382. 

UDRUŽENJE GRAĐANA MZ BUNA-ŽITOMISLIĆI 

MOSTAR 

FEJIĆEVA 37 

1011500000170877 

383. 

TRGOVAČKA RADNJA "HOLLYWOOD" VL.ŠUNJE MIRSAD 

MOSTAR 

I.KRNDELJA 

1011500000186494 

384. 

SAMOSTALNA TRGOVINSKA R."PERVAN" PERVAN MIRSAD 

MOSTAR 

M.PAŠIĆA 

1011500000196388 

385. 

SUR ĆEVABDŽINICA "AZMIR" VL. FAKO FEDINA 

MOSTAR 

MARŠALA TITA 

1011500000217728 

386. 

ADLADI-TRGOVAČKA RADNJA VL.OMBAŠIĆ ADI 

MOSTAR 

ALE ČIŠIĆA BR.27/A 

1011500000220153 

387. 

ŠEMIĆ EXPORT IMPORT DOO VL. ŠEMIĆ IBRAHIM 

MOSTAR 

BIŠĆE POLJE 

1011500000228495 

388. 

UDRUŽENJE GRAĐANA "ŽENA BIH" 

MOSTAR 

T.I.KRNDELJA 

1011500000252454 

389. 

VIDEOTEKA ART VL.ŠKALJIĆ AZER 

MOSTAR 

ŠERIFA BURIĆA 3 

1011500000270690 

390. 

TR KRIVAJA VL.STOJIĆ JULKA 

MOSTAR 

TRG IVANA GRNDELJA 

1011500000284755 

391. 

LOVAČKO DRUŠTVO "DIVOJARAC" 

MOSTAR 

BIJELO POLJE POTOCI 

1011500000298723 

392. 

HAM SZR VL.HUSNIĆ HUSO 

MOSTAR 

PUT 29 HUD 

1011500000301924 

393. 

UDR.GRAĐ.NOG.SAVEZA OKRUGA MOSTAR 

MOSTAR 

IVANA KRNDELJA 

1011500000308423 

394. 

CAFFE BAR GARDEN VL.BIJAVICA PREDRAG 

MOSTAR 

ADEMA BUĆA 

1011500000310072 

395. 

IZOTEX IZOLATERSKA DJELATNOST VL.MUŠINOVIĆ SALKO 

MOSTAR 

ZALIK 

1011500000323361 

396. 

VIDEOTEKA OSCAR VL.SEMIR MAŠNIĆ 

MOSTAR 

H.REPCA 

1011500000326659 

397. 

UR CAFFE BAR "KOD HAKE" VL.DEMIROVIĆ MULA 

MOSTAR 

M.BALORDE 

1011500000327435 

398. 

TRGOVAČKA RADNJA "DALIA" VL.OBRADOVIĆ IZET 

MOSTAR 

MOSTAR.BATALJONA 

1011500000339948 

399. 

TRGOVAČKA RADNJA "DŽADA" VL.VRCE MENSUR 

POTOCI 

POTOCI 

1011500000342373 

400. 

GP ZIDAR U LIKVIDACIJI 

MOSTAR 

OSMANA ĐIKIĆA 6 

1011500000358960 

401. 

SUR BIFE "KOD IBRE" VL.DEMIĆ IBRO 

MOSTAR 

ADEMA BUĆA 

1011500000365459 

402. 

SZD BLOK ZIDARSKE STRUKE HUSIĆ SALKO 

MOSTAR 

M.PAŠIĆA 

1011500000375353 

403. 

LEJLA FRIZERSKI SALON VL.BITANGA ALDA 

MOSTAR 

ZALIK 

1011500000380397 

404. 

SUR BUREGDŽINICA "RAVEN" VL.SULEJMANI AZBI 

MOSTAR 

TRG I.KRNDELJA 

1011500000385247 

405. 

KARAVAN DOO PREVOZ ROBE I PUTNIKA U DRUM.SAOBR. 

MOSTAR 

BLAGAJ BB 

1011500000391067 

406. 

SZD FRIZER SENADA VL. TULE SENADA 

MOSTAR 

ĆEMALOVIĆA 

1011500000417354 

407. 

JP ZAVOD ZA URBANIZAM GRADA MOSTARA S P.O. 

MOSTAR 

B.FEJIĆA 

1011500000431419 

408. 

UGOSTITELJSKA RADNJA CAFFE BAR "BURKE" VL. BURIĆ AMIR 

MOSTAR 

TRG IVANA KRNDELJA 

1011500000441313 

409. 

