Pretraga sadržaja
Napredna pretraga»
 Broj29

SADR@AJ
29/08

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

ODLUKA  O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA U "AGROTEX" DOO SARAJEVO

ODLUKA  O NAMJERAVANOJ REORGANIZACIJI STAR [PORT DOO  [IROKI BRIJEG

ODLUKA  O NAMJERAVANOJ REORGANIZACIJI ADRIA [PORT DOO [IROKI BRIJEG

JAVNI NATJE^AJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I [PORTA ZAPADNOHERCEGOVA^KOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U OP]INI TUZLA

PONI[TENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U OP]INI FO^A-USTIKOLINA

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE KANDIDATA NA POZICIJU PREDSTAVNIKA-^LANA NADZORNOG ODBORA U JP "DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BiH" DOO SARAJEVO IZ TUZLANSKOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA NA UPRA@NJENE POZICIJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA ODBORA ZA REVIZIJU U DRU[TVU SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U @ELJEZARA "ZENICA" ZENICA

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JKP "KOMUNALAC" DOO HAD@I]I

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE OP]INSKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA/PRAVOBRANITELJA U OJP TRAVNIK ZA OP]INE TRAVNIK I NOVI TRAVNIK

PONOVNI JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA UPRA@NJENU POZICIJU ^LANA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU TUZLANSKOG KANTONA

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE I DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ULAGANJA U PREHRAMBENU INDUSTRIJU

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE I DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE UVO\ENJA I CERTIFICIRANJA STANDARDA ISO 9001:2000, ISO 22000:2005, HACCAP I HALAL U 2008. GODINI

JAVNI OGLAS ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA I ^LANOVE NADZORNOG ODBORA RAZVOJNO-PODUZETNI^KOG CENTRA TUZLA-INKUBATOR "LIPNICA" DOO U TUZLI

ODLUKA  O PONI[TENJU JAVNOG NATJE^AJA ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVE-IZVR[NIH DIREKTORA JP "ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE" DD MOSTAR

JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA BU@IM

INTERNI OGLAS  ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA NAMJE[TENIKA NA NEODRE\ENO RADNO VRIJEME U OP]INSKIM SLU@BAMA ZA UPRAVU KISELJAK

JAVNI OGLAS ZA UPRA@NJENE POZICIJE U UPRAVNOM ODBORU U ZAVODU ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ISPRAVKU OGLASA ZA UPRA@NJENU POZICIJU PREDSJEDNIKA I DVA ^LANA NADZORNOG ODBORA JP "OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA" DOO SARAJEVO

Nazad na vrh
| Download PDF |
Izbor jezika»      Skip Navigation Links
Bosanski
Hrvatski
Српски
 Broj29

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XV - Broj 29 

Srijeda, 28. 5. 2008. godine
S A R A J E V O
 


ISSN 1512-7079
 

SLUŽBENE OBJAVE 

PROCREDIT BANK DD
SARAJEVO 

SPISAK
INSOLVENTNIH KLIJENATA ZA MJESEC JANUAR 2008. GODINE 

LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA 15 I VIŠE DANA NEPREKIDNO 

RED. BR.  


NAZIV 


SJEDIŠTE 


ADRESA
 

BROJ TRANSAKCIJSKOG RAČUNA 

ARDI DOO 

SARAJEVO 

TERAZIJA BB 

194-101-11875001-89 

AMRA SUR 

SARAJEVO 

SAFVET-BEGA BAŠAGIĆA STA 

194-101-31011011-54 

AVANGLION DOO 

SARAJEVO 

ZELENIH BERETKI BB 

194-101-16678001-51 

BAZA KAFE GRIL SUR 

SARAJEVO 

MILANA SIMOVIĆA 24 

194-118-01899021-77 

BOR SZTR 

HAN PIJESAK 

S. STOGULJE BB 

194-101-30140001-98 

ELEKTRA SZR 

SARAJEVO 

M. SADOVIĆA 18 

194-001-80695001-80 

HAATINS DOO 

SARAJEVO 

ŠEFIKA DORIĆA 10 

194-101-10394001-04 

IL-IS STR 

SARAJEVO 

HLADIVODE 7 

194-101-10358001-43 

JUVEX TRADE DOO 

SARAJEVO 

GLAMOČKA 20 

194-101-16168001-70 

10 

KIOSK STR 

SARAJEVO 

ŽLJEBOVI BB 

194-113-44260001-89 

11 

MIRELA SUR 

SARAJEVO 

MALI ČURČILUK BB 

194-101-44006001-63 

12 

MUHIĆ TRANS 

SARAJEVO 

MUFTIJE DŽABIĆA 17 

194-001-69383001-48 

13 

NARTEX DOO 

PALE 

MAGISTRALNI PUT 11 

194-101-17805001-83 

14 

PIANO DOO 

SARAJEVO 

PORODICE RIBAR 1 

194-101-25425001-73 

15 

PODROMANJIA DOO 

SOKOLAC 

PODROMANIJA BB 

194-101-13059011-05 

16 

ROKO-BAROKO DOO 

PALE 

SERDAR JANKA VUKOTIĆA PA 

194-101-27832001-44 

17 

SAN-LEJ SUR BISTRO 

SARAJEVO 

VELIKIH DRVETA 3 

194-101-24452001-52 

18 

SAMS DOO 

SARAJEVO 

SEDRENIK 

194-001-77956001-16 

19 

SKIN DOO 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 90 

194-101-31821001-31 

20 

ŠUTRA DOO 

TRAVNIK 

KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV B 

194-001-82089001-41 

21 

MUSA STR 

ILIDŽA 

VREOCA 30 

194-102-11864001-60 

22 

METALOTEHNIKA DOO 

ILIDŽA 

KASINDOLSKA 119 

194-102-17092001-87 

23 

PEJTON FRIZERSKI SALON SZR 

ILIDŽA 

EDHEMA EKE DŽUBURA 7 

194-102-12006001-84 

24 

EDEKA COMERC DOO 

ILIDŽA 

HRASNIČKA 54 

194-102-03491001-37 

25 

FESS DOO 

N. GRAD 

GORAŽDANSKA 38 

194-002-47353001-19 

26 

GOLDI STR 

ILIDŽA 

KASINDOLSKA 61 

194-102-10451001-63 

27 

ADENI DOO 

BIHAĆ 

IVANA FRANE JUKIĆA 

194-103-06529001-11 

28 

BBS DOO 

BIHAĆ 

JABLANSKA BB 

194-003-45546001-28 

29 

EKOM DOO 

BIHAĆ 

CERAVAČKA BRDA BB 

194-003-44150001-53 

30 

FIFI DOO 

BIHAĆ 

SAFVET BEGA BAŠAGIĆA 

194-103-06674001-56 

31 

RAZELDA DOO 

TUZLA 

NIKOLE TESLE 25/I 

194-104-19676001-35 

32 

EMINA-MOSTARKA SZR 

MOSTAR 

A. PINTULA 16 

194-105-25690001-83 

33 

ŽEKS ORIONT DOO 

MOSTAR 

FRANJEVAČKA 16C 

194-105-08576001-80 

34 

ALKESIĆ COMMERCE DOO 

BILEĆA 

OBILIĆEV VIJENAC 10 

194-105-03491001-84 

35 

CO FRANC DOO 

POSUŠJE 

POKLEČANI BB 

194-105-00570001-05 

36 

MABO DOO 

MOSTAR 

KRALJA ZVONIMIRA 15B 

194-105-02192001-12 

37 

CO FRANC DOO 

POSUŠJE 

POKLEČANI BB 

194-109-00570001-05 

38 

KLJENAK DOO 

POSUŠJE 

FRA GRGE MARTIĆA BB 

194-109-00579001-68 

39 

EURO-MARKET STR 

ZENICA 

SARAJEVSKA 

194-11208888001-78 

LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA 30 I VIŠE DANA NEPREKIDNO 

RED. BR.  


NAZIV 


SJEDIŠTE 


ADRESA
 

BROJ TRANSAKCIJSKOG RAČUNA 

DINO-COMPANY DOO 

SARAJEVO 

MIS IRBINA 10 

194-101-15934001-81 

EUROFAMA DOO 

SARAJEVO 

GRBAVIČKA 34 

194-101-31447001-32 

R.M.I. STR 

SARAJEVO 

SAFETA ZAJKE 

194-101-53014001-69 

SANA SHOP STR 

N. GRAD 

SAFETA ZAJKE 322 

194-102-22282001-42 

SPRING 91 DOO 

ILIDŽA 

STARI DRUM DO 73 

194-102-10424001-68 

ĆUROVAC ĆAMIL 

N. GRAD 

JANKA JOLOVIĆA 2 

194-002-05633001-46 

DEKI M.K DOO 

ILIDŽA 

IVANA BRKIĆA 31 

194-102-32021001-24 

SINISTRA DOO 

ILIDŽA 

BUNIČKI POTOK 193 

194-102-29477001-64 

SALEX STR 

N. GRAD 

VRBOVSKA 22 

194-102-07622001-48 

10 

BOSNIA WOOD DOO 

ILIDŽA 

BLAŽUJSKI DRUM BB 

194-102-07206001-46 

11 

AFI TR 

BIHAĆ 

VIKIĆI BB 

194-103-07967001-86 

12 

AZRA UR POKRETNI UGOSTITELJSKI OBJEKAT 

BIHAĆ 

V KORPUSA 

194-103-15787001-21 

13 

DANIROZA DOO 

BIHAĆ 

DR.IRFANA LJUBIJANKIĆA 

194-103-07112001-18 

14 

HIMS-MS DOO 

BIHAĆ 

HADŽIABDIĆA MAHALA 

194-103-15929001-45 

15 

LIMARSKA TREJIĆ SZR 

BIHAĆ 

DR. IRFANA LJUBIJANKIĆA 

194-003-47435001-59 

16 

LUNA TR 

BIHAĆ 

TURIJA 

194-003-33419011-81 

17 

OMERMERC DOO 

BIHAĆ 

PLITVIČKA 

194-003-48151001-27 

18 

R-COMERC DOO 

BIHAĆ 

VIKIĆI 

194-003-44804001-72 

19 

SAFET BIFFE UR 

BIHAĆ 

PETOG KORPUSA 

194-103-05369001-39 

20 

ŠNJACO FAST-FOOD UR VL. SIJAMHODŽIĆ VASVA 

BIHAĆ 

DŽANIĆA MAHALA 

194-103-19102001-43 

21 

TOČEV DOO 

BIHAĆ 

CERAVAČKA BRDA 

194-103-15791001-49 

22 

ZIMAR DOO 

BIHAĆ 

ĆUKOVI 

194-003-35000001-23 

23 

2 A DOO 

BANOVIĆI 

BANOVIĆI SELO BB 

194-104-03422011-08 

24 

IM TRADE DOO 

TUZLA 

STUPINE B 

194-104-27537001-63 

25 

HAZARD DOO 

SREBRENIK 

HAZIMA VIKALA BB 

194-004-32906001-60 

26 

LUZERN DOO 

TUZLA 

ARMIJE BIH 136 

194-004-44976001-63 

27 

OMKO-TEX DOO 

TUZLA 

ČAKLOVIĆI BB 

194-104-06180011-11 

28 

PICCOLLO MONDO CAFFE SLAS. 

TUZLA 

TRŽNI CENTAR SJENJAK BB 

194-104-12312001-91 

29 

AUTOPREVOZ PUTNIČKI SAOBRAĆAJ DOO 

MOSTAR 

STJEPANA RADIĆA 39 

194-105-14733001-14 

30 

ALEKSIĆ COMMERCE DOO 

BILEĆA 

OBILIĆEV VIJENAC 10 

194-105-03491001-84 

31 

UR PLANIKA 

GACKO 

BOGDANA ZIMOVIĆA 2 

194-105-24075001-30 

32 

ZLATAN KLAS DOO 

MOSTAR 

POTOCI BOČINE 16C 

194-105-04105001-17 

33 

CRISTIAN GRADNJA DOO 

ŠIROKI BRIJEG 

RASNO 98 

194-105-08985011-03 

34 

MAX MEDIA DOO 

MOSTAR 

TRG IVANA KRNDELJA 1 

194-105-19131001-51 

35 

GALAL-COMERC DOO 

ZENICA 

KLOPAČKI PUT 

194-112-11480001-83 

LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA 90 I VIŠE DANA NEPREKIDNO 

RED. BR.  


NAZIV 


SJEDIŠTE 


ADRESA
 

BROJ TRANSAKCIJSKOG RAČUNA 

24 EKOŠ DOO 

SARAJEVO 

KOTROMANIĆA 3 

194-101-39170001-64 

A & R STR 

SARAJEVO 

TRG HEROJA 6 

194-101-19910001-74 

AAMI STR 

SARAJEVO 

SEDRENIK 2B S 

194-001-73187001-98 

ABA-COMMERCE DOO 

VOGOŠĆA 

SPASOJA BLAGOVČA 35 

194-101-04782011-72 

ADE SUR 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

194-001-66470001-27 

ADI MINI MARKET STR 

SARAJEVO 

BAKAREVIĆA 26 

194-001-73658001-97 

AGROPLOD DOO 

SARAJEVO 

IGMANSKA 14 

194-001-67973001-72 

AIS ŠPEDITRANS DOO 

SARAJEVO 

DžEMALA BIJEDIĆA160 

194-101-00562001-50 

AL-JAMI STR 

SARAJEVO 

SAFETA ISOVIĆA 29 

194-101-53234001-57 

10 

ALMAGRO DOO 

ROGATICA 

R. NEŠKOVIĆA BB 

194-101-13158001-49 

11 

AM COMPANY DOO 

I.SARAJEVO 

KASINDOLSKI BATALJON 1 

194-101-19457001-07 

12 

ANIS STR 

SARAJEVO 

K. KAPETANOVIĆA BB 

194-101-29928001-69 

13 

APERITIV SUR 

SARAJEVO 

ČOBANIJA 2 

194-001-76784001-57 

14 

ARDOR DOO 

SARAJEVO 

TEHERANSKI TRG 9 

194-101-43204001-75 

15 

ARMELA DOO 

SARAJEVO 

MILANA PRELOGA 25 

194-101-11402001-76 

16 

ARS DOO 

SARAJEVO 

BULOZI BB 

194-101-10464001-09 

17 

ATLANTIC SZTR 

SARAJEVO 

ALEJA LIPA BB 

194-101-09085001-56 

18 

AUTOPREVOZNIK OSMAN HADŽO 

VAREŠ 

VAREŠ 

194-101-32761001-15 

19 

AUTOPREVOZNIK-DEMČOJ JASMIN 

SARAJEVO 

DOLAČKA 74 

194-101-08642001-59 

20 

AUTO-ŠPED DOO 

KISELJAK 

HAN PLOČA BB 

194-101-13272001-71 

21 

BAJADERA STR 

SARAJEVO 

SAFETA HADŽIĆA 110 

194-101-08946001-53 

22 

BALADA COMMERCE DOO 

SARAJEVO 

OLOVSKA 48 

194-101-18151001-80 

23 

BAMBUS PICERIJA SUR 

SARAJEVO 

FERHADIJA BB 

194-001-77568001-16 

24 

BARCA DOO 

SARAJEVO 

OČAKTANUM 60 

194-101-56286001-81 

25 

BEAUTE FRIZERSKI SAL SZR 

SARAJEVO 

M. EF.PANDŽE 59 

194-101-26706001-19 

26 

BEDR DOO 

SARAJEVO 

TRG HEROJA 9 DO 11 

194-101-00778011-77 

27 

BENI SUR 

SARAJEVO 

ZAGREBAČKA 13B 

194-001-71553001-09 

28 

BH PETROL DOO 

VOGOŠĆA 

IGMANSKA 36 

194-101-25849001-34 

29 

BH PETROL DOO 

I.SARAJEVO 

VUKA KARADŽIĆA 

194-101-51437001-88 

30 

BIBER COMPANY DOO 

SARAJEVO 

KOTAMIN 24 

194-001-56463002-09 

31 

BIG STR 

VOGOŠĆA 

MITRA ŠUĆURA 30 

194-101-16349001-76 

32 

BIS STR 

SARAJEVO 

GRBAVICKA 

194-001-70126001-11 

33 

BISERA STR 

SARAJEVO 

FERHADIJA 11 

194-001-73492001-02 

34 

BISTRO MM SUR 

SARAJEVO 

PUT ŽIVOTA BB 

194-001-64822001-34 

35 

BISTRO PIVNICA SUR 

SARAJEVO 

PEHLIVANUŠA 2 

194-101-09496001-23 

36 

BIZON DOO 

SARAJEVO 

B. MEŠE SELIMOVIĆA 7 

194-001-70050001-61 

37 

BLAGOJEVIĆ DJL 

SARAJEVO 

BRAVADŽILUK 36 

194-001-76123001-86 

38 

BONACA SUR 

SARAJEVO 

KULOVIĆA 4 

194-001-71280001-38 

39 

BOR DOO 

SARAJEVO 

RENOVICA PRAČA 

194-101-20160001-78 

40 

BORAVEL DOO 

PALE 

D. JEVĐEVIĆA BB 

194-101-20507001-82 

41 

BOROVAC DOO 

SARAJEVO 

TRG HEROJA 7 

194-101-10438001-21 

42 

BREKALOVIĆ, MUSTAFA 

ILIDŽA 

DRAGANA KULIDžANA 

194-101-64994001-24 

43 

BULFEX DOO 

SARAJEVO 

BRUSULJE 31 

194-001-65613001-42 

44 

CANDA DOO 

SARAJEVO 

DŽEMALA BIJEDIĆA 42 

194-001-67528001-61 

45 

CARGO UDRUŽENJE GRAĐANA 

SARAJEVO 

B. MATEJA NINOSLAVA 18 

194-101-11166001-73 

46 

CENTAR SUR 

SARAJEVO 

KAPTOL 6 

194-001-68591001-33 

47 

CICI DOO 

SARAJEVO 

KRAČULE BB 

194-101-39778001-52 

48 

CICIBAN-KINDERTON DOO 

SARAJEVO 

HASANA BRKIĆA 14 

194-001-72452001-94 

49 

CITY LOOK STR 

SARAJEVO 

TERAZIJE BB 

194-101-17401001-68 

50 

COMEX DJL 

SARAJEVO 

HUSREFA REDŽIĆA 3 

194-001-46662011-51 

51 

COMPANY EUROGRAND DOO 

SARAJEVO 

ALIPAŠINA 

194-101-30585001-12 

52 

CONCEPT RENT A CAR DOO 

SARAJEVO 

AZIZE ŠACIRBEGOVIĆ BB 

194-101-50615001-57 

53 

CORONA DOO 

SARAJEVO 

VELIKI ČURČILUK 51 

194-001-74060001-98 

54 

CROASAN DOO 

SARAJEVO 

KRANJČEVIĆEVA BR.4 

194-101-13900001-05 

55 

CROATA STR 

SARAJEVO 

MARŠALA TITA 29 

194-101-27258001-03 

56 

CURRY SUR CAFFE BAR I BIST 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA 13 

