Pretraga sadržaja
Napredna pretraga»
 Broj15

SADR@AJ
15/08

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

SMANJENJE KAPITALA

UPIS U SUDSKI REGISTAR POLITI^KIH ORGANIZACIJA

NATJE^AJI KONKURSI OGLASI

Nazad na vrh
| Download PDF |
Izbor jezika»      Skip Navigation Links
Bosanski
Hrvatski
Српски
 Broj15

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XV - Broj 15 

Srijeda, 26. 3. 2008. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

SLUŽBENE OBJAVE 

SMANJENJE KAPITALA 

Temeljem članka 314. i 358. Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99) i Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću br. 01/96 od 1. 12. 1996. godine, te temeljem svojih ovlaštenja kao osnivatelja, dana 10. 3. 2008. godine, donosim sljedeću 

ODLUKU 

O SMANJENJU KAPITALA 

Članak 1. 

Osnovni kapital Društva sa ograničenom odgovornošću "TDA COMPANY" d.o.o. Odžak za proizvodnju, promet i usluge u iznosu od 1.286.137,23 KM smanjuje se za iznos od 1.284.137,23 KM, pa nakon smanjenja iznosi 2.000,00 KM, sukladno odredbama čl. 314., 358. Zakona o privrednim društvima. 

Članak 2. 

Ova Odluka će se dostaviti sudskom registru i JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, Magribija 3, radi objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" Sarajevo. 

Članak 3. 

Ovim oglasom Društvo iz točke 1. ove Odluke obavještava povjerioce da je spremno izmiriti sve obveze ili za njih dati osiguranje. 

Članak 4. 

Rok za podnošenje prijava povjerilaca u smislu odredbe članka 2. ove Odluke je 8 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" Sarajevo. 

Članak 5. 

Po isteku roka iz članka 4. ove Odluke Društvo će podnijeti prijavu za upis smanjenja kapitala u sudski registar. 

Članak 6. 

Dokaz o proteku roka iz čl. 4. ove Odluke je oglas koji se objavi u "Službenim novinama Federacije BiH" koje Društvo dobije kao dokazni primjerak, radi podnošenja prijave za upis smanjenja osnovnog kapitala u sudski registar. 

Broj 01/2008
10. ožujka 2008. godine
Odžak 

Vlasnik
Tomislav Božić, v. r. 

(so-386/08) 

UPIS U SUDSKI REGISTAR POLITIČKIH ORGANIZACIJA 

Općinski sud u Bihaću, po sudiji pojedincu Aladinu Bajriću, rješavajući o zahtjevu političke organizacije STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI iz Cazina, Cazinskih brigada bb, za upis u sudski registar političkih organizacija, dana 8. 2. 2008. godine, donio je slijedeće 

RJEŠENJE 

I.    Upisuje se u sudski registar političkih organizacija kod ovog suda STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI, sa sjedištem u Cazinu, Cazinskih brigada bb. 

    Skraćeni naziv stranke je: A-sda. 

    Upis je izvršen pod reg. br. 017-0-RegPO-08-000002, knjiga prva Registra, dana 8. 2. 2008. godine. 

    Stranka je osnovana na Osnivačkoj skupštini u Cazinu dana 3. 2. 2008. godine. 

    Stranka prestaje sa radom na način i pod uslovima propisanim Zakonom o političkim organizacijama i na osnovu Odluke Konvencije o prestanku rada za koju je glasalo 2/3 prisutnih članova. 

II. Ciljevi STRANKE DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI su: 

1.    očuvanje suvereniteta, nezavisnosti i cjelovitosti države Bosne i Hercegovine, kao i nepovredivosti njenih granica; 

2.    zalaganje za punopravno uključivanje Bosne i Hercegovine u evropske i svjetske organizacije; 

3.    afirmacija bosanskog identiteta kao zajedničkog identiteta svih građana Bosne i Hercegovine; 

4.    afirmacija i odbrana nacionalne samobitnosti kao i nesputan kuturni i svaki drugi razvoj svih naroda, nacionalnih i etničkih manjina u Bosni i Hercegovini; 

5.    demokracija u društvenom i političkom životu i funkcioniranje pravne države; 

6.    afirmacija ljudskih prava i sloboda; 

7.    slobodna aktivnost vjerskih zajednica zasnovana na autonomiji i vjerskim slobodama građana; 

8.    dosljedno provođenje principa tržišne privrede, ravnopravnost svih oblika vlasništva, privatno poduzetništvo i ukidanje svojine bez vlasnika; 

9.    odgoj i obrazovanje u skladu sa tradicijom i suvremenim potrebama bosanskohercegovačkog društva; 

10.    unapređivanje socijalnih prava; 

11.    zalaganje za prava Bošnjaka u Sandžaku i zemljama regiona; 

12.    razvijanje saradnje i jačanje veza sa BH dijasporom, i 

13.    afirmacija mladih i njihovo uključivanje u javni i društveni život. 

III. STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI u ostvarivanju svojih ciljeva djeluje na teritoriji države Bosne i Hercegovine i u inozemstvu, a danom upisa u Registar političkih organizacija stiče svojstvo pravnog lica. 

IV. O promjeni podataka koji su upisani u Registar političkih organizacija STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI dužna je obavijestiti Sud u roku od 30 dana od dana nastale promjene, a ukoliko izmijeni ili dopuni Statut ili programsku orijentaciju, odnosno program, dužna je u roku od 30 dana o tome obavijestiti Sud i dostaviti Sudu izmjene i dopune ovih akata i zapisnik sa sjednice na kojoj su usvojene. 

V. Lice ovlašteno za zastupanje STRANKE DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI je Izet Hadžić, sin Muhameda iz Kalesije, Gornje Petrovice bb, JMBG 1805963182211, koji je izjavio pod materijalnom, krivičnom i moralnom odgovornošću, da ne postoje nikakve prepreke propisane Zakonom o političkim organizacijama, niti drugim propisom, koje bi ga ograničavale ili koje bi mu zabranjivale da obavlja funkciju predsjednika Stranke, neku drugu dužnost ili funkciju u Stranci ili da bude član Stranke, kao i da osnivački akti Stranke nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o političkim organizacijama. 

Broj 017-0-RegPO-08-000002
8. februara 2008. godine
Bihać 

(SR-8-08-B) 

NATJEČAJI
KONKURSI
OGLASI 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U PROFESIONALNOJ VATROGASNOJ BRIGADI KANTONA SARAJEVO 

01.    Pomoćnik direktora - komadant za I operativni sektor
- 1 (jedan) izvršilac
 

02.    Pomoćnik direktora - komadant za II operativni sektor
- 1 (jedan) izvršilac
 

03.    Pomoćnik direktora - komadant podrške - 1 (jedan) izvršilac 

04.    Viši stručni saradnik za pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac 

01. Opis poslova: Neposredno rukovodi Sektorom i odgovoran je za rad Sektora, utvrđuje prioritet u radu, rukovodi većim intervencijama Sektora, redovno upoznaje direktora - komandanta o stanju iz oblasti nadležnosti Sektora, osigurava blagovremeno i zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora, organizira vršenje svih poslova u Sektoru, raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova, izvršava poslove po nalogu direktora - komandanta, odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem direktora - komandanta. 

02. Opis poslova: Neposredno rukovodi Sektorom i odgovoran je za rad Sektora, utvrđuje prioritet u radu, rukovodi većim intervencijama Sektora, redovno upoznaje direktora - komandanta o stanju iz oblasti nadležnosti Sektora, osigurava blagovremeno i zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora, organizira vršenje svih poslova u Sektoru, raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova, izvršava poslove po nalogu direktora - komandanta, odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem direktora - komandant. 

03. Opis poslova: Neposredno rukovodi Sektorom i odgovoran je za rad Sektora, utvrđuje prioritet u radu, redovno upoznaje direktora - komandanta o stanju iz oblasti nadležnosti Sektora, osigurava blagovremeno i zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora, izrađuje sve finansijske izvještaje i godišnji obračun, izvršava poslove po nalogu direktora - komandanta, odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem direktora - komandant. 

04. Opis poslova: Stara se o provođenju politike i izvršenju zakona, drugih propisa i općih akata, izrađuje prijedloge pravilnika u PVB, prati sve zakone i druge propise a posebno iz oblasti ZOP, daje prijedlog za izradu svih pravnih akata vezanih za PVB, redovno upoznaje pomoćnika direktora - komandanta o stanju iz oblasti njegovog rada, izrađuje rješenja vezana za radno-pravni status uposlenika, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svojih poslova, odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem direktora-komandanta, izvršava i druge poslove koje odredi direktor - komandant i njegov pomoćnik. 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to: 

za poziciju 01: 

 • VSS - završen fakultet zaštite od požara ili drugi tehničkog smjera, VII stepen 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima rukovodica u profesionalnom vatrogastvu 
 • položen stručni ispit za rukovodica akcije gašenja požara 
 • poznavanje rada na računaru 
 • za poziciju 02: 
 • VSS - završen fakultet zaštite od požara ili drugi tehničkog smjera, VII stepen 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima rukovodica u profesionalnom vatrogastvu 
 • položen stručni ispit za rukovodica akcije gašenja požara 
 • poznavanje rada na računaru 
 • za poziciju 03: 
 • VSS - završen ekonomski fakultet, VII stepen 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci 
 • položen ispit za samostalnog računovođu 
 • poznavanje rada na računaru 
 • za poziciju 04: 
 • VSS - završen pravni fakultet, VII stepen 
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci 
 • poznavanje rada na računaru 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) 
 • 1.    fakultetska diploma 
 • 2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon završene VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja) 
 • 3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Avde Hume broj 15, Sarajevo, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba) 
 • Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 
 • Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uslova konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti u roku od 8 dana od obavještenja o rezultatima konkursa. 
 • Potrebne dokumente treba dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 
 • Agencija za državnu službu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i
  Bosansko-podrinjski kanton
  Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
  sa naznakom za:
  "Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Profesionalnoj vatrogasnoj brigadi Kantona Sarajevo" 
 • Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
 • (so-402-a-F/08) 
 • BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 
 • Temeljem članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Ljubuški, oglašava 

JAVNI NATJEČAJ 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U JEDINSTVENOM OPĆINSKOM ORGANU UPRAVE OPĆINE LJUBUŠKI 

01.    Stručni savjetnik za imovinsko-pravne i katastarske poslove u Službi prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova -1 (jedan) izvršitelj 

02.    Viši stručni suradnik za upravno rješavanje u Službi prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova - 1 (jedan) izvršitelj 

01. Opis poslova: Obavlja izradu nacrta, odluka, i drugih propisa iz domena rada Odjela, daje stručna mišljenja o nacrtima i prijedlozima odluka, zakona i drugih propisa iz djelokruga rada Odjela, samostalno vodi upravni postupak u prvom stupnju iz oblasti eksproprijacije, uzurpacije zemljišta, ukidanja zajedničkog prava vlasništva na bivšim kmetskim selištima, prava služnosti na nekretninama,izuzimanja nacionaliziranog zemljišta u korist društvene zajednice, donosi rješenja o upisu u katastar nekretnina, izrađuje nacrte rješenja o pravima na nekretninama upisanim u zemljišnu knjigu i katastarski operat, vodi postupak izvršenja pravomoćnih rješenja donesenih u postupku eksproprijacije zemljišta i drugih imovinsko-pravnih rješenja, odgovoran je za zakonito i ažurno izvršenje poslova, obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi šef Odjela i za svoj rad istom odgovara. 

02. Opis poslova: Obavlja poslove prvostupanjskog upravnog rješavanja pri izdavanju urbanističke suglasnosti, odobrenja za građenje, odobrenja za uporabu objekta; sudjeluje u izradi rješenja i drugih akata iz oblasti prostornog uređenja, sastavlja izvješća; sudjeluje u izradi nacrta i prijedloga općinskih akata iz nadležnosti Službe; vodi internu evidenciju upravnih predmeta; vodi registar propisa iz oblasti urbanizma i građenja; rješava predmete oko zauzimanja i raskopavanja javnih površina, rušenja privremenih objekata i slično; izdaje uvjerenja o predmetima iz oblasti urbanizma i građenja o kojima se vodi službena evidencija; odgovoran je za zakonito i ažurno izvršenje posla; vodi upravni postupak po osnovu otkupa, restitucije, kupovine i prodaje stanova i donosi rješenja; izdaje odgovarajuća rješenja iz evidencije kojim raspolaže Služba; provodi postupak izvršavanja iz stambene oblasti; vrši predaju posjed nekretnina vlasnicima; obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi šef Odjela i za svoj rad istom je odgovoran. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to: 

za poziciju 01: 

 • VSS, VII stupanj, završen pravni fakultet, 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru. 
 • za poziciju 02: 
 • VSS, VII stupanj, završen pravni fakultet, 
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru. 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 
 • 1.    sveučilišna diploma, 
 • 2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, koje sadrži dešifraciju zanimanja), 
 • 3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvansku i Zapadnohercegovačku županiju, ulica Stjepana Radića br. 3, Mostar ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 
 • Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu,javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 
 • Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta natječaja, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od prijema obavještenja o rezultatima natječaja. 
 • Potrebne dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog natječaja u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 
 • Agencija za državnu službu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
  Stjepana Radića br. 3, 88000 Mostar
  sa naznakom:
  "Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Ljubuški" 
 • Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 
 • (so-404-a-F/08) 
 • BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 
 • Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U KAZNENO-POPRAVNOM ZAVODU ZATVORENOG TIPA ZENICA 

01.    Stručni savjetnik - odgajatelj u Odsjeku za realizaciju odgoja - tretmana sektora za poslove odgoja - tretmana - 3 (tri) izvršioca 

Opis poslova: Programira i planira poslove i aktivnosti na izvršavanju programa odgoja-tretmana u kolektivima u kojima izdržavaju kaznu zatvora osuđene osobe; izrada akata u postupku pomilovanja, uslovnog otpusta, prekida izdržavanja kazne zatvora, premještaja i u drugim postupcima po zahtjevu osuđene osobe ili nadležnog organa; učestvuje u radu stručnog tima, analizira, proučava i realizuje program tretmana; daje prijedloge za korištenje pogodnosti i prava, premještaj u stimulativno-klasifikacione grupe, rukovodi mikro-timovima; prati rad osuđenih osoba na radnim mjestima i njihovo ponašanje u toku izdržavanja kazne i unosi odgovarajuće podatke u lični list osuđene osobe; utvrđuje činjenice, pribavlja dokaze i predlaže postupak disciplinske odgovornosti za učinjene disciplinske prekršaje osuđenih osoba i postupak po molbenom raportu; ostvaruje potrebne saradnje i kontakte sa porodicama osuđenih, prikuplja podatke iz života i rada osuđenih osoba, priprema i poziva osuđene osobe na razgovor i vrši i druge poslove određene zakonom, podzakonskim propisima, aktima Zavoda i koje odredi neposredni rukovodilac. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

 • VSS, VII stepen stručne spreme, završen filozofski, defektološki, pedagoški, fakultet kriminalističkih ili političkih nauka, 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS, 
 • poznavanje rada na računaru, 
 • položen stručni odgajateljski ispit. 
 • Potrebni dokumenti: (originali ili ovjerene kopije) 
 • 1.    fakultetska diploma, 
 • 2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS ( potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja), 
 • 3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 
 • Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 
 • Izuzetno, na javni konkurs se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen stručni odgajateljski ispit, uz obavezu polaganja istog nakon zasnivanja radnog odnosa u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita službenika i zatvorskih policajaca - stražara u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 24/99). 
 • Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uslova konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 
 • Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH" putem pošte, preporučeno na adresu: 
 • Agencija za državnu službu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
  Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
  sa naznakom za:
  "Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica" 
 • Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 
 • (so-407-a-F/08) 
 • BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 
 • Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Ministarstva stambenih poslova Kantona Sarajevo, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U MINISTARSTVU STAMBENIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO 

01.    Stručni savjetnik za praćenje rekonstrukcije i sanacije stambenog fonda u Odjeljenju za programiranje i praćenje u stambenoj oblasti u Sektoru za programiranje, praćenje i nadzor u stambenoj oblasti - 1 (jedan) izvršilac 

02.    Viši stručni saradnik za programiranje i praćenje nove stambene izgradnje u Odjeljenju za programiranje i praćenje u stambenoj oblasti u Sektoru za programiranje, praćenje i nadzor u stambenoj oblasti -1 ( jedan) izvršilac 

03.    Inspektor u stambenoj oblasti u Odjeljenju za nadzor u stambenoj oblasti u Sektoru za programiranje, praćenje i nadzor u stambenoj oblasti - 1 (jedan) izvršilac 

04.    Inspektor u stambenoj oblasti u Odjeljenju za nadzor u stambenoj oblasti u Sektoru za programiranje, praćenje i nadzor u stambenoj oblasti - 1 (jedan) izvršilac 

01. Opis poslova: Priprema i preduzima odgovarajuće mjere na rekonstrukciji i sanaciji oštećenih stambenih objekata i stanova (kolektivnog i individualnog stanovanja) na području Kantona Sarajevo. Učestvuje u utvrđivanju stanja u oblasti oštećenosti stambenog fonda, izradi programa, planova i projektnih zadataka na rekonstrukciji i sanaciji i izradi analiza i izvještaja o oštećenosti stambenog fonda u saradnji sa općinskim službama. Prati rad humanitarnih organizacija, općina i drugih učesnika u rekonstrukciji i sanaciji. Učestvuje u pripremi i izradi dokumentacije u procesu javnih nabavki koji se provode po Zakonu o javnim nabavkama BiH. Učestvuje u provođenju utvrđene politike u stambenoj oblasti i prati izvršavanje zakona i drugih propisa i općih akata. Radi i druge poslove koje mu odredi šef Odjeljenja. Prilikom obavljanja svih poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta izvršilac je obavezan da primjenjuje i unapređuje Politiku sistema upravljanja kvalitetom po zahtjevima standarda ISO 9001:2000. 

02. Opis poslova: Prati, proučava i obrađuje stanje u stambenoj oblasti u pogledu oštećenosti stambenog fonda na osnovu prikupljanja podataka koje dostavljaju općinske službe i drugi subjekti, a koji se odnose na novu stambenu izgradnju (tržišnu, zadružnu, socijalnu, kolektivnu), kao i nadziđivanje zgrada. Prati i proučava stanje u oblasti nove stambene izgradnje na osnovu prikupljenih podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi ili pravne osobe i obrađuje te podatke sa prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema. Učestvuje u izradi planova i programa nove stambene izgradnje te izvještaja, informacija i analiza iz djelokruga rada odjeljenja koji se odnose na programiranje i praćenje nove stambene izgradnje. Učestvuje u pripremi i izradi dokumentacije u procesu javnih nabavki koji se provode po Zakonu o javnim nabavkama BiH i prati izvršavanje zakona drugih propisa i općih akata. Vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odjeljenja. Prilikom obavljanja svih poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta izvršilac je obavezan da primjenjuje i unapređuje Politiku sistema upravljanja kvalitetom po zahtjevima standarda ISO 9001:2000. 

03. i 04. Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata nad upraviteljima, prinudnim upraviteljima, predstavnicima etažnih vlasnika i etažnim vlasnicima, određuje upravne mjere u vršenju inspekcijskog nadzora, prati i preduzima radnje za njihovo izvršenje, prati stanje u oblasti koja je predmet inspekcijskog nadzora i preduzima odgovarajuće preventivne aktivnosti u cilju sprečavanja štetnih posljedica zbog nepostupanja u skladu sa propisima, najmanje jedanput godišnje podnosi izvještaj o izvršenom inspekcijskom nadzoru, o utvrđenom stanju sa prijedlogom mjera koje bi trebalo preduzeti radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti. Vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odjeljenja. Prilikom obavljanja svih poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta izvršilac je obavezan da primjenjuje i unapređuje Politiku sistema upravljanja kvalitetom po zahtjevima standarda ISO 9001:2000. 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to: 

za poziciju 01: 

 • VSS - završen građevinski ili arhitektonski fakultet,VII stepen 
 • najmanje (3) tri godine radnog staža u struci 
 • za poziciju 02: 
 • VSS - završen građevinski ili arhitektonski fakultet, VII stepen 
 • najmanje (2) dvije godina radnog staža u struci 
 • za poziciju 03: 
 • VSS, završen arhitektonski fakultet, VII stepen 
 • najmanje (3) tri godine radnog staža u struci 
 • položen stručni inspektorski ispit 
 • za poziciju 04: 
 • VSS, završen pravni fakultet, VII stepen 
 • najmanje (3) tri godine radnog staža u struci 
 • položen stručni inspektorski ispit 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 
 • 1.    fakultetska diploma 
 • 2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon završene VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja) 
 • 3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Avde Hume broj 15, Sarajevo, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba) 
 • Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 
 • Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti u roku od 8 dana od obavještenja o rezultatima konkursa, osim dokaza o položenom stručnom inspektorskom ispitu (za pozicije 03 i 04), jer će izabrani kandidati traženi ispit biti dužni položiti kada se steknu uslovi za polaganje istog, a u skladu sa propisom Vlade Federacije BiH. 
 • Potrebne dokumente treba dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 
 • Agencija za državnu službu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i
  Bosansko-podrinjski kanton
  Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
  sa naznakom za:
  "Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu stambenih poslova Kantona Sarajevo" 
 • Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
 • (so-408-a-F/08) 
 • BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 
 • Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U KANTONALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA 

01.    Kantonalni poljoprivredni inspektor - 1 (jedan) izvršilac 

02.    Kantonalni šumarski inspektor - 1 (jedan) izvršilac 

01. Opis poslova: Obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona, kojima se uređuje oblast poljoprivrede u skladu sa ovlaštenjima i nadležnostima propisanim zakonom, na način i u postupku propisanom zakonom, osim onih za koje je zakonom određeno da ih obavlja federalna poljoprivredna inspekcija i obavlja druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, kao i poslove koje mu odredi glavni kantonalni inspektor, pomoćnik direktora i direktor Uprave. 

02. Opis poslova: Obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona, kojima se uređuje oblast šumarstva i u skladu sa ovlaštenjima i nadležnostima propisanim zakonom, te na način i u postupku propisanom zakonom obavlja i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, kao i poslove koje mu odredi pomoćnik direktora i direktor Uprave. 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

za poziciju 01: 

 • VSS, VII stepen stručne spreme, završen poljoprivredni fakultet - diplomirani inžinjer poljoprivrede, 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru, 
 • za poziciju 02
 • VSS, VII stepen stručne spreme šumarske struke, završen šumarski fakultet, 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru. 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 
 • 1.    fakultetska diploma, 
 • 2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja), 
 • 3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu - Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine www.adsfbih.gov.ba). 
 • Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 
 • Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 
 • Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH" putem pošte, preporučeno na adresu: 
 • Agencija za državnu službu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i
  Srednjobosanski kanton
  Kučukovići br. 2, 72 000 Zenica
  sa naznakom za:
  "Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona" 
 • Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 
 • (so-409-a-F/08) 
 • BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 
 • Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Općinskog suda u Mostaru, oglašava 

JAVNI NATJEČAJ 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U OPĆINSKOM SUDU U MOSTARU 

01.    Rukovoditelj zemljišnoknjižnog ureda -1 (jedan) izvršitelj 

Opis poslova: Rukovodi radom zemljišnoknjižnog ureda, organizira vršenje svih poslova ureda, raspoređuje poslove na zaposlene u uredu i daje im upute o načinu vršenja poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti ureda, redovito upoznaje predsjednika o stanju i problemima u svezi vršenja svih poslova iz nadležnosti ureda, predlaže poduzimanje potrebnih mjera, vrši najsloženije poslove iz nadležnosti ureda, izvršava poslove po nalogu predsjednika Suda i odlučuje o pitanjima za koje ga posebno ovlasti predsjednik Suda. Za vršenje ovih poslova neposredno odgovara predsjedniku Suda. Vodi odgovarajuće upisnike i evidencije zemljišnoknjižnih predmeta i vrši raspored predmeta u rad zemljišnoknjižnim referentima, vrši kontrolu odluka i isprava koje sačinjavaju referenti kod rada sa predmetima, stara se o stručnoj literaturi i edukaciji referenta kroz prijave putem tehničkog tajnika, putem odsjeka ostalih pomoćno-tehničkih poslova vrši narudžbu potrebitog materijala i opreme za rad ureda, kao i prijave nedostataka u opremi, sačinjava izvješće o radu ureda kao i mjesečno izvješće o prisutnosti na radu u uredu i dostavlja ga tajniku Suda, pruža stručnu pomoć zemljišnoknjižnim referentima, sarađuje kod provođenja raznih projekata posebno vezano za zemljišnoknjižni ured, vrši poslove zemljišnoknjižnog referenta u obimu koji mu utvrdi predsjednik Suda. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: 

 • VSS, VII stepen, završen pravni fakultet 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računalu 
 • položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 
 • 1.    sveučilišna diploma 
 • 2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za mirovinsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja) 
 • 3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, ulica Stjepana Radića br. 3, Mostar ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba) 
 • Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 
 • Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta natječaja, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja. 
 • Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH" putem pošte, preporučeno na adresu: 
 • Agencija za državnu službu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
  Stjepana Radića 3, 88000 Mostar
  sa naznakom za:
  "Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Općinskom sudu u Mostaru" 
 • Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
 • (so-410-a-F/08) 
 • BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 
 • Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO 

-    Pomoćnik direktora za pravne i ekonomske poslove, strukturu i obuku - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Rukovodi Sektorom, koordinira rad u Sektoru, utvrđuje prioritete u obavljanju poslova, daje uputstva za rad i pruža potrebnu stručnu pomoć u radu službenicima i namještenicima, predlaže elemente iz djelokruga svog Sektora za godišnji program rada i izvještaj o radu Uprave, te rješava upravne stvari iz nadležnosti Uprave. Vrši izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i opštih akata, te prijedloga izmjena i dopuna propisa u oblasti zaštite i spašavanja. Daje mišljenje sa prijedlozima na radne verzije propisa u oblasti zaštite i spašavanja i pruža pomoć vezanu za metodološko jedinstvo u izradi tih propisa. Priprema koncepcije i teze za izradu, dogradnju i izmjenu propisa iz oblasti zaštite i spašavanja. Osigurava zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova iz nadležnosti Sektora po pitanju jedinstvenog rukovođenja personalom. Prati propise iz oblasti materijalnog i finansijskog poslovanja i druge propise kojima se regulišu pitanja iz te oblasti. Daje smjernice i direktno rukovodi pripremom prednacrta, nacrta i prijedloga programa i Budžeta Uprave i po tim pitanjima ostvaruje saradnju sa Ministarstvom finansija Kantona. Učestvuje u koordinaciji, usmjeravanju i vođenju akcija zaštite i spašavanja - zavisno od mjesta nesreće i stepena ugroženosti ljudi i materijalnih dobara i van radnog vremena, te vrši i druge potrebne poslove i zadatke u Štabu koji se odnose na poslove iz djelokruga svog Sektora. Osigurava zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova iz nadležnosti Sektora, te vrši i druge poslove koje mu odredi direktor Uprave. Za svoj rad odgovoran je direktoru. 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to: 

 • VSS - završen pravni fakultet, VII stepen 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 
 • 1.    fakultetska diploma 
 • 2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon završene VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja) 
 • 3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Avde Hume broj 15, Sarajevo, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba) 
 • Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 
 • Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti u roku od 8 dana od obavještenja o rezultatima konkursa. 
 • Potrebne dokumente treba dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 
 • Agencija za državnu službu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo
  i Bosansko-podrinjski kanton
  Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
  sa naznakom za:
  "Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo" 
 • Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
 • (so-411-a-F/08) 
 • BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 
 • Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Kantonalnog suda u Sarajevu, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U KANTONALNOM SUDU U SARAJEVU 

-    Sudski stručni saradnik - 3 (tri) izvršioca 

Opis poslova: Proučava i priprema predmete za sjednicu Vijeća; proučava pravna pitanja u vezi sa radom Suda u pojedinim predmetima; izrađuje nacrte odluka i obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika Suda. 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

 • VSS - završen pravni fakultet, VII stepen 
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci 
 • položen pravosudni ispit 
 • poznavanje rada na računaru 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 
 • 1.    fakultetska diploma 
 • 2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja) 
 • 3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu u ulici Avde Hume 15 ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba) 
 • Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ostale dokumente kojim dokazuju ispunjavanje opštih i posebnih uslova zatraženih konkursom u roku od 8 dana od dana dostavljanja obavještenja o rezultatima konkursa. 
 • Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH" putem pošte, preporučeno na adresu: 
 • Agencija za državnu službu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i
  Bosansko-podrinjski kanton
  Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
  sa naznakom za:
  "Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnom sudu u Sarajevu" 
 • Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
 • (so-433-a-F/08) 
 • BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 
 • Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općinskog suda u Sarajevu, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U OPĆINSKOM SUDU U SARAJEVU 

-    Stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga - 3 (tri) izvršioca 

Opis poslova: Rješava zemljišnoknjižne predmete, provodi upise u zemljišne knjige, radi rješenja u KPU predmetima, vodi upise u KPU, upoređuje podnesene prijedloge koji se tiču nekretnina sa stanjem u KPU, svakodnevno prima stranke, izrađuje rješenja, vrši upoređivanja prijedloga sa stvarnim stanjem u zemljišnim knjigama, izdaje zemljišnoknjižne izvatke, prijepise i uvjerenja, te obavlja uvide u zemljišne knjige za potrebe stranaka, advokata i sudskih vještaka, obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug rada 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

 • VSS - završen pravni fakultet, VII stepen 
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 
 • položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 
 • 1.    fakultetska diploma 
 • 2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja) 
 • 3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu u ulici Avde Hume 15 ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). 
 • Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita opšteg znanja. 
 • Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova zatraženih konkursom, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana dostavljanja obavještenja o rezultatima konkursa. 
 • Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH" putem pošte, preporučeno na adresu: 
 • Agencija za državnu službu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i
  Bosansko-podrinjski kanton
  Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
  sa naznakom za:
  "Javni konkurs za popunu radnih mjesta u Općinskom sudu u Sarajevu" 
 • Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
 • (so-434-a-F/08) 
 • BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 
 • Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i zahtjeva direktora Federalne direkcije za civilnu avijaciju broj: 10-1-34-1-155-2/08 od 5. 3. 2008. god. za poništenje dijela javnog konkursa, Agencija za državnu službu Federacije BiH oglašava 

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U FEDERALNOJ DIREKCIJI ZA CIVILNU AVIJACIJU (FED-CAD) 

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju, koji je objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", br. 6/08 od 6. 2. 2008. godine, i u "Dnevnom listu Mostar" i "Dnevnom avazu" od 2. 2. 2008. godine, poništava se u dijelu koji se odnosi na poziciju: 

01.    Stručni saradnik za vazduhoplovnu statistiku u Odsjeku za aerodrome i sigurnost civilnog zrakoplovstva - Sektor za bezbjednost zračnog prometa i sigurnost - 1 (jedan) izvršilac 

Ostali dio javnog konkursa ostaje nepromijenjen. 

