Pretraga sadržaja
Napredna pretraga»
 Broj13

SADR@AJ
13/08

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

SMANJENJE KAPITALA

UDRU@ENJA - FONDACIJE

NATJE^AJI KONKURSI OGLASI

ORA[JE

Nazad na vrh
| Download PDF |
Izbor jezika»      Skip Navigation Links
Bosanski
Hrvatski
Српски
 Broj13

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XV - Broj 13 

Srijeda, 19. 3. 2008. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

SLUŽBENE OBJAVE 

SMANJENJE KAPITALA 

Na osnovu člana 357. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 91/07) i člana 23. Statuta Društva, protokoliran na doc. 3/2002 od 15. 7. 2002. godine radi usklađivanja podataka od značaja za pravni promet Nesib Čelić kao osnivač s ovlaštenjima Skupštine Društva za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo "ZLATNA DOLINA" export-import d.o.o Gornji Vakuf, dana 1. 2. 2008. godine, donosi sljedeću 

ODLUKU 

O SMANJENJU KAPITALA DRUŠTVA 

I. 

Osnovni kapital Društva za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo "ZLATNA DOLINA" export-import d.o.o Gornji Vakuf, koji je upisan u Općinskom sudu Travnik, pod matičnim registarskim brojem subjekta upisa 1-4333, upisan po Rješenju Kantonalnog suda Travnik broj U/I-624/02 od 3. 12. 2004. godine u iznosu 606.910,30 KM, smanjuje se za iznos od 604.910,30 KM (slovima: šest stotina četiri hiljade devetstodeset i 30/100 konvertibilnih maraka) i nakon smanjenja osnovni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM (slovima: dvije hiljade i 00/100 konvertibilnih maraka) 

II. 

Ova Odluka će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 

III. 

Objavom ove Odluke Društva obavještavaju se povjerioci da je Društvo spremno izmiriti sve svoje obaveze ili za njih dati osiguranje. 

IV. 

Rok za podnošenje prijave povjerilaca je osam dana od dana objavljivanja ove Odluke u "Službenim novinama Federacije BiH". 


Lice sa ovlastima
Skupštine Društva
Nesib Čelić, s. r. 

(so-352/08) 

Na osnovu člana 12. Odluke o osnivanju Društva "KOFIKOM" d.o.o. Sarajevo, broj 01/03 od 25. 8. 2003. god. (u daljnjem tekstu: Društvo), Skupština "KOFIKOM" d.o.o. Sarajevo, koju čini jedini osnivač "DK TRADE" d.o.o. Sarajevo, na sjednici održanoj dana 24. 12. 2007. godine, donosi 

ODLUKU 

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA RADI POKRIĆA GUBITKA I PROMJENI SJEDIŠTA DRUŠTVA 

I. 

Osnovni kapital Društva u iznosu od 12.975.550,68 KM (slovima: dvanaest miliona devet stotina sedamdeset pet hiljada pet stotina pedeset i 68/100 konvertibilnih maraka), od čega u novcu 11.701.178,80 KM i stvarima 1.274.371,88 KM, smanjuje se za iznos gubitka Društva nastalog do 31. 12. 2006. god. od 12.703.457,98 KM (slovima: dvanaest miliona sedam stotina tri hiljade četiri stotine pedesetsedam i 98/100 konvertibilnih maraka), a radi pokrića gubitka nastalog poslovanjem Društva zaključno sa 31. 12. 2006. god. 

II. 

Smanjenje osnovnog kapitala se vrši na teret osnovnog kapitala cjelokupnim smanjenjem osnovnog kapitala u stvarima i dijelom u novcu, tako da nakon smanjenja osnovni kapital Društva iznosi 272.092,70 KM (slovima: dvijestotinesedamdesetdvijehiljadedevedesetdvije i 70/100 konvertibilnih maraka) i to u novcu. 

Istovremeno se ovom Odlukom vrši promjena sjedišta Društva, tako da dosadašnje sjedište na adresi Hasana Brkića 2, Sarajevo, se mijenja na novo sjedište Donji Hadžići 138, općina Hadžići - Sarajevo. 

III. 

Ova Odluka će se dostaviti nadležnom registarskom sudu kod kojeg je Društvo upisano u Registar društava i objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Društvo će uz dostavu iz prethodnog stava sačiniti i oglas u skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima FBiH o spremnosti izmirenja obaveza prema povjeriocima u skladu sa Zakonom. 

IV. 

Zadužuje se Uprava - direktor da ovlasti, davanjem posebne punomoći, advokata Bilić Senada iz Sarajeva da izvrši upis nastalih promjena u visini osnovnog kapitala Društva kod nadležnog registarskog suda i promijeni sjedište Društva, kao i da provede sve Zakonom predviđene mjere i aktivnosti na upisu nastalih promjena kod nadležnog registarskog suda. 

V. 

Nalaže se organizacionim jedinicama Društva koje rade na poslovima finansija i računovodstva da po pribavljanju odgovarajućeg rješenja registarskog suda kojim je upisano smanjenje osnovnog kapitala Društva, u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom, izvrše odgovarajuće knjigovodstveno evidentiranje (knjiženje) izvršenog smanjenja osnovnog kapitala Društva. 

Frame3

 

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 


Broj 59-I/07
24. decembra 2007. godine
Sarajevo 

Osnivač
DK TRADE d.o.o. Sarajevo
Direktor
Matjaž Vodopivec, s. r. 

(so-306/08) 

UDRUŽENJA - FONDACIJE 

Federalno ministarstvo pravde, odlučujući o zahtjevu za upis u Registar udruženja "Savez ratnih vojnih invalida sa 100% invaliditetom" Sarajevo, donosi 

RJEŠENJE 

1.    Upisuje se u Registar udruženja kod Federalnog ministarstva pravde Sarajevo "Savez ratnih vojnih invalida sa 100% invaliditetom", skraćeni naziv "Savez RVI 100%", sa sjedištem u Sarajevu, ulica Zagrebačka broj 22. 

2.    Upis je izvršen pod registarskim brojem 915, knjiga I Registra, dana 6. 6. 2006. godine. 

3.    Ciljevi Saveza su: proširivanje i zaštita prava članova Saveza. 

4.    Djelatnosti Saveza su: programiranje i koordiniranje rada svojih članica i članova u svezi s ispunjavanjem navedenog cilja ostvarivanjem zakonskih prava putem suradnje s nadležnim institucijama; praćenje ostvarivanja prava svojih članica i članova na području Federacije Bosne i Hercegovine; prikupljanje podataka o članicama i članovima Saveza neophodnih za rad; uspostavljanje suradnje s drugim udruženjima i organizacijama istog ili sličnog karaktera; zalaganje za rješavanje pitanja upošljavanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije, doškolovavanja i školovanja članova Saveza i njihovih obitelji; organiziranje sportskog i kulturnog života članova; organiziranje seminara i savjetovanja u svezi s ostvarivanjem prava članova Saveza; skupljanje arhivske građe u svrhu izdavanja brošura i biltena radi informiranja svojih članova i šire javnosti o radu Saveza; obavljanje i drugih poslova sukladno zakonu, programu rada i odlukama Skupštine, Udruženje je dužno djelatnosti predviđene Statutom obavljati sukladno Zakonu o udruženjima i fondacijama i drugim zakonima i propisima. 

5.    Savez zastupaju i predstavljaju: 

 • FAHRUDIN KANTIĆ, predsjednik Skupštine Saveza, i 
 • GORAN ČUK, predsjednik Saveza. 

Broj 04-05-2-655/06
6. lipnja 2006. godine
Sarajevo 


Ministrica
Borjana Krišto, v. r. 

(UGF-14/07) 

NATJEČAJI
KONKURSI
OGLASI 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Federalne uprave za inspekcijske poslove, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U FEDERALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE 

01.    Sekretar uprave - 1 (jedan) izvršilac 

SEKTOR ZA PRAVNE, FINANSIJSKE I OPĆE POSLOVE 

02.    Pomoćnik direktora - 1 (jedan) izvršilac 

03.    Stručni savjetnik za pravne poslove i radne odnose
- 1 (jedan) izvršilac
 

04.    Stručni savjetnik za financijske poslove - 1 (jedan) izvršilac 

SEKTOR ZA ŽALBE, ANALITIKU I PLANIRANJE I LABORATORIJSKE USLUGE 

05.    Stručni savjetnik za upravno rješavanje - 1 (jedan) izvršilac 

INSPEKTORAT SANITARNO-ZDRAVSTVENO-FARMACEUTSKE INSPEKCIJE 

06.    Federalni inspektor za nadzor nad sprečavanjem i suzbijanjem zaraznih bolesti - 1 (jedan) izvršilac 

07.    Federalni sanitarni inspektor za nadzor nad otrovima
- 1 (jedan) izvršilac
 

INSPEKTORAT INSPEKCIJSKE RADA 

08.    Federalni inspektor rada za oblast radnih odnosa
- 1 (jedan) izvršilac
 

INSPEKTORAT VODOPRIVREDNE INSPEKCIJE 

09.    Federalni vodoprivredni inspektor - 1 (jedan) izvršilac 

INSPEKTORAT POLJOPRIVREDNE INSPEKCIJE 

10.    Federalni poljoprivredne inspektor - 1 (jedan) izvršilac 

INSPEKTORAT VETERINARSKE INSPEKCIJE 

11.    Glavni federalni veterinarski inspektor - 1 (jedan) izvršilac 

INSPEKTORAT URBANISTTIČKO-EKOLOŠKE INSPEKCIJE 

12.    Federalni građevinski inspektor - 1 (jedan) izvršilac 

13.    Federalni inspektor zaštite okoliša - 1 (jedan) izvršilac 

INSPEKTORAT TEHNIČKE INSPEKCIJE 

14.    Federalni inspektor za tečne energente i plin - 1 (jedan) izvršilac 

INSPEKTORAT SAOBRAĆAJNE INSPEKCIJE 

15.    Federalni inspektor za cestovni promet - 1 (jedan) izvršilac 

01. Opis poslova: Sekretar Uprave obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad Uprave, koordinira radom organizacionih jednica, sarađuje između Uprave i drugih tijela državne uprave, realizuje program rada Uprave i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i drugih potencijala koji su mu povjereni i obavlja i druge poslove koje mu odredi direktor. Sekretar uprave za svoj rad i upravljanje odgovara direktoru. 

02. Opis poslova: Rukovodi osnovnom organizacionom jedinicom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 37. ovog Pravilnika, neposredno vrši sljedeće najsloženije poslove: izrađuje prednacrte i nacrte propisa iz nadležnosti Uprave (podzakonske propise koje donosi Vlada Federacije i direktor Uprave), izrađuje konačne tekstove propisa, čije prednacrte izrađuju ostale organizacione jedinice svaka u pitanjima iz svoje nadležnosti, pri izradi propisa obezbjeđuje njihovu usklađenost sa Ustavom i pravnim sistemom i jedinstvenu pravnu tehniku koja važi za izradu propisa Federacije, izrađuje konačne tekstove pravnih objašnjenja, ugovora, sporazuma i drugih opštih akata čije prednacrte pripremaju ostale organizacione jedinice svaka u pitanjima iz svoje nadležnosti, utvrđuje konačne tekstove nacrta rješenja i drugih pojedinačnih akata koji se odnose na prava i dužnosti službenika i namještenika iz radnog odnosa u Upravi, predlaže program rada i plan razvoja sektora i preduzima mjere za njegovo sprovođenje, organizuje i obezbjeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova iz djelokruga rada sektora, vrši i druge poslove po nalogu direktora. 

03. Opis poslova: Izrađuje tekstove propisa čije prednacrte izrađuju ostale organizacione jedinice svaka u pitanjima iz svoje nadležnosti, pri izradi propisa obezbjeđuje njihovu usklađenost sa Ustavom i pravnim sistemom i jedinstvenu pravnu tehniku koja važi za izradu propisa u Federaciji, izrađuje tekstove pravnih objašnjenja, ugovora, sporazuma i drugih opštih akata čije prednacrte pripremaju ostale organizacione jedinice svaka u pitanjima iz svoje nadležnosti, priprema nacrte rješenja, opštih podzakonskih akata i pojedinačnih pravnih akata koji se odnose na prava i dužnosti službenika i namještenika iz radnog odnosa u Upravi, obrađuje sva pitanja koja se odnose na objavljivanje internog oglasa i javnog konkursa u vezi popune upražnjenih radnih mjesta državnih službenika i namještenika u Upravi, rješava sve zahtjeve službenika i namještenika koji se odnose na ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa, izrađuje pismena objašnjenja koja se odnose na pitanja iz radnog odnosa, vodi personalne dosijee svih državnih službenika Uprave i vrši ulaganje svih rješenja i drugih akata koji se vode u tim dosijeima, vodi knjige personalne evidencije, vrši prijave i odjave za penziono i zdravstveno osiguranje i popunjava odgovarajuća akta o tim pitanjima za sve službenike i namještenike Uprave, vodi evidenciju o izdatim inspektorskim nalozima i potvrdama o položenim inspektorskim ispitima, vodi evidenciju o izdatim i vraćenim inspektorskim iskaznicama, vrši i druge poslove koje mu odredi pomoćnik direktora. 

04. Opis poslova: Izrađuje prijedloge budžeta Uprave, stara se o izmirenju obaveza Uprave po pitanju periodičnih i završnih računa, organizuje rad na godišnjem popisu sredstava, izrađuje diobeni, zbirni i konsolidovani bilans stanja i uspjeha, učestvuje u ugovaranju poslova koji se finansiraju iz sredstava posebne namjene, prati primjenu zakona i drugih propisa iz finansijske oblasti, priprema konačne tekstove javnih poziva za javno nadmetanje i pruža stručnu pomoć kod provođenja strukture nabavke i druge poslove po nalogu direktora koji se odnose na poslove iz nadležnosti sektora, priprema nacrte pojedinačnih pravnih akata vezanih za obračun i isplatu plata, isplatu naknada po osnovu materijalnih troškova, priprema složene analitičke materijale iz oblasti finansija, vrši i druge poslove koje mu odredi pomoćnik direktora. 

05. Opis poslova: Vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima u drugom stepenu, vodi upravni postupak i rješava najsloženije upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku (poseban ispitni postupak), vrši i druge poslove koje mu odredi pomoćnik direktora. 

06. Opis poslova: Vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenim u članu 67. i 68. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, i na osnovu zakona i propisa kojima je utvrđena nadležnost inspekcije za nadzor nad sprečavanjem i suzbijanjem zaraznih bolesti, obavlja i druge poslove po nalogu glavnog federalnog inspektora. 

07. Opis poslova: Vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenim u članu 67. i 68. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, i na osnovu zakona i propisa kojima je utvrđena nadležnost sanitarne inspekcije za nadzor nad otrovima, obavlja i druge poslove po nalogu glavnog federalnog inspektora. 

08. Opis poslova: Vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenim u članu 67. i 68. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, i na osnovu zakona i propisa kojima je utvrđena nadležnost inspekcije rada za oblast radnih odnosa, obavlja i druge poslove po nalogu glavnog federalnog inspektora. 

09. Opis poslova: Vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenim u članu 67. i 68. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, i na osnovu zakona i propisa kojima je utvrđena nadležnost vodoprivredne inspekcije, obavlja i druge poslove po nalogu glavnog federalnog inspektora. 

10. Opis poslova: Vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenim u članu 67. i 68. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, i na osnovu zakona i propisa kojima je utvrđena nadležnost poljoprivredne inspekcije, obavlja i druge poslove po nalogu glavnog federalnog inspektora. 

11. Opis poslova: Neposredno rukovodi inspektoratom i u pogledu rukovođenja ima ovlaštenja utvrđena u članu 37. ovog Pravilnika, neposredno vrši najsloženije inspekcijske nadzore kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenih u članu 67. i 68. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, i na osnovu zakona i propisa kojima su utvrđene nadležnosti veterinarske inspekcije, organizuje proces rada i rukovodi radom federalnih inpektora u inspektoratu, utvrđuje plan i program rada inspekcije i obezbjeđuje njegovu realizaciju, vrši i druge poslove koje mu odredi direktor Uprave. 

12. Opis poslova: Vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenim u članu 67. i 68. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, i na osnovu zakona i propisa kojima je utvrđena nadležnost građevinske inspekcija, obavlja i druge poslove po nalogu glavnog federalnog inspektora. 

13. Opis poslova: Vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenim u članu 67. i 68. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, i na osnovu zakona i propisa kojima je utvrđena nadležnost inspekcije zaštite okoliša, obavlja i druge poslove po nalogu glavnog federalnog inspektora. 

14. Opis poslova: Vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenim u članu 67. i 68. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, i na osnovu zakona i propisa kojima je utvrđena nadležnost inspekcije za tečne energente i plin, obavlja i druge poslove po nalogu glavnog federalnog inspektora. 

15. Opis poslova: Vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenim u članu 67. i 68. Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, i na osnovu zakona i propisa kojima je utvrđena nadležnost inspekcije za cestovni promet, obavlja i druge poslove po nalogu glavnog federalnog inspektora. 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to: 

za poziciju 01: 

 • VSS, pravni, ekonomski ili fakultet političkih nauka, VII stepen, 
 • najmanje 6 godina radnog staža u struci, 

za poziciju 02: 

 • VSS, pravni ili ekonomski fakultet, VII stepen, 
 • najmanje 5 godina radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru, 

za poziciju 03: 

 • VSS, pravni fakultet, VII stepen, 
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru, 

za poziciju 04: 

 • VSS, ekonomski fakultet, VII stepen, 
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru, 

za poziciju 05: 

 • VSS, pravni fakultet, VII stepen, 
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru, 

za poziciju 06: 

 • VSS, medicinski fakultet, VII stepen, 
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci, 
 • specijalistički ispit iz epidemiologije, 
 • stručni inspektorski ispit, 

za poziciju 07: 

 • VSS, medicinski ili farmaceutski fakultet, VII stepen, 
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci, 
 • specijalistički ispit u struci, 
 • stručni inspektorski ispit, 

za poziciju 08: 

 • VSS, pravni fakultet, VII stepen, 
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci, 
 • stručni inspektorski ispit, 

za poziciju 09: 

 • VSS, građevinski, mašinski, geološki (hidrogeolog), tehnološki, prirodno- matematički fakultet-smjer hemija ili biologija, VII stepen, 
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci, 
 • stručni inspektorski ispit, 

za poziciju 10: 

 • VSS, poljoprivredni fakultet, VII stepen, 
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci, 
 • stručni inspektorski ispit, 

za poziciju 11: 

 • VSS, veterinarski fakultet, VII stepen, 
 • najmanje 5 godina radnog staža u struci, 
 • stručni inspektorski ispit, 

za poziciju 12: 

 • VSS, građevinski fakultet, VII stepen, 
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci, 
 • stručni inspektorski ispit, 

za poziciju 13: 

 • VSS, prirodno-matematički fakultet-smjer biologija ili hemija, hemijsko-tehnološki fakultet-smjer ekologija, mašinski fakultet ili poljoprivredni fakultet, VII stepen, 
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci, 
 • stručni inspektorski ispit, 

za poziciju 14: 

 • VSS, mašinski fakultet,VII stepen, 
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci na poslovima projektiranja, proizvodnje, ugradnje ili eksploatacije termoenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom, 
 • stručni inspektorski ispit, 

za poziciju 15: 

 • VSS, fakultet za saobraćaj i komunikacije-smjer cestovni promet, VII stepen, 
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci, 
 • stručni inspektorski ispit. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma, 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja), 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Avde Hume broj 15, Sarajevo, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ostale dokumente kojim dokazuju ispunjavanje opštih i posebnih uslova zatraženih konkursom u roku od 8 dana od dostavljanja obavještenja o rezultatima konkursa, osim dokaza o položenom stručnom inspektorskom ispitu (za pozicije 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 i 18), jer će izabrani kandidati traženi ispit biti dužni položiti kada se steknu uslovi za polaganje istog, a u skladu sa propisom Vlade Federacije BiH. 

Potrebne dokumente treba dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski kanton
Avde Hume broj 15,71000 Sarajevo
sa naznakom za:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-368-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Lukavac, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U OPĆINI LUKAVAC 

01.    Viši stručni saradnik za poslove upravnog rješavanja iz oblasti BIZ-a - šef odsjeka - 1 (jedan) izvršilac 

02.    Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove u Službi za urbanizam, prostorno planiranje, geodetske i imovinsko-pravne poslove - 1(jedan) izvršilac 

01. Opis poslova: Rukovodi odsjekom; organizira, koordinira i kontroliše vršenje poslova iz nadležnosti odsjeka; raspoređuje poslove iz nadležnosti odsjeka na državne službenike i namještenike koje nije rasporedio pomoćnik načelnika i daje im bliže upute o načinu vršenja poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje poslova iz nadležnosti odsjeka; redovito usmeno i periodično pismeno izvještava pomoćnika općinskog načelnika o stanju vršenja poslova iz nadležnosti odsjeka, problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; prati i izvršava zakone i druge propise iz oblasti boračko-invalidske zaštite; vodi prvostepeni upravni postupak i izrađuje rješenja o pravu na ličnu i porodičnu invalidninu, invalidski dodatak i dodatak za tuđu njegu i pomoć; prati ostvarenje prava korisnika čije je pravo vremenski ograničeno i po služebnoj dužnosti pokreće postupak radi utvrđivanja okolnosti za produženje ili prestanak prava; izrađuje izvještaje o stanju upravnog rješavanja iz svog djelokruga rada po pojedinim vrstama i kategorijama primanja; pruža pravnu pomoć korisnicima boračko-invalidske zaštite; uspostavlja, izrađuje i vodi evidenciju u oblasti BIZ-a; izrađuje rješenja o usklađivanju novčanih primanja; učestvuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga opštih akata iz nadležnosti BIZ-a; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika općinskog načelnika. 

02.Opis poslova: Vodi poseban ispitni upravni postupak u upravnim stvarima iz imovinsko-pravne oblasti; izrađuje rješenja koja donosi Općinsko vijeće iz imovinsko-pravne oblasti; izrađuje nacrte odluka koje donosi Općinsko vijeće iz imovinsko-pravne oblasti; vrši izradu izvještaja, informacija i stručnih mišljenja vezanih za oblast koju prati; pruža pravnu pomoć iz imovinsko-pravne oblasti; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika općinskog načelnika. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to: 

za poziciju 01: 

 • VSS - VII stepen stručne spreme - pravni fakultet, 
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, 

za poziciju 02: 

 • VSS - VII stepen stručne spreme - pravni fakultet, 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma, 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži i dešifraciju zanimanja), 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Općini Lukavac" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-369-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. i člana 37. stav 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Kantonalne uprave za šumarstvo Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U KANTONALNOJ UPRAVI ZA ŠUMARSTVO SREDNJOBOSANSKOG KANTONA/KANTONA SREDIŠNJA BOSNA 

I. Državni službenik 

01.    Stručni savjetnik za katastar - 1 (jedan) izvršilac 

II. Pripravnik 

01.    Pripravnik - dipl. ing. šumarstva ili dipl. pravnik
- 1 (jedan) izvršilac
 

I. Državni službenik 

I/01. Opis poslova: Organizira rad na uspostavi i održavanju katastra šuma i šumskog zemljišta u državnoj svojini za područje Kantona; organizira i radi na uspostavi i održavanju katastra šuma i šumskog zemljišta u privatnoj svojini za područje Kantona; grafičko održavanje katastra šuma i šumskog zemljišta vrši na postojećim planovima starog i novog premjera izrađenim po važećim zakonima o premjeru zemljišta područja općina koje čine ovaj Kanton; vrši kontrolu ranije uspostavljene granice između šumskog zemljišta privatne i državne svojine zajedno (i po potrebi odvojeno) sa stručnim licima (geodetske i šumarske struke) koja rade na tim poslovima iz odjeljenja i šumskih privrednih društava, kao i licima koja rade na čuvanju šuma - lugari; daje uputstva i pomaže referentima katastra u odjeljenjima i šumskim privrednim društvima pri uspostavi nove granice (tamo gdje to nije postavljeno) između privatne i državne svojine; vrši identifikaciju uzurpiranog zemljišta na terenu ili na osnovu podataka sa terena upoređujući planove starog i novog premjera; vodi podatke o ranijem i novom uzurpiranom državnom zemljištu od strane privatnih lica i iste daje za vođenje postupka za povrat u pređašnje stanje; učestvuje u izradi stručnog mišljenja za formiranje ili reviziju šumsko-gospodarskih područja; daje podatke i svoje mišljenje pri izdavanju odobrenja za krčenje šuma; učestvuje u davanju odobrenja (kontroliše valjanost priložene dokumentacije) za doznaku stabala za sječu u privatnim šumama; učestvuje u usaglašavanju šumsko-gospodarske osnove sa prostornim planovima općina; vrši popis katastarskih parcela sa kulturama, klasama i površinama svih parcela koje ulaze u šumsko-gospodarsko područje; daje svoje mišljenje i potrebne podatke kod promjene namjene šumskog zemljišta; učestvuje i daje svoje mišljenje i određene podatke pri činjenju ugovora o zamjeni nekretnina privatnih za državne; stalno prati postojeća zakonska akta, propise i pravilnike vezano za katastar šuma i šumskog zemljišta i po potrebi daje primjedbe i prijedloge za unapređenje istih; radi i druge poslove po zahtjevu direktora. 

Uslovi: pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

 • VSS, VII stepen, završen geodetski fakultet, 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, 
 • položen stručni ispit iz geodetske djelatnosti. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma, 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS ( potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja), 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu - Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita opšteg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova konkursa izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

II. Pripravnik 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to: 

II/01. 

 • VSS, VII stepen, završen šumarski ili pravni fakultet. 

Izbor i prijem pripravnika izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine i intervjua koji se provodi sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa. 

Napomena: Radni odnos pripravnika zasniva se na 1 (jednu) godinu. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma, 

2.    uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stručne spreme (ukoliko se nalazi na evidenciji Zavoda), 

3.    uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završetka studija, 

4.    rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen invalidnosti 60% i više), 

5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu - Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine www.adsfbih.gov.ba). 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente za poziciju I/01 (državni službenik) treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", a za poziciju II/01 (pripravnik) u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u dva dnevna lista koji izlaze na teritoriji Bosne i Hercegovine (računajući od posljednje objave), putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i
Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom za:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika i prijem pripravnika u Kantonalnoj upravi za šumarstvo Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-370-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA TUZLANSKOG KANTONA 

-    Viši stručni saradnik za obrazovanje - Odsjek za obrazovanje i nauku - 2 (dva) izvršioca 

Opis poslova: Priprema materijale za izradu dijela godišnjeg programa i planova rada i izvještaja o radu Ministarstva za oblast predškolskog, osnovnog, srednjeg odgoja i obrazovanja i visokog obrazovanja, obrađuje i priprema dokumentaciju za polaganje stručnih ispita za samostalno obavljanje odgojno-obrazovnog rada, neposredno sarađuje sa ustanovama obrazovanja, u svom radu sarađuje sa stručnim savjetnicima za obrazovanje i sa šefom Odsjeka za obrazovanje i nauku, priprema i izdaje saglasnosti za angažovanje nastavnog kadra u obrazovnim ustanovama, prima stranke u naznačene dane, radi na svom stručnom usavršavanju, vrši i druge poslove iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja po nalogu šefa Odsjeka, pomoćnika ministra i ministra, za svoj rad je neposredno odgovoran pomoćniku ministra za obrazovanje i nauku. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

 • VSS - VII stepen stručne spreme - fakultet nastavničkog smjera, 
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru, 
 • aktivno poznavanje jednog stranog jezika (engleski ili njemački). 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma, 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži i dešifraciju zanimanja), 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona". 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-371-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U VRHOVNOM SUDU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

-    Viši stručni saradnik za javne nabavke - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Priprema i izrađuje sve akte neophodne u postupku javnih nabavki; izrađuje nacrte i prijedloge odluka; ugovora i drugih akata koji se odnose na rješavanje obligacionih i dužničko-povjerilačkih odnosa u upravnom postupku kao i rad na realizovanju tih ugovora i akata; obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika i sekretara Vrhovnog suda. 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to: 

 • VSS, završen pravni fakultet, VII stepen, 
 • najmanje 2 godine radnog staža u struci. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma, 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja), 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Avde Hume broj 15, Sarajevo, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ostale dokumente kojim dokazuju ispunjavanje opštih i posebnih uslova zatraženih konkursom u roku od 8 dana od dana dostavljanja obavještenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama FBiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski kanton
Avde Hume broj 15,71000 Sarajevo
sa naznakom za:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine". 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-372-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Općinskog suda u Orašju, oglašava 

JAVNI NATJEČAJ 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U OPĆINSKOM SUDU U ORAŠJU 

-     Tajnik Suda - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Neposredno rukovodi administrativno-tehničkim i pomoćno-tehničkim poslovima i stara se o uspješnom obavljanju tih poslova, pomaže predsjedniku suda u poslovima sudske uprave, upoznaje predsjednika suda o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera, izrađuje nacrte općih i pojedinačnih akata suda, učestvuje u predlaganju budžeta suda i finansijskog plana suda, prema potrebi učestvuje u izradi nalaza, informacija i izvještaja suda, izrađuje plan korištenja godišnjeg odmora sudaca, državnih službenika i namještenika, postupa u predmetima izvršenja kaznenih sankcija, stara se o primjeni propisa, koji se odnose na unutarnje poslovanje suda, stara se o primjeni propisa koji se odnose na oblast javnih nabavki u BiH, poduzima mjere na unapređenju organizacije rada u okviru sudske uprave, vodi upisnik pov. i strogo. pov. pošte za sud, vodi evidenciju odsustva sudaca, evidenciju rada sudaca u sudskim vijećima, odsustvo sudaca po drugim osnovama, vrši obradu zahtjeva o slobodi pristupa informacijama, vrši poslove iz radnih odnosa za prava i obveze zaposlenih u sudu, odgovoran je za pravilno i blagovremeno obavljanje administrativnih, tehničkih i finansijskih poslova u sudu i obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik suda. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, i to: 

 • VSS - VII stupanj stručne spreme - pravni fakultet, 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme, 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na organizacijskim poslovima, 
 • poznavanje rada na računaru. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja) 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije BiH, Odjeljenje za Tuzlanski i Posavski kanton ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
"Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Općinskom sudu u Orašju". 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje. 

(so-373-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Grada Mostara, oglašava 

JAVNI NATJEČAJ 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U DIREKCIJI ZA IZGRADNJU KULTURNO-SPORTSKOG CENTRA U MOSTARU 

01.    Direktor Direkcije za izgradnju kulturno-sportskog centra - 1 (jedan) izvršitelj 

02.    Viši stručni saradnik za pravne poslove - 1 (jedan) izvršitelj 

03.    Viši stručni saradnik za projektnu dokumentaciju i nadzor izvođenja radova - 2 (dva) izvršitelja 

01. Opis poslova: Neposredno rukovodi radom Direkcije; organizira i osigurava blagovremeno i zakonito vršenje svih poslova; raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im naputke o načinu vršenja poslova; redovno upoznaje gradonačelnika o stanju i problemima u poslovanju, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera; izvršava poslove po nalogu gradonačelnika; obavlja poslove naredbodavca za korištenje finansijskih sredstava Direkcije; zastupa Direkciju u kontaktima sa drugim organima, pravnim osobama i pojedincima, te sklapa odgovarajuće ugovore sa njima; donosi pojedinačne akte iz radnih odnosa službenika i namještenika, te obavlja i druge poslove utvrđene posebnim propisima. 

02. Opis poslova: Priprema i izrađuje opće akte iz nadležnosti Direkcije; priprema i izrađuje pojedinačne akte iz radnih odnosa službenika i namještenika; osigurava zakonito izvršavanje poslova i radnih zadataka Direkcije, te u tom smislu ostvaruje neposrednu suradnju sa direktorom; vodi upravni postupak iz nadležnosti Direkcije; podnosi odgovarajuće zahtjeve nadležnim organima u cilju donošenja potrebnih akata neophodnih za rad Direkcije; ostvaruje usku suradnju sa Javnim pravobraniteljstvom radi rješavanja pravnih sporova; saziva, priprema i vodi zapisnik sa sjednica i sastanaka direktora sastavljajući zaključke i izvještaje, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri direktor. 

03. Opis poslova: Radi na pripremi i realizaciji dokumentacije za raspis natječaja, kontinuirano prati realizaciju poslova izrade dokumentacije iz domena poslova Direkcije, učestvuje u kreiranju zadataka i realizacije natječaja i poslova Direkcije; ovjerava i potpisuje dokumentaciju iz realizacije zadataka Direkcije, kao ekspert učestvuje u poslovima dodijeljenih Direkciji. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi Federacije BiH, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, i to: 

za poziciju 01: 

 • VSS, VII stupanj stručne spreme, završen arhitektonski, građevinski, elektrotehnički, strojarski, pravni ili ekonomski fakultet, 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon stjecanja VSS, 
 • poznavanje rada na računalu, 

za poziciju 02: 

 • VSS, VII stupanj stručne spreme, završen pravni fakultet, 
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon stjecanja VSS, 
 • poznavanje rada na računalu, 

za poziciju 03: 

 • VSS, VII stupanj stručne spreme, završen arhitektonski, građevinski ili strojarski fakultet, 
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon stjecanja VSS, 
 • poznavanje jednog stranog jezika, 
 • poznavanje rada na računalu. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    univerzitetska diploma, 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje koje sadrži i dešifraciju zanimanja), 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, ulica Stjepana Radića br. 3, Mostar ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.) 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta natječaja izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Stjepana Radića 3, 88000 Mostar
sa naznakom za:
"Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Direkciji za izgradnju kulturno-sportskog centra u Mostaru". 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

(so-374-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

 Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Busovača, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U OPĆINI BUSOVAČA 

01.    Šef računovodstva - 1 (jedan) izvršilac 

02.    Inspektor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša - 1 (jedan) izvršilac 

03.    Inspektor za komunalnu problematiku i lokalne putove - 1 (jedan) izvršilac 

01. Opis poslova: Organizira poslove računovodstva općinskih službi i stambeno komunalnih poslova, priprema nacrt i prijedlog proračuna i rebalans proračuna, vrši prijem, kontrolu i kompletiranje financijske dokumentacije i priprema knjiženje, organizira poslove na izradi izvještaja i dr. podataka iz oblasti financija, organizira izradu periodičnih i godišnjih obračuna i kontrolira rad pri popisu i pruža stručnu pomoć, izrađuje kontni plan, surađuje sa kantonalnim i federalnim ministarstvima financija i obavlja druge poslove po nalogu rukovoditelja Službe. 

02. Opis poslova: Obavlja poslove upravnog nadzora iz oblasti urbanizma i graditeljstva i zaštite okoliša, priprema izvješća za općinskog načelnika o stanju utvrđenom u postupku provođenja nadzora, predlaže mjere za unapređenje stanja u oblasti urbanizma, vrši nadzor nad gradnjom stambenih poslovnih i drugih objekata za koje urbanističko tehničku dokumentaciju i odobrenja izdaju općinski organi, podnosi prijave nadležnim organima, predlaže mjere za unapređenje stanja u oblasti zaštite okoliša, obavlja druge poslove po nalogu općinskog načelnika. 

03. Opis poslova: Obavlja poslove upravnog nadzora iz komunalne djelatnosti, upravljanja otpadom, održavanja i zaštite lokalnih putova, vrši nadzor nad uređenjem, čuvanjem i održavanjem javnih površina, športskih objekata, ulica i sl., predlaže mjere za unapređenje stanja u komunalnoj oblasti i stanja na lokalnim putovima, vrši poslove upravnog rješavanja za spomenute oblasti, podnosi prijave nadležnim organima, obavlja druge poslove po nalogu općinskog načelnika. 

Uvjeti: pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

za poziciju 01: 

 • VSS, VII stepen, završen ekonomski fakultet, 
 • najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci, 

za poziciju 02: 

 • VSS, VII stepen, završen građevinski ili arhitektonski fakultet, 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, 

za poziciju 03: 

 • VSS, VII stepen, završen pravni, građevinski, saobraćajni, strojarski ili metalurški fakultet, 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma, 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja), 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu - Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i
Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom za:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Busovača" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-375-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA TUZLANSKOG KANTONA 

01.    Pomoćnik ministra za obrazovanje i nauku - Odjeljenje za obrazovanje i nauku - 1 (jedan) izvršilac 

02.    Inspektor za kulturu i sport - Inspektorat - 1 (jedan) izvršilac 

01. Opis poslova: Rukovodi Odjeljenjem i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala, organizuje, objedinjava i usmjerava rad odsjeka koji su u sastavu Odjeljenja, raspoređuje vršenje svih poslova iz nadležnosti Odjeljenja na službenike i/ili namještenike u odsjecima, vodeći računa o njihovoj ravnomjernoj opterećenosti, prati obavljanje poslova i osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti odsjeka, daje prijedloge, uputstva i pruža stručnu pomoć pri vršenju pojedinih poslova iz djelokruga rada odsjeka, po potrebi sarađuje i usklađuje rad sa drugim pomoćnicima ministra i sekretarom radi blagovremenog, kvalitetnog, cjelovitog i efikasnog izvršenja poslova odsjeka, priprema mišljenja i prijedloge u vezi sa donošenjem propisa iz svoje nadležnosti, sačinjava godišnji i periodične programe i planove rada za područje rada odsjeka, vrši najsloženije poslove iz djelokruga rada odsjeka, učestvuje u pripremi tekstova propisa i prati pravilnu primjenu zakona i drugih propisa u oblasti obrazovanja i nauke, priprema odgovore na pitanja koja se odnose na oblast obrazovanja i nauke po zahtjevu poslanika, skupštinskih komisija,vlade kantona, univerziteta i drugih pravnih i fizičkih lica, predlaže prioritete u rješavanju zahtjeva dostavljenih od strane ustanova i drugih pravnih i fizičkih lica iz oblasti obrazovanja i nauke, sačinjava i podnosi ministru godišnji, periodične i mjesečne izvještaje o radu odsjeka, redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u oblasti obrazovanja, saobraćajne edukacije, nauke i naučno-istraživačkog rada i predlaže poduzimanje potrebnih mjera, učestvuje u radu stručnog kolegija, predlaže ocjenu državnih službenika i namještenika kojima je neposredno nadređen, učestvuje u radu stručnih komisija ili radnih grupa na državnom, federalnom i međukantonalnom nivou na planu provedbe reforme obrazovanja, radi na svom stručnom usavršavanju, obavlja i druge poslove po nalogu ministra i odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem ministra, za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara ministru. 

02. Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa, općih i pojedinačnih akata, normativa i standarda iz oblasti kulture i sporta u ustanovama i drugim pravnim licima koja obavljaju djelatnosti kulture i sporta, kontinuirano prati zakonske i podzakonske akte, normative i standarde iz oblasti kulture i sporta, preduzima odgovarajuće preventivne mjere iz nadležnosti inspekcije, osigurava efikasno provođenje upravnog postupka, donosi rješenja i nalaže mjere iz svoje nadležnosti, osigurava zaštitu prava stranaka u ostvarivanju svojih prava u upravnom postupku, prati provođenje propisa iz oblasti inspekcije, preduzima i druge upravne mjere u cilju otklanjanja nepravilnosti i nedostataka i predlaže mjere za unapređenje rada u ustanovama kulture i sporta, vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim pregledima iz svoje nadležnosti, sarađuje sa drugim državnim organima, pravnim licima i građanima po pitanjima značajnim za efikasno sprovođenje zakona i drugih propisa, vrši izradu izvještaja i informacija iz oblasti inspekcijskog nadzora, radi na svom stručnom usavršavanju, vrši i druge poslove po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i ministra, za svoj rad je neposredno odgovoran glavnom kantonalnom inspektoru. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to: 

za poziciju 01: 

 • VSS - VII stepen stručne spreme - fakultet društvenih, prirodnih ili tehničkih nauka, 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, od čega najmanje 3 (tri) godine rada neposredno u nastavi ili institucijama obrazovanja, 
 • poznavanje rada na računaru; 

za poziciju 02: 

 • VSS - VII stepen stručne spreme - fakultet društvenih nauka ili fakultet za fizičku kulturu, 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, 
 • poznavanje rada na računaru. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma, 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži i dešifraciju zanimanja), 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2., 75 000 Tuzla
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje. 

(so-388-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. i člana 37. stav 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U SEKRETARIJATU VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

I. Državni službenici: 

01.    Stručni saradnik za društvene djelatnosti u Sektoru za pripremu sjednica Vlade i radnih tijela Vlade i praćenje realizacije zaključaka Vlade - 1 (jedan) izvršilac 

02.    Stručni saradnik za pravnu obradu materijala u Sektoru za saradnju sa Parlamentom i drugim organima i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine - 1 (jedan) izvršilac 

II. Pripravnici: 

01    Pripravnik - dipl. pravnik - 2 (dva) izvršioca 

I/01. Opis poslova: Prima, proučava i obrađuje zaprimljene materijale iz oblasti društvene djelatnosti koji se odnose na osiguravanje najvećeg nivoa međunarodno priznatih ljudskih prava i sloboda i na primjenu evropskih standarda u svim oblastima društvenog života, informira rukovodioca Sektora o njima i poduzima daljnje aktivnosti i mjere; učestvuje u pripremi materijala za sjednice Vlade iz ove oblasti i njihovom kandidiranju rukovodiocu Sektora radi uvrštavanja u dnevni red sjednice Vlade; vrši pripremu, prati rad i obavlja stručne, administrativne i druge poslove za radna tijela Vlade iz ove oblasti; vrši pripremu svih donesenih propisa i akata na sjednici Vlade i dostavlja ih rukovodiocu Sektora koji ih upućuje premijeru na potpies; radi na izradi zaključaka donesenih na sjednici Vlade i iste dostavlja ministarstvima i drugim organima radi realiziranja; prati izvršavanje zaključaka Vlade; upućuje nadležnim organima na daljnji postupak materijale iz ove oblasti koji su dostavljeni Vladi, a nisu iz okvira nadležnosti Vlade; sarađuje sa predlagačima i obrađivačima propisa i drugih materijala u izvršavanju obaveza prema Vladi iz ove oblasti; vodi evidencije svih usvojenih akata od strane Vlade, pravi izvještaje o realiziranim i nerealiziranim zaključcima za Vladu i o tome obavještava rukovodioca Sektora; priprema prijedloge odluka, zaključaka i drugih akata iz nadležnosti Sekretarijata; prati propise iz društvenih oblasti, prati i primjenjuje zakonsku regulativu vezano za poslove iz ovog Sektora i za radna tijela Vlade iz ove oblasti; po potrebi prisustvuje sastancima na kojima učestvuje sekretar Vlade i vodi zabilješke; stara se o distribuciji određenih materijala iz Sekretarijata; uredno arhivira dokumentaciju i vodi računa o arhiviranim premetima; odgovara za blagovremeno, zakonito, pravilno i kvalitetno vršenje obrade dostavljenih predmeta rukovodiocu Sektora i sekretaru Vlade; vrši druge poslove koje odredi sekretar Vlade i pomoćnik sekretara. 

I/02. Opis poslova: Vrši provjeru usklađenosti materijala razmotrenih na sjednici Vlade sa Poslovnikom o radu Vlade; kontaktira sa obrađivačima u cilju pripreme njihovih materijala u skladu sa zaključcima Vlade u formi u kojoj se dostavljaju Parlamentu; zaprima amandmane koje poslanici, delegati, radna tijela, klubovi i domovi Parlamenta ulažu na akte Vlade i prosljeđuje ih obrađivačima akata radi pripreme prijedloga izjašnjenja za Vladu; zaprima i provjerava pripremu prijedloga, izjašnjenja u skladu sa Poslovnikom o radu Vlade i nakon toga kandidira ih za sjednicu Vlade; zaprima dostavljene inicijative za autentično tumačenje odredbi zakona i drugih propisa koje donosi Parlament i Vlada i prosljeđuje ih nadležnim organima na daljnji postupak u skladu sa Poslovnikom o radu Vlade i Poslovnicima doma Parlamenta; priprema tekst inicijative Vlade i brine o blagovremenoj dostavi istih Vijeću ministara BiH i drugim organima i tijelima u BiH, vodi evidenciju o njihovoj realizaciji i po potrebi sačinjava urgenciju za postupanje po dostavljenim inicijativama; prati realizaciju inicijativa Vlade o čemu sačinjava izvještaj i dostavlja ga pomoćniku sekretara; vrši i druge poslove koje odredi sekretar Vlade i pomoćnik sekretara. 

Uvjeti: pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u FBiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to: 

za poziciju I/01: 

 • VSS, VII stepen, završen pravni fakultet 
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci 
 • odlično poznavanje rada na računaru (Windows operativni sistem, Office paket, upotreba interneta) 
 • aktivno znanje engleskog jezika 

za poziciju I/02: 

 • VSS, VII stepen, završen pravni fakultet 
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koje sadrži dešifraciju zanimanja), 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za državnu službu, ulica Avde Hume br.15 ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

II/01. Pripravnci 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, i to: 

 • VSS, VII stepen stručne spreme, dipl. pravnik. 

Izbor i prijem pripravnika izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine i intervjua koji se provodi sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete konkursa. 

Napomena: Radni odnos pripravnika zasniva se na 1 (jednu) godinu. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    univerzitetska diploma, 

2.    uvjerenje zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stručne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji zavoda), 

3.    uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena završenog studija, 

4.    rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (za kandidate kod kojih postoji utvrđen stepen invalidnosti od 60% i više), 

5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za državnu službu, ulica Avde Hume br.15 ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente za poziciju I. (državni službenici ) treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", a za poziciju II. (pripravnici) najkasnije 15 dana od dana objave u dva dnevna lista (računajući posljednju objavu), putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton
Avde Hume br. 15, 71000 Sarajevo
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika i prijem pripravnika u Sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje. 

(so-389-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Gradske uprave Grada Mostara, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA MOSTARA 

SEKRETARIJAT GRADONAČELNIKA 

01.    Viši stručni saradnik za protokol - 1 (jedan) izvršilac 

02.    Stručni saradnik-prevodilac - 1 (jedan) izvršilac 

ODJEL ZA ORGANIZACIJU, PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU-SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I GRADSKA PODRUČJA 

03.    Viši stručni saradnik za pravno savjetovanje u područnom uredu Jug - 1 (jedan) izvršilac 

ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI-SLUŽBA ZA SOCIJALNE I STAMBENE POSLOVE, ZDRAVSTVO, RASELJENE OSOBE I IZBJEGLICE 

04.    Viši stručni saradnik za stambene poslove - 1 (jedan) izvršilac 

SLUŽBA ZA ZAŠTITU PRAVA BRANITELJA/BORACA I NJIHOVIH OBITELJI/PORODICA 

05.    Stručni savjetnik Službe - 1 (jedan) izvršilac 

06.    Viši stručni saradnik za ostvarivanje prava korisnika
- 1 (jedan) izvršilac
 

ODJEL ZA URBANIZAM I GRAĐENJE-SLUŽBA ZA URBANISTIČKO PLANIRANJE 

07.    Viši stručni saradnik za urbanističko planiranje  - 1 (jedan) izvršilac 

SLUŽBA ZA GRAĐENJE I OBNOVU 

08.    Viši stručni saradnik za građenje i obnovu - 1 (jedan) izvršilac 

SLUŽBA ZA GRAĐENJE I INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA 

09.    Viši stručni saradnik za građenje-oblast građevinske struke - 3 (tri) izvršioca 

SLUŽBA ZA KATASTAR 

10.    Viši stručni saradnik za katastar nekretnina - 1 (jedan) izvršilac 

11.    Viši stručni saradnik za digitalni katastar - 1 (jedan) izvršilac 

ODJEL ZA PRIVREDU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE 

12.    Načelnik Odjela - 1 (jedan) izvršilac 

SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE I OKOLIŠ 

13.    Viši stručni saradnik za održavanje cesta, ulica i javnih površina  - 1 (jedan) izvršilac 

SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE 

14.    Komunalni inspektor - 2 (dva) izvršioca 

15.    Urbanističko-građevinski inspektor - 1 (jedan) izvršilac 

16.    Sanitarni inspektor - 1 (jedan) izvršilac 

SLUŽBA ZA PODRŠKU BIZNISU (BSC) 

17.    Stručni savjetnik za strategiju razvoja i koncesije
- 1 (jedan) izvršilac
 

18.    Viši stručni saradnik za razvoj poduzetništva - 2 (dva) izvršioca 

SLUŽBA ZA UNUTARNJI NADZOR 

19.    Stručni savjetnik za nadzor rada Gradske uprave
- 1 (jedan) izvršilac
 

20.    Stručni savjetnik za nadzor rada Gradske uprave i institucija - 1 (jedan) izvršilac 

21.    Viši stručni saradnik za nadzor poslovanja preduzeća i institucija - 2 (dva) izvršioca 

01. Opis poslova: Obavlja poslove vezane za reprezentaciju, prijem i program posjeta domaćih i međunarodnih delegacija, organizira obilaske grada, gradskih znamenitosti i ustanova, obavlja poslove prevoditelja gradonačelnika, obavlja i druge poslove i radne zadatke koje mu povjeri gradonačelnik. 

02. Opis poslova: Vrši neposredni prijevod i prijevod pisanih materijala s jezika koji su u službenoj uporabi u BiH na engleski i francuski jezik i obratno, obavlja korespondenciju i evidentira prepiske s međunarodnim subjektima, odgovoran je za točnost prijevoda, obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika. 

03. Opis poslova: Pruža stručnu pravnu pomoć građanima davanjem stručnih pravnih objašnjenja, sastavlja podneske (zahtjeve, molbe, žalbe), priprema obrasce i predstavke, daje upute strankama o načinu ostvarivanja prava i izvršavanju obveza, vrši informiranje i savjetovanje fizičkih i pravnih osoba o svim upravnim pitanjima, vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama, vodi prvostupanjski postupak u jednostavnim upravnim stvarima (skraćeni upravni postupak), vodi evidencije birača, obavlja i druge poslove po nalogu šefa područnog ureda. 

04. Opis poslova: Radi na provođenju zakona iz stambene oblasti, a koje su u nadležnosti Grada, izrađuje nacrte pojedinačnih akata po zahtjevima fizičkih i pravnih lica u složenijim upravnim stvarima i posebno u stvarima koje se odnose na upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, sudjeluje u kreiranju registra i evidencija koje vode stambeni organi Grada Mostara u oblasti stambenih poslova, priprema nacrte odobrenja za obavljanje poslova upravitelja zgrada, priprema nacrte ugovora iz oblasti stambenih odnosa izvještava o stanju upravnog rješavanja i priprema druge izvještaje i informacije, sarađuje sa drugim organima uprave, pravosudnim organima, ombudsmenima i drugim subjektima, a posebno upraviteljima zgrada i kućnim savjetima zgrada, daje stručna mišljenja, obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe. 

05. Opis poslova: Donosi upravne akte i druge akte koji su ishod provedenog postupka u oblasti zaštite prava pripadnika ratnih vojnih invalida i članova njihovih obitelji, članova obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja, demobiliziranih branitelja, mirnodopskih vojnih invalida, osoba zaslužnih u obrambeno-oslobodilačkom ratu, dragovoljaca, veterana i učesnika rata na području Grada Mostara, koji su federalnim Zakonom o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, kao i županijskim propisima preneseni Gradu Mostaru; sa šefom službe koordinira upravljanje i organizira rad službe; odgovoran je za izvršavanje poslova službe u dijelu koji se odnosi na korisnike jedne od komponenti obuhvaćenih Zakonom o pravima branitelja i članova njihovih obitelji; odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova; odgovoran je za korištenje materijalnih, financijskih i kadrovskih potencijala službe; obavlja najsložnije zadatke iz djelokruga poslova službe; ovjerava akte službe u skladu s prenesenim ovlastima; daje upute za rad neposrednim izvršiteljima i koordinira njihov rad; izvješćuje o stanju izvršavanja poslova iz nadležnosti službe u dijelu koji se odnosi na korisnike iz komponente za koju je odgovoran. 

06. Opis poslova: Prima, priprema i obrađuje zahtjeve korisnika prava, vodi upravni postupak o utvrđivanju temeljnih i dopunskih prava do donošenja rješenja, nadzire uspostavu jedinstvene baze podataka o svim korisnicima i njeno ažuriranje, priprema i podnosi šefu službe izvješće o radu i izvješće o upravnom rješavanju, obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe. 

07. Opis poslova: Obavlja poslove nositelja pripreme za izradu dokumentacije prostornog uređenja, priprema i izrađuje nacrte osnova za izradu dokumenata prostornog uređenja, prati stanje u prostoru i izrađuje nacrte izvješća o stanju u prostoru i programe mjera unaprijeđenja stanja u prostoru, nacrte odluka o pristupanju izradi, izmjeni ili dopuni, donošenju i provođenju dokumenata prostornog uređenja, nacrt programa uključivanja javnosti u proces pripreme i izrade dokumenata prostornog uređenja, daje stručna mišljenja iz ove oblasti, obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe. 

08. Opis poslova: Planira i priprema poslove građenja i obnove, priprema specifikaciju potrebnih roba, usluga i radova, tendersku dokumentaciju, sudjeluje u pripremanju ugovora, prati realizaciju, vrši investitorski nadzor, primopredaju i konačni obračun izvedenih radova, daje stručna mišljenja iz ove oblasti, izrađuje informacije, analize i izvješća, obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe. 

09. Opis poslova: Prati stanje u oblasti građenja komunalne infrastrukture, izrađuje plan izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, priprema tendersku dokumentaciju, sudjeluje u pripremanju ugovora, prati realizaciju, vrši investitorski nadzor, primopredaju i konačni obračun izvedenih radova, daje stručna mišljenja iz ove oblasti, izrađuje informacije, analize i izvješća, obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe. 

10. Opis poslova: Obavlja poslove premjera, izrade i održavanja katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja i upis prava na tim nekretninama kao i upis svih promjena koje se odnose na podatke upisane u katastru nekretnina, obavlja jednostavna geodetska mjerenja i vrši obradu podataka, vrši vještačenja u jednostavnim predmetima, daje savjete, upute i stručna mišljenja, surađuje sa zemljišnoknjižnim uredom, obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe. 

11. Opis poslova: Obavlja poslove premjera, izrade i održavanja katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja i upis prava na tim nekretninama kao i upis svih promjena koje se odnose na podatke upisane u katastru nekretnina, poslove pripreme i provođenja geokodiranja katastarskih planova i uspostave geoinformacijskog sustava (GIS), obavlja jednostavna geodetska mjerenja i vrši obradu podataka, vrši vještačenja u jednostavnim predmetima, daje savjete, upute i stručna mišljenja, surađuje sa zemljišnoknjižnim uredom, obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe. 

12. Opis poslova: Neposredno rukovodi odjelom, organizira i osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti odjela; raspoređuje poslove na šefove službi a po potrebi i na druge službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova; redovito upoznaje gradonačelnika o stanju i problemima u vezi vršenja poslova i predlaže poduzimanje potrebnih mjera; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti odjela; izvršava poslove po nalogu gradonačelnika i odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem gradonačelnika, odgovoran je za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih odjelu, za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara gradonačelniku. 

13. Opis poslova: Obavlja poslove vezane za održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta i ulica u naseljima, uključujući i pločnike, pješačke i biciklističke staze, trgove i javna parkirališta, utvrđuje dinamiku održavanja, priprema specifikaciju potrebnih radova i usluga, priprema ugovore, vrši nadzor, kontrolu i obračun izvršenih radova, prati i proučava stanje u oblasti i daje prijedloge za poduzimanje odgovarajućih mjera; izrađuje analize, izvješća, obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe. 

14. Opis poslova: Obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa koji se odnose na pružanje komunalnih usluga, prikupljanje, odvoz i deponiranje komunalnog otpada, upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, održavanje i korištenje komunalnih objekata i uređaja kao što su javne prometne i zelene površine, objekti za opskrbu vodom za piće, objekti za pročišćavanje i odvođenje otpadnih voda, objekti za proizvodnju i distribuciju toplote, objekti za distribuciju plina, željezničke i autobusne stanice i stajališta, javna kupatila i kupališta, česme i bunari, javna skloništa, javni nužnici, septičke jame, dječja igrališta, tržnice, stočne i druge pijace, kontrolira vršenje pogrebne, dimnjačarske i kafilerijske djelatnosti, poduzima, sukladno zakonu, upravne i druge mjere radi sprečavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju propisa iz oblasti komunalne djelatnosti. 

15. Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa koji se odnose na izradu, ostvarivanje i provođenje dokumenata prostornog uređenja, gradnju građevina, rekonstrukciju, sanaciju, uporabu, održavanje i uklanjanje građevina, kvalitet građevinskih proizvoda, bespravnu gradnju, poduzima, sukladno zakonu, pravne i druge mjere radi sprječavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju propisa iz ove oblasti. 

16. Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu zdravlja ljudi, sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće uporabe, sanitarno-tehničke i higijenske uvjete u školama, domovima, ustanovama i institucijama iz oblasti zdravstva, socijalne i dječje zaštite, ugostiteljskim objektima, objektima i sredstvima javnog prometa, zdravstveno stanje uposlenih u djelatnostima i poslovima koji su pod sanitarnom inspekcijskom kontrolom, opskrbu vodom i odstranjivanje otpadnih voda i tvari, preventivni sanitarni nadzor nad gradnjom objekata, poduzima, sukladno zakonu, upravne i druge mjere radi sprječavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju propisa iz ove oblasti. 

17. Opis poslova: Priprema strategiju, planira i programira mjere i aktivnosti razvoja poduzetništva, prati provedbene propise i provodi postupke dodjele koncesija, vrši planiranje i predlaže korištenje površina i objekata potrebnih prostora za razvoj poduzetništva i obrta, daje prijedloge i incijative pri izradi urbanističkih planova, sarađuje sa resornim ministarstvima i odjelima Gradske uprave, izrađuje analize, izvještaje i stručne materijale, izvještava o svom radu šefa službe, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe. 

18. Opis poslova: Prati i proučava stanje, te daje prijedloge za poduzimanje mjera i aktivnosti za razvoj poduzetništva, radi na gradskim projektima vezanim za razvoj i podršku poduzetništva, kontaktira i vrši savjetovanja poduzetnika, analizira i prati stanje, te predlaže mjere za poboljšanje stanja u turizmu, ostvaruje saradnju sa turističkim zejednicama i agencijama, priprema analize, izvještaje i stručne materijale, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe. 

19. Opis poslova: Vrši kontrolu rada odjela i službi Gradske uprave, poduzeća i gradskih institucija u domenu pravne regulative, nadzire zakonitost u radu i trošenje proračunskih sredstava, izrađuje planove rada službe unutarnje kontrole, ispravnost propisanih procedura kod nabave roba i usluga, priprema preporuke za poboljšanje stanja i otklanjanje nepravilnosti i nedostataka, pruža stručnu pomoć izvršiteljima koji obavljaju neposrednu kontrolu, podnosi izvješće o radu šefu službe. 

20. Opis poslova: Vrši kontrolu rada odjela i službi Gradske uprave i gradskih institucija, izrađuje planove rada službe unutarnje kontrole, analizira i procjenjuje izvješća o zakonitosti i pravilnosti korištenja materijalno-financijskih sredstava, sudjeluje u redovitim, periodičnim i vanrednim pregledima, priprema preporuke za poboljšanje stanja i otklanjanje nepravilnosti i nedostataka, pruža stručnu pomoć izvršiteljima koji obavljaju neposrednu kontrolu, podnosi izvješće o radu šefu službe 

21. Opis poslova: Obavlja poslove nadzora gradskih poduzeća i institucija-privredna društva i ustanove gdje Grad ima osnivački ulog i prava u pogledu zakonitosti i svrsishodnosti korištenja i raspolaganja materijalnim i financijskim sredstvima kojima raspolažu, nadzire zakonitost i svrsishodnost korištenja sredstava proračuna Grada koja su im sukladno zakonu dodijeljeni u svojstvu nižih potrošačkih jedinica, kontrolira zakonitost i pravilnost postupaka javnih nabava i izvođenja radova, sastavlja izvješće sa preporukama i prijedlogom mjera šefu unutarnje kontrole. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete: 

01. 

 • VSS, VII stepen završen fakultet političkih nauka, filozofski ili pravni fakultet 
 • najmanje 2 godine radnog staža u struci, nakon sticanjaVSS, 
 • aktivno znanje engleskog jezika, 
 • poznavanje rada na računaru 

02. 

 • VSS, VII/1 stepen - završen filozofski ili filološki fakulet, profesor engleskog i francuskog jezika 
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci, nakon sticanjaVSS 
 • poznavanje rada na računaru 

03. 

 • VSS, VII/1 stepen - završen pravni fakultet 
 • najmanje 2 godine radnog staža u struci, nakon sticanjaVSS 
 • poznavanje rada na računaru 

04. 

 • VSS, VII/1 stepen - završen pravni fakultet, 
 • najmanje 2 godine radnog staža u struci, nakon sticanjaVSS 
 • poznavanje rada na računaru, 

05. 

 • VSS, VII/1 stepen završen pravni, filozofski ili fakultet političkih nauka 
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci, nakon sticanjaVSS 
 • poznavanje rada na računaru, 

06. 

 • VSS, VII/1 stepen - završen pravni fakultet, 
 • najmanje 2 godine radnog staža u struci, nakon sticanjaVSS 
 • poznavanje rada na računaru, 

07. 

 • VSS, VII/1 stepen - završen arhitektonski fakultet 
 • najmanje 2 godine radnog staža u struci, nakon sticanjaVSS 
 • poznavanje rada na računaru, 

08. 

 • VSS, VII/1 stepen završen građevinski fakultet 
 • najmanje 2 godine radnog staža u struci, nakon sticanjaVSS 
 • poznavanje rada na računaru, 

09. 

 • VSS, VII/1 stepen završen građevinski fakultet 
 • najmanje 2 godine radnog staža u struci, nakon sticanjaVSS 
 • poznavanje rada na računaru, 

10. 

 • VSS, VII/1 stepen završen geodetski fakultet 
 • najmanje 2 godine radnog staža u struci, nakon sticanjaVSS 
 • poznavanje rada na računaru, 
 • položen stručni geodetski ispit 

11. 

 • VSS, VII/1 stepen završen geodetski fakultet 
 • najmanje 2 godine radnog staža u struci, nakon sticanjaVSS 
 • poznavanje rada na računaru, 
 • položen stručni geodetski ispit 

12. 

 • VSS, VII/1 stepen završen pravni, ekonomski, građevinski, mašinski ili elektrotehnički fakultet 
 • najmanje 5 godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS 
 • poznavanje rada na računaru, 

13. 

 • VSS, VII/1 stepen završen građevinski ili saobraćajni fakultet 
 • najmanje 2 godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS 
 • poznavanje rada na računaru, 

14. 

 • VSS, VII/1 stepen završen agronomski, agromediteranski, građevinski ili mašinski fakultet 
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci, nakon sticanjaVSS 
 • poznavanje rada na računaru, 

15. 

 • VSS, VII/1 stepen završen građevinski ili arhitektonski fakultet 
 • najmanje 5 godina radnog staža u struci, nakon sticanjaVSS 
 • poznavanje rada na računaru, 

16. 

 • VSS, VII/1 stepen završen medicinski fakultet, visoka zdravstvena škola 
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci, nakon sticanjaVSS 
 • poznavanje rada na računaru, 

17. 

 • VSS, VII/1 stepen završen ekonomski, pravni ili fakultet za poslovni menadžment 
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci, nakon sticanjaVSS 
 • poznavanje rada na računaru, 
 • aktivno poznavanje jednog stranog jezika 

18. 

 • VSS, VII/1 stepen završen ekonomski, pravni ili fakultet za poslovni menadžment 
 • najmanje 2 godine radnog staža u struci, nakon sticanjaVSS 
 • poznavanje rada na računaru, 
 • aktivno poznavanje jednog stranog jezika 

19. 

 • VSS, VII/1 stepen završen pravni fakultet 
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci, nakon sticanjaVSS 
 • položen pravosudni ispit 
 • poznavanje rada na računaru, 

20. 

 • VSS, VII/1 stepen završen ekonomski fakultet 
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci, nakon sticanjaVSS, na istim ili sličnim poslovima 
 • poznavanje rada na računaru, 
 • položen revizorski ispit 

21. 

 • VSS, VII/1 stepen završen ekonomski fakultet 
 • najmanje 2 godine radnog staža u struci, nakon sticanjaVSS 
 • poznavanje rada na računaru, 

Izuzetno za stručnog savjetnika za nadzor rada Gradske uprave i institucija može biti postavljen kandidat koji nema certifikat internog revizora, s tim da je dužan steći taj certifikat u roku od tri godine od dana stupanja na snagu Pravilnika o internoj reviziji proračunskih korisnika. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja) 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, ulica Stjepana Radića br. 3, Mostar ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.) 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u "Službenim novinama Federacije BiH" putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Stjepana Radića 3, 88 000 Mostar
sa naznakom za:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradskoj upravi Grada Mostara 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

(so-390-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Zavoda za školstvo Mostar, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ZAVODU ZA ŠKOLSTVO MOSTAR 

01.    Stručni savjetnik za engleski jezik - Odjel za opće obrazovanje - 1 (jedan) izvršitelj 

Opis poslova: Sudjeluje u izradi prijedloga nastavnih planova i programa za predškolsko, specijalno, osnovno obrazovanje i gimnazije; pruža stručno - pedagošku pomoć nastavnicima u osnovnim i srednjim školama; obavlja stručni nadzor u izvođenju nastave; sudjeluje u izradi prijedloga popisa udžbenika i priručnika za osnovne i srednje škole; priprema i održava predavanja na skupovima prosvjetnih djelatnika; organizira natjecanja i izrađuje izvješća i analize o rezultatima natjecanja, prati stručnu literaturu, metodiku; stalno se usavršava; nazoči seminarima; sudjeluje u radu povjerenstva za provođenje stručnih ispita i ispita iz pedagoško - andragoške skupine predmeta; sudjeluje u radu Stručnog vijeća; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Odjela i direktora Zavoda. Za svoj rad odgovara voditelju Odjela i direktoru Zavoda. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: 

 • VSS, VII/1 stepen, završen filozofski, pedagoški ili drugi fakultet na kome se stiče stručna sprema: prof. engleskog jezika i književnosti, dipl. anglist 
 • položen stručni ispit za nastavnike 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u obrazovanju, nakon sticanja VSS 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma, 

2.    dokaz o radnom stažu u obrazovanju nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja), 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, ulica Stjepana Radića br. 3, Mostar ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.) 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta natječaja, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Stjepana Radića 3, 88000 Mostar
sa naznakom za:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Zavodu za školstvo Mostar" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

(so-391-a-F/08) 

JP "VETERINARSKA STANICA BUSOVAČA" DOO BUSOVAČA 

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), članka 7. Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05), članka 44. Statuta Općine Busovača ("Službeni glasnik Općine Busovača", broj 1/00), članka 6. Pravilnika o standardima i kriterijima za imenovanje članova Upravnih vijeća u poduzećima i ustanovama, prema kojima ovlaštenje i obveze na temelju državnog kapitala imaju tijela Općine Busovača, ("Službeni glasnik Općine Busovača", broj 1/04), općinski načelnik Općine Busovača, u funkciji Skupštine Javnog poduzeća "Veterinarska stanica Busovača" društvo ograničene odgovornosti Busovača, objavljuje 

JAVNI NATJEČAJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA JP "VETERINARSKA STANICA BUSOVAČA" DOO BUSOVAČA 

Objavljuje se natječaj za izbor jednog (1) člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Veterinarska stanica Busovača" d.o.o. Busovača. 

I. OPIS POZICIJE 

Nadzorni odbor Javnog poduzeća ima nadležnosti utvrđene Zakonom o gospodarskim društvima, Zakonom o javnim poduzećima i Statutom Poduzeća, a to su naročito: 

 • nadzire rad uprave 
 • nadzire poslovanje Poduzeća, 
 • priprema poslovnike i predlaže ih Skupštini, 
 • priprema etički kodeks i predlaže ga Skupštini, 
 • vrši izbor kandidata odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje, 
 • razmatra provedbeni propis za postupak nabave i nadzire njegovo provođenje, 
 • imenuje i razrješava Upravu Poduzeća u skladu sa postupcima utvrđenim u Poslovniku, odnosno poslovnicima, te važećim zakonskim propisima. 

Mandat člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata članovima sadašnjeg saziva Nadzornog odbora. 

II. KANDIDATI TREBAJU ISPUNJAVATI SLJEDEĆE UVJETE: 

A) OPĆI UVJETI 

a)    da su stariji od 18 godina, 

b)    da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH, bilo na razini države ili entiteta (u periodu od 3 godine, prije dana objavljivanja upražnjenje pozicije), 

c)    da se na njih ne odnosi članak IX. 1. Ustava BiH, 

d)    da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03) 

e)    da nisu član tijela zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti u smislu Zakona o sukobu interesa, 

f)    da nisu osobe kojima je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u mjerodavnosti reguliranog organa za koji se kandidira, 

g)    da nisu stariji od 70 godina na dan imenovanja, 

h)    da nisu članovi upravnih vijeća ili nadzornih odbora, odnosno vijeća za reviziju u više od jednog pravnog subjekta. 

B) POSEBNI UVJETI 

a)    da imaju najmanje srednju stručnu spremu, s tim da prednost imaju kandidati iz oblasti koja je srodna osnovnoj djelatnosti reguliranog organa, 

b)    pored uže specijalnosti pod srodnom osnovnom djelatnosti podrazumijevat će se i završen pravni ili ekonomski fakultet, 

c)    da imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva, 

d)    da je uspješan gospodarstvenik- menadžer ili javni radnik, 

e)    da posjeduje sposobnost kreativnog doprinosa reformi, privatizaciji i tranziciji državne imovine, 

f)    da posjeduje sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje pozicije, 

g)    da posjeduje sposobnost nepristranog donošenja odluka, komunikacijske i organizacione sposobnosti, 

h)    da posjeduje pozitivne rezultate rada ostvarene tijekom poslovne karijere, 

i)    da posjeduje preporuke ranijih neposrednih rukovoditelja (po mogućnosti). 

IV. POTREBNI DOKUMENTI 

Pismene prijave kandidata trebaju da sadrže adresu stana i kontakt telefon. 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na natječaj moraju biti originalni ili ovjerene fotokopije. Uz pismenu prijavu treba dostaviti: 

 • kraći životopis, 
 • uvjerenje o državljanstvu, 
 • uvjerenje o nekažnjavanju 
 • ovjereni preslik diplome, odnosno svjedodžbe, 
 • ovjerenu izjavu da ne podliježe članku IX. Ustava BiH, 
 • ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci, 
 • ovjerenu izjavu da nije član više od jednog upravnog vijeća ili odbora. 

Natječaj za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i Večernjem listu, računajući od dana posljednjeg objavljivanja. 

Sve prijave koje stignu u propisanom roku pregledat će Povjerenstvo za izbor na pozicije u reguliranim organima Općine Busovača koja će sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uvjete i kriterije za imenovanje. 

Svi kandidati sa liste sa užim izborom bit će pozvani na intervju. 

Nakon intervjua Povjerenstvo za izbor na pozicije u reguliranim organima u Općini Busovača će putem pismene preporuke predložiti rang listu sa najboljim kandidatima Općinskom vijeću na daljnje razmatranje i konačno imenovanje. 

Konačna imenovanja će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku 10 dana od isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku kandidiranja. 

Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba ima pravo podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako vjeruje da se u procesu imenovanja nisu ispoštovali principi utvrđeni zakonom. 

Prigovor se istovremeno podnosi Općinskom vijeću i ombudsmenima Federacije BiH (kopija prigovora). 

Prijava na javni natječaj podnosi se na posebnom obrascu "PRIJAVA na javni natječaj" koja se može dobiti na info-centru Općine Busovača. 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti osobno u pisarnici Općine Busovača.ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na sljedeću adresu: 

OPĆINA BUSOVAČA, Povjerenstvo za izbor na pozicije u reguliranim organima u Općini Busovača, ul. "16. kolovoz", 72260 Busovača, sa naznakom: "Prijava na javni natječaj za izbor člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Veterinarska stanica Busovača" d.o.o. Busovača. 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Kontakt telefon 030/732-152 i fax 733-038. 

(so-365-a-F/08) 

JP "VODOVOD" DOO BIHAĆ 

Na osnovu člana 8. i 12. Zakona o javnim preduzećima FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05), člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03) člana 44. i 53. Statuta JP "Vodovod" d.o.o. Bihać i Odluke Nadzornog odbora br. 01-217/08 od 22. februara 2008. godine, Nadzorni odbor objavljuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE
na sljedeća radna mjesta u
JP "VODOVOD" DOO BIHAĆ 

I. 

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje: 

1.    Izvršni direktor za tehničke poslove 

2.    Izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove 

II. 

Opis pozicije pod 1. 

Izvršni direktor za tehničke poslove ima slijedeće nadležnosti: 

 • rukovodi, organizira, koordinira i kontrolira rad tehničkog sektora; 
 • nadzire i prati rad na izvršenju planskih i ostalih zadataka službi u sektoru: tehničke pripreme i razvoja, zahvatanje i distribucija vode, održavanje vodovoda i kanalizacije, te servisa za osnovna sredstva; 
 • pregleda i odobrava zahtjeve za nabavku za potrebe sektora u skladu sa zakonskom procedurom; 
 • u saradnji sa rukovodiocima službi sastavlja i odobrava prijedloge radnog i proizvodnog plana vodovoda i kanalizacije; 
 • predlaže nabavku osnovnih sredstava i opreme, kontrolira normative utroška materijala i radnog vremena; 
 • sarađuje s projektnim timovima i drugim organizacijama radi izvođenja radova novih i rekonstrukcije postojećih objekata, opreme i instalacija vodovodne i kanalizacione mreže; 
 • predlaže donošenje odluke o redukciji potrošnje vode i izvještaja direktora o stanju vodoopskrbnog i kanalizacijskog sistema; 
 • priprema periodične pisane izvještaje o radu tehničkog sektora kao i posebne izvještaje po nalogu direktora i organa upravljanja; 
 • učestvuje u izradi planova rada preduzeća, predlaže prioritet rekonstrukcije i gradnje vodoopskrbnog i kanalizacijskog sistema; 
 • kontrolira provođenje propisa zaštite na radu i predlaže preraspodjelu radnika; 
 • direktno je odgovoran za rad tehničkog sekretara kao i naloge i radne obaveze koji spadaju u domen ovog sektora; 
 • po ovlaštenju direktora obavlja poslove iz njegove nadležnosti. 

Opis pozicije pod 2. 

Izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove ima slijedeće nadležnosti: 

 • rukovodi, organizira, koordinira i kontrolira rad administrativno finansijskog sektora; 
 • nadzire i kontrolira rad službi računovodstva, opće pravne i kadrovske službe i servisira za korisnike; 
 • priprema pravne, financijske i komercijalne izvještaje za organe upravljanja preduzeća kao i posebne izvještaje na zahtjev direktora i organa upravljanja; 
 • koordinira sa ostalim službama izradu i pripremu godišnjih planova nabavki; 
 • kontrolira angažiranje finansijskih sredstava u poslovanju preduzeća, analizira finansijske pozicije preduzeća, sudjeluje u izradi planova poslovanja preduzeća; 
 • predlaže raspoređivanje radnika na određene poslove i zadatke, daje stručna uputstva zaposlenicima; 
 • radi na izradi i praćenju svih ekonomskih analiza na nivou preduzeća kao i statističku obradu podataka; 
 • redovno izvješćuje upravu o stanju finansijskih pozicija preduzeća; 
 • radi prijedloge akata s područja materijalno-finansijskog poslovanja, prati i usklađuje rad, obaveze i finasijske akte preduzeća prema zakonima i drugim propisima iz oblasti finansija i knjigovodstva; 
 • direktno je odgovoran za rad i zakonitost rada sektora, koordinira rad sa odborom za reviziju i odjelom za internu reviziju; 
 • po ovlaštenju direktora obavlja poslove iz njegove nadležnosti. 

Položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava izvršnih direktora uređuju se ugovorom između Nadzornog odbora i izvršnog direktora. 

III. 

Način izbora 

Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje izvršnog direktora za tehničke poslove i izvršnog direktora za ekonomsko-pravne donosi Nadzorni odbor. 

Postupak za izbor i imenovanje istih po javnom konkursu provodi Komisija za izbor koju imenuje općinski načelnik. 

Odluka o izboru i imenovanju donosi se većinom glasova svih članova Nadzornog odbora i odmah objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH", a učesnicima u javnom konkursu koji nisu imenovani dostavljaju se pismene odbijenice sa poukom o pravnom lijeku. 

Izvršni direktor se imenuje za vrijeme od četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja. 

Izvršnom direktoru može prestati mandat i prije isteka vremena za koje je imenovan u uvjetima propisanim Statutom. 

IV. 

Kriteriji izbora 

Opći kriteriji (odnose se na radna mjesta pod 1 i 2) 

 • da je državljanin BiH; 
 • da je stariji od 18, a mlađi od 70 godina na dan imenovanja; 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou BiH, u periodu od tri godine prije objave javnog konkursa; 
 • da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH; 
 • da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup, niti se protiv njega vodi krivični postupak; 
 • da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju za koju aplicira; 
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac sudske ili izvršne funkcije ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija; 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH; 
 • da nije direktor, član uprave, predsjednik ili član nadzornog odbora ili odbora za reviziju u drugom privrednom društvu. 

Posebni kriteriji (odnose se na radno mjesto pod 1 i 2) 

 • VII stepen složenosti zanimanja, VSS, završen tehnički fakultet (za radno mjesto pod 1) i ekonomski ili pravni fakultet (za radno mjesto pod 2); 
 • najmanje 3 godine radnog iskustva u struci. 

Prilikom procjene menadžmentskih znanja i iskustva za izvršenje poslovnih i operativnih potreba Društva, kao posebni uvjeti uzimaju se u obzir sljedeći kriteriji: 

 • organizacijske sposobnosti i prilagodljivost timskom radu; 
 • sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja poslova, te nepristrasnog i odlučnog donošenja odluka; 
 • rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana i preporuka poslodavca. 

V. 

Potrebni dokumenti i dodatne informacije 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni priložiti: 

 • kraću biografiju; 
 • adresu i kontakt telefon; 
 • uvjerenje o državljanstvu; 
 • izjavu kandidata potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa za tačke 3, 4, 7, 8. i 9. općih uvjeta; 
 • potvrdu da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup, niti da se protiv njega vodi krivični postupak od nadležnog suda; 
 • svu potrebnu odgovarajuću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) kojom dokazuju opće i posebne uvjete navedene u ovom javnom konkursu. 

Lični podaci o učesnicima u javnom konkursu su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01). 

Prijave sa svim traženim podacima treba dostaviti lično ili putem pošte na adresu: 

JP "Vodovod" d.o.o. Bihać 

Ulica: Ivana Frane Jukića bb, Bihać 

Prijava na konkurs-ne otvarati 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 

(so-366-a-F/08) 

JU "GRADSKA BIBILIOTEKA" KAKANJ 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), člana 36. Pravila JU "Gradska biblioteka" Kakanj ("Službene novine Općine Kakanj", broj 3/03) i Odluke Upravnog odbora, broj 36-4 od 28. februara 2008. godine, Upravni odbor raspisuje 

KONKURS 

ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "GRADSKA BIBLIOTEKA" KAKANJ 

Opis pozicije direktora: 

 • organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje Ustanove; 
 • zastupa i predstavlja Ustanovu prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Ustanove; 
 • predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Ustanova osnovana unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja, izvršava odluke Upravnog odbora, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa; 
 • podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Ustanove. 

Kandidati za imenovanje moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete: 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine; 
 • da je stariji od 18 godina; 
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira; 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja oglasa; 
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine); 
 • da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv njega ne vodi krivični postupak. 

Pored općih uvjeta kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete: 

 • da ima visoku stručnu spremu društvenog smjera; 
 • da ima pet godina radnog iskustva u struci; 
 • ostvareni rezultati rada tokom prethodnog radnog angažmana; 
 • da ima komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje poslova direktora; 
 • da ima sposobnost prilagodljivosti timskom radu; 
 • da ima sposobnost nepristrasnog donošenja odluka; 
 • da ima sposobnost tumačenja ekonomskih i pravnih analiza i propisa; 
 • preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca. 

Uz prijavu za izbor i imenovanje kandidati su dužni priložiti: 

 • kraću biografiju, adresu i kontakt telefon; 
 • kopiju diplome; 
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci); 
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); 
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup; kao i da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci); 
 • ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci); 
 • potvrdu o radnom stažu; 
 • izjavu ovjerenu od nadležnog organa, da podnosilac prijave ukoliko je radio u državnoj službi, nije otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine, prije dana objavljivanja javnog oglasa, 
 • izjava ovjerena od nadležnog organa da nije pod optužnicom kod Međunarodnog suda, 
 • preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca. 

Direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine. 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: 

Javna ustanova "Gradska biblioteka" Kakanj
Konkursna komisija
ul. Šehida bb
72240 Kakanj,
isključivo putem pošte, sa naznakom:
"PRIJAVA NA KONKURS - NE OTVARATI" . 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 

(so-376-a-F/08) 

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA
BIHAĆ 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), člana 155. i 156. Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04) i člana 14. Zakona o predškolstvu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 3/97), Vlada Unsko-sanskog kantona raspisuje 

OGLAS 

ZA IZBOR KANDIDATA ZA NOMINIRANJE ČLANA ŠKOLSKOG/UPRAVNOG ODBORA U ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA: 

1.    JU Dječiji vrtić i dom učenika Bosanska Krupa 

2.    JU Dječiji vrtić Bosanskj Petrovac 

3.    JU Dječiji vrtić "Hasnija Omanović" Cazin 

4.    JU Dječiji vrtić Velika Kladuša 

5.    JU Dječiji vrtić "Krajiška radost" Sanski Most 

6.    JU Osnovna škola Ostrožac, općina Cazin 

7.    JU Osnovna škola Liskovac, općina Cazin 

8.    JU Osnovna škola Fajtovci 

9.    JU OŠ "Ahmet Hromadžić" Bosanski Petrovac 

10.    JU I srednja škola Cazin 

11.    JU OŠ "Vrhpolje" općina Sanski Most 

U školski/upravni odbor odgojno-obrazovnih ustanova bira se 1 (jedan) član na poziciju: 

- ispred osnivača 

Član školskog/upravnog odbora bira se na 4 godine. 

Svaki kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete: 

A) OPĆI 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine, 
 • da je stariji od 18 godina, 
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak, te da mu odlukom suda nije zabranjsno bavljenje poslova na poziciju za koju se kandidira, 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 
 • da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, 
 • da ne podliježe odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. 

B) POSEBNI 

 • da kandidat ima višu ili visoku stručnu spremu, 
 • sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije, 
 • sposobnost nepristrasnosti donošenja odluka. 

Uz prijavu, koja treba sadržavati kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidat treba dostaviti: 

a)    uvjerenje o državljanstvu, 

b)    izvod iz matične knjige rođenih, 

c)    uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, 

d)    ovjerenu kopiju diplome o zavšenoj školi, 

e)    uvjerenje o radnom iskustvu, 

f)    izjava kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, da se na njega ne odnosi član IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine, da ne podliježe odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta dostaviti na adresu: 

Vlada Unsko-sanskog kantona, Komisija za izbor
Alije Đerzeleza br. 6, Bihać 

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana zadnje objave oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. 

(so-377-a-F/08) 

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU I RASELJENA LICA OPĆINE VISOKO 

Na osnovu člana 10. Odluke o organizovaoju općinskih službi za upravu i posebnih službi Općine Visoko ("Službeni glasnik Općine Visoko", broj 5/06) i člana 21. Odluke o izvršenju budžeta za 2008. godinu ("Službene glasnik Općine Visoko", broj 10/07), Služba za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica Općine Visoko objavljuje 

JAVNI POZIV 

ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA ZA ARHEOLOŠKA I PRATEĆA ISTRAŽIVANJA VAN ZAŠTIĆENE ZONE NACIONALNIH SPOMENIKA NA UZVIŠENJIMA VISOČICA, PLJEŠEVICA, GORNJA VRATNICA I TUNELSKIH MREŽA RAVNE I "KTK" U 2008. GODINI 

I. 

U budžetu Općine Visoko osiguravaju se sredstva za arheološka istraživanja. 

Pravo podnošenja prijedloga na ovaj poziv imaju ustanove, pravne i fizičke osobe, udruženja, fondacije, koje su osposobljene za arheološka istraživanja. 

II. 

ODABIR PROJEKATA VRŠIĆE SE U SKLADU SA USVOJENIM KRITERIJIMA. 

Kriterij za raspodjelu sredstava: 

 • kvalitet kandidiranih programa i projekata i njihov doprinos podizanju općeg nivoa u oblasti zaštite kulturnog nasljeđa, 
 • kvalitet programa i projekata, dugogodišnji kontinuitet i značaj, 
 • projekti podržani od viših nivoa vlasti (Kanton, Federacija), 
 • doprinos uspješnom prezentiranju i afirmaciji općine i države u svijetu, 
 • nastavak realizacije započetih objekata, 
 • projekti koji dovode arheološko istraživanje u kontekst turističke ponude. 

III. 

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA 

 • zahtjev za aplikaciju, 
 • projekat i program arheoloških istraživanja, 
 • kopija rješenja o registraciji, 
 • kopija rješenja o poreznoj aplikaciji - ID broj porezne uprave, 
 • žiro račun organizacije - kopiju, 
 • adresu organizacije, telefonski broj organizacije, broj odgovorne osobe, 
 • finansijski izvještaj za 2007. godinu o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava od strane kantona i općine, 
 • finansijski plan projekata s prihodima i očekivanim rashodima, 
 • potvrda ili izjava da je projekat podržan od viših nivoa vlasti. 

Javni poziv ostaje otvoren do 10. 4. 2008. godine. 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu: Općina Visoko, ulica A. Izetbegovića 12a, 71300 Visoko, Služba za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica ili ličnom dostavom putem protokola Općine Visoko na istoj adresi. Projekti koji se odnose na proglašene nacionalne spomenike u BiH nisu obuhvaćeni ovim Javnim pozivom. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-379-a-F/08) 

JP "UKUS" DOO KLJUČ 

Na osnovu odluke NO broj 17/08 JP "Ukus" d.o.o. Ključ od 10. 3. 2008. godine, raspisuje se 

PONOVNI JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR VANJSKOG REVIZORA 

Predmet: Prikupljanje pismenih ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za reviziju poslovanja u 2007. godini i reviziji javnih nabavki u 2006. i 2007. godini. 

Pravo učešća: Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju lica koja su registrovana i imaju licencu za obavljanje poslova revizije i licencu trenera javnih nabavki. 

Sadržaj ponude: Naziv i tačna adresa, cijena i uvjeti plaćanja, orijentaciono trajanje revizije, referense ponuđača. 

Podnošenje ponude: Zapečaćene koverte sa ponudom podnose se na adresu: Nadzorni odbor JP "Ukus" d.o.o. Ključ Branilaca BiH bb, Ključ, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja. 

Razmatranje i odabir: Najpovoljnije ponude izvršit će NO JP "Ukus" d.o.o. Ključ. 

(so-380-a-F/08) 

OPĆINA TEŠANJ 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03) i člana 8. Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", br. 8/03, 1/04 i 10/06), općinski načelnik Općine Tešanj objavljuje 

OGLAS 

ZA UPRAŽNJENE POZICIJE U REGULIRANIM TIJELIMA OPĆINE TEŠANJ 

1. JU Dom zdravlja sa poliklinikom "Izudin Mulabećirović- Izo" Tešanj 

 • predsjednik Upravnog odbora - 1 
 • član Upravnog odbora - 4 

Predsjednik i članovi Upravnog odbora JU DOM zdravlja sa poliklinikom "Izudin Mulabećirović-Izo" Tešanj su iz reda predstavnika; 

 • osnivača - tri (3) člana, 
 • zdravstvenih radnika Ustanove - jedan (1) član, i 
 • Kantonalnog ministarstva - jedan (1) član. 

2. JU "Opća bolnica" Tešanj 

 • predsjednik Upravnog odbora- 1 
 • član Upravnog odbora- 4 

Predsjednik i članovi Upravnog odbora JU "Opća bolnica" Tešanj su iz reda predstavnika: 

 • osnivača - tri (3) člana, 
 • zdravstvenih radnika Ustanove -  jedan (1) član, 
 • Kantonalnog ministarstva - jedan (1) član. 

3. JU "Centar za socijalni rad" Tešanj 

 • predsjednik Upravnog odbora - 1 
 • član Upravnog odbora - 2 

Predsjednik i članovi Upravnog odbora JU "Centar za socijalni rad" Tešanj su iz reda predstavnika; 

 • osnivača - dva (2) člana 
 • radnika Ustanove - jedan (1) član 

Opis pozicije: Predsjednik upravnog odbora javne ustanove rukovodi sjednicama upravnog odbora, stara se o pripremi materijala za sjednice upravnog odbora i o izvršenju akata upravnog odbora i obaveza prema općini Tešanj. Predsjednik upravnog odbora obavlja i druge poslove utvrđene statutom i drugim aktima javne ustanove. 

Upravni odbor ustanove donosi pravila, odnosno statut ustanove, imenuje i razrješava direktora ustanove, nadzire rad i poslovanje direktora ustanove, a naročito u segmentu upravljanja i raspolaganja kapitalom i imovinom ustanove, utvrđuje politiku razvoja, razmatra i usvaja izvještaje o poslovanju, predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti, donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju ustanove, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima/statutom javne ustanove. 

Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora je 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. 

Naknada za rad predsjednika i članova Upravnog odbora utvrđena je općim aktima ustanove i ista se isplaćuje iz sredstava ustanove. 

Kandidati za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Tešanj moraju ispunjavati opće i posebne uvjete. 

Opći uvjeti: 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine, 
 • da je stariji od 18 godina, 
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira, 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja javnog oglasa, 
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), 
 • da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, 
 • da nema privatni financijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02) 
 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv s dužnošću u reguliranom organu u koji se kandiduje, 
 • da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u reguliranom organu za koji se kandiduje. 

Posebni uvjeti: 

 • visoka, viša stručna sprema (srednja stručna sprema ukoliko se prijavljuje kandidat iz reda zaposlenih), 
 • 5 godina radnog iskustva, 
 • da nije član upravnog ili nadzornog odbora u više od jednog reguliranog organa, 
 • komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije, 
 • sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, 
 • rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana, 
 • preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca, 
 • poželjno poznavanje stranih jezika. 

Uz prijavu kandidata, koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju: 

1.    izvod iz matične knjige rođenih, 

2.    dokaz o školskoj spremi, 

3.    dokaz o radnom iskustvu 

4.    uvjerenje o državljanstvu, 

5.    uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca), 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

Kandidati su u prijavi dužni naznačiti na koju poziciju se kandiduju i u koju ustanovu. 

Ukoliko se kandidat prijavljuje za pozicije u više ustanova, potrebno je da dostavi odvojeno prijavu za svaku poziciju sa svim potrebnim dokumentima. 

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka od podnošenja prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja. 

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s užim izborom biće pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. 

Kandidati koje nakon intervjua preporuči Komisija za izbor smatrat će se da su najuspješniji prošli otvorenu konkurenciju. Općinski načelnik će izvršiti konačno imenovanje, te će osigurati da se izvrše i javno objave konačna imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima. 

U slučaju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH, bilo koji kandidat ili bilo koji član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje. 

Prigovor se podnosi općinskom načelniku u roku od 7 dana od dana donošenja odluke, a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava u Federaciji BiH. 

Oglas će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz", na web stranici Općine Tešanj i na oglasnoj ploči Općine Tešanj. 

Oglas za podnošenje prijave je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. 

Prijave kandidata koji su na funkciji u političkoj stranci će se odbaciti (kandidati koji se ne kvalificiraju) u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. 

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom: "Prijava na oglas za upražnjene pozicije u reguliranim tijelima - ne otvarati" na slijedeću adresu: Trg Alije Izetbegovića br. 11, Općina Tešanj. 

(so-382-a-F/08) 

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA/KANTON
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI/ZAŠTITE 

Temeljem članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), a u svezi s člankom 31. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona ("Narodne novine HNŽ/K", broj 2/04), ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K objavljuje: 

OGLAS 

ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE KANDIDATA ZA DIREKTORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/KANTONA 

Oglašava se upražnjena pozicija direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K. 

-    Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K - 1 izvršitelj 

Opis pozicije: 

Organizira rad i poslovanje Zavoda, osigurava provođenje dogovora, sporazuma i ugovora koje je Zavod zaključio ili im pristupio, skrbi o pravodobnom osiguranju financijskih sredstava potrebnih za provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja, o njihovoj namjenskoj uporabi i o zakonitom i pravodobnom ostvarivanju prava osiguranih osoba, daje naloge za izvršavanje financijskog plana zavoda i drugih akta Upravnog vijeća, skrbi o pripremi svih akata i materijala za čiju je izradu nadležan Zavod, a koje razmatraju i o njima odlučuju tijela vlasti i Upravno vijeće, rješava o pravima iz obveznog zdravstvenog osiguranja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima, donosi Pravilnik o unutarnjoj organizaciji stručne službe uz suglasnost Vlade županije/kantona, rukovodi radom stručne službe i donosi naputke, instrukcije i naredbe u cilju zakonitog, pravilnog i pravodobnog obnašanja poslova, obrazuje radne skupine za izradu složenijih akata i materijala, skrbi o pripremi i organiziranju sjednica Upravnog vijeća, te odbora i komisija Upravnog vijeća, provodi i organizira izvršavanje odluka, zaključaka i drugih akata Upravnog vijeća i njihovih odbora i komisija, u skladu s financijskim planom odobrava nabavku roba, obavljanje usluga i ustupanje radova potrebnih za rad stručne službe čija ukupna vrijednost pojedinačno nije veća od 15.000,00 KM, skrbi o ostvarivanju javnosti rada Zavoda, njegovih tijela i stručne službe, donosi odluke o izboru rukovodećih djelatnika, donosi odluke o prijemu i raspoređivanju uposlenika na poslove i zadatke, vrši druge poslove koji su mu zakonom, podzakonskim propisima, statutom i drugim općim aktima stavljeni u nadležnost. 

Direktor Zavoda se imenuje na razdoblje od četiri (4) godine i po isteku razdoblja može biti ponovo imenovan. 

Kandidat za nominiranje mora ispunjavati sljedeće opće uvjete: 

 • da je stariji od 18 godina, 
 • da je državljanin BiH, 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 
 • da se na njega ne odnosi članak IX1. Ustava BiH, 
 • da nije osuđivan za kazneno djelo i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, 
 • da nema privatni interes u Zavodu, 
 • da nije izabrani zvaničnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/02), 
 • da nije na funkciji i političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), 

Posebni uvjeti za imenovanje: 

 • da ima visoku školsku spremu pravnog, ekonomskog ili medicinskog smjera i najmanje tri (3) godine radnog iskustva ili višu školsku spremu istog smjera i najmanje pet (5) godina radnog iskustva, 

Prilikom procjene svih kandidata, vodit će se računa o sljedećim kriterijima: 

 • sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje posla, 
 • sposobnost nepristranog donošenja odluka, 
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti, 
 • sposobnost upravljanja financijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu, 
 • rezultati rada ostvareni tijekom karijere. 

Kandidati su dužni, uz prijavu, koja sadrži kraći životopis, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata: 

 • izvod iz matične knjige rođenih, 
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove osobne iskaznice, 
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta školske spreme i radnog iskustva, 
 • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, 
 • uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere u razdoblju od 3 godine prije objavljivanja oglasa, 
 • izjava da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine na području bivše Jugoslavije, 
 • izjava da nema privatni interes u Zavodu, 
 • izjava da nije izabrani zvaničnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa, 
 • izjava da nije na funkciji u političkoj stranci. 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i Dnevnom listu". 

Svi kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju, koji će biti obavljen sukladno članku 11. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. Osobni podaci o kandidatima su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01). 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno iii preporučeno poštom, na adresu: 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije/kantona
Mostar ulica Stjepana Radića br. 3, s naznakom:
- Oglas za imenovanje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K - NE OTVARATI - 

(so-386-a-F/08) 

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
SARAJEVO 

Na temelju Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Transfer za razvoj turizma i okoliša u Federaciji BiH" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/08), od 10. 3. 2008. godine i Odluke o raspisivanju Javnog poziva federalnog ministra okoliša i turizma broj 06-22-132-1/08 od 11. 3. 2008. godine, federalni ministar okoliša i turizma raspisuje 

JAVNI POZIV 

ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA "TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA I OKOLIŠA U FEDERACIJI BiH" ZA 2008. GODINU 

I. 

Predmet javnog poziva prikupljanje programa - projekata za raspodjelu grant/bespovratnih sredstava "Transfer za razvoj turizma i okoliša u Federaciji BiH", utvrđenih u razdjelu 61, na poziciji 614100 Proračuna Federacije BiH za 2008. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 97/07) Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. 

Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za razvoj turizma i okoliša u Federaciji BiH" usvojila je Vlada Federacije BiH na 46. sjednici održanoj 21. 2. 2008. godine, Odlukom V broj 102/08 od 21. 2. 2008. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/08). 

II.
Naziv programa, korisnici, ciljevi i kriteriji
 

1. Sufinanciranje izgradnje novih turističko-ugostiteljskih kapaciteta, infrastrukture i kamata na kredite koji se koriste za izgradnju turističko-ugostiteljskih kapaciteta i infrastrukture 

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju: zainteresirane pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva sa razrađenim projektima usmjerenim na realizaciju ciljeva ovog programa. 

Ciljevi programa su: povećanje turističkih sadržaja, povećanje uposlenosti, razvoj obiteljskog i ruralnog turizma, povećanje turističke ponude, promicanje turizma te stvaranje novih smještajnih kapaciteta. 

Kriteriji za izbor programa su: kakvoća i kompletnost programa; financijski plan; stupanj samofinanciranja; povećanje uposlenosti; originalnost projekta u smislu proširenja turističke ponude, ravnomjeran regionalni razvoj i očekivani učinak. 

2. Sufinanciranje novih turističkih proizvoda, izrada turističke signalizacije i tematskih cesta u kantonima/ županijama i općinama (panoi, putokazi, vinske i ceste sira, poučne staze, šetnice..... i sl.) 

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju: pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva; turističke zajednice; jedinice lokalne uprave i samouprave; NVO i udruge čija je registrirana djelatnost turizam i ugostiteljstvo s razrađenim razvojnim projektima usmjerenim na realizaciju ciljeva ovog programa. 

Ciljevi programa su: poboljšanje turističke ponude, povećanje turističkog prometa i potrošnje; podizanje općeg dojma o županiji/kantonu, općini i regiji kao turističkoj sredini; podizanje općeg kvaliteta svakodnevnog života; provođenje aktivnosti na promidžbi sredine za inozemne i domaće goste, stvaranje tematski objedinjenih i organiziranih turističkih atrakcija kroz cijelu godinu povezivanjem prirodnih, kulturno-povijesnih i drugih znamenitosti područja. 

Kriteriji za izbor programa su: kakvoća i kompletnost programa; financijski plan; stupanj samofinanciranja; originalnost projekta u smislu proširenja turističke ponude; promicanje i zaštita baštine, povijesnog i kulturnog naslijeđa u funkciji turističkog razvoja regije; jačanje aktivnog turizma; stvaranje kvalitetne vizualne turističke slike regije. 

3. Sufinanciranje manifestacija za razvoj turizma i ugostiteljstva (tradicionalne vjerske manifestacije, sajmovi, izložbe, festivali i sl.), a koje doprinose razvoju turizma i ugostiteljstva u BiH 

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju: pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva; turističke zajednice, NVO i udruge sa područja Federacije BiH čija je registrirana djelatnost turizam i ugostiteljstvo, jedinice lokalne i područne samouprave i vjerske institucije, s razrađenim razvojnim projektima usmjerenim na realizaciju ciljeva ovog programa. 

Ciljevi programa su: promocija turističkih destinacija i ugostiteljske djelatnosti u i izvan zemlje; organiziranje sajamskih manifestacija od strane jedinica lokalne samouprave s ciljem promidžbe turizma i ugostiteljstva; organiziranje promotivnih događanja na sajamskim manifestacijama i tematskim izložbama; promidžba domaćih proizvoda, pružanje potpore vjerskim organizacijama i udruženjima u organiziranju vjerskih manifestacija koje doprinose razvoju turizma. 

Kriteriji za izbor programa su: kakvoća i kompletnost programa; plan i program; financijski plan; tradicija u organiziranju sajamskih manifestacija i tematskih izložbi; broj sudionika (prethodni i očekivani); kategorija sajamske manifestacije i tematske izložbe (lokalna, državna, međunarodna); očekivani efekti; stupanj samofinanciranja ili financiranja iz drugih izvora; medijska pokrivenost. 

4. Sufinanciranje izrade originalnih turističkih suvenira u svrhu jačanja turističke ponude, 

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju: pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva; udruge čija je registrirana djelatnost turizam i ugostiteljstvo s razrađenim razvojnim projektima usmjerenim na realizaciju ciljeva ovog programa. 

Ciljevi programa su: poboljšanje turističke ponude, povećanje turističkog prometa i potrošnje; stvaranje prepoznatljivog turističkog branda, očuvanje tradicijskih vrijednosti i starih zanata. 

Kriteriji za izbor programa su: kakvoća i kompletnost programa; financijski plan; samofinanciranje, ugovoreni plasmani, originalnost projekta u smislu proširenja turističke ponude, autentičnost suvenira povezana sa kulturnim i prirodnim naslijeđem BiH. 

5. Sufinanciranje seminara, konferencija, obrazovnih programa, znanstveno-istraživačkih projekata, kongresa, stručnih radionica kojima se unapređuje tržišna ili druga konkurentnost bh. turizma i ugostiteljstva te doprinosi zaštiti okoliša 

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju: pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva; NVO i udruge čija je registrirana djelatnost oblast turizma i ugostiteljstva; instituti i druge organizacije registrirane u F BiH koje obavljaju aktivnosti iz područja turizma, ugostiteljstva i zaštite okoliša s razrađenim razvojnim projektima usmjerenim na realizaciju ciljeva ovog programa. 

Ciljevi programa su: jačanje tržišne orijentacije bh. turizma kao gospodarske grane, jačanje znanstvene osnove razvoja turizma, involviranje turizma u sve dijelove društva, jačanje znanstvene i stručne osnove zaštite okoliša, edukacija turističkih vodiča, edukacija turističko-ugostiteljskih radnika, uvođenje elemenata kvalitete u oblast ugostiteljstva, poboljšanje zakonskih i podzakonskih akata u oblasti turizma i ugostiteljstva, osposobljavanje mladih za obavljanje turističko-ugostiteljske djelatnosti. 

Kriteriji za izbor programa su: kakvoća i kompletnost programa; financijski plan; stupanj samofinanciranja; povećano korištenje kadrovskih i drugih resursa u oblasti turizma i ugostiteljstva i briga za prevenciju u cilju zaštite okoliša kroz redovito i komplementarno obrazovanje. 

6. Sufinanciranje promoviranja, edukacije i uvođenja upravljačkih sustava prema ISO standardima u oblasti turizma, ugostiteljstva i zaštite okoliša (kvalitete prema ISO 9001:2000; okoliša prema ISO 14001:2004; sigurnosti hrane prema specifikaciji HACCP) 

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju: pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva; institucije koje svojom djelatnošću podupiru razvoj turizma, ugostiteljstva i zaštitu okoliša. 

Ciljevi programa su: promicanje kvalitete, upravljanja i zaštite okoliša, sigurnost hrane, primjena novih tehnologija u turizmu i ugostiteljstvu, jačanje veze između obrazovnog znanstveno-istraživačkog sustava i turizma, aktivniji rad na uvođenju ISO standarda u cilju podizanja kvalitete ponude, povećanje efikasnosti i konkurentnosti turističkih kapaciteta, veći broj turističkih i ugostiteljskih subjekata zasnovanih na znanju i međunarodnim normativima, certificiranost usluga iz oblasti turizma koje odgovaraju međunarodnim standardima. 

Kriteriji programa su: započete aktivnosti, stupanj samofinanciranja, stupanj implementacije novih tehnologija koje ne zagađuju okoliš. 

7. Sufinanciranje tiskanja publikacija, stručnih časopisa i promotivnog materijala, nabavka i otkup publikacija iz oblasti turizma, ugostiteljstva i zaštite okoliša, potpora promociji turizma, ugostiteljstva i zaštite okoliša u elektroničkim i tiskanim medijima 

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju: pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva; NVO i udruge čija je registrirana djelatnost oblast turizma i ugostiteljstva; obrazovne institucije s razrađenim razvojnim projektima usmjerenim na realizaciju ciljeva ovog programa. 

Ciljevi programa su: promidžba turizma, turističkih destinacija i ugostiteljske djelatnosti; jačanje svijesti kod stanovništva u cilju zaštite okoliša; promoviranje prirodnih i kulturnih vrijednosti u svrhu razvoja turizma; osiguravanje stručne literature za potrebe turističkih i ugostiteljskih djelatnika. 

Kriteriji za izbor programa su: kakvoća i kompletnost programa; sadržaj i namjena publikacije; brojnost ciljne skupine kojoj je publikacija ili program namijenjen, program namijenjen promoviranju dobre prakse; klasifikacija publikacije (priručna, stručna, popularna i znanstvena); stupanj dovršenosti promidžbenog materijala, procjena pozitivnih učinaka u razmjerno kratkom vremenu i očuvanje kulturnog i prirodnog naslijeđa i identiteta. 

8. Sufinanciranje izgradnje i jačanja infrastrukture u ski i rekreacijskim centrima u svrhu jačanja i konkurentnosti bh. skijališta na međunarodnom turističkom tržištu 

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju: pravne i fizičke osobe koje upravljaju skijaškim turističkim resursima sa razrađenim planovima poboljšanja vertikalnih transporta te jačanja ukupne infrastrukture na skijalištima. 

Ciljevi programa su: jačanje zimskog turizma kao nedovoljno iskorištenog dijela ponude; poboljšanje ukupne zimske turističke ponude i njezinih kapaciteta, te povećanje sigurnosti turista na skijalištima. 

Kriteriji za izbor programa su: kakvoća i kompletnost programa; prirodni resursi na skijalištu; isplativost i iskoristivost ulaganja; povećanje uposlenosti; osiguranje sredstava samofinanciranja; osiguranje financiranja iz drugih izvora te ravnomjerni regionalni razvoj. 

9. Sufinanciranje potpore projektima turizma, ugostiteljstva i zaštite okoliša koje financiraju općine i gradovi 

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju: općine i gradovi sa razrađenim razvojnim projektima usmjerenim na realizaciju ciljeva ovog programa. 

Ciljevi programa su: potpora programima, aktivnostima i manifestacijama iz oblasti turizma, ugostiteljstva i zaštite okoliša od značaja za općine i gradove; povećanje uposlenosti; potpora djelatnostima koje ne zagađuju okoliš; skladniji regionalni razvoj; očuvanje kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa; zbrinjavanje otpada; proizvodnja iz otpadnog materijala. 

Kriteriji za izbor programa su: kakvoća i kompletnost programa; povećanje uposlenosti; osiguranje sredstava samofinanciranja; osiguranje financiranja iz drugih izvora; poboljšanje kvaliteta okoliša; ravnomjerni regionalni razvoj; eko-socijalni i tržišni učinci. 

10. Sufinanciranje programa u cilju zaštite okoliša, koji rješavaju probleme zagađenja zraka, vode i tla i predstavljaju veliki pritisak na okoliš 

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju: pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite okoliša; jedinice lokalne samouprave i uprave; škole, fakulteti, instituti i drugi istraživački centri, s razrađenim razvojnim projektima usmjerenim na realizaciju ciljeva ovog programa. 

Ciljevi programa su: rješavanje problema zagađenja pojedinih regija, preventivno rješavanje opasnih i neopasnih otpada koji nastaju u procesima proizvodnje; izrada tehničkih i tehnoloških rješenja zbrinjavanja postojećih otpada. 

Kriteriji za izbor programa su: kakvoća i kompletnost programa, poboljšanje kvaliteta okoliša; rješavanje problema "divljih" odlagališta opasnog i neopasnog otpada; financijski plan; osiguravanje financiranja iz drugih izvora; broj sudionika u realizaciji programa; te očekivani rezultati. 

11. Sufinanciranje programa revitalizacije i uključivanja prirodne baštine u procese zaštite prirode pri jedinicama lokalne samouprave 

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju: pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti zaštite prirode i prirodno-kulturne baštine, jedinice lokalne samouprave i uprave koje na području svoga djelovanja imaju prirodnu baštinu koja do sada nije obuhvaćena adekvatnim oblikom zaštite. 

Ciljevi programa su: zaštita prirodne baštine kao elementa očuvanja vrijednih sastavnica okoliša; zaštita, obnova i vrednovanje prirodne vrijednosti; povećanje površina od značaja za FBiH koje je moguće zaštititi sukladno Zakonu o zaštiti prirode; razvoj nerazvijenih ruralnih područja sa njihovom posebnošću koja imaju potencijale u tradicijskoj i prirodnoj baštini, a koje bi mogle u budućnosti biti iskorištene kroz jačanje turističke ponude bez štetnog utjecaja na okoliš; očuvanje biološke raznolikosti kao temeljne odrednice buduće Strategije zaštite okoliša i Direktiva Europske unije. 

Kriteriji za izbor programa su: kakvoća i kompletnost programa; povećanje zaštićenih površina; zaštita ugroženih vrsta; promicanje i zaštita baštine prirodnog naslijeđa u funkciji turističkog razvoja kraja. 

12. Sufinanciranje poticanja djelovanja institucija civilnog društva vezanih za jačanje svijesti o zaštiti okoliša i promidžbe zakona i dokumenata od važnosti za razvoj zaštite okoliša u F BiH 

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju: zainteresirane NVO sa razrađenim razvojnim projektima za provođenje okolišnih zakona na području Federacije BiH usmjerenih na realizaciju ciljeva ovog programa. 

Ciljevi programa su: jačanje opće svijesti o potrebi zaštite okoliša i potrebe poštivanja okolišnih zakonskih i podzakonskih akata, promoviranje prevencije u smanjenju otpada i reciklaže otpada, smanjenja NIMBY efekta, te proširenje kapaciteta znanja i vještina vezanih za implementaciju konvencija, protokola, direktiva i naputaka EU u cilju približavanja europskim integracijama; stvaranje pozitivne atmosfere i jedinstvenog stava okolišne politike u F BiH. 

Kriteriji za izbor programa su: kakvoća i kompletnost programa; programi koji direktno doprinose brzom jačanju svijesti i imaju konkretne rezultate u izvedbi; projekti koji promoviraju okolišne zakone, procjena pozitivnih učinaka u razmjerno kratkom vremenu. 

III. 

Zahtjevi za sudjelovanje 

Sredstva iz Javnog poziva po navedenim programima dodjeljuju se na temelju zahtjeva i programa korisnika. 

Dokumentacija mora biti popunjena na računalu na obrascima koji su dostupni na stranici www.fmoit.gov.ba, složena prema naputku u prijavnom listu, i poslana u A4 koverti. Obvezna dokumentacija treba biti odvojena od dokumentacije za preporuku. 

Prijavni obrasci moraju biti dostavljeni u elektronskoj formi na flopy disketi ili na CD u koverti. 

Na koverti umjesto adrese zalijepiti priloženi popunjeni obrazac. 

Obvezna dokumentacija mora sadržavati: 

1.    popunjen obrazac prijavne dokumentacije 

2.    popunjen obrazac proračuna projekta 

3.    dokaz o pravnom statusu i djelatnosti podnositelja zahtjeva ukoliko je riječ o pravnoj osobi (rješenje o upisu u sudski registar, registar kod ministarstva pravde ili registar udruga) 

4.    uvjerenje o poreskoj registraciji (identifikacijski broj) 

5.    za aplikante, pravne osobe koje podliježu Zakonu o javnim nabavkama moraju dostaviti dokaz o ispunjenju općih uvjeta po kojima pravna osoba nema prepreka za sudjelovanje u javnim postupcima kako se navodi u članku 23. Zakona o javnim nabavkama u BiH (pogledati članak 23. Zakona o javnim nabavkama) 

6.    ovjerena izjava o namjenskom trošenju sredstava (kod javnog bilježnika/notara ili nadležnog suda) 

7.    preslik osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu za fizičke osobe. 

