Pretraga sadržaja
Napredna pretraga»
Nazad na vrh
| Download PDF |
Izbor jezika»      Skip Navigation Links
Bosanski
Hrvatski
Српски
 Broj-1

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XV - Broj 1 

Srijeda, 9. 1. 2008. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

NATJEČAJI
KONKURSI
OGLASI 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U KAZNENO-POPRAVNOM ZAVODU POLUOTVORENOG TIPA TUZLA 

-    Stručni saradnik - odgajatelj/vaspitač za obrazovanje i kulturno-sportske aktivnosti osuđenih osoba - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Planiranje i neposredno organizovanje i izvođenje raznih oblika obrazovnog, sportskog, kulturnog i drugih oblika rada sa osuđenim osobama u skladu sa utvrđenim tretmanom i planom i programom sektora, planiranje i predlaganje programa radio i TV stanica, filmskog programa i dr. te organizovanje zabavno-muzičkih, kulturnih, sportskih i dr. sadržaja i informisanja osuđenih osoba, drugi poslovi koje odredi šef odsjeka. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

 • VSS - VII stepen stručne spreme - filozofski fakultet ili defektološki fakultet ili fakultet političkih nauka ili fakultet za fizičku kulturu ili rudarski fakultet 
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci 
 • položen stručni odgajateljski ispit utvrđen ZIKS-om i Pravilnikom o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita službenika i zatvorske policije - straže u federalnim ustanovama za izvršenje kazne zatvora 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma, 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja), 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Ostale dokumente, kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH" putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Tuzla" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-2-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Općine Goražde, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U OPĆINI GORAŽDE 

-    Pomoćnik načelnika Službe za financije, privredu i mjesne zajednice u Općini Goražde - 1 (jedan) izvršilac  

Opis poslova: Organizuje rad u Službi i rukovodi Službom, brine se i odgovoran je za pravilno i zakonito korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Službi, utvrđuje radne ciljeve, postignute rezultate u radu i predlaže ocjene za službenike i namještenike Službe; predlaže poduzimanje propisanih postupaka zbog povrede radne dužnosti, kodeksa ponašanja ili nezakonitog rada službenika i namještenika iz Službe; izrađuje redovne izvještaje o radu Službe, a po potrebi i vanredne, kao i analize mjesečnih planova rada, te druge analitičko-informativne analize, izvještaje i informacije iz djelokruga Službe; predlaže plan korištenja godišnjih odmora službenika i namještenika, učestvuje u izradi i implementaciji strategije i planova razovoja Općine; objezbjeđuje pravilnost, blagovremenost i ekonomičnost izvršenja poslova; informiše javnost o radu Službe i stanju u oblasti za koju je osnovana putem svih dostupnih sredstava informisanja; kooridnira i radi na izradi budžeta, rebalansa budžeta Općine, kao i drugih odluka iz oblasti financija; usklađuje, prati, kontroliše rad budžetskih i vanbudžetskih organa i njihovih službi; kooridinira rad sa drugim službama u pogledu priprema plana budžeta i dinamike trošenja sredstava po utvrđenom planu; brine o realizaciji budžeta i radi na izradi izvještaja o izvršenju budžeta i drugih izvještaja za potrebe načelnika Općine; kontroliše izradu završnih računa Općine i mjesnih zajednica, rukovodi radom Službe i raspoređuje poslove na druge izvršioce; organizuje i koordinira rad na pripremanju i izradi općinskih propisa, odluka, zaključaka, informacija i drugo; donosi upravna akta iz nadležnosti Službe; prati primjenu zakonskih propisa iz djelokruga rada Službe; sarađuje sa svim domaćim i stranim institucijama na području obnove i razvoja; u skladu sa nalozima načelnika Općine ostvaruje suradnju sa drugim odgovarajućim organima Općine, Kantona i drugim organima u ustanovama; prati rad javnih preduzeća, ustanova i drugih pravnih subjekata na koja su prenesena javna ovlaštenja iz nadležnosti Službe, u pogledu ostvarivanja zakonitosti u radu, pravilnog raspolaganja povjerenih materijalnih dobara, kao i zadovoljavanja potreba građana i drugih propisa i drugih korisnika njihovih usluga; pribavlja izvješaje o stanju u oblastima za koje su organizovani subjekti iz prethodne alineje, sa prilikom uočavanja nepravilnosti u radu i poslovanju istih predlaže načelniku Općine i Općinskom vijeću preduzimanje konkretnih mjera utvrđenih Zakonom i dugim propisom na prevazilaženju uočenih nepravilnosti; obezbjeđuje blagovremeno i kvalitetno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Službe i izvršava i druge poslove po nalogu načelnika Općine; za svoj rad odgovoran je načelniku Općine. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to: 

 • VSS, završen ekonomski ili pravni fakultet, VII stepen 
 • najmanje 5 godine radnog staža u struci 

Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma, 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja), 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Avde Hume broj 15, Sarajevo, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ostale dokumente kojim dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta zatraženih konkursom u roku od 8 dana od dostavljanja obavještenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton
Avde Hume broj 15, 71 000 Sarajevo
sa naznakom za:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Goražde" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-3-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Novi Travnik, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U OPĆINI NOVI TRAVNIK 

-    Tajnik Općine - 1 (jedan) izvršitelj 

Opis poslova: Tajnik Općine ovlaštenja iz svoje nadležnosti vrši na taj način što koordinira i usmjerava rad općinskih službi u cilju realizacije poslova koji su utvrđeni u programu rada službi; osigurava izvršenje poslova po nalogu općinskog načelnika; upoznaje općinskog načelnika o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova; vodi upravni postupak za upravne stvari u nadležnosti općinskog načelnika kada nisu nadležne općinske službe; predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način pomaže općinskom načelniku u rukovođenju općinskim organom; vrši izradu prijedloga propisa koje donosi OV, a na prijedlog općinskog načelnika; svoje poslove obavlja u dogovoru sa pomoćnicima načelnika, a pomoćnici načelnika su dužni postupiti po utvrđenom dogovoru i obavlja poslove za potrebe Općinskog vijeća, sazivanja sjednica OV i dostava materijala vijećnicima, objavljivanje propisa OV u Službenom glasniku Općine i dr. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

 • VSS, VII stepen, završen pravni fakultet, 
 • najmanje 6 (šest) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS ( potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja) 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Ostale dokumente, kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom za:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Općini Novi Travnik" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-4-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Federalnog hidrometeorološkog zavoda, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U FEDERALNOM HIDROMETEOROLOŠKOM ZAVODU 

-    Stručni saradnik za prognozu vremena - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Vrši izradu prognoze vremena i vrši njenu korekciju za sredstva javnog informiranja; izdaje upozorenja o vremenskim nepogodama; prati i proučava stanje i razvoj vremenskih situacija; prati i istražuje pojave i promjene u oblasti meteorološkog bdijenja; vrši druge poslove koje odredi šef odsjeka 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

 • VSS-završen prirodno-matematički fakultet, odsjek meteorologija, fizika ili geografija, fakultet menadžmenta u pomorstvu, VII stepen 
 • najmanje 1 godine radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja) 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu u ulici Avde Hume 15 ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Ostale dokumente, kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton
Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
sa naznakom za:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta u Federalnom hidrometeorološkom zavodu" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

(so-6-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Vogošća, oglašava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U OPĆINI VOGOŠĆA 

1.    Stručni savjetnik za informisanje i odnose sa javnošću  
- 1 (jedan) izvršilac
 

2.    Viši stručni saradnik za osnovno obrazovanje, kulturu, sport, omladinu i nevladine organizacije  - 1 (jedan) izvršilac 

3.    Stručni saradnik za pravne i personalne poslove  - 1 (jedan) izvršilac 

4.    Stručni saradnik za evidenciju i upis prava na nekretninama - 1 (jedan) izvršilac 

1. Opis poslova: Prati rad svih općinskih službi za upravu, kako bi mogao blagovremeno informisati javnost o njihovim aktivnostima; daje informacije za građanstvo o pitanjima koja odredi načelnik i pomoćnici načelnika koji rukovode službama za upravu i piše javna saopštenja po ovlaštenju načelnika, kao i informacije za sve medije, organizuje press konferencije i intervjue načelnika ili pomoćnika načelnika; sarađuje sa sredstvima informisanja i prati primjenu zakona o slobodi pristupa informacijama; planira, priprema i organizuje kontakte načelnika, predsjedavajućeg Općinskog vijeća i pomoćnika načelnika sa sredstvima javnog informisanja, gostovanja na elektronskim medijima i odlučuje o uređenju web stranice Općine; učestvuje u izradi studijsko-analitičkih i informaciono-dokumentacionih i drugih materijala koji su u neposrednoj vezi sa informisanjem i propagandom; sve potrebne informacije dostavlja na web stranicu Općine i druge informacione glasnike; uređuje i lektoriše glasnike i informacije općinskih službi za upravu, vrši odabir materijala za javne medije, fotografija i videozapisa za priloge pisanim tekstovima; lektoriše sve materijale načelnika; obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak; prikuplja, sređuje i obrađuje određene podatke za vršenje pojedinih poslova iz oblasti informaciono-dokumentacionih poslova kabineta i jedinstvenog organa uprave; formira i čuva informatičku arhivu iz domena poslova za koje je nadležan; radi poslove internog dostavljača pošte i održava komunikaciju između kabineta načelnika i službi; obavlja unos i obradu podataka u bazu za instaliranu softversku aplikaciju; obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak. 

2. Opis poslova: Prati i proučava stanje iz oblasti osnovnog obrazovanja, kulture, sporta i omladinskih i nevladinih organizacija na području Općine; priprema podatke i radi izvještaje, informacije i analize rada ustanova za osnovno obrazovanje, ustanova kulture i sporta i omladinskih i nevladinih organizacija i vjerskih zajednica na osnovu prikupljenih podataka i podataka koje mu dostavljaju ustanove za osnovno obrazovanje, udruženja i sportske organizacije, kulturne ustanove i vjerske zajednice i predlaže mjere za poboljšanje njihovog rada; koordinira rad ustanova iz oblasti osnovnog obrazovanja, u saradnji sa Prosvjetno-pedagoškim zavodom, Kantonalnim ministarstvom nauke i obrazovanja i ustanovama osnovnog obrazovanja; u saradnji sa ministarstvom organizira takmičenja i smotre učenika/učenica u oblasti nastave i vannastavnih aktivnosti na općinskom nivou; prati kalendar važnijih historijskih događaja i datuma iz oblasti osnovnog obrazovanja na području općine; učestvuje u pripremanju manifestacija kulturno-zabavnog karaktera za škole; učestvuje u pripremanju nagrada, pohvala i drugih priznanja povodom smotri i takmičenja na općinskom nivou; priprema i provodi aktivnosti na realizaciji manifestacije "Izbor sportiste godine"; obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz djelokruga svojih aktivnosti; radi na oživljavanju i reprodukciji filmskih sadržaja; radi na pripremanju i organizovanju pozorišnih predstava i drugih predstava sličnog karaktera; radi na oživljavanju i unapređivanju rada biblioteka; prati rad i napredovanje amaterskih sportskih udruženja i sekcija; prati, prikuplja i proučava podatke neophodne za utvrđivanje stanja socijalnih, obrazovnih, kulturno-zabavnih i drugih potreba u zaštiti omladine u cilju stvaranja uvjeta za unapređenje rada sa omladinom; raspisivanje javnih poziva po pravilnicima; prati, prikuplja i obrađuje podatke o nevladinim organizacijama na području općine; vrši nadzor nad zakonitošću rada JU KSC Vogošća; sarađuje sa omladinskim i nevladinim organizacijama i pruža im savjetodavnu i drugu stručnu pomoć; koordinira odnose između omladinskih organizacija i obrazovnih ustanova, te omladinskih i nevladinih organizacija sa općinskim organima; priprema informacije, izvještaje i analizira rad navedenih organizacija i predlaže mjere za unapređenje uvjeta njihovog rada; učestvuje u provođenju sportskih manifestacija i manifestacija kulturno-zabavnog karaktera povodom obilježavanja značajnih datuma i događaja; učestvuje u pripremanju nagrada, pohvala i drugih priznanja povodom manifestacija koje se provode u organizaciji Općine; učestvuje u pripremi i izradi odluka o stipendiranju učenika i studenata; učestvuje u pripremi i izradi biltena Općine; obavlja unos i obradu podataka u bazu za instaliranu softversku aplikaciju; obavlja i druge poslove koje mu stavi u zadatak pomoćnik načelnika. 

3. Opis poslova: Vodi postupak u vezi donošenja rješenja iz radno-pravnog statusa službenika i namještenika za sve službe za upravu i stručne službe Općine; izrađuje prijedloge rješenja po svim osnovama iz radno-pravnog statusa službenika i namještenika; učestvuje u izradi općih akata koji se odnose na radne odnose; daje potrebne informacije i uputstva službenicima i namještenicima u vezi njihovog radno-pravnog statusa; izrađuje godišnji i polugodišnji izvještaj o radu Službe; sačinjava trebovanje kancelarijskog materijala za rad Službe; obavlja sve poslove oko javnog oglašavanja za popunu radnih mjesta u službama za upravu; sarađuje sa Komisijom za izbor kandidata po javnom konkursu i izvršava naloge Komisije u vezi pozivanja kandidata i prikupljanja neophodne dokumentacije; prisustvuje sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća na kojima se razmatraju analize, izvještaji, informacije i drugi materijali iz rada Službe; ostvaruje saradnju sa nadležnim sudovima i kantonalnim ministarstvima, po pitanjima koja se odnose na poslove iz nadležnosti Službe; izvršava rješenja institucija koje imaju javna ovlaštenja, a koja nemaju pravo izvršenja svojih rješenja, i u vezi sa istim ostvaruje saradnju sa nadležnim sudovima i MUP; vodi postupak u vezi prinudne naplate sudske takse koju traže sudovi; vodi postupak u vezi primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine; obavlja unos i obradu podataka u bazu za instaliranu softversku aplikaciju; obavlja i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik načelnika i za svoj rad istom je odgovoran. 

4. Opis poslova: Radi sve poslove iz oblasti upravnog rješavanja; vodi upravni postupak za promjene u katastarskom operatu; pruža stručnu pomoć građanima; priprema i dostavlja podatke iz svog djelokruga drugim organima; učestvuje u izradi općih akta iz djelokruga rada Službe; obavlja unos i obradu podataka u bazu za instaliranu softversku aplikaciju; obavlja i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik načelnika i za svoj rad istom je odgovoran. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

za poziciju 1: 

 • VSS - završen fakultet političkih nauka, VII stepen 
 • najmanje 3 godine radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

za poziciju 2: 

 • VSS - završen fakultet društvenog smjera, VII stepen 
 • najmanje 2 godine radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

za poziciju 3: 

 • VSS - završen pravni fakultet, VII stepen 
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

za poziciju 4: 

 • VSS - završen pravni fakultet, VII stepen 
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadležnog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadrži dešifraciju zanimanja) 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu u ulici Avde Hume 15 ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Ostale dokumente, kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton
Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
sa naznakom za:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Vogošća" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

(so-28-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA BOSANSKA KRUPA 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), člana 47. Zakona o pravobranilaštvu ("Službeni glasnik USK-a", broj 20/04), općinski načelnik Općine Bosanska Krupa objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IMENOVANJE OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA OPĆINE BOSANSKA KRUPA 

1. Općinski pravobranilac Općine Bosanska Krupa - 1 izvršilac 

1. Poslovi općinskog pravobranioca: Organizovanje rada i rukovođenje Općinskim pravobranilaštvom; pravna zaštita imovine i imovinskih interesa Općine; poslovi zaštite imovine i imovinskih interesa pravnih lica koja osniva Općina, ako je to osnivačkim aktima predviđeno; zastupanje Općine pred sudovima i drugim nadležnim organima; pružanje stručne pomoći pomoći općinskim organima i općinskim službama, kao i pravnim licima čiji je Općina osnivač, u rješavanju imovinsko-pravnih pitanja; daje odgovarajuća mišljenja Općinskom vijeću na prijedloge akata, kojima se utvrđuju imovinsko-pravni odnosi ili raspolaže imovinom Općine; daje pravna mišljenja općinskim organima i službama i pravnim licima čiji je Općina osnivač, na prijedloge ugovora o kupoprodaji, zamjeni, zakupu, prijenosu na privremeno ili trajno korištenje stvari, uz naknadu ili bez naknade, ugovora o koncesiji, ugovora o građenju i udruživanju sredstava građana za građenje, ugovora o statusnim i ugovornim oblicima povezivanja društva, kao i drugih ugovora kojima se pribavljaju stvari ili raspolaže stvarima odnosno materijalnim pravima; obavlja i druge poslove određene Zakonom. 

Uvjeti: Kandidati za imenovanje na poziciju 1. dužni su da ispunjavaju sljedeće opće uvjete: 

 • da su državljani BiH; 
 • da su stariji od 18 godina; 
 • da nisu otpuštani iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa; 
 • da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava BiH; 
 • završen pravni fakultet i položen pravosudni ispit. 

Pored općih uvjeta propisanih članom 7. stav l. tačka a) do c) Zakona o vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima u FBiH, kandidati za navedenu poziciju treba da isunjavaju i sljedeće posebne uvjete: 

 • da poslije položenog pravosudnog ispita imaju iskustvo u radu u pravosudnim organima, drugim državnim organima (društvima) i drugim pravnim licima u trajanju najmanje 4 (četiri) godine, 
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da nije osuđivan za krivična djela koja po zakonu predstavljaju smetnju za rad u državnim organima - pravobranilaštvu. 

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti sljedeće dokumente: 

 • ovjerenu fotokopiju diplome; 
 • ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu; 
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); 
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci); 
 • uvjerenje - potvrdu o radnom iskustvu od najmanje 4 (četiri) godine, u pravosudnim organima, drugim državnim organima (društvima) i drugim pravnim licima; 
 • uvjerenje da kandidat nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja ovog konkursa ili izjavu da nije radio u državnoj službi; 
 • izjavu da kandidat nije obuhvaćen članom IX. 1. Ustava BiH; 
 • izjavu da nije član u organima stranke, niti da obavlja poslove u organima stranke, političkim udruženjima ili fondacijama koji su povezani sa strankom; 
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak. 

S kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uvjete biće obavljen intervju. 

Prijave sa traženim dokumentima o ispunjavanju uvjeta iz konkursa mogu se dostaviti najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave konkursa, na adresu: Općina Bosanska Krupa, Komisiji za izbor općinskog pravobranioca, Patriotske lige broj 128. 

Ovaj javni oglas objavit će se u Dnevnom avazu i "Službenim novinama Federacije BiH". 

Javni oglas ostaje otvoren u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 

(so-7-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE  I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA VELIKA KLADUŠA
JU OŠ "DONJA VIDOVSKA" 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), člana 155. stav 3. tačka d) i člana 157. Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik USK-a" , broj 5/04), Školski odbor JU OŠ "Donja Vidovska" na svojoj sjednici, održanoj 19.11.2007. godine, donio je Odluku broj 499/07 o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU OŠ "DONJA VIDOVSKA" 

Opis upražnjene pozicije 

1.    rukovodi radom Škole 

2.    zastupa Školu i odgovoran je za zakonitost rada Škole 

3.    stara se o ostvarenju nastavnog plana i programa Škole 

4.    odlučuje o raspoređivanju radnog osoblja u Školi i vrši ocjenjivanje njihovog rada, te u slučaju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvještava Ministarstvo i Pedagoški zavod 

5.    podnosi Školskom odboru izvještaj o radu i rezultatima rada 

6.    izvršava odluke stručnih organa i Školskog odbora 

7.    odlučuje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa 

8.    informira Školski odbor o financijskom poslovanju 

9.    vrši druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima Škole 

Opći uvjeti: 

1.    da je državljanin BiH 

2.    da je stariji od 18 godina 

3.    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog konkursa 

4.    da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine) 

5.    da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH 

6.    da nije član zakonodavne, izvršne, sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa 

7.    da nema privatni financijski interes u instituciji u kojoj se kandidira 

Posebni uvjeti: 

1.    visoko ili više obrazovanje za direktora osnovne škole te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovarajuće škole, odnosno psihologa ili pedagoga i najmanje pet godina iskustva u struci 

2.    sposobnost za savjesno;odlučno i odgovorno rukovođenje školom i vođenje pedagoških aktivnosti 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti kao dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta: 

1.    kratka biografija, adresa i kontakt telefon 

2.    izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci) 

3.    uvjerenje da je državljanin Bosne i Hercegovine (ne starije od 6 mjeseci) 

4.    uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) 

5.    izjava da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1 Ustava BiH (ovjerena)) 

6.    izjava da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim i drugim imenovanjima FBiH (ovjerena) 

7.    dokaz o radnom iskustvu 

8.    izjava da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa (ovjerena) 

9.    fotokopija diplome (ovjerena) 

10.    uvjerenje o položenom stručnom ispitu 

11.    izjava da nije otpušten iz državne službe na osnovu rezultata disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta u periodu od tri godine do objave konkursa) 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 

Prijave slati na adresu: 

    JU OŠ "Donja Vidovska" 

    77235 Mala Kladuša 

Sa naznakom:  Za konkurs za izbor i imenovanje direktora Ustanove. 

Kontakt telefon: 037/723-331 

(so-10-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
JP "VODOVOD" DOO BIHAĆ 

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora JP "Vodovod" d.o.o. Bihać broj 01-1005/07 od 27. decembra 2007. godine 

PONIŠTAVA
JAVNI KONKURS 

Objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 85/07 od 28. 11. 2007. godine, i dnevnom listu "San", od 21. 11. 2007. godine, za sljedeća radna mjesta: 

1.    Izvršni direktor za tehničke poslove JP "Vodovod" d.o.o. Bihać 

2.    Izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove JP "Vodovod" d.o.o. Bihać 

(so-16-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA SANSKI MOST 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), općinski načelnik Općine Sanski Most objavljuje 

OGLAS 

ZA IMENOVANJE NA POZICIJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" SANSKI MOST 

1. Opis pozicija 

Upravni odbor je nadležan da: 

 • donosi Pravila, uz saglasnost Osnivača; 
 • donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora; 
 • donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, plaćama i ostalim primanjima; 
 • usvaja financijski plan i završni račun; 
 • utvrđuje plan i program rada; 
 • donosi odluke o zaduživanju; 
 • raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora; 
 • imenuje i razrješava direktora, na prijedlog komisije za izbor direktora; 
 • odgovara za zakonitost rada; 
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Pravilima. 

2. Opći uvjeti 

Svi kandidati za imenovanje na pozicije u Upravnom odboru treba da ispunjavaju opće uvjete: 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine; 
 • da je stariji od 18 godina; 
 • da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije; 
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine); 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci, u smislu čl. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima; 
 • da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup; 
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak; 
 • da nije lice kojem je zabranjeno obavljanje javne funkcije; 
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02); 
 • da nema privatni financijski interes u javnoj ustanovi u koju se kandiduje na poziciju u nadzorni organ. 

3. Pored navedenih općih uvjeta kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete i to: 

 • da ima najmanje VSS (VII) ili VŠS (VI) stepen školske spreme; 
 • da ima najmanje dvije godine radnog iskustva; 
 • da posjeduje sposobnost kreativnog rada; 
 • sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje pozicije; 
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti. 

4. Prijave kandidata treba da sadrže: 

 • kraću biografiju, adresu i kontakt telefon; 
 • dokaz o školskoj spremi (diploma ili uvjerenje o završenoj školi); 
 • dokaz o radnom iskustvu; 
 • uvjerenje o državljanstvu; 
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca; 
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od 3 mjeseca; 
 • izjave na okolnosti iz tačke 2 alineja 3, 4, 5, 8, 9 i 10. 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu užeg izbora biće pozvani na intervju pred Komisiju za izbor na pozicije u reguliranim organima, nakon čega će Komisija putem pismene preporuke predložiti rang listu sa najuspješnijim kandidatima. 

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili putem pošte, preporučeno, sa naznakom: "Prijava na oglas", na adresu Općina Sanski Most, ulica Banjalučka 3 - Komisija za izbor na pozicije u reguliranim organima. 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

(so-14-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU OŠ "HILMI EF. ŠARIĆ"
TARČIN 

JU Osnovna škola "Hilmi ef. Šarić", Tarčin, na osnovu odluke Školskog odbora, raspisuje 

KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA 

Na određeno vrijeme do 31. 7. 2008. godine 

1.    Nastavnik matematike - 1 izvršilac (16 časova sedmično) 

2.    Nastavnik engleskog jezika - 1 izvršilac (11 časova sedmično) 

3.    Nastavnik biologije - 1 izvršilac (4 časa sedmično) 

Pored općih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom. 

Uz prijavu za konkurs kandidati trebaju dostaviti: 

 • diplomu o školskoj spremi 
 • izvod iz matične knjige rođenih 
 • uvjerenje o državljanstvu 
 • kraću biografiju sa adresom i brojem telefona 

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz konkursa dostaviti na adresu: JU Osnovna škola "Hilmi ef. Šarić" Tarčin, Bratstva i jedinstva 19. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. 

(so-15-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA SBK
TRAVNIK 

Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), Zakona o Agenciji za privatizaciju (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 4/97 i 7/05), te Odluke o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu ("Službene novine Srednjobosanskog kantona", broj 2/05), Vlada Srednjobosanskog kantona raspisuje 

PONOVNI JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU 

1.    Objavljuje se javni oglas za izbor članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu (u daljnjem tekstu: Agencija) 

2.    Opis pozicije člana Upravnog odbora Agencije: zajedno s ostalim članovima donosi Statut Agencije i druge opće akte, Poslovnik o radu, akte o unutrašnjoj organizaciji Agencije, finansijski plan Agencije, program rada Agencije, godišnji obračun, izvještaj o radu Agencije, metodologiju i druge opće akte iz nadležnosti Agencije u skladu sa Zakonom i Statutom Agencije. 

3.    Kandidati pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), trebaju ispunjavati i slijedeće uvjete predviđene Odlukom o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu: 

 • da su državljani Bosne i Hercegovine 
 • da su stariji od 18 godina 
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini, u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja slobodne pozicije 
 • da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine 
 • da nemaju privatni-finansijski interes u Agenciji 
 • da nisu direktori u Agenciji 
 • da nije član u više od jednom upravnom odboru ustanove ili zavoda, nadzornom odboru privrednog društva 
 • da imaju završen VII stepen stručne spreme (ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera) 
 • da imaju najmanje pet godina radnog iskustva u poslovima svog stručnog zvanja 

4.    Izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije obavlja se na period od 2 godine. 

    Uz prijavu na ovaj javni oglas kandidati su dužni priložiti: 

 • biografiju s adresom i telefonskim brojem za kontakte 
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa: 

a)    potvrdu o državljanstvu, ne stariju od 6 mjeseci 

b)    potvrdu da se ne vodi krivični postupak od nadležnog kantonalnog suda 

c)    pismenu izjavu kandidata da: 

 • se na kandidata ne odnosi čl. IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine 
 • da nema privatni-finansijski interes u Agenciji 
 • nije direktor u Agenciji 
 • nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja 
 • da nije član u više od jednom upravnom odboru ustanove ili zavoda ili nadzornom odboru privrednog društva 

d)    ovjerenu kopiju diplome 

e)    potvrdu o radnom iskustvu u struci 

    Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerene kopije. 

    Svi kandidati s liste užeg izbora bit će pozvani na intervju. 

    Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. 

    Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat koji uđe u uži izbor dobit će obrazac u kojem će navesti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. 

    Iznos naknade za rad članova Upravnog odbora Agencije utvrđuje osnivač Agencije, a naknade se isplaćuju iz sredstava Agencije. 

    Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba - član javnosti slobodno može podnijeti prigovor na konačno imenovanje ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu poštovana načela utvrđena Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Prigovor se podnosi istovremeno premijeru Kantona i ombudsmanu Federacije Bosne i Hercegovine. 

    Oglas će se objaviti u dnevnom listu "Dnevni avaz" i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

    Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave. 

    Prijave, sa svim traženim ispravama, dostaviti lično ili poštom, preporučeno, na adresu: 

    Vlada SBK 

    Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona 

    Travnik, Stanična 43 

    Uz naznaku: "Prijava na javni oglas za izbor članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu". 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-17-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA 


Projekat:           "UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM 

                          U BiH - II. FAZA" 

Finansiranje:      WORLD BANK - IBRD LOAN 

Implementacija: FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I 

                          TURIZMA; JEDINICA ZA UPRAVLJANJE 

                  PROJEKTOM - PMU 

                  (Project management unit) 

Objavljuje 

POZIV 

OPĆINAMA I REGIJAMA ZA IZRAŽAVANJE INTERESA ZA KREDITNA SREDSTVA ZA SANACIJU I IZGRADNJU REGIONALNIH SANITARNIH DEPONIJA 

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane općine/regije sa područja Bosne i Hercegovine za izražavanje interesa za preuzimanje kreditnih zaduženja za sanaciju, revitalizaciju i izgradnju regionalnih sanitarnih deponija za čvrsti komunalni otpad. 

Uvod 

Međunarodna banka za rekonstrukciju i razvoj IBRD (Svjetska banka) je odobrila kreditna sredstva za Bosnu i Hercegovinu za realizaciju projekta: "Upravljanje čvrstim otpadom - II faza" za period 2008. - 2011. godinu. 

I faza projekta se realizira od 2003. godine i odobrena II faza će se implementirati na isti način. 

Implementacija 

Projekat se implementira za područje cijele Bosne i Hercegovine, a pod nazdležnošću entitetskih ministarstava: Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS. 

Upravljanje i implementaciju projekta vrši Jedinica za upravljanje projektom PMU, koja je smještena u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, a sastoji se od stručnjaka, predstavnika Federacije BiH i Republike Srpske. 

Projekat predstavlja implementaciju Strategije upravljanja otpadom za Bosnu i Hercegovinu, koja za čvrsti komunalni otpad planira izgradnju 16 regionalnih sanitarnih deponija. 

Korisnici kredita 

Korisnici kredita su komunalna preduzeća (JP ili d.o.o.) koja gazduje deponijom, a koja posluju pod nadlažnošću nadzornih odbora, koje imenuje međuopćinsko vijeće formirano od općina koje će odlagati otpad na deponiju. Garanti kredita su općine (osnivača komunalnih preduzeća). 

Uvjeti vraćanja kredita 

Grejs period je 5 godina, kamatna stopa je promjenljiva prema LIBOR-u (trenutno iznosi 4,7%), a otplata 15-20 godina. 

Sadržaj pisama interesa 

Pisma/zahtjevi za izražavanje interesa treba da sadrže: 

 • pismo sa kratkim opisom namjere 
 • saglasnost općina za udruživanje i preuzimanje kredita 
 • za svaku općinu koja se udružuje, podaci o broju stanovnika, načinu prikupljanja i odlaganja otpada 
 • lokacija regionalne deponije (postojeća deponija ili nova lokacija je potrebno da bude u općinskom vlasništvu i planirana za korištenje u narednih 20-30 godina) 

Rok 

Krajnji rok za dostavljanje pisama namjere je 31. januar 2008. godine na slijedeću adresu: 

    Federalno ministarstvo okoliša i turizma 

    Sektor za realizaciju projekta - PMU 

    M. Tita 9A 

    71000 Sarajevo 

    tel/fax: ++387 33 212 833; 667 801 

    e-mail: fmobnovaŽbih.net.ba 

    kontakt osoba: pomoćnik ministra Muris Hadžić, dipl. ing. građ. 

(so-19-a-F/08) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), člana 105. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/97 i 7/02), te tačke V Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje na poziciju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/03 i 26/04), ministar zdravstva Kantona Sarajevo raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE NA POZICIJU DIREKTORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO 

-    Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Zavod) rukovodi direktor. 

Opis pozicije direktora Zavoda: 

Direktor Zavoda organizuje rad i poslovanje Zavoda, provodi dogovore, sporazume i ugovore koje Zavod zaključuje ili im pristupi, stara se o blagovremenom obezbjeđivanju finansijskih sredstava, njihovoj namjenskoj upotrebi i odgovoran je za korištenje finansijskih sredstava, stara se o zakonitom ostvarivanju prava osiguranih lica, daje naloge za izvršavanje finansijskih poslova i drugih akata Upravnog odbora Zavoda, rukovodi radom Stručne službe Zavoda, donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Zavoda, a uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo obrazuje radne grupe za izradu složenih akata i materijala, stara se o ostvarivanju javnosti rada Zavoda, obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Zavoda. 

Mandat direktora Zavoda je četiri (4) godine. 

Na javni oglas za nominiranje/imenovanje na poziciju direktora Zavoda mogu se prijaviti kandidati koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete

 • da su državljani Bosne i Hercegovine; 
 • da su stariji od 18 godina; 
 • da imaju opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedene pozicije; 
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u razdoblju od tri (3) godine prije dana objave upražnjene pozicije; 
 • da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine; 
 • da nisu osuđivani za kazneno djelo privredni prijestup, nespojiv s dužnošću rukovodioca Zavoda. 

Pored ispunjavanja općih uvjeta kandidati koji se prijavljuju na javni oglas za nominiranje/imenovanje za direktora Zavoda, moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, i to: 

 • da imaju završen VII stepen stručne spreme ekonomskog ili pravnog smjera; 
 • da imaju najmanje tri (3) godine radnog iskustva sa stručnim i profesionalnim znanjem iz oblasti javnih finansija posebno u oblasti zdravstva odnosno zdravstvenog osiguranja; 
 • da imaju komunikacijske i organizacijske sposobnosti kao i sposobnosti za timski rad; 
 • da poznaju jedan strani jezik; 
 • da nemaju privatni - finansijski interes u Zavodu za čijeg se direktora kandiduju; i 
 • da nisu članovi Upravnog odbora niti jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta. 

Prilikom izbora kandidata na poziciju direktora Zavoda uzet će se u obzir priznanja i rezultati koje je kandidat do sada stekao u oblasti zdravstva i finansiranja zdravstva. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu užeg izbora bit će pozvani na intervju. 

Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. Obrazac će se preuzeti i popuniti neposredno prilikom intervjua. 

Uz prijavu na ovaj javni oglas kandidati, pored naprijed navedenih uvjeta, su dužni dostaviti viziju - plan rada i razvoja Zavoda, kojim se predlaže funkcionisanje i finansiranje zdravstva za mandatni period. 

Sve informacije u toku postupka kandidovanja su dostupne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 49/06). Kod razmatranja prijava kandidata vodiće se računa o primjeni člana 5. (kandidati koji se ne kvalificiraju) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. 

Kandidati koje, nakon obavljenog intervjua, ministru zdravstva preporuči Komisija za izbor, smatrat će se najuspješnijim u otvorenoj konkurenciji, a ministar zdravstva će osigurati da se izvrši i javno objavi nominiranje/imenovanje na poziciju direktora Zavoda. 

Oglas ostaje otvoren 14 dana od posljednjeg objavljivanja. Ovaj oglas bit će objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenim novinama Kantona Sarajevo" i dnevnom listu "Dnevni avaz". 

Prijave sa biografijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa dostavljaju se lično ili poštom preporučeno, sa naznakom "Prijava na javni oglas - ne otvaraj" na slijedeću adresu: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, Sarajevo. 

Na Odluku o nominiranju/imenovanju na poziciju direktora Zavoda bilo koji kandidat može podnijeti prigovor na konačno imenovanje u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. 

(so-24-a-F/07) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR SREBRENIK 

Na osnovu člana 23. Pravila Javne ustanove Sportsko-rekreativni centar Srebrenik, Upravni odbor JU SRC Srebrenik je na svojoj drugoj redovnoj sjednici održanoj 4. januara 2007. godine donio Odluku o raspisivanju 

KONKURSA 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU SRC SREBRENIK 

A) Opći uvjeti: 

1.    da je državljanin BiH, 

2.    da je stariji od 18 godina, 

3.    uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka. 

B) Posebni uvjeti: 

1.    da ima VSS/VŠS (fakultet za tjelesni odgoj i sport, pravni fakultet i ekonomski fakultet), 

2.    radno iskustvo od najmanje 5 godina u struci, 

3.    organizatorske sposobnosti za vođenje i poslovanje preduzeća, 

4.    da nije rukovodio preduzećem, odnosno privrednim društvom koje je poslovalo sa gubitkom ili protiv kojeg je vođen stečajni postupak, 

5.    da podnese program rada za period izbornog mandata. 

Podnosilac prijave dužan je priložiti sljedeće dokumente: 

1.    uvjerenje o državljanstvu, 

2.    izvod iz matične knjige rođenih, 

3.    potvrdu da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup od nadležnog suda (ne stariju od 3 mjeseca), 

4.    kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom, 

5.    original ili ovjerenu kopiju diplome o završenoj školskoj i stručnoj spremi, 

6.    dokaz o radnom iskustvu, 

7.    program rada za izborni mandat 

Izbor i imenovanje se vrši na period od 4 godine. 

Konkurs će se provesti transparentno nezavisnim i selektivnim postupkom i bit će izabran kandidat koji po menadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovara za izvršenje operativnih i poslovnih potreba Ustanove. 

Sa kandidatima koji budu ispunjvali uvjete iz konkursa, bit će obavljen intervju nakon završenog konkursa. 

Lica koja imaju izborne funkcije u političkim strankama ili partijama, zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti ne mogu biti imenovana po ovom konkursu. 