194-101-34274001-33 

57 

DAMJANOVIĆ DOO 

SARAJEVO 

GAZIVODE BB 

194-113-45979001-94 

58 

DAUT STR 

SARAJEVO 

GRBAVIČKA 26 

194-101-09209001-51 

59 

DEGE DOO 

SARAJEVO 

VELEŠIĆI BR.43 

194-001-77550001-84 

60 

DELIKATES FAST FOOD SUR 

SARAJEVO 

KOVAČI 

194-101-30413001-69 

61 

DENI GRILL SUR 

SARAJEVO 

ČEKALUŠA 10 

194-001-68658001-17 

62 

DIDAS-INVEST DOO 

SARAJEVO 

VOJVODE S. STEPANOVIĆ 157 

194-101-42824001-34 

63 

DIDO STKR 

VIŠEGRAD 

OKOLIŠTA 

194-101-32772001-92 

64 

DINO-GRADNJA SZR 

SARAJEVO 

JOSIPA ŠTADLERA 24 

194-001-76628001-32 

65 

DOLMA SUR AŠĆINICA 

SARAJEVO 

K. KAPETANOVIĆA BB 

194-101-33136001-21 

66 

DOM-ENERGO DOO 

SARAJEVO 

HULUSINA 1 

194-001-83079001-84 

67 

DONA HAS DOO 

SARAJEVO 

ADEMA BUĆE 271 

194-101-35266001-90 

68 

DUKLA DOO 

SARAJEVO 

HASANA SUŠIĆA 9 

194-101-09259001-13 

69 

DUO HD DJL 

SARAJEVO 

MALTA BB 

194-001-75729001-44 

70 

DŽABIRI SUR 

SARAJEVO 

ADIJA MULABEGOVIĆA 7 

194-001-80489001-93 

71 

DŽARA-COMMERC DOO 

VOGOŠĆA 

SKENDERA KULENOVIĆA 61 

194-001-70316001-80 

72 

DŽENITA SUR 

SARAJEVO 

ČURČILUK VELIKI 53 

194-001-72445001-45 

73 

E.M.&DŽO DJL 

SARAJEVO 

LOGAVINA 7 

194-001-60580001-22 

74 

ED&BI-COMMERCE DOO 

SARAJEVO 

K. KAPETANOVIĆA 11 

194-001-72866001-82 

75 

EDIHAD KOMERC DOO 

SARAJEVO 

NAHOREVSKA 89 

194-001-75695001-97 

76 

EDMAG EXPORT IMPORT DOO 

SARAJEVO 

ČURČILUK MALI 15 

194-001-73013001-44 

77 

EKIS DOO 

SARAJEVO 

SKENDERIJA 24 

194-001-22309001-39 

78 

EKOHEMIJA DOO 

SARAJEVO 

PATKE BB 

194-001-51316011-37 

79 

ELIDAPROM DOO 

SARAJEVO 

JARČEDOLI 32 

194-001-69011001-63 

80 

ELITA SUR 

SARAJEVO 

MALTA BB 

194-001-75158001-24 

81 

ELMA SZR 

SARAJEVO 

BJELAVE 74 

194-001-81560001-24 

82 

ELTRING DJL 

SARAJEVO 

ROGINA 38 

194-001-81362001-93 

83 

ELTRING DOO 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

194-101-44460001-40 

84 

ENERGOINVEST MAZIVA DOO 

SARAJEVO 

BANJALUČKA 12 

194-101-08582001-27 

85 

ER ZUR 

SARAJEVO 

TITOVA 54 

194-001-69250001-87 

86 

ERNST, SVEN-UWE 

SARAJEVO 

NEDEFINISANA 

194-101-66601021-58 

87 

ESOPROM-2 STR 

SARAJEVO 

MILANA PRELOGA BB 

194-101-38591001-85 

88 

ESTRADA SUR 

SARAJEVO 

ĆUMURIJA 1 

194-001-82295001-28 

89 

FAREX DOO 

SARAJEVO 

GAJEV TRG 4 

194-001-83541001-20 

90 

FASA AUTOSERVIS SZAR 

SARAJEVO 

JUKIĆEVA 89 

194-001-71892001-54 

91 

FAST FOOD EN SUR 

SARAJEVO 

BOLNIČKA 

194-101-25391001-29 

92 

FK SARAJEVO UG 

SARAJEVO 

MARŠALA TITA 

194-101-09282001-77 

93 

FLAMINGO SZTR 

SARAJEVO 

ČOBANIJA 3 

194-001-73377001-70 

94 

FLORIDA-STOJČEVAC SUR 

SARAJEVO 

IGM. BATALJONA 169 

194-101-08657001-67 

95 

FREE STAYLE STR 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

194-001-74870001-45 

96 

FRIKOS DOO 

I.SARAJEVO 

GORNJI MILJEVIĆI 2 

194-101-14544001-51 

97 

FUTURA MEDIA DOO 

SARAJEVO 

TRAMPINA 12 

194-101-08807001-50 

98 

GAGULA-KOMERC DOO 

SARAJEVO 

IZA HRIDA BR.20 

194-001-68971001-74 

99 

GALA SUR 

SARAJEVO 

VELIKI ČURČILUK 6 

194-101-11356001-45 

100 

GALANT EXPORT-IMPORT DOO 

SARAJEVO 

DR. F.BEĆIRBEGOVIĆA 2 

194-001-63485001-84 

101 

GALAXY SUR 

SARAJEVO 

AVDE SMAJLOVIĆA 9 

194-101-09187001-91 

102 

GALEB COMPANY DOO 

SOKOLAC 

CARA LAZARA BB 

194-101-12235001-87 

103 

GANNINI SUR 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

194-001-71140001-28 

104 

GONG SUR 

SARAJEVO 

OBALA MAKA DIZDARA 5 

194-101-10006001-04 

105 

GORA DOO 

SARAJEVO 

ISEVIĆA SOKAK STARI 

194-101-37706001-98 

106 

GPP EMEL DOO 

KAKANJ 

POPE 61 

194-001-83822001-47 

107 

GRADITELJ-PROMET DOO 

SARAJEVO 

IVANA CANKARA 12 

194-101-16839001-14 

108 

GRAND EX COMPANY DOO 

SARAJEVO 

HALIDA KAJTAZA 

194-001-68153001-71 

109 

GS DJL 

SARAJEVO 

KUJUNDŽILUK 1 

194-001-73005001-85 

110 

G-SYSTEM DOO 

SARAJEVO 

LUKAVIČKA CESTA 121 

194-101-15904001-65 

111 

HAD ŠPED DJL 

SARAJEVO 

SALKE NEZEČIĆA 9 

194-001-27480021-92 

112 

HADŽIBEGIĆ KENAN SZKFR 

SARAJEVO 

SARAČI 44 

194-001-83731001-89 

113 

HAEL-TOURS DNO 

SARAJEVO 

SAFVET BEGA BAŠAGIĆA 95 

194-001-49534011-76 

114 

HAKS-COMERC DOO 

SARAJEVO 

SAFVET BEGA BAŠAGIĆA 95 

194-001-78327001-91 

115 

HARIS STR 

SARAJEVO 

GRBAVICKA 26 

194-101-17708001-83 

116 

HAVANA DOO 

SARAJEVO 

SEMIRA FRAŠTE 3/1 

194-101-08836001-59 

117 

HOLLY WOOD SZFR 

SARAJEVO 

JURAJA NAJTHARTA 4 

194-001-81164001-65 

118 

HOTONJ GRADNJA DOO 

VOGOŠĆA 

JOŠANIČKA 37 

194-001-75737001-03 

119 

HRAPOVIĆ, AHMED 

SARAJEVO 

KAMENICA 25 

194-001-05239011-23 

120 

HUBIĆ BAU-GRADNJA DOO 

BREZA 

BANJEVAC 104 

194-101-25613001-31 

121 

IRBA ORIENT DOO 

SARAJEVO 

SKENDERPAŠINA 31 

194-001-77238001-34 

122 

ISEINI MUJEDIN SUR 

SARAJEVO 

BRAVADŽILUK 7 

194-001-73633001-19 

123 

ITALIJA SUR FAST FOOD 

SARAJEVO 

ENVERA ŠEHOVIĆA 8 

194-101-20582001-25 

124 

J.DŽ. STR 

SARAJEVO 

PORODICE RIBAR 39 

194-101-08619001-92 

125 

JASNA SZR 

SARAJEVO 

DINARSKA BB 

194-001-74722001-76 

126 

JAŠAREVIĆ FUAD STR 

PALE 

S. BEGA BAŠAGIĆA 2A S 

194-001-74938001-36 

127 

JEŽ STR 

SARAJEVO 

TRAVNIČKA 1 

194-001-73195001-57 

128 

JMS DOO 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 48 

194-001-51191011-35 

129 

JOB INVEST DOO 

SARAJEVO 

M. MUSTAFE BAŠESKIJE 61 

194-101-30489001-19 

130 

JOKIĆ, RAJKO 

PALE 

MOKRO PALE 

194-101-35559001-07 

131 

JUTRANJKA DOO 

SARAJEVO 

TRAMPINA 4 

194-101-37152001-03 

132 

JUVEX TRADE DOO 

SARAJEVO 

GLAMOČKA 

194-101-16168001-70 

133 

K.B.-WEST DOO 

SARAJEVO 

NERKEZA SMAILAGIĆA BR.4 N 

194-101-13325001-54 

134 

KADRIJI NAZMI 

SARAJEVO 

BRAĆE BEGIĆ 

194-101-22671001-98 

135 

KAFANA HRASTOVI SUR 

SARAJEVO 

BARDAKČIJE 105 

194-001-65274001-94 

136 

KAOMA SUR 

KAKANJ 

BRANILACA BB 

194-101-08491001-69 

137 

KEMOBOJA A.M. DOO 

SARAJEVO 

PORODICE RIBAR 

194-101-08552001-11 

138 

KETTI DOO 

LJUBUŠKI 

NIKOLE KRDIĆA BB 

194-001-75687001-41 

139 

KIBORG SZR 

SARAJEVO 

ŠTROSMAJEROVA 6 

194-001-76925001-74 

140 

KIDFASHION DOO 

SARAJEVO 

HASANA BRKICA 

194-101-32790001-24 

141 

KLACKALICA STR 

SARAJEVO 

VRBANJUŠA 129 

194-001-71421001-55 

142 

KOD EDE SUR 

SARAJEVO 

TRG HEROJA 1B 

194-001-74987001-88 

143 

KOD KEME SUR 

SARAJEVO 

ĐULAGINA 8A 

194-001-75232001-57 

144 

KONKRIT DOO 

SARAJEVO 

LIVANJSKA 6 

194-001-79192001-35 

145 

KOOPERACIJA DOO 

SARAJEVO 

DŽEMALA BIJEDIĆA 42 

194-001-69938001-53 

146 

KORNET-CAFE SLASTIČARNA 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 89 

194-001-73070001-55 

147 

KUNA INŽENJERING DJL 

SARAJEVO 

DŽEMALA BIJEDIĆA 75 

194-001-76479001-56 

148 

KURAHOVIĆ MIRSAD SZKD 

SARAJEVO 

VELIKI ČURČILUK 38 

194-001-76495001-71 

149 

KVARC DOO 

SARAJEVO 

SKENDERA KULENOVIĆA 52 

194-001-81594001-68 

150 

LA GITARA SUR 

SARAJEVO 

GABELINA 25 

194-001-74227001-06 

151 

LADY STR 

SARAJEVO 

I SAMOSTALNE BRIGADE 2 

194-001-58279001-17 

152 

LATAKIJA DOO 

HAN PIJESAK 

JNA HAN 

194-113-48641001-07 

153 

LIBERTAS DOO 

KAKANJ 

ZGOŠĆANSKABB 

194-101-05145001-24 

154 

LIBRA DOO 

HAN PJESAK 

JNA 

194-101-21752001-67 

155 

LINA STR 

SARAJEVO 

FALETIĆI 35 

194-001-73088001-84 

156 

L-MARKET STR 

SARAJEVO 

SULEJMANA FILIPOVIĆA 

194-101-54986001-02 

157 

LONČAR SZR 

SARAJEVO 

OPRKANJ 

194-101-54690001-64 

158 

LUKE DOO 

S. SARAJEVO 

BULOZI BB 

194-101-34951001-19 

159 

LJUŠA MUHAMED SZR 

SARAJEVO 

VELIKI ČURČILUK 55 

194-101-13418001-26 

160 

M&DIKTA DOO 

SARAJEVO 

HERCEGOVAČKA3 

194-101-16570001-71 

161 

MAK AVIO TOURS DOO 

SARAJEVO 

BRANILACA DOBRINJE BB 

194-001-73567001-42 

162 

MALIND SZR 

SARAJEVO 

STRELJAČKA 16 

194-101-21669001-68 

163 

MALTA STR 

SARAJEVO 

B. MEŠE SELIMOVIĆA 5 

194-101-26063001-77 

164 

MALTA STR 

SARAJEVO 

AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ BB 

194-101-10283001-03 

165 

MALTA SUR 

SARAJEVO 

AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ 1 

194-001-75133001-43 

166 

MALVEX DOO 

ILIDŽA 

DŽEMALA BIJEDIĆA 

194-001-73039001-32 

167 

MANGO STR 

SARAJEVO 

KRANJČEVIĆEVA 

194-101-44493001-77 

168 

MARKIZA SZTR 

SARAJEVO 

MAGRIBIJA 10 

194-101-40835001-79 

169 

MEMIŠEVIĆ DOO 

BREZA 

PODŽUPČA BB 

194-101-42995001-67 

170 

MEMOVIĆ ŠEMSUDIN SZPR 

SARAJEVO 

POŽEGINA 34 

194-001-81032001-14 

171 

MERILIN SZR 

SARAJEVO 

SOUKBUNAR BB 

194-001-67262001-42 

172 

MES STR 

SARAJEVO 

AVDE SMAJLOVIĆA 3-D 

194-001-56950011-93 

173 

METAKEM BH DOO 

SARAJEVO 

MUSTAFE LATIFIĆA 3 

194-001-67775001-44 

174 

METEOR DOO 

SARAJEVO 

ŠEHER ČEHAJINA ČIKMA 1 

194-101-25816001-94 

175 

MICHELIN SZR 

KAKANJ 

V. DIVIZIJE NOP-A BB 

194-001-72692001-28 

176 

MIRVIĆ-INVEST DOO 

SARAJEVO 

RADNIČKA DO 33 

194-101-52805001-61 

177 

MJEŠOVITA ROBA STR 

SARAJEVO 

ALIPAŠINA 

194-001-61778001-66 

178 

MONA STR 

SARAJEVO 

HUSREFA REDŽIĆA 17 

194-001-72536001-03 

179 

MOSTEC DOO 

ILIDŽA 

VOJKOVIĆI 

194-101-18236001-93 

180 

MSES-BOSNIA DOO 

SARAJEVO 

ZIJE DIZDAREVIĆA 26 

194-001-76982001-85 

181 

NAN STR 

SARAJEVO 

KAZAZI 14 

194-001-72429001-30 

182 

NA-NI DOO 

SARAJEVO 

MILANA PRELOGA 3 

194-001-71173001-65 

183 

NAUTILUS SZR 

SARAJEVO 

GAZIHUSREFBEGOV BEZ BB 

194-001-76214001-44 

184 

NAVONA STR 

SARAJEVO 

ŽAGARIĆI 6 

194-001-74706001-61 

185 

NEKRETNINE PELAK DOO 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

194-101-16644001-07 

186 

NELA STR 

SARAJEVO 

ALEJA LIPA 58 

194-101-09488001-64 

187 

NERMAAL DOO 

SARAJEVO 

BALIBEGOVICA 20A 

194-101-19064001-69 

188 

NESEL COMPANY DJL 

SARAJEVO 

JUKIĆEVA 152 

194-001-74631001-21 

189 

NEWSBAR SUR BISTRO 

SARAJEVO 

HUSREFA REDŽIĆA 14 

194-101-21256001-87 

190 

NOSTRO AZZURRO DOO 

SARAJEVO 

DR. F. BEĆIRBEGOVIĆA 2 

194-001-64467001-71 

191 

OBAR-IMPEX DOO 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

194-001-05890001-51 

192 

ORBITAL DOO 

PALE 

SRPSKIH RATNIKA 24 

194-101-14432001-43 

193 

PAJA SUR 

SARAJEVO 

ČEKALUŠA BB 

194-001-76537001-74 

194 

PAKO DJL 

SARAJEVO 

GORNJA BREKA 

194-001-80000001-65 

195 

PALAS DOO 

PALE 

SUMBULOVAC BB 

194-101-12532001-32 

196 

PARABUĆAN TIMA 

SARAJEVO 

OMERA KOVAČA 

194-101-53718001-50 

197 

PATKE APOTEKA 

SARAJEVO 

PATKE 6 

194-001-70639001-13 

198 

PIKOLO SZR 

SARAJEVO 

ZAGREBAČKA .30 

194-001-74029001-75 

199 

PIZE STR 

SARAJEVO 

ČELJIGOVIĆI 36 

194-001-71009001-81 

200 

PODHRASTOVI STR 

SARAJEVO 

BARDAKČIJE 29 

194-001-71264001-23 

201 

POLJO DJL 

SARAJEVO 

PATKE 9 

194-001-14215001-29 

202 

PRAZINA SAMIR SUR 

SARAJEVO 

GAJEV TRG BB 

194-101-23247001-56 

203 

PROMIRO DOO 

PALE 

KNINSKA PALE 

194-101-34309001-84 

204 

PURIĆ ESAD 

SARAJEVO 

RUDIJA ALAĐA 

194-101-56916001-29 

205 

R.VF COM DOO 

PALE 

TREBEVIČKA 

194-101-21868001-06 

206 

RADIO ALFA DOO 

SARAJEVO 

ČEKALUŠA 2 

194-101-35077001-28 

207 

RASKO STR 

SARAJEVO 

HERCEGOVAČKA BB 

194-001-67767001-85 

208 

ROYAL SZFTR 

SARAJEVO 

ČOBANIJA 3 

194-001-60473001-49 

209 

SAMI STR 

SARAJEVO 

TRG BARCELONE 4 

194-101-27136001-22 

210 

SAMP STR 

ILIDŽA 

KASINDOLSKA 40 

194-001-82162001-67 

211 

SANI STR 

SARAJEVO 

M. EF. PANDŽE BB N 

194-001-75646001-45 

212 

SATEX DD 

SARAJEVO 

BISTRIK 9 

194-101-16132001-12 

213 

SAVREMENA ADMINISTRA DOO 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 

194-101-60056001-87 

214 

SELI DOO 

SARAJEVO 

TRG HEROJA BR.21 

194-101-10513001-61 

215 

SEMIR STR 

SARAJEVO 

BARUTHANA 23A 

194-001-71223001-27 

216 

SIBEL DOO 

SARAJEVO 

HUMSKA .410 

194-101-09442001-33 

217 

SLAVUJ SUR 

SARAJEVO 

TELALI 12 

194-101-09268001-76 

218 

SMAJIĆ MUFID STR 

SARAJEVO 

ĆULHAN 2 

194-001-70530001-26 

219 

SOFRA SUR 

SARAJEVO 

BAŠČARŠIJA 31 

194-101-16995001-39 

220 

SOKOLOVIĆ DAMIR 

SARAJEVO 

DOLINA 

194-101-05996001-64 

221 

SOPRANO LJETNA BAŠTA 

SARAJEVO 

AT MEJDAN BB 

194-101-13172001-50 

222 

SPORT-SA-TREND DOO 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

194-101-06487001-09 

223 

SPOT-INVEST DJL 

SARAJEVO 

ŠEKEROVA 33 

194-001-58238011-88 

224 

SSEJT STR 

SARAJEVO 

ISEVIĆA SOKAK 4 

194-001-71561001-65 

225 

STARE VRBE SUR 

SARAJEVO 

JUKIĆEVA 73 

194-001-71637001-15 

226 

STARO HRASNO STR 

SARAJEVO 

MILANA PRELOGA 8 

194-101-12586001-22 

227 

STAV DOO 

SARAJEVO 

FERHADIJA 5 

194-001-78459001-45 

228 

SULEX-PROMET DOO 

SARAJEVO 

OČAKTANUM 30 

194-001-68633001-36 

229 

ŠIPAD DD 

SARAJEVO 

TITOVA 13 

194-101-17644001-23 

230 

ŠKANDRO MEHO TAXI 

SARAJEVO 

BAŠČARŠIJA 

194-001-75299001-41 

231 

ŠPILJA COMMERCE DOO 

SARAJEVO 

BARDAKČIJE 18 

194-001-71777001-25 

232 

TALIĆ KOMERC DOO 

ZENICA 

PEHARE 78 

194-101-18330001-72 

233 

TAXON TRADE DOO 

SARAJEVO 

ALIPAŠINA BB 

194-101-25320001-17 

234 

TESORO DOO 

SARAJEVO 

KUNDURDŽILUK BB 

194-001-83277001-15 

235 

TIM 99 COMPANY DOO 

SARAJEVO 

ZVORNIČKA 

194-001-80109001-52 

236 

TORLAK SZFR 

SARAJEVO 

GAZIHUSREFBEGOVA 4 

194-101-09287001-15 

237 

TREND SZR 

SARAJEVO 

ZVORNIČKA 27 

194-101-09082001-35 

238 

TURKUŠIĆ SAKIB SUR 

SARAJEVO 

M.MUSTAFE BAŠESKIJE 22 

194-001-81883001-54 

239 

URANAK SUR 

SARAJEVO 

BENTBAŠA 3 

194-001-68427001-49 

240 

URAN-KREATIVNA INTEL DOO 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA 11 

194-101-37187001-54 

241 

UŠANOVIĆ ZIJAD SZTR 

SARAJEVO 

BARDAKČIJE 36 

194-001-76917001-18 

242 

UŽICE VL.ZUBAN RADMI SUR 

SOKOLAC 

ALEKSE ŠANTIĆA BB 

194-113-52056001-50 

243 

VAKO EXPORT-IMPORT DOO 

SARAJEVO 

GRADA KALGARIJA 1 

194-101-45385001-16 

244 

VEKI STR 

SARAJEVO 

S. FILIPOVIĆA 11 

194-001-73096001-43 

245 

VELIĆŽUTO DOO 

SARAJEVO 

SAFETA ZAJKE 380 

194-101-34916001-65 

246 

VLAČED DOO 

PALE 

SRPSKIH RATNIKA 

194-101-10102001-94 

247 

VUJAKOVIĆ DOO 

SARAJEVO 

TRIGLAVSKA 13 

194-101-22640001-75 

248 

ZAMBAK SZR 

SARAJEVO 

KOVAČI BR.55 

194-001-72130001-71 

249 

ZEHOS DOO 

SARAJEVO 

MARKA MARULIĆA 4 

194-001-67239001-75 

250 

ZELENIKA H.Z.M. DOO 

SARAJEVO 

BRAĆE ESKENAZI 3 

194-101-26790001-25 

251 

ZEMI DOO 

SARAJEVO 

M.E BEHMENA 21 

194-101-27066001-17 

252 

ZENITH DOO 

SARAJEVO 

DANIJELA OZME 2 

194-001-60309001-65 

253 

ZIMIĆ AVDO SZSR 

SARAJEVO 

SEDRENIK 81 

194-001-78004001-61 

254 

LIFRA DOO 

KISELJAK 

BRNJACI BB 

194-102-09976001-36 

255 

PROFARM-BOSNIA DOO 

VISOKO 

GORNJE MOŠTRE 52 

194-102-18257001-94 

256 

MUŠIĆ AZEM 

KONJIC 

BRADINA 27 

194-102-21358001-73 

257 

PICASO SOD 

HADŽIĆI 

RESNIK 45 

194-102-28355001-67 

258 

DŽULI STR - TOM VIDEOTEKA 

ILIDŽA 

IBRAHIMA HAFIZA RIĐANOVIĆA 57 

194-102-07106001-25 

259 

GOJAK DESIGN DOO 

N. GRAD 

NUMAN-PAŠE ČUPRILIĆA ČIKME 15 

194-102-19575001-08 

260 

KONOTJERA DOO 

ILIDŽA 

BLAŽUJSKI DRUN 14 

194-102-18023001-08 

261 

SAMIR SUR 

N. GRAD 

SMAILA ŠIKALA 27 

194-002-49078001-66 

262 

LAVIRINT SUR 

ILIDŽA 

EMIRA BOGUNIĆA ČARLIJA 13 

194-102-23528001-34 

263 

HAME STR 

ILIDŽA 

MUSTAFE ICE VOLJEVICE 12 

194-002-35465001-29 

264 

NARODNO GRIJANJE-MINI TOPLANE DOO 

ILIDŽA 

TUKOVI 64 B 

194-102-28461001-33 

265 

BUCO STR 

N. GRAD 

ZAIMA IMAMOVIĆA 10 

194-002-49094001-81 

266 

KVELE AS STR 

ILIDŽA 

ĆAMILA MARIĆA 18 

194-102-19488001-78 

267 

SADŽIDA STR 

ILIDŽA 

GENERALA IZETA NANIĆA 2 

194-102-21436001-37 

268 

AJLA STR 

SARAJEVO 

SOUKBUNAR 46 

194-102-13678001-51 

269 

TARE STR 

N. GRAD 

SEMIRA FRAŠTE 7 

194-102-24470001-32 

270 

FORTEGLAS DOO 

VISOKO 

FERHATOVIĆA 16 

194-102-22957001-14 

271 

PRVI SZR DUPOVAC FAHIR 

HADŽIĆI 

BINJEŽEVO BB 

194-102-26739001-07 

272 

DEUS DOO 

NOVI GRAD 

NOVOPAZARSKA 160 

194-002-54227001-25 

273 

ĐIP SANELA STR BESIANA 

ILIDŽA 

DŽEMALA BIJEDIĆA BB 

194-002-46892001-90 

274 

TABAK MIRSAD AUTOPREVOZNIK 

HADŽIĆI 

BUDMOLIĆI 39 

194-102-09179001-83 

275 

BS BUREGDŽINICA SUR 

ILIDŽA 

MALA ALEJA 71 

194-102-25481001-28 

276 

TROPIC SZR 

ILIDŽA 

STUPSKO BRDO 44 

194-102-11694001-34 

277 

NERKAL DOO 

HADŽIĆI 

BJELAŠNIČKA 20 

194-102-09670001-28 

278 

MEJDAN DOO 

ILIDŽA 

BARSKA 59 

194-102-26483001-58 

279 

BISTRO SUR VL MEKIĆ A 

HADŽIĆI 

BINJEŽEVO 171 

194-102-06127001-59 

280 

VRELO BOSNE STR 

ILIDŽA 

STUPSKO BRDO BB 

194-102-10164001-91 

281 

UNO CAFFE BAR SUR 

ILIDŽA 

E. BOGUNIĆA ČARLIJA 41 

194-002-47932001-95 

282 

AUTO-ŠPED DOO 

KISELJAK 

HAN PLOČA BB 

194-102-07907001-06 

283 

BATERFLAJ DOO 

ILIDŽA 

BARSKA 3 

194-102-11737001-44 

284 

BERINO SUR FAST FOOD 

N. SARAJEVO 

PUT ŽIVOTA BB 

194-102-09148001-60 

285 

SHINE LINE DOO 

ILIDŽA 

PUT FAMOSA 38 

194-102-07821001-83 

286 

B.H. TRANS DOO 

ILIDŽA 

USTANIČKA BB 

194-102-16152001-06 

287 

VAKO EXPORT-IMPORT DOO 

N.GRAD 

GRADA KALGARIJA 1 

194-102-16834001-27 

288 

IZOLATER DOO 

N. GRAD 

LUKAVIČKA CESTA 67 

194-002-54532001-26 

289 

JUTRO DOO 

KREŠEVO 

FRA GRGE MARTIĆA 108 

194-102-09429001-87 

290 

AMKO STR 

N. GRAD 

BULEVAR MIMAR SINANA BB 

194-102-16796001-52 

291 

KOD OMERA BIFE SUR 

ILIDŽA 

13. JUNI 18 

194-002-49219001-83 

292 

SUNCE PIZZERIA I CAFFE BAR SUR 

ILIDŽA 

MALA ALEJA 14 

194-102-16100001-30 

293 

SEMIR DOO 

N. GRAD 

GRADAČAČKA 20 

194-002-46132001-08 

294 

FAST FOOD KAHVEDŽIĆ SEID 

N. GRAD 

AERODROMSKA 23 

194-102-04307001-26 

295 

FRU LIVE DOO 

ILIDŽA 

ĆAMILA MARIĆA 30 

194-102-06625001-53 

296 

KING STR 

I. ILIDŽA 

VOJKOVIĆI DO 8 

194-102-11043001-36 

297 

JUBIL DOO 

STARI GRAD 

SARAČI 77 

194-102-10276001-02 

298 

AMIN STR 

ILIDŽA 

JAHIJELA FINCIJA 32 

194-102-13151001-48 

299 

SABIX DOO 

HADŽIĆI 

PC ZUJEVINA BB 

194-002-39350001-64 

300 

BE JAS DOO 

N. GRAD 

ANDREJA ANDREJEVIĆA 29 

194-002-37172001-47 

301 

DADA STR DEDOVIĆ 

ILIDŽA 

13 JUNI 20 

194-002-49201001-54 

302 

MERIX STR 

ILIDŽA 

SALIHA ŽIGE 1 

194-002-55133001-62 

303 

ČARDAK EDO SUR FAST FOOD 

ILIDŽA 

USTANIČKA 8 

194-002-47288001-49 

304 

BOSFOR 

N.GRAD 

ANTE BABIĆA BB 

194-002-44020001-65 

305 

PRO-BOX SUR 

ILIDŽA 

SAMIRA ĆATOVIĆA KOBRE 10 

194-102-15276001-82 

306 

ŠAMS DOO 

N.GRAD 

BREZANSKA 13 

194-002-45399001-18 

307 

FOLHAK STR 

N. GRAD 

SULEJMANA FILIPOVIĆA 8 

194-002-41679001-71 

308 

MIBIS COMERC DOO 

ILIDŽA 

ALEJA BOsne Srebrene 31S 

194-002-37982001-91 

309 

DE TRANS DOO 

ILIDŽA 

LATIČKA 13 

194-102-07997001-54 

310 

PLUS STR 

N. GRAD 

TRG ZLATNIH LJILJANA 10 

194-102-19501001-72 

311 

INTIMA DOO 

ISTOČNA ILIDŽA 

SVETOG NIKOLE 5 

194-102-09224001-10 

312 

MAJANCE - TRANSPORT DOO 

N. SARAJEVO 

MUHAMEDA RIDŽANOVIĆA 18 

194-002-51538001-20 

313 

HABANA BR DOO 

ILIDŽA 

N. STAROSJEDILACA BB 

194-102-09363001-13 

314 

SIENA DOO 

SARAJEVO 

ADIJA MULABEGOVIĆA 6 

194-102-11104001-75 

315 

BOS-MONT DOO 

ILIDŽA 

ALEJA B.SREBRENE 87 

194-002-24550011-30 

316 

GRANINI DOO 

ILIDŽA 

TRG OTEŠKOG BATALJONA 107 

194-102-15101001-21 

317 

BIKAVAC DOO 

ILIDŽA 

PUT FAMOSA 38 

194-102-08209001-83 

318 

AUTOPREVOZNIK KAHRIMAN AMIR 

ILIDŽA 

BLAŽUJ 142 

194-002-49789001-96 

319 

PRLJAČA STR 

ILIDŽA 

VREOCA DO 63 

194-102-04586011-09 

320 

CAFFE BAR TI AMO SUR 

ILIDŽA 

MALA ALEJA 63 

194-102-06167001-48 

321 

ČAJA STR 

ILIDŽA 

GENERALA IZETA NANIĆA 2 

194-102-19112001-65 

322 

SABINA STR 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA BB 

194-102-40325001-02 

323 

APROM STR 

HADŽIĆI 

MOSTARSKO RASKRŠĆE 88 

194-102-05872001-20 

324 

MELI STR 

HADŽIĆI 

KAHRIMANI BB 

194-102-11712001-63 

325 

AMILA SUR 

N. SARAJEVO 

MUHAMEDA EF. PANDŽE 9 

194-102-09317001-79 

326 

KOLIBA JELIK SUR 

ILIJAŠ 

NIŠIĆI BB 

194-102-11766001-53 

327 

DAN I NOĆ STR 

SARAJEVO 

HUMSKA BB 

194-002-43675001-75 

328 

INDEX BUREGDŽINICA SUR 

ILIDŽA 

ANTE BABIĆA 3 

194-002-47015001-78 

329 

TROPICANA SUR 

ILIDŽA 

MALA ALEJA 71 

194-102-07629001-97 

330 

BISTRO M 82 SUR 

ILIDŽA 

RUSTEMPAŠINA 86 

194-102-08841001-45 

331 

KENO SUR FAST FOOD 

SARAJEVO 

TRG NEZAVISNOSTI BB 

194-002-34773001-35 

332 

NEVZETPROMET DOO 

VISOKO 

OKOLIŠĆE 65 

194-002-25789011-70 

333 

MSM STR 

SARAJEVO 

GRADAČAČKA 146 

194-002-44095001-08 

334 

TAFIĆ COMMERCE DOO 

SARAJEVO 

AVDE HODŽIĆA BB 

194-102-06656001-76 

335 

GIANT DOO 

VOGOŠĆA 

GORNJA JOŠANICA II DO 27 

194-102-16253011-04 

336 

ĆASA III STR 

ILIDŽA 

SMAJE ŠIKALA 28 

194-002-47981001-50 

337 

HAREL STR 

ILIDŽA 

STUPSKO BRDO BB 

194-102-07264001-64 

338 

BORDO ILIDŽA SAMOST. DJELATNOST 

ILIDŽA 

RUSTEMPAŠINA BB 

194-102-09978001-50 

339 

CAR NETWORK DOO 

ILIDŽA 

BOSANSKIH GAZIJA 6 

194-102-13128001-81 

340 

SIMERS STR 

ILIDŽA 

DŽEMALA BIJEDIĆA BB 

194-002-44996001-10 

341 

ROMA-X SUR 

ILIDŽA 

BOJNIČKA 55 

194-102-10123001-95 

342 

SLOŽNA BRAĆA DOO 

STARI GRAD 

SEDRENIK 57 

194-002-49334001-15 

343 

A5 STR 

ILIDŽA 

STARI DRUM 18 

194-102-11697001-55 

344 

LINDA PET SZR 

ILIDŽA 

JAHIJELA FINCIJA 3 

194-002-44921001-67 

345 

MINI MARKET ŠAHINPAŠIĆ STR 

ILIDŽA 

KASINDOLSKA 22 

194-002-44079001-90 

346 

KRIAM DOO 

ILIDŽA 

BARE 22 

194-102-11253001-51 

347 

FAJA STR 

N. SARAJEVO 

GRBAVIČKA 50 

194-102-07555001-64 

348 

ŠAMIN GAJ SUR 

ILIDŽA 

RAKOVIČKA CESTA 6 

194-002-49409001-55 

349 

BOSOIL DOO 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA 11A 

194-102-13475001-85 

350 

VRELO BOSNE SZR 

ILIDŽA 

KRUPAC BB 

194-102-07319001-61 

351 

SHARK SUV VL. BEĆIROVIĆ DANA 

HADŽIĆI 

IGMANSKA 74 

194-102-09844001-82 

352 

MIMOZA STR 

ILIDŽA 

MALA ALEJA BB 

194-002-41687001-30 

353 

STUP SUR GOSTIONICA 

ILIDŽA 

BOJNIČKA 13 

194-002-43212001-35 

354 

KRONN-EXPORT DOO 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA 11 A 

194-102-10238001-27 

355 

VIKTORIJA PICERIJA SUR 

HADŽIĆI 

HADŽELI 115 

194-002-37297001-49 

356 

KOD SAJE SUR 

HADŽIĆI 

HADŽELI 104 

194-102-08130001-15 

357 

KARAMEHO DOO 

SARAJEVO 

KUPREŠKA 9 

194-002-46231001-22 

358 

AM SUR FAST FOOD 

ILIDŽA 

DŽEMALA BIJEDIĆA BB 

194-002-45407001-74 

359 

SUĆESKA DOO 

SARAJEVO 

M.EF.PANDŽE 151 

194-002-08108001-08 

360 

BRKO MENSUR 

ILIDŽA 

MEKOTE DO 14 

194-102-03556001-07 

361 

ROYAL BISTRO SUR 

ILIDŽA 

AZIĆI 4 

194-102-07467001-30 

362 

GSM MOBILE STR 

ILIDŽA 

MALA ALEJA 44 

194-102-06561001-90 

363 

H M STR 

ILIDŽA 

TERMINAL BB 

194-102-07269001-02 

364 

ZENO-KOMERC DOO 

SARAJEVO 

DR.F. BEĆIRBEGOVIĆA 23 A 

194-002-45076001-85 

365 

RAMIZ KALJANAC DOO 

HADŽIĆI 

MIŠEVIĆI 200 

194-102-08787001-55 

366 

EGG-COMMERCE DOO 

KREŠEVO 

FRA GRGE MARTIĆA 23 

194-102-06235001-39 

367 

NARODNO GRIJANJE DOO 

ILIDŽA 

TUKOVI 64 B 

194-002-36463011-98 

368 

ISUFI ARBEN 

HADŽIĆI 

BJELAŠNIČKA 35 

194-102-00404001-59 

369 

POSAVLJAK DOO 

KISELJAK 

GROMLJAK BB 

194-102-09128001-17 

370 

MARKET S STR 

ILIDŽA 

ZIJE KRAJINE 85 

194-102-12140001-52 

371 

HADŽIĆ SUR 

ILIDŽA 

SAMIRA ČATOVIĆA KOBRE 8 

194-002-43451001-59 

372 

MIRSEN COMPANY DOO 

SARAJEVO 

BRIJEŠĆE BRDO 195 

194-002-40184001-82 

373 

AUTOSERVIS DD 

ILIJAŠ 

29 FEBRUARA BB 

194-102-12281001-69 

374 

RAMINA DOO 

ILIDŽA 

USTANIČKA 21 

194-102-06780001-71 

375 

S.B. ZLATARSKA RADNJA SZTR 

SARAJEVO 

DOBRINJSKE BOLNICE BB 

194-002-51843001-21 

376 

AROMA SUR 

SARAJEVO 

TRG SOLIDARNOSTI 11 

194-102-09269001-34 

377 

RENI 2 SUR 

SARAJEVO 

TRŽNI CENTAR DOBRINJA 

194-002-35101001-03 

378 

CASABLANCA PIZZERIJA SUR 

ILIDŽA 

EMIRA BOGUNIĆA ČARLIJA 

194-102-06618001-04 

379 

POLJOTRA DOO 

ILIDŽA 

DŽEMALA BIJEDIĆA 202 

194-002-17604021-72 

380 

LOTOS SZFR 

SARAJEVO 

HAMDIJE KAPIDŽIĆA 12 

194-102-05973001-48 

381 

SAMANTHA SZFR 

VISOKO 

DONJA VRATNICA 11 

194-102-06479001-98 

382 

DRVOLIK DOO 

ROGATICA 

PLJEŠEVICA BB 

194-102-08279001-88 

383 

DŽALMA ZAVRŠNI RADOVI U GR 

SARAJEVO 

ADEMA BUĆE 229 

194-002-44350001-47 

384 

HERTZ FAST FOOD SUR 

SARAJEVO 

GRADAČAČKA 2 

194-002-46306001-62 

385 

MIKI STR 

ILIDŽA 

A.B. BRKE 2 

194-002-44004001-50 

386 

VENERA STR 

SARAJEVO 

HAMDIJE KAPIDŽIĆA 68 

194-002-45456001-29 

387 

MERI STR 

SARAJEVO 

BRANISLAVA NUŠIĆA 8 

194-102-06386001-29 

388 

PALINA STR 

ILIDŽA 

MALA ALEJA 49 

194-102-07245001-28 

389 

GRIVIĆI SUR 

HADŽIĆI 

HADŽELI 38 

194-002-51504001-73 

390 

TEL DOO 

SARAJEVO 

S. FILIPOVIĆA 2 

194-102-01105001-19 

391 

DIGITRON INTER DOO 

SARAJEVO 

DERVIŠA NUMIĆA 18 

194-002-35819001-67 

392 

PROMIX TRADE SZR 

ILIDŽA 

HRASNIČKA CESTA 35 

194-002-38188001-78 

393 

ADIS PROM DOO 

ILIDŽA 

ČESME 3 

194-002-47809001-10 

394 

SABAH SZR 

ILIDŽA 

STUPSKO BRDO BB 

194-002-50514001-30 

395 

AS FAMOS SUR FAST FOOD 

ILIDŽA 

PUT FAMOSA 38 

194-102-07177001-37 

396 

MONTPELLIER CAFFE SLASTIČ. 