(so-435-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Kakanj, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U OPĆINI KAKANJ 

SLUŽBA ZA PODUZETNIŠTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI, EKO ZAŠTITU I INSPEKCIJSKE POSLOVE 

01.    Urbanističko-građevinski inspektor - 1 (jedan) izvršilac 

02.    Viši stručni saradnik za obnovu i razvoj - 1 (jedan) izvršilac 

03.    Viši stručni saradnik za poljoprivredu i vodoprivredu
- 1 (jedan) izvršilac
 

04.    Stručni saradnik za zaštitu, praćenje i unapređenje okoliša/životne sredine - 1 (jedan) izvršilac 

SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, RASELJENA LICA IZBJEGLICE I POVRATNIKE 

05.    Šef Odsjeka za boračko-invalidsku zaštitu - 1 (jedan) izvršilac 

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU, LOKALNU SAMOUPRAVU, MJESNE ZAJEDNICE, STAMBENE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 

06.    Stručni savjetnik za ljudske resurse - 1 (jedan) izvršilac 

07.    Šef Odsjeka za lokalnu samoupravu, mjesne zajednice i Centar za registraciju birača - 1 (jedan) izvršilac 

08.    Šef Odsjeka za opću upravu, radne i stambene poslove
- 1 (jedan) izvršilac
 

SLUŽBA ZA URBANIZAM, GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 

09.    Stručni savjetnik za upravno rješavanje u obasti urbanizma i građenja - 1 (jedan) izvršilac 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA 

10.    Stručni savjetnik za poslove Općinskog vijeća - 1 (jedan) izvršilac 

01. Opis poslova: Vršenje inspekcijskog nadzora iz oblasti urbanizma i građenja, pri čemu inspektor provjerava, da li se gradnja objekta na određenom području vrši u skladu sa planom i drugim urbanističko-građevinskim uslovima i propisima za to područje, da li se građenje objekata vrši u skladu sa posebnim uslovima propisanim Zakonom za građenje, da li se i drugi radovi na posebno zaštićenom ili ugroženim područjima vrše u skladu sa Zakonom, da li građevina ili drugi objekat zbog fizičke dotrajalosti, elementarne nepogode i drugih razloga može i dalje da služi svojoj namjeni, odnosno da li iz istih razloga postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, saobraćaja na okolne objekte, da li je odobrenje za građenje izdato u skladu sa planom i drugim urbanističkim uslovima propisanim za građenje, prati propise BiH, FBiH, Kantona i Općine iz nadležnosti urbanističko- građevinske inspekcije i obavještava pretpostavljenog o mjerama koje treba poduzeti, izrađuje i učestvuje u izradi odluka i drugih propisa i pojedinačnih akata iz nadležnosti građevinske inspekcije, vrši kontrolu primjene propisa iz nadležnosti nadzora građevinske inspekcije, zabranjuje obavljanje radnji kojima se povređuju propisi iz nadležnosti nadzora građevinske inspekcije, podnosi prijave nadležnim organima, izrađuje analize, izvještaje, informacije iz oblasti nadzora urbanističko-građevinske inspekcije i uspostavlja saradnju sa drugim organima iz ove oblasti, izrađuje mjesečne, šestomjesečne i godišnje izvještaje o svom radu, vršenje kontrole ugrađenog materijala kod izgradnje objekata, rekonstrukcije i održavanja javnih puteva i vršenje pregleda dokumentacije na osnovu koje se vrši izgradnja, vršenje kontrole nad izgradnjom objekata u putnom pojasu i zaštitnom pojasu puta, vrši i sve druge poslove iz nadležnosti svog radnog mjesta koje odredi neposredni rukovodilac organizacione jedinice. 

02. Opis poslova: Inicira izradu predinvesticionih i investicionih studija obnove postojećih ili izgradnje novih kapaciteta i tehnologija iz oblasti građevinarstva, učešće u izradi projekata sanacije i rekonstrukcije postojećih ili izgradnji novih infrastrukturnih objekata (putevi, vodna mreža, kanalizaciona mreža i ostalo), iniciranje i učešće u izradi projekta sanacije i rekonstrukcije postojećeg stambenog fonda u vlasništvu Općine, vrši stručnu pripremu i obradu zahtjeva za finansiranje projekata od strane viših organa, donatora, banaka i međunarodnih institucija, učestvuje u pripremi tendera i tenderske dokumentacije iz oblasti infrastrukture, koordinira rad nad izvođenjem radova, koordinira rad zimske službe, učešće u privremenim ili stalnim timovima na izradi predinvesticione i investiciono-tehničke dokumentacije i drugoj urbanističko-planskoj dokumentaciji, vrši i sve druge poslove iz nadležnosti svog radnog mjesta koje odredi neposredni ruovodilac organizacione jedinice. 

03. Opis poslova: Inicira, organizuje i učestvuje u izradi katastra poljoprivrednih potencijala i resursa, inicira i učestvuje u izradi studija o realnim mogućnostima obnove i razvoja poljoprivredne proizvodnje na bazi vlastitih resursa, organizuje i učestvuje u izradi godišnjih planova sjetve i žetve, sa bilansima potrebne mehanizacije i repromaterijala, organizuje i učestvuje u izradi programa obnove stočnog fonda, sarađuje na realizaciji programa zaštite kvaliteta i očuvanja rezervi prehrambenih proizvoda, vrši obračun dohotka od poljoprivrede, prati, proučava stanje u oblasti poljoprivrede i na osnovu prikupljenih i obrađenih podataka predlaže mjere, poduzima mjere i radnje za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, koordinira rad udruženja, zadruga i poljoprivrednih proizvođača, posreduje u raspodjeli donacija, sjemenskih i drugih materijala, posreduje u kreditiranju poljoprivrede,vrši i druge posove koje mu naredi pretpostavljeni u skladu sa Zakonom, obavlja teoretsku i praktičnu edukaciju poljoprivrednih prizvođača, saradnja sa Kantonalnim i Federalnim zavodom za statistiku, izdavanje vodoprivrednih i poljoprivrednih saglasnosti u nadležnosti Općine, izrada projekata iz oblasti poljoprivrede, izdaje vodoprivrednu saglasnost, odnosno vodoprivrednu dozvolu za građenje novih ili rekonstrukciju postojećih mjesnih vodovoda, građenje ili rekonstrukciju vodoprivednih objekata za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta površine do 10 ha, građenje ili rekonstrukcija lokalnih (seoskih puteva), šumskih puteva, seoskih kanalizacija, građenje objekata elektro-prenosne mreže u seoskim naseljima, vrši i sve druge poslove iz nadležnosti svog radnog mjesta koje odredi neposredni rukovodilac organizacione jedinice. 

04. Opis poslova: Prati stanje okoliša/životne sredine (monitoring i mjeri emisije) uz obavezu izlazaka na teren, sarađuje sa nadležnom kantonalnom inspekcijom u vanrednim okolnostima, koordinira rad eko policije i obavještava komunalnog inspektora o kršenju propisa iz oblasti ekologije i ličnim podacima prekršioca, u saradnji sa šefom Odsjeka priprema plan rada i izvještaj o radu Odsjeka, prati propise iz nadležnosti unapređenja okoliša/životne sredine, obavlja i druge poslove u saradnji sa šefom Odsjeka i referentom za zaštitu okoline, radi i druge poslove koje mu odredi pomoćnik načelnika i šef Odsjeka i za svoj rad istim je odgovoran, vrši i sve druge poslove iz nadležnosti svog radnog mjesta koje mu odredi neposredni rukovodilac organizacione jedinice. 

05. Opis poslova: Neposredno organizuje i prati rad u Odsjeku, koordinira radom Odsjeka, prati sprovođenje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je odjeljenje nadležno, prati izmjene pravnih propisa u vezi sa poslovima iz nadležnosti Odsjeka, prati propise iz djelokruga rada Službe i Odsjeka i preduzima mjere da se pravilno primjenjuju, vodi upravni postupak i rješava najsloženije upravne stvari u prvom stepenu iz oblasti boračko-invalidske zaštite, priprema prijedloge rješenja u prvom stepenu za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica, članove poginulih, umrlih i nestalih boraca, zaslužnih u odbrambeno-oslobodilačkom ratu, kao i druga pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite, vezano za zakon i podzakonske akte, prati ostvarivanje prava kod korisnika čije je pravo ograničeno i po službenoj dužnosti pokreće postupak radi utvrđivanja okolnosti produženja ili prestanka prava, radi izvještaje, informacije i analize iz oblasti boračko-invalidske zaštite i raseljenih lica za potrebe službe, općinskog načelnika i Općinskog vijeća, vrši i sve druge poslove iz nadležnosti svog radnog mjesta koje odredi neposredni rukovodilac organizacione jedinice. 

06. Opis poslova: Prati zakone i druge propise iz oblasti rada i radnih odnosa zdravstvenog i penzionog osiguranja iz nadležnosti Službe, priprema nacrte rješenja u vezi sa radnim odnosima, vrši stručne poslove za potrebe disciplinske komisije, učestvuje u izradi programa o edukaciji službenika i namještenika, obavlja i druge poslove u vezi sa radom i radnim odnosima službenika i namještenika, obavlja vjenčanja u skladu sa odredbama Porodičnog zakona, vrši i sve druge poslove iz nadležnosti svog radnog mjesta koje odredi neposredni rukovodilac organizacione jedinice. 

07. Opis poslova: Prati zakone i druge propise iz oblasti i nadležnosti poslova koje obavlja i odgovoran je za njihovu zakonitu primjenu, vrši izradu i dopunu normativnih akata i izrađuje analize, izvještaje, informacije iz oblasti mjesnih zajednica i registracija birača, prati primjenu propisa iz oblasti mjesnih zajednica građanskih stanja, matične evidencije i registracije birača, izrađuje izvještaje informacije iz oblasti rada mjesnih zajednica i registracije birača, sačinjava i organizuje izradu zbirnih pregleda srednjoročnih i jednogodišnjih planova mjesnih zajednica na nivou općine i daje prijedloge za preduzimanje odgovarajućih mjera u mjesnim zajednicama, sarađuje sa ostalim šefovima Odsjeka i obavještava pomoćnika načelnika o problemima u radu Odsjeka, obavezno dostavlja mjesečne izvještaje o radu Odsjeka općinskom načelniku i pomoćniku općinskog načelnika, vrši registraciju i preregistraciju birača za područje općine Kakanj, vrši evidentiranje umrlih osoba i njihove podatke unosi u kompjuter kako bi se izbrisali iz biračkih spiskova, spiskove novoregistrovanih birača dostavlja Centralnoj izbornoj komisiji u Sarajevo radi njihovog unošenja u birački spisak, sarađuje sa općinskim matičarima, Policijskom stanicom Kakanj iz nadležnosti registracije birača, izrađuje i dostavlja mjesečne izvještaje o novoregistrovanim i preregistrovanim biračima predsjedniku izborne komisije, pruža tehničku pomoć općinskoj izbornoj komisiji u određivanju biračkih mjesta i raspoređivanju birača po biračkim mjestima, vodi evidenciju o naseljenim mjestima i nazivima svih ulica na teritoriji općine, po potrebi prisustvuje sastancima Općinske izborne komisije, pružanje pomoći Općinskoj izbornoj komisiji u rješavanju tehničkih pitanja - upotreba računarske opreme, vrši i sve druge poslove iz nadležnosti svog radnog mjesta koje odredi neposredni rukovodilac organizacione jedinice. 

08. Opis poslova: Prati zakone i druge propise iz oblasti i nadležnosti poslova koje obavlja i odgovoran je za njihovu zakonitu primjenu, obavlja složenije upravne radnje u upravnom postupku iz nadležnosti Odsjeka, vrši izradu i dopunu normativnih akata, prati primjenu propisa iz oblasti radnih i stambenih odnosa, izrađuje analize, izvještaje, informacije iz radne i stambene oblasti, sarađuje sa ostalim šefovima Odsjeka i obavještava pomoćnika općinskog načelnika i načelnika o problemima u radu Odsjeka, obavezno dostavlja mjesečne izvještaje o radu Odsjeka općinskom načelniku i pomoćniku općinskog načelnika, vrši i sve druge poslove iz nadležnosti svog radnog mjesta koje odredi neposredni rukovodilac organizacione jedinice. 

09. Opis poslova: Prati, proučava i izvršava propise iz oblasti urbanizma i građenja koji se odnose na upravno rješavanje, učestvuje u izradi općinskih propisa iz oblasti urbanizma,vodi prvostepeni upravni postupak u svojoj oblasti (urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, obavljanje radova na zauzimanju i prekopavanju javnih površina, rušenje privremenih objekata, odobrenja za upotrebu i drugo),vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vode stambene evidencije i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama iz oblasti urbanizma, građenja, sprovodi administrativno izvršenje donesenih izvršenja, učestvuje u radu komisije za davanje stručnih ocjena, vodi evidenciju izdatih rješenja, vrši i sve druge poslove iz nadležnosti svog radnog mjesta koje odredi neposredni rukovodilac organizacione jedinice. 

10. Opis poslova: U saradnji sa sekretarom Općinskog vijeća stara se o pripremanju sjednica Vijeća, prati tok sjednice Općinskog vijeća, učestvuje u izradi zapisnika i zaključaka donesenih na sjednicama Općinskog vijeća, vrši stručnu obradu vijećničkih pitanja i inicijativa, učestvuje u pripremi izrade Statuta Općine, Poslovnika o radu Općinskog vijeća, Programa rada Općinskog vijeća, i drugih propisa i općih akata za sjednice Vijeća, vrši stručno - pravnu obradu akata u saradnji sa sekretarom Općinskog vijeća donesenih na sjednicama Vijeća, daje stručno mišljenje o nacrtima i prijedlozima propisa i drugih općih akata koji se razmatraju na Vijeću, stara se sa sekretarom Općinskog vijeća o blagovremenom objavljivanju akata koje je donijelo Općinsko vijeće, priprema prečišćene tekstove općinskih propisa i drugih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća, vrši i sve druge poslove i zadatke koje mu povjeri sekretar Općinskog vijeća. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

za poziciju 01: 

 • VSS, VII stepen, završen arhitektonski ili građevinski fakultet 
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 
 • za poziciju 02: 
 • VSS, VII stepen, završen arhitektonski ili građevinski fakultet 
 • najmanje 2 godine radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 
 • za poziciju 03: 
 • VSS, VII stepen, završen poljoprivredni fakultet 
 • najmanje 2 godine radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru 
 • za poziciju 04: 
 • VSS, VII stepen, završen metalurški, mašinski ili tehnološki fakultet 
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru 
 • za poziciju 05: 
 • VSS, VII stepen, završen pravni fakultet 
 • najmanje 4 godine radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru 
 • za poziciju 06: 
 • VSS, VII stepen, završen pravni fakultet 
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru 
 • za poziciju 07: 
 • VSS, VII stepen, završen pravni fakultet 
 • najmanje 4 godine radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru 
 • za poziciju 08: 
 • VSS, VII stepen, pravni fakultet 
 • najmanje 4 godine radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru 
 • za poziciju 09: 
 • VSS, VII stepen, završen pravni fakultet 
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru 
 • za poziciju 10: 
 • VSS, VII stepen, završen pravni fakultet 
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru 
 • Potrebni dokumenti (original ili ovjerene fotokopije): 
 • 1.    fakultetska diploma 
 • 2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko-invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja). 
 • 3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu - Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići 2, Zenica ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba) 
 • Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 
 • Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 
 • Potrebne dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH" putem pošte, preporučeno na adresu: 
 • Agencija za državnu službu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
  Kučukovići 2, 72000 Zenica
  sa naznakom:
  "Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Kakanj" 
 • Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 
 • (so-436-a-F/08) 
 • BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 
 • Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općinskog suda u Gradačcu, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U OPĆINSKOM SUDU U GRADAČCU 

-    Sekretar Suda - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Neposredno rukovodi Sektorom za administrativno tehničke i pomoćno tehničke poslove i stara se o uspješnom obavljanju poslova u tom sektoru, pomaže predsjedniku Suda u poslovima sudske uprave, izrađuje nacrte općih akata Suda, izrađuje nacrte pojedinačnih akata Suda, učestvuje u predlaganju budžeta Suda i finansijskog plana Suda, prema potrebi učestvuje u izradi nalaza, informacija i izvještaja Suda, izrađuje plan korištenja godišnjeg odmora sudija, državnih službenika i namještenika, obavlja poslove sudske uprave, koje mu povjeri predsjednik Suda, stara se o primjeni propisa, koji se odnose na unutrašnje poslovanje Suda, stara se o primjeni propisa, koji se odnose na oblast javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, preduzima mjere na unapređenju organizacije rada u okviru sudske uprave, vodi evidenciju stalnih sudskih vještaka i stalnih sudskih tumača, vodi evidenciju odsustva sudija, evidencije rada sudija u sudskim vijećima i odsustva sudija po osnovu drugih aktivnosti, vodi upisnik Pov. i Strogo pov. pošte Suda, vrši obradu zahtjeva o slobodi pristupa informacijama i obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik Suda. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

 • VSS - VII stepen stručne spreme - pravni fakultet 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na organizacijskim poslovima nakon završene visoke stručne spreme 
 • poznavanje rada na računaru 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 
 • 1.    fakultetska diploma 
 • 2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži i dešifraciju zanimanja) 
 • 3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije BiH, Odjeljenje za Tuzlanski i Posavski kanton ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). 
 • Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 
 • Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 
 • Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH" putem pošte, preporučeno na adresu: 
 • Agencija za državnu službu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
  Slatina br. 2, 75000 Tuzla
  sa naznakom za:
  "Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Općinskom sudu u Gradačcu" 
 • Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
 • (so-437-a-F/08) 
 • BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 
 • Temeljem članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva financija Zapadnohercegovačkog kantona, oglašava 

JAVNI NATJEČAJ 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U MINISTARSTVU FINANCIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKOG KANTONA 

-    Stručni suradnik za radne odnose, zajedničke i opće poslove u Sektoru za fiskalni sustav, proračun, zajedničke i opće poslove - 1 (jedan) izvršitelj 

Opis poslova: Obavlja poslove koji su vezani za radno-pravni status (prava, dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa i druga pitanja koja se odnose na radno-pravni status) državnih službenika i namještenika, stegovnu odgovornost sukladno zakonu, te izrađuje nacrte rješenja i drugih pojedinačnih akata o ovim pitanjima; obavlja sve poslove koji se odnose na obavljanje internog oglasa i javnog natječaja u svezi popune upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu; rješava sve zahtjeve državnih službenika i namještenika koji se odnose na ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa; izrađuje pisana obavještenja koja se odnose na pitanja iz radnog odnosa; priprema odgovore na tužbe i druge akte u svezi pokrenutih radnih sporova; provodi aktivnosti oko pripreme plana korištenja godišnjih odmora; izrađuje program stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika i namještenika za Ministarstvo; vodi personalnu evidenciju uposlenih, izdaje uvjerenja iz te evidencije i obavlja prijave i odjave uposlenih za zdravstveno, mirovinsko i invalidsko osiguranje; prati propise o radu i socijalnom osiguranju kojima se uređuju prava i obveze iz radnih odnosa državnih službenika i namještenika; rješava jednostavnije upravne stvari iz djelokruga Sektora; obavlja poslove koji su vezani za provedbu procedura i postupaka za javne nabave za Ministarstvo; obavlja i druge složene poslove iz djelokruga Sektora koje mu odredi pomoćnik ministra. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete: 

 • VSS, VII stupanj stručne spreme, završen pravni fakultet 
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci nakon stjecanja VSS 
 • poznavanje rada na računalu 
 • Napomena: Za navedeno radno mjesto državnog službenika, radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, do povratka državnog službenika sa porodiljskog odsustva. 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 
 • 1.    sveučilišna diploma, 
 • 2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja), 
 • 3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, ulica Stjepana Radića br. 3, Mostar ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.) 
 • Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 
 • Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta natječaja, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja. 
 • Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u "Službenim novinama Federacije BiH" putem pošte, preporučeno na adresu: 
 • Agencija za državnu službu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
  Stjepana Radića 3
  88000 Mostar
  sa naznakom za:
  "Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu financija Zapadnohercegovačkog kantona" 
 • Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
 • (so-438-a-F/08) 
 • BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 
 • Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Skupštine Kantona Sarajevo - Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U SKUPŠTINI KANTONA SARAJEVO- KABINET PREDSJEDAVAJUĆEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG 

-    Stručni savjetnik za pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Prati i proučava stanje u oblasti provođenja zakona i drugih propisa u nadležnosti Kantona, učestvuje u izradi pravnih akata koje donosi predsjedavajući, odnosno zamjenici predsjedavajućeg; izrađuje normativne akte kojima se regulišu radni odnosi, plaće, zajednička potrošnja u Kabinetu; obezbjeđuje pravnu pomoć predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg; sarađuje sa Vladom i prati realizaciju odluka Vlade Kantona Sarajevo, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Kabineta, dužan je raditi u skladu sa standardom BAS EN ISO 9001:2000. Na osnovu rješenja šefa Kabineta: osigurava da se procesi Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavjućeg Skupštine Kantona Sarajevo održavaju i unapređuju; izvještava šefa Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo i Ured za kvalitet Kantona Sarajevo o sistemu upravljanja kvalitetom i predlaže poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom, ostvaruje punu saradnju sa Uredom i provodi sve potrebne aktivnosti na zahtjev Ureda, učestvuje u radu raznih grupa koje obrazuje Ured, prisustvuje sastancima koje saziva šef Ureda, primjenjuje usvojene dokumente SUQ na nivou Kantona Sarajevo i inicira donošenje dokumenata na nivou Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo. 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to: 

 • VSS - završen pravni fakultet, VII stepen 
 • najmanje 3 (tri) godina radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) 
 • 1.    fakultetska diploma 
 • 2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon završene VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja), 
 • 3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Avde Hume broj 15, Sarajevo , ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 
 • Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 
 • Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uslova konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti u roku od 8 dana od obavještenja o rezultatima konkursa. 
 • Potrebne dokumente treba dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 
 • Agencija za državnu službu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton
  Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
  sa naznakom za:
  "Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Skupštini Kantona Sarajevo- Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg" 
 • Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
 • (so-439-a-F/08) 
 • BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 
 • Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Opštinskog organa uprave Opštine Glamoč, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U OPŠTINSKOM ORGANU UPRAVE OPŠTINE GLAMOČ 

01.    Viši stručni suradnik za poslove iz oblasti privrede i finansija - 1 (jedan) izvršilac 

02.    Viši stručni suradnik za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo - 1 (jedan) izvršilac 

03.    Urbanistički, građevinski i komunalni inspektor - 1 (jedan) izvršilac 

04.    Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac 

01. Opis poslova: Učestvuje u izradi propisa iz ove oblasti koje donosi opštinsko vijeće i stručni kolegij; izrađuje odgovarajuće materijale kojima se vrši informisanje o stanju i problemima u oblasti privrede i predlaže mjere radi utvrđivanja politike i mjera za uređivanje određenih pitanja za provođenje i izvršenje zakona, propisa i opštih akata; prati i proučava stanja i pojava u oblasti privrede; izrađuje odgovarajuće planove i programe iz oblasti privrede; vrši formalno-pravnu kontrolu primljene dokumentacije za plaćanje i praćenje namjenskog trošenja sredstava; prima, obrađuje i likvidira račune i ostale finansijske dokumente vezane za izvršenje budžeta; sastavlja završne račune i periodične obračune; učestvuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta opštine, nacrta i prijedloga odluke o privremenom finansiranju opštine; učestvuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga odluke o izvršenju budžeta opštine; izrađuje informacije i analize o izvršenju budžeta; vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se vodi službena evidencija i o istom izdaje uvjerenje; redovno informiše opštinskog načelnika i pomoćnika načelnika o raspoloživim finansijskim sredstvima; vrši poslove vezane za pripremu i objavljivanje javnih oglasa (tendera za nabavku roba i vršenje usluga); vrši sve poslove za potrebe rada komisije opštinskog načelnika za odabir najpovoljnijih ponuđača; prati realizaciju ugovora o nabavci, održavanju, servisiranju opreme i druge poslove iz svoje nadležnosti; podnosi izvještaj o radu; obavlja i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik načelnika; za svoj rad odgovoran je pomoćniku načelnika. 

02. Opis poslova: Prati i primjenjuje zakonske i druge propise iz oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; obavlja poslove iz oblasti stočarstva i brine se putem veterinarske stanice o zdravstvenom stanju stoke na području opštine; obavlja poslove iz oblasti zaštite bilja i biljnih bolesti; provjerava da li se iznajmljena državna zemlja koristi u skladu sa ugovorom o iznajmljivanju; radi na izradi planova i programa daljeg razvoja poljoprivrede te prati njihovo izvršenje; izrađuje statističke i druge izvještaje, informacije i analize iz svoje oblasti; priprema dokumentaciju koja se odnosi na izdavanje poljoprivrednih, vodoprivrednih i drugih saglasnosti i dozvola iz nadležnosti opštine; vodi evidenciju o obradivom i neobradivom poljoprivrednom zemljištu; prati standarde, unapređenje i promjene vezane za oblast vodnih resursa, zaštite okoliša i komunalne infrastrukture; prati stanje u oblasti šumarstva, eksploatacije šuma, pošumljavanja i zaštite; u oblasti vodoprivrede prati stanje, analizira, te predlaže mjere unapređenja i prioritete rješavanja problema; vodi propisanu evidenciju, bazu podataka (o izvorištima, kvalitetu vode, hidrološkim i meteorološkim podacima i zonama sanitarne zaštite); priprema i kompletira dokumentaciju i brine o njenom arhiviranju i čuvanju; utvrđuje štetu na poljoprivrednim parcelama; vodi evidenciju poljoprivrednog zemljišta, stočnog fonda i drugih evidencija iz svoje oblasti; posreduje u raspodjeli donacija sjemenskih i drugih materijala; izlazi na teren sa ciljem utvrđivanja uslovnosti i raspoloživosti zemljišta, adekvatnih prostorija i sredstava rada za registraciju poljoprivredne djelatnosti; inicira i predlaže mjere sjetve kao i mjere za unapređenje poljoprivrede, stočarstva i vodoprivrede; ostvaruje saradnju sa nadležnim resornim ministarstvom Kantona i sa drugim subjektima sa kojima je nužna saradnja za realizaciju određenih programa i provođenje aktivnosti iz ovih oblasti; obavlja i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik načelnika; za svoj rad odgovoran je pomoćniku načelnika. 

03. Opis poslova: Vrši nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti urbanizma, građenja i komunalne djelatnosti; izrađuje i učestvuje u izradi odluka i drugih propisa i pojedinačnih akata iz svoje nadležnosti; vrši kontrolu propisa iz nadležnosti nadzora urbanističko-građevinske i komunalne inspekcije; vrše nadzor nad gradnjom stambenih, poslovnih i drugih objekata za koje urbanističko tehničku dokumentaciju i odobrenje izdaje nadležni opštinski organ; vrši nadzor iz komunalnih djelatnosti; zabranjuje obavljanje radnji kojima se povređuju propisi iz oblasti nadzora urbanističko, građevinsko i komunalne inspekcije; podnosi prijave nadležnim organima; vrši nadzor nad izradom dokumenata prostornog uređenja koje donosi opštinsko vijeće; izrađuje analize, izvještaje, informacije iz oblasti nadzora, urbanističke, građevinske i komunalne inspekcije i uspostavlja saradnju sa drugim organima iz ove oblasti; provodi i prati provođenje upravnih mjera naloženim rješenjem i osigurava njihovo provođenje u skladu sa zakonom; dužan je da prima stranke, daje usmena pojašnjenja iz svoje nadležnosti i pismeno odgovara na predstavke stranaka koje se odnose na pitanja iz njegovog rada; izrađuje izvještaje o svom radu; vrši i druge poslove prenesenih nadležnosti; učestvuje u izradi i implementaciji strategije projekata opštine; obavlja i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik načelnika; svoj rad odgovoran je pomoćniku načelnika. 

04. Opis poslova: Prati, proučava i izvršava zakone i druge propise u oblasti imovinsko-pravnih odnosa; prati, proučava i izvršava propise iz oblasti komunalnih poslova koji se odnose na upravno rješavanje; vodi upravni postupak (uzurpacije, komasacije, ekspoprijacije, građevinskom zemljištu, promjena u katastarskom operatu, itd.); vodi upravni postupak i rješava o upravnim stvarima, pravima, obavezama i pravnim interesima građana, preduzeća, ustanova i drugih lica iz oblasti imovinski-pravnih odnosa; sprovodi administrativno izvršenje rješenja; vodi prvostepeni upravni postupak po zahtjevima za izdavanje urbanističke saglasnosti, odobrenja za gradnju, odobrenja za obavljanje pripremnih radova, odobrenje za uklanjanje građevine, tehnički pregled, izdavanje upotrebne dozvole i u vezi sa tim vrši izradu prvostepenih rješenja i drugih akata; učestvuje u izradi nacrta rješenja i drugih akata iz oblasti komunalnih poslova; učestvuje u izradi opštih akata iz djelokruga rada službe, vodi upravni postupk iz stambene oblasti prema važećim propisima; izdaje uvjerenja iz svoje oblasti; ostvaruje saradnju sa opštinskim pravobranilaštvom i komisijama opštinskog vijeća u poslovima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa kao i nadležnim kantonalnim i federalnim organima iz imovinsko-pravnih odnosa; vodi usmene rasprave oko utvrđivanja činjeničnog stanja i sačinjava zapisnike iz upravnog postupka; sačinjava odgovore na tužbe kada se pokrene upravni spor; vodi internu evidenciju upravnih predmeta, sastavlja mjesečne i druge izvještaje o toku rješavanja i rješenosti upravnih predmeta; obavlja i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik načelnika; za svoj rad odgovoran je pomoćniku načelnika. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, i to: 

za poziciju 01: 

 • VSS/VII stepen stručne spreme, završen ekonomski fakultet; 
 • radno iskustvo: najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 
 • za poziciju 02
 • VSS/VII stepen stručne spreme, završen poljoprivredni ili šumarski fakultet 
 • radno iskustvo: najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 
 • za poziciju 03: 
 • VSS/VII stepen stručne spreme, završen građevinski ili arhitektonski fakultet; 
 • radno iskustvo: najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 
 • za poziciju 04: 
 • VSS/VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet; 
 • radno iskustvo: najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 
 • 1.    fakultetska diploma 
 • 2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja) 
 • 3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). 
 • Napomena: Kandidati koji dostave uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 
 • Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 
 • Potrebne dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 
 • Agencija za državnu službu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
  Trg kralja Tomislava bb
  80101 Livno
  sa naznakom:
  "Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Opštinskom organu uprave Opštine Glamoč " 
 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 
 • (so-440-a-F/08) 
 • JKP "VODOVOD" DOO CAZIN 
 • Na osnovu člana 8. i 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), člana 8. Statuta JKP "Vodovod" d.o.o. Cazin br. 01/N-05-1590/06 i Odluke Nadzornog odbora o uvjetima i raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora JKP "Vodovod" d.o.o. Cazin br. 28-2/08, Nadzorni odbor JKP "Vodovod" d.o.o. raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR KANDIDATA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JKP "VODOVOD" DOO CAZIN 

I. 

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JKP "Vodovod" d.o.o. Cazin. 

II. 