Važne napomene 

 • Aplikant na jedan program može konkurirati samo jednim projektom. 
 • U koverti može biti samo jedan projekat, ako ima više projekata u jednoj koverti aplikacija se odbacuje. 
 • Molimo obratiti pozornost tko (pravna ili fizička osoba) se može prijaviti na koji program. 
 • Da bi aplikant ušao u konkurenciju za odabir na Javnom pozivu mora ispuniti pravno-formalne uvjete. 
 • Svi dokumenti koji se predaju uz zahtjev kao dokaz o ispunjavanju kriterija sudjelovanja iz ovog poziva, moraju biti originali ili ovjerene preslike. 
 • Dokumenti koji se šalju na Javni poziv ne vraćaju se aplikantu. 
 • Neadekvatno popunjene prijave i nekompletni zahtjevi se neće razmatrati. 

IV. Vrednovanje projekata 

Vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na Javni poziv vršit će posebno Povjerenstvo koje imenuje federalni ministar okoliša i turizma. Povjerenstvo razmatra projekte zaprimljene temeljem Javnog poziva, cijeni ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje, te zapisnik s obrazloženom ocjenom i mišljenjem dostavlja federalnom ministru okoliša i turizma koji donosi konačnu odluku o korisnicima sredstava. 

Rezulatati Javnog poziva o izboru korisnika sredstava bit će objavljeni na www.fmoit.gov.ba i u najmanje jednom dnevnom listu velike naklade. 

Prije donošenja konačne odluke o odabiru Ministarstvo zadržava pravo od predlagatelja zatražiti dodatna pojašnjenja projekta, kao i pravo odbijanja pristiglih projekata bez posebnog obrazloženja. 

Sa odabranim predlagateljima zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta koji se sufinancira te praćenje namjenskog korištenja dobivenih sredstava. 

Opće odredbe 

Obrasci za prijavu po ovom Javnom pozivu mogu se preuzeti na www.fmoit.gov.ba. 

Zahtjev za sudjelovanje s obveznom projektnom dokumentacijom dostavlja se osobno ili putem pošte na adresu: Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Alipašina 41, 71000 Sarajevo u zatvorenim kovertama sa naznakom: "NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI POZIV - PROGRAM BR.-" 

Obrazac naljepnice za kovertu nalazi se na web stranici Ministarstva. 

Javni poziv objavljuje se na www.fmoit.gov.ba, u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu velike naklade. 

Rok za podnošenje zahtjeva je 28 dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog poziva. 

Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom, podneseni mimo roka i utvrđene forme, neće se razmatrati. 

Sve dodatne informacije vezane za javni poziv, mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 033/562 886. 

(so-387-a-F/08) 

OSTAVINSKI POSTUPAK 

Općinski sud u Sarajevu objavljuje 

POZIV
ZA ROČIŠTE ZA RASPRAVLJANJE ZAOSTAVŠTINE IZA UMRLE RABIJE ŠUKALO, KĆI ORAN 

Pozivaju se lica koja polažu pravo na naslijeđe iza umrlog Džemala Šukalo, sina Hasana, koji je umro 9. 07. 2007. godine, a koji je zakonski nasljednik drugog nasljednog reda iza umrle Rabije Šukalo, a isti je bio suprug umrle, da se prijave Sudu u roku od 1 (jedne) godine, po objavljivanju oglasa putem oglasne ploče Suda i "Službenih novina Federacije BiH", pozivom na broj donji, a u smislu člana 125. Zakona o nasljeđivanju. 

Upozoravaju se nasljednici da mogu do završetka ostavinskog postupka dati Sudu izjavu da li se primaju naslijeđa, ili se naslijeđa odriču ili ustupaju svoj nasljedni dio nekom od sunasljednika, a ako na ročište ne dođu ili ne daju nasljedničku izjavu Sud će o njihovom pravu odlučiti prema podacima sa kojima u spisu raspolaže. 

Nasljednici mogu dostaviti i pismenu nasljedničku izjavu datu kod bilo kojeg Općinskog suda u BiH ili ovjerenu od strane notara u BiH. Za državljane BiH u inozemstvu, pri Konzularnom ili diplomatskom predstavništvu BiH. Odricanje od nasljedstva ne može biti djelimično, niti pod uvjetom, a odricanje vrijedi i za potomke onog koji se odriče, ako izričito ne izjavi da se odriče samo u svoje ime ( čl. 134. i čl. 137. ZON-a). 

Izjava o odricanju od nasljedstva ili o prihvatu nasljedstva ne može se opozvati (čl. 139. ZON-a). 

Osoba koja raspolaže pismenom oporukom dužna ju je donijeti na ročište, a osoba koja raspolaže ispravama ili podacima o usmenoj oporuci, dužna je dostaviti adrese svjedoka usmene oporuke ili druge dokaze o postojanju iste. 

Broj 65 0 O 032263 07 O (T.E.)
4. marta 2008. godine
Sarajevo 

(O-150/08) 

PROGLAŠENJE UMRLIM 

Općinski sud u Gradačcu objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Kod Općinskog suda u Gradačcu, u predmetu 028-0-V-08-000021, vodi se postupak za utvrđivanje smrti za umrlog Pranjić Fabijana, sina Ive i majke Mande r. Knežević, rođen 5. maja 1910. godine u Donjim Ledenicama, općina Gradačac, a koji je navodno umro 18. 6. 1992. godine u Donjim Ledenicama, općina Gradačac, a sahranjen je sutradan u groblju Donja Bjeljevina, Donje Ledenice, općina Gradačac. 

Poziva se PRANJIĆ FABIJAN kao i svako drugo lice koje bilo šta zna o njegovom životu ili smrti da u roku od 15 dana javi Sudu u Gradačcu, ul. Titova. 

Nakon isteka roka Sud će odlučiti po prijedlogu za utvrđivanje smrti. 

Broj 028-0-V-08-000021
26. februara 2008. godine
Gradačac 

(so-328/08) 

Općinski sud u Gradačcu objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Kod Općinskog suda u Gradačcu, u predmetu 028-0-V-08-000021, vodi se postupak za utvrđivanje smrti za umrlu Džidić Hanča-Hanka, kći Mustafe i majke Saće, rođena 15. 6. 1917. godine u Gornjem Lukavcu, općina Gradačac, a koja je navodno umrla 28. 8. 1998. godine u 7 sati ujutro u Vidi I, a ukopana je isti dan u mezarlucima Meškino brdo, Gradačac. 

Poziva se DŽIDIĆ HANČA-HANKA kao i svako drugo lice koje bilo šta zna o njegovom životu ili smrti da u roku od 15 dana javi Sudu u Gradačcu, ul. Titova. 

Nakon isteka roka Sud će odlučiti po prijedlogu za utvrđivanje smrti. 

Broj 028-0-V-08-000025
11. marta 2008. godine
Gradačac 

(so-360/08) 

POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA 

Općinski sud u Velikoj Kladuši, po sudiji Jahjefendić Samiri, u pravnoj stvari tužitelja: Brkić Bekir, sin Mehe iz Vrnograča, protiv tuženih: Koštić Halil, sin Omera i dr., radi utvrđenja vlasništva, van ročišta za raspravu, dana 3. 3. 2008. godine, izdao je 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda br. 023-0-P-07-000 344 od 3. 3. 2008. godine, na osnovu čl. 296. st. 1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja: Brkić Bekir sin, Mehe iz Vrnograča, radi utvrđenja vlasništva tuženima: Koštić Halilu, sin Omera i Brkić Fejzi, sin Zaima iz Vrnograča, sada nepoznatog boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Brkić Ademu, sinu Rame iz Gradine 57, Vrnograč. 

Istim Rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženima postavio staratelja. 

Broj 023-0-P-07-000 344
3. marta 2008. godine
Velika Kladuša 

(so-315/08) 

Općinski sud u Livnu objavljuje sljedeći 

OGLAS 

Općinski sud u Livnu, u pravnoj stvari tužitelja Ante Džeko, sin Srećka iz Žabljaka, koga zastupa pun. Goran Bradarić, odvjetnik iz Livna, protiv tuženog: 1) Ante Mioč, sin Stipe, nepoznata mjesta boravišta, radi utvrđenja, postavio je tuženom privremenog zastupnika u osobi Mile Ivančića, odvjetnika iz Livna, a na temelju čl. 296. st. 1. i 2. točka 4. ZPP-a, jer je tuženi nepoznata mjesta boravišta, a nema punomoćnika, tako da bi redovit postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, te bi mogle nastati štetne posljedice za stranke. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženog sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 068-0-P-08-000082
25. veljače 2008. godine
Livno 

(so-317/08) 

Općinski sud u Velikoj Kladuši, po sudiji Jahjefendić Samiri, u pravnoj stvari tužitelja: Murtić Rešid, sin Redže iz Male Kladuše, Donja Slapnica 77, protiv tuženih: Ćerimović (Hasana) Selim iz Velike Kladuše i dr., radi utvrđenja vlasništva, van ročišta za raspravu, dana 4. 3. 2008. godine, izdao je 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda br. 023-0-P-07-000 573 od 4. 3. 2008. godine, na osnovu čl. 296. st. 1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja: Murtić Rešid sin Redže iz Male Kladuše, Donja Slapnica 77 , radi utvrđenja vlasništva tuženima: Ćerimović (Hasan) Selim, Ćerimović (Hasan) Saća, Ćerimović (Alija) Tatla, Dizdarević (Ahmet) Šerifa, Murtić r. Šakanović (Bajro) Šaha, Selimagić (Sulejman) Hasan, Mujagić r. Begović (nn) Sula, Selimagić (Redžo) Redžep, Nuhanović r. Selimagić (nn) Bejza, Osmanakić r. Selimagić (nn) Hasnija, Hasić (Mehe) Osman, Hušidić-Juskić r. Begović (nn) Hajra, Begović r. Ikanović (Ejdo) Fatima, Selimagić (Hasan) Hasan, Selimagić (Mehmed) Muhamed, Ćufurović (Šerif) Hasiba, Mujagić (Agan) Jasminka, Mujagić (Agan) Sidik, Mujagić (Agan) Refik, Begović (sin Azize) Suljo, Huskić (kći Azize) Zehida, Rekić r. Mekanović (Osman) Bejza, Murtić (sin Ibrahima) Husein, Sarajlija rođ. Rekić Šefika, Murtić (Muharem) Ibrahim, Murtić (Muharem) Suljo, Murtić (Muharem) Fata, Murtić (Muharem) Bajro, Murtić (Muharem) Hamida, Latić (Hase) Zineta, Latić (Hase) Zlata, Latić (Hase) Zuhdija, Latić (Hase) Zlatan, Nuhanović (Behlil) Rasim, Nuhanović (Adila) Omer, Murtić (Bešlaga) Ćamil, Murtić (Bešlaga) Samir, Šakanović rod. Murtić (Bešlaga) Mirsada, Kurtić (Bešlaga) Samira, Murtić (Hasib) Denis, Murtić (Hasib) Danijela, svi iz Velike Kladuše, sada nepoznatog boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi advokata Adilagić Aziza iz Velike Kladuše. 

Istim Rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženima postavio staratelja. 

Broj 023-0-P-07-000 573
4. marta 2008. godine
Velika Kladuša 

(so-322/08) 

Općinski sud u Velikoj Kladuši, po sudiji Jahjefendić Samiri, u pravnoj stvari tužitelja: Hušidić Mehmed, sin Juse iz Velike Kladuše, I. Mržljaka 39, protiv tuženih: Rizvić rođ. Mustedanagić Sulte iz Podzvizda i dr., radi utvrđenja vlasništva, van ročišta za raspravu, dana 4. 3. 2008. godine, izdao je 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda br. 023-0-P-07-000 223 od 4. 3. 2008. godine, na osnovu čl. 296. st. 1. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja: Hušidić Mehmed, sin Juse iz Velike Kladuše, I. Mržljaka 39, radi utvrđenja vlasništva tuženima: Rizvić rođ. Mustedanagić Sulte, Podzvizd, Rizvić (Ibro) Hasan, Podzvizd, Rizvić (Ibro) Ahmet, Podzvizd, Rizvić rođ. Mešinović (preudato Hodžić) Hanka, V. Kladuša, Pajazetović rođ. Rizvić Šerifa, V. Kladuša, Rizvić rođ. Rahmanović (ud. Ahmeta) Zlata, Podzvizd, Rizvić (Ahmet) Alija, Podzvizd, Rizvić (Ahmet) Adila, Podzvizd, Hušidić rođ. Rizvić Ajka Podzvizd, Suljanović rođ. Rizvić Fatima, Podzvizd, Osmanagić rođ. Rizvić Fatima, Podzvizd, Pajazetović rođ. Rizvić Srebra, V. Kladuša, Mržljak rođ. Kapić Bajrama, Podzvizd, Mržljak rođ. Suljanović Ajka, Podzvizd, Mržljak (Zarif) Saća, Podzvizd, Mržljak (Zarif) Rasim, Podzvizd, Mržljak (Zarif) Fatima, Podzvizd, Mržljak (Zarif) Zlata, Podzvizd, Mržljak (Zarif) Husein, Podzvizd, Mržljak rođ. (Zarif) Razija, Podzvizd, Mržljak (Zarif) Senija, Podzvizd, Rizvić rođ. Pajazetović Zehida, Ponikve bb, Štulanović rođ. Rizvić Fatima, Ponikve bb, Hušidić (Rizvić) Fata, Podzvizd, Rizvić (Derviš) Mehmed, Ponikve bb, Hegić rođ. Rizvić Džemila, Ponikve bb, Rizvić (Derviš) Zarif, Ponikve bb, Rizvić (Derviš) Zarifa, Ponikve bb, Rizvić rođ. (Zarif) Arifa, Ponikve bb, Sabljaković (Adem) Alija, Podzvizd, Sabljaković (Adem) Mustafa Podzvizd bb, sada nepoznatog boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Štulanović Huseinu, sinu Nuhana iz Rajnovca 131, Velika Kladuša. 

Istim Rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženima postavio staratelja. 

Broj 023-0-P-07-000 223
4. marta 2008. godine
Velika Kladuša 

(so-323/08) 

Općinski sud u Livnu objavljuje sljedeći 

OGLAS 

Općinski sud u Livnu, u pravnoj stvari tužitelja Perice Džeko, sin Ante iz Žabljaka, koga zastupa pun. Goran Bradarić, odvjetnik iz Livna, protiv tuženog: 1) Ante Mioč, sin Stipe, nepoznata mjesta boravišta, radi utvrđenja, postavio je tuženom privremenog zastupnika u osobi Mile Ivančića, odvjetnika iz Livna, a na temelju čl. 296. st. 1. i 2. točka 4. ZPP-a, jer je tuženi nepoznata mjesta boravišta, a nema punomoćnika, tako da bi redovit postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, te bi mogle nastati štetne posljedice za stranke. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženog sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 068-0-P-08-000083
25. veljače 2008. godine
Livno 

(so-324/08) 

Općinski sud u Livnu objavljuje sljedeći 

OGLAS 

Općinski sud u Livnu, u pravnoj stvari tužitelja Ante Ćurić zv. Milan sin pok. Mate iz Podhuma, koga zastupa pun. Stipe Babić, odvjetnik iz Livna, protiv tuženih: 1) Bože Ćurić pok. Jakova, 2) Mirka Ćurić pok. Jakova, 3) Stipe Ćurić pok. Ivana, 4) Ljube Ćurić pok. Ivana, 5) Vinko Ćurić pok. Mije, 6) Kate Ćurić udov. Marka, 7) Nevenke Ćurić pok. Marka, 8) Mirjane Ćurić pok. Marka, 9) Zdravko Ćurić pok. Marka, 10) Milka Ćurić pok. Marka, 11) Mladen Ćurić pok. Marka, 12) Anica Mihaljević rođ. Ćurić 13) Anđa Ćurić udov. Jandrina, 14) Dražen Ćurić pok. Jandre,15) Ljubica Ćurić udov. Nikolina, 16) Ivan Ćurić pok. Nikole, 17) Gordana Ćurić udov. Nikole, 18) Janja Perković pok. Luce, svi nepoznata mjesta boravišta, radi preuknjižbe, postavio je tuženima privremenog zastupnika u osobi Mile Ivančića, odvjetnika iz Livna, a na temelju čl. 296. st. 1. i 2. točka 4. ZPP -a, jer su tuženi nepoznatog mjesta boravišta, a nemaju punomoćnika, tako da bi redovit postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, te bi mogle nastati štetne posljedice za stranke. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tužene sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 068-0-P-08-000048
4. veljače 2008. godine
Livno 

(so-325/08) 

Općinski sud u Kalesiji, po sudiji Halilović Muneveri, u pravnoj stvari tužiteljice Mušanović Mevlide, kćeri Muhameda iz Tojšića, zastupane po punomoćniku Omerović Fatimi, advokatu iz Kalesije, protiv tuženih Turčinović rođ. Đedović Emke iz Tojšića, Turčinović Salkana iz Tojšića i Fazlić Mehmeda, sina Osmana iz Rainaca, sada nepoznatog mjesta boravka, radi utvrđivanja prava vlasništva, v.s. 500,00 KM, dana 4. 3. 2008. godine, donosi sljedeći 

OGLAS
O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda broj 029-0-P-08-000079 od 4. 3. 2008. godine, a na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 4. ZPP, tuženim Turčinović rođ. Đedović Emki iz Tojšića, Turčinović Salkanu iz Tojšića i Fazlić Mehmedu, sinu Osmana iz Rainaca, sa nepoznatim mjestom boravišta, postavlja se privremeni zastupnik Mehanović Salih, advokat iz Kalesije. 

Tim Rješenjem je utvrđeno da će privremeni zastupnik zastupati tužene sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženim postavio staratelja. 

Broj 029-0-P-08-000079
4. marta 2008. godine
Kalesija 

(so-329/08) 

Općinski sud u Kalesiji, sudija Dražena Pejanović, u pravnoj stvari tužilje Jakubović rođ. Fazlić Ajše, kćeri Muhe iz Lipovica, općina Kalesija, zastupane po punomoćniku Omerović Fatimi adv. iz Kalesije, protiv tuženih Mujkić Hamide, žene Nazifa, Mujkić Džemila, sina Nazifa, Mujkić Hatije, kćeri Nazifa, Tubić Alijje, kćeri Azema, Tubić Ajke kćeri Azema, Mujkić Hasiba, sina Husejna, Mujkić Juse, sina Husejna, Mujkić Muhameda, sina Husejna, Muminović r. Mujkić Vezire, Pjanić Refije, Pjanić Zuhdije, Pjanić Mejre, djece Nedžiba, Huremović r. Mujkić Mejre, Mujkić r. Softić Have, Mujkić r. Bajrić Razije, žene Ševkije, svi sada nepoznatog prebivališta, Mujkić Muje, Midhata i Saliha, djece Ibrahima iz Prnjavora, kao pravni sljednici Mujkić Ibrahima, sina Nazifa, Mujkić Nedžada, Almira i Fatime, djece Abdulaha iz Prnjavora, kao pravni sljednici Mujkić Abdulaha, sina Nazifa, Mujkić Hasiba, sina Nazifa, Prnjavor, Kalesija, Mujkić Zijada, sina Huse, Krojčica 81, Tuzla, kao pravni sljednik Mujkić Huse, sina Huseina, Pjanić Osmana, sina Nedžiba iz Rainaca Gornjih, općina Kalesija, Tubić Ibre, sina Muje iz Prnjavora, općina Kalesija, Tubić Azema, sina Muje iz Prnjavora, općina Kalesija, Mujkić r. Bečić Ajše, žene Hase iz Kalesije Gornje, Mujkić Nedžada i Mujkić Nezira, djece Hase iz Kalesije Gornje, Karić r. Mujkić Zinete, kćeri Hase Dom zdravlja Kalesija, Mušanović r. Mujkić Bahire, kćeri Hase iz Tojšića, radi utvrđivanja prava vlasništva, dana 5. 3. 2008. godine, objavljuje slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovoga Suda br. 029-O-P-07-000492 od 5. 3. 2008. godine na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 4. ZPP-a tuženim Mujkić Hamidi, ženi Nazifa, Mujkić Džemilu, sinu Nazifa, Mujkić Hatiji, kćeri Nazifa, Tubić Alijji, kćeri Azema, Tubić Ajki, kćeri Azema, Mujkić Hasibi, sinu Husejna, Mujkić Jusi, sinu Husejna, Mujkić Muhamedu, sinu Husejna, Muminović r. Mujkić Veziri, Pjanić Refiji, Pjanić Zuhdiji, Pjanić Mejri, djeci Nedžiba, Huremović r. Mujkić Mejri, Mujkić r. Softić Havi, Mujkić r. Bajrić Raziji, ženi Ševkije, svi sada nepoznatog prebivališta, postavlja se privremeni zastupnik Mehanović Salih, advokat iz Kalesije. 

Rješenjem je utvrđeno da će privremeni zastupnik zastupati tužene sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženim postavio staraoca. 

Broj 029-O-P-07-000492
5. marta 2008. godine
Kalesija 

(so-330/08) 

Općinski sud u Livnu objavljuje sljedeći 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA TUŽENIMA 

Općinski sud u Livnu, sudac Izeta Džendžo, u pravnoj stvari 068-0-P-06-000 713, tužitelja 1. Joze Vukovića, sina pok. Stipe iz Sturbe, 2. Dinka Vuković pok. Stipe iz Sturbe, 3. Marije Vuković ud. pok. Stipe, zastupani po punomoćniku Mladenu Mariničiću, odvjetniku iz Livna, protiv tuženih: 

1. Ibrahimbeg Bušatlije, 2. Sulejmanpašić Derviša, sina Huserbega, 3. Ike Ćavara, sina Marka, 4. Ilije Ćavara, sina Marka, 5. Mije Ćavara, sina Marka, 6. Pilipa Ćavara, sina Marka, 7. Matije Krišto rođ. Ćavar, 8. Ante Čulo, sina Stipe, 9. Matije Đurković, kćeri Ante, sada svi nepoznata boravišta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Boni Vukoviću iz Livna, ul. Kralja Tvrtka, jer ti tuženici nemaju punomoćnika, a jer bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, tako da bi za stranke mogle nastati štetne posljedice (čl. 295. st. 3. ZPP- FBiH). 

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika. Ta prava i dužnosti privremeni zastupnik će vršiti sve dok se tuženik ili njegov punomoćnik ne pojavi pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 068-0-P-06-000 713
11. ožujka 2008. godine
Livno 

(so-331/08) 

Općinski sud u Žepču, stručni saradnik Jukić Ismar, u vanparničnoj stvari predlagatelja Imširović Samija, kći Ibrahima, zastupana po advokatu Dževadu Hrnjiću iz Žepča, protiv protivnika predlagateljice, Imširović Džemal, sin Hasana, radi diobe nekretnine, van ročišta, dana 25. 2. 2008. godine, izdaje slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Postavlja se protivniku predlagateljice čije je boravište nepoznato, a nema punomoćnika u ovoj vanparničnoj stvari, privremeni zastupnik u ličnosti Ljubović Bakira, advokata iz Zenice, a koji kao privremeni zastupnik ima u postupku sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika i obavljat će ih sve dok se imenovani protivnik predlagateljice ili njegov punomoćnik ne pojave u toku postupka, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Sud će u skladu sa članom 298. Zakona o parničnom postupku u roku od 8 dana izdati oglas koji će objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku Zeničko-dobojskog kantona" i na oglasnoj ploči ovog Suda. 

Broj 044-0-V-07-000 089
25. februara 2008. godine
Žepče 

(so-338/08) 

Općinski sud u Travniku objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Općinski sud u Travniku, po sudiji Alma Islamović, u pravnoj stvari tužitelja Hypo Alpe Adria Bank DD Filijala Vitez, zastupanog po zastupniku po zakonu, protiv tuženih: 1. Dragan Tokić iz Jajca, Bulići bb, 2. Darko Tokić iz Jajca, Bulići 124, i 3. Luka Poplašen iz Jajca, D. Pijavice 4/5, radi vraćanja duga po Ugovoru o kreditu, v.s. 5.011,96 KM. 

Rješenjem ovog Suda br. 51 0 P 003034 07 P od 28. 1. 2008. godine postavio je tuženiku Draganu Tokiću iz Jajca, Bulići bb, i Luki Poplašenu iz Jajca, D. Pijavice 4/5, privremenog zastupnika u osobi Vildanu Đidiću Bradariću, advokatu iz Travnika, Bosanska bb, na temelju čl. 296. st. 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku FBiH, jer je boravište tuženog nepoznato, a nema punomoćnika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženika u postupku sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 51 0 P 003034 07 P
6. marta 2008. godine
Travnik 

(so-341/08) 

Općinski sud u Gračanici, po sudiji Omeru Šerbečiću, u pravnoj stvari tužilaca Mehanović Huse, sina Omera, Tursunović Huseina, sina Ibrahima, Tursunović Fatime, kćeri Huseina, Tursunović Dževahire, kćeri Ibrahima, svi iz Stjepan Polja, zastupani po punomoćniku Faruku Sajloviću, advokatu iz Gračanice, protiv tuženih Džindić rođ. Škahić Zule, kćeri Himze iz Doborvaca, DOO "Bosankom" Stjepan Polje, zastupan po punomoćniku Helić Hajrudinu, advokatu iz Gračanice, Mujćić Hazage, sina Džemila iz Babunovića, općina Srebrenik, Mujčić Džemala, sina Džemala iz Srebrenika, ul. 22. jula bb, Salihović Zijadete iz Sladne, općina Srebrenik, Kovačević Zahrine, kćeri Džemila iz Sladne, općina Srebrenik, Mujčić Zjada, sina Džemila iz Sladne, općina Srebenik, radi utvrđivanja prava vlasništva, dana 5. 3. 2008. godine, izdaje 

OGLAS 

Rješenjem ovog Suda P. 363/03 od 4. 2. 2008. godine, na osnovu člana 296. stav 2. tačka 5. Zakona o parničnom postupku, za privremenog zastupnika tuženim Džindić rođ. Škahić Zuli, kćeri Himze, Kovačević Zehrini, kćeri Džemila iz Sladne i Mujčić Zijadu, sina Džemila iz Sladne, zbog nemogućnosti obavljanja dostave, postavlja se Mujčić Džemal, sin Džemila iz Srebrenika, ul. 22. jula bb. 

Istim Rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staraoca. 

Broj 27 0 P 000118 03 P
5. marta 2008. godine
Gračanica 

(so-342/08) 

Općinski sud u Livnu objavljuje sljedeći 

OGLAS 

Općinski sud u Livnu, u pravnoj stvari tužitelja Tihomira Dronjića pok. Joze i Zvonimira Dronjića pok. Joze iz Zabrišća, koje zastupa pun. Stipe Babić, odvjetnik iz Livna, protiv tuženih: 1) Mirka Dronjića, sina pok. Joze, 2) Ruže Brdar ž. Vinka, 3) Mate Dronjića pok. Nikice, svi nepoznata mjesta boravišta, radi preuknjižbe, postavio je tuženima privremenog zastupnika u osobi Mile Ivančić, odvjetnika iz Livna, a na temelju čl. 296. st. 1. i 2. točka 4. ZPP, jer su tuženi nepoznatog mjesta boravišta, a nemaju punomoćnika, tako da bi redovit postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, te bi mogle nastati štetne posljedice za stranke. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tužene sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 068-0-P-08-000011
23. siječnja 2008. godine
Livno 

(so-347/08) 

Općinski sud u Tuzli, po sudiji Vasi Gospaviću, u pravnoj stvari tužitelja 1. Blažević Eldina, sina Edhema iz Babica, 2. Blažević, r. Šehović Eldine, kćeri Rizaha iz Babica, 3. Blažević Elvedina, sina Nazifa iz Babica, 4. Ribić, r. Bleković Hane, kćeri Nurije iz G. Babica, svi zastupani po punomoćniku Hasanović Sulejmanu, advokatu iz Lukavca, protiv tuženih 1. Bećirović Mevle iz Babica, 2. Bećirović Akifa iz Babica, 3. Bećirović Šabana iz Babica, 4. Bećirović Zijada iz Babica, od 1 do 4 kao pravni sljednici umrlih Hatidže Bećirović iz Babica i Bećirović Beće iz Babica, a prvotužena ujedno i kao suvlasnik, 5. Ćosić Besima iz Modraca, 6. Ćosić Zijada iz Modraca, pod 5 i 6 kao pravni sljednici umrlih Smajla Ćosića, sina Hašima iz Modraca, Ibrahima Ćosića, sina Hašima iz Modraca i Jusufa Ćosića, sina Hašima iz Modraca, zv. po prezimenu Kekić, 7. Alić, r. Osmanović Merdže, kćeri Omera iz Babica, kao pravni sljednik umrlog Osmanović Omera iz Puračića, 8. Avdić Muhameda, sina Omera iz Prokosovića, 9. Avdić Hidajeta, sina Omera iz Prokosovića, pod 8 i 9 kao pravni sljednici umrlog Avdić Omera, sina Jusufa iz Prokosovića, 10. Kuzić Sead iz Puračića, kao pravni sljednik Alić, r. Jašarević Merdže iz Babica, 11. Osmanović Kadire iz Prokosovića, ujedno i kao pravni sljednik Osmanović Hadžire iz Bikodža, 12. Imamović Ibrahima iz Babica, 13. Imamović Nihada iz Babica, 14. Imamović Šabana iz Babica, 15. Salihović, r. Imamović Nihada iz Babica, od 12 do 15 kao pravni sljednici umrle Osmanović udate Imamović Naze iz Prokosovića, 16. Osmanović Muniba iz Bikodža, 17. Osmanović Ekrema iz Bikodža, pod 16 i 17 kao pravni sljednik umrlog Osmanović Šabana iz Prokosovića, 18. Memić Almazage iz Prokosovića, 19. Memić Nazifa iz Prokosovića, 20. Memić Zuhdije iz Prokosovića, od 18 do 20 kao pravni sljednici umrlog Memić Ibrahima iz Prokosovića, 21. Memić Pašage, sina Pašana iz Prokosovića, 22. Memić Ramiza, sina Pašana iz Prokosovića, 23. Memić Zikrije, sina Pašana iz Prokosovića, 24. Memić Mujage, sina Pašana iz Prokosovića, od 21 do 24 kao pravni sljednici umrlog Memić Pašana, sina Šabana iz Prokosovića, 25. Aljukić Husejna iz Prokosovića, 26. Aljukić Hasana iz Prokosovića, pod 25 i 26 kao pravni sljednici umrle Memić, udate Aljukić Rifije iz Babica, 27. Halilović Fadila iz Prokosovića, 28. Halilović Šabana iz Prokosovića, 29. Halilović Mevludina iz Prokosovića, od 27 do 29 kao pravni sljednici umrle Memić udate Halilović Đulke iz Babica, 30. Osmanović Fahrudina iz Bikodža, 31. Osmanović Izudina iz Bikodža, 32. Osmanović Sedika iz Bikodža, od 30 do 32 kao pravni sljednici umrlog Osmanović Murata iz Bikodža, 33. Osmanović Nurage, sina Đulage iz Bikodža, 34. Šahat Mine iz Bikodža, 35. Šahat Ševalije, sina Šemse iz Bikodža, pod 34 i 35 kao pravni sljednici umrlog Šahat Šemse, sina Šabana iz Bikodža, 36. Tufekčić Emina iz Babica, 37. Tufekčić Mevludina, sina Emina iz Babica, 38. Tufekčić Izeta, sina Emina iz Babica, 39. Tufekčić Jusufa, sina Emina iz Babica, od 36 do 39 kao pravni sljednici umrle Tufekčić, r. Suljić Hanife iz Prokosovića, 40. Tufekčić Džeme, sina Hasana iz Tuzle, 41. Tufekčić Zijada, sina Hasana iz Lukavca, pod 40 i 41 kao pravni sljednici umrlih Tufekčić Hasana i Tufekčić Šabana iz Prokosovića, 42. Tufekčić Rasima, sina Zulfe iz Bikodža kao pravni sljednik umrlog Tufekčić Zulfe, sina Mustafe iz Prokosovića, 43. Muminović Izudina iz Prokosovića, kao pravni sljednik umrle Tufekčić udate Ejubović Ajše iz Prokosovića, 44. Aljukić Ismeta iz Prokosovića, 45. Aljukić Razema iz Prokosovića, pod 44 i 45 kao pravni sljednici umrle Aljukić rođene Tufekčić Šehide iz Prokosovića, 46. Gazetić, r. Tufekčić Zulejhe iz Bikodža, 47. Tufekčić Safe iz Prokosovića, kao pravni sljednik umrlog Tufekčić Hamdije, sina Džemala iz Prokosovića, 48. Osmanović Muniba iz Prokosovića, 49. Osmanović Suada, sina Muniba iz Prokosovića, pod 48 i 49 kao pravni sljednici umrle Tufekčić Fatime, kćeri Džemala iz Prokosovića, 50. Tufekčić Mujage, sina Džemala iz Bikodža, 51. Tufekčić Begzada iz Prokosovića, kao pravni sljednik umrlog Tufekčić Vehbije, sina Džemala iz Prokosovića, 52. Tufekčić Mustafe, sina Šabana iz Prokosovića, kao pravnog sljednika umrlog Šabana Tufekčića, sina Mustafe iz Prokosovića, 53. Konculić Slavka, sin Bogoljuba iz Babica, 54. Konculić Ruže iz Babica, ujedno sa tuženim pod br. 53 kao pravni sljednik umrlog Konculić Bogoljuba, sina Bože iz Babica, svi zastupani po punomoćniku Memić Jakubu, advokatu iz Lukavca, 55. Mićanović Nike, sina Miće iz Babica, 56. Trifković rođ. Mićanović Sofije iz Jarušaka, 57. Mićanović Anđe, udove Miće iz Babica, od 55 do 57 kao lica nepoznatog boravišta, zastupani po privremenom zastupniku Memić Jakubu, advokatu iz Lukavca, radi utvrđivanja prava vlasništva, donio je dana 4. 3. 2008. godine sljedeći 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda broj 032-0-P-08-000705 od 4. 3. 2008. godine, na osnovu člana 296. stav 2. točka 4. ZPP-a tuženima Mićanović Niki, sinu Miće iz Babica, Trifković, rođ. Mićanović Sofiji iz Jarušaka i Mićanović Anđi udovi Miće iz Babica - nepoznatog boravišta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Memić Jakubu - advokatu iz Lukavca. 

Istim Rješenjem je određeno da će privremeni zastupnik zastupati tužene u cilju zaštite njihovih prava i interesa. 

Broj 032-0-P-08-000705
4. marta 2008. godine
Tuzla 

(so-350/08) 

Općinski sud u Kalesiji, sudija Dražena Pejanović, u pravnoj stvari tužitelja Omerović Mehmeda, sina Avdije iz Šahbaza, općina Kalesija, zastupanog po punomoćniku Mehanović Salihu, advokatu iz Kalesije, protiv tuženih Halilović Avde, sina Ahmeta, Halilović Hane, kćeri Ahmeta, Križevac Muje, sina Smaje, Mujkić r. Softić Have, Halilović r. Fazlić Have, Halilović Emine, kćeri Muje, Halilović Hanke, kćeri Muje, Fazlić r. Hamidović Devlete, svi iz Kalesije, Mujkić r. Softić Have iz Prnjavora, Halilović r. Alić Fazile, Halilović Hanife, kćeri Omera, iz Kalesije, Halilović Ibrahima, sina Avde, iz Kalesije, Mehanović r. Halilović Fatime, kćeri Avde iz Capardi, Šahmanović r. Halilović Ćazije, kćeri Avde iz Tojšića, Ferhatbegović r. Halilović Mine, kćeri Avde iz Kalesije, Zahirović r. Halilović Kadire, kćeri Avde iz Donje Višće, Pašić r. Halilović Munevere, kćeri Osmana, Gutić Hajrudina, sina Galiba, Gutić Hazima, sina Galiba, Mujkić r. Gutić Sabire i Ćivić r. Gutić Mevlide, kćeri Galiba, Križevac Ibrahima, sina Smaje, svi iz Kalesije, svi sada nepoznatog mjesta prebivališta, Halilović Hurije, kćeri Ahmeta iz Gornje Kalesije, Mujkić Huseina iz Kalesije, kao pravni sljednik Mujkić Huse, sina Husejna iz Banovića, Mujkić Juse, sina Husejna, Mujkić Muhameda, sina Husejna, Mujkić Hasiba, sina Huseina iz Kalesije, Muminović r. Mujkić Vezire iz Hajvaza, općina Osmaci, Pjanić Zuhdije, kao pravni sljednik Pjanić Osmana, sina Nedžiba, Pjanić Mejre, Pjanić Refije, Pjanić Zuhdije iz Gornjih Rainaca, Avdić Esada, sina Mustafe iz Gornje Kalesije, Halilović Muje, sina Ahmeta iz Gornje Kalesije, Križevac Ibrana, sina Huseina iz Brda-Kalesija, Halilović Mehmeda, sina Omera iz Gornje Kalesije, lično i kao pravni sljednik Halilović Hilme iz Gornje Kalesije, Mustafić Envera, sina Saliha, lično i kao pravni sljednik Mustafić r. Sljivić Naze, kćeri Nakića, Mustafić Hazima, Mustafić Sakiba, Mustafić Behije, Mustafije Zehrije, svi djeca Saliha iz Kalesije, Halilović Ahme, sina Avde iz Gornje Kalesije, Halilović Ismeta, sina Avde iz Gornje Kalesije, Halilović Ohrana, sina Avde iz Gornje Kalesije, Jahić r. Halilović Hasnije, Simin Han 35, Tuzla, Cakor r. Halilović Ćazije, kćeri Mustafe iz Kalesije, lično i kao pravni sljednik Halilović Jusufa, Halilović Rasima, Halilović Huseina, Kurbašić r. Halilović Razije iz Sarajeva, i Halilović Hajrije, svi djeca Mustafe iz Kalesije, Mujkić Husejna, sina Mujkić r. Bajrić Razije, žene Ševkije iz Gornje Kalesije, Mujkić r. Bećić Aiše, žene Hase iz Gornje Kalesije, Karić r. Mujkić Zinete, kćeri Hase, zaposlena kod JU Dom zdravlja Kalesija, lično i kao pravni sljednik Mujkić Nezire, Mujkić Nedžada i Mušanović r. Mujkić Bahire, svi djeca Hase iz Kalesije, Halilović r. Muhamedbegović Halime, žene Asima iz Gornje Kalesije, Halilović Jasmina, sina Asima, Hajrudina Mešića, Kalesija, Imamović r. Halilović Jasmine iz Đurđevika, Živinice, radi utvrđivanja prava vlasništva, VSP 1.000,00 KM, dana 6. 3. 2008. godine, objavljuje 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovoga Suda br. 029-O-P-08-000027 od 6. 3. 2008. godine na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 4. ZPP-a, tuženim Halilović Avdi, sinu Ahmeta, Halilović Hani, kćeri Ahmeta, Križevac Muje, sinu Smaje, Mujkić r. Softić Havi, Halilović r. Fazlić Havi, Halilović Emini, kćeri Muje, Halilović Hanki, kćeri Muje, Fazlić r. Hamidović Devleti, svi iz Kalesije, Mujkić r. Softić Havi iz Prnjavora, Halilović r. Alić Fazili, Halilović Hanifi, kćeri Omera, iz Kalesije, Halilović Ibrahimu, sinu Avde, iz Kalesije, Mehanović r. Halilović Fatimi, kćeri Avde iz Capardi, Šahmanović r. Halilović Ćazije, kćeri Avde iz Tojšića, Ferhatbegović r. Halilović Mini, kćeri Avde iz Kalesije, Zahirović r. Halilović Kadire, kćeri Avde iz Donje Višće, Pašić r. Halilović Muneveri, kćeri Osmana, Gutić Hajrudinu, sinu Galiba, Gutić Hazimu, sinu Galiba, Mujkić r. Gutić Sabiri i Ćivić r. Gutić Mevlidi, kćeri Galiba, Križevac Ibrahimu, sinu Smaje, svi iz Kalesije, svi sada nepoznatog boravišta, postavlja se privremeni zastupnik Omerović Fatima, advokat iz Kalesije. 

Rješenjem je utvrđeno da će privremeni zastupnik zastupati tužene sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženim postavio staraoca. 

Broj 029-O-P-08-000027
6. marta 2008. godine
Kalesija 

(so-351/08) 

Općinski sud u Sanskom Mostu objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Kod naslovnog suda u toku je parnični postupak u pravnoj stvari tužiteljice Malkoč r. Hodžić Mersije iz Livna, Obrtnička bb, koju zastupa punomoćnik Senad Biščević, advokat u Sanskom Mostu, protiv tuženog Đurđević Borislava iz Zemuna, Željezničke kolonije 3, radi razvoda braka. 

Za potrebe ovog postupka sud je tuženom Đurđević Borislavu postavio privremenog zastupnika u osobi Džafić Aganu, shodno odredbi čl. 296. st. 2. tačka 5. Zakona o parničnom postupku. 

Privremeni zastupnik ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika. 

Broj 022-0-P-07-000 341
10. marta 2008. godine
Sanski Most 

(so-354/08) 

Općinski sud u Kaknju, sudija Lapajne Mirko, u pravnoj stvari tužitelja: Proizvodno prometno društvo "PRINUS" d.o.o. Kakanj, koga zastupa punomoćnik Hamdija Šljuka, advokat iz Kaknja, protiv tuženih: 1. Pipo Ahmeta, sina Mehmeda iz Doboja, općina Kakanj, 2. Subašić Saliha, sina Derviša iz Tršća, općina Kakanj, 3. Subašić Selima, sina Derve iz Tršća, općina Kakanj, 4. Subašić Fate, kćeri Derve iz Tršća, općina Kakanj, 5. Talić Hajrije, kćeri Salihage iz Zenice, 6. Trakić Edhema, sina Zajke iz Zenice, 7. Trakić Zaima, sina Zajke iz Briznika, Zenica, 8. Trakić Nure, kći Zajke iz Briznika, Zenica, 9. Trakić Mulije, kćeri Zajke iz Briznika, Zenica,10. Trakić Almase, kćeri Zajke iz Briznika, Zenica, i 11. Talić rođ. Sijerčić Nejre iz Tuzle, svi sada nepoznatog prebivališta i boravišta, koje zastupa privremeni zastupnik Obralija Mesud, advokat iz Kaknja, radi utvrđivanja vlasništva v.s. 1.000,00 KM, dana 6. 3. 2008. godine donio je 

OGLAS 

Općinski sud u Kaknju u pravnoj stvari tužitelja Proizvodno prometno društvo "PRINUS" d.o.o. Kakanj, koga zastupa punomoćnik Hamdija Šljuka, advokat iz Kaknja, protiv tuženih Pipo Ahmeta i dr., svi nepoznatog prebivališta i boravišta, radi utvrđivanja vlasništva, Rješenjem broj 036-0-P-08-000-075 od 6. 3. 2008. godine postavio je privremenog zastupnika u osobi Obralija Mesudu, advokata iz Kaknja tuženim: 

l. Pipo Ahmetu, sinu Mehmeda iz Doboja, općina Kakanj, 

2. Subašić Salihu, sinu Derviša iz Tršća, općina Kakanj, 

3. Subašić Selimu, sinu Derve iz Tršća, općina Kakanj, 

4. Subašić Fati, kćeri Derve iz Tršća, općina Kakanj, 

5. Talić Hajriji, kćeri Salihage iz Zenice, 

6. Trakić Edhemu, sinu Zajke iz Zenice, 

7. Trakić Zaimu, sinu Zajke iz Briznika, Zenica, 

8. Trakić Nuri, kćeri Zajke iz Briznika, Zenica, 

9. Trakić Muliji, kćeri Zajke iz Briznika, Zenica, 

10. Trakić Almasi, kćeri Zajke iz Briznika, Zenica, i 

11. Talić rođ. Sijerčić Nejri, iz Tuzle, 

jer je prebivalište i boravište istih nepoznato i nemaju punomoćnika u ovoj pravnoj stvari, tako da bi redovni postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, te bi mogle nastati štetne posljedice za stranke. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će navedene tužene sve dok se oni ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. 

Ovaj oglas objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenim novinama ZE-DO kantona" i preko oglasne ploče ovog Suda. 

Broj 036-0-P-08-000-075
6. marta 2008. godine
Kakanj 

(so-355/08) 

Općinski sud u Livnu objavljuje sljedeći 

OGLAS 

Općinski sud u Livnu, u pravnoj stvari tužitelja Almira Milaka, sina Paša i Samira Milaka, sina Paše oba iz Komorana, općina Livno, protiv tužene Jelke Žuljević udove Mirka iz Komorana, sada nepoznatog mjesta boravka, radi priznanja vlasništva i uknjižbe, postavio je tuženoj privremenog zastupnika u osobi Mile Ivančića, odvjetnika iz Livna, a na temelju čl. 296. st. 1. i 2. točka 4. ZPP-a, jer su tuženi nepoznata mjesta boravišta, a nemaju punomoćnika, tako da bi redovit postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, te bi mogle nastati štetne posljedice za stranke. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tužene sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 068-0-P-08-000035
11. ožujka 2008. godine
Livno 

(so-358/08) 

Općinski sud u Kalesiji, po sudiji Halilović Muneveri, u pravnoj stvari tužitelja Radišević Zarke iz Tojšića, Dropić Ajiše iz Tojšića, Dropić Mehmeda, Dropić Husejna, svi iz Tojšića, svi zastupani po punomoćniku Omerović Fatimi, advokatu iz Kalesije, protiv tuženih Hercegovac Ibrahima, sina Ahmeta, Musić Ibrahima, sina Osmana i Musić Fatime, sada nepoznatog mjesta boravka, radi utvrđivanja prava vlasništva, v.s. 500,00 KM, dana 12. 3. 2008. godine, donosi sljedeći 

OGLAS
O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda broj 029-0-P-08-000101 od 12. 3. 2008. godine, a na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 4. ZPP, tuženim Hercegovac Ibrahimu, sinu Ahmeta, Musić Ibrahimu, sinu Osmana i Musić Fatimi, sa nepoznatim mjestom boravišta, postavlja se privremeni zastupnik Mehanović Salih, advokat iz Kalesije. 

Tim Rješenjem je utvrđeno da će privremeni zastupnik zastupati tužene sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženim postavio staratelja. 

Broj 029-0-P-08-000101
12. marta 2008. godine
Kalesija 

(so-361/08) 

Općinski sud u Tuzli, po sudiji Brkić Emini, u pravnoj stvari tužitelja Kišić Refike, kćeri Safera, rođ. Dorić iz Tuzle, S. Kovačevića 33, zastupana po punomoćniku Tanasilović Ružici, advokatu iz Tuzle, protiv tuženih 1. Lukanović Božo pok. Mije iz Lipnice, sada nepoznatog boravišta, 2. Lukanović Marijan, sin Mije iz Tuzle, naselje Bukinje, Fra Blaža Jošića 58, 3. Lukanović Janja pok. Mije iz Lipnice, sada nepoznatog boravišta, 4. Lukanović Delfa pok. Mije iz Lipnice, sada nepoznatog boravišta, 5. Gavranović Zehrudin, sin Hadžire, kao zakonski nasljednik umrle Hadžire Gavranović r. Smajlović iz Šićkog Broda, 6. Gavranović Rašid, sin Hadžire, kao nasljednik iza umrle Gavranović Hadžire, 7. Selimović Alma, kći umrlog Sejfulaha, kao zakonski nasljednik umrle Hadžire Gavranović, 8. Gavranović Fata, supruga umrlog Sejfulaha, sina umrle Hadžire, kao zakonski nasljednik iza umrle Hadžire Gavranović r. Smajlović, 9. Sadiković Hadžira, kći umrlog Sejfulaha, kao zakonski nasljednik iza umrle Hadžire Gavranović, 10. Kanjić Zehra umrlog Sejfulaha, kao zakonski nasljednik iza umrle Hadžire Gavranović r. Smajlović, tuženi od 5 - 10 zastupani po punomoćniku Garić Zlatku, advokatu iz Tuzle, 11. Bošnjić Devleta, kći Hadžire, kao zakonski nasljednik umrle Hadžire Gavranović r. Smajlović, iz Šićkog Broda, 12. Lukanović Mara ud. Jurić umrlog Peje, iz Lipnice, sada nepoznatog boravišta, 13. Lukanović Ivo umrlog Peje iz Lipnice, sada nepoznatog boravišta, 14. Lukanović Marijan umrlog Peje iz Lipnice, sada nepoznatog boravišta, 14. Lukanović Marijan umrlog Peje iz Lipnice, sada nepoznatog boravišta, 15. Lukanović mato umrlog Peje iz Lipnice, sada nepoznatog boravišta, 16. Lukanović Ruža ud. Tunjić, kći Peje, iz Lipnice, sada nepoznatog boravišta, 17. Lukanović Ivo, sin Bone iz Tuzle, A. 7, 18. Lukanović Niko, sin Peje, iz Lipnice, sada nepoznatog boravišta, 19. Lukanović Ljuba, kći Peje iz Tuzle, Lipnica Srednja 60, 20. Kurtić Rasema, kći Rasima iz Tuzle, Ive Andrića 118, u svoje ime i kao zakonska nasljednica iza umrlog Novalije Kurtića, sina Rasima iz Tuzle, 21. Kurtić Jasmina, kći Rasima ud. Mašić iz Tuzle, Peje Markovića 145, u svoje ime i kao zakonska nasljednica iza umrlog Novalije Kurtića, sina Rasima, 22. Kurtić Edina, kći Rasima ud. Džambić iz Tuzle, Ive Andrića 118, u svoje ime i kao zakonska nasljednica iza umrlog Novalije Kurtića, sina Rasima i 23. Kurtić Mina, kći Dauta, majka Novalije iz Tuzle, Ive Andrića 118, kao zakonska nasljednica iza umrlog Novalije Kurtića, sina Rasima iz Tuzle, radi utvrđivanja prava svojine, vsp. 1.000,00 KM, izdao je dana 11. 3. 2008. g. slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Tuženima Lukanović Boži pok. Mije iz Lipnice, Lukanović Janji pok. Mije iz Lipnice, Lukanović Delfi pok. Mije iz Lipnice, Lukanović Mari ud. Jurić um. Peje iz Lipnice, Lukanović Ivi um. Peje iz Lipnice, Lukanović Marjanu um. Peje iz Lipnice, Lukanović Mati um. Peje iz Lipnice, Lukanović Ruži ud. Tunjić Pejinoj iz Lipnice, Lukanović Niki, sinu Peje, svi nepoznatog boravišta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Garić Zlatku, advokatu iz Tuzle. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika koja će vršiti sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženima postavio staraoca. 

Broj 032-0-P-07-001627
11. marta 2008. godine
Tuzla 

(so-362/08) 

Općinski sud u Tuzli, po sudiji Brkić Emini, u pravnoj stvari tužitelja Kolanović Borislava, sina Ilije iz Tuzle, naselje Lipnica, zastupanog po punomoćniku Tanasilović Ružici, advokatu iz Tuzle, protiv tuženih Kolanović Mande udova Franje, Kolanović Tonka, kći Franje, Kolanović Nevena, kći Franje, Kolanović Budimir, sin Franje, Kolanović Branko, sin Franje, Kolanović Milenko, sin Franje, svi iz Lipnice, a svi zakonski zastupnici iza umrlog Kolanović Franje, sina Marka, svi zastupani po punomoćniku Garić Zlatku, advokatu iz Tuzle i Divković Joze, sina Franje, nepoznatog boravišta, radi utvrđivanja prava svojine, vsp. 1.000,00 KM, izdao je dana 10. 3. 2008. g. slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Tuženom Divković Jozi, sinu Franje iz Lipnice, nepoznatog boravišta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Garić Zlatku, advokatu iz Tuzle. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika koja će vršiti sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženima postavio staraoca. 

Broj 032-0-P-08-000 692
10. marta 2008. godine
Tuzla 

(so-364/08) 

LIKVIDACIJE - STEČAJI 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "KLEPSIDRA" DOO SARAJEVO, Džemala Bijedića bb, zastupanog po punomoćniku Kurtović Hakiji, advokatu iz Sarajeva, na ročištu održanom dana 25. 2. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1.    Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "KLEPSIDRA" DOO SARAJEVO, Džemala Bijedića bb, zastupanog po punomoćniku Kurtović Hakiji, advokatu iz Sarajeva. 

2.    Za likvidatora se imenuje advokat Kurtović Hakija iz Sarajeva. 

3.    Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5.    Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-25587, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 65 0 L 028059 07 L
25. februara 2008. godine
Sarajevo 

(so-1985/07) 

Općinski sud u Orašju, po likvidacionom sucu Huseinu Džafiću, u postupku predlagatelja Ivice Oršolića iz Oštre Luke, radi likvidacije društva "Toša" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge iz Oštre Luke, dana 29. 9. 2006. godine, donio je 

RJEŠENJE 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad društvom "Toša" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge iz Oštre Luke, K. Zvonimira 7, upisanom u registarskom ulošku pravnog prednika Općinskog suda u Orašju, za registar društva br. 1-886. 

Likvidator Ivica Oršolić razrješava se službe likvidatora. 

Imovina pravne osobe, nakon prestanka pravne osobe, ostaje osnivaču Ivici Oršoliću. 

Nakon pravomoćnosti ,po službenoj dužnosti, izvršiti brisanje pravne osobe u Registru kod Općinskog suda u Orašju i u svim javnim registrima. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagatelja. 

Broj 25 0 L 001441 03 L
4. marta 2008. godine
Orašje 

(so-1986/07) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim "KOLOR PLAST DJL Preduzeće za završne radove u građevinarstvu, Posavska 24, SARAJEVO, van ročišta, dana 18. 12. 2007. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1.    Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "KOLOR PLAST DJL Preduzeće za završne radove u građevinarstvu, Posavska 24, SARAJEVO. 

2.    Razrješava se dužnosti likvidatora Bekan Fehim, Blagajska 28, Sarajevo. 

3.    Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični registarski broj 1-6559. 

4.    Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 

5.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagača. 

Broj L-152/04
18. decembra 2007. godine
Sarajevo 

(so-1987/07) 

Općinski sud Travnik objavljuje slijedeći 

OGLAS 

1.    Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "AS COMP" d.o.o. Vitez, Branilaca S. Viteza bb. 

2.    Razrješava se dužnosti likvidatora Smriko Sejo, sin Saliha iz Sarajeva, Porodice Ribar 3/5. 

3.    Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra OPĆINSKI SUD TRAVNIK, koje je upisano u matični registarski broj 1-1677, a po Rješenju broj U/I.353/00 od od 20. 3. 2000. godine. 

4.    Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 

5.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 51 0 L  04096 07 L
4. marta 2008. godine
Travnik 

(so-316/08) 

Općinski sud u Širokom Brijegu objavljuje sljedeći 

OGLAS 

Otvara se postupak likvidacije nad društvom POMIDORA d.o.o. Posušje, upisanog u Županijskom sudu u Širokom Brijegu, Rješenjem broj U/I-00532/00, pod matičnim brojem 1-3651. 

Za likvidatora se imenuje Dragica Marić iz Posušja. Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i popis povjerioca i navedene potpise dostaviti likvidacijskom sucu. 

Rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerioca ne prijavi potraživanje, a likvidator se izjasni da Društvo nema obveza, likvidacijski postupak će se zaključiti. Nakon što Rješenje o zaključenju likvidacijskog postupka postane pravomoćno, pravna osoba će se brisati iz Registra pravnih osoba Općinskog suda u Širokom Brijegu kao i iz svih drugih javnih registara. 

Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret Društva. 

Broj 064-0-L-07-000016
20. veljače 2008. godine
Široki Brijeg 

(so-318/08) 

Općinski sud u Širokom Brijegu objavljuje sljedeći 

OGLAS 

Otvara se postupak likvidacije nad društvom COMPANY MEDEX d.o.o. Ljubuški, upisanog u Županijskom sudu u Širokom Brijegu, Rješenjem broj U/I-00290/04, pod matičnim brojem 1-3679. 

Za likvidatora se imenuje Zdenko Alpeza iz Mostara. Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i popis povjerioca i navedene potpise dostaviti likvidacijskom sucu. 

Rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerioca ne prijavi potraživanje, a likvidator se izjasni da Društvo nema obveza, likvidacijski postupak će se zaključiti. Nakon što Rješenje o zaključenju likvidacijskog postupka postane pravomoćno, pravna osoba će se brisati iz Registra pravnih osoba Općinskog suda u Širokom Brijegu kao i iz svih drugih javnih registara. 

Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret Društva. 