ILIDŽA 

KSIRC 

194-002-42602001-33 

397 

AM ČOKO DOO 

SARAJEVO 

ŠKALJIN SOKAK 9 

194-002-53096001-62 

398 

MARKET M STR 

ILIDŽA 

ĆAMILA MARIĆA 32 

194-002-45886001-32 

399 

ADIS SUR 

ILIDŽA 

DŽ.BIJEDIĆA 365A 

194-102-06176001-14 

400 

SOLIDARNOST SUR 

ILIDŽA 

TRG SOLIDARNOSTI 37 

194-002-51264001-42 

401 

AUTO KUĆA HES DOO 

ILIDŽA 

DŽEMALA BIJEDIĆA 208 

194-002-41414001-59 

402 

MIAMI DOO 

SARAJEVO 

SALKE LAGUMDŽIJE 15 

194-002-35853001-29 

403 

MELINA STR 

ILIDŽA 

IZETA MUSIĆA 4 

194-002-47692001-64 

404 

AUTO SERVIS OMEGA 

ILIDŽA 

BUTMIRSKA CESTA 15 

194-002-49847001-17 

405 

SOKOLOVIĆI SZR 

ILIDŽA 

KONJIČKA 128 

194-002-54821001-12 

406 

ŠAJS DOO 

SARAJEVO 

TRG BARCELONE 2 

194-002-37370001-75 

407 

ĆIŠA SHOP DOO 

ILIDŽA 

GLIŠE JANKOVIĆA 

194-002-24733001-80 

408 

AS SUR KONOBA,EMŠO ISMET 

VOGOŠĆA 

DONJI HOTONJ 12 

194-002-48013001-80 

409 

JASNA SHOP STR 

ILIDŽA 

TOME MEĐE 1 

194-002-47551001-47 

410 

22 APRIL DO 

ILIDŽA 

MALA ALEJA 34 

194-002-50670001-55 

411 

KAZIĆ PROMET DOO 

HADŽIĆI 

TRZANJ 21 

194-002-36109001-75 

412 

MINASCO DOO 

SARAJEVO 

DŽEMALA BIJEDIĆA 182 

194-002-48534001-41 

413 

YO YO DOO 

ILIDŽA 

STUPSKO BRDO BB 

194-002-36533001-78 

414 

SMAJIĆ COMERC DOO 

FOJNICA 

NADBARE BB 

194-002-49888001-13 

415 

RIO BRAZILIJA SZTR 

SARAJEVO 

BULEVAR MEŠE SEL. 5 

194-002-43683001-34 

416 

BELMA SZTR 

SARAJEVO 

TRG ZAVNOBIHA 9 

194-002-42263001-85 

417 

BUROVIĆ DOO 

ILIDŽA 

BAJRA KALJANCA 6 

194-002-40168001-68 

418 

ENES MINI MARKET STR 

IILDŽA 

KRSTE HEGEDUŠIĆA 24 

194-002-54516001-11 

419 

MAXI STR 

SARAJEVO 

FRANCA LEHARA 9 

194-102-07364001-85 

420 

LUTVO DOO 

ILIDŽA 

BUTMIRSKOG BAT.107 

194-002-37784001-63 

421 

PAŠALIĆ DOO 

SARAJEVO 

JURAJA NAJTHARTA 1 

194-002-39087001-66 

422 

BERINEX DOO 

ILIDŽA 

BUTMIRSKA CESTA 1 

194-002-46595001-48 

423 

INSTALATER SZR 

ILIDŽA 

FRAN REVOLUCIJE 120 

194-002-42677001-73 

424 

TIMBER DOO 

BREZA 

Banjevac bb 

194-002-43550001-73 

425 

STANDARD KONFEKCIJA DOO 

SARAJEVO 

Trg ZAVNOBIH-a 18 

194-002-37511001-92 

426 

SAVREMENA PEKARA 

ILIDŽA 

Harisa Merzića 19 

194-002-37834001-25 

427 

AR STR 

SARAJEVO 

Kenana Demirovića 4 

194-002-50159001-67 

428 

ERMINA STR 

ILIDŽA 

Stanjevac 1 

194-002-42073001-16 

429 

MARKET STR 

SARAJEVO 

Smaje Šikala 116 

194-002-46389001-61 

430 

ELKTROPRIMUS DOO 

SARAJEVO 

Riječica 27a 

194-102-09178001-76 

431 

ALPROM STR 

SARAJEVO 

Teheranski trg 1 

194-002-39139001-41 

432 

ZENDELJI SUR 

ILIDŽA 

Bjrama Zenunija 11 

194-002-35143001-06 

433 

DADA STR ŠIKALO 

ILIDŽA 

Safeta Zajke 53 

194-002-43618001-64 

434 

MINI MARKET FA 2 

SARAJEVO 

Vitkovac 162 

194-002-42172001-30 

435 

MIX STR 

ILIDŽA 

Blazuj bb 

194-002-45431001-48 

436 

EDO STR 

ILIDŽA 

Hrasnicka Cesta 94-d 

194-002-47221001-65 

437 

ELVIS STR 

ILIDŽA 

Drage Filipovica 31 

194-002-47668001-90 

438 

MAMBA TRADE DOO 

SARAJEVO 

Trg Međunarodnog Prijat.2 

194-002-36729011-20 

439 

MEHIC MINHETA STR 

SARAJEVO 

Sipska 22 

194-002-43329001-78 

440 

NERLO GRADNJA DOO 

ILIDŽA 

Halid Bega Hrasnice 49 

194-002-27827011-77 

441 

VOLT SZR 

ILIDŽA 

Jahijela Fincija 8 

194-002-43410001-63 

442 

TERMINAL EXP-IMP DOO 

ILIDŽA 

Bistricki put 8 

194-002-46579001-33 

443 

DENIM DOO 

SARAJEVO 

Malta bb 

194-002-49565001-80 

444 

J.DZ. STR 

SARAJEVO 

Francuske Revolucije 15/04 

194-002-43295001-34 

445 

EDIN SUR FAST FOOD 

SARAJEVO 

Gradacacka 15 

194-002-43394001-48 

446 

SAPI STR 

SARAJEVO 

TC Dobrinja II 

194-002-45720001-34 

447 

PARFIMERIJA NANE STR 

ILIDŽA 

KSIRC ILIDŽA 

194-002-47858001-62 

448 

ANADOLIJA GRILL SUR 

ILIDŽA 

Stupska Pijaca bb 

194-002-49722001-15 

449 

BASTON SUR BISTRO 

SARAJEVO 

Safeta Zajke 11 

194-002-48732001-69 

450 

AS SUR FAST FOOD 

SARAJEVO 

Aleja Bosne Srebrene bb 

194-002-49003001-26 

451 

SUKNO INTER DJL 

ZENICA 

Ricicki Put bb 

194-002-52726001-91 

452 

DZANKOVIC COMPANY DJL 

ILIDŽA 

Kasindolska 62 

194-002-23792011-59 

453 

SPACE COMERC DJL 

VISOKO 

Pinjagica 18 

194-002-38766001-50 

454 

TREF SUR 

ILIDŽA 

Mala Aleja 51 

194-002-56792001-35 

455 

KRILO RAZEM AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

Kodzina 69 

194-002-49623001-98 

456 

LELETA MIHAD AUTO-TAXI 

ILIDŽA 

Zije Krajine 25 

194-002-50829001-04 

457 

BERILO MEVLAN-AUTO TAXI 

ILIDŽA 

Bjelašnicka 257 

194-002-51223001-46 

458 

KERLA HAJRUDIN AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

Ive Andrica 7/8 

194-002-55901001-06 

459 

BRACA FEHRIC DJL 

ILIDŽA 

Francuske Revolucije 15/04 

194-002-38519001-32 

460 

TIPROM STR 

SARAJEVO 

Trg Solidarnosti 6 

194-002-41950001-28 

461 

BELKO ZIJAD AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

Dolacka 79 

194-002-43287001-75 

462 

HODZIC SARIJA AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

Mahmuta Busatlije 81 

194-002-43956001-05 

463 

CAUSEVIC ZIJO AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

Dolacka 110 

194-002-44533001-67 

464 

BESIANA STR 

ILIDŽA 

Dzemala Bijedica bb 

194-002-46892001-80 

465 

KRAFT STR 

ILIDŽA 

Stari Drum 21 

194-002-48104001-38 

466 

ARAPOVIC FIKRET AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

Emila Zole 5 

194-002-51140001-47 

467 

ZUKAN EDIN AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

Brace Mulica 207 

194-002-53476001-06 

468 

EDINA STR 

ILIDŽA 

Trg 22. Aprila 78 

194-102-06207001-37 

469 

MILA STR 

SARAJEVO 

Azize Šacirbegovic bb 

194-002-46934001-93 

470 

5 SUR 

ILIDŽA 

Stupsko Brdo bb 

194-002-43097001-06 

471 

KOD MUJE SUR FAST FOOD 

ILIDŽA 

Školska 6 

194-002-43634001-79 

472 

ELKO SUR 

ILIDŽA 

Blazuj do br. 38 

194-002-45332001-34 

473 

BRACA BERLINCI SUR 

ILIDŽA 

Blazuj 12 

194-002-49508001-69 

474 

PALINA SUR CAFFE BAR 

ILIDŽA 

Terminal PP"A" 

194-002-42917001-07 

475 

JABUKA SUR CAFFE BAR 

ILIDŽA 

Ibrahima Ljubovica 2 

194-002-43089001-47 

476 

ESMA STR 

ILIDŽA 

Poligonska 18 

194-002-43568001-05 

477 

SMM STR 

ILIDŽA 

Blazujski Drum 41 

194-002-44103001-64 

478 

MAMBI STR 

SARAJEVO 

Safeta Zajke do 5 

194-002-36547001-37 

479 

SA GRADITELJ 

ILIDŽA 

Rakovicka Cesta 118 

194-002-41943001-76 

480 

SALE STR 

SARAJEVO 

Adema Buce 54 

194-002-42784001-46 

481 

KOD DAJDZE SUR FAST FOOD 

ILIDŽA 

Dzemala Bijedica bb 

194-002-48609001-81 

482 

PROMET DOO 

SARAJEVO 

Trg Djece Dobrinje 31 

194-002-51447001-62 

483 

PROMET DOO 

ILIDŽA 

Bojnicka 9 

194-002-34955001-06 

484 

PALETTI STR 

SARAJEVO 

Josipa Pančića 8 

194-002-52361001-58 

485 

SANKO STR 

SARAJEVO 

Jusufa Gojaka 12 

194-002-39491001-81 

486 

SUMMER PROMEX DOO 

SARAJEVO 

Smaje Šikala 178 

194-002-39988001-68 

487 

SUMMER PROMEX DOO 

SARAJEVO 

Gradačačka BB 

194-002-46959001-74 

488 

TWIX STR 

ILIDŽA 

Plandište 78 

194-002-45050001-97 

489 

MINI MARKET KENAN STR 

ILIDŽA 

Partizanska 15 a 

194-002-45787001-18 

490 

M&L STR 

SARAJEVO 

Mekote 37 

194-002-46322001-77 

491 

SARAJ-PRZIONICA KAHVE 

SARAJEVO 

Trebinjska 96 

194-002-45910001-06 

492 

FRATELO PIZZERIA FAST FOOD 

ILIDŽA 

B. Mese Selimovica 97 

194-002-46082001-46 

493 

TRGOINŽINJERING DOO 

SARAJEVO 

Rakovička Cesta 

194-002-40341001-17 

494 

BRUNOST DOO 

SARAJEVO 

Esada Pašalića 8 

194-002-46041001-50 

495 

NERMIX STR 

SARAJEVO 

TREBINJSKA 26 

194-002-40457001-53 

496 

DŽANKOVIĆ COMPANY 

ILIDŽA 

Kasindolska 62 

194-002-23792011-59 

497 

SUMER PROMEX DOO 

SARAJEVO 

Smaje Šikala 178 

194-002-39988001-68 

498 

ĆORKA EXPORT IMPORT 

ILIDŽA 

Francuske Revolucije 116 

194-002-44159001-52 

499 

ČILI STR 

SARAJEVO 

Luja Patera 1 

194-002-44855001-90 

500 

ADNAN STR 

ILIDŽA 

Stari drum 6 

194-002-46249001-51 

501 

DOHA STR 

ILIDŽA 

Blažujsku drum 69 

194-002-47767001-07 

502 

ITALIA SUR 

SARAJEVO 

Kenana Demirovića 41 

194-002-50118001-71 

503 

MAKI STR 

ILIDŽA 

Ibrahima Ljubovića 2 

194-102-05821001-51 

504 

HAJDUK SUR 

SARAJEVO 

Zmaja od Bosne 42 

194-102-07058001-77 

505 

SAIBORG DOO 

SARAJEVO 

Fetaha Bećirbegovića 23 

194-102-08911001-50 

506 

VRELO BOSNE DJL 

SARAJEVO 

Danijela Ozme 2 

194-002-48732001-69 

507 

ELEKTROPRIMUS DOO 

SARAJEVO 

RJEČICA 27 A 

194-102-09178001-76 

508 

NERMIX 2 STR 

SARAJEVO 

Trg Međ. prijateljstva bb 

194-002-57345001-26 

509 

SUNCE STR 

SARAJEVO 

TRG ZLATNIH LJILJANA 12 

194-002-35002001-86 

510 

ESMERALDA SUR 

ILIDŽA 

LATIČKA 32 

194-002-40531001-86 

511 

ORUČ JASMIN 

ILIJAŠ 

MALEŠIĆI BB 

194-102-05284001-75 

512 

AJLA-CE DOO 

BOS KRUPA 

STARI GRAD BB 

194-103-07716001-75 

513 

ALDI DOO 

BIHAĆ 

JABLANSKA 44-A 

194-003-36602011-52 

514 

ALFA & OMEGA DOO 

BIHAĆ 

SULEJMANA VELIČANSTVENOGA BB 

194-103-05025001-56 

515 

ALNACO DOO 

BIHAĆ 

BIHAĆKIH BRANILACA 5 

194-103-05088001-12 

516 

AMI ĆEVABDŽINICA SUR 

BIHAĆ 

CERAVAČKA BRDA BR.115 

194-103-06039001-73 

517 

ASEA TR 

BIHAĆ 

ABDULAHA ŠKALJIĆA 1 

194-003-41420001-52 

518 

AUTO-MIX TR 

BIHAĆ 

SALIHA MUŠANOVIĆA BB 

194-003-47047001-59 

519 

BABILON KAFFE-BAR UR 

BIHAĆ 

KAMENICA BB 

194-103-08516001-49 

520 

BANANA-MEN DOO 

BIHAĆ 

ĆAMILA SALIHODŽIĆA 123 

194-003-40166001-04 

521 

B-BALKAN DOO 

BOSANSKA KRUPA 

ŠEHIDSKA BB 

194-103-05022001-35 

522 

BEG-SERVIS DOO 

CAZIN 

ĆORALIĆI BB 

194-003-30209011-18 

523 

BES DOO 

VELIKA KLADUŠA 

IZETA NANIĆA BB 

194-003-47245001-87 

524 

BIH SKONADINO DOO 

BIHAĆ 

DR.IRFANA LJUBIJANKIĆA 88 

194-003-30050011-69 

525 

BISTRO MEDEX UR 

BIHAĆ 

M.Š.KURTĆEHAJIĆA 

194-103-16663001-42 

526 

BOSANSKOHERCEGOVAČKA STRANKA PRAVA BSP 

BIHAĆ 

BIHAĆKIH BRANILACA 

194-103-12353001-39 

527 

BOSNA ZR 

BOS PETROVAC 

SAFETA HIDIĆA 1 

194-003-42196001-52 

528 

BSS DOO 

CAZIN 

MIOSTRAH BB 

194-003-38467001-42 

529 

CAFFE BAR 505 UR 

BUŽIM 

GENERALA IZETA NANIĆA 28 

194-003-47260001-95 

530 

CAFFE BAR BOLERO UR 

BIHAĆ 

UMIHANE ČUVIDINE 43 

194-103-14456001-16 

531 

ČEZA BISTRO UR 

BIHAĆ 

KAMENICA BB 

194-103-05326001-29 

532 

DENIZ DOO 

BIHAĆ 

502 VITEŠKE BB 

194-003-39630001-35 

533 

DERVIĆ KOMERC DOO 

BUŽIM 

KONJODOR 136 

194-003-35158001-62 

534 

DIVLJA ORHIDEJA DOO 

BIHAĆ 

RADOSLAVA LOPAŠIĆA BB 

194-003-42709001-54 

535 

DIZDAREVIĆ & R DOO 

BIHAĆ 

IRFANA LJUBIJANKIĆA 155 

194-003-46528001-15 

536 

DMD DOO 

BIHAĆ 

MOŠE PIJADE 4 

194-003-23980011-65 

537 

DUGA DOO 

BIHAĆ 

MEŠE SELIMOVIĆA 62 

194-003-35943011-95 

538 

DURAK-KOMERC DOO 

BIHAĆ 

SULEJMANA VELIČANSTVENOGA BB 

194-103-05487001-89 

539 

DVOJKA TR 

BIHAĆ 

ĆAMILA SALIHODŽIĆA 123 

194-003-39077001-44 

540 

DŽENATA DOO 

BIHAĆ 

5 KORPUSA 113 

194-003-45579001-65 

541 

ĐULIĆ-TRANS DOO 

BUŽIM 

BUŽIM 66 

194-003-38319001-73 

542 

EA-COMMERC DOO 

BIHAĆ 

JABLANSKA BB 

194-103-04969001-52 

543 

ELEKTRON SZR 

BIHAĆ 

BREKOVICA 44 

194-003-40620001-78 

544 

EMGI-1 DOO 

BIHAĆ 

SAFVET BEGA BAŠAGIĆ BR 2 

194-003-46585001-26 

545 

ENAX DOO 

BIHAĆ 

HUSREFA REDŽIĆA 3 

194-103-05045001-02 

546 

EURO PEKARA SZR 

BIHAĆ 

IVANA FRANE JUKIĆA 

194-103-08316001-07 

547 

EURO TR 

BIHAĆ 

GOLUBIĆ BB 

194-103-06821001-18 

548 

EXPRESSO SZR 

BIHAĆ 

MUSLIĆI 30 

194-003-45017001-11 

549 

HANA-MERC TR KIOSK 

BIHAĆ 

VLADIMIRA NAZORA BR.23 

194-003-40794001-35 

550 

HARISKO KAFFE-BAR UR 

BIHAĆ 

HADŽIABDIĆA MAHALA 5 

194-103-07990001-53 

551 

HARMANI RESTORAN UR 

BIHAĆ 

ĐURE PUCARA STAROG BB 

194-003-45702001-53 

552 

HASKO-TOURS DOO 

BIHAĆ 

JAPODSKIH KONJANIKA BR.6 

194-003-47468001-96 

553 

HORTEN COMERCE DOO 

BOS KRUPA 

MAHMIĆI BB 

194-003-40703001-77 

554 

H-S ANITA DOO 

BOSANSKA KRUPA 

HODŽINAC 74 

194-003-47344001-04 

555 

IRMA TR 

BIHAĆ 

MUSTAFE OMEROVIĆA 8 

194-103-08796001-69 

556 

JASMINA STR 

BIHAĆ 

DOBRIH BOŠNJANA 57 

194-003-48326001-88 

557 

K&L DOO 

BIHAĆ 

VEDROPOLJSKA BB 

194-003-45132001-40 

558 

KING DOO 

BIHAĆ 

5 KORPUSA BB 

194-103-07509001-81 

559 

KOD ADISE BIFFE UR 

BIHAĆ 

IVANA FRANE JUKIĆA 4 

194-003-44838001-19 

560 

KOD APE BISTRO UR 

BIHAĆ 

JABLANSKA 111 

194-003-39564001-58 

561 

KVAK DOO 

BIHAĆ 

EDHEMA MULABDIĆA BB 

194-003-39697001-19 

562 

LASTA DOO 

CAZIN 

OSTROŽAC BB 

194-003-44010001-43 

563 

LAV DOO 

BIHAĆ 

MATE VUKOVIĆA BB 

194-003-39952001-58 

564 

M.E.F. DOO 

BIHAĆ 

HARMANI H 3/2 

194-003-44358001-54 

565 

MACERENA TR 

BIHAĆ 

SALIHA MUŠANOVIĆA 12 

194-003-39309001-19 

566 

MAJ 92 DOO 

BOS KRUPA 

OSTRUŽNICA 

194-103-05371001-53 

567 

MAJA DOO 

BIHAĆ 

DŽEMALA BIJEDIĆA 9 

194-003-45918001-13 

568 

MART.MARK DOO 

BIHAĆ 

VIKTORA BUBNJA 43 

194-103-05475001-05 

569 

MATRIX SAMOSTALNI OBRT 

BIHAĆ 

DANA DRŽAVNOSTI 

194-103-17633001-42 

570 

MESNICA DELIĆ ZR 

BIHAĆ 

VELJKA VLAHOVIĆA BB 

194-103-08632001-85 

571 

MESNICA IKIĆ TR 

BIHAĆ 

TRG SLOBODE BB 

194-103-08314001-90 

572 

MESNICA KURTOVIĆ TR 

BIHAĆ 

DANA DRŽAVNOSTI 10 

194-003-44168001-82 

573 

MIMOZA SNEK-BAR UR 

BOS KRUPA 

29.NOVEMBRA 

194-003-40497001-90 

574 

NEOŠPED DOO 

BIHAĆ 

DR.I.LJUBIJANKIĆA 118 

194-003-24814001-16 

575 

PACIFIK DOO 

BOSANSKA KRUPA 

511.SLAVNA BRIGADA 

194-003-42618001-96 

576 

PANDA-COMERC DOO 

BIHAĆ 

BRAĆE KUKOLJ 21 

194-003-43608001-42 

577 

PEKARA HOŠIĆ SZR 

BIHAĆ 

ŽRTAVA FAŠIZMA II PRILAZ BB 

194-103-06334001-04 

578 

PEKARA MUJAGIĆ SZR 

BIHAĆ 

ĆAMILA SALIHODŽIĆA 71 

194-003-43186001-95 

579 

PEKARA NERO SZR 

BIHAĆ 

IZAČIĆ BB 

194-103-12729001-52 

580 

PEKARA SANDI SZR 

BIHAĆ 

IRFANA LJUBIJANKIĆA 172 

194-103-13415001-04 

581 

PEZIĆ-TRANSPORT DOO 

BIHAĆ 

KLOKOT BB 

194-103-07352001-49 

582 

PROTEX DOO 

BIHAĆ 

OZIMICE I P+8/II 

194-103-07881001-66 

583 

RAMA-DUS DOO 

BIHAĆ 

BOSANSKIH KRALJEVA 

194-003-42733001-28 

584 

RANČ ZELENA DOLINA SPD 

CAZIN 

PROŠIĆI BB 

194-103-09718001-24 

585 

RHZ-COMERC DOO 

VEL KLADUŠA 

TRG AHMETA MRŽLJAKA BRENE 2/IV 

194-003-45603001-39 

586 

RODAN DOO 

VEL KLADUŠA 

HAŠIMA OKANOVIĆA 13 

194-003-37261001-39 

587 

ROMA PIZZERIA UR 

BIHAĆ 

M.M. BEŠESKIJE BB 

194-103-05006001-20 

588 

ROYAL CLUB UR 

BIHAĆ 

AUGUSTA CESARCA BB 

194-103-08885001-13 

589 

ROYAL KAFFE-BAR UR 

BIHAĆ 

ZAVNOBIH-A TRŽNI CENTAR HARMANI 

194-103-17150001-56 

590 

SAMAJA FRIZERSKI SALON SZR 

BIHAĆ 

ALEKSE ŠANTIĆA 13 

194-003-43277001-53 

591 

SAMOSTALNA POLJOPR.DJELATNOST SPD DIZDARIĆ 

BIHAĆ 

SEGETSKA BB 

194-103-09824001-87 

592 

S-A-S-TRANS DOO 

BIHAĆ 

MUJADŽIĆ KANAL BB 

194-003-33518011-95 

593 

SEAM DOO 

BOS KRUPA 

SOKAK 49 

194-003-43939001-31 

594 

SEMAK-COMERCE DOO 

KLJUČ 

KLJUČKIH BRANILACA BB 

194-003-45173001-36 

595 

SITI FAST-FOOD UR 

BIHAĆ 

MAKA DIZDARA BB 

194-103-07357001-84 

596 

SI-TRADE DOO 

BIHAĆ 

ŽRTAVA FAŠIZMA 

194-003-38020001-17 

597 

SKRB-COMERC DOO 

BIHAĆ 

BOSANSKA 22 

194-003-38855001-42 

598 

S-LEYN DOO 

BIHAĆ 

DRVARSKA 18 

194-103-02687011-53 

599 

SPORT BUREGDŽIJSKA RADNJA SUR 

BIHAĆ 

AUTOBUSNI KOLODVOR BB. 