OPIS POZICIJE 

 • organizacija i vođenje poslova preduzeća, 
 • izvještavanje Nadzornog odbora preduzeća na zahtjev Nadzornog odbora, 
 • provedba Statuta i Etičkog kodeksa, 
 • izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja, 
 • izrada provedbenih propisa za postupak nabavki i provedba važećih zakona i propisa o postupku nabavki, 
 • priprema prijedloga o raspodjeli profita, 
 • zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu sa postupcima utvrđenim u poslovniku i važećim zakonima, 
 • zastupanje preduzeća prema trećim licima, 
 • staranje i odgovornost za zakonitost rada preduzeća, 
 • obezbjeđenje postupanja svih odgovornih lica u skladu sa etičkim kodeksom tako što će se protiv lica koja krše navedeni kodeks provesti disciplinski postupak, 
 • drugi poslovi neophodni za nesmetano odvijanje organizacije i vođenja poslovanja preduzeća. 
 • III. 
 • UVJETI IZBORA 
 • Opći uvjeti koje mora ispunjavati kandidat su: 
 • a)    da je državljanin Bosne i Hercegovine; 
 • b)    da je stariji od 18 godina; 
 • c)    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije; 
 • d)    da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BiH, 
 • e)    da nije u upravnom, izvršnom ili drugom organu u političkoj stranci, 
 • f)    da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik, 
 • g)    da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup, i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, 
 • h)    da mu pravosnažnom sudskom presudom nije zabranjeno obavljanje aktivnosti pozicije direktora, 
 • i)    da nije direktor, član uprave, predsjednik ili član nadzornog odbora ih odbora za reviziju u drugom privrednom društvu. 
 • Posebni uvjeti koje mora ispunjavati kandidat su: 
 • a)    najmanje viša stručna sprema tehničkog ili društvenog smjera, 
 • b)    najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, 
 • c)    plan rada i razvoja za mandatni period. 
 • Uvjeti koje je poželjno ispunjavati i koji će uticati na izbor: 
 • a)    učešće u implementaciji projekata upravljanja i razvoja sistema vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, 
 • b)    rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana. 
 • IV. 
 • POTREBNI DOKUMENTI 
 • Prijave kandidata treba da sadrže: 
 • biografiju, adresu i kontakt telefon 
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 3 (tri) mjeseca, 
 • izvod iz matične knjige rođenih, 
 • ovjerenu kopiju diplome o stečenoj školskoj o stručnoj spremi, 
 • dokaz-uvjerenje o radnom iskustvu nakon stečene stručne spreme koja se zahtijeva 
 • plan rada i razvoja za mandatni period, 
 • uvjerenja nadležnih organa o ispunjavanju općih uvjeta iz tačaka g) i h), ne starije od 3 mjeseca, 
 • izjave kandidata, ovjerene od stane nadležnog organa o ispunjavanju općih uvjeta iz tačaka c), d), e), f) i i ). 
 • Prilikom ocjene kvalifikacija i iskustava kandidata, uzet će se u obzir i činjenice o učešću u implementaciji projekata upravljanja i razvoja sistema vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda kao i rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana, o čemu je poželjno da kandidat dostavi odgovarajuće dokaze. 
 • V. 
 • OSTALE INFORMACIJE 
 • Direktora bira i imenuje Nadzorni odbor, na osnovu ovog konkursa, iz reda kandidata koji po menadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovaraju za izvršenje operativnih i poslovnih potreba Javnog preduzeća. 
 • Mandat direktora traje 4 godine. 
 • Prijave sa svim traženim podacima treba dostaviti lično ili preporučenom poštom, na adresu: JKP "Vodovod" d.o.o. Cazin, Izeta Nanića bb, 77220 Cazin, sa naznakom - Prijava na javni konkurs. 
 • Konkurs je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH " i dnevnom listu San, a rok se računa od zadnje objave. 
 • Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. 
 • Podnosioci prijava s kojima se ne ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja, bez posebnog dostavljanja pisane odbijenice. 
 • (so-398-a-F/08) 
 • HYPO ALPE-ADRIA-BANK DD MOSTAR 
 • Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar objavljuje slijedeći 

OGLAS 

U postupku osiguranja tražbine vjerovnika HYPO ALPE- ADRIA-BANK d.d. Mostar, ul. K. Branimira 2b., zastupan po punomoćeniku, u daljnjem tekstu vjerovnik, prema korisniku kredita, društvu "INTERGRADNJA" d.o.o. Tomislavgrad, sa sjedištem u Tomislavgradu, Mijata Tomića b.b., matični registarski broj subjekta upisa 1-1826, zastupano po direktoru, po izvodu iz sudskog registra Općinskog suda u Livnu od 21.12.2007. godine, MBS 4281076250000, u daljnjem tekstu korisnik kredita, zatim INTERMEZZO d.o.o. Tomislavgrad, sa sjedištem u Tomislavgaradu, Mijata Tomića b.b. matični registarski broj subjekta upisa 1-1732, zastupano po direktoru, po izvodu iz sudskog registra Općinskog suda u Livnu, od 14.02.2008. godine, MBS 4281007280002, u daljnjem tekstu sudužnik, zatim društvo, ELABORATUS d.o.o. za građenje, sa sjedištem u Splitu Republika Hrvatska, ul. Fausta Vrančića br.2, zastupano po direktoru, po rješenju Trgovačkog suda u Splitu od 18.04.2005. godine, broj Tt-05/734-2, MBS 060206660, u daljnjem tekstu sudužnik, zatim društvo INTER ETIS d.o.o. Livno matični registarski broj subjekta upisa  1-8570, sa sjedištem u Livnu, Kralja Tomislava b.b. zastupano po direktoru društva - izvod iz sudskog registra Općinskog suda u Livnu, u daljnjem tekstu založni dužnik, dana 07.III.2008. godine izvršen je pljenidbeni popis na nekretnini označenoj u A popisnom listu na k.č. 265/3, Gradilište površine 4011 m2, upisane u z.k. uložak 164., k.o. Livno, u B vlasničkom listu upisano je državno vlasništvo 1/1 dijela, u C teretnom listu pod rednim brojem 1. na osnovu rješenja suda od 28.03.2003. godine i na osnovu pravomoćnog rješenja od 02.07.2002. godine broj 01-02-906/02, OV-Livno, uknjiženo je pravo korištenja na 1/1 nekretnina u A listu, radi izgradnje poslovnog objekta u korist INTER ETIS d.o.o. Livno sa 1/1, zabilježuje se pravo prvenstvenog reda/adnotacija ostaje upisana sve do dana provedbe uknjižbe/hipoteke na navedenoj nekretnini u korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 

Založni dužnik, korisnik kredita, sudužnici i vjerovnik su Ugovorom o zasnivanju založnog prava pljenidbenim popisom od 07.03.2008, godine broj OPU 313/08 notarski obrađenog od notara Katice Tadić u Livnu, i zapisnika o pljenidbenom popisu od 07.03.2008. godine 312/08 notarski obrađenog od notara Katice Tadić u Livnu, se na osnovu ovog ugovora o pljenidbenom popisu na nekretnini - objektu u vanknjižnom vlasništvu založnog dužnika /pravomoćna lokacijska dozvola broj 07-23-3-1148/02; pravnomoćno Rješenje Odjela graditeljstva i prostornog uređenja Općine Livno broj 07-23-2-142/03/, se zasnovali založno pravo pljenidbenim popisom na prvo mjesto u korist vjerovnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d,, radi osiguranja tražbine proistekle iz Ugovora o dugoročnom kreditu uz valutnu klauzulu u EUR broj 6037305877. 

(so-401-a-F/08) 

MINISTARSTVO ZA PRIVREDU
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
ZENICA 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), tačke 1. Zaključka o utvrđivanju upražnjene pozicije, dva člana Nadzornog odbora u privrednom društvu "NATRON" d.d. Maglaj, broj 02-34-6413/08 od 13.02.2008.godine, a u postupku imenovanja, odnosno nominacije na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima u kojima kantonalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojima, prema važećim zakonima, pravima i propisima imaju zakonito pravo da vrše nominaciju, odnosno imenovanje, ministar Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA POPUNU UPRAŽNJENIH POZICIJA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA "NATRON" DD MAGLAJ 

1.    Član Nadzornog odbora - 2 člana 

Opis pozicije 

Član Nadzornog odbora zajedno sa ostalim članovima, i uz konsultacije sa Kantonalnim Ministarstvom za privredu, nadzire poslovanje i rad uprave privrednog društva, a naročito prilikom donošenja odluka kojim se utiče na vrijednost kapitala društva, raspolaganje imovinom i kapitalom društva ili utvrđivanje strategije razvoja društva, te predlaganje raspodjele i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitaka, razmatra i usvaja izvještaje o poslovanju sa bilansima stanja i uspjeha i revizijske izvještaje, obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99 i 29/03), Zakona o javnim preduzećima ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/05), drugim zakonskim propisima i općim aktima privrednog društva. 

Kandidat za člana Nadzornog odbora u društvu ne može biti lice koje u dotičnom dioničkom društvu ima vlastite dionice, odnosno suvlasništvo. 

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine. 

Konačno imenovana lica ostvarivat će pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru prema ugovoru koji odobri Skupština Društva. 

Kandidati za imenovanja/nominiranja na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Vlade - Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona moraju ispunjavati opće i posebne uvjete. 

Opći uvjeti za imenovanja/nominiranja 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine, 
 • da je stariji od 18 godina, 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine), 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), 
 • da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02), 
 • da nema privatni/finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje, 
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojive s dužnošću u instituciji u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, 
 • da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u kojoj se kandiduje, 
 • da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja. 
 • Posebni uvjeti za imenovanje/nominiranje 
 • VSS (VII/1), 
 • 5 godina radnog iskustva, 
 • da nije član nadzornog odbora ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju u više od jednog privrednog društva, 
 • sposobnost kreativnog doprinosa reformi, privatizaciji i tranziciji državne imovine, 
 • sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije, 
 • sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, 
 • komunikacijske i organizatorske sposobnosti, 
 • sposobnost tumačenja ekonomskih, tehnoloških i pravnih analiza i propisa, 
 • poželjno direktno iskustvo u oblasti rada i organizacije privrednog društva u koje se kandiduje na upražnjenu poziciju, 
 • rezultati rada ostvareni tijekom poslovne karijere, 
 • preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca. 
 • Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam (8) dana od isteka roka za podnošenja prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja. (Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas). 
 • Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biće pozvani na intervju pred Komisijom za izbor na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima. 
 • Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu dobiti u središtu Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona ili preuzeti i popuniti neposredno prije intervjua. 
 • Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01). 
 • Kandidati koje nakon intervjua preporuči Komisija za izbor smatrat će se da su najuspješnije prošli otvorenu konkurenciju, i izvršit će se i javna objava utvrđene liste kandidata. Konačan izbor vršit će Skupština društava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99 i 29/03). 
 • U slučaju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), bilo koji kandidat ili bilo koji član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje. Prigovor se podnosi "ovlaštenom javnom službeniku" - ministru Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona, a kopija se dostavlja ombudsmenu Federacije Bosne i Hercegovine. 
 • Prijave kandidata treba da sadrže kraću biografiju, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu treba dostaviti kopije dokaza o stručnoj spremi, radnom iskustvu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca), kao i druge dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta iz oglasa. Kandidati koji budu pozvani na intervju dužni su dostaviti ovjerene kopije traženih dokumenata. 
 • Oglas će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", i listu "Dnevni avaz". 
 • Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja za podnošenje prijava. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
 • Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti lično ili preporučeno poštom sa naznakom: "PRIJAVA NA OGLAS - NE OTVARATI" na adresu: Zeničko-dobojski kanton, Ministarstvo za privredu, Komisija za izbor na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona Kučukovići br. 2, 72 000 Zenica 
 • (so-403-a-F/08) 
 • JAVNA NAUČNA USTANOVA
  INSTITUT ZA ISTORIJU U SARAJEVU 
 • Na osnovu člana 36. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 10/04) i člana 68. Pravila Instituta za istoriju u Sarajevu, Upravni odbor Instituta raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR STRUČNOG SARADNIKA 

1.    Stručni saradnik za stariju istoriju, srednjovjekovni
period - 1 izvršilac
 

Stručni saradnik se bira na određeno vrijeme od dvije godine. 

Izbor se vrši u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i Pravilima Instituta za istoriju u Sarajevu. 

Uvjeti: 

 • VSS, završen studij istorije 
 • prosječna ocjena u toku studija najmanje osam (8,00). 
 • Uz prijavu, kandidati treba da prilože slijedeće dokumente, originale ili ovjerene kopije, ne starije od šest mjeseci: 
 • 1.    diplomu o završenom studiju istorije, 
 • 2.    uvjerenje o prosjeku ocjena, 
 • 3.    uvjerenje o državljanstvu, 
 • 4.    izvod iz matične knjige rođenih, 
 • 5.    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak. 
 • Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. 
 • Prijave sa dokumentima podnose se preporučenom poštom ili neposredno sekretarijatu Instituta za istoriju u Sarajevu, Alipašina br. 9. 
 • Neblagovremene ili nepotpune prijave neće se razmatrati. 
 • Sva obavještenja mogu se dobiti u sekretarijatu Instituta za istoriju u Sarajevu, na tel. 217 263 i 209-364. 
 • (so-412-a-F/08) 
 • CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
  ČELIĆ 
 • Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), člana 53.b Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine TK", broj 12/00, 5/02, 13/03,8/06), članova 1. i 2. Odluke o poništenju i raspisivanju novog javnog konkursa broj 01-05-118/08, Upravni odbor Centra za socijalni rad Čelić raspisuje 

PONOVNI KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ČELIĆ 

1. Opis pzicije 

Direktor zastupa i predstavlja Centar prema trećim licima, organizira i usklađuje proces rada, predlaže poslovnu politiku Centra i rukovodi njime, izvršava odluke i zaključke Upravnog odbora, priprema planove, programe, informacije i izvještaje i iste podnosi na razmatranje i usvajanje Upravnom odboru, stara se o zakonitom radu Centra, donosi rješenja iz oblasti socijalne, porodične i dječije zaštite, naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana Centra i dr. 

2. Uvjeti za imenovanje direktora: 

Opći uvjeti: 

1.    da je državljanin Bosne i Hercegovine, 

2.    da je stariji od 18 godina, 

3.    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine od dana objavljivanja oglasa, 

4.    da nije pod optužnicom Međunarodnog tirbunala za bivšu Jugoslaviju (da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine) 

5.    da se protiv njega ne vodi krivični postupak. 

Posebni uvjeti: 

1.    da ima najmanje VSS socijalnog rada, prava, psihologije, pedagogije, defektologije, medicine i sociologije 

2.    da ima najmanje tri godine radnog iskustva, 

3.    da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi. 

3. Prijave kandidata treba da sadrže: 

1.    kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, 

2.    dokaz o školskoj spremi, 

3.    dokaz o radnom iskustvu, 

4.    uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od tri mjeseca, 

5.    pisana izjava da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi 

6.    pisana izjava da nije pod optužnicom Međunarodnog tirbunala za bivšu Jugoslaviju. 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

Svi kandidati koji ispunjavaju navedene uvjete pozvat će se na intervju. 

Nakon intervjua Upravni odbor će sačiniti listu kandidata između kojih će uz saglasnost osnivača imenovati direktora. 

Konačno imenovanje će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Oglas ostaje otvoren petnaest dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom na adresu: 

Centar za socijalni rad Čelić, ul. 108 brčanske brigade broj 3, 75246 Čelić, uz naznaku: "Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora Centra za socijalni rad Čelić". 

(so-415-a-F/08) 

OPĆINA NOVI TRAVNIK 

JAVNI OGLAS 

ZA POZICIJE U REGULIRANIM TIJELIMA OPĆINE NOVI TRAVNIK 

1. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih odbora javnih ustanova i institucija 

- JU Centar za socijalni rad 

5 članova; 2 člana ispred osnivača, 1 član ispred Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK i 2 člana ispred uposlenih 

-  JU Centar za djecu i mladež s poteškoćama u razvoju "Duga" 

5 članova; 2 člana ispred osnivača, 1 član ispred Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK i 2 člana ispred uposlenih 

- JU "Dječji vrtić" 

5 članova; 3 člana ispred osnivača, 1 član ispred uposlenih, 1 član ispred roditelja 

- JU  Radio postaja 

3 člana; 2 člana ispred osnivača, 1 član ispred zaposlenih 

- Vatrogasna služba 

5 članova; 2 člana ispred osnivača, 3 člana ispred vatrogasnih organizacija 

2. Opis pozicija člana upravnog odbora: 

Zajedno sa ostalim članovima i uz konsultaciju sa osnivačem; 

 • donosi statut i pravila ustanove, imenuje, razrješava direktora ustanove, nadzire rad i poslovanje direktora, utvrđuje politiku razvoja, usvaja i razmatra izvještaj o poslovanju, predlaže raspodjelu i način upotrebe viška prihoda i način pokrića gubitka, donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju ustanove, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima. 
 • 3. Opći uvjeti 
 • da je državljanin BiH 
 • da je stariji od 18 godina 
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se kandidira 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije 
 • da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH (ne koristi tuđu imovinu) 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH 
 • da nije član organa zakonodavne, izvršne i sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa 
 • da nema privatnih finansijskih interesa u instituciji u koju se kandiduje 
 • da nije osuđivan za krivična djela za privredni prijestup nespojiv s dužnosti u instituciji u koju se kandiduje 5 godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne 
 • da mu nije pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti iz nadležnosti institucija za koju se kandiduje. 
 • 4. Posebni uvjeti 
 • visoka ili viša stručna sprema za kandidate ispred osnivača 
 • visoka ili viša stručna sprema za kandidate ispred zaposlenika za (Centar za socijalni rad i Centar za djecu i mladež s poteškoćama u razvoju "Duga") 
 • visoka stručna sprema za kandidate ispred kantonalnog ministarstva 
 • srednja, viša, visoka stručna sprema za kandidate ispred zaposlenika za (Dječji vrtić, Vatrogasnu službu, Radio postaju) 
 • dvije godine radnog iskustva nakon stečene stručne spreme 
 • da nije član upravnog ili nadzornog odbora u više od jednog reguliranog organa 
 • sposobnost nepristrasnog donošenja odluka 
 • rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana 
 • preporuke neposrednih rukovodilaca 
 • Uz prijavu kandidata, koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu, kontakt telefon, potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju: 
 • dokaz o školskoj spremi 
 • dokaz o radnom iskustvu 
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte) 
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca) 
 • Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. U prijavi kandidati su dužni naznačiti na koju poziciju se kandiduju. 
 • Podnosioci prijave sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja. 
 • Svi kandidati koji budu stavljeni na listu su u užem izboru biće pozvani na intervju od strane Komisije. 
 • Poslije intervjua kandidati su dužni popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. 
 • Kandidati koje nakon intervjua preporuči Komisija za izbor smatrat će se da su najuspješnije prošli otvorenu konkurenciju. 
 • Općinsko vijeće će izvršiti konačna imenovanja. Oglas za podnošenje prijave je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", dnevnom listu "Dnevni avaz" i "Večernji list", Radio postaji Novi Travnik i oglasnoj ploči Općine Novi Travnik. 
 • Prijavu sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: 
 • OPĆINA NOVI TRAVNIK, Kralja Tvrtka bb, uz naznaku: "Prijava na javni oglas za pozicije u reguliranim tijelima Općine Novi Travnik". 
 • (so-427-a-F/08) 
 • OPĆINA VOGOŠĆA 
 • Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), općinski načelnik Općine Vogošća raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA RTV "VOGOŠĆA" DOO 

Oglašava se upražnjena pozicija u RTV "Vogošća" d.o.o. : 

1. Upravni odbor -1 (jedan) član 

2. Opis pozicije 

Upravni odbor utvrđuje razvojnu i poslovnu politiku i mjere za njihovo sprovođenje, odlučuje o investicijama, o zajedničkim ulaganjima RTV "Vogošća" sa drugim pravnim licima, o kupovini i prodaji osnovnih sredstava i nepokretnosti, o raspodjeli dobiti, o žalbama na rješenja i odluke direktora, o statusnim promjenama, promjenama djelatnosti, firme i sjedišta RTV "Vogošća", uz prethodnu saglasnost osnivača, o osnivanju drugih preduzeća i imenovanja upravnih odbora uz saglasnost osnivača, o smanjenju i povećanju osnivačkog kapitala, o kupovini dionica odnosno udjela drugih preduzeća. Upravni odbor donosi prijedlog Statuta i druge opće akte RTV "Vogošća", planove razvoja i poslovanja, odluke o davanju odnosno uzimanju kredita u skladu sa planovima razvoja. Usvaja izvještaj o poslovanju RTV "Vogošća" i godišnji obračun, imenuje i razrješava direktora RTV "Vogošća" o čemu obavještava osnivača, imenuje glavnog i odgovornog urednika RTV "Vogošća", predstavnike RTV "Vogošća" u organe i tijela drugih preduzeća i organizacija. Upravni odbor podnosi izvještaj o svom radu osnivaču najmanje jednom godišnje. Mandat člana Upravnog odbora za navedenu upražnjenu poziciju će trajati do isteka mandata već imenovanog Upravnog odbora RTV "Vogošća" d.o.o.. Naknada za rad u Upravnom odboru će se odrediti u skladu sa preporukom Općine Vogošća. 

2. Opći uvjeti 

Za člana Upravnog odbora može biti imenovan kandidat koji ispunjava slijedeće opće uvjete: 

 • da je stariji od 18 godina, 
 • da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 
 • da se na tog kandidata ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 
 • da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, 
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u instituciji vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02, 14/03 i 12/04), 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), 
 • 3. Posebni uvjeti 
 • Pored navedenih općih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uvjete: 
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine, 
 • VSS - fakultet društvenog smjera, 
 • da nije član niti jednog upravnog ili nadzornog odbora, 
 • da nema privatni finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje u smislu člana 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), 
 • da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja. 
 • 4. Kandidovanje 
 • Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja. 
 • Svi kandidati koji budu stavljeni na listu užeg izbora bit će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor, nakon čega će Komisija putem pismene preporuke predložiti rang-listu sa najboljim kandidatima. 
 • Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba ima pravo podnijeti prigovor na konačno imenovanje ako vjeruje da se u procesu imenovanja nisu ispoštovali principi utvrđeni zakonom. 
 • Prigovor se, podnosi općinskom načelniku, a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava Federacije. 
 • Uz prijavu kandidat treba priložiti: 
 • univerzitetsku diplomu, 
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 
 • uvjerenje iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci), 
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca), 
 • ovjerenu izjavu kandidata za alineje 2,3,4,5 pod 2. i alineje 4 i 5 pod 3., 
 • biografiju. 
 • Sve dokumente potrebno je priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji. 
 • Oglas će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz" i ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. 
 • Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti: na protokol Općine Vogošća ili preporučeno poštom na adresu ul. Jošanička broj 80, 71320 Vogošća, sa naznakom: "Prijava na javni oglas - ne otvaraj," za Komisiju za izbor i imenovanje za upražnjenu poziciju u Upravnom odboru RTV "Vogošća" d.o.o.. 
 • Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. 
 • (so-430-a-F/08) 
 • VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
  ZENICA 
 • Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i tačke 1. Zaključka o oglašavanju upražnjene pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona broj 02-34-8090/08 od 5. marta 2008. godine, a u postupku imenovanja, odnosno nominacije na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima u kojima kantonalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojima, prema važećim zakonima, pravima i propisima imaju zakonito pravo da vrše nominiranje, Vlada Zeničko-dobojskog kantona objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA POPUNU UPRAŽNJENIH POZICIJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA 

1.    Predsjednik Upravnog odbora -1 

2.    Član Upravnog odbora - 4 

Opis pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora 

Predsjednik Upravnog odbora rukovodi sjednicama Upravnog odbora Agencije, stara se o blagovremenom pripremanju materijala za sjednice Upravnog odbora i blagovremenom dostavljanju istih svim članovima Upravnog odbora, te o izvršavanju svih obaveza prema Vladi Zeničko-dobojskog kantona. Obavlja i sve druge poslove u nadležnosti Upravnog odbora utvrđene Statutom i drugim općim aktima Agencije. 

Član Upravnog odbora prisustvuje sjednicama Upravnog odbora, učestvuje u razmatranju dostavljenih materijala koji se odnose na dnevni red sjednice Upravnog odbora, učestvuje u izvršavanju svih obaveza prema Vladi Zeničko-dobojskog kantona i obavlja sve druge poslove u nadležnosti Upravnog odbora utvrđene Statutom i drugim općim aktima Agencije. 

Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije traje 2 godine i mogu biti ponovo imenovani. 

Konačno imenovana lica ostvarit će pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru Agencije za privatizaciju. 

Kandidati za imenovanja/nominiranja na upražnjene pozicije u Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona moraju ispunjavati opće i posebne uvjete. 

Opći uvjeti: 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine 
 • da je stariji od 18 godina 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije 
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1. Ustava BiH) 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) 
 • da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02) 
 • da nema pravni/finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje 
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s dužnošću u instituciji u kojoj se kandiduje, 5 godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne 
 • da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u kojoj se kandiduje 
 • da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja. 
 • Posebni uvjeti: 
 • VSS (VII/I) 
 • 5 godina radnog iskustva 
 • da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju u više od jednog privrednog društva 
 • da posjeduje stručno znanje iz oblasti društvenih ili tehničkih nauka, vezanih za oblast privatizacije 
 • da posjeduje znanje iz oblasti rada i organizacije komunalnih preduzeća 
 • da je objavljivao radove iz oblasti privatizacije 
 • sposobnost kreativnog doprinosa reformi, privatizaciji i tranziciji državne imovine 
 • sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije 
 • sposobnost nepristrasnog donošenja odluka 
 • komunikacijske i organizatorske sposobnosti 
 • sposobnost tumačenja ekonomskih, tehnoloških i pravnih analiza i propisa 
 • rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere 
 • preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca. 
 • Uz prijavu na ovaj javni oglas kandidati su dužni priložiti: 
 • biografiju s adresom i telefonskim brojem za kontakte 
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa: 

a)    uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 

b)    uvjerenje o nekažnjavanju od nadležnog kantonalnog suda (ne starije od 3 mjeseca) 

c)    pismena izjava kandidata da: 

 • se na kandidata ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine 
 • da nema privatni -finansijski interes u Agenciji 
 • nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja 
 • da nije član u više od jednom upravnom odboru ustanove ili zavoda ili nadzornom odboru privrednog društva 

d)    ovjerenu kopiju diplome 

e)    uvjerenje o radnom iskustvu 

Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerene kopije. 

Svi kandidati s liste užeg izbora bit će pozvani na intervju. 

Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. 

Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat koji uđe u uži izbor dobit će obrazac u kojem će navesti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. 

Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba - član javnosti slobodno može podnijeti prigovor na konačno imenovanje ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu poštovana načela utvrđena Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Prigovor se podnosi istovremeno Vladi Zeničko-dobojskog Kantona i ombudsmanu Federacije Bosne i Hercegovine. 

Oglas će se objaviti u dnevnom listu "Dnevni avaz" i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave. 

Prijave sa svim traženim ispravama dostaviti lično ili poštom, preporučeno na adresu: 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona
Stručna služba Vlade
Komisija za izbor na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Vlade Zeničko-dobojskog kantona
Kučukovići broj 2, 72000 Zenica
uz naznaku:
"Prijava na javni oglas za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Zeničko-dobojskom kantonu".
- ne otvarati- 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-432-a-F/08) 

ZEMALJSKI MUZEJ BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

Na osnovu člana 20. i 23. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Službeni list SRBiH", broj 38/90) i Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Službeni list RBiH", broj 6/93), Komisija za izbor u naučna zvanja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR U NAUČNO ZVANJE 

1.    Naučni saradnik - geolog petrograf - 1 izvršilac 

Kandidat treba da ispunjava uslove predviđene propisima navedenim u preambuli. 

Informacije o potrebnoj dokumentaciji mogu se dobiti u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine. 

Prijave se predaja na adresu Muzeja u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

(so-419-a-F/08) 

FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO/PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
MOSTAR 

Temeljem Odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje broj UO-278/08 od 25. veljače 2008. godine, raspisuje se 

OBAVJEŠTENJE 

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI KUPOVINE POSLOVNOG PROSTORA U LJUBUŠKOM 

Ovo obavještenje se objavljuje radi stjecanja informacija ovog Zavoda o raspoloživom poslovnom prostoru u općini Ljubuški, a radi moguće kupnje istog u cilju rješavanja svojih poslovnih potreba. Pozivaju se svi zainteresirani ponuditelji da dostave na razmatranje ponude sa uvjetima prodaje poslovnog prostora čija namjena je obavljanje registrirane djelatnosti Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje-Županijske administrativne službe Zapadno-hercegovačke županije u Ljubuškom. 

Način kupovine poslovnog prostora je po sistemu ključ u ruke. 

Ponuđeni poslovni prostor treba da zadovoljava sljedeće uvjete: 

 • veličina poslovnog prostora treba da bude između 300-450 m2 
 • visina radnih prostorija treba da ima minimum 2,80 m, a pomoćnih prostorija 2,80 m 
 • da se u poslovnom prostoru mogu osigurati uredske prostorije, sala za sastanke, arhiva, čajna kuhinja, sanitarni čvor 
 • poslovni prostor može biti u prizemlju i katu sa obveznom funkcionalnom povezanošću 
 • da se objekt u kojem je smješten poslovni prostor nalazi u gradu, sa osiguranim prilaznim putem, parking mjestima oko objekta, da ima dovoljan broj priključaka za električnu energiju, PTT priključaka, instalirane kablove i priključnice za TCP/IP mrežu 
 • da je u radnim prostorijama osigurana prirodna i vještačka osvijetljenost, ventilacija ograničene buke i vibracija, osiguranje od udara groma električne energije te spriječenost nastanka požara i eksplozije 
 • Uz ponudu je obvezno dostaviti: 
 • nacrt (idejno rješenje, izvod iz projekta, tlocrt, najmanje jedan presjek i opis prostora), sa površinom poslovnog prostora te cijenom iskazanom po 1 m2 ili ukupnom cijenom za poslovni prostor te načinom plaćanja 
 • ako je objekt u izgradnji, stupanj gotovosti radova odnosno rok i završetak radova 
 • dokaz o vlasništvu prostora - ZK izvadak ili ukoliko je objekt u izgradnji građevnu dozvola izdata od mjerodavnog općinskog organa 
 • rješenje o upisu u sudski registar kao dokaz da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne djelatnosti (građenje i prodaja nekretnina) 
 • ukoliko je ponuditelj fizička osoba (samostalni obrtnik) rješenje mjerodavnog organa da može obavljati predmetnu djelatnost 
 • ID broj 
 • Ponude je potrebno dostaviti u roku od 15 dana od objavljivanja poziva na adresu Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Dubrovačka bb, Mostar, sa naznakom: "Ponuda za kupovinu poslovnog prostora u Ljubuškom" 
 • Ovim obavještenjem se Federalni zavod za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje ne obvezuje da mora odabrati neku od prispjelih ponuda i zaključiti kupoprodajni ugovor. 
 • (so-441-a-F/08) 
 • JU DOM ZDRAVLJA KREŠEVO 
 • Na temelju članka 30. Statuta DZ Kreševo i Odluke broj 90/08 od 20. 3. 2008. godine, ravnateljica DZ Kreševo raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME 

Objavljuje se javni natječaj za popunu radnog mjesta: 

    1. Vozač sanitetskog vozila - izvršilac - 1 

Uvjeti: 

 • da je državljanin BiH 
 • da je stariji od 18 godina 
 • da nije osuđivan za kazneno djelo 
 • VKV vozač - KV sa položenim državnim ispitom 
 • Potebni dokumenti: 
 • 1.    prijava sa kratkom biografijom 
 • 2.    dokaz o stručnoj spremi 
 • 3.    uvjerenje o položenom državnom ispitu 
 • Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja natječaja. 
 • Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom. 
 • Neblagovemene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 
 • (so-442-a-F/08) 
 • FIMA BANKA DD
  SARAJEVO 
 • Na osnovu člana 30. Zakona o vrijednosnim papirima (Službene novine Federacije BiH", broj 39/98 i 36/99), emitent FIMA BANKA D.D. SARAJEVO objavljuje 

JAVNI POZIV 

ZA UPIS I UPLATU OBVEZNICA
FIMA BANKE D.D. SARAJEVO 

FIMA Banka d.d. Sarajevo emituje diskontne obveznice u ukupnom nominalnom iznosu na dan dospijeća od KM 7.000.000,00 (slovima: sedammilionakonvertibilnihmaraka) i poziva sva pravna i fizička lica na upis i uplatu obveznica pod uslovima utvrđenim Odlukom o trećoj emisiji vrijednosnih papira - prvoj emisiji obveznica javnom ponudom FIMA Banke d.d. Sarajevo broj: 1-1568-4/08 koju je donijela Skupština Banke 29.02.2008. godine. 