Konačni izbor i imenovanje bit će obavljen nakon dobijanja saglasnosti od osnivača JU SRC Srebrenik. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnim novinama "Dnevni avaz". 

Rok za podnošenje prijave računa se od zadnje objave. 

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: JU SRC Srebrenik, ul. Varoških polja bb, 75350 Srebrenik, sa naznakom "Prijava za konkurs direktora-otvara Upravni odbor". 

(so-29-a-F/08) 

PROGLAŠENJE UMRLIM 

Općinski sud u Tuzli objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Kod ovog suda, po stručnom saradniku Azri Sarajlić, u toku je postupak po prijedlogu predlagateljice Ferhatbegović Mensure, kćeri Pašage iz Tuzle, Hendek 36, radi proglašenja nestalog Ferhatbegović Jasmina, rođenog 12. 8. 1972. godine u Vlasenici, od oca Ragiba i majke Mensure rođene Salaharević, a koji je navodno nestao dana 21. 4. 1992. godine u Vlasenici. 

Poziva se nestali FERHATBEGOVIĆ JASMIN kao i svako drugo lice koje bilo šta zna o životu ili smrti nestalog Ferhatbegović Jasmina da javi ovom Sudu ili njegovom posebnom staraocu Kičić Emiru, sinu Salke iz Tuzle, Franje Markovića 40, naselje Slavinovići, Luke B-2, u roku od 3 mjeseca od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 032-O-V-07-000-699
27. decembra 2007. godine
Tuzla 

(so-1887/07) 

Općinski sud u Sarajevu, po sudiji Šiljak Behiji, kao sudiji pojedincu, u vanparničnom postupku predlagača Hasanović Kenan iz Hadžića, radi proglašenja nestalih lica umrlim Hasanović Osmana, Hasanović Nusrete i Hasanović Meldijane, zastupani po posebnom staratelju Muhibić Mehemedu, po Rješenju Službe socijalne zaštite Općine Hadžići, od 3. 10. 2007. godine, na osnovu čl. 65. Zakona o vanparničnom postupku izdaje sljedeći 

OGLAS 

Nestali 

1.    Hasanović Osman, sin Muje i majke Zulejhe rođene Hađić, rođen 17. 9. 1950. godine u mjestu Donji Hadžići, općina Hadžići, sa posljednjim prebivalištem u mjestu Donji Hadžići, općina Hažići, koji je nestao dana 22. 5. 1992. godine u Hadžićima, od kada mu se gubi svaki trag. 

2.    Hasanović Nusreta rođ. Jahić, kći Bajre i majke Đemile rođene Huljić, rođena 18. 5. 1956. godine u mjestu Lokve, općina Hadžići, sa posljednjim prebivalištem u mjestu Donji Hadžići, općina Hadžići, koja je nestala dana 30. 6. 1992. godine u Hadžićima. od kada joj se gubi svaki trag. 

3.    Hasanović Meldijana, kći Osmana i majke Nusrete rođ. Jahić, rođena 4. 6. 1973. godine u Sarajevu, sa posljednjim prebivalištem u mjestu Donji Hadžići, općina Hadžići, koja je nestala dana 30. 6. 1992. godine u Hadžićima, od kada joj se gubi svaki trag 

Pozivaju se nestali HASANOVIĆ OSMAN, HASANOVIĆ NUSRETA i HASANOVIĆ MELDIJANA, kao i svako drugo lice koje bilo šta zna o životu ili smrti nestalih, poslije navedenog datuma nestanka, da se jave u Općinski sud u Sarajevu, Šenoina 1, soba br. 204/II. 

Ukoliko se ne jave Hasanović Osman, Hasanović Nusreta i Hasanović Meldijana, kao i svako drugo lice koje zna bilo što o kretanju nestalih poslije datuma nestanka, a po isteku roka od 90 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", Sud će donijeti odluku po prijedlogu. 

Broj 65 0 V 033834 07 V
27. decembra 2007. godine
Sarajevo 

(O-7/08) 

POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA 

Općinski sud u Velikoj Kladuši, po sudiji Jahjefendić Samiri, u pravnoj stvari tužiteljice Bašić Emine, kćeri Huseina, Velika Kladuša, Rudarski put 29, protiv tuženih Badnjević-Pašalić (Hasan) Hašima iz Velike Kladuše i dr., radi utvrđenja vlasništva, dosjelošću, van ročišta za raspravu, dana 28. 12. 2007. godine izdao je 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda br. 023-0-P-07-000 212 od 28. 12. 2007. godine, na osnovu čl. 296. st. 1. i 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužiteljice Bašić Emine, kćeri Huseina, Velika Kladuša, Rudarski put 29, radi utvrđenja vlasništva tuženima: Badnjević-Pašalić (Hasan) Hašim, Novković rođ. Miljanović (NN) Milka, Miljanović rođ. Miljanović (NN) Dragica, Bućan (Petar) Vladimir, Bućan (Petar) Branko, Bućan (Petar) Bogdan, Bućan (Petar) Dragan, Halilović (Ibrahim) Hašim,Velika Kladuša, sada nepoznatog boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Ćatić Suvadu, sinu Hasana iz Velike Kladuše, Fišića put 1. 

Istim Rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženima postavio staratelja. 

Broj 023-0-P-07-000 212
28. decembra 2007. godine
Velika Kladuša 

(so-1888/07) 

Općinski sud u Kalesiji, po sudiji Halilović Muneveri, u pravnoj stvari tužitelja Hujdur Halima i Hujdur Omera, oba iz G. Hrasna, zastupani po punomoćniku Omerović Fatimi, advokatu iz Kalesije, protiv tuženih Mujkanović rođ. Hujdur Ajše iz Hrasna, Hujdur Avde, sina Bege iz Hrasna, Užičanin Halila iz Hrasna, Hujdurović Abdulaha, sina Huseina iz Hrasna, Hujdur Omera, sina Ibrahima iz Hrasna, Mujkanović rođ. Hujdur Hane iz Seljublja i Mevkić rođ. Hujdur Ajke iz Seljublja, sada nepoznatog mjesta boravka, radi utvrđivanja prava vlasništva, v.s. 500,00 KM, dana 3. 1. 2003. godine, donosi sljedeći 

OGLAS
O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda broj 029-0-P-07-000305 od 3. 1. 2008. godine, a na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 4. ZPP, tuženim Mujkanović rođ. Hujdur Ajši iz Hrasna, Hujdur Avdi, sinu Bege iz Hrasna, Hujdurović Abdulahu, sinu Huseina iz Hrasna, Hujdur Omeru, sinu Ibrahima iz Hrasna, Mujkanović rođ. Hujdur Hani iz Seljublja i Mevkić rođ. Hujdur Ajki iz Seljublja, Omerović r. Hujdur Hanija iz Seljublja, Hujdur r. Bektić Derva iz Hrasna i Hujdur r. Mujkanović Mina iz Hrasna, sa nepoznatim mjestom boravišta, postavlja se privremeni zastupnik Mehanović Salih, advokat iz Kalesije. 

Tim Rješenjem je utvrđeno da će privremeni zastupnik zastupati tužene sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženim postavio staratelja. 

Broj 029-0-P-07-000305
3. januara 2008. godine
Kalesija 

(so-1889/07) 

Općinski sud u Kalesiji, po sudiji Halilović Muneveri, u pravnoj stvari tužitelja Kadrić Samira, sina Mustafe iz G. Dubrava, protiv tuženih Bečić Mejreme iz Tuzle, Pilić Hirke žene Abdije iz Bulatovaca, Grabčanin Fehima, sina Huse iz G. Petrovica, Grabčanin Fatime, kćeri Ibre iz G. Petrovica, Barčić Ajiše, kćeri Ibrahima iz Sarača, Muharemović Alije, sina Osmana iz G. Petrovica, Mujkić Ajše iz Lipovica, Muminović Hatidže iz Rainaca, Barčić Muhameda, sina Ibrahima iz G. Petrovica, Ljigić Hane iz Hrasna, Gutić Fate iz G. Petrovica, Gutić Abdurahmana, sina Avdije iz G. Petrovica, Mešić Adila iz Rainaca Gornjih, Gutić Salke, sina Avdije iz G. Petrovica i Barčić Derve iz G. Petrovica, sada nepoznatog mjesta boravka, radi utvrđivanja prava vlasništva, v.s. 500,00 KM, dana 28. 12. 2007. godine, donosi sljedeći 

OGLAS
O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda broj 029-0-P-07-000343 od 28. 12. 2007. godine, a na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 4. ZPP, tuženim Bečić Mejremi iz Tuzle, Pilić Hirki ženi Abdije iz Bulatovaca, Grabčanin Fehimu, sinu Huse iz G. Petrovica, Grabčanin Fatimi, kćeri Ibre iz G. Petrovica, Barčić Ajiši, kćeri Ibrahima iz Sarača, Muharemović Aliji, sinu Osmana iz G. Petrovica, Mujkić Ajši iz Lipovica, Muminović Hatidži iz Rainaca, Barčić Muhamedu, sinu Ibrahima iz G. Petrovica, Ljigić Hani iz Hrasna, Gutić Fati iz G. Petrovica, Gutić Abdurahmanu, sinu Avdije iz G. Petrovica, Mešić Adilu iz Rainaca Gornjih, Gutić Salki, sinu Avdije iz G. Petrovica i Barčić Dervi iz G. Petrovica, sa nepoznatim mjestom boravišta, postavlja se privremeni zastupnik Mešić Izet, advokat iz Kalesije. 

Tim Rješenjem je utvrđeno da će privremeni zastupnik zastupati tužene sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženim postavio staratelja. 

Broj 029-0-P-06-000343
28. decembra 2007. godine
Kalesija 

(so-1890/07) 

Općinski sud Čapljina, po sucu Emilija Zrnić, u pravnoj stvari tužitelja mldb. Semedin Bošnjaković, sin Semira i Azra Selimić, kći Halila, zastupani po punomoćniku Josipu Krešiću odvj. iz Mostara, protiv tuženika Semir Bošnjaković, sada nepoznatog boravišta, radi izdržavanja djece, vanraspravno, dana 31. 12. 2007. godine, donio je 

OGLAS 

Rješenjem ovog Suda br. P 007423 od 31. 12. 2007. godine, a na osnovu čl. 296. st. 2. t. 4. Zakona o parničnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 53/03), postavljena je Monika Rebac-Filipović, odvjetnik iz Čapljine za privremenog zastupnika tuženim Semiru Bošnjakoviću, sinu Briš, radi isplate uzdržavanja, sada nepoznatog boravišta. 

Istim Rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tužene u parničnom postupku dok se ne pojave tuženi ili njihov punomoćnik pred ovim Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. 

Broj 07 53 P 007423 07 P
31. prosinca 2007. godine
Čapljina 

(so-1891/07) 

LIKVIDACIJE - STEČAJI 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim "ELELINE" Privredno društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu na veliko i malo DOO SARAJEVO, Butmirska cesta 40, na ročištu održanom dana 18. 12. 2007. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

8.    Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "ELELINE" Privredno društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu na veliko i malo DOO SARAJEVO, Butmirska cesta 40. 

9.    Za likvidatora se imenuje Turkmanović-Memić Dina, advokat iz Sarajeva. 

10.    Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

11.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

12.    Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, na broj Rješenja UF/I-1374/05 od 11. 7. 2005. godine, UF/I-1182/05 od 23. 6. 2005., evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-25233, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

13.    Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

14.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 09 65 0 L 027367 07 L
18. decembra 2007. godine
Sarajevo 

(so-1892/07) 

PEČATI - ŠTAMBILJI 

Oglašava se nevažećim okrugli pečat JU Srednje stručne trgovinske škole Sarajevo, Armaganuša 29, dimenzija 3 x 2,5 cm, sa slijedećim tekstom: 

- Bosna i Hercegovina - Federacija Bosne i Hercegovine, KANTON SARAJEVO, Sarajevo, JAVNA USTANOVA SREDNJA STRUČNA TRGOVINSKA ŠKOLA i grb. 

(O-5/08) 

USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

Na osnovu člana 63. i člana 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Zavidovićima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 042-0-DN-07-000 105, po zahtjevu Bećić Kasima, sina Ibrahima i Bećić Mujke, sina Ibrahima iz Perovića, Hajderovići, općina Zavidovići, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak su upisane u Posjedovni list broj 17, katastarska općina Perovići, označene sa: 

 • katastarska čestica broj 110 "Osoje" pašnjak 4. klase površine 1149 m2, 
 • katastarska čestica broj 503 "Večeruša" pašnjak 4. klase površine 1140 m2, 
 • katastarska čestica broj 504 "Večeruša" pašnjak 4. klase površine 630 m2, 
 • katastarska čestica broj 505 "Večeruša" šuma 4. klase površine 3281 m2, 
 • katastarska čestica broj 506 "Večeruša" livada 6. klase površine 3351 m2, 
 • katastarska čestica broj 630 "Borik" šuma 4. klase površine 8658 m2, 
 • katastarska čestica broj 633 "Borik" šuma 3. klase površine 721 m2 i oranica 7 klase površine 3367, 
 • katastarska čestica broj 634 "Borik" šuma 4. klase površine 363 m2 i oranica 7 klase površine 3665, 
 • katastarska čestica broj 636 "Borik" šuma 6. klase površine 5853 m2, 
 • katastarska čestica broj 670 "Borik" oranica 7. klase površine 2643 m2, 
 • katastarska čestica broj 1040 "Raskršće" oranica 7. klase površine 7237 m2, 
 • katastarska čestica broj 1214 "Podkućnica" kuća i zgrada površine 24 m2, dvorište površine 500 m2, pašnjak 4. klase površine 516 i oranica 6. klase površine 1139 m2, 
 • katastarska čestica broj 1216 "Bašča" voćnjak 3. klase površine 1789 m2, 
 • katastarska čestica broj 1395/1 "Jozinovac" šuma 4. klase površine 7000 m2, 
 • katastarska čestica broj 1395/2 "Jozinovac" šuma 4. klase površine 1110 m2, 
 • katastarska čestica broj 1395/3 "Jozinovac" šuma 4. klase površine 7407 m2, 
 • katastarska čestica broj 1402 "Jazinovac" šuma 5. klase površine 1857 m2, 
 • katastarska čestica broj 1403 "Jazinovac" pašnjak 4. klase površine 4509 m2. 

Prema podacima iz katastra suposjednici navedenih nekretnina su Bećić Kasim, sin Ibrahima iz Perovića, Hajderovići, sa dijelom 1/2 i Bećić Mujko, sin Ibrahima iz Perovića, Hajderovići, sa dijelom 1/2. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-07-000 105
28. decembra 2007. godine
Zavidovići 

(so-1882-F/07) 

Na osnovu člana 63. i člana 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Zavidovićima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 042-0-DN-07-000 106, po zahtjevu Hodžić Hasana, sina Hasage iz Vrbice, općina Žepče, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak je upisana u Posjedovni list broj 141, katastarska općina Priluk, označena sa: 

- katastarska čestica broj 522 "Za Krstom" livada 5. klase površine 1840 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Hodžić Hasan, sin Hasage iz Vrbice, općina Žepče, sa dijelom od 1/1. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-07-000 106
28. decembra 2007. godine
Zavidovići 

(so-1884-F/07) 

Na osnovu člana 63. i člana 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Zavidovićima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 042-0-DN-07-000 107, po zahtjevu JP "Bosanskohercegovačke šume", Titova 7, Sarajevo, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak su upisane u Posjedovni list broj 69, katastarska općina Dištica, označene sa: 

 • katastarska čestica broj 40/2 "Maoča" kuća i zgrada površine 97 m2, dvorište površine 500 m2 i pašnjak 5. klase površine 1765 m2, 
 • katastarska čestica broj 40/4 "Maoča" pašnjak 5. klase površine 410 m2. 

Prema podacima iz katastra korisnik navedenih nekretnina je DRSV JP BiH Šume, Sarajevo, M. Tita 5, sa dijelom od 1/1. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-07-000 107
28. decembra 2007. godine
Zavidovići 

(so-1886-F/07) 

BRISANJE IZ SUDSKOG REGISTRA 

ZENICA 

Po osnovu pravosnažnih rješenja o utvrđivanju prestanka zbog neusklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima brišu se iz sudskog registra slijedeći subjekti upisa: 

1.    Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici upisano je osnivanje preduzeća "DUGA" Zenica p.o., broj U/I-436/90 od 31. 5. 1990. godine, na reg. broj 1-736, a brisano Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-000878 od 22. 5. 2007. godine. 

2.    Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici upisano je osnivanje preduzeća "BOBA" Zenica, p.o., broj U/I-458/90 od 16. 6. 1990. godine, na reg. broj 1-743, a brisano Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-000879 od 22. 5. 2007. godine. 

3.    Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici upisano je osnivanje preduzeća "DINOS" Zenica, p.o., broj U/I-460/90 od 8. 6. 1990. godine, na reg. broj 1-744, a brisano Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-000880 od 22. 05. 2007. godine. 

4.    Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici upisano je osnivanje preduzeća "BEMFI-TOURS" p.o. Zenica, broj U/I-466/90 od 14. 6. 1990. godine, na reg. broj 1-747, a brisano Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-000881 od 22. 5. 2007. godine. 

5.    Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici upisano je osnivanje preduzeća "M J R" Žepče p.o., broj U/I-526/90 od 5. 7. 1990. godine, na reg. broj 1-768, a brisano Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-000883 od 22. 5. 2007. godine. 

6.    Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici upisano je osnivanje preduzeća "ALDI" Zenica p.o., broj U/I-533/90 od 2. 7. 1990. godine, na reg. broj 1-771, a brisano Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-000884 od 22. 5. 2007. godine. 

7.    Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici upisano je osnivanje preduzeća "UNIVERZUM" p.o. Zavidovići, broj U/I-545/90 od 2. 7. 1990. godine, na reg. broj 1-774, a brisano Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-000885 od 22. 5. 2007. godine. 

8.    Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici upisano je osnivanje preduzeća "SKARABEJ" p.o. Zenica, broj U/I-586/90 od 17. 7. 1990. godine, na reg. broj 1-787, a brisano Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-000890 od 22. 5. 2007. godine. 

9.    Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici upisano je osnivanje preduzeća "QUATTRO" Žepče, p.o., broj U/I-588/90 od 16. 7. 1990. godine, na reg. broj 1-788, a brisano Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-000891 od 22. 5. 2007. godine. 

10.    Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici upisano je osnivanje preduzeća "LASER INTER KOMERC" Zenica p.o., broj U/I-589/90 od 20. 7. 1990. godine, na reg. broj 1-789, a brisano Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-000892 od 22. 5. 2007. godine 

11.    Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici upisano je osnivanje preduzeća "NAZA" p.o. Zenica, broj U/I-593/90 od 20. 7. 1990. godine, na reg. broj 1-790, a brisano Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-000893 od 22. 5. 2007. godine. 

12.    Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici upisano je osnivanje preduzeća "PAVILJON" p.o. Zenica, broj U/I-602/90 od 20. 7. 1990. godine, na reg. broj 1-793, a brisano Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-000894 od 22. 5. 2007. godine. 

13.    Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici upisano je osnivanje preduzeća "PERSA" Zavidovići p.o., broj U/I-604/90 od 20. 7. 1990. godine, na reg. broj 1-794, a brisano Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-000895 od 22. 5. 2007. godine. 

14.    Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici upisano je osnivanje preduzeća "GENERAL TRADE" p.o. Zavidovići, broj U/I-1432/90 od 20. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1127, a brisano Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001592 od 31. 8. 2007. godine 

15.    Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici upisano je osnivanje preduzeća "METEOR" Zavidovići p.o., broj U/I-1521/90 od 20. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1128, a brisano Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001593 od 31. 8. 2007. godine. 

16.    Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici upisano je osnivanje preduzeća "VRBA-COMMERCE" Zavidovići p.o., broj U/I-1523/90 od 20. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1129, a brisano Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001594 od 31. 8. 2007. godine 

17.    Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici upisano je osnivanje preduzeća "SONI" Zavidovići p.o., broj U/I-1525/90 od 20. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1130, a brisano Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001595 od 31. 8. 2007. godine. 

18.    Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici upisano je osnivanje preduzeća "FORTUNA" d.o.o. Zenica, broj U/I-1208/90 od 24. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1133, a brisano Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001596 od 31. 8. 2007. godine. 

19.    Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici upisano je osnivanje preduzeća "D&D-TRADE" Zenica p.o., broj U/I-1540/90 od 24. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1136, a brisano Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001597 od 31. 8. 2007. godine. 

20.    Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici upisano je osnivanje preduzeća "POLET" Zavidovići, p.o., broj U/I-1442/90 od 24. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1137, a brisano Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001598 od 31. 8. 2007. godine. 

21.    Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici upisano je osnivanje preduzeća "Lučanka" Zavidovići p.o., broj U/I-1426/90 od 24. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1138, a brisano Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001599 od 31. 8. 2007. godine. 

22.    Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici upisano je osnivanje preduzeća "INTERPROMET" Zavidovići p.o., broj U/I-1436/90 od 26. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1142, a brisano Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001600 od 31. 8. 2007. godine 

23.    Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici upisano je osnivanje preduzeća "Merkur" Zavidovići p.o., broj U/I-1438/90 od 26. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1143, a brisano Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001601 od 31. 7. 2007. godine. 

24.    Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici upisano je osnivanje preduzeća "ALFAPROMEX" Zenica p.o., broj U/I-166/90 od 1. 3. 1990. godine, na reg. broj 1-641, a brisano Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-000863 od 22. 5. 2007. godine. 

25.    Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici upisano je osnivanje preduzeća "PROING" Kakanj p.o., broj U/I-623/90 od 18. 7. 1990. godine, na reg. broj 1-804, a brisano Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-000897 od 22. 5. 2007. godine. 

26.    Rješenjem Osnovnog suda udruženog rada u Zenici upisano je osnivanje preduzeća "EMEX-TRADE" Zenica p.o., broj U/I-617/90 od 20. 7. 1990. godine, na reg. broj 1-801, a brisano Rješenjem Općinskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-000896 od 22. 5. 2007. godine. 

Broj 043-0-Su-07-003046
29. novembra 2007. godine
Zenica 

(so-1719/07) 

OSTALE OBJAVE 

Oglašava se nevažećom saobraćajna dozvola Društva "BH PETROL" d.o.o. Vogošća, Igmanska 36, broj BH 2044980, za priključno vozilo cisterna, model "SLIŠKO" AT-O/I, crvene boje, broj šasije U89B23A345LS10005, registarskih oznaka 632-M-494, izdata od strane PU Vogošća 14. 11. 2005. godine. 

(O-3/08) 

Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Mostar Filijala Mostar objavljuje slijedeći 

OGLAS 

U postupku osiguranja tražbine vjerovnika HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., sa sjedištem u Mostaru, K. Branimira 2b, protiv dužnika i založnog dužnika "UNION-FOODS" d.o.o. Čitluk, sa sjedištem Tromeđa, Gospodarska zona bb, Rješenjem Općinskog suda u Mostaru, upisano u reg. uložak br. 1-9509, od 26. 7. 2007. godine, zastupano po direktoru Juka (Veselko) Damiru, iz Čitluka, Služanj bb, JMBG 0810965151348, temeljem notarske ovršne isprave broj OPU 555/05, 19. prosinca 200. godine i Zapisnika o pljenidbenom popisu, sačinjenog od strane notara Anice Nakić iz Čitluka br. OPU 556/07, od 19. prosinca 2007. godine, izvršen je pljenidbeni popis u korist Banke, na nekretnini koja u naravi predstavlja "ETNO-SELO" u izgradnji, sa sadržajima pobliže opisanim u pravomoćnoj građ. dozvoli izdanoj od Općinske službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Čitluk br. UP-06-25-2-133/07, od 4. 9. 2007. godine, tvrtki "UNION FOODS" d.o.o. Čitluk, Gospodarska zona bb, Tromeđa, Međugorje, u svemu prema Elaboratu, procijeni vrijednosti projekta "ETNO SELO" investitora UNION FOODS d.o.o. Čitluk stalnog sudskog vještaka građ. struke Danijela Ćavara iz Mostara, 2007. godine, koja nije uknjižena u zemljišne knjige zk. ul. 391, k.o. Međugorje, u A listu na k.č. 1/1149, pašnjak Donja Dubrava, površine parcele 40 000 m2, u B vlasničkom listu uknjiženo je pravo vlasništva u korist državno vlasništvo-erar sa 1/1 dijela , na ime Založnog dužnika, ali u pomenutom zk. izvatku od 12. listopada 2007. godine, u C teretom listu postoji pod Dn. 166/07 od 27. 3. 2007. godine predmet-uknjižba na prijedlog predlagatelja tvrtke UNION FOODS d.o.o. Čitluk, od 27. 3. 2007. godine, koji nije riješen i proveden u zemljišnim knjigama, po kojemu je zatražen upis na ime Založnog dužnika. 

Korisnik kredita/Dužnik i Založni dužnik tvrtka "UNION FOODS" d.o.o. Čitluk u obvezi je upisati vlasništvo na predmetnom objektu na svoje ime sa 1/1 dijelom, nakon čega bi se mogla provesti uknjižba hipoteke na istom u korist Banke, a do tog momenta će se izvršiti predbilježba hipoteka, te se korisnik kredita/založni dužnik obvezuje da će nakon razrješenja imovinsko-pravnih odnosa, odnosno upisa prava vlasništva na svoje ime na gore pomenutom objektu, te nakon što predmetnu k.č. otcijepi iz istog zk. ul. u novi zk. ul., dostavi Banci zk. izvadak iz kojeg će biti vidljivo da je izvršen takav upis. Založni dužnik je u obvezi regulirati hipoteku u korist Banke najkasnije do 30. 9. 2008. godine, i to kao hipoteka na prvom mjestu reda namirenja. 

Broj 01-01/06-180
27. prosinca 2007. godine
Mostar 

Hypo Alpe
Adria Bank d.d.
K. Branimira 2b
Filijala Mostar 

(so-1863/07) 

UPISI U SUDSKI REGISTAR 

SARAJEVO 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1814/03 od 3. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač "MEDORT" Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, Nusreta Šišića Dede 11-13, RAMIĆ JASMINKA iz Sarajeva, Nusreta Šišića Dede 10, dana 8. 9. 2003. godine, donijela je Odluku broj 5/2003 o izmjeni Odluke o osnivanju broj 1/2002 od 2. 4. 2002. godine i izvršila promjenu lica ovlaštenog za zastupanje, tako što prestaje ovlaštenje dosadašnjem direktoru Dizdar Hamdiji iz Sarajeva ,Hasana Sućeske 12, bez ograničenja ovlaštenja u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju bez ograničenja, a ovlašćuje se RAMIĆ JASMINKA iz Sarajeva, Nusreta Šišića Dede 10, direktor bez ograničenja ovlaštenja u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju. 

(SR-1485/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1734/03 od 1. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač Saračević Nedžad iz Sarajeva, Sulejmana Filipovića 15, dana 27. 8. 2003. godine, Odlukom o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa "RIPPING" d.j.l. Sarajevo sa Zakonom o privrednim društvima, br. 1/03 od 27. 8. 2003. godine u Društvu za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge "RIPPING" d.o.o. Sarajevo, koje je registrovano Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu, br. UF/I-2123/99 od   09. 12. 1999. godine, Rješenjem br. UF/I-3768/00 od 18. 5. 2000. i UF/I-1715/01 od 26. 11. 2001. god. na reg. ulošku br. 1-16482, izvršio je promjenu sjedišta, tako da je: 

Sjedište Društva: Sarajevo, Džemala Bijedića 243 

Ranije sjedište Društva: Sarajevo, Akifa Šeremeta 9. 

(SR-1488/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1619/03 od 26. 9. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivači: "ABA COMMERCE" Društvo za promet na veliko i malo, izvoz i uvoz d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Vogošća, Barice 138, koje je upisano u Registar Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem broj U/I-3051/00 od 9. 3. 2001. godine, te upisano u Registarski uložak broj 1-2391, mijenja se Ugovor o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima broj 01/2000 od 25. 2. 2000. godine. 

Osnivači Društva zaključili su Ugovor o usklađivanju od značaja za pravni promet, broj 02/2003 od 6. 8. 2003. godine, a kojim Ugovorom vrše promjenu adrese u sjedištu Društva, smanjenje osnovnog kapitala, promjena u strukturi udjela, promjena lica ovlaštenog za zastupanje i dopuna djelatnosti u unutrašnjem prometu, kako slijedi: 

Novo sjedište Društva je: 

Sarajevo - Vogošća, Spasoja Blagovčanina 35 

Osnovni kapital Društva je unesen u novcu i to: 

1.    osnivač: ABASPAHIĆ FAHRUDIN, Kranjčevićeva 23 

 •  novac u iznosu od 3.000,00 KM, što raspolaže sa 30% poslovnog udjela Društva 

2.    osnivač: ABASPAHIĆ JUSUF iz Sarajeva - Vogošća, ulica Barice broj 75. 

 • novac u iznosu od 4.000,00 KM, što raspolaže sa 40% poslovnog udjela Društva 

3.    osnivač: ABASPAHIĆ FUAD iz Sarajeva - Vogošća, Barice 75 

 • novac u iznosu od 3.000,00 KM, što raspolaže sa 30% poslovnog udjelab Društva 

UKUPNO u novcu 10.000,00 KM 

 • smanjenje osnovnog kapitala u stvarima za vrijednost od 288.100,00 KM 

Dopuna djelatnosti glasi: 

04.41 04.410 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, 15.11 15.110 Proizvodnja prerada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi, 15.12 15.120 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa peradi, 15.43 15.430 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masnoća, 15.61 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.62 15.620 Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda, 15.84 15.840 Proizvodnja kakaoa, čokolade i bombona, 15.85 15.850 Proizvodnja suhe tjestenine, 15.86 15.860 Prerada čaja i kafe, 15.87 15.870 Proizvodnja začina i dodataka jelima, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 74.82 74.820 Djelatnost pakovanja, 51.11 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.21 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.23 51.230 Trgovina na veliko živom stokom, 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.51 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.46 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima (osim lijekova), 74.30 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.70 74.700 Čišćenje svih vrsta objekata, 93.01 93.010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda, 93.03 93.030 Djelatnosti vezane za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja. 

VANJSKA TRGOVINA 

Dopuna djelatnosti 

Prodaja strane robe sa konsignacionih skladišta; Izvoz i uvoz robe i usluga; Uvoz svih proizvoda iz okvira registrovane djelatnosti 

Prestaje ovlaštenje direktora ABASPAHIĆ FAHRUDINA iz Sarajeva, Kranjčevićeva 23, za zastupanje u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju. 

Direktor Društva je ABASPAHIĆ FUAD iz Sarajeva - Vogošća, Barice, 75, bez ograničenja - ovlaštenjem, zastupa i predstavlja Društvo u zemlji i zastupa Društvo u vanjskotrgovinskom poslovanju. 

(SR-1492/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1884/03 od 1. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač SAMOUK (Sabit) KASIM iz Sarajeva, Janka Balorde 57, donio je Odluku o osnivanju "KALE - TAXI" Društvo sa ograničenom odgovornošću za taksi prevoz i usluge Sarajevo, broj 01/2003 od 15. 9. 2003. godine sa slijedećim podacima: 

Naziv firme: "KALE - TAXI" Društvo sa ograničenom odgovornošću za taksi prevoz i usluge, Sarajevo 

Skraćeni naziv: "KALE - TAXI" d.o.o. Sarajevo 

Sjedište firme: Sarajevo, Janka Balorde 57 

Osnivač: SAMOUK (Sabita) KASIM iz Sarajeva, Janka Balorde 57 

Osnovni kapital: 27.600,00 KM, i to: 2.000,00 KM u novcu i 25.600,00 KM u stvarima, a prema nalazu i procjeni vrijednosti pokretnih stvari kao osnivačkog uloga kapitala sačinjen od stalnog sudskog vještaka Karahmet Halila, dipl. inž. maš. od 15. 9. 2003. godine. 

Djelatnost: 

60.22 60.220 Taksi služba, 50.20 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila. 

Društvo u svim poslovima zastupa i predstavlja SAMOUK (Sabit) KASIM iz Sarajeva, Janka Balorde 57, direktor bez ograničenja ovlašćenja. 

(SR-1493/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1609/03 od 22. 9. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu člana 311. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99), osnivač Društva Milavica Edin iz Sarajeva, Ložionička 11, Novo Sarajevo, donio je dana 17. 3. 2003. godine Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću broj 01/2003. Društvo će poslovati pod nazivom: "GRAFFO M" Društvo za grafičku djelatnost, unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo. Skraćeni naziv Društva je: "GRAFFO M" d.o.o. Sarajevo. Sjedište Društva je: Sarajevo, Avde Smajlovića broj 3 A. Osnovni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM u novcu. Društvo u unutarnjem prometu zastupa Milavica Edin iz Sarajeva, Ložionička 11, direktor Društva bez ograničenja. 

Djelatnost Društva glasi: 

22.11 22.110 Izdavanje knjiga, 22.13 22.130 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija,  22.15 22.150 Ostala izdavačka djelatnost, 22.23 22.230 Knjigovezački i završni radovi, 22.24 22.240 Priprema i izrada štamparske forme, 22.25 22.250 Ostale usluge u vezi sa štampanjem, 51.14 51.140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.19 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom, pisaćim priborom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima. 

(SR-1499/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu Rješenjem broj UF/I-1592/03 od 1. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač "VERISOFT BOSNIA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i informatički inžinjering Sarajevo, Trg heroja 10/I Sarajevo, upisanog kod Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem broj UF/I-1152/01 od 2. 8. 2001. godine, Onursal Alver iz Istambula, Hasat sokak 48, Turska i "VERISOFT BILGI ISLEM TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI" Alten Erbulak sok. Birlik apt. D.7 Gayrettepe Istambul, Turska, kao suosnivač, zaključuju dana 21. 7. 2003. godine Ugovor o pristupanju i izmjeni odluke o osnivanju Društva, br. 01/2001 od  6. 7. 2001. godine. 

Ovim Ugovorom osnivači: 

Onursal Alver iz Istambula, Hasat sokak 48, Turska i "VERISOFT BILGI ISLEM TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI" Alten Erbulak sok. Birlik apt. D.7 Gayrettepe Istambul, Turska, regulišu međusobna prava i obaveze nakon pristupanja suosnivača. 

Osnovni kapital društva čini 380.000,00 KM koji obezbjeđuju osnivači svojim udjelima i to, ONURSAL ALVER u iznosu od 20.000,00 KM u novcu i firma "VERISOFT BILGI ISLEM TICARET VE SANAYI LIMITED SIRKETI" Alten Erbulak sok.Birlik apt.D.7 Gayrettepe Istambul, Turska u iznosu od 360.000,00 KM u novcu što predstavlja i iznos povećanja. 

(SR-1500/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-127/03 od 22. 9. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Ugovora o istupanju i prenosu osnivačkih prava i obaveza i sredstava osnivača broj 1-1/03 od 13. 2. 2003. godine, Čengić Šemsudin iz Sarajeva, Geteova 13/17 i Delić Asim iz Sarajeva, Gradačačka 21, kao osnivači Društva za multimedijalne usluge "ALTERMEDIA" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Skenderija bb, registrovano Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-406/02 od 3. 6. 2002. godine, broj reg. uloška 1-23690, istupili su iz Društva i prenijeli sva osnivačka prava i obaveze na nove osnivače LIDIJU ČENGIĆ iz Sarajeva, Tepebašina 13 i MURATOVIĆ SAMIRU iz Sarajeva, Ferde Hauptmana 38/6. Na osnovu Ugovora o izmjeni Ugovora osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću br. 1/03 od 14. 2. 2003. godine, osnivači Društva LIDIJA ČENGIĆ i MURATOVIĆ SAMIRA vrše prijavu za promjenu osnivača, lica ovlašćenog za zastupanje i sjedišta Društva. 

Sjedište: Sarajevo, Terezije bb 

Ranijem licu ovlašćenom za zastupanje u unutrašnjem i vanjskom prometu Emiru Čengiću iz Sarajeva, Geteova 13, direktoru bez ograničenja, prestaju ovlašćenja, a lice za zastupanje u unutrašnjem i vanjskom prometu je Muratović Samira iz Sarajeva, Ferde Hauptmana 38/6, direktor bez ograničenja. 

(SR-1502/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1446/03 od  24. 9. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke broj 01/2003 od 5. 7. 2003. godine, osnivač Kučuk Ejub iz Sarajeva, Ejuba Ademovića 33, društva "OXYGEN" Agencije za marketinško istraživanje tržišta d.o.o. Sarajeva, sa sjedištem u Sarajevu, Romana Petrovića 2, registrovano Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-3706/00 od 20. 3. 2001. godine i Rješenjem broj UF/I-1893/02 od 30. 10. 2002. godine, na reg. ulošku broj 1-12064 D, vrši istupanje osnivača, promjenu u strukturi osnovnog kapitala i smanjenje osnovnog kapitala, i promjenu lica ovlaštenog za zastupanje Društva u funkciji direktora Društva. 

Na osnovu Ugovora o istupanju br. 01/2003 od  1. 7. 2003. godine, iz Društva istupa osnivač Kazazić Edin iz Sarajeva, Evlije Čelebije bb. 

Jedini osnivač Društva je: Kučuk Ejub iz Sarajeva, Ejuba Ademovića 33. Kapital Društva je 5.000,00 KM u novcu. 

Prestaje ovlaštenje za zastupanje u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu dosadašnjem direktoru Društva Kazazić Edinu iz Sarajeva, Evlije Čelebije bb, a ovlašćuje se Kučuk Muamer iz Sarajeva, Gradačačka 52, direktor bez ograničenja i Kučuk Ejub iz Sarajeva, Ejuba Ademovića 33, savjetnik bez ograničenja u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu. 