S.Z.D. "KADLAK" VL.DULIĆ KADIRA 

DREŽNICA 

DREŽNICA 

1011500000445484 

410. 

SZR FRIZERSKI SALON "SANELA" VL. ŽUJO SANELA 

MOSTAR 

TRG IVANA KRND. 

1011500000450431 

411. 

DOO ZANAT DRUŠTVO ZA PROIZ. GRAĐ. I USLUGE 

MOSTAR 

M TITA 

1011500000462944 

412. 

STR BULEVAR VL.KASUMOVIĆ NEDŽAD 

MOSTAR 

H.REPCA 

1011500000468667 

413. 

BUTIK "DIJANA" VL.JAZVIN DŽEVAD 

MOSTAR 

BLAGAJ 

1011500000479337 

414. 

HUMANITARNA ORGANIZACIJA VRELO 

MOSTAR 

CERNICA 

1011500000494275 

415. 

REGIONAL. MEDIC.CENTAR DR SAFET MUJIĆ RAČ.ZA OTKUP STANOVA 

MOSTAR 

JUŽNI LOGOR 

1011500000504848 

416. 

SZR PEKARA "BIJELI DRIN" VL.ŠUĆERI CAKAJ 

MOSTAR 

BRAĆE ĆIŠIĆA 

1011500000512123 

417. 

D.O.O."EKOS" EXPORT-IMPORT DRUŠTVO ZA GRAĐENJE TRG.I NEKRETNINE 

MOSTAR 

ULICA XVI 

1011500000526188 

418. 

TRGOVAČKA RADNJA "MRKI" VL.MEŠKIĆ MIRAN 

MOSTAR 

S.SESTICA 

1011500000548595 

419. 

VIDEOTEKA ADI JUNIOR VL.HUSKOVIĆ SMAIL 

MOSTAR 

M.TITA 

1011500000559265 

420. 

UR CAFFE BAR "KAMENICA" VL.SARIĆ HUSEIN 

MOSTAR 

M.TITA 

1011500000560041 

421. 

SUR KONOBA "PIJESAK" VL.HUSKOVIĆ ZIBA 

MOSTAR 

LACINA 

1011500000599811 

422. 

ALPA-M DOO 

MOSTAR 

BIŠĆE POLJE 

1011500000612906 

423. 

UGOSTITELJSKA RADNJA BOSANSKA KAFANA "ORIJENT" VL.MAKSUMIĆ ĐENAN 

MOSTAR 

M.TITA 

1011500000617853 

424. 

D.O.O "Š & M -CO" D.O.O. 

JABLANICA 

PERE BILIĆA 

1011510000007868 

425. 

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO PREDUZEĆE "ČVRSNICA" D.D. 

JABLANICA 

ŽELJEZNIČKA 

1011510000023582 

426. 

"BMR" D.O.O DRUŠTVO ZA TRANSPORTNO-ŠPEDITERSKE USLUGE PROZOR 

PROZOR 

17. KRAJIŠKE 

1011510000037550 

427. 

SZR "ELEKTRO" VL.KOŠPO MUJO 

JABANICA 

GRANITOVO NASELJE 

1011510000052488 

428. 

ZABAVNE IGRE "MISTER 007 BOND" NEZIRIĆ FADIL 

JABLANICA 

BOKULJA 

1011510000058114 

429. 

STR BOUTIQUE "OVER TOP",VL.DŽELILOVIĆ FARIS 

JABLANICA 

TRG OSLOBOĐENJA 

1011510000067232 

430. 

"JABLANICATRANS" D.O.O. 

JABLANICA 

ŽELJEZNIČKA 

1011510000103510 

431. 

STR "EKO" VL.IMAMOVIĆ MIRSADA 

JABLANICA 

DJEVOR 

1011510000104383 

432. 

TRGOVAČKO DRUŠTVO "SUBLIME INTERNATIONAL" D.O.O. 

JABLANICA 

GLODNICA 

1011510000112628 

433. 

OPĆINA PROZOR 

PROZOR 

ŠĆIPE 

1011510000122522 

434. 

"SEFER TREID" EXPORT-IMPORT D.O.O. 

JABLANICA 

PROL.BRIGADA 

1011510000130864 

435. 

SUR "ZDRAVA VODA" VL. ZAHIROVIĆ MILADA 

JABLANICA 

ZDRAVA VODA 

1011510000131640 

436. 

SZR "FOTOKOPIR" VL. BABIĆ NIHAD 

JABLANICA 

PERE BILIĆA 

1011510000146481 

437. 

STR "LEJLA E" VL.DEDIĆ ENISA 

JABLANICA 

PERE BILIĆA 

1011510000155502 

438. 