Emitent je za navedenu emisiju obveznica javnom ponudom dobio saglasnost Agencije za bankarstvo Federacije BiH rješenjem broj: 04-3-158-1/08 od 26.02.2008.godine i odobrenje Komisije za vrijednosne papire u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 03/1-19-131/08 od 20.03.2008.godine 

Prospekt prve emisije obveznica javnom ponudom FIMA Banke d.d. Sarajevo može se besplatno dobiti ili naručiti u prostorijama FIMA Banke d. d. Sarajevo, adresa: ulica Kolodvorska broj 5, 71 0000 Sarajevo i poslovnim jedinicama Banke, svakim radnim danom od 08.00 do 16.30 časova. ili pregledati na internet strani FIMA Banke d.d. Sarajevo (www.fimabanka.ba). 

Upis i uplata obveznica prve emisije Banke počinje dana 24.03.2008.godine i traje do upisa i uplate svih obveznica, a najkasnije 3 mjeseca od dana početka upisa i uplate - do 24.06.2008. 

Upis vrijednosnih papira obavlja se potpisivanjem izjave o upisu od strane kupca u tri primjerka. 

Obveznice će se upisivati i uplaćivati u prostorijama Centrale i poslovnih jedinica Vakufske banke d.d. Sarajevo svakog radnog dana od 08.00 do 16.30 časova za vrijeme trajanja upisa i uplate. 

Pregled adresa i kontakt telefona poslovnih jedinica Vakufske banke d.d. Sarajevo nalazi se u Odluci o trećoj emisiji vrijednosnih papira - prvoj emisiji obveznica javnom ponudom FIMA Banke d.d. Sarajevo koja je prezentirana u nastavku i sastavni je dio ovog javnog poziva. 

Uplata obveznica se obavlja u novcu, na poseban privremeni račun FIMA Banke d.d. Sarajevo broj: 1602008500027088 poziv na broj 5329-08-239836 kod banke depozitara: Vakufske banke d.d. Sarajevo, sa naznakom: "za kupovinu obveznica FIMA Banke d.d. Sarajevo". 

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, kontaktirajte Odjeljenje za poslove sa vrijednosnim papirima FIMA Banke d.d. Sarajevo: telefon: ++387 33 25 16 22 ili ++387 33 72 00 70. 

(so-443-a-F/08) 

PROGLAŠENJE UMRLIM 

Općinski sud u Ljubuškom objavljuje sljedeći 

OGLAS 

Pred Općinskim sudom u Ljubuškom pokrenut je vanparnični postupak pod brojem 063-0-V-08-000 025, predlagatelja Stanka Skoko pok. Tomislava iz Klobuka, radi proglašenja umrlim predloženika FRANE SKOKO, sina Tomislava iz Klobuka, koji je rođen 5. 11. 1923. godine u Klobuku, a koji je nestao krajem Drugog svjetskog rata. 

Predloženiku je postavljen privremeni zastupnik u osobi Ante Zelića, djelatnika Centra za socijalni rad Općine Ljubuški, a ovim oglasom poziva se predloženik kao i svatko drugi tko ima neke podatke o životu ili smrti predloženika da to javi ovom Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa. 

Broj 063-0-V-08-000 0 25
14. ožujka 2008. godine
Ljubuški 

(so-369/08) 

Općinski sud Čapljina, i to stručni suradnik Boris Galić, u vanparničnom postupku predlagateljice Envere Nović rođ. Avdić, kći Sajte iz Čapljine, Kralja Zvonimira bb, radi dokazivanja smrti Ćamile Avdić, sa posljednjim prebivalištem u Čapljini, a na temelju člana 61. i 65. st. 4. Zakona o vanparničnom postupku, izdaje sljedeći 

OGLAS 

Oglašava se pokretanje postupka za dokazivanje smrti Ćamile Avdić rođ. Jaganjac, kći Ibre, žena Sajte, rođena 20. 5. 1929. u Ljutom Dolu, općina Stolac, a koja je navodno umrla 10. 4. 1994. u Vrapčićima, općina Mostar. 

Posljednja informacija za nestalu je da je umrla prirodnom smrću i pokopana u Miričinom haremu u Vrapčićima 10. 4. 1994. godine. Smrt predloženice nije upisana u matične knjige umrlih, niti je o njenom životu bilo vijesti nakon 10. 4. 1994. godine. 

Pozivaju se sve osobe koje nešto znaju o životu i smrti predloženice ĆAMILE AVDIĆ, da se jave ovom Sudu u roku od trideset (30) dana od dana objavljivanja oglasa na adresu Općinskog suda u Čapljini, Ruđera Boškovića 12. 

Po isteku roka od trideset dana od dana objavljivanja oglasa, Sud će donijeti rješenje po prijedlogu. 

Broj 07 53 V 006649 07 V
12. ožujka 2008. godine
Čapljina 

(so-374/08) 

Općinski sud u Kiseljaku, po sudiji Suvadu Beganoviću, u vanparničnom postupku predlagatelja Nihada Huskić, Hrastovi, Kiseljak, radi dokazivanja smrti Sejdić Hasije, na osnovu čl. 65. Zakona o vanparničnom postupku, izdaje 

OGLAS 

Sejdić Hasija, rođena 5. 3. 1928. godine u Hrastovima, općina Kiseljak, od oca Mustafe i majke Hašije r. Musić, sa posljednjim prebivalištem u Hrastovima, općina Kiseljak, a koja je umrla dana 30. 7. 1995. godine u mjestu Hrastovi, općina Kiseljak. 

Poziva se sama SEJDIĆ HASIJA i svaka ona osoba koja bilo što zna o nestaloj i njenom životu ili njenoj smrti, da u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" jave Općinskom sudu u Kiseljaku, Žrtava domovinskog rata 13. 

Nakon isteka roka od 15 dana Sud će odlučiti po prijedlogu za proglašenje nestalog lica umrlom Sejdić Hasije. 

Broj 49 0 V 002191 07 V
12. marta 2008. godine
Kiseljak 

(so-376/08) 

Općinski sud u Bugojnu, po sucu Katici Soldo, u vanparničnom postupku predlagatelja Blanke Magaš, kćeri Branka iz Kupresa, Goravci, radi dokazivanja smrti Joze Jurič-Mihaljević, sina Marka iz Bugojna, zastupanog po privremenom staratelju Dani Milišić iz Bugojna, Begluci II, radi dokazivanja smrti, v.s. 100,00 KM, na osnovu člana 65. Zakona o vanparničnom postupku, izdaje sljedeći 

OGLAS 

Jozo Jurič-Mihaljević, sin Marka iz Bugojna, umro 10. 8. 1942. godine u Bugojnu za vrijeme Drugog svjetskog rata, jer je opće poznata činjenica da su tada bila velika pomjeranja i seobe stanovništva iz Kupresa prema Slavoniji, i da se isti na tom putu razbolio i umro, ali činjenica smrti nije upisana u matične knjige umrlih. 

Poziva se JOZO JURIČ-MIHALJEVIĆ, sin Marka iz Bugojna, ili bilo koje drugo lice koje nešto zna o životu ili smrti Joze Jurič-Mihaljević, da se javi ovom Sudu u roku od 20 dana od dana objavljivanja oglasa. 

Broj 46 0 V 004327 08 V
14. ožujka 2008. godine
Bugojno 

(so-393/08) 

Općinski sud Goražde, i to sudija Radija Baltić, u vanparničnom postupku predlagatelja Izeta Korde iz Vitkovića, radi dokazivanja smrti Najle Korda, od oca Ibrahima iz Vitkovića, na osnovu člana 65. Zakona o vanparničnom postupku, izdaje sljedeći 

OGLAS 

Najla Korda, od oca Ibrahima i majke Malkije, rođene Šopeta, rođena 17. 6. 1904. godine u Stanići, umrla dana 29. 7. 1993. godine u Ahmovićima, ali činjenica smrti nije upisana u matične knjige umrlih. 

Poziva se NAJLA KORDA, od oca Ibrahima, ili bilo koje drugo lice koje nešto zna o životu ili smrti Korda Najle da se javi ovom Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na adresu Zaima Imamovića, Goražde. 

Po isteku roka od 30 dana Sud će donijeti rješenje po prijedlogu. 

Broj 45 0 V 007456 08 V
19. marta 2008. godine
Goražde 

(so-411/08) 

Općinski sud u Sarajevu, po sudiji Šiljak Behiji, u vanparničnom predmetu predlagatelja Razić Hasne, radi proglašenja nestalog lica umrlim Perić Evgenije, zastupane po posebnom staratelju Razić Almiru, po rješenju Službe socijalne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo, od dana 21. 1. 2008. g., na osnovu čl. 65. Zakona o vanparničnom postupku, izdaje sljedeći 

OGLAS 

Nestala: Perić Evgenija rođena Marjanović, kći Ivana i majke Olge, rođena 16. 1. 1917. godine u Sarajevu, sa posljednjim prebivalištem u Sarajevu, Žrtava fašizma 11, koja je nestala dana 1990 g. u Sarajevu, od kada joj se gubi svaki trag. 

Poziva se nestala PERIĆ EVGENIJA rođena Marjanović, kao i svako drugo lice koje zna bilo šta o životu i kretanju nestale poslije navedenog datuma nestanka, da se javi u Općinski sud u Sarajevu, Šenoina 1, soba 204/II. 

Ukoliko se ne javi Perić Evgenija, kao i svako drugo lice koje zna bilo šta o kretanju nestale poslije datuma nestanka, a po isteku roka od 90 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", Sud će donijeti odluku po prijedlogu. 

Broj 65 0 V 029844 07 V
21. marta 2008. godine
Sarajevo 

(O-168/08) 

POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA 

Općinski sud u Ljubuškom objavljuje sljedeći 

OGLAS 

Pred Općinskim sudom u Ljubuškom u tijeku je parnični postupak pod brojem 063-0-P-07-000 728, tužitelja Anice Perković, Ljubice Drnić, Milke Kešenj, Ive Mikulić, Kate Pavlović, Zdenke Ruppitsch, i Marije Pezer, svi zastupani po punomoćnici Anki Hrstić, odvjetnici iz Ljubuškog, protiv tuženih: Ljubomira Mikulića i drugih, radi utvrđenja i uknjižbe, pa kako je boravište tuženih nepoznato, to se tuženima: Ljubomiru Mikuliću, Stojanu Mikuliću, Jozi Mikulić, Nikoli Mikulić, Tadiji Mikulić, Rudi Mikulić, Slavki Mikulić, Matiji Mikulić, Petru Mikulić, Blagi Mikulić, Anici Mikulić udatoj Vranješ, Mladenu Mikuliću, Miri Bušić rod. Mikulić i Katici Martinović rođ. Mikulić, postavlja privremeni zastupnik u osobi odvjetnika Tomislava Zelića iz Ljubuškog, koji će u ovoj parnici štititi interese tuženih dok se isti osobno ili preko punomoćnika ne pojave pred ovim Sudom. 

Broj 063-0-P-07-000 728
12. ožujka 2008. godine
Ljubuški 

(so-1990/07) 

Općinski sud u Ljubuškom objavljuje sljedeći 

OGLAS 

Pred Općinskim sudom u Ljubuškom u tijeku je parnični postupak tužitelja Ivana Džajića, sina Nikole iz Oraha, općina Vrgorac, protiv tuženih Anđe Džajić i dr., radi utvrđenja i uknjižbe, pa kako je prebivalište tuženih nepoznato, to je tuženima Anđi Džajić pok. Ivana, Celiji Džajić pok. Ivana, Mandi Džajić pok. Ivana, Miji Čuljak pok. Ivana, Luki Čuljak pok. Ivana, Blažu Džajić pok. Ivana, Andri Čuljak rođ. Leko, Anici Leko pok. Joze, Jozi Džajić rođenoj Markić, Ivanu Džajiću, sinu Franje, Miji Džajiću, sinu Franje, Nedeljku Džajiću, sinu Franje, Miji Leko pok. Joze, Anti Čuljak pok. Ilije zv. Čenan, Mari Čuljak udovi Ilije, Anti Čuljak pok. Ilije, Jozi Džajić pok. Andrije, Petru Džajiću pok. Andrije, Kati Vukojević rođ. Džajić i Andri Leko, kćeri Budimira, postavljen privremeni zastupnik u osobi Tomislavu Zeliću, koji će u ovoj parnici štititi interese tuženih dok se isti osobno ili preko punomoćnika ne pojave pred ovim Sudom. 

Broj 063-0-P-08-000 096
12. ožujka 2008. godine
Ljubuški 

(so-370/08) 

Općinski sud u Ljubuškom objavljuje sljedeći 

OGLAS 

Pred Općinskim sudom u Ljubuškom u tijeku je parnični postupak tužitelja Albine Džajić rođene Bikić, kći Petra iz Vojnića, općina Ljubuški, protiv tuženih Mande Ćutuk rođ. Madunović i dr., radi utvrđenja i uknjižbe, pa kako je prebivalište tuženih nepoznato, to je tuženima Mandi Ćutuk rođ. Madunović, Kazimiru Madunoviću pok. Petra, Ivanu Madunoviću pok. Mate, Mati Madunoviću pok. Ivana, Anti Madunoviću pok. Joze, Miji Madunoviću pok. Juke, Matiji Madunović rođ. Jurič, Anti Korda pok. Ivana, Juri Korda pok. Ivana, Mari Ravniker rođ. Korda, Jaki Korda, Ivi Radić rođ. Korda, Anici Ćutuk pok. Blaža, Miji Ćutuk pok. Blaža, Mili Vukojević pok. Frane, Jozi Madunoviću pok. Ivana, Martinu Madunoviću pok. Ivana, Jeli Čuljak pok. Ivana, Miroslavu Madunoviću pok. Ivana, Dragici Petrović pok. Ivana, Gojku Madunoviću pok. Ivana, Mili Samardžija pok. Ivana, Milivoju Madunoviću pok. Ivana i Franji Madunoviću pok. Ivana, postavljen privremeni zastupnik u osobi Anke Hrstić, odvjetnice iz Ljubuškog, koja će u ovoj parnici štititi interese tuženih dok se isti osobno ili preko punomoćnika ne pojave pred ovim Sudom. 

Broj 063-0-P-08-000 097
12. ožujka 2008. godine
Ljubuški 

(so-371/08) 

Općinski sud u Gračanici objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Općinski sud u Gračanici, u pravnoj stvari tužioca tužioca Mujić Ramiza, sina Mehmeda, iz Orahovice Donje, Rijeka bb, koga zastupa punomoćnik Edin Harčin, advokat iz Gračanice, protiv tuženog Alihodžić Hasana, sina Hajre, iz Orahovice Donje, Omerovići bb, sada nepoznatog boravišta, radi smetanja posjeda v.s. 500,00 KM. 

Tuženom Alihodžić Hasanu, sinu Hajre, iz Orahovice Donje, Omerovići bb, postavlja se privremeni zastupnik Alihodžić Hajro, otac tuženog, po osnovu člana 296. stav 1. i 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZPP FBiH), pošto je tuženom nepoznato boravište i nema punomoćnika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao bi dugo, tako da bi za stranke mogle nastupiti štetne posljedice. 

Privremeni zastupnik zastupat će tuženog u postupku sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja (član 297. ZPP FBiH). 

Broj 27 0 P 000102 07 P
13. marta 2008. godine
Gračanica 

(so-375/08) 

Općinski sud Travnik objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Općinski sud Travnik, po sucu Jasni Sofović, u pravnoj stvari tužiteljice Čondra rođene Akrapović Vesne, kći Nikole iz Viteza, Šantići bb, zastupane po punomoćniku Ljiljani Imamović, advokatu iz Travnika, protiv tuženog Čondra Anto, sin Ivice iz Busovače, Bare bb, sada nepoznata boravišta, radi razvoda braka, je postavio Ibrahima Ramčića, advokata iz Travnika, kao privremenog zastupnika tuženog, a na osnovu člana 296. Zakona o parničnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 53/03). 

Privremeni zastupnik će tuženog zastupati u navedenoj pravnoj stvari dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne postavi staraoca. 

Broj 51 0 P 002556 07 P
11. marta 2008. godine
Travnik 

(so-377/08) 

Općinski sud Živinice, po sudiji Gogić Šerifi, u pravnoj stvari tužitelja Ćehajić Ibrahima, sina Bajre iz G. Lukavice, zastupanog po sinu Ćehajić Nijazu iz G. Lukavice, protiv tuženih Mujić-Šahić Ibrahima, sina Huseina, Mujić Hadžire, žene Avdije iz Živinica, Bajramović rođ. Mujić Šahze, sa boravištem u Njemačkoj, Mujić Hajrudina, sina Avdije iz G. Lukavice, Mujić Ševalije, sina Avdije iz G. Lukavice, Mujić Mustafe, sina Avdije iz Živinica, Đulović r. Mujić Hanife, kćeri Avdije iz Suhe, Tursunović r. Mujić Alije, kćeri Šabana iz G. Lukavice, Mandalović r. Mujić Hurije, kćeri Šabana iz Tupkovića, Mujić Mešana, sina Šabana iz G. Lukavice, Mujić Mehe, sina Šabana iz G. Lukavice, Musić r. Mujić Emine, kćeri Šabana iz Noćajevića, Mujić Halila, sina Šabana iz G. Lukavice, Mujić Omera, sina Šabana iz G. Lukavice, Mujić Ahmeta, sina Šabana iz G. Lukavice, Mujić Avdije, sina Šabana iz G. Lukavice, Mujić Osmana, sina Šabana iz G. Lukavice, Mujić Ševketa, sina Šabana iz G. Lukavice, Mujić Muhameda, sina Šabana iz G. Lukavice, svi tuženi od 2-19 zastupani po punomoćniku Salkanović Zurijeti advokatu iz Živinica, radi utvrđivanja prava svojine po osnovu održaja, dana 17. 3. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

Rješenjem ovog Suda broj 33 0 P 001522 07 P od 18. 2. 2008. godine na osnovu čl. 296., 297. i 298. Zakona o parničnom postupku FBiH, postavljen je privremeni zastupnik tuženom Mujić-Šahić Ibrahimu, nepoznatog boravišta, u osobi Salkanović Zurijeti, advokatu iz Živinica, a u predmetu spora koji se vodi kod ovog Suda po tužbi tužitelja Ćehajić Ibrahima, sina Bajre iz G. Lukavice, radi utvrđivanja prava vlasništva. 

Istim Rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuženog u postupku sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženom postavio staraoca. 

Broj 33 0 P 001522 07 P
17. marta 2008. godine
Živinice 

(so-400/08) 

Općinski sud u Livnu objavljuje sljedeći 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA TUŽENIMA 

Općinski sud u Livnu, sudac Izeta Džendžo, u pravnoj stvari P-118/03, tužitelja 1. Marka Matića pok. Ante, 2. Tome Matića pok. Ante, i 3. Ivana Matića pok. Ante, svi iz Bilog Polja kod Livna, kojeg zastupa punomoćnik Stipo Babić, odvjetnik iz Livna, protiv tuženih 1. Mate Matić pok. Josipa iz Kamenska i 2. Matije Matić, ž. Jure iz Kamenska, radi preuknjižbe, postavio je tim tuženicima privremenog zastupnika u osobi odvjetnika Mile Ivančića iz Livna, jer su ti tuženici nepoznata boravišta, a nemaju punomoćnika i jer bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženicima trajao dugo, tako da bi mogle nastati štetne posljedice za stranke. 

Postavljeni privremeni zakonski zastupnik zastupat će tužene u postupku sve dok tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj P-118/03
10. marta 2008. godine
Livno 

(so-406/08) 

Općinski sud u Kalesiji, po sudiji Halilović Muneveri, u pravnoj stvari tužitelja Salihović Omera, sin Alije iz Kobilića, zastupanog po punomoćniku Paščanović Enveru, advokatu iz Kalesije, protiv tužene Ristić Spase, kćeri Ilije iz Dubnice, sada nepoznatog mjesta boravka, radi utvrđivanja prava vlasništva, v.s. 500,00 KM, dana 18. 3. 2008. godine, donosi sljedeći 

OGLAS
O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda broj 029-0-P-07-000525 od 18. 3. 2008. godine, a na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 4. ZPP, tuženoj Ristić Spasi, kćeri Ilije iz Dubnice, sa nepoznatim mjestom boravišta, postavlja se privremeni zastupnik Džafić Zejnil, advokat iz Kalesije. 

Tim Rješenjem je utvrđeno da će privremeni zastupnik zastupati tuženu sve dok se tužena ili njen punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženoj postavio staratelja. 

Broj 029-0-P-07-000525
10. marta 2008. godine
Livno 

(so-409/08) 

Općinski sud u Velikoj Kladuši, po sudiji Jahjefendić Samiri,u pravnoj stvari tužitelja: Tahić Refika, sin Saliha i Hušidić Mejre, kćeri Hasiba, oboje iz Donje Slapnice, protiv tuženih: Pilipović (ž.Sulejmana) Bejza iz Male Kladuše i dr., radi utvrđenja vlasništva, van ročišta za raspravu, dana 18. 3. 2008. godine, izdao je 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda br. 023-0-P-07-000 169 od 18. 3. 2008. godine, na osnovu čl. 296. st. 1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja: Tahić Refika, sina Saliha i Hušidić Mejre, kćeri Hasiba, oboje iz Donje Slapnice, radi utvrđenja vlasništva tuženima: Pilipović (ž. Sulejmana) Bejza, Ćufurović (Sulejman) Asim, Ćufurović (Sulejman) Ahmet, Murtić (nn) Bejha, Murtić (Bajro) Bajro, Murtić (Bajro) Sara, Murtić (Bajro) Hasan, Murtić (ud. za Ibru) Alija, Saračević (Ibro) Alema, Pajazetović (Ibro) Mejra, Murtić (Ibro) Zejna, Bećirević (Ibro) Mevlida, Murtić (Ibro) Ibrahim, Murtić (ž. Alije) Bejza, Murtić (Alije) Fikret, Murtić (kći Alije) Arifa, Kovačević (Šerifa) Omer, Murtić rođ. Begović (nn) Sara, Murtić rođ. Hodžić (ž. Osmana) Ema, Murtić (Osman) Alaga, Murtić rođ. Mahmutović (Dekan) Saća, Ćufurović (Sulejman) Ahmo, Murtić (Osman) Hiba, Murtić (Osman) Redžifa, Murtić (Osman) Naza, Murtić rođ. Saračević (nn) Hajra, Murtić (Osman) Nurija, svi iz Male Kladuše, sada nepoznatog boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi advokata Adilagić Aziza iz Velike Kladuše. 

Istim Rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženima postavio staratelja. 

Broj 023-0-P-07-000 169
18. marta 2008. godine
Velika Kladuša 

(so-410/08) 

LIKVIDACIJE - STEČAJI 

Općinski sud Mostar, u likvidacionom postupku nad pravnim licem DJL "Ć.Š. DADO-COMMERCE" Export-Import Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Potoci, naselje Meka, nakon ročišta održanog dana 5. 3. 2008. godine, donio je 6. 3. 2008. godine slijedeće 

RJEŠENJE 

1.    Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem DJL "Ć.Š. DADO-COMMERCE" Export-Import Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Potoci, naselje Meka, upisanim u registarski uložak Višeg suda Mostar broj 1-706, na temelju Rješenja o upisu broj UF/I-175/96 od 24. 7. 1996. godine. 

2.    Za likvidatora se imenuje Alikadić Fatima, ecc., iz Konjica, Zuke Džumhura 8B/8. 

3.    Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5.    Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Mostaru, Odjeljenju za registar, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 58 0 L 028877 07 L
6. marta 2008. godine
Mostar 

(so-1988/07) 

Općinski sud Mostar, likvidacioni sudija Angela Pušić, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnim licem "VELEBOSS" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Zalik 11A, na ročištu održanom dana 10. 3. 2008. godine, donio je sljedeće 

RJEŠENJE 

Zaključuje se postupak likvidacije nad Društvom "VELEBOSS" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Zalik 11-A, upisanim u reg. uložak Kantonalnog suda Mostar br. 1-10577, na temelju Rješenja o upisu broj Tt-16/02 od 11. 1. 2002. godine i Rješenja istog Suda broj Tt-678/04 od 10. 9. 2004. godine. 

Likvidator Društva Veledar Zijo, dr. sc., iz Mostara, Zalik broj 11-A, razrješava se dužnosti likvidatora. 

Preostala imovina Društva, odnosno osnovna sredstva, i to: radni stol sa kasetom 4 komada, ormar za registratore 1 komad, caffe aparat 1 komad, faks panasonic 1 komad, računar komplet 1 komad, klima uređaj 1 komad, sistem za grijanje 1 komad, mobitel 1 komad, laptop 1 komad i muzička linija 1 komad, ukupne sadašnje vrijednosti od 2.542,00 KM, kao i novčana sredstva u iznosu od 638,78 KM koja se nalaze na žiroračunu Društva, nakon prestanka pravne osobe vraćaju se osnivaču Društva Jelovac Nusretu iz Mostara - Dračevice bb, do kojeg iznosa osnivač odgovara za obveze likvidiranog pravnog lica prema trećim licima, koja bi eventualno imala imovinsko-pravne zahtjeve prema likvidiranom Društvu. 

Po pravomoćnosti ovog Rješenja izvršit će se brisanje gore označenog Društva iz Registra pravnih subjekata ovog Suda, kao i iz svih javnih registara, a ovo Rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda. 

Troškovi postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 58 0 L 030753 07 L
10. marta 2008. godine
Mostar 

(so-1989/07) 

Općinski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Godžirov Milanu, u postupku predlagača Marinović Antonia iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "Rema Tip-Top" Tuzla, donio je dana 15. 1. 2008. godine slijedeće 

RJEŠENJE 

Pokreće se postupak likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "Rema Tip-Top" Tuzla, upisanim u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli broj U/I-5471/00, mat. reg. broja 1-4865 od 13. 11. 2000. godine. 

Za likvidatora se postavlja Pirić Eldar iz Tuzle, Paša bunar 120. 

Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

Nakon što Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka postane pravomoćno, pravno lice će se brisati iz Registra Kantonalnog suda Tuzla kao i u svim javnim registrima. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 032-0-L-08-000 087
15. januara 2008. godine
Tuzla 

(so-1991/07) 

Općinski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Godžirov Milanu, u postupku predlagača Humić Muhameda, radi likvidacije pravnog lica d.j.l. "Humić-MMM" Stanić Rijeka, donio je dana 11. 3. 2008. godine slijedeće 

RJEŠENJE 

Pokreće se postupak likvidacije nad pravnim licem d.j.l. "HUMIĆ-MMM" Stanić Rijeka, upisanim u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli broj U/I-2454/98, mat. reg. broja 1-10690 od 1. 9. 1998. godine. 

Za likvidatora se postavlja Humić Muhamed, sin Kešvedina iz Stanić Rijeke bb, općina Doboj-Istok. 

Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

Nakon što Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka postane pravomoćno, pravno lice će se brisati iz Registra Kantonalnog suda Tuzla kao i iz svih javnih registara. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 032-0-L-07-000169
11. marta 2008. godine
Tuzla 

(so-1992/07) 

Općinski sud Mostar, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "ŽAK" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Vukovarska l4a, nakon održanog ročišta, donio je dana 4. 3. 2008. godine slijedeće 

RJEŠENJE 

1.    Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "ŽAK" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Vukovarska 14a, upisanim u registarski uložak Kantonalnog suda Mostar broj 1-4238, na temelju Rješenja o upisu broj Tt-534/02 od 29. 7. 2002. godine. 

2.    Za likvidatora se imenuje Boško Raguž, dipl. ecc., iz Mostara, Akademika Ivana Zovke 10/III. 

3.    Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5.    Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Mostaru, Odjeljenju za registar, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 58 0 L 028833 07 L
4. marta 2008. godine
Mostar 

(so-1993/07) 

Općinski sud u Bihaću, po likvidacionom sudiji kao sudiji pojednicu Ivaniš Vlatki, u likvidacionom predmetu po prijedlogu predlagača Spahić Ibrahima, osnivača, za pokretanje likvidacionog postupka nad DOO "Spahić Company" Sanski Most, dana 13. 3. 2008. godine, donio je sljedeći 

OGLAS 

Provest će se likvidacioni postupak nad firmom DOO "Spahić Company", sa sjedištem u Sanskom Mostu, Alagića Polje 28. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rješenja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoja potraživanja, a ukoliko nitko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rješenja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će biti zaključen. 

Za likvidatora firme iz prethodnog stava postavlja se Batoz Ljiljana, direktor ovog pravnog lica. 

Po proteku navedenog roka iz stava 1. ovog Rješenja i pravomoćnosti Rješenja o zaključenju postupka, DOO "Spahić Company" iz Sanskog Mosta, upisan u registarski uložak broj 1-5514-00, po upisu Općinskog suda Bihać br. 017-0-Reg-06-000832 od 7. 7. 2006. godine, brisat će se iz Registra Općinskog suda Bihać i iz svih javnih registara, a osnivač se obavezuje da snosi sve troškove likvidacionog postupka. 

Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH. 

Određuje se upis zabilježbe o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom registru Općinskog suda Bihać. 

Broj 017-0-RI-08-000008
13. marta 2008. godine
Bihać 

(so-368/08) 

Općinski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Seadu Hadžiću, u postupku predlagača Latifagić Milene iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "KUĆA ZDRAVLJA" iz Tuzle, dana 14. 3. 2008. godine, donio je slijedeće 

RJEŠENJE 

Pokreće se postupak likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "KUĆA ZDRAVLJA" iz Tuzle. 

Za likvidatora se postavlja Latifagić Milena iz Tuzle. 

Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, a likvidator se izjasni da Društvo nema obaveza, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

Nakon što Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka postane pravomoćno, pravno lice će se brisati iz Registra pravnih lica Općinskog suda u Tuzli kao i iz svih javnih registara. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 032-0-L-08-000022
14. marta 2008. godine
Tuzla 

(so-372/08) 

Općinski sud u Tuzli objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Na osnovu člana 117. Zakona o stečajnom postupku i Odluke Odbora povjeritelja od 3. 3. 2008. godine, stečajni upravitelj u stečajnom postupku broj St-66/04 nad d.o.o. "Integra Inžinjering" u stečaju Tuzla izvršit će djelimičnu diobu isplate višeg isplatnog reda u ukupnom iznosu od 252.083,54 KM, sa pripadajućim doprinosima i porezima na ovih osam plaća u iznosu od 163.854,30 KM. 

Na osnovu člana 113. Zakona o stečajnom postupku, zakazuje se ročište za ispitivanje naknadno prijavljenih potraživanja za dan utorak, 22. 4. 2008. godine sa početkom u 11,00 sati u zgradi Općinskog suda u Tuzli, kancelarija broj 46/II. 

Broj St-66/04
12. marta 2008. godine
Tuzla 

(so-373/08) 

Općinski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Seadu Hadžiću, u postupku predlagača Oswald Miroslava iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "BENEDIKT" iz Tuzle, dana 12. 3. 2008. godine, donio je slijedeće 

RJEŠENJE 

Pokreće se postupak likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "BENEDIKT" iz Tuzle. 

Za likvidatora se postavlja Oswald Miroslav iz Tuzle. 

Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, a likvidator se izjasni da Društvo nema obaveza, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

Nakon što Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka postane pravomoćno, pravno lice će se brisati iz Registra pravnih lica Općinskog suda u Tuzli kao i iz svih javnih registara. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 032-0-L-08-000026
12. marta 2008. godine
Tuzla 

(so-390/08) 

Općinski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Seadu Hadžiću, u postupku predlagača Bašigovac Mehmedalije iz Kalesije, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "AHORN" iz Kalesije dana 12. 3. 2008. godine, donio je slijedeće 

RJEŠENJE 

Pokreće se postupak likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "AHORN" iz Kalesije. 

Za likvidatora se postavlja Bašigovac Mehmedalija iz Kalesije. 

Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, a likvidator se izjasni da Društvo nema obaveza, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

Nakon što Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka postane pravomoćno, pravno lice će se brisati iz Registra pravnih lica Općinskog suda u Tuzli kao i iz svih javnih registara. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 032-0-L-08-000018
12. marta 2008. godine
Tuzla 

(so-391/08) 

Općinski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Godžirov Milanu, u postupku predlagača Lapandić Admire iz Banovića, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "Fama" Banovići, donio je dana 28. 2. 2008. godine slijedeće 

RJEŠENJE 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "FAMA" Banovići, upisanim u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli broj U/I-4872/00, mat. reg. broja 1-1991 od 29. 3. 2001. godine. 

Likvidator Lapandić Admira, kći Kasima iz Banovića, Banovići selo bb, razrješava se službe likvidatora. Preostala imovina Društva koja se sastoji od p/m/v marke "Škoda" Felicia, god. proizvodnje 1996. godine, broj šasije TMBEEA614T0304387, broj motora 2364442, reg. oznaka 860-A-397, t/m/v "Seat E", tip vozila 024 A Tera, god. proizvodnje 1994. g., broj šasije VSS024AZ009242503, broj motora 1W041173, reg. oznake 353-A-364, ostaje osnivaču Društva. 

Po pravnosnažnosti ovog Rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 032-0-L-07-000 089
28. februara 2008. godine
Tuzla 

(so-401/08) 

Općinski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Godžirov Milanu, u postupku predlagača Spahić Azmira iz Donje Orahovice, općina Gračanica, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "Asgradnja" Gračanica, donio je dana 22. 2. 2008. godine slijedeće 

RJEŠENJE 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "ASGRADNJA" Gračanica, upisanim u sudski registar Općinskog suda u Tuzli broj U/I-2085/05, mat. reg. broja 1-3618 od 26. 12. 2005. godine. 

Likvidator Spahić Azmir, sin Ibrahima iz Gračanice, Donja Orahovica bb, razrješava se službe likvidatora. 

Po pravnosnažnosti ovog Rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 032-0-L-07-000 115
22. februara 2008. godine
Tuzla 

(so-402/08) 

Općinski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Godžirov Milanu, u postupku predlagača Ibrahimović Senada iz Srebrenika, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "RTV ZMAJ" Srebrenik, donio je dana 11. 3. 2008. godine slijedeće 

RJEŠENJE 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "RTV ZMAJ" Srebrenik, upisanim u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli broj U/I-154/05, mat. reg. broja 1-13342 od 8. 2. 2005. godine. 

Likvidator Ibrahimović Senad, sin Redže iz Gradačca, Zelinja Donja bb, razrješava se službe likvidatora. 

Po pravnosnažnosti ovog Rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 032-0-L-07-000 111
11. marta 2008. godine
Tuzla 

(so-403/08) 

Općinski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Godžirov Milanu, u postupku predlagača Alagić Amira iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "Ladybird" Tuzla, donio je dana 6. 3. 2008. godine slijedeće 

RJEŠENJE 

Pokreće se postupak likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "LADYBIRD" Tuzla, upisanim u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli broj U/I-708/04, mat. reg. broja 1-13104 od 29. 4. 2004. godine. 

Za likvidatora se postavlja Alagić Amir, sin Ahmeta iz Tuzle, Donji Dolovi 16. 

Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

Nakon što Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka postane pravomoćno, pravno lice će se brisati iz Registra Kantonalnog suda Tuzla kao i iz svih javnih registara. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 032-0-L-08-000 021
6. marta 2008. godine
Tuzla 

(so-404/08) 

Općinski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Godžirov Milanu, u postupku predlagača Salihbašić Fadile iz Gračanice, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "NTS-Metal" Gračanica, donio je dana 4. 3. 2008. godine slijedeće 

RJEŠENJE 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "NTS-METAL" Gračanica, upisanim u sudski registar Općinskog suda u Tuzli broj 032-0-Reg-06-001153, mat. reg. broja 1-11705 od 11. 7. 2006. godine. 

Likvidator Salihbašić Fadila, kći Muhameda iz Gračanice, Tuleg 10, razrješava se službe likvidatora. 

Po pravnosnažnosti ovog Rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 032-0-L-07-000 047
4. marta 2008. godine
Tuzla 

(so-405/08) 

Općinski sud Mostar, po likvidacijskom sucu Angeli Pušić, u likvidacionom postupku nad pravnim licem JELINAK d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, ul. II bojne rudničke bb, na ročištu održanom 3. 3. 2008. godine, donio je slijedeće 

RJEŠENJE 

Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem JELINAK d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, ul. II bojne rudničke bb, upisanog u Registarski uložak Kantonalnog suda Mostar broj 1-5145, na temelju Rješenja o upisu broj Tt-154/02 od 12. 3. 2002. godine. 

Za likvidatora se imenuje Alikadić Fatima, ecc., iz Konjica, Zuke Džumhura 8b/8. 

Likvidator je dužan domah izvršiti popis imovine i obveza Društva i navedene popise dostaviti likvidacijskom sucu. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovome Sudu, a ukoliko se ne prijavi niko od povjerilaca, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

Rješenje o provođenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda. 

Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Mostaru - Odjeljenju za registar, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Ročište za ispitivanje eventualnih prijava potraživanja održat će se u ponedjeljak, 5. 5. 2008. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama ovog Suda. 

Broj 07 58 L 028128 07 L
4. ožujka 2008. godine
Mostar 

(so-407/08) 

Općinski sud u Bihaću, po likvidacionom sudiji Šahinović Gari, u likvidacionom predmetu predlagača Nezirević Envera, osnivača, za pokretanje likvidacionog postupka nad DOO "NEZIREVIĆ" SANSKI MOST, dana 11. 3. 2008. godine, donio 

RJEŠENJE 

Provest će se postupak likvidacije nad pravnim licem DOO "NEZIREVIĆ" SANSKI MOST, Banjalučka br. 22. 

Za likvidatora se postavlja Nezirević Aziz, Ključka 46, Sanski Most, dosadašnji direktor dužnika. 

Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

Nakon što Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka postane pravomoćno, pravno lice će se brisati iz Registra pravnih lica Općinskog suda Bihać kao i iz svih drugih javnih registara. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Određuje se upis zabilježbe o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom registru Općinskog suda Bihać. 

Broj 017-0-RL-07-000061
11. marta 2008. godine
Bihać 

(so-408/08) 

Općinski sud u Tuzli objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Obavještavaju se povjeritelji u stečajnom postupku nad imovinom DOO "TUZLAINŽENJERING" Tuzla, koji se vodi pod brojem 032-0-St-06-000016 kod Općinskog suda Tuzla, da se ročište zakazano za dan 2. 4. 2008. godine sa početkom u 11,00 sati radi ispitivanja potraživnja neće održati (greškom Suda u "Službenim novinama Federacije BiH", objavljeno je da se radi o pravnom licu "EUROINŽENJERING" umjesto "TUZLAINŽENJERING"), te se u tom smislu pored vremena održavanja vrši ispravka i naziva pravnog lica, te se pozivaju povjeritelji da pristupe na ročište zakazano za dan 7. 4. 2008. godne sa početkom u 11,00 sati u sobi broj 60/II, zgrada Općinskog suda Tuzla, radi ispitivanja prijavljenih potraživanja. 

Broj 032-0-St-06-000016
24. marta 2008. godine
Tuzla 

(so-419/08) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim "BAZES" DJL za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo, Gornji Velešići 2, na ročištu održanom dana 14. 3. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1.    Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "BAZES" DJL za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo, Gornji Velešići 2. 

2.    Za likvidatora se imenuje Hrvačić Esad, advokat iz Sarajeva. 

3.    Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5.    Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, UF/I-2529/95 od 28. 11. 1996. godine, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-4050, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 65 0 L 035799 08 L
14. marta 2008. godine
Sarajevo 

(O-160/08) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim "SAMIL" DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge, eksport-import Sarajevo, Turbe 5, na ročištu održanom dana 18. 3. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1.    Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "SAMIL" DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge, eksport-import Sarajevo, Turbe 5. 

2.    Za likvidatora se imenuje Džinić Emina, Turbe 5, Sarajevo. 

3.    Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5.    Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, na broj Rješenja UF/I-1599/00 od 5. 2. 2001. godine, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-14405, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 065-0-L-06-000 081
18. marta 2008. godine
Sarajevo 

(O-163/08) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "VERSION" DOO SARAJEVO, Ferhadija, Objekat kvadrant bb, na ročištu održanom dana 19. 3. 2008. godine donio je slijedeći 

OGLAS 

1.    Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "VERSION" DOO SARAJEVO, Ferhadija, Objekat kvadrant bb. 

2.    Za likvidatora se imenuje Voloder Meliha, Hercegovačka 9, Sarajevo. 

3.    Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5.    Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, na broj Rješenja UF/I-351/05 od 2. 3. 2005. godine, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-25055, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 65 0 L 028303 07 L
19. marta 2008. godine
Sarajevo 

(O-169/08) 

PEČATI - ŠTAMBILJI 

Oglašava se nevažećim pečat firme Vako International d.o.o. Sarajevo, okruglog oblika, sa natpisom "VAKO INTERNATIONAL" doo u krugu pečata, a SARAJEVO je napisano u prečniku pečata. 

U donjem dijelu pečata stoji br. 1. 

(O-164/08) 

USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

Na osnovu člana 63., člana 67. i člana 71. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Žepču 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 044-0-Dn-08-000 007, po zahtjevu "Bihaćka Pivovara" d.d. Bihać, zastupane po punomoćnicima Hergić Edinu i Hodžić Salihu, odvjetnicima iz Bihaća, u tijeku je postupak uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška za nekretnine upisane u Posjedovni list broj 286, katastarska općina Žepče-grad, označene sa: 

- katastarska čestica broj 465, naziva "Kuća i dvorište", kulture: kuća i zgrada, dvorište, klase 0, površine 313 m2. 

Prema podacima iz katastra navedena nekretnina je upisana kao državno vlasništvo, korisnik Zlatić Jozo, sin Ivana iz Brankovića, općina Žepče, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje slijedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu postojećih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-08-000 007
10. marta 2008. godine
Žepče 

(so-379-F/08) 

Na osnovu člana 63., člana 67. i člana 71. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Žepču 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 044-0-Dn-08-000 012, po zahtjevu Džinić Safeta, sina Adema, prebivališta Orlovik, općina Žepče, JMBGO107932194278, u tijeku je postupak uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška za nekretnine upisane u Posjedovni list broj 162, katastarska općina Žepče-van, označene sa: 

- katastarska čestica broj 4/40, naziva "Dvorište", kulture dvorište, klase 0, površine 250 m2, 

- katastarska čestica broj 4/212, naziva "Uz kuću", kulture ostalo neplodno zemljište, klase 0, površine 264 m2, 

- katastarska čestica broj 4/213, naziva "Kuća i dvorište", kulture Kuća i zgrada, klase 0, površine 56 m2, 

- katastarska čestica broj 55/4, naziva "Brezici", kulture pašnjak, klase 3, površine 4000 m2. 

Prema podacima iz katastra kao posjednik navedene nekretnine upisan je Džinić (Adem) Safet iz Žepča, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje slijedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu postojećih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-08-000 012
10. marta 2008. godine
Žepče 

(so-381-F/08) 

Na osnovu člana 63. i člana 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Zavidovićima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 042-0-DN-08-000 035, po zahtjevu Fazlić Ahmeta, sina Mustafe iz Bajvata bb, općina Zavidovići, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak je upisana u Posjedovni list broj 771, katastarska općina Bajvati, označena sa: 

- katastarska čestica br. 1904/3 "Velika njiva" kuća i zgrada površine 56 m2, dvorište površine 500 m2 i oranica 6. klase površine 244 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Fazlić Ahmet, sin Mustafe, Rogatica, Trg Đ. Pucara, lam. 5, sa dijelom od 1/1. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-08-000 035
13. marta 2008. godine
Zavidovići 

(so-383-F/08) 

Na osnovu člana 63. i člana 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Zavidovićima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 042-0-DN-08-000 036, po zahtjevu ABS Banke d.d. Sarajevo, Filijala Zenica, Branilaca Bosne 2, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak je upisana u Posjedovni list broj 287, katastarska općina Dubravica, označena sa: 

- katastarska čestica br. 597/2 "Kućište" kuća i zgrada površine 240 m2 i dvorište površine 180 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Taletović Ekrem, sin Asima iz Dubravke bb, općina Zavidovići, sa dijelom od 1/1, na kojoj je zasnovano založno pravo po rješenjima Općinskog suda Zavidovići Ip. 28/98 u korist Šehin Banke Zenica, Ip. 260/05 u korist ABS Banke d.d. Sarajevo i 042-0-Ip-06-000 020 u korist BOR Banka d.o.o. Sarajevo. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-08-000 036
13. marta 2008. godine
Zavidovići 

(so-385-F/08) 

Na osnovu člana 63. i člana 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Zavidovićima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 042-0-DN-08-000 039, po zahtjevu Husanović Ismeta, sina Ismeta iz Potkleča bb, zastupanog po punomoćniku Husanović Ismetu, sinu Hasana iz Potkleča bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. 

Nekretnine za koju se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak su upisane u Posjedovni list broj 1066, katastarska općina Mustajbašići, označena sa: 

- katastarska čestica br. 1029 "Njiva" šuma 3. klase površine 2949 m2, 

- katastarska čestica br. 1030 "Njiva" oranica 7. klase površine 1600 m2, 

- katastarska čestica br. 1031 "Njiva" voćnjak 4. klase površine 1769 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Husanović Ismet, sin Ismeta iz Potkleča bb, općina Zavidovići, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-08-000 039
19. marta 2008. godine
Zavidovići 

(so-395-F/08) 

Na osnovu člana 63. i člana 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Zavidovićima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 042-0-DN-08-000 040, po zahtjevu Mehmedović Šefika, sina Agana iz Stavaka bb, općina Zavidovići, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak je upisana u Posjedovni list broj 1527, katastarska općina Činovići, označena sa: 

- katastarska čestica broj 1731/13 "Luka", oranica 5. klase površine 823 m2 i oranica 6. klase površine 321 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Mehmedović Šefik, sin Agana iz Stavaka bb, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-08-000 040
19. marta 2008. godine
Zavidovići 

(so-397-F/08) 

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Žepču 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 044-0-Dn-08-000011, po zahtjevu Kudumović Merime, kćeri Ibrahima iz Brezovače, Bare bb, općina Banovići, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak upisana je u Posjedovni list broj 311, katastarska općina Želeće, označena sa: 

- katastarska čestica broj 418/3 naziv parcele "Prisojak" kulture pašnjak 1. klase površine 5080 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednici navedene nekretnine su Kudumović Fikret, sin Halida iz Banovića, sa dijelom 1/2 i Kudumović Merima, kći Ibrahima iz Banovića, sa dijelom 1/2. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje slijedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-08-000011
12. marta 2008. godine
Žepče 

(so-399-F/08) 

OSTALE OBJAVE 

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o vrijednosnim papirima i Rješenja Komisije za vrijednosne papire FBiH, broj 03/1-19- 111/08 od 6. marta 2008. godine, SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo, kao emitent vrijednosnih papira, objavljuje 

IZVJEŠTAJ
O UKUPNOM IZNOSU I BROJU UPISANIH I UPLAĆENIH DIONICA 

1.    Na osnovu Odluke Skupštine dioničara, broj 01-1523/07 od 12.11.2007. godine i odobrenja Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, broj 03/1-19-659/07 od 10.12.2007. godine SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo je izvršilo emisiju putem javne ponude 960.000 redovnih (običnih) dionica po cijeni jedne dionice od 25,00 KM (nominalna vrijednost jedne dionice u iznosu od 12,50 KM i dionička premija po jednoj dionici u iznosu od 12,50 KM). 

2.    Upis i uplata dionica iz prethodne tačke se vršila u vremenu od 28.12.2007. godine do 22.02.2008. godine, kada je odlukom Nadzornog odbora emisija prekinuta zbog upisa i uplate svih emitovanih dionica kod Banke depozitara prije isteka roka javne ponude. 

3.    Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH, broj 03/1-19-111/08 od 06.03.2008. godine utvrđena je uspješnost emisije kao i upis i uplata 960.000 redovnih (običnih) dionica od strane 395 kupaca po pravu preče kupnje i 9 kupaca preostalih dionica u navedenoj emisiji. 

    Upisano je i uplaćeno ukupno 24 miliona KM, od čega po osnovu nominalne vrijednosti 12 miliona KM i dioničke premije 12 miliona KM. 

4.    Ovaj Izvještaj objavit će se u jednim novinama na području Federacije Bosne i Hercegovine i "Službenim novinama Federacije BiH". Direktor društva
Midhat Terzić, s. r. 

(so-361-a-F/08) 

Oglašava se nevažećom saobraćajna dozvola broj BH 1351776, izdata od strane Policijske uprave Kakanj, na ime BEGED d.o.o. Kakanj, za prikolicu KASSBOHRER, broj šasije 104193744, registarske oznake 094-T-979, godina proizvodnje 1980. 

(O-159/08) 

Oglašavaju se nevažećom saobraćajne dozvole Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Uprava administracije i podrške, i to: 

- BH 0332083, 

- broj šasijeVAG 461.336.17.913608, 

- broj motora 60298302043429, 

- reg. broj 487-A-406, izdata u Policijskoj stanici Centar Sarajevo, 

- BH 1682585, 

- broj šasijeVAG 461.336.17.913598, 

- broj motora 60298302043307, 

- reg. broj 487-A-419, izdata u Policijskoj stanici Centar Sarajevo. 

(O-167/08) 

UPISI U SUDSKI REGISTAR 

BIHAĆ 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-001962 od 1. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-001962 od 1. 10. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "N-DŽ TRADE" Bosanska Krupa upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje društva. Odlukom osnivača od 24. 9. 2007. godine raniji direktor Društva Safet Mehić razriješen je dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Mehić Midjana - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-591/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002144 od 29. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002144 od 29. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "ROYAL QUARTZ" Cazin upisani su podaci o promjeni sjedišta društva. Društvo je ranije imalo sjedište u Cazinu, Bošnjačkih šehida 32. Društvo nastavlja poslovanje sa sjedištem u Cazinu, Mala Lisa bb. 

(SR-592/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002248 od 17. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002248 od 17. 12. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "PIVNICA" Bužim upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje društva. Odlukom osnivača od 10. 12. 2007. godine raniji direktor Izet Ljubijankić je razriješen dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Ljubijankić Elvis - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-593/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-001 056 od 12. 6. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Ugovorom o prenosu udjela od 26. 3. 2007. god. Horozović Emsud iz Sanskog Mosta, JMBG 020495763321, osnivač Društva sa ograničenom odgovornošću "PVC STOLARIJA HOROZOVIĆ" Sanski Most je prenio bez naknade svoju 1/2 udjela odnosno 1.000,00 KM na Horozović Saida iz Sanskog Mosta, JMBG 1502961163306. 

(SR-594/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-000 015 od 8. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Školskog odbora broj 610-251/07 razrješava se dužnosti vršilac dužnosti direktora škole Đuzelić Sabiha, a Odlukom broj 610-252/07 imenuje se vršilac dužnosti direktora škole Okanović Hajrudin. 

(SR-595/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-001 487 od 11. 6. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Osnivača od 5. 6. 2007. godine, notarski obrađenom, u d.o.o. "MAXI - METRO" Cazin vrši se dopuna djelatnosti sa: 

26.6 Proizvodnja proizvoda od betona, cementa, gipsa i umj. kamena, 26.7 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena, 28.1 Proizvodnja metalnih konstrukcija, 28.5 Površinska obrada i presvlačenje metala; opći mehaničarski radovi, 45.1 Pripremni radovi na gradilištu, 45.2 Visokogradnja i niskogradnja, izgradnja kompletnih objekata ili njihovih dijelova, 45.3 Instalacijski radovi, 45.4 Završni građevinski radovi, 45.5 Iznajmljivanie strojeva i opreme za gradnju ili rušenje sa rukovaocem, 70.1 Poslovanje vlastitim nekretninama, 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina, 70.12 70.120 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, 70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.20 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.3 Poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 70.31 70.310 Agencije za promet nekretninama, 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 71.32 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 74.20 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.30 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.70 74.700 Čišćenje svih vrsta objekata. 

(SR-596/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002159 od 12. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002159 od 12. 12. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa "SPEKTAR-COMMERCE" d.o.o. Bihać upisani su podaci o prenosu udjela u društvu. Raniji osnivač Halil Ćejvan prenio je svoj udio u Društvu na osnivača Emira Ferizovića Ugovorom o prenosu udjela OPU broj 599/07 od 29. 06. 2007. godine. Osnivači Društva su: Alibabić Šerif iz Bihaća, Biljuš Dragana iz Bihaća, Ćehić Esma iz Bihaća, Mehidin Indira iz Bosanskog Petrovca, Felić Suad iz Bihaća, Ferizović Đemila iz Bosanskog Petrovca, Ferizović Emir iz Bihaća, Ferizović Rifet iz Bihaća, Hadžić Safet iz Bihaća, Jeličić Nevenka iz Ključa, Rekić Selam iz Bihaća, Rekić Senada iz Bihaća, Talakić Snježana iz Bihaća. 

Osnovni kapital Društva je 97.300,00 KM, sa pojedinačnim ulozima osnivača: Alibabić Šerif sa iznosom od 100,00 KM, Biljuš Dragana sa iznosom od 100,00 KM, Ćehić Esma sa iznosom od 100,00 KM, Mehidin Indira sa iznosom od 400,00 KM, Felić Suad sa iznosom od 200,00 KM, Ferizović Đemila sa iznosom od 19.600,00 KM, Ferizović Emir sa iznosom od 39.200,00 KM, Ferizović Rifet sa iznosom od 35.400,00 KM, Hadžić Safet sa iznosom od 200,00 KM, Jeličić Nevenka sa iznosom od 100,00 KM, Rekić Selam sa iznosom od 1.200,00 KM, Rekić Senada sa iznosom od 600,00 KM, Talakić Snježana sa iznosom od 100,00 KM. 

(SR-597/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002 281 od 17. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002 281 od 17. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "BH - ASTRA - SOCKS" Bihać upisani su podaci o promjeni sjedišta i djelatnosti društva. Društvo nastavlja poslovanje sa sjedištem u Bihaću, Bihaćkih branilaca 26. Društvo je ranije imalo sjedište u Bihaću, Bihaćkih branilaca 17. Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladištenje robe. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Međunarodni prevoz robe u cestovnom prometu; Međunarodna špedicija i usluge; Skladištenje robe - konsignaciona skladišta; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga. 

(SR-598/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002 260 od 26. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002 260 od 26. 12. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa Investicioni fond "FORTUNA FOND" d.d. Bihać upisani su podaci o povećanju osnovnog kapitala. Osnovni kapital Društva ranije je iznosio 53.520.840,00 KM, tako da nakon povećanja osnovni kapital Društva iznosi 53.576.520,00 KM. 

(SR-599/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002 274 od 3. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002 274 od 3. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "UNA - BENZ" Bihać upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje društva. Odlukom osnivača od 26. 12. 2007.godine, raniji direktor Senijad Mešić razriješen je dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Mešić Aldin - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-600/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 003 od 9. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 003 od 9. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "HEMA - METAL" Bihać upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje društva. 

Odlukom osnivača od 25. 12. 2007.godine, raniji direktor Almir Štrkonjić je razriješen dužnosti. 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Mušić Rijad - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-601/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 001 od 9. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 001 od 9. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "CABLE NET" Velika Kladuša upisani su podaci o povećanju osnovnog kapitala društva. Osnovni kapital povećan je za iznos od 36.633,00 KM, tako da nakon povećanja kapital ukupno iznosi 38.633,00 KM. 

(SR-602/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-001 693 od 15. 1. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-001 693 od 15. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "STYROTHERM" Cazin upisani su podaci o promjeni osnivača društva. Osnivači Društva su: Beganović Muhamed iz Cazina, Beganović Edvin iz Cazina i Beganović Ermin iz Cazina. 

Osnovni kapital Društva ukupno iznosi 1.383.817,00 KM, sa pojedinačnim ulozima osnivača i to: 

1. Beganović Muhamed, sa iznosom od 609.999,00 KM, 

2. Beganović Edvin, sa iznosom od 386.909,00 KM 

3. Beganović Ermin, sa iznosom od 386.909,00 KM. 

(SR-603/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002275 od 8. 1. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002275 od 8. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa DOO "KOV - GRAD" Bužim upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje društva. Odlukom osnivača od 19. 12. 2007. godine, raniji direktor Fikreta Kovačević je razriješena dužnosti. 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Kovačević Safet - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-604/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002036 od 11. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002036 od 11. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa D.o.o. "RECYCLING" Bihać upisani su podaci o osnivanju društva, koje posluje pod nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću "RECYCLING" Bihać, sa sjedištem u Bihaću, Bosanskih šehida 41. Osnivač i direktor neograničenih ovlaštenja je Kečalović Damir iz Bihaća, DO broj 12. Osnovni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

37.100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Zastupanje stranih pravnih i fizičkih lica i trgovina u okviru upisane djelatnosti. 

(SR-605/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002 067 od 30. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002 067 od 30. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa DD "ŠTAMPARIJA" Ključ, upisani su podaci o smanjenju osnovnog kapitala društva. Osnovni kapital se smanjuje za iznos od 24.459,60 KM, tako da nakon smanjenja osnovni kapital Društva iznosi 90.055,80 KM. 

Investicioni fond "FORTUNA FOND" d.d. Bihać, upisani su podaci o povećanju osnovnog kapitala. Osnovni kapital Društva ranije je iznosio 53.520.840,00 KM, tako da nakon povećanja osnovni kapital Društva iznosi 53.576.520,00 KM. 

(SR-606/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-000033 od 29. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-000033 od 29. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa ZU "Dom zdravlja" Bosanska Krupa upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje ustanove. Lice ovlaštenog za zastupanje ustanove je Porić Samir iz Bosanske Krupe, Reisul-uleme Džemaludina Čauševića - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-607/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-000 028 od 29. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-000 028 od 29. 10. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa JU Osnovna škola "Fajtovci" Sanski Most upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje ustanove. Odlukom Školskog odbora broj 661/05-1 od 22. 11. 2005. godine, raniji direktor Čeleš Naim je razriješen dužnosti. 

Lice ovlašteno za zastupanje je Pašagić Zinajda - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-608/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-000 007 od 16. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-000 007 od 16. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa OPZ "7. AUGUST" Velika Kladuša upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje zadruge. Odlukom Skupštine od 25. 9. 2007. godine, raniji direktor Nijaz Miljković se razrješava dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje je Sarajlija Ferid - v.d. direktor nograničenih ovlaštenja. 

(SR-609/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-000041 od 18. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-000041 od 18. 12. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa JU "GIMNAZIJA" Sanski Most upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje. Odlukom Školskog odbora od 10. 10. 2007. raniji direktor Ilijaz Avdić je razriješen dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje ustanove je Helić Šefik - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-610/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002 279 od 8. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002 279 od 8. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa "BOR" d.o.o. Bosanska Krupa upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje društva. Odlukom o izmjeni Statuta od 25. 12. 2007. godine, raniji direktor Muhamed Sijamhodžić razrješava se dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Gerzić Safet - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-611/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002 268 od 8. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002 268 od 8. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa "COL EDU" d.o.o. Bihać upisani su podaci o osnivanju društva, koje posluje pod nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću "COL EDU" Bihać, sa sjedištem u Bihaću, Aleja Ljiljana 6. Osnivači Društva su: Gallo Zsolt iz Mađarske, i Marendic Anett iz Mađarske. Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM, sa pojedinačnim ulozima od: 

Gallo Zsolt u iznosu od 1.000,00 KM i Marendic Anett u iznosu od 1.000,00 KM. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Marendic Anett - direktor neograničenih ovlaštenja. Djelatnost Društva je: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 036 od 22. 1. 2008. godine, ispravlja se Rješenje Općinskog suda u Bihaću o upisu u sudski registar osnivanja društva, broj 017-0-Reg-07-002 268 od 8. 1. 2008. godine u dijelu koji se odnosi na djelatnosti Društva, tako da pored već upisanih djelatnosti treba dodati djelatnost pod šifrom 65.230 Ostalo financijsko posredovanje d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gradom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 65.230 Ostalo finansijsko posredovanje, d.n., 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Usluge u okviru upisane djelatnosti. 

(SR-612/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002 190 od 22. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002 190 od 22. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa "CERTUS GRADNJA" DOO Velika Kladuša upisani su podaci o promjeni naziva, sjedišta, dopuni djelatnosti u vanjskotrgovinskom poslovanju i promjeni lica ovlaštenog za zastupanje društva. Društvo nastavlja poslovanje pod nazivom "CERTUS GRADNJA" d.o.o. Velika Kladuša, sa sjedištem u Velikoj Kladuši, Mala Kladuša bb. 