Broj 064-0-L-07-000017
20. veljače 2008. godine
Široki Brijeg 

(so-319/08) 

Općinski sud u Širokom Brijegu objavljuje sljedeći 

OGLAS 

Otvara se postupak likvidacije nad društvom FAMILIA d.o.o. Široki Brijeg, upisanog u Županijskom sudu u Širokom Brijegu, Rješenjem broj U/I-00995/01, pod matičnim brojem 1-88. 

Za likvidatora se imenuje Marko Jurilj iz Širokog Brijega. Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i popis povjerioca i navedene potpise dostaviti likvidacijskom sucu. 

Rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerioca ne prijavi potraživanje, a likvidator se izjasni da Društvo nema obveza, likvidacijski postupak će se zaključiti. Nakon što Rješenje o zaključenju likvidacijskog postupka postane pravomoćno, pravna osoba će se brisati iz Registra pravnih osoba Općinskog suda u Širokom Brijegu kao i iz svih drugih javnih registara. 

Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret Društva. 

Broj 064-0-L-08-000004
20. veljače 2008. godine
Široki Brijeg 

(so-320/08) 

Općinski sud u Širokom Brijegu objavljuje sljedeći 

OGLAS 

Zaključuje se likvidacijski postupak nad društvom MIMOZA COMMERCE d.o.o. Široki Brijeg, upisanog u sudski registar Županijskog suda u Širokom Brijegu, pod brojem 1-3660. 

Likvidator Stjepan Martinović se razrješava dužnosti likvidatora Društva. 

Po pravomoćnosti ovoga Rješenja Društvo MIMOZA COMMERCE d.o.o. Široki Brijeg brisat će se iz sudskog registra Općinskog suda u Širokom Brijegu i iz svih javnih registara. 

Ovo Rješenje će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovog Suda. 

Troškovi likvidacijskog postupak padaju na teret pravne osobe. 

Broj 064-0-L-07-000 009
14. veljače 2008. godine
Široki Brijeg 

(so-321/08) 

Općinski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Seadu Hadžiću, u postupku predlagača Hamzalije Ibrića, radi likvidacije pravnog lica Lječilište "SLANA BANJA" d.d. Tuzla, van ročišta, dana 5. 3. 2008. godine donio je slijedeće 

RJEŠENJE 

Pokreće se postupak likvidacije nad pravnim licem Lječilište "SLANA BANJA" DD Tuzla. 

Za likvidatora se postavlja Muratović Hamdija iz Gračanice, Hazima Vikala 2. 

Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, a likvidator se izjasni da Društvo nema obaveza, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

Nakon što Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka postane pravomoćno, pravno lice će se brisati iz Registra pravnih lica Općinskog suda u Tuzli kao i iz svih javnih registara. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 032-0-L-07-000180
5. marta 2008. godine
Tuzla 

(so-326/08) 

Općinski sud u Tuzli, po sudiji Seadu Hadžiću kao stečajnom sudiji, povodom prijedloga predlagača d.o.o. "BRAVO" Tuzla, zastupanog po punomoćniku advokatu Hogić Enveru, povodom prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom dužnika d.o.o. "BRAVO" Tuzla, nakon održanog ročišta, donio je dana 3. 3. 2008. godine slijedeće 

RJEŠENJE 

Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja postojanja razloga za otvaranje stečajnog postupka nad d.o.o. "BRAVO" Tuzla, Tržni centar Siporex Tuzla. 

Za privremenog stečajnog upravnika u privrednom društvu d.o.o. "BRAVO" Tuzla imenuje se Pračić Asima iz Tuzle, Ismeta Mujezinovića 33. 

Privremeni stečajni upravnik dužan je: 

 • starati se o imovini dužnika, 
 • izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika, 
 • utvrditi da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka i da li je prijedlog osnovan, 
 • ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka, 
 • utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka, te uraditi kontrolu poslovanja. 

Tijela dužnika obavezna su da dozvole privremenom stečajnom upravniku da pregleda poslovne knjige i poslovnu dokumentaciju dužnika. 

Privremeni stečajni upravnik dužan je podnijeti izvještaj ovom Sudu u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Rješenja, u kojem će izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju. 

Određuje se mjera osiguranja kojom se do donošenja odluke o otvaranju stečajnog postupka ili odbijanju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka određuje da dužnik može raspolagati svojom imovinom samo uz prethodnu saglasnost privremenog stečajnog upravnika. 

Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja pokrenute protiv stečajnog dužnika privremeno se moraju obustaviti. Izlučna i razlučna prava povjerilac ne može ostvariti u prethodnom postupku. 

Ovo Rješenje objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH", te se povjerioci pozivaju da privremenom stečajnom upravniku bez odlaganja saopće koje će mjere osiguranja na predmetima stečajnog dužnika oni zahtijevati, a dužnici dužnika da svoje obaveze ispunjavaju vodeći računa o ovom Rješenju. 

Imenovanje privremenog stečajnog upravnika i mjera osiguranja upisat će se u sudski registar privrednih društava Općinskog suda Tuzla, te zemljišnu knjigu koja se vodi kod zemljišnoknjižnog suda. 

Broj 032-0-ST-08-000002
3. marta 2008. godine
Tuzla 

(so-327/08) 

Općinski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Seadu Hadžiću, u postupku predlagača Buljubašić Safeta iz Grapske, radi likvidacije pravnog lica d.o.o "GRAPING" Klokotnica, donio je dana 4. 3. 2008. godine slijedeće 

RJEŠENJE 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "GRAPING" Klokotinca, upisanim u registarski uložak broj 1-8497, Rješenjem Općinskog suda u Tuzli broj U/I -252/00 od 4. 2. 2000. godine 

Likvidator Buljubašić Safet iz Grapske razrješava se službe likvidatora. 

Po pravosnažnosti ovog Rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 032-0-L-07.000112
4. marta 2008. godine
Tuzla 

(so-339/08) 

Općinski sud u Bihaću, po likvidacionom sudiji kao sudiji pojednicu Ivaniš Vlatki, u likvidacionom predmetu po prijedlogu predlagača Kurbegović Almira iz Bihaća za pokretanje likvidacionog postupka nad DOO "Bosanska-knjiga" Bihać, dana 29. 2. 2008. godine, donio je sljedeći 

OGLAS 

Provest će se likvidacioni postupak nad firmom DOO "Bosanska-knjiga", sa sjedištem u Bihaću, Miroslava Krleže bb. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rješenja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja, a ukoliko nitko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rješenja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će biti zaključen. 

Za likvidatora firme iz prethodnog stava postavlja se Kurbegović Almir, osnivač ovog pravnog lica. 

Po proteku navedenog roka iz stava 1. ovog Rješenja i pravomoćnosti Rješenja o zaključenju postupka, DOO "Bosanska-knjiga" iz Bihaća, upisan u registarski uložak broj 1-5087-00 od 17. 11. 2003. godine, po upisu Kantonalnog suda Bihać br. U/I-1378/03 od 17. 11. 2003. godine, brisat će se iz Registra Općinskog suda Bihać i iz svih javnih registara, a osnivač se obavezuje da snosi sve troškove likvidacionog postupka. 

Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Određuje se upis zabilježbe o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom registru Općinskog suda Bihać. 

Broj Rl-103/04
29. februara 2008. godine
Bihać 

(so-340/08) 

Općinski sud u Livnu objavljuje sljedeći 

OGLAS 

Otvara se likvidacijski postupak nad predlagateljem Poduzeće "OSA-TRADE" d.o.o. Drvar. Za likvidatora se postavlja Žarko Šobot iz Drvara. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda, prijave svoja potraživanja ovom Sudu, a ukoliko nitko od povjerilaca ne prijavi svoja potraživanja, smatrat će se da je likvidacijski postupak zaključen. 

Po proteku navedenog roka i pravomoćnosti Rješenja, Poduzeće "OSA-TRADE" d.o.o. Drvar brisat će se iz sudskog registra, koji se vodi kod ovog Suda br. 068-0-Reg-07-000 179. 

Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Imovina koja je preostala pripada osnivaču poduzeća, kojom on odgovara za obveze prema trećim licima koja bi eventualno nakon pravomoćnosti rješenja imala imovinsko-pravne zahtjeve prema likvidiranom poduzeću. 

Broj 068-0-L-07-000 0013
11. ožujka 2008. godine
Livno 

(so-343/08) 

Općinski sud u Livnu objavljuje sljedeći 

OGLAS 

Otvara se likvidacijski postupak nad predlagateljem Poduzeće "MADRID" d.o.o. Tomislavgrad. 

Za likvidatora se postavlja Bože Serdarušić iz Tomislavgrada. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda, prijave svoja potraživanja ovom Sudu, a ukoliko nitko od povjerilaca ne prijavi svoja potraživanja, smatrat će se da je likvidacijski postupak zaključen. 

Po proteku navedenog roka i pravomoćnosti Rješenja, Poduzeće "MADRID" d.o.o. Tomislavgrad brisat će se iz sudskog registra, koji se vodi kod ovog Suda br. U/I-22/2003. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Imovina koja je preostala pripada osnivaču poduzeća, kojom on odgovara za obveze prema trećim licima koja bi eventualno nakon pravomoćnosti Rješenja imala imovinsko-pravne zahtjeve prema likvidiranom poduzeću. 

Broj 068-0-L-07-000 0011
11. ožujka 2008. godine
Livno 

(so-344/08) 

Općinski sud u Livnu objavljuje sljedeći 

OGLAS 

Otvara se likvidacijski postupak nad predlagateljem Poduzeće "MORŽ" d.o.o Livno. 

Za likvidatora se postavlja Jasna Marelja. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda, prijave svoja potraživanja ovom Sudu, a ukoliko nitko od povjerilaca ne prijavi svoja potraživanja, smatrat će se da je likvidacijski postupak zaključen. 

Po proteku navedenog roka i pravomoćnosti Rješenja, Poduzeće "MORŽ" d.o.o Livno brisat će se iz sudskog registra koji se vodi kod ovog Suda br. U/I-189/2001. 

Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Imovina koja je preostala pripada osnivaču poduzeća, kojom on odgovara za obveze prema trećim licima koja bi eventualno nakon pravomoćnosti Rješenja imala imovinsko-pravne zahtjeve prema likvidiranom poduzeću. 

Broj 068-0-L-07-000 002
11. ožujka 2008. godine
Livno 

(so-345/08) 

Općinski sud u Bihaću, po likvidacionom sudiji kao sudiji pojedincu Ivaniš Vlatki, u likvidacionom predmetu po prijedlogu predlagača Amidžić Huseina iz Bihaća za pokretanje likvidacionog postupka nad DOO "Tessa" Bihać, dana 29. 2. 2008. godine, donio je sljedeći 

OGLAS 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad firmom DOO "Tessa" Bihać, sa sjedištem u Bihaću, Ceravačka brda 36, osnivača Amidžić Huseina iz Bihaća, upisanog u registarski uložak Kantonalnog suda Bihać broj 1-5272-00, na osnovu Rješenja o upisu u sudski registar subjekta upisa broj U/I-1-129/2005 od 17. 2. 2005. godine. 

Razrješava se dužnosti likvidator navedne firme Kečanović Fuad iz Bihaća, Ceravačka brda 36. 

Po pravomoćnosti ovog Rješenja DOO "Tessa" Bihać brisat će se iz Registra Općinskog suda Bihać i iz svih javnih registara, a izvod iz ovog Rješenja objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda. 

Broj 017-0-Rl-07-000028
29. februara 2008. godine
Bihać 

(so-348/08) 

Općinski sud Mostar, kao likvidacijski, po likvidacijskom sucu Divni Bošnjak, odlučujući o zahtjevu za pokretanje postupka likvidacije nad pravnim licem "Batista" društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar, Dr. Mile Budaka 109, dana 10. 3. 2008. godine, donio je slijedeće 

RJEŠENJE 

1.    Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Batista" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Dr. Mile Budaka 109. 

2.    Za likvidatora se imenuje Boško Raguž iz Mostara, Akademika Ivana Zovke 10. 

3.    Likvidator je dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i popis obaveza pravne osobe. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5.    Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu Mostar - Odjel registra, na broj Rješenja broj Tt-595/03 od 24. 9. 2003., evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-11101, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacijskog postupka. 

6.    Rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7.    Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret osnivača. 

8.    Ročište radi ispitivanja potraživanja se zakazuje za dan četvrtak, 29. 5. 2008. g. u 9,00 sati u uredu suca. 

Broj 58 0 L 035151 07 L
10. ožujka 2008. godine
Mostar 

(so-349/08) 

Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Ramo Ljevaković, u stečajnom postupku nad firmom Građevinsko društvo "SRETNO" d.o.o. BREZA, objavljuje 

OGLAS 

Ispitno i izvještajno ročište o stečajnom postupku nad firmom Građevinsko društvo "SRETNO" d.o.o. BREZA, zakazano za dan 13. 3. 2008. g. u 11,00 sati ODLAŽE SE za dan četvrtak, 17. 4. 2008. godine u 11,00 sati u prostorijama ovog suda, sprat II/33, te se na isto pozivaju povjerioci stečajnog dužnika koji su podnijeli prijavu potraživanja, kao i stečajni upravnik. 

Broj 043-0-St-06-000018
5. marta 2008. godine
Zenica 

(so-353/08) 

Općinski sud u Travniku objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Za privremenog stečajnog upravnika nad "BNT-TOPLANA" d.d. NOVI TRAVNIK imenuje se Dervišić Nijaz, dipl. ecc., iz Jajca. 

Privremeni stečajni upravnik Dervišić Nijaz će: 

 • starati se o imovini dužnika, 
 • izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika, 
 • utvrditi da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka, 
 • ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka, 
 • utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelomično nastaviti u toku prethodnog postupka. 

Privremeni stečajni upravnik je dužan podnijeti svoj izvještaj ovom Sudu u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Rješenja, u kojem će izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju. 

Ovo Rješenje objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovog Suda, te se povjerioci pozivaju da privremenom stečajnom upravniku bez odlaganja saopće koje će mjere osiguranja na predmetima stečajnog dužnika oni zahtijevati. 

Broj 51 0 St 004564 08 St
12. marta 2008. godine
Travnik 

(so-359/08) 

Općinski sud u Tuzli objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Pozivaju se povjeritelji u stečajnom postupku nad imovinom DOO "EUROINŽENJERING" Tuzla, koji se vodi pod brojem 032-0-St-06-000016 kod Općinskog suda Tuzla, da pristupe na ročište zakazano za dan 2. 4. 2008. godine sa početkom u 11,00 sati u sobi broj 60/II, zgrada Općinskog suda Tuzla, radi ispitivanja prijavljenih potraživanja. 

Broj 032-0-St-06-000016
12. marta 2008. godine
Tuzla 

(so-363/08) 

Općinski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Seadu Hadžiću, u postupku predlagača Pejić Milenka iz Husina, radi likvidacije pravnog lica d.o.o "WISBADEN" Tuzla, donio je dana 4. 3. 2008. godine, slijedeće 

RJEŠENJE 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "WISBADEN" Tuzla, upisanim u registarski uložak broj 1-3256, Rješenjem Općinskog suda u Tuzli broj U/I -3339/00 od 16. 1. 2001. godine 

Likvidator Pejić Milenko iz Husina razrješava se službe likvidatora. 

Po pravosnažnosti ovog Rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u 

Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 032-0-L-07.000114
4. marta 2008. godine
Tuzla 

(so-365/08) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "AXIA" DOO SARAJEVO, Topal Osman-paše bb, Sarajevo, na ročištu održanom dana 10. 3. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1.    Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "AXIA" DOO SARAJEVO Topal Osman-paše bb, Sarajevo. 

2.    Za likvidatora se imenuje Amra Gurda, advokat iz Sarajeva. 

3.    Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5.    Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-25114, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 65 0 L 026646 07 L
10. marta 2008. godine
Sarajevo 

(O-146/08) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "CONNECTIVE THINGS" DOO SARAJEVO, Olimpijska 30, na ročištu održanom dana 11. 3. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1.    Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "CONNECTIVE THINGS" DOO SARAJEVO, Olimpijska 30. 

2.    Razrješava se dužnosti likvidatora Kunto Eldin iz Sarajeva, Adija Mulabegovića 2. 

3.    Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični registarski broj 1-24370. 

4.    Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 

5.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagača. 

Broj 09 65 0 L 027978 07 L
11. marta 2008. godine
Sarajevo 

(O-147/08) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "NAVA" DOO za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge Sarajevo, Đulagina 4, na ročištu održanom dana 11. 3. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1.    Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "NAVA" DOO za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge Sarajevo, Đulagina 4. 

2.    Za likvidatora se imenuje Torlak Elida, Pirin brijeg do br. 4, Sarajevo. 

3.    Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5.    Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-3596, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 65 0 L 028528 07 L
11. marta 2008. godine
Sarajevo 

(O-148/08) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem DOO "ČAR COMERC", Pirin brijeg 15, SARAJEVO, na ročištu održanom dana 11. 3. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1.    Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem DOO "ČAR COMERC", Pirin brijeg 15, SARAJEVO. 

2.    Za likvidatora se imenuje Aganspahić Nedreta, Pirin brijeg 15, Sarajevo. 

3.    Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5.    Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-22338, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj L-114/05
11. marta 2008. godine
Sarajevo 

(O-149/08) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim USLUŽNA ZADRUGA "KAMER" Agencija za zapošljavanje i posredovanje radnom snagom Sarajevo, Terezije bb, Skenderija, Dom mladih, na ročištu održanom dana 13. 3. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1.    Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem USLUŽNA ZADRUGA "KAMER" Agencija za zapošljavanje i posredovanje radnom snagom Sarajevo, Terezije bb, Skenderija, Dom mladih. 

2.    Za likvidatora se imenuje Škaljić Avdo, advokat iz Sarajeva. 

3.    Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5.    Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, UF/I-1438/99 od 23. 7. 1999. godine, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 2-12, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 65 0 L 035471 08 L
13. marta 2008. godine
Sarajevo 

(O-155/08) 

USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Žepču 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 044-0-Dn-08-000003, po zahtjevu Ćurić Ivice, sina Nikole iz Papratnice, općina Žepče, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak upisana je u Posjedovni list broj 562, katastarska općina Žepče-grad, označena sa: 

 • katastarska čestica broj 176 naziv parcele "Dvorište" kulture dvorište površine 833 m2, i 
 • katastarska čestica broj 176 naziv parcele "Hotel" kulture zgrada dvorište površine 250 m2. 

Prema podacima iz katastra navedene nekretnine upisane su kao državna svojina, a kao korisnik na istim upisan je Ćurić Ivica, sin Nikole iz Papratnice, općina Žepče, sa pravom korištenja u dijelu od 1/1. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje slijedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-08-000003
28. februara 2008. godine
Žepče 

(so-333-F/08) 

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Žepču 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 044-0-Dn-08-000010, po zahtjevu Hrkač Marka, sina Pere iz Papratnice, općina Žepče, zastupan po punomoćniku Hrkač Danijeli iz Papratnice, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak upisana je u Posjedovni list broj 331, katastarska općina Papratnica, označena sa: 

 • katastarska čestica broj 443/5, naziv parcele "Kuća i dvorište" kulture kuća i zgrada površine 82 m2, kulture dvorište površine 500 m2 i kulture njiva 4. klase površine 178 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Hrkač Marko, sin Pere iz Papratnice, općina Žepče, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje slijedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-08-000010
6. marta 2008. godine
Žepče 

(so-335-F/08) 

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Žepču 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 044-0-Dn-08-000002, po zahtjevu Ćurić Ivice, sina Nikole iz Papratnice, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. 

1. Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak upisane su u Posjedovni list broj 565, katastarska općina Papratnica, označene sa: 

 • katastarska čestica broj 1/1 naziv parcele "Guvno" kulture pašnjak površine 3458 m2, 
 • katastarska čestica broj 1/3 naziv parcele "Guvno" kulture pašnjak površine 520 m2, 
 • katastarska čestica broj 2/1 naziv parcele "Guvno" kulture šuma površine 4342 m2, 
 • katastarska čestica broj 2/3 naziv parcele "Guvno" kulture šuma površine 430 m2, 
 • katastarska čestica broj 4/2 naziv parcele "Gradilište" kulture pašnjak površine 450 m2, 
 • katastarska čestica broj 20/2 naziv parcele "Kosa iznad Doca" kulture šuma površine 4620 m2, 
 • katastarska čestica broj 51/90 naziv parcele "Blaževa kosa" kulture šuma površine 3000 m2, 
 • katastarska čestica broj 57/24 naziv parcele "Blekovo polje" kulture šuma površine 4000 m2, 
 • katastarska čestica broj 539/4 naziv parcele "Pomoćna zgrada" kulture ostalo neplodno zemljište površine 33 m2, 
 • katastarska čestica broj 539/4 naziv parcele "Torina" kulture njiva površine 1831 m2, 
 • katastarska čestica broj 539/4 naziv parcele "Torina" kulture voćnjak površine 900 m2, 
 • katastarska čestica broj 539/10 naziv parcele "Torina" kulture kuća i zgrada površine 148 m2, 
 • katastarska čestica broj 539/10 naziv parcele "Torina" kulture dvorište površine 500 m2, 
 • katastarska čestica broj 539/10 naziv parcele "Torina" kulture njiva površine 338 m2, 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Ćurić Ivica, sin Nikole, JMBG 0907962194279, iz Papratnice, općina Žepče, sa dijelom 1/1. 

Prema podacima iz katastra na katastarskoj čestici broj 539/10 upisana je zabilježba i to: Založno pravo u korist LT GOSPODARSKE BANKE d.d. na osnovu Rješenja Općinskog suda u Žepču broj 044-0-Dn-06-000136 od 31. 5. 2006. godine. 

2. Nekretnina za koju se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak upisana je u Posjedovni list broj 651, katastarska općina Papratnica, označena sa: 

 • katastarska čestica broj 4/24 naziv parcele "Jošike" kulture njiva površine 2800 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednici navedene nekretnine su Ćurić Ivica, sin Nikole, JMBG 0907962194279 iz Papratnice, općina Žepče, sa dijelom 1/2, i Ćurić Bosiljko, sin Nikole, JMBG 2311967194282 iz Papratnice, općina Žepče, sa dijelom 1/2. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje slijedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-08-000002
28. februara 2008. godine
Žepče 

(so-337-F/08) 

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH" broj 19/03 i 54/04), Općinski sud Bosanska Krupa 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu, po zahtjevu tražioca izvršenja DD za osiguranje "VGT" Visoko, iz Visokog, Alaudin 1, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak su upisane u Posjedovni list broj 2609, katastarska općina Bosanska Krupa, na ime posjednika DD "KRUPATRANS" PO BOS. KRUPA, označene sa: 

 • katastarska čestica broj 7/77-105 "Krug preduzeća", neplodno površine 4744 m2, Posjedovni list broj 2483 k.č. 13-111-1 "Dvorište" neplodno površine 2467m2, Posjedovni list broj 581, katastarska općina Perna 1, k.č. 12/48-1 "Poslovna zgrada" neplodno površine 337m2, "Dvorište" neplodno površine 500 m2. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 18-0-Dn-000016-08
3. marta 2008. godine
Bosanska Krupa 

(so-346/08) 

Na osnovu člana 63., člana 67. i člana 71. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Žepču 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 044-0-Dn-08-000 009, po zahtjevu GD "Izgradnja" d.o.o. Žepče, zastupana po direktoru Anti Jakiću iz Maglaja, u tijeku je postupak uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška za nekretnine upisane u Posjedovni list broj 1333, katastarske općine Žepče-van, označene sa: 

 • katastarska čestica broj 386/3, naziva parcele: Dvorište, poslovna zgrada I, poslovna zgrada II, poslovna zgrada III, poslovna zgrada IV, i poslovna zgrada V; kulture: dvorište, privredna zgrada; površine: 5282 m2. 

Prema podacima iz katastra kao posjednik navedenih nekretnina upisan je Tadić (Ivo) Vlado iz Radovlja, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje slijedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu postojećih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-08-000 009
10. marta 2008. godine
Žepče 

(so-357-F/08) 

OSTALE OBJAVE 

Oglašava se nevažećim jedan blok uplatnica FIN-1 "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, sa neutrošenim listovima sljedećih brojeva: 0018196, 0018197, 0018198, 0018199 i 0018200, ovjerenih okruglim pečatom br. 4 Društva "Sarajevo-šume" d.o.o.-Sarajevo. 

(so-307/08) 

Oglašava se nevažećom saobraćajna dozvola, izdata 14. 3. 2008. godine od strane Policijske uprave Centar Sarajevo, na ime VB Leasing BH d.o.o., sa slijedećim podacima: 

Serijski broj saobraćajne dozvole: BH 2426892 

Tip vozila: putničko vozilo ŠKODA OCTAVIA ELEGANCE 

Broj šasije: TMBBE21ZX7S150411 

Broj motora: BKD868699 

Broj registarskih oznaka: 079-J-181 

(O-141/08) 

Oglašava se nevažećom saobraćajna dozvola, izdata od Policijske uprave Novo Sarajevo, na ime TŽV GREDELJ d.o.o. Sarajevo, sa slijedećim podacima: 

Broj saobraćajne dozvole: BH 2292100 

Broj registarskih oznaka: 643 A 990 

Putničko vozilo VW-Golf V 

Broj šasije: WVWZZZ1KZ69000143 

Broj motora: BKC 754144 

Model vozila: 1.9 TDI Trendline-limuzina 

(O-142/08) 

Oglašava se nevažećom saobraćajna dozvola broj BH 2606948, za teretno m/v Mercedes Benz 609 D, broj šasije WDB6680031P044633, broj motora 36490610987903, izdata u Policijskoj upravi Centar Sarajevo, u vlasništvu SZSR, "Stolarska radnja", vl. Hujdur Mumin, Halida Kajtaza 72. 

(O-144/08) 

Oglašava se nevažećom sobraćajna dozvola broj BH 1284523, sa registarskim tablicama 879-A-267, za motorno vozilo marke "OPEL CORSA", plave boje 7D.0, broj motora 19608125, broj šasije W0L000078V4078506, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, na ime Fondacija za zapoš. i obuku Odj. za dem. i rekon. Sarajevo. 

(O-145/08) 

Oglašava se nevažećom saobraćajna dozvola broj BH 1842836, izdata od Policijske uprave Visoko, na ime VGT BROKER VISOKO Berzno posrednička kuća d.d. Visoko, sa slijedećim podacima: 

Broj motora: TD 27-293298Y 

Broj šasije: VSKTVUR20U0-570707 

Registarski broj: 463T033 

Tip vozila: Nissan Terano II S 

(O-151/08) 

Oglašava se nevažećom saobraćajna dozvola izdata 14. 3. 2008. od strane Policijske uprave Centar Sarajevo, na ime VB Leasing BH d.o.o. Sarajevo, sa slijedećim podacima: 

Serijski broj saobraćajne: BH 2097876 

Vrsta vozila: putničko 

Tip vozila: POLO 

Broj šasije: WVWZZZ9NZ69000209 

Broj motora: ASY312687 

Registarske oznake: 982-M-058 

(O-152/08) 

Oglašavaju se nevažećim slijedeće police osiguranja imovine TRIGLAV BH OSIGURANJE DD SARAJEVO CENTRALA DRUŠTVA: 

Polica osiguranja imovine broj: 070000787 

Polica osiguranja imovine broj: 070025099 

(O-153/08) 

UPISI U SUDSKI REGISTAR 

MOSTAR 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 245/04 od 21. 4. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Društvo "InCo" d.o.o. za trgovinu i usluge, Čapljina je razriješilo dosadašnjeg direktora društva Vidu Milanovića i imenovalo novog direktora Anku Dragičević koja je ovlaštena zastupati društvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja, a Vide Milanović, dosadašnji direktor se briše iz sudskog registra, sa svim ovlastima. 

(SR-731/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 372/04 od 14. 5. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Josip Šego iz Međugorja je osnovao društvo pod tvrtkom "CVJETNI SALON RUŽA" d.o.o. Međugorije, sa sjedištem u Čitluku, Međugorje bb. Temeljni kapital društva je 2.000,00 KM. U pravnom prometu s trećim osobama ima neograničene ovlasti, a za svoje obveze odgovara svom svojom imovinom potpuna odgovornost. Društvo u unutarnjem i vanjskom prometu neograničeno zastupa direktor društva, Josip Šego. Djelatnosti društva su: Proizvodnja: 01.110, 01.120, 01.131, 01.132, 01.410. 

TRGOVINA: 50.101; 50.102; 50.103; 50.200; 50.301; 50.302; 50.303; 50.401; 50.402; 50.403; 50.404; 50.500; 51.110; 51.120; 51.130; 51.140; 51.150; 51.160; 51.170; 51.180; 51.190; 51.210; 51.220; 51.230; 51.240; 51.250; 51.310; 51.320; 51.330; 51.340; 51.350; 51.360; 51.370; 51.380; 51.390; 51.410; 51.421; 51.422; 51.430; 51.440; 51.450; 51.470; 51.510; 51.520; 51.531; 51.532; 51.540; 51.550; 51.560; 51.570; 51.610; 51.620; 51.630; 51.640; 51.650; 51.660; 51.700; 52.110; 52.120; 52.210; 52.220; 52.230; 52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 52.330; 52.410; 52.420; 52.430; 52.441; 52.442; 52.450; 52.460; 52.470; 52.481; 52.482; 52.483; 52.484; 52.485; 52.486; 52.487; 52.500; 52.610; 52.620; 52.630; 52.710; 52.720; 52.730; 52.740; 

PROMET I PRATEĆE POSLOVNE USLUGE: 60.240; 63.120; 63.400; 74.840. 

Usluge u prometu: Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Zastupanje stranih osoba; Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Prodaja strane robe s konsignacijskih skladišta, Usluge špedicije, Marketing. 

Vanjskotrgovinski promet: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa; Prijevoz robe u međunarodnom cestovnom prometu, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih osoba, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Prodaja robe s konsignacijskih skladišta; Špedicija; Marketing. 

(SR-747/04-M) 

Kantonalni sud Mostar, Rješenjem broj Tt. 375/04 od 25. 5. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnivači Omladinske zadruge "BREGAVA" Stolac sa p.o. Mustafić (Hamzo) Rasim iz Mostara, XIV br. 27, Mustafić (Huso) Zejna iz Mostara, ul. XIV br. 27 i Leto (Hamzo) Rasema iz Mostara, ul. XVII br. 2, donijeli su Odluku o usklađivanju statusa sa Zakonom o zadrugama, osnovnog kapitala, usklađivanju djelatnosti sa SKD, promjeni naziva, pristupanju osnivača, promjeni lica ovlaštenog za zastupanje i promjeni sjedišta zadruge. 

Ubuduće će zadruga poslovati pod firmom: Uslužna zadruga "BREGAVA" sa potpunom odgovornošću Mostar. Skraćeni naziv je: UZ "BREGAVA" s.p.o. Mostar. Sjedište zadruge je u Mostaru, Braće Fejića 25 a. Osnovni kapital zadruge iznosi 2.756,00 KM. Osnivači koji su pristupili zadruzi su: Mustafić (Rasim) Amel iz Mostara, ul. XIV br. 27 i Obradović (Salko) Alija iz Mostara, Behlilovića br.6. Zadrugu predstavlja i zastupa bez ograničenja direktor društva Rasim (Hamzo) Mustafić iz Mostara, ul. XIV br. 27, a prestaju ovlaštenja dosadašnjem direktoru Mustafić (Hamzo) Rasemi iz Mostara. 

Nadzorni odbor zadruge čine: Obradović (Salko) Alija, iz Mostara, Behlilovića broj 6, Turković (Zoran) Adna, iz Mostara Br. Kneževića br. 12 i Mustafić (Rasim) Amel, iz Mostara XIV ul. br. 27. 

Zadruga mijenja i usklađuje djelatnosti sa SKD tako da glase: 

15.860; 01.110; 01.120; 01.410; 02.011; 37.100; 37.200; 45.100; 45.110; 45.213; 45.250; 45.310; 45.320; 45.330; 45.340; 45.400; 45.410; 45,420; 45.430; 45.440; 45.450; 51.110; 51.130; 51.170; 51.180; 51.190; 51.390; 60.240; 63.240; 63.120; 74.700; 74.700; 74.810; 74.840. 

(SR-748/04-M) 

Županijski sud Mostar, Rješenjem broj Tt. 635/04 od 26. 7. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Nadzorni odbor društva MOSTARSKI SAJAM d.o.o. Mostar donio je Odluku br. NO-I-01-O4 i br. NO I-O2-04 od 23. 4. 2004.g. kojom je Dalfinu Bošnjak iz Mostara razriješio dužnosti v.d. direktora društva i imenovao je za direktora društva bez ograničenja mandata. I uz ovlasti da zastupa društvo bez ograničenja. 

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-752/04-M) 

Županijski sud Mostar, Rješenjem broj Tt. 638/04 od 27. 7. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Odlukama SD-1651-2-3/03, SD-1651-2-4/03, SD-1651-2-5/04 i SD-1651-2-7/03 od 23. ožujka 2004 godine povećava se ukupni temeljni kapital Društva iz dobiti za 2003 godinu (90%) na način kako slijedi: 

kapital F BiH se povećava za 3.468.166,90 KM i iznosi 114.379.657,03 KM 

kapital HT d.d. Zagreb se povećava za 1.673.849,20 KM i iznosi 55.203.311,21 KM 

kapital HP d.d. Zagreb se povećava za 384.062,47 KM i iznosi 12.666.325,96 KM 

Nakon povećanja ukupni kapital HTd.o.o. Mostar iznosi 182.249.294,20 KM. 

(SR-753/04-M) 

Županijski Kantonalni sud Mostar, Rješenjem broj Tt. 654/04 od 30. 7. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Izvršena je izmjena osnivača ustanove Javna ustanova "Dječiji vrtići- Ciciban" Mostar, tako da umjesto dosadašnjeg osnivača Općine Mostar Općina Stari Grad sva osnivačka, vlasnička i druga prava i obaveze nad Javnom ustanovom "Dječiji vrtići-Ciciban" Mostar preuzima Grad Mostar, adresa ustanova ostaje ista samo uz naziv će stajati adresa je: Mostar, Braće Fejića br. 66 a. 

(SR-754/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 248/03 od 28. 5. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića u Mostaru izvršila je usklađivanje općih akata sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ. Temeljem Odluke o preuzimanju osnivačkih prava, broj: 0V-01-414 od 20. 11. 2001. godine, upisuje se novi osnivač škole-Općinsko vijeće Gradske općine Mostar-Jugozapad. 

Adresa škole je: Mostar, Bleiburških žrtava 35. 

Djelatnost škole se usklađuje sa Standardnom klasifikacijom djelatnosti i glasi: 80.102 Osnovno obrazovanje. 

Ravnatelj škole je Zdenka Tomić, zastupa i predstavlja školu bez ograničenja. 

(SR-755/04-M) 

Županijski sud Mostar, Rješenjem broj Tt. 151/04 od 17. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Javno poduzeće/preduzeće "Vodovod" Mostar, Mile Budaka 106, izvršilo je usklađivanje sa Zakonom o gospodarskim privrednim društvima, a temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Mostara, broj: 01-02-172/04 od 27. 5. 2004. godine, o usklađivanju oraganizacijskog oblika i tvrtke/firme J.P. "Vodovod" Mostar, na način da mijenja postojeći oblik organiziranja i poslovanja u društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. te sada njegova tvrtka firma glasi: "Vodovod", društvo za vodovod i kanalizaciju, d.o.o. Mostar, a skraćena tvrtka/firma glasi: "Vodovod" d.o.o. Mostar. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. Do imenovanja Uprave društva, dosadašnji generalni direktor Mile Puljić i zamjenik generalnog direktora Mirsad Huseinagić, koji su upisani u registar društva rješenjem Županijskog/Kantonalnog suda u Mostaru, broj: Tt-267/02 od 23. 5. 2002. godine, kao osobe ovlaštene za zastupanje, ovlašćuju se za organiziranje rada i rukovođenje poslovanjem i zastupanjem i predstavljanje društva. 

(SR-756/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 497/04 od 5. 7. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "KOPEX DODIG" d.o.o. Čitluk, Gradnići bb, povećava kapital društva unosom osnovnih sredstava u iznosu od 24.500,00 KM, pa temeljni kapital Društva sada iznosi 407.059,00 KM. 

(SR-901/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 707/04 od 6. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o osnivanju društva br. 01/2004. od 16. 8. 2004. godine, Bernard Seymour Ellis, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, broj putovnice 031786642, osnivaju društvo s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom: "BERNI" društvo s ograničenom odgovornošću Međugorje Čitluk. 

Skraćena tvrtka: "BERNI" d.o.o. Međugorje, Čitluk, 

sjedište, Čitluk, Međugorje, Bijakovići bb, sa ukupnim temeljnim kapitalom u iznosu od 2.000,00 KM. Djelatnosti Društva 51.180, 51.190, 51.700, 55.110, 55.120, 55.230, 55.300, 55.400, 55.520, 60.240, 63.120, 63.300, 63.400, 70.200, 70.310, 74.400, 74.840, 93.050, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih osoba, Prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavonoca, vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima u okviru unutarnjeg prometa, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba, prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, usluge međunarodnog otpremništva. 

Uprava Društva: Bernard Seymour Ellis, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, broj putovnice 031786642, zastupa i predstavlja društvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu, pojedinačno i samostalno, bez ograničenja. 

(SR-902/04-M) 

Županijski-Kantonalni sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 678/04 od 10. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Kod društva Društvo za trgovinu i usluge "VELEBOSS" d.o.o. Mostar, Zalik br. 11a, Mostar upisuje se prenos udjela i izmjena člana Društva istupanje-pristupanje, tako da iz društva istupa Zijo Veledar i svoj poslovni udjel od 2.000,00 KM ili 100% udjela prenosi bez naknade na Nusreta Jelovca iz Mostara. Nakon toga temeljni kapital Društva je neizmijenjen i iznosi 2.000,00 KM , a član društva, u ulozi je Nusret Jelovac iz Mostara, rođen 6. 9. 1964 godine, u Mostaru, JMBG 0609964150006, broj lične karte 04BDD8600 izdatu 9. 2. 2004. godine, MUP HNK Mostar, sa ulogom 2.000,00 KM i 100% udjela. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-903/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 675/04 od 3. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom od 24. 6. 2004. godine, društvo APRO "SUNCE" dioničko društvo Neum, vrši upis izvršene privatizacije i usklađivanje Društva sa Zakonom o gospodarskim društvima. 

Tvrtka Društva ostaje neizmijenjena i glasi: APRO "Sunce" dioničko društvo Neum, skraćena tvrtka: APRO "Sunce" d.d. Neum, 

sjedište: Neum, Sunčana obala bb. 

Temeljni kapital Društva: 7.924.700,00 KM podijeljen na 79.247, nominalna vrijednost dionice je 100,00 KM. Djelatnosti Društva: 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 52.710, 52.720, 52.730, 52.740, 55.110, 55.120, 55.210, 55.220, 55.230, 55.300, 55.400, 55.510, 55.520, 60.211, 60.212, 60.220, 60.230, 60.240, 61.100, 61.200, 63.110, 63.120, 63.210, 63.220, 63.300, 63.400, 67 130, 71.100, 71.210, 71.220, 74.120, 74.130, 74.400, 74.700, 74.810, 92.320, 92.330, 92.340, 92.610, 92.621, 92.622, 92.623, 92.720, 93.010, 93.020, 93.030, 93.050, Posredovanje, zastupanje komisione usluge, otprema i doprema robe (špedicija), marketing. Vanjska trgovina (izvoz-uvoz) prehrambenim i neprehrmnbenim proizvodima iz djelatnosti unutarnjeg prometa, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, Zastupanje inozemnih tvrtki, Prodaja robe s konsignacijskih skladišta, Usluge međunarodnog otpremništva, Ugostiteljske i turističke usluge s inozemstvom, Prijevoz robe i putnika u međunarodnom cestovnom prometu, Međunarodni prometno-agencijski poslovi. 

Uprava Društva: Tomislav Krešić, Neum, Primorska 7, JMBG 2608950153038 direktor, bez ograničenja. 

(SR-904/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 673/04 od 26. 8. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo za upravljanje fondovima "Hypo Alpe-Adria-Invest" d.d. Mostar oglašava promjenu adrese sjedištva iz stare adrese koja je bila u ulici Biskupa Čule bb, Mostar u novu adresu koja glasi: Kralja Petra Krešimira IV bb, (SPC Rondo), Mostar. 

(SR-905/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 671/04 od 31. 8. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Durštvo HERKON d.o.o. Mostar, Biskupa Čule 10. Odlukom Skupštine društva br. 10/04 od 28. 7. 2004. godine, osniva Podružnicu pod nazivom HERKON d.o.o. Mostar podružnica Grude. Sjedište Podružnice je Grude, Bili Brig bb. Ovlaštena osoba podružnice je Kata Grubišić rukovoditelj koji zastupa bez ograničenja, iz Gruda Gorica, Brig bb. Podružnica obavlja djelatnost u okviru upisane djelatnosti matičnog društva. 

(SR-906/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 670/04 od 31. 8. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Durštvo HERKON d.o.o. Mostar, Biskupa Čule 10. Odlukom Skupštine društva br. 10/04 od 28. 7. 2004. godine, osniva Podružnicu pod nazivom HERKON d.o.o. Mostar podružnica Grude. Sjedište Podružnice je Travnik, Dolac na Lašvi bb. Ovlaštena osoba podružnice je Gordana Skenderija, rukovoditelj koja zastupa bez ograničenja, iz Viteza, J. Kurevija 7A. Podružnica obavlja djelatnost u okviru upisane djelatnosti matičnog društva. 

(SR-907/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 667/04 od 31. 8. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Durštvo HERKON d.o.o. Mostar, Biskupa Čule 10. Odlukom Skupštine društva br. 10/04 od 28. 7. 2004. godine, osniva Podružnicu pod nazivom HERKON d.o.o. Mostar podružnica Tuzla. Sjedište Podružnice je Tuzla, Husinskih rudara 66. Ovlaštena osoba podružnice je Mario Dilber, rukovoditelj koji zastupa bez ograničenja, iz Tuzle, R. Dugonjića 20. Podružnica obavlja djelatnost u okviru upisane djelatnosti matičnog društva. 

(SR-908/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 666/04 od 31. 8. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Durštvo HERKON d.o.o. Mostar, Biskupa Čule 10. Odlukom Skupštine društva br. 10/04 od 28. 7. 2004. godine, osniva Podružnicu pod nazivom HERKON d.o.o. Mostar podružnica Tomislav-Grad. Sjedište Podružnice je Tomislav-Grad Carinski krug bb. Ovlaštena osoba podružnice je Mirko Baković, rukovoditelj koji zastupa bez ograničenja, iz Tomislav-Grada, K. Jelene bb. 

Podružnica obavlja djelatnost u okviru upisane djelatnosti matičnog društva. 

(SR-909/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 656/04 od 30. 8. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

1. Skupština društva P.P. HANSA-FLEX HIDRAULIK d.o.o. Mostar, dana 14. 7. 2004. godine, donijela je Odluku o imenovanju Damjana Perića sina Boška iz Mostara, Potoci, Bočine bb, JMBG 1102965150022 za direktora Društva, koji je ovlašten da zastupa i predstavlja Društvo u unutrašnjem i vanjskom prometu sukladno zakonu i ograničenjima iz člana 29. Statuta Društva. Dosadašnji direktor Ivan Krtalić je razriješen dužnosti direktora društa. 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

(SR-910/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 665/04 od 31. 8. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo HERKON d.o.o. Mostar, Biskupa Čule 10. Odlukom Skupštine društva br. 10/04 od 28. 7. 2004. godine, osniva Podružnicu pod nazivom HERKON d.o.o. Mostar podružnica Orašje. Sjedište Podružnice je Orašje, 25. ulica bb. Ovlaštena osoba podružnice je Borislav Dabić, rukovoditelj koji zastupa bez ograničenja, Orašje, Matići, Oslobođenja 31. Podružnica obavlja djelatnost u okviru upisane djelatnosti matičnog društva. 

(SR-911/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 655/04 od 9. 8. 2004. godine upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o osnivanju društva br. 1/04. od 25. 7. 2004. godine, Pero (Mate) Krndelj, Čitluk, Blizanci, JMBG 0302953151339, član društva, osniva društvo s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom: "KIERO" d.o.o. za graditeljstvo i antikorozivnu zaštitu Čitluk, 

Skraćena tvrtka: "KIERO" do o. Čitluk 

Sjedište: Čitluk, Blizanci bb, sa ukupnim temeljnim kapitalom u iznosu od 2.000,00 KM. 

Djelatnosti Društva: 28.510, 28.520, 45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.241, 45.242, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.440, 45.450, 45.500, 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.630, 51.640, 51.650, 51.660, 51.700, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52 450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 55.110, 55.400, 60.240, 63.120, 63.300, 71.340, 74.130, 74.140, 74.200, 74.400, 74.820, 74.840. 

prodaja strane robe sa konsignacijskog skladišta robe, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje ino firmi i konsignacija, vanjska trgovina (uvoz-izvoz) prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba, prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, prijevoz robe u međunarodnom cestovnom prometu, ugostiteljske i turističke usluge s inozemstvom u okviru registriranih, izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvođenja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji. Pero (Mate) Krndelj Čitluk, Blizanci, JMBG 0302953151339, direktor, bez ograničenja. 

(SR-912/04-M) 

Kantonalni sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 652/04 od 24. 8. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o proširenju i usklađivanju djelatnosti br. 1/04 od 12. 7. 04. godine, osnivač Društva za proizvodnju, građevinarstvo, trgovinu i usluge FAHMO-GRADNJA d.o.o. Konjic, vrši proširenje i usklađivanje djelatnosti sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine i sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju. 

Proširena i usklađena djelatnost Društva u unutrašnjem prometu je: 

20.101, 20.102, 20.103, 20.200, 20.300, 20.400, 20.510, 20.520, 26.610, 28.120, 45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.241, 45.242, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.440, 45.450, 45 500, 50 101, 50.102, 50 103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51 170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51 320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.610, 51.620, 51.630, 51.640, 51.650, 51.660, 51.700, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 55.110, 55.120, 55.210, 55.220, 55.230, 55.300, 55.400, 55.510, 55.520, 60.240, 63.110, 63.120, 63.210, 63.220, 63.300, 63.400, 74.200, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Zastupanje stranih lica; Konsignaciona prodaja. 

Djelatnost Društva u vanjskotrgovinskom prometu je: Uvoz i izvoz robe iz okvira registrovane djelatnosti, Međunardni transport robe i usluga, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih lica, Konsignaciona prodaja, Izvoz robe i usluga koje se naplaćuju uvozom roba i usluga u istoj vrijednosti (kompezacioni poslovi). 

(SR-913/04-M) 

Kantonalni-Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 647/04 od 16. 8. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom osnivača društva "MINERAL" d.o.o. Jablanica broj 1/04 od 10. 4. 2004. godine, osnivač Šćuk Ismet je razriješio dužnosti direktora društva Šćuk Enesa iz Jablanice, a Odlukom broj 02/04 od 10. 4. 2004. godine, imenovao direktora Društva "MINERAL" d.o.o. Jablanica Tucaković Rasemu iz Jablanice. 

Direktor Društva Tucaković Rasema zastupa i predstavlja društvo u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju bez ograničenja. 

(SR-914/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 643/04 od 16. 8. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Prestaje sa radom Podružnica društva MI-MO d.o.o. Mostar Dr. Ante Starčevića bb, (zgrada "Integra") pod imenom. 

MI-MO d.o.o. Mostar-Podružnica mesnica br. 115. Orašje, sa sjedištem u Orašju, VIII ulica br. 44. Podružnica prestaje sa radom 22. 3. 2004. godine. Sa danom 22. 3. 2004. godine, prestaju ovlaštenja za zastupanje Podružnice rukovoditelju Podružnice Joso Topić, JMBG 0610971121257, Domaljevac, Domaljevac 24. 

(SR-915/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 559/04 od 21. 7. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

1. Skupština društva EURO DESIGN d.o.o. Mostar dana 21. 6. 2004. godine, donijela je Odluku o proširenju djelatnosti Društva, tako da sada djelatnost Društva u unutarnjem prometu glasi: 50.101, 50.102, 50.103, 50.301, 50.302, 50.303, 51.532, 51.550, 52.460, 51.700, 52.120, 52.487, 51.190, 28.510 posredovanje i zastupanje, komisione usluge, usluge otpreme i dopreme robe (špedicija), prodaja robe sa konsignacijskog skladišta, 74.130, 74.400, 74.840, 22. 220, 22.240, 22.250, 22.150, 74.810, 92.110. 

2. Tvrtka, sjedište, temeljni kapital i osoba ovlaštena za zastupanje društva ostaju neizmijenjeni 

(SR-916/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 630/04 od 24. 8. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač društva Violeta Kolobarić, adresa ul. Dr. Milana Šufflaya 44, 88000 Mostar, JMBG 1004976195042 Odlukom broj 02/2004 od 19. 7. 2004. godine, vrši izmjenu adrese sjedišta subjekta društva sa ograničenom odgovornošću pod tvrtkom "PINOKIO", skraćena tvrtka "PINOKIO" d.o.o. Mostar. Ranije sjedište Društva u ul. Dr. Milana Šufflaya 44, 88000 Mosta se mijenja, a nova adresa sjedišta je ul. Kralja Perta Krešimira IV, SPC RONDO. 

(SR-917/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 610/04 od 1. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz Društva "ICSS" zastupstvo i trgovina d.o.o. Mostar, istupa član društva Zoran (Petar) Galić, Zagreb, Vijenac A 1/4 putovnica br. 002010473 PU Zagreb, a svoj udjel u Društvu u iznosu od 2.600,00 KM, kao sva prava i obveze, prenosi na BURSON MARKETING L.L.C, 15 East North Street, Dover, Delaware 1990 i ASTRID L.L.C, East North Street, Dover, Delaware 19901. USA, 

Temeljni kapital Društva ostaje neizmijenjen, 

Osnivči Društva i njihovi udjeli u temeljnom kapitalu su 

"CROATIASTUDIO" d.o.o. Čapljina, iznos od 2.500,00 KM, ili 25% udjela, 

BURSON MARKETING L.L.C. iznos od 3.250,00 KM, ili 32,50% udjela, 

ASTRID L.L.C. iznos od 4.250,00 KM, ili 42,50% udjela, 

Društvo mijenja naziv-tvrtku i sada glasi: "KOLBIKO" zastupstvo i trgovina d.o.o. Mostar, 

Skraćena tvrtka: "KOLBIKO" d.o.o. Mostar. 

(SR-941/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. a613/04 od 24. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Skupština Poljoprivredne zadruge "KOLO" donijela je dana 30. 6. 2004. godine, Ugovor o usaglašavanju i pristupanju zadruzi. Ugovorom o usaglašavanju i pristupanju zadruzi se izvršilo usaglašavanje organizacije, stanja imovine, poslovanja i općih akata sa odredbama općeg zakona o zadrugama objavljenog u "Službenom glasniku BiH", br. 18/03, te se proširio broj zadrugara, tako da su zadruzi pristupili novi zadrugari i to: "UDRUŽENJE MARIJE MAJKE BOŽIJE PROVIDNOSTI-NVO" sa sjedištem u Torinu, C spo Trapani 36, Igor (otac Marinko) Pandža, Luka (otac Ivan) Bošković i Krešo (otac Marko) Puljić. Djelatnosti zadruge ostaju kao i prije: Uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada, d.n, Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, Vinogradarstvo, Uzgoj voća, oraha i slično, usjeva za pripremanje začina i napitaka, Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, Uzgoj goveda za mlijeko i priplod, Uzgoj ovaca i koza, Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, Uzgoj svinja, Uzgoj peradi, Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, Uzgoj ostalih životinja, d.n, Uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mješovita proizvodnja), Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, Uslužne djelatnosti u stočarstvu, osim veterinarskih usluga, Iskorištavanje šuma, Ribarstvo, Mrijestilišta i ribnjaci, Proizvodnja, prerada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi, Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa peradi, Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, Prerada konzerviranje krumpira, Proizvodnja sokova od voća i povrća, Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n, Proizvodnja sirovih ulja i masti, Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, Proizvodnja mlinarskih proizvoda, Proizvodnja stočne hrane, Prerada čaja i kafe, Proizvodnja začina i dodataka jelima, Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n, Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, Trgovina na veliko živom stokom, Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, Trgovina na veliko voćem i povrćem, Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, Trgovina na veliko ostalim hranom, uključujući ribe, školjke i rakove, Trgovina na veliko odjećom, Trgovina na veliko obućom, Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, Trgovina na veliko alatnim mašinama, Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore, Ostala trgovina na veliko, Trgovina na malo voćem i povrćem, Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na malo odjevnim predmetima, Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, Trgovina na malo cvijećem, Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, Skladištenje robe, Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, Djelatnosti u vanjskotrgovinskom prometu: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti u unutarnjem prometu, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta, Usluge međunarodne špedicije. 

Novi članovi zadruge Ante (Dominik) Komadina, Igor (Marinko) Pandža, Luka (Ivan) Bošković, Krešo (Marko) Puljić i Udruženje Majke Božje providnosti-NVO unose uloge od po 100,00 KM u temeljni kapital zadruge, što iznosi pojedinačno 5,88 % udjela u temeljnom kapitalu, tako da sada povećani temeljni kapital zadruge iznosi ukupno 1.700,00 KM. Direktor i osoba ovlaštena za zastupanje zadruge, bez ograničenja jest Josip Pažin sin Marka iz Mostara. 

(SR-942/04-M) 

Kantonalni sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 620/04 od 1. 10. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Ćimić (Zaim) Mahmut, rođen dana 8. 3. 1962. godine u Gacku, nastanjen na adresi Tekija 55 Mostar, JMBG 0803962151499, dana 2. 7. 2004. godine, donio je Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću broj 01-07/04, pod nazivom "M&T Benz" export-import d.o.o. Mostar, skraćeni naziv "M&T Benz" d.o.o. Mostar sa sjedištem na adresi Put za Opine bb, Mostar. Za direktora Društva imenovan je Ćimić (Zaim) Mahmut.Visina osnivačkog kapitala je 2.000,00 KM i uplatio ga je osnivač Ćimić Mahmut u 100% iznosu. 

Djelatnost Društva u unutrašnjem prometu je: 

15.811, 15.812, 15.820, 20.101, 20.102, 20.103, 20.200, 20.300, 20.400, 20.510, 20.520, 25.110, 25.120, 25.230, 28.120, 36.110, 36.120, 36.130, 36.140, 45.220, 45.420, 45.430, 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.300, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.531, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.610, 51.620, 51.630, 51.640, 51.650, 51.660, 51.700, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.720, 55.110, 55.120, 55.210, 55.220, 55.230, 55.300, 55.400, 55.510, 55.520, 60.240, 63.300, 63.400. 

posredništvo u oblasti prometa i usluga; konsignacioni, kompezacioni i lizing poslovi; zastupanje stranih firmi u okviru registrovane djelatnosti. 

Djelatnost Društva u vanjskotrgovinskom poslovanju je: 

vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutrašnjeg prometa; prevoz robe u međunarodnom cestovnom prometu; posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; zastupanje stranih osoba; prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica; prodaja strane robe s konsignacijskih skladišta; ugostiteljske usluge. 

(SR-943/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 642/04 od 21. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osniva se Društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge KOCKA PROMET Mostar. 

Skraćena tvrtka glasi: KOCKA PROMET d.o.o. Mostar. 

Sjedište Društva je u Mostaru, ul. Kralja Tomislava L4. 

Osnivač Društva je Jozo Musa, Kralja Tomislava bb, Mostar, JMBG 2408940150007. Direktor Društva je Sanja Ćorić iz Širokog Brijega, Biograci bb, JMBG 0804969157383. U pravnom prometu u zemlji direktor zastupa Društvo bez ograničenja osim u poslovima: a) kupovine osnovnih sredstava Društva, b) prodaje osnovnih sredstava Društva, c) zalaganje imovine Društva, d) zaključivanje ugovora o kreditnom zaduženju za što mu je potrebna pismena suglasnost, odnosno Odluka osnivača Društva. U vanjskotrgovinskom poslovanju direktor zastupa Društvo bez ograničenja osim u poslovima: a) zaključivanja ugovora i sporazuma po bilo kom osnovu sa inozemnim osobama, osim ugovora koji se odnose na prodaju inozemnim kupcima. 

Temeljni kapital Društva iznosi 5.000,00 KM. 