(SR-1506/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu Rješenjem broj UF/I-1445/03 od  23. 9. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke broj 01/2003 od 5. 7. 2003. godine, osnivač Kučuk Ejub iz Sarajeva, Ejuba Ademovića 33, društva "M.I.T.A. Group" d.o.o. za marketing i istraživanje tržišta Sarajeva, sa sjedištem u Sarajevu, Romana Petrovića 2, registrovano Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-316/01 od 13. 3. 2001. godine i Rješenje broj UF/I-1892/02 od 14. 10. 2002. godine, na reg. ulošku broj 1-22893, vrši istupanje osnivača, promjenu u strukturi osnovnog kapitala i smanjenje osnovnog kapitala, i prestanak ovlaštenog lica za zastupanje Društva u funkciji zamjenika direktora Društva. 

Na osnovu Ugovora o istupanju br. 01/2003 od  1. 7. 2003. godine, iz Društva istupa osnivač Kazazić Edin iz Sarajeva, Evlije Čelebije bb. 

Jedini osnivač Društva je: Kučuk Ejub iz Sarajeva, Ejuba Ademovića 33.  

Kapital Društva je 5.000,00 KM u novcu. 

Prestaje ovlaštenje za zastupanje u funkciji zamjenika direktora Društva Kazazić Edinu iz Sarajeva, Evlije Čelebije bb, u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu, pa je jedino lice ovlašteno za zastupanje Kučuk Ejub iz Sarajeva, Ejuba Ademovića 33, direktor bez ograničenja, u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu. 

(SR-1507/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1706/03 od 29. 9. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivači Privrednog društva za trgovinu, proizvodnju i usluge "ROBOT COMMERCE" d.o.o. Sarajevo, Humska 1, Oruč Selver iz  Sarajeva, Donji Kartal 1 C i Hodžić Saima iz Sarajeva, Donji Kartal 1 C, zaključili su Ugovor o istupanju i pristupanju osnivača i prenosu udjela broj 01/2003 od 12. 8. 2003. godine, na osnovu kojeg Oruč Selver iz Sarajeva, Donji Kartal 1 C, kao osnivač istupa iz Društva i svoj udio u Društvu prenosi na osnivača Hodžić Saimu iz Sarajeva, Donji Kartal 1 C. 

Na osnovu Ugovora o istupanju i pristupanju osnivača i prenosu udjela broj 01/2003 od 12. 8. 2003. godine i Odluke o izmjenama Odluke o usaglašavanju statusa preduzeća sa Zakonom o privrednim društvima broj 02/2003 od 13. 8. 2003. godine, osnivač Društva je: 

Hodžić Saima iz Sarajeva, Donji Kartal 1 C, sa udjelom od 2.000,00 KM u novcu ili 100% osnovnog kapitala. 

(SR-1513/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1774/03 od 14. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Raiffeisen Bank Dioničarsko društvo Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Danijela Ozme 3, na osnovu Odluke Upravnog odbora br. 3974/01 od 16. 7. 2001. god. osniva organizacioni dio, Raiffeisen Bank Dioničarsko društvo Bosna i Hercegovina, Agencija Živinice, u sastavu Filijale Tuzla; sjedište: Živinice, Ulica tuzlanskih odreda bb, skraćeni naziv: Filijala Tuzla, Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, Agencija Živinice. Djelatnost Agencije je: primanje novčanih depozita i drugih novčanih sredstava od pravnih i fizičkih lica; usluge platnog prometa u zemlji i inostranstvu; kupovina i prodaja stranih valuta; drugi bankarski i finansijski poslovi u okviru djelatnosti banke utvrđenih Statutom i upisanih u sudski registar. Lice ovlašteno za zastupanje Agencije je Esma Halilbegović iz Tuzle, Stupine B-1711, šef Agencije, bez ograničenja. 

(SR-1516/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem o upisu u sudski registar broj UF/I-1523/03 od 17. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu člana 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/98 od 13. 4. 1998. godine), Kanton Sarajevo je preuzeo prava i obaveze osnivača prema osnovnim školama kao Kantonalnim javnim ustanovama na teritoriji Kantona Sarajevo, a samim tim i prema Osnovnoj školi "Hašim Spahić" u Ilijašu. 

Puni naziv Ustanove je: Javna ustanova Osnovna škola "Hašim Spahić" Ilijaš. 

Skraćeni naziv Ustanove je: JU OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš 

Sjedište Ustanove je: Ilijaš, Krajiška bb. 

Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Javne ustanove Osnovna škola "Hašim Spahić" Ilijaš, je KUSTURA MIRSAD, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti Ustanove. 

Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje v.d. direktoru škole Kustura Mirsadu. 

Djelatnost osnovne škole je: Osnovno obrazovanje i odgoj učenika. 

(SR-1517/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1257/03 od 2. 9. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

U skladu sa Pravilima Javne ustanove Osnovne škole "Avdo Smailović" Sarajevo broj 01-592/2000 od 25. 12. 2000. godine, izvršena je promjena u nazivu škole, promjena osnivača i usaglašavanje djelatnosti sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i odgoju kod Javne ustanove Osnovne škole "Avdo Smailović" Sarajevo, tako da je: 

Pun naziv škole: Javna ustanova Osnovna Škola "Avdo Smailović" Sarajevo 

Skraćeni naziv: OŠ "Avdo Smailović" 

Adresa: Sarajevo, Adema Buće 63. 

Osnivač škole - Kanton Sarajevo, a istupa Općina Novi grad - Sarajevo 

Usaglašena djelatnost škole je: Osnovno obrazovanje i odgoj učenika 

Raniji naziv škole: Javna ustanova u državnoj svojini, Osnovna škola "Avdo Smailović" p.o. Sarajevo. 

(SR-1519/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1656/03 od 23. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

ZAKLADA ZA RAZVOJ OBRAZOVANJA, SARAJEVO, Branilaca Sarajeva 20, dana 21. 7. 2003. godine donijela je Odluku o osnivanju Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, 

br. 05/03. 

Univerzitet će poslovati pod nazivom Internacionalni univerzitet u Sarajevu. 

Skraćena oznaka firme glasi: IUS 

Sjedište Univerziteta je u Sarajevu, Paromlinska 66. Univerzitet je osnovan kao ustanova, sredstvima osnivača. Sredstva za osnivanje i početak rada ustanove iznose 1.000.000,00 KM, u novcu. 

Univerzitet zastupa i predstavlja prof. dr. Zaim Sabahattin iz Istanbula, Bagdat cad. Kazim Ozalp br. 10 Suadie, broj pasoša: TR-A No 384766, v.d. rektora, bez ograničenja ovlaštenja. 

Djelatnosti Univerziteta glase: 

22.11 22.110 Izdavanje knjiga, 22.11 22.130 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija, 73.101 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim naukama, 73.102 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama, 73.201 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim naukama, 73.202 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanističkim naukama, 80.301 Visoko i više obrazovanje, 80.302 Studentski domovi (centri), 80.422 Obrazovanje odraslih, d.n. 

(SR-1520/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1525/03 od 15. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač Javne ustanove Osnovna škola "Podlugovi" u Podlugovima je Kanton Sarajevo. 

ISTUPA: Općina llijaš 

Puni naziv ustanove je: Javna ustanova osnovna škola "Podlugovi" u Podlugovima. 

Skraćeni naziv ustanove je: JU OŠ "Podlugovi" u Podlugovima 

Sjedište ustanove je: Podlugovi, Polomska bb. 

Prestaje ovlaštenje Halimu Kovačeviću, direktoru škole, bez ograničenja, za zastupanje u pravnom prometu u zemlji, Javne ustanove Osnovna škola "Podlugovi" u Podlugovima, sa danom 31. avgust 2003. godine. 

Ovlašćuje se Anto Baškarad iz Ilijaša, direktor škole bez ograničenja, za zastupanje JU Osnovne škole "Podlugovi" u Podlugovima, u pravnom prometu u zemlji, sa danom 1. septembar 2003. godine. 

Usklađivanje djelatnosti škole glasi: Osnovno obrazovanje i odgoj učenika. 

(SR-1521/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1074/03 od 14. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač AKADEMSKI KULTURNI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU iz 

Sarajeva, Mehmeda Spahe 20, dana 15. 4. 2003. godine donio je odluku broj 01/2003 

od 15. 4. 2003. godine o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću pod nazivom 

"STUDENTSKI SERVIS" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i 

usluge Sarajevo. 

Sjedište Sarajevo, Obala Kulina bana 7 

Skraćeni naziv "STUDENTSKI SERVIS" d.o.o. Sarajvo 

Osnovni kapital 2.000 KM 

Lice ovlašteno za zastupanje u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju je ZAIMOVIĆ 

SABIRA iz Sarajeva, Hadžijamakova 27. 

Djelatnost Društva je: 

01.12 01.120 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, 01.24 01.240 Uzgoj peradi, 15.86 15.860 Prerada čaja i kafe, 17.11 17.110 Priprema i predenje vlakana pamučnog tipa, 17.12 17.120 Priprema i predenje grebenanih vlakana vunenog tipa, 17.13 17.130 Priprema i predenje češljanih vlakana vunenog tipa, 17.14 17.140 Priprema i predenje vlakana lanenog tipa, 17.15 17.150 Priprema i predenje svile, uključujući otpadnu svilu i predenje, 17.16 17.160 Proizvodnja konca za šivanje, 17.17 17.170 Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana, 17.2117.210 Proizvodnja tkanina pamučnog tipa, 17.23 17.230  Proizvodnja tkanina od češljanog prediva vunenog tipa, 17.24 17.240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa, 17.25 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.51 17.510 Proizvodnja tepiha i prostirača za pod, 18.21 18.210 Proizvodnja radnih odijela, 18.23 18.230 Proizvodnja rublja, 18.30 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.10 19.100 Štavljenje i obrada kože, 19.20 19.200 Proizvodnja kožne galanterije, sedlarskih i saračkih proizvoda, 20.30 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.40 20.400 Proizvodnja drvene ambalaže, 21.12 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.24 21.240 Proizvodnja zidnih tapeta, 25.22 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 28.62 28.620 Proizvodnja alata, 30.01 30.010 Proizvodnja kancelarijskih mašina, 32.30 32.300 Proizvodnja televizijskih prijemnika, radioprijemnika, 45.11 45.110 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, 45.12 45.120 Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Niskogradnja, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.22 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.23 45.230 Izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i 45.25 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje, 45.31 45.310 Elektroinstalacioni radovi, 45.32 45.320 Izolacioni radovi, 45.33 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.41 45.410 Fasaderski i štrukaturni radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.44 45.440 Farbarski i staklarski radovi, 45.45 45.450 Ostali završni radovi, 45.50 45.500 Davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.20 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima njihovim dijelovima i priborom, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.14 51.140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, 51.15 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima, 51.16 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.18 51.180 Posredništvo, specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima, 51.19 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnih proizvoda, 51.21 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.31 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radio, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.51 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim, 51.61 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.62 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama, 51.64 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.65 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.70 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.43 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52.45 52.450 Trgovina namalo električnim aparatima za domaćinstvo, radio, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, 52.61 52.610 Trgovina na malo putem pošte, 52.62 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 55.11 55.110 Hoteli i moteli, sa restoranom, 55.30 55.300 Restorani, 55.40 55.400 Barovi, 60.24 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.12 63.120 Skladištenje robe, 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina, 70.12 70.120 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, 70.20 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.31 70.310 Agencija za promet nekretninama, 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 74.20 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.30 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.40 74.400 Reklama i propaganda, 74.83 74.830 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti 

- ostalo vršenje usluga svih vrsta intelektualnog i manuelnog rada za koje nisu potrebni specijalni uslovi angažiranjem studenata i druge populacije u skladu sa prirodom njihovog studija i zanimanja 

VANJSKA TRGOVINA 

Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti; Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti; Usluge iz okvira registrovane djelatnosti; Izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Izvoz i uvoz roba i usluga koje se naplaćuju uvozom roba i usluga u istoj vrijednosti (kompenzacioni poslovi); Usluge atestiranja, usluge faktoringa i finansijski inžinjering; Usluge istraživanja, pružanja i korišćenja informacija i znanja u privredi i nauci (know-how); Zastupanje stranih lica iz okvira registrovane djelatnosti. 

(SR-1523/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1773/03 od 14. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Generalni direktor Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Danijela Ozme 3, Odlukom br. a/711 od 22. 5. 2003. godine, imenuje direktora Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, filijala Bihać, Mehagić Ćazima, dipl. ecc.,  iz Cazina, Hasana Mujezinovića 47, direktora bez ograničenja. Istom Odlukom Čavkić Sakib se razrješava dužnosti v.d. direktora, bez ograničenja. 

(SR-1530/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1930/03 od 16. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"HVB-Banka Bosna i Hercegovina" d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo, upisana u sudski registar kod nadležnog Suda Rješenjem br. UF/I-1251/02 od 23. 8. 2002. i UF/I-1541/03 od 12. 9. 2003. godine, Odlukom Nadzornog "HVB-Banke Bosna i Hercegovina" d.d. Sarajevo, na sjednici održanoj 29. 7. 2003. godine, a na osnovu Rješenja (saglasnosti) Agencije za Bankarstvo Federacije BiH br. 04-3-1547-1/03 od 12. 9. 2003. godine, osniva filijalu "Sarajevo 2" u Sarajevu kao organizicioni dio Banke. Filijala će poslovati pod imenom "HVB-Banka Bosna i Hercegovina" d.d. Sarajevo Filijala "Sarajevo 2". Sjedište Filijale: Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1. 

Djelatnost Filijale: primanje svih vrsta novčanih depozita i drugih novčanih sredstava, davanje i uzimanje kredita i finansijski leasing, davanje svih oblika novčanog jamstva, učešće, kupovina i prodaja instrumenata tržišta novca i kapitala za svoj ili tuđi račun, usluge platnog prometa i prenosa novca, kupovina i prodaja strane valute, izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja (uključujući i kreditne kartice, putne i bankarske čekove), pohranjivanje i upravljanje vrijednosnim papirima i drugim vrijednostima, kupovina i prodaja vrijednosnih papira i druge poslove koji proističu iz navedenih djelatnosti, te: 

65.21 65.210 Finansijski leasing, 65.22 65.220 Ostala kreditna posredovanja, 65.23 65.230 Ostala finansijska posredovanja, 67.11 67.110 Poslovi na finansijskom tržištu, 67.12 67.120 Posredovanje u poslovanju sa vrijednosnim papirima, 67.13 67.130 Pomoćne djelatnosti povezane sa finansijskim posredovanjem, 74.13 74.130 Istraživanje tržišta i javnog mnijenja, 74.40 74.400 Marketing, 74.83 74.830 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti. 

Filijala će naprijed navedene djelatnosti obavljati u međunarodnim transakcijama u skladu sa zakonskim odredbama. 

Filijala ima pravo da obavlja međunarodne poslove plaćanja, međunarodne kreditne poslove, kao i poslove mijenjanja novca u zemlji, poštujući državne zakone. 

Odlukom o imenovanju rukovodioca Filijale koju je donijela Uprava "HVB-Banke Bosna i Hercegovina" d.d. Sarajevo, na sjednici održanoj 29. 7. 2003. godine, za rukovodioca Filijale imenovana je Ziba Ihtijarević iz Visokog, Zečevića 5, Visoko, sa ovlaštenjem da obavlja poslove iz okvira djelatnosti Filijale i raspolaže sredstvima do iznosa od 50.000,00 KM, a u saglasnosti sa svim važećim politikama i odredbama Banke. 

(SR-1531/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1954/03 od 13. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

CBS Bank dd, Sarajevo, vrši upis osnivanja Glavne filijale Sarajevo, punog naziva: CBS Bank dd, Sarajevo - Glavna filijala Sarajevo, i skraćenog naziva: CBS dd - Glavna filijala Sarajevo, a prema Odluci Nadzornog odbora Banke br. 02-249/03 od 03. 9. 2003. godine, sa sjedištem u Sarajevu, Džidžikovac br. 1/1, koja će obavljati poslove: primanje svih vrsta novčanih depozita i drugih novčanih sredstava, prijem i obrada kreditnih zahtjeva, usluge platnog prometa i prijenosa novca, kupovina i prodaja strane valute, izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja (uključujući kreditne kartice, putne i bankarske čekove) i ostale bankarske i slične poslove koji proizilaze iz navedenih; direktor bez ograničenja Glavne filijale Sarajevo je Medina Imamović iz Sarajeva, Grada Kalgarija 4. 

(SR-1534/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1956/03 od 13. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Kantonalnog suda Sarajevo broj UF/I-423/03 od 21. 3. 2003. godine, registrirana je ekspozitura Sarajevo Banke: "Commercebank d.d., Sarajevo, bančina skupina Nove Ljubljanske banke, ekspozitura Sarajevo" i skraćeni naziv: "CB dd, Sarajevo - ekspozitura Sarajevo", sa sjedištem u Sarajevu, Mula Mustafe Bašeskije 12; Rješenjem Kantonalnog suda Sarajevo br. UF/I-1448/03 od 21. 7. 2003. godine, registriran je puni naziv ekspoziture Sarajevo Banke: "CBS Bank dd, Sarajevo - ekspozitura Sarajevo" i skraćeni naziv: "CBS dd - ekspozitura Sarajevo"; Banka registrira promjenu punog naziva ekspoziture prema Odluci Nadzornog odbora Banke br. 02-246/03 od 3. 9. 2003. godine, koji sada glasi: "CBS Bank dd, Sarajevo - Glavna filijala Sarajevo - ekspozitura Markale" i skraćenog naziva: "CBS Bank dd, Sarajevo - ekspozitura Markale". 

(SR-1535/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1908/03 od 6. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke o imenovanju izvršnog direktora (člana Uprave banke) br. 2-10-3/03 od 9. 9. 2003. godine, Rješenja Agencije za bankarstvo br. 04-3-1453-3/03 od  7. 8. 2003. godine, Rješenja Agencije za bankarstvo br. 04-3-680-16/02 od 23. 6. 2003. godine, i Odluke o prestanku ovlaštenja za zastupanje Central Profit banke dd Sarajevo, br. 2-11-4/03 od 23. 9. 2003. godine, Nadzorni odbor CENTRAL PROFIT BANKE DD SARAJEVO, Sarajevo, Zelenih beretki 24, dopunjuje lica ovlaštena za zastupanje, mijenja funkciju jednog lica ovlaštenog za zastupanje, briše tri lica ovlaštena za zastupanje. 

Prestaje ovlaštenje za zastupanje Fehimu Kapidžiću, generalnom direktoru, Mesudu Šišiću zamjeniku generalnog direktora - bez ogrančenja, Merlo, generalnom sekretaru banke - bez ograničenja, Mehi Vukotiću, direktoru Direkcije za kontrolu, reviziju poslovanja i razvoj banke -bez ograničenja. 

Generalni direktor banke mijenja funkciju u "Direktor", tako da su lica ovlaštena za zastupanje: Fehim Kapidžić, Sarajevo, Kaptol 30, direktor - bez ograničenja, Füsselberger Alfred, Sarajevo, hotel Holiday INN, Zmaja od Bosne 6, prebivalište - Daniel Gran Str. 8, Ober-Grafendorf, Austrija, izvršni direktor - bez ograničenja, Aida Nuhić, Sarajevo,  Odobašina 59, direktor Odjela planiranja, analiza i knjigovodstva, i knjigovodstva - bez ograničenja, Aida Meholjić, Sarajevo, Kaptol 30,  direktor Direkcije  poslova sa inostranstvom - bez ograničenja, Enes Merzić, Sarajevo, Hakije Kulenovića 18, direktor Direkcije sredstava - bez ograničenja, Šefket Teskeredžić, Sarajevo, Tešanjska 9/11, direktor Direkcije plasmana - bez ograničenja, Suzana Krajina, Sarajevo, Alipašina 12, direktor Direkcije poslova sa stanovništvom - bez ograničenja i Davor Alić, Sarajevo, Glođina 3, direktor Odjela informacione tehnologije - bez ograničenja. 

(SR-1540/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1971/03 od 23. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"MG - MAS" Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i vanjsku trgovinu, promet i usluge, Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Stupsko brdo bb, osnivač društva: "MG - MAS - son" Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju, promet i usluge Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Stupsko brdo bb, koje je upisano u Registar Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem broj UF/I-4936/00 od 23. 12. 2000. godine; i upisano u Registarski uložak broj 1-22766, vrši izmjene Odluke o osnivanju 1-01/2000 od 17. 11. 2000. godine tako što mijenja direktora. 

Osnivač Društva donio je Odluku o izmjenama i dopunama broj 01/2003 od 1. 10. 2003. godine, tako što mijenja direktora za zastupanje Društva u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, kako slijedi. 

Direktor Društva u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu je: 

GUŠIĆ HUSO iz Sarajeva, Stupsko brdo broj 33-C - direktor bez ograničenja. 

Prestaje ovlašćenje direktora za zastupanje u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu GUŠIĆ SENADA iz Sarajeva, Stupsko brdo 33 - bez ograničenja. 

Ostaje ovlaštenje GUŠIĆ MESUDU iz Sarajeva, Mula Mustafe Bašeskije 9, prokurista Društva, bez ograničenja. 

(SR-1542/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj 1178/03, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač, Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo, Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Obala Maka Dizdara 10, svojom Odlukom broj 03/2003 od 29. 5. 2003. godine, o izmjeni i dopuni Odluke o usaglašavanju statusa Društva sa Zakonom o privrednim društvima, broj 05/00 od 20. 2. 2000. godine, vrši promjenu sjedišta osnivača, dopunu djelatnosti u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju, Društva "AUXILIUM" d.o.o. Sarajevo, usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima, Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I-2857/00, reg. ul. br. 1-15586 od 20. 4. 2001. godine i daje slijedeće podatke: 

OSNIVAČ: Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo, Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Obala Maka Dizdara 10, sa ulogom u osnovnom kapitalu u iznosu od 2.000,00 KM (dvijehiljade KM). Do promjene sjedišta osnivača, sjedište je bilo na slijedećoj adresi: Sarajevo, Maršala Tita 20. DJELATNOST: 1. UNUTRAŠNJI PROMET: Registrovana djelatnost se dopunjuje slijedećim djelatnostima, i to: 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.11 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.13. 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, 51.14. 51.140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, 51.16 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.17 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.18 51.180 Posredništvo u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, 51.19 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima (vidi 51.2 do 51.7), 55.11 55.110 Hoteli i moteli, sa restoranom, 55.12 55.120 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.21 55.210 Omladinski hoteli i planinarski domovi, 55.22 55.220 Kampovi i kampirališta, 55.23 55.230 Ostali smještaj za kraći boravak, 55.40 55.400 Barovi, 55.51 55.510 Kantine (menze), 55.52 55.520 Snabdijevanje pripremljenom hranom (catering), 61.10 61.100 Prevoz morem i priobalnim morskim vodama, 61.20 61.200 Riječni, jezerski i drugi prevoz na unutrašnjim vodenim putevima, 63.12 63.120 Skladištenje robe, 63.30 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenuto, 65.21 65.210 Finansijski zakup (leasing), 67.13 67.130 Pomoćne djelatnosti povezane sa finansijskim posredovanjem, mjenjačnice - zalagaonice, 67.20 67.200 pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima, 

- djelatnost agenata osiguranja 

- djelatnost procjenitelja osiguranja rizika i štete 

70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina, 70.12 70.120 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, 70.20 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.31 70.310 Agencije za promet nekretninama, 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 71.10 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.22 71.220 Iznajmljivanje vodenih saobraćajnih sredstava, 71.31 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 71.32 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.33 71.330 Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući računare (kompjutere), 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto, 71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, 72.10 72.100 Pružanje savjeta o računarskoj opremi (hardware), 72.20 72.200 Savjetovanje i ponuda programske opreme (software), 72.30 72.300 Obrada podataka, 72.40 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.60 72.600 Ostale srodne računarske aktivnosti, 74.13 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.40 74.400 Reklama i propaganda, 74.82 74.820 Djelatnost pakovanja, 74.83 74.830 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 74.84 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenuto, 80.41 80.410 Vozačke škole, 92.11 92.110 Snimanje filmova i videofilmova, 92.12 92.120 Distribucija filmova i videofilmova, 92.13 92.130 Prikazivanje filmova, 92.33 92.330 Djelatnost sajmova i zabavnih parkova, 92.34 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, 92.61 92.610 Rad sportskih objekata, 92.621 Djelatnost marina, 92.622 Djelatnost smučarskih centara i skijališta, 92.623 Ostale sportske djelatnosti, 92.72 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, 93.02 93.020 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, 93.03 93.030 Djelatnosti vezane za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja. 

2. VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE: Registrovana djelatnost se dopunjuje slijedećim poslovima, i to: Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Zastupanje stranih pravnih osoba; Prodaja strane robe sa konsignacijskog skladišta; Prijevoz robe u međunarodnom cestovnom prometu; Usluge međunarodnog otpremništva; Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvođenja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji. 

IMENA LICA OVLAŠTENIH ZA ZASTUPANJE: IVAN GLIBO iz Mostara, Kralja Petra Krešimira IV br. 4, direktor Društva, bez ograničenja. Dosadašnjem direktoru Đurišić Goranu, prestaju ovlaštenja za zastupanje Društva, u unutrašnjem poslovanju. 

IMENA LICA OVLAŠTENIH ZA ZASTUPANJE U VANJSKOTRGOVINSKOM POSLOVANJU: IVAN GLIBO iz Mostara, Kralja Petra Krešimira IV br. 4, direktor Društva, bez ograničenja. Dosadašnjem direktoru Đurišić Goranu prestaju ovlaštenja za zastupanje Društva u vanjskotrgovinskom poslovanju. 

(SR-1546/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2098/03 od 11. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću br. 1/2003 od 29. 8. 2003. godine, QUALISTRETTO Establishment, Heiligkreuz 6, 9490 Vaduz, Švajcarska i Elite International B.V., Beechavenue 160, 1119 PR Schiphol - Rijk, Holandija, osnivaju društvo sa ograničenom odgovornošću čiji naziv glasi: DONCAFE International d.o.o. za proizvodnju i promet kafe i proizvoda od kafe Sarajevo. Skraćeni naziv firme je: DONCAFE International d.o.o. Sarajevo. Sjedište Društva je: Sarajevo, Zmaja od Bosne 14c. Osnovni kapital Društva je 290.000,00 KM u novcu. Udjel u osnovnom kapitalu: QUALISTRETTO Establishment, 174.000,00 KM u novcu (60%), a Elite International B.V., 116.000,00 KM (40%), a iznosi 5.000,00 KM u novcu (50%). Djelatnost Društva je: 

15.812 Proizvodnja svježe tjestenine i kolača, 15.82 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kolača, 15.85 15.850 Proizvodnja suhe tjestenine, 15.86 15.860 Prerada čaja i kafe, 15.87 15.870 Proizvodnja začina i dodataka jelima, 15.88 15.880 Proizvodnja homogenizirane gotove i dijetetske hrane, 22.22 22.220 Štampanje, d.n., 22.23 22.230 Knjigovezački i završni radovi, 22.25 22.250 Ustale usluge u vezi sa štampanjem, 22.31 22.310 Umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa, 22.32 22.320 Umnožavanje (reprodukcija) videozapisa, 22.33 22.330 Umnožavanje (reprodukcija) kompjuterskih zapisa, 28.75 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, 36.63 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda d.n., 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i hjihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.11 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.13 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvom i građevinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, 51.16 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, 51.17 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.18 51.180 Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n., 51.19 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.2 do 51.7, 51.21 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.23 51.230 Trgovina na veliko živom stokom, 51.24 51.240 Trgovina na veliko štavljenim kožama, 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.31 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51. 33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima kakaom i začinima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove, 51.39 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.51 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.61 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.62 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama, 51.63 51.630 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje, 51.64 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.65 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.66 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore, 51.70 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u  nespecijalizovanim prodavnicama, 52.21 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.24 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholom i drugim pićima, 52.26 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 50.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim  prodavnicama 52.32 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.43 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, 52.45 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.47 47.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, 52.61 52.610 Trgovina na malo putem pošte, 52.62 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.40 55.400 Barovi, 60.23 60.230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.24 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 67,13 67.130 Pomoćne djelatnosti povezane sa finansijskim poslovanjem, 70.31 70.310 Agencija za promet nekretninama, 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 71.10 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.31 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 72.10 72.100 Pružanje savjeta o računskoj opremi, 72.20 72.200 Savjetovanje i ponuda programske opreme (softwara), 72.30 72.300 Obrada podataka, 72.40 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.50 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih i knjigovodstvenih mašina i računskih sistema (računara), 72.60 72.600 Ostale srodne računske aktivnosti, 74.12 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza, 74.40 74.400 Reklama i propaganda, 74.84 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenuto.  

Društvo će u spoljnotrgovinskom prometu obavljati sljedeće djelatnosti: 

Zastupanje inostranih firmi; Konsignaciona skladišta; Međunarodna špedicija; Lizing poslovi; Posredovanje u spoljnotrgovinskom poslovanju; Turističko posredovanje; 

Lica ovlaštena za zastupanje Društva su: 

Koljanin Veselin iz Banja Luke, Cara Dušana 6, direktor - sa ograničenjem da mu je za zasnivanje obaveza preko 10.000,00 KM potreban supotpis jednog od prokurista, te Bajčetić Darko iz Beograda, P. Tepavčevića 2 i Bruseker Carel Rudi, Fedoralaan 25, 2152 de Nieuw Vennep, Holandija prokurist i - sa ograničenjem da mogu izvršiti samo supotpis zajedno sa direktorom, prilikom zasnivanja obaveza preko 10.000,00 KM, te da sa ovlaštenjem mogu vršiti prenos i opterećenje nekretnina. 

(SR-1550/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1957/03 od 4. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke br. 1/2003 o izmjeni Odluke o usklađivanju od 18. 8. 2003. godine, "Horizonte Venture Management" GmbH, Bauernmark 6, 1010 Beč, Austrija, kao osnivač "Horizonte Venture Management BH" društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo, Sarajevo, Ferhadija 11/V, mijenja jedno lice ovlašteno za zastupanje i mijenja funkciju dosadašnjeg lica ovlaštenog za zastupanje. Prestaje ovlaštenje za zastupanje dr. Franz Krejs Lustkandlgasse 12/12 Wien, Austria, te su lica ovlaštena za zastupanje Društva u unutrašnjem i spoljnom prometu: Elma Šerbo iz Sarajeva, Čekaluša 55, direktor - bez ograničenja i dr. Alfred Matzka, Furstenberggasse 12, Purkersdorf, Austrija prokurista - bez ograničenja, a sa izričitim ovlaštenjem da može vršiti prenos i opterećenje nekretnina Društva. 

(SR-1551/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2153/03 od 12. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Ugovor  o izmjenama i dopunama 02/03 od 24. 10. 2003. godine, osnivači: RECRO-NET d.o.o. za projektiranje, izvedbu i održavanje komunikacijskih iračunalnih mreža, Zagreb, Trg sportova 11, Republika Hrvatska, i Mašić Miralem iz Sarajeva, Braće Mulić 25, u RECRO-NET Društvu za projektiranje, izvedbu i održavanje komunikacijskih i računalnh mreža d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Tvornička 3, Ilidža, registrovanog kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I-1811/03 od 9. 10. 2003. godine, reg. broj 1-24351, vrše promjenu sjedišta Društva. 

Ranije sjedište Društva bilo je u Sarajevu, Vilsonovo šetalište 10. 

(SR-1554/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2035/03 od 30. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o osnivanju br. 01/03 od 9. 10. 2003. godine, osnivač društva ŽEMBERI JANOŠ iz Bačke Topole, Bajša Školska 6, SiCG, osniva društvo sa ograničenom odgovornošću i daje podatke 

NAZIV FIRME: 

"SATTRAKT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE SARAJEVO 

SKRAĆENI NAZIV FIRME: "SATTRAKT" D.O.O. SARAJEVO 

SJEDIŠTE: SARAJEVO, UL. ŠEFIKA DORIĆA 10 

OSNIVAČI FIRME: ŽEMBERI JANOŠ iz Bačke Topole, Bajša Školska 6, SiCG 

OSNOVNI KAPITAL: 3.000,00 KM U NOVCU 

DJELATNOST FIRME: 

Djelatnost društva u skladu sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/98), je: 

20.20 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, ploča iverica i drugih panela i ploča, 20.30 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.40 20.400 Proizvodnja drvene ambalaže, 20.51 20.510 Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, 20.52 20.520 Proizvodnja proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala, 22.30 22.230 Knjigovezački i završni radovi, 22.40 22.240 Priprema i izrada štamparske forme, 22.50 22.250 Ostale usluge u vezi sa štampanjem, 22.31 22.310 Umnožavanje /reprodukcija/ zvučnih zapisa, 22.32 22.320 Umnožavanje /reprodukcija/ videozapisa, 22.33 22.330 Umnožavanje /reprodukcija/ kompjuterskih zapisa, 28.11 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, 28.12 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije, 29.71 29.710 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo, 29.72 29.720 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo, 45.22 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.23 45.230 Izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.25 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.31 45.310 Elektroinstalacioni radovi, 45.32 45.320 Izolacioni radovi, 45.33 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.41 45.410 Fasaderski i štukaturni radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.44 45.440 Farbarski i staklarski radovi, 45.45 45.450 Ostali završni radovi, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.11 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.13 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, 51.16 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.17 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.18 51.180 Posredništvo u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, 51.19 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.21 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.23 51.230 Trgovina na veliko živom stokom, 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.31 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.36 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.37. 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.38. 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, školjke i rakove, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom,  tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim prizvodima za čišćenje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.51 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.70 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.43 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 Trgovinu na malo namještajem, 52.442 Trgovinu na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo na drugom mjestu nepomenuto, 52.45 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 52.481 Trgovinu na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovinu na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovinu na malo gorivima, 52.487 Ostalu trgovinu na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.62 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.72 52.720 Popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, 55.11 55.110 Hoteli i moteli sa restoranom, 55.30 55.300 Restorani, 55.40 55.400 Barovi, 60.24 60.240 Prevoz robe /tereta/ u drumskom saobraćaju, 63.11 63.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladištenje robe, 63.30 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenuto, 63.40 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 74.14 74.140 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, 74.20 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.30 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.40 74.400 Reklama i propaganda, 74.82 74.820 Djelatnost pakovanja, 74.84 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenuto, 93.05 93.050 Ostale uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute. 

Djelatnost Društva u vanjskotrgovinskom poslovanju je: 

Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti; Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti; Usluge u okviru registrovane djelatnosti; Zastupanje stranih lica u okviru registrovane djelatnosti. 

U POSLOVIMA U ZEMLJI I U VANJSKOTRGOVINSKOM POSLOVANJU, DRUŠTVO ZASTUPA I PREDSTAVLJA DEMIROVIĆ ENIS IZ SARAJEVA, ŠEFIKA DORIĆA 9, DIREKTOR BEZ OGRANIČENJA KOJI OBAVLJA I FUNKCIJU UPRAVE DRUŠTVA. 

(SR-1557/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2298/03 od 27. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa društva sa Zakonom o privrednim društvima br. 03/03 od 14. 11. 2003. godine, osnivač SELMANOVIĆ AHMED, iz Sarajeva, Ante Babića 7, regulisao je: a) istupanje jednog osnivača, b) promjenu visine udjela osnivača i c) promjenu funkcija i lica ovlaštenih za zastupanje kod privrednog društva "TIMPOS" Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Grbavička 46, koje je upisano u sudski registar Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem br. UF/I-2541/99 od  7. 3. 2000. godine, matični registarski broj subjekta upisa 1 -15700, kako slijedi: 

I) Ugovorom o ustupanju osnivačkih prava i obaveza u privrednom društvu "TIMPOS" d.o.o. SARAJEVO br. 02/03 od 14. 11. 2003. godine, TUCAKOVIĆ rođ. Mujkić JASMINA, iz Sarajeva, Branislava Đurđeva 20, JMB 1011953177663, kao zakonski nasljednik proglašena pravomoćnim Rješenjem Općinskog suda I Sarajevo, br. O-1243/03 od  6. 11. 2003. godine o zaostavštini iza umrlog TUCAKOVIĆ ISMETA, osnivača - prednika u Društvu, ustupila je stečeni udjel iz zaostavštine iza umrlog Tucaković Ismeta drugom članu Društva SELMANOVIĆ AHMEDU iz Sarajeva, Ante Babića 7, i to ulog u novcu od 8.000,00 KM (osam hiljada KM), a što predstavlja osnivački udjel od 50 % u privrednom Društvu. 

II) Osnivač koji ostaje jedini član Društva je: SELMANOVIĆ AHMED iz Sarajeva, Ante Babića 7, sa ulogom u osnovni kapital koji iznosi 16.000,00 KM (šesnaest hiljada KM), u novcu ili 100 %. 

III) Prestala su ovlaštenja TUCAKOVIĆ ISMETU iz Sarajeva, Branislava Đurđeva 20, dosadašnjem direktoru bez ograničenja i SELMANOVIĆ AHMEDU iz Sarajeva, Ante Babića 7, dosadašnjem zamjeniku direktora bez ograničenja. 

IV) Imenuju se SELMANOVIĆ AHMED iz Sarajeva, Ante Babića 7, za direktora Društva i SELMANOVIĆ AMER iz Sarajeva, Ante Babića 7, za zamjenika direktora, i ovlašćuju za zastupanje Društva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju, bez ograničenja. 