Djelatnost Društva u vanjskotrgovinskom prometu je: Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima; Međunarodni prijevoz roba; Međunarodna špedicija i otpremništvo; Konsignaciona skladišta i usluge konsignacionih skladiša; Posredovanje u zapošljavanju radne snage; Iznajmljivanje mašina i opreme; Zastupanje inostranih firmi u posredovanju; Izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranim licima u Bosni i Hercegovini; Usluge međunarodnog faktoringa. 

(SR-613/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 006 od 22. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 006 od 22. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa DOO "DK - DAUT" Velika Kladuša upisani su podaci o osnivanju društva, koje posluje pod nazivom: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću "DK - DAUT" Velika Kladuša, sa sjedištem u Velikoj Kladuši, ul. I. muslimanske brigade 1. Osnivač i direktor Društva neograničenih ovlaštenja je Dautović Kadir iz Velike Kladuše, Marjanovac 148. Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i zečijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.330 Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n., 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52 410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina u okviru upisane djelatnosti; Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Prevoz robe i putnika u međunarodnom saobraćaju; Međunarodna špedicija i usluge; Usluge iz okvira upisane djelatnosti. 

(SR-614/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 007 od 22. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 007 od 22. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa DOO "ZEHINOVIĆ" Velika Kladuša upisani su podaci o osnivanju društva, koje posluje pod nazivom: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću "ZEHINOVIĆ" Velika Kladuša, sa sjedištem u Velikoj Kladuši, Braće Salkića bb. Osnivač i direktor Društva neograničenih ovlaštenja je Zehinović Samir iz Velike Kladuše. 

Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n. 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Prevoz robe i putnika u međunarodnom saobraćaju; Međunarodna špedicija i usluge; Usluge iz okvira upisane djelatnosti. 

(SR-615/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 027 od 24. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 027 od 24. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "MIDYAN" Velika Kladuša upisani su podaci o osnivanju društva, koje posluje pod nazivom Društvo sa ograničenom odgovornošću "MIDYAN" Velika Kladuša, ul. 7. augusta 20. Osnivač Društva je: Kendić Šehida iz Velike Kladuše, Mekote 3/III. Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Delić Šeherzada - direktor neograničenih ovlaštenja. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

01.110 Gajenje žitarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje voćnih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.132 Gajenje voća, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i začina, 01.251 Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih životinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja (mješovita poljoprivredna proizvodnja), 01.412 Uređivanje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 93.030 Pogrebne i prateće djelatnosti. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina u okviru upisane djelatnosti; Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima; Prevoz robe i putnika u međunarodnom saobraćaju; Međunarodna špedicija i usluge; Usluge iz okvira registrovane djelatnosti. 

(SR-616/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002 071 od 16. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002 071 od 16. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa D.o.o. "TIK" Velika Kladuša, upisani su podaci o osnivanju društva, koje posluje pod nazivom: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, export-import i usluge "TIK" Velika Kladuša, sa sjedištem u Velikoj Kladuši, Donja Vidovska 50. Osnivač Društva je Jelenović Robert iz Republike Hrvatske, Pobri, Put za Matulji 02l. 

Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Nuhanović Nurfeta - direktor neograničenih ovlaštenja. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

20.101 Proizvodnja rezane grade, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.400 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, 36.150 Proizvodnja madraca, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.460 trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinsko poslovanje neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelantosti; Međunarodni prevoz robe i putnika u cestovnom prometu; Međunarodna špedicija i usluge; Konsignaciona skladišta i usluge konsignacionih skladišta. 

(SR-617/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002 278 od 25. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002 278 od 25. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa DOO "BAUTEHNIK" Bihać upisani su podaci o osnivanju društva, koje posluje pod nazivom: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću "BAUTEHNIK" Bihać, sa sjedištem u Bihaću, Darivalaca krvi 3. 

Osnivač i direktor Društva neograničenih ovlaštenja je Keškić Esnaf iz Bihaća, Darivalaca krvi 3. 

Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.3 50 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51 440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnih saobraćajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n., 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande 74.700 Čišćenje objekata, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisanih djelatnosti; Međunarodni prevoz robe i putnika; Međunarodna špedicija i špediterske usluge; Građevinarstvo; Zastupanje i predstavljanje stranih pravnih i fizičkih lica; Konsignacija prodaja roba u slobodnim carinskim prodavnicama i slobodnim carinskim zonama; Usluge u okviru upisane djelatnosti. 

(SR-618/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 015 od 17. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 015 od 17. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa D.o.o. "ATLANTIS vcap", d.o.o. Kulen Vakuf "FORSTER" upisani su podaci o osnivanju društva, koje posluje pod nazivom: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću "ATLANTIS vcap", Kulen Vakuf, sa sjedištem u Kulen Vakufu, Bihać, Zamošće 93. Osnivač Društva je firma Atlantis venture capital and products GmbH iz Offenfach am Main, Brinkstra?e 7.Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Radić Davor - direktor neograničenih ovlaštenja. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

02.012 Iskorištavanje šuma, 02.020 Uslužne djelatnosti u šumarstvu i iskorištavanju šuma, 20.101 Proizvodnja rezane grade, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pruća i drugih pletarskih materijala, 37.100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dječija i omladinska odmarališta, 55.220 Kampovi i logorišta, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.234 Ostali smještaj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnih saobraćajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.610 Djelatnost sportskih objekata i stadiona. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Međunarodni prevoz robe i putnika; Međunarodna špedicija i špediterske usluge; Zastupanje i predstavljanje stranih pravnih i fizičkih lica; Konsignacija i prodaja robe u slobodnim carinskim prodavnicama i slobodnim carinskim zonama; Usluge. 

(SR-619/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002 045 od 2. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002-045 od 2. 11. 2007. godine, kod subjekta upisa d.o.o. "FORSTER" Velika Kladuša upisani su podaci o osnivanju društva, koje posluje pod nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, export-import i usluge "FORSTER" Velika Kladuša, sa sjedištem u Velikoj Kladuši, Todorovska Čelinja 122. Osnivači Društva su: Tabaković Hasan iz Velike Kladuše, Todorovska Čelinja 122, i Huseinović Mirzet iz Velike Kladuše, Mrcelji bb. Osnovni kapital društva je 2.000,00 KM, sa pojedinačnim ulozima osnivača, i to: Tabaković Hasan, sa iznosom od 1.000,00 KM i Huseinović Mirzet, sa iznosom od 1.000,00 KM. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Tabaković Hasan - direktor neograničenih ovlaštenja. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.740 Popravak, d.n., 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 93.010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje, 93.030 Pogrebne i prateće djelatnosti, 93.040 Djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Međunarodni prevoz robe i putnika u cestovnom prometu; Međunarodna špedicija i usluge; Konsignaciona skladišta i usluge konsignacionih skladišta; Izvođenje radova i usluga u okviru upisane djelatnosti; Turističke usluge. 

(SR-620/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-001677 od 23. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-001677 od 23. 8. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa Dioničko društvo Drvna industrija "SANICA" Sanica upisani su podaci o smanjenju osnovnog kapitala društva. Odlukom Skupštine Društva od 6. 6. 2007. godine osnovni kapital Društva smanjen je za iznos od 2.751.210,00 KM. Osnovni kapital Društva nakon smanjenja iznosi 1.528.450,00 KM. 

(SR-621/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002 252 od 24. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002 252 od 24. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "ŠANSA" Velika Kladuša upisani su podaci o promjeni sjedišta i prenosa udjela u društvu. 

Društvo nastavlja poslovanje sa sjedištem u Velikoj Kladuši, Hamdije Pozderca bb. Društvo je ranije imalo sjedište na adresi: Velika Kladuša, Izeta Nanića 1/II. Osnivač Društva je Begić Kasim iz Velike Kladuše, Maršala Tita bb. Osnovni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM. 

(SR-622/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 031 od 23. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 031 od 23. 1. 2008. godine, kod subjekta upisa DD za osiguranje "CAMELIJA" Bihać upisani su podaci o promjeni rukovodioca Poslovnice broj 32 Sarajevo. Odlukom direktora Društva od 25. 12. 2007. godine, raniji rukovodilac Dženana Begić je razriješena dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice je Čavkić-Hodžić Arijana, šef Poslovnice, ograničena do 1.000,00 KM. 

(SR-623/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 001 od 15. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 001 od 15. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa OPZZ "BRAZDA PROMET" Cazin upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje zadruge. Odlukom Skupštine Zadruge od 18. 12. 2007. godine, raniji v.d. direktor Mehmed Hadžalić je razriješen dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje je Čizmić Senada - v.d. direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-624/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002 122 od 19. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002 122 od 19. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "FEMIA CENTAR" Velika Kladuša upisani su podaci o prenosu udjela u društvu. Osnivač Društva je Koštić Mehmed iz Austrie, Leonding. Osnovni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM. 

(SR-625/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 024 od 24. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000-024 od 22. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "BOR" Bihać, upisani su podaci o smanjenju osnovnog kapitala. Osnovni kapital se smanjuje za iznos od 296.635,20 KM, tako da nakon smanjenja osnovni kapital iznosi 402.000,00 KM. 

(SR-626/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-000036 od 3. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-000036 od 3. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa Javne ustanove upisani su podaci o osnivanju Javne ustanove Katolički školski centar "Ivan Pavao II" - Škola za Europu, Opća gimnazija Bihać, sa sjedištem Križ bb, Bihać. Osnivač Društva je Banjalučka biskupija, ul. Kralja Petra I br. 80. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Grgić Slavo - direktor neograničenih ovlaštenja. Djelatnost Društva je 80.210 - Opće srednje obrazovanje. 

(SR-627/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 035 od 3. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 035 od 3. 1. 2008. godine kod subjekta upisa Javne ustanove upisani su podaci o osnivanju Javne ustanove Katolički školski centar "Ivan Pavao II", Škola za Europu, Osnovna škola Bihać, sa sjedištem Križ bb, Bihać. Osnivač Društva je Banjalučka biskupija ul. Kralja Petra I br. 80. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Janković Zora - direktor neograničenih ovlaštenja. 

Djelatnost Društva je: 

80.104 - Ostalo osnovno obrazovanje. 

(SR-628/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-001 767 od 4. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-001-767 od 4. 9. 2007. godine, kod subjekta upisa d.o.o. "PROTEX" Bihać upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Društva. Odlukom osnivača od 27. 6. 2007. godine, raniji direktor Društva Senad Ćehajić razriješen je dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje je Ćehajić Jasmin, direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-629/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002 276 od 8. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002-276 od 8. 1. 2008. godine, kod subjekta upisa d.o.o. "CENTRODOM" Cazin upisani su podaci o povećanju osnovnog kapitala Društva i promjeni podataka za osnivača i direktora Društva. Osnovni kapital povećan je za iznos od 56.000,00 KM, tako da nakon povećanja ukupni kapital iznosi 250.000,00 KM. 

Osnivač i direktor neograničenih ovlaštenja je Mahmutović Zerina iz Bihaća, Hasana Kjafije Pruščaka, Ozimice, Lamela 3/6, Bihać. Zaključenjem braka dana 11. 11. 2001. godine, osnivač i direktor Zerina Huremagić preuzela je prezime Mahmutović. 

(SR-630/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 030 od 23. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000-030 od 23. 1. 2008. godine, kod subjekta upisa DD za osiguranje "CAMELIJA" Bihać, upisani su podaci o osnivanju poslovnice u Fojnici, koja posluje pod nazivom: 

Dioničko društvo za osiguranje "CAMELIJA" Bihać, Poslovnica br. 48 Fojnica, sa sjedištem u Fojnici, ZAVNOBiH-a bb. 

Djelatnost Podružnice je: Ostalo osiguranje 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice je Softić Hikmeta - izvršni direktor za program mašinskih elemenata, ograničena do 1.000,00 KM. 

(SR-631/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 064 od 4. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000-064 od 4. 2. 2008. godine, kod subjekta upisa d.o.o. "ZERO" Bihać upisani su podaci o osnivanju društva, koje posluje pod nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću "ZERO" Bihać, sa sjedištem u Bihaću, Bosanskih gazija 11. Osnivač i direktor neograničenih ovlaštenja je Mujagić Sejad iz Bihaća. Osnovni kapital iznosi 2.000 KM. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima,50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 55.300 Restorani, 55.403 Kafane, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; 

Usluge međunarodnog transporta robe i putnika u drumskom saobraćaju; Ugostiteljske i turističke usluge; Usluge posredovanja u prometu robe i usluga. 

(SR-632/07-B) 

TUZLA 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000152 od 4. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Politička organizacija "STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE" Živinice, Zlatnih ljiljana 4 (skraćeni naziv: SUND BIH), upisan je u Registar političkih organizacija kod Općinskog suda u Tuzli, pod rednim brojem I za 2008. godinu. Političku organizaciju zastupa i predstavlja Numanović Hamdija iz Živinica, predsjednik stranke. 

(SR-1/08-T) 

TRAVNIK 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002354 od 30. 1. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-1950 za Dioničko društvo "AUTOSERVIS" Donji Vakuf, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o smanjenju kapitala br. OPU-2599/07 od 10. 12. 2007. godine. 

Visina osnovnog kapitala: 384.472,00 KM. 

(SR-186/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002354 od 30. 1. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-1950 za Dioničko društvo "AUTOSERVIS" Donji Vakuf, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o usklađivanju djelatnosti br. OPU-2600/07 od 14. 12. 2007. godine. 

Djelatnost Društva: 

20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza. 

(SR-187/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002381 od 30. 1. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 51-01-0022-08 za "BOMARK PAKIRANJE" društvo sa ograničenom odgovornošću Kiseljak, kako slijedi: 

Osnivač Firma "BOMARK PAK" društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu Varaždin, donijelo je Odluku o osnivanju društva br. OPU-2679/07 od 11. 12. 2007. godine. 

Naziv Društva: "BOMARK PAKIRANJE" društvo sa ograničenom odgovornošću 

Kiseljak 

Skraćena oznaka: "BOMARK PAKIRANJE" d.o.o. Kiseljak 

Sjedište: Kreševska cesta bb, Kiseljak 

Visina uplaćenog temeljnog kapitala: 2.000,00 KM ("BOMARK PAK" društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu Varaždin 100%) 

Osoba ovlaštena za zastupanje: Cvijanović Željko, direktor, bez ograničenja. 

22.130 Izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja, 22.140 Izdavanje zvučnih zapisa, 22.150 Ostala izdavačka djelatnost, 22.210 Štampanje novina, 22.220 Štampanje, d.n., 24.160 Proizvodnja plastičnih masa, u primarnim oblicima, 25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.300 Restorani, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika. 

Vanjska djelatnost Društva: 

Subjekt upisa će obavljati vanjskotrgovinsko poslovanje u okviru registriranih djelatnosti u unutrašnjem prometu. 

(SR-188/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002261 od 1. 2. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-4563 za "CM-COSMETIC MARKET" d.o.o. Vitez, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o osnivanju Poslovne jedinice br. 38 Neum, OPU-2151/07 od 30. 10. 2007. godine. 

Naziv Poslovne jedinice: "CM-COSMETIC MARKET" d.o.o. Vitez, Poslovna jedinica CM-38 Neum. 

Sjedište: Svetog Ante 1, Neum 

Osoba ovlaštena za zastupanje: Dragan Greenar, direktor Podružnice, bez ograničenja ovlaštenja. 

Djelatnost Poslovne jedinice: 

51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama. 

(SR-189/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002047 od 17. 1. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-4763 za TECHNOLOGIC PRODUCTIONS d.o.o. Bugojno, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o povećanju osnovnog kapitala br. OPU-620/07 i Odluku o dopuni djelatnosti br. 01-74/06 . 

BIOFARMA S.P.A. u novcu: 1.221330.4, u stvarima: 499800 

FINEST S.P.A. u novcu: 1.408197.6 

Djelatnost Društva: 

01.110 Gajenje žitarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.132 Gajenje voća, 01.251 Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za domaćinstvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 24.140 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija, 24.410 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda, 24.510 Proizvodnja sapuna i deterdženata, preparata za čišćenje i poliranje, 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata, 24.630 Proizvodnja eteričnih ulja, 24.660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 26.150 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući i tehničke staklene proizvode, 26.240 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike, 26.250 Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 29.240 Proizvodnja ostalih mašina opće namjene, d.n., 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.410 Fasaderski i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.450 Ostali završni radovi, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 65.222 Ostalo kreditno posredovanje, 65.230 Ostalo finansijsko posredovanje, d.n., 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 73.102 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama, 74.140 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.400 Reklama i propaganda, 74.820 Usluge pakovanja, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 90.030 Sanitarne i druge djelatnosti. 

(SR-190/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002142 od 25. 1. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-916 za "KOŽUL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI, "KOŽUL" d.o.o. Kiseljak, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o usklađivanju društva br. OPU-3765/07 i Odluku o promjeni podataka osnivača br. OPU-3766/07 od 19. 12. 2007. godine. 

Osnivač: Kožul Jadranka br. l.k. 04DPA0784, JMBG 201096717700 

Djelatnost Društva: 

51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju. 

(SR-191/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002103 od 28. 12. 2007. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-1016 za "NIF COMMERCE-MAKS" Društvo sa ograničenom odgovornosti Kiseljak, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o usklađivanju djelatnosti br. OPU-2727/2007 

Djelatnosti Društva: 

18.100 Proizvodnja kožne odjeće, 18.210 Proizvodnja radne odjeće, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, osim šivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, šivene po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odjeće za dojenčad i malu djecu i sportske odjeće, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 25.110 Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila, 25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 36.500 Proizvodnja igara i igračaka, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju. 

(SR-192/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002104 od 21. 1. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-1016 za "NIF COMMERCE-MAKS" Društvo sa ograničenom odgovornosti Kiseljak, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o osnivanju Poslovne jedinice "KNJIŽARA MAKS" Sarajevo br. OPU-1902/07 od 15. 10. 2007. godine. 

Naziv Poslovne jedinice: "NIF COMMERCE-MAKS" Društvo sa ograničenom odgovornosti Kiseljak, Poslovna jedinica "KNJIŽARA MAKS" Sarajevo. 

Sjedište: Dobrinje bb, Sarajevo 

Osoba ovlaštena za zastupanje Kvasina Nevenka, rukovodilac Poslovnice, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrirane djelatnosti. 

Djelatnost PJ: 

21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 22.230 Knjigovezački radovi 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 22.250 Pomoćne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 30.020 Proizvodnja računara i ostale opreme za obradu podataka, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina. 

(SR-193/07-TR) 

Općinski sud u Travniku, 051-0-Reg-07-002287 od 12. 12. 2007. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda broj 51-05-0006-07, slijedeći podaci za "STANTEK" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i trgovinu Kiseljak. 

Osnivač: Stanić Zvonko iz Sarajeva, donio je Odluku o osnivanju društva ograničene odgovornosti br. OPU-2315/07 od 8. 11. 2007. 

Naziv Društva: "STANTEK" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i trgovinu Kiseljak. 

Skraćena oznaka: "STANTEK" d.o.o. Kiseljak 

Sjedište: Han Ploća bb, Kiseljak 

Visina uplaćenog temeljnog kapitala 2.000,00 KM u novcu (Stanić Zvonko 100%) 

Osoba ovlaštena za zastupanje: Stanić Zvonko direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrirane djelatnosti. 

Djelatnost: 

22.220 Štampanje, d.n., 22.230 Knjigovezački radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 22.250 Pomoćne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 22.310 Umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa, 22.320 Umnožavanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umnožavanje (reprodukcija) računarskih zapisa, 30.020 Proizvodnja računara i ostale opreme za obradu podataka, 32.200 Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju, 32.300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prateće opreme, 36.500 Proizvodnja igara i igračaka, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 64.200 Telekomunikacije, 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare, 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardwarea), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti, 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti. 

(SR-194/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-08-002376 od 8. 1. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 51-01-0006-07 za "STANTEK" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i trgovinu Kiseljak, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o osnivanju Poslovne jedinice "STANTEK" ILIDŽA br. OPU-2803/07 od 24. 12. 2007. godine. 

Naziv PJ: "STANTEK" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i trgovinu Kiseljak, Poslovna jedinica "STANTEK" ILIDŽA. 

Sjedište: Nikole Šopa 37 Sarajevo, Ilidža 

Osoba ovlašena za zastupanje: Stanić Zvonko, direktor, bez ograničenja ovlaštenja. 

Djelatnost PJ: 

22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 22.250 Pomoćne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 22.310 Umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa, 22.320 Umnožavanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umnožavanje (reprodukcija) računarskih zapisa, 30.020 Proizvodnja računara i ostale opreme za obradu podataka, 33.200 Proizvodnja instrumenata i uređaja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, osim opreme za upravljanje industrijskim procesima, 33.300 Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima, 36.500 Proizvodnja igara i igračaka, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak d.n., 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare, 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardwarea), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti, 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti. 

(SR-195/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-0002292 od 13. 2. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-5190 za "CONSUM-DE" Društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Travnik, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o osnivanju Poslovne jedinice u Zenici br. OPU-1646/07 od 18. 9. 2007. godine. 

Naziv PJ: "CONSUM-DE" Društvo sa ograničenom odgovornošću Novi Travnik, Poslovna jedinica br. 2, Zenica. 

Sjedište: Ekinovića put 28A, Zenica. 

Osoba ovlaštena za zastupanje: Jurić Edita, voditelj Podružnice, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrirane djelatnosti Podružnice. 

Djelatnost PJ: 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornih vozila, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motorkotačima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motorkotačima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motorkotačima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motorkotača, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava. 

(SR-196/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002306 od 13. 2. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-1153 za "MESO-IMPEX" Društvo sa ograničenom odgovornosti, "MESO-IMPEX" d.o.o. Kiseljak, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o usklađivanju djelatnosti društva i osnovnog kapitala br. OPU 1758/07 od 29. 11. 2007. 

Osoba ovlaštena za zastupanje: Brajković Tihomir, direktor, bez ograničenja. 

(SR-197/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002306 od 13. 2. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-1153 za "MESO-IMPEX" Društvo sa ograničenom odgovrnosti, "MESO-IMPEX" d.o.o. Kiseljak, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o usklađivanju djelatnosti društva i osnovnog kapitala br. OPU 1760/07 od 29. 11. 2007. 

Djelatnost Društva: 

15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i zečijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju. 

(SR-198/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-0002314 od 12. 2. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-1711 za Tehnologija, međunarodne trgovine i financije "SENFNER GROUP" d.o.o. Travnik, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o promjeni (adrese) sjedišta Društva br. OPU-2088/07 od 23. 10. 2007. godine. 

Sjedište Društva: Fatimić 1, Travnik 

(SR-199/07-TR) 

Rješenjem Općinski sud u Travniku broj 051-0-Reg-07-002264 od 6. 2. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-1527 za Društvo za proizvodnju i promet "OCEAN" Travnik d.o.o., kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o usklađivanju djelatnosti, povećanju kapitala i promjeni sjedišta br. OPU-288/08 od 23. 1. 2008. i promjeni direktora društva 

Sjedište Društva: Erika Brandisa 1, Travnik 

Ugovorni kapital: 850.000 

Uplaćeni kapital: 850.000 

Visina uplaćenog temeljnog kapitala: 850.000 KM (Gerin Senid u novcu: 425.000 - 50% i Alagić Šerif u novcu: 425.000 - 50%) 

Djelatnost Društva: 

20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 22.110 Izdavanje knjiga, 22.330 Umnožavanje (reprodukcija) računarskih zapisa, 30.010 Proizvodnja kancelarijskih mašina, 30.020 Proizvodnja računara i ostale opreme za obradu podataka, 32.100 Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi i drugih elektronskih komponenata, 33.300 Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.450 Ostali završni radovi, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 64.200 Telekomunikacije, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare, 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardwarea), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti, 73.102 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.860 Djelatnosti pozivnih centara, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, d.n., 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

(SR-200/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-0002313 od 12. 2. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-1711 Tehnologija, međunarodne trgovine i financije "SENFNER GROUP" d.o.o. Travnik, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o usklađivanju djelatnosti društva br. OPU-2087/07 od 23. 10. 2007. godine. 

Djelatnost Društva: 

28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.130 Proizvodnja slavina i ventila, 29.710 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo, 29.720 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo, 30.020 Proizvodnja računara i ostale opreme za obradu podataka, 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 65.210 Finansijski zakup (lizing), 65.230 Ostalo finansijsko posredovanje, d.n., 67.120 Posredovanje u poslovima s vrijednosnim papirima, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti, 74.112 Ostali pravni poslovi, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

(SR-201/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-0002316 od 12. 2. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-1711 za Tehnologija, međunarodne trgovine i financije "SENFNER GROUP" d.o.o. Travnik, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o povećanju kapitala Društva uplatom uloga novog člana Društva br. OPU-431/07 od 27. 06. 2007. godine. 

Novi član Društva: Grah Albert. 

Visina uplaćenog temeljnog kapitala: 4.000.00 KM (Branko Vučković 50% i Grah Albert 50%). 

(SR-202/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002244 od 25. 1. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-1170 za "VITEZ-IGM" Proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o. VITEZ, kako slijedi: 

Društvo je donijelo odluku o promjeni osobe ovlaštene za zastupanje br. OPU-2583/07 od 10. 12. 2007. godine. 

Osoba ovlaštena za zastupanje Vujinović Perica, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-203/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002243 od 25. 1. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-1170 za "VITEZ-IGM" Proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o. VITEZ, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o usklađivanju djelatnosti br. OPU-2583/07-1 od 10. 12. 2007. godine. 

26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 55.300 Restorani, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju. 

(SR-204/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002134 od 13. 2. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-537 za "POLJOKOMERC" Društvo sa ograničenom odgovornosti Kiseljak, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o osnivanju Poslovne jedinice "BLAŽUJ" br. OPU-1811/07 od 8. 10. 2007. godine. 

Naziv Posnovne jedinice: "POLJOKOMERC" Društvo sa ograničenom odgovornosti Kiseljak, Poslovna jedinica "BLAŽUJ". 

Sjedište: Rakovačka 28, Blažuj, Sarajevo 

Osoba ovlaštena za zastupanje: Vilić Nada, rukovoditelj, bez ograničenja u okviru registrirane djelatnosti. 

Djelatnost PJ: 

52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama. 

(SR-205/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002059 od 8. 2. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-409 za Društvo sa organičenom odgovornošću "TEAM-TIM" d.o.o. Fojnica, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o usklađivanju djelatnosti, promjeni osnivača naziva i promjeni lica za zastupanje br. OPU-183/08 od 20. 1. 2008. godine. 

Novi naziv Društva: "SPORT tex" Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Fojnica, Skraćena oznaka: "SPORT tex" d.o.o. Fojnica 

Sjedište: Šetalište bb, Fojnica 

Visina uplaćenog kapitala: 9.817.888,81 KM (BRAWOtec Establishment 100%) 

Osoba ovlaštena za zastupanje: Kulenović Nihad, direktor, bez ograničenja ovlaštenja. 

Djelatnost Društva: 

17.110 Priprema i predenje vlakana pamučnog tipa, 17.120 Priprema i predenje vlakana vunenog tipa, 17.130 Priprema i predenje češljanih vlakana, 17.140 Priprema i predenje vlakana lanenog tipa, 17.150 Priprema i predenje vlakana svilenog tipa, uključujući otpadnu svilu i pravljenje sintetičkih ili vještačkih filamenata, 17.160 Proizvodnja konca za šivenje, 17.170 Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana, 17.210 Proizvodnja tkanina pamučnog tipa, 17.220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa, 17.230 Proizvodnja tkanina od češljanog prediva, 17.240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa, 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.300 Dovršavanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za domaćinstvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.510 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod, 17.520 Proizvodnja užadi, konopca, pletenica i mreža, 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 17.600 Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina, 17.710 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa, 17.720 Proizvodnja pletenih i kukičanih pulovera, jakni i sličnih proizvoda, 18.100 Proizvodnja kožne odjeće, 18.210 Proizvodnja radne odjeće, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, osim šivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, šivene po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odjeće za dojenčad i malu djecu i sportske odjeće, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.100 Štavljenje i obrada kože, 19.200 Proizvodnja kofera, ručnih torbi i sličnih proizvoda, sedlarskih i saračkih proizvoda, 19.301 Serijska proizvodnja obuće, 19.302 Proizvodnja obuće po narudžbi i u malim serijama, 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za domaćinstvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.240 Proizvodnja tapeta, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 22.130 Izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja, 22.140 Izdavanje zvučnih zapisa, 22.150 Ostala izdavačka djelatnost, 22.230 Knjigovezački radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 22.250 Pomoćne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 22.310 Umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa, 22.320 Umnožavanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umnožavanje (reprodukcija) računarskih zapisa, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnih saobraćajnih sredstava, 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n., 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

(SR-206/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002396 od 21. 2. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 51-05-0001-08 za PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA POLIKLINIKA "EHO" Kiseljak, p.o., kako slijedi: 

Osnivač: Hodžić Sead donio je Odluku o osnivanju Privatne zdravstvene ustanove br. 1/07od 14. 03. 2007. godine. 

Naziv ustanove: PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA POLIKLINIKA "EHO" Kiseljak, p.o. 

Skraćena oznaka: PZU POLIKLINIKA "EHO" Kiseljak, p.o. 

Sjedište: Parževička 20, Kiseljak 

Visina uplaćenog temeljnog kapitala: 73.568.84 KM (Hodžić Sead 100%) 

Osoba ovlaštena za zastupanje: Hodžić Sead, direktor, neograničeno. 

Djelatnost: 

85.121 Direktna medicinska praksa. 

(SR-207/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002303 od 28. 2. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-4699 za "T&P" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI KREŠEVO, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o usklađivanju djelatnosti br. OPU-826/08 od 25. 2. 2008. godine. 

Djelatnost Društva: 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n. 

(SR-208/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002384 od 21. 1. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-1818 za Proizvodno prometno i uslužno društvo "TELALOVIĆ" d.o.o. Gornji Vakuf, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o usklađivanju djelatnosti br. OPU-2854/07 od 26. 12. 2007. i Odluku o imenovanju direktora društva od 25. 12. 2007. godine. 

Osoba ovlaštena za zastupanje: Telalović Kajdafa, direktor, bez ograničenja ovlaštenja. 

Djelatnost Društva: 

20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za domaćinstvo, higijenske i toaletne potrebe, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja čelične buradi i sličnih posuda od čelika, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 37.100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dječija i omladinska odmarališta, 55.212 Planinarski domovi i kuće, 55.220 Kampovi i logorišta, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.234 Ostali smještaj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladištenje robe, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.820 Usluge pakovanja, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

(SR-209/07-TR) 

Rješenjem Općinskog suda u Travniku broj 051-0-Reg-07-002095 od 4. 3. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog Suda broj 1-2621 za "HRVAČIĆ" Društvo ograničene odgovornosti za promet i usluge Busovača, kako slijedi: 

Društvo je donijelo Odluku o izmjenama naziva društva, promjena djelatnosti, brisanje vanjskotrgovinske djelatnosti i promjene osobe ovlaštene za zastupanje br. OPU-1937/07 od 11. 10. 2007. godine. 