Djelatnosti Društva su: 

15.320, 15.410, 15.420, 15.811, 15.812, 15.820, 15.840, 15.850, 15.860, 15.870, 15.890, 15.930, 15.981, 20.101, 20.102, 20.103, 20.200, 20.300, 20.400, 20.510, 20.520, 21.220, 21.250, 24.510, 24.520, 24.630, 45.110, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.241, 45.250, 45.310, 45.320, 45.410, 45.420, 45.430, 45.450, 45.500, 51.110, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.640, 51.660, 51.700, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 55.110, 55.120, 55.210, 55.220, 55.230, 55.300, 55.400, 55.510, 55.520, 60.240, 63.120, 63.400,74.400, 74.820 

Trgovinske usluge: posredovanje, zastupanje, komisione usluge, otprema i doprema robe (špedicija). 

Djelatnosti u vanjskotrgovinskom prometu su: 

Vanjska trgovina, uvoz-izvoz robe u okviru utvrđene djelatnosti; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Zastupanja stranih pravnih osoba u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-944/04-M) 

Kantonalni sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 659/04 od 8. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Centar za kulturu Mostar vrši promjenu osnivača, usklađuje djelatnosti sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, i promjenu lica ovlaštenih za zastupanje. Osnivač Centra za kulturu (u daljnem tekstu Centar) je Grad Mostar, Gradsko vijeće grada Mostara. 

Djelatnost Centra je 92.310, 92.320, 92.340, 80.422, 92.511, 92.600, 92.610, 92.700, 92.200, 92.400. 

Lice ovlašteno za zastupanje je Jelka Kebo, zastupa i predstavlja ustanovu bez ograničenja. 

Briše se zamjenik direktora Ramić Muhamed. 

(SR-945/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 680/04 od 1. 10. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Rješenja Komisije za vrijdnosne papire broj 03-19-422/04 od 29. 7. 2004. godine, smanjen je osnovni kapital, smanjenjem nominalne vrijednosti dionice dioničkog Društva Modna konfekcija "Zlatka Vuković" d.d. Mostar, sa sjedištem u Mostaru ul. Opine broj 19, za 373.338,00 KM. Nakon smanjenja, visina osnovnog kapitala iznosi 1.146.700,80 KM. 

Dioničko Društvo izdalo je 70.784 redovne (obične) dionice "A" klase, u nominalnoj vrijednosti od 16,20 KM po jednoj dionici. 

(SR-946/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 685/04 od 31. 8. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom br. 01/04. od 1. 8. 2004. godine, društvo "KRNDELJ" d.o.o. Čitluk, Blizanci bb, vrši proširenje djelatnosti Društva sa slijedećim djelatnostima: 01.131, 15.910, 15.930, 15.982, 37.100, 51.310, 51.340, 51.470, 51.510, 51.520, 51.540, 52.460, 52.481, 63.120, 74.820. Posredovanje, zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje ino firmi i konsigancija. Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, posredovanje, zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja robe s konsignacijskog skladišta. 

(SR-947/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 688/04 od 26. 8. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom br. 04-7-1/04 od 30. 7. 2004. godine, članovi Društva "INTERSPORT" d.o.o. Mostar, vrše izmjenu adrese sjedišta Podružnice u Ljubuškom, pa umjeso Ljubuški, ul. H. K. Gradaševića bb, upisuje se "Dalmatinska" br. 13. 

(SR-948/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 689/04 od 26. 8. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom br. 01-34-1/04 od 30. 7. 2004. godine, članovi Društva "INTERSPORT" d.o.o. Mostar, vrše izmjenu adrese sjedišta i prezimena rukovoditelja podružnice u Travniku. Nova adresa Podružnice je ul. Bosanska br. 151. 

Mijenja se prezime rukovoditelja podružnice. Novo prezime rukovoditelja podružnice je "BEVRNJA" 

(SR-949/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 698/04 od 24. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo za upravljanje fondovima HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.d. Mostar, oglašava smanjenje temeljnog kapitala radi pokrića gubitka Društva iz 2001. godine, tako da sada temeljni kapital Društva za upravljanje iznosi 1.211.520,00 KM podijeljen na 1.893 dionice nominalne vrijednosti jedne dionice od 640,00 KM. 

(SR-950/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-820/04 od 1. 10. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Danijela (Marinko) Alpeza iz Mostara osniva društvo pod tvrtkom: MONTING MO d.o.o. Mostar. 

Sjedište je u Mostaru,Vukovarska bb, Zgoni. 

Djelatnost Društva u unutarnjem prometu je: 20.300, 25.230, 26.610, 28.110, 28.210, 28.220, 28.300, 28.510, 28.520, 28.710, 29.110, 29.220, 29.230, 29.520, 29.530, 29.540, 29.550, 31.200, 34.200, 35.110, transport, montaža, rekonstrukcija, remont i održavanje svih vrsta objekata, 

45.211, 45.212, 45.213, 45.241, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 51.130, 51.140, 51.532, 51.540, 51.620, 51.640, 51.700, 55.230, 55.300, 55.400, 55.520, 60.211, 60.212, 60.240, 63.110, 63.120, 63.400, 71.320, 72.300, 73.102, 74.200, 74.700, 74.820, transport, montaža, rekonstrukcija, remont i održavanje svih vrsta objekata, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje ino firmi i konsignacija, prodaja strane robe sa konsignacijskog skladišta, prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama. Djelatnost u vanjskom prometu je:Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama, usluge međunarodne špedicije, posredovanje zastupanje u prometu roba i usluga, ugostiteljske usluge s inozemstvom, izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvođenja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji. Direktor Društva je Danijela Alpeza, zastupa i predstavlja Društvo u unutarnjem i vanjskom prometu bez ograničenja. 

(SR-951/04-M) 

Županijski-Kantonalni sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 818/04 od 4. 10. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, kod osobe za zastupanje došlo je do promejne u dužnosti na način da se briše iz sudskog registra funkcija vd. dekana, a upisuje dekan, prof. dr. sc. Marko Matić. 

(SR-952/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 817/04 od 6. 10. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom 0309/2004 od 11. 9. 2004. godine, osnivača društva "TOP GUARD" d.o.o. za zaštitu ljudi i imovine, Mostar, upisuje se promjena osobe ovlaštene za zastupanje subjekta. Ovom Odlukom prestaje dužnost direktora Dragana (Andrije) Kolobara, i vrši se imenovanje Nevina Milišića, ul. Ante Cvitanovića 56, 88000 Mostar, JMBG 1911976150011, na ime direktora društva sa ograničenom odgovorošću pod tvrtkom "TOP GUARD" d.o.o. za zaštitu ljudi i imovine, Mostar. 

(SR-953/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 816/04 od 6. 10. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na temelju Odluke Skupštine Društva od 20. 9. 2004. godine, Društvo je izvršilo izmjene i dopune djelatnosti u unutarnjem prometu i to: 

Dopuna djelatnosti: 15.320, 15.330, 15.910, 20.400, 21.210, 45.110, 51.570, 51.660, 52.210, 52.250, 52.442, 52.485, 52.620, 63.120, 70.120, 70.200, 71.210, 71.310. 

Brišu se djelatnosti u unutrašenjem prometu: 51.240, 51.320, 51.330, 51.350, 51.362, 51.421, 51.430, 51.440, 51.450, 52.460, 52.470, 55.110. 

(SR-954/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 812/04 od 16. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Ferruccio (Corrado) Bogetti, iz Italije, Torino, Via Avet 6, putovnica br. 633806 V, osniva društvo pod tvrtkom: "BOGETTI" d.o.o. za trgovinu i turizam Čitluk, 

Skraćena tvrtka: "Bogetti" d.o.o. Čitluk, 

Sjedište Društva je: Čitluk, Bijakovići bb, sredstvima u iznosu od 2.000,00 KM, 100% udjela. 

Djelatnosti Društvu u unutarnjem prometu su: 51.340, 51.360, 51.370, 51.380, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.460, 51.470, 51.531, 51.540, 51.550, 51.560, 51.640, 51.650, 51.700, 52.470, 52.481, 52.487, 60.211, 60.240, 63.300, 70.120, 70.200, 74.120, 74.830 Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih osoba, Prevoz robe i putnika u međunarodnom cestovnom prometu, Vanjsko trgovinski promet je: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih osoba, Prevoz robe i putnika u međunarodnom cestovnom prometu. Upravu Društva čini direktor koji zastupa i predstavlja Društvo u unutarnjem i vanjskom prometu-bez ograničenja Ferruccio (Corrado) Bogetti, iz Italije, Torino, Via Avet 6, putovnica br. 633806 V. 

(SR-955/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 808/04 od 30. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Dujmović Marko, rođen 6. 1. 1982. godine u Sarajevu, nastanjen na adresi K. Katarine 8b, Mostar, vlastitim sredstvima osniva društvo sa ograničenom odgovornošću u vlasništvu jednog osnivača. Društvo će poslovati pod firmom Društvo "DUJMA COMPANY" d.o.o. Mostar, a skraćeni naziv firme glasi: "DUJMA COMPANY" d.o.o. Mostar. 

Sjedište Društva je u Mostaru, na adresi K. Katarine 8b. Za osnivanje i početak rada Društva osnivač osigurava sredstva odnosno temeljni kapital u iznosu od 2.000,00 KM. 

Upravu Društva čini jedan član i to direktor Društva Dujmović Marko iz Mostara, nastanjen na adresi K. Katarine 8b, Mostar, bez ograničenja ovlaštenja u unutarnjem i vanjskom prometu. Djelatnosti Društva u unutarnjem prometu su: 01.110, 01.120, 01.131, 01.132, 01.230, 01.240, 02.012, 05.010, 05.020, 14.110, 15.130, 15.811, 15.812, 15.820, 15.840, 15.860, 15.910, 15.930, 15.940, 15.960, 15.981, 15.982, 16.002, 19.100, 19.200, 20.101, 20.200, 20.300, 22.220, 40.100, 45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.241, 45.242, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.440, 45.450, 45.500, 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.403, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.240, 51.250, 51.310, 51.340, 51.380, 51.390, 51.450, 51.531, 51.532, 51.620, 52.110, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.330, 52.420, 52.430, 52.450, 52.460, 52.470, 52.483, 52.484, 52.610, 52.620, 55.110, 55.120, 55.210, 55.230, 55.300, 55.400, 55.520, 60.220, 60.240, 63.110, 63.120, 63.300, 70.120, 70.310, 72.100, 72.200, 74.200, 74.400. U vanjskotrgovinskom prometu Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti: Vanjska trgovina uvoz-izvoz proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti u unutarnjem prometu. 

(SR-956/04-M) 

Kantonalni-Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 806/04 od 27. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnivač Društva za trgovinu "MENGMIN" d.o.o. Mostar, Xu Mengmin Odlukom broj 02-3/04 od 20. 9. 2004. godine, osniva Podružnicu Društva, koja će poslovati pod nazivom: Društvo za trgovinu "MENGMIN" d.o.o. Mostar Podružnica Posušje sa sjedištem na adresi Blidinjska bb, Posušje. Za lice ovlašteno za zasutpanje Poduržnice odnosno za rukovodioca imenovana je Fang Haihong. Podružnica će obavljati sve djelatnosti iz okvira registrirane djelatnosti Društva u unutarnjem prometu. 

(SR-957/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 805/04 od 27. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Kod društva "ZMT" d.o.o. Mostar, Splitska br.1, upisuje se izmjena člana društva i prijenosa udjela temeljem naslijeđa, izmjena uprave društva i adrese člana društva, sa slijedećim podacima. Briše se kao član Društva Zvonimir Mihalj zbog smrti, tako da njegov poslovni ulog/udjel od 6.000 KM, što čini 50%, udjela prenosi se na zakonsku nasljednicu-suprugu Dragicu Mihalj iz Mostara, Z. Frankopana br. 5. 

Temeljem pravomoćnog Rješenja Općinskog suda u Mostaru broj 0-234/04 od 21. 5. 2004. godine. Nakon toga temeljni kapital je neizmijenjen i iznosi 12.000 KM, a članovi Društva i poslovni ulozi/udjeli su: 

Zdravko Mikulić, Mostar Vrapčići bb, JMBG 1203943150038, sa ulogom od 6.000 KM ili 50 % udjela, i 

Dragica Mihalj, Mostar Z. Frankopana br. 5, JMBG 1909950155010 sa ulogom od 6.000 KM, ili 50% udjela. 

Mijenja se uprava Društva, tako da se brišu iz sudskog registra Zvonimir Mihalj kao direktor društva, i Zdravko Mikulić kao izvršni direktor. 

Upisuju se Zdravko Mikulić iz Mostara Vrapčići bb, JMBG 1203943150038, kao direktor društva i Marijana Ivanković iz Mostara, Jure Francetica 3, JMBG 1612974155000, kao izvršni direktor društva, koji društvo u unutarnjem i vanjskom prometu zastupaju pojedinačno i samostalno bez ograničenja. 

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-958/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 804/04 od 22. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Kod društva "ENFANTS" d.o.o. Mostar upisuje se izmjena člana društva i prijenosa udjela, izmjena adrese sjedišta društva i izmjena direktora društva, sa slijedećim podacima. Iz Društva istupa član Marin Mandžo iz Mostara, i svoj poslovni ulog/udjel od 2.000 KM, što čini 100% udjela prenosi bez naknade na nove članove Draženku Mandžo i Milenka Mandžo, oboje iz Mostara u iznosu od po 1.000 KM ili po 50% udjela, koji pristupaju društvu. Nakon toga temeljni kapital je neizmijenjen i iznosi 2.000 KM, a članovi društva i poslovni ulozi/udjeli su: 

Draženka Mandžo, Mostar K. Braninira 6, JMBG 0801957156331, sa ulogom od 1.000 KM, ili 50 % udjela, i 

Milenko Mandžo, Mostar K. Branimira 6, JMBG 1807954150016 sa ulogom od 1.000 KM, ili 50% udjela. 

Mijenja se adresa sjedišta Društva koja glasi: Mostar, Kneza Branimira 2, umjesto K. Branimira 6. Mijenja se direktor Društva, tako da se iz sudskog registra briše Marin Mandžo iz Mostara, kao dosadašnji direktor, a upisuje se Predrag Zovko iz Mostara, Kralja Tomislava 99, JMBG 1310963150043, kao direktor društva, koji društvo u unutarnjem i vanjskom prometu zastupa bez ograničenja. 

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-959/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 803/04 od 28. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Vijeća Gradske općine Mostar-Jugoistok o osnivanju broj: 0V-01-05-9/04 od 20. 2. 2004. godine, osnovana je ustanova pod firmom Javna ustanova "Dom kulture" Blagaj. 

Skraćeni naziv je JU "Dom kulture" Blagaj. 

Sjedište je na adresi ul. Branilaca Bosne bb, Blagaj. 

Odlukom broj: 01-02-293/2004 od 23. 6. 2004. godine, preuzeta su osnivačka prava od strane Grada Mostara, te je osnivač Grad Mostar. 

Osnovni kapital koji je osnivač uplatio na ime ustanove je 5000,00 KM. 

Djelatnost: 80.422 Obrazovanje odraslih na drugom mjestu nepomenuto, 92.130 Prikazivanje filmova, 92.310 Umjetničko i književmo stvaralaštvo i scensko izvođenje (reproduktivna djelatnost), 92.320 Djelatnost objekta za kulturne priredbe, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, na drugim mjestima nespomenute. Za VD. direktora imenovan je Saudin (Omer) Guja iz Blagaja, sa adresom stanovanja Blagaj br. 189. 

(SR-960/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 800/04 od 4. 10. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

U društvu "BLIC-CO" d.o.o. Mostar izvršena je promjena osobe ovlaštene za zastupanje Društva. Brišu se iz sudskog registra Ivica Šaravanja, direktor i Zrinko Lovrić, zamjenik direktora, a upisuje Zora Golemac, direktor društva koja zastupa i predstavlja Društvo u okviru registrirane djelatnosti u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-961/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 668/04 od 31. 8. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo HERKON d.o.o. Mostar, Biskupa Čule 10, Odlukom Skupštine društva br. 10/04 od 28. 7. 2004. godine, osniva podružnicu pod nazivom HERKON d.o.o. Mostar Podružnica Sarajevo. 

Sjedište Podružnice je Sarajevo, Halilovići br. 8. Ovlaštena osoba Podružnice je Sead Hrustanović, rukovoditelj, koji zastupa bez ograničenja, iz Sarajeva Višnjik 11. Podružnica obavlja djelatnosti u okviru upisane djelatnosti matičnog društva. 

(SR-962/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 669/04 od 31. 8. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo HERKON d.o.o. Mostar, Biskupa Čule 10, Odlukom Skupštine društva br. 10/04 od 28. 7. 2004. godine, osniva podružnicu pod nazivom HERKON d.o.o. Mostar Podružnica Bihać. 

Sjedište Podružnice je Bihać, Repušine bb. Ovlaštena osoba Podružnice je Bernard Jovanović, rukovoditelj, koji zastupa bez ograničenja, iz Čapljine, Braće Radića 2. 

Podružnica obavlja djelatnosti u okviru upisane djelatnosti matičnog društva. 

(SR-963/04-M) 

Županijski-Kantonalni sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 626/04 od 18. 8. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač društva Tomislav Prusac, R. Hrvatska, Metković, Podružnica 2, Putovnica br. 001580373, sredstvima u iznosu od 2.000,00 KM, 100% udjela osniva Društvo pod tvrtkom: BRISTOVAC d.o.o. Mostar, 

Sjedište Društva: Mostar, Dubrovačka bb, 

Djelatnosti Društva u unutarnjem prometu su: 51.160, 51.170, 51.190, 51.421, 51.410, 51.421, 51.470. Trgovina na veliko odjevnim vešom i rubljem, 51.700, 52.410, 52.420, 52.430, 52.483, 52.487, 52.630, Trgovina na malo odjevnim vešom i rubljem, 60.101, 60.211, 60.212, 60.240, 55.110, 55.120, 55.300, 55.400, 63.300, 74.120, 74.400, 74.820, 74.840. Zastupanje stranih pravnih osoba, Prodaja robe s konsignacijskog skladišta, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama. Vanjskotrgovinski promet je: vanjska trgovina (uvoz-izvoz), proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Zastupanje stranih pravnih osoba, Prodaja robe s konsignacijskog skladišta, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Ugostiteljske i turističke usluge sa inozemstvom, Prodaja i zastupanje u prometu roba i usluga, Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama, Promidžba (reklama i propaganda). Drago Prusac, Mostar-Zapad, JMBG 0902946150006, zastupa Društvo u unutarnjem i vanjskom prometu bez ograničenja. 

(SR-964/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 799/04 od 29. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o izmjeni osobe ovlaštene za zastupanje br. 01/04 od 14. 9. 2004. godine, briše se iz sudskog registra Milenko Bošković iz Čapljine, Ante Starčevića bb, JMBG 1012962153757, a upisuje se Andrija Perić, sin Ljubana, iz Čapljine, ul. Ante Starčevića bb, JMBG 0201967151136, koji zastupa i predstavlja društvo bez ograničenja u unutarnjem i vanjskom prometu. 

(SR-965/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 798/04 od 19. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o prihvaćanju pripajanja društva ATACO - Trgovina i Zastupanje d.o.o. Sarajevo društvu ATACO - Trgovina i Zastupanja d.o.o. Mostar, Odluka broj 1562/2003 od 23. 12. 2003. godine, utvrđuju se slijedeće promjene: 

Društvo ATACO - Trgovina i Zastupanja d.o.o. Sarajevo donijelo je Odluku o pripajanju društvu ATACO - Trgovina i Zastupanja d.o.o. Mostar, a Društvo ATACO - Trgovina i Zastupanja je tu Odluku prihvatilo, tako da je došlo do promjena u visini temeljnog kapitala Društva Slijednika i broja članova Društva. 

Temeljnji kapital Društva Slijednika iznosi 400.297,00 KM. 

Članovi i visina njihovih udjela u Društvu ATACO - Trgovina i Zastupanja d.o.o. Mostar: 

1. Miro Musa iz Širokog Brijega, 73.544,550 KM ili 15% 

2. Nijaz Skenderagić iz Sarajeva, 73.544,550 KM ili 15% 

3. Jozo Musa iz Mostara, 134.831,675 ili 27,50% 

4. Emil Tedeschi iz Zagreba, 208.376,225 ili 42,50% 

Društvo ATACO - Trgovina i Zastupanje d.o.o. Sarajevo briše se iz sudskog registra. 

(SR-966/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 796/04 od 20. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Mersud Sulejmanagić iz Mostara osnovao je društvo pod tvrtkom: "G 4" d.o.o. za graditeljstvo i inženjering Mostar, skraćeno: "G 4" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Zagrebačka 7a. 

Temeljni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM sa udjelom Mersuda Sulejmanagića 100%. Djelatnost Društva u unutarnjem i vanjskom prometu je: 

26.610, 26.620, 26.630, 26.640, 26.650, 26.660, 26.700, 28.110, 28.120, 28.510, 45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.241, 45.242, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.440, 45.450, 51.130, 51.140, 51.150, 51.180, 51.190, 51.430, 51.440, 51.470, 51.510, 51.531, 51.532, 51.550, 51.560, 51.570, 51.610, 51.620, 51.640, 51.650, 51.700, 52.120, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.481, 52.487, 70.110, 70.120, 70.200, 70.310, 70.320, 71.320, 74.200, 74.300, 74.400, 74.700, 74.841. Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe sa konsignacijskog skladišta, Vanjska trgovina (uvoz i izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Promet robe (tereta) u međunarodnom cestovnom prometu, Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvođenja investicijskih radova stranoj pravnoj osobi u zemlji. U pravnom prometu s trećim Društvo odgovara svom imovinom kojom raspolaže potpuna odgovornost. Mersud Sulejmanagić, direktor i Stjepan Rubinić, izvršni direktor društva zastupaju i predstavljaju Društvo u okviru registrirane djelatnosti u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja. 

(SR-967/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 797/04 od 2. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Privatizacijski investicijski fond CROBIH FOND d.d. Mostar, oglašava promjenu osobe ovlaštene za zastupanje, tako da se bivši direktora Željko Kordić briše, a novi direktor Tonka Kozarić se upisuje kao osoba ovlaštena za zastupanje Privatizacijskog fonda prema trećim osobama i Privatizacijskom društvu u pitanjima za koje nije ovlašten Nadzorini odbor. 

(SR-968/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 791/04 od 15. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Zrinko Lovrić iz Mostara osnovao je društvo pod tvrtkom: "MREŽA" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Vukodolska 1. 

Temeljni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM sa udjelom Zrinka Lovrića 100%. Djelatnost Društva u unutarnjem i vanjskom prometu je: 22.310, 22.320 ,22.330, 30.010, 30.020, 51.180, 51.190, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.532, 51.540, 51.640, 51.650, 51.700, 51.110, 52.120, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.487, 52.630, 52.720, 52.740, 55.300, 55.400, 60.240, 63.300, 63.400, 64.200, 65.230, 71.330, 71.400, 70.200, 72.300, 72.400, 72.500, 72.600, 74.400, 74.810, 74.830, 80.422, 92.320, 92.340 Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe sa konsignacijskog skladišta. Vanjska trgovina (uvoz i izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa. Promet robe (tereta) u međunarodnom cestovnom prometu. U pravnom prometu s trećim Društvo odgovara svom imovinom kojom raspolaže potpuna odgovornost. Vjekoslav Ivanković, direktor Društva zastupa i predstavlja Društvo u okviru registrirane djelatnosti u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja. 

(SR-969/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 790/04 od 22. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom br. 01-07/2004 od 8. 7. 2004. godine, Marko Cvitković iz Mostara, razrješava se dužnosti direktora Društva: "HERCEGOVINA-GRAĐEVINSKO ZANATSTVO" d.d. Mostar, a za novog direktora Društva imenuje se Zoran Karačić dipl. ing. str. iz Mostara, Rudarska 249, bez ograničenja, do iznosa od 30.000 KM, po pojedinom aktu raspolaganja, a preko tog iznosa uz pismenu suglasnost NO. 

(SR-970/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 784/04 od 23. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo za trgovinu, ugostiteljstvo i građevinarstvo "Čolakcommerce" export - import d.o.o. Prozor na temelju Odluke o proširenju djelatnosti broj 1/2004. od 30. 8. 2004. godine, vrši proširenje djelatnosti. Djelatnost Društva glasi: 

51.110; 51.130; 51.150; 51.160; 51.170; 51.210; 51.220; 51.230; 51.240; 51.250; 51.310; 51.320; 51.330; 51.340; 51.350; 51.360; 51.370; 51.380; 51.390; 51.410; 51.420; 51.430; 51.440; 51.450; 51.470; 51.520; 51.530; 51.540; 51.550; 51.560; 51.570; 51.610; 51.620; 51.640; 51.650; 51.660; 51.700; 52.110; 52.120; 52.220; 52.230; 52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 52.330; 52.410; 52.420; 52.430; 52.440; 52.450; 52.460; 52.470; 52.500; 52.620; 50.101; 50.102; 50.301; 50.302; 50.303; 50.500; 60.210; 60.240; 45.110; 45.210; 45.220; 45.410; 45.420; 45.440; 45.450; 71.320; 20.101; 20.102; 20.300; 20.400; 20.510; 55.300; 55.400; 92.330; 92.340; igre na računarima, videoaparatima, fliperima, bilijarima i drugim sličnim automatima koji se stavljaju u pogon pomoću kovanog novca, žetona ili uz naplatu. 

(SR-971/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 782/04 od 8. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"MANDARINKO" d.o.o. Opuzen, Republika Hrvatska osnovao je društvo pod tvrtkom: "MANDARINKO" d.o.o. Čapljina sa sjedištem u Čapljini, ĆUNI SHOP, Gabela bb. Temeljni kapital Društva iznosi 212.494,22 KM. sa udjelom MANDARINKO d.o.o. Opuzen 100%. 

Djelatnost Društva u unutarnjem i vanjskom prometu je: 01.110, 01.120, 01.131, 01.132, 01.300, 01.410, 15.320, 15.330, 15.510, 15.860, 15.870, 15.880, 15.890, 15.910, 15.930, 15.940, 15.950, 15.982, 45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.241, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.440, 45.450, 51.130, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.640, 51.650, 51.660, 51.700, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.620, 52.630, 55.220, 55.230, 55.300, 55.400, 55.510, 55.520, 60.211, 60.212, 60.230, 60.240, 63.120, 63.210, 63.300, 63.400, 70.110, 70.120, 70.200, 71.100, 71.210, 71.220, 71.310, 71.320, 71.400, 74.120, 74.700, 74.820, 74.840. Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe sa konsignacijskog skladišta, Vanjska trgovina (uvoz i izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, promet putnika i robe (tereta) u međunarodnom cestovnom prometu, izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvođenja investicijskih radova stranoj pravnoj osobi u zemlji. U pravnom prometu s trećim Društvo odgovara svom imovinom kojom raspolaže - potpuna odgovornost. Mario Dodig, direktor Društva zastupa i predstavlja Društvo u okviru registrirane djelatnosti u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja. 

(SR-972/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 781/04 od 30. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o osnivanju društva br. 01/04. od 1. 9. 2004. godine, Anto (Ivan) Raguž, Stolac JMBG 0103962153759, osniva društvo s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom: "MPP ZLATNA DOLINA" d.o.o. Stolac, 

Sjedište Društva: Stolac, Kneza Mihajla Viševića bb, (Podgrad) sa ukupnim temeljnim kapitalom u iznosu od 2.000,00 KM. 

Djelatnosti Društva: 01.110, 01.120, 15.610, 15.811, 15.812, 15.820, 15 850 15.860, 15.870, 15.890, 50.101; 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50 402, 50 403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51 210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51 380, 51 390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.610, 51.620, 51.630, 51.640, 51.650, 51.660, 51.700, 52.110, 52 120, 52 210, 52.220, 52.230, 52.240. 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52. 410, 52 420, 52 430, 52 44l, 52.442, 52.450, 52.460. 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52 486, 52 487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 55.230, 55.300, 55.400, 60.240, 63.120, 63.210, 63.300, 63.400. Usluge: Zastupanje stranih pravnih osoba, Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, Prodaja robe s konsignacijskih skladišta, Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama, Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti, Zastupanje stranih osoba, Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, Prodaja robe s konsignacijskih skladišta, Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama, Ugostiteljske i turističke usluge u okviru registriranih. Prce (Zdravko) Slaven, JMBG 2101980153760, direktor, zastupa i predstavlja Društvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograničenja. 

(SR-973/04-M) 

Županijski-Kantonalni sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 779/04 od 13. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač Društva Hrvoje Raguž sin Vinka, iz Čapljine, ul. Braće Radića bb, JMBG 0308967172663, Odlukom o osnivanju od 2. 9. 2004. godine, svojim sredstvima od 2.000,00 KM osniva društvo pod tvrtkom "STRIDON-PROMET" d.o.o. Mostar, sjedište Društva je Mostar, Rodoč bb, osnivač unosi sredstva od 2.000,00 KM tj. 100% udjela. Djelatnost Društva je: 

50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.610, 51.620, 51.630, 51.640, 51.650, 51.660, 51.700, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 52.720, 60.240, 63.120, 63.300, 63.400, 74.400, 74.840, Prodaja robe sa konsingnacijskog skladišta robe, Prodaja robe strane i domaće proizvodnje iz slobodnih carinskih prodavaonica, Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, Zastupanje ino firmi i konsignacija. U vanjskotrgovinskom prometu Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima u okviru registrirane djelatnosti unutarnjeg prometa, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, Usluge međunarodne špedicije, Međunarodni prijevoz robe, Zastupanje ino firmi i konsignacija. Za direktora Društva imenuje se Hrvoje Raguž sin Vinka iz Čapljine, ul. Braće Radića bb, JMBG 0308967172663, zastupa i predstavlja Društvo u unutrašnjem i vanjskom prometu bez ograničenja. 

(SR-974/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 778/04 od 14. 10. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz društva "ADONIS NAMJEŠTAJ" Export-Import d.o.o. Mostar, kao član Društva istupio je Menaf Kodro iz Mostara Blagaj bb, i osnivački ulog u iznosu od 5.000,00 KM, ustupio osnivaču Seadu Šejtaniću iz Sarajeva, Novi Grad, ul. Bosanska br. 1. Osnovni kapital Društva iznosi 10.000,00 KM i 100% je udio Seada Šejtanića. 

(SR-975/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 775/04 od 16. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Jakov (Petar) Milićević iz Čitluka, D. V. Ograđenik bb, osnovao je društvo pod tvrtkom: VOĆE PAN d.o.o. Čitluk sa sjedištem u Čitluku, D. V. Ograđenik bb. Temeljni kapital iznosi 2.000,00 KM. 

Djelatnosti Društva su: 

01.120, 01.131, 01.132, 15.320, 15.330, 15.860, 15.870 15.890,15.910. 15.920. 15.930, 15.930, 15.940, 15.950, 15.982, 51,110, 51,160, 51.180, 51.170, 51.190, 51.210, 51.220, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.570,51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.650, 51.660, 51.700, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.483, 52.484, 52.485, 52.487, 52.500, 52.620, 52.630, 55.110, 55.230, 55.300, 55.400, 55.520, 60.230, 60.240, 63.300, 63.400, 71.100, 74.400, 74.820, 74.840, Posredovanje, zastupanje i komisione usluge, Otkup poljoprivrednih proizvoda, Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti unutarnjeg prometa, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe sa konsignacijskog skladišta, Prijevoz putnika i robe u međunarodnom cestovnom prometu, Ugostiteljske i turističke usluge sa inozemstvom. U unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju Društvo predstavlja i zastupa bez ograničenja u okviru registriranih djelatnosti član Uprave, direktor Društva, Jakov (Petar) Milićević iz Čitluk, D. V.Ograđenik bb, (JMBG 0209968151335) 

(SR-976/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 765/04 od 4. 10. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Temeljem Odluke Nadzornog odbora br. 01-703/A-04 od 15. 7. 2004. godine, Tomislav Pandža se razrješava dužnosti direktora, Dioničkog Društva za obradu i ugradnju granita i ostalog kamena, unutrašnju i vanjsku trgovinu "GRANITMONT" dd Jablanica, a na mjesto VD direktora, i kao ovlašćena osoba za zastupanje "GRANITMONT" dd Jablanica, u unutrašnjem pravnom prometu i vanjskotrgovinskom poslovanju, Odlukom Nadzornog odbora br. 01-711-04 od 15. 7. 2004, imenuje se Begić Lejla, JMBG 2404973156838. 

(SR-977/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 763/04 od 27. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Ugovorom br. 1/04 od 20. 8. 2004. godine, Vesna (Dane) Ivanković, Široki Brijeg, Potkraj bb, JMBG 2611964156340 i Frigo Sante iz Italije, MALO (VI ) PUT. br. 473921R, osnivaju društvo sa ograničenom odgovornošću pod tvrtkom: EKO SYSTEM d.o.o. Čitluk. 

Sjedište: Čitluk, Kneza Branimira br. 2, sa ukupnim temeljnim kapitalom od 2.000,00 KM. 

Djelatnosti Društva u unutarnjem prometu su: 20.101, 20.200, 36.100, 36.120, 36.140, 50.101, 50 102, 50.103, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.620, 51.630, 51.640, 51650, 51.660, 51.700, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.420, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 55.110, 55.400, 60.240, 63.120, 63.300, 71.340, 74.130, 74.140, 74.200, 74.400, 74.820, 74.840, Prodaja strane robe sa konsignacijskih skladišta robe, Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje ino firmi i konsignacija, Vanjska trgovina (uvoz - izvoz) prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, Zastupanje stranih pravnih osoba, Prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Prijevoz robe u međunarodnom cestovnom prometu, Ugostiteljske i turističke usluge s inozemstvom u okviru registriranih. Uprava Društva: Vesna (Dane) Ivanković, Široki Brijeg, Potkraj bb, JMBG 2611964156340, direktor zastupa i predstavlja Društvo pojedinačno, bez ograničenja osim kod nabavke i prodaje osnovnih sredstava i nekretnina kad je potrebna suglasnost oba osnivača. 

(SR-978/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 760/04 od 21. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Javna ustanova Narodna biblioteka-Odjel dječija biblioteka Mostar u Mostaru, je izvršila promjenu osnivača na način da je osnivač Gradsko vijeće Grada Mostara, i preuzima sva prava i obaveze osnivača nad ustanovom. Upisuje se na osnovu Odluke br. 01-02-292/2004. od 23. 6. 2004. godine. Ostaje isti direktor Rasim Prguda, na period od četiri godine. 

(SR-979/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 759/04 od 21. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad Javnom ustanovom Muzej Hercegovine Mostar Grada Mostara br. 01-02-291/2004 od 23. 6. 2004. godine, upisuje se u sudski registar promjena osivača nad Javnom ustanovom, Muzej Hercegovine na način da je novi osnivač Ustanove Grad Mostar. 

(SR-980/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 862/04 od 13. 10. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o izmjenama od 5. 10. 2004. godine, mijenja se adresa sjedišta Društva "PEHAR & Co" d.o.o. Čitluk, Kralja Tomislava 42/b, tako da sada adresa sjedišta Društva glasi: Čitluk, Blizne Gomile bb. 

(SR-981/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 861/04 od 9. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o izmjenama od 4. 10. 2004. godine, osnivači društva mijenjaju adresu sjedišta Društva STRABAG za građevinske poslove d.o.o. Mostar, Ante Starčevića 56, tako da sada adresa sjedišta Društva glasi: Dr. Ante Starčevića bb, (poslovna zgrada Integre Mostar), istom Odlukom mijenja se i direktor i izvršni direktor, tako da se briše dosadašnji direktor Hermann Molzbichler i izvršni direktor Gunter Reiter, a upisuje se novi direktor Marcus Kaller iz Austrije Kotzing 189871 Seeboden, putovnica br. 

J 00920845, i izvršni direktor Manfred Weiss iz Austrije Hauuptstrasse 4,9813 Molbrucke, putovnica br. G 05837477, koji zastupaju i predstavljaju Društvo bez ograničenja u unutarnjem i vanjskom prometu. Ostale odredbe ostaju neizmijenjene. 

(SR-982/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 858/04 od 8. 10. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom člana društva Pistolato d.o.o. Mostar, broj 1/4 od 5. 10. 2004. godine, donesena je Odluka o proširenju djelatnosti unutarnjeg prometa. Proširenja djelatnosti unutarnjeg prometa su: 05.010, 19.200, 36.110, 36.120, 36.130, 50.101, 50.102, 52.110, 52.210, 55.300, 55.400, 55.510, 60.230, 71.100, 92.610. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-983/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 851/04 od 13. 10. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač Društva "EUROTRANZIT" d.o.o. Čapljina, Zoran Đopa iz Čapljine, ul. Zrinsko Frankopanska 132, dana 27. 9. 2004. godine, donio je Odluku o proširenju djelatnosti i Odluku o izmjeni i dopuni Statuta, kojim se dosadašnje djelatnosti društva u unutarnjem prometu brišu a upisuju se: 

Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora, proizvodnja električne opreme za motore i vozila, proizvodnja ostale električne opreme n.d.p, trgovina motornim vozilima na veliko, trgovina motornim vozilima na malo, posredništvo u trgovini motornim vozilima, održavanje i popravak motornih vozila, trgovina na veliko dijelovima i priboron za motorna vozila, trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, trgovina motociklima i dijelovima priborom za motocikla na malo, održavanje i popravak motocikla, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredništvo u trgovini raznim proizvodima, trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, cvijećem i sadnicama, živom stokom, sirovim i štavljenim kožama, voćem i povrćem, mesom i mesnim prerađevinama, mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, alkoholom i alkoholnim pićima, duhanskim proizvodima, šećerom, čokoladama i bonbonama, kavom čajevima, kakaom i začinima, ostalim živežnim namirnicama uključujući ribe, školjke rakove, nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, odjećom, obućom, električnim aparatima za kućanstvo, radio i TV uređajima, porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentom i ostalim proizvodima za čišćenje, parfemima i kozmetikom, ostalim proizvodima za kućanstvo, metalima i rudama metala, drvom, građevnim materijalom i sanitarnom opremom, željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, kemijskim proizvodima, ostacima i otpacima, alatnim strojevima, građevinskim strojevima, uredskim strojevima i opremom, ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtništvo i plovidbu, poljoprivrednim strojevima, priključcima i oruđem, uključujući traktore, ostala trgovina na veliko, trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, trgovina na malo voćem i povrćem, mesom i mesnim proizvodima, ribom školjkama i rakovima, kruhom, pecivom kolačima, tjesteninom, bonbonima i slatkišima, duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo pićem i duhanskim proizvodima u spec. prodavaonicama, kozmetičkim i toaletnim proizvodima, tekstilom, odjevnim predmetima, obućom i kožnim proizvodima, pokućstvom, opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, d.n, električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, željeznom robom, bojama staklom i ostalim građevnim materijalom, knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, uredskom opremom i računalima, satovima, športskom opremom, igrama i igračkama, cvijećem, ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, popravak električnih strojeva za kućanstvo, uključujući audioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu, hoteli i moteli sa restoranima, hoteli moteli bez restorana, ostali smještaj za kraći boravak, restorani, barovi, prijevoz robe i tereta u cestovnom prometu, ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu, djelatnost putničkih agencija i turooperatora, ostale usluge nespomenute, djelatnost ostalih agencija u prometu, održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva i računalnih strojeva (računala - kompjutera), frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, ugrađivanje, popravak i održavanje klimauređaja, popravak i održavanje industrijskih elektrouređaja. Ostale odredbe Statuta i Društva ostaju neizmijenjene. 

(SR-984/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 846/04 od 28. 10. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Temeljem Odluke o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mreže UniCredit Zagrebačke banke d.d. donešenoj na sjednici Nadzornog odbora Banke od 19. 7. 2004. godine, vrši se upis Poslovnice u Čitluku, UniCredit Zagrebačke banke d.d, adresa Broćanski trg, Čitluk, voditelj Poslovnice Milenko Vasilj. 

(SR-985/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 845/04 od 28. 10. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Temeljem Odluke o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mreže UniCredit Zagrebačke banke d.d. donešenoj na sjednici Nadzornog odbora Banke od 19. 7. 2004. godine, vrši se upis Poslovnice u Međugorju, UniCredit Zagrebačke banke d.d, adresa Međugorje bb, Čitluk, voditelj Poslovnice Milenko Vasilj. 

(SR-986/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 844/04 od 8. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Temeljem Odluke o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mreže UniCredit Zagrebačke banke d.d. donesene 19. 7. 2004. godine, vrši se upis Poslovnice 4 u Mostaru, UniCredit Zagrebačke banke d.d, adresa Ante Starčevića bb, Mostar voditelj Poslovnice Ljiljana Stojkić. 

(SR-987/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 843/04 od 28. 10. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Temeljem Odluke o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mreže UniCredit Zagrebačke banke d.d. donesenoj na sjednici Nadzornog odbora Banke od 19. 7. 2004. godine, vrši se upis Poslovnice 1 u Mostaru, UniCredit Zagrebačke banke d.d, adresa Kardinala Stepnica bb, Mostar, voditelj Poslovnice Ljiljana Stojkić. 

(SR-988/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 842/04 od 28. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Temeljem Odluke o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mreže UniCredit Zagrebačke banke d.d. donesenoj na sjednici Nadzornog odbora Banke od 19. 7. 2004. godine, vrši se upis Poslovnice u Livnu, UniCredit Zagrebačke banke d.d, adresa Kralja Tvrtka bb, Livno, voditelj Poslovnice Fabijan Baković. 

(SR-989/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 841/04 od 27. 10. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Temeljem Odluke o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mreže UniCredit Zagrebačke banke d.d. donesenoj na sjednici Nadzornog odbora Banke od 19. 7. 2004. godine, vrši se upis Poslovnice 2, u Širokom Brijegu, UniCredit Zagrebačke banke d.d, adresa Fra Didaka Buntića bb, Široki Brijeg, voditelj Poslovnice Marica Bošnjak. 

(SR-990/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 1008/04 od 23. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom broj 02/2004 od 16. 11. 2004. godine član društva, "KOZMETIKA AFRODITA" d.o.o. Mostar, Danica (Alojza) Zorin-Mijošek, Rogaška Slatina, Kidrićeva 054, Republika Slovenija, istupa iz društva, a svoj udjel u iznosu od 2.000,00 KM, i sva prava i obveze, prenosi na novog člana Društva: Nenada (Mladena) Milasa, K. Katarine 7. JMBG 0707956150023, koji prihvata preneseni mu ulog i sva prava i obveze stvorene tjekom poslovanja Društva. 

(SR-991/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 754/04 od 14. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz društva "M&V" d.o.o. Mostar istupio je Nino Vlaho iz Mostara, koji je svoj ulog u iznosu od 2.000,00 KM, 100% udjela u cijelosti prenio na Majdu Vlaho iz Mostara, koja pristupa Društvu i postaje nositelj udjela 100%. Društvo je promijenilo tvrtku i adresu sjedišta. Društvo će nastaviti poslovati pod tvrtkom "PRO DESIGN" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Kalajdžića 3. 

Proširena je djelatnost u unutarnjem prometu i uz registrirane upisuju se sljedeće djelatnosti: 52.441, 52.442 i 74.840. Briše se iz sudskog registra dosadašnji direktor Ljubo Mikulić, a upisuje Majda Vlaho, direktor Društva sa ovlastima da zastupa i predstavlja Društvo u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-992/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 751/04 od 23. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Ugovorom br. 01/2004. od 30. 8. 2004. godine: Zoran (Tješimir) Trputec, Mostar, Zagrebačka 38/II JMBG 0801940150003, i Zoran (Petar) Stublin, Ljubuški Centar II, Lamela I, JMBG 0311966151639, osnivaju društvo sa ograničenom odgovornošću pod tvrtkom: "CENTAR ZA KOMERCIJALNI MENADŽMENT" d.o.o. Mostar, 

Skraćena tvrtka: "CKM" d.o.o. Mostar, 

Sjedište: Mostar, Kneza Domagoja 12, sa ukupnim temeljnin kapitalom od 2.000,00 KM. Djelatnosti Društva u unutarnjem prometu su: 51.180, 51.190, 51.430, 51.470, 51.640, 51.700, 52.120, 52.442, 52.450, 52.470, 52.481, 52.487, 52.630, 63.300, 65.230, 67.120, 67.130, 72.100, 72.200, 72.300, 72.400, 72.500, 72.600, 73.101, 73.102, 73.201, 74.120, 74.130, 74.140, 74.150, 74.200, 74.400, 74.840, 80.422, Usluge: posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje ino tvrtki, marketing, Prodaja robe s konsignacijskih skladišta, Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama. Vanjska trgovina (uvoz - izvoz) proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti, Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, Zastupanje ino tvrtki, Marketing, Prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Turističke usluge u okviru registriranih djelatnosti. Uprava Društva: Zoran (Tješimir) Trputec, Mostar, Zagrebačka 38/II, JMBG 0801940150003, direktor, zastupa predstavlja Društvo bez ograničenja u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa. 

(SR-993/04-M) 

Kantonalni-Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 739/04 od 8. 10. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Član Društva za trgovinu i usluge "MAX LINE" d.o.o. Mostar dana 25. 8. 2004. donio je Odluku broj 5/04, kojom vrši dopunu djelatnosti Društva u unutarnjem prometu. Djelatnost Društva u unutarnjem prometu dopunjava se sljedećim djelatnostima: 22.110, 22.120, 22.130, 22.140, 22.150, 22.210, 22.220, 22.230, 22.240, 22.250, 22.310, 22.320, 22.330. 

(SR-994/04-M) 

Kantonalni-Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 738/04 od 5. 10. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Karić Smajo, rođen 11. 11. 1952. godine u Jablanici, nastanjen na adresi Željeznička br. 10b, Jablanica, vlastitim sredstvima osniva društvo sa ograničenom odgovornošću u vlasništvu jednog osnivača. 

Društvo će poslovati pod firmom: Društvo "PREHRANA ZLATNO ZRNO" d.o.o. Jablanica, a skraćeni naziv firme glasi: "PREHRANA ZLATNO ZRNO" d.o.o. Jablanica. 

Sjedište Društva je u Jablanici, na adresi Kolonija SP-100 bb. Za osnivanje i početak rada Društva osnivač osigurava sredstva odnosno temeljni kapital u iznosu od 2.000,00 KM. Upravu Društva čini jedan član i to direktor Društva Balavac Elvin iz Jablanice, nastanjen na adresi Radničko naselje br. 16, Jablanica, bez ogrničenja ovlaštenja u unutarnjem i vanjskom prometu. Djelatnosti Društva u unutarnjem prometu su: 15.610, 15.811, 15.812, 15.820, 21.210, 51.180, 51.330, 51.340, 51.360, 51.370, 51.380, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.240, 52.270, 52.620, 55.510. U vanjskotrgovinskom prometu Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti: Vanjska trogvina uvoz-izvoz proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti u unutarnjem prometu. 

(SR-995/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 734/04 od 21. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Ugovorom o osnivanju društva br. 01/2004. od 25. 8. 2004. godine, Scarna Renato Vittorio, R Italiana, broj putovnice 059194 Z, i Marino Rossana, R Italiana, broj putovnice 022959 Z, osnivaju društvo sa ograničenom odgovornošću pod tvrtkom: AMIKO društvo s ograničenom odgovornošću, Čitluk, 

Skraćena tvrtka: AMIKO d.o.o. Čitluk, 

Sjedište Društva: Čitluk. Međugorje bb, sa ukupnim temeljnim kapitalom u iznosu od: 4.000,00 KM 

Djelatnosti Društva su: 50.101, 50.102, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.532, 51.540, 51.620, 51.640, 51.700, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.487, 52.500, 52.620, 52.630, 55.110, 55.220, 55.230, 55.300, 55.400, 55.510, 55.520, 60.230, 60.240, 63.120, 63.300, 1. organiziranje i provođenje putovanja i boravka osoba, 2. posredovanje u pružanju pojedinačnih i grupnih usluga putovanja i boravka i obavljanje drugih za njih vezanih usluga, 3. pružanje usluga turističkog vodiča, pratitelja i zastupnika, 4. turistička animacija, 5. davanje obavještenja i savjeta o ponudi i korištenju usluga prijevoza, boravka i drugih za putnike važnih usluga, 6. staranje o prtljazi putnika tijekom korištenja turističkih usluga, 7. posredovanje kod osiguranja putnika i prtljage, 8. poslovi na razvijanju i organiziranju posebnih oblika turizma (vjerski, nautički seoski, zdravstveni, kongresni, lovni, izletnički i dr.) 9. pribavljanje putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, 10. pružanje usluga s plovnim objektima i usluga na njima ukoliko ih prodaje ovlaštena agencija, 11. čuvanje i održavanje plovnih objekata, usluga, skipera kao i druge usluge za potrebe nautičkog turizma, 12. agencijski - pomorski poslovi za prihvat i otpremu turističkih plovnih objekata, 13. izdavanje u zakup vozila, jahti i drugih plovnih objekata, bicikla, pribora za skijanje, ronjenje i druge športske opreme kao i posredovanje kod davatelja usluga radi njihovog pribavljanja, 14. poslovi u svezi s pribavljanjem odobrenja za lov i ribolov, 15. poslovi na organiziranju i izvođenju programa putovanja i boravka na zahtjev ili po programu putnika, grupe putnika ili pravnih osoba - organizatora (incetive putovanja i boravka, organiziranje skupova ili izložbi sa ili bez putovanja, boravka sudionika, usluge u okviru zdravstvenog, lovnog turizma i drugo), 16. prodaja i posredovanje u prodaji turističkih usluga, 17. prodaja voznih karata. 18. poslovi u svezi s izdavanjem soba i apartmana od strane fizičkih osoba i pružanje usluga fizičkih osoba na plovnim objektima, 19. prodaja ulaznica za športske, kulturne i druge priredbe, 20. prodaja robe vezane za potrebe putovanja, 21. posredovanje pri izdavanju i naplati putničkih čekova i kreditnih kartica, 63.400, 67.130, 71.100, 72.100, 72.200, 72.300, 72.400, 72.500, 72.600, 74.120, 74.130, 74.140 ,74.300, 74.400, 74.500, 74.820, 74.840, 93.010, 93.050, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba, prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, otkup i prodaja poljoprivrednih proizvoda i ljekobilja, vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti prometa u zemlji, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba, prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, prijevoz robe i putnika u međunarodnom cestovnom prometu, usluge međunarodnog otpremništva, ugostiteljske i turističke usluge s inozemstvom u okviru registriranih. 

Uprava Društva: SCARNA RENATO VITTORIO, R Italiana, broj putovnice 059194 Z, direktor, Marino Rossana, R Italiana, broj putovnice 022959 Z, izvršni direktor , zastupaju i predstavljaju Društvo u unutarnjem i vanjskom prometu pojedinačno i samostalno, bez ograničenjau. 

(SR-996/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 726/04 od 31. 8. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o imenovanju člana društva br. 02/04 od 24. 8. 2004. godine, i Odlukom br. 01/04 od 24. 8. 2004. godine, o razrješenju člana Društva Toni Odak za direktora Društva imenuje Željka Odak iz Čitluka, K. Branimira br. 6, JMBG 0301966151358, a briše se iz sudskog registra Toni Odak, iz Čitluka K. Branimira br. 6, JMBG 0601972151339. 

(SR-997/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 725/04 od 22. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Dana 20. 8. 2004. godine, osnivač Jelešković (Ismeta) Nihad, donio je Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornosti. 

Firma Društva je: Društvo za proizvodnju, trgovinu, građevinarstvo, usluge, informacije i posredništvo "Isincom" d.o.o. Konjic. 

Skraćeni naziv je: "Isincom" d.o.o. Konjic. 

Sjedište Društva je: Konjic, Zuke Džumhura br. 32. 

Djelatnost Društva je: Proizvodnja iz oblasti metalnih proizvoda, Proizvodnja alata, Proizvodnja opreme za obradu podataka, Posredništvo u trgovini gorivima, metalnim proizvodima, te raznovrsnim proizvodima, Usluge iz oblasti ugostiteljstva, prijevoza, prekrcaja i skladištenja robe, te djelatnost ostalih agencija u prometu. Nadalje, usluge iz oblasti prometa nekretninama, pravne, računovodstvene i savjetodavne usluge, agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage, zastupanje stranih lica, te ostale uslužne djelatnosti. Osoba ovlaštena za zastupanje Društva je u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju je ing. Nihad Jelešković iz Konjica, koji je i direktor Društva. 

(SR-998/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 723/04 od 6. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o osnivanju društva br. 1/04. od 1. 8. 2004. godine, Žaklina (Vinko) Ostojić, Čitluk, Bijakovići bb, JMBG 1101964156330, osniva društvo s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom: "FORUM MIRA" d.o.o. za turizam, trgovinu i usluge Čitluk, skraćena tvrtka: "FORUM MIRA" d.o.o. Čitluk 

Sjedište: Čitluk, Bijakovići bb, sa ukupnim temeljnim kapitalom u iznosu od 2.000,00 KM. 

Djelatnosti Društva: 

45.211, 45.212, 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50 303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51 180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.620, 51.630, 51.640, 51.650, 51.660, 51.700, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 55.110, 55.220, 55.300, 55.400, 55.510, 55.520, 60.240, 63.120, 63.300, 71.340, 74.130, 74.140, 74.200, 74.400, 74.820, 74.840, prodaja strane robe sa konsignacijskog skladišta robe, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje ino firmi i konsignacija, vanjska i trgovina (uvoz-izvoz) prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba, prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, prijevoz robe u međunarodnom cestovnom prometu, ugostiteljske i turističke usluge s inozemstvom u okviru registriranih, izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvođenja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji. 

Uprava Društva: Žaklina (Vinko) Ostojić, Čitluk, Bijakovići bb, JMBG 1101964156330, direktor, pojedinačno bez ograničenja Zdenko (Andrija) Ostojić, Čitluk, Bijakovići bb, JMBG 0105962151332 izvršni direktor Društva, pojedinačno, bez ograničenja. 

(SR-999/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 716/04 od 5. 10. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Uprava Euroherc osiguranja dd Mostar, na sjednici održanoj dana 9. 3. 2004. godine, donijela je Odluku o imenovanju pomoćnika direktora br. U-II-5/04, kojom se na tu dužnost imenuje Mirsada Šarić iz Sarajeva, s ovlastima da samostalno, pojedinačno i bez ograničenja predstavlja i zastupa Euroherc osiguranje d.d. Mostar - Poduržnicu Sarajevo u okviru registrirane djelatnosti podružnice. Imenovana će dužnost pomoćnika direktora Podružnice obavljati u razdoblju od četiri godine. 

(SR-1000/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 715/04 od 6. 10. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o osnivanju društva br. 01/2004 od 10. 8. 2004. godine, Margaret Kyne, Ireland, broj putnovnice N670987, osnivaju društvo s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom: MARGARET društvo s ograničenom odgovornošću Međugorje, Čitluk, Skraćena tvrtka: MARGARET d.o.o. Međugorje, Čitluk, 

Sjedište: Čitluk Međugorje, Bijakovići bb, sa ukupnim temeljnim kapitalom u iznosu od 2.000,00 KM. 

Djelatnosti Društva: 

51.180, 51.190, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.700, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 55.110, 55.120, 55.230, 55.300, 55.400, 55.520, 60.240, 63.120, 63.300, 63.400, 70.200, 74.400, 74.840, 93.030, 93.050, 

Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih osoba, Prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) prehrambenih, i neprehrambenih proizvoda u okviru unutarnjeg prometa, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih osoba, prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, usluge međunarodnog otpremništva. 

Uprava Društva: Margaret Dyne, Ireland, broj putovnice N670987, zastupa i predstavlja Društvo u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu, pojedinačno i samostalno, bez ograničenja. 

(SR-1001/04-M) 

Kantonalni sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 709/04 od 7. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Alma (Đemil) Fazlibegović iz Mostara, Zagrebačka br. 6, osnovala je društvo sa ograničenom odgovornošću koje će poslovati pod nazivom: Društvo za telekomunikacione i IT usluge "FITNET SF" društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar. 

Skraćeni naziv firme je: "FITNET SF" d.o.o. Mostar. 

Sjedište Društva je u Mostaru, Zagrebačka br. 6. Osnivač je obezbijedio osnovni kapital u iznosu od 2.000,00 KM. Društvo predstavlja i zastupa bez ograničenja direktor Društva Alma (Đemil) Fazlibegović iz Mostara, Zagrebačka br. 6. Društvo će obavljati djelatnost prema Odluci o standardnoj klasifikaciji djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH" br. 28/98, 36/98 i 47/98) kako slijedi: 22.110; 30.020; 31.620; 33.200; 33.300; 51.640; 51.650; 72.100; 72.200; 72.300; 72.400; 72.500; 72.600; 74.200. Djelatnost Društva u vanjskotrgovinskom poslovanju je: vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti; posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; prodaja strane robe sa konsignacijskog skladišta; zastupanje stranih osoba. 