194-003-48656001-70 

600 

SPRING DOO 

BOS KRUPA 

511.SBBR.BB 

194-003-47179001-13 

601 

STAKLAR SZR 

BIHAĆ 

FERHAT PAŠE SOKOLOVIĆA 3 

194-003-41024001-93 

602 

STARI GRAD BIFFE UR 

BIHAĆ 

BIHAĆKIH BRANILACA BB 

194-103-06869001-63 

603 

ŠAD-KOMERC DOO 

BIHAĆ 

GORNJI SASTAVCI 1 

194-103-05675001-47 

604 

ŠAHINOVIĆ-TOURS DOO 

BUŽIM 

ŠEHIDSKA 26 

194-003-34920001-45 

605 

TAJM DOO 

BIHAĆ 

VIKTORA BUBNJA 48 

194-003-48003001-58 

606 

TEHNO-PEK DOO 

BIHAĆ 

PRIVILIČKA BB 

194-003-27817011-55 

607 

TOPLICE BIFFE UR 

BIHAĆ 

VRSTA BB 

194-003-46023001-69 

608 

TS DOO 

CAZIN 

GNJILAVAC 160 

194-003-33708011-67 

609 

UNA PRŽIONICA KAFE SZR 

BIHAĆ 

HASAN PAŠE PREDOJEVIĆA 43 

194-103-08181001-32 

610 

UNA-BUS DOO 

BIHAĆ 

DŽEMALA BIJEDIĆA 10 

194-003-34862012-91 

611 

UNAROT DOO 

BIHAĆ 

VELIKI LUG BB 

194-003-44705001-58 

612 

WXG DOO 

BIHAĆ 

BIHAĆKIH BRANILACA 

194-003-47112001-29 

613 

XHONATTAN DOO 

BIHAĆ 

LIPA BB 

194-103-08909001-84 

614 

ANIMA DOO 

TUZLA 

Klosterska 14 

194-004-48464001-35 

615 

AMARA TRADE DOO 

TUZLA 

PAR SELO 

194-104-27359001-78 

616 

AF-KOMERC DOO 

Kladanj 

Avdage Hasića bb 

194-004-35388001-71 

617 

ALFAS DOO 

Tuzla 

Rudarska 57 

194-004-16529011-45 

618 

AMRA TR VL.JAGANJAC MERSIJA 

Tuzla 

Vukovarska 14 

194-004-49512001-96 

619 

ANIS TEX TNM 

Lukavac 

Trg bremena 

194-004-53522001-36 

620 

ART COMPANI DOO 

Bijeljina 

Kneza Miloša 19 

194-104-07864001-92 

621 

AUTOMEHANIČAR Kasumović Hasan 

Banovići 

Banovići Selo bb 

194-004-34761001-47 

622 

AQUA-TERRA DOO 

Tuzla 

PETRA KOČIĆA 10,TUZLA 

194-104-15529001-09 

623 

AMARA TRADE DOO 

TUZLA 

PAR SELO 

194-104-27359001-78 

624 

BAGER PROMET DOO 

Tuzla 

Peje Markovića 234 

194 004 47961001 06 

625 

BARM PIVNICA 

Tuzla 

Titova 129 

194-104-06207001-36 

626 

BEDEM-HNE DOO 

Živinice 

Naselje sjever bb 

194-004-06249021-29 

627 

BENAVI DOO 

TUZLA 

Gradska 17 

194-004-45239001-61 

628 

BEROX DOO 

Tuzla 

Đ.Đurovića 14 

194-004-44109001-08 

629 

BEŠIĆ PEKARA 

Tuzla 

VRAPČE 1,TUZLA 

194-104-16414001-93 

630 

BOSNA ENKO DOO 

Živinice 

XVI Ulica bb 

194-004-56053001-02 

631 

COMPANY RITAM DOO 

TUZLA 

Mahmuta Bušatlije 7/39 

194-004-45023001-04 

632 

CHROMOPLAST ZANATSKA ZADRUGA 

GRAČANICA 

BRANILACA GRADA BB 

194-104-09934001-32 

633 

DAKAR-TRANS DJL 

Srebrenik 

Duboki potok 55 

194 004 28359001 47 

634 

DELKOM DOO 

Tuzla 

Franje Markovića 

194-004-45304001-31 

635 

DIFI DOO 

Doboj 

Stanić Rijeka 

194 004 17089001 18 

636 

DINO AUTOSERVIS 

Tuzla 

Narodnog fronta 75 

194-004-47276001-61 

637 

DINO TR Pašalić Alisa 

Tuzla 

Titova bb 

194-004-44042001-24 

638 

DOBOJ 109 DOO 

Doboj Istok 

Klokotnica 

194-004-55576001-58 

639 

DS-USA DOO 

Tuzla 

Turalibegova 36 

194 104 06429001 38 

640 

DINA DOO 

Tuzla 

V.LUKIĆA 225 

194-104-14589001-25 

641 

DUVAR COLOR molersko farbarska 

Tuzla 

Neretvanska 2 

194-004-44133001-79 

642 

DŽEKO KOMERC DOO 

Srebrenik 

XVI muslimanske brigade 166 

194-004-33789011-03 

643 

DŽANA STR 

TEŠANJ 

Trepče bb, Tešanj 

194-104-16380001-49 

644 

EDINS-PROM DOO 

Brčko 

Z.Pajića 99 

194-104-07102001-93 

645 

ELEKTROPLAST SZR 

Gračanica 

PRIBAVA,GRAČANICA 

194-104-07952001-29 

646 

EMINA STR VL.KRASNIĆ LARISA 

Tuzla 

Veljka Lukica bb 

194-004-30405001-13 

647 

EDAXA DOO 

Tuzla 

F.MARKOVIĆA 10 

194-116-18133011-62 

648 

ETIX DOO 

TUZLA 

Seadbega Kulovića 3 

194-004-45163001-14 

649 

FA-TULUZ DOO 

Tuzla 

Aleje bosanskih vladara 24 

194-004-45973001-58 

650 

FERI UR ĆEVABDŽINICA 

TUZLA 

FRANJEVAČKA 18 

194-104-15493001-48 

651 

FOTO EXPRESS SZR 

TUZLA 

VI BOSANSKE BRIGADE 

194-004-39976001-80 

652 

Friz. salon Kazazović Samija 

Tuzla 

Tušanj 137 

194-004-46997001-48 

653 

GAMADEUS DOO 

Kalesija 

OSLOBODILACA 21 

194-104-22115001-36 

654 

GEPARD 21 DOO 

TUZLA 

B.ODREDA DO 2 

194-104-09789001-84 

655 

GENZ DOO 

Živinice 

Magistralni put 68 

194-004-43895001-62 

656 

GOLETIĆ DOO 

Živinice 

Đurđevik bb 

194-004-34639011-36 

657 

GO-WEST TR 

Tuzla 

Safvet Bega Bašagića 

194-104-09449001-32 

658 

HADŽI-TRADE DOO 

Tuzla 

Rudarska 400 

194-004-45429001-33 

659 

HARI-5 DOO 

Živinice 

Dubrave Gornje 

194-004-52110001-46 

660 

HUSO DOO 

Doboj Istok 

Brijesnica Velika 

194-004-47573001-06 

661 

ILIĆ DOO 

MODRIČA 

SVETOSAVSKA BB 

194-104-04020001-53 

662 

INSTALATER SZR 

Lukavac 

Trg bremena 

194-004-35032011-71 

663 

Javni prevoz stvari Jokić Zoran 

Tuzla 

Brgule 1 

194-104-06043001-52 

664 

IG MARIĆ DOO 

Derventa 

Osinje bb 

194-104-05188021-21 

665 

JEKI DOO 

Bijeljina 

Stefana Dečanskog bb 

194-104-07814001-33 

666 

J-H- COMPANY DOO 

Tuzla 

Ive Andrića 59 

194-104-06404001-57 

667 

JU Osnovna škola Grivice 

Banovići 

Grivice 

194-104-04073011-06 

668 

KA-EM COMPANY DOO 

Tuzla 

Kazan Mahala 18 

194-004-44232001-93 

669 

KAMING DOO 

Tuzla 

Stupine B 4/6 

194-104-06276001-34 

670 

KARITEX DOO 

LUKAVAC 

GNOJNICA 510 

194-104-07000001-58 

671 

KIKI STR 

Tuzla 

Aleja bos.vladara 49 

194-004-44760001-06 

672 

KLEJ DOO 

TUZLA 

I.KAPETANOVIĆA 

194-004-43267001-31 

673 

KONZUMPROMET DOO 

TUZLA 

M.BUŠATLIJE 25 

194-104-18835001-65 

674 

KOŽATEX DOO 

Tuzla 

Veljka Lukica bb 

194-004-47953001-47 

675 

KOMPROMIS DOO 

Živinice 

Maline bb,Živinice 

194-104-13234001-46 

676 

LEJLA TR 

Živinice 

Priluk 

194-004-42947001-22 

677 

LEJLA TR PEKARIĆ VESNA 

Tuzla 

4 JULA BR.55,TUZLA 

194-104-11974001-53 

678 

LIPA DJL 

Gračanica 

Stjepan Polje 

194-004-55998001-05 

679 

LUKANOVIĆ GORAN autoprevoznik 

Lukavac 

Donji Bistarac 

194-004-52698001-88 

680 

LU-PROM DOO 

Živinice 

NASELJE GORNJE ŽIVINICE 

194-104-05495001-96 

681 

LORD TR 

BANOVIĆI 

B.BANOVIĆA 78 

194-104-14607001-54 

682 

M.E. DOO 

Živinice 

PRVA ULICA 72,TUZLA 

194-004-54504001-23 

683 

MAČ DOO 

Tuzla 

Pere Kosorića 14 

194-004-47789001-63 

684 

MUBBA DOO 

Tuzla 

MARINA GLAVA 66 

194-104-06777001-49 

685 

MALAHIT DOO 

Tuzla 

PLANE BB 

194-004-43044001-22 

686 

MA-ŠEHIĆ DAR DOO 

Živinice 

PRVA ULICA BB 

194-104-15319001-91 

687 

Matherm International DOO 

Tuzla 

Fadila Jahica Spanca 64 

194-004-15331001-31 

688 

MENPROM DOO 

Tuzla 

Aleja bos. Vladara 31 

194-004-28193011-19 

689 

MIM DOO 

Kladanj 

16.Muslimanske brigade 21 

194-004-17642001-49 

690 

MONOPUR DOO 

Tuzla 

Simin Han bb 

194-004-28243001-11 

691 

MINOR DOO 

Modriča 

VIDOVDANSKA 66,MODRIČA 

194-104-05354001-79 

692 

NEDMANS DOO 

Tuzla 

SIMIN HAN 11 

194-004-43275001-87 

693 

OKIPOL DOO 

Gračanica 

STJEPAN POLJE BB,GRAČANICA 

194-104-07988001-87 

694 

OMNICOM DOO 

Gračanica 

Patriotske lige 37 

194-004-13047011-18 

695 

PROFESIONAL DOO 

Tuzla 

ALEKSE ŠANTIĆA 9 

194-004-44455001-05 

696 

RH-SALONI DOO 

Živinice 

Druga Krajiška bb 

194-004-41923001-32 

697 

RUŽA STR 

Tuzla 

Krste Bjeletića 27 

194-004-36279001-03 

698 

SLATKA JAGODA DOO 

Živinice 

OSLOBOĐENJA BB 

194-104-12093001-13 

699 

SALI STR 

Tuzla 

K. Bjeletića 66 

194-004-44752001-47 

700 

SATELIT INTERNATIONAL DOO 

Brčko 

Jovana Dučića 34 

194-104-06282001-76 

701 

SELAVI DOO 

Lukavac 

R. Perića bb 

194-104-04659021-04 

702 

SEMI DJL 

Tuzla 

Grabovica 1 

194-004-47755001-19 

703 

Signal Partner DOO 

Tuzla 

Mitra Trifunovica 2 

194-004-51765001-56 

704 

STARA ČARŠIJA STR 

Tuzla 

17.septembra 36 

194 004 45718001 19 

705 

SEAT-INTERNATIONAL DOO 

TUZLA 

Tušanj 44 

194-104-23030001-39 

706 

ŠAMP TRADE DOO 

Brčko 

Alekse Šantića 9 

194-104-06466001-06 

707 

TGM BABIĆ DOO 

Gračanica 

Klokotnica bb 

194-004-44745001-95 

708 

TURKEŠ-KOMERC DOO 

Tuzla 

Hasana Kikića bb 

194 004 43440001 78 

709 

VIS LEGIS DOO 

Tuzla 

KULINA BANA 8 

194-104-05958001-39 

710 

Tuzlanski most Omlad.zadruga 

Tuzla 

Nikole Tesle 9 

194-004-44257001-74 

711 

VAHAS DJL 

Živinice 

Maršala Tita bb 

194-004-23855001-44 

712 

VBV BROD DOO 

B.BROD 

KRALJA PETRA I OSLOB.28 

194-104-23025001-04 

713 

VITAMINKA STR 

TUZLA 

ARMIJE BIH DO 20,TUZLA 

194-004-41311001-16 

714 

VROGA DOO 

Tuzla 

Goste Lazarevića 42 

194-104-06415001-37 

715 

VRGA DOO 

SREBRENIK 

M.TITA BB 

194-104-05547011-42 

716 

YENI HAYAT DOO 

Tuzla 

Bosanskih vladara 

194-004-48639001-96 

717 

ZLAJA TR VL.MRKONJIĆ SAFET 

TUZLA 

R.DUGONJIĆA 38 

194-004-44059001-46 

718 

ŽARDI GRAD 

Tuzla 

Vladimira Nazora 14 

194-004-52078001-16 

719 

DANIJEL & MARTIN DOO 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA 15B 

194-105-17743001-35 

720 

ADO SZR 

MOSTAR 

BLAGAJ BB 

194-005-05305001-28 

721 

ELMOFRIZ DOO 

ČAPLJINA 

BRAĆE RADIĆA BB 

194-105-25603001-56 

722 

NEW GLORIA OD 

NEVESINJE 

TRG BLAGOJA PAROVIĆA BB 

194-005-17441001-08 

723 

SH-2000 DOO 

MOSTAR 

VRAPČIĆI BB 

194-105-24596001-88 

724 

ELEMENTARA DOO 

MOSTAR 

OPINE BB 

194-105-05105001-33 

725 

BAZAR SZR 

MOSTAR 

BRTAĆE BRKIĆA 14 

194-105-00491021-73 

726 

PANDA VIDEOTEKA 

MOSTAR 

SPLITSKA BB 

194-005-13705001-46 

727 

AUTO SERVISNI CENTAR FORMULA RS SOR 

MOSTAR 

RUDE HROZNIČEKA 56 

194105-26821001-80 

728 

DRAGOJE DOO 

MOSTAR 

KNEZA VIŠESLAVA 77B 

194 105 02519001 70 

729 

UNION ELEKTRO DOO 

MOSTAR 

ORTIJEŠ-POGRANIČNO NASELJE BB 

194 105 12889001 57 

730 

SEGEVRK DOO 

MOSTAR 

SALAKOVAC 

194 105 26426001 94 

731 

NIP CROATICA DOO 

MOSTAR 

KRALJA TVRTKA 2 

194 005 19165001 48 

732 

MM WERK SZR 

ŠIROKI BRIJEG 

ČERIGAJ BB 

194 105 19985001 15 

733 

SUVENIRSKA RADNJA MOSTAR 

MOSTAR 

KUJUNDŽILUK 9 A 

194 105 19813001 72 

734 

AD COMPANY DOO 

MOSTAR 

MLADENA BALORDE 48 

194 105 12633001 58 

735 

AG-JOZIĆ DOO 

MOSTAR 

RODOČ 24 

194 105 04127001 74 

736 

AGROGOSTUŠA DOO 

ŠIROKI BRIJEG 

TRN BB 

194 105 08820001 42 

737 

ANDRIĆ DOO 

POSUŠJE 

RAKITNO 

194 105 02684001 61 

738 

ANTE - COMPANY DOO 

PROZOR 

SINJSKA 

194 105 09489001 69 

739 

ASPID DOO 

MOSTAR 

SPLITSKA 

194 105 01631021 02 

740 

BARON DOO 

MOSTAR 

BEHLILOVIĆA 2 

194 005 12079001 13 

741 

BERINA DOO 

MOSTAR 

BIŠĆE POLJE 

194 005 13879001 03 

742 

BILD EN EXP.-IMP. DOO 

MOSTAR 

BIŠĆE POLJE BB 

194 005 14679001 74 

743 

BLEKO COMERC DOO 

DOBRIČ 

ŠIROKI BRIJEG 

194 105 11448001 08 

744 

BOROVAC COMMERCE DOO 

MOSTAR 

M.TITA BR 90 

194 005 06311001 86 

745 

BUNUR 

MOSTAR 

KRESINA BR. 2 

194 105 02163001 03 

746 

CHARLI TR 

MOSTAR 

M. TITA 

194 105 02092001 88 

747 

COL DOO 

STOLAC 

K. TOMISLAVA BB 

194 105 03780001 70 

748 

COLDING 2000 DOO 

MOSTAR 

FRA F. MILIČEVIĆA 23 

194 105 09769001 89 

749 

ĆIRO STR 

POSUŠJE 

MELJAKUŠA BB 

194 105 02860001 32 

750 

ĆUBIĆ DOO 

POSUŠJE 

TRG FRA RUFINA ŠILIĆA BB 

194 105 02851001 66 

751 

DANIGO MARKET 

MOSTAR 

AKADEMIKA I ZOVKE 14 

194 005 07699011 72 

752 

DARIMPEX DOO 

GRUDE 

GORICA 96 

194 105 02503001 50 

753 

DRVOOPREMA DOO 

ČITLUK 

PODPOLJE BB 

194 105 11949001 23 

754 

EKOS DOO 

MOSTAR 

16 ULICA 134 

194 005 04083001 10 

755 

ELISTAN DOO 

MOSTAR 

STJEPANA RADIĆA 72 

194 105 18257001 44 

756 

EROS TR 

MOSTAR 

VRAPČIĆI BB 

194 005 17573001 59 

757 

EUROMEBEL DOO 

MOSTAR 

UNIVERZITETSKI CENTAR M.H. HUJKA 

194 105 02708001 35 

758 

G&M DOO 

MOSTAR 

M. BALORDE 48 A 

194 105 02166001 24 

759 

GOSTUŠA DOO 

ŠIROKI BRIJEG 

TRN BB 

194 105 08614001 55 

760 

JASENICA METAL SZR 

MOSTAR 

JASENICA BB 

194 005 12756001 96 

761 

JASO DOO 

MOSTAR 

M. BALORDE 48 A 

194 005 10800001 81 

762 

JAŠARŠPED DOO 

MOSTAR 

ZALIK BR 10/B 

194 005 10792001 25 

763 

JOŠOTIĆ DOO 

Š. BRIJEG 

JAPLANIČKA 

194 105 06154001 04 

764 

KOD RISTA SUR 

TREBINJE 

CARA LAZARA 3 

194 114 24526001 30 

765 

KUK STR 

POSUŠJE 

ZAGREBAČKA BB 

194 105 02858001 18 

766 

LAKATUŠ DOO 

POSUŠJE 

SUTINA BB 

194 105 03345001 32 

767 

LUPRIV LJEKARNE DOO 

MOSTAR 

K. TOMISLAVA BB 

194 005 11659001 80 

768 

M - I COMPANY DOO 

NEVESINJE 

NEVESINJSKIH USTANIKA BR. 15 

194 105 02556001 38 

769 

MARMI DOO 

POSUŠJE 

MOKRI DOLAC 

194 105 01964001 65 

770 

MEKI SZR 

MOSTAR 

VRAPČIĆI BB 

194 005 09463001 34 

771 

MENAGMENT GABI DOO 

RADIŠIĆI 

LJUBUŠKI 

194 105 05029001 83 

772 

MI LESNINA DOO 

MOSTAR 

ZAGREBAČKA 15 

194 005 13192001 44 

773 

MILIČEVIĆ IVAN 

POSUSJE 

VRPOLJE BB 

194 005 03417002 98 

774 

MI-LIJANOVIĆI DOO 

ŠIROKI BRIJEG 

VISOKA GLAVICA BB 

194 105 03156001 67 

775 

MOINT SZR 

MOSTAR 

RIFATA FRENJE BR. 3 

194 005 12442001 32 

776 

NADIN TR 

MOSTAR 

KAZAZIĆA 2 

194 105 14983001 18 

777 

NAŠA STVAR STR 

ŠIROKI BRIJEG 

STJEPANA RADIĆA 1 

194 105 13386001 91 

778 

NEZIROVIĆ DOO 

MOSTAR 

GNOJNICE 149 

194 005 13994001 32 

779 

ODEON 

MOSTAR 

M. TITA BR. 120 

194 105 02792001 41 

780 

OKAN DOO 

POSUŠJE 

TRG FRA RUFINA ŠILIĆA BB 

194 105 02856001 04 

781 

OPERATIVA DOO 

POSUŠJE 

BARTOLA KAŠIĆA BB 

194 105 02865001 67 

782 

OSA MINI MARKET 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA BB 

194 105 14707001 26 

783 

PELLEGRINO DOO 

MOSTAR 

FALADŽIĆA 

194 105 06019001 29 

784 

PROFI GRADNJA DOO 

MOSTAR 

ALAJBEGOVIĆA BR. 2 

194 105 02826001 85 

785 

RDS PROM DOO 

MOSTAR 

BLAGAJ 

194 105 13450001 54 

786 

SANA DOO 

MOSTAR 

BIŠĆE POLJE BB 

194 105 00183001 14 

787 

SAPPIT DOO 

POSUŠJE 

G. JUKIĆI 

194 105 02172001 66 

788 

SIDRO DOO 

NEVESINJE 

NEVESINJSKIH USTANIKA 13 

194 105 16354001 12 

789 

SLOBODNA ZONA MOSTAR 

MOSTAR 

MALA TEPA 14 

194 005 17730001 91 

790 

SMEM DOO 

MOSTAR 

ZALIK BR 7 

194 005 13135001 33 

791 

STIL SZR 

MOSTAR 

BRAĆE ĆIŠIĆA 

194 005 18050001 03 

792 

ŠAFAR DOO 

POSUŠJE 

POKLEČANI BB 

194 105 03343001 18 

793 

TEA 1 SOR 

MOSTAR 

TRG IVANA KRNDELJA 1 

194 105 23436001 19 

794 

TISAK MEDIĆ DOO 

ŠIROKI BRIJEG 

PROVO BB 

194 105 09934001 80 

795 

TOP COM DOO 

MOSTAR 

BIJELI BRIJEG 19A 

194-105-05891001-06 

796 

TRANSSIT DOO 

PODBOR 

PROZOR 

194 105 03087001 69 

797 

TROPIK DOO 

ODŽAK 

TITOVA BB 

194 105 03764001 55 

798 

TROPS DOO 

BRČKO 

BANJALUČKA BB 

194 105 03762001 41 

799 

UZOR DOO 

POSUŠJE 

TRG FRA RUFINA ŠILIĆA BB 

194 105 02854001 87 

800 

VECCO TRANS 

MOSTAR 

VRAPČIĆI BB 

194 105 15623001 36 

801 

VEIMA DOO 

MOSTAR 

UL. II RUDNIČKE BOJNE 18 

194 005 10420001 40 

802 

VITNEL DOO 

MOSTAR 

VRAPČIĆI BB 

194 105 22750001 67 

803 

ZARADIĆ DOO 

MOSTAR 

VIII DIK BR. 13 

194 005 18324001 70 

804 

ZEDIGS DOO 

MOSTAR 

KNEZA DOMAGOJA 

194 105 0301100122 

805 

ZGO DOO 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA BB 

194 005 04760001 93 

806 

ASMIR TR 

CAZIN 

ĆEHIĆI BB 

194-107-01178001-91 

807 

LEDA DOO 

CAZIN 

GENERAL AHAMDIJE OMANOVIĆA BB 

194-107-01182001-22 

808 

POSLASTIČARNA BEHAR 

CAZIN 

HASANA MUJEZINOVIĆA BB 

194-107-01221001-04 

809 

ZIJO-AB-MERC DOO 

CAZIN 

TRŽAC BB 

194-107-01015001-17 

810 

ALAGIĆ DOO 

CAZIN 

IZETA NANIĆA 57 

194-107-01104001-58 

811 

PH-MERC DOO 

CAZIN 

PUŠKARI BB 

194-107-01148001-75 

812 

ZAN-NŠ UR 

CAZIN 

MALA LISA BB 

194-107-01588001-51 

813 

AZUR TR 

CAZIN 

Z.ŽALIĆA BB 

194-107-01728001-61 

814 

3 DŽI DOO 

CAZIN 

BEGOVE KAFANE BB 

 194-107-01126001-18 

815 

BROD DOO 

CAZIN 

GNJILAVAC BB 

194-107-01128001-32 

816 

SZR CVJEĆARA LU 

CAZIN 

CAZINSKIH BRIGADA BB 

194-107-01811001-60 

817 

DOO RIDŽI COMMERC 

CAZIN 

ĆORALIĆI BB 

194-107-01443001-06 

818 

DOMOGRAD -PUŠKAR DOO 

CAZIN 

KRIVAJA BB, CAZIN 

194--107-02175001-86 

819 

LEJLA TR 

CAZIN 

OSREDAK BB, CAZIN 

194-107-02249001-22 

820 

M&H DOO 

CAZIN 

KLISA BB , CAZIN 

194-107-01029001-18 

821 

BIPA DOO 

CAZIN 

MALA LISA BB, CAZIN 

194-107-01090001-57 

822 

NT-MURIĆ DOO 

CAZIN 

TRŽAC BB, CAZIN 

194-107-01168001-21 

823 

IKO DOO 

CAZIN 

TRŽAC BB, CAZIN 

194-107-01629001-47 

824 

PROMET-JASMIN TRGOVAČKA RADNJA 

CAZIN 

BOLNIČKA BB, CAZIN 

194-107-03726001-79 

825 

GALERIJA DOO 

CAZIN 

8.KRAJIŠKE BB, CAZIN 

194-107-04467001-28 

826 

G.H.R.M. DOO 

CAZIN 

RUJNICA 

194-107-03912001-23 

827 

MEDITERAN DOO 

CAZIN 

ĆUPRIJA BB 

194-107-01172001-49 

828 

MAGMA DOO 

CAZIN 

LOJIĆKA BB 

194-107-03946001-64 

829 

FORTUNA-TEHNA DOO 

CAZIN 

NURIJE POZDERCA 

194-107-01967001-85 

830 

SUR MONZA 

POSUŠJE 

BLIDINJSKA BB 

194-109-00431001-02 

831 

JOSKOVIĆ STR 

POSUŠJE 

POKLEČANI BB 

194-109-00393001-27 

832 

D & M STR 

POSUŠJE 

PUT ZA TOMISLAVGRAD BB 

194-109-00750001-04 

833 

AJAX DOO 

POSUŠJE 

RASTOVAČA BB 

194-109-00076001-39 

834 

STR NEDA 

POSUŠJE 

FRA GRGE MARTIĆA BB 

194-109-00396001-48 

835 

EURODOM DOO 

POSUŠJE 

PUT MOSTARA BB 

194-109-00317001-77 

836 

VZŽ DOO POSUŠJE 

POSUŠJE 

FRA GRBE MARTIĆA BB 

194-109-00066001-66 

837 

SUMA DOO 

POSUŠJE 

MARASOV BRIG BB 

194-109-00483001-75 

838 

SAPOLI DOO 

POSUŠJE 

BATIN KAMENICA BR.1 

194-109-00074001-25 

839 

DIL INVEST DOO 

ŠIROKI BRIJEG 

KNEŠPOLJE BB 

194-109-00399001-69 

840 

KETTELE IVA DOO 

POSUŠJE 

PUT ZA JUKIĆE BB 

194-109-00568001-88 

841 

SLOVO STR 

POSUŠJE 

FRA GRGE MARTIĆA BB 

194-109-00385001-68 

842 

AUTOLIMARSKA RADNJA 

GRUDE 

VIŠNJICA BB 

194-109-00656001-25 

843 

SREBROVIĆ DOO 

POSUŠJE 

MELJAKUŠA II BB 

194-109-00161001-52 

844 

CAFFE BAR VOLAN 

POSUŠJE 

BROĆANAC-VRANIĆ BB 

194-109-00460001-11 

845 

DOLCE VITA SUR 

POSUŠJE 

JUKIĆA OKUČ BB 

194-109-00370001-60 

846 

COMPANY BAŠIĆ DOO 

POSUŠJE 

VRANIĆ BB 

194-109-00993001-56 

847 

SAMOSTALANA AUTOLIMARSKA RADNJA 

POSUŠJE 

FRA GRGE MARTIĆA BB 

194-109-00482001-68 

848 

SALON ZA ZABAVU STRES VL. KATARINA JUKIĆ 

POSUŠJE 

FRA GRGE MARTIĆA BB 

194-109-0039700-155 

849 

SUR STAR VL DIJANA KOVAČ 

POSUŠJE 

JUKIĆA OKUČ BB 

194-109-00512001-84 

850 

LIVI TRADE DOO 

POSUŠJE 

GRADAC BB 

194-109-00495001-62 

851 

STR GALIĆ VL ZVONKO GALIĆ 

POSUŠJE 

FRA GRGE MARTIĆA BB 

194-109-00398001-62 

852 

DOM VINAJ DOO 

POSUŠJE 

VINJANI BB 

194-109-00767001-26 

853 

ĆUK TRADE DOO 

POSUŠJE 

VRANIĆ BB 

194-109-00180001-88 

854 

BELLISSIMA DOO 

POSUŠJE 

VRANIĆ BB 

194-109-02362001-36 

855 

SZR VIĆALOVIĆ VL DRAGO REZO 

POSUŠJE 

SUTINA 

194-10-00238011-76 

856 

LDU DOO 

POSUŠJE 

VITEZA MILE BOŠNJAKA BB 

194-109-00651001-87 

857 

ALBIM DOO 

ŠIROKI BRIJEG 

FRA DOMINKA MANDIĆA 1 

194-109-00236001-92 

858 

STR IVO 

POSUŠJE 

FRA GRGE MARTIĆA BB 

194-109-01407001-44 

859 

INFO CLUB DOO 

POSUŠJE 

A.STEPINCA BB 

194-109-0020300155 

860 

BUGATI 2 CAFFE BAR SUR 

POSUŠJE 

SJEVERNA ZAOBILAZNICA BB 

194-109-00779001-13 

861 

RASKO DOO 

BUGOJNO 

GROMILE I 

194-111-03348001-50 

862 

TRANS PROMET DOO 

VITEZ 

ĐURE PUCARA 8 

194-111-00314001-55 

863 

DELTA DOO 

VITEZ 

STJEPANA RADIĆA 

194-111-03188001-94 

864 

 TEKSTIL-BH STR 

NOVI TRAVNIK 

KRALJA TVRTKA 13 

194-111-04021001-08 

865 

AJLA TR 

TRAVNIK 

STANIČNA BB 

194-111-05190001-43 

866 

YO-VITA DOO 

BUSOVAČA 

N.Š. ZRINJSKOG BB 

194-111-01050001-66 

867 

ART FAST-FOOD 

TRAVNIK 

VEZIRSKA BB, TRAVNIK 

194-111-01986001-22 

868 

"ANTONIO-AD" DOO 

 TRAVNIK 

N.BILA TRAVNIK 

194-111-02842001-97 

869 

DRVO SAN DOO 

PRUSAC D. VAKUF 

PRUSAC BB 

194-111-02774001-09 

870 

KIČIN DOO 

GORNJI VAKUF 

VOLJEVAC G. VAKUF 

194-111-03184001-66 

871 

SIN PTTUD TRAVNIK DOO 

TRAVNIK 

BOSANSKA BB TRAVNIK 

194-111-00266001-10 

872 

VAHA TRADE DOO 

TRAVNIK 

POTURMAHALA TRAVNIK 

194-111-00546001-30 

873 

SOJTARIĆ DOO 

TRAVNIK 

PAŠA MAHALA TRAVNIK 

194-111-02218001-94 

874 

ENTERIJER DOO 

ŽEPČE 

BEGOV HAN BB 

194-112-00648001-16 

875 

FERO-BETON SD 

ZENICA 

LUKOVO POLJE 32 A 

194-112-01438001-17 

876 

FANTASTIK DOO 

ZENICA 

GORAŽDANSKA BB 

194-112-00200001-81 

877 

AUTO-SERVIS TALIĆ SZR 

ZENICA 

PEHARE 78 

194-112-10859001-04 

878 

KAKTUS SUR 

ZENICA 

KULINA BANA 19 

194-112-02858001-63 

879 

ES KOMERC DOO 

ZENICA 

KANAL 

194-112-06507001-95 

880 

KIS KOMERC DOO 

ZENICA 

MARJANOVIĆA PUT 58 A 

194-112-00138001-35 

881 

COP COMPANY DOO 

ZENICA 

KAMBEROVIĆA ČIKMA BB 

194-112-02760001-56 

882 

SL-BRIKET SZR 

ZENICA 

PATRIOTSKE LIGE 

194-11201785001-21 

883 

KRIN DOO 

ZENICA 

ADOLFA GOLDBERGERA 

194-112-00360011-07 

884 

AUTO TAXI VL. BAJRAMOVIĆ ADNAN 

ZENICA 

KOČEVA ZENICA 

194-112-07543001-72 

885 

FATIH STR 

ZENICA 

M.S.SERDAREVIĆA 

194-112-01629001-93 

886 

TEHNORAD DOO 

ZENICA 

HADŽIJE MAZIĆA PUT 

194-112-04939001-80 

887 

AUTRA DOO 

ZENICA 

CRKVICE 

194-112-01039001-37 

888 

DENARO SUR CAFFE BAR PIZZERIA 

ZENICA 

ASKA BORIĆA 

194-112-10526001-98 

889 

TESAR SZR 

ZAVIDOVIĆI 

MEČEVIĆI 

194-112-15794001-17 

890 

IPON DOO 

ZAVIDOVIĆI 

MARŠALA TITA 

194-112-10061001-44 

891 

TESAR SZR 

ZAVIDOVIĆI 

MEČEVIĆI 

194-112-15794012-81 

892 

LADY STR 

ZENICA 

M.S.SERDAREVIĆA 

194-112-08620001-45 

893 

NP CAFFE BAR 

ZENICA 

M.S.SERDAREVIĆA 

194-112-10841001-72 

894 

D&M FAST FOOD 

ZENICA 

ISLAMBEGOVIĆA PUT 

194-112-01601001-91 

895 

NEDO STR 

ZENICA 

JALIMAMOV PUT 

194-112-07098001-61 

(Bi-19-a-F/08) 

ABS Banka DD
SARAJEVO 

INSOLVENTNI KLIJENTI ZA APRIL 2008. GODINE 

RAČUNI BLOKIRANI PREKO 15 DANA 

RED. 

BR 

NAZIV 

SJEDIŠTE 

ADRESA 

TRANSAKCIJSKI RAČUN 

Gold star d.o.o. 

ILIDŽA 

Ismeta Alajbegovića Šerbe br. 30 

1990490006430662 

Čolaktex d.o.o. 

ILIDŽA 

Hrasnička cesta bb 

1990490005483069 

Helios osiguranje dd 

MOSTAR 

Kralja Tomislava 77b 

1990490105075976 

Euro-Swiss d.o.o. 

VELIKA KLADUŠA 

Barake bb 

1990450002777547 

AMB COMPANY DOO 

BIHAĆ 

Pritoka bb 

1990450003577409 

ES-COMERC 

MOSTAR 

Bafo Sutina bb 

1990530009819840 

SEFER-TREID export-import d.o.o. 

JABLANICA 

Proleterskih brigada 35 

1990530009298756 

MALINA 

MOSTAR 

Kralja Tomislava 1 

1990530009797239 

SAJONARA 

KONJIC 

Čelebići bb 

1990530009121731 

10 

Šarčević Doo 

SANSKI MOST 

ČAPLJE 24 

1990440001261583 

11 

MLIJEČNI RESTORAN BEHAR Bajrami M 

SANSKI MOST 

TRG LJILJANA BB 

1990440001272059 

12 

Medić Komerc D.o.o. 

KLJUČ 

Oslobodilaca BiH 101 

1990440002012072 

13 

Plava Dolina UR vl.Muratagić Mirsada 

KLJUČ 

Velečevo bb. 

1990440001838636 

14 

OZZ Centar po Ključ 

KLJUČ 

Branilaca BIH 170 B 

1990440001710208 

15 

PALIR d.o.o. ZENICA 

ZENICA 

SARAJEVSKA 139 

1990510007571575 

16 

PALMA SUR BISTRO ĆEVAPČINICA ŽEPČE 

ŽEPČE 

BEGOV HAN BB 

1990510007950360 

17 

EKOR-KOMERC d.o.o. Zenica 

ZENICA 

VRANDUČKA BB, ZENICA POSLOVNA ZONA PEČUJ 

1990510007830953 

18 

DOMENA d.o.o. Olovo 

OLOVO 

Branilaca bb 

1990470005173446 

19 

Automehaničarska radnja Visoko 

VISOKO 

Hasečića br 3 

1990470004300737 

20 

PEKARA SZR FOJNICA 

Fojnica 

Bosanska 96, Fojnica 

1990470004391141 

21 

S.T.R.KNJIŽARA BAMBOO 

VISOKO 

Naselje Luke br.5 

1990470006419605 

22 

Gradska groblja JKP Visoko 

VISOKO 

Naselje Podvisoki br. 108 

1990470004018758 

23 

PLAVI 8 SUR VISOKO 

VISOKO 

Loznik 

1990470004340119 

24 

WOOD DOO VISOKO 

VISOKO 

Zanatski Centar Sebilj bb 

1990470004601049 

25 

STR "MJEŠOVITA ROBA" BREZA 

BREZA 

Izbod bb 

1990470006310092 

26 

BAJA-TON 

LUKAVAC 

Rudnićka bb 

1990500006692222 

27 

Šabo doo 

ŽIVINICE 

16 muslimanske-golubinjak 32 A 

1990500008048185 

28 

NASSA CO DOO 

KALESIJA 

Jelovo Brdo bb 

1990500007297502 

29 

Lukavactrans dd 

Lukavac 

Macan Marije bb. 

1990500006314504 

30 

Kendi DOO Tuzla 

TUZLA 

Bosne Srebrene 28 

1990500007289548 

31 

JUNIOR SIB Oml.zadr. 

LUKAVAC 

Bistarac bb 

1990500007119119 

32 

PAZAR Trgovina-Mesnica vl. Huskić Mensud 

MIRIČINA 

Miričina b.b. 

1990500006006529 

33 

Centar za soc. rad 

LUKAVAC 

Trg Bremena bb 

1990500007246674 

34 

BNT ALATNICA 

NOVI TRAVNIK 

MEHMEDA SPAHE BR 1 

1990520009231390 

RAČUNI BLOKIRANI PREKO 30 DANA 

Red. 

br

NAZIV 

SJEDIŠTE 

ADRESA 

TRANSAKCIJSKI RAČUN 

Yildiz sur 

SARAJEVO - STARI GRAD 

Tahčića sokak 4 

1990490005544858 

Izolater d.o.o. 

SARAJEVO - NOVI GRAD 

Lukavička cesta 67, Sarajevo 

1990490005621585 

Šipad export import d.d. 

SARAJEVO - CENTAR 

Maršala Tita 15 

1990490005213312 

Intup GP d.o.o 

SARAJEVO - N. SARAJEVO 

Šibenska 3 

1990490006202906 

Merkom Agencija za računovodstvene usluge 

SARAJEVO - N. SARAJEVO 

Gornjo vakufska 41 

1990490006690137 

Cardigan-point d.o.o. 