Novi naziv: "BUSOVAČA ZOIL" d.o.o. za zastupanje u osiguranju Busovača 

Skraćena oznaka: "BUSOVAČA ZOIL" d.o.o. Busovača 

Sjedište: Silvije Strahimira Kranjčevića bb, Busovača 

Osoba ovlaštena za zastupanje: Hrvačić Senad, direktor, bez ograničenja ovlaštenja. 

Djelatnost Društva: 

67.200 Pomoćne djelatnosti za osiguranje i penzijske fondove. 

(SR-210/07-TR) 

ZENICA 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi "TUBIĆ TRANS" d.o.o. Maglaj, Društvo za transport i trgovinu, Misurići bb, Maglaj od 13. 12. 2007. godine, koju zastupa direktor Društva Tubić Alen iz Maglaja, Tešanjska bb, u predmetu upisa osnivanje Društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 25. 1. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE  REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa "TUBIĆ TRANS" d.o.o. Maglaj, Društvo za transport i trgovinu, Misurići bb, Maglaj, sa podacima: 

Firma: "TUBIĆ TRANS" d.o.o. Maglaj, Društvo za transport i trgovinu 

Skraćena oznaka firme: "TUBIĆ TRANS" d.o.o. Maglaj 

Sjedište: Misurići bb, Maglaj, Maglaj 

MBS: 43-01-0041-08 

JIB: 4218608320008 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, broj OPU-1718/07 od 6. 12. 2007. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Tubić Alen 

Adresa: Tešanjska bb, Maglaj 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 138.441,00 

Uplaćeni kapital: 138.441,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Tubić Alen 

Ugovoreni kapital: 138.441,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu: Tubić Alen, direktor bez ograničenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim, sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-07-002612 

25. januara 2008. godine 

Zenica 

(SR-844/07-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Enida Hadžiomerović, odlučujući po prijavi Saobraćajno društvo "DIESEL" d.o.o. Tešanj, Nisima Albaharija bb, Tešanj, od 5. 12. 2007. godine, koju zastupa Deljkić Adnana, direktor Društva iz Tešnja, Dolac bb, u predmetu upisa osnivanje Društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 29. 1. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE  REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa Saobraćajno društvo "DIESEL" d.o.o. Tešanj, Nisima Albaharija bb, Tešanj, sa podacima: 

Firma: Saobraćajno društvo "DIESEL" d.o.o. Tešanj 

Skraćena oznaka firme: "DIESEL" d.o.o. Tešanj 

Sjedište: Nisima Albaharija bb, Tešanj, Tešanj 

MBS: 43-01-0047-08 

JIB: 4218610060005 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, broj OPU-1676/07 od 3. 12. 2007. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Prnjavorac Suad 

Adresa: Patriotske lige bb, Tešanj 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 34.000,00 

Uplaćeni kapital: 34.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Prnjavorac Suad 

Ugovoreni kapital: 34.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu: 

Deljkić Adnana, direktor bez ograničenja 

Prnjavorac Suad, prokurist bez ograničenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.740 Popravak d.n., 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.410 Djelatnost škola za vozače. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-07-002537 

29. januara 2008. godine 

Zenica 

(SR-845/07-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Enida Hadžiomerović, odlučujući po prijavi Društvo za usluge, unutrašnju i spoljnu trgovinu "AUTO ŠKOLA SEDMICA" d.o.o. Visoko, Branilaca bb, općina Visoko, od 10. 12. 2007. godine, koju zastupa Halilović Sejad, direktor Društva, u predmetu upisa u sudski registar osnivanja društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. g i broj 68/05 od 7. 12. 2005. g.), dana 1. 2. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE  REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa Društvo za usluge, unutrašnju i spoljnu trgovinu "AUTO ŠKOLA SEDMICA" d.o.o. Visoko, Branilaca bb, općina Visoko, sa podacima: 

Firma: Društvo za usluge, unutrašnju i spoljnu trgovinu "AUTO ŠKOLA SEDMICA" d.o.o. Visoko 

Skraćena oznaka firme: "AUTO ŠKOLA SEDMICA" d.o.o. Visoko 

Sjedište: ulica Branilaca bb, Visoko, Visoko 

MBS: 43-01-0049-08 

JIB: 4218610490000 

Pravni osnov upisa: 

Ugovor o osnivanju Društva broj OPU-2375/2007 od 27. 12. 2007. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

Serdarić Ahmo, Visoko, Rajčici bb, Visoko 

Mujačić Esmer, Visoko, Mevića 2, Visoko 

Halilović Sejad, Goduša 48, Goduša 

Halilović Nihad, Ilijaš, Misoča bb, Ilijaš 

Šabanović Edin, Visoko, Poriječani 4, Visoko 

Pašić Sead Visoko, Kralja Tvrtka 43, Visoko 

Omanović Haris Visoko, Radinovići 44, Visoko 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.100,00 

Uplaćeni kapital: 2.100,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač                                                          Ugovoreni kapital    Procenat 

Serdarić Ahmo                                             300,00    14,30% 

Mujačić Esmer                                             300,00    14,30% 

Halilović Sejad                                            300,00    14,30% 

Halilović Nihad                                           300,00    14,30% 

Šabanović Edin                                            300,00    14,30% 

Pašić Sead                                                          300,00    14,30% 

Omanović Haris                                           300,00    14,30% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu: Halilović Sejad, direktor bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.234 Ostali smještaj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 72.300 Obrada podataka, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.500 Posredovanje u zapošljavanju, 74.700 Čišćenje objekata, 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.410 Djelatnost škola za vozače, 85.323 Ustanove za dnevni boravak djece, 93.010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje, 93.040 Djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

uvoz i izvoz roba iz registrovane djelatnosti; trgovina na veliko prehrambenim proizvodima; trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-07-002582 

1. februara 2008. godine 

Zenica 

(SR-846/07-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Dijana Ajanović, odlučujući po prijavi Društvo za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge "LIV-S" d.o.o. Visoko, Zanatski centar Sebilj 2, poslovni prostor broj A 44 od 16. 11. 2007. godine, koju zastupa Greda Lejla, direktor društva, u predmetu upisa u sudski registar osnivanja društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. g. i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 16. 1. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE  REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa Društvo za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge "LIV-S" d.o.o. Visoko, Zanatski centar Sebilj 2, poslovni prostor broj A 44, sa podacima: 

Firma: Društvo za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge "LIV-S" d.o.o. Visoko 

Skraćena oznaka firme: "LIV-S" d.o.o. Visoko 

Sjedište: Zanatski centar Sebilj 2, poslovni postor broj A 44, Visoko, Visoko 

MBS: 43-01-0002-08 

JIB: 4218598850003 

Pravni osnov upisa: 

Ugovor o osnivanju Društva broj OPU-1875/2007 od 13. 11. 2007. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

Greda Lejla, Naselje Luke A1/14, Visoko 

Semić Sanida, Arnautovići bb, Visoko 

Bešlagić Vehid, Radinovići 81, Visoko 

Zerdo Samir, Dvor 5, Visoko 

Kunić Ibrahim, Čajengradska broj 22/2, Visoko 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač                                                 Ugovoreni kapital    Procenat 

Greda Lejla                                                400,00    20,00% 

Semić Sanida                                           400,00    20,00% 

Bešlagić Vehid                                       400,00    20,00% 

Zerdo Samir                                              400,00    20,00% 

Kunić Ibrahim                                          400,00    20,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu: Greda Lejla, direktor bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.400 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.710 Proizvodnja čelične buradi i sličnih posuda od čelika, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., -29.210 Proizvodnja industrijskih peći, ložišta i gorionika, 29.220 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje, 29.520 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo, 34.100 Proizvodnja motornih vozila, 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 37.100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na, malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

uvoz i izvoz roba iz registrovane djelatnosti; trgovina na veliko prehrambenim proizvodima; trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-07-002417 

16. januara 2008. godine 

Zenica 

(SR-847/07-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi subjekta upisa "LIFE-OIL" d.o.o. Jelah-Tešanj, Industrijska zona bb, od 17. 12. 2007. godine, koju zastupa Šišić Smail, direktor Društva iz Tešnja, Krndija bb, u predmetu upisa u sudski registar povećanje osnovnog kapitala i usklađivanje djelatnosti Društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 24. 12. 2007. godine donosi 

RJEŠENJE  REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa "LIFE-OIL" d.o.o. Jelah-Tešanj, Industrijska zona bb, upisane su promjene: povećanje osnovnog kapitala i usklađivanje djelatnosti Društva, pa je subjekat upisa nakon izvršenih promjena, sa podacima: 

Firma: "LIFE-OIL" d.o.o. Jelah-Tešanj 

Skraćena oznaka firme "LIFE-OIL" d.o.o. Jelah-Tešanj 

Sjedište: Industrijska zona bb, Jelah, Tešanj 

MBS: 1-9759 

JIB: 4218580130003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, broj OPU-1782/07 od 12. 12. 2007. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Šišić Smail 

Adresa: Krndija bb, Tešanj 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 50.000,00 

Uplaćeni kapital: 50.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Šišić Smail 

Ugovoreni kapital: 50.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu: Šišić Smail, direktor društva bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 23201 Proizvodnja derivata nafte, 23202 Proizvodnja bitumenskih materijala za krovove i puteve, 24.130 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija, 24.140 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija, 25220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na Veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52320 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-07-002637 

24. decembra 2007. godine 

Zenica 

(SR-848/07-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Enida Hadžiomerović, odlučujući po prijavi subjekta upisa Uslužno društvo za izvođenje hidroizolacionih radova "HERCEGLIJA" d.o.o. Visoko, Kološići bb, Visoko, od 4. 12. 2007. godine, koju zastupa Herceglija Elmin, direktor Društva, u predmetu upisa u sudski registar promjena lica ovlaštenih za zastupanje Društva i usklađivanje djelatnosti Društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 11. 12. 2007. godine donosi 

RJEŠENJE  REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Uslužno društvo za izvođenje hidroizolacionih radova "HERCEGLIJA" d.o.o. Visoko, Kološići bb, Visoko, upisane su promjene: promjena lica ovlaštenih za zastupanje Društva i usklađivanje djelatnosti Društva, pa je subjekat upisa nakon izvršenih promjena, sa podacima: 

Firma: Uslužno društvo za izvođenje hidroizolacionih radova "HERCEGLIJA" d.o.o. Visoko 

Skraćena oznaka firme: "HERCEGLIJA" d.o.o. Visoko 

Sjedište: Kološići bb, Visoko, Visoko 

MBS: 1-9041 

JIB: 4218479250006 

Pravni osnov upisa: 

Prvi Aneks Ugovora o usklađivanju podataka od značaja za pravni promet, "HERCEGLIJA" d.o.o. Visoko, broj OPU-2034/2007 od 29. 11. 2007. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

Herceglija Elvedin, Kološići bb, Visoko 

Herceglija Elmin, Kološići bb, Visoko 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UĆEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač                                                 Ugovoreni kapital    Procenat 

Herceglija Elvedin                               980,00    49,00% 

Herceglija Elmin                                 1.020,00    51,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu: Herceglija Elmin, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja (mješovita poljoprivredna proizvodnja), 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslužne djelatnosti u uzgoju životinja, osim veterinarskih usluga, 02.011 Uzgoj i zaštita šuma, 02.020 Uslužne djelatnosti u šumarstvu i iskorištavanju šuma, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i zečijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od voća i povrća 15.330 Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n., 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kolača, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvježavajućih pića, 18.100 Proizvodnja kožne odjeće, 18.210 Proizvodnja radne odjeće, 19.100 Štavljenje i obrada kože, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 34.100 Proizvodnja motornih vozila, 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, 37.100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.23 0 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekšcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 52.730 Popravak safova i nakita, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 72.300 Obrada podataka, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.500 Posredovanje u zapošljavanju, 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 85.142 Alternativna medicina, 85.143 Ostali vidovi zdravstvene zaštite, 85.200 Veterinarske djelatnosti, 92.330 Vašarske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

uvoz i izvoz roba izregistrovane djelatnosti; trgovina na veliko prehrambenim proizvodima; trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-849/07-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi Društvo za trgovinu i usluge "PARKET MONT" d.o.o. Žepče, Goliješnica bb, Žepče od 24. 12. 2007. godine, koju zastupa direktor Društva Šimić Branislav iz Žepča, Debelo Brdo bb, u predmetu upisa osnivanje Društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 17. 1. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE  REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa Društvo za trgovinu i usluge "PARKET MONT" d.o.o. Žepče, Goliješnica bb, sa podacima: 

Firma: DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "PARKET MONT" d.o.o. ŽEPČE 

Skraćena oznaka firme: "PARKET MONT" d.o.o. ŽEPČE 

Sjedište: Goliješnica bb, Žepče, Žepče 

MBS: 43-01-0030-08 

JIB: 4218606890001 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju d.o.o. broj OPU-1346/2007 od 24. 12. 2007. godine 

OSNIVAČI / ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Šimić Branislav 

Adresa: Debelo Brdo bb, Žepče 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Šimić Branislav 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu: Šimić Branislav, direktor bez ograničenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

01.122 Gajenje voćnih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.132 Gajenje voća, 01.251 Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, 01.412 Uređivanje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina, 02.012 Iskorištavanje šuma, 14.110 Vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, 14.210 Vađenje šljunka i pijeska, 14.500 Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n., 15.860 Prerada čaja i kafe, 15.982 Proizvodnja osvježavajućih pića, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova, 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena, 26.700 Sječenje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja čelične buradi i sličnih posuda od čelika, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 35.110 Izgradnja i popravak brodova, 35.120 Izgradnja i popravak čamaca za odmor i razonodu i sportskih čamaca, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, 37.100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovinana malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.740 Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 64.200 Telekomunikacije, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekretnine, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.500 Posredovanje u zapošljavanju, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.410 Djelatnost škola za vozače, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje, 93.030 Pogrebne i prateće djelatnosti, 93.040 Djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

UVOZ i IZVOZ robe iz registrirane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-07-002698 

17. januara 2008. godine 

Zenica 

(SR-850/07-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi subjekta upisa "ASFALTGRADNJA", dioničko društvo Visoko, Očazi bb, općina Visoko, od 12. 11. 2007. godine, koju zastupa Softić Fuad, direktor Društva, u predmetu upisa u sudski registar povećanje osnovnog kapitala Društva i usklađivanje djelatnosti Društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. g. i broj 68/05 od 7. 12. 2007. g.), dana 19. 12. 2007. godine, donosi 

RJEŠENJE  REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa "ASFALTGRADNJA", dioničko društvo Visoko, Očazi bb, općina Visoko, upisane su promjene: povećanje osnovnog kapitala Društva i usklađivanje djelatnosti Društva, pa je subjekat upisa nakon izvršenih promjena, sa podacima: 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 3.840.414,90 

Uplaćeni kapital: 3.840.414,90 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

01.132 Gajenje voća, 14.110 Vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, 14.121 Vađenje krečnjaka i krede, 14.210 Vađenje šljunka i pijeska, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja turnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pruća i drugih pletarskih materijala, 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena, 26.700 Sječenje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, 37.100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gradom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 73.102 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.500 Posredovanje u zapošljavanju, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Izvoz i uvoz robe iz registrovane djelatnosti: 

Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Usluge u vanjskotrgovinskom prometu su: posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluge, usluge međunarodnog transporta robe i putnika, međunarodna špedicija, pretovar tereta, skladištenje robe, usluge u ugostiteljstvu, agencijske i turističke usluge, te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa Društva. 

Broj 043-0-Reg-07-002378 

19. decembra 2008. godine 

Zenica 

(SR-851/07-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi "ELIAS" d.o.o. Društvo za proizvodnju, promet i usluge, Usora, Bejići bb, Usora, od 17. 12. 2007. godine, koju zastupa Bejić Ivan, direktor Društva, Bejići bb, Usora, u predmetu upisa u sudski registar usklađivanje djelatnosti Društva i promjena lica ovlaštenih za zastupanje Društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 07. 12. 2005. godine), dana 19. 12. 2007. godine, donosi 

RJEŠENJE  REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa "ELIAS " d.o.o. Društvo za proizvodnju, promet i usluge, Usora, Bejići bb, Usora, upisane su promjene: usklađivanje djelatnosti Društva i promjena lica ovlaštenih za zastupanje Društva, pa je subjekat upisa nakon izvršenih promjena, sa podacima: 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Bejić Ilija 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu: 

Bejić Ilija, prokurist, bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti 

Bejić Ivan, direktor, bez ograničenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

27.100 Proizvodnja sirovog željeza i čelika i ferolegura, 27.210 Proizvodnja cijevi od livenog željeza, 27.220 Proizvodnja cijevi od čelika, 27.310 Hladno vučenje, 27.320 Hladno valjanje uzanih traka, 27.330 Hladno oblikovanje profila, 27.340 Vučenje žice, 27.410 Proizvodnja plemenitih metala, 27.420 Proizvodnja aluminija, 27.430 Proizvodnja olova, cinka i kalaja, 27.440 Proizvodnja bakra, 27.450 Proizvodnja ostalih obojenih metala, 27.510 Livenje željeza, 27.520 Livenje čelika, 27.530 Livenje lakih metala, 27.540 Livenje ostalih obojenih metala, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.400 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja čelične buradi i sličnih posuda od čelika, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.110 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila, 29.410 Proizvodnja ručnih prenosivih alata sa vlastitim pogonom, 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih mašina za obradu metala, 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih mašina d.n., 29.510 Proizvodnja mašina za metalurgiju, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.220 Kampovi i logorišta, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-07-002638 

19. decembra 2008. godine 

Zenica 

(SR-852/07-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi subjekta upisa "A D S KOMERC" d.o.o. Kakanj, Alije Izetbegovića 37, Kakanj, od 17. 12. 2007. godine, koju zastupa Hamdija Šljuka, advokat iz Kaknja, Rudarska bb, u predmetu upisa u sudski registar promjena naziva firme, usklađivanje djelatnosti društva i promjena lica ovlaštenih za zastupanje društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 19. 12. 2007. godine, donosi 

RJEŠENJE  REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa "A D S KOMERC" d.o.o. Kakanj, Alije Izetbegovića 37, Kakanj, upisane su promjene: promjena naziva firme, usklađivanje djelatnosti društva i promjena lica ovlaštenih za zastupanje društva, pa je subjekat upisa nakon izvršenih promjena, sa podacima: 

Firma: "A D S KOMERC" DOO KAKANJ 

Skraćena oznaka firme: "A D S KOMERC" DOO KAKANJ 

Sjedište: Alije Izetbegovića 37, Kakanj, Kakanj 

MBS: 1-9703 

JIB: 4218569320003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju društva, broj OPU-727/2007 od 11. 12. 2007. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Sikira Almir 

Adresa: Donja Papratnica 34, Kakanj 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Sikira Almir 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu: Sikira Almir, direktor bez ograničenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i zečijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.330 Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja škroba i proizvoda od skroba, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kolača, 15.830 Proizvodnja šećera, 15.840 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna, 15.860 Prerada čaja i kafe, 15.870 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića, 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermentiranih materijala, 15.930 Proizvodnja vina (grožđe), 15.940 Proizvodnja jabukovače i vina od ostalog voća, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića, 15.960 Proizvodnja piva, 15.970 Proizvodnja slada, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvježavajućih pića, 17.710 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa, 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za domaćinstvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 24.510 Proizvodnja sapuna i deterdženata, preparata za čišćenje i poliranje, 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata, 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 26.520 Proizvodnja kreča, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte,52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.740 Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dječija i omladinska odmarališta, 55.212 Planinarski domovi i kuće, 55.220 Kampovi i logorišta, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.232 Učenički domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smještaj, d.n. 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-07-002636 

19. decembra 2008. godine 

Zenica 

(SR-853/07-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Enida Hadžiomerović, odlučujući po prijavi "ProVent" d.o.o. Matuzići, Doboj-Jug, Društvo za proizvodnju, promet i usluge, Usorska 4, Matuzići, općina Doboj-Jug, od 13. 12. 2007. godine, koju zastupa Hamzalija Spahić, direktor Društva, u predmetu upisa u sudski registar osnivanja društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine), broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 28. 1. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE  REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa "ProVent" d.o.o. Matuzići, Doboj-Jug, Društvo za proizvodnju, promet i usluge, Usorska 4, Matuzići, općina Doboj-Jug, sa podacima: 

Firma: "ProVent" d.o.o. Matuzići, Doboj-Jug, Društvo za proizvodnju, promet i usluge 

Skraćena oznaka firme: "ProVent" d.o.o, Matuzići, Doboj-Jug 

Sjedište: Usorska 4, Matuzići, Doboj-Jug 

MBS: 43-01-0044-08 

JIB: 4218609640006 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, broj OPU-1755/07 od 10. 12. 2007. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Spahić Hamzalija 

Adresa: Safvet-bega Bašagića V/5, Zavidovići 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Spahić Hamzalija 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu: Spahić Hamzalija, direktor bez ograničenja ovlaštenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

27.310 Hladno vučenje, 27.320 Hladno valjanje uzanih traka, 27.330 Hladno oblikovanje profila, 27.340 Vučenje žice, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja čelične buradi i sličnih posuda od čelika, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.140 Proizvodnja ležaja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata, 29.220 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje, 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za domaćinstvo, 29.240 Proizvodnja ostalih mašina opće namjene, d.n., 29.410 Proizvodnja ručnih prenosivih alata sa vlastitim pogonom, 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih mašina za obradu metala, 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih mašina, d.n., 29.510 Proizvodnja mašina za metalurgiju, 29.520 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo, 29.530 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duhana, 29.540 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože, 29.550 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona, 29.560 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namjene, d.n., 33.200 Proizvodnja instrumenata i uređaja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, osim opreme za upravljanje industrijskim procesima, 33.300 Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima, 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 35.110 Izgradnja i popravak brodova, 35.120 Izgradnja i popravak čamaca za odmor i razonodu i sportskih čamaca, 35.500 Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava, d.n., 37.100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.450 Ostali završni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, "51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina .na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.740 Popravak, d.n., 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 73.102 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.150 Upravljanje holding društvima, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.500 Posredovanje u zapošljavanju, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-07-002608 

28. januara 2008. godine 

Zenica 

(SR-854/07-Z) 
OSOBNE ISPRAVE I DOKUMENTI 

DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLIJEDEĆI DOKUMENTI SE OGLAŠAVAJU NEVAŽEĆIM 

SARAJEVSKI KANTON 

Karađuzović/Husnija/Haris, Radnu knjižicu izdatu Općina Centar Sarajevo 

55/1 

Turčalo/Fadil/Ferid, Radnu knjižicu izdatu Općina Novo Sarajevo 

55/2 

Jusufović/Hakija/Sadik, Vozačku dozvolu broj 04BQB3217 izdata Pol. Uprava Ilidža 

55/3 

Barnjak/-/Stjepan, Bankovne kartice broj 090024852-7 i 190027873-8 Raiffeisen bank Sarajevo 

55/5 

Mahmutović/Salih/Ramo, Vozačku dozvolu BH 0341377 "B" "C" "E" I "D" izdata Pol. Uprava Zavodovići 

55/8 

Geljić/Mehmed/Šućrija, Radnu knjižicu izdatu Općina Pljevlja Crna Gora 

55/11 

Raonić/Redžo/Eldin, Ličnu kartu broj 04BRF5306 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

55/12 

Omerhodžić/Fadil /Hasan, Svjedočanstvo završnog ispita Srednjoškl. centra "M. Pijade " Ilijaš 

55/13 

Bećirbašić/Šemso/Zada, Ličnu kartu broj 07BME1609 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

55/14 

Pekić/Kasim/Indira, Svjedočanstvo završnog ispita Tekstilne tehničke škole u Sarajevu 

55/15 

Miholjčić/Simeun/Pantelija, Ličnu kartu broj 06BSH2437 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

55/16 

Kurtalić/Ramiz/Ibrahim, Diploma broj 3253 Viša Ekonomsko-komercijalna škola u Sarajevu 

55/19 

Đuderija/Meho/Fehim, radnu knjižicu izdatu u Općini Foča 

55/21 

Kurtaj/Mehmed/Damir, Lična karta broj 05BTJ9507 izdata u PU Novi Grad 

55/24 

Tahirović/Emin/Behija, Svjedočanstvo od VIII razreda OŠ Hasan Kikić Sarajevo 

55/25 

Šehović/Ago/Junuz, Ličnu kartu broj 03BQA6697 izdata u PU Ilidža 

55/28 

Filipović/Tahir/Halid, Ličnu kartu broj 07BSH5496 izdata u PU Novo Sarajevo 

55/29 

Zubac/Milan/Momir, Vozačka dozvola broj 04BRB8654 izdata u PU Centar 

55/30 

Mujić/Hazim/Nazifa, radna knjižica izdata u Općini Konjic 

55/35 

Hodžić/Esad/Adnan, Radnu knjižicu izdatu u Općini Centar 

55/36 

Zatović/Nail/Ermin, Ličnu kartu broj 04BRF5344 izdata u PU Centar 

55/38 

Alić/Muharem/Sedžida, šehidska legitimacija broj 01489 izdata u Općini Ilidža 

55/40 

Borojević/-/Zdravka, Bankovna kartica broj 660593-21-127299 izdata u UPI Banka Sarajevo 

55/42 

Kalender/Redžep/Sanela, Saobraćajna dozvola broj BH2617022 izdata u PU Novi Grad 

55/43 

Bašović/Fuad/Armin, Lična karta broj 06BNC1513 izdata u PU Vogošća 

55/45 

Perišić/Slavko/Vanja, duplikat svjedočanstva završnog ispita Mašinske tehničke škole u Sarajevu 

55/48 

Drljević/-/Haris, Saobraćajnu dozvolu BH 2040293 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

55/49 

Varešanović/-/Senad, Legitimacija RVI broj 01435 idata Općina Ilidža 

55/55 

Pinjo/Sulejman/Vedad, Indeks broj 53675 Pravnog fakulteta u Sarajevu 

55/56 

Tabak/Ibro/Halid, Svjedoćanstva od I-III razreda Srednjoškolskog centra Hadžići 

56/1 

Deljković/Šefkija/Selma, LIčnu kartu broj 04BRE7834 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

56/4 

Deljković/Šefkija/Selma, Vozačku dozvolu broj 04BRB5740 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

56/5 

Deljković/-/Selma, Bankovne kartice broj 090000787-3 i 190032968-9 Raiffeisen bank Sarajevo 

56/6 

Islamagić/-/Zajim, Bankovnu karticu broj 190036525-3 Raiffeisen bank Sarajevo 

56/7 

Alić/Muharem/Sedžida, Ličnu kartu broj 04BQB2914 izdata Pol. Uprava Ilidža 

56/10 

Bezdrob/Esad/Enisa, Ličnu kartu broj 07BSH6054 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

56/11 

Silajdžija/Osman/Hatidža, Ličnu kartu broj 05CUC1394 izdata Pol. Uprava Kakanj 

56/12 

Popović/Veselin/Zoran, Svjedočanstvo VIII razreda Osnovne škole "Igmanski marš" Vogošća 

56/13 

Mešetović/Husnija/Fatima, Svjedočanstvo završnog ispita Srednjoškolskog centra "Moše Pijade " Ilijaš 

56/14 

Ahmetović/Meho/Ahmet, Ličnu kartu broj 04CUB7814 izdata Pol. Uprava Kakanj 

56/15 

Žunić/Mehmed/Enver, Ličnu kartu broj 03BNA0720 izdata Pol. Uprava Vogošća 

56/16 

Borovina/Zufer/Mirza, Ličnu kartu broj 04BTH8784 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

56/17 

Fetahagić/Miralem/Kenan, Ličnu kartu broj 07BQF9986 izdata Pol. Uprava Ilidža 

56/19 

Salković/Sulejman/Enisa, Ličnu kartu broj  04BMC9242 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

56/20 

Podumljak/-/Suvad, Saobraćajnu dozvolu BH 1483595 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

56/21 

Šimunac/Marko/Vera, Uvjerenje o položenim ispitima broj 16739/74 od 08.05.1979. god. Filozofskog fakulteta u Sarajevu 

56/22 

Avdić/-/Šefika, Članska karta šehodske porodice broj 53671  izdata Općina Ilidža 

56/23 

Pinjić/Kadir/Lejla, Ličnu kartu broj 04BNA5769 izdata Pol. Uprava Vogošća 

56/24 

Karasalihović/Taib/Sabina, Ličnu kartu broj 03BTB6483 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

56/26 

Kabaklija/Asim/Amela, Diploma o završnom ispitu Mješovita srednja poljop.-veter.školski centar Sarajevo 

56/28 

Ahmetspahić/Hamdija/Rahima, Ličnu kartu broj 04BTG5768 izdata u PU Novi Grad 

56/31 

Konečni/Petar/Petar, Ličnu kartu broj 04BSF3721 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

56/32 

Šukalić/Džemal/Jasmin, Ličnu kartu broj 07BME1834 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

56/33 

Čomaga/Suad/Semir, Radnu knjižicu izdatu Općina Vogošća 

56/35 

Mrguda/Ramo/Almir, Vozačku dozvolu broj 04BRB9863 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

56/37 

Softić/-/Mela, Saobraćajnu dozvolu BH 2329415 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

56/39 

Musić/Ahmed/Elmir, Radnu knjižicu izdatu Općina Novi Grad Sarajevo 

56/40 

Čirko/Rastislav/Vladimir, Ličnu kartu broj 03BRA1205 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

56/42 

Čirko/Rastislav/Vladimir, Vozačku dozvolu broj 03BRA0484 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

56/43 

Lagumdžija/Hadžo/Samra, Ličnu kartu broj 04BMD1581 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

56/44 

Barbić/-/Joza, Legitimacija  šehid. porodice broj 5758 izdata Općina Novo Sarajevo 

56/45 

Bajramović/Ragib/Šefik, Vozačka dozvola broj 37633 izdata u PU Novi Grad 

56/50 

Saračević/Meho/Izet, saobraćajna dozvola broj BH01140512 izdata u PU Novi Grad 

56/51 

Muratović/Hajro/Esad, radnu knjižicu izdatu u Općini Foča 

56/52 

Piljug/Selim/Edhem, Vozačku dozvolu broj 04CUA1700 izdata Pol. Uprava Kakanj 

56/55 

Kurtanović/-/Sadija, Bankovne kartice broj 090069799-6 i 190056854-2 Raiffeisen bank Sarajevo 

56/56 

Rahić/-/Jasmina, Bakovni račun broj 130001714-0 Raiffeisen bank Sarajevo 

57/1 

Cicović/Vojin/Goran, Svjedočanstvo završnog ispita Srednjoškolskog centa "Moše Pijade " Ilijaš 

57/2 

Bijelonja/Muhamed/Azra, Svjedočanstva od I-III Zubotehničke škole u Sarajevu 

57/3 

Bakal/Suljo/Aida, Ličnu kartu broj 04BTD7448 izdata Pool. Uprava Novi Grad Sarajevo 

57/4 

Bakal/-/Aida, Bankovnu karticu broj 090010933-1 Raiffeisen bank Sarajevo 

57/5 

Hasić/Rasim/Edim, Ličnu kartu broj 04BQB2838 izdata Pol. Uprava Ilidža 

57/6 

Hodžić/Ramo/Redžija, Ličnu kartu broj 03BRC7164  izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