(SR-1002/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 705/04 od 14. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Haris Zukanović iz Mostara, Predrag Mandlbaum, iz Ashoelon , Izrael, i Vicinio Bernardini, iz Milana, Italija, osnovali su društvo pod tvrtkom: "SOFTING" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Osmana Đikića 12. 

Temeljni kapital Društva iznosi 2.100,00 KM sa ulozima članova po 700,00 KM ili po 33,33 % udjela. 

Djelatnost Društva u unutarnjem i vanjskom prometu je: 22.310, 22.320, 22.330, 30.010, 30.020, 51.180, 51.190, 51.390, 51.430, 51.640, 51.650, 51.700, 52.120, 52.450, 52.470, 52.481, 52.487, 52.720, 71.330, 71.340, 71.400, 72.100, 72.200, 72.300, 72.400, 72.600, 74.130, 74.840, 80.421 Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe sa konsignacijskog skladišta. Vanjska trgovina (uvoz i izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe sa konsignacijskog skladišta. U pravnom prometu s trećim Društvo odgovara svom imovinom kojom raspolaže - potpuna odgovornost. Haris Zukanović, direktor Društva zastupa i predstavlja Društvo u okviru registrirane djelatnosti u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja. 

(SR-1003/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 701/04 od 21. 9. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odluka o preuzivanju prava i obaveza osnivača nad Narodnim pozorištem u Mostaru br. 01-02-298/2004. Grad Mostar preuzima prava i obaveze osnivača nad Narodnim pozorištem u Mostaru. (član 1.) 

Dosadašnji osnivač Općina Stari Grad se briše iz sudskog registra kao osnivač. 

(SR-1004/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 891/04 od 8. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o osnivanju drušva s ograničenom odgovornosti "OBLAK" d.o.o. Mostar, osnivač Društva je Irena (Drage) Marić iz Mostara, JMBG 1108959155029, sjedište tvrtke je u Mostaru, Bulevar narodne revolucije 57. Djelatnosti Društva u unutarnjem i vanjskom trgovinskom prometu su: Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, Posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, d.n, Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odjećom, Trgovina na veliko obućom, Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, detardžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju i stojevima za šivanje i pletenje, Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom, Ostala trgovina na veliko, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na malo duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odjevnim predmetima, Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, Trgovina na malo namještajem, Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, d.n, Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, Trgovina na malo uredskom opremom i računalima, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, Trgovina na malo putem pošte, Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Vanjska trgovina proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti unutarnjeg prometa. Društvo za svoje obaveze odgovara cijelom imovinom. Uprava: Irena (Drage) Marić iz Mostara, Bulevar narodne revolucije 57, JMBG 1108959155029 direktor Društva zastupa Društvo u unutarnjem i vanjskom trgovinskom prometu bez ograničenja Temeljni kapital Društva je 2.000,00 KM. 

(SR-1005/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 876/04 od 9. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Temeljem Odluke o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mreže UniCredit Zagrebačke banke d.d. donesenoj na sjednici Nadzornog odbora Banke od 19. 7. 2004. godine, vrši se upis Poslovnice 2, u Mostaru, UniCredit Zagrebačke banke d.d., adresa Dubrovačka 4, Mostar, voditelj Poslovnice Marica Bulić. 

(SR-1006/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 875/04 od 9. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Temeljem Odluke o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mreže UniCredit Zagrebačke banke d.d. donesenoj na sjednici Nadzornog odbora Banke od 19. 7. 2004. godine, vrši se upis Poslovnice u Rami, UniCredit Zagrebačke banke d.d., adresa Kralja Tomislava bb, Rama, voditelj Poslovnice Ivo Pavličević. 

(SR-1007/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 821/04 od 13. 10. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odluka o osnivanju društva br. 01/2004. od 27. 9. 2004. godine, Davor Kordić, Čitluk, Međugorje, Bijakovići bb, JMBG 0103960151341, osniva društvo sa ograničenom odgovornošću pod tvrtkom: NEKRETNINE društvo s ograničenom odgovornošću, Međugorje, Čitluk 

Skraćena tvrtka: NEKRETNINE d.o.o. Međugorje, Čitluk, 

Sjedište: Čitluk, Međugorje, Bijakovići bb. 

Tvrtka na engleskom jeziku je: REAL ESTATE ltd Međugorje, Čitluk, sa ukupnim temeljnim kapitalom u iznosu od 2.000,00 KM. 

Djelatnosti Društva: 45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.241, 45.242, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.440, 45.450, 45.500, 51.130, 51.140, 51.150, 51.180, 51.190, 51.430, 51.531, 51.532, 51.540, 52.460, 55.110, 55.210, 55.230, 55.300, 55.400, 55.510, 55.520, 60.101, 60.230, 60.240, 63.120, 63.300, 63.400, 70.110, 70.120, 70.200, 70.310, 70.320, 74.200, 74.300, 74.400, 74.700, 74.810, 74.840, 93.050, 

posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba, prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica. Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) u okviru unutarnjeg prometa, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba, prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, 

usluge međunarodnog otpremništva. 

Uprava Društva: Davor Kordić, Čitluk, Međugorje, Bijakovići bb, JMBG: 0103960151341, član društva, direktor, zastupa i predstavlja Društvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu pojedinačno i samostalno bez ograničenja. 

(SR-1008/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 824/04 od 13. 10. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke o spajanju dionica broj 227-4/2004 od 22. 7. 2004. godine, izvršeno je spajanje dionica, radi stvaranja uslova za pokriće gubitka, na način da se postojećih 680.119, običnih dionica nominalne vrijednosti od 12.50 KM po dionici zamjenjuju sa novih 340.053 običnih dionica nominalne vrijednosti 25.00 KM po dionici. 

Nakon spajanja osnovni kapital Društva iznosi 8.501.325,00 KM a razlika u iznosu od 162.50 KM nastala spajanjem dionica raspoređuje se u fond rezervi. 

Na osnovu Odluke o smanjenju osnovnog kapitala "AUTOPREVOZ-BUS" d.d. Mostar broj 227-5 2004 od 22. 7. 2004. i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta "AUTOPREVOZ-BUS" d.d. Mostar broj 227-5/2004 od 22. 7. 2004. godine, osnovni kapital "AUTOPREVOZ-BUS" d.d. Mostar smanjuje se smanjenjem nominalne vrijednosti emitovanih dionica za 2.040.318.00 KM, radi pokrića gubitka, tako da nakon smanjenja osnovni kapital Društva iznosi 6.461.007.00 KM. 

Osnovni kapital je podijeljen na 340.053 običnih dionica nominalne vrijednosti po 19.00 KM. Ostatak u iznosu od 109.784,00 KM raspoređen je u fond rezervi Društva. 

(SR-1009/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 994/04 od 18. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o osnivanju društva br. 01/04. od 14. 10. 2004. godine, Giuliano Milanović Hrvatska - Pazin, Kurelića Šime 4, putovnica broj HRV 001643605, osniva društvo s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom: KUNCI društvo s ograničenom odgovornošću Čapljina 

Skraćena tvrtka Društva: KUNCI d.o.o. Čapljina 

Sjedište, Čapljina, Počitelj bb, sa ukupnim temeljnim kapitalom u iznosu od 2.000,00 KM. Djelatnosti Društva: 

45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.241, 45.242, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.440, 45.450, 45.500, 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.610, 51.620, 51.630, 51.640, 51.650. 51.660, 51.700, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 55.110, 55.120, 55.210, 55.220, 55.230, 55.300, 55.400, 55.510, 55.520, 60.220, 60.230, 60.240, 63.120, 63.210, 63.300, 63.400, 65.230, 74.200, 74.300, 74.400, 74.820. Usluge: Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje ino tvrtki, Prodaja robe s konsignacijskih skladišta, Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama. Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti, Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, Zastupanje ino tvrtki, Prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Prijevoz robe i putnika u međunarodnom cestovnom prometu, Ugostiteljske i turističke usluge u okviru registriranih djelatnosti, Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvođenja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji. 

Uprava društva: Giuliano Milanović Hrvatska - Pazin, Kurelića Šime 4, putovnica broj HRV 001643605, direktor, zastupa i predstavlja Društvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograničenja. 

(SR-1010/04-M) 

Županijski-Kantonalni sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 984/04 od 18. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Društva br. 5/04 od 2. 11. 2004. godine, osnovana je podružnica Agencija "IPON SECURITY" d.o.o. Mostar sa sjedištem u Vitezu, Stjepana Radića bb, Vitez, koju će zastupati direktor Stjepan Marić u okviru registrirane djelatnosti sukladno statutu. 

(SR-1011/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 970/04 od 11. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivači društva "PEHAR & Co" d.o.o. Čitluk, osnivaju Podružnice u Cazinu pod tvrtkom: "PEHAR & Co" d.o.o. Čitluk, Podružnica Cazin, Ćoralići 122. Za šefa Podružnice imenuju Ismeta Račić, iz Cazina Ćoralići 122, JMBG 1801961192818. 

(SR-1012/04-M) 

Županijski-Kantonalni sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 940/04 od 16. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "Hercegovina-Niskogradnja" d.d. Mostar smanjilo je temeljni kapital za iznos od 302.070,00 KM. 

Nakon smanjenja temeljni kapital Društva iznosi 1.474.810,40 KM, podijeljen na 88.844 redovne (obične) dionice, klase I, pojedinačne nominalne vrijednosti 16,60 KM. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1014/04-M) 

Županijski sud u Mostaru, Rješenjem Tt. 23/05 od 17. 5. 2005. godine, upisao je u Sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Odlukom o preuzimaju osnivačkih, vlasničkih i drugih prava i obveza nad zdravstvenom ustanovom Dom zdravlja Mostar, broj: 01-02-281/2004 od 23. 6. 2004. godine, Novi osnivač Doma zdravlja Mostar, je Grad Mostar. 

Iz sudskog registra se briše Općine Mostar-Zapad, Mostar-Jug, Mostar- Jugozapad kao osnivači. 

(SR-572/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt- 0-81/05 od 1. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Kod društva "Metal-Ferrum" d.o.o. Stolac, ul. M. Viševića bb, Stolac, upisuje se promjena u vlasničkoj strukturi kapitala, temeljem ugovornog prijenosa udjela/uloga, te ukupna vlasnička struktura nad temeljnjim kapitalom Društva glasi (po ulozima/ udjelima ) kako slijedi: Mirjana Šutalo (Stojan), Stolac, Humska III, JMBG 3011972158758, sa 3.639,99 KM (ili 0,102976% udjela); "HERBOS FOND" d.d. Mostar, Stjepana Radića 33, MB 5002007005605, sa 763.226,11 KM (ili 21,801471% udjela); Dragica Hereta (Dono), Stolac, ZAP Banovinska bb, JMBG 2104947158756, sa 13.162,70 KM (ili 0,375992% udjela); Pero Jozepović (Šimo), Stolac, Gorica 81, JMBG 2104958192182, sa 28.758,39 KM (ili 0,821481% udjela); Zdravko Mustapić (Miško), Stolac, 29. novembar, br. 7, JMBG 1204941153761, sa 34.779,61 KM (ili 0,993476% udjela); Ilija Perić (Pero), Stolac, Poprati bb, JMBG 1405950153753, sa 33.441,03 KM (ili 0,95524% udjela) Zdravko Perutina (Marko), Stolac, Crnići bb, JMBG 1708957153751, sa 32.102,45 KM (ili 0,917003% udjela); Niko Moro (Jerko), Stolac, Aladinići bb, JMBG 1903956153755, sa 47.709,08 KM (ili 1,362805% udjela) Dragan Pavić (Veljko), Stolac, ul. M. Golubića, 28, JMBG 0305947153752, sa 7.585,28 KM ( ili 0,216673% udjela); Slavica Jurić (Ivo), Stolac, K. Domagoja bb, JMBG 0501972197180, sa 3.639,99 KM (ili 0,102976% udjela); "Ferrum- Commerce", Makarska, ul. Slikara Gojaka 27, sa 10.031,00 KM (ili 0,29% udjela), i Igor Ferijan, 1000 Ljubljana, ul Rimska br. 11, JMBG 2801963500394, sa 2.552.725,37 KM (ili 72,059907% udjela). Iz Društva istupa 60 dosadašnjih članova Društva, koji su svoj udio prenijeli na Igora Ferijana, kao novog člana Društva. 

(SR-573/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-145/05 od 6. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz društva "EUROCOMPANY 99" d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo Čapljina istupa član Društva Robert Jelavić i svoj ulog od 4. 500,00 KM prenosi na preostale članove Društva u iznosu od po 1.250, 00 KM. Nakon istupanja članovi Društva su: Zani Italo, R. Italija sa ulogom od 792.125,00 KM ili 97, 125% udjela, Dario Lubina, Republika Hrvatska sa ulogom od 9.125,00 KM ili 1,125% udjela, Ivica Datković, Republika Hrvatska sa ulogom od 9.125,00 KM ili 1,125% udjela i Zdravko Đevenica iz Čapljine, sa ulogom od 5.625,00 KM ili 0,625%.Ukupni temeljni kapital ostaje isti i iznosi 816.000,00 KM. 

(SR-574/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt. 0.149/05 od 31. 8. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz društva "ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE" d.o.o. Mostar istupio je član Kamenko Mirković, koji je svoj ulog u iznosu od 2.000,00 KM, na osnovu kojeg ima 13,33 udjela prenio u jednakim dijelovima na članove Društva Milenka Pucu i Miroslava Rozića. Član Društva Zavod za ispitivanje kvalitete robe d.d. Zagreb, izvršio je promjenu organizacionog oblika i tvrtke Društva, nakon izvršenih promjena temeljni kapitala Društva ostaje neizmijenjen i iznosi 15,000,00 KM u vlasništvu: Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. Zagreb sa ulogom od 9.000,00 KM, 60% udjela, Milenko Puce sa ulogom od 3.000,00 KM, 20% udjela, Miroslav Rozić, sa ulogom od 3.000,00 KM, 20% udjela. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-575/05.M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-153/05 od 6. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Alen Lasić iz Mostara je osnovao društvo pod tvrtkom "DAZAL" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, ul. Fra Didaka Buntića br. 116. Temeljni kapital Društva je 2.000,00 KM. U pravnom prometu s trećim osobama Društvo ima neograničene ovlasti, a za svoje obveze odgovara svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Društvo u unutarnjem i vanjskom prometu neograničeno zastupa direktor Društva, Danijel Zelenika. Djelatnosti Društva u unutarnjem prometu su: 

TRGOVINA NA VELIKO I MALO 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.200 Održavanje i popravak motornim vozilima; 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim djelovima i priborom; 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvom i građevinskim materijalom; 51.140 Posredništvo u trgovini strojevima, industrijskom opremom i zrakoplovom; 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom; 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima; 51.370 Trgovina na veliko kavom, čajevima, kakaom i začinima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama uključujući ribe, školjke i rakove; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odjećom; 51.422 Trgovina na veliko obućom; 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za kaćanstvo, radiouređajima i TV uređajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju; 51.531 Trgovina na veliko drvom; 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, inst. materijalom i opremom za vodovovod i grijanje; 51.610 Trgovina na veliko alatnim strojevima; 51.620 Trgovina na veliko građevinskim strojevima; 51.630 Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju i strojevima za šivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom; 51.650. Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtništvo i plovidbu; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priključcima i oruđem, uključujući traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespec. prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u spec. prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namještajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, d.n; 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima; 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima; 52.483 Trgovina na malo športskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama; 52.485 Trgovina na malo cvijećem; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama; 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama; 52.610 Trgovina na malo putem pošte; 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica; Cestovni promet, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu; Ugostiteljstvo 55.300 Restorani; 55.400 Barovi; Prateće pomoćne djelatnosti u prometu, 63.120 Skladištenje robe; 63.400 Djelatnost ostalih agencija u prometu; Usluge u prometu: Zastupanje stranih osoba, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Prodaja strane robe s konsignacijskih skladišta, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Usluge špedicija (otprema i doprema robe), Marketing. 

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa glase: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnost unutarnjeg prometa; Prijevoz robe u međunarodnom cestovnom prometu, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih osoba, Prodaja strane robe s konsignacijskih skladišta, Usluge međunaodne špedicije, Marketing. 

(SR-576/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0.159/05 od 12. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"BIJELA" d.o.o. Mostar je izvršilo upis prestanku rada podružnice pod nazivom "BIJELA" d.o.o. Mostar Podružnica Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Fra Anđela Zvizdovića br. 1, i brisanje iz registra Društva nadležnog Suda. 

(SR-577/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0.162/05 od 31. 8. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"SPRING - INFORMATIKA" d.o.o. Mostar je osnovalo podružnicu pod nazivom "SPRING - INFORMATIKA d.o.o. Mostar Podružnica Zenica, sa sjedištem u Zenici, ul. Dobrovoljnih davalaca krvi br. 4. U pravnom prometu s trećim osobama obavlja poslove u okviru djelatnosti matičnog Društva, a za obveze Podružnice odgovara matično Društvo svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Podružnica obavlja djelatnosti u okviru djelatnosti matičnog Društva. Rukovoditelj Podružnice je Severina Bujak, koja podružnicu, u okviru redovite djelatnosti, zastupa neograničeno. 

(SR-578/05) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-163/05 od 19. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz uslužno trgovinskog društva "ELEKTRO M.M.M." d.o.o. Mostar je istupio član društva Milenko Lemajič koji je svoj osnivački ulog od 4.200,00 KM prenio na dva ostala člana Društva po 2.100,00 KM, i to Marko Nikolić iz Mostara, i Marijo Štajerer iz Mostara. 

(SR-579/05-M) 

Županijski Sud u Mostaru po rješenju Tt. 178/05 od 21. 3. 2005. godine upisao je u Sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Odlukom od 4. 3. 2005. godine, mijenja se adrresa Sjedišta poslovne jedinice pod tvrtkom: ''INTERSPORT'' d.o.o. MOSTAR, Poslovna jedinica ''BET-SHOP'' BIHAĆ 

CENTAR-ARMANI 2.'' 

(SR-582/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-178/05 od 16. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Irena (Trpimir) Musa, osnivač društva MEDIA MARK d.o.o. Međugorje-Čitluk, izvršila je povećanje temeljnog kapitala za iznos od 120.500,00 KM, pa sada temeljni kapital iznosi 122.500,00 KM. 

(SR-583/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0.184/05 od 1. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "SPRING INFORMATIKA" d.o.o. Mostar je izvršilo promjenu direktora Društva, razriješilo dosadašnjeg direktora Jozu Knezovića i imenovalo Mariju Puhalo za novog direktora. Društvo sada u unutarnjem i vanjskom prometu neograničeno zastupa direktor Marija Puhalo. 

(SR-584/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0.205/05 od 19. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo za proizvodnju, promet i trgovinu "KONFEKCIJA" d.d. Konjic vrši upis promjena lica ovlaštenih za zastupanje. Odlukom Nadzornog odbora Društva za proizvodnju, promet i trgovinu "KONFEKCIJA" d.d. Konjic, broj 02-36/04 od 16. 12. 2004. godine prestaje ovlaštenje za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju Halilović Duranu, Varda 6/2, Konjic. 

Odlukom Nadzornog odbora broj 02-14/05 od 17. 6. 2005. godine, za direktora Društva za proizvodnju, promet i trgovinu "KONFEKCIJA" d.d. Konjic, imenovan je Pajić Esad, ing. tekstila, Prkanj 4/3, Konjic, koji čini Upravu Društva, i isti je zastupa u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju, bez ograničenja. 

(SR-586/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-214/05 od 14. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"ZU&RIC" export-import d.o.o. Čitluk, je izvršilo upis prestanka rada podružnice pod nazivom "ZU&RIC" export-import d.o.o. Čitluk, Poslovna jedinica Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu - Novi Grad, R. Abazovića br. 11. 

(SR-589/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-215/05 od 21. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osniva se ustanova - Dom za stare i nemoćne osobe u Mostaru pod nazivom: 

DOM ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE "MIRAN SAN" Mostar 

Sjedište Doma je u Mostaru, ul. Vokića i Lorkovića br. 89. 

Osnivatelj Doma je Miljenko Bašić sin Jure iz Posušja, Broćanac bb, JMBG 1308961153350. Djelatnost Doma je: 85.310 Socijalana zaštita u ustanovama sa smještajem 

Djelatnost Doma obuhvaća: Pružanje starim osobama i drugim odraslim osobama usluga smještaja, ishrane, pomoći i njege socijalnog rada, zdravstvene skrbi, odmora i rekreacije, kulturno-zabavne, te druge aktivnosti i stručni tretman ovisno o korisničkim potrebama. 

Dom zastupa i predstavlja Marinko Maršić iz Mostara, Kneza Višeslava br. 9, JMBG 2104955150020, kao v.d. ravnatelja Doma, koji Dom zastupa bez ograničenja u okviru registrirane djelatnosti Doma. 

(SR-590/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-245/05 od 4. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"GMIĆI-PROM" d.o.o. Prozor-Rama, sa sjedištem u ul. Kralja Tomislava 71, Prozor, Prozor-Rama, u unutarnjem i vanjskom prometu zastupa i predstavlja bez ograničenja u okviru registrirane djelatnosti član Uprave Društva Ivan Dedić sin Joze, Gmići 96, Prozor, Prozor-Rama. 

Briše se iz sudskog registra Ante Dedić sin Joze, dosadašnji član uprave-direktor Društva. 

(SR- 591/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0. 253/05 od 23. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Ugovorom o prijenosu udjela u Društvu BH MEDIA MARKETING d.o.o. Mostar iz Društva istupa dosadašnji član Društva Dragan Mišetić i svoj udio prenosi na Brunu Šarića koji postaje jednim članom Društva i vlasnikom udjela od 10.000,00 KM što predstavlja 100% od temeljnog kapitala. 

Odlukom br. 02/05 od 10. 8. 2005. uređuje se promjena prebivališta i adresa stanovanja člana Društva i člana uprave-direktora Društva BH MEDIA MARKETING d.o.o. Mostar. Utvrđuje se da je član Društva i Uprave Bruno Šarić promijenio prebivalište iz Travnika, Omladinska 14, u Ljubuški, tako da je novo prebivalište i adresa stanovanja Ljubuški, Andrije Šimića bb. Slijedom prednjeg član Društva i član Uprave-direktor u registru Društva biti će: Bruno Šarić iz Ljubuškog, Andrije Šimića bb, JMBG 3103965193035. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-592/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj TT-0-256/05 od 21. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Ugovorom o prijenosu udjela u društvu MACOT SOL d.o.o. Mostar Ivan Ujević iz Hrvatske, ustupio je Ljubi Glibota iz Hrvatske, koji pristupa Društvu dio uloga u iznosu od 1.860,00 KM. Nakon izvršenih promjena temeljni kapital Društva ostaje neizmijenjen i iznosi 2.000,00 KM u vlasništvu: Ljubo Glibota sa ulogom od 1.860,00 KM, 93% udjela i Ivan Ujević sa ulogom od 140,00 KM, 3% udjela. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-596/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0. 260/05 od 16. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

U društvu "AGOS-broker" d.o.o. Mostar izvršena je promjena direktora. Briše se iz sudskog registra Antonijo Vujica, direktor, a upisuje Mario Knezović, direktor Društva zastupa i predstavlja Društvo u okviru registrirane djelatnosti u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja. 

(SR-597/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem Tt-0-263/05 od 4. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Javna ustanova Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića Mostar oglašava brisanje iz sudskog registra dosadašnjeg lica ovlaštenog za zastupanje ravnateljicu škole Zdenku Tomić, a umjesto nje imenuje v.d. ravnateljicu Jasminku Markić. 

(SR-598/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-264/05 od 29. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

1. Član društva KOTRANS d.o.o. Mostar donio je Odluku br. 01/5 od 30. 8. 2005. godine kojom je izvršio promjenu adrese sjedišta Društva, tako da umjesto dosadašnje adrese Ilićka 4, Mostar, adresa sjedišta Društva je Mostar, Leopolda Mandića 1. Istovremeno je izvršio promjenu adrese prebivališta za člana i direktora Društva, tako da je ista sada: Vlatko Kozarić, Konjic, Ovčari br. 6. 

2. Temeljni kapital Društva, djelatnost, osoba ovlaštena za zastupanje Društva ostaju neizmijenjeni. 

(SR-599/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-267/05 od 23. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Ugovor o istupanju i prijenosu udjela i pristupanju člana društva br. 01/05 od 1. 9. 2005.g. Društva pod tvrtkom: Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu, ugostiteljstvo, građevinarstvo i usluge "ADELA" d.o.o. Export-Import Jablanica, ul. Šljunkara bb. dosadašnji osnivač Košpo (Latifa) Adela, Jablanica ul. Željeznička br. 5, JMBG 2301962156832, istupa iz Društva, i svoj osnivački udio koji je imala u Društvu u iznosu od 2.000,00 KM, 100% udjela ustupa Nini Košpo iz Jablanice, JMBG 2412982155030 koja preuzima sva prava i obveze u Društvu, kao i iznos od 2.000,00 KM, 100% udjela bez naknade. Ostale odredbe ostaju neizmijenjene. 

(SR-600/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-268/05 od 4. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom broj 12/05 od 24. 8. 2005. godine, član Društva za građevinarstvo, trgovinu i usluge "MONTER" d.o.o. Konjic, Novalić Zijo, razriješio je dosadašnje lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Društva Habibija Fuada, a za lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Društva imenovan je Novalić Zijo iz Konjica, Pleha 2a. 

(SR-601/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-270/05 od 5. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"MSR" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Mostar osnovao je podružnicu pod tvrtkom: "MSR" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Mostar, Podružnica Posušje, sa sjedištem u Posušju, Fra Grge Martića 13. Djelatnost Podružnice je u okviru registrirane djelatnosti Društva. Podružnica je ovlaštena u pravnom prometu zaključivati ugovore i obavljati druge pravne poslove te preuzimati prava i obveze u ime i za račun osnivača. 

Za obaveze podružnice u pravnom prometu s trećim osobama odgovara Društvo osnivač svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Rukovoditelj Podružnice Zdenko Jarak zastupa i predstavlja Podružnicu u unutarnjem prometu, bez ograničenja. 

(SR-603/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-271/05 od 5. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"MSR" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Mostar osnovao je podružnicu pod tvrtkom: "MSR" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Mostar, Podružnica Široki Brijeg, sa sjedištem u Širokom Brijegu, Fra Didaka Buntića 94A. Djelatnost Podružnice je u okviru registrirane djelatnosti Društva. Podružnica je ovlaštena u pravnom prometu zaključivati ugovore i obavljati druge pravne poslove te preuzimati prava i obveze u ime i za račun osnivača. Za obveze Podružnice u pravnom prometu s trećim osobama odgovara Društvo osnivač svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Rukovoditelj Podružnice Ana Cigić zastupa i predstavlja Podružnicu u unutarnjem prometu, bez ograničenja. 

(SR-604/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-280/05 od 23. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

1. Član društva LILI d.o.o. Mostar donio je Odluku br. 01/05 od 8. 9. 2005. godine, kojom je izvršio promjenu adrese sjedišta Društva, tako da je umjesto dosadašnje adrese Mostar, Kralja Zvonimira bb, sadašnja adresa sjedišta Društva: Mostar, Kralja Tomislava 14. 

2. Temeljni kapital, tvrtka, djelatnost i osoba ovlaštena za zastupanje Društva ostaju neizmijenjeni. 

(SR-607/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-273/05 od 3. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Član društva sa ograničenom odgovornošću "IMPULSE Marketing" Mostar Društvo za trgovinu i usluge, Odlukom broj 03/2005 od 9. 9. 2005. godine, vrši promjenu adrese sjedišta Društva. Nova adresa sjedišta Društva je Mostar Stepinca br. 9. 

(SR-608/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-285/05 od 27. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Mostar, Kneza Branimira 2b, oglašava izmjenu svoga organizacijskog dijela koji će sada poslovati pod nazivom: HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d, filijala Tuzla. Sjedište filijale kao i poslovi koji se obavljaju u filijali ostaju nepromijenjeni. Osoba koja rukovodi radom filijale i njen opseg ovlasti također ostaju nepromijenjeni, s tim što obnaša dužnost "voditelj filijale". 

(SR-609/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-286/05 od 27. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Mostar, Kneza Branimira 2b, oglašava izmjenu naziva svoga organizacijskog dijela koji će sada poslovati pod nazivom: HYPO ALPE ADRIA-BANK d.d. filijala Bihać. Sjedište filijale kao i poslovi koji se obavljaju u filijali ostaju nepromijenjeni. Osoba koja rukovodi radom filijale i njen opseg ovlasti također ostaju nepromijenjeni, s tim što obnaša dužnost "voditelj filijale". 

(SR-610/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-287/05 od 27. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Mostar, Kneza Branimira 2b, oglašava izmjenu naziva svoga organizacijskog dijela koji će sada poslovati pod nazivom: HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. filijala Vitez. Sjedište filijale kao i poslovi koji se obavljaju u filijali ostaju nepromijenjeni.Osoba koja rukovodi radom filijale i njen opseg ovlasti također ostaje nepromijenjeni, s tim što obnaša dužnost "voditelj filijale". 

(SR-611/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-294/05 od 26. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "ASPID" društvo za trgovinu i usluge, d.o.o. Mostar je izvršilo proširenje djelatnosti Društva sa slijedećim djalatnostima: 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; 63.400 Djelatnost ostalih agencija u prometu; 71.400 Iznajmljivanja predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

(SR-613/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-303/05 od 29. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

U trgovinsko proizvodnom društvu "UNIMEX COMPANY" d.o.o. Mostar dana 30. 7. 2005. godine donesena je Odluka o razrješenju dužnosti VD direktora Guzin Lejle broj 02/05. Za direktora Društva postavlja se Manja Ajanić kći Enesa, Mostar, Put za Opine 4, JMBG 0310983155005. 

(SR-615/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-310/05 od 4. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "NAM" d.o.o. Čitluk vrši promjenu ovlaštene osobe za zastupanje Društva-direktora. Briše se iz registra Društva kao ovlaštena osoba za zastupanje: Zdenka (Mate) Čarapina, Čitluk, ul. Rudarska bb. JMBG 0203967157382, a upisuje: 

Miroslav Čarapina, Čitluk, ul. Rudarska bb. O.I. 05BFA7723 izdata od MUP HNK, Čitluk JMBG 1602963151334, direktor, zastupa i predstavlja Društvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu pojedinačno i samostalno bez ograničenja. 

(SR-617/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-311/05 od 3. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "ČAR-PROM" društvo s ograničenom odgovornošću, Čitluk, Potpolje bb, vrši promjenu ovlaštene osobe za zastupanje Društva-direktora. Briše se iz registra Društva kao ovlaštena osoba za zastupanje Milenka (Nikola) Milićević, Čitluk, Potpolje bb, a upisuje se Zdenka (Mate) Čarapina, Čitluk, ul. Rudarska bb, JMBG 0203967157382 O.I. br. 04BFA1478 MUP HNK, Čitluk, direktor, zastupa i predstavlja Društvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu pojedinačno i samostalno bez ograničenja. 

(SR-618/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-320/05 od 28. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Županijskog-Kantonalnog suda u Mostaru br. Tt-379/05 od 1. 6. 2005. godine, matični broj subjekta upisa 1-11526, izvršen je upis društva sa ograničenom odgovornošću za zaštitu ljudi i imovine Agencija "PATRIOT SECURITY" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, ul. Silića br. 9. 

Odlukom o izmjeni Odluke osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću br. 01-20/05 od 15. 9. 2005. godine, Mustafa (Ragib) Begović iz Mostara, vrši promjenu lica ovlaštenog za zastupanje. Za direktora Agencije-Društva imenuje se Admir (Ibrahim) Mešić iz Mostara, ul. Zalik br. 13, JMBG 1902967152738. Prestaje ovlaštenje dosadašnjeg direktora Agencije-Društva Mustafi Begović. 

(SR-620/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-326/05 od 5. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Temeljem Ugovora o prijenosu udjela i istupanju člana iz društva od 10. 9. 2005. iz Društva "MITAL" d.o.o. Mostar istupio je Gonelli Alfiero iz Italije, koji je svoj ulog u iznosu od 5.000,00 KM, na temelju kojeg ima 50% udjela, ustupio u cijelosti na člana Društva Zdravka Marića. Nakon izvršenih promjena temeljni kapital Društva ostaje neizmijenjen i iznosi 10.000,00 KM u vlasništvu Zdravko Marić, 100% udjela. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-622/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-327/05 od 29. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz društva "VANIMA" društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, d.o.o. Mostar je istupila Kata Miljko, a Društvu je pristupio član Nikola Miljko iz Mostara. Društvo je promijenilo adresu sjedišta koje je sada u Mostaru, ul. Vukovarska bb. Temeljni kapital Društva je 5.833,00 KM. 

(SR-623/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-337/05 od 5. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "TIM-ZIP" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Mostar, Odlukom od 30. 8. 2005. godine, upisuje izvršnog direktora Društva. Za izvršnog direktora Društva imenuje se: Ivan (Mijo) Bulić, Zagreb, Male Putine 14, JMBG 1503952330182, putovnica br. 000864785 PU Zagreb. 

(SR-625/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-349/05 od 5. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom od 21. 9. 2005. godine, društvo "INTERHERC" d.o.o. Mostar, Podružnica Mostar, Rodoč bb, mijenja rukovoditelja podružnice. Briše se iz registra gospodarskih društava Mladen Bokšić, Mostar, Splitska 88, JMBG 1403976150008, a upisuje Ivan Milanov, Mostar, Dr. Ante Starčevića 46, JMBG 0206978190011, rukovoditelj bez ograničenja. 

(SR-626/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-349/05 od 5. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom od 21. 9. 2005. godine, društvo "INTERHERC" d.o.o. Mostar Podružnica Grude II 

Sjedište: Grude, Gorica-Carinski terminal, mijenja rukovoditelja podružnice. Briše se iz registra gospodarskih društava Ivan Milanov, Mostar, Dr. Ante Starčevića 46, JMBG 0206978190011, a upisuje Erika Boban, kći Tvrtka, Grude, Sovići Bobanova Draga bb, rukovoditelj bez ograničenja. 

(SR-627/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-355/05 od 5. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "J.L.J.M." d.o.o. Međugorje je izvršilo promjenu direktora društva, razriješilo dosadašnjeg direktora Stanku Prskalo i imenovalo novog direktora. Društvo sada u unutarnjem i vanjskom prometu neograničeno zastupa direktor Mićo Burazer iz Republike Hrvatske, Šibenik, Njegošov trg br. 2E. 

(SR-628/05-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-792/07 od 12. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iuliana Grigoriu, putovnica br. 13611671, iz Bukurešta, Poet Nicolae Nicoelanu 6A, Rumunija, i Zoran Matić, JMBG 0212964150009, iz Mostara, Kneza Višeslava 33, osnovali su društvo pod tvrtkom: MIRAKOL International Co. d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Kneza Višeslava 12. Temeljni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM, sa ulogom Iuliana Grigoriu 1.400,00 KM, 70% udjela i Zoran Matić, sa ulogom 600,00 KM, 30% udjela. Djelatnost Društva u unutarnjem i vanjskom prometu je: 01.110, 01.120, 01.131, 01.132, 01.300, 01.410, 02.011, 02.012, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.610, 51.620, 51.630, 51.640, 51.650, 51.660, 51.700, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 60.240, 71.310, 74.130, 74.140, 74.300, 74.820, 74.840, 80.422, Organiziranje stručnih skupova, javnih tribina, predavanja iz oblasti poljoprivrede. Vanjska trgovina (uvoz i izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe sa konsignacijskog skladišta; Promet robe (tereta) u međunarodnom cestovnom prometu. U pravnom prometu s trećim Društvo odgovara svom imovinom kojom raspolaže - potpuna odgovornost. Zoran Matić, direktor Društva, zastupa i predstavlja Društvo u okviru registrirane djelatnosti u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja. 

(SR-836/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-721/07 od 30. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Ilija Krndelj, sin Ante, iz Republike Hrvatske, nastanjen na adresi Quergasse 6 Ettlingen, Njemačka, putovnica Republike Hrvatske br. 002076770, i Gunter Kuhnlein, sin Josefa, državljanin Njemačke, nastanjen na adresi Muhlstr. 897795 Schondra, Njemačka, Republika Njemačka, putovnica br. 9089035552, i Anna Maria Eiben, kći Johanna, državljanka Njemačke, nastanjena na adresi Flachsacker 29, Hammelburg, Njemačka, Republika Njemačka, putovnica br. 9094106267, su Ugovorom br. OPU 362/07 od 2. 10. 2007. g. osnovali tvrtku "KEK STYROPOR INTERNATIONAL INDUSTRIES" d.o.o. Čitluk, sa sjedištem u Čitluku, na adresi Blizanci bb. Ilija Krndelj je osnivač Društva sa temeljnim kapitalom od 667,00 KM ili 33,33% udjela u Društvu, Gunter Kuhnlein sa temeljnim kapitalom od 667,00 KM, ili 33,33% udjela u Društvu, i Ana Maria Eiben je osnivač Društva sa temeljnim kapitalom od 667,00 KM, ili 33,33% udjela u Društvu, tako da ukupni temeljni kapital Društva iznosi 2.001,00 KM. Ilija Krndelj je direktor Društva u unutarnjem i vanjskom prometu bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju Društva. Društvo će obavljati slijedeću djelatnost u unutarnjem prometu: 20.101, 20.102, 20.103, 20.200, 20.300, 20.400, 20.510, 20.520, 21.110, 21.120, 21.210, 21.220, 21.230, 21.240, 21.250, 24.110, 24.120, 24.510, 24.520, 25.110, 25.120, 25.130, 25.210, 25.220, 25.230, 25.240, 26.110, 26.120, 26.130, 26.140, 26.150, 26.210, 26.220, 26.230, 26.240, 26.250, 26.260, 26.300, 26.400, 26.510, 26.520, 26.53, 26.610, 26.620, 26.630, 26.640, 26.650, 26.660, 26.700, 26.810, 26.820, 28.110, 28.120 28.210, 28.220, 28.300, 28.400, 28.510, 28.520, 28.610, 28.620, 28.630, 28.710, 28.720, 28.730, 28.740, 28.750, 36.630, 45.320, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 51 532, 51.540, 52.120, 52.630, 60.101, 60.240, 63.120, 63.210, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih osoba, Prodaja strane robe s konsignacijskih skladišta, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Marketing. U vanjskotrgovinskom prometu Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti - Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa; posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; zastupanje stranih pravnih osoba; prijevoz robe i putnika u međunarodnom cestovnom prometu, Prodaja strane robe s konsignacijskih skladišta, marketing. 

(SR-837/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-147/07 od 7. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Direktor Društva, Alen Bošnjak iz Čitluka, dana 2. 1. 2007. g. donio je Odluku o izmjeni adrese sjedišta subjekta broj 0-06/07 od 2. 1. 2007. god., Odluku o razrješenju dužnosti rukovoditelja Podružnice Banja Luka broj 0-04/07 od 17. 11. 2006. g. i Odluku o imenovanju novog rukovoditelja Podružnice broj 0-05/07 od 17. 11. 2006. g. 

Ovim odlukama mijenja se adresa sjedišta Podružnice koja posluje pod tvrtkom "BARPEH" d.o.o. Čitluk, Podružnica "Distribucijski centar" Banja Luka. 

Novo sjedište Podružnice je u Banjoj Luci, Dunavska 1, 78000 Banja Luka. 

Dosdašnja adresa Podružnice, Branka Popovića 115, 78000 Banja Luka, ima se brisati iz Registra društava nadležnog suda. 

Odlukom se razrješuje raniji rukovoditelj Podružnice Zoran Dragičević iz Banje Luke, a na 

mjesto rukovoditelja se imenuje Duško Malešević iz Laktaša, rođen 6. 1. 1954. g., JMBG 0601954100026. 

Odluke stupaju na snagu danom donošenja. 

(SR-838/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-605/07 od 8. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Član društva "LIBANG" d.o.o. Mostar, Podružnica Sarajevo, je razriješio dužnosti dosadašnjeg rukovoditelja Podružnice Wu Guiru. Za rukovoditelja Podružnice je imenovan Pang Shukui, koji Podružnicu zastupa u okviru djelatnosti Društva. 

(SR-839/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-683/07 od 19. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "GLOBAL PRESS DIRECT" d.o.o. Čitluk, Služanj bb, osniva podružnicu u Sarajevu. Sjedište Podružnice je na adresi, Splitska 14, Sarajevo, a zastupa je Robert Skelo, sin Slavka iz Sarajeva, Merhemića trg 1, JMBG 3008971190002, neograničeno u okviru djelatnosti Društva. Podružnica obavlja djelatnosti u okviru registrirane djelatnosti Društva. 

(SR-840/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-724/07 od 24. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Mary Brigid O'Sullivan iz Irske je osnovala društvo pod tvrtkom "O'SULLIVAN" d.o.o. Međugorje, sa sjedištem u Čitluku, Međugorje bb. Temeljni kapital Društva je 2.000,00 KM. U pravnom prometu s trećim osobama Društva ima neograničeno ovlasti, a za svoje obveze odgovara svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Društvo u unutarnjem i vanjskom prometu neograničeno zastupa direktor Društva Mary Brigid O'Sullivan. 

Djelatnosti Društva su: 

TURIZAM 

63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n. 

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa glase: 

Turističke i ugostiteljske usluge u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-841/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-708/07 od 9. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "GLORIA-M" d.o.o. Međugorje je izvršilo promjenu direktora Društva. Razriješilo dosadašnjeg direktora Miću Burazera, a imenovalo za novog direktora Jelenu (Vlado) Burazer, Čitluk, Međugorje bb, JMBG 0708963177685, koja Društvo zastupa u unutarnjem i vanjskom prometu bez neograničenja. Briše se iz Registra dosadašnji direktor Mićo Burazer sa svim ovlastima. 

(SR-842/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-706/07 od 8. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz Društva "DERBY GAMES" društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar je istupio dosadašnji član Društva DONARI d.o.o za trgovinu i usluge, a Društvu je pristupio novi član Društva Nikola Golemac. Dosadašnji član Društva je novom članu prenio osnivački ulog od 250.060,00 KM i udio, a novi član je u cijelosti preuzeo sva prava i obveze Društva. 

(SR-843/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-722/07 od 24. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Small Michael John iz Irske je osnovao društvo pod tvrtkom "SMALL" d.o.o. Međugorje, sa sjedištem u Čitluku, Međugorje bb. Temeljni kapital Društva je 2.000,00 KM. U pravnom prometu s trećim osobama Društva ima neograničene ovlasti, a za svoje obveze odgovara svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Društvo u unutarnjem i vanjskom prometu neograničeno zastupa direktor Društva Small Michael John. 

Djelatnosti Društva su: 

TURIZAM 

63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n. 

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa glase: 

- Turističke i ugostiteljske usluge u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-844/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-807/07 od 14. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Kneza Branimira 2b, Mostar, oglašava izmjenu voditelja Poslovnice Grude. 

Dosadašnjem voditelju Poslovnice Grude okončan je mandat na dužnost voditelja iste Poslovnice, te se za v.d. voditelja Poslovnice Grude imenuje Slobodan Pralas iz Gruda, JMBG 1708948151630. 

Imenovani je ovlašten zastupati i predstavljati Poslovnicu Grude u okviru djelatnosti Poslovnice, do 5.000,00 KM (pet tisuća konvertibilnih maraka). 

(SR-845/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-713/07 od 1. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Nadzornog odbora Društva br. 01-05/66, od 28. 9. 2007. godine Bruno Krtalić je razriješen dužnosti v.d. direktora Hercegovina osiguranja, s danom 30. 9. 2007. godine. 

Odlukom Nadzornog odbora Društva br. 01-05/67, od 28. 9. 2007. godine Bruno Krtalić je imenovan za direktora Hercegovina osiguranja d.d. Mostar, s danom 1. 10. 2007. godine. 

(SR-846/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-758/07 od 6. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o proširenju djelatnosti društva "ZMM-TURS" ugostiteljstvo i turizam d.o.o. Neum, donesenom kod Vjekoslava Krvavca, notara, sa službenim sjedištem u Neumu i poslovnim prostorijama u ulici Kralja Tomislava bb, pod brojem OPU 550/2007, dana 9. 10. 2007 godine, član Društva - osnivač pored postojećih djelatnosti u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu dodaje i: 

51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.700, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.470, 52.483, 52.484, 52.487, 55.110, 55.120, 55.210, 55.220, 55-520, 61.100, 61.200, 70.110, 70.120, 70.200, 70.310, 70.320, 71.100, 71.210, 71.220, 92.610, Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti, uvoz-izvoz, Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti, uvoz-izvoz, Ugostiteljstvo u okviru registrirane djalatnosti, Poslovne usluge u okviru registrirane djalatnosti, Zastupanje inozemnih tvrtki, Zastupanje stranih osoba. 

Ostali dio teksta ostaje nepromijenjen. 

(SR-847/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-677/07 od 7. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Kod ustanove "Osnovna škola Crnići" Crnići, sjedište: Crnići, Crnići bb, vrši se usklađivanje ustanove sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju. Briše se iz sudskog registra zakonski zastupnik Stojan Stanković, JMBG 2206942153753, iz Stoca, Crnići bb, a upisuje u sudski registar zakonski zastupnik, ravnatelj Marina Markić, Antina, iz Aladinići-Stolac, JMBG 1411973158752, koja zastupa i predstavlja školu bez ograničenja u okviru registrirane djelatnosti, koja zastupa Školu bez ograničenja u okviru registrirane djelatnosti Društva. Djelatnost škole je 80.102 Osnovno obrazovanje. 

(SR-848/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-738/07 od 18. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Slobodanka Borovac iz Čapljine, Trebižat bb, osnovala je društvo pod tvrtkom: TEHNO-BIL d.o.o. Čapljina, sa sjedištem u Čapljini, Braće Radića bb. Temeljni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM, sa 100% udjelom Slobodanka Borovac. Djelatnost Društva u unutarnjem i vanjskom prometu je: 25.130, 25.210, 25.220, 25.230, 25.240, 28.110, 28.120, 28.210, 28.400, 28.510, 28.520, 28.750, 29.110, 29.120, 29.240, 29.560, 31.610, 31.620, 33.100, 33.200, 34.200, 34.300, 35.430, 35.500, 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.180, 51.190, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.460, trgovina na veliko medicinskim instrumentima i opremom, trgovina na veliko ortopedskim pomagalima, 51.470, 51.640, 51.650, 51.700, 52.110, 52.120, 52.270, 52.320, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.481, 52.482, 52.483, 52.487, 52.630, 52.720, 52.730, 52.740, 71.100, 71.210, 71.330, 71.340, 71.400, 74.200, 74.300, 74.840 Vanjska trgovina (uvoz i izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe sa konsignacijskog skladišta. U pravnom prometu s trećim Društvo odgovara svom imovinom kojom raspolaže - potpuna odgovornost. Marija Borovac, direktor Društva, zastupa i predstavlja Društvo u okviru registrirane djelatnosti u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja. 

(SR-849/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-735/07 od 23. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

1) Javna ustanova Srednja mašinsko-saobraćajna škola Mostar je izvršila promjenu adrese sjedišta. 

Umjesto dosadašnje adrese Alekse Šantića 10, Javna ustanova Srednja mašinsko-saobraćajna škola u Mostaru nalazi se u ulici Mile Budaka 10. 

(SR-850/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-634/07 od 19. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Kod zavoda pod nazivom: FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Biskupa Čule 10, dosadašnji privremeni ravnatelj upisuje se kao ravnatelj Zavoda, tako da je Marko Ivanković, Široki Brijeg, Kočerin 133, JMBG 2009960152403, ravnatelj Zavoda, koji Zavod zastupa i predstavlja sukladno Zakonu. 

Briše se Marko Ivanković, kao dosadašnji privremeni ravnatelj. 

(SR-851/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-763/07 od 2. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo SUN SUN-I d.o.o. Mostar je razriješilo dosadašnjeg direktora Društva - člana uprave Društva Zheng Shanshun, a imenovalo novog direktora Mirko Vico, iz Mostara, Sv. Leopolda Mandića 8, JMBG 2111956151965, koji je ovlašten zastupati Društvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograničanja, a briše se iz sudskog registra dosadašnji direktor Zheng Shanshun, sa svim ovlastima. 

Nakon prednjih promjena upravu društva SUN SUN-I d.o.o. Mostar čine: 

1. Mirko Vico - direktor, iz Mostara, JMBG 2111956151965, 

2. Zhou Xixia - izvršni direktor, iz NR Kine, putovnica br. G0912957. 

(SR-852/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-747/07 od 22. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom od 4. 10. 2007. godine Društvo: "PEKARNA LUCE" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Mostar mijenja adresu sjedišta, pa umjesto Mostar, Blajburških žrtava 18, upisuje se: Mostar, Kralja Tomislava 2. 

(SR-853/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-446/07 od 16. 7. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom br. 1/07 od 30. 3. 2007. godine Društvo: "EURO CENTAR" d.o.o. Mostar vrši brisanje svoje Podružnice u Sarajevu pod tvrtkom: "EURO CENTAR" d.o.o. Mostar, Podružnica "MENTOR" Sarajevo, zbog smanjenja obim poslovanja. 

(SR-854/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-754/07 od 25. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom br. 01/07. od 28. 9. 2007. godine član društva: COMODER d.o.o. Mostar mijenja upravu Društva. Dosadašnji direktor Društva Mario (Ilija) Mikulić, Mostar, Rudarska 82D JMBG 2911956150027, briše se iz Registra gospodarskih društava kao ovlaštena osoba-direktor, a za direktora Društva imenuje se Zorica (Mario) Sivrić, Široki Brijeg, Kočerin 13, JMBG 0406981155048, bez ograničenja. 

(SR-855/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-768/07 od 26. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo MOTEKSTIL d.o.o. Mostar, Odlukom člana Društva Stjepana Prskala, promijenilo je adresu sjedišta Društva, tako da je umjesto dosadašnjeg sjedišta u ul. Biskupa Buconjića 25 u Mostaru, novo sjedište Društva u ul. Fra Didaka Buntića 145, Mostar. 

(SR-856/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-669/07 od 4. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

U Društvu za trgovinu i usluge "STUDIO - CONCEPT" d.o.o. Mostar za direktora Društva imenovan je Renato Radoš iz Mostara, Maršala Tita 85, koji zastupa i predstavlja Društvo u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu bez ograničenja u zastupanju, a u okviru zakonskih ovlasti. Dosadašnji direktor Aldin Kovač se razrješava dužnosti direktora. 

(SR-857/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-776/07 od 30. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo: "KORDIĆ-UDOVICE" d.o.o. Mostar, Sretnice bb, svojom Odlukom vrši dopunu djelatnosti Društva u unutarnjem prometu sa sljedećim djelatnostima: 01.110 Uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada na drugom mjestu nespomenutih, 01.120 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Uzgoj voća, oraha i sl. usjeva za pripremanje začina i napitaka, 01.410 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića, 15.920 Proizvodnja etilnog alkohola iz fermentiranih materijala, 15.930 Proizvodnja vina iz grožđa, 15.940 Proizvodnja jabukovače i vina od ostalog voća, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo športskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.610 Trgovina na malo putem pošte, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 55.510 Kantine (menze), 55.520 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering), 70.110 Stvaranje novih nekretnina, 70.120 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina, 70.310 Agencija za promet nekretninama, 70.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 74.400 Promidžba (reklama i propaganda), 74.820 Djelatnost pakiranja. 

(SR-858/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-726/07 od 16. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo: "TANDEM" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Mostar vrši izmjenu uprave-direktora. Briše se iz Registra gospodarskih društava dosadašnji direktor Društva Ertan Bogućanin, Beograd, Bulevar revolucije 176, a upisuje novi direktor i to: Mirsad (Adema) Hadžalić, Mostar, Bore Radana 11, JMBG 1402958793914, direktor, zastupa i predstavlja Društvo samostalno i pojedinačno bez ograničenja. 

(SR-859/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-762/07 od 26. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom br. 01-a/07 od 21.09. 2007. godine Skupština Društva "Super - Nova" d.o.o. Mostar osnovala je podružnicu ovog Društva u Jajcu. Sjedište Podružnice je na adresi Jajce, Pijavice bb. Podružnica će poslovati pod nazivom "Super - Nova" društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu Mostar - Podružnica 02, Jajce, Pijavice bb. Za rukovoditelja Podružnice imenovana je Albina Zjajo, iz Jajca, Bosanska 19, na vremenski period od 3 mjeseca, računajući od 4. 10. 2007. godine. Rukovoditelj nije ovlašćen da zastupa Podružnicu u odnosima sa trećim osobama. U svom poslovanju Podružnica će obavljati djelatnosti u okviru osnovne djelatnosti subjekta upisa "Super - Nova" d.o.o. Mostar. 

(SR-860/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-798/07 od 21. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osniva se zadruga pod nazivom: Zadruga "Hodovo" p.o. Stolac, sa sjedištem: Stolac, Hodovo bb. Osnivači Zadruge su: Ljubomir Kovač, Joze, JMBG 0701976192174, iz Hodova bb, Stolac, sa 50,00 KM uloga ili 16,66% udjela nad temeljnim kapitalom, Predrag Kovač, Joze, JMBG 1209986192192174, iz Hodova bb, Stolac, sa 50,00 KM uloga ili 16,66% udjela nad temeljnim kapitalom, Dalibor Kovač, Joze, JMBG 2110982192177, iz Hodova bb, Stolac, sa 50,00 KM uloga ili 16,66% udjela nad temeljnim kapitalom, Marijan Knežević, Marka, JMBG 0511978173971, iz Hodova bb, Stolac, sa 50,00 KM uloga ili 16,66% udjela nad temeljnim kapitalom, Ivan Proleta, Mihe, JMBG 1304965153767, iz Hodova bb, Stolac, sa 50,00 KM uloga ili 16,66% udjela nad temeljnim kapitalom i Gordan Živković, Miljenka, JMBG 2801972151351, iz Vionice bb, Čitluk, sa 50,00 KM uloga ili 16,66% udjela nad temeljnim kapitalom. Svi ulozi osnivača su u novcu. Djelatnost Društva u unutarnjem prometu je: 01.120, 01.211, 01.212, 01.221, 01.230, 01.240, 15.130, 15.330, 15.510, 15.610, 15.811, 15.820, 20.101, 51.110, 51.210, 51.220, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.390, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.250, 52.420, 52.430, 52.450, 52.485, 52.500, 55.300, 60.240 i 74.820. U vanjskom prometu djelatnosti su: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvoda u okviru registrirane djelatnosti, prijevoz robe (tereta) u međunarodnom cestovnom prometu i zastupanje inozemnih pravnih osoba. Zadruga u pravnom prometu s trećim osobama istupa u svoje ime i za svoj račun. Direktor Zadruge je Ljubomir Kovač, Joze, JMBG 0701976192174, iz Hodova bb, Stolac, koji Zadrugu zastupa bez ograničenja u okviru registrirane djelatnosti, u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu. 

(SR-861/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-791/07 od 6. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"NET" d.o.o. INFORMATIČKI INŽENJERING Mostar, Podružnica br. 02, sa sjedištem u Trebinju, izvršio je promjenu rukovoditelja Podružnice. Briše se iz sudskog registra dosadašnji rukovoditelj Gojko Sikimić iz Trebinja, a upisuje Tihomir Pandža iz Mostara, rukovoditelj Podružnice s ovlastima da zastupa i predstavlja Podružnicu u unutarnjem prometu, bez ograničenja. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-862/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-782/07 od 21. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom društva "Potomac" d.o.o. Mostar, broj 2/07 od 24. 10. 2007. g., promijenjena je adresa sjedišta društva "Potomac" d.o.o. Mostar, koja je bila na adresi K. Zvonimira 13, Mostar, tako da je sada adresa sjedišta društva "Potomac" d.o.o. Mostar u Mostaru, na adresi Blajburških žrtava bb. 

(SR-863/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-697/07 od 23. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Promjena ravnatelja škole. 

Upisuje se Lazar Njavro, ravnatelj Osnovne škole Marina Držića Buna, kao ovlaštena osoba, JMBG 0410954153030, o.k. br. 04BKA0461, izdana u MUP-u Neum. 

Adresa: Zagrebačka 6, Neum 

Iz evidencije se briše Mirala Đopa, dosadašnja ravnateljica. 