SARAJEVO - N. SARAJEVO 

Ferde Hauptmana br.7 

1990490006386818 

West caffe bar Sur 

VOGOŠĆA 

Moše Pijade bb, Zanatski centar 

1990490005162678 

City look szr 

VOGOŠĆA 

Jošanička 31 

1990490005644089 

Sarajevo-osiguranje d.d. 

SARAJEVO - CENTAR 

Čobanija br.14 

1990490206232038 

10 

M Market str 

VOGOŠĆA 

Jošanička 89 

1990490005109328 

11 

Sarajevo-osiguranje d.d. 

SARAJEVO - CENTAR 

Čobanija br.14 

1990490006232006 

12 

Stan produkt-international d.o.o. 

SARAJEVO - N.  SARAJEVO 

Azize Šaćirbegović 128 

1990490005251530 

13 

UR RESTORAN PALMA I 

BUŽIM 

Generala Izeta Nanića br.53 

1990450003348198 

14 

H-KASAPOVIĆ d.o.o. Cazin 

CAZIN 

Hasana Mujezinovića bb 

1990450002547754 

15 

Altić mesnica TR 

BIHAĆ 

Ul. Sultan Ahmeda III 2, Kulen Vakuf 

1990450002968055 

16 

Ćoraga-Komerc d.o.o. 

VELIKA KLADUŠA 

25.marta 8 

1990450002463752 

17 

MTS-DESINGS d.o.o. Bužim 

BUŽIM 

Bužim 231 

1990450003026158 

18 

SELVA 

MOSTAR 

Maršala Tita 110 

1990530009404389 

19 

MESARA 

KONJIC 

X Hercegovačke brigade bb 

1990530009196033 

20 

DEMIA 

MOSTAR 

MLADENA BALORDE 35 

1990530009689957 

21 

AM export-import d.o.o. 

MOSTAR 

Tekija br 3 

1990530009264321 

22 

SIGURNOST 

MOSTAR 

Trg 1 Maj bb 

1990530009116008 

23 

KONFEKCIJA d.d. 

Konjic 

Trešanica 11 

1990530009050533 

24 

DŽIDA 

JABLANICA 

PERE BILIĆA 16 

1990530009370051 

25 

GRAMOS Export-Import d.o.o. 

MOSTAR 

Južni logor bb 

1990530009043355 

26 

ZLATNA DOLINA doo 

SANSKI MOST 

Banjalučka 11 

1990440001189221 

27 

SUMEJA DOO 

SANSKI MOST 

POBRIJEŽJE DOO 

1990440003601029 

28 

EM KLJAJIĆ doo 

SANSKI MOST 

Prijedorska bb 

1990440002490670 

29 

Hamo Caffe Bar vl.Harambašić Mehmed 

KLJUČ 

Ul. Oslobodilaca BiH bb.Sanica 

1990440002872462 

30 

HUSIĆ ZR 

SANSKI MOST 

VRŠE 349 

1990440002344491 

31 

ALPELLA DOO 

SANSKI MOST 

DONJI KAMENGRAD 29 SANSKI MOST 

1990440002304139 

32 

Krupić D.O.O. 

SANSKI MOST 

Alagića sokak 5. 

1990440001203189 

33 

Sana DOO P.O. Ključ 

KLJUČ 

Branilaca BiH 99 

1990440001845232 

34 

ĆATIĆ TR VAKUFSKA PIJACA VL ĆATIĆ M 

SANSKI MOST 

VAKUFSKA PIJACA ZATVORENI BOKS 

1990440002917373 

35 

OZPUZ SANA OBRT PO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

BANJALUČKA 15 

1990440003199837 

36 

Emila Doo 

SANSKI MOST 

Krkojevci 96 

1990440001259740 

37 

Duga Fasadersko-Molerski obrt vl.Kananović Husein 

KLJUČ 

Velečevo bb. 

1990440003408387 

38 

HODŽIĆ JUSUF TRGOVINSKA RADNJA 

SANSKI MOST 

G KAMENGRAD 56 

1990440001258867 

39 

GARO KOMERC DOO 

SANSKI MOST 

MAHALA 66 

1990440001840188 

40 

MGR LIFE DOO vl.Bećirbegović Zajim 

KLJUČ 

Oslobodilaca br 62 

1990440002999726 

41 

Deny STR vl.Šarotić Denis 

TEŠANJ 

Miljanovci bb 

1990460004261889 

42 

Septembar pekara SZR, vl.Bradarić Edin, Maglaj 

MAGLAJ 

Jablanica bb,Maglaj 

1990460003272586 

43 

Nova demokratska stranka BIH, Maglaj 

MAGLAJ 

Aleja ljiljana 11 

1990460003606363 

44 

Plima 3 D.O.O. Usora 

USORA 

Žabljak bb 

1990460003112342 

45 

Autopromet MM D.O.O. Jelah 

TEŠANJ 

Potočani,Jelah 

1990460003189457 

46 

Eurotrade D.O.O. Tešanj 

TEŠANJ 

Ul.25 novembar 8, Tešanj 

1990460003303141 

47 

Inžinjering D.O.O. Maglaj 

MAGLAJ 

 I Ulica bb 

1990460003081108 

48 

NIAGARA, d.o.o . ZENICA 

ZENICA 

ZMAJA OD BOSNE 32 

1990510007721731 

49 

NOGOMETNI KLUB ŽEPČE 

ŽEPČE 

OMLADINSKA BB 

1990510008227683 

50 

NADINEX D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

TRAVNIČKA CESTA 60 

1990510007599317 

51 

ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA d.d.ZENICA, p.o. 

ZENICA 

KRALJA TVRTKA I 34 

1990510007615613 

52 

BOSNIA-BAU DRUŠTVO SA OGRAN. ODG.ZA PUIP 

ŽEPČE 

BEGOV HAN BB 

1990510008302082 

53 

SUZA DOO ŽEPČE 

ŽEPČE 

ULICA PRVA 20 

1990510007983534 

54 

Caffe bar Deep Kiseljak 

KISELJAK 

Radanovići 27 

1990470005030856 

55 

GRIL-BROD SUR VISOKO 

VISOKO 

Arnautovići bb 

1990470004299767 

56 

Bella Donna STR Visoko 

VISOKO 

Kralja Tvrtka bb 

1990470005691911 

57 

VIPLAST DOO VISOKO 

VISOKO 

Uvorići 12A 

1990470004401617 

58 

Kašmir Caffe Bar Visoko, Vražić Rabija 

VISOKO 

Naselje Luke br 4 

1990470005458044 

59 

AUTOPREVOZNIK, OSMAN HADŽO VAREŠ 

VAREŠ 

HODŽIĆI BB 

1990470004433724 

60 

Sirena SUR Vareš Božić Srđan 

VAREŠ 

Strica bb 

1990470005076252 

61 

ĐULSA SZR BREZA 

BREZA 

Bosanskih Namjesnika 25 

1990470004365145 

62 

MIRSO SZSR VISOKO, Novokmet Mirsad 

VISOKO 

Skopljaka br 4 

1990470005217387 

63 

ADI-C DOO Breza 

BREZA 

Kahve bb Breza 

1990470004917172 

64 

Sarah doo Breza 

BREZA 

Bosanskih namjesnika br.12 

1990470004891273 

65 

Rio Caffe-Bar s.u.r. Breza 

BREZA 

Bosanskih Namjesnika 21, Breza 

1990470005528175 

66 

MUŠINBEGOVIĆ doo Visoko 

VISOKO 

Muhašinovići bb 

1990470004275129 

67 

MOBILUX STR VAREŠ 

VAREŠ 

A BiH br 87 

1990470004548378 

68 

SUR Pizzeria "CAMEL", Visoko 

VISOKO 

ul. Mule Hodžića bb 

1990470005834307 

69 

Bosnian Beech Board doo Visoko 

VISOKO 

Sarajevska bb 

1990470004886132 

70 

AMER STR Olovo 

OLOVO 

Kamensko bb 

1990470004707264 

71 

Bedem hne 

ŽIVINICE 

Tuzlanskog odreda bb 

1990500006250290 

72 

Zerina STR vl. Hasić Meliha 

STJEPAN POLJE 

Stjepan polje b.b. 

1990500006003037 

73 

Asmad company 

TUZLA 

Tuzla Žarka Vukovića bb 

1990500006794751 

74 

Mirex STR vl. Beganović Ešefa 

GRAČANICA 

Trepanići b.b. 

1990500006009536 

75 

Sarajevo osiguranje 

TUZLA 

Tuzla -Slatina 4 

1990500006712495 

76 

AIDA TR 

GRADAČAC 

Porebrice bb 

1990500007978830 

77 

Kreka 

TUZLA 

Mije Keroševića - Guje 1 

1990500006861584 

78 

Safari 

TUZLA 

Topolice br.5 

1990500007383638 

79 

EUROKIR 

VITEZ 

Kralja Tvrtka bb 

1990520008704583 

80 

PODRUM PIĆA NUNE 

GORNJI VAKUF 

MEHMED BEGA STOČANINA BB 

1990520009265049 

81 

CHEMOMETAL 

DONJI VAKUF 

Buka 7 DONJI VAKUF 

1990520008215315 

82 

CENTAR 

Donji Vakuf 

Torlakovac DONJI VAKUF 

1990520008002788 

83 

PAPILLON 

DONJI VAKUF 

ZLATNIH LJILJANA BR.66 DONJI VAKUF 

1990520008569074 

84 

AGRO VJZ MEHURIĆ 

TRAVNIK 

Mehurić bb 

1990520008733004 

85 

BOR - TRADE 

FOJNICA 

Gojevići BB 

1990520008793532 

86 

LION BUSS 

VITEZ 

PREOČICA 66 

1990520008394086 

87 

KIČIN 

GORNJI VAKUF 

Voljevac bb, Gornji Vakuf 

1990520008703225 

88 

Ramović d.o.o. 

GORAŽDE 

Ul. Zife Fazlagića br 69 

1990540005586517 

RAČUNI BLOKIRANI PREKO 90 DANA 

Red. 

br

NAZIV 

SJEDIŠTE 

ADRESA 

TRANSAKCIJSKI RAČUN 

Cuker company d.o.o. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Mihrivode 22 

1990490005094002 

Spahić promex d.o.o. Sarajevo 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Safeta Zajke 97 

1990490005506737 

Bačić Company d.o.o. 

ORAŠJE 

Ul XI 67 Orašje 

1990490005215058 

Hanri d.o.o. 

ILIDŽA 

Kurta Schorka 24 

1990490005832851 

Djurić company doo 

ILIDŽA 

stupska bb 

1990490005936059 

Bagrem sur fast-food 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Safeta Hadžića bb 

1990490005705005 

Vranjevac d.o.o. 

BRATUNAC 

Srebreničkog odreda 1 

1990490006045378 

San-commerce d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Terezije bb -Plato Skenderije 

1990490006104936 

Lufthansa City Center d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Alipašina bb 

1990490005049673 

10 

Deas Servis szr 

VOGOŠĆA 

Igmanska 10 

1990490005874270 

11 

Kato d.o.o. 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

Humska 50 

1990490005845364 

12 

Marbella-commerce d.o.o. 

ILIDŽA 

Džemala Bijedića bb TC Hecoprom 

1990490005612273 

13 

Posavljak d.o.o. 

KISELJAK 

Gromiljak bb 

1990490005114081 

14 

Daca d.o.o. Sarajevo 

ILIDŽA 

Oteška 7 

1990490005488889 

15 

Bikas d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Alipašina bb 

1990490005088861 

16 

Jaskam Samostalna agencija 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Bosanska 8 

1990490005886395 

17 

Jubil d.o.o. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Sarači 77 

1990490005725472 

18 

L.K.C. Valter d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Vrazova 14 

1990490005159768 

19 

Euro bet II d.o.o 

HADŽIĆI 

Hadželi 104 

1990490005545731 

20 

Bosnatransport DD Sarajevo 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

Envera Šehovića 34 

1990490005520511 

21 

Obar Impex d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Terezije bb 

1990490005012134 

22 

Eurogold d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Josipa Vancaša 32 Sarajevo 

1990490005151620 

23 

Pračanka d.o.o. 

PRAČA 

Hrenovica -Prača , Kasarne bb 

1990490005512169 

24 

Lejla s.u.r. bistro 

ILIDŽA 

Dragana Kulidžana 14 

1990490006201354 

25 

Natur-pharm d.o.o. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Hamdije Kreševljakovića br.61 

1990490006573349 

26 

Vert d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Adema Buće 102 

1990490005886589 

27 

Bambucha Sur-ljetna bašta 

VOGOŠĆA 

Jošanička bb-ispred hotela Biokovo 

1990490006372850 

28 

Makota-petrol d.o.o. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Hamida Dizdara 13 

1990490005759034 

29 

Narodno grijanje d.o.o. 

ILIDŽA 

Tukovi 64 B 

1990490005628860 

30 

Bunjo d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Alipašina bb 

1990490005629733 

31 

Velvet d.o.o. 

ILIDŽA 

Blažujski drum 2 

1990490005738470 

32 

14 Samostalna trgovinska radnja na malo 

SARAJEVO-CENTAR 

Bardakčije bb 

1990490006374693 

33 

Prosperitet d.d. 

SARAJEVO-CENTAR 

Hamze Hume 8 

1990490005819077 

34 

Eurocom d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Alipašina br 19 

1990490005671055 

35 

IDEAMEDIA d.o.o. 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

Hamdije Čemerlića 2/10 

1990490006368388 

36 

CH Elektrotehnik d.o.o 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Geteova 13 

1990490005196919 

37 

Helios osiguranje dd 

MOSTAR 

Kralja Tomislava 77b 

1990490005075960 

38 

Pet Zlatnih d.o.o. 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Gradačačka 22 

1990490005002628 

39 

Omda d.o.o. 

BOSANSKI PETROVAC 

Skenderovo Naselje bb 

1990450002149569 

40 

Krajinaputevi D.D. 

BIHAĆ 

Bedem 1 

1990450002081960 

41 

Grmeč S.D. UD 

BOSANSKI PETROVAC 

Dobro Selo bb 

1990450002957288 

42 

Orahova d.o.o. 

BOSANSKI PETROVAC 

Didovići bb 

1990450002079050 

43 

Tigar kod Frenkija UR 

BOSANSKI PETROVAC 

Bosanska bb 

1990450003253623 

44 

Scorpion Caffe-bar 

BOSANSKI PETROVAC 

Bosanska bb 

1990450002056546 

45 

TPM d.d. Bos. Krupa 

BOSANSKA KRUPA 

Mladena Stojanovića bb 

1990450002011829 

46 

EUROTRIKO d.o.o. Cazin 

CAZIN 

Cazinska BB 

1990450002242398 

47 

P.T.G. MAKIĆ D.o.o. 

BOSANSKA KRUPA 

Unska br.40 

1990450002013090 

48 

Agrokomerc d.d. 

VELIKA KLADUŠA 

Ahmeta Mržljaka 1 

1990450002077498 

49 

Dedić Commerc doo Bihać 

BIHAĆ 

Ribić-Novo naselje bb 

1990450002032587 

50 

Mimin-Comerc DOO 

VELIKA KLADUŠA 

Muhsina rizvića bb 

1990450002667064 

51 

Cer-Export d.o.o. 

BOSANSKI PETROVAC 

Vođenica bb 

1990450002384406 

52 

Nina TR 

BOSANSKI PETROVAC 

Bosanska bb 

1990450002139966 

53 

Sabina TR 

BOSANSKI PETROVAC 

Bosanska bb 

1990450002069544 

54 

Mirel-Ermin d.o.o. 

BOSANSKI PETROVAC 

Medeno Polje BB 

1990450002642426 

55 

Camel Caffe bar 

BOSANSKI PETROVAC 

Safeta Hidića 15 

1990450002158396 

56 

Sambo d.o.o. 

BOSANSKI PETROVAC 

Janjila bb 

1990450002131915 

57 

Šumarske usluge vl.Bunić Hasib 

BIHAĆ 

Vikići bb 

1990450003250519 

58 

IMIDŽ T4 DOO 

BIHAĆ 

Irfana ljubijankića bb 

1990450003278261 

59 

Grmeč Drvo Usluge u Šumarstvu 

BOSANSKI PETROVAC 

Krnjeuša bb 

1990450003451503 

60 

Evropa 3 SZR 

BOSANSKI PETROVAC 

Safeta Hidića bb 

1990450003364397 

61 

K & L d.o.o. 

BIHAĆ 

Vedropoljska bb 

1990450002309037 

62 

OSTRUŽNICA PREVOZ D.o.o. 

BOSANSKA KRUPA 

Ostružnica bb 

1990450002024148 

63 

K-S Doo 

BIHAĆ 

Čekrlije bb 

1990450002047719 

64 

MIRSAD DURIĆ AUTOPREVOZNIK 

CAZIN 

OSTROŽAC 224 

1990450002751066 

65 

G.H.R.M. d.o.o. Cazin 

CAZIN 

Rujnica 40 

1990450002042190 

66 

S.L.A.-AKVA SR za izradu sokova 

JEZERSKI 

Mahmić Selo 152 

1990450002423303 

67 

DUBRAVA D.o.o. p.o. Cazin 

CAZIN 

Hasana Mujezinovića 3 

1990450002903744 

68 

Mack UR kaffe-bar 

BIHAĆ 

Mušanovića mahala 38 

1990450002948267 

69 

ERC-PROMET d.o.o. Cazin 

CAZIN 

Rasima Delića 12 

1990450002168484 

70 

M S TR 

BOSANSKI PETROVAC 

Hujići 1 

1990450003145274 

71 

No 5 Caffe bar 

BOSANSKI PETROVAC 

Bosanska bb 

1990450002350165 

72 

Skupština USK-a - Kant.izborna komisija 

Bihać 

Alije Đerzeleza br.6 

1990450002505656 

73 

Fimel d.o.o 

VELIKA KLADUŠA 

I Muslimanske brigade bb 

1990450003275060 

74 

Grmeč-Kompanija DOO 

BOSANSKI PETROVAC 

Kapljuh, Put Avnoja-a 43 

1990450003180776 

75 

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U HNK 

MOSTAR 

Kneza Domagoja 11 zgrada Hercegovina auto 

1990530209020010 

76 

Neimar 

KONJIC 

Seljani br.5 

1990530009198264 

77 

UNIS TVORNICA ZAKOVICA d.d. 

Konjic 

Donje Polje 42 

1990530009044616 

78 

RADIJATOR 

KONJIC 

Kolonija br.25 

1990530009143362 

79 

LADA 

KONJIC 

Suhi do 

1990530009118336 

80 

ARMINA 

KONJIC 

Varda bb 

1990530009175178 

81 

M & S 

MOSTAR 

Blagaj bb 

1990530009208740 

82 

SIMBA d.o.o. 

MOSTAR 

Splitska bb 

1990530009077208 

83 

DEKORATIVA d.d. 

PROZOR 

Prozor, Kralja Tomislava 

1990530009036953 

84 

KMB PRODUKT D.O.O. 

POSUŠJE 

Meljakuša bb 

1990530009045489 

85 

DENEJA 

MOSTAR 

Zagrebačka 16 

1990530009265776 

86 

ALI 

KONJIC 

Prkanj L1 

1990530009264224 

87 

LJUBUŠKA TKAONICA D.O.O. 

LJUBUŠKI 

Stjepana Radića bb 

1990530009111061 

88 

AME-PROMET 

KONJIC 

Safeta Mujića 

1990530009130558 

89 

NAPEX 

KONJIC 

Kolonija bb 

1990530009510992 

90 

FRIMONT 

MOSTAR 

Opine bb 

1990530009034528 

91 

ALPA-M 

MOSTAR 

Bišće polje bb 

1990530009226491 

92 

EUROINŽENJERING doo 

MOSTAR 

Bišće Polje bb 

1990530009690539 

93 

TIZIANA 

MOSTAR 

Tekija 4 

1990530009020269 

94 

M.R.S D.O.O. 

STOLAC 

Žegulja bb 

1990530009028902 

95 

PKB - SARAJEVO 

ILIDŽA 

Ismeta Alajbegovića Šerbe 30 

1990530009187109 

96 

MEJDAN 

MOSTAR 

Maršala Tita bb 

1990530009384116 

97 

STUDIO-CONCEPT d.o.o. 

MOSTAR 

Trg Ivana Krdnelja 1 

1990530009218149 

98 

RUDNICI BOKSITA d.o.o. 

ŠIROKI BRIJEG 

Fra Didaka Buntića bb 

1990530009190407 

99 

MDT TRADE d.o.o. 

KONJIC 

Sarajevska br.23 

1990530009455508 

100 

OLIMPIC d.o.o 

MOSTAR 

Bijeli Brijeg lll niz 2A 

1990530009294003 

101 

DIJAMANT d.o.o. 

MOSTAR 

Gojka Vukovića br 7 

1990530009053540 

102 

SOKO Zrakoplovstvo d.d. 

MOSTAR 

Rodoč bb 

1990530009226006 

103 

HELIOS LEASING doo 

MOSTAR 

Kralja Petra Krešimira 2b SPC Rondo  

1990530009603918 

104 

LIŠTO d.o.o. 

ŠIROKI BRIJEG 

Varadžinska 2 

1990530009228625 

105 

AD COMPANY doo 

MOSTAR 

Mladena Balorde 48 

1990530009521953 

106 

FABRIKA DUHANA D.D. 

MOSTAR 

Maršala Tita 237 

1990530009022209 

107 

BRADINA 

KONJIC 

Bradina bb 

1990530009143071 

108 

TURIST BEST d.d. 

KONJIC 

Braće Begtaševića 42 

1990530009029969 

109 

PRIMERA doo 

GRUDE 

Sovići bb 

1990530009028126 

110 

DEMIĆ-TRADE 

MOSTAR 

Muje Pašića 26 A 

1990530009180513 

111 

NASAI doo 

JABLANICA 

Pere Bilića 37 

1990530009480728 

112 

A & A doo 

MOSTAR 

Fejićeva 72 

1990530009091079 

113 

Gospodarska banka d.d. u likvidaciji 

MOSTAR 

Ante Zuanića bb 

1990530009294779 

114 

KONJIC-STAN 

KONJIC 

Maksima Kujundžića br.67 

1990530009188855 

115 

SABINA 

KONJIC 

Safeta Mujića br.15 

1990530009118239 

116 

LABODERA - I.o.s. D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE 

ŠIROKI BRIJEG 

Splitska bb 

1990530009053152 

117 

HELIOS OSIGURANJE D.D. 

MOSTAR 

Kralja Tomislava 59 

1990530009083707 

118 

MO MEDIA 

MOSTAR 

Mladena Balorde 9 

1990530009994731 

119 

UNION ELEKTRO doo 

MOSTAR 

Ortiješ - Prognaničko naselje bb 

1990530009958647 

120 

USLUŽNOST 

JABLANICA 

Jelačići br 2 

1990530009678511 

121 

HELIOS OSIGURANJE D.D. 

MOSTAR 

Kralja Tomislava 59 

1990530109083723 

122 

KESKIN 

JABLANICA 

Glogošnica bb 

1990530009625355 

123 

NONO 

JABLANICA 

Rasadnik 2 /10 

1990530009055189 

124 

Opća zemljoradnička zadruga Klas Sanica Ključ 

KLJUČ 

Atifa Džafića 3,Sanica 

1990440003040660 

125 

MODRAŠPED DOO 

SANSKI MOST 

MODRA 76 

1990440001261098 

126 

Infografika D.o.o. 

KLJUČ 

Branilaca BiH bb. 

1990440002110721 

127 

FB Modratrans DOO 

SANSKI MOST 

Novi tržni centar SANSKI MOST 

1990440001265172 

128 

OBP RUFKO 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 37 

1990440002737729 

129 

Kurbegović Adis Autoprevoznik 

SANSKI MOST 

Kijevo 102 

1990440003025722 

130 

EDITOR DOO 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 25 

1990440001986270 

131 

BAHTIĆ COMMERCE DOO 

SANSKI MOST 

ŽELJEZNIČKA BB 

1990440001261292 

132 

ADMIR I TETAK FS 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 12 

1990440002686416 

133 

CIRKON ZANATSKA RADNJA VL AVDIĆ AMELA 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 31 

1990440002743937 

134 

Ključki Biseri DOO 

KLJUČ 

Branilaca BiH bb. 

1990440001993448 

135 

FOLKOTEKA AS NOĆNI KLUB UR 

SANSKI MOST 

DONJI KAMENGRAD BB 

1990440003195763 

136 

Gold Caffe Bar vl.Imamović Bakir 

KLJUČ 

Cazinska br.2 

1990440002124010 

137 

NISKO TR 

SANSKI MOST 

SKUCANI VAKUF 112 

1990440001710790 

138 

BACARDI caffe bar 

SANSKI MOST 

Lušci Palanka Sime Miljuša 9 

1990440002507645 

139 

BEHAR STOL RADNJA 

SANSKI MOST 

KRUHARI BB 

1990440001262456 

140 

TRGOIMPEX doo 

SANSKI MOST 

VEDRO POLJE 26 

1990440002021481 

141 

ORION TR 

SANSKI MOST 

GORICE BB 

1990440001905275 

142 

EUROSTIL 2001 VL KARIĆ ERMIN 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 92 B 

1990440001253920 

143 

Stolar SZR vl.Zukanović Fehim 

KLJUČ 

Branilaca BiH br.10 

1990440002005670 

144 

Šeha & Es Doo 

SANSKI MOST 

DONJI KRKOJEVCI 119 A 

1990440001181655 

145 

CAMEL caffe bar 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 69 

1990440002031763 

146 

EM ENTERIJER DOO 

SANSKI MOST 

REDAK BB 

1990440001279625 

147 

SEHA-SANA DD 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 3 

1990440001201540 

148 

FILES DD 

SANSKI MOST 

Muse Ć.Ćatića 72 

1990440001200182 

149 

NARODNA BOŠNJAČKA STRANKA 

KLJUČ 

JADRANSKA 13 

1990440003406835 

150 

MUNGO CAFFE BAR VL. VELIĆ JASMIN 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 86A SANSKI MOST 

1990440002536260 

151 

SPLONUM DD 

SANSKI MOST 

MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA 

1990440101220859 

152 

"E.T" TR vl.Avdagić Samir 

SANSKI MOST 

Prvomajska 1A 

1990440003309156 

153 

ZSR CERIĆ SENAD 

SANSKI MOST 

POBRIJEŽJE 108 

1990440001263232 

154 

ZUKANOVIĆ FADIL AUTOSERVIS 

SANSKI MOST 

BULEVAR 7 KORPUSA BB 

1990440001868512 

155 

CVJEĆARA ORHIDEJA 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 50 

1990440002629380 

156 

DIVEL doo 

SANSKI MOST 

KRKOJEVCI BB 

1990440001182528 

157 

ELVIN BRAVARSKA RADNJA VL SALIHAGIĆ ELVIN 

KLJUČ 

BRANILACA BIH 7 

1990440003440203 

158 

KIJEVO SINCOP DOO 

SANSKI MOST 

Muse Čazima Ćatića bb 

1990440001230543 

159 

Advokat Halep Dževad Tešanj 

TEŠANJ 

Kralja Tvrtka bb 

1990460003898333 

160 

Enno doo Maglaj 

MAGLAJ 

Tržni centar bb 

1990460003266766 

161 

Hanex Agenc.za knjig.usluge vl.Mešić Hasan 

TEŠANJ 

O.Pobrića 24 

1990460003287912 

162 

Čobljanka TR vl.Smajlović Džemal Maglaj 

MAGLAJ 

Čobe bb 

1990460003436710 

163 

Sojkić D.O.O. Zavidovići 

ZAVIDOVIĆI 

Krivajska bb 

1990460003780575 

164 

Meri, Butik vl.Jusufbašić Emira 

MAGLAJ 

Tržni centar bb 

1990460003265990 

165 

Hamo STR vl.Bešić Mehmed Tešanj 

TEŠANJ 

Bukva bb 

1990460003009037 

166 

Ashar TR Maglaj, vl.Čakrama Hatidža 

MAGLAJ 

Čobe 

1990460003332338 

167 

Dopak D.O.O. Doboj 

DOBOJ 

Ozren.srpskih brigada 5A 

1990460004004839 

168 

Stil-gradnja, D.O.O. Doboj-jug 

MATUZIĆI 

Matuzići bb, Doboj-jug 

1990460003521294 

169 

Ukus,dd, Industrija namještaja, Tešanj 

TEŠANJ 

Bukva bb, Tešanj 

1990460003077422 

170 

Mukiprom D.O.O.Tešanj 

JELAH 

Jelah bb 

1990460003144934 

171 

Corida D.O.O. Maglaj 

MAGLAJ 

Lug I, Moševac, Maglaj 

1990460003207984 

172 

Alpis D.O.O. Tešanj 

TEŠANJ 

Kraševo bb 

1990460003082078 

173 

Huljež STR vl.Hasić Munib 

MAGLAJ 

Tržni centar 

1990460003102933 

174 

Restoran kod Keme, SUR vl.Baraković Ajša Maglaj 

MAGLAJ 

Tržni centar bb 

1990460003273459 

175 

Džana STR mješ. robe, Vl.Ljevaković Šemso,Trepče 

TEŠANJ 

Trepče bb 

1990460003444567 

176 

Mehinagić, SMKR Maglaj 

MAGLAJ 

Viteška br.11 Maglaj 

1990460003512370 

177 

Antaris STR,poklon gal.vl.Adžikić Merima 

TEŠANJ 

Jelah bb 

1990460003673390 

178 

Eurotehna D.O.O. Tešanj 

TEŠANJ 

Mekiš bb 

1990460004076619 

179 

Elementara, vl.Hadžić Ševal, Maglaj 

MAGLAJ 

Bunarska br.98 

1990460003326130 

180 

Žarex ,D.O.O. Usora 

USORA 

Sivša br.18 Usora 

1990460003269482 

181 

Zuhdi TR vl.Mihna Mujić-Klobodanović 

MAGLAJ 

Novi Šeher 

1990460003327682 

182 

Skulić-company D.O.O., Doboj Jug 

MATUZIĆI 

Matuzići bb 

1990460003319437 

183 

Bella, Disko klub, vl.Karahmet Zijad 

TEŠANJ 

Jelah polje bb 

1990460003656221 

184 

Ado,Caffe bar vl.Dervišević Aziz 

TEŠANJ 

Osmana Pobrića 24 

1990460003214774 

185 

Metaltex-ad D.O.O. Tešanj 

TEŠANJ 

Jelah bb 

1990460003147456 

186 

Paholz D.O.O. Usora 

USORA 

Žabljak bb, Usora 

1990460003168117 

187 

Stolarska radnja SZR vl.Bećar Rešad Tešanj  

TEŠANJ 

Cerovac 

1990460003326518 

188 

Zovko gradnja dd Maglaj 

MAGLAJ 

III Ulica bb 

1990460003179175 

189 

Hambok D.O.O. 