(SR-1558/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2149/03 od 24. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

VUČIĆEVIĆ SLOBODAN 525 MAIN ST.APT.1736 NEW YORK, USA koga zastupa advokat iz Sarajeva BILIĆ SENAD, po punomoći Općine Centar Sarajevo OV. BR. 148043 od 29. 9. 2003. godine, kao raniji osnivač Društva "KOFIKOM" DOO SARAJEVO, koje društvo je registrovano Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/I-1713/03 od 16. 9. 2003. godine i upisano na registarski uložak broj 1-24323 i PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "GRAND PROM" DOO BEOGRAD, NOVI BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 9, koga zastupa ČENGIĆ SENAD iz Sarajeva, Breka 54, po punomoći Općine Centar Sarajevo OV. BR. 142746 od 29. 9. 2003. godine, zaključili su dana 3. 10. 2003. godine Ugovor broj 01/03 kojim Ugovorom vrše promjenu osnivača Društva "KOFIKOM" DOO SARAJEVO. Danom zaključivanja ovog Ugovora VUČIĆEVIĆ SLOBODAN kao osnivač Društva "KOFIKOM " DOO Sarajevo istupa iz Društva , a umjesto njega kao novi osnivač Društva pristupa PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "GRAND PROM" DOO BEOGRAD, NOVI BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 9, i nastavlja sa radom. Sva prava i obaveze koje je Društvo ostvarilo u pravnom prometu sa trećim licima do 3. 10. 2003. godine, preuzima "GRAND PROM" DOO BEOGRAD kao novi osnivač. Sva prava, obaveze i sredstva kao i osnivački ulog od 2.000 KM, VUČIĆEVIĆ SLOBODANA kao osnivača Društva koji istupa, sa danom 3. 10. 2003. godine, prenose se bez naknade, na "GRAND PROM" DOO BEOGRAD kao novog osnivača koji pristupa u Društvo. 

Nakon izvršenog istupanja ranijeg osnivača, novi osnivač PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "GRAND PROM" DOO BEOGRAD, NOVI BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 9, dana 3. 10. 2003. godine, pod brojem 02/03, donosi Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju društva "KOFIKOM" DOO SARAJEVO br. 01/03  od 25. 8. 2003. godine, te mijenja ranije registrovano sjedište Društva, registrovano Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/I-1713/03 od 16. 9. 2003. godine i upisano na registarski uložak broj 1-24323, i sa danom 3. 10. 2003. godine umjesto dosadašnjeg sjedišta Društva, koje se nalazilo u Sarajevu u ul. Breka 54, novo sjedište Društva je u Sarajevu, Safeta Pašalića 48. 

(SR-1560/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2127/03 od 28. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o ispravci Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću br. 01-2/03 od 3. 10. 2003. godine, osnivač Društva PALACE GROUP d.o.o. za razvoj nekretnina, Sarajevo, MIRZA MUHASILOVIĆ iz Sarajeva, Braće Morića 2, vrši ispravku u adresi sjedišta Društva, tako da je sjedište Društva: Sarajevo, Ferhadija 21. 

(SR-1563/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-638/03 od 17. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu odredaba člana 382. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99), Odluke Vlade Kantona Sarajevo o priznavanju osnivačkih prava Savezu slijepih građana Bosne i Hercegovine na Preduzeće za "Zapošljavanje slijepih lica - TMP" p.o. Sarajevo i izuzimanju ovog preduzeća iz procesa privatizacije (o.br. 02-05-835-10/01 od 18. 10. 2001. godine), Odluke Upravnog odbora Saveza slijepih građana Federacije Bosne i Hercegovine o odobravanju usaglašavanja statusa Preduzeća sa Zakonom o privrednim društvima (o. br. 01-63-5/02 od 15. 6. 2002.), te Rješenja o rezultatima revizije prethodno izvršene vlasničke transformacije preduzeća (Rješenje br. UP-I-02-128-RC/01 od 16. 4. 2001.), Savez slijepih građana Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, A. Šahinagića 14, u svojstvu osnivača, a koga zastupa predsjednik Saveza, donio je Odluku o usaglašavanju statusa Preduzeća sa Zakonom o privrednim društvima (o. br. 1/2003 od 24. 2. 2003.) kojom se vrši: usklađivanje firme, osnivačkog akta i osnovnog kapitala sa Zakonom o privrednim društvima, promjena oblika Preduzeća, brisanje osnivača, promjena naziva firme i promjena i usaglašavanje djelatnosti u unutrašnjem prometu sa Standardnom klasifikacijom djelatnosti, sa sljedećim podacima: 

NAZIV FIRME: "TMP" Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo SKRAĆENI NAZIV: "TMP" d.o.o. Sarajevo 

SJEDIŠTE: Sarajevo, Lukavička cesta 2 

OSNIVAČ: Savez slijepih građana Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, A. Šahinagića 14 

OSNOVNI KAPITAL: Osnivač ulaže u Društvo, kao osnovni kapital, sredstva u iznosu od 1.162.283,95 KM. 

Društvo će u cilju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja slijepih i slabovidnih i drugih osoba sa invaliditetom obavljati slijedeće djelatnosti iz okvira Standardne klasifikacije djelatnosti: 

Prečišćeni tekst promijenjene i usaglašene djelatnosti glasi: 

15.32 15.320 Proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.86 15.860 Prerada čaja i kafe, 15.982 Proizvodnja bezalkoholnih pića, 17.25 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.30 17.300 Dovršavanje tekstila, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za domaćinstvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nepomenutih tekstilnih proizvoda, 17.60 17.600 Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina, 17.71 17.710 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa, 17.721 Proizvodnja pletenog i kukičanog rublja, 17.722 Proizvodnja pletenih i kukičanih pulovera, jakni (kardigan, žersej), prsluka i sličnih proizvoda, 17.723 Proizvodnja pletene i kukičane spoljne odjeće, 17.724 Proizvodnja ostalih pletenih i kukičanih proizvoda i pribora, 18.10 18.100 Proizvodnja kožne odjeće, 18.21 18.210 Proizvodnja radnih odijela, 18.221 Proizvodnja ostale spoljne odjeće, osim one šivane po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale šivane odjeće, šivane po mjeri, 18.23 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odjeće za dojenčad i malu djecu i sportske odjeće, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta, 19.20 19.200 Proizvodnja kožne galanterije, sedlarskih i saračkih proizvoda, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patošenje, 20.103 Proizvodnja nesastavljene drvene građe za patošenje, 20.30 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.40 20.400 Proizvodnja drvene ambalaže, 20.51 20.510 Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, 21.21 21.210 Proizvodnja valovitog papira i kartona (ljepenke), papirne i kartonske ambalaže, 21.22 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za domaćinstvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.25 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona (ljepenke) na drugom mjestu nepomenutih, 25.21 25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, 25.22 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.23 25.230 Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo, 25.24 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 26.66 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vještačkog kamena, 28.12 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije, 28.52 28.520 Opći mehanički radovi, 28.62 28.620 Proizvodnja alata, 28.63 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.72 28.720 Proizvodnja ambalaže od lahkih metala, 28.73 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.74 28.740 Proizvodnja zakovica, vijčane robe, lanaca i opruga, 36.11 36.110 Proizvodnja stolica i sjedala, 36.12 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za poslovne i prodajne prostore, 36.13 36.130 Proizvodnja kuhinjskog namještaja, osim stolica, 36.14 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, na drugom mjestu nepomenuto, 36.50 36.500 Proizvodnja igara i igračaka, 36.61 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije), 36.63 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, 51.11 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.13 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, 51.16 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.17.51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom,  51.18 51.180 Posredništvo u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, 51.19 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.39 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, 51.70 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 55.30 55.300 Restorani, 55.40 55.400 Barovi, 60.24 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.1163.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladištenje robe, 63.30 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenuto 63.40 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina, 70.12 70.120 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, 70.20 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.31 70.310 Agencije za promet nekretninama, 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 72.30 72.300 Obrada podataka, 74.12 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza, 74.20 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.30 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.40 74.400 Reklama i propaganda, 74.70 74.700 Čišćenje svih vrsta objekata, 74.81 74.810 Fotografske djelatnosti, 74.82 74.820 Djelatnost pakovanja, 74.83 74.830 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 74.84 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenuto 85.321 Djelatnost invalidnih organizacija, 93.05 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenuto. 

Spoljna trgovina proizvodima iz registrovane djelatnosti. 

Usluge iz okvira registrovane djelatnosti i to: Usluge međunarodnog transporta robe i usluga, u drumskom saobraćaju; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih lica u okviru registrovane djelatnosti; Konsignaciona prodaja. 

Društvo u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog poslovanja zastupa i predstavlja Veselin Rebić iz Sarajeva, Fadila Hadžića 10, Ilidža, direktor bez ograničenja ovlaštenja. Ramizu Hadžihaliloviću, prestaju sva ovlaštenja u funkciji direktora. 

(SR-1565/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2154/03 od 7. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću br. 01-1/2003 od 1. 10. 2003. godine, osniva se Društvo "OLYMPUS BH" d.o.o. za trgovinu, Sarajevo. 

Osnivač Društva je: OLYMPUS d.o.o. za trgovinu, Zagreb, Jurjevska 15, Republika Hrvatska 

Društvo će poslovati pod firmom: "OLYMPUS BH" d.o.o. za trgovinu, Sarajevo  

Skraćeni naziv Društva je: "OLYMPUS BH" d.o.o. Sarajevo 

Sjedište Društva je: Sarajevo, Hasana Sušića 25. 

Osnovni kapital Društva je 80.000,00 KM u novcu 

Djelatnost Društva je: 

51.11 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.13 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, 51.16 51.160 Posredništvo u trgovini teksilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.17 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.18 51.180 Posredništvo, specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n., 51.19 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.2 do 51.7 51.21 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.23 51.230 Trgovina na veliko živom stokom, 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.31 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, školjke i rakove, 51.39 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.46 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, osim lijekova, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.51 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.61 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.62 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama, 51.63 51.630 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje, 51.64 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.65 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.66 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore, 51.70 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.21 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima, 52.24 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.26 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.32 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.43 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.61 52.610 Trgovina na malo putem pošte, 52.62 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.71 52.710 Popravak obuće i ostalih kožnih predmeta, 52.72 52.720 Popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, 72.20 72.200 Savjetovanje i ponuda programske opreme (softwara), 74.13 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.14 74.140 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, 74.81 74.810 Fotografska djelatnost, 74.84 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

VANJSKA TRGOVINA 

Vanjska trgovina iz okvira registrovane djelatnosti; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Izvoz i uvoz roba i usluga koje se naplaćuju uvozom roba i usluga u istoj vrijednosti (kompenzacioni poslovi), Usluge istraživanja, pružanja i korišćenja informacija i znanja u privredi i nauci (know-how); Zastupanje stranih lica u okviru registrovane djelatnosti. 

Društvo predstavlja i zastupa Uprava društva koju čini direktor Društva ANA KRAVIĆ iz Sarajeva, Marka Marulića 21. 

U unutrašnjem trgovinskom prometu Društvo zastupa direktor Društva Ana Kravić - sa ograničenjem do 15.000 KM, a preko tog iznosa uz saglasnost prokuriste. 

U vanjskotrgovinskom prometu Društvo zastupa direktor Društva Ana Kravić - sa ograničenjem do 15.000 KM a preko tog iznosa uz saglasnost prokuriste. 

Društvo ima prokuristu. 

Za prokuristu Društva imenuje se BRANIMIR VLAJO iz Zagreba, Horvaćanska cesta 59, 

Republika Hrvatska, koji se ovlašćuje za preduzimanje svih pravnih radnji i poslova, u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja, uključujući i pravo prenosa i opterećenja nekretnina. 

(SR-1574-03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1757/03 od 7. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač Društva "ALUFIX" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, registrovanog kod Kantonalnog suda u Sarajevu, pod brojem 1562/03 od 8. 8. 2003. godine, sa sjedištem u Sarajevu, Azize Šaćirbegović bb, Poslovni centar P7, poslovni prostor 11, i osnivačkom ulogom od 30.000,00 KM, na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću broj 5/03 od 25. 8. 2003. godine, povećava se osnovni kapital Društva za 35.204,94 KM, tako da ukupan kapital Društva iznosi 65.204,94 KM. 

(SR-1576/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1866/03 od 13. 11. 2003. godine, upisao je kod ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke o osnivanju Volksbank BH D.D. Filijala Sanski Most od  16. 5. 2003. godine i Saglasnosti Nadzornog odbora od 16. 5. 2003. godine vrši se osnivanje Filijale koja će poslovati pod nazivom: 

- VOLKSBANK BH d.d. Filijala Sanski Most 

Sjedište - Sanski Most, Muse Ćazima Ćatića bb. 

Lice ovlašteno za zastupanje Volksbank BH d.d. Filijala Sanski Most u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju je DERVIŠEVIĆ LEJLA iz Sanskog Mosta, Muse Ćazima Ćatića bb - vođa Filijale sa ograničenjem ovlaštenja i to prema Pravilniku o ovlaštenjima za potpis u Volksbank BH d.d od 3. 9. 2003. godine, kojim su utvrđena ovlaštenja potpisnika C. Potpisnik "C" ovlašten je da potpisuje garancije, jemstva dokumentarne akreditive i ostale obavezujuće dokumente, vezane za tekuće poslovanje, korespondenciju. 

Djelatnost Filijale je: 

Primanje svih vrsta novčanih depozita i drugih novčanih sredstava; Davanje i uzimanje kredita i finansijski lizing; Davanje svih oblika novčanog jemstva; Učešće, kupovina i prodaja instrumenata tržišta novca i kapitala za svoj ili tuđi račun; Usluge platnog prometa i prijenos novca; Kupovina i prodaja strane valute; Izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja /uključujući kreditne kartice, putne i bankarske čekove/; Pohranjivanje i upravljanje vrijednosnim papirima i drugim vrijednostima; Usluge finansijskog menadžmenta; Kupovina i prodaja vrijednosnih papira i drugi poslovi koji proizilaze iz prethodnih alineja. 

(SR-1578/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1772/03 od 31. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Generalni direktor Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina Sarajevo, Danijela Ozme 3, Odlukom br. A/710 od 22. 5. 2003. godine, imenuje direktora Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina, Filijala Visoko, Sinanagić Azru, dipl. ecc., iz Visokog, Podvisoki 6, direktor bez ograničenja. Istom Odlukom prestaje ovlaštenje dosadašnjem direktoru, bez ograničenja, Hadžimušović Behmenu. 

(SR-1581/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1635/03 od 6. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

UNION BANKA DD SARAJEVO - sa sjedištem u Sarajevu, Dubrovačka 6 - Odlukom Upravnog odbora UNION BANKE DD SARAJEVO od 30. 10. 2001. godine, vrši: 

Osnivanje EKSPOZITURE u GORAŽDU pod nazivom: 

UNION BANKA DD SARAJEVO - EKSPOZITURA GORAŽDE. 

Sjedište EKSPOZITURE GORAŽDE je u Goraždu: Trg branilaca 2. 

Djelatnost EKSPOZITURE GORAŽDE je: 

65.121  Djelatnost banaka 

65.123 Djelatnost platnog prometa, transakcije niskog i srednjeg nivoa rizika. 

Novo lice ovlašteno za zastupanje EKSPOZITURE GORAŽDE je: 

SEDINA OBUĆA iz Goražda, Bolnička 37 - zastupa ekspozituru u granicama ekspoziture, bez ograničenja. 

(SR-1582/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu Rješenjem broj UF/I-1922/03 od 6. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljedeće podatke: 

Osnivač Union banka dd Sarajevo, Odlukom o usklađivanju poslovne jedinice Mostar od 11. 8. 2003., donesene od strane generalnog direktora, vrši sljedeće promjene: 

Promjenu naziva poslovne jedinice: Union banka dd Sarajevo, filijala Mostar umjesto dosadašnjeg naziva: Jugobanka Jubbanka dd Sarajevo, Filijala Mostar. 

Vrši se promjena sjedišta poslovne jedinice: novo sjedište je u Mostaru, Braće Fejića 25 umjesto dosadašnjeg: Mostar, Braće Fejića 33. 

Lice ovlašteno za zastupanje poslovne jedinice je Pezo Indira iz Mostara, Biščevića 3, kao direktor filijale, zastupa filijalu u granicama ovlaštenja filijale bez ograničenja ovlaštenja. 

Usklađuje djelatnost poslovne jedinice koja glasi: 

65.121 Djelatnost banaka 

65.123 Djelatnost platnog prometa transakcije niskog i srednjeg nivoa rizika. 

(SR-1583/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1742/03 od 22. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora UPI BANKE d.d. Sarajevo o formiranju Filijale Gradačac (br. NO-3-5/03 od  4. 6. 2003. g.), vrši se upis formiranje Filijale Gradačac: 

Naziv Filijale je: UPI BANKA, dioničko društvo Sarajevo, Filijala Gradačac 

Skraćeni naziv Filijale je: UPI BANKA d.d. Sarajevo - Filijala Gradačac 

Sjedište Filijale je: Gradačac, Hadžiefendijina bb 

UPI BANKA d.d. Sarajevo, Filijala Gradačac obavljaće slijedeće poslove: 

Primanje svih vrsta novčanih depozita i drugih novčanih sredstava; Davanje i uzimanje kredita i finansijski lizing, Davanje svih oblika novčanog jemstva; Učešće, kupovina i prodaja instrumenata tržišta novca i kapitala za svoj ili tuđi račun; Usluge platnog prometa i prenosa novca; Kupovina i prodaja strane valute; Izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja (uključujući kreditne kartice, putne i bankarske čekove); Pohranjivanje i upravljanje vrijednosnim papirima i drugim vrijednostima, Usluge finansijskog menadžmenta, Kupovina i prodaja vrijednosnih papira, i Drugi poslovi koji proizilaze iz prethodnih tačaka ovog člana. 

Filijala Gradačac, može obavljati, u skladu sa aktima Banke, a u okviru utvrđenog Godišnjeg plana Banke i uz saglasnost generalnog direktora Banke i slijedeće: 

Zaključivati ugovore po svim depozitnim poslovima, odnosno primanja novčanih sredstava; Zaključivati ugovore o odobrenim kreditima, garancijama, avalima, jemstvu i drugim instrumentima obezbjeđenja; Zaključivati ugovore i obavljati sve pravne radnje vezane za tekuće održavanje i nabavke za potrebe Filijale Gradačac u okviru utvrđenog Godišnjeg plana Banke. 

Lice ovlašteno za zastupanje Filijale Gradačac je Kikić Said, Gradačac, ul. 6. aprila 54, direktor (Filijala Gradačac) na osnovu Odluke o imenovanju i ovlašćenjima direktora - Filijale Gradačac (br. D-28/03 od 13. 6. 2003. godine) sa slijedećim ovlaštenjima: 

Organizuje i rukovodi poslovanjem i radom Filijale Gradačac, te je zastupa i predstavlja u unutrašnjem prometu; Zaključuje ugovore po svim depozitnim poslovima odnosno primanju novčanih sredstava; Zaključuje ugovore o odobrenim kreditima, garancijama,  avalima, jemstvu  i drugim instrumentima obezbjeđenja; Zaključuje ugovore i obavlja sve pravne radnje vezane za tekuće održavanje i nabavke za potrebe Filijale Gradačac u okviru utvrđenog Godišnjeg plana Banke. 

(SR-1586/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1958/03 od 6. 11. 2003. godine, upisao u sudski registar ovog Suda sljedeć podatke: 

Na osnovu Odluke br. 1/2003 o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću od 22. 9. 2003. godine, PRAJSVOTERHAUSKUPERS DOOEL, PrajsvoterhausKupers Central Eastern Europe, B.V., Skopje, Maršal Tito 12, Palata Makedonija, IV sprat, osniva društvo sa ograničenom odgovornošću čiji naziv glasi: PRICEWATERHOUSECOOPERS D.O.O. za reviziju Sarajevo. Sjedište Društva je: Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1. Osnovni kapital Društva je 6.000,00 KM u novcu. 

Djelatnost Društva je: 

74.12 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza. 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva u unutrašnjem prometu je Rudi Lazarevski, Pariska 9, Skopje - bez ograničenja. 

(SR-1588/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1554/03 od 10. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

KASPEROWICZ-GÄTHKE PAUL - Weilerswist 53919, Frankenstr. 64 Deutschland, osnivač društva: "A.S BOSNIA GROUP" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Džemala Bijedića 180, registrovano kod Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem broj UF/I-162/01 od 9. 3. 2001. godine, Rješenjem broj UF/I-1001/02 od 25. 6. 2002. godine, Rješenjem broj UF/I-455/03 od 8. 5. 2003. godine i upisano u registarski uložak broj 1-22903, vrši slijedeće: 

Osnivač Društva donio je Odluku o usklađivanju od značaja za Društvo, broj 02/2003 od 26. 7. 2003. godine, a kojom Odlukom vrši istupanje osnivača iz Društva i promjenu funkcije lica ovlaštenih za zastupanje kako slijedi: 

Osnivač koji istupa iz Društva: 

MEHMEDAGIĆ IBRO iz Sarajeva, Prvomajska 3. 

Na osnovu Ugovora o istupanju iz Društva i prenosu osnivačkog uloga broj 01/2003 od 25. 7. 2003. godine 

Osnovni kapital Društva čine sredstva osnivača unesena u novcu KASPEROWICZ-GÄTHKE PAUL: 

- novac u iznosu od 25.000,00, KM , što raspolaže sa 100% u osnovnom kapitalu 

Prestaje ovlašćenje direktora za financije i nabavku, a ovlašćuje se u funkciji prokuriste KASPEROWICZ-GÄTHKE PAUL Weilerswist 53919, Frankenstr. 64, Deutschland, prokurista bez ograničenja, zastupa i predstavlja Društvo u zemlji i zastupa Društvo u vanjskotrgovinskom poslovanju. 

Prestaje ovlašćenje zamjenika direktora, a ovlašćuje se u funkciji direktora HERO NESIB iz Hadžića, Grivići 137, bez ograničenja do visine 1.000,00 KM, a preko tog uz saglasnost osnivača, zastupa i predstavlja Društvo u zemlji i zastupa Društvo u vanjskotrgovinskom poslovanju. 

(SR-1592/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2199/03 od 7. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu odredaba člana 34. Odluke o usklađivanju statusa preduzeća sa Zakonom o privrednim društvima (o. br. 01-01/2000 od 10. 1. 2000.), osnivač društva "BERTONI SECURITY" Društvo za trgovinu d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem: Sarajevo, Hrasnička cesta 35 ( upisano Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu pod brojem UF/I 1989/01 od 29. 3. 2002. i UF/I 1388/03 od 14. 8. 2003. u reg ulošku 1-17154 ), donio je ODLUKU o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje br 1-11/2003 od 3. 11. 2003., kojom se vrši promjena lica ovlaštenog za zastupanje u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu, sa slijedećim podacima: 

Društvo u poslovima unutrašnjeg i vanjskotrgovinskog poslovanja zastupa i predstavlja Sanel Tatargić iz Sarajeva, Rizaha Štetića 9, direktor bez ograničenja ovlaštenja. 

Dosadašnjem direktoru Dajri Begović iz Sarajeva, Potok 16, prestaju sva ovlaštenja u funkciji direktora bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-1593/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1681/03 od 20. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeć podatke: 

Na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge "REMAK" Sarajevo, broj 01/2001 od 7. 2. 2001. godine, osnivač Društva Čutuna Amna vrši promjene sjedišta društva sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge "REMAK" Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 2, adresu osnivača i ovlaštenog lica društva sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge "REMAK" Sarajevo, Džemala Bijedića 2. 

Umjesto ranijeg sjedišta Društva koje je bilo registrovano Rješenjem broj UF/I 247/01 od 21. 2. 2001. godine, u Sarajevu, Envera Šehovića 34, novo sjedište Društva sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge "REMAK" Sarajevo, je Sarajevo, Džemala Bijedića 2. 

Umjesto ranije adrese osnivača Društva Čutuna Amne koja je bila registrovana Rješenjem broj UF/I 247/01 od 21. 2. 2001. godine, u Sarajevu, Zelenih beretki 5/IV, nova adresa osnivača i ovlaštenog lica Društva sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge "REMAK" Sarajevo, Čutuna Amna, je Sarajevo, Šukrije Pandže 59. 

(SR-1594/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UFI/I-2130/03 od 24. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke broj 1/2003 od 20. 10. 2003. godine, o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću OSNIVAČ društva KOLJANIN VESELIN iz Banje Luke, Cara Dušana 6, vrši osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću pod nazivom "PRO-MOTORS" Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i zastupanje Sarajevo. 

Sjedište Društva je Sarajevo Bulevar Meše Selimovića 79 

Skraćeni naziv Društva je "PRO-MOTORS" D.O.O. SARAJEVO 

Osnivač KOLJANIN VESELIN uplatio je osnovni kapital u ukupnom iznosu od 2.000,00 KM u novcu. 

Djelatnost Društva u unutrašnjem prometu je: 

25.11 25.110 Proizvodnja spoljnih i unutrašnjih guma za vozila, 25.12 25.120 Protektiranje spoljnih guma, 25.13 25.130 Proizvodnja ostalih gumenih proizvoda, 25.21 25.210 Proizvodnja ploča listova cijevi i profila od plastičnih masa, 45.50 45.500 Davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje sa rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredništvo u trgovini dijelova i pribora motornih vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.64 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.65 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.66 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama priključcima i oruđem, uključujući traktore 51.70 51.700 Ostala trgovina na veliko, 60.22 60.220 Taxi služba, 60.24 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.11 63.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladištenje robe, 63.21 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.30 63.300 Djelatnost putničkih agencija i tureoperataora, ostale usluge turistima na drugom mjestu nepomenuto, 63.40 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 71.10 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.32 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 74.13 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.14 74.140 Savjetovanje u vezi sa poslovanjem i upravljanje. 

Poslovi u vanjskotrgovinskom poslovanju su: 

Spoljna trgovina proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti; Usluge u spoljnotrgovinskom prometu iz okvira registrovane djelatnosti; Uvoz i izvoz roba i usluga; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih lica iz okvira registrovane djelatnosti; 

Konsignaciona prodaja; Zaključivanje ugovora o izvozu roba i usluga, koje se naplaćuju uvozom robe i usluga po istoj vrijednosti /kompenzacioni poslovi sa inostranstvom/. 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju je BAJIĆ ALEKSANDAR iz Zvornika, Čelopek 10, direktor bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-1602/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1314/03 od 5. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Ugovora o izmjeni Ugovora broj 01/2003 od 13. 6. 2003. godine i Ugovora o istupanju osnivača i prenosu osnivačkih prava od 13. 6. 2003. godine, osnivači Ademir Kenović iz Sarajeva, Nikole Kašikovića 7, Zijad Mehić iz Sarajeva, Branilaca grada 16, Pjer Žalica iz Sarajeva,  Prušćakova 18, Srđan Vuletić iz Sarajeva, Malta 7, društva "REFRESH PRODUCTION" Društvo sa ograničenom odgovornošću za snimanje i distribuciju filmova Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Splitska 11, registrovano Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I- 639/00 od 28. 7. 2000. godine na reg. ulošku broj 1-21025 vrši istupanje i pristupanje osnivača. 

Iz Društva istupa osnivač Mina Salkić iz Sarajeva, Nusreta Šišića Dede 1, na osnovu Ugovora o istupanju osnivača i prenosu osnivačkih prava od 13. 6. 2003. godine. 

U Društvo pristupa osnivač Ademir Kenović iz Sarajeva, Nikole Kašikovića 7, na osnovu Ugovora o istupanju osnivača i prenosu osnivačkih prava od 13. 6. 2003. godine. 

Osnovni kapital po osnivačima: 

Ademir Kenović, iznos od 2.500,00 KM u novcu ili 25% 

Zijad Mehić, iznos od 2.500,00 KM u novcu ili 25% 

Pjer Žalica, iznos od 2.500,00 KM u novcu ili 25% 

Srđan Vuletić, iznos od 2.500,00 KM u novcu ili 25%. 

Ukupan osnovni kapital Društva: 10.000,00 KM u novcu. 

(SR-1615/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1529/03 od 17. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa preduzeća sa Zakonom o privrednim društvima i Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti 1/2000 od 14. 2. 2000. godine, broj Odluke 1/2003 od 1. 7. 2003. godine, Hadžić Elvedina iz Sarajeva, Hasana Sućeske 3/I, osnivač "BONGO" Društvo za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam d.o.o Sarajevo, Splitska do 67, Sarajevo, kod Kantonalnog suda u Sarajevu registrovano pod brojem UF/I-2212/00 od 26. 7. 2000. godine, reg. br. uloška 1-20860, izvršila je slijedeće promjene: 

promjenu osnivača Društva i smanjenje lica ovlaštenih za zastupanje Društva u pravnom prometu u zemlji i u vanjskotrgovinskom poslovanju, promjenu sjedišta Društva, promjenu prebivališta ovlaštenog lica. 

Osnivač Društva je Hadžić Elvedina iz Sarajeva, Hasana Sućeske 3/I. 

Raniji osnivač Društva Hadžić Edin iz Sarajeva, Avde Smailovića 29, istupa iz Društva na osnovu ugovora o promjeni osnivača i preuzimanju prava i obaveza osnivača od 26. 5. 2003. godine. 

Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM. 

Sjedište Društva je u Sarajevu u ul. Nahorevska 73. 

Prestaje ovlaštenje Hadžić Edinu iz Sarajeva, Avde Smailovića 29, zamjeniku direktora bez ograničenja za zastupanje Društva u pravnom prometu u zemlji i u vanjskotrgovinskom poslovanju, a ostaje ovlaštenje Hadžić Elvedini iz Sarajeva, Hasana Sućeske 3/I, direktoru bez ograničenja za zastupanje Društva u pravnom prometu u zemlji i u vanjskotrgovinskom poslovanju. 

(SR-1616/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1850/03 od 27. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Ugovara o istupanju dvojice osnivača i prenosu njihovih osnivačkih prava i obaveza u društvu, kao i prenosu dijela udjela trojice osnivača na tri lica koja pristupaju društvu, broj 01/003 od 10. 9. 2003. godine, Ugovora broj 02/003 od 15. 9. 2003. godine o izmjenama i dopunama Ugovora o usklađivanju firme, oblika, osnivačkog akta i osnovnog akta sa Zakonom o privrednim društvima, usklađivanju i suženju djelatnosti u unutrašnjem prometu u skladu sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti, dopuni djelatnosti u vanjskotrgovinskom poslovanju, promjeni u funkciji lica ovlaštenog za zastupanje, istupanju jednog osnivača, promjeni broja u adresi prebivališta osnivača i promjena adrese u sjedištu osnivača, broj 1/00 od 6. 7. 2000. godine (u daljnjem tekstu: Ugovora o usklađivanju statusa društva sa Zakonom o privrednim društvima), koji su zaključili DŽEMAL LATIĆ iz Sarajeva, Mahmutovac 80, NEDŽAD IBRIŠIMOVIĆ iz Sarajeva, Muhameda Kantardžića 1/1, BEGO SELIMOVIĆ iz Sarajeva, Patriotske lige 46, ABDULAH SIDRAN iz Sarajeva, Mustafe Busuladžića 25, MIDHAT PARAVLIĆ iz Sarajeva, Trg grada Prato 4, SAKIB MUSABAŠIĆ, iz Sarajeva, Skopljanska 10, u statusu osnivača "Bošnjačka radio televizija BRT International" d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, Pijačna 2 e (u daljnjem tekstu: BRT Int. d.o.o. Sarajevo), koje je upisano u sudski registar Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I 1386/02 od 19. 11. 2002. godine, u registarskom ulošku 1-21109, vrši se upis sljedećih podataka: 

- istupanje iz Društva dvojice osnivača BRT Int. d.o.o. Sarajevo i prenos njihovih osnivačkih prava i obaveza u Društvu na trojicu osnivača koji pristupaju Društvu 

- prenos dijela udjela trojice suosnivača na Abdulaha Sidrana, Midhata Paravlića i Sakiba Musabašića 

Osnivači Društva su: 

1.    DŽEMAL LATIĆ iz Sarajeva, Mahmutovac 80 

2.    NEDŽAD IBRIŠIMOVIĆ iz Sarajeva, Muhameda Kantardžića broj 1/1 

3.    BEGO SELIMOVIĆ iz Sarajeva, Patriotske lige 46 

4.    ABDULAH SIDRAN iz Sarajeva, Mustafe Busuladžića 25, koji pristupa Društvu u statusu osnivača 

5.    MIDHAT PARAVLIĆ iz Sarajeva, Trg grada Prato 4, koji pristupa Društvu u statusu osnivača 

6.    SAKIB MUSABAŠIĆ iz Sarajeva, Skopljanska 10, koji pristupa Društvu u statusu osnivača 

Prestaje status i ovlaštenja dosadašnjih osnivača /članova Društva: Ševkije Čekića iz Sarajeva, Gajev trg 1, i Nezima Halilovića iz Sarajeva, Nusreta Redžića 3/3, zbog svojevoljnog istupanja iz Društva. 

Osnivači obezbjeđuju ukupan osnovni kapital Društva u iznosu od 20.500,00 KM, od čega je 10.000,00 u novcu i 10.500,00 KM u stvarima, i to kako slijedi: 

1.    Džemal Latić, u stvarima 1.750,00 KM; u novcu 1.666,66 KM ili 16,66 % 

2.    Bego Selimović, u stvarima 1.750,00 KM; u novcu 1.666,66KM ili 16,66 % 

3.    Nedžad Ibrišimović, u stvarima 1.750,00 KM; u novcu 1.666,67 KM ili 16,67 % 

4.    Abdulah Sidran, u stvarima 1.750,00 KM; u novcu 1.666,67 KM ili 16,67 % 

5.    Midhat Paravlić, u stvarima 1.750,00 KM; u novcu 1.666,67 KM ili 16,67 % 

6.    Sakib Musabašić, u stvarima 1.750,00 KM; u novcu 1.666,67 KM ili 16,67% 

SVEUKUPNO /1+2+3+4+5+6/: u stvarima 10.500,00 KM, u novcu 10.000,00 KM ili 100 % 

Osnivači odgovaraju za obaveze Društva svojim udjelom. 

(SR-1617/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1992/03 od 7. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

MUHIĆ SUAD iz Sarajeva, Muftije Džabića 17, osnivač Društva Transportno prometno društvo "MUHIĆTRANS" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Muftije Džabića 17, koje je upisano u Registar Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem broj UF/I-210/03 od 24. 4. 2003. godine, i upisano u registarski uložak broj 1-24133, tako što povećava osnovni kapital Društva. 

Osnivač Društva donio je Odluku o izmjenama i dopunama, broj 02/2003 od 6. 10. 2003. godine, a kojim Odlukom vrši izmjenu, povećanje osnovnog kapitala: 

MUHIĆ SUAD 

- novac u iznosu od 2.000,00 KM 

- povećanje kapitala u nekretninama iznos od 42.280,48 KM. 

(SR-1618/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2200/03 od 7. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu člana 269. st. 1. tač. 5. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03) i člana 73. st. 1. tač.5. Statuta od 8. 6. 2000. godine, Nadzorni odbor Grafičkog privrednog društva "SVJETLOST - ŠTAMPA" d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Ćemaluša 3-5, (registrovanog Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I 4388/00 od 22. 1. 2001. godine i broj UF/I 1254/03 od 23. 6. 2003. godine, broj reg. uloška 1-2874), na sjednici održanoj 20. 10. 2003. godine u Sarajevu, donio je Odluku o imenovanju uprave - direktora broj 168-2/03 od 20. 10. 2003. godine, kojom se vrši izmjena lica ovlaštenog za zastupanje Društva, na sljedeći način, i to: 

Za direktora Društva imenuje se Hamdija Kulović iz Zenice, Adolfa Goldbergera 7, lična karta broj 6821/02, izdata od PU Zenica. Direktor je ovlašten da zastupa i predstavlja Društvo u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja. 

Prestaje ovlaštenje za zastupanje u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu Harunu Aliefendiću iz Zenice, Mejdandžik 7, dosadašnjem direktoru Društva bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-1621/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2365/03 od 5. 12. 2003. godine, upisao u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač "KALE - TAXI" Društva sa ograničenom odgovornošću za taksi prevoz i usluge Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Janka Balorde 57, Samouk Kasim iz Sarajeva, je dana 28. 11. 2003. godine, donio je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću kojom sje izmjenio član 8. Odluke, kojim je utvrdio da osnovni kapital Društva iznosi 86.760,00 KM, i to 2.000,00 KM u novcu i 84.760,00 KM u stvarima, tako da je prvobitni iznos osnovnog kapitala Društva u stvarima od 25.600,00 KM, povećao za iznos od 59.160,00 KM u stvarima. 

(SR-1624/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2016/03 od 28. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju br. 01/2003 od 15. 9. 2003. godine, osnivač "FABULAS" d.o.o. Sarajevo iz Sarajeva, Safeta Zajke bb, vrši promjenu lica ovlaštenog za zastupanje u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju Društva i promjenu oblika organizovanja i promjenu sjedišta osnivača "Fabulas" d.o.o. Sarajevo, usklađivanjem statusa sa Zakonom o privrednim društvima u "Marinero" d.o.o. Sarajevo, registrovanog Rješenjem Kantonalnog suda Sarajevo br. UF/I-3942/2000 od 22. 5. 2000. godine, u reg. ul. br. 1-22444. 