(SR-864/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-805/07 od 15. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o promjeni adrese sjedišta društva br. 1/07 od 1. 11. 2007. g. osnivač Društva za proizvodnju, eksport-import i usluge INDEX d.o.o. Konjic, Čolaković Enver iz Konjica, vrši promjenu adrese sjedišta Društva, tako da je sjedište Društva u Konjicu, Donje Polje 42. 

Odlukom o razrješenju i imenovanju direktora Društva br. 3/07 od 1. 11. 2007. g. razriješen je Čolaković Enver iz Konjica dužnosti direktora Društva. Za direktora Društva imenovana je Sultanić Ajla, kći Envera, iz Konjica, Kolonija 34/16. 

Društvo u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju zastupa i predstavlja uprava Društva koju čini Sultanić Ajla iz Konjica, u funkciji direktora Društva, bez ograničenja ovlaštenja, a prestaju ovlaštenja da zastupa Društvo Čolaković Enveru. 

(SR-865/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-740/07 od 14. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Nadzornog odbora UniCredit Zagrebačke banke d.d. br. 02-6761-2/07 od 26. 7. 2007. godine razrješava se dužnosti izvršnog direktora Banke Mirjana Vidan i briše iz sudskog registra. Odlukom Nadzornog odbora UniCredit Zagrebačke banke d.d. br. 02-6761-3/07 od 26. 7. 2007. godine, imenovan je Ivan Vlaho na funkciju izvršnog direktora Banke, zastupa Banku u poslovima i obimu utvrđenim aktom direktora Banke, te se upisuje u sudski registar. 

(SR-866/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-797/07 od 9. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Kod društva "INEL-MED" EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar upisuje se izmjena adrese sjedišta društva i proširenje djelatnosti društva u unutranjem prometu, sa slijedećim podacima: 

Mijenja se adresa sjedišta Društva, tako da umjesto Rudarska 173a, sjedište Društva sada glasi: Mostar, Rudarska 20B ("Objekat 1" Centar II) 

Proširuju se djelatnosti Društva u unutarnjem prometu za slijedeće djelatnosti: 

63.120 Skladištenje robe, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-867/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-794/07 od 5. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru, br. 01-12-261/07, od 23. 7. 2007. godine, postavlja se na mjesto kao dekan Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, prof. dr. sci. Ivo Čolak u mandatnom razdoblju od sljedeće dvije godine. 

(SR-868/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-787/07 od 20. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom br. 1/07 od 22. 10. 2007. godine Društvo: DUGA-TEHNA" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Čitluk osniva Poslovnu jedinicu u Kiseljaku pod tvrtkom: 

"DUGA-TEHNA" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Čitluk - Poslovna jedinica Kiseljak 

Sjedište Poslovne jedinice je: Kiseljak, Josipa bana Jelačića bb. 

Djelatnosti Poslovne jedinice, u okviru djelatnosti Društva osnivača, rukovoditelj Poslovne jedinice je Romana Bencun, Kiseljak, Sarajevska cesta 53, JMBG 1001978177018, bez ograničenja. 

(SR-869/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-806/07 od 13. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "ROMANTIC - LINE" d.o.o. Prozor/Rama, upisano u Rješenje Općinskog suda u Mostaru broj Tt-O-598/07, zastupano po Dželilović Farisu, sinu Asima, donijelo je Odluku o osnivanju "ROMANTIC - LINE" d.o.o. Prozor/Rama, Podružnice Sarajevo, dana 30. 10. 2007. godine, notarski obrađenu od notara Dubravka Opijača, sa službenim sjedištem u Jablanici, na adresi Rasadnik bb, a zavedenu pod brojem OPU 311/07, kojom osniva "ROMANTIC - LINE" d.o.o. Prozor/Rama, Podružnica Sarajevo, sa sjedištem na adresi Zmaja od Bosne bb/TC Robot. 

Istom Odlukom o osnivanju "ROMANTIC - LINE" d.o.o. Prozor/Rama, Podružnice Sarajevo, za rukovodioca Podružnice imenovana je Kezo Alma, sa ovlaštenjem da zastupa Podružnicu sa ograničenjem ovlaštenja, uz posebnu saglasnost direktora Društva za potpisivanje finansijske dokumentacije i zaključivanje pravnih poslova. 

(SR-870/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-520/07 od 9. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Skupštine dioničara o smanjenju osnovnog kapitala, br. 01-427-1/04 od 6. 11. 2004. godine, smanjuje se temeljni kapital privrednog društva "Vodovod i kanalizacija" d.d. Konjic za ukupni iznos od 1.154.565,00 KM. 

Smanjenje osnovnog kapitala vrši se smanjivanjem nominalne vrijednosti dionica sa 12,50 KM na 10,70 KM. 

Nakon prednjeg smanjenja ukupni temeljni kapital privrednog društva "Vodovod i kanalizacija" d.d. Konjic iznosi 6.863.247,50 KM. 

(SR-871/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-465/07 od 26. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke - Prečišćeni tekst - br. 1/2007 od 2. 4. 2007. g. VIBAU-GRAĐEVINSKA TEHNIKA društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Rakitje, Republika Hrvatska, kao osnivač društva Vibau BH d.o.o. Sarajevo, mijenja sjedište i direktora Društva. 

Sjedište Društva bilo je na adresi: Konjic, Donje Polje bb. 

Novo sjedište Društva je: Sarajevo, Marka Marulića 2 

Prestaje ovlaštenje: Dženan Pirkić, Konjic, Kolonija 3 - direktor bez ograničenja ovlašćenja do iznosa od 20.000,00 KM, a preko tog iznosa uz saglasnost člana Društva. 

Ovlašćuje se: Čelebić Fehim, Blažuj, Plantaže 27 - direktor bez ograničenja ovlašćenja do iznosa od 20.000,00 KM, a preko tog iznosa uz saglasnost člana Društva. 

Ovlaštena: Stela Perši, Republika Hrvatska, Zagreb, Rakitje, Radnička 19 - izvršni direktor bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-872/07-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-O-614/07 od 10. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Skupština društva AUTO CENTAR TOMIĆ d.o.o. Mostar, Odlukom br. 01/07 od 31. 7. 2007 god. izvršeno je povećanje temeljnog kapitala, promjena uprave i osnovan je Nadzorni odbor društva Auto Centar Tomić d.o.o. Mostar. Temeljni kapital povećan je reinvestiranjem dobiti osnivača za iznos od 339.000,00 KM, od čega je osnivač Tomić & co iz Njemačke povećanje svog osnivačkog uloga izvršio za iznos od 277.335,90 KM i njegov ukupni osnivački ulog sada iznosi 286.335,90 KM, ili 81,81%, a osnivač Franjo Tomić povećava svoj osnivački ulog za 61.664,10 KM, koji iznos sada unosi, tako da njegov ukupni osnivački ulog sada iznosi 63.664,10 KM, ili 18,19 KM. Ukupni osnivački ulog osnivatelja, odnosno temeljni kapital Društva sada iznosi 350.000,00 KM. Razriješen je dužnosti dosadašnji jedini član uprave-direktor Društva Miroslav Grgić, a imenovana je uprava Društva koju čine: Rudi Mandajdandžić iz Njemačke, kao direktor Društva, Žarko Vrljić iz Mostara, i Ante Tomić iz Ljubuškog, kao članovi uprave, izvršni direktori. Svaki član uprave uz još jednog člana ovlašćuje se zastupati i predstavljati Društvo bez ograničenja do 150.000,00 KM, izuzev ugovora o prodaji vozila, a preko ovog iznosa uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. U Društvu je osnovan Nadzorni odbor od tri člana i to: Franjo Tomić iz Njemačke, predsjednik, Miroslav Grgić iz Njemačke, član, i Ivan Tomić iz Širokog Brijega, član. 

(SR-873/07-M) 

BIHAĆ 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj U/I-213/05 od 28. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnivač Latić Vahidin dana 14. 9. 2005. godine, donio je Odluku o osnivanju d.o.o. za trgovinu, export-import "L-COMPANY" Bosanska Krupa. 

Djelatnost Društva je 15.982 Proizvodnja bezalkoholnih pića, 50. 1 Trgovina motornim vozilima, 50.3 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.4 Trgovina motociklima, održavanje i popravak motocikala, njihovih dijelova i pribora, 50.5 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.1 Trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovorenoj osnovi (posrednička prodaja) 51.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom, 51.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 51.4 Trgovina na veliko proizvodima za domaćinstvo osim farmaceutskim proizvodima, 51.5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizodima, ostacima i otpacima, 51.6 Trgovina na veliko mašinama, opremom i priborom, 51.7 Ostala trgovina na veliko, 52.1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.2 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.4 Ostala trgovina na malo novom robom (nerabljenom) u specijalizovanim prodavnicama, 52.46 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.5 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, 52.6 Trgovina na malo izvan prodavnica, 52.7 Popravak predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, 55.1 Hoteli, 55.2 Kampovi i druge vrste smještaja za kraći boravak, 55.3 Restorani, 55.4 Barovi, 55.5 Kantine (menze) i opskrbljivanje pripremljenom hranom (carting) 60.22 60.220 Taksi sužba, 60.24 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.1 Pretovar tereta i skladištenje robe, 63.2 Ostale prateće djlelatnosti u prometu, 63.4 Djelatnost ostalih agencija u prometu, 74.12 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi, savjetodavni poslovi u vezi poreza, 74.81 74.810 Fotografska djelatnost, 74.82 74.820 Djelatnost pakiranja, 74.84 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nespomenuto, 93.02 93.020 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje. 

Vanjsko trgovinsko poslovanje: Vanjskotrgovinski promet u okviru upisane dijelatnosti, prevoz robe u međunarodnom drumskom saobraćaju, međunarodna špedicija, zastupanje stranih pravnih lica, konsignaciona prodaja. 

Odgovornost društva: Potpuna odgovornost, za obaveze trećih lica odgovara za one obaveze koje je preuzelo ugovorom. 

Predstavljanje i zastupanje Društvo zastupa direktor LATIĆ VAHIDIN, bez ograničenja. 

(SR-172/05-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002033 od 26. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002033 od 26. 10. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "MLIN-PRODUKT" Bihać upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje društva. Odlukom osnivača od 17. 10. 2007. godine raniji direktor Alvir Henda je razriješen dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Henda Almira - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-551/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002062 od 14. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002062 od 14. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "SIH-K" Bosanski Petrovac upisani su podaci o prenosu udjela u društvu. Ugovorom o prenosu udjela OPU broj 990/07 od 31. 10. 2007. godine raniji osnivač Ibrahim Žlibanović prenio je svoj udio u Društvu na osnivača Smajila Žlibanovića. Osnivači Društva su Žlibanović Husein i Žlibanović Smajil. Osnovni kapital Društva je 60.000,00 KM, sa pojedinačnim ulozima: Žlibanović Husein sa iznosom od 30.000,00 KM, Žlibanović Smajil sa iznosom od 30.000,00 KM. 

(SR-552/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-001626 od 4. 7. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-001626 od 4. 7. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa DOO "LJUTOČ" Bihać upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje društva. Odlukom osnivača od 3. 7. 2007. godine raniji direktor Čosić Izet je razriješen dužnosti. Za direktora Društva sa neograničenim ovlaštenjima je imenovan Lipovača Husein iz Bihaća. 

(SR-553/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002130 od 3. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002130 od 3. 12. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "ELUMATEC MASCHINEN" Bihać upisani su podaci o dopuni djelatnosti društva. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

29.110 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila, 29.140 Proizvodnja ležaja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata, 29.210 Proizvodnja industrijskih peći, ložišta i gorionika, 29.220 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje, 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za domaćinstvo, 29.240 Proizvodnja ostalih mašina opće namjene, d.n., 29.410 Proizvodnja ručnih prenosivih alata sa vlastitim pogonom, 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih mašina za obradu metala, 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih mašina d.n., 29.510 Proizvodnja mašina za metalurgiju, 29.520 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo, 29.530 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duhana, 29.540 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože, 29.550 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona, 29.560 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namjene, d.n., 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 5 1.410 Trgovina na veliko tekstilom, 5 1.42 1 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 5 1.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 5 1.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladištenje robe. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima; Međunarodni prevoz robe i putnika; Međunarodna špedicija i špediterske usluge; Građevinarstvo; Zastupanje i predstavljanje stranih pravnih i fizičkih lica; Konsignacija i prodaja robe u slobodnimm carinskim prodavnicama i slobodnim carinskim zonama; Usluge; sve u okviru upisane djelatnosti. 

(SR-554/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-001624 od 30. 7. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-001624 od 30. 7. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa DOO "BETA" Cazin, upisani su podaci o promjeni osnivača i lica ovlaštenog za zastupanje društva. Raniji osnivač Karajković Senad iz Cazina istupio iz Društva. Onivač Društva je Karajković Denis iz Cazina. Raniji direktor Društva Karajković Senad razriješen je dužnosti direktora. Za direktora Društva sa neograničenim ovlaštenjima imenovan je Karajković Denis iz Cazina. 

(SR-555/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002128 od 21. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002128 od 21. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "KOKA SANA" Sanski Most upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje društva. Odlukom osnivača od 1. 11. 2007. godine raniji direktor Sadić Enisa je razriješena dužnosti. Lica ovlaštena za zastupanje Društva su Halilagić Adnana - direktor neograničenih ovlaštenja i Sadić Adem - zamjenik direktora neograničenih ovlaštenja. 

(SR-556/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-000040 od 24. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-000040 od 24. 12. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa JU OŠ "SKENDER KULENOVIĆ" Sanski Most upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje ustanove. Raniji direktor Šefik Helić razriješen je dužnosti Odlukom od 23. 11. 2007. godine. Lice ovlašteno za zastupanje Ustanove je Mujačić Jasmin - v.d. direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-557/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002267 od 4. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002267 od 4. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "DIGITAL DURIĆ" Bihać upisani su podaci o osnivanju društva. Društvo posluje pod nazivom Društvo sa ograničenom odgovornošću "DIGITAL DURIĆ" Bihać, sa sjedištem u Bihaću, Ešrefa Kovačevića H-2/3. Osnivač i direktor Društva neograničenih ovlaštenja je Durić Vahidin. Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

30.010 Proizvodnja kancelarijskih mašina, 30.020 Proizvodnja računara i ostale opreme za obradu podataka, 37.100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vodila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli, s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.211 Dječija i omladinska odmarališta, 55.212 Planinarski domovi i kuće, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.234 Ostali smještaj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 Čišćenje objekata, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 74.860 Djelatnosti pozivnih centara, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Usluge iz okvira upisane djelatnosti. 

(SR-558/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002264 od 8. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002264 od 8. 1. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "TANGENS" Velika Kladuša upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje društva. Odlukom osnivača od 11. 12. 2007. godine raniji direktor Hasan Šahinović je razriješen dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Šahinović Elvis - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-559/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-001749 od 20. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-001749 od 20. 8. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "REVIZIJA HADŽIĆ" Ključ upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje društva. Odlukom osnivača od 11. 8. 2007. godine raniji direktor Anela Šehić razriješena je dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Mešanović Amela - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-560/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002266 od 4. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002266 od 4. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "Đ-R" Velika Kladuša upisani su podaci o osnivanju društva. Društvo posluje pod nazivom Društvo sa ograničenom odnovornošću za proizvodnju, trgovinu, export-import i usluge "Đ-R" Velika Kladuša, sa sjedištem u Velikoj Kladuši, Klupe 88. Osnivač i direktor Društva neograničenih ovlaštenja je Rizvić Juso iz Velike Kladuše. Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

26.110 Proizvodnja ravnog stakla, 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla, 26.131 Proizvodnja ambalažnog stakla, 26.132 Proizvodnja ostalog šupljeg stakla, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n., 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasaderski i štrukatumi radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.740 Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli, s restoranom, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinsko poslovanje prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Međunarodni prevoz robe i putnika u cestovnom prometu; Međunarodna špedicija i usluge; Konsignaciona skladišta i usluge konsignacionih skladišta; Turističke usluge; Zastupanje inostranih firmi u posredovanju; Izvođenje radova i usluga u okviru upisane djelatnosti; Izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranim licima u BiH; Usluge međunarodnog faktoringa. 

(SR-561/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002116 od 24. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002116 od 24. 12. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa DD "SPLONUM" Sanski Most upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje društva. Odlukom Nadzornog odbora od 30. 8. 2007. godine raniji direktor Faik Selman je razriješen dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Pašalić Muharem - direktor - ograničeno u skladu sa članom 11. Statuta. 

(SR-562/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002074 od 13. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002074 od 13. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa DOO "AUTO TRGOVINA BILJEŠKOVIĆ" Ključ, upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje društva. Odlukom osnivača od 1. 10. 2007. godine raniji direktor Edin Alić je razriješen dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Salihović Mustafa iz Ključa - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-563/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-000032 od 10. 1. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-000032 od 10. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa JU OSNOVNA ŠKOLA "SANICA" Ključ upisani su podaci o osnivanju javne ustanove, koja obavlja djelatnost pod nazivom: Javna ustanova Osnovna škola "SANICA" Ključ, sa sjedištem u Ključu, Sanica. Osnivač Ustanove je Unsko - sanski kanton. Osnovni kapital Ustanove je 0,00. Lice ovlašteno za zastupanje Ustanove je Harambašić Ferid - v.d. direktor neograničenih ovlaštenja. 

Djelatnost Ustanove je: 80.102 Osnovno obrazovanje. 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000004 od 14. 1. 2008. godine, ispravlja se Rješenje Općinskog suda u Bihaću, o upisu u sudski registar osnivanja javne ustanove, broj 017-0-Reg-07-000032 od 10. 1. 2008. godine u dijelu koji se odnosi na firmu javne ustanove, tako da umjesto teksta JU OSNOVNA ŠKOLA "SANICA" Ključ, treba da stoji tekst JU OSNOVNA ŠKOLA "SANICA" Sanica. 

(SR-564/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002213 od 3. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002213 od 3. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "MLIJEKO - PRODUKT" Velika Kladuša upisani su podaci o prenosu udjela. Ugovorom o prenosu udjela od 3. 12. 2007. godine raniji osnivači Enver Alijagić, Sead Alijagić i Edham Veladžić prenijeli su svoj udio na osnivača Huseina Alijagića. Osnivač Društva je Alijagić Husein iz Velike Kladuše, Poljanak bb. Osnovni kapital Društva iznosi 279.479, 20 KM. 

(SR-565/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002272 od 3. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002272 od 3. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "LIMOMETAL" Cazin upisani su podaci o promjeni sjedišta Podružnice u Banjoj Luci. Podružnica je ranije imala sjedište u Banjoj Luci, Srpskih branilaca 445. Podružnica nastavlja poslovanje sa sjedištem u Banjoj Luci, Put srpskih branilaca 179 a, Zalužani, opština Banja Luka. Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice je Mulalić Mensur - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-566/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002226 od 24. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002226 od 24. 12. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "LIMOMETAL" Cazin, upisani su podaci o osnivanju podružnice u Banjoj Luci, koja posluje pod firmom: Društvo sa ograničenom odgovornošću "LIMOMETAL" Cazin, Podružnica "IZLOŽBENO PRODAJNI SALON LIMARSKIH PROIZVODA" Banja Luka, Srpskih branilaca 445, Zalužani, Opština Banja Luka. 

Djelatnost Podružnice: Ostala trgovina na malo novom robom u specijalizovanim prodavnicama. 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice je Mulalić Mensur - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-567/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002010 od 10. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002010 od 10. 10. 2007. godine, u sudski registar, kod subjekta upisa "ELI & Company" d.o.o. Bihać upisani su podaci o osnivanju društva. Sjedište Društva je u Bihaću, Dr. Irfana Ljubijankića 3. Osnivač Društva je Midžić Almir iz Bihaća. Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM. Direktor Društva sa neograničenim ovlaštenjima je Jušić Sabina. 

Djelatnost Duštva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gradom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti Društva. 

(SR-568/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002253 od 24. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002253 od 24. 12. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "KLIMAVENT" Velika Kladuša upisani su podaci o osnivanju društva. Društvo posluje pod nazivom Društvo sa ograničenom odgovornošću "KLIMAVENT" Velika Kladuša, sa sjedištem u Velikoj Kladuši, I muslimanske brigade. Osnivači Društva su: Alešević Nermin iz Velike Kladuše i firma Johann Pichler Gesellschaft m.b.H., Klagenfurt. Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Alešević Nermin - direktor neograničenih ovlaštenja. 

Djelatnost Društva je: 

SPISAK DJELATNOSTI DRUŠTVA 

28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.400 Kovanje,presovanje, štancanje, valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Površinska obrada i presvlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja čelične buradi i sličnih posuda od čelika, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, 29.110 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila, 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora, 29.130 Proizvodnja slavina i ventila, 29.140 Proizvodnja ležaja, prijenosnika, prijenosnih i pogonskih elemenata, 29.210 Proizvodnja industrijskih peći, ložišta i gorionika, 29.220 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje, 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za domaćinstvo, 29.240 Proizvodnja ostalih mašina opće namjene, na drugom mjestu nepomenuto, 29.310 Proizvodnja traktora za poljoprivredu i šumarstvo, 29.320 Proizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu i šumarstvo, 29.410 Proizvodnja ručnih prenosivih alata sa vlastitim pogonom, 29.420 Proizvodnja ostalih mašina za obradu metala, 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih mašina, 29.510 Proizvodnja mašina za metalurgiju, 29.520 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo, 29.530 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duhana, 29.540 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože, 29.550 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona, 29.560 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namjene, na drugom mjestu nepomenuto, 29.710 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo, 29.720 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo, 31.100 Proizvodnja električnih motora, generatora i transformatora, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije električne energije, 31.300 Proizvodnja izolirane žice i kablova, 31.400 Proizvodnja akumulatora, primarnih ćelija i primarnih baterija, 31.500 Proizvodnja električnih sijalica i uređaja za osvjetljavanje, 31.610 Proizvodnja električne opreme za motore i vozila, na drugom mjestu nepomenuto, 31.620 Proizvodnja ostale električne opreme, na drugom mjestu nepomenuto, 32.100 Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi i drugih elektronskih komponenata, 32.200 Proizvodnja televizijskih i radioprijemnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju, 32.300 Proizvodnja televizijskih i radioprijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka i slike i prateće opreme, 33.200 Proizvodnja instrumenata i uređaja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju, i druge svrhe, osim opreme za upravljanje industrijskim procesima, 33.300 Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željeznom robom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i RTV uređajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za dom, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo i RTV uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojom i staklom, 52.48 7 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.740 Popravak, na drugom mjestu nepomenuto, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladišta i stovarišta, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencija za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto, 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n., 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.200 Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.400 Reklama i propaganda, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

VANJSKA TRGOVINA 

Vanjskotrgovinski poslovi iz okvira registrovane djelatnosti; Usluge iz okvira registrovane djelatnosti; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Usluge međunarodnog putničkog transporta trgovačke robe i ostalih usluga u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu, itd.). 

(SR-569/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-000004 od 11. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000004 od 11. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "AGRUNA" Bosanska Krupa upisani su podaci o osnivanju društva koje posluje pod nazivom: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću "AGRUNA" Bosanska Krupa, sa sjedištem u Bosanskoj Krupi, Baštre bb. 

Osnivač društva je Kovačević Safet. 

Osnovni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Kovačević Fikreta - direktor neograničenih ovlaštenja. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

01.110 Gajenje žitarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje voćnih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje voća, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i začina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.330 Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n., 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kolača, 15.830 Proizvodnja šećera, 15.840 Proizvodnja kakaa, čokolade i konditorskih proizvoda, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna, 15.860 Prerada čaja i kafe, 15.870 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gradom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51 430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 5 1.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 74.820 Usluge pakovanja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga; Prevoz robe u drumskom saobraćaju; Skladištenje robe. 

(SR-570/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002273 od 8. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002273 od 8. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa DOO "ENERGO - ELECTRIC" Bihać, upisani su podaci o osnivanju društva, koje posluje pod nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću "ENERGO - ELECTRIC" Bihać, sa sjedištem u Bihaću, Jablanska bb. Osnivač Društva je "E - Tvornica rastavljača i kablovskih glava" d.d. Bihać. Osnovni kapital Društva je 5.389.334,70 KM. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Pozderac Hazim - direktor neograničenih ovlaštenja. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja čelične buradi i sličnih posuda od čelika, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora, 29.130 Proizvodnja slavina i ventila, 29.140 Proizvodnja ležaja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata, 29.210 Proizvodnja industrijskih peći, ložišta i gorionika, 29.220 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje, 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za domaćinstvo, 29.240 Proizvodnja ostalih mašina opće namjene, d.n., 29.310 Proizvodnja traktora za poljoprivredu i šumarstvo, 29.320 Proizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu i šumarstvo, 29.410 Proizvodnja ručnih prenosivih alata sa vlastitim pogonom, 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih mašina za obradu metala, 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih mašina d.n., 29.510 Proizvodnja mašina za metalurgiju, 29.520 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo, 29.530 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duhana, 29.540 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože, 29.550 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona, 29.560 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namjene, d.n., 29.710 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo, 29.720 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo, 31.100 Proizvodnja električnih motora, generatora i transformatora, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije električne energije, 31.500 Proizvodnja električnih sijalica i uređaja za osvjetljavanje, 31.610 Proizvodnja električne opreme za motore i vozila, d.n., 31.620 Proizvodnja ostale električne opreme, d.n., 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 35.420 Proizvodnja bicikla, 35.430 Proizvodnja invalidskih kolica, 35.500 Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava, d.n., 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 36.400 Proizvodnja sportske opreme, j.500 Proizvodnja igara i igračaka, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, 40.300 Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gradom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 55.510 Kantine, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladišta i stovarišta, 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 73.102 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje osim stručne izrade planskih dokumenata. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Uvoz robe i usluga koje se naplaćuju uvozom roba i usluga u istoj vrijednosti i kompenzacioni poslovi; Usluge međunarodnog transporta roba i putnika u drumskom saobraćaju, Zastupanje stranih firmi; Izvoz robe u okviru registrovane djelatnosti; Izvoz roba i usluga iz okvira registrovane djelatnosti. 

(SR-571/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002044 od 29. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002044 od 29. 10. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "H M C" export-import Velika Kladuša upisani su podaci o dopuni djelatnosti društva. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.450 Trgovina na veliko parfrmerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli, s restoranom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Prevoz robe i putnika u međunarodnom saobraćaju; Međunarodna špedicija i usluge; Usluge iz okvira registrovane djelatnosti. 

(SR-572/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002146 od 12. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002146 od 12. 12. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "KUDUZ" Cazin upisani su podaci o osnivanju Društva. Društvo posluje pod nazivom Društvo sa ograničenom odgovornošću "KUDUZ" Cazin, sa sjedištem u Cazinu, Šturlići 101. Osnivač Društva je Kuduzović Zijad. Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Kuduzović Munira - direktor neograničenih ovlaštenja. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45 430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51 880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinsko poslovanje prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Prevoz robe u drumskom saobraćaju; Skladištenje robe. 

(SR-573/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002176 od 12. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002176 od 12. 12. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "S & E-ŠPED" Ključ upisani su podaci o osnivanju Društva. Društvo posluje pod nazivom Društvo sa ograničenom odgovornošću "S & E-ŠPED" Ključ, sa sjedištem u Ključu, Hasići bb. Osnivači Društva su Burzić Edis i Humić Senada. Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM, sa pojedinačnim ulozima: 

Burzić Edis sa iznosom od 1.000,00 KM, 

Humić Senada sa iznosom od 1.000,00 KM. 

Lica ovlaštena za zastupanje Društva su Burzić Zejna - direktor neograničenih ovlaštenja i Burzić Edis prokurista - neograničenih ovlaštenja. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gradom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Međunarodni prevoz robe u cestovnom prometu; Skladištenje robe - konsignaciona skladišta; Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga. 

(SR-574/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002230 od 24. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002230 od 24. 12. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.d. za osiguranje "CAMELIJA" Bihać upisani su podaci o promjeni u nazivu poslovnica u Konjicu, Jablanici, Sarajevu, Cazinu, Velikoj Kladuši, Bosanskoj Krupi, Sanskom Mostu, Visokom, Mostaru, Zenici, Tuzli, Vogošći, Ilidži, Kalesiji, Donjem Vakufu, Srebreniku, Gradačcu, Lukavcu, Bihaću, Brčkom, Banjoj Luci, Doboj-Jugu, Živinicama, Gračanici, Tešnju, Maglaju, Zavidovićima, Dobrinji, Jelahu, a koje posluju pod firmom Dioničarsko društvo za osiguranje "CAMELIJA" Bihać. 

(SR-575/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002269 od 27. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002269 od 27. 12. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "KARAKAŠ" Bihać upisani su podaci o dopuni djelatnosti društva. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gradom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima. perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 52.720 Popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostali audioopremu i videoopremu, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.221 Usluge u pomorskom saobraćaju, 63:222 Usluge u riječnom i jezerskom saobraćaju, 63.230 Ostale prateće djelatnosti u vazdušnom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n., 74.400 Reklama i propaganda, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim u okviru upisane djelatnosti; Kompenzacioni poslovi; Usluge međunarodnog transporta roba i putnika u drumskom saobraćaju; Međunarodna špedicija. 

(SR-576/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002143 od 29. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002143 od 29. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "MN - MERDANOVIĆ" Cazin, upisani su podaci o povećanju osnovnog kapitala društva. Osnovni kapital povećan je za iznos od 87.000,00 KM, tako da nakon povećanja kapital ukupno iznosi 89.000,00 KM. 

(SR-577/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002117 od 10. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002117 od 10. 12. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa DD "SANA" Ključ upisani su podaci o smanjenju osnovnog kapitala društva. Prije smanjenja osnovni kapital Društva iznosio je 392.472,00 KM. Osnovni kapital Društva je 301.806,00 KM. 

(SR-578/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002261 od 3. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002261 od 3. 1. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa "OPTIMA KOMERC" d.o.o. Bihać upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje društva. Odlukom osnivača od 18. 12. 2007. godine raniji direktor Alija Halkić je razriješen dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Halkić Safet - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-579/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002152 od 4. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002152 od 4. 12. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa "EUROANDI" d.o.o. Velika Kladuša upisani su podaci o promjeni firme društva. Društvo je ranije poslovalo pod firmom DOO "SCHERM - TRANS" Velika Kladuša. 

(SR-580/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002161 od 4. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002161 od 4. 12. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "I - CRNI" Cazin upisani su podaci o promjeni sjedišta društva. Društvo je ranije imalo sjedište u Cazinu, Puškari bb. Društvo nastavlja poslovanje sa sjedištem u Cazinu, Lojićka bb. 

(SR-581/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002034 od 29. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002034 od 29. 10. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "TEHNO-PEK" Bihać upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje društva. Odlukom osnivača od 17. 10. 2007. godine raniji direktor Henda Almira je razriješena dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Henda Alvir - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-582/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-000009 od 29. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-000009 od 29. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa OZZ "CENTAR" p.o. Ključ upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje zadruge. Odlukom Skupštine Zadruge broj 14/07 od 8. 11. 2007. godine raniji v.d. direktor Ismet Burzić je razriješen dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Zadruge je Dudaković Mesud - v.d. direktor neograničenih ovlašenja. 

(SR-583/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-000044 od 27. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-000044 od 27. 12. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa JU "VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA" Bihać upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje ustanove. Raniji v.d. dekan Muhamed Kasumović razriješen je dužnosti Odlukom Upravnog odbora od 10. 10. 2007. godine. Lice ovlašteno za zastupanje Ustanove je Budimlić Enver, v.d. dekan - ograničeno do 5.000,00 KM. 

(SR-584/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002243 od 12. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002243 od 12. 12. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "KARABEG-EE" Sanski Most upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje društva. Odlukom osnivača od 3. 12. 2007. godine raniji direktor Emira Pašagić razriješena je dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Sarajlić Mirsada - direktor ograničenih ovlaštenja - do 5.000,00 KM. 

(SR-585/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002254 od 25. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002254 od 25. 12. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "SLOŽNA BRAĆA I ALIJA" Bosanska Krupa upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje društva. Odlukom osnivača od 13. 12. 2007. godine raniji direktor Aziz Šabić razriješen je dužnosti. Lica ovlaštena za zastupanje Društva su Šabić Arif - direktor neograničenih ovlaštenja i Šabić Muharem - zamjenik direktora neograničenih ovlaštenja. 

(SR-586/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002271 od 27. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002271 od 27. 12. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa "VELE-FAH" d.o.o. Cazin upisani su podaci o povećanju osnovnog kapitala i imenovanju zamjenika direktora. Osnovni kapital Društva ranije je iznosio 98.500,00 KM. 

Osnovni kapital Društva je 320.500,00 KM. Lica ovlaštena za zastupanje Društva su: Velagić Huse - direktor neograničenih ovlaštenja i Velagić Husein - zamjenik direktora neograničenih ovlaštenja. 

(SR-587/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002250 od 26. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002250 od 26. 12. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "FU SHI" Bihać upisani su podaci o osnivanju podružnice u Sarajevu. Podružnica posluje pod firmom Društvo sa ograničenom odgovornošću "FU SHI" export-import Bihać, Podružnica br. 1 Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Zaima Šarca 21, opština Sarajevo. Djelatnost Podružnice je reciklaža metalnih i nemetalnih ostataka i otpadaka, posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko i malo u okviru registrovane djelatnosti Društva. Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice je Došenović Milkan - šef Podružnice neograničenih ovlaštenja. 

(SR-588/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002244 od 17. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002244 od 17. 12. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "OGP" Bihać upisani su podaci o osnivanju društva. Društvo posluje pod nazivom Društvo sa ograničenom odgovornošću "OGP" Bihać, sa sjedištem u Bihaću, Midžić mahala 67. Osnivač i direktor Društva neograničenih ovlaštenja je Dedić Jasmin. Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za domaćinstvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 18.210 Proizvodnja radne odjeće, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinsko poslovanje prehrambenim i neprehambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Zastupanje i predstavljanje stranih, pravnih i fizičkih lica; Usluge međunarodnog tranporta robe i putnika u drumskom saobraćaju; Usluge posredovanja u prometu robe i usluga. 

(SR-589/07-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-07-002245 od 17. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-07-002245 od 17. 12. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "BS-PANEL" Bihać upisani su podaci o osnivanju društva. Društvo posluje pod nazivom Društvo sa ograničenom odgovornošću "BS-PANEL" Bihać, sa sjedištem u Bihaću, Jablanska bb. Osnivač i direktor Društva neograničenih ovlaštenja je Pirjevec Srečko iz Slovenije, Ajdovščina, Vrtovin 27. Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM. Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

20.101 Proizvodnja rezane grade, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet drvenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Usluge posredovanja u prometu roba i usluga. 

(SR-590/07-B) 

ORAŠJE 

Općinski sud u Orašju, Rješenjem broj U/I-49/05 od 14. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Odlukom broj: 01/2005, od 22. 9. 2005. godine, Hasan Lolić iz Modričkog Luga bb, Modriča, osniva društvo sa ograničenom odgovornošću pod nazivom: "BH MATRIX" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge; Odžak, ul. Sedata Karića br.4. 

Skraćeni naziv je: "BH MATRIX" d.o.o. Odžaku, ul.Sedata Karića br.4. 

Temeljni kapital Društva je 2.000,00 KM u novcu. Poslovanje Društva u zemlji i inozemstvu vodi i Društvo zastupa Uprava, koju predstavlja Hasan Lolić iz Modričkog Luga, kao predsjednik uprave društva-direktor i ovlaštena osoba za zastupanje u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju, bez ograničenja ovlaštenja, u okviru registriranih djelatnosti. Djelatnosti Društva su: 37.10 37.100 Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka, 37.20 37.200 Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka, 25.13 25.130 Proizvodnja ostalih gumenih proizvoda, 25.21 25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, 60.24 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovinom prometu. 

I u vanjskotrgovinskom poslovanju: Međunarodni cestovni prijevoz robe (tereta); Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima; Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima; Zastupaništvo inozemnih tvrtki i konsignacija. 

(SR-91/05-OR) 

Općinski sud u Orašju, Rješenjem broj U/I-18/05 od 4. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Odlukom broj: 01/2005, od 20. 6. 2005. godine, društvo "MLIN MAJIĆ" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge; Prud kbr.70., vrši pristup-upis osnivatelja i povećanje temeljnog kapitala, tako da se pored osnivatelja Ilije Majića iz Pruda kbr.70. upisuje u svojstvu osnivatelja Ivica Majić iz Pruda kbr.70. Takođe se vrši povećanje temeljnog kapital tako da se raniji ulog u iznosu do 21.145,59 KM povećava za novi ulog od 1.744.001,34 KM, pa ukupan iznos kapitala je: 1.765.146,93 KM, i to u vlasništvu osnivatelja: Ilije Majića sa 50% i Ivice Majića sa 50%. Ovlaštena osoba za zastupanje u vanjskotrgovinskom poslovanju je Ivica Majić iz Pruda i Ilija Majić iz Pruda. 

(SR-92/05-OR) 

Općinski sud u Orašju, Rješenjem broj U/I-48/05 od 10. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Odlukom broj: 01-09/05, od 15. 9. 2005. godine, Skupština društva "MISTRAL TRANSPORT" d.o.o. za promet i usluge; Orašje, ul. XIV Lamela II, vrši imenovanje ovlaštene osobe za zastupanje, tako da se pored Katarine Matanović iz Orašja, ul.8. br.1a, kao Predsjednika uprave - direktora, upisuje: Rettig Hermann Hans, iz St. Jakob, Republika Austria, kao izvršni direktor i osoba ovlaštena za zastupanje u zemlji i vanjskotrgovinskom prosltovanju, bez ograničenja ovlaštenja u okviru upisanih djelatnosti. 

(SR-93/05-OR) 

Općinski sud u Orašju, Rješenjem broj U/I-46/05 od 5. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Odlukom od 20. 9. 2005. godine, Hilmo Kičin, osnivač Društva "SLOBODA" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge; Orašje, ul. XVI br.20., vrši dopunu djelatnosti, tako da pored već registriranih djelatnosti Društva, upisuje se nova djelatnost i to: 

93.05 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nespomenute. 

(SR-94/05-OR) 

Općinski sud u Orašju, Rješenjem broj U/I-51/05 od 13. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Odlukom broj: 02-10/05, od 10. 10. 2005. godine društvo "ROX" d.o.o. za promet i usluge; Orašje, ul. XIV BR.76 ., POSLOVNA JEDINICA "BEZINSKA PUMPA ROX" MODRIČA, ul. Šamačka bb, vrši dopunu djelatnosti Poslovne jedinice, tako da se pored već registriranih djelatnosti upisuju nove djelatnosti i to: 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima. 

(SR-95/05-OR) 

Općinski sud u Orašju, Rješenjem broj U/I-50/05 od 13. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Odlukom broj: 01-10/05, od 4. 10. 2005. godine društvo "ROX" d.o.o. za promet i usluge; Orašje, ul.XIV BR.76., vrši dopunu djelatnosti, tako da se pored već registriranih djelatnosti upisuju nove djelatnosti i to: 55.50 50. 500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 55.30 55.300 Restorani, 55.40 55.400 Barovi. 

(SR-96/05-OR) 

Općinski sud u Orašju, Rješenjem broj U/I-52/05 od 18. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Odlukom broj: 01/05, od 10. 10. 2005. godine, Božo Barišić iz Gornje Dubice, ul. Čvorkuša br.152., osniva društvo sa ograničenom odgovornošću pod nazivom: 

"BELARIA" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge; Gornja Dubica, ul. Čvorkuša br.152. 

Skraćeni naziv društva: "BELARIA" d.o.o. Gornja Dubica. Sjedište Društva je u Gornjoj Dubici, ul. Čvorkuša br.152. Temeljni kapital Društva je 2.000,00 KM u novcu. 

Poslovanje Društva vodi i Društvo zastupa u zemlji i poslovima vanjske trgovine Uprava. 

Upravu predstavlja osnivač Božo Barišić iz Gornje Dubice, kao direktor i ovlaštena osoba za zastupanje u zemlji i vanjskotgovinskom poslovanju, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registriranih djelatnosti. Djelatnosti Društva su: 45.212 Niskogradnja; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.50 50.500 Trgovina na malo motornima gorivima i mazivima; 51.21 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom; 51.51 51.510 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.54 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.70 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.46 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 60.24 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu; Trgovina na malo kondomima, vibratorima i sl. 

U vanjskotrgovinskom poslovanju: 

Vanjska trgovina ostalim neprehrambenim proizvodima, osim gotovih lijekova, medicinskih i farmaceutskih sirovina, proizvoda i preparata, sredstava za zaštitu bilja i stoke, oružja, municije i eksploziva. 

(SR-97/05-OR) 

Općinski sud u Orašju, Rješenjem broj U/I-53/05 od 19. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Odlukom broj: 01/5, od 17. 10. 2005. godine, Nada Lukić iz Domaljevaca, ul. Zrinska br.9., osniva društvo sa ograničenom odgovornošću pod nazivom: "S.M.D.-MONT" d.o.o. za usluge u graditeljstvu; Domaljevac, ul. M. Gupca br.81. 

Skraćeni naziv: "S.M.D.-MONT" d.o.o. Domaljevac. Sjedište Društva je: Domaljevac, ul. M. Gupca br.81. Temeljni kapital društva iznosi 2.000,00 KM u novcu. 

Poslovanje Društva vodi Uprava, koju predstavlja Nada Lukić iz Domaljevca, ul. Zrinska br.9., kao direktor i ovlaštena osoba za zastupanje u zemlji i inozemstvu, bez ograničenja ovlaštenja, u okviru upisanih djelatnosti. Djelatnosti Društva su: 45.25 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.32 54.320 Izolacijski radovi, 45.34 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.41 45.410 Fasadni i štrukatorni radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.44 45.440 Soboslikarski i staklarski radovi, 45.45 45.450 Ostali završni radovi. U vanjskotrgovinskom poslovanju: završni građevinski radovi u inozemstvu. 

(SR-98/05-OR) 

Općinski sud u Orašju, Rješenjem broj U/I-55/05 od 25. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Odlukom broj: 01/05, od 21.10. 2005. godine, društvo "NOVA BOSNA" d.o.o. za promet i usluge u građevinarstvu; Orašje, ul. V br.19/a, vrši promjenu sjedišta, tako da se briše ranije sjedište Društva: Orašje, ul. V br.19/a, a upisuje se novo sjedište: Orašje, ul. VIII br.61. 

(SR-99/05-OR) 

Općinski sud u Orašju, Rješenjem broj U/I-11/05 od 27. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Odlukom broj: 01/05, od 7. 6. 2005. godine osnivatelji društva "ORA" d.o.o. Razrez drveta; Orašje, Ugljarska cesta bb, vrše usklađivanje tvrtke sa Zakonom o gospodarskim društvima i djelatnosti sa Odlukom o standardnoj kvalifikaciji djelatnosti. Nakon usklađivanja tvrtke, Društvo nastavlja poslovati pod nazivom: "ORA" d.o.o. za razrez drveta i usluge; Orašje, Ugljarska cesta bb. Skraćeni naziv Društva: "ORA" d.o.o. Orašje. 

Sjedište Društva: Orašje, Ugljarska cesta bb. Također se vrši usklađivanje djelatnosti sa Odlukom o standardnoj kvalifikaciji djelatnosti tako da će se Društvo nakon usklađivanja djelatnosti baviti sljedećim: 20.10 Proizvodnja piljene građe i impregnacija drva, 20.20 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, ploča iverice i drugih panela i ploča, 20.30 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.40 20.400 Proizvodnja drvene ambalaže, 20.51 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, 51.13 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvom i građevinskim materijalom; 51.531 Trgovina na veliko drvom, 52.46 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom. 

U vanjskotrgovinskom poslovanju Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti: 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, osim proizvoda čiji je promet Zakonom ograničen; Međunarodni transport robe i putnika u cestovnom prometu: 

Ugovorom broj: 01/05, od 7. 6. 2005. godine, osnivatelj vrše promjenu osnivatelj i prijenos kapitala na nove osnivatelj, tako da istupaju kao osnivatelji: 

PRIMEX-PRIMORJE EXPORT, Slobodna carinska zona, p.o. Nova Gorica, Vipavska c.13. (koju zastupa stečajni upravitelj Dušan Taljet) HOBLES s.p.a. 33049 San Pietro al Natisone, Zona Industriale, Udine, Italia (koju zastupa u svojstvu stečajnog upravitelja Zani dott. Renato), a pristupaju kao novi osnivatelji: "NOTTURNO" d.o.o. Orašje, ul. VIII broj 44. (koju zastupa direktor Drago Živković) "IM-EX TRADE" d.o.o. 3250 Rogaška Slatina, Celjska cesta 7.,Slovenija (koju zastupa Krč Helena, u svojstvu direktora tvrtke). Temeljni kapital Društva koji iznosi 537.137,48 KM, kao i prava i obveze se prenose na nove osnivatelj i to kako sljedi: 

"NOTTURNO" d.o.o. Orašje sa 50% udjela, "IM-EX TRADE" d.o.o. Rogaška Slatina sa 50% udjela. Ovlaštena osoba za zastupanje u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju je TUNJO ŽIVKOVIĆ iz Donje Mahale, kao predsjednik Upave-v.d. direktor Društva, bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-100/05-OR) 

Općinski sud u Orašju, Rješenjem broj U/I-54/05 od 21. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Odlukom broj: 08/05, od 21. 10. 2005. godine, društvo "TOMIĆ & CO" d.o.o. za trgovinu-promet i usluge; D.Mahala, ul. V. Nazora br.61/a, vrši promjenu sjedišta društva, tako da se briše sjedište društva: D. Mahala, V. Nazora br. 61/a, a upisuje se novo sjedište: Orašje, ul. XIV, Lamele. 

(SR-101/05-OR) 

Općinski sud u Orašju, Rješenjm broj U/I-58/05 od 10. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Odlukom broj: 1/05, od 4. 11. 2005. godine, osnivatelj Mato Špionjak iz Bazika, ul. Posavskih branitelja br. 6, utemeljuje društvo sa ograničenom odgovornošću pod nazivom: "M&S-ŠPED 2002" d.o.o.za međunarodno otpremništvo; Carinski terminal Domaljevac-Šamac br. 16. Skraćeni naziv Društva je: "M&S-ŠPED 2002" d.o.o. 

Sjedište Društva je: Carinski terminal Domaljevac-Šamac br.16. 

Temeljni kapital Društva je 2.000,00 KM u novcu. Poslovanje Društva vodi Uprava. Upravu Društva predstavlja direktor i ovlaštena osoba. Za Direktora se imenuje DARIO ŠPIONJAK iz Bazika, ul. Posavskih branitelja br. 6., koji zastupa Društvo u zemlji i inozemstvu, bez ograničenja ovlaštenja. Za ovlaštenu osobu za zastupanje imenuje se SLAĐANA ŠPIONJAK iz Bazika, ul. Posavskih branitelja br. 6. 

Djelatnosti Društva su: 63.40 63.400 Djelatnost ostalih agencija u prometu (otpremništvo-špedicija); 60.24 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu; 51.39 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 51.53 Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 52.11 52,110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52.46 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom; 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima; 51.64 51.640 Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom; 51.70 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, d.n.; 

a u vanjskotrgovinskom prometu poslovanju: Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima; Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, osim proizvoda čiji je promet Zakonom ograničen; Međunarodno otpremništvo. 

(SR-102/05-OR) 

Općinski sud u Orašju, Rješenjem broj U/I-32/05 od 9. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registrar ovog suda sljedeće podatke: 

Odlukom broj 01/2005, od 26. 8. 2005. godine, Juro Kopačević iz Donjeg Svilaja kbr.55, osniva društvo sa ograničenom odgovornošću pod nazivom: "MLIN-KO-KOPAČEVIĆ" d.o.o. uvoz-izvoz; za proizvodnju, promet, trgovinu i usluge; Odžak, Donji Svilaj br.55. 

Skraćeni naziv Društva je: "MLIN-KO-KOPAČEVIĆ" d.o.o. uvoz i izvoz Donji Svilaj. 

Temeljni kapital Društva je 2.000,00 KM u novcu. Poslovanje Društva vodi Uprava. 

Upravu predstavlja direktor-Juro Kopačević iz Donjeg Svilaja kbr.55., koji je ovlaštena osoba za zastupanje u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju, bez ograničenja ovlaštenja u okviru upisanih djelatnosti. Djelatnosti Društva su: 15.6 Proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda; 14.21 14.210 Vađenje šljunka i pijeska; 45.212 Niskogradnja; 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.39 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima; 51.11 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i polupoizvodima; 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom (trgovina na veliko bojama i lakovima, trgovina na veliko ostalim građevinskim materijalom (osim od drva): pijeskom, šljunkom, gipsom, ciglom, crijepom, cementom, trgovina na veliko ravnim staklom, trgovina na veliko sanitarnom opremom, kadama, umivaonicima, zahodskim školjkama i drugim porculanskim sanitarnim predmetima); 51.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom; 52.485 Trgovina na malo cvijećem, trgovina na malo cvijećem, biljkama i sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce; 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, pretežno hranom, pićem i duhanskim proizvodima; 60.24 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu; 72.10 72.100 Pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardwaru); 72.20 72.200 Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softwara); a u vanjskotrgovinskom poslovanju: Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, osim proizvoda čiji je promet Zakonom ograničen; Prijeovz robe i tereta u međunarodnom cestovnom prometu. 

(SR-103/05-OR) 

Općinski sud u Orašju, Rješenjem broj U/I-57/05 od 2. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Odlukom broj 01/2005, od 10. 10. 2005. godine, društvo "BOVINO-COMERCE" d.o.o. za promet stoke i trgovinu; Odžak, ul. Titova br. 186., vrši dopunu djelatnosti Društva, tako da će se pored već upisanih djelatnosti, baviti i novoupisanim djelatnostima i to:15.61 15.610 Proizvodnja mlinarskih proizvoda; 15.71 15.710 Proizvodnja stočne hrane; 45.33 45.330 Postavljanje inastalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje; 51.54 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 60.24 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu te u vanjskotrgovinskom poslovanju: Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, osim gotovih lijekova, medicinskih i farmaceutskih sirovina, otrova, oružja, streljiva, te sredstava za odbranu i zaštitu, odnosno proizvoda čiji je promet Zakonom ograničen; Zastupanje inozemnih tvrtki i konsignacija skladišta; Međunarodni transport robe i putnika u cestovnom prometu. 

(SR-104/05-OR) 

ZENICA 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge AUTO ŠKOLA "GARE" d.o.o. Zavidovići, Stavci bb, Zavidovići, od 18. 12. 2007. godine, koju zastupa direktor Društva Garić Munir iz Zavidovića, Hajdarevići bb, u predmetu upisa osnivanje Društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 18. 1. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge AUTO ŠKOLA "GARE" d.o.o. Zavidovići, Stavci bb, Zavidovići, sa podacima: 

Firma: Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge AUTO ŠKOLA "GARE" d.o.o. Zavidovići 

Skraćena oznaka firme: A.Š. "GARE" d.o.o. Zavidovići 

Sjedište: Stavci bb, Zavidovići, Zavidovići 

MBS: 43-01-0028-08 

JIB: 4218606970005 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, broj OPU-1585/07 od 14. 12. 2007. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Garić Munir 

Adresa: Hajdarevići bb, Zavidovići 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 70.005,78 

Uplaćeni kapital: 70.005,78 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Garić Munir 

Ugovoreni kapital: 70.005,78 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu: 

Garić Munir, direktor bez ograničenja 

Garić Mujo, prokurist u skladu sa Zakonom 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli, s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.232 Učenički domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smještaj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 70.310 Agencije za nekretnine, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 80.410 Djelatnost škola za vozače, 92.330 Vašarske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima uvoz-izvoz, 

- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz, 

- usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti Društva. 

Broj 043-0-Reg-07-002652 

18. januara 2008. godine 

Zenica 

(SR-830/07-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi subjekta upisa Društvo za proizvodnju promet i usluge "UNIX Bosnia Consulting" Zenica, d.o.o., M. Tarabara 15, Zenica, od 9. 11. 2007. godine, koju zastupa advokat Jonjić Anto iz Zenice, Branilaca Bosne 8, u predmetu upisa u sudski registar usklađivanje djelatnosti Društva i promjena lica ovlaštenog za zastupanje, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 12. 12. 2007. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Društvo za proizvodnju promet i usluge "UNIX Bosnia Consulting" Zenica, d.o.o., M. Tarabara 15, Zenica, upisane su promjene: usklađivanje djelatnosti Društva i promjena lica ovlaštenog za zastupanje, pa je subjekat upisa nakon izvršenih promjena, sa podacima: 

Firma: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "UNIX Bosnia Consulting" d.o.o. Zenica 

Skraćena oznaka firme: "UNIX Bosnia Consulting" Zenica, d.o.o. 

Sjedište: Mehmedalije Tarabara 15, Zenica, Zenica 

MBS: 1-9738 

JIB: 4218576960000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o razrješenju direktora Društva, broj 03/2007 od 24. 9. 2007. g, Odluka o imenovanju direktora Društva, broj 04/2007 od 24. 9. 2007. g., Odluka o usklađivanju djelatnosti Društva, broj OPU-4003/07 od 21. 11. 2007. g. i Potvrda Statuta, broj OPU-2606/07 od 25. 9. 2007. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma                                                Sjedište                         Reg. br./MBS 

TRIPART 

ADVIESGROEP B.V.                      Velsen, Oester 26,         1723 HW Noord- 

                                                                                                 Scharwoude 

                                                                                                 30131183 

DRUŠTVO ZA KONSULTING, 

TRGOVINU  I USLUGE 

"CONSIST" d.o.o.  Zenica                Mehmedalije                 4218567030008 

                                                            Tarabara 15  

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 10.000,00 

Uplaćeni kapital: 10.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač                                                                            Ugovoreni kapital    Procenat 

TRIPART ADVIESGROEP B.V.                    4.900,00    49,00% 

DRUŠTVO ZA KONSULTING, 

TRGOVINU I USLUGE 

"CONSIST" d.o.o. Zenica                                         5.100,00    51,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu: 

Avdić Edib, direktor sa ograničenjem ovlašćenja u skladu sa članom 14. Statuta Društva broj 02/2007 od 24. 9. 2007. godine 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

30.020 Proizvodnja računara i ostale opreme za obradu podataka, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.400 Reklama i propaganda, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će vršiti i vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu, u skladu sa Zakonom i to: 

IZVOZ i UVOZ ROBA iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, i 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-831/07-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi subjekta upisa ''Game World" d.o.o. Društvo za priređivanje igara na sreću na automatima, Tešanj, Muftije Mesuda Smailbegovića 6, Tešanj, od 24. 12. 2007. godine, koju zastupa direktor Društva Ruštić Mensur iz Tešnja, Muftije Mesuda Smailbegovića 6, u predmetu upisa u sudski registar smanjenje broja osnivača i usklađivanje djelatnosti Društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 16. 1. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa "Game World" d.o.o. Društvo za priređivanje igara na sreću na automatima, Tešanj, Muftije Mesuda Smailbegovića 6, Tešanj, upisane su promjene: smanjenje broja osnivača i usklađivanje djelatnosti Društva, pa je subjekta upisa nakon izvršenih promjena, sa podacima: 

Firma: "Game World" d.o.o. Društvo za priređivanje igara na sreću automatima - Tešanj 

Skraćena oznaka firme: "Game World" d.o.o. Tešanj 

Sjedište: Muftije Mesuda Smailbegovića 6, Tešanj, Tešanj 

MBS: 1-9024 

JIB: 4218435120008 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o usklađivanju podataka od značaja za pravni promet nakon smanjenja broja osnivača, broj OPU-1815/07 od 17. 12. 2007. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Ruštić Mensur 

Adresa: Muftije Mesuda Smailbegovića 6, Tešanj 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Ruštić Mensur 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA -u unutrašnjem prometu 

92.710 Djelatnosti kockarnica i kladionica 

Broj 043-0-Reg-07-002695 

16. januara 2008. godine 

Zenica 

(SR-832/07-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi Društvo za trgovinu i proizvodnju "VEJZPROM-INEX" d.o.o. Zenica, ZAVNOBiH-a bb, Zenica, od 26. 12. 2007. godine, koju zastupa direktor Društva Krdžalić Enes iz Zenice, Prve zeničke brigade 9D, u predmetu upisa u sudski registar promjena sjedišta Društva i usklađivanje djelatnosti Društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 12. 1. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Društvo za trgovinu i proizvodnju "VEJZPROM-INEX" d.o.o. Zenica, ZAVNOBiH-a bb, Zenica, upisane su promjene: promjena sjedišta Društva i usklađivanje djelatnosti Društva, pa je subjekat upisa nakon izvršenih promjena, sa podacima: 

Firma: Društvo za trgovinu i proizvodnju "VEJZPROM-INEX" d.o.o. Zenica 

Skraćena oznaka firme: "VEJZPROM-INEX" d.o.o. Zenica 

Sjedište: Sarajevska bb, Zenica, Zenica 

MBS: 1-8625 

JIB: 4218323160007 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju "VEJZPROM-INEX" d.o.o. Zenica, broj OPU-4513/07 od 18. 12. 2007. godine 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

24.140 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 . Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli, s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 67.110 Poslovanje finansijskog tržišta, 67.120 Posredovanje u poslovima s vrijednosnim papirima, 70.310 Agencije za nekretnine, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.500 Posredovanje u zapošljavanju, 74.700 Čišćenje objekata, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, 

- Usluge vanjskotrgovinskog prometa: zaključivanje ugovora, zastupanje stranih firmi, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, usluge međunarodnog transporta roba i putnika, međunarodna špedicija, skladištenje agencijske usluge, utovar, posredništvo u oblasti roba i usluga, obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama. 