TEŠANJ 

Jelah bb 

1990460003284711 

190 

Farma brojlera SR vl.Međić Emina 

MAGLAJ 

Čakalovac bb 

1990460003798229 

191 

Bešić-gradnja SZR ZF vl.Bešić Smajo 

TEŠANJ 

Putešić bb 

1990460003656512 

192 

CGV, D.O.O. Maglaj 

MAGLAJ 

Bunarska bb 

1990460003144740 

193 

MM D.O.O., Sarajevo 

SARAJEVO 

Ul.Čadordžina 3-A 

1990460003307215 

194 

Odiseja 1 D.O.O. Tešanj 

TEŠANJ 

Tešanjka 

1990460003137271 

195 

Kruško SZR vl.Kruško Amir 

MATUZIĆI 

Matuzići bb 

1990460003855459 

196 

VH Buffet vl.Damir Mezetović Tešanj 

TEŠANJ 

Braće Pobrić bb 

1990460004128805 

197 

Plus trade D.O.O. Prnjavor 

PRNJAVOR 

Miloša Todića bb 

1990460004067210 

198 

Samostalna trgov.radnja mješ.robe vl.Zehra Aljić 

TEŠANJ 

Miljanovci bb 

1990460003269191 

199 

NIN-KOMERC ZENICA d.o.o. 

ZENICA 

BISTUA NOVA BB 

1990510007567016 

200 

MB MILK D.O.O. KAKANJ 

KAKANJ 

ZGOŠĆA 42 

1990510007511435 

201 

SEN BA d.o.o. ZENICA 

ZENICA 

ASKA BORIĆA 41 

1990510007217719 

202 

KLINKHAMMER, D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

BRANILACA BOSNE 2A 

1990510007730849 

203 

EUROČELIK d.o.o. U STEČAJU ZENICA 

ZENICA 

BUL.KULINA BANA BB 

1990510007844921 

204 

KAPENSA d.o.o. ZENICA 

ZENICA 

SARAJEVSKA 135 

1990510007619396 

205 

START d.o.o. BUSOVAČA 

BUSOVAČA 

18.STUDENI BB 

1990510007794966 

206 

FANTASTIK D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

GORAŽDANSKA BB 

1990510007901569 

207 

ŠEH-INŽINJERING D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

ŽELJEZNIČKA 13 

1990510007867522 

208 

AMADEUS CAFFE-BAR VL. AVDIĆ NERMIN 

ŽEPČE 

BEGOV HAN BB 

1990510007654995 

209 

M-ANI d.o.o. ZENICA 

ZENICA 

SARAJEVSKA BR.67-SINKO 

1990510007909717 

210 

EURO-KING d.o.o. ZENICA 

ZENICA 

KRALJA TVRTKA I 17 

1990510007908844 

211 

KAPIJA FAST- FOOD UR VL.ĆURIĆ SANDA ZAVIDOVIĆI 

ZAVIDOVIĆI 

GAZI HUSREVBEGOVA 4 

1990510007847443 

212 

AM 76 BH ABEL COMPANY DOO ŽEPČE 

ŽEPČE 

STJEPANA RADIĆA 45 

1990510007931251 

213 

MINEXPRINT D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

MARJANOVIĆA PUT 78 

1990510007577880 

214 

ŠANEL FRIZERSKI SALON VL. NADAREVIĆ SABINA 

ZENICA 

CRKVICE LAMELA 1/8 

1990510007807673 

215 

ŠOGOLJ-S, d.o.o. ZAVIDOVIĆI 

ZAVIDOVIĆI 

LOVNICA BB 

1990510007886340 

216 

ELMON SD VL.HADŽIĆ SENAD 

ZAVIDOVIĆI 

NARODNOG FRONTA 41 

1990510007878192 

217 

TARIK TPPD DOO ZAVIDOVIĆI VL. DERVO MUŠIĆ 

ZAVIDOVIĆI 

STAVCI BB 

1990510008189174 

218 

PREZENT SZR ZENICA 

ZENICA 

BISTUA NOVA 105 

1990510007916119 

219 

MINA D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

BEGAGIĆA PUT BB 

1990510007037105 

220 

AN - KOMERC d.o.o. Zenica 

ZENICA 

LUKOVO POLJE 46 

1990510008034653 

221 

BOS-TATRE d.o.o. BEGOV HAN 

ŽEPČE 

BEGOV HAN BB 

1990510007740452 

222 

EUROTRADE d.o.o.TEŠANJ 

TEŠANJ 

25.NOVEMBAR BR. 8 

1990510007777506 

223 

BANA DOO ZAVIDOVIĆI 

BANOVIĆI 

BRANILACA BANOVIĆA 39 

1990510007911657 

224 

CITADELA SUR ZENICA 

ZENICA 

STARA ČARŠIJA 19 

1990510008021558 

225 

HEDAS d.o.o. ŽEPČE 

ŽEPČE 

ZENIČKI PUT BR. 33 

1990510007656256 

226 

VULKAN d.o.o. ZAVIDOVIĆI 

ZAVIDOVIĆI 

DONJA LOVNICA BB 

1990510007901957 

227 

EVROPA III SR KAFE SLASTIĆARNA VL. SAGDATI ALIJA 

ZENICA 

FADILA ŠPANCA STARA ČARŠIJA BB 

1990510007849577 

228 

MUSIC SHOP STR ZENICA 

ZENICA 

MARŠALA TITA BB 

1990510007916022 

229 

ČELIK NOGOMETNI KLUB ZENICA 

ZENICA 

STADION BILINO POLJE BB 

1990510007760337 

230 

ENTERIJER d.o.o. ŽEPČE 

ŽEPČE 

BEGOV HAN BB 

1990510007806315 

231 

KOEM d.o.o. ZAVIDOVIĆI 

ZAVIDOVIĆI 

ZLATNIH LJILJANA BB 

1990510007673522 

232 

INPEK D.D. ZENICA INDUSTRIJA PEKARSTVA DD ZENICA 

ZENICA 

SARAJEVSKA 113 

1990510007623373 

233 

MINEX D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

MARIJANOVIĆA PUT 78 

1990510007014989 

234 

KRIVAJA SAM.PEK.ZAN.RADNJA VL.MEMĆAJ ĆAZIM 

ZAVIDOVIĆI 

STJEPANA RADIĆA 1 

1990510007914179 

235 

HITNESS d.o.o. ŽEPČE 

ŽEPČE 

BUKOVIK BR. 5 

1990510007656644 

236 

ZAK-COMMERC EXPORT IMPORT D.O.O. 

ZENICA 

FRA GRGE MARTIĆA BR.11 

1990510007862187 

237 

PEKARA GAZIĆ SZPR VL.GAZIĆ ENES 

ŽEPČE 

ORČEVIĆI BB 

1990510007652570 

238 

ĆEHAJIĆ-S DOO ZAVIDOVIĆI 

ZAVIDOVIĆI 

STIPOVIĆI 220 

1990510008029415 

239 

PŠ-100 ZENICA,d.o.o. 

ŽEPČE 

BEGOV HAN BB 

1990510007514442 

240 

ABS banka-Fil.Visoko 

VISOKO 

Jalija bb 

1990470004000037 

241 

FDK-MEMIĆ doo Sarajevo 

SARAJEVO-CENTAR 

Eniza Cocalića br 11 

1990470004712308 

242 

HUT doo VISOKO 

VISOKO 

Hazima Dedića br 1 

1990470004341380 

243 

Hidroinžinjering-Pilana Podlugovi 

PODLUGOVI 

Granični put bb 

1990470004246417 

244 

DRINALIJEK d.o.o. Fojnica 

FOJNICA 

Bolnička bb, Fojnica 

1990470004418592 

245 

METALRAD TTU Busovača 

BUSOVAČA 

Polje bb, Busovača 

1990470004626269 

246 

Trstionica doo Kakanj 

VISOKO 

Brežani br 122 

1990470004575538 

247 

GMBiH doo Banja Luka 

BANJA LUKA 

Veljka Mladenovića bb 

1990470004626948 

248 

Poljopromet doo Busovača 

FOJNICA 

Polje bb, Busovača 

1990470004607451 

249 

Export Miki doo Banja Luka 

BANJA LUKA 

Motike br 56, Banja Luka 

1990470004626851 

250 

PURIŠEVIĆ DOO VISOKO 

VISOKO 

Zanatski Centar Sebilj 2 kuća B Mahala 54, Visok 

1990470004316063 

251 

Adi šped DOO Visoko 

VISOKO 

Ul. Kakanjska br. 14 

1990470004036315 

252 

Velepromet Uslužne Djelatnosti DD SA P.O. Visoko 

VISOKO 

Gornje Rosulje br 16, Visoko 

1990470004024966 

253 

Kit doo Visoko 

VISOKO 

Arnautovići bb 

1990470004199857 

254 

AMZ SKRŠO DOO VISOKO 

VISOKO 

Gornje Moštre br. 52 

1990470004035345 

255 

Valjevac doo Visoko 

VISOKO 

Radovlje bb 

1990470004012550 

256 

Vilko doo Visoko 

ILIJAŠ 

Hašima Spahića 30 

1990470004021280 

257 

AMFIBOLIT DOO Vareš 

VAREŠ 

Rudarska bb 

1990470004481642 

258 

KALEX doo Vitez 

VITEZ 

ul. Branilaca Starog Viteza bb 

1990470004275226 

259 

Rolo SZR Visoko, Serdarević Asaf 

VISOKO 

D Mahala br 2 

1990470004535574 

260 

Monex commerce 

VISOKO 

Muhašinovići bb 

1990470004024772 

261 

GRAZZY STR Visoko Podbičanin Mirnes 

VISOKO 

Jalija br.7 

1990470004380956 

262 

Vodenica-RM doo Breza 

BREZA 

Bosanskih Namjesnika br 80 

1990470004769926 

263 

Wood-Enterijeri & Co doo Visoko 

VISOKO 

Ginje br 6 

1990470004904950 

264 

SEKOM DOO Busovača 

BUSOVAČA 

T.JOVIĆA 21 

1990470004476889 

265 

ROBEX-M.L. doo Breza 

BREZA 

Tičija br 11 

1990470004368443 

266 

Stolar SZR Breza 

BREZA 

Izbod bb, Breza 

1990470005028431 

267 

NEVZETPROMET doo Visoko 

VISOKO 

Okolišće br. 65, 71300 Visoko 

1990470004273868 

268 

TWIN Caffe Slastičarna Visoko 

VISOKO 

Branilaca br 43, Visoko 

1990470004679619 

269 

DELTA Export- Import DOO Visoko 

VISOKO 

Karavdića br 20/3 

1990470004301513 

270 

Kikers d.o.o. Olovo 

OLOVO 

Tuzlanska bb 

1990470004281725 

271 

GALLERY ATLANTIS CAFFE BAR VISOKO 

VISOKO 

Tušnjići bb 

1990470005283832 

272 

Ralf doo Visoko 

VISOKO 

Gornje Moštre 52 

1990470004903980 

273 

ĐMB Pržionica Kafe Vareš 

VAREŠ 

Budoželje bb 

1990470004623747 

274 

EGG COMMERCE doo Kreševo 

KREŠEVO 

Kreševo 23 

1990470004660219 

275 

OLING d.o.o. OLOVO 

OLOVO 

Branilaca br 1 

1990470004315481 

276 

Gumiplast SZR Visoko, Devović Džemila 

VISOKO 

podvisoki br 104 

1990470005055979 

277 

TRI O D.O.O Olovo 

OLOVO 

Tuzlanska bb 

1990470004280949 

278 

Gas Metal DOO VISOKO 

VISOKO 

Naselje Luke 

1990470004025160 

279 

Dana doo Visoko 

VISOKO 

Huse Muzaferije 20 

1990470004266011 

280 

BALTA-PROM DOO KAKANJ 

KAKANJ 

Vatrogasna br 18 

1990470004563898 

281 

Enko Trans DOO VISOKO 

VISOKO 

Donje Moštre Ribnjak br. 3 

1990470004036024 

282 

VIS-KOMERC DOO FOJNICA 

FOJNICA 

Bosanska bb,Fojnica 

1990470004647124 

283 

Šampinjon doo Breza 

BREZA 

Jasike bb 

1990470004207811 

284 

OSMICA STR VAREŠ 

VAREŠ 

Josipa Čupke bb 

1990470004306169 

285 

VILI COMPANY doo Visoko, Ihtijarević Mersiha 

VISOKO 

Naselje Luke A-2 

1990470005342711 

286 

KUNDAK STR OLOVO 

Olovo 

Prvomajska bb 

1990470004309952 

287 

Seavico exim DOO VISOKO 

VISOKO 

Kakanjskih rudara 4 

1990470004029234 

288 

IF-Comerc d.o.o. Fojnica 

FOJNICA 

Gornjevakufska br 16, 

1990470004609197 

289 

GALANTERIJA TM, doo Ilijaš 

ILIJAŠ 

Mrakovo 31 

1990470004843840 

290 

RENI DOO VISOKO, Dedić Envera 

VISOKO 

Peta Ulica br 32 

1990470004936572 

291 

Bosnafurnir D.D Visoko 

VISOKO 

Čajengradska 18 

1990470004020407 

292 

SUR Caffe MARTINI vl.Veronika Tuka 

FOJNICA 

Gojevići b.b. Fojnica 

1990470005028140 

293 

POKLON SHOP TWEETY STR 

VISOKO 

Tabhana bb 

1990470004452251 

294 

Tribija D.O.O. Olovo 

OLOVO 

Hadre bb 

1990470005391793 

295 

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA BAKIĆI OLOVO 

OLOVO 

BAKIĆI BB 

1990470005792112 

296 

ORIJENTAL DOO VISOKO 

VISOKO 

Kadije Uveisa br.24, Visoko 

1990470004415294 

297 

OBDANIŠTE DJEČIJE- PREDŠKOLSKA USTANOVA VAREŠ 

VAREŠ 

Armije BiH br 40 

1990470004331195 

298 

Sandy Newstand Kiosk str 

VISOKO 

Donje Moštre bb 

1990470005035512 

299 

KG Comerc doo VISOKO 

VISOKO 

Kakanjska 4 

1990470004223234 

300 

FORTEGLAS EX-IMP DOO VISOKO 

VISOKO 

Ferhatovića br 16 

1990470004111684 

301 

STR ZADRUGA Fojnica 

FOJNICA 

Polje Pločari bb 

1990470005260746 

302 

BODAX D.O.O.Olovo 

OLOVO 

Boganovići bb 

1990470004661480 

303 

KALEN DOO ZENICA 

ZENICA 

Kamberovića Čikma, bb 

1990470004533343 

304 

RA-IMPEX doo Visoko 

VISOKO 

Tabhanska br. 10 

1990470004034181 

305 

PRIMUS S DOO KAKANJ 

KAKANJ 

ul. Zgošćanska bb 

1990470004024578 

306 

Željezara dd Vareš 

VAREŠ 

  

1990470004023220 

307 

Tvornica konfekcije Vareš 

VAREŠ 

ul. Alojza Mirčića bb 

1990470004018855 

308 

LUX TRADING DOO VISOKO 

VISOKO 

Zanatski centar "Sebilj" br 2 

1990470004612010 

309 

MIS STR Breza 

Breza 

Bosanska bb 

1990470004476986 

310 

GRADSKO POKOPNO DRUŠTVO VISOKO Udruženje Građana 

VISOKO 

Podvisoki br 108 

1990470004287351 

311 

VELEPROMET-VEMA DOO VISOKO 

VISOKO 

Branilaca br 21 

1990470004302386 

312 

SZR FOJNIČANKA 

FOJNICA 

BOSANSKA BB 

1990470004386194 

313 

RED BULL SUR CAFFE VAREŠ 

VAREŠ 

Armije BiH blok K-3 

1990470004312862 

314 

SMAILBEGOVIĆ doo Breza 

BREZA 

Smailbegovići br 10, 

1990470004537611 

315 

Tanin Doo Visoko 

VISOKO 

Mehe Džudžića br 24 

1990470004003044 

316 

DUGA AUTO-ŠKOLA VAREŠ 

VAREŠ 

B.Gligorića br s-1 

1990470004301804 

317 

IVANA X FIZERSKI SALON FOJNICA 

Fojnica 

Kulina Bana bb, Fojnica 

1990470004395797 

318 

Dadi STR Fojnica, Tutnjević Džemila 

FOJNICA 

Bosanska bb, Fojnica 

1990470005812773 

319 

Bosnagraf DD, Visoko Rezaković Seid 

VISOKO 

Sarajevska bb 

1990470004013520 

320 

BUL-TRADE d.o.o. Olovo 

OLOVO 

Branilaca bb 

1990470005674160 

321 

Ž-AIM D.O.O. OLOVO 

OLOVO 

Rijeka bb 

1990470004311698 

322 

Slatko ćoše SUR Simitović Husein 

FOJNICA 

Muhameda Sudžuke b.b. Fojnica 

1990470005083333 

323 

Kod Sokića, Bistro vl. Sokić Mensud, Visoko 

VISOKO 

Donja Vratnica br 6 

1990470005546896 

324 

Bakovići D.D. Fojnica Čohadžić Kemal 

FOJNICA 

Rupnovac br. 9, Fojnica 

1990470004017109 

325 

VI MEDIA DOO VISOKO 

VISOKO 

Branilaca br. 19 

1990470004257669 

326 

ITP doo Kreševo 

KREŠEVO 

Kreševski kamenik bb 

1990470004911837 

327 

Euromag doo Ilijaš 

ILIJAŠ 

PODLUGOVI-ILIJAŠ 

1990470004171533 

328 

ALIĆ DOO VISOKO 

VISOKO 

GAZI HUSREVBEGA 1. 

1990470004447595 

329 

PRESENT-SHOP STR Visoko 

VISOKO 

Čaršijska 5 

1990470004776522 

330 

Picolo shop str Visoko 

VISOKO 

Čaršijska 67 

1990470005161127 

331 

KOVINA UNIS VISOKO, Visoko 

VISOKO 

Arnautovići bb, Visoko 

1990470004013229 

332 

Galerija caffe bar Visoko 

VISOKO 

Branilaca 19 Visoko 

1990470005156277 

333 

CHARME doo Visoko, Bečar Džemila 

VISOKO 

Čaršijska br 11 

1990470005037355 

334 

VI FRUIT DJL VISOKO 

VISOKO 

Husein bega Gradaščevića br 22 

1990470004032726 

335 

FLEŠ Auto škola Visoko 

VISOKO 

Mevića 2 

1990470004271540 

336 

GAŠI S.U.R. Fast food Visoko 

DONJE MOŠTRE 

Donje Moštre br.40 

1990470005838187 

337 

VIS-PANDA doo Visoko 

VISOKO 

Kralja Tvrtka 44 

1990470004281919 

338 

AS knjižara Kiseljak 

KISELJAK 

Josipa Bana Jelačića, Kiseljak 

1990470004666621 

339 

PROFARM-BOSNIA DOO Visoko 

VISOKO 

Gornje Moštre br 52 

1990470004249036 

340 

Autoprevoznik Kiseljak Smajić Suvad 

KISELJAK 

Višnjica bb 

1990470004298409 

341 

FI-VI Agencija za posredovanje i vođenje knjiga Vi 

VISOKO 

D.Rosulje bb 

1990470004295402 

342 

XXL STR VISOKO 

VISOKO 

Čaršijska 70 

1990470005165492 

343 

KUKI STR VISOKO 

VISOKO 

Naselje Luke B-1, Visoko 

1990470004283374 

344 

Snaga DD Vareš 

VAREŠ 

Put mira br 13 

1990470004972171 

345 

MICHAELA Salon za uljepšavanje 

BREZA 

Mustafe Keškića br. 25 

1990470005109814 

346 

Maksumić commerce Fojnica 

FOJNICA 

Šehidska bb 

1990470004028361 

347 

MJEŠOVITA ROBA STR VISOKO 

VISOKO 

Čaršijska br 3 

1990470004340216 

348 

F1 SUR VISOKO 

VISOKO 

G ROSULJE BB 

1990470004414712 

349 

BUBA KOMERC M-D D.O.O. Ćude Olovo 

OLOVO 

Ćude bb 

1990470005102345 

350 

JABUKA STR VISOKO vl. Semić Asmir 

VISOKO 

Kula banjer bb 

1990470004316451 

351 

BH-Mobile SZR Visoko, Hajrić Emir 

VISOKO 

Donje Moštre BB 

1990470005761848 

352 

SIRENA DOO VAREŠ 

VAREŠ 

Luke bb Vareš 

1990470004310437 

353 

Finalist 

TUZLA 

Turalibegova 22 

1990500006176764 

354 

Jusići 

LUKAVAC 

Lukavac, Školska bb 

1990500006407527 

355 

Kontakt 2 

TUZLA 

Stupine B-11 

1990500007341152 

356 

Sus autocentar 

ŽIVINICE 

Mag put 

1990500006457870 

357 

Atah 

ČELIĆ 

Nahvioci, II čete br.69 

1990500006337202 

358 

Autoprev.Hasanhodžić Bilal 

LUKAVAC 

Tabaci 

1990500006877783 

359 

EKO METAL 

ŽIVINICE 

Modračka 10 

1990500007547471 

360 

One Group DOO 

TUZLA 

Petra Kočića 8 

1990500007482287 

361 

Pro-M Živinice 

ŽIVINICE 

Maline bb 

1990500006279875 

362 

Angrosirovina 

TUZLA 

Atik Mahala 

1990500007157143 

363 

GRADIS-TUZLA 

TUZLA 

Turalibegova 22 

1990500006175697 

364 

SAJO-PROM 

Lukavac 

Mehe Tubića bb-Lukavac 

1990500006481053 

365 

Dina 

TUZLA 

Veljka Lukića 225 

1990500007617020 

366 

Konoba Kod Čaje 

LUKAVAC 

Prokosovići bb 

1990500006713077 

367 

REN-M 

GRADAČAC 

UL.H.K.GRADAŠČEVIĆA.BB. GRADAČAC 

1990500006240105 

368 

GENT 

BRČKO 

CERIK BB 

1990500006859838 

369 

Kamenolom Kotornica 

TUZLA 

Ul. Obala Zmaja od Bosne br.12 

1990500006617435 

370 

Gromex Co 

TUZLA 

Tržni centar Sjenjak 

1990500007488786 

371 

Caping 

GRAČANICA 

Branilaca grada bb. 

1990500006145142 

372 

Fruteks u stečaju 

ČELIĆ 

Čelić, 208 Brdske brigade32. 

1990500006379106 

373 

Pekara BENKO 

LUKAVAC 

M.Brigada bb 

1990500006655653 

374 

ČAMDŽE Doo 

LUKAVAC 

Babice bb 

1990500007277132 

375 

Stenlir 

ŽIVINICE 

  

1990500007905595 

376 

Eurobilans 

TUZLA 

Fadila Jahića 8 

1990500008075248 

377 

Keramix DOO 

TUZLA 

Fadila Jahića Španca 75 

1990500006919881 

378 

PALETE-EURO 

MALEŠIĆI 

Malešići b.b. 

1990500006503266 

379 

Solaris 

GRADAČAC 

Pere Bosića 6 

1990500006186755 

380 

Gale 

GRAČANICA 

Guvna bb 

1990500007096324 

381 

VEZIR 

TRAVNIK 

Poturmahala 64 

1990520008618738 

382 

ŠPEDICIJA 

BUGOJNO 

Slobode br.163,Bugojno 

1990520008516597 

383 

ČIMBA 

PROZOR 

Ul. Hrvoja Vukčića Hrvatinića br.1, Prozor-Rama 

1990520008690324 

384 

TIHI KUTAK 

NOVI TRAVNIK 

Kraljice Katarine Kotromanjic 1 

1990520008947083 

385 

PRO-IZBOR GDO DOO VITEZ 

VITEZ 

Šantići bb 

1990520008878504 

386 

MARGO 

TRAVNIK 

Bosanska 106 

1990520008105026 

387 

TRANSCONNEX 

TEŠANJ 

OSMANA POBRIĆA 24 

1990520008668790 

388 

MESNICA 

BUGOJNO 

Zlatnih ljiljana br.89 ,Bugojno 

1990520008819528 

389 

IZBOR GDPT 

VITEZ 

Josipa Đokca BB 

1990520008870744 

390 

BEDEM-COMPANY 

STARI VITEZ 

Kruščica bb 

1990520008764626 

391 

HERSS-TREID 

JABLANICA 

Trg Osobođenja BB 

1990520008004437 

392 

KRISTAL 

BUGOJNO 

Kopćići bb ,Bugojno 

1990520008943009 

393 

SREBROVIĆ 

POSUŠJE 

Meljakuša II bb,Posušje 

1990520008848725 

394 

ACCOUNT 

BUGOJNO 

Bosanska br.9a,Bugojno 

1990520008624461 

395 

DRVOPROMET TPUD 

TRAVNIK 

Lagerska bb 

1990520008831071 

396 

DRVOESS 

TURBE 

Lagerska bb 

1990520008812641 

397 

Emina 

Donji Vakuf 

Barice DONJI VAKUF 

1990520008006086 

398 

VLAŠIĆ MILK 

TRAVNIK 

Karaula bb , Travnik 

1990520008105123 

399 

ČEVABDŽINICA KOD ASKE 

Novi Travnik 

Patriotske Lige bb 

1990520008350145 

400 

DRVOPROMEX 

BUGOJNO 

Karadže bb,Bugojno 

1990520008530759 

401 

NIK-STIL 

BUGOJNO 

Zlatnih Ljiljana br.20,Bugojno 

1990520008779467 

402 

KONDOR 

Donji Vakuf 

ul.14.Septembra bb DONJI VAKUF 

1990520008283118 

403 

SJAJ KOMERC 

BUGOJNO 

KANDIJA BB 

1990520008932921 

404 

SEKA 

NOVI TRAVNIK 

Kasapovići 1 

1990520008884033 

405 

METALINVEST 

JAJCE 

Bage bb JAJCE 

1990520008685959 

406 

SEMIX 

DONJI VAKUF 

ul.14.Septembra 73 DONJI VAKUF 

1990520008479155 

407 

MAN 

BUGOJNO 

Hendek V bb ,Bugojno 

1990520008866573 

408 

DONA 

NOVI TRAVNIK 

Kalinska 28 

1990520008756672 

409 

BEDEM 

DONJI VAKUF 

Barice bb DONJI VAKUF 

1990520008001139 

410 

ŠPEDICIJATURIST 

BUGOJNO 

Šehitluci I,Bugojno 

1990520008613597 

411 

VENEZIA 

GORNJI VAKUF 

317 Sl.Br. Brigade bb , Gornji Vakuf 

1990520008394474 

412 

OPREMA DOO 

NOVI TRAVNIK 

Kalinska 14 

1990520008012779 

413 

VELEŽGRADNJA 

GORNJI VAKUF 

Zastinje bb, Gornji Vakuf 

1990520008596040 

414 

DAR VRANICE 

GORNJI VAKUF 

Voljevac - Gornji Vakuf 

1990520008438415 

415 

BEST CAFFE BAR 

BUGOJNO 

Nugle I br.13,Bugojno 

1990520008561120 

416 

TEECH BUS 

NOVI TRAVNIK 

Kalinska 3 

1990520008870550 

417 

LOZANČIĆ 

NOVI TRAVNIK 

Stjepana Tomaševića bb 

1990520008786451 

418 

PALMA EXPORT IMPORT 

BANJA LUKA 

Potkozarje 269 

1990550006921285 

419 

MIRO KOMERC 

TUZLA 

Stari grad 6 

1990550007351577 

420 

Keko doo 

BRČKO 

Cerik bb 

1990550007557605 

421 

ADMIR GRADNJA 

BRČKO 

Gornji Rahić Čande 13 

1990550007342071 

422 

Poljosan doo 

BRČKO 

Bareš br 36 

1990550007901276 

423 

Goraždanka RK d.d. 

GORAŽDE 

Ferida Dizdarevića br 4 

1990540005513282 

424 

Bazna hemija d.d. 

GORAŽDE 

1. Drinska brigada br 3 

1990540105722236 

425 

Zis-agro d.o.o. 

GORAŽDE 

Hubjeri bb 

1990540005791963 

426 

Malotonažna hemija d.d. 

GORAŽDE 

Prve drinske brigade bb 

1990540005787016 

427 

Ake Trgovinska radnja 

GORAŽDE 

Zaima Imamovića bb 

1990540006185298 

428 

Auto saobraćaj d.o.o. 

GORAŽDE 

Ruždije Islamagića br 3 

1990540005753745 

429 

Milgor Mljekara d.o.o. 

GORAŽDE 

Mravinjac bb Goražde 

1990540005843470 

430 

Elektroakustik d.o.o. 

GORAŽDE 

Gamel Abdel Ganema bb 

1990540005754715 

431 

Goražde fudbalski klub 

GORAŽDE 

Ferida Dizdarevića br 4 

1990540005872764 

(Bi-48-a-F/08) 

FIMA BANKA DD
SARAJEVO 

SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZIČKIH LICA
ZA MART 2008. GODINE 

RED. BR.  


NAZIV KOMITENTA
 


SJEDIŠTE 

BROJ TRANSAKCIJSKOG RAČUNA 


15 i
 


30 i
 


90 i
 

više dana 

1. 

BRISTOL MJŠ. HOTEL. TUR. I TRG. PRED. Fra Fiipa Lastrića Sarajevo 

SARAJEVO 

1370425010292850 

   

2. 

 BUČO DOO UL. TALIREVIĆA BROJ 11 A 

SARAJEVO 

1370405020010311 

   

3. 

DEUS DOO UL. NOVOPAZARSKA 444 

SARAJEVO 

1370425020013026 

   

4. 

DŽENI DOO UL..OSMANA DJIKIĆA BR.12 

SARAJEVO 

1370425020015839 

   

5. 

EMSPROM DOO NUSRETA ŠIŠIĆA DEDE 14 

SARAJEVO 

1370405020020011 

   

6. 

ISKRA PRINS DOO UL. NIŽE BANJE BR.4 

SARAJEVO 

1370405020029032 

   

7. 

LAHAJ DOO UL.BRANILACA SA RA JE.49 

SARAJEVO 

1370405020039508 

   

8. 

MIGROS DJL UL. BUNICA BR.24 

ILIDŽA 

1370425020040089 

   

9. 

NUKIĆ COMPANY DOO DŽ. BIJEDIĆA bb 

ILIDŽA 

1370425020046394 

   

10. 

BSR GIPO DOO UL.SALKE LAGUMDJIJE 6 

SARAJEVO 

1370425020051923 

   

11. 

SANKOMERC DJL ILIDŽA BOJNIČKA 85 

SARAJEVO 

1370425020054736 

   

12. 

UPI INDUSTRIJA TRANS DOO RAJLOVAČKA BB 

SARAJEVO 

1370425010064318 

   

13. 

UPI ŠUMAPRODUKT DD UL.SIME MILUTINOVIĆA 1/I 

SARAJEVO 

1370405020070354 

   

14. 

BUFLEX DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

1370425020088686 

   

15. 

QUEEN TRADE DOO UL.KRANJČEVIĆEVA BR.13 

SARAJEVO 

1370405020103043 

   

16. 

 NEDIM SHOP STR VL. ZIMIĆ NEDIM UL. DEDINA 137 

SARAJEVO 

1370405020103722 

   

17. 