Osnivač Društva je "Fabulas" d.o.o. Sarajevo, Safeta Zajke bb, Sarajevo. 

Raniji naziv i sjedište osnivača bilo je: "Fabulas" d.d. Sarajevo, Branilaca Sarajeva 19, Sarajevo. 

Prestaje ovlašćenje za zastupanje dosadašnjem direktoru Društva Hadžić Dževadu iz Sarajeva, Grbavička 14a, direktoru bez ograničenja, a direktor u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju je Deović Aiša, Sarajevo, Čobanija 19, direktor bez ograničenja. 

(SR-1625/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2394 od 25. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke broj 3271/03 od 1. 12. 2003. godine, Nadzorni odbor donosi slijedeće: 

da se član 5. stav 3. Statuta "Sarajevotekstil" d.d. Sarajevo mijenja i glasi: 

"Sjedište Društva  je u Sarajevu, Alipašina 2/1". 

Staro sjedište Društva je bilo u ulici Vrazova 3 u Sarajevu. 

(SR-1631/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1463 od 10. 9. 2003. godine, upisao je u sudski registar kod ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu odredaba člana 12. i 26. Odluke o usaglašavanju statusa preduzeća sa Zakonom o privrednim društvima (o.br. 1/99 od 17. 11. 1999.), osnivač društva "MY MEDICO" Privredno društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Tahmiščina 10, Maja Zorica Knežević iz Sarajeva, Hadžiidrizova 14, donio je Odluku o izmjenama Odluke o usaglašavanju (o.br. 1-7/2003 od 3. 7. 2003.), kojom se vrši povećanje osnovnog kapitala Društva, sa slijedećim podacima: 

Osnovni kapital Društva "MY MEDICO" d.o.o. Sarajevo, povećava se za 15.000,00 KM u novcu i ukupno iznosi 17.000,00 KM u novcu. 

Dosadašnji osnovni kapital Društva upisan Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/I -1082/00 od 19. 1. 2001., u reg. ulošku br. 1- 20631, iznosio je 2.000,00 KM u novcu. 

(SR-1632/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2416/03 od 24. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač Društva za informativni inženjering "Digital Power Production" d.o.o. Sarajevo, Mehaković Ramiz iz Sarajeva, Merhemića trg 6, Odlukom br. 03/03 od 6. 12. 2003. godine, vrši: 

- promjenu prebivališta osnivača Društva, 

- promjenu naziva Društva. 

Prebivalište osnivača Društva se mijenja i glasi: Sarajevo, Trg Merhemića 6. 

Ranije prebivalište osnivača: Potoklinica 18c. 

Društvo će poslovati pod nazivom: Studio za dizajn, produkciju i postprodukciju "DPP STUDIO" d.o.o. Sarajevo. 

Skraćeni naziv Društva je: "DPP STUDIO" d.o.o. Sarajevo. 

(SR-1636/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2208/03 od 19. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

DARKO MANDARIĆ iz Đakova, Z. Benčevića 1, Republika Hrvatska, kao raniji osnivač Društva "BAUCENTAR MD PROFIL" DOO SARAJEVO, koje Društvo je registrovano Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/I-1623/02 od 19 . 9. 2002. godine i upisano na registarski uložak broj 1-23827, i DRUŠTVO "MD PROFIL" D.O.O. GRADITELJSTVO,  TRGOVINA, USLUGE, Industrijska zona bb, Đakovo, Republika Hrvatska, koga zastupa direktor DARKO MANDARIĆ, zaključili su dana 29. 10. 2003. godine Ugovor broj 01/03, kojim ugovorom vrše promjenu osnivača Društva "BAUCENTAR MD PROFIL" DOO SARAJEVO. Danom zaključivanja ovog ugovora DARKO MANDARIĆ iz Đakova, Z. Benčevića 1, Republika Hrvatska, kao raniji osnivač Društva "BAUCENTAR MD PROFIL" DOO SARAJEVO istupa iz Društva, a umjesto njega kao novi osnivač Društva pristupa DRUŠTVO "MD PROFIL" D.O.O. GRADITELJSTVO, TRGOVINA, USLUGE INDUSTRIJSKA ZONA BB ĐAKOVO R HRVATSKA i nastavlja sa radom. Sva prava i obaveze koje je društvo ostvarilo u pravnom prometu sa trećim licima do 29.10.2003.god. preuzima DRUŠTVO " MD PROFIL " D.O.O. GRADITELJSTVO, TRGOVINA, USLUGE Industrijska zona bb, Đakovo, Republika Hrvatska, kao novi osnivač. Sva prava, obaveze i sredstva kao i osnivački ulog od 2.000 KM, DARKA MANDARIĆA kao osnivača Društva koji istupa, sa danom 29. 10. 2003. godine, prenose se bez naknade na DRUŠTVO "MD PROFIL" D.O.O. GRADITELJSTVO, TRGOVINA, USLUGE, Industrijska zona bb, Đakovo R Hrvatska, kao novog osnivača koji pristupa u Društvo. Nakon izvršenog istupanja ranijeg osnivača, novi osnivač DRUŠTVO "MD PROFIL" D.O.O. GRADITELJSTVO, TRGOVINA, USLUGE, Industrijska zona bb, Đakovo, Republika Hrvatska, dana 29. 10. 2003. godine, pod brojem 02/03 donosi Odluku o izmjenama odluke o osnivanju društva  "BAUCENTAR MD PROFIL" DOO SARAJEVO, br.01/02 od 25. 7. 2002. godine, te vrši ispravku naziva ulice i vrši povećanje osnovnog kapitala Društva. Ranije registrovano sjedište Društva Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/I-1623/02 od 19. 9. 2002. godine i upisano na registarski uložak broj 1-23827, se nalazilo u Sarajevu u ul. Kurta Schorka 8, a nakon izvršene ispravke imena ulice, sjedište Društva je u Sarajevu, Kurta Schorka 8. Pored preuzetog osnivačkog kapitala ranijeg osnivača u visini od 2.000,00 KM u novcu DRUŠTVO "MD PROFIL" D.O.O. GRADITELJSTVO, TRGOVINA, USLUGE, Industrijska zona bb, Đakovo, Republika Hrvatska, kao novi osnivač u svrhu povećanja osnovnog kapitala ulaže još 100.000,00 KM u novcu, te osnovni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM u novcu + 100.000,00 KM u novcu, ukupno 102.000,00 KM u novcu, te se osnovni kapital Društva povećao za 100.000,00 KM u novcu. 

(SR-1638/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1989/003 od 8. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Društva "TERRA BiH" d.o.o. Društvo za uvoz i izvoz, servisiranje i prozvodnju mašina, skraćena oznaka firme "TERRA BiH" d.o.o. od 17. 7. 2003. godine, mijenja se ranije sjedište Društva, registrovano Rješenjem UF/I-2304/02 od 28. 1. 2003. godine, koje je bilo Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, a sadašnje sjedište Društva je Kurta Schorka 8, Sarajevo. 

(SR-1646/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2227/03 od 8. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač Ajanović Ismail iz Sarajeva, dana 4. 11. 2003. godine donio je Odluku o izmjeni Odluke o usklađivanju broj 1/03 kojom vrši promjenu: 

1. Adrese osnivača koja glasi: Ajanović Ismail iz Sarajeva, Patriotske lige 22. 

Ranija adresa osnivača bila je Sarajevo, Teheranski trg 2. 

2. Adrese sjedišta Društva "SARAJ INŽENJERING" Društvo za inženjering i trgovinu d.o.o., registrovanog Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu, pod brojem UF/I-1926/02 od 4. 12. 2002. godine, upisanog u registarskom ulošku broj 1-16616, koja glasi: Sarajevo, Danijela Ozme 2a. Ranije sjedište Društva bilo je Sarajevo, Kolodvorska 12. 

(SR-1649/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2390/03 od 10. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

SIMSON VERWALTUNGS G.m.b.H. Braustr 2, D-07551 Gera Deutschland, koje zastupa direktor Ernst, osnivač društva: "AUMER" Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge D.O.O. SARAJEVO, sa sjedištem u Sarajevu, Kurta Schorka broj 10, koje je upisano u Registar Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem broj UF/I-1576/03 od 28. 8. 2003. godine, Rješenjem broj UF/I-1873/03 od 15. 10. 2003. godine i upisano u registarski uložak broj 1-24300, vrši izmjene Odluke o osnivanju broj 1/2003 od 24. 7. 2003. godine. 

Osnivač Društva donio je Odluku o   izmjenama i dopunama broj 03/2003 od 23. 11. 2003. godine, mijenja lice ovlašteno za zastupanje u unutrašnjem i vanjskom prometu, kako slijedi: 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu je: SCHURIG ROBBY iz Njemačke, Strasse Werdauer 4a, 08144 Ebersbrunn, Deutschland 

-  direktor bez ograničenja. 

Prestaje ovlašćenje direktora za zastupanje u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu 

DEMČOVIĆ MUHAREMU, sa prebivalištem Rubens Strasse 98 12157  Berlin Njemačka - bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-1653/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2213/03 od 20. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo OMV ISTRABENZ BiH d.o.o. za trgovinu naftom i naftnim derivatima, sa sjedištem u Sarajevu, Fra Anđela Zvizdovića 1, izmijenilo je Odluku o osnivanju podružnice OMV ISTRABENZ BiH d.o.o za trgovinu naftom i naftnim derivatima Sarajevo Podružnica Mostar, broj 01-247/03. Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju podružnice OMV ISTRABENZ BiH d.o.o za trgovinu naftom i naftnim derivatima Sarajevo Podružnica Mostar, broj OMVIB-I-542/03 od 5. 11. 2003. godine, tako što je umjesto Marinka Planinića, dosadašnjeg rukovoditelja Podružnice u Mostaru imenovan Milan Vukoja, koji Podružnicu zastupa i predstavlja u okviru djelatnosti Podružnice, s tim da ima pravo raspolagati novčanim sredstvima Podružnice u visini do 10.000,00 KM. 

(SR-1666/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2234/03 od 4. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke broj 1/003 od 3. 11. 2003. godine o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju statusa društva sa Zakonom o privrednim društvima broj 01/00 od 31. 1. 2000. godine, Mujezin Šemse iz Sarajeva, Olovska 84, u statusu osnivača "MEDIMPEX" d.o.o. za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge Sarajevo, Sarajevo, Zmaja od Bosne 18 B, koje je upisano u sudski registar Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-3557/00 od 7. 2. 2001. godine, kao i Rješenjem istog Suda broj UF/I-1700/01 od 28. 12. 2001. godine, u registarskom ulošku 1-2434, vrši se upis sljedećih podataka: upis promjene broja ulice u sjedištu Društva. 

Mijenja se broj ulice u sjedištu Društva, tako što se u sjedištu Društva u Sarajevu, Zmaja od Bosne, briše broj 18 B i upisuje novi broj, tako da je sjedište Društva u Sarajevu, Zmaja od Bosne 32. 

(SR-1669/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu Rješenjem broj UF/I-2020/03 od 6. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

KOMARICA SULEJMAN iz Sarajeva, Sarajevo, Braće Mulića bb, osnivač društva: "SAN-SOX" Društvo za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, Braće Mulića bb, koje je upisano u Registar Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem broj UF/1-948/01 od 10. 7. 2001. godine, i upisano u Registarski uložak broj 1-23080, vrši izmjene Odluke o osnivanju broj 01/2001 od 26. 6. 2001. godine. 

Osnivač Društva donio je Odluku o izmjenama i dopunama broj 01/2003 od 30. 9. 2003. godine, tako što mijenja lice ovlašteno za zastupanje Društva u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu kako slijedi: 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu je: 

KOMARICA NIHAD iz Sarajeva, Sarajevo, Mihrivode 29 - direktor bez ograničenja ovlaštenja. 

Prestaje ovlašćenje direktora za zastupanje u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu KOMARICA SULEJMANA iz Sarajeva, Sarajevo, Braće Mulića bb - bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-1678/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1848/03 od 7. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar sljedeće podatke: 

"Gorenje Commerce" Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, na osnovu Odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa osnivača "Gorenje Beteiligungsgesellschaft" m.b.H., Keplerplatz 12, Wien, Austrija, broj 14/2003 od 16. 9. 2003. godine, izvršilo je promjenu sjedišta koje je bilo u Sarajevu, Blažujski drum bb, Ilidža, i registrovano Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu UF/I-2482/99 od 17. 5. 2000. godine, tako da će ubuduće sjedište Društva biti u Sarajevu, Kamenolom 11, Blažuj. 

(SR-1679/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1849/03 od 7. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Gorenje Kuhinje" Sarajevo je na osnovu Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću osnivača "Gorenje Notranja Oprema" d.d. Partizanska 12, Velenje, Slovenija, broj 26/03 od 16. 9. 2003. godine, izvršilo je promjenu sjedišta koje je bilo u Sarajevu, Blažujski drum bb, Ilidža, i registrovano Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu UF/I-619/01 od 30. 8. 2001. godine, tako da će ubuduće sjedište Društva biti u Sarajevu, Kamenolom broj 11, Blažuj. 

(SR-1680/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2323/03 od 12. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke br. 2/2003 od 15. 11. 2003. godine o izmjenama Odluke o osnivanju Podružnice Tuzla, društvo "PLUS" Društvo sa zastupanje, trgovinu i servis d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, Azize Šaćirbegović bb, vrši promjenu lica ovlaštenog za zastupanje Podružnice "PLUS" Društvo sa zastupanje, trgovinu i servis d.o.o. Sarajevo, Podružnica Tuzla. 

Ovlašćuje se za zastupanje u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju IVOJEVIĆ SUNITA, Tuzla, Ismeta Mujezinovića 23. 

Šef Podružnice sa ograničenjem ovlaštenja i to: ugovaranje svih vrsta poslova i zaključivanje ugovora može vršiti samo uz saglasnost direktora Društva. 

Prestaju ovlaštenja dosadašnjem šefu Podružnice Husejnović Amiru, Donje Vukoje, Kalesija. Šef Podružnice sa ograničenjem ovlaštenja i to: ugovaranje svih vrsta poslova i zaključivanje ugovora može vršiti samo uz saglasnost direktora Društva. 

(SR-1684/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2366/03 od 19. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Ugovora o izmjeni broj 02/2003 od 28. 11. 2003. godine, osnivači društva OKAY ALTUNTAS Republika Turska, Istanbul - Fatih, Deniz Aptal, Korpulu Zade i FATIH OZASLAN, Republika Turska, G. Antep - S. Kamel, Battal Koyu, vrše promjenu sjedišta društva "BOSFOR FOOD INDUSTRY" Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, registrovanog kod Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem broj UF/I-343/03 od 26. 2. 2003. godine, na registarskom ulošku broj 1-23216. 

Ranija adresa Društva bila je: Sarajevo, Derviša Numića 59. 

Sjedište Društva je: Ilidža, Hrasnica, Gaj 1. 

(SR-1686/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2278/03 od 12. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "BBDO" društvo sa ograničenom odgovornošću za marketing Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Safvet-bega Bašagića 6, upisano je kod Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem broj UF/I 2435/99 od 18. 1. 2000., u registarskom ulošku broj 1-22209, sa kasnijim izmjenama i dopunama sa osnivačima: ILIĆ DRAGOSLAV, ĐILAS DRAGAN, "FORMITAS" AGENCIJA ZA MARKETING D.O.O. LJUBLJANA, "BBDO ZAGREB" AGENCIJA ZA MARKETING I PROPAGANDU d.o.o. Zagreb. 

Ugovorom o izmjenama ugovora o osnivanju, br. 02/03 od 20. 10. 2003., osnivači vrše promjenu osnivačkih udjela u strukturi osnovnog kapitala i promjenu lica ovlaštenog za zastupanje u unutrašnjem i vanjskom poslovanju Društva. 

Ugovorom o izmjenama ugovora o osnivanju, br. 02/03 od 20. 10. 2003., osnivači su usaglasili da pojedinačni udjeli članova Društva iznose kako slijedi: 

1.    ILIĆ DRAGOSLAV iz Beograda, Deligradska 20, Srbija i Crna Gora, u iznosu od 4.900,00 KM ili 49 % u novcu, 

2     ĐILAS DRAGAN iz Beograda, Temišvarska l, Srbija i Crna Gora, u iznosu od 4.900,00 KM ili 49 % u novcu, 

3.    "FORMITAS" AGENCIJA ZA MARKETING D.O.O. LJUBLJANA, sa sjedištem u ul. Cankarjeva 10, Ljubljana, Slovenija, u iznosu od 100,00 KM ili 1% u novcu, 

4.    "BBDO ZAGREB" AGENCIJA ZA MARKETING I PROPAGANDU d.o.o. Zagreb, sa sjedištem u ul. Šoštarevićeva 10, Zagreb, Hrvatska, u iznosu od 100,00 KM ili 1% u novcu. 

Ugovorom o izmjenama ugovora o osnivanju, br. 02/03 od 20. 10. 2003., osnivači vrše promjenu u pogledu osobe ovlaštene za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskom poslovanju Društva. Kao novi direktor Društva evidentira se ALMA SLIPAC iz Sarajeva, Teheranski trg 13, koja zastupa Društvo u unutrašnjem i vanjskom poslovanju, bez ograničenja. 

Ugovorom o izmjenama ugovora o osnivanju, br. 02/03 od 20. 10. 2003., prestaje ovlaštenje VESNI RADAKOVIĆ iz Beograda, M. Alasa 44, Srbija i Crna Gora, koja je obavljala funkciju direktora, bez ograničenja, u unutrašnjem i vanjskom poslovanju poslovanju Društva. 

Kako je Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu, br. UF/I- 976/03 od 16. 7. 2003., greškom upisan pogrešan naziv jednog od osnivača Društva, vrši se ispravka u nazivu, te ispravan naziv osnivača glasi: "FORMITAS" AGENCIJA ZA MARKETING D.O.O. LJUBLJANA. 

(SR-1687/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2266/03 od 12. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač "APA - TERM" Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Aleja Bosne srebrene 10, registrovano Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-1721/02 od 25. 9. 2002. godine, na reg. ulošku broj 1-23834, zastupan po direkotru Peljto Azra iz Sarajeva, Kenana Demirovića 70, dana 3. 11. 2003. godine, donijela je Odluku o osnivanju podružnice broj 01/03. Podružnica će poslovati pod nazivom "APA - TERM" Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Sarajevo - Podružnica Foča - Srbinje. Skraćeni naziv glasi "APA - TERM" d.o.o. Sarajevo - Podružnica Foča - Srbinje. Sjedište Podružnice je: Foča - Srbinje, Cara Lazara bb. 

Djelatnost Podružnice je: 

45.31 45.310 Elektroinstalacioni radovi, 45.32 45.320 Izolacijski radovi, 45.33 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje ,ventilaciju i hlađenje, 45.34 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.44 45.440 Farbarski i staklarski radovi, 45.45 45.450 Ostali završni radovi, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina na velliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 51.12 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.13 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, 51.16 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.18 51.180 Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n., 51.19 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima,  deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.45 5 1.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.56 5 1.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.61 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.64 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.65 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.66 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore, 51.70 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.43 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama. 

Podružnicu u unutrašnjem prometu zastupa rukovodilac Podružnice Dunjić Milojica, Cara Lazara bb, do 5.000,00 KM - bez ograničenja, a preko 5.000.00 KM uz saglasnost direktora. 

(SR-1691/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2368/03 od 12. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač "ERLANG" Društvo za proizvodnju, unutrašnju i vanjsku trgovinu, razvoj i poslovne usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Hamdije Kreševljakovića 61, registrovano Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-2453/99 od 22. 3. 2000. godine, na registarskom ulošku broj 1-17473, Šatara Esad iz Sarajeva, Urijan Dedina 52, dana 24. 11. 2003. godine donio je Odluku o izmjeni Odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima broj 01/03 kojom vrši promjenu prezimena lica ovlaštenog za zastupanje Društva. Društvo u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju zastupa Uprava koju čini: ŠATARA SANELA iz Sarajeva, Džemala Bijedića 44, direktor - bez ograničenja. 

(SR-1692/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2364/03 od 12. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registra ovog Suda sljedeće podatke: 

VRPČIĆ ALMIR iz Sarajeva, Smaje Šikala 2, osnivač društva "24 - VIP" Društvo za obavaljanje transportnih usluga, turizam i promet na veliko i malo d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Ilidža, Azići 91, koje je upisano u Registar Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem broj UF/I-1835/00 od 3. 2. 2000. godine, Rješenjem broj UF/I-2021/03 od 28. 10. 2003. godine i upisano u registarski uložak broj 1-21399, vrši izmjene Odluke o usklađivanju broj 1/2000 od 10. 2. 2000. godine, tako što mijenja adresu u sjedištu Društva. 

Osnivač Društva donio je Odluku o izmjenama i dopunama broj 02/2003 od 26. 11. 2003. godine, a kojom Odlukom vrši izmjenu promjene adrese u sjedištu Društva. 

Sjedište Društva: Sarajevo - Ilidža, Azići 12. 

(SR-1693/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2120/03 od 12. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač društva "OTTO BOCK ADRIA" d.o.o. Sarajevo, Omladinskih radnih brigada 5, Otto Bock Holding B.V. Ekkersrijt 1412-1414, 5692 AK Son  iz Holandije, dana 22. 10. 2003. godine, pod brojem 03/03 donio je Odluku o izmjeni Odluke o usklađivanju, tako da je izvršio promjenu funkcije lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje u unutrašnjem i vanjskom prometu. 

Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu je Močević Mirjana iz Sarajeva, Adija Mulabegovića 5, direktor bez ograničenja. 

Prestaje ovlaštenje ranijem v.d. direktoru Močević Mirjani iz Sarajeva, Adija Mulabegovića 5, v.d. direktor bez ograničenja. 

(so-1694/03-S) 

Osnivač društva Šendelj Munevera iz Prijepolja, Skojevska 2, Srbija i Crna Gora, donio je Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću. 

Naziv društva: ŠENSAAM društvo sa ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu, izdavaštvo i usluge Sarajevo. Sjedište: Porodice Ribar 47, Sarajevo. Osnivački ulog: 2.000,00 KM u novcu. 

Skraćeni naziv društva: ŠENSAAM d.o.o. Sarajevo. Lice ovlašteno za zastupanje: Šendelj Sead, Skojevska 2, Prijepolje, Srbija i Crna Gora. 

Društvo će tokom poslovanja obavljati slijedeće djelatnosti: 21.25 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona (ljepenke), d.n., 22.21 22.21 Tiskanje novina, 22.22 22.220 Tiskanje, d.n., 22.23 22.230 Knjigoveški i završni radovi, 22.24 22.240 Priprema i izradba tiskarske forme, 22.25 22.250 Ostale usluge u svezi sa tiskanjem, 51.17 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.18 51.180 Posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, d.n., 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.70 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežito hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo  hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom. 

Poslovi vanjskotrgovinskog prometa su: Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti; Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti, Izvoz i uvoz robe i usluga iz okvira registrovane djelatnosti; Prodaja strane robe sa konsignacionih skladišta; Zastupanje stranih lica iz okvira registrovane djelatnosti, Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga iz okvira registrovanem djelatnosti. 

(SR-1695/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2360/03 od 12. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu člana 311. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99), osnivač Hanifa Julević iz Sarajeva, Nerkeza Smailagića 6/6, u Sarajevu dana 19. 11. 2003. godine, donijela je Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, br. 1/2003. 

Naziv Društva je: "ISAH-REV" Društvo sa ograničenom odgovornošću za reviziju i porezno savjetovanje Sarajevo. 

Sjedište Društva je u ul. Ferde Hauptmana 7 Sarajevo. 

Skraćeni naziv Društva je: "ISAH-REV" d.o.o. Sarajevo. 

Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM u novcu. 

Djelatnost Društva je: 

74.12 74.120  Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza 

Društvo u unutrašnjem poslovanju zastupa i predstavlja Uprava koju čini direktor bez ograničenja Hanifa Julević iz Sarajeva, Nerkeza Smailagića 6/6. 

(SR-1696/03-S) 

Kantonalni sud Sarajevo, Rješenjem broj UF/I-2189/03 od 8. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač Društva pod nazivom PRIVREDNO DRUŠTVO "TRANSAGENT" MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Maršala Tita 19/1 (koje je kao pravno lice upisano u Registar Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem br. UF/I-2475/99 od 28. 12. 1999. godine, sa izmjenama UF/I-1768/01 od. 4. 12. 2001. godine, sve u okviru reg. uloška br. 1-19054, a na osnovu osnivačkog akta - Odluke o usklađivanju statusa sa Zakonom br. 1/99 od 17. 12. 1999. godine), donio je Odluku o prestanku Podružnice "Transagent" Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Briješće polje bb (Odluka br. 01-Pod/03 od 31. 10. 2003. godine), a koja Podružnica je upisana u Registar Kantonalnog suda u Sarajevu po osnovu usklađivanja Rješenjem br. UF/I-320/00 od 13. 3. 2000. godine, u okviru reg. uloška 1-19054-01, a po osnovu Odluke o usklađivanju br. 2/00 od 4. 1. 2000. godine. Sa poslovanjem prestaje i briše se iz sudskog registra Podružnica upisana pod nazivom PRIVREDNO DRUŠTVO "TRANSAGENT" MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA d.o.o. SARAJEVO, PODRUŽNICA "TRANSAGENT" MOSTAR, sa sjedištem u Mostaru, Briješće polje bb. Podružnica prestaje sa poslovanjem na dan 31. 10. 2003. godine, a zbog ekonomskih razloga. 

(SR-1698/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2384/03 od 10. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom broj 01/03 od 17. 11. 2003. godine, Huseinović Suno iz Sarajeva, Orahov Brijeg 31, kao osnivač društva "MIG" Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet roba na veliko i malo, usluge i ugostiteljstvo Sarajevo, čiji je status usklađen sa Zakonom o privrednim društvima Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/I-2256/99 od 27. 12. 1999. godine, i upisano na registarskom ulošku 1-13245, vrši promjenu sjedišta Društva, tako da je umjesto dosadašnjeg sjedišta koje se nalazilo u Sarajevu u ul. Hadži-Idrizova 3, novo sjedište Društva je Sarajevo, Vogošća, Feriza Merzuka 76. 

(SR-1710/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2331/01 od 8. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Privatizacijski investicioni fond "MI-GROUP" d.d. Sarajevo, registrovan kod Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-405/01 od 25. 4. 2001. godine, broj UF/I-784/01 od 10. 7. 2001. godine, broj UF/I-697/03 od 21. 4. 2003. godine, broj UF/I-1003/03 od 23. 5. 2003. godine, i broj UF/I-1479/03 od 23. 7. 2003. godine, vrši promjenu funkcije lica ovlaštenog za zastupanje. 

Prestaju sva ovlaštenja zastupanja i predstavljanja Privatizacijskog investicionog fonda "MI-GROUP" d.d. Sarajevo dosadašnjem v.d. direktoru Mireli Šuško iz Sarajeva, Brčanska 17/1, v.d. direktor, bez ograničenja. 

Lice ovlašteno za zastupanje Privatizacijskog investicionog fonda "MI-GROUP" d.d. Sarajevo u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju je Mirela Šuško iz Sarajeva, Brčanska 17/1, direktor, bez ograničenja. 

(SR-1714/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1752/03 od 12. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o izmjenama Odluke o usklađivanju broj 1/03 od 25. 5. 2003. godine, osnivač "USLUŽNOST" društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju uniformi i modne konfekcije, trgovinu i usluge Sarajevo, Sarajevo, Branilaca Sarajeva 39, registrovanog Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-4200/00 od 3. 8. 2001. godine, izvršio je slijedeće promjene: 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu je Mešić Enes iz Sarajeva, Branilaca Sarajeva 37/1, koji zastupa Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, direktor bez ograničenja. Prestaje ovlaštenje za zastupanje Društva Tahmaz Hilmi iz Sarajeva, Hamdije Kreševljakovića 61, registrovan Rješenjem broj UF/I-4200/00 od 3. 8. 2001. godine. 

(SR-1716/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2307/03 od 5. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Dana 22. 3. 2003. godine, osnivač, "KVADRAT" Privrednog društva za projektovanje, promet nekretnina i trgovina na veliko i malo, Narcisa Omerović, donijela je Odluku broj 02/03, o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Društva, kojom se mijenja sjedište Društva. 

Predmet upisa: promjena sjedišta Društva 

Staro sjedište Društva je bilo: Sarajevo, Malta 9. 

Novo sjedište Društva je: Sarajevo, Husrefa Redžića 3/4. 

(SR-1721/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2119/03 od 11. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Kod Dioničkog društva "NISKOGRADNJA" Sarajevo, Halida Kajtaza 11, koje je upisano u sudski registar Kantonalnog suda u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1290/02 od 26. 10. 2002. godine, Odlukom Nadzornog odbora Društva broj 08/03 od 17. 10. 2003. godine, dužnosti direktora razriješen je Hero Elvedin iz Sarajeva, Džemala Bijedića 33. 

Odlukom Nadzornog odbora Društva broj 09/03 od 17. 10. 2003. godine, za vršioca dužnosti direktora imenovan je Đip Nijaz iz Sarajeva, Ibrahima Pačariza 10, koji zastupa Društvo u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju, bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-1722/03-S-a) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj 2176/03 od 24. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Čorbo Izet iz Sarajeva, M. Ćazima Ćatića 25, osnivač je Društva "PoliSara" Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Vladislava Skarića 3, koje je upisano u Registar Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem broj UF/I-4418/00 od 26. 7. 2000. godine, Rješenjem broj UF/I-473/01 od 25. 4. 2001. godine i upisano u registarski uložak broj 1-22545, vrši izmjenu Odluke o osnivanju broj 1/2000 od 17. 7. 2000. godine i dozvoljava da pristupi novi osnivač u Društvo. 

Osnivači Društva zaključili su Ugovor o usklađivanju od značaja za pravni promet, nakon pristupanja novog osnivača broj 01-1/2003 od 24. 10. 2003. godine, a kojom Ugovorom vrše: pristupanje novog osnivača u Društvo, promjenu u strukturi udjela osnivačkog kapitala, dopunu djelatnosti u unutrašnjem prometu, kako slijedi: 

Osnivač koji pristupa Društvu: 

SYLVICOM Holding GesmbH - politischer Gemeinde Wien, Bichlmweg 52 Kitzbühel - R. Österreich, na osnovu Ugovora o pristupanju osnivača u Društvo broj 01/2003 od 23. 10. 2003. godine. 

Osnovni kapital Društva čine sredstva osnivača unesena u novcu i to: 

- osnivač SYLVICOM Holding GesmbH - novac u iznosu od 13.333,00 KM, što raspolaže sa 85% 

- osnivač Čorbo Izet - novac u iznosu od 2.000,00 KM, što raspolaže sa 15%. 

Dopuna djelatnosi glasi: 

45.11 45.110 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, 45.12 45.120 Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju 45.211 Visokogradnja, 45.212 Niskogradnja, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.22 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.23 45.230 Izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.25 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.31 45.310 Elektroinstalacioni radovi, 45.32 45.320 Izolacioni radovi, 45.33 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.41 45.410 Fasaderski i štukaturni radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.44 45.440 Farbarski i staklarski radovi, 45.45 45.450 Ostali završni radovi, 45.50 45.500 Davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje sa rukovaocem, 74.13 74.130 Ispitivanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.20 74.200 Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje. 

(SR-1723/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1429/03 od 26. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala broj 04/03 od 31. marta 2003. godine, osnovni kapital Industrije trikotaže "ŠIK" d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 156, u iznosu od 2.186.970,00 KM, smanjuje se zbog pokrića gubitaka u poslovanju iskazanih u finansijskom izvještaju za 2000., 2001. i 2002. godinu, za ukupan iznos od 779.608,00 KM. 

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala, kojom je Društvo obavijestilo povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje, objavljena je u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 16/03. 

Nakon smanjenja osnovnog kapitala kao naprijed, osnovni kapital Industrije trikotaže "ŠIK" d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 156, iznosi 1.407.362,00 KM, što čini jedan udjel čiji je vlasnik Izet (Ćazim) Bihorac, privremeno nastanjen u Ilidži, Velika aleja 22, stalno nastanjen u SR Jugoslaviji, Novi Pazar, Cetinjska 30. 

(SR-1725/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2526/03 od 30. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Shodno članu 37. Odluke o usklađivanju osnivačkog akta društva sa Zakonom o privrednim društvima br. 763/99 od 14. 10. 1999. godine, "OKI" Društvo sa ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, inžinjering, proizvodnju, promet i usluge Sarajevo, osnivač Edhem Okerić iz Sarajeva, Derviša Fevzi Mostarca 65, dana 23. 12. 2003. godine u Sarajevu, donio je Odluku o izmjeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta društva sa Zakonom o privrednim društvima br. 763/99 od 14. 10. 1999. godine, br. 3/2003, kojom vrši promjenu adrese u sjedištu Društva. 

Sjedište Društva je u Sarajevu, Radenka Abazovića 18. 

Rješenjem Kantonalnog suda Sarajevo br. UF/I-1904/99 od 9. 12. 1999. godine, reg. uložak 1-2651, sjedište Društva bilo je u Sarajevu, Fetaha Bećirbegovića 49. 

(SR-1732/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2388/03 od 25. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom broj 02/03 od 17. 11. 2003. godine o izmjeni Odluke br. 1/2000 od 28. 2. 2000. godine o usklađivanju statusa "EXICO-HEALTHCARE" Društva za zastupanje u prometu roba i usluga d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Mjedenica 5, te Izjave o prenosu osnivačkih prava, obaveza i ustupanju osnovnog kapitala Ov. red. br. VIII/5166/00 od 7. 11. 2003. godine, i Izjave o prihvatanju osnivačkih prava, obaveza i osnovnog kapitala od 17. 11. 2003. godine, a registrovanog kod Kantonalnog suda u Sarajevu, pod brojem UF/I 1931/01 od 21. 1. 2002. godine, na registarskom ulošku 1-18670, mijenja se dosadašnji osnivač Društva "NINA" p.o.o. Prag, Vycpalkova 368, Češka, i upisuje se novi osnivač: Vedran Bajić iz Sarajeva, Merhemića trg 6. 

(SR-1733/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1972/03 od 12. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač društva "RECOS" d.o.o. Sarajevo, Tvornička broj 3, "RECOS" d.d. Zagreb, Trešnjevka, Trg sportova 11, Republika Hrvatska, dana 2. 10. 2003. godine, pod brojem 01/2003, donio je Odluku o izmjeni ugovora o osnivanju tako da vrši promjenu sjedišta, promjenu funkcije lica ovlaštenog za zastupanje i promjenu naziva Društva. 

Firma i sjedište Društva: 

Društvo za proizvodnju, trgovinu, servis i usluge "RECOS", društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo 

Skraćeni naziv: "RECOS" d.o.o. Sarajevo 

Sjedište: Sarajevo, Tvornička 3. 

Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu je Ekrem Okanović iz Sarajeva, Antuna Hangija 57, direktor, bez ograničenja do iznosa od 10.000,00 KM, dok mu je za preduzimanje radnji i poslova u vrijednosti iznad 10.000,00 KM kao i za poduzimanje radnji iz oblasti radnih, statusnih i drugih odnosa koji se ne izražavaju u novcu potrebna prethodna pismena saglasnost. 

Ranije upisano sjedište Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu UF/I-1648/99 od 17. 9. 1999. godine bilo je Sarajevo,Vilsonovo šetalište 10, upisano u ulošku 1-21435. 

Raniji naziv Društva bio je Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, servis i usluge "RECOS" društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo. 

Skraćeni naziv: "RECOS" d.o.o. Sarajevo. 

Prestaje ovlaštenje ranijem vršitelju dužnosti direktora Ekremu Okanoviću iz Sarajeva, Ruđera Boškovića 21, vršitelj dužnosti će zastupati i predstavljati Društvo i ovlašten je samostalno preduzimati radnje i poslove u vrijednosti do 10.000,00 KM, dok mu je za preduzimanje radnji i poslova u vrijednosti iznad 10.000,00 KM kao i za preduzimanje iz oblasti radnih, statusnih i drugih odnosa koji se ne izražavaju u novcu potrebna prethodna pismena saglasnost Prokuratora. 

(SR-1735/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2437/03 od 23. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Pašić Atif iz Sarajeva, Ejuba Ademovića 14, osnivač "A.P. INTERIJERI" Društva za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, H. Kapidžića 10, koje je upisano u Registar Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem broj UF/I- 1229/2000 od 4. 4. 2000. godine, reg. uložak br. 1-12244, Odlukom br. 25/03 od 24. 11. 2003. godine, vrši dopunu djelatnosti Društva u unutrašnjem poslovanju sa sljedećim djelatnostima: 

50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.11 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.13 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.16 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.17 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.18 51.180 Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n., 51.19 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, školjke i rakove, 51.39 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima, i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.51 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.5251.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.54 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.61 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.62 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama, 51.65 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.66 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.26 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.46 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.61 52.610 Trgovina na malo putem pošte, 60.24 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.11 63.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladištenje robe, 63.21 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.30 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu, nespomenutih, 63.40 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 70.31 70.310 Agencija za promet nekretninama, 71.10 71.100 Iznajmljivanje automobila, 72.10 72.100 Pružanje savjeta o računarskoj opremi (hardver), 72.20 72.200 Savjetovanje i ponuda programske opreme (softver), 72.30 72.300 Obrada podataka, 74.12 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza, 74.13 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.20 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.30 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.70 74.700 Čišćenje svih vrsta objekata, 74.82 74.820 Djelatnost pakovanja, 74.84 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.34 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 93.05 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

(SR-1737/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2424/03 od 24. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Društva "ORGANIKA BH" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Sarajevo, br. 01-2-2/2003 od 3. 12. 2003. godine, osnivač društva Društvo MALBORSKA HEMIJSKA PREDUZEĆA "ORGANIKA" AKCIONO DRUŠTVO iz mjesta Malbork, Boczna 10, Država Poljska, vrši slijedeće promjene: 

- promjenu sjedišta Društva 

- povećanje osnovnog kapitala. 