57/7 

Zulić/Esad/Adisa, Svjedočanstva od I-IV razreda IV gimnazije Ilidža 

57/8 

Čehajić/Hilmija/Sabina, Ličnu kartu broj 07BRH1589 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

57/9 

Hindija/Husnija/Ahmed, Vozačku dozvolu broj 03BRA3594 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

57/10 

Sabljica/Ešref/Enis, Ličnu kartu broj 04BRD1187 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

57/11 

Radeta/Stevo /Miloš, Vozačku dozvolu broj 06BSC7436 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

57/12 

Kovačević/-/Adis, Saobraćajnu dozvolu BH 2613672 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

57/13 

Radonja/Manojlo/Rosa, Ličnu kartu broj 06BTK9872 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

57/14 

Husika/Ferid/Nihad, Ličnu kartu broj 06CUC8385 izdata POl. Uprava Kakanj 

57/16 

Karić/Miralem/Aner, Vozačku dozvolu broj 05BTD7009 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

57/17 

Biogradlija/Ibrahim/Mujo, Vozačku dozvolu broj 04DCA0278 izdata Pol. Uprava Olovo 

57/19 

Velić/Senad/Eldin, Lična karta broj 03BTC4340 izdata u PU Novi Grad 

57/20 

Gušić/Mirsad/Nermina, Ličnu kartu broj 06BQF2975 izdata u PU Ilidža 

57/21 

Šutonja/Branislav/Goran, Vozačku dozvolu broj 04BSA9840 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

57/23 

Jusić/Halil/Samir, Ličnu kartu broj 04DEB2911 izdata Pol. Uprava Visoko 

57/24 

Jusić/Halil/Samir, Vozačku dozvolu broj 04DEA4587 izdata Pol. Uprava Visoko 

57/25 

Ajdin/Zijad/Irhad, Ličnu kartu broj 06DED1188 izdata Pol. Uprava Visoko 

57/26 

Dervišević/Zufer/Emir, Pasoš broj 3625061 od 22.04.2003. izdat MUP  Kantona Sarajevo 

57/27 

Hasanović/Asim/Belmedin, Vozačku dozvolu  broj 05DEB1878 izdata Pol. Uprava Visko 

57/28 

Hasanović/Asim/Belmedin, Saobraćajnu dozvolu BH 2456399 izdata Pol. Uprava Visoko 

57/29 

Jugo/Bećir/Salko, Ličnu kartu broj 04BQD8044 izdata Pol. Uprava Ilidža 

57/30 

Jugo/Bećir/Salko, Vozačku dozvolu broj 06BQC0684 izdata Pol. Uprava Ilidža 

57/31 

Jugo/-/Salko, Saobraćajnu dozvolu BH 2774692 izdata Pol. Uprava Ilidža 

57/32 

Bučan/Zuhdo/Senad, Vozačku dozvolu broj 37857 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

57/35 

Harađuzović/Husnija/Haris, Svjedočanstvo od završnog ispita Mašinski školski centar Sarajevo 

57/39 

Kubur/Edhem/Hedina, Ličnu kartu broj 03BMB5138 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

57/45 

Lekić/Fadil/Šejla, Svjedočanatva od I-III razreda Mješ. sred. poljop. preh. i veretin. škole u Sarajevu 

58/1 

Hadžipašić/Rifet/Irisa, Ličnu kartu broj 07CRC3965 izdata Pol. Uprava Bosanska Krupa 

58/2 

Musić/Salem/Suvada, Svjedočanstva od I-III i svjed. završnog ispita Tekstilne tehničke škole Sarajevo 

58/3 

Beganović/Halim/Zijad, Radnu knjižicu izdatu Općina Ilidža 

58/4 

Javoraš/Jusuf/Derviš, Ličnu kartu broj 04DEB7751 izdata Pol. Uprava Visko 

58/5 

Čampara/Omer/ Šejla, Svjedočanstva od I-III i svjed. završnog ispita Građevinsko-geodet. škole u Sarajevu 

58/7 

Odžaković/-/Dženita, Bankovni račun broj 090077442-3 Raiffeisen bank Sarajevo 

58/8 

Hadžić/Asim/Ajša, Ličnu kartu broj 04BNA8393 izdata Pol. Uprava Vogošća 

58/11 

Šehovac/Drago/Ognjen, Ličnu kartu broj 03BSA8808 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

58/12 

Šehovac/Drago/Ognjen, Vozačku dozvolu broj 06BSC9149 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

58/13 

Bajrović/-/Amil, Bankovne kartice broj 090056276-0 i 190053569-9 Raiffeisen bank Sarajevo 

58/14 

Karavdić/Zuhdija/Ćamil, Ličnu kartu broj 04BNA5591 izdata Pol. Uprava Vogošća 

58/15 

Karavdić/Zuhdija/Ćamil, Vozačku dozvolu broj 04BNA1639 izdata Pool. Uprava Vogošća 

58/16 

Čečar/Petar/Mitar, Ličnu kartu broj 03BSA2363 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

58/17 

Krivošija/Avdo/Nusret, Ličnu kartu broj 03BMA0630 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

58/18 

Tutun/Adil/Asim, Ličnu kartu broj 04BQC7017 izdata Pol. Uprava Ilidža 

58/20 

Uzunović/-/Nermin, Saobraćajnu dozvolu BH 2426692 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

58/21 

Salčin/-/Ramiz, Štednu knjižicu broj 090071677-0 Raiffeisen bank Sarajevo 

58/22 

Osmanović/-/Haša, Bankovni račun broj 090035369-9 Raiffeisen bank Sarajevo 

58/23 

Subašić/Hasan/Almin, Ličnu kartu broj 03BSB0551 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

58/24 

Subašić/Hasan/Almin, Vozačku dozvolu broj 03BSA3383 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

58/25 

Subašić/-/Hasan, Saobraćajnu dozvolu broj BH 1420442 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

58/26 

Jusić-Ibrica Ibrahim, Bankovnu karticu broj 04000308-0 Raiffeisen bank Sarajevo 

58/27 

Spahić/Mehmed/Lejla, Svjedočanstvo I iII razreda Škole za medic. sestre i tehničare u Sarajevu 

58/28 

Tahirovič/-/Rašida, Ličnu kartu broj 06BSH1859 izdata u PU Novo Sarajevo 

58/30 

Radeljaš/Muhamed/Minela, Radbnu knjižicu izdatu u Općini Centar 

58/31 

Lukavačkić/Fehim/Hasan, radnu knjižicu izdatu u Općini Lukavac 

58/32 

Đulalić/Husein/Mehmed, Saobračajna dozvola broj BH2250931 izdata u PU Centar 

58/33 

Jelić/Alija/Alen, Svjedočanstvo VIII razreda Osnovne škole Osman Nuri Hadžić" Sarajevo 

58/36 

Uzunović/Nurudin/Nermin, Ličnu kartu broj 06BMD9275 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

58/37 

Uzunović/Nurudin/Nermin, Vozačku dozvolu broj  06BMB6090 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

58/38 

Hurić/Hasib/Sabrija, Vozačku dozvolu broj 05BRC4258 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

58/39 

Delić/Ferid/Aida, Ličnu kartu broj 05BTJ4461 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

58/41 

Delić/Ferid/Aida, Vozačku dozvolu broj 05BTD9803 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

58/42 

Mujan/Kasim/Adnan, Indeks broj 64718-R 05 Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 

58/43 

Zildžović/Meho/Akija, Ličnu kartu broj 05BQE3754 izdata Pol. Uprava Ilidža 

58/44 

Misimović/Hasan/Senad, Ličnu kartu broj 04BRC9434 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

58/46 

Misimović/Hasan/Senad, Vozačku dozvolu broj  04BRA7973 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

58/47 

Todorović/Bogdan/Nada, Svjedočanstva od I-III razreda Škole za medicinske sestre i tehničare u Sarajevu 

58/49 

Kampmann/Ševko/Alma, Ličnu kartu broj 05BSG5262 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

58/50 

Hadrović/Omer/Cura, Ličnu kartu broj 04DCA2202 izdata Pol. Uprava Olovo 

58/52 

Džidić/Nijazija/Maid, Ličnu kartu broj 07BRH0060 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

58/53 

Šokolija/-/Faruk, Štednu knjižicu broj  09000872943 Raiffeisen bank Sarajevo 

58/54 

Bosankić/Adil/Elvir, Ličnu kartu broj 03BSF4448 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

58/57 

Mahmutčehajić/Šačir/Irhad, Ličnu kartu broj 05DEC2154 izdata Pol. Uprava Visoko 

58/58 

Mahmutčehajić/Šačir/Irhad, Vozačku dozvolu broj 06DEB3591 izdata Pol. Uprava Visoko 

58/60 

Delić/Alija/Mujo, Radnu knjižicu izdatu Općina Srebrenica 

58/61 

Hrvat/Rasim/Admir, Uvjerenje o završenim raz. od V-VII i svjed. VIII razreda Osn. škole Avdo Smajilović Sarajevo 

59/2 

Planinac/Predrag/Aleksandra, Ličnu kartu broj 06DED0122 izdata Pol. Uprava Visoko 

59/5 

Hadžić/-/Hasija, Saobraćajnu dozvolu BH 2038863 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

59/10 

Bajramović/Murat/Idriz, Ličnu kartu broj  04BRD2457 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

59/13 

Pavičić/-/Nikola, Saobraćajnu dozvolu BH  2291385 izdata Pol. Uprava  Centar Sarajevo 

59/15 

Omerović/Suljo/Esad, Ličnu kartu broj 04BSE6101 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

59/16 

Omerović/Suljo/Esad, Vozačku dozvolu broj 04BSB3520 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

59/17 

Hodžić/Alija/Jusuf, Radnu knjižicu izdatu Općina Novi Grad Sarajevo 

59/18 

Hadžić/Mustafa/Mirza, Radnu knjižicu izdatu u Općini Stari Grad 

59/21 

Bešlija/Sead/Edin, Vozačka dozvola broj 05BNA6274 izdata u PU Vogošća 

59/23 

Omerović/-/Esad, saobraćajna dozvola broj BH 1862368 izdata u PU Novo Sarajevo 

59/24 

Tajić/Zlatko/Zdravka, bankovna kartica broj 090075461-5 izdata kod raiffeisen Bank dd Sarajevo 

59/26 

Tajić/Zlatko/Zdravka, Lična karta broj 04BQC4814 izdata u PU Ilidža 

59/27 

Tajić/-/Haso, Lična karta broj 04BQC4815 izdata u PU Ilidža 

59/28 

Tajić/-/Haso, Vozačka dozvola broj 05BQB6907 izdata u PU Ilidža 

59/29 

Čengić/Vladimir/Ljiljana, bankovna kartica broj 090026056-3 izdata kod Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

59/32 

Begović/Husno/Esad, Vozačka dozvola broj 03BMA1763 izdata u PU Stari Grad 

59/34 

Efendira/Kasim/Adna, Lična karta broj 04DEB2940 izdata u PU Visoko 

59/36 

Malohodžić/Mirsad/Mirna, Ličnu kartu broj 03BTD3014 izdata u PU Novi Grad 

59/37 

Aščerić/Rasim/Saora, Ličnu kartu broj 03BRC0754 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

59/38 

Džigal-Berkovac Ismeta, Ličnu kartu broj 08BTM4697 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

59/39 

Bibić/Ismet/Alen, Ličnu kartu broj 03BRB3456 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

59/41 

Helja/Zada/Jasmin, Svjedočanstvo završnog ispita Drvne tehničke škole u Sarajevu 

59/44 

Hreljić/Sakib/Elvir, Radnu knjižicu izdatu Općina Ilidža 

59/46 

Durgutović/Tahir/Fehima, Ličnu kartu broj 04BNA9955 izdata Pol. Uprava Vogošća 

59/47 

Durgutović/Tahir/Fehima, Vozačku dozvolu broj 04BNA3131 izdata Pol. Uprava Vogošća 

59/48 

Nimani/Rifet/Suvada, Ličnu kartu broj 4789/2000 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

59/49 

Stefanović/Dobrivoje/Božidar, Ličnu kartu broj 04BRE3921 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

59/50 

Topalović/Hajrudin/Amira, Ličnu kartu broj 04BTG7002 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

59/51 

Buntić/Stjepan/Alojz, LIčnu kartu broj 04BTH7636 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

59/52 

Bučan/Šućro/Hido, Radnu knjižicu reg. broj 931 izdata Općina Novi Grad Sarajevo 

59/54 

Dautović/Ahmet/Erna, Ličnu kartu broj 04BMC6910 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

59/55 

Dizdarević/-/Ajdin, Štednu knjižicu broj 090044624-6 Raiffeisen bank Sarajevo 

59/56 

Kadić/Zahir/Advija, Ličnu kartu broj 05BNB7456 izdata Pol. Uprava Vogošća 

59/57 

Iseini/-/Afrim, Vozačku dozvolu broj 03BMA0083 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

59/62 

"Miprogradnja" d.o.o. Ilijaš, saobraćajna dozvola reg. broj 4570, ser. broj BH 1421404, izdata od Policijske uprave Ilijaš 

40 

Prohić Mirsad, vozačka dozvola broj 04BPA0572, izdata Policijska uprava Ilijaš 

41 

Fazlić Mahir, saobraćajna dozvola reg. broj 7014, ser, broj BH 2099815, izdata Policijska uprava Ilijaš 

42 

Begić Sead, lična karta broj 07BPB8833, izdata Policijska uprava Ilijaš 

43 

Bešlija Dika, lična karta broj 04BPA7885, izdata Policijska uprava Ilijaš 

44 

UNSKO-SANSKI KANTON 

Memić Larisa, lična karta broj 06CRC1311, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

369 

Beronja Milan, vozačka dozvola broj 05CRA5944, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

370 

Vikić Adis, Velika Gata, svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi broj 241/00 od 28. 8. 2000. 

371 

Mehić Alija, lična karta broj 05COD1187, izdata 24. 2. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 

372 

Beganović Nurija, lična karta broj 05COC8078, izdata 15. 1. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 

373 

Ćerimović Edina, putna isprava broj 4664758, izdata 14. 4. 2004. KMUP Bihać 

374 

Bešić Anela, lična karta broj 04CLD2022, izdata 16. 8. 2004. Odsjek za administraciju Bihać 

375 

Havurić Mirsad, vozačka dozvola broj 04CLA7476, izdata 6. 5. 2004. Odsjek za administraciju Bihać 

376 

Demirović Merima, vozačka dozvola broj 04CPA5948, izdata 30. 9. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

377 

Delić Elvis, Velika Gata, svjedočanstvo o završenoj Osnovnoj školi "Rasim Delić" od 20. 5. 1992. 

378 

Vujasin Milka, lična karta broj 06CPD4869, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

379 

Sabljaković Ermina, svjedočanstvo broj 610-3-104/98, izdato u OŠ "Pećigrad" 

380 

Ibrahimpašić Haris, pasoš broj 3338399, izdat 15. 5. 2001. KMUP Bihać 

381 

Behrić Zuhra, lična karta broj 06CPB0798, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

382 

Behrić Zuhra, vozačka dozvola broj 06CPB3047, izdata 23. 8. 2006. Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

383 

Ćatić Edin, putna issprava broj 5011113, izdata 23. 2. 2006. KMUP Bihać 

384 

Elkaz Mesud, lična karta broj 04CMA5128, izdata 14. 7. 2004. Odsjek za administraciju Ključ 

385 

Jukić Ermin, putna isprava broj 5314378, izdata 15. 2. 2007. KMUP Bihać 

386 

Selaković Ranka, vozačka dozvola broj 06CNA2110, izdata Odsjek za administraciju Bosanski Petrovac 

387 

Topić Naila, lična karta broj 05COD1329, izdata 25. 2. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 

388 

Ćoralić Asima, lična karta broj 04COB6770, izdata 17. 8. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

389 

Šišić Hasib, putna isprava broj 3537567, izdata 10. 7. 2002. KMUP Bihać 

390 

Selimanović Indira, lična karta broj 07CMB4091, izdata 7. 5. 2007. Odsjek za administraciju Ključ 

391 

Selimanović Indira, vozačka dozvola broj 06CMB3901, izdata 23. 1. 2006. Odsjek za administraciju Ključ 

392 

Sefić Izet, lična karta broj 04CPA5606, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

393 

Konjević Goran, lična karta broj 05CLE6563, izdata 10. 8. 2005. Odsjek za administraciju Bihać 

394 

Talić Alma, pasoš broj 4334709, izdat 5. 6. 2003. KMUP Bihać 

395 

Velagić Denis, lična karta broj 05CRB7198, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

396 

Pajalić Emina, lična karta broj 05CRB9244, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

397 

Sedić Jusuf, vozačka dozvola broj 06CLC3644, izdata Odsjek za administraciju Bihać 

398 

Sedić Jusuf, lična karta broj 07CLF4355, izdata 8. 5. 2007. Odsjek za administraciju Bihać 

399 

Rekić Bešir, lična karat broj 05CLE6905, izdata 5. 9. 2005. Odsjek za administraciju Bihać 

400 

Morić Sanela, lična karta broj 03CPA0489, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

401 

Bolić Izeta, lična karta broj 04CLD0353, izdata 26. 7. 2004. Odsjek za administraciju Bihać 

402 

Šilić Azra, putna isprava broj 4886153, izdata 28. 7. 2005. KMUP Bihać 

403 

Tabakovć Eldin, lična karta broj 04CPA2941, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

404 

Salkić Samra, lična karta broj 05COD7150, izdata 11. 7. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 

405 

Ramić Amar, lična karta broj 07CLF6324, izdata 2. 8. 2007. Odsjek za administraciju Bihać 

406 

Memić Mirsad, putna isprava broj 5706290, izdata 25. 10. 2007. KMUP Bihać 

407 

Bešlagić Jasmina, vozačka dozvola broj 04CLB3887, izdata 20. 10. 2004. Odsjek za administraciju Bihać 

408 

Karabašić Lejla, lična karta broj 05CLE3201, izdata 24. 2. 2005. Odsjek za administraciju Bihać 

409 

Bešlagić Jasmina, lična karta broj 04CLD4229, izdata 14. 9. 2004. Odsjek za administraciju Bihać 

410 

Hodžić Alma, vozačka dozvola broj 05COB6323, izdata 31. 5. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 

411 

Hodžić Alma, lična karta broj 05COD6082, izdata 26. 5. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 

412 

Brkić Edin, vozačka dozvola broj 04CPA4619, izdata 11. 8. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

413 

Karajić Amir, lična karta broj 04CPC0460, izdata 23. 11. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

414 

Karajić Amir, vozačka dozvola broj 04CPA7655, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

415 

Lulić Šemso, lična karta broj 04COC1372, izdata 15. 10. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

416 

Ikanović Suljo, lična karta broj 04CPB8058, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

417 

Mušić Hasan, diploma KV MB broj 426/73 od 25. 9. 1973. SPO Cazin 

418 

Mamulić/Ibrahim/Suad, diploma - maš. tehničar broj 187-36/92 od 21. 5. 1992. ŠC "I. Perviz", Mašinska škola Cazin 

419 

Durić/Hasan/Nermin, diploma - automehaničar broj 237-13/94 od 11. 7. 1994. Mješovita srednja škola Cazin 

420 

Čelebić Almir, svjedočanstvo I Mašinske - automehaničar broj 927-8-/98 od 10. 12. 1998. MSŠ Cazin 

421 

Kličić Rasim, diploma broj 733/91 od 14. 2. 1992. ŠC "I. Perviz", Mašinska škola Cazin 

422 

Prošić Nurfid, diploma - automehaničar broj 599-27/97 od 30. 6. 1997. MSŠ Cazin 

423 

Hirkić Semir, diploma - bravar broj 61-11/87 od 4. 6. 1987. SŠC "I. Perviz" Cazin 

424 

Murić Osman, diploma - MB broj 295-12/91 od 20. 6. 1991. ŠC "I. Perviz" Cazin 

425 

POSAVSKI KANTON 

Rajčević Đuro, vozačka dozvola broj 06BVA7706, izdata 5. 10. 2006. MUP PK Orašje 

52 

Rajčević Đuro, osobna iskaznica broj 06BVB4736, izdata 19. 4. 2006. MUP PK Orašje 

53 

Marković Petar, vozačka dozvola broj 05BVA7046, izdata 15. 9. 2005. MUP PK Orašje 

54 

Nedić Marijan, osobna iskaznica broj 04BVA5541, izdata 8. 4. 2004. MUP PK Orašje 

55 

Nedić Marijan, vozačka dozvola broj 04BVA3974, izdata 4. 8. 2004. MUP PK Orašje 

56 

Oršolić Marijan, prometna dozvola broj BH 0719200, izdata Policijskoj stanici Domaljevac-Šamac 

57 

Ahmetović Hidajet, osobna iskaznica broj 03BVA0611, izdata 18. 9. 2003. MUP PK Orašje 

58 

Omić Zerin, osobna iskaznica broj BWB0350, izdata MUP PK Odžak 

59 

Leovac Evica, osobna iskaznica broj 04BXA1663, izdata 11. 10. 2004. MUP PK Domaljevac-Šamac 

60 

Leovac, vozačka dozvola broj 04BXA0682, izdata 11. 10. 2004. MP PK Domaljevac-Šamac 

61 

Emrulović Albina, osobna iskaznica broj 04BVB0648, izdata 22. 10. 2004. MUP PK Orašje 

62 

TUZLANSKI KANTON 

Hadžić Mehmed, vozačka dozvola broj 05CGA2628, izdata Odsjek za administraciju Doboj-Istok 

261 

Jovanović Dragan, svjedočanstvo III razreda dj. broj 01-1960/3 od 28. 6. 1984., izdato u SŠC Gračanica 

262 

Bejtić Safet, lična karta broj 04CFB6893, izdata 22. 9. 2004. Policijska uprava Gračanica 

263 

Bejtić Safet, vozačka dozvola broj 04CFA6748, izdata 27. 9. 2004. Policijska uprava Gračanica 

264 

Bejtić Ramo, vozačka dozvola broj 04CFA9112, izdata 8. 12. 2004. Policijska uprava Gračanica 

265 

Bejtić Safet, saobraćajna dozvola broj 12520, BH 2110574, izdata 8. 2. 2006. Policijska uprava Gračanica 

266 

Husejnović Adem, lična karta broj 05CFD4139, izdata 29. 11. 2005. Policijska uprava Gračanica 

267 

Đulić Zahida, lična karta broj 04CFC2785, izdata 22. 12. 2004. Policijska uprava Gračanica 

268 

Mitrić/Slavko/Slavica, diploma broj 1325/80 Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli 

269 

Mehanović Fadil, diploma dj. broj 01-1175/5 od 14. 6. 1985., izdata u SŠC Gračanica 

270 

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 

Husanović Nijaz, lična karta broj 07DDD4983, izdata CIPS Zavidovići 

406 

Mrkaljević Mirzan, lična karta broj 05DDC7921, izdata CIPS Zavidovići 

407 

Bećiragić Enesa, lična karta broj 05DDC1423, izdata CIPS Zavidovići 

408 

Preldžić Ismet, saobraćajna dozvola broj BH 1634989, izdata od Policijske uprave Zavidovići 

409 

Smajić Mirnes, saobraćajna dozvola broj BH 2080849, izdata Policijska uprava Breza 

410 

Avdanović Munib, pasoš broj 4695202, izdat 2. 3. 2004. Odsjek za administraciju Zavidovići 

411 

Mrkaljević Asim, vozačka dozvola broj 04DDA1904, izdata CIPS Zavidovići 

412 

Mrkaljević Asim, lična karta broj 04DDA6437, izdata CIPS Zavidovići 

413 

Javrić Senahid, pasoš broj 5443747, izdat 24. 5. 2007. Odsjek za administraciju Zavidovići 

414 

Hodžić Asim, vozačka dozvola broj 04DDA4920, izdata CIPS Zavidovići 

415 

Hasečić Mujesira, osobna iskaznica broj 05DBA7905, izdata CIPS Vareš 

416 

Čahtarević Sabrina, lična karta broj 07CYC3384, izdata CIPS Žepče 

417 

Pavković Ivan, vozačka dozvola broj 05CYA7334, izdata CIPS Žepče 

418 

Jaran Suad, saobraćajna dozvola broj BH 2452057, izdata Policijska uprava Zenica 

419 

Likić Bajro, vozačka dozvola broj 05DBA2423, izdata Policijska uprava Vareš 

420 

Čičeklić Muhamed, prometna dozvola broj BH 2742758, izdata Policijska uprava Žepče 

421 

Mujkić Amira, Zavidovići, diploma Gimnazije 

422 

Hadžić Rasim, radna knjižica, izdata Općina Zavidovići 

423 

Ajanović Nedim, lična karta broj 06CTJ7864, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

424 

Bajramović Ševal, lična karta broj 07CTK5137, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

425 

Čolo Ramiza, lična karta broj 05CTI5412, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

426 

Džerahović Aida, lična karta broj 07CTK8657, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

427 

Henjaković Mahir, lična karta broj 03CTA3958, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

428 

Ibrahimbegović Mirsad, lična karta broj 03CTA6726, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

429 

Marinić Mira, lična karta broj 04CTE3829, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

430 

Antolović Sandra, lična karta broj 03CTA3989, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

431 

Ćosić Mersija, lična karta broj 04CTD0156, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

432 

Dudić Adnan, lična karta broj 04CTF9571, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

433 

Vardo Đemal, lična karta broj 05CTI4736, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

434 

Hasanica Azra, vozačka dozvola broj 05CTC6526, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

435 

Arnaut Husnija, vozačka dozvola broj 06CTD3304, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

436 

Serdarević Sead, vozačka dozvola broj 06CTD3308, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

437 

Čaušević Mirza, vozačka dozvola broj 06CTD3538, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

438 

Gunjević Nadan, vozačka dozvola broj 05CTC7426, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

439 

Čišić Kasim, lična karta broj 03CTB4134, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

440 

Dedić Ibel, lična karta broj 05CTJ1202, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

441 

Husanović Murisa, lična karta broj 04CTF3474, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

442 

Ibrahimović Zinaida, lična karta broj 05CTJ0788, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

443 

Mešković Salih, lična karta broj 05CTI6320, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

444 

Samardžić Vera, lična karta broj 04CTD7912, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

445 

Mehanović Benjamin, pasoš broj 5256418, izdat 7. 12. 2006. Odsjek za administraciju Zavidovići 

446 

Alihodžić Emela, lična karta broj 07DCB0488, izdata 4. 4. 2007. Odsjek za administraciju Olovo 

447 

Ahmić Semir, pasoš broj 4710076, izdat 21. 1. 2005. Odsjek za administraciju Zavidovići 

448 

Dendić Elvira, pasoš broj 5008099, izdat 10. 3. 2006. Odsjek za administraciju Zavidovići 

449 

SREDNJOBOSANSKI KANTON 

Kavazović Mersad, osobna iskaznica broj 04DNA8266, izdata CIPS Vitez 

442 

Ramljak Almin, osobna iskaznica broj 07DLB3008, izdata 1. 8. 2003. CIPS Busovača 

443 

Dizdarević Halid, radna knjižica broj 80/196, izdata 22. 7. 1980. Općina Busovača 

444 

Mukača Zilko, jedna registarska tablica broj 840-T-916, izdata Odsjek za administraciju Fojnica 

445 

Rizvić Amir, lična karta broj 04DIA3854, izdata 1. 12. 2004. CIPS Fojnica 

446 

Karadža Faruk, lična karta broj 05DOC2102, izdata 13. 9. 2005. CIPS Bugojno 

447 

Mustafica Ralisa, lična karta broj 04DHA4932, izdata 9. 8. 2004. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

448 

Smailbegović Nazira, lična karta broj 05DFD7759, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

449 

Smajlović Sanel, lična karta broj 05DFE1488, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

450 

Tahirović Alija, lična karta broj 04DFC2274, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

451 

Valjan Dragan, lična karta broj 03DFA0938, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

452 

Jović Oliver, lična karta broj 04DFC5416, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

453 

Ramić Tehvida, lična karta broj 03DFB0384, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

454 

Maletić Ranko, lična karta broj 06DFE2986, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

455 

Čogić Nihad, lična karta broj 03DFA5843, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

456 

Zolota Mersudin, lična karta broj 04DFD2821, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

457 

Gačić Muhamed, lična karta broj 03DFA4864, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

458 

Hrvatska bolnica Dr. Fra Mato Nikolić Nova Bila, saobraćajna dozvola broj BH 2246908, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

459 

Fuško Đevad, putna isprava broj 4502627, izdata MUP SBK/KSB Travnik 

460 

Smajlović Sanel, vozačka dozvola broj 07DFB8018, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

461 

Smajić Mirsad, Donji Vakuf, diploma - stolar, šk. 1992/93. 

462 

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON 

Savić Vesela, diploma broj 04/III-419 od 7. 9. 1979., izdata od Pedagoške akademije u Mostaru 

82 

Avdičević Jasmin, vozačka dozvola broj 06BHA3258, izdata 20. 2. 2006. MUP HNK Jablanica 

83 

ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON 

Tomić Marko, osobna iskaznica broj 06DRB7735, izdata 26. 6. 2006. CIPS Ljubuški 

129 

Nižić Krešo, osobna iskaznica broj 03DRA3472, izdata 21. 10. 2003. CIPS Ljubuški 

130 

Kraljević Anica, osobna iskaznica broj 07DUB9417, izdata 12. 1. 2007. CIPS Široki Brijeg 

131 

Šušak Stanko, osobna iskaznica broj 07DUC0537, izdata 29. 6. 2007. CIPS Široki Brijeg 

132 

Matijević Ana, osobna iskaznica broj 05DUB5332, izdata 8. 8. 2005. CIPS Široki Brijeg 

133 

Matijević Ana, vozačka dozvola broj 05DUA9758, izdata 30. 9. 2005. CIPS Široki Brijeg 

134 

Mahić Sakib, osobna iskaznica broj 04DRB0104, izdata 14. 7. 2004. CIPS Ljubuški 

135 

Kraljević Zoran, osobna iskaznica broj 06DUB7599, izdata 18. 7. 2006. CIPS Široki Brijeg 

136 

Kraljević Zoran, vozačka dozvola broj 06DUB0766, izdata 12. 10. 2006. CIPS Široki Brijeg 

137 

Tomas Zoran, vozačka dozvola broj 04DSA0649, izdata 14. 7. 2004. CIPS Grude 

138 

Šimić Mladenka, osobna iskaznica roj 05DSA8916, izdata 6. 12. 2005. CIPS Grude 

139 

Spajić Danijel, vozačka dozvola broj 04DRA2262, izdata 9. 1. 2004. CIPS Ljubuški 

140 

Pavičić Paula, osobna iskaznica broj 04DRB2842, izdata 7. 10. 2004. CIPS Ljubuški 

141 

Oreč Vjekoslav osobna iskaznica broj 06DTA9997, izdata 30. 8. 2006. CIPS Posušje 

142 

Markić Jozo, osobna iskaznica broj 05DRB5030, izdata 28. 2. 2005. CIPS Ljubuški 

143 

Ćuk Branko, osobna iskaznica broj 05DTA5241, izdata 4. 4. 2005. CIPS Posušje 

144 

KANTON 10 

Vujatović Milka, osobna iskaznica broj 07BAA2472, izdata Policijska uprava Bosansko Grahovo 

39