AUTOKUĆA "KEMNIT" DJL 

JABLANICA 

BOKULJA 

1011510000166269 

439. 

SZR "AS -REKLAME" VL. PIPIĆ IRFAN 

JABLANICA 

PERE BILIĆA 

1011510000167045 

440. 

STR "MASA" VL. TUFEK SUADA 

JABLANICA 

DONJA JABLANICA 

1011510000172089 

441. 

SZR "SEKA" VL. LETUKA SENADA 

JABLANICA 

BOKULJA 

1011510000177909 

442. 

SUR "BOLERO" VL. LETUKA SENADA 

JABLANICA 

BOKULJA 

1011510000178782 

443. 

AGENCIJA "ABACUS 21" VL. HUSREP EDITA 

JABLANICA 

JAROSLAVA ČERNIJA 

1011510000179558 

444. 

SZR "BRAĆA JELAČIĆ" VL. JELAČIĆ MLADEN 

JABLANICA 

DUBIŠNICA 

1011510000180334 

445. 

STR "M & S" VL. HINDIĆ SADETA 

JABLANICA 

DONJA JABLANICA 

1011510000191004 

446. 

"IMAMOVIĆ & CO" D.O.O. 

JABLANICA 

GLOGOŠNICA 

1011510000193623 

447. 

SUR "CAMEL" ĆORDA SENITA 

JABLANICA 

PERE BILIĆA 

1011510000199346 

448. 

SZR "SABA" VL. TUFEK SABAHETA 

JABLANICA 

PERE BILIĆA 

1011510000206621 

449. 

STR "NERMIN" VL. BEGOVIĆ REMZA 

JABLANICA 

TRG OSLOBOĐENJA 

1011510000209046 

450. 

SUR CAFE- BAR "COLA" VL. KREČINIĆ FATIMA 

JABLANICA 

PERE BILIĆA 

1011510000213217 

451. 

SUR "ALFA" VL. AVDIĆ SABIHA 

JABLANICA 

PERE BILIĆA 

1011510000218164 

452. 

SUR "HANDBALL" VL. KREČINIĆ ELDAR 

JABLANICA 

PERE BILIĆA 

1011510000235527 

453. 

STR "ASKA" VL. MOTIKA HASAN 

JABLANICA 

PERE BILIĆA 

1011510000242123 

454. 

SZR "STOLAR" VL. KOVAČEVIĆ MUNIB 

JABLANICA 

OSTROŽAC 

1011510000243966 

455. 

SUR "REBUS" VL. JARANOVIĆ TAHIR 

JABLANICA 

PERE BILIĆA 

1011510000248816 

456. 

STR "BRAT I SESTRA" VL. SENAD SULTANIĆ 

JABLANICA 

ŽELJEZNIČKA 

1011510000253860 

457. 

SUR "SPICE GIRLS" VL. PILAV AIŠA 

JABLANICA 

PERE BILIĆA 

1011510000255315 

458. 

AGENCIJA KOŠPO VL. KOŠPO ŠEFKO 

JABLANICA 

PERE BILIĆA 

1011510000264530 

459. 

"A - Š" D.O.O. 

JABLANICA 

GLOGOŠNICA 

1011510000270253 

460. 

TRGOVAČKO PREDUZEĆE "PROMET" D.O.O 

JABLANICA 

TRG OSLOBOĐENJA 

1011510000271029 

461. 

SUR "FIGARO" VL. VILA AHMET 

JABLANICA 

SULJE ČILIĆA 

1011510000274424 

462. 

SUR "BADEN" VL. BEĆIROVIĆ IBRAHIM 

JABLANICA 

BOKULJA 

1011510000294212 

463. 

"RIME-PROMEX" D.O.O. 

JABLANICA 

SPOMEN KOMPLEKS MUZEJA 

1011510000298383 

464. 

"TUFEK" D.O.O. 

JABLANICA 

DONJA JABLANICA 

1011510000301584 

465. 

SUR "ALEGRO" VL. MAKAN SADETA 

JABLANICA 

ŽELJEZNIČKA 

1011510000304979 

466. 

"TERMAL" D.O.O. 

JABLANICA 

MIRKE 

1011510000312254 

467. 

"GOLF-L" AUTO ŠKOLA VL. JAMAKOVIĆ DŽAFO 

JABLANICA 

RAVNA 

1011510000343779 

468. 

SUR RESTORAN "HAN" VL. TUFEK DENIS 

JABLANICA 

DONJA JABLANICA 

1011510000349405 

469. 

AUTO-ŠKOLA "BABIĆ" VL. BABIĆ OMER 

JABLANICA 

PERE BILIĆA 

1011510000350278 

470. 