Novo sjedište Društva je u Sarajevu, Mehmed-paše Sokolovića bb. 

Osnovni kapital Društva povećava se za 90.000 KM u novcu, tako da je nakon povećanja ukupan iznos osnovnog kapitala 100.000 KM u novcu. 

(SR-1740/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2012/03 od 12. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke br. 1/2003 o izmjeni Odluke o osnivanju od  6. 10. 2003. godine, Kuno Riedmann Privatstiftung, Enderstrase 11, 6844 Altach, Austria, kao osnivač "EUROPRONET BOSNIA" Društva za telekomunikacione usluge d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, Alipašina 45A/II, mijenja osnivača, mijenja sjedište Društva, isključuje prokuristu. Osnivač Društva je: Kuno Riedmann Privatstiftung, Enderstrase 11, 6844 Altach, Austria. Sjedište Društva bilo je Sarajevo, Alipašina 45 A/II. Sjedište Društva je Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1. Prestaje ovlaštenje za zastupanje Michael Reinardu, Herold, Berlin, Basdorf, prokuristi bez ograničenja, te je lice ovlašteno za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu direktor Oručević Amir, Sarajevo, Despićeva 3, koji Društvo zastupa bez ograničenja. 

(SR-1744/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2210/03 od 24. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Raiffeisen Bank dioničarsko društvo Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Danijela Ozme 3, na osnovu Odluke Upravnog odbora br. UO-8352-III-06/02 od 14. 8. 2002., osniva organizacioni dio, Raiffeisen Bank dioničarsko društvo Bosna i Hercegovina, u sastavu filijale Tuzla, Agencija Lukavac, sjedište: Lukavac, Ratka Perića 5. Skraćeni naziv: Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, Agencija Lukavac. Djelatnost Agencije je: primanje novčanih depozita i drugih novčanih sredstava od pravnih i fizičkih lica; usluge platnog prometa u zemlji i inostranstvu; kupovina i prodaja stranih valuta; drugi bankarski i finansijski poslovi u okviru djelatnosti banke utvrđene statutom i upisane u sudski registar. Lice ovlašteno za zastupanje Agencije je Srećko Kubiček iz Lukavca, Majevičkih brigada 6, šef Agencije, bez ograničenja. 

(SR-1750/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1626/03 od 19. 11. 2003. godine, upisao u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Ugovora o istupanju osnivača broj 04/03 od 30. 6. 2003. godine, Odluke o smanjenju kapitala društva broj 01/7 od 1. 7. 2003. godine i Odluke o izmjenama ugovora o usklađivanju statusa preduzeća broj 02/7 od 02. 7. 2003. godine, osnivač društva LT Gospodarska banka d.d.( pravni sljednik Gospodarske banke d.d. p.o. Sarajevo) istupa iz Društva i povlači svoj osnivački ulog od 51.000,00 KM, osnivač Društva Luka Šijaković vrši smanjenje osnovnog kapitala u ukupnom iznosu od 2.900,00 KM, izvršeno je smanjenje temeljnog kapitala u iznosu od 53.900,00 KM u novcu, osnovni kapital Društva nakon smanjenja iznosi 2.000,00 KM u novcu, te promjenu lica ovlaštenog za zastupanje u unutrašnjem i vanjskom prometu i za direktora bez ograničenja imenuje Miru Kovačević iz Sarajeva, Trebevićka 7. Prestaje ovlaštenje za zastupanje u unutrašnjem i vanjskom prometu Luki Šijakoviću iz Travnika, Maršala Tita 161/III, dosadašnjem direktoru bez ograničenja. 

(SR-1752/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2260/03 od 24. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač Društva, i to Kabahija Kasim iz Sarajeva, Antuna Hangija 3, donio je osnivački akt - Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću br. 01/03 od 31. 10. 2003. godine, kojom se vrše izmjene osnivačkog akta u dijelu koji se odnosi na promjenu sjedišta Društva (Odluka o usaglašavanju statusa br. 1/2000), po osnovu kojeg je ovo pravno lice upisano kod Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem br. UF/I-4009/00 od 15. 6. 2000. godine, upisano u okviru reg. uloška 1-18390. Ranije sjedište Društva je bilo u Sarajevu, Kranjčevićeva 35. Nakon izvršenih izmjena tekst glasi: Naziv Društva glasi: "LIPA TRADE" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, inžinjering i usluge Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Bulevar Meše Selimovića 27. Skraćeni naziv Društva glasi: "LIPA TRADE" d.o.o. Sarajevo. 

(SR-1757/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2283/03 od 27. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač Meditrade Holding Anstalt iz Vaduza, Liechtenstein, Odlukom o promjeni Odluke o usklađivanju podataka od značaja za pravni promet, nakon smanjenja osnovnog kapitala i broja osnivača br. 56/03 od 6. 11. 2003. godine u D.O.O. ZA TRGOVINU, USLUGE, ZASTUPANJE, EXPORT-IMPORT "MEDITRADE 96" SARAJEVO, koje je registrovano kod Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem UF/I-1774/02 od 24. 12. 2002. godine, na registarskom ulošku 1-16963, izvršio je promjenu sjedišta, tako da je sjedište Društva u Sarajevu, Ferde Hauptmana 7. 

Ranije sjedište Društva bilo je u Sarajevu, Paromlinska 66. 

(SR-1759/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2222/03 od 28. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora "ZAVOD ZA VODOPRIVREDU" Dioničko društvo za istraživanja, studije, projektovanja i konsalting Sarajevo, Hamdije Čemerlića 39 a, registrovano Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-1036/00 od 12. 12. 2000. godine, i to: Odluke broj 21-88-34-3/01 od 11. 6. 2003. godine o razrješenju direktora Društva, Odluke broj 21-122-6-6/03 od 3. 10. 2003. godine o razrješenju izvršnog direktora za ekonomsko finansijske poslove, Odluke broj 21-122-6-5/03 od 3. 10. 2003. godine o razrješenju izvršnog direktora za tehničke poslove, te Odluke broj 21-122-6-7/03 od 3. 10. 2003. godine o imenovanju vršioca dužnosti direktora, vrši se upis sljedećih podataka: 

- upis promjene lica ovlaštenog za zastupanje i promjena funkcije ovlaštenog lica, smanjenje broja lica ovlaštenih za zastupanje. 

Prestaje status i ovlaštenje Selimović Mirzi iz Sarajeva, Zmaja od Bosne 76 , direktoru Društva, bez ograničenja. 

Prestaje status i ovlaštenje Čengić Gordani iz Sarajeva, Behdžeta Mutevelića 2 A, izvršnom direktoru za ekonomsko finansijske poslove. 

Prestaje status i ovlaštenje Bijedić Adnanu iz Sarajeva, Grbavička 14 B, izvršnom direktoru za tehničke poslove. 

Ovlašćuje se Herenda Senad iz Sarajeva, Maršala Tita 32, vršilac dužnosti direktora Društva, bez ograničenja. 

(SR-1762/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-794/03 od 19. 5. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač "BEK" Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge Sarajevo, Bičvić Kristina iz Sarajeva, Splitska 9, dana 15. 4. 2003. godine donio je Odluku broj 1/2003 o izmjeni Odluke o usaglašavanju broj 1/2000 od 14. 2. 2000. godine i izvršio promjenu sjedišta Društva, pa novo sjedište Društva glasi: Sarajevo, Tina Ujevića 13. 

Ranije sjedište Društva je Sarajevo, Branislava Đurđeva 22/I. 

(SR-1764/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2242/03 od 24. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač Džehverović Alen iz Sarajeva, Zmaja od Bosne 62, Odlukom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću br. 01/2003 od 4. 11. 2003. godine, osniva društvo sa sljedećim podacima: 

Firma: "MANTIK" Društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, grafičke usluge i trgovinu Sarajevo 

Skraćeni naziv Društva: "MANTIK" d.o.o Sarajevo 

Sjedište Društva: Sarajevo, Franca Lehara 3 

Osnovni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM. 

Direktor Društva je Džehverović Alen iz Sarajeva, Zmaja od Bosne 62 - bez ograničenja ovlašćenja u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu. 

Djelatnost Društva je: 

20.20 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, ploča iverica i drugih panela i ploča, 20.30 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.40 20.400 Proizvodnja drvene ambalaže, 20.51 20.510 Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, 20.52 20.520 Proizvodnja proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala, 21.25 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona (ljepenke) d.n., 22 22.220 Štampanje d.n., 22.23 22.230 Knjigovezački i završni radovi, 22.24 22.240 Priprema i izrada štamparske forme, 22.25 22.250 Ostale usluge u vezi sa štampanjem, 36.12 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za poslovne i prodajne prostore, 36.13 36.130 Proizvodnja kuhinjskog namještaja, osim stolica, 36.14 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja d.n., 36.61 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije), 36.63 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda d.n. 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 51.13 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, 51.15 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, 51.19 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima (vidi 51.2 do 51.7), 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.64 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.70 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.74 52.740 Popravci d.n., 74.81 74.810 Fotografska djelatnost, 74.82 74.820 Djelatnost pakovanja, 74.84 74.840 Ostale poslovne djelatnosti d.n., 93.05 93.050 Ostale uslužne djelatnosti d.n. 

Djelatnost Društva u vanjskotrgovinskom poslovanju je: 

Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrovane djelatnosti; Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga. 

(SR-1767/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2204/03 od 2. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač Društvo sa ograničenom odgovornosti "ELEKTROMAGIC" za trgovinu i usluge Split - Republika Hrvatska, dana 28.7.2003. godine donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornosti za trgovinu i usluge "ELEKTROMAGIC" D.O.O. SARAJEVO BR. 011/2003 od 3. 11. 2003. godine, kojom Odlukom je izvršena promjena sjedišta Društva i direktora Društva. 

Društvo sa ograničenom odgovornosti za trgovinu i usluge "ELEKTROMAGIC" d.o.o Livno, registrirano je kod Županijskog suda u Livnu dana 25. 7. 2003. godine, pod brojem U/I-165/03. 

Društvo sa ograničenom odgovornosti za trgovinu i usluge "ELEKTROMAGIC" d.o.o.  Sarajevo podnijelo je 4. 11. 2003. zahtjev Kantonalnom sudu u Sarajevu za promjenu sjedišta Društva i direktora Društva. 

Nova adresa Društva je u Sarajevu u ulici M. Kantardžića 3. 

Direktor Društva i lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Društva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu je Enal Sarajlić iz Sarajeva, Bjelave 117, l.k. broj 03BRA6320, MUP Kantona Sarajevo, Sarajevo Centar. 

Lice kojem prestaje dužnost direktora i ovlaštenja za zastupanje i predstavljanje Društva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu je Vildana Kurtalić iz Sarajeva, Olimpijska 6, l.k. broj 12276/2002 PU Novo Sarajevo. 

(SR-1768/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj 2157/03 od 12. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivači društva "Emrossi" Društva sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i spoljnu trgovinu, proizvodnju i usluge Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Fra Anđela Zvizdovića 1, Lešić-Ašćerić Emina iz Sarajeva, Kralja Tvrtka 5, dana 27. 10. 2003. godine donijela je Odluku broj 1/2003 o izmjeni Odluke o usklađivanju broj 1/2000 od 24. 2. 2000. godine, i izvršila promjenu sjedišta Društva, pa novo sjedište Društva glasi: Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1. 

Ranije sjedište Društva bilo je u ul. Kralja Tvrtka 5, Sarajevo. 

(SR-1772/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2178/03 od 3. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Filozofski fakultet Sarajevo upisuje promjenu lica ovlaštenih za zastupanje. 

U skladu sa Odlukom o razrješenju prodekana za finansije broj 01-02/86 od 29. 4. 2003. godine, prestaje ovlaštenje doc. dr. Fahrudinu Krehi, prodekanu za finansije, iz Sarajeva, Vrbovska 10, a u skladu sa Odlukom o imenovanju prodekana za finansije broj 01-02/122 od 5. 6. 2003. godine imenuje se prof. dr. Josip Baotić, prodekan za finansije, iz Sarajeva, Hadži-Idrizova 20, da zastupa i predstavlja Fakultet u okviru ovlaštenja dekana u slučaju da zamjenjuje dekana Fakulteta. 

(SR-1774/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2304/03 od 2. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovg Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke br. 2/2003 o izmjeni Odluke o osnivanju društva od 29. 10. 2003. godine, Društvo za revizorsko konsultantske usluge PRAJSVOTERHAUSKUPERS DOOEL, PrajsvoterhausKupers Central Eastern Europe, B.V., Skopje, Maršal Tito 12, Palata Makedonija - IV sprat, kao osnivač Društva sa ograničenom odgovornošću PRICEWATERHOUSECOOPERS D.O.O. za reviziju Sarajevo, Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1, mijenja lice ovlašteno za zastupanje. Prestaje ovlaštenje za zastupanje Rudiju Lazarevskom, Pariska 9, Skopje, direktoru - bez ograničenja, te je lice ovlašteno za zastupanje Muamera Zuko, Imamovića 35, Sarajevo, direktor - bez ograničenja. 

(SR-1775/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2056/03 od 27. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač privrednog društva "LARES-UPRAVITELJ" Društvo za inženjering, upravljanje i održavanje objekata i instalacione radove d.o.o. Sarajevo, Bolnička 9, registrovano kod Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/I-3462/00 od 19. 1. 2001. godine, reg. br. 1-5850 i UF/I-1902/01 od 28. 12. 2001. godine, vrši promjenu sjedišta Društva Odlukom o izmjeni Odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima br. 20/03 od 22. 9. 2003. godine. 

"LARES-UPRAVITELJ" Društvo za inženjering, upravljanje i održavanje objekata i instalacione radove d.o.o. Sarajevo. 

Sjedište Društva je Sarajevo, Maršala Tita 30/V. 

Staro sjedište Društva je bilo: Sarajevo, Bolnička 9. 

(SR-1776/03-06) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1938/03 od 31. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Halilbegović Nihad iz Sarajeva, Pehlivanuša 1/III, osnivač Društva "HALKOMEX" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet roba i usluga Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Mula Mustafe Bašeskije 8/1, koje je upisano u registar Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem broj UF/I-1379/00 od 26. 6. 2001. godine, Rješenjem broj UF/I-2443/02 od 23. 1. 2003. godine, Rješenjem broj UF/I-127/03 od 25. 3. 2003. godine, i upisano u Registarski uložak broj 1-20311, tako što mijenja adresu u sjedištu Društva. 

Osnivač Društva donio je Odluku o izmjenama i dopunama broj 02/2003 od 28. 9. 2003. godine, a kojom Odlukom vrši izmjenu promjene adrese u sjedištu Društva. 

Sjedište Društva: Sarajevo - Hrasnica, Put Famosa 38. 

(SR-1777/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1915/03 od 28. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač Firme "DIMONT" d.o.o. Sarajevo Čizmić Mihajlo, donio je Odluku br. 1048703 od 21. 8. 2003. godine o usklađivanju Odluke br. 1/2000 od 10. 2. 2000. godine, po kojoj se mijenja sjedište Društva: 

- sa Nerkeza Smailagića 10, Sarajevo, na Milana Preloga 9, Sarajevo. 

(SR-1778/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1467/03 od 6. 10. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač društva "DIGITAL LINE" Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, Envera Šehovića 60, dana 10. 7. 2003. godine donio je Odluku broj 1/2003 o dopuni Odluke o osnivanju društva broj 01/2001 od 7. 2. 2001. godine, i dopunio djelatnost Društva u unutrašnjem prometu, registrovanu Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I 319/01 od 22. 33. 2001. godine, na registarskom ulošku broj 1-22932, sa slijedećim djelatnostima: 

30.01 30.010 Proizvodnja uredskih strojeva, 30.02 30.020 Proizvodnja računala (kompjutera) i druge opreme za obradu podataka, 45.31 45.310 Elektroinstalacijski radovi, 45.32 45.320 Izolacijski radovi, 45.33 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje, 45.34 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.41 45.410 Fasadni i štukaturni radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.44 45.440 Soboslikarski i staklarski radovi, 45.45 45.450 Ostali završni radovi, 45.50 45.500 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovateljem, 52.71 52.710 Popravak obuće i ostalih kožnih predmeta, 52.72 52.720 Popravak električnih aparata za kućanstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina, 70.12 70.120 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina, 70.20 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.31 70.310 Agencije za promet nekretninama, 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, 72.10 72.100 Pružanje savjeta o računarskoj opremi (hardveru), 72.20 72.200 Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softveru), 72.30 72.300 Obrada podataka, 72.40 72.400 Izrada baze podataka, 72.50 72.500 Održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva i računalnih sustava (računala), 72.60 72.600 Ostale srodne računalne aktivnosti, 74.12 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza, 74.13 74.130 Ispitivanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.14 74.140 Savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem, 74.20 74.200 Arhitketonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.30 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.81 74.810 Fotografske djelatnosti, 93.03 93.030 Djelatnosti vezane za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, 93.05 93.050 Ostale uslužne djelatnosti d.n. 

(SR-1783/03-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu Rješenjem broj UF/I-49/04 od 3. 2. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluka o pripajanju broj 01/2004 od 5. 1. 2004. godine o pripajanju društva: Privredno društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge "ASFALT SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo, Rajlovac bb, kao i Odluke o prihvatanju broj 02/04 od 5. 1. 2004. godine, osnivač Ramić Hamed iz Sarajeva, Rajlovac bb, osnivač društva "EURO-ASFALT" Društvo za proizvodnju, građevinarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Milana Preloga bb, koje je upisano u Registar Kantonalnog suda u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-299/01 od 20. 3. 2001. godine i upisano u Registarski uložak broj 1-22916, vrši upis sljedećih podataka: pripajanje privrednog društva "ASFALT SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo, Rajlovac bb. 

Briše se iz sudskog registra: Privredno društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge "ASFALT SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Rajlovac bb, registrirano kod Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem broj UF/I-1883/00 od 26. 6. 2001. godine i Rješenjem broj UF/I-892/03 od 7. 7. 2003. godine i upisano u registarski uložak broj 1-5558, koje prestaje sa radom 5. 1. 2004. godine, po osnovu izvršene statusne promjene pripajanje Društvu "EURO-ASFALT" Društvo za proizvodnju, građevinarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Milana Preloga bb, koje je upisano u Registar Kantonalnog suda u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-299/01 od 20. 3. 2001. godine i upisano u Registarski uložak broj 1-22916. 

Sva sredstva, prava i obaveze i sve uposlenike pripojenog Društva: "ASFALT SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo, u potpunosti preuzima "EURO-ASFALT" d.o.o. Sarajevo, i time postaje pravni sljednik pripojenog Društva. 

Osnivač Ramić Hamed iz Sarajeva, Rajlovac bb, donio je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću broj 03/04 od 5. 1. 2004. godine, a kojom Odlukom mijenja adresu u sjedištu Društva, lice ovlašteno za zastupanje u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu, kako slijedi: 

Sjedište Društva je u Sarajevu, Milana Preloga bb. 

Prestaje ovlašćenje u funkciji direktora Pehilj Harisu iz Sarajeva, ulica I samostalne brigade 34 - bez ograničenja. 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu je 

Ramić Hamed iz Sarajeva, Rajlovac bb - direktor Društva, bez ograničenja. 

(SR-47/04-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2015/03 od 4. 11. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "WINK SPORT" društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Blažujski drum 6 (u daljnjem tekstu: Društvo), koga zastupa direktor Wei Mengchang iz NR Kine, privremeno nastanjen u Sarajevu, Brčanska 14, donio je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Podružnice Zenica br. 01-7/02 od 29. 1. 2002. godine u pogledu lica ovlaštenog za zastupanje Podružnice. 

Prestaje ovlaštenje da zastupa Podružnicu u unutrašnjem prometu Suljić Šejli iz Zenice, Ričićki put br 28 c, JMBG 1003980195026, l.k. br. 7191/98 PU Zenica, dosadašnjem šefu Podružnice, bez ograničenja u okviru djelatnosti Podružnice, a ovlašćuje se Bektaš Meliha iz Zenice, Gornjozenička, JMBG 0110968195018, l.k. br. 12526/96 PU Zenica, šef Podružnice, bez ograničenja u okviru djelatnosti Podružnice. 

(SR-1786/03-S) 

TUZLA 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000305 od 2. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osniva se "DAY" d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla. Skraćeni naziv firme: "DAY" d.o.o. Tuzla. Sjedište Društva: Tuzla, ul. 15. maja bb, Tržni centar - Robna kuća "Sjenjak". Osnivač je Srabović Ahmed iz Tuzle, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. Djelatnosti Društva: prerada čaja i kafe, proizvodnja bezalkoholnih pića, dovršavanje tekstila, proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za domaćinstvo, ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, proizvodnja pozamanterije, nepomenutih tekstilnih proizvoda, proizvodnja kožne odjeće, radnih odijela, ostale spoljne odjeće, osim one šivane po mjeri, ostale spoljne odjeće, šivane po mjeri, odjeće za dojenčad i malu djecu i sportske odjeće, ostalih odjevnih predmeta, dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, štavljenje i obrada kože, proizvodnja kožne galanterije, sedlarskih i saračkih proizvoda, štampanje, na drugom mjestu nepomenuto, knjigovezački i završni radovi, priprema i izrada štamparske forme, ostale usluge u vezi sa štampanjem, umnožavanje (reprodukcija) kompjuterskih zapisa, elektroinstalacioni radovi, izolacioni radovi, postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, ostali instalacioni radovi, fasaderski i štrukaturni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski i staklarski radovi, ostali završni radovi, trgovina motornim vozilima na veliko i malo, posredništvo u trgovini motornim vozilima, trgovina na veliko i malo dijelovima i priborom za motorna vozila, posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, hranom, pićima i duhanom, posredništvo u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko voćem i povrćem, mesom i mesnim prerađevinama, mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, alkoholom i drugim pićima, duhanskim proizvodima, veliko šećerom, čokoladom i bombonima, kafom, čajevima, kakaom i začinima, ostalom hranom, uključujući ribe, školjke i rakove, tekstilom, odjećom, obućom, električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, parfemima i kozmetikom, ostalim proizvodima široke potrošnje, čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, metalima i rudama metala, drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, ostacima i otpacima, alatnim mašinama, građevinskim mašinama, kancelarijskim mašinama i opremom, poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo voćem i povrćem, mesom i mesnim proizvodima, ribom, školjkama i rakovima, hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, alkoholom i drugim pićima, duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, tekstilom, odjevnim predmetima, obućom i kožnim proizvodima, namještajem, opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, kancelarijskom opremom i računarima, satovima, sportskom opremom, igrama i igračkama, cvijećem, gorivima, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo putem pošte, trgovina na malo na štandovima i tržnicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, skladištenje robe, ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenute, iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključivši i kompjutere, iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, pružanje savjeta o računarskoj opremi (hardwareu), savjetovanje i ponuda programske opreme (softwarea), ostale srodne računarske aktivnosti, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, arhitektonske i inženjerijske djelatnosti i tehničko savjetovanje, reklama i propaganda, djelatnost pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, ostale uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, ugovaranje dugoročne proizvodne kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladišta), usluge međunarodnog drumskog transporta roba i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Uprava Društva je direktor Društva Srabović Indira, koja je, kao i osnivač Srabović Ahmed, ovlaštena za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja u zastupanju. 

(SR-155/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000300 od 21. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osniva se "KALWASS" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla. Skraćeni naziv firme: "KALWASS" d.o.o. Tuzla. Sjedište Društva: Tuzla, Dr. Mustafe Mujbegovića 52. Osnivač je Avdagić Suad iz Tuzle, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. Djelatnosti Društva: opšti mehanički radovi, rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, visokogradnja, niskogradnja, održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, radnja hidrograđevinskih objekata, održavanje hidrograđevinskih objekata, ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, elektroinstalacioni radovi, izolacioni radovi, postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, ostali instalacioni radovi, fasaderski i štrukaturni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski i staklarski radovi, ostali završni radovi, davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem, trgovina motornim vozilima na veliko i malo, posredništvo u trgovini motornim vozilima, održavanje i popravak motornih vozila, trgovina na veliko i malo dijelovima i priborom za motorna vozila, posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, hranom, pićima i duhanom, posredništvo u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina voćem i povrćem, mesom i mesnim prerađevinama, mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, alkoholom i drugim pićima, duhanskim proizvodima, šećerom, čokoladom i bombonima, kafom, čajevima, kakaom i začinima, ostalom hranom, uključujući ribe, školjke i rakove, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, odjećom, obućom, električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, parfemima i kozmetikom ostalim proizvodima široke potrošnje, čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, metalima i rudama metala drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, ostacima i otpacima, alatnim mašinama, građevinskim mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje, kancelarijskim mašinama i opremom, ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, tekstilom, odjevnim predmetima, obućom i kožnim proizvodima, namještajem, opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, kancelarijskom opremom i računarima, satovima, sportskom opremom, igrama i igračkama, cvijećem, gorivima, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo putem pošte, trgovina na malo na štandovima i tržnicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, restorani, prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski), taksi služba, ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju, prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, pretovar tereta, skladištenje robe, iznajmljivanje automobila, ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, arhitektonske i inženjerijske djelatnosti i tehničko savjetovanje, čišćenje svih vrsta objekata, djelatnost pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, izvođenje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH, ugovaranje dugoročne proizvodne kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladišta), privremeni uvoz i izvoz robe, usluge međunarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Uprava Društva je direktor Društva Avdagić Suad, koji je ovlašten za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju. 

(SR-156/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000220 od 21. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"LUIS" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla dopunilo je djelatnosti Društva u unutarnjem poslovanju, slijedećim djelatnostima: uzgoj žitarica i drugih usjeva i zasada, na drugom mjestu nepomenuto, uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, uzgoj goveda za proizvodnju mesa, uzgoj goveda za mlijeko i priplod, uzgoj svinja, peradi, pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, iskorištavanje šuma, proizvodnja, obrada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi, proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa peradi, proizvodnja prerađevina od mesa i mesa peradi, prerada i konzerviranje krompira, proizvodnja sokova od voća i povrća, prerada i konzerviranje voća i povrća, na drugom mjestu nepomenuto, prerada čaja i kafe, proizvodnja homogenizirane gotove i dijetetske hrane, proizvodnja destilovanih alkoholnih pića, proizvodnja mineralne vode, bezalkoholnih pića, ostalih proizvoda od papira i kartona (ljepenke), na drugom mjestu nepomenutih, štampanje, na drugom mjestu nepomenuto, proizvodnja bojivih materijala i pigmenata, ostalih osnovnih organskih hemikalija, hemijskih mineralnih đubriva i azotnih jedinjena, proizvodnja pesticida i drugih agrohemijskih proizvoda, boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova, sapuna i deterdženta, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno-kozmetičkih preparata, ljepila i želatine, eteričnih ulja, fotografskog hemijskog materijala, gotovih nesnimljenih medija, ostalih hemijskih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih, proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, metalne građevinske stolarije, opšti mehanički radovi, proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih, proizvodnja stolica i sjedala, ostalog namještaja za poslovne i prodajne prostore, kuhinjskog namještaja, osim stolica, ostalog namještaja, na drugom mjestu nepomenuta, proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenuta, reciklaža metalnih i nemetalnih ostataka i otpadaka, ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, elektroinstalacioni radovi, postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, ostali instalacioni radovi, fasaderski i štrukaturni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski i staklarski radovi, ostali završni radovi, trgovina motornim vozilima na veliko, posredništvo u trgovini motornim vozilima, posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, hranom, pićima i duhanom, trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, duhanskim proizvodima, trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, metalima i rudama metala, hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, ostacima i otpacima, alatnim mašinama, mašinama za tekstilnu industriju, i mašinama za šivanje i pletenje, kancelarijskim mašinama i opremom, ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, kozmetičkim i toaletnim proizvodima, obućom i kožnim proizvodima, opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima, TV uređajima, knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, kancelarijskom opremom i računarima, satovima, sportskom opremom, igrama i igračkama, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, popravci, na drugom mjestu nepomenuti, restorani, barovi, prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski), upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, arhitektonske i inženjerijske djelatnosti i tehničko savjetovanje, tehničko ispitivanje i analiza, reklama i propaganda, čišćenje svih vrsta objekata, djelatnost pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute. Slijedeća djelatnost, u odnosu na ranije upisane, brisana je: uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti. 

Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-157/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000198 od 13. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Mehić Seid iz Teočaka - Krstac, osnovao je DOO "TEO AQUA" Teočak. Firma preduzeća je DOO "TEO AQUA" Teočak. Sjedište Društva je u Teočaku, Teočak bb. Osnivački ulog preduzeća iznosi 2.000,00 KM. Preduzeće će obavljati sljedeće djelatnosti: uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska; vađenje kamena za građevinarstvo; vađenje šljunka i pijeska; vađenje ostalih ruda i kamena, na drugom mjestu nepomenuto; proizvodnja sokova od voća i povrća; proizvodnja hljeba i peciva; proizvodnja svježe tjestenine i kolača; proizvodnja mineralne vode; proizvodnja bezalkoholnih pića; proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patošenje; proizvodnja građevinske stolarije i elemenata; proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo; proizvodnja gotove betonske smjese; proizvodnja maltera; proizvodnja fibro-cementa; proizvoda ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vještačkog kamena; proizvodnja zakovica,vijčane robe, lanaca i opruga; proizvodnja brusnih proizvoda; proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto; sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode; rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi; površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju; visokogradnja; niskogradnja; održavanje objekata visokogradnje i njihovih dijelova, podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica; izgradnja hidrograđevinskih objekata; ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, elektroinstalacioni radovi; izolacioni radovi; postavljanje instalacije za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje; ostali instalacioni radovi; fasaderski i štrukaturni radovi; ugradnja stolarije; postavljanje podnih i zidnih obloga; farbarski i staklarski radovi; ostali završni radovi; davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem; trgovina motornih vozila na veliko; trgovina motornih vozila na malo; održavanje i popravak motornih vozila; trgovina na veliko dijelova i pribora za motorna vozila; trgovina na malo dijelova i pribora za motorna vozila; trgovina motocikla i dijelova i pribora za motocikle na veliko; trgovina motocikla i dijelova i pribora za motocikle na malo; održavanje i popravak motocikla, trgovina na malo motornih goriva i maziva, posredništvo u prodaji poljoprivrednih sirovina, žive stoke, tekstilnih sirovina, i poluproizvoda; posredništvo u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemijskih proizvoda; posredništvo u prodaji građevinskog drveta i građevinskog materijala; posredništvo u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona; posredništvo u prodaji namještaja, predmeta i aparata za domaćinstva i drugim metalnih proizvoda; posredništvo u prodaji tekstila, odjeće, obuće i kožnih proizvoda; posredništvo u prodaji hrane, pića i duhana, posredništva specijalizovana za prodaju određenih proizvoda ili grupa proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto; posredništvo u prodaji raznovrsnih proizvoda; trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem, stočnom hranom; trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; trgovina na veliko voćem i povrćem; trgovina na veliko mesom i mesnim prerađevinama; trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama; trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima; trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima; trgovina na veliko odjećom, trgovina na veliko obućom; trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima ili TV uređajima; trgovina na veliko poruculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje; trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju; trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima; trgovina na veliko drvetom; trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; trgovina na veliko hemijskim proizvodima; trgovina na veliko ostacima i otpacima; trgovina na veliko građevinskim mašinama; trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju; ostala trgovina na veliko; trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; trgovina na malo voćem i povrćem; trgovina na malo mesom i mesnim prerađevinama; trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima; trgovina na malo alkoholom i drugim pićima; trgovina na malo duhanskim proizvodima; ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; trgovina na malo tekstilom; trgovina na malo odjevnim predmetima; trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; trgovina na malo namještajem; trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo; trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima; trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom; trgovina na malo knjgama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom; trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima; trgovina na malo sportskom opremom; trgovina na malo igrama i gračkama; trgovina na malo putem pošte; trgovina na malo na štandovima i tržnicama; ostala trgovina na malo izvan prodavnica; prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski); prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju; skladištenje robe; ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju; djelatnost putničkih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenute; djelatnost ostalih agencija u saobraćaju - špedicija; kupovina i prodaja vlastitih nekretnina; iznajmljivanje automobila; iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava; čišćenje svih vrsta objekata; uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti, vanjska trgovina prehrambenim proizvodima iz registrovanih djelatnosti; vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz registrovanih djelatnosti; izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u Federaciji; usluge međunarodnog transporta robe i putnika; ugostiteljske i turističke usluge, posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga. Mehić Seid, direktor DOO je ovlašten da zastupa Društvo u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-158/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000199 od 13. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osniva se "ITILLA" d.o.o. za razvoj softwera i konsultantske usluge u informacionim tehnologijama Tuzla. Skraćeni naziv firme: "ITILLA" d.o.o. Tuzla. Sjedište Društva: Tuzla, Trg slobode 16 (u zgradi BIT centra). Osnivač je Hukić Enes iz Tuzle, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. Djelatnosti Društva: izdavanje časopisa i periodičnih publikacija, izdavanje zvučnih zapisa, ostala izdavačka djelatnost, štampanje novina, štampanje, na drugom mjestu nepomenuto, knjigovezački i završni radovi, priprema i izrada štamparske forme, ostale usluge u vezi sa štampanjem, umnožavanje (reprodukcija) kompjuterskih zapisa proizvodnja računara (kompjutera) i druge opreme za obradu podataka, proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije, proizvodnja elektronskih cijevi i drugih elektronskih komponenata, proizvodnja televizijskih i radioodašiljača i aparata za žičanu telefoniju i telegrafiju, proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, ispitivanje, za upravljanje i druge namjene, osim opreme za industrijsku procesnu kontrolu, proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa, elektroinstalacioni radovi, posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, hranom, pićima i duhanom, posredništvo u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, ostalim proizvodima široke potrošnje, željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, ostalim poluproizvodima, kancelarijskim mašinama i opremom, trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, kancelarijskom opremom i računarima, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenute, djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, telekomunikacije, agencije za promet nekretninama, iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme uključivši i kompjutere, iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, pružanje savjeta o računarskoj opremi (hardwareu) savjetovanje i ponuda programske opreme (softwarea), obrada podataka, izrada i upravljanje bazama podataka, održavanje i popravak kancelarijskih i knjigovodstvenih mašina, te računarskih sistema (računara), ostale srodne računarske aktivnosti, računovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi, savjetodavni poslovi u vezi poreza, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, arhitektonske i inženjerijske djelatnosti i tehničko savjetovanje tehničko ispitivanje i analiza, reklama i propaganda, sekretarske i prevodilačke djelatnosti, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, obrazovanje odraslih, na drugom mjestu nepomenuto, djelatnost objekata za kulturne priredbe, djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, ostale uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nespomenute, Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, ugovaranje dugoročne proizvodne kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladišta), usluge međunarodnog drumskog transporta roba i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Uprava Društva je direktor Društva Hukić Enes, koji je ovlašten za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju. 

(SR-159/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000247 od 27. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osniva se "STUPEX" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Stupari, Kladanj. Skraćeni naziv firme: DOO "STUPEX" Stupari. Sjedište Društva: Stupari bb. Osnivač je Hamzić Nevres iz Tareva 27, Kladanj, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM. Djelatnosti Društva su: Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa, Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo, Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, Oblikovanje i obrada ravnog stakla, Ugradnja stolarije, Davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem, Trgovina motornim vozilima na veliko, Trgovina motornim vozilima na malo, Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom, Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, Trgovina na veliko živom stokom, Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko voćem i povrćem, Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, školjke i rakove, Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko proizvodima za domaćinstvo, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odjećom i obućom, Trgovina na veliko odjećom, Trgovina na veliko obućom, Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, Trgovina na veliko ostalim proizvodima široke potrošnje, Trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima, ostacima i otpacima, Trgovina na veliko metalima i rudama metala, Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko ostacima i otpacima, Trgovina na veliko mašinama, opremom i priborom, Trgovina na veliko alatnim mašinama, Trgovina na veliko građevinskim mašinama, Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje, Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore, Ostala trgovina na veliko, Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima, Trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, Ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, Ostala trgovina na malo novom robom (nerabljenom) u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odjevnim predmetima, Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, Trgovina na malo namještajem, Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, Trgovina na malo satovima, Trgovina na malo sportskom opremom, Trgovina na malo igrama i igračkama, Trgovina na malo cvijećem, Trgovina na malo gorivima, Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, Trgovina na malo izvan prodavnica, Trgovina na malo putem pošte, Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, Stvaranje novih nekretnina, Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, Poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, Pružanje savjeta o računarskoj opremi (hardwareu), Savjetovanje i ponuda programske opreme (softwarea), Obrada podataka, Izrada i upravljanje bazama podataka, Održavanje i popravak kacelarijskih i knjigovodstvenih mašina i računarskih sistema (računara), Ostale srodne računarske aktivnosti, Agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage. 