Broj 043-0-Reg-07-002703 

12. januara 2008. godine 

Zenica 

(SR-833/07-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi Društvo za projektovanje i nadzor, izvođenje radova u građevinarstvu i proizvodnji građevinskog materijala "KRIVA RIJEKA" d.o.o. Olovo, Branitelja bb, općina Olovo, od 20. 11. 2007. g., koju zastupa Smajić Alija, direktor Društva, u predmetu upisa promjene djelatnosti-usklađivanje, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2007. g. i broj 68/05 od 7. 12. 2005. g.), dana 26. 12. 2007. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Društvo za projektovanje i nadzor, izvođenje radova u građevinarstvu i proizvodnji građevinskog materijala "KRIVA RIJEKA" d.o.o. Olovo, Branitelja bb, općina Olovo, upisane su promjene: promjena djelatnosti-usklađivanje, pa je subjekat upisa nakon izvršenih promjena, sa podacima: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

14.121 Vađenje krečnjaka i krede, 14.130 Vađenje škriljaca, 14.210 Vađenje šljunka i pijeska, 14.500 Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n., 15.982 Proizvodnja osvježavajućih pića, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pruća i drugih pletarskih materijala, 26.520 Proizvodnja kreča, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena, 26.700 Sječenje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, 40.111 Proizvodnja hidroelektrične energije, 40.120 Prijenos električne energije, 40.130 Distribucija i prodaja električne energije, 40.300 Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom, 41.000 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hiđrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hiđrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.700 Čišćenje objekata. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

IZVOZOM i UVOZOM roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima 

Društvo će vršiti usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to: 

izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje tih radova stranom licu u R/F Bosni i Hercegovini; posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; druge usluge u okviru registrovane djelatnosti Društva. 

Broj 043-0-Reg-07-002444 

26. decembra 2007. godine 

Zenica 

(SR-834/07-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevakovi ć, odlučujući po prijavi subjekta upisa Društvo za trgovinu i usluge "PINK COMMERCE" d.o.o. Zenica, Sarajevska 92, Zenica, od 25. 12. 2007. godine, koju zastupa advokat Babić Nedžad iz Zenice, Masarykova 47, u predmetu upisa u sudski registar usklađivanje podataka od značaja za pravni promet, povećanje broja osnivača, promjena osnivačkih uloga i usklađivanje djelatnosti Društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine) dana 26. 12. 2007. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Društvo za trgovinu i usluge "PINK COMMERCE" d.o.o. Zenica, Sarajevska 92, Zenica, upisane su promjene: usklađivanje podataka od značaja za pravni promet, povećanje broja osnivača, promjena osnivačkih uloga i usklađivanje djelatnosti Društva, pa je subjekat upisa nakon izvršenih promjena sa podacima: 

Firma: DRUŠTVO ZA TRGOVINU l USLUGE "PINK COMMERCE" d.o.o. ZENICA 

Skraćena oznaka firme: "PINK COMMERCE" d.o.o. ZENICA 

Sjedište: Sarajevska 92, Zenica, Zenica 

MBS: 1-9142 

JIB: 4218460820006 

Pravni osnov upisa: 

Ugovor o usklađivanju podataka od značaja za pravni promet "PINK COMMERCE" d.o.o. Zenica, broj OPU-4213/ od 4. 12. 2007. godine, Ugovor o prenosu udjela bez naknade, broj OPU-4212/07 od 4. 12. 2007. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

Vidović Radmila, Dr. Aska Borića 27B, Zenica 

Trkulja Jadranka, Vršac, Hemograd bb, Srbija 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač                                                             Ugovoreni kapital    Procenat 

Vidović Radmila                                       200,00    10,00% 

Trkulja Jadranka                                       1.800,00    90,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu: Vidović Radmila, direktor bez ograničenja ovlaštenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli, s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usjuge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Spoljna trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti, IZVOZ i UVOZ i usluge u spoljnotrgovinskom prometu; usluge međunarodnog transporta roba, skladištenja roba i agencijske usluge u transportu, međunarodna špedicija; usluge posredovanja i zastupanja u prometu robe i usluga; ugostiteljske i turističke usluge; zastupanje stranih lica; obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja u slobodnim zonama; druge usluge u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-835/07-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Ramo Ljevaković, odlučujući po prijavi subjekta upisa DIONIČKO DRUŠTVO DISTRIBUTIVNI CENTAR TEŠANJ, Kraševo bb, od 13. 11. 2007. godine, koju zastupa sekretar Društva Mešić Selma iz Tešanjke, u predmetu upisa povećanje osnovnog kapitala i usklađivanje djelatnosti Društva, a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 11. 1. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa DIONIČKO DRUŠTVO DISTRIBUTIVNI CENTAR TEŠANJ, Kraševo bb, upisane su promjene: povećanje osnovnog kapitala i usklađivanje djelatnosti Društva, pa je subjekat upisa nakon izvršenih promjena, sa podacima: 

Firma: DIONIČKO DRUŠTVO DISTRIBUTIVNI CENTAR TEŠANJ 

Skraćena oznaka firme: D.D. DC TEŠANJ KRAŠEVO 

Sjedište: Kraševo, Tešanj, Tešanj 

MBS: 1-6517 

JIB: 4218268470000 

Pravni osnov upisa: 

Potvrđene izmjene Statuta od strane notara u pogledu izmjena za koji se traži upis, broj OPU-1669/07 od 3. 12. 2007. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: dioničari prema listi 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 7.285.900,00 

Uplaćeni kapital: 7.285.900,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: dioničari prema listi 

Ugovoreni kapital: 7.285.900,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu: Galijašević Halid, direktor bez ograničenja ovlašćenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasaderski i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 55.300 Restorani, 55.510 Kantine, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će obavljati poslove vanjskotrgovinskog prometa u oviru registrovane djelatnosti i to: 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz. 

Društvo će vršiti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrovane djelatnosti, a naročito: zaključivanje ugovora, zastupanje stranih firmi, komisioni, kompenzacion, konsignacioni i lizing poslovi. 

Broj 043-0-Reg-07-002386 

11. januara 2008. godine 

Zenica 

(SR-836/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-002120 od 19. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO PROIZVODNJU I USLUGE "GRADATIM" d.o.o. ZENICA, Vojvodića put bb, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju br. OPU 2927/07 od 10. 10. 2007. godine, vrši promjenu lica ovlaštenog za zastupanje Društva, tako da će Društvo zastupati nakon promjene Kubat Emir, sin Čazima iz Zenice, Donja Vraca 66. Prestaju ovlaštenja dosadašnjem direktoru Društva Nadarević Ibrahimu, sinu Nurije iz Zenice, Armije BiH 15. 

(SR-837/07-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Dijana Ajanović, odlučujući po prijavi subjekta upisa Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "E-WERK" d.o.o. Visoko, Donje Moštre bb, Visoko, od 13. 11. 2007. godine, koju zastupa direktor Društva Trako Edib iz Visokog, Smršnica 2, u predmetu upisa u sudski registar usklađivanje djelatnosti Društva i promjena lica ovlaštenog za zastupanje Društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 8. 1. 2008. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "E-WERK" d.o.o. Visoko, Donje Moštre bb, Visoko, upisane su promjene: usklađivanje djelatnosti Društva i promjena lica ovlaštenog za zastupanje Društva, pa je subjekat upisa nakon izvršenih promjena, sa podacima: 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Lacevic Kleinert Nermin 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu: Trako Edib, direktor bez ograničenja ovlaštenja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

01.251 Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, 17.600 Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina, 17.710 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa, 17.720 Proizvodnja pletenih i kukičanih pulovera, jakni i sličnih proizvoda, 18.100 Proizvodnja kožne odjeće, 18.210 Proizvodnja radne odjeće, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, osim šivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, šivene po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odjeće za dojenčad i malu djecu i sportske odjeće, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 19.200 Proizvodnja kofera, ručnih torbi i sličnih proizvoda, sedlarskih i saračkih proizvoda, 19.301 Serijska proizvodnja obuće, 19.302 Proizvodnja obuće po narudžbi i u malim serijama, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.900 Ostala trgovirta na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 93.010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje, 93.040 Djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrovane djelatnosti i to: 

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima (uvoz-izvoz), 

- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima (uvoz-izvoz). 

Broj 043-0-Reg-07-002391 

8. januara 2008. godine 

Zenica 

(SR-838/07-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Enida Hadžiomerović, odlučujući po prijavi subjekta upisa Proizvodno prometno i transportno, servisno društvo "FRIGOŠPED" Žepče d.o.o., Antuna Mavraka 3, Žepče od 7. 12. 2007. godine, koju zastupa Čaušević Mustafa, iz Žepča, Antuna Mavraka 3, Žepče, u predmetu upisa u sudski registar povećanje osnovnog kapitala Društva i usklađivanje djelatnosti Društva, a na osnovu odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 28. 12. 2007. godine donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Proizvodno prometno i transportno, servisno društvo "FRIGOŠPED" Žepče d.o.o., Antuna Mavraka 3, Žepče, upisane su promjene: povećanje osnovnog kapitala Društva i usklađivanje djelatnosti Društva, pa je subjekat upisa nakon izvršenih promjena, sa podacima: 

Firma: PROIZVODNO PROMETNO I TRANSPORTNO, SERVISNO DRUŠTVO "FRIGOŠPED" ŽEPČE d.o.o. 

Skraćena oznaka firme: "FRIGOŠPED" ŽEPČE, d.o.o. 

Sjedište: Antuna Mavraka 3, Žepče, Žepče 

MBS: 1-3118 

JIB: 4218003500004 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama Odluke o promjeni oblika preduzeća "FRIGOŠPED" d.j.l. Žepče i organizovanje istog u društvo sa ograničenom odgovornošću u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, broj OPU-2334/07 od 6. 12. 2007. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Čaušević Mustafa 

Adresa: Antuna Mavraka 3, Žepče 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 418.576,83 

Uplaćeni kapital: 418.576,83 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Čaušević Mustafa 

Ugovoreni kapital: 418.576,83 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu: 

Čaušević Mustafa, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti Čaušević Rasema, zamjenik direktora, bez ograničenja ovlaštenja u okviru 

registrovane djelatnosti Društva 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za domaćinstvo, 29.710 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo, 31.500 Proizvodnja električnih sijalica i uređaja za osvjetljavanje, 31.610 Proizvodnja električne opreme za motore i vozila, d.n., 31.620 Proizvodnja ostale električne opreme, d.n., 32.100 Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi i drugih elektronskih komponenata, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanjem trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gradom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak d.n., r 55.101 Hoteli i moteli, s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.232 Učenički domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smještaj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 70.310 Agencije za nekretnine, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 92.330 Vašarske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Trgovina prehrambenim artiklima uvoz-izvoz, 

- Trgovina neprehrambenim artiklima uvoz-izvoz, 

- Usluge u spoljnotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-07-002568 

28. decembra 2007. godine 

Zenica 

(SR-839/07-Z) 

Općinski sud Zenica, sudija Enida Hadžiomerović, odlučujući po prijavi "BLACK CAT" marketing i promocije d.o.o. Kakanj, Bratstva i jedinstva 38, Ćatići, općina Kakanj, od 28. 11. 2007. godine, koju zastupa Ćatović Džamila, direktor Društva, u predmetu upisa usklađivanje adresnih podataka osnivača, vanjskotrgovinskog prometa i promjena lica ovlašćenih za zastupanje Društva, a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. g. i broj 68/05 od 7. 12. 2005. g.), dana 26. 12. 2007. godine, donosi 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa "BLACK CAT" marketing i promocije d.o.o. Kakanj, Bratstva i jedinstva 38, Ćatići, općina Kakanj, upisane su promjene: usklađivanje adresnih podataka osnivača, vanjskotrgovinskog prometa i promjena lica ovlašćenih za zastupanje Društva, pa je subjekat upisa nakon izvršenih promjena, sa podacima: 

Firma: "BLACK CAT" marketing i promocije d.o.o. Kakanj 

Skraćena oznaka firme: "BLACK CAT" d.o.o. Kakanj 

Sjedište: Ćatići, Bratstva i jedinstva 38, Kakanj, Kakanj 

MBS: 1-9518 

JIB: 4200725800006 

Pravni osnov upisa: 

Aneks ugovora broj: OPU 1135/2007 od 27. 11. 2007. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

Šalak Valida, Save Skarića 20 A, Sarajevo 

Ćatović Harun, Fadila Jahića Španca 45, Sarajevo 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 4.000,00 

Uplaćeni kapital: 4.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač                                                    Ugovoreni kapital    Procenat 

Šalak Valida                                         200,00    5,00% 

Ćatović Harun                                    3.800,00    95,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu: Ćatović Džamila, direktor bez ograničenja ovlaštenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

01.110 Gajenje žitarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje voća, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i začina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih životinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja (mješovita poljoprivredna proizvodnja), 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslužne djelatnosti u uzgoju životinja, osim veterinarskih usluga, 01.500 Lov, hvatanje divljači u zamke (traperstvo), rasplod divljači, uključujući i pripadajuće usluge, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i zečijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.330 Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n., 15.710 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce, 15.860 Prerada čaja i kafe, 15.870 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića, 15.930 Proizvodnja vina (grožđe), 15.940 Proizvodnja jabukovače i vina od ostalog voća, 15.960 Proizvodnja piva, 22.110 Izdavanje knjiga, 22.120 Izdavanje novina, 22.130 Izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja, 22.140 Izdavanje zvučnih zapisa, 22.150 Ostala izdavačka djelatnost, 22.210 Štampanje novina, 22.220 Štampanje, d.n., 22.230 Knjigovezački radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 22.250 Pomoćne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 22.310 Umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa, 22.320 Umnožavanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umnožavanje (reprodukcija) računarskih zapisa, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.355 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti čkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na teliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina,na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.234 Ostali smještaj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 60.300 Cjevovodni transport, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardwarea), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.500 Posredovanje u zapošljavanju, 74.700 Čišćenje objekata, 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 85.200 Veterinarske djelatnosti, 92.310 Umjetničko i književno stvaralaštvo i scenska umjetnost, 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

PODRUŽNICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "BLACK CAT" marketing i promocije d.o.o. Kakanj - Podružnica veterina i poljoprivreda Sarajevo 

Poreski podbroj: 4200725800022 

Sjedište: Fadila Jahića Španca 45, Sarajevo, opština: Ilidža, Sarajevo 

Akt o osnivanju podružnice: Odluka o osnivanju Podružnice u Sarajevu, broj 01-1/06 od 5. 7. 2006. godine 

Djelatnost Podružnice 

U okviru registrovane djelatnosti Društva. 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice: Šalak Valida, lična karta 07BME2689, rukovodilac Podružnice, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti 

Broj 043-0-Reg-07-002489 

26. decembra 2007. godine 

Zenica 

(SR-840/07-Z) 

OSOBNE ISPRAVE I DOKUMENTI 

DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLIJEDEĆI DOKUMENTI SE OGLAŠAVAJU NEVAŽEĆIM 

SARAJEVSKI KANTON 

Aljićević/Nurija/Mensur, Ličnu kartu broj 03BRA8249 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

50/1 

Ramadanović/Selman/Fuad, Svjedočanstva od III i IV razreda Srednja Zubotehnička škola u Sarajevu 

50/4 

Majčić/Alija/Irna, Lična karta broj 07TOC6955 izdata u PU Bugojno 

50/5 

Hrustanović/Ciril/Cirila, Vozačku dozvolu broj 06DEB3996 izdata Pol. Uprava Visoko 

50/9 

Ahić/Emir/Adi, Ličnu kartu broj05DEC6335 izdata Pol. Uprava Visoko 

50/11 

Ahić/Emir/Adi, Vozačku dozvolu broj 05DEB1199 izdata Pol. Uprava Visoko 

50/12 

Aščalić/Šefkija/Midhat, Ličnu kartu broj 06DED1040 izdata Pol. Uprava Visoko 

50/13 

Lončar/Hamza/Sadija, Rješenje broj 03-21-147/07 SOR"Tapetar" izdata Općina Novo Sarajevo 

50/14 

Kaltak/Muhamed/Fatima, Ličnu kartu broj 04BNA8048 izdata Pol. Uprava Vogošća 

50/15 

Kaltak/Muhamed/Fatima, Vozačku dozvolu broj 04BNA2412 izdata Pol. Uprava Vogošća 

50/16 

Kaltak/-/Fatima, Bankovnu karticu broj 001101 Bosna bank International dd Sarajevo 

50/17 

Matić/-/Branislava, Bankovnu karticu broj 09000877332 Raiffeisen bank Sarajevo 

50/20 

Kasapović/Alija/Hamid, Radnu knjižicu izdatu u Općini Višegrad 

50/21 

Đukanović/Hamo/Dževahira, Lična karta broj 04BQC2926 izdata u PU Ilidža 

50/22 

Memić/Đulaga/Seid, Radnu knjižicu izdatu Općina Ilidža 

50/23 

Morović/Jerko/Vasilija, Saobraćajna dozvola broj BH0347030 izdata u PU Centar 

50/25 

Bajraktarević/Sabit/Sabaheta, Radnu knjižicu izdatu u Općini Bratunac 

50/26 

Lelek/Momir/Aleksandra, Svjedočanstvo od III razreda i svjedočanstvo završnog ispita Mašinski tehnički centar Sarajevo 

50/27 

Skoković/Nikola/Dragan, Radnu knjižicu izdatu Općina Novi Grad Sarajevo 

50/30 

Semrin Mohamed, Saobraćajnu dozvolu BH 2238021 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

50/31 

Karčić/Bekir/Emina, Ličnu kartu broj 07DED3985 izdata Pol. Uprava Visoko 

50/32 

Karčić/Bekir/Emina, Vozačku dozvolu broj 06DEB3484 izdata Pol. Uprava Visoko 

50/33 

Operta/Refik/Jasmin, Vozačku dozvolu broj 05DEA8901 izdata Pol. Uprava Visoko 

50/34 

Jahić/Hamid/Paša, Ličnu kartu broj 08BRH3115 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

50/36 

Šunj/-/Osman, Štednu knjižicu broj 090037124-6 Raiffeisen bank Sarajevo 

50/37 

Škamo/Rasim/Adis, Ličnu kartu broj 06BMD9525 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

50/38 

Mujanović/-/Selver, Bankovne kartice broj 090044797-0 i 190041356-6 Raiffeisen bank Sarajevo 

50/39 

Kadrić/Fikret/Benis, Radnu knjižicu izdatu Općina Novi Grad Sarajevo 

50/43 

Njemčević/Edib/Nizama, Ličnu kartu broj 06BTL3618 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

50/44 

Dolo/Adil/Nedžad, Članska karta RVI broj 0189 ser. broj 00023271 izdata Općina Centar Sarajevo 

50/45 

Marković/-/Braco, Banovnu karticu broj 090000648-7 Raiffeisen bank Sarajevo 

50/46 

Korić/Safet/Alma, Ličnu kartu broj 07BSH6393 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

50/48 

Soldat/-/Slobodan, Bankovni račun broj 190023141-4 Raiffeisen bank Sarajevo 

50/49 

Kahrović/Hilmo/Muzafer, Ličnu kartu broj 04BQB2277 izdata Pol. Uprava Ilidža 

50/51 

Kahrović/Hilmo/Muzafer, Vozačku dozvolu broj 04BQA6375 izdata Pol. Uprava Ilidža 

50/52 

Dautović/Jusuf/Sadeta, LIčnu kartu broj 05BRF7410 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

50/53 

Hrustanović/Ciril/Cirila, Ličnu kartu broj 07BTM2554 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

50/54 

Skoković/Nikola/Dragan, Svjedočanstvo završnog ispita Ugostitelj. turist. škol. centra Sarajevo 

50/55 

Pašalić/Enver/Lejla, Ličnu kartu broj 04BSD7499 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

50/56 

Šahmanović/Fikret/Merima, Vozačku dozvolu broj 05BYE1165 izdata Pol. Uprava Tuzla 

50/57 

Kovačević/Hakija/Salkan, Ličnu kartu broj 04DAA3367 izdata Pol. Uprava Breza 

51/1 

Kovačević/Hakija/Salkan, Vozačku dozvolu broj 04DAA0958 izdata Pol. Uprava Breza 

51/2 

Šurković/Lutvo/Jasmin, Vozačku dozvolu broj 04BSC1590 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

51/3 

Raščić/Vehbija/Ramiza, Ličnu kartu broj 07BTL9514 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

51/4 

Raščić/-/Ramiza, Bankovnu karticu broj 090066429-3 Raiffeisen bank Sarajevo 

51/5 

Raščić/-/Aldijana, Bankovnu karticu broj 130014581-8 Raiffeisen bank Sarajevo 

51/6 

Ganić/Sakib/Mehmed, Pasoš broj 5393308 od 19.04.2007. izdat MUP Kantona Sarajevo 

51/8 

Mulić/Mustafa/Veldin, Ličnu kartu broj 06BME0813 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

51/9 

Hubić/Galib/Lejla, Ličnu kartu broj 05BRF8470 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

51/10 

Baraković/Hamed/Sanela, Ličnu kartu broj 04BRF6519 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

51/11 

Tešić/Zdravko/Zorica, Ličnu kartu broj 04BQB1787 izdata Pol. Uprava Ilidža 

51/12 

Harba/Mujo/Šemsa, Ličnu kartu broj 03BTA4845 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

51/13 

Muratspahić/Omer/Edhem, Ličnu kartu broj 05DEC5823 izdata Pol. Uprava Visoko 

51/14 

Kosovac/Edhem/Behija, Ličnu kartu broj 04DEB8543 izdata Pol. Uprava Visoko 

51/15 

Vučić/Ivan/Luca, Ličnu kartu broj 04BTI1276 izdata Pol.Uprava Novi Grad Sarajevo 

51/16 

Čaušević/Omer/Adila, Svjedočanstvo VIII razreda broj 2-31/07Osnovne škole "Džemaludin Čaušević " Sarajevo 

51/19 

Bajramović/Husein/Ismet, Svjedočanstva od I-III razreda Ugostitelj- turist. škol. centra Sarajevo 

51/20 

Đendušić/Sulejman/Zijad, Vozačku dozvolu broj 04BTD0197 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

51/23 

Bikić/Mehmed/Šekira, Ličnu kartu broj 03BTA0960 izdata u PU Novi Grad 

51/24 

Mulović/Alija/Sead, Saobraćajna dozvola broj BH1603073 izdata u PU Novi Grad 

51/25 

Šumar/Huso/Šeila, Bankovna kartica broj 190029340-6 izdata u Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

51/26 

Sadiković/Fadil/Meliha, Lična karta broj 04BSF1211 izdata u PU Novo Sarajevo 

51/27 

Mehmedović/Mehmed/Hasan, VOzačka dozvola broj 04BQB3538 izdata u PU Ilidža 

51/28 

Zildžić/Bruno/danica, Lična karta broj 04BSD2666 izdata u PU Novo Sarajevo 

51/29 

Musić/Hasan/Sajdo, Ličnu kartu broj 04BTD5325 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

51/30 

Smajić/Zahid/Sanin, Ličnu kartu broj 04BOA6575 izdata Pol. Uprava Hadžići 

51/33 

Smajić/Zahid/Sanin, Vozačku dozvolu broj 05BOA5755 izdata Pol. Uprava Hadžići 

51/34 

Tnčić/Savo/Miro, Svjedočanstvo završnog ispita Elektroener. škole "J. Černi "Sarajevo 

51/36 

Knežević/Slobodan/Sandra, Ličnu kartu broj 06BRG4366 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

51/37 

Kovačević/Radmir/Senad, Radnu knjižicu izdatu Općina Stari Grad Sarajevo 

51/39 

Hubijer/Džemail/Ramir, Svjedočanstva od I-III razreda i svjed. završnog ispita Elektoenergetske škole u Sarajevu 

51/40 

Lingo/Izet/Nermina, Ličnu kartu broj 07BRG7880 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

51/41 

Karić/Smail/Jasmina, Ličnu kartu broj 04BSE0768 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

51/42 

Džaferović/Asim/Muris, Ličnu kartu broj 04BMB8785 izdata Pol. Uprava Srari Grad Sarajevo 

51/43 

Bogilović/Nusret/Ninel, Ličnu kartu broj 07BSH7082 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

51/44 

Bogilović/Nusret/Ninel, Vozačku dozvolu broj 07BSD0821 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

51/45 

Omerčajić/Mirzet/Rusmin, Ličnu kartu broj 05BTK3481 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

51/46 

Hodžić/Senad/Arijana, Svjedočanstva od I-III razreda Ugotitelj. turističkog školskog centra u Sarajevu 

51/49 

Čaušević/Fehim/Emira, Indeks broj 2960 Šumarskog fakulteta u Sarajevu 

51/50 

Zimić/Mujo/Melda, Ličnu kartu broj 06BMD8449 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

51/51 

Mulović/Alija/Sead, Vozačku dozvolu broj 05BTD8768 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

51/52 

Arslan/Hamdija/Suvad, Vozačku dozvolu broj 04BMA8272 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

51/57 

Isić/Sadik/Jasmin, Ličnu kartu broj 07BTL9260 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

51/58 

Kulić/Zvonimir/Vedrana, Ličnu kartu broj 03BTC1759 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

51/59 

Spahić/Munib/Senada, Ličnu kartu broj 03BRA5198 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

51/60 

Spahić/Munib/Senada, Vozačku dozvolu broj 03BRA0415 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

51/61 

Radanović/Todor/Dragutin, Svjedočanstvo završnog ispita Mašinske tehničke škole u Sarajevu 

51/65 

Memić/Đulaga/Seid, Uvjerenje o završnom VIII razredu broj 08-322-1/97 Osnov. škole Slobodan Princip Seljo Ilidža 

51/66 

Mameledžija/Zijad/Amer, Pasoš broj 5106928 od 08.06.2006. izdat MUP Kantona Sarajevo 

52/1 

Hasanović/Meho/Ibro, Ličnu kartu broj 04BSD5722 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

52/2 

Habota/ /Haris, Saobraćajnu dozvolu BH 2272657 izdata Pol. Uprava Vogošća 

52/3 

Dragičević/Rajko/Zoran, Svjedočanstvo III razreda i svjed. završnog ispita Građevinske škole u Sarajevo 

52/4 

Dobrilović/Arsen/Momir, Svjedočanstvo završnog ispita Drvarski školski centar Sarajevo 

52/8 

Salčin/Muslija/Izudin, Ličnu kartu broj 04BRD4882 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

52/9 

Šerbo/Džemal/Amar, Vozačku dozvolu broj 07BSD1946 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

52/10 

Maričić/Jasmin/Nina, Pasoš broj 4862598 od 17.06.2005. izdat MUP Kantona Sarajevo 

52/11 

Hajdarević/Meho/Amira, Svjedočanstvo VIII razreda Osnovne škole "Razija Omanović" Sarajevo 

52/13 

Galić/Vaso/Mihailo, Ličnu kartu broj 03BSA0487 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

52/15 

Čizmić/Hidajet/Sanela, Ličnu kartu broj 05BRG0124 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

52/16 

Džaka/Ismet/Eldin, Svjedočantva od I-IV razreda i svjed. završnog ispita Drvne tehničke škole u Sarajevu 

52/17 

Golo/Mujo/Mirza, Svjedočanstvo VIII razreda Druge osnovne škole Hrasnica Ilidža 

52/19 

Udruž. KA"Per Sempre", Objava rješenja udrtuž. br 05-1867/08 

52/20 

Šehić/Ale/Amira, Ličnu kartu broj 05BTJ9075 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

52/21 

Novokmet/Uzeir/Mehmed, Vozačka dozvola broj 04DEA5821 izdata Pol. Uprava Visoko 

52/22 

Šeremet/-/Reuf, Bankovni račun 1374700000381831 Fima banka dd Sarajevo 

52/23 

Šeremet/-/Mersija, Bankovni račun broj 1374700000535964 Fima bank dd Sarajevo 

52/24 

Mušinović/-/Bajazid, Saobraćajnu dozvolu BH 2746104 izdata Pol. Uprava Kakanj 

52/26 

Kićo/Zahid/Anida, Radnu knjižicu izdatu Općina Kakanj 

52/27 

Žigović/Kaćo/Sabina, Ličnu kartu broj 06BTK6259 izdata POl. Uprava Novi Grad Sarajevo 

52/28 

Čehić/Saud/Eldin, Saobraćajna dozvola broj BH2762974 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

52/29 

Redžepović/Bajro/Halil, Ličnu kartu broj 05BTJ3186 izdata u PU Novi Grad 

52/32 

Kojić/Ranko/Milenko, radnu knjižicu izdatu u Općini Vogošća 

52/33 

Elkaz/Halid/Dženana, saobraćajna dozvola broj BH2751153 izdata u PU Stari Grad 

52/34 

Subašić/Šerif/Enida, Saobraćajna dozvola broj BH2759814 izdata u PU Novo Sarajevo 

52/35 

Subašić/Šerif/Enida, Lična karta broj 03BSA7693 izdata u PU Novo Sarajevo 

52/36 

Subašić/Šerif/Enida, Vozačka dozvola broj 03BSA1265 izdata u PU Novo Sarajevo 

52/37 

Makić/Mesrur/Zada, Vozačku dozvolu broj 06BQC0350 izdata Pol. Uprava Ilidža 

52/38 

Osmanović/Ćazim/Mevlida, Pasoš broj 5333649 od 08.03.2007 izdat MUP Kantona Sarajevo 

52/39 

Kulić/Zvonimir/Vedrana, Vozačku dozvolu  broj 04BTC4633 izdata Pol.Uprava Novi Grad Sarajevo 

52/40 

Varešanović/Ejub/Senad, Ličnu kartu broj 03BQA1187 izdata Pol. Uprava Ilidža 

52/41 

Varešanović/Ejub/Senad, Saobraćajnu dozvolu BH 2124407 izdata Pol. Uprava Ilidža 

52/42 

Ćetković/Ljubo/Andrea, Ličnu kartu broj 04BTI9530 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

52/43 

Čatić/Nedim/Sejda, Ličnu kartu broj 06BRG7196 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

52/44 

Trnka/Hamed/Ramiz, Štednu knjižicu broj 10-0901-008238-6 Privredne banke Sarajevo 

52/45 

Redžepagić/-/Dženita, Bankovne kartice broj 090043532-2  i 190046781-0  Raiffeisen bank Sarajevo 

52/47 

Varešanović/Ejub/Senad, Vozačku dozvolu broj 03BQA0827 izdata Pol. Uprava Ilidža 

52/48 

Brdarević/ /Azra, Bankovni račun broj 090081410-4 Raiffeisen bank Sarajevo 

52/49 

Kolar/Omer/Amra, Ličnu kartu broj 04BTE5101 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

52/51 

Polić/Salko/Ahmet, Ličnu kartu broj 04BTD8703 izdata Pol. UpravaNovi Grad Sarajevo 

52/55 

Polić/Ahmet/Ermin, Ličnu kartu broj 05BTJ8308 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

52/56 

Polić/Ahmet/Ermin, Vozačku dozvolu broj 05BTD7024 izdata Pol. Uprava Novi Grad sarajevo 

52/57 

Polić/Ahmet/Ermin, Saobraćajnu dozvolu BH 2028065 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

52/58 

Grahovac Dragan, Bankovnu karticu broj 100004297-6 Raiffeisen bank Sarajevo 

52/59 

Džinić/Alija/Jasmina, Ličnu kartu broj 07BRG8927 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

52/61 

Bijedić/Hamid/Sead, Radnu knjižicu izdatu Općina Novi Grad Sarajevo 

53/2 

Hodžić/-/Redžija, Bankovnu karticu broj 010297 21 5999 Bosna bank International Sarajevo 

53/3 

Isić/Uzeir/Salko, Radnu knjižicu izdatu Općina Centar Sarajevo 

53/4 

Jajetović/Ferhat/Vasva, Ličnu kartu broj 04BSE6525 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

53/6 

Oruč/Salko/Mustafa, Ličnu kartu broj 07BNC5501 izdata Pol. Uprava Vogošća 

53/9 

Maslahat/Kasim/Džemal, Svjedočanstvo VIII razreda Osnovne škole "25 maj" Sarajevo 

53/12 

Etterle/Bruno/Dejan, Ličnu kartu broj 05BRG0481 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

53/13 

Fazlagić/Rasim/Redžep, Ličnu kartu broj 03BTB6497 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

53/14 

Fazlagić/Rasim/Redžep, Vozačku dozvolu broj 03BTA3552 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

53/15 

Prašović/Omer/Nedžad, Vozačku dozvolu broj 06BTD9953 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

53/16 

Hurem/Sead/Almedin, Svjedočanstvo V razreda Osnovne škole "Razija Omanović" Sarajevo 

53/17 

Hamzić/Emin/Mirsad, Svjedočanstvo završnog ispita Građevinske tehničke škole u Sarajevu 

53/18 

Puhalo/Arif/Mirnes, Ličnu kartu broj 04BMD3229 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

53/19 

Gribajčević/Osman/Alzira, Radnu knjižicu izdatu Općina Novi Grad Sarajevo 

53/20 

Matić/Andrija/Drago, Svjedočanstvo završnog ispita Mašinske tehničke škole u Sarajevu 

53/21 

Grušecki/Rudolf/Zoran, Ličnu kartu broj 07BTM1560 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

53/22 

Dedić/Enver/Belma, Ličnu kartu broj 06BTK7354 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

53/24 

Delić/-/Adis, Saobraćajnu dozvolu BH 2774326 izdata Pol. Uprava Ilidža 

53/25 

Džaferović/Mustafa/Aida, Vozačka dozvola broj 05BTD4263 izdata u PU Novi Grad 

53/26 

Džaferović/Mustafa/Aida, Lična karta broj 03BTC5052 izdata u PU Novi Grad 

53/27 

Jusić/Tarik/Haris, saobraćajna dozvola broj BH1379010 izdata u PU Centar 

53/28 

Miletić/Miodrag/Vedran, Vozačka dozvola broj 04BOA2168 izdata u PU Hadžići 

53/29 

Salčin/Omer/Suljo, Ličnu kartu broj 03BSC6449 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

53/31 

Hebibović/Avdo/Avdija, Ličnu kartu broj 05BOB4590 izdata Pol. Uprava Hadžići 

53/33 

Omanović/Mehmed/Dželila, Ličnu kartu broj 04DEA9826 izdata Pol. Uprava Visoko 

53/34 

Albinović/Šinaz/Sandra, Ličnu kartu broj 06BQF4272 izdata Pol. Uprava Ilidža 

53/35 

Omanović/Mehmed/Dželila, Vozačku dozvolu broj 05DEB0273 izdata Pol. Uprava Visoko 

53/36 

Cviko/Šućro/Samir, Vozačku dozvolu broj 05BTD5773 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

53/37 

Tanović/Dženan/Adis, Vozačku dozvolu broj 03BMA0964 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

53/38 

Arnautović/Razija/Senad, Ličnu kartu broj 04BMC6914 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

53/39 

Arnautović/Razija/Senad, Vozačku dozvolu broj 04BMA8390 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

53/40 

Arnautović/-/Senad, Saobraćajnu dozvolu BH 1725931 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

53/41 

Musić/Hasib/Emir, Vozačku dozvolu broj 05CUA9367 izdata Pol. Uprava Kakanj 

53/42 

Selimović/Ibro/Sabina, Radnu knjižicu reg. broj 383/2003 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

53/43 

Dugandžić/Miro/Zlatko, Indeks broj 59269 Pravnog fakulteta u Sarajevu 

53/44 

Herenda/Hasib/Saudin, Vozačku dozvolu broj 07BRD1988 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

53/47 

Herac/Džemal/Alvin, Ličnu kartu broj 03BSB8319 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

53/49 

Babić/Mesud/Melisa, Svjedočanstvo završnog ispita Pete gimnazije u Sarajevu 

53/50 

Muratović/Ramo/Edin, Ličnu kartu broj 03BTC3312 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

53/51 

Elezović/Salko/Samra, Ličnu kartu broj 04BTF6114 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

53/53 

Elezović/Salko/Samra, Vozačku dozvolu broj 05BTD6253 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

53/54 

Čuljević/Hamdija/Elvis, Ličnu kartu broj 04BQD6452 izdata Pol. Uprava Ilidža 

53/57 

Drkić/Osman/Medina, Ličnu kartu broj 07BOC0692 izdata Pol. Uprava Hadžići 

53/59 

Harbinja/Ramo/Amela, Ličnu kartu broj 04BTG9246 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

53/61 

Bidžević/Izet/Irfan, Ličnu kartu broj 05DAA8212 izdata Pol. Uprava Breza 

54/2 

Petronijević/Radoje/Momčilo, Svjedočanstvo završnog ispita MŠC Škole metalskih zanimanja Sarajevo 

54/3 

Kulovac/-/Meho, Bankovnu karticu broj 09-0075150-4 Raiffeisen bank Sarajevo 

54/5 

Memić/Halid/Safet, Svjedočanstvo I i II razreda Srednjoškolskog centra "Moše Pijade" Ilijaš 

54/8 

Zenuni/Nazmija/Šaćir, Vozačku dozvolu broj 07BMB8462 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

54/9 

Ćehović/Šahin/Hajro, Ličnu kartu broj 06BNC3208 izdata Pol. Uprava Vogošća 

54/10 

Đuderija/Fehim/Ismet, Ličnu kartu broj 04BMD3134 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

54/11 

Bošnjak/Jakov/Nikolina, Ličnu kartu broj 04BQD1433 izdata Pol. Uprava Ilidža 

54/12 

Šahić/Osman/Amina, Ličnu kartu broj 05DAB0911 izdata Pol. Uprava Breza 

54/13 

Nikšić/Sead/Samra, Ličnu kartu broj 03BMA0313 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

54/14 

Zejnelagić/Halil/Faruk, Svjedočanstva od I-IV razreda i svjed. završnog ispita Mješovite sred. Saobraćajne škole u Sarajevu 

54/16 

Malešević/Jovo/Danilo, Svjedočanstva od I-III razreda M Š C Škole metalskih zanimanja Sarajevo 

54/17 

Dervišević/Šukrija/Nizama, Ličnu kartu broj 03BSC1164 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

54/21 

Tabučić/Hajdar/Elma, Svjedočanstvo završnog ispita Trgovačke škole u Sarajevu 

54/24 

Sirćo/Mahid/Nejra, Đačka iskaznica broj 5879 izdata kod GRAS-a Sarajevo 

54/26 

Pandžić/-/ Aladin, saobračajna dozvola broj BH1185428 izdata u PU Centar 

54/28 

Berbić/Hasan/Adnan, Lična karta broj 04CUA6614 izdata u PU Kakanj 

54/29 

Mesić/Suad/Anita, radna knjižica izdata u Općini Bosanska Krupa 

54/31 

Hadžić/Mustafa/Abdulah, Radnu knjižicu izdatu Općina Stari Grad Sarajevo 

54/32 

Hodžić/Alija/Alen, Ličnu kartu broj 04BNA5256 izdata Pol. Uprava Vogošća 

54/33 

Mišić/Fehim/Nermin, Ličnu kartu broj 04BQC7488 izdata Pol. Uprava Ilidža 

54/35 

Karaman/Ramo/Rasim, Diploma broj 2659 Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu 

54/39 

Gadžo/Tarik/Nejra, Ličnu kartu broj 05BRF9841 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

54/40 

Suljić/Rizo/Azra, Ličnu kartu broj 04BTF8153 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

54/41 

Hamza/Čailj/Seljima, Ličnu kartu broj 04BQC5827 izdata Pol. Uprava Ilidža 

54/46 

Selimović/-/Merka, Bankovna kartica broj 090052619-5 Raiffeisen bank Sarajevo 

54/47 

Merdić/Ramo/Samir, Svjedočanstvo završnog ispita M Š C Škole metalskih zanimanja u Sarajevu 

54/49 

Hodžić/Osman/Kasim, Ličnu kartu broj 03BSC0200 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

54/50 

Softić/Sakib/Melisa, Ličnu kartu broj 05BSG5021 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

54/51 

Softić/Sakib/Melisa, Vozačku dozvolu broj 05BSC5716 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

54/52 

Pušćul Elizabet, vozačka dozvola broj 04BPA2511, izdata Policijska uprava Ilijaš 

35 

Baljo Sadija, radna knjižica, izdata Općina Ilijaš 

36 

Pašalić Zejnija, lična karta broj 05BPB2401, izdata Policijska uprava Ilijaš 

37 

Brus Sanja, diploma Pedagoškog fakulteta u Sarajevu, broj 3302 od 3. 7. 1987. 

38 

Matoruga Emira, vozačka dozvola broj 05BPA3798, izdata Policijska uprava Ilijaš 

39 

UNSKO-SANSKI KANTON 

Suljić Fatima, lična karta broj 05CRB8312, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

327 

Begić Nuraga, lična karta broj 2137/99, izdata MUP Bosanska Krupa 

328 

Salihović Edin, vozačka dozvola broj 07CRA9404, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

329 

Salihović Elvira, vozačka dozvola broj 05CRA6702, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

330 

Salihović Elvira, saobraćajna dozvola broj BH 2035089, izdata 13. 1. 2006. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

331 

Okanović Mirsad, lična karta broj 05CRB7878, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

332 

Mehić Šefik, pasoš broj 3527601, izdat 2. 10. 2002. KMUP Bihać 

333 

Duranović Amela, lična karta broj 06CSB1861, izdata 3. 7. 2006. KMUP Bihać 

334 

Dedić Fadil, saobraćajna dozvola broj BH 2351787, izdata 11. 8. 2006. Policijska uprava Bihać 

335 

Knežević Nađa, lična karta broj 07CLF5239, izdata 18. 6. 2007. Odsjek za administraciju Bihać 

336 

Tabaković Sead, putna isprava broj 5334131, izdata 28. 2. 2007. KMUP Bihać 

337 

Bašić Darinka, lična karta broj 05CPC8145, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

338 

Majetić Katka, pasoš broj 1530353, izdat 22. 5. 2000. KMUP Bihać 

339 

Kurtović Esad, putna isprava broj 4662259, izdata 10. 3. 2004. KMUP Bihać 

340 

Mujakić Zumra, Cazin, svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi broj 01-28-27/84 od 30. 5. 1984. 

341 

Šakić Adis, lična karta broj 07CPD9420, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

342 

Mustedanaagić Asim, lična karta broj 04CPA4061, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

343 

Dedić Ramo, lična karta broj 04CLD8772, izdata 6. 12. 2004. Odsjek za administraciju Bihać 

344 

Malkoč Meleća, lična karta broj 04CLD4588 od 17. 9. 2004. Odsjek za administraciju Bihać 

345 

Omić Đevida, lična karta broj 03CLA6570, izdata 23. 7. 2003. Odsjek za administraciju Bihać 

346 

Miljković Mejra, putna isprava broj 1408098, izdata 10. 7. 1999. KMUP Bihać 

347 

Suad Vilić, lična karta broj 06COE0571, izdata 20. 2. 2006. Odsjek za administraciju Cazin 

348 

Muratović Elvis, lična karta broj 04CSA8125, izdata 1. 12. 2006. Odsjek za administraciju Bužim 

349 

Veladžić Arif, lična karta broj 06CSB2701, izdata 28. 12. 2006. Odsjek za administraciju Bužim 

350 

Skenderović Mustafa, lična karta broj 04CSA6683, izdata 27. 9. 2004. Odsjek za administraciju Bužim 

351 

Porić Dževad, lična karta broj 04CSA2913, izdata 14. 4. 2004. Odsjek za administraciju Bužim 

352 

Babić Munir, saobraćajna dozvola broj BH 2492030, izdata 3. 1. 2007. Odsjek za administraciju Cazin 

353 

Šertović Ibrahim, putna isprava broj 4289625, izdata 29. 9. 2003. KMUP Bihać 

354 

Šerifović Ibrahim, pasoš broj 4289625, izdat KMUP Bihać 

355 

DOO GALIĆ-PROMET Bihać, saobraćajna dozvola za MAN 33.332 broj BH 1836895, izdata 21. 3. 2005. 

356 

Dodigović Almir, lična karta broj 05COD7634, izdata 27. 7. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 

357 

Kasumović Mejra, lična karta broj 04CPB1366, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

358 

Salkić Osme, lična karta broj 05COD8351, izdata 23. 8. 2005. Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

359 

Merdanić Renata, vozačka dozvola broj 04CLB4205, izdata 9. 11. 2007. Odsjek za administraciju Bihać 

360 

Merdanić Renata, lična karta broj 04CLD6150, izdata 2004. Odsjek za administraciju Bihać 

361 

Hušidić Hasibe, lična karta broj 04CPC2838, izdata 25. 12. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

362 

Bajrić Alma, lična karta broj 04COB2281, izdata 3. 4. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

363 

Bajrić Alma, vozačka dozvola broj 04COA5274, izdata 4. 6. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

364 

Huremović Husein, vozačka dozvola broj 04CPA8438, izdata 14. 12. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

365 

Omić Đevida, vozačka dozvola broj 04CLB1328, izdata 6. 9. 2004. Odsjek za administraciju Bihać 

366 

Nadarević Edina, vozačka dozvola broj 05CLB9903, izdata 10. 5. 2005. Odsjek za administraciju Bihać 

367 

Šakanović Ismet, saobraćajna dozvola broj BH 2482492, izdata Policijska uprava Velika Kladuša 

368 

POSAVSKI KANTON 

Krištić Pero, osobna iskaznica broj 04BVA5997, izdata 29. 4. 2004. MUP PK Orašje 

50 

Zahirović Aner, vozačka dozvola broj 04BWA1884, izdata MUP PK Odžak 

51 

TUZLANSKI KANTON 

Trepanić Nihada, lična karta broj 06CFD7202, izdata 14. 6. 2006. Policijska uprava Gračanica 

253 

Osmanović Mehmed, lična karta broj 08CFE3649, izdata 22. 1. 2008. Policijska uprava Gračanica 

254 

Delić Muharem, vozačka dozvola broj 04CFA5650, izdata 25. 8. 2004. Policijska uprava Gračanica 

255 

Bajrić Rizah, vozačka dozvola broj 04CGA0181, izdata 0181, izdata Policijska uprava Doboj Istok 

256 

Avdić Fahir, Klokotnica, radna knjižica, izdata u Doboju 

257 

Okić Mina, diploma dj. broj 01-455/7 od 20. 7. 1993., izdato u SŠC Gračanica 

258 

Bajrić Rizah, lična karta broj 04CGA0498, izdata 7. 12. 2004. Policijska uprava Doboj Istok 

259 

Mahmutović Hanifa, putna isprava broj 3904279, izdata 7. 5. 202. Policijska uprava Gračanica 

260 

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 

Avdić Ajdin, radna knjižica, izdata Općina Zavidovići 

386 

Valla Giltegim, saobraćajna dozvola broj BH 2106732, izdata Policijska uprava zenica 

387 

Husičić Ramo, putna isprava broj BH 4311142, izdata 2. 4. 2003. MUP ZE-DO kantona Zenica 

388 

Muslić Fatima, osobna karta broj 04CYA0688, izdata CIPS Žepče 

389 

Bošnjak Marinel, lična karta broj 04DDA3079, izdata CIPS Zavidovići 

390 

Zukić Mirsad, lična karta broj 07DDD3010, izdata CIPS Zavidovići 

391 

Đonlić Ibrahim, vozačka dozvola broj 04DDA2459, izdata CIPS Zavidovići 

392 

Bukvić Enesa, Zavidovići, diploma konfekcionar kožne odjeće 

393 

Avdić Ismet, lična karta broj 04DDB5408, izdata CIPS Zavidovići 

394 

Ahmetović Alma, putna isprava broj 5247234, izdata 17. 11. 2006. MUP ZE-DO kantona Zenica 

395 

Ridžal Siho, lična karta broj 08DDD5131, izdata CIPS Zavidovići 

396 

Ćatić Maida, lična karta broj 04DDB3007, izdata CIPS Zavidovići 

397 

Buljubašić Šemsudin, vozačka dozvola broj 04DDA1553, izdata CIPS Zavidovići 

398 

Buljubašić Šemsudin, lična karta broj 04DDA5046, izdata CIPS Zavidovići 

399 

Dizdar Dženana, vozačka dozvola broj 04DDA6286, izdata CIPS Zavidovići 

400 

Dizdar Dženana, lična karta broj 04DDC0091, izdata CIPS Zavidovići 

401 

Durmiš Hamid, lična karta broj 05CTI3501, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

402 

Kogoj Srđan, lična karta broj 03CTA3206, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

403 

Škaljo Safija, lična karta broj 06CTJ7012, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

404 

Trifunović Goran, Zavidovići, devizna štedna knjižica broj 700053-5 kod VAKUFSKE BANKE d.d. Sarajevo 

405 

SREDNJOBOSANSKI KANTON 

Rašak Ziba, lična karta broj 04DOB4729, izdata 9. 9. 2004. CIPS Bugojno 

403 

Skrobo Almedina, lična karta broj 04DOA9984, izdata 2. 7. 2004. CIPS Bugojno 

404 

Helja Saliha, vozačka dozvola broj 05DOA8616, izdata 6. 12. 2005. CIPS Bugojno 

405 

Helja Saliha, lična karta broj 05DOC2495, izdata 6. 12. 2005. CIPS Bugojno 

406 

Durić Adnan, saobraćajna dozvola broj BH 2488498, izdata Policijska uprava Fojnica 

407 

Ugarak Ajdin, putna isprava broj 5776456, izdata 8. 1. 2008. MUP SBK/KSB Travnik 

408 

Kličić Haris, vozačka dozvola broj 04DOA5708, izdata 7. 9. 2004. CIPS Bugojno 

409 

Kličić Haris, lična karta broj 04DOA2478, izdata 5. 1. 2004. CIPS Bugojno 

410 

Tolo Miro, osobna iskaznica broj 04DKA2307, izdata 30. 11. 2004. Odsjek za administraciju Kreševo 

411 

Mišura Marijo, lična karta broj 03DOA0397, izdata 22. 9. 2003. CIPS Bugojno 

412 

Mlivo Irhad, vozačka dozvola broj 07DOA9995, izdata 23. 4. 2007. CIPS Bugojno 

413 

Mišura Marijo, vozačka dozvola broj 03DOA0192, izdata 22. 9. 2003. CIPS Bugojno 

414 

Zuka Džemal, osobna iskaznica broj 05DIA8109, izdata 29. 6. 2005. CIPS Fojnica 

415 

Šečić Selim, oružni list broj N? 00005163, izdat 4. 4. 2007. Policijska uprava Bugojno 

416 

Mehić Nadira, lična karta broj 04DFC3867, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

417 

Gromila Azemina, lična karta broj 06DFE5593, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

418 

Muslimović Hamid, lična karta broj 04DFC4322, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

419 

Biljaka Marijana, lična karta broj 04DFC5116, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

420 

Đulabić Razija, lična karta broj 03DFB0423, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

421 

Jelovac Anto, vozačka dozvola broj 03DFA0525, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

422 

Mutapčija Anto, vozačka dozvola broj 04DFA5795, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

423 

Trupina Miroslav, saobraćajna dozvola broj BH 2131612, izdata Policijska uprava Travnik 

424 

Jurleta Kristian, lična karta broj 07DGB5001, izdata 13. 4. 2007. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf/Uskoplje 

425 

Tokić Janja, lična karta broj 05DGA7858, izdata 26. 1. 2005. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf/Uskoplje 

426 

Juričević Josip, lična karta broj 07DGB5502, izdata 17. 7. 2007. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf/Uskoplje 

427 

Muminović Elvedin, lična karta broj 04DGA5901, izdata 15. 11. 2004. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf/Uskoplje 

428 

Delač Valentina, lična karta broj 06DGB2762, izdata 1. 6. 2006. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf/Uskoplje 

429 

Omeragić Ramo, vozačka dozvola broj 04DGA0367, izdata 14. 5. 2004. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf/Uskoplje 

430 

Tokić Janja, vozačka dozvola broj 05DGA3074, izdata 26. 1. 2005. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf/Uskoplje 

431 

Čelić Saudin, vozačka dozvola broj 05DGA4746, izdata 14. 11. 2005. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf/Uskoplje 

432 

Delač Valentina, vozačka dozvola broj 06DGA5317, izdata 27. 10. 2006. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf/Uskoplje 

433 

Kadić Sakib, putna isprava broj 5694468, izdata 10. 10. 2007. MUP SBK/KSB Travnik 

434 

Franjić Marijo, vozačka dozvola broj 07DNA9891, izdata CIPS Vitez 

435 

Franjić Marijo, osobna iskaznica broj 05DNB5436, izdata CIPS Vitez 

436 

Ugarak Ajdin, pasoš broj 5776456, izdat MUP SBK/KSB Travnik 

437 

Zukić Besim, prometna dozvola broj BH 2665923, izdata Policijska uprava Vitez 

438 

Čato Slaviša, radna knjižica broj 245/04, izdata Općina Vitez 

439 

Džananović Fahrudin, radna knjižica broj 493/02, izdata Općina Vitez 

440 

Vidović Nenad, osobna iskaznica broj 07DKA4525, izdata 5. 2. 2007. Odsjek za administraciju Kreševo 

441 

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON 

Perković Jela, lična karta broj 04BHA1351, izdata 27. 2. 2004. MUP HNK Jablanica 

78 

Perković Jozo, lična karta broj 04BHA1122, izdata 10. 2. 2004. MUP PK Jablanica 

79 

Kelemen Gordana, diploma broj 04/3-994 od 24. 9. 1984. Filozofskog fakulteta u Mostaru 

80 

Mešić Senad, putna isprava broj 4410068, izdata 29. 5. 2003. MUP HNK Mostar 

81 

ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON 

Šimić Iva, osobna iskaznica broj 05DSA6930, izdata 18. 5. 2005. CIPS Grude 

116 

Raič Andrija, osobna iskaznica broj 05DTA5163, izdata 30. 3. 2005. CIPS Posušje 

117 

Vukšić Radojka, osobna iskaznica broj 06DRB9375, izdata 21. 12. 2006. CIPS Ljubuški 

118 

Bevanda Josip, osobna iskaznica broj 05DUB4751, izdata 16. 6. 2005. CIPS Široki Brijeg 

119 

Zlopaša Sonja, vozačka dozvola broj 04DRA5530, izdata 28. 7. 2004. CIPS Ljubuški 

120 

Šantić Jozo, vozačka dozvola broj 05DUA8761, izdata 27. 4. 2005. CIPS Široki Brijeg 

121 

Mabić Ivan, vozačka dozvola broj 04DUA6136, izdata 22. 12. 2004. CIPS Široki Brijeg 

122 

Vujica Jure, vozačka dozvola broj 07DRB0435, izdata 8. 6. 2007. CIPS Ljubuški 

123 

Mikulić Andrijana, osobna iskaznica broj 06DUB7471, izdata 11. 7. 2006. CIPS Široki Brijeg 

124 

Marijanović Antonija, vozačka dozvola broj 06DSA5755, izdata 25. 8. 2006. CIPS Grude 

125 

Herceg Branka, osobna iskaznica broj 07DSB0944, izdata 16. 2. 2007. CIPS Grude 

126 

Ramljak Tomislav, osobna iskaznica broj 05DTA4649, izdata 4. 3. 2005. CIPS Posušje 

127 

Šušak Branko, vozačka dozvola broj 04DUA0775, izdata 12. 2. 2004. CIPS Široki Brijeg 

128