 LINE - HA DJL UL. TRG ZLATNIH LJILJANA 11 

SARAJEVO 

1370425020114197 

   

18. 

HOTONJ GRADNJA DOO JOŠANIČKA 37 

VOGOŠĆA 

1370425020116137 

   

19. 

KGHI INŽENJERING UL.GRBAVIČKA 6 A 

SARAJEVO 

1370425020116331 

   

20. 

BIROSTROJ COMPUTERS DOOUL.A ŠAČIRBEGOVIĆ.124 

SARAJEVO 

1370425020120017 

   

21. 

MAŠIĆ DžEVAD-AUTOPREVOZNIK UL. RALJEVO DVOR 25 

SARAJEVO 

1370425020138544 

   

22. 

 MUĆES DOO BREKA 72 

SARAJEVO 

1370425020139612 

   

23. 

BELLA ITALIA DOO UL.ČOBANIJA BR.1 

SARAJEVO 

1370405020141843 

   

24. 

OLTEN SUR MARKA MARULIĆA 3 A 

SARAJEVO 

1370425020157265 

   

25. 

SUR LIPA VL.UKA NUSRET 

SARAJEVO 

1370405020280068 

   

26. 

JASMIN STR VL PAČARIZ SENAD GORNJI VELEŠIĆI 155 

SARAJEVO 

1370425020158720 

   

27. 

KAŠMIR STRVL.BEKTAŠ HARUN UL.KOČEVA BROJ 19 

ZENICA 

1370455020160028 

   

28. 

BONO COMMERCE DOO TRG HEROJA 32 

SARAJEVO 

1370425020163570 

   

29. 

ET SZR FRIZ SALON GRCIĆ ERMIN FETAHA BEĆIRBEGOVIĆA BR.35 

SARAJEVO 

1370425020175695 

   

30. 

DINAL PROM DOO UL.MARKA MARULIĆA BROJ 25 

SARAJEVO 

1370425020176859 

   

31. 

EUROGOLD DOO UL.JOSIPA VANCAŠA 32 

SARAJEVO 

1370405020180158 

   

32. 

TRANSJUG DD UL.HAMDIJE ČEMERLIĆA BR.3-5 

SARAJEVO 

1370425010183434 

   

33. 

SUR CAFÉ SLAST. TEDDY M PRELOGA 12 

SARAJEVO 

1370425020187238 

   

34. 

ADO STR VL.Memić Admir UL.OMERA KOVAČA BROJ 28 

SARAJEVO 

1370425020188014 

   

35. 

JASMIN STR VL.SULJIĆ RUSMIRKA SAFETA ZAJKE 83 

SARAJEVO 

1370425020189275 

   

36. 

JMS DOO UL. ZMAJA OD BOSNE BR.48 

SARAJEVO 

1370425020190633 

   

37. 

ZEMD STR VL. SELMANOVIĆ ZIJAD TREBINJSKA 75 

SARAJEVO 

1370425020193834 

   

38. 

MAK SUR VL. Beganović Mirjana ULFERDE HAUPTMANA 

SARAJEVO 

1370425020199072 

   

39. 

SUNAJ STR VL. ABAZI SABRIJA UL.K.JELENE BROJ 74 

SARAJEVO 

1370425020203631 

   

40. 

NOVA OBNOVA DOO UL.J.VRACEŠA 10/A 

SARAJEVO 

1370425020205377 

   

41. 

ALEX DOO UL MERHEMIĆA TRG BB 

SARAJEVO 

1370405020206736 

   

42. 

ADRI STR VL.VUČKOVIĆ M. UL. OLIMPIJSKA BR.52 

SARAJEVO 

1370425020207608 

   

43. 

VEDO SZTR VL. SALČIN KEMAL UL.TRG SARAJEVSKE OLIMPIJADE BR. 13 

SARAJEVO 

1370425020208675 

   

44. 

DUOREX BH DOO UL DR. HALID BEGA HRASNICE 8 

SARAJEVO 

1370425020216920 

   

45. 

INOVA SZD VL.ČEHAJA SUADA UL.CAZINSKA BR.1 

SARAJEVO 

1370425020219345 

   

46. 

FEMAX SZTR VL. BIJEDIĆ ENISA JABUKA BR. 13 

SARAJEVO 

1370425020219927 

   

47. 

SUR BUREKDŽINICA SENA VL BULJUBAŠIĆ S. GRBAVIĆKA 46 

SARAJEVO 

1370405020220510 

   

48. 

SPAR STR VL. KADROVIĆ OSMAN UL.ALIPAŠINA 201 

SARAJEVO 

1370405020223420 

   

49. 

SUR CAFFE MAONA VL.ABAZ NERMINA UL.AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ 12 

SARAJEVO 

1370405020223614 

   

50. 

GROS STR VL.SINANI ZIDI UL.AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ BROJ 56 

SARAJEVO 

1370425020223904 

   

51. 

ŠANZELIZE DOO UL.BRANILACA GRADA BROJ 49 

SARAJEVO 

1370405020225166 

   

52. 

ITD STR VL MULIĆ JASMINA UL HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA BR.61 

SARAJEVO 

1370405020227106 

   

53. 

RADIO ALFA DOO SARAJEVO,HISETA BR .6 

SARAJEVO 

1370405020311205 

   

54. 

KAMENI MOST SUR VL. REDJEPI HASIM UL. KULINA BANA BR. 52 

ZENICA 

1370455020229189 

   

55. 

SUR CAFFE BAR BURENCE UL KRANJČEVIĆEVA 31 

SARAJEVO 

1370425020230791 

   

56. 

RESTA INO DOO UL.SALKE LAGUMDJIJE BROJ 6 

SARAJEVO 

1370425020231567 

   

57. 

STOCK SUR BUFFET VL.MOCO ŠAĆIR AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ 104 

SARAJEVO 

1370425020233992 

   

58. 

DONNA STR , Ul. Terezije bb 

SARAJEVO 

1370425020249318 

   

59. 

BATAN IMB JASENICA BB 

MOSTAR 

1375006000936840 

  

 

60. 

HASKO PROMET VL. ŽIGIĆ HASAN KULINA BANA 48 

ZENICA 

1370455020235591 

   

61. 

PAGAS DOO UL. HIMZE POLOVINE BR.3 

SARAJEVO 

1370405020236224 

   

62. 

KOŠARKAŠKI KLUB ZENICA ČELIK UL.KRALJA TVRTKA BROJ 1-5 

ZENICA 

1370455030236485 

   

63. 

NERKO STR ROBNI MAGAZIN TVORNIČKA CESTA 13 

ZENICA 

1370455020238113 

   

64. 

KNJIŽARA SEMIR STRVL ABDAGIĆ FATIMA UL SAFETA HADŽIĆA BB 

SARAJEVO 

1370425020238551 

   

65. 

 EDO STR VL FEJZIĆ SADIK UL VELEŠIĆI BR. 59 

SARAJEVO 

1370425020238648 

   

66. 

INTER STIL VL. DŽAFIĆ SANEL GORAŽDANSKA 94 A 

ZENICA 

1370455020239180 

   

67. 

TAXI PREVOZNIK HENDA KEMAL, UL.BAKAREVIĆA 31 

SARAJEVO 

1370405020239813 

   

68. 

 BRACO STR VL.ŠUKALIĆ MEHMED MALTA 13 

SARAJEVO 

1370425020240394 

   

69. 

STR ALFA VL.AGIĆ DŽEVAD UL.DŽEMALA BIJEDIĆA 83 

SARAJEVO 

1370425020240782 

   

70. 

STR D I A VL.MURATSPAHIĆ M 

SARAJEVO 

1370425020301698 

 

 

71. 

EX IMSTOL DOO 

SARAJEVO 

1370405020297043 

   

72. 

 MINIS - MS DOO UL. HUMSKA BR.13 

SARAJEVO 

1370425020244177 

   

73. 

 SWEET MASON DOO UL.B. MEŠE SELIMOVIĆA 19 

SARAJEVO 

1370425020245438 

   

74. 

FAST FOOD PALMA UL.AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ BB 

SARAJEVO 

1370425020246311 

   

75. 

 STARI MOST SZR VL. SOKOLAJ SOKOL UL.SMAJE ŠIKALA 28 

SARAJEVO 

1370425020247669 

   

76. 

DVA GOLUBA SZR PEKARA VL.ČOČAJ NEDŽAD UL.DŽ.BIJEDIĆA BB 

SARAJEVO 

1370425020247766 

   

77. 

CENING DOO ZMAJA OD BOSNE BR.50 

SARAJEVO 

1370425020249124 

   

78. 

SESTRE D DOO UL.FIRDUSBEGOVA 32 

SARAJEVO 

1370405020249998 

   

79. 

VERONA SUR VL.STOJAKOVIĆ ADIJA UL.S.SERDAREVIĆ BR.27 

ZENICA 

1370455020250335 

   

80. 

PJANIĆ STR VL. PJANIĆ VELDINA UL.KULINA BANA BB 

ZENICA 

1370455020251984 

   

81. 

NIN STR UL.ZVORNIČKA BB 

SARAJEVO 

1370425020252810 

   

82. 

FREZIJA SR VL. MLINAR MUHAMED A.BORIĆA BB 

ZENICA 

1370455020253148 

   

83. 

LEONE DOO UL.MUFTI.ŠEMSEKADIĆA 9 

ZENICA 

1370455020253245 

   

84. 

TREND SUR FAST FOOD VL. BRKIĆ SENAD BILMIŠĆE 68 

ZENICA 

1370455020255864 

   

85. 

EUROČELIK DOO UL OBALNI BULEVAR BB 

ZENICA 

1370455010260693 

   

86. 

S.R.MAGNET VL.NERMIN ASLANI 

ZENICA 

13704550202844-79 

   

87. 

ADNA STR ZENICA 

ZENICA 

1370455020261975 

   

88. 

SAN SUR VL.IBRAHIMI SEAD UL. KULINA BANA .3 

ZENICA 

1370455020262654 

   

89. 

OSCAR STR VL. MIROJEVIĆ HILMIJA TRG.HEROJA BR.22 

SARAJEVO 

1370425020263286 

   

90. 

BIFE KATO VL. ŠEBO KASIM U UL. HAMDIJE ĆEMERLIĆA 19 

SARAJEVO 

1370425020263383 

   

91. 

M-M DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

13704250203081-97 

   

92. 

ULJARA KONZUM DOO BIHAĆ 

SARAJEVO 

13749060011762-41 

   

93. 

 ŠELE STR VL. DŽINDO TIDŽA SARAJEVSKIH GAZIJA .13 

SARAJEVO 

 1370405020265712 

   

94. 

ĆEVABDŽINICA SUR VL.UZUNOVIĆ ESAD UL. ZAIMA ŠARCA BROJ 22 

SARAJEVO 

1370405020267264 

   

95. 

MOSAIC DOO HALIDA KAJTAZA 11 

SARAJEVO 

1370425020267360 

   

96 

FIN PROM DOO ZENICA GORAŽDANSKA 69 A 

ZENICA 

1370455020310378 

   

97. 

 UKA DOO UL. ALEJA LIPA BROJ BB 

SARAJEVO 

1370425020273568 

   

98. 

BRACAN SUR BUFET 

SARAJEVO 

1370425020226717 

   

99. 

FAST FOOD BARUNICA SUR UL.GRBAVIČKA 8 A 

SARAJEVO 

1370425020274150 

   

100. 

NEA SUR CAFFE BAR VL.AVDIBEGOVIĆ FARUK UL. A.ŠAČIRBEGOVIĆA BR.42 

SARAJEVO 

1370425020275314 

   

101. 

HELLAS PHONE D.O.O. SARAJEVO 

SARAJEVO 

1370405020302087 

   

102. 

MINIMARKET STR VL.SULJEVIĆ NERMINA GRDONJ 14 

SARAJEVO 

1370405020276091 

   

103. 

DŽADA SUR VL.OPIJAĆ DŽIHAD KOLODVORSKA BR.5 

SARAJEVO 

1370425020277642 

   

104. 

AJLA STR VL.PEKIĆ SAMIR FERDE HAUPTMANA BB 

SARAJEVO 

1370425020278127 

   

105. 

TANGO STR VL.JURIČEVIĆ ALMA UL.OBALNI BUL. .BB 

ZENICA 

1370455020280696 

   

106. 

 TANGO II STR VL.ELVEDINA KARAHMET UL.MASARIKOVA BR.30 

ZENICA 

1370455020280793 

   

107. 

VERT DOO 

SARAJEVO 

13704250201085-71 

   

108. 

SZR KROJAČKI SALON VL.PALAVRTIĆ IZETA UL.GRBAVIČKA 76 

SARAJEVO 

1370425020284626 

   

109. 

BAJPROM DOO UL BULEVAR KULINA BANA BB 

ZENICA 

1370455020285158 

   

110. 

ODBOJKAŠKI KLUB SINPOS UL.OBALA KULINA BANA 1 

SARAJEVO 

1370405030286394 

   

111. 

ĐENIR SZR VL.SIRĆO DŽENAN UL.PATRIOTSKE LIGE 51 NEMILA 

ZENICA 

1370455020287098 

   

112. 

MAGDA SZFR VL.ŠAHOVIĆ ADLIJA UL.BULEVAR M.SELIM 33 

SARAJEVO 

1370425020288215 

   

113. 

LU LI DOO UL.HARISA MERDŽIĆA 40 

ILIDŽA 

1370405020289671 

   

114. 

JUH PROM DOO UL.SPOMENIK BR 26 

ILIDŽA 

1370425020290446 

   

115. 

BISTRO SUR NE NE VL.SINANOVIĆ IBRAHIM UL.S NIŠIĆA 

SARAJEVO 

1370425020295212 

   

116. 

AMARELA SAMOST AGEN. ZA KNJIG. VL.SUĆESKA REUF 

SARAJEVO 

1370405020296267 

   

117. 

BERINEX DOO UL.BUTMIRSKA CESTA 1 

SARAJEVO 

1370405020298110 

   

118. 

SAMIR STR VL ŠPIODIĆ SAMIR UL.DŽ.BIJEDIĆA 72 

SARAJEVO 

1370425020298691 

   

119. 

CAFFE BAR IRONIC VL.MUJANOVIĆ HARIS UL.UMIRA BOGUNLIĆA ČARLIJA 61 

ILIDŽA 

1370425020299176 

   

120. 

G-SYSTEM DOO LUKAVIČKA CESTA 121 

SARAJEVO 

1370405020299371 

   

121. 

FAMM INVEST d.o.o. Ul. Reljevo br 2 

SARAJEVO 

1370405020232150 

   

122. 

JUMP CANON DOO ULDŽEMALA BIJEDIĆA 133A 

SARAJEVO 

1370405020277546 

   

123. 

ADVOKAT ĆOROVIĆ BOJAN Sarajevo, Zelenih beretki br 38 

SARAJEVO 

1370405020305579 

   

124. 

14 STR VL.SULJIĆ SEAD BARDAKČIJE BB 

SARAJEVO 

1370425020152706 

   

(Bi-33-a-F/08) 

VAKUFSKA  BANKA DD
SARAJEVO 

SPISAK KLIJENATA ČIJI JE TRANSAKCIJSKI RAČUN BLOKIRAN KOD VAKUFSKE BANKE DD SARAJEVO
NA DAN 31. 3. 2008. GODINE 

RED. BR.  


NAZIV KLIJENTA
 


SJEDIŠTE 


ADRESA
 

BROJ TRANSAKCIJSKOG RAČUNA 


15 i
 


30 i
 


90 i
 

više dana 

Filijala Sarajevo 

071 Binela Sarajevo 

Sarajevo 

Muse Čazima Ćatića 5 

16020000008321 86 

  

  

22 April doo Ilidža 

Ilidža 

Mala Aleja 34 

16020055000021 64 

  

  

Abacus soft doo Sarajevo 

Sarajevo 

Hamdije Kreševljakovića 18 

16020000216483 86 

  

  

Adis prom doo Sarajevo 

Sarajevo 

Rakovica 45 

16020000008746 72 

  

  

Admir str vl.Dervišević A. 

Ilijaš 

Bosanski put bb 

16020000000936 28 

  

  

Adna str vl.Agovć A. Ilijaš 

Ilijaš 

Omladinska 21 

16020000001105 06 

  

  

Adna str vl.Grebović N. 

Sarajevo 

Grbavicka br.2 

16020000008299 55 

  

  

Adna str vl.Karić A. 

Konjic 

Sunji 8 

16020000009511 08 

  

  

Afrodita szr vl.Šehić Z. 

Ilijaš 

Bosanski put bb 

16020000008080 33 

  

  

10 

Agroplod doo Sarajevo 

Sarajevo 

Igmanska 2 

16020000004580 57 

  

  

11 

Aida str vl. Ramić N. 

Sarajevo 

Barica 79 

16020000010606 21 

  

  

12 

Ajla fast food vl.Podrug A. 

Sarajevo 

Aleja lipa bb 

16020000223768 56 

  

  

13 

Aktros sur vl. Fazlić Amel 

Ilijaš 

Lješevo bb 

16020000009940 70 

  

  

14 

Aldi Elite doo Sarajevo 

Sarajevo 

Dervisa Numica br 35 

16020000009880 65 

  

  

15 

Alhos dd Sarajevo 

Sarajevo 

Tesanjska br.24-a 

16020000008118 16 

  

  

16 

Alija str vl.Halvadžija A. 

Sarajevo 

Urijan Dedina 6 

16020000004494 24 

  

  

17 

Alma str vl.Durić B. 

Sarajevo 

Antuna Branka Šimića 10 

16020000220856 62 

  

  

18 

Alplast PVHS doo Ilijaš 

Ilijaš 

Bosanski put 134 

16020000009833 12 

  

  

19 

AM str vl.Frljak M. 

Breza 

Branilaca grada bb 

16020000007927 07 

  

  

20 

Ambiente sur vl.Bosnić Igor 

Sarajevo 

Husrefa Redžića 20 

16020000221197 09 

  

  

21 

AMH studio 9 Sarajevo 

Sarajevo 

Braće Begića 32 

16020055000127 37 

  

  

22 

Amor caffe bar sur 

Sarajevo 

Grbavička zanatski centar 

16020000009522 72 

  

  

23 

Amsterdam sur vl.Zeba E. 

Sarajevo 

Zagrebačka 30 

16020000007962 96 

  

  

24 

Amtech doo Sarajevo 

Sarajevo 

Vratnik Mejdan 35 

16020055000064 32 

  

  

25 

Andrea doo Sarajevo 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020000005697 04 

  

  

26 

Antony Company doo Sarajevo 

Sarajevo 

Stupska bb 

16020000228037 53 

  

  

27 

Apoteka Ida pharm Sarajevo 

Sarajevo 

I.Mujezinovića 28 

16020065000479 14 

  

  

28 

Arka-BE restoran vl.Pilica B. 

Sarajevo 

Mis Irbina 1 

16020000220390 05 

  

  

29 

Arko str vl.Imamović A. 

Ilidža 

Trg Oteškog bata. br.25 

16020000004356 50 

  

  

30 

Arpaho doo Ilijaš 

Ilijaš 

Lješevo bb 

16020000003782 26 

  

  

31 

AS str, vl. Gljiva Sedina 

Ilijaš 

Bosanski put 2 

16020000228290 70 

  

  

32 

Asteriks i Obeliks sur vl.Pinjo N. 

Sarajevo 

Trg Heroja br.8 

16020000007852 38 

  

  

33 

Autoprevoznik Hasanović Džibo 

Ilijaš 

Donja Karaula bb 

16020000001037 16 

  

  

34 

Autpraonica Sam vl.Kovač S. 

Breza 

Vrbovik bb 

16020000223606 57 

  

  

35 

Badem str 

Sarajevo 

Hiseta bb 

16020065000474 29 

  

  

36 

Balada commerce doo Sarajevo 

Sarajevo 

Olovska 48 

16020000005017 07 

  

  

37 

Beili doo Sarajevo 

Sarajevo 

Hekim Oglu Alipaša 2 

16020055000561 93 

  

  

38 

Benki doo Hadžići 

Hadžići 

Hadželi 5 

16020000216294 71 

  

  

39 

Beno str Sarajevo 

Sarajevo 

Envera Šehovića bb 

16020000008923 26 

  

  

40 

Berinex doo Sarajevo 

Sarajevo 

Butmirska 1 

16020000223433 91 

  

  

41 

Bife Sarajevo vl.Mehmedić O. 

Sarajevo 

Titova 38 

16020065000211 42 

  

  

42 

Bingo sur fast food vl.Redžo A. 

Ilijaš 

Moševačka bb 

16020000223185 59 

  

  

43 

Biorograf szr vl.Mustafić R. 

Sarajevo 

Porodice Ribara 79 

16020065000426 76 

  

  

44 

Biro Balta, fast-food 

Breza 

Bosanska br.37 

16020000007862 08 

  

  

45 

Bistro Barsa sur vl.Hamidović I. 

Sarajevo 

Trg Heroja 41 

16020000216307 32 

  

  

46 

Bosna buregdžinica sur Ilijaš 

Ilijaš 

Moševačka 40 

16020000007804 85 

  

  

47 

Bosoil doo Sarajevo 

Sarajevo 

Kolodvorska 11a 

16020000228063 72 

  

  

48 

Braća Kajdomčaj pekara sztr 

Sarajevo 

Bulevar Branilaca Dobrinje 

16020000010697 39 

  

  

49 

Bugi str vl.Drapić A. 

Sarajevo 

Kamenica 55 

16020000009404 38 

  

  

50 

Buregdžinica Zec vl.Zec S. 

Sarajevo 

Mis Irbina br.6 

16020000004943 35 

  

  

51 

Caffe Dea sur Sarajevo 

Sarajevo 

Derviša Numića 1a 

16020000008262 69 

  

  

52 

Caffe X disco bar vl.Mulić A. 

Sarajevo 

Kranjčevićeva 1 

16020000009541 15 

  

  

53 

Čardak sur.vl.Hadžimusić H. 

Sarajevo 

Safet-bega Bašagića 4 

16020000008072 57 

  

  

54 

Charme frizerski salon 

Sarajevo 

Bolnica 20 

16020065000439 37 

  

  

55 

Ciciban kinderton doo Sarajevo 

Sarajevo 

Hasana Brkića 14 

16020055000291 30 

  

  

56 

Ciglane szpr vl.Morina Š. 

Sarajevo 

Odobašina 57 

16020000007643 83 

  

  

57 

Ćiro sur buffet vl.Avdagić Z. 

Sarajevo 

Put života 2 

16020000010976 75 

  

  

58 

ČišaShop doo Ilidža 

Ilidža 

Gliše Jankovića 7 

16020000009334 54 

  

  

59 

City look sur vl.Aganović H. 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020000229762 19 

  

  

60 

Coba doo Hadžići 

Hadžići 

Dragana Kulidžana 4 

16020000216323 81 

  

  

61 

Čolaktex doo Sarajevo 

Ilidža 

Hrasnicka cesta bb 

16020000004555 35 

  

  

62 

College caffe bar vl.Ušanović A. 

Sarajevo 

Zagrebačka 4B 

16020000008720 53 

  

  

63 

Continent doo 

Sarajevo 

Mustafe Behmena 61 

16020000008496 40 

  

  

64 

Dada str vl.Mihajlović N. 

Sarajevo 

Zmaja od Bosne bb 

16020000007870 81 

  

  

65 

Dado str vl.Bašinac Adnan 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020000008394 61 

  

  

66 

Dado sztr vl.Avdić N. 

Sarajevo 

A.B.Šimića 9 

16020000004842 47 

  

  

67 

Dama str vl.Duranović O. 

Ilijaš 

126 brigade 9 

16020000003058 64 

  

  

68 

Darden sur vl.Mijatović S. 

Ilijaš 

126 brigade 47 

16020000001022 61 

  

  

69 

Delikates 88 str 

Sarajevo 

Ložionička bb 

16020055000575 07 

  

  

70 

Delikates-Amna str 

Sarajevo 

Jelića 3 

16020000216501 32 

  

  

71 

Derbi Caffe bar vl. Efendić 

Sarajevo 

K.Kapetanovića bb 

16020000000705 40 

  

  

72 

Digitron inter doo Sarajevo 

Sarajevo 

Derviša Numića 18a 

16020000005731 96 

  

  

73 

Dinis str vl. Drugovac N. 

Vogošća 

Omladinska br.20 

16020000008034 70 

  

  

74 

Djurić company doo Ilidža 

Ilidža 

Stupska bb 

16020000224745 35 

  

  

75 

Dom Faletići sur 

Sarajevo 

Faletići bb 

16020000009342 30 

  

  

76 

Dondolo doo Sarajevo 

Sarajevo 

Valtera Perića 3 

16020000008943 63 

  

  

77 

Dragstor str 

Ilijaš 

Lješevo bb 

16200000008351 66 

  

  

78 

Drink gold doo Sarajevo 

Sarajevo 

Trg Barcelone 1 

16020000225834 66 

  

  

79 

Drvna galanterija Ilijaš 

Sarajevo 

Bosanski put 103 

16020000007908 64 

  

  

80 

DS International Cazin 

Cazin 

Hasana Mujezinovića bb 

16020000004320 61 

  

  

81 

Dućan str vl.Avdibegović Z. 

Ilijaš 

126 brigade 68 

16020000003143 03 

  

  

82 

Duga szr vl.Čutura M. 

Sarajevo 

Bosanska 65 

16020000008008 55 

  

  

83 

Duorex doo Sarajevo 

Ilidža 

Halid bega Hrasnice 84 

16020000009712 84 

  

  

84 

E & E str 

Ilijaš 

Ilijaških zlatnih ljiljana 2 

16020000001040 07 

  

  

85 

Eli str vl.Ramić S. 

Sarajevo 

Asima Ferhatovića 52 

16020000007906 70 

  

  

86 

Emina szr vl.Nefić Mugdim 

Breza 

Mahala sokak II br.10 

16020000010411 24 

  

  

87 

Emir str vl.Smailbegović E. 

Breza 

Smailbegovići bb 

16020000007799 03 

  

  

88 

Energoinvest-Livnica Sarajevo 

Sarajevo 

Džemala Bijedića 162 

16020055000376 43 

  

  

89 

Energoinvest-Maziva doo Sarajevo 

Sarajevo 

Banjalučka 12C 

16020000008616 74 

  

  

90 

Euro invest doo 

Sarajevo 

Trg Heroja 32 

16020000001252 50 

  

  

91 

Euroljiljan doo Sarajevo 

Sarajevo 

M.Tita 52 

16020000003441 79 

  

  

92 

FAH djl Sarajevo 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020055000197 21 

  

  

93 

Famix trade doo Sarajevo 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020000007827 16 

  

  

94 

Feroelektro dd Sarajevo 

Sarajevo 

M.Tita 28 

16020000006812 54 

  

  

95 

Fontana sur vl.Goralija K 

Ilijaš 

Hašima Spahića bb 

16020000004499 09 

  

  

96 

Fortuna maxi str 

Sarajevo 

Bistrik 30 

16020000004885 15 

  

  

97 

Foto Jusuf szfr Sarajevo 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020065000314 24 

  

  

98 

Fritz szr vl.Kahvić S.Ilijaš 

Ilijaš 

Lješevo bb 

16020000008178 30 

  

  

99 

Frljak str vl.Frljak Hamdo 

Breza 

Gornja Breza bb 

16020000009061 97 

  

  

100 

Funkcija dizain atelje 

Sarajevo 

Tahčića sokak 2 

16020065000616 88 

  

  

101 

Futura doo Sarajevo 

Sarajevo 

Dajanli Ibrahimbega 8 

16020000008635 17 

  

  

102 

Galant doo Sarajevo 

Sarajevo 

Fetaha Bećirbegovića 23a 

16020055000035 22 

  

  

103 

Germax str vl.Delahmet I. 

Sarajevo 

Braće Begića 90 

16020000220984 66 

  

  

104 

Globus Travel services doo 

Sarajevo 

Dolina 2, Sarajevo 

16020000005593 20 

  

  

105 

Gostiona EM sur vl.Mašić E. 

Ilijaš 

Bosanski put 226 

16020000004570 87 

  

  

106 

Gradac str vl.Hodžić M. 

Ilijaš 

Hašima Spahića bb 

16020000003784 20 

  

  

107 

Granit szpr vl.Cenaj L. 

Sarajevo 

H.Polovine 24 

16020000007740 83 

  

  

108 

Gril Misoča fast food 

Ilijaš 

Hašima Spahića 11 

16020000008384 91 

  

  

109 

Grljevac doo Sarajevo 

Sarajevo 

Džemala Bijedića 21/3 

16020055000306 82 

  

  

110 

Haber-prom str vl.Hadrović S. 

Sarajevo 

Zvornicka bb 

16020000007873 72 

  

  

111 

Haris str vl.Šabanić A. 

Sarajevo 

Jusufa Juke Gojaka 16 

16020000220520 03 

  

  

112 

Helda str Vogošća 

Vogošća 

Blagovac 29 

16020000010475 26 

  

  

113 

Hizna produkt doo Kladanj 

Kladanj 

Proleterske brigade br.5 

16020000008636 14 

  

  

114 

Hjuz sur Sarajevo 

Sarajevo 

Hameda Buljubašića 40 

16020000008030 86 

  

  

115 

Hum dd Sarajevo 

Sarajevo 

Tešanjska 72 

16020000004534 98 

  

  

116 

Import golding doo Sarajevo 

Sarajevo 

Kemala Kapetanovića bb 

16020000217046 46 

  

  

117 

Ind doo Sarajevo 

Sarajevo 

Safeta Hadžića 30 

16020000001146 77 

  

  

118 

Industrijapromet doo Sarajevo 

Sarajevo 

Azize Šaćirbegović 16 

16020000007963 93 

  

  

119 

Inel inžinjering doo Sarajevo 

Sarajevo 

Nerkeza Smailagića 6 

16020000008857 30 

  

  

120 

Integra inžinjering dd Tuzla 

Tuzla 

Goste Lazarevića 190 

16020000009359 76 

  

  

121 

Interglass doo Sarajevo 

Sarajevo 

Hadzisulejmanova 29 

16020000005636 90 

  

  

122 

Interneon dd Sarajevo 

Sarajevo 

Jezero br.8 

16020000003811 30 

  

  

123 

Interpekas Sarajevo 

Sarajevo 

D.Numica 18 A 

16020000005610 44 

  

  

124 

Interweld BH doo Sarajevo 

Sarajevo 

Dolačka 71 

16020055000138 04 

  

  

125 

IPC Hilal Kiseljak pos. .SARAJEVO 

Sarajevo 

Marka Marulića 4 

16020000007760 23 

  

  

126 

IPC Hilal Sarajevo 

Sarajevo 

Marka Marulića br.4 

16020000010690 60 

  

  

127 

Ismet szpr vl.Hodaj G. 

Sarajevo 

Bjelave 131 

16020000004337 10 

  

  

128 

Izlet str vl.Cigura K. 

Breza 

Slivno 

16020000007181 14 

  

  

129 

Jasmin sur vl.Hasanić M. 