(SR-160/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000248 od 13. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

'NATIA" d.o.o. za transport, vanjsku i unutrašnju trgovinu, ugostiteljstvo, usluge i ostale usluge Tuzla razriješilo je dužnosti direktora Hašimbegović Sakibu iz Tuzle. Za direktora-upravu Društva imenovan je Kapetanović Edin iz Tuzle, koji je ovlašten za zastupanje Društva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-161/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000249 od 21. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Kod subjekta upisa "ZEKA - COMERC" d.o.o. Društvo za trgovinu i usluge Gračanica, Stankove bare bb, upisuju se promjene podataka od značaja u pravnom prometu i to dopuna djelatnosti, tako da se, pored djelatnosti koje su do sada bile upisane u Registar, sada upisuju i sljedeće djelatnosti po SKD-i: Proizvodnja maltera; Proizvodnja fibro-cementa; Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje; Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; Održavanje i popravak motocikala; Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima; Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima; Posredništvo u trgovini hranom, pićem i duhanom; Posredništvo specijalizovano za prodaju određenih proizvoda ili grupa proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto; Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama; Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, školjke i rakove; Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; Trgovina na veliko alatnim mašinama; Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za pletenje; Trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima; Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom; Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima; Trgovina na malo satovima; Trgovina na malo sportskom opremom; Trgovina na malo igrama i igračkama; Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama; Trgovina na malo putem pošte; Barovi; Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju; Pretovar tereta; Skladištenje robe; Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju; Djelatnost putničkih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenute; Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, iznajmljivanje automobila; Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava; Vozačke škole. 

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-162/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000259 od 20. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osniva se "PAVILJON" d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla. Skraćeni naziv firme: "PAVILJON" d.o.o. Tuzla. Sjedište Društva: Tuzla, Seada Kulovića 1. Osnivač je Rakovac Muhamed iz Tuzle, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. Djelatnosti Društva: proizvodnja boja i lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova, proizvodnja slavina i ventila, reciklaža metalnih ostataka i otpadaka, rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, elektroinstalacioni radovi, izolacioni radovi, postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, fasaderski i štrukaturni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski i staklarski radovi, ostali završni radovi, davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem, trgovina motornim vozilima na veliko i malo, posredništvo u trgovini motornim vozilima, održavanje i popravak motornih vozila, trgovina na veliko i malo dijelovima i priborom za motorna vozila, posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, hranom, pićima i duhanom, posredništvo u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, cvijećem i sadnicama, živom stokom, sirovim i štavljenim kožama, sirovim duhanom, voćem i povrćem, mesom i mesnim prerađevinama, mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, alkoholom i drugim pićima, duhanskim proizvodima, šećerom, čokoladom i bombonima, kafom, čajevima, kakaom i začinima, ostalom hranom, uključujući ribe, školjke i rakove, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, odjećom, obućom, električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, parfemima i kozmetikom, ostalim proizvodima široke potrošnje, čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, metalima i rudama metala, drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, ostacima i otpacima, alatnim mašinama, građevinskim mašinama, mašinama za tekstilnu industriju, i mašinama za šivanje i pletenje, kancelarijskim mašinama i opremom, ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem uključujući traktore, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo voćem i povrćem, mesom i mesnim proizvodima, ribom, školjkama i rakovima, hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, alkoholom i drugim pićima, duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, tekstilom, odjevnim predmetima, obućom i kožnim proizvodima, namještajem, opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, kancelarijskom opremom i računarima, satovima, sportskom opremom, igrama i igračkama, cvijećem, gorivima, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo putem pošte, trgovina na malo na štandovima i tržnicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, restorani, prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski), taksi služba, ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju, prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, pretovar tereta, skladištenje robe, iznajmljivanje automobila, iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, čišćenje svih vrsta objekata, djelatnost pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, rad sportskih objekata, vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, ugovaranje dugoročne proizvodne kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladišta), privremeni uvoz i izvoz robe, ugostiteljske i turističke usluge, usluge međunarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Uprava Društva je direktor Društva Rakovac Muhamed, koji je ovlašten za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju. 

(SR-163/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000260 od 26. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz "SINGULARIA" d.o.o. za trgovinu Tuzla istupio je osnivač Rakovac Muhamed, koji je svoj udio u visini od 5.000,00 KM, ili po 50,00% ukupnog osnovnog kapitala Društva, prenio na osnivače koji ostaje član Društva: Halilčević Avdo, Kalesija, G. Vukovije, koji je sada jedini osnivač, sa udjelom od 10.000,00 KM, ili 100%. Dužnosti direktora razriješen je Rakovac Muhamed, a za novog direktora Društva imenovan je Halilčević Avdo, koji je ovlašten za zastupanje Društva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvršeno i usklađivanje obrazaca. 

(SR-164/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000262 od 12. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Mašić (Ibrahima) Muhidin, osnivač "Mašić" d.o.o. Kladanj, ul. 16. muslimanske brigade 4, donio je Odluku br. 22/07 od 14. 2. 2007. g., kojom je izvršio proširenje djelatnosti u unutarnjem i vanjskotrgovinakom prometu, i to: Proizvodnja nepomenutih tekstilnih proizvoda, Proizvodnja kožne odjeće, Proizvodnja radnih odijela, Proizvodnja ostale spoljne odjeće, osim one šivane po mjeri, Proizvodnja ostale spoljne odjeće šivane po mjeri, Proizvodnja odjeće za dojenčad i malu djecu i sportske odjeće, Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta. U vanjskotrgovinskom prometu: Vanjskotrgovinski promet sa prehrambenim proizvodima; Vanjskotrgovinski promet sa neprehrambenim proizvodima; Međunarodni prevoz robe i putnika kao i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim prevozom roba i putnika. Ostale upisane djelatnosti ostaju nepromijenjene. 

(SR-165/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000142 od 2. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.o.o. Tuzla razriješio je dužnosti izvršnog direktora Esada Omerovića. Upravu Društva čine direktor Društva Zvonimir Iveljić, koji je ovlašten da zastupa Društvo u unutrašnjem prometu bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju u okviru registrovanih djelatnosti. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvršeno i usklađivanje obrazaca. 

(SR-166/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000191 od 14. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"MULTICOM" d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla promijenilo je adresu sjedišta Društva, tako da je kao nova adresa sjedišta Društva umjesto Tuzla, Armije BiH do br. 13 (Tržni centar u ul. Armije BiH) upisano: Tuzla, Trg slobode 16. Društvo je dopunilo djelatnosti Društva u unutarnjem poslovanju, slijedećim djelatnostima: izdavanje časopisa i periodičnih publikacija, ostala izdavačka djelatnost, štampanje, na drugom mjestu nepomenuto, knjigovezački i završni radovi, priprema i izrada štamparske forme, ostale usluge u vezi sa štampanjem, umnožavanje (reprodukcija) kompjuterskih zapisa, proizvodnja računara (kompjutera) i druge opreme za obradu podataka, iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključivši i kompjutere, obrazovanje odraslih, na drugom mjestu nepomenuto. Slijedeće djelatnosti Društva, u odnosu na ranije upisane, brisane su: ostala trgovina na veliko, istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama, istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-167/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000193 od 14. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke osnivača "NOVA ZORA" d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla, kao lice ovlašteno za zastupanje Društva, pored direktora, upisan je i zamjenik direktora Lin Chuiyue, NR Kina, Zhejiang, sa boravkom u Tuzli, koji je ovlašten za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-168/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000196 od 19. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osniva se "MERLI" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Banovići. Skraćeni naziv firme: "MERLI" d.o.o. Banovići. Sjedište Društva: Banovići, ul. 29. novembra bb. Osnivač je Hrvatović Hatidža, Banovići, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. Djelatnosti Društva: Uzgoj žitarica i drugih usjeva i zasada, na drugom mjestu nepomenuto, Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, Uzgoj voća, oraha i sl., usjeva za pripremanje začina i napitaka, Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, Uzgoj goveda za mlijeko i priplod, Uzgoj peradi, Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, Uzgoj ostalih životinja, na drugom mjestu nepomenutih, Uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mješovita proizvodnja), Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, Iskorištavanje šuma, Vađenje šljunka i pijeska, Proizvodnja, obrada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi, Proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa peradi, Proizvodnja prerađevina od mesa i mesa peradi, Prerada i konzerviranje krompira, Proizvodnja sokova od voća i povrća, Prerada i konzerviranje voća i povrća, na drugom mjestu nepomenuto, Prerada mlijeka i mliječnih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda, Prerada čaja i kafe, Proizvodnja začina i dodataka jelima, Proizvodnja homogenizirane gotove i dijetetske hrane, Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih, Proizvodnja bezalkoholnih pića, Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patošenje, Impregnacija ili hemijska obrada drveta, Proizvodnja nesastavljene drvene građe za patošenje, Proizvodnja furnira, šperploča, panel ploča, ploča iverica i drugih panela i ploča, Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, Proizvodnja drvene ambalaže, Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, Opšti mehanički radovi, Proizvodnja stolica i sjedala, Proizvodnja ostalog namještaja za poslovne i prodajne prostore, Proizvodnja kuhinjskog namještaja, osim stolica, Proizvodnja ostalog namještaja, na drugom mjestu nepomenuta, Proizvodnja nakita i sličnih proizvoda, Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka, Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, Elektroinstalacioni radovi, Izolacioni radovi, Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, Ostali instalacioni radovi, Fasaderski i štrukaturni radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Farbarski i staklarski radovi, Ostali završni radovi, Davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem, Trgovina motornim vozilima na veliko, Trgovina motornim vozilima na malo, Posredništvo u trgovini motornim vozilima, Održavanje i popravak motornih vozila, Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Trgovina na malo motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, Posredništvo u trgovini motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, Održavanje i popravak motocikala, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, Trgovina na veliko živom stokom, Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, Trgovina na veliko voćem i povrćem, Trgovina na veliko mesom i mesnim prerađevinama, Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, Trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, školjke i rakove, Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odjećom, Trgovina na veliko obućom, Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, Trgovina na veliko ostalim proizvodima široke potrošnje, Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i rudama metala, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, Trgovina na veliko građevinskim mašinama, Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore, Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo duhanskim proizvodima, Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, Trgovina na malo odjevnim predmetima, Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, Trgovina na malo namještajem, Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, Trgovina na malo satovima, Trgovina na malo sportskom opremom, Trgovina na malo cvijećem, Trgovina na malo gorivima, Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, Popravci, na drugom mjestu nepomenuti, Restorani, Prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski), Taksi služba, Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju, Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, Skladištenje robe, Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenute, Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, Iznajmljivanje automobila, Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključivši i kompjutere, Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, Pružanje savjeta o računarskoj opremi (hardwareu), Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, Arhitektonske i inženjerijske djelatnosti i tehničko savjetovanje, Djelatnost pakovanja, Ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, Ugovaranje dugoročne proizvodne kooperacije sa stranim licima, Izvođenje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH, Zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladišta), Privremeni uvoz i izvoz robe, Ugostiteljske i turističke usluge, Usluge međunarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.), Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, Druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Uprava Društva je direktor Društva Mujarić Azra, koja je, kao i osnivač Hrvatović Hatidža, ovlaštena za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju. 

(SR-169/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000200 od 12. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Za zastupanje NLB Tuzlanske banke d.d., Tuzla, M. Tita 34, 75000 Tuzla, u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju ovlašteni su: 

1. Almir Šahinpašić, direktor Banke, bez ograničenja ovlaštenja uz supotpis zamjenika direktora dr. Albina Hojnika ili supotpis izvršnog direktora Sanje Čustović; 

2. Dr. Albin Hojnik, zamjenik direktora Banke, bez ograničenja ovlaštenja uz supotpis direktora Almira Šahinpašića ili supotpis izvršnog direktora Sanje Čustović; 

3. Sanja Čustović, izvršni direktor, bez ograničenja ovlaštenja uz supotpis direktora Almira Šahinpašića ili supotpis zamjenika direktora dr. Albina Hojnika. 

Svi ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-170/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000201 od 13. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

IT COMPUTERS d.o.o., Korića han bb, iz Gračanice, vrši osnivanje podružnice u Zvorniku, na adresi Svetog Save bb, i promjenu adrese Podružnice Travniku koja se iz ul. Bosanske 116 premješta u ul. Bosansku 161. 

Ovlaštena lica za zastupanje podružnica su Softić Nihad osnivač Društva, zastupa sve podružnice i Okanović Nihada, direktor Društva i rukovodilac svih podružnica. 

Djelatnost podružnica je u okviru upisane djelatnosti Društva. 

(SR-171/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000195 od 8. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Javna zdravstvena ustanova "GRADSKE APOTEKE" Tuzla razriješila je dužnosti direktora Pečet Maru, a za v.d. direktora najduže do 1. 8. 2007. g., imenovana je mr. ph. Bijedić Suzana iz Tuzle, koja je ovlaštena za zastupanje JZU, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovanih djelatnosti. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-172/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000202 od 19. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"FOTO STUPINE" d.o.o. za usluge snimanja i izradu fotografija, grafičke usluge, trgovinu foto materijalom i foto opremom Tuzla, pristupio je novi osnivač Hodžić Alija iz Tuzle, na koga je dosadašnji osnivač Ikonić Davor iz Tuzle, prenio svoj udio u visini od 2.000,00 KM, ili 100% ukupnog osnovnog kapitala Društva. Dužnosti direktora razriješena je Ikonić Mejrima. Za novog direktora-upravu Društva imenovan je Hodžić Alija, koji je ovlašten za zastupanje Društva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja. Aličehajić Amela razriješena je dužnosti lica ovlaštenog za zastupanje Poslovne jedinice ŽIVINICE, a Hodžić Alija je imenovan za novo lice ovlašteno za zastupanje PJ, bez ograničenja ovlaštenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvršeno i usklađivanje obrazaca. 

(SR-173/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000203 od 13. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"INOX CENTAR" d.o.o. za trgovinu i proizvodnju Tuzla promijenilo je adresu sjedišta Društva, tako da je kao nova adresa sjedišta Društva (umjesto Tuzla, Obala Zmaja od Bosne 82) upisano - Tuzla, Amalije Lebeničnik bb. 

Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-174/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000204 od 14. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač društva "SALAMOVIĆ" d.o.o. Srebrenik Salamović Mersija iz Srebrenika, dana 1. 2. 2007. donijela je Odluku o prestanku ovlaštenja dosadašnje uprave i imenovanju novog direktora, broj 01/07 od 1. 2. 2007. god., tako da će u poslovima zastupanja i predstavljanja Društva dosadašnjeg Salamović Naila zamijeniti Salamović Izudin, sin Naila iz Srebrenika, sa JMB 0304981183303, kako u zemlji tako i u poslovima spoljnotrgovinskog poslovanja bez ograničenja ovlaštenja. Ostali podaci koji su od značaja za pravni promet ostali su neizmijenjeni. 

(SR-175/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000205 od 12. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač "res-wert" d.o.o. Srebrenik Zahirović Edin iz Zenice, dana 7. 2. 2007. god. donosi Odluku o promjeni adrese poslovne jedinice, tako da će poslovna jedinica umjesto na dosadašnjoj Avde Smajlovića biti u ulici Pišće 14, Zenica. Ostali podaci koji su od značaja za pravni promet ostali su neizmijenjeni. 

(SR-176/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000206 od 26. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"MAPEX" d.o.o. za inžinjering, promet roba i usluga u zemlji i inostranstvu Živinice promijenilo je adresu sjedišta Društva, tako da je kao nova adresa sjedišta Društva (umjesto Živinice, ul. II krajiška bb) upisano: Živinice, Prva ulica bb. Društvo je dopunilo djelatnosti Društva u unutarnjem poslovanju, slijedećim djelatnostima: proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, metalne građevinske stolarije, metalnih cisterni, rezervoara i sl. posuda, kotlova i radijatora za centralno grijanje toplom vodom, parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom, kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha, opšti mehanički radovi, proizvodnja sječiva, alata, brava i okova, čeličnih bačvi i sl. posuda, ambalaže od lakih metala, žičanih proizvoda, zakovica, vijčane robe, lanaca i opruga, ostalih metalnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih, trgovina motornim vozilima na veliko, trgovina motornim vozilima na malo, posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, hranom, pićima i duhanom, posredništvo u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, popravci, na drugom mjestu nepomenuti, pretovar tereta, ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, stvaranje novih nekretnina, kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, iznajmljivanje vlastitih nekretnina, upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto, arhitektonske i inženjerijske djelatnosti i tehničko savjetovanje, tehničko ispitivanje i analiza, agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage, čišćenje svih vrsta objekata, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute. Slijedeće djelatnosti Društva, u odnosu na ranije upisane, brisane su: Šumarske usluge, Proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa peradi, Proizvodnja prerađevina od mesa i mesa peradi, Prerada mlijeka i mliječnih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda, Proizvodnja sladoleda i drugih zamrznutih smjesa, Proizvodnja mlinskih proizvoda, Prerada čaja i kafe, Proizvodnja destilovanih alkoholnih pića, etilnog alkohola iz fermentisanih materijala, vina iz grožđa, jabukovače i vina od ostalog voća, ostalih nedestilovanih fermentisanih pića, Proizvodnja piva. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-177/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000208 od 13. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

HOTEL "TUZLA" DIONIČKO DRUŠTVO TUZLA promijenilo je adresu sjedišta, tako da je kao nova adresa sjedišta Društva (umjesto Tuzla, Muharema Fizovića Fiska 15) upisano - Tuzla, ul. ZAVNOBiH-a 13. Dužnosti direktora je razriješen Boro Damir, a za v.d. direktora, najduže do 8. 7. 2007. g., imenovan je Salibegović Midhat iz Tuzle, koji je ovlašten za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-178/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000210 od 13. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Javna ustanova Osnovna škola "Musa Ćazim Ćatić" iz Gradačca, Zelinja Donja, izvršila je promjenu direktora. Sa dužnosti direktora razriješen je Mujanović Esad, a za novog direktora imenovan je Osmić Redžo iz Gradačca, Zelinja Donja, koji će Javnu ustanovu Osnovna škola "Musa Ćazim Ćatić" Gradačac, Zelinja Donja, zastupati i predstavljati sa neograničenim ovlaštenjima. Danom upisa nastalih promjena, prestaju sva ovlaštenja o zastupanju i predstavljanju dosadašnjem direktoru Mujanović Esadu. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-179/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000227 od 26. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Kod općinskog suda u Tuzli izvršena je dopuna djelatnosti kod "Mensgradnja" d.o.o. za promet i građevinarstvo, export-import iz Kraljevića - općina Sapna, te se uz postojeću djelatnost dodaje i: Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, Agencije za promet nekretninama, Upravljanje nekretninama, uz naplatu i po ugovoru, Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto, Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, Čišćenje svih vrsta objekata, Ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, Djelatnost sajmova i zabavnih parkova. U ostalom dijelu raniji upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-180/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000215 od 15. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"INTER-IMPEX" d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu Tuzla razriješilo je dužnosti direktora Krešić Miju iz Tuzle. Za direktora-upravu Društva imenovan je Marković Mato iz Tuzle, koji je ovlašten za zastupanje Društva u unutarnjem i vanjskom prometu bez ograničenja ovlaštenja. Krešić Mijo je razriješen i dužnosti lica ovlaštenog za zastupanje Poslovne jedinice ORAŠJE, a za novog rukovodioca PJ imenovan je Marković Mato iz Tuzle, koji je ovlašten za zastupanje PJ bez ograničenja ovlaštenja. Ujedno, upisano je da je promijenjena adresa prebivališta osnivača Marković Mate (umjesto Tuzla, Aleja bosanskih vladara 1) upisano je - Tuzla, Aleja Alije Izetbegovića 17/VI/15, a također, izvršena je ispravka JMBG osnivača i kao ispravan JMBG (umjesto 2102951180015) upisano je - 2102951180011. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-181/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000221 od 15. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"INVESTGRADNJA" d.o.o. za izvođenje, projektovanje i proizvodnju Tuzla razriješilo je dužnosti direktora Zilić Sedada, a za novog direktora je imenovan Zilić Irfan iz Tuzle, koji je ovlašten za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-182/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000222 od 12. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"LITVA-VET" d.o.o. za veterinarsku djelatnost (veterinarska ambulanta) Banovići dopunilo je djelatnosti Društva u unutarnjem poslovanju, slijedećim djelatnostima: čišćenje svih vrsta objekata, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-183/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000223 od 23. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora DOO "Plantarium", Špionica bb, Srebrenik, vrši se upis promjene ovlaštenog lica, pa se briše direktor Društva Reinold Gerit Methorst, a imenuje kao vršilac dužnosti Salkić Šehiza, koja zastupa Društvo bez ograničenja u domaćem i vanjskotrgovinskom poslovanju. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-184/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000224 od 16. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"KOPKOMERC" d.o.o. za usluge i trgovinu Živinice razriješilo je dužnosti zamjenika direktora Nurkić Denisu, koja je brisana iz sudskog registra kao lice ovlašteno za zastupanje Društva. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-185/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000228 od 15. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Nadzornog odbora DUF-a "EURO-INVESTMENT" d.o.o. Tuzla došlo je do promjene adrese sjedišta Društva, tako da je sjedište DUF-a "EURO-INVESTMENT" d.o.o. Tuzla u Tuzli u ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-186/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000229 od 16. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Nadzornog odbora IF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla došlo je do promjene adrese sjedišta Fonda, tako da je sjedište IF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla u Tuzli u ul. Muftije Muhameda efendije Kurta 1. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvršeno i usklađivanje obrazaca. 

(SR-187/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000230 od 19. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

DOO za transport, trgovinu i usluge "POLJAKOVIĆ-TRANSPORT" Kalesija promijenilo je adresu sjedišta Društva i kao nova adresa sjedišta (umjesto Kalesija), upisano je Kalesija, Kalesija Gornja bb. Društvo je razriješilo dužnosti direktora Poljaković Ferida, a za novog direktora je imenovan Poljaković Mirnes, koji je, kao i osnivač Poljaković Ferid, ovlašten za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-188/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000232 od 15. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Adresa sjedišta Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" d.d. Tuzla, Aleja 

bosanskih vladara 29/VII, se mijenja i glasi: Tuzla, Aleja Alije Izetbegovića 29/VII. 

(SR-189/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000233 od 16. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom od 6. 2. 2007. godine osnivač Muftić Mirsad iz Gradačca, Nenavište bb, osnovao je privredno društvo. Društvo posluje pod firmom "Revicus MM" društvo sa ograničenom odgovornošću za reviziju i finansijski konsalting. Skraćena oznaka firme je "Revicus MM" d.o.o. Sjedište Društva je u Gradačcu, na poslovnoj adresi Reufa Huseinagića bb. Osnovni kapital Društva iznosi 2,000,00 KM u novcu. U upravu Društva imenovan je Muftić Mirsad. Direktor zastupa Društvo u pravnom prometu u zemlji bez ograničenja ovlasti, u okviru registrovane djelatnosti. 

Djelatnost Društva u zemlji je slijedeća: računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi, savjetodavni poslovi u vezi poreza. 

(SR-190/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000236 od 11. 4. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Kod subjekta upisa "IKOM-BIH" d.o.o. Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge, Gračanica, Zlatnih ljiljana bb, upisuju se promjene podataka od značaja u pravnom prometu: 

- mijenja se naziv subjekta, tako da ubuduće glasiti: Revizorska kuća "MOSTARLIĆ", 

- sjedište Društva će ubuduće biti na adresi: Gradaščevića 1; 

- mijenjaju se osnivači Društva, tako što istupa slovenski državljanin Koščak Marijan, a na njegovo mjesto pristupa Mostarlić Mustafa. Sada su osnivači Mostarlić Mustafa i Mostarlić Hasan, sa ulogom od po 5.000,00 KM, ili po 50% i u tom razmjeru dijele i sva prava po osnovu uloga; 

- dosadašnji direktor Mostarlić Hasan se razrješava dužnosti i prestaju mu ovlaštenja za zastupanje, a također prestaju i ovlaštenja za zastupanje Koščak Marjanu. Lice ovlašteno za zastupanje Društva u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju ubuduće je direktor i član uprave Mostarlić Mustafa, bez ograničenja ovlaštenja. 

- brišu se sljedeće djelatnosti: 24.200 Proizvodnja pesticida i drugih agrohemijskih proizvoda; 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova; 24.410 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda; 24.420 Proizvodnja farmaceutskih preparata; 24.610 Proizvodnja eksploziva; 45.120 Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju; 71.230 Iznajmljivanje vazduhoplova; 73.101 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama; 74.200 Arhitektonske i inženjerijske djelatnosti i tehničko savjetovanje. 

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-191/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000301 od 2. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"YAVUZ COMPANY" d.o.o. za trgovinu i usluge Srebrenik, registrovano kod Kantonalnog suda u Tuzli, pod matičnim registarskim brojem 1-13382, vrši promjenu adrese sjedišta Podružnice br. 1 Živinice, kao i upis imenovanja zamjenika direktora Podružnice br. 1, Živinice, kao lica ovlaštenog za zastupanje iste. Umjesto dosadašnje adrese sjedišta Podružnice br. 1, Živinice: Živinice, Magistralni put 57, nova adresa sjedišta Podružnice br. 1, Živinice je : Živinice, Magistralni put 66. Pored direktora Podružnice br. 1, Živinice: Mustafe Yavuza, sina Nurettina iz Istanbula, Republika Turska, lice ovlašteno za zastupanje Podružnice br. 1, Živinice u poslovanju je i zamjenik direktora: Fatih Yavuz, sin Nurettin iz Istanbula, Republika Turska, nosilac pasoša Republike Turske br. TR-T No435211, sa boravkom u Živinicama, Sprečka C-28, imenovan posebnom odlukom osnivača Društva na mandatni period od 4 godine i to bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju, u okviru registrovanih djelatnosti, u skladu sa Statutom Društva i u skladu sa Zakonom. Svi ostali, ranije izvršeni upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-192/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000304 od 15. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"DI - PET" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla pristupili su novi osnivači Imamović Damir i Imamović Aida, iz Tuzle, tako da su osnivači Društva: Imamović Fahrudin, Imamović Damir i Imamović Aida. U osnovnom kapitalu Društva, koji iznosi 2.000,00 KM u novcu, osnivači učestvuju sa udjelima: 1. Imamović Fahrudin - 666,80 KM, ili 33,34%, 2. Imamović Damir - 666,60 KM, ili 33,33%, 2. Imamović Aida - 666,60 KM, ili 33,33%. Imamović Fahrudin prenio je dio svog udjela u visini od 1.333,20 KM, ili 66,66% ukupnog osnovnog kapitala Društva na Imamović Damira i Imamović Aidu, osnivače koji pristupaju (po 666,60 KM, ili 33,33%). Imamović Damir i Imamović Aida, u svojstvu osnivača, upisani su kao lica ovlaštena za zastupanje Društva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-193/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000306 od 15. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Osnivača "Unimedia" d.o.o. Gradačac od 26. 2. 2007. godine osnovana je Podružnica Društva. Podružnica posluje pod nazivom "Unimedia" d.o.o. Gradačac, Podružnica Tuzla. Sjedište Podružnice je u Tuzli, na poslovnoj adresi Nikole Tesle 1. Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice u pravnom prometu u zemlji u okviru upisane djelatnosti Podružnice je Mujkić Mirsad iz Tuzle, Č. Jovanovića-G br. 5 DO, koje zastupanje vrši bez ograničenja ovlaštenja. 

Djelatnost Podružnice je identična sa upisanim djelatnostima u poslovima Društva u zemlji. Drugi elementi registracije Društva, matični registarski broj 1-13409, ostaju nepromijenjeni. 

(SR-194/07-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-000309 od 5. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odluka o imenovanju direktora "AGRO TRADE HERIĆ" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Kalesija, Vukovije Donje bb. Za direktora "AGRO TRADE HERIĆ" d.o.o. za proizvodnju promet i usluge Kalesija, Vukovije Donje bb, imenuje se Bandović Mersudin, sin Mevludina iz Dubrava Gornjih, općina Živinice, bez ograničenja ovlaštenja u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu. Dosadašnji direktor Društva Herić Senaid, sin Ibrahima iz Vukovija Donjih, razriješen je dužnosti, a predstavljat će Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovionskom poslovanju kao osnivač bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-195/07-T) 

ZENICA 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-001993 od 28. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Omić (Šemse) Mihret, Zavidovići, Perovići bb, 1610985193823, l.k. br. 04DDA2484, MUP ZDK Zavidovići, udio osnivača 700,00 KM u novcu ili 33,3333%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju d.o.o. broj OPU-2513/07 od 19. 9. 2007. g. 

2 ) Sojkić (Šaćira) Edhem, Zavidovići, Brezik bb, 1706977193846, l.k. br. 04DDB2474, MUP ZDK Zavidovići, udio osnivača 700,00 KM u novcu ili 33,3333%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju d.o.o. broj OPU-2513/07 od 19. 9. 2007. g. 

3) Bajramović (Naima) Aladin, Zavidovići, Donja Lovnica bb, 1904985190054, 1.k. br. 05DDC8528, MUP ZDK Zavidovići, udio osnivača 700,00 KM u novcu ili 33,333%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju d.o.o. broj OPU-2513/07 od 19. 9. 2007. g. 

Puni naziv subjekta upisa: DRUŠTVO ZA MONTAŽU METALNIH I DRUGIH KONSTRUKCIJA "MONTING-Z" DOO ZAVIDOVIĆI 

Sjedište subjekta upisa: Zavidovići, Maršala Tita bb (zgrada socijalnog) 

Oblik subjekta upisa: društvo s ograničenom odgovornošću 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 

26.610 Proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vještačkog kamena, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije, 28.210 Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sl. posuda, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje toplom vodom, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom, 28.400 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Površinska obradba i presvlačenje metala, 28.520 Opći mehanički radovi, 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja čeličnih bačvi i sličnih posuda, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja zakovica, vijčane robe, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.240 Proizvodnja ostalih mašina opće namjene, d.n., 29.530 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duhana, 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedala, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za poslovne i prodajne prostore, 36.130 Proizvodnja kuhinjskog namještaja, osim stolica, 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, d.n., 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, na drugom mjestu nespomenutih, 45.110 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, 45.120 Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Niskogradnja, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Elektroinstalacijski radovi, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.440 Farbarski i staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem, 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama, 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladištenje robe, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.400 Reklama i propaganda, 74.500 Agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage, 74.700 Čišćenje svih vrsta objekata, 74.820 Djelatnost pakovanja, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 90.000 Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

Društvo će vršiti i trgovinske usluge iz stava 2. člana 22. Zakona o trgovini ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/04) i to: posredničke, zastupničke, komisione, usluge franšizinga, uskladištavanja, otpremanja i dopremanja robe (špedicija), kontrola kvaliteta i kvantiteta robe, marketing, tržnice na veliko, tržnice na malo, trgovački centar, stočna pijaca, vašar, sajam i druge usluge uobičajene u trgovini. 

IZVOZ I UVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovine na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to: izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje tih radova stranom licu u Bosni i Hercegovini; usluge međunarodnog transporta roba i putnika; druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.); posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; druge usluge u okviru registrovane djelatnosti Društva. Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Sojkić (Šaćira) Edhem, JMBG 1706977193846, 1.k. br. 04DDB2474, MUP ZDK Zavidovići, Zavidovići, Brezik bb, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti 

Osobe ovlaštene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Sojkić (Šaćira) Edhem, JMBG 1706977193846, 1.k. br. 04DDB2474, MUP ZDK Zavidovići, Zavidovići, Brezik bb, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti 

(SR-662/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-001804 od 24. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Zovko (Ivice) Marinko, Žepče, Tatarbudžak bb, 0405984190077, l.k. br. 04CYA1011, MUP ZDK Žepče, udio osnivača: -, -, broj i datum akta: Odluka o osnivanju Podružnice Gradiška broj OPU 1152/07 od 16. 8. 2007. g. 

Puni naziv subjekta upisa: "ZOVKO OIL" d.o.o. Žepče - PODRUŽNICA GRADIŠKA 

Sjedište subjekta upisa: Gradiška, Dositejeva bb 

Oblik subjekta upisa: podružnica 

Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: Osobe ovlaštene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. "ZOVKO OIL" d.o.o. Žepče - PODRUŽNICA GRADIŠKA, Gradiška, Odluka o osnivanju Podružnice 

1. Šućur Milorad, JMBG 2311958101468, l.k. br. 04EAA3689, MUP RS Gradiška, Gradiška, Utva Zlatokrila bb, rukovoditelj Podružnice, zastupa Podružnicu u okviru njene registrirane djelatnosti, zaključuje ugovore i poduzima sve pravne poslove samostalno do 5.000,00 KM, a preko uz saglasnost direktora Društva. 

(SR-663/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-001984 od 26. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Bjelopoljak (Džafer) Ahmed, Kakanj, Alije Izetbegovića S-3, 1111952172697, l.k. broj 04CUA3742 MUP ZDK Kakanj, udio osnivača : 1.000.00 KM u novcu ili 50% , broj i datum akta: Ugovor o osnivanju d.o.o. broj OPU-645/2007 od 21. 9. 2007. godine 

2) Bjelopoljak (Alija) Sajma, Kakanj, Alije Izetbegovića S-3, 1707957177654, l.k. broj 04CUA4381, MUP ZDK Kakanj, udio osnivača 1.000,00 KM u novcu ili 50%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju d.o.o. broj OPU-645/2007 od 21. 9. 2007. godine 

Puni naziv subjekta upisa: Društvo za proizvodnju, promet i usluge "OPTIČKI STUDIO BJELOPOLJAK" DOO KAKANJ 

Sjedište subjekta upisa: Kakanj, Alije Izetbegovića 3 

Oblik subjekta upisa: društvo s ograničenom odgovornošću 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 

01.110 Uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada, d.n., 01.120 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Uzgoj voća, oraha i sl., usjeva za pripremanje začina i napitaka, 01.410 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, 10.201 Vađenje i briketiranje lignita, 10.202 Vađenje i briketiranje mrkog uglja, 10.300 Vađenje i briketiranje treseta, 14.110 Vađenje kamena za građevinarstvo, 14.121 Vađenje krečnjaka i krede, 14.122 Vađenje sirovog gipsa, 14.130 Vađenje škriljaca, osim bitumenoznih, 14.210 Vađenje šljunka i pijeska, 14.220 Vađenje gline i kaolina, 14.300 Vađenje minerala za hemijsku proizvodnju i proizvodnju mineralnih đubriva, 14.500 Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n., 15.330 Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n., 15.940 Proizvodnja jabukovače i vina od ostalog voća, 26.110 Proizvodnja ravnog stakla, 26.120 Oblikovanje i obradba ravnog stakla, 26.130 Proizvodnja šupljeg stakla, 26.140 Proizvodnja staklenih vlakana, 26.150 Proizvodnja i obradba ostalog stakla, uključujući i tehničku staklenu robu, 33.400 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedala, 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, 51.180 Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n., 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 70.110 Stvaranje novih nekretnina, 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.310 Agencija za promet nekretninama, 70.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 93.010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda, 93.020 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, 93.030 Djelatnosti vezane za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja. 

IZVOZ I UVOZ ROBA IZ REGISTROVANE DJELATNOSTI: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, i 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti usluge u vanjskotrgovinskom prometu, i to: oblicima uvoza i izvoza; 

posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga; turističke usluge (špedicija); usluge kontrole kvaliteta i kvantiteta u izvozu i uvozu robe; komisioni, kompenzacioni, konsignacioni i lizing poslovi; te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa Društva. 

Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Kobilica (Abid) Sedin, JMBG 0410982190073, l.k. broj 04CUA4094, MUP ZDK Kakanj, Kakanj, Donji Kakanj bb, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti 

Osobe ovlaštene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Kobilica (Abid) Sedin, JMBG 0410982190073, l.k. broj 04CUA4094, MUP ZDK Kakanj, Kakanj, Donji Kakanj bb, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti 

(SR-664/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-002015 od 1. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Očuz (Ismeta) Salih, Visoko, Uvorići 25, 2003949174154, udio osnivača: 71.000,00 KM, u novcu i stvari 78.265,00 KM, broj i datum akta: Odluka o promjeni oblika br. 10/2000 od 26. 1. 2000. g., Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o promjeni oblika br. 01-89/01 od 10. 11. 2001. g. 

Društvo za proizvodnju, promet i usluge "MAHIR" d.o.o. Visoko, sa sjedištem u Visokom, Uvorići 23, Odlukom o prvim izmjenama i dopunama Odluke o o promjeni oblika "Mahir" d.o.o. Visoko, broj OPU 1463/2007 od 25. 9. 2007. godine, vrši proširenje djelatnosti, tako da je djelatnost Društva nakon proširenja slijedeća: 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 

02.012 Iskorištavanje šuma, 15.110 Proizvodnja, prerada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.320 Proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.330 Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n., 15.610 Proizvodnja mlinarskih proizvoda, 15.811 Proizvodnja hljeba i peciva, 15.812 Proizvodnja svježe tjestenine i kolača, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kolača, 15.840 Proizvodnja kakaoa, čokolade i bombona, 15.860 Prerada čaja i kafe, 15.870 Proizvodnja začina i dodataka jelima, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja drvene ambalaže, 20.510 Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, 25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, 28.620 Proizvodnja alata, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 36.400 Proizvodnja sportske opreme, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Niskogradnja, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102, Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.180 Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n., 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko živom stokom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim ostalom hranom, uključujući ribe, školjke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninom, bombonima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.110 Hoteli i moteli, sa restoranom, 55.210 Omladinski hoteli i planinarski domovi, 55.220 Kampovi i kampirališta, 55.230 Ostali smještaj za kraći boravak, 55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 55.510 Kanti ne (menze), 55.520 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering), 60.211 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski), 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladištenje robe, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.400 Reklama i propaganda, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

Društvo će obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrovane djelatnosti, i to: 

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima (uvoz-izvoz), 

- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima (uvoz-izvoz). 