SZR "TEA" VL. ZUKIĆ AMIRA 

JABLANICA 

DOLJANI 

1011510000368417 

471. 

SUR CAFE BAR "SCORPION" VL. ZUKIĆ NERMINA 

JABLANICA 

PERE BILIĆA 

1011510000374237 

472. 

SUR "HANDBALL" VL. KREČINIĆ SAMIRA 

JABLANICA 

PERE BILIĆA 

1011510000388205 

473. 

SUR BUREGDŽINICA "HODŽIĆ" VL. HODŽIĆ SANELA 

JABLANICA 

PERE BILIĆA 

1011510000399942 

474. 

SZR "KAMENMONT" VL. MALOVIĆ JUSUF 

JABLANICA 

DOLJANKA 

1011510000406247 

475. 

SUR CAFE-BAR "NEPTUN" VL. BULJINA ZAIM 

JABLANICA 

SULJE ČILIĆA 

1011510000408866 

476. 

STR "KENO" VL.SULTANIĆ SAUD 

JABLANICA 

ŽELJEZNIČKA 

1011510000410418 

477. 

SUR CAFFE-BAR "KOLA" VL.OMERAGIĆ EDIS 

JABLANICA 

PERE BILIĆA 

1011510000438548 

478. 

SUR CAFFE-BAR "FONTANA" VL. ČILIĆ NAIDA 

JABLANICA 

BOKULJA 

1011510000457560 

479. 

SAMOSTALNA VIDEOTEKA "CLUB 2000" VL. PIRALIĆ HIDAJET 

JABLANICA 

BOKULJA 

1011510000460955 

480. 

CAFFE-BAR "KONAK" VL.HAKETA JUSUF 

JABLANICA 

OSTROŽAC 

1011510000501016 

481. 

SUR "HANDBALL" VL.KREČINIĆ ENVER 

JABLANICA 

PERO BILIĆ 

1011510000523423 

482. 

"GRANITI I MERMERI KARIĆ" VL.KARIĆ ENVER 

JABLANICA 

BAĆINA 

1011510000526721 

483. 

KONTAKT DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU 

KONJIC 

M.TITA 

1011520000006267 

484. 

DOO ŠIPAD NOVA PILANA DRUŠTVO ZA PRERADU DRVETA 

KONJIC 

SARAJEVSKA 

1011520000008886 

485. 

GP "IZGRADNJA" GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE 

KONJIC 

KOLONIJA 

1011520000019556 

486. 

DOO BRACO COMMERC ZASTUPNIK ŠURKOVIĆ ZAHIR PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE 

KONJIC 

BJELIMIĆI 

1011520000076592 

487. 

DOO"DIESEL" ZEMLJANI RADOVI I RUŠENJE GRAĐ. OBJEKATA 

KONJIC 

ZANATSKI CENTAR 

1011520000081539 

488. 

STR "ALE" VL. LUKOMIRAK ALIJA TRGOVINA NA MALO MJEŠOVITOM ROBOM 

KONJIC 

OVČARI 

1011520000094828 

489. 

AUTOPREVOZNIK KORIĆ ENES JAVNI PREVOZ STVARI 

KONJIC 

PODORAŠAC 

1011520000122764 

490. 

STR "JEZERO"ZASTUPA PARCAN ZIJAD TRGOVINA NA MALO MJEŠOVITOM ROBOM 

KONJIC 

LISIČIĆI 

1011520000136732 

491. 

STR" MIMOZA" ZASTUPA BUBALO SABIHA TRGOVINA NA MALO 

KONJIC 

ORAHOVICA 

1011520000138381 

492. 

STR"MERCI" VL.OSMANOVIĆ AIDA TRG.RADNJA-SAMOPOSLUGA 

KONJIC 

M.TITA 

1011520000152446 

493. 

SZZR"ORAHOVICA" VL.ZAHIROVIĆ-ČILIĆ SAMOSTALNA ZANATSKA DJ.-OBRADA KAMENA 

KONJIC 

ORAHOVICA 

1011520000155744 

494. 

UR"ŽELJEZNIČAR" VL.PREVLJAK HATA UGOSTITELJSKA RADNJA 

KONJIC 

ŽELJEZNIČKA 

1011520000158169 

495. 

STR"AIDA" VL. LANDŽO AIDA TRGOVINA NA MALO MJEŠOVITOM ROBOM 

KONJIC 

TRG DRŽAVNOSTI 

1011520000159915 

496. 