Ilijaš 

Bosanski put 117 

16020000000964 41 

  

  

130 

Jasmina str vl.Smailbegović 

Breza 

Bos.namjesnika 35 

16020000007806 79 

  

  

131 

Jelkomerc doo Sarajevo 

Sarajevo 

Džamijska 4/P 

16020000009853 49 

  

  

132 

Journalist doo Sarajevo 

Sarajevo 

Pruščakova br.8 

16020000007789 33 

  

  

133 

Jutarnje novine doo 

Sarajevo 

Niže Banje 1 

16020000000680 20 

  

  

134 

Kafe S vl.Alibašić N. 

Sarajevo 

Puščakova br.5 

16020000004731 89 

  

  

135 

Kappa caffe slastičarna sur 

Sarajevo 

Mustafe Pintola 25 

16020000010831 25 

  

  

136 

Karameho doo Sarajevo 

Sarajevo 

Kupreška 9 

16020000004085 87 

  

  

137 

Keba szr Ilijaš 

Ilijaš 

Bosanski put bb 

16020000010630 46 

  

  

138 

Kidfashion doo Sarajevo 

Sarajevo 

Hasana Brkića 14 

16020000221180 60 

  

  

139 

Kivi Uno mini shop Ilijaš 

Ilijaš 

126 brigade - Ilijaš 

16020000004182 87 

  

  

140 

Kod Seje str vl.Fidani I. 

Sarajevo 

Koturova 2 

16020000007667 11 

  

  

141 

Koimpex djl Sarajevo 

Sarajevo 

Skadarska 33a 

16020000001352 41 

  

  

142 

Kolinijal str vl.Čavrk M. 

Sarajevo 

Ragiba Džinde 98 

16020000000665 65 

  

  

143 

Konoba magarac sur vl.Ljubas Ž. 

Sarajevo 

Azize Šaćirbegović 6 

16020000220000 11 

  

  

144 

Korner Pab sur. Vl.Šurković Dž. 

Sarajevo 

Mis Irbina 12 

16020000220054 43 

  

  

145 

Koro color doo Sarajevo 

Sarajevo 

Tesanjska 34 

16020000005601 98 

  

  

146 

Kovačići pekara vl.Krasnići R. 

Sarajevo 

Zagrebačka bb 

16020000003501 93 

  

  

147 

Kras dd Sarajevo 

Sarajevo 

R. Abazovića 1 

1602000000895910 

  

  

148 

L&K str vl.Bezdrob N. 

Sarajevo 

Hrvatina 51 

16020000003939 40 

  

  

149 

La scala sur vl.Pašić E. 

Sarajevo 

Trg Merhemića 9 

16020065000178 44 

  

  

150 

Lad str vl.Ligata M. 

Sarajevo 

Muse Ćazima Ćatića 29 

16020000221042 86 

  

  

151 

Laguna sur vl.Ališah H. 

Sarajevo 

Hiseta 11 

16020000004930 74 

  

  

152 

Lejla str vl.Avdović R. 

Sarajevo 

Lozionicka bb 

16020000007874 69 

  

  

153 

Leonardo str 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020000005128 62 

  

  

154 

Liko Sas doo Sarajevo 

Ilidža 

Lužansko polje 40 

16020055000025 52 

  

  

155 

Lina international doo Sarajevo 

Sarajevo 

Ferhadija 15 

16020000007755 38 

  

  

156 

Lipa caffe pizzerija sur vl. Smailbegović 

Breza 

Bosanska 27 

16020000007807 76 

  

  

157 

Livnica dd Vareš 

Vareš 

Metalska 1 

16020000230374 20 

  

  

158 

M and Dikta doo Sarajevo 

Sarajevo 

Franjevačka 6E 

16020000007917 37 

  

  

159 

M frizerski salon Ilijaš 

Ilijaš 

Bosanski put br.117 

16020000000958 32 

  

  

160 

Madlien-tex doo Sarajevo 

Sarajevo 

Jukićeva 79 

16020000009059 06 

  

  

161 

Mahmal confectionery doo 

Sarajevo 

Trg heroja 32 

16020000004175 11 

  

  

162 

Majra str Ilijaš 

Ilijaš 

Bosanski put bb 

16020000004161 53 

  

  

163 

Maks eksport doo Sarajevo 

Sarajevo 

Tc hecoprom bb 

16020000009489 74 

  

  

164 

Medina str vl.Smailbegović M. 

Breza 

Bosanska bb 

16020000007797 09 

  

  

165 

Medo-shop str vl.Aziraj E. 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020000216011 47 

  

  

166 

Mejpa Haris doo 

Sarajevo 

Bistrik Basamaci 35 

16020000221512 34 

  

  

167 

Meri fast food vl.Halimanović R 

Sarajevo 

Patriotske lige bb 

16020000007726 28 

  

  

168 

Mering doo Ilidža 

Ilidža 

Butmirska 13 

16020000004655 26 

  

  

169 

Metropolis Meida doo Sarajevo 

Sarajevo 

Koševo 28 

16020000007791 20 

  

  

170 

Mezetton doo Sarajevo 

Sarajevo 

Nasihe Kapidžić 18 

16020000001166 17 

  

  

171 

Mini market 6B Sarajevo 

Sarajevo 

Humska 1 

16020000003671 68 

  

  

172 

Mini market Meli vl.Ahmetović E. 

Ilijaš 

126 brigade 11 

16020000009895 20 

  

  

173 

Misir doo Olovo 

Olovo 

Olovske luke bb 

16020000219957 43 

  

  

174 

Mišun szr Sarajevo 

Sarajevo 

126 Brigade 11 

16020000001099 91 

  

  

175 

Mitke internetional doo Sarajevo 

Sarajevo 

Hasana Brkica 2 

16020000009544 06 

  

  

176 

Mobilex doo 

Sarajevo 

Azize Šaćirbegović 12 

16020000000766 53 

  

  

177 

Monting doo Sarajevo 

Sarajevo 

H.Kresevljakovica 12 

16020000004530 13 

  

  

178 

MZ komerc doo Sarajevo 

Sarajevo 

Gazi Hasan Paše 45 

16020055000267 05 

  

  

179 

Nerma stmr vl.Ljuca E. 

Sarajevo 

M.M.Bašeskije 68 

16020065000173 59 

  

  

180 

Nermin str vl.Hajdarević D. 

Ilijaš 

Malešići bb 

16020000003841 43 

  

  

181 

Nina fast food vl.Belko E. 

Ilidža 

Mala Aleja 17 

16020000009435 42 

  

  

182 

NK Đerzelez Zenica sj.Sarajevo 

Sarajevo 

Saraci .77 

16020000004808 52 

  

  

183 

NK Mladost Breza 

Breza 

Župča M.Selimovića bb 

16020000010596 51 

  

  

184 

Nostalgija Caffe bar, vl. Alajbegović 

Sarajevo 

Muvekita br.8 

16020000008224 80 

  

  

185 

Novi Grad pekara, Qollaki Hasan 

Sarajevo 

Trg solidarnosti br.33 

16020000008935 87 

  

  

186 

NS str Vl. Redžić N. 

Sarajevo 

Paromlinska bb 

16020000007839 77 

  

  

187 

Nuna szr Ilijaš 

Ilijaš 

126 brigade 64 

16020000008000 79 

  

  

188 

Oins dd Sarajevo 

Sarajevo 

Obala Kulina Bana 4 

16020055000124 46 

  

  

189 

Olimpik fudbalski klub 

Sarajevo 

Trg Solidarnosti br.17 

16020000000779 10 

  

  

190 

Opća zadruga Jedinstvo 

Sarajevo 

Čekaluša 69 

16020000007633 16 

  

  

191 

Optima Lubrycants doo Breza 

Ilijaš 

Hašima Spahića 23 

16020000007630 25 

  

  

192 

OŠ Risala 

Sarajevo 

Kemala Kapetanovića 43 

16020000001327 19 

  

  

193 

Paleti str 

Sarajevo 

Josipa Pančića 8 

16020065000100 84 

  

  

194 

Palma sur vl.Smailbegović 

Breza 

Bosanska 14 

16020000007808 73 

  

  

195 

Pekara Aroma vl.Gigolaj Fazli 

Sarajevo 

Zagrebačka bb 

16020000008705 98 

  

  

196 

Picolo sur vl.Fidani N. 

Sarajevo 

Mis Irbina 26 

16020000009501 38 

  

  

197 

Plavi krov sur vl.Gavrić Ž. 

Sarajevo 

Miroslava Krleže bb 

16020000215845 60 

  

  

198 

Point sur vl.Fazlić Emir 

Ilijaš 

126 Ilijaške brigade bb 

16020000217101 70 

  

  

199 

Priv.apoteka Ciglane 1 

Sarajevo 

Geteova 15/4 

16020000007959 08 

  

  

200 

Product beton doo 

Bugojno 

Čaušlije bb 

16020000008372 30 

  

  

201 

Pub Duke sur,Ušanović Zehra 

Sarajevo 

Čekaluša br.62 

16020000010036 82 

  

  

202 

Ramazzotti bife sur vl.Mujezinović E. 

Sarajevo 

Zaima Šarca 34 

16020000007868 87 

  

  

203 

Rambo company doo Sarajevo 

Vogošća 

Donji Hotonj 31 

16020000010813 79 

  

  

204 

Real time doo Sarajevo 

Sarajevo 

Džemala Bijedića 164 

16020000001356 29 

  

  

205 

Rebeca sur vl.Hatibović S. 

Sarajevo 

Alipasina 47 

16020000007872 75 

  

  

206 

Rebromont szr vl.Jusić Dž. 

Sarajevo 

M.Soukbunar 5 

16020000001014 85 

  

  

207 

Renata B doo Sarajevo 

Sarajevo 

Gornjevakufska 25 

16020000009175 46 

  

  

208 

Rimeka komerc doo Sarajevo 

Sarajevo 

Nusreta Šišića Dede 18 

16020000004958 87 

  

  

209 

Risala doo Sarajevo 

Sarajevo 

Kemala Kapetanovića 43 

16020000007857 23 

  

  

210 

RIV doo Breza 

Breza 

Bogumilska bb 

16020000009079 43 

  

  

211 

RMU BREZA Breza 

Breza 

Branilaca grada bb 

16020000008968 85 

  

  

212 

Role str Ilijaš 

Ilijaš 

Lješevo bb 

16020000001336 89 

  

  

213 

Rudar dd Konjic 

Konjic 

Kolonija bb 

16020000221074 87 

  

  

214 

Rudnik željezne rude dd Vareš 

Vareš 

Rudarska 1 

16020000010688 66 

  

  

215 

Saiborg doo Sarajevo 

Sarajevo 

Dr.Fetaha Bećirbegovića 23 

16020000217076 53 

  

  

216 

Saind doo Sarajevo 

Sarajevo 

Velika drveta 15a 

16020055000183 63 

  

  

217 

Sakupljanje sekun.sirov. DD Vareš 

Vareš 

Metalska 1 

16020000230423 70 

  

  

218 

Šampinjon doo Breza 

Sarajevo 

Jasike bb 

16020055000362 11 

  

  

219 

Šams doo Sarajevo 

Sarajevo 

Brezanska 13H 

16020000200386 70 

  

  

220 

Saraj polje pekara vl.Aljukić S. 

Sarajevo 

Adija Mulabegovića 77 

16020000010829 31 

  

  

221 

Sarajka sur vl.Fidani S. 

Sarajevo 

Mis Irbina 26 

16020000007477 69 

  

  

222 

Sarajka-pekara vl. Kajdomčaj O. 

Sarajevo 

M. Tita 20 

16020000009984 40 

  

  

223 

Savez protiv alkoh.i toksimanije 

Sarajevo 

Čemaluša 1/II 

16020055000280 63 

  

  

224 

SDA BiH 

Sarajevo 

Maršala Tita 9a 

16020000004572 81 

  

  

225 

Sed doo Sarajevo 

Sarajevo 

Dalmatinska 3 

16020000000439 64 

  

  

226 

Šeh in Petrol Sarajevo 

Sarajevo 

Mehmeda Spahe 12/II 

16020055000304 88 

  

  

227 

Selimović szr vl.Selimović M. 

Breza 

Banjevac bb 

16020000007993 03 

  

  

228 

Sena str 

Sarajevo 

Franca Lehara 9 

16020065000298 72 

  

  

229 

Setas doo Sarajevo 

Sarajevo 

Džemala Bijedića 139 

16020055000171 02 

  

  

230 

Sim-Sim sur vl.Omeragić Z. 

Sarajevo 

Vrazova 12 

16020000008980 49 

  

  

231 

Šipad export-imort dd Sarajevo 

Sarajevo 

M. Tita 15 

16020000200038 48 

  

  

232 

Šipad komerc-Inžinjering doo 

Sarajevo 

Trampina 12/3 

16020000010841 92 

  

  

233 

Smailbegović doo Breza 

Breza 

Bosanska 53 

16020000007752 47 

  

  

234 

Sport str vl. Fidani B. 

Sarajevo 

Čemaluša 6 

16020000005144 10 

  

  

235 

Stel-merks Sarajevo 

Sarajevo 

Vrazova br.8 

16020000000806 30 

  

  

236 

Stilles szr vl.Vasiljević E.i M 

Sarajevo 

Trg Heroja 6 

16020000007979 45 

  

  

237 

Stolar Naho Ilijaš 

Ilijaš 

Željeznička bb 

16020000007907 67 

  

  

238 

Šumar sur Ilijaš 

Ilijaš 

Srednje bb 

16020000001064 32 

  

  

239 

Tarik str vl.Šenderović T. 

Sarajevo 

M.Tita bb 

16020000009612 93 

  

  

240 

Tayra str vl.Solaković S. 

Sarajevo 

Terezije bb 

16020065000667 32 

  

  

241 

THD comerc doo 

Sarajevo 

Bakarevića 13 

16020000229621 54 

  

  

242 

Transell doo Sarajevo 

Sarajevo 

Azize Šaćirbegović 8 

16020000004800 76 

  

  

243 

Triad doo Sarajevo 

Sarajevo 

Samira Frašte 11 

16020000004767 78 

  

  

244 

Tvornica čarapa Ključ dd Sarajevo 

Sarajevo 

Trampina 4 

16020002004526 57 

  

  

245 

Ukus dd Tešanj-podr.Sarajevo 

Sarajevo 

Trg Heroja 16 

16020000225494 19 

  

  

246 

Vagabundo sur vl.Fileković B. 

Ilijaš 

Moševačka 169 

16020000010718 73 

  

  

247 

Vemelux doo Visoko 

Visoko 

Naselje Luke br,4 

16020000000397 93 

  

  

248 

Vlašić Milk doo Travnik 

Travnik 

Karaula bb 

16020000216347 09 

  

  

249 

Vodenica RM doo Breza 

Breza 

Bosanskih namjesnika 80 

16020000007863 05 

  

  

250 

Vrbas commerce doo Sarajevo 

Sarajevo 

Azize Šaćirbegović bb 

16020000000430 91 

  

  

251 

Wei Rong doo Sarajevo 

Sarajevo 

Ragiba Džinde 90 

16020065000391 84 

  

  

252 

Weidi doo Sarajevo 

Sarajevo 

Ragiba Džinde 13 

16020055000561 93 

  

  

253 

Zebra tekstil exp.-import doo Sarajevo 

Sarajevo 

Jelića 2 

16020000005402 16 

  

  

254 

Željo sur Ilijaš 

Ilijaš 

Moševačka bb 

16020000008836 93 

  

  

255 

Žena 21 doo Sarajevo 

Sarajevo 

Obala Kulina Bana 24/II 

16020055000068 20 

  

  

256 

Zeno-komerc doo Sarajevo 

Sarajevo 

Dr.Fetaha Bećirbegovića 23a 

16020000226173 19 

  

  

257 

Zet market sztr vl.Masnopita M. 

Ilijaš 

Bosanski put br.215 

16020000004020 88 

  

  

258 

Zrak dd Sarajevo 

Sarajevo 

Adema Buće br.102 

16020000004611 61 

  

  

 Glavna Filijala Mostar i Poslovnica Konjic 

259 

Adnan sur, Demirović Adnan 

Mostar 

Mladena Balorde 33 

16046000461396 89 

  

  

260 

Ajla str,vl. Tinjka Mensud 

Konjic 

Glavatičevo bb 

16046000467787 25 

  

  

261 

Ansambl igara i pjesama Camarad 

Mostar 

A.Šantića bb 

16046055000238 59 

  

  

262 

Autokomerc str Konjic 

Konjic 

Kolonija bb 

16046065000329 43 

  

  

263 

Autosprint str Mostar 

Mostar 

Dručevića 21 

16046065000130 58 

  

  

264 

Bio pak str vl.Hadžimahović S. 

Konjic 

Trg državnosti 30 

16046065000295 48 

  

  

265 

Braco Commerce doo Mostar 

Mostar 

Bjelimići 15 

16046000463809 28 

  

  

266 

Color SZR vl. Kurtović 

Mostar 

Dreznica bb 

16046065000221 76 

  

  

267 

Demić trade Mostar 

Mostar 

Muje Pašića 26a 

16046055000093 09 

  

  

268 

Diesel doo Konjic 

Konjic 

Zanatski centar bb 

16046000464492 16 

  

  

269 

Drežnica gzr, vl. Mujo Dejkić 

Mostar 

Drežnica bb 

16046065000293 54 

  

  

270 

Duga doo Konjic 

Konjic 

Kolonija 8 

16046055000355 96 

  

  

271 

Elektro-Univerzal Mostar 

Mostar 

M.Tita 137 

16046000464704 59 

  

  

272 

Euro mebel doo Mostar 

Mostar 

Mithad Hujdur Hujka21 

16046055000262 84 

  

  

273 

Euro Trade doo Mostar 

Mostar 

Braće Brkića 5 

16046055000095 03 

  

  

274 

Foto Magic szr vl.Handžo A. 

Konjic 

M.Tita 54 

16046000464325 32 

  

  

275 

Frimont doo Mostar 

Mostar 

Put za Opine 

16046055000085 33 

  

  

276 

GP Izgradnja Konjic 

Konjic 

Kolonija bb 

16046055000340 44 

  

  

277 

Kontakt doo Konjic 

Konjic 

M. Tita bb 

16046000465068 34 

  

  

278 

Marčinko szr vl.Marčinko K. 

Konjic 

Mostarska bb 

16046000465181 83 

  

  

279 

MDT Trade doo Konjic 

Konjic 

Sarajevska 23 

16046000466453 50 

  

  

280 

Mi Soko doo 

Mostar 

M.Tita 302 

16046055000083 30 

  

  

281 

Mim doo Mostar 

Mostar 

Bišće polje bb 

16046055000257 02 

  

  

282 

Ms Tinjak 

Mostar 

Muje Pašića 9A 

16046055000106 67 

  

  

283 

Present shop str vl.Handžo A. 

Konjic 

Sarajevska 43 

16046000463546 41 

  

  

284 

Profi gradanja Mostar 

Mostar 

Alajbegovića 3 

16046055000084 36 

  

  

285 

Sefer trade doo Jablanica 

Jablanica 

Proleterskih brigada 35 

16046000467949 24 

  

  

286 

Start str, vl. Kozić Šerif 

Konjic 

Stara čaršija bb 

16046065000303 24 

  

  

287 

Stolački Esnafi doo Stolac 

Stolac 

Bišće polje bb 

16046055000127 04 

  

  

288 

Tr Fontana Mostar 

Mostar 

M. Tita 158 

16046000463616 20 

  

  

289 

Unis TDK doo Konjic 

Konjic 

Donje polje 42 

16046055000111 52 

  

  

290 

Unis tvornica zakovica Konjic 

Konjic 

Buturović polje 

16046055000168 75 

  

  

 Filijala Zenica 

291 

Alisa str vl.Šišić M. 

Zenica 

Tetovska 387 

16042065000146 30 

  

  

292 

Armin str 

Zenica 

Sarajevska 169 

16042065000098 77 

  

  

293 

Bis-co doo Zenica 

Zenica 

Seliste 3 

16042055000057 55 

  

  

294 

Ćiro str vl. Bećirović Selma 

Zenica 

Sejmenska 17A 

16042065000081 31 

  

  

295 

Dafa str vl.Arnaut D. 

Zenica 

Željeznička bb 

16042065000121 08 

  

  

296 

EE Kafe klub vl. Kadirić Mirsada 

Zenica 

Avde Smajlovića 5 

16042065000165 70 

  

  

297 

Eko-stil doo Zenica 

Zenica 

Dr.Adolfa Goldbergera 6 

16042055000032 18 

  

  

298 

Ekroprom doo Brčko 

Brčko 

Zaima M. 

16042055000040 91 

  

  

299 

Gracia szr vl.Kaurin S. 

Zenica 

M.S.Serdarevića 19 

16042065000194 80 

  

  

300 

Kabel doo Zenica 

Zenica 

Zavnobiha 35 

16042055000062 25 

  

  

301 

Kafe Kiks vl.Karić N. 

Zenica 

Bistua Nuova 5A 

16042065000219 05 

  

  

302 

Karming doo Zavidovići 

Zavidovići 

Mustajbašića bb 

16042055000252 37 

  

  

303 

Krivaja doo Zavidovići 

Zavidovići 

Radnička bb Zavidovići 

16042055000041 88 

  

  

304 

Kulmes doo Žepče 

Žepče 

Kahrimani bb 

16042055000124 33 

  

  

305 

Leone doo Zenica 

Zenica 

Muftije Šemsekadića 9 

16042055000187 38 

  

  

306 

Libela str vl.Vrškić A. 

Zenica 

Kulina Bana 29 

16042065000232 63 

  

  

307 

Ljiljan str vl.Smaka H. 

Zenica 

Crkvice 45a 

16042065000103 62 

  

  

308 

Mesnica Omerović vl.Ferid O. 

Zenica 

Obalni bulevar bb 

16042065000143 39 

  

  

309 

Nerko str vl.Smriko N. 

Zenica 

Grm 44 

16042000422743 56 

  

  

310 

Omeragić ćevabdžinica 

Zenica 

M.Tarabara 10 

16042065000063 85 

  

  

311 

Pekara Ukus Zenica 

Zenica 

Mehmedalije Tarabara 14 

16042065000113 32 

  

  

312 

Pojske str vl.Spahić D. 

Zenica 

Pojske bb 

16042065000155 03 

  

  

313 

Rima-comerc doo Zenica 

Zenica 

Kanal 98 

16042055000014 72 

  

  

314 

RMK- Inžinjering dd 

Zenica 

Zmaja od Bosne 1 

16042055000061 28 

  

  

315 

Sad-prom doo Zenica 

Zenica 

Kanal 38 

16042055000019 57 

  

  

316 

Stil str Zenica 

Zenica 

Begagića put bb 

16042065000120 11 

  

  

317 

Stolarija doo Zenica 

Zenica 

Zmajevačka cesta 6 

16042055000144 70 

  

  

318 

Telalović szr vl.Telelović S. 

Nemila 

Patriotske lige 46 

16042055000179 92 

  

  

319 

Trend sur vl.Dedić Z. 

Zenica 

Seliste 5 

16042065000200 62 

  

  

320 

Trevira str vl.Skender M. 

Zenica 

Kulina Bana 57 

16042065000055 12 

  

  

321 

Vemus-Mam doo Zenica 

Zenica 

Armije BiH 31 

16042055000024 42 

  

  

322 

Videoteka Cobra vl.Sačak Lj. 

Zenica 

Bistua Nuova 5a 

16042065000138 54 

  

  

323 

View doo Zenica 

Zenica 

Masarikova 48 

16042055000109 78 

  

  

324 

Yildiz doo Zenica 

Zenica 

Lukovo polje 32 

16042055000015 69 

  

  

325 

Zizi doo Zenica 

Zenica 

Obala bulevara 30a 

1604205500020290 

  

  

Poslovnica Bugojno  

326 

Ajladi CD teka Bugojno 

Bugojno 

Kovačuša II 2 

16041065000077 48 

  

  

327 

Amar str vl.Heljić H. 

Bugojno 

Vrbas naselje 5c 

16042000422802 73 

  

  

328 

Americano sur vl.Bilanović S. 

Bugojno 

Kopčić bb 

16042000422607 76 

  

  

329 

Ašćinica sur vl.Herić M. 

Bugojno 

Sultan Ahmedova 

16041065000076 51 

  

  

330 

ATP Špedicija Bugojno 

Bugojno 

Slobode bb 

16041055000002 16 

  

  

331 

Bada promet doo Nova Bila 

Nova Bila 

Nova Bila 10 

16041055000120 50 

  

  

332 

Bard sur vl. Huseinbegović N. 

Bugojno 

S.Ahmedova 71 

16041065000013 40 

  

  

333 

Bata str vl.Čolić F. 

Bugojno 

Zlatnih ljiljana bb 

16042000423000 61 

  

  

334 

Binas dd Bugojno 

Bugojno 

Armije BiH bb 

16042000422653 35 

  

  

335 

Bos-Ita doo Bugojno 

Bugojno 

Kožarska 18 

16042000422654 32 

  

  

336 

Doro doo Bugojno 

Bugojno 

Šehitluci V/5 

16041055000089 46 

  

  

337 

Erma str vl.Rustempašić E. 

Bugojno 

Gračanica bb 

16041065000084 27 

  

  

338 

Galanterija szr vl.Ajkunić S. 

Bugojno 

Poriće bb 

16041065000113 37 

  

  

339 

Gardenia doo 

G.Vakuf 

Trnovača bb 

16042000423033 59 

  

  

340 

Grenland doo Novi Travnik 

Novi Travnik 

Bučići bb 

16041055000115 65 

  

  

341 

Haris szr vl.Redžibašić H. 

Bugojno 

Sultan Ahmedova 

16041065000125 98 

  

  

342 

Hendek I str Bugojno 

Bugojno 

Hendek IV/3 

16042000423394 43 

  

  

343 

HTP Kalin Bugojno 

Bugojno 

Bosanska 2 

16041055000103 04 

  

  

344 

Maxi str vl.Opardija E. 

Donji Vakuf 

14 septembra bb 

16042000423383 76 

  

  

345 

Max-prom doo Vitez 

Vitez 

Kamenjače 

16041055000116 62 

  

  

346 

Moby shop alko str vl. 

Bugojno 

  

16042000423895 92 

  

  

347 

Moranka komerc doo Sarajevo 

Sarajevo 

Stupsko brdo bb 

16041055000138 93 

  

  

348 

Nik-Stil doo 

Bugojno 

Vesela 59 

16041055000100 13 

  

  

349 

Orijent sur vl.Salihagić N. 

Bugojno 

Dr.Wagnera 

16041065000105 61 

  

  

350 

Pik-Comerc doo 

Bugojno 

Naselje Vrbas II/4 

16041055000064 24 

  

  

351 

Pino szr vl.Tataraga J. 

Bugojno 

Sultan Ahmedova 

16041065000078 45 

  

  

352 

Plavac-company doo Bugojno 

Bugojno 

Gromile 12 

16041055000071 03 

  

  

353 

Rasko doo Bugojno 

Bugojno 

Gromile II 1 

16042000422709 61 

  

  

354 

Uzorkomerc doo Bugojno 

Bugojno 

Slobode bb 

16042000410293 61 

  

  

355 

Vesna promet doo Vitez 

Vitez 

Kamenjače bb 

16041055000124 38 

  

  

 Filijala Tešanj 

356 

Alma trans doo Tešanj 

Tešanj 

Potočani bb Jelah 

16030055000061 88 

  

  

357 

Azra caffe bar vl.Kifić F. 

Tešanj 

Osmana Pobrića bb 

16030065000236 14 

  

  

358 

Bakam str vl.Ajanović N. 

Tešanj 

Tešanj 

16030065000252 63 

  

  

359 

Denaro caffe bar 

Tešanj 

Jelah bb 

16030000301343 18 

  

  

360 

Đulistan caffe slastičarna vl.Kantić A. 

Tešanj 

Jelah bb 

16030065000271 06 

  

  

361 

Edvin str vl.Kanlić Z. 

Tešanj 

Vukovo bb 

16030065000097 43 

  

  

362 

Eurotehna doo Tešanj 

Tešanj 

Mekiš bb 

 16030000303128 61 

  

  

363 

Graming doo Doboj Jug 

Doboj Jug 

Matuzići bb 

16030055000216 11 

  

  

364 

Granap str vl.Skula A. 

Doboj Jug 

Matuzići bb 

16030065000087 73 

  

  

365 

Hambok doo Tešanj 

Tešanj 

Jelah bb 

16030055000007 56 

  

  

366 

Inter-Fagus doo Busovača 

Busovača 

Lugovi bb 

16030055000206 41 

  

  

367 

Kafe Dalas 

Doboj-Jug 

Mravići bb 

16030065000279 79 

  

  

368 

Mesnica szr vl.Sinanović V. 

Tešanj 

Osmana Pobrića bb 

16030065000220 62 

  

  

369 

Rile prom doo Busovača 

Busovača 

Lugovi bb 

16030000301365 15 

  

  

370 

Sloga dd Tešanj 

Tešanj 

Bukva bb 

16030055000296 21 

  

  

371 

STR vl.Diba B. 

Tešanj 

Dobro polje bb 

16030065000092 58 

  

  

372 

SZ stolarska radnja vl.Himzić I. 

Tešanj 

Rosulje bb 

16030065000178 91 

  

  

373 

Tabaci komerc doo 

Doboj Jug 

Tabaci bb 

16030055000207 38 

  

  

374 

Tornado doo 

Doboj Jug 

Matuzići bb 

16030055000030 84 

  

  

375 

ZE-AN doo Tešanj 

Tešanj 

Vukovo bb 

16030055000292 74 

  

  

 Filijala Gračanica 

376 

Agencija Gonnd doo Gračanica 

Gračanica 

Zlatnih ljiljana bb 

16036000361521 34 

  

  

377 

Agricola doo Gračanica 

Gračanica 

Skver bb 

16036055000012 11 

  

  

378 

Ahmičević A.K. Doo Gračanica 

Gračanica 

Zlatnih ljiljana bb 

16036000361072 23 

  

  

379 

Anturijum II tr.vl.Trepanić N. 

Srebrenik 

Bos.bran.bb 

16036065000261 06 

  

  

380 

Auto kuća doo Gračanica 

Gračanica 

Zlatnih ljiljana bb 

16036055000000 11 

  

  

381 

Autodijelovi Bajrić vl.Bajrić A. 

Gračanica 

Pribava 

16036065000180 55 

  

  

382 

Autoservis vl.Mujačić M. 

Gračanica 

Miričina 

16036065000241 66 

  

  

383 

Brokoka doo Gračanica 

Gračanica 

Ahmeta Šiljića 

16036055000127 54 

  

  

384 

Cocacoop doo Gračanica 

Gračanica 

22 Divizije bb 

16036055000254 61 

  

  

385 

Double doo Gračanica 

Gračanica 

Pribava bb 

16036000361239 07 

  

  

386 

Džigi str vl.Mulavdić Nihada 

Gračanica 

Pribava bb 

16036065000091 31 

  

  

387 

Eka buregdžinica vl.Beadini E. 

Gračanica 

Gračanica -Centar 

16036065000211 59