SZR VIDEOTEKA "SCREAM" VL.ŠUNJ HARIS IZDAVANJE VIDEO KASETA 

KONJIC 

POMOLSKA 

1011520000169809 

497. 

SUR"RESTORAN BRADINA" VL.RIZVIĆ MIRALEM PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA 

KONJIC 

BRADINA 

1011520000179703 

498. 

PRIVREDNO DRUŠTVO"TURIST BEST" PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA 

KONJIC 

DONJE POLJE 

1011520000183971 

499. 

"M.P. NERETVA" DOO TRG. NA VELIKO GRAĐ. MATERIJALOM I SAN. OPREMOM 

KONJIC 

PODOROŠAC 

1011520000185426 

500. 

STR"IZBOR" VL.MASLEŠA DŽEVAD TRGOVINA NA MALO MJEŠOVITOM ROBOM 

KONJIC 

DŽEPI 

1011520000190470 

501. 

STR"RASKA" VL.MADŽAK RAZA TRGOVINA NA MALO MJEŠOVITOM ROBOM 

KONJIC 

OVČARI 

1011520000192022 

502. 

STR "KONJICMEBL" VL, MACIĆ ASIM SALON NAMJEŠTAJA I KUĆANSKIH APARATA 

KONJIC 

TULEG 

1011520000202789 

503. 

UNIS "TDK" DOO DIREKTOR KLARIĆ MUSTAFA PROIZ. METALNIH PROIZVODA,MAŠINA, UREĐAJA 

KONJIC 

DONJE POLJE 

1011520000210064 

504. 

DOO "TADIV"DIREKTOR LEPARA SADIK PROIZVODNJA VIJAKA,AUT.DIJELOVA 

KONJIC 

DONJE POLJE 

1011520000212683 

505. 

DOO "POTA" VL.POTUR HAMED PRED ZA TRGOVINU,EXPORT-IMPORT,TURIZAM 

KONJIC 

POLJE BIJELA 

1011520000217533 

506. 

STR"BUŠĆAK" VL.DURO MUNIRA TRGOVINA NA MALO 

KONJIC 

BUŠĆAK 

1011520000232471 

507. 

SZR MESARA"DŽAJIĆ"- DŽAJIĆ OMER MESARSKA DJELATNOST 

KONJIC 

10 HERC. BRIGADE 

1011520000234023 

508. 

STR"MIRZA" BRADINA VL.SPILJAK FERID TRGOVINA NA MALO MJEŠOVITOM ROBOM 

KONJIC 

BRADINA 

1011520000235769 

509. 

DOO "MANIX" VL. MACANOVIĆ NIJAZ TRGOVINSKO PREDUZEĆE 

KONJIC 

KOLONIJA 

1011520000244984 

510. 

STR"BAČKO" VL. TREŠNJO NERMA TRGOVINA NA MALO 

KONJIC 

PRKANJ 

1011520000255557 

511. 

SZR"FOTO-MAGIC" VL. HANDŽO AIDA USLUŽNA DJ-IZRADA SLIKA I SL. 

KONJIC 

M.TITA 

1011520000257109 

512. 

VIDEOTEKA "ĐENA" VL. ŠURKOVIĆ Đ. VIDEO IGRE I BILIJAR 

KONJIC 

CIVILNIH ŽRTAVA RATA 

1011520000266227 

513. 

STR"JEZERO"KRALUPI KONJIC VL.VRTIĆ MIRALEM TRGOVINA NA MALO MJEŠOVITOM ROBOM 

KONJIC 

KRALUPI 

1011520000267003 

514. 

DOO"FINAL-GRADNJA" VL.ELMIR HADŽIALIĆ PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRG,GRAĐEVIN. 

KONJIC 

SAFETA MUJIĆA 

1011520000285239 

515. 

STR BAHA VL LJEVO SULEJMANA SABAHETA TRGOVINA NA MALO MJEŠOVITOM ROBOM 

KONJIC 

ORAHOVICA 

1011520000302505 

516. 

SZ "MESARSKA RADNJA" KAVAZOVIĆ ADNAN MESARSKA DJELATNOST 

KONJIC 

KOLONIJA 

1011520000314048 

517. 

SUR RESTORAN"VILA" UGOSTITELJSKA RADNJA 

KONJIC 

OSTROŽAC 

1011520000329859 

518. 

DOO "ŠUMA-PROM"MUŠINOVIĆ MIRALEM UZGOJ, ZAŠTITA, ISKORIŠTAVANJE ŠUMA 

KONJIC 

VARDA 

1011520000356146 

519. 

"EUROTRADE"DOO 

TEŠANJ 

25 NOVEMBAR 

1011600000003741 

520.