Usluge u vanjskotrgovnskom prometu u okviru registrovane djelatnosti su: usluge medjunarodne špedicije i skladištenje; posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga. 

Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Očuz (Ismeta) Salih, JMBG 2003949174154, Visoko, Uvorići 25, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti 

Osobe ovlaštene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Očuz (Ismeta) Salih, JMBG 2003949174154, Visoko, Uvorići 25, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti 

(SR-665/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-002013 od 2. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "EDELHOLZ" d.o.o. Zenica, Marjanovića put bb, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o promjeni oblika br. OPU 740/2007 od 27. 9. 2007. g., vrši promjenu lica ovlašćenih za zastupanje Društva, tako da će društvo nakon promjene zastupati Seković Fikret, sin Redže iz Zenice, Vojvodića put 10. Prestaju ovlaštenja dosadašnjem direktoru Društva Šišić Edi, sinu Envera iz Zenice, Jalijski put 16 A. 

(SR-666/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-002041 od 3. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Briše se po službenoj dužnosti iz sudskog registra Preduzeće za proizvodnju i trgovinu "BESKO" d.j.l. Olovo, sa sjedištem u Olovu, Bakići, a na osnovu pravosnažnog Rješenja Kantonalnog suda Zenica, broj U/I-2720/02 od 13. 8. 2002. godine, a koje Rješenje je pravosnažno dana 7. 4. 2003. godine, kojim je utvrđen prestanak subjekta upisa zbog neusklađivanja statusa, a na osnovu člana 382. Zakona o privrednim društvima. 

(SR-667/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-001805 od 1. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo za trgovinu ALUSHI d.o.o. Kakanj, Bilješevo 13, Odlukom br. OPU 493/2007 od 22. 8. 2007. godine, vrši promjenu lica ovlaštenih za zastupanje Društva, tako da će Društvo zastupati nakon promjene Patković Safija, kći Vejsila iz Sarajeva, Envera Šehovića 48, direktor Društva bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti Društva. Prestaju ovlaštenja dosadašnjem direktoru Društva Vatrić Damiru, sinu Tarika iz Sarajeva, Džemala Bijedića 37. 

(SR-668/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-001965 od 24. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

INDUSTRIJSKO PREDUZEĆE "KRIVAJA" d.o.o. ZAVIDOVIĆI, Radnička bb, Odlukom Nadzornog odbora, broj NO: IV-2-b/07 od 11. 9. 2007. godine vrši promjenu ovlaštenog lica za zastupanje Društva. Nakon promjene ovlašteno lice za zastupanje Društva je Prijić Nurija, sin Asima iz Zavidovića, Zavidovićki put 11, JMBG 1602959193855, l.k. br. 04DDA9439, ZDK Zavidovići, v.d. generalni direktor, zastupa Društvo bez ograničenja ovlaštenja do iznosa 2.000,000,00 USA $ u KM protuvrijednosti po jednom pravnom poslu, a preko tog iznosa uz saglasnost Nadzornog odbora Društva. Razrješava se dužnosti generalnog direktora Društva Čahtarević Jusuf, sin Mustafe iz Zavidovića, H. K. Gradaščevića bb, JMBG 2105960193850; l.k. 03DDA0037. 

(SR-669/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-002017 od 1. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo za promet i usluge "TARGET SERVIS CENTAR" Zenica, d.o.o., Trg rudara bb, Ugovor o usklađivanju podataka od značaja za pravni promet "TARGET SERVIS CENTAR" d.o.o. Zenica, broj OPU 2201/07 od 31. 8. 2007. g., vrši promjenu sjedišta Društva, povećenja broja osnivača i osnovnog kapitala Društva. Nakon promjene sjedište Društva glasi: ZENICA, Bulevar kralja Tvrtka I br. 17. Isto takon nakon povećanja broja osnivača i povećanja osnovnog kapitala Društva osnivači su: Husagić (Dževad) Azra iz Zenice, Hamida bb, sa udjelom od 40.000,00 KM u novcu ili 50%, i Panico Marco iz Italije, broj pasoša AA0969857, sa udjelom od 40.000,00 KM u novcu ili 50%. Osnovni kapital Društva se povećava za iznos od 78.000,00 KM u novcu. 

(SR-670/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-001834 od 31. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Dioničko društvo za osiguranje imovine i osoba "Zovko osiguranje" d.d. Žepče, Goliješnica bb, PODRUŽNICA - FILIJALA DIONIČKOG DRUŠTVA "ZOVKO OSIGURANJE" MOSTAR - ISPOSTAVA JABLANICA, Odlukom br. 01-3246/07 od 20. 8. 2007. g., vrši prestanak rada Ispostave u Jablanici. 

(SR-671/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-001964 od 24. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Privredno društvo za geološka istraživanja, projektovanja, proizvodnju, trgovinu i usluge "MINERA CERRO EL DIABLO", d.o.o. Zenica, Sestara Ditrih 6, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju d.o.o. br. OPU-461/2007 od 16. 8. 2007. godine, vrši promjenu sjedišta Društva i lica ovlaštenih za zastupanje Društva, tako da sjedište Društva nakon promjene glasi: ZENICA, Huseina Kulenovića 2-II. Isto tako Društvo će zastupati nakon promjene i to Smailbegović Amer, sin Abdulaha iz Zenice, Sarajevska 75, direktor Društva bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti. Prestaju ovlaštenja dosadašnjem direktoru Društva Čengić-Smailbegović Amri, kćeri Ejuba iz Zenice, Sarajevska 75/A. 

(SR-672/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-002003 od 28. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

KNJIGOVODSTVENO, PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "HAMZIĆ" DOO ZENICA, Šerbin sokak 23, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju broj OPU-2711/07 od 28. 9. 2007. godine, vrši promjenu lica ovlaštenih za zastupanje Društva i promjenu sjedišta Društva. Nakon promjene Društvo će zastupati Mlivić Amela, kći Abdulkadira iz Zenice, Bulevar Kulina bana 4, JMBG 1709982195058, l.k. broj 06CTJ9725, MUP ZDK Zenica, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti, a razrješava se dužnosti dosadašnji direktor Društva Hamzić (Rešada) Semir iz Zenice, Šerbin sokak 23, JMBG 2405959190000, l.k. 03CTA6096. 

Nakon promjene sjedišta Društva, novo sjedište Društva glasi: Zenica, Maršala Tita 22. 

(SR-673/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-001903 od 11. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Metal Arte" d.o.o. Zenica, Efendije Subašića, kod broja 21 (Pridražići), Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću, broj OPU-2304/07 od 6. 9. 2007. godine, vrši promjenu sjedišta Društva. Nakon promjene sjedište Društva glasi: Zenica, Bulevar kralja Tvrtka I br. 17, Industrijska zona "Šljivik", hala broj 7. 

(SR-674/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-002018 od 1. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo za proizvodnju, promet i usluge "MAHIR" d.o.o. Visoko, Uvorići 25, Odlukom br. OPU 1467/07 od 25. 9. 2007. godine, vrši proširenje djelatnosti Podružnice u Lukavcu, tako da će Podružnica obavljati djelatnosti u okviru registrovane djelatnosti Društva u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju. 

(SR-675/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-000594 od 22. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U ZENICI-UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS"-Mašinski fakultet u Zenici, Fakultetska 1, Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Zenici, broj 01-101-316-0208/07 od 26. 2. 2007. godine, vrši promjenu lica ovlaštenih za zastupanje Mašinskog fakulteta u Zenici, tako da će Mašinski fakultet u Zenici zastupati prof. dr. Dušan Vukojević, sin Nedeljka iz Zenice, Aska Borića 36, v.d. dekan, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti Organizacione jedinice u skladu sa Pravilima Univerziteta. Prestaju ovlaštenja prof. dr. Safetu Brdareviću iz Zenice da zastupa Mašinski fakultet u Zenici. 

(SR-676/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-001878 od 6. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Briše se po službenoj dužnosti DRUŠTVO ZA RAČUNARSKE USLUGE "ONLINE" ZENICA, d.o.o., sa sjedištem u Zenici, Selište 2A, a na osnovu pravosnažnog Rješenja Općinskog suda Zenica, broj St-1/07 od 30. 7. 2007. godine, a koje Rješenje je pravosnažno dana 31. 8. 2007. godine, pa se navedena firma briše iz sudskog registra po službenoj dužnosti. 

(SR-677/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-002059 od 8. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Briše se po službenoj dužnosti iz sudskog registra Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i ugostiteljstvo "DINELA" sa p.o., sa sjedištem u Zenici, I. Malkoča bb, a na osnovu pravosnažnog Rješenja Kantonalnog suda Zenica, broj U/I-339/02 od 28. 1. 2002. godine, a koje Rješenje je pravosnažno dana 22. 9. 2002. godine, kojim je utvrđen prestanak subjekta upisa zbog neusklađivanja statusa, a na osnovu člana 382. Zakona o privrednim društvima. 

(SR-678/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-001793 od 1. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke o smanjenju osnovnog kapitala smanjenjem nominalne vrijednosti dionica radi pokrića gubitka iz ranijih godina, broj 39-3/07 od 2. 7. 2007. godine, Skupštine Društva "Pekar" dioničko društvo za proizvodnju i promet pekarskih proizvoda i trgovina na veliko i malo Kakanj, osnovni kapital Društva u iznosu od 550.550,30 KM, podijeljen na 30.757 dionica nominalne vrijednosti 17,90 KM, smanjuje se za iznos od 242.980,30 KM radi pokrića dijela gubitka iz ranijih godina i to smanjenjem nominalne vrijednosti dionica sa 17,90 KM na 10,00 KM. 

Nakon smanjenja, osnovni kapital Društva iznosi 307.570,00 KM, podijeljen na 30.757 dionica nominalne vrijednosti 10,00 KM, koji se odobrava Rješenjem Komisije za vrijednosne papire, broj 03-19-372/07 od 26. 7. 2007. godine. 

(SR-679/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-001148 od 3. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Briše se po službenoj dužnosti UGOSTITELJSKO-TRGOVINSKO-PROIZVODNO DRUŠTVO JEDNOG LICA "LINCNER-PROMEX" ZENICA, Stara čaršija bb, a na osnovu pravosnažnog Rješenja Kantonalnog suda Zenica, broj U/I-2593/02 od 29. 7. 2002. godine, a koje Rješenje je pravosnažno dana 20. 8. 2002. g., kojim je utvrđen prestanak subjekta upisa, zbog neusklađivanja statusa, a na osnovu čl. 385. Zakona o privrednim društvima, pod firmom: UGOSTITELJSKO-TRGOVINSKO-PROIZVODNO DRUŠTVO JEDNOG LICA "LINCNER-PROMEX" ZENICA, Stara čaršija bb. 

(SR-680/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-002040 od 5. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Zaimović (Širbega) Meho, Kakanj, Alije Izetbegovića bb, 0609966192172; l.k. br. 04CUB6779, MUP ZE-DO PU Kakanj, udio osnivača 40.000,00 KM u novcu ili 100%, broj i datum akta: Odluka o osnivanju d.o.o. broj OPU 2744/07od 1. 10. 2007. godine 

Puni naziv subjekta upisa: "ADRIA-NOVI KAPITAL BH" d.o.o. za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge, Kakanj 

Sjedište subjekta upisa: Kakanj, Alije Izetbegovića bb 

Oblik subjekta upisa: društvo s ograničenom odgovornošću 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 

45.110 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, 45.120 Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Niskogradnja, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Elektroinstalacijski radovi, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.440 Farbarski i staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.180 Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n., 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko živom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim ostalom hranom, uključujući ribe, školjke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama, 51.630 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje, 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninom, bombonima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo putem pošte, 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.720 Popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravci, d.n., 55.110 Hoteli i moteli, sa restoranom, 55.120 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.210 Omladinski hoteli i planinarski domovi, 55.220 Kampovi i kampirališta, 55.230 Ostali smještaj za kraći boravak, 55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 55.510 Kantine (menze), 55.520 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering), 60.211 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski), 60.212 Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, redovni (linijski), 60.220 Taksi služba, 60.230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladištenje robe, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.220 Ostale prateće djeletnosti u pomorskom i riječnom saobraćaju, 63.230 Ostale prateće djelatnosti u vazdušnom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 64.120 Kurirske usluge, osim javnih poštanskih, 64.200 Telekomunikacije, 65.210 Financijski zakup (leasing), 65.220 Ostalo kreditno posredovanje, 65.230 Ostalo financijsko posredovanje, d.n., 67.130 Pomoćne djelatnosti povezane sa financijskim posredovanjem, 70.110 Stvaranje novih nekretnina, 70.120 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.310 Agencija za promet nekretninama, 70.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući računare (kompjutere), 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, 72.100 Pružanje savjeta o računarskoj opremi (hardwareu), 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih i knjigovodstvenih mašina i računarskih sistema (računara), 72.600 Ostale srodne računarske aktivnosti, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.400 Reklama i propaganda, 74.500 Agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage, 74.600 Djelatnost traženja izgubljenih lica i zaštita, 74.700 Čišćenje svih vrsta objekata, 74.820 Djelatnost pakovanja, 74.830 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

Društvo će obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/95) i to: 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz. 

Društvo će pružati usluge u vanjskotrgovinskom poslovanju saglasno Zakonu o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/95), a naročito u: 

oblicima uvoza-izvoza roba; usluge međunarodnog transporta robe i putnika; međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge, utovar i sl.; turističke usluge, finansijske usluge, pomorsko-tehničke usluge na moru i podmorju; zastupanje stranih firmi; obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama; druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. 

Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1 Zaimović (Širbega) Meho, JMBG 0609966192172, l.k. br. 04CUB6779, MUP ZE-DO PU Kakanj, Kakanj, Alije Izetbegovića bb, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti 

Osobe ovlaštene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1 Zaimović (Širbega) Meho, JMBG 0609966192172, l.k. br. 04CUB6779, MUP ZE-DO PU Kakanj, Kakanj, Alije Izetbegovića bb, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti 

(SR-681/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-001956 od 5. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"FELICIANO GROUP" d.o.o. Visoko, Donja Zimća 57, Anexom I na Ugovor o osnivanju br. OPU 624/07 od 18. 9. 2007., vrši promjenu lica ovlaštenog za zastupanje, tako da će Društvo zastupati Krešo Tonka, kći Josipa iz Livna, Brina bb, direktor Društva bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti Društva. Prestaju ovlaštenja dosadašnjem direktoru Društva Džafić Kenanu, sinu Abdulaha iz Visokog, Hlapčevići 1. 

(SR-682/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-002005 od 1. 7. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Briše se po službenoj dužnosti iz sudskog registra PROIZVODNO-USLUŽNO PREDUZEĆE "KOTEX-R" ZAVIDOVIĆI, d.j.l, sa sjedištem u Zavidovićima, Zlatnih ljiljana bb, a na osnovu pravosnažnog Rješenja Kantonalnog suda Zenica, broj U/I-1872/02 od 27. 5. 2002. godine, a koje Rješenje je pravosnažno dana 12. 12. 2002. godine, kojim je utvrđen prestanak subjekta upisa zbog neusklađivanja statusa, a na osnovu člana 382. Zakona o privrednim društvima. 

(SR-683/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-002039 od 2. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

PROIZVODNJA, TRGOVINA, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING "OLING" d.o.o. OLOVO, Branilaca 1, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke broj OPU 767/2007 od 2. 10. 2007. godine, vrši promjenu lica ovlašćenih za zastupanje u zemlji i poslovima vanjskotrgovinskog prometa Društva. Nakon promjene Društvo će zastupati u zemlji i vanjskotrgovinskom prometu Jamaković (Mehe) Sakib iz Olova, Bosanska 20, direktor Društva bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti Društva. 

Prestaju ovlaštenja dosadašnjem direktoru Društva Jamaković Šefki iz Olova, H. K. Gradaščevića bb, i pomoćniku direktora Društva Jamaković Sakibu iz Olova, Bosanska 20. 

(SR-684/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-002079 od 11. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom br. 01/07 od 8. 10. 2007. Skupština "TIK" d.o.o. Tešanj povećava se osnovni kapital Društva unosom novca u ukupnom iznosu od 73.316,79 KM, po osnivačima kako slijedi 

- Topalović Mato unosi iznos u novcu od 37.391,57 KM, 

- Krajina Martin unosi iznos u novcu od 35.925,22 KM, 

tako da osnovni kapital Društva nakon povećanja iznosi 800.619,25 KM, a sastoji se od: 

- novac u iznosu od 83.316,79 KM, 

- vrijednost stvari 717.302,46 KM. 

Ulog svakog člana Društva u osnovnom kapitalu poslije povećanja iznosi: 

1. Topalović Mato u iznosu od 407.392,80 KM, ili 51%, a sastoji se od: 

- novac u iznosu od 45.391,57 KM, 

- stvari u iznosu od 362.001,23 KM. 

2. Krajina Martin u iznosu od 393.226,45 KM, ili 49%, a sastoji se od: 

- novac u iznosu od 37.925,22 KM, 

- stvari u iznosu od 355.301,23 KM. 

(SR-685/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-000975 od 1.10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"KOALA PAINTINGS" DOO TEŠANJ, Kraševo bb, Odlukom br. 01-2/07 od 14. 3. 2007. godine, vrši promjenu osnivača i upis lica ovlaštenih za zastupanje Društva. Nakon promjene osnivač Društva je Ćišić (Fuad) Šefkija, Braustrasse 8, 73527 Schwabisch Gmund Njemačka, pasoš br. 637560346, koji preuzima sva sredstva, prava, obaveze i odgovornosti od osnivača Ćišić Almira, sina Fuada iz Tuzle, Ismeta Mujezinovića 2, koji osnivač Ćišić Almir istupa iz Društva. Društvo će zastupati pored direktora Društva i prokurista Ćišić (Fuad) Šefkija, Braustrasse 8, 73527 Schwabisch Gmund Njemačka, pasoš br. 637560346, bez ograničenja ovlaštenja za preduzimanje svih pravnih radnji i poslova u ime i za račun Društva, osim prenosa i opterećenja nekretnina. 

(SR-686/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-002075 od 10. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Žunić (Franje) Dalibor, Zenica, Bistua Nuova 64, 0403979190015, l.k. br. 03CTB5272, MUP ZE-DO kantona, udio osnivača 2.000,00 KM u novcu ili 100%, broj i datum akta: Odluka o osnivanju d.o.o. broj OPU 1491/07 od 5. 10. 2007. g. 

Puni naziv subjekta upisa: Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu i proizvodnju "EUROPROMET" d.o.o. Zenica 

Sjedište subjekta upisa: Zenica, Dr. Ćire Truhelke 2. 

Oblik subjekta upisa: društvo s ograničenom odgovornošću 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 

20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvne građe za patošenje, 20.102 Impregnacija ili hemijska obradba drva, 20.103 Proizvodnja nesastavljene drvne građe za patošenje, 37.100 Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka, 37.200 Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka, 45.110 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, 45.120 Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Niskogradnja, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Elektroinstalacijski radovi, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.440 Farbarski i staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.30 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.180 Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n., 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko živom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim ostalom hranom, uključujući ribe, školjke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama, 51.630 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje, 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninom, bombonima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo putem pošte, 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.211 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski), 60.212 Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, redovni (linijski), 60.220 Taksi služba, 60.230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladištenje robe, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 70.310 Agencija za promet nekretninama, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.400 Reklama i propaganda, 74.820 Djelatnost pakovanja, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima uvoz-izvoz, 

- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz. 

Društvo će vršiti usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti, a naročito: zaključivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog prometa; usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti u skladu sa članom 27. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi; međunarodna špedicija; međunarodni prevoz; zastupanje i predstavljanje stranih firmi; druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. 

Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Žunić (Franje) Dalibor, JMBG 0403979190015, l.k. br. 03CTB5272, MUP ZE-DO kantona, Zenica, Bistua Nuova 64, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti 

Osobe ovlaštene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Žunić (Franje) Dalibor, JMBG 0403979190015, l.k. br. 03CTB5272, MUP ZE-DO kantona, Zenica, Bistua Nuova 64, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti 

(SR-687/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-002115 od 18. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Žunić (Franje) Dalibor, Zenica, Bistua Nuova 64, 0403979190015, l.k. br. 03CTB5272, MUP ZE-DO kantona, udio osnivača: -, -, broj i datum akta: Odluka o osnivanju Podružnice u Busovači broj OPU 865/2007 od 16. 10. 2007. g. 

Puni naziv subjekta upisa: Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu i proizvodnju "EUROPROMET" d.o.o. Zenica - PODRUŽNICA BUSOVAČA 

Sjedište subjekta upisa: Busovača, Gavrine kuće 27. 

Oblik subjekta upisa: podružnica 

Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: Osobe ovlaštene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu i proizvodnju "EUROPROMET", Odluka o osnivanju Podružnice 

1. Žunić (Franje) Dalibor, JMBG 0403979190015, l.k. br. 03CTB5272, MUP ZE-DO kantona, Zenica, Bistua Nuova 64, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti 

(SR-688/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-002081 od 17. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "SANTEX" d.o.o. ZENICA, sa sjedištem u Zenici, Kočeva 3, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju d.o.o. "Santex" Zenica, broj OPU 2185/07 od 31. 8. 2007. g., vrši promjenu lica ovlaštenih za zastupanje Društva, tako da će Društvo zastupati nakon promjene Beganović Amra, kći Mersudina iz Zenice, Blatuša 64, direktor Društva bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti Društva. Prestaju ovlaštenja dosadašnjem direktoru Društva Beganović Jasmini, kćeri Nedžiba iz Zenice, Blatuša 64. 

(SR-689/07-Z) 

Općinski sud u Zenici, Rješenjem broj 043-0-Reg-07-002068 od 10. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

Pervan (Branka) Goran, Žepče, Bukovik bb, 0311979122670, l.k. br. 05CYB2709, MUP ZE-DO kantona, udio osnivača: -, -, broj i datum akta: Odluka o osnivanju Podružnice u Sarajevu, broj OPU 804/2007 od 4. 10. 2007. g. 

Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: Osobe ovlaštene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Društvo za trgovinu i usluge "GAMA-ELECTRONIC" d.o.o. Žepče, Odluka o osnivanju Podružnice 

1. Trtak (Nedima) Jasna, JMBG 1107972178511, l.k. br. 04BRD4562, MUP KS Sarajevo Centar, Sarajevo, Tabašnica 2, rukovodilac Podružnice bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti 

(SR-690/07-Z) 

 

OSOBNE ISPRAVE I DOKUMENTI 

DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPORABA
SLIJEDEĆI DOKUMENTI SE OGLAŠAVAJU NEVAŽEĆIM 

SARAJEVSKI KANTON 

Kovačević/Tadija/Ankica, Ličnu kartu broj 06BTL1336 izdata u Policijskoj upravi Novi Grad Sarajevo 

1/2 

Kovačević/Šefkija/Nusret, Lična karta broj 04BQB5775 izdata u Pol.upravi Ilidža 

1/3 

Berilo/Šećo/Almir, Vozačka dozvola broj 03BRA2959 izdata u Pol.upravi Centar 

1/5 

Govedarica/Momčilo/Mirjana, Diploma Političkih nauka Sarajevo 

1/8 

Durić/Omer/Ramiz, radna knjižica  izdata u Općini Hadžići 

1/12 

Kosovac/Selman/Aida, bankovna kartica broj 190014065-6 izdata u Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

1/13 

Potapov/Ilija/Vladimir, Vozačka dozvola broj 07BMB6989 izdata u Pol.upravi Stari Grad 

1/17 

Potapov/Ilija/Vladimir, Ličnu kartu broj 03BMA4034 izdata u Pol.upravi Stari Grad 

1/18 

Sirbubalo/Salko/Emir, Ličnu kartu broj 04BMD1768 izdata u pol.upravi Stari Grad 

1/19 

Kadrić/Avdo/Osman, Lična karta broj 04BTE6347 izdata u pol.upravi Novi Grad 

1/24 

Čeleievski/Sabrija/Hamdo, Ličnu kartu broj  07BTL5928 izdata u Policijskoj upravi  Novi Grad Sarajevo 

1/25 

Lasić/Asim/Zlata, Ličnu kartu broj   04BTH9207 izdata u Policijskoj upravi Novi Grad Sarajevo 

1/26 

SAmardžić/-/Nedeljko, Rješenje broj   03-347-23 auto škola "Mladost" izdato Općina Novi Grad Sarajevo 

1/28 

Granulo/Halil/Derviša, Ličnu kartu broj 05BQE3931 izdata u Pol.upravi Ilidža 

1/29 

Spahić/Bajro/Emir, Svjedočanstvo od III razreda Srednja škola za medicinske sestre i tehičare Sarajevo 

1/30 

Deljanin/Zamo/Mirsad, Lična karta broj 03BTD0214 izdata u Pol.upravi Novi Grad 

1/32 

Siručić/Nedžad/Nihad, Indeks broj 67063 Ekonomski fakultet u Sarajevu 

1/33 

Idrizović/Adem/Huzeir, Bankovna kartica broj 090057210-8 izdata kod Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

1/34 

Dedić/Kasim/Edin, Ličnu kartu broj 04BTH9933 izdata u Pol.upravi Novi Grad 

1/36 

Dedić/Kasim/Edin, Vozačka dozvola broj 04BTC4519 izdata u Pol.upravi Novi Grad 

1/37 

Čutuna/Meho/Suljo, Lična karta broj 03BSC6625 izdata u Pol.upravi Novo sarajevo 

1/39 

Ćupina/Smajo/Suad, Bankovna kartica broj 090019679-1 izdata kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

1/40 

Dubljević/Milan/Vanja, Lična karta broj 04BRF5775 izdata u Pol.upravi Centar 

1/41 

Kurtović/Selim/Bajram, Svjedočanstvo od I-III razreda i diploma o zav.ispitu Trgovačka škola u Sarajevu 

1/43 

Grišević/Hamid/Šemso, Vozačka dozvola broj 04BQA2563 izdata u Pol.upravi Ilidža 

1/45 

Krasnić/Mehdin/Mirso, Vozačku dozvolu broj 04BRB4762 izdata kod Pol.upravi Centar 

1/46 

Pišmo/Safet/Eldin, Pasoš broj  4596485 od 25.06.2004.  izdat MUP Kantona Sarajevo 

1/47 

Milišić/Uzeir/Arnela, Ličnu kartu broj   07BQF8669 izdata u Policijskoj upravi Ilidža 

1/48 

Feriz/Nail/Halid, Lična karta broj 03BTC1674 izdata u Pol.upravi Novi Grad 

2/3 

Ćimpo/Halim/Amir, GrasovaIskaznica RVI broj 03431 izdata u Općini Novi Grad 

2/4 

Kurtalić/Ramiz/Safet, Bankovna kartica broj 090079706-9 izdata u Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

2/5 

Šaćić/Omer/Ejub, Radnu knjižicu izdatu u Općini Kalinovik 

2/6 

Hebibović/Osman/Mujo, Saobrać.doz.br.BH 2758725 izdatu u Policijskoj upravi Novo Sarajevo 

2/8 

Imamović/Safet/Senad, Ličnu kartu br.05BQE8930 izdatu u Policijskoj upravi Ilidža 

2/9 

Imamović/Safet/Senad, Vozačku dozvolu br. BH 0622829 izdatu u Policijskoj upravi Ilidža 

2/10 

Kavazović Ismet, Saobrać.dozvolu br,BH 1361704 izdatu u Pol.upravi Novo Sarajevo 

2/12 

Feratović/Halim/Denis, Radnu knjižicu izdatu u Općini Ilidža 

2/13 

Šaban/Hajro/Binasa, Radnu knjižicu izdatu u Općini Ilidža 

2/14 

Pivić Fadil, Diplomu br.453 od 12,11.1976 Fakulteta za fizičku kulturu /DIF/ Sarajevo 

2/15 

Ratkovčić/Aleksandar/Zdravko, Lična karta broj 03BQA7307 izdata u pol.upravi Ilidža 

2/16 

Dedović Advija, Bank.kartica br.738738-29-113550 UPI Banka Sarajevo 

2/17 

Smajlović/Zijad/Anel, Ličnu kartu br.07BOC0628 izdatu u Policijskoj upravi Hadžići 

2/18 

Milišić/Brane/Tatjana, Saobr.dozv.br.BH 2427438 izdatuz u Pol.upravi Centar Sarajevo 

2/19 

Jagodić/Mirko/Dragan, Svjedoč.o završnom ispitu Elektrotehničke škole Sarajevo 

2/21 

Smajlović/Muhamed/Sead, Radnu knjižicu izdatu u Općini Novi Grad Sarajevo 

2/22 

Sefo/Mustafa/Huso, Svjedoč. I,II,III razreda i o završnom ispitu ETŠC "Jaroslav Černi " Sarajevo 

2/23 

Grcić/Zulfo/Ajka, Bank.karticu br. 190053540-0 Raiffeisen Bank Sarajevo 

2/24 

Hadžalić/Nahid/Ajla, Ličnu kartu br. 04BTI6373 izdatu u Policijskoj upravi Novi Grad Sarajevo 

2/26 

Zahirović/Šefik/Nefiza, Ličnu kartu br. 04BRE4000 izdatu u Policijskoj upravi Centar Sarajevo 

2/27 

Trhulj/Hivzija/Lejla, Bank.karticu 040004335-2 Raiffeisen bank Sarajevo 

2/28 

Adrović/Hivzo/Hazbija, Radnu knjižicu izdatu u Općini Vogošća 

2/29 

Kešetović Majda, Saobrač.dopzvolu br.BH 2238857 izdatu u Policijskoj upravi Novi Grad Sarajevo 

2/30 

Čomor/Ibro/Halil, Svjedoč.III razreda MŠC Škola metalskih zanimanja Sarajevo 

2/32 

Čolić/Esad/Armin, Ličnu kartu br.05BMD4784 izdatu u Policijskoj upravi Stari Grad Sarajevo 

2/34 

Čolić/Esad/Armin, Vozačku dozvolu br.24319 izdatu u Policijskoj upravi Stari Grad Sarajevo 

2/35 

Jusupović/Bego/Šemso, Vozačku dozvolu br.04BTD4093 izdatu u Policijskoj upravi Novi Grad Sarajevo 

2/36 

Šiljković/Mehmed/Mirza, Vozačku dozvolu br.04BTB3088 izdatu u Policijskoj upravi Novi Grad Sarajevo 

2/37 

Jagodić/Mirko/Dragan, Diploma državnog ispita vozača izdata u Saobraćajnoj tehničkoj školi Sarajevo 

2/38 

Džinović/Sead/Negrina, Ličnu kartu br. 06BSG9868 izdatu u Policijskoj upravi Novo Sarajevo 

2/39 

Džinović/Sead/Negrina,  Vozačka dozv. br. 06BSC9301 izdata u Policijskoj upravi Novo Sarajevo 

2/40 

Lendo/Elmedin/Lejla, Saobraćajnu dozvolu bBH 2043260 izdata u Policijskoj upravi Centar Sarajevo 

2/43 

Dedić/-/ Edin, Saobraćajnu dozvolu BH 2439675 izdata u Policijskoj upravi Novi Grad Sarajevo 

2/44 

Hasanović/Osmo/Semir, Ličnu kartu broj 05BMB8585 izdata u Policijskoj upravi Vogošća 

2/45 

Hasanović/Osmo/Semir, Vozačku dozvolu broj 05BNA7163 izdata u Policijskoj upravi Vogošća 

2/46 

Filipović/Davorin/Vedrana, Ličnu kartu broj 04BSD3269 izdata u Policijskoj upravi Novo Sarajevo 

2/48 

Dževlan/Ibro/Enver, Ličnu kartu broj 05BTK1687 izdata u Policijskoj upravi Novi Grad Sarajevo 

2/49 

Pantić-Plakalović Vesna, Radnu knjižicu izdatu Novo Sarajevo 

2/53 

Asančaić/Anto/Branimir, Ličnu kartu broj 03BRA7654 izdata u Policijskoj upravi Centar Sarajevo 

2/54 

Pejović/-/Jovo, Saobraćajnu dozvolu BH 1770126 izdata u Policijskoj upravi Novo Sarajevo 

2/55 

Maluhija/Mustafa/Abdulah, Ličnu kartu broj 06BQF1061 izdata u Policijskoj upravi Ilidža 

2/57 

Sudžuković/Muhamed/Safera, Ličnu kartu broj 03BMB0993 izdata u Policijskoj upravi Stari Grad Sarajevo 

2/58 

Selimović/Esed/Lejla, Ličnu kartu broj 06BRG6920 izdata u Policijskoj upravi Centar Sarajevo 

2/59 

Sarajkić/Mirfad/Alma, Ličnu kartu broj 06BQF4968 izdata u Policijskoj upravi Ilidža 

2/60 

Medvešek/Berislav/Berislav, Ličnu kartu broj 03BRA8982 izdata u Policijskoj upravi Centar Sarajevo 

3/1 

Nukić/Emin/Ašida, Ličnu kartu broj 04BNA5268 izdata u Policijskoj upravi Vogošća 

3/2 

Babajić/Bećo/Hedija, Ličnu kartu broj 03BTC0978 izdata u Policijskoj upravi Novi Grad Sarajevo 

3/3 

Ibišević/-/Ahmo, Iskaznicu G S P -a za prevoz šehidske porodice broj 02129 izdata Općina Ilijaš 

3/4 

Hadžialić/Ejub/Josip, Ličnu kartu broj 03BRA2774 izdata u Policijskoj upravi Centar Sarajevo 

3/5 

Jusupović/Mujo/Bego, LIčnu kartu broj 06BNC1427 izdata u Policijskoj upravi Vogošća 

3/6 

Božinović/Mahmut/Nermina, Ličnu kartu broj 03BRG6893 izdata u Policijskoj upravi Centar 

3/7 

Bojadžić/Ševko/Azem, Rješenje broj 03/2-347-592/90 taxi djel. izdato Općina Novo Sarajevo 

3/8 

Mioč/Ante/Franjo, Ličnu kartu broj 03BSA3470 izdata u Policijskoj upravi Novo Sarajevo 

3/9 

Monić/Mustafa/Alma, Lična karta broj 03BTB1445 izdata Pol.upravi Novi Grad 

3/10 

Zejnilović/Idriz/Ismet, Ličnu kartu broj 03BTC7092 izdata u Pol.upravi Novi Grad 

3/11 

Paldum/Esad/Amin, Svjedočanstvo od II razreda Peta gimnazija Sarajevo 

3/13 

Đozo/Meho/Adila, Lična karta broj 04BRD7943 izdata u Pol.upravi Centar 

3/15 

Abaz/Sead/Kenan, Lična karta broj 05BMD4598 izdata u Pol.upravi Stari Grad 

3/16 

Spahić/Mehmed/Sejida, Ličnu kartu broj 03BRA6511 izdata u Pol.upravi Centar 

3/17 

Bojadži/Memet/Abaz, radnu knjižicu izdatu u Općini Stari Grad 

3/18 

Hadžiisaković/Sulejman/Muhamed, Vozačka dozvola broj 03BRA0114 izdata u Pol.upravi centar 

3/19 

Hadžiisaković/Sulejman/Muhamed, Lična karta broj 03BRA0118 izdata u Pol.upravi Centar 

3/20 

Halimić/Alija/Sulejman, Iskaznica grasa RVI broj 00267 izdata u Općini Novi Grad 

3/21 

Mujagić/-/Muhamed, Vozačka dozvola broj 07BTE8687 izdata u Pol.upravi Novi Grad 

3/22 

Fazlagić/Mirsad/Emsud, Registarska tablica broj 544-J-984 izdata u Pol.upravi Novi Grad 

3/23 

Delahmet/Mujo/Bećir, Ličnu kartu broj 03BMA1492 izdata u Pol.upravi Stari Grad 

3/24 

Šakapara/Mesud/Almas, Ličnu kartu broj 03BSB5262 izdata u Pol.upravi Novo Sarajevo 

3/25 

Hadžiisaković/Sulejman/Muhamed, saobraćajna dizvola broj BH1530585 izdata u Pol.upravi Centar 

3/27 

Zilić/Avdo/Erminka, Bankovna kartica broj 190002851-3 izdata u Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

3/28 

Tabaković/Adil/Dino, Vozačka dozvola broj 04BQB1172 izdata u Pol.upravi Ilidža 

3/30 

Tabaković/Adil/Dino, Lična karta broj 03BQA1387 izdata u Pol.uprava Ilidža 

3/31 

Đono/Mujo/Refik, Ličnu kartu broj 03BMB2232 izdata u Pol.upravi Stari Grad 

3/32 

Hamamdžić/Avdo/Šuhreta, lična karta broj 07BME3495 izdata u Pol.upravi Stari Grad 

3/33 

Subašić/Džafer/Selver, Vozačka dozvola broj 04BMA7194 izdata u Pol.upravi Stari Grad 

3/34 

Subašić/Džafer/Selver, Lična karta broj 04BMC3478 izdata u Pol.upravi Stari Grad 

3/35 

Mujić/Ibro/Hajrudin, Svjedočanstvo od VIII razreda OŠ Džavid Haverić Sarajevo 

3/36 

Tolja/Jusuf/Sadeta, Vozačka dozvola broj 07BRD0093 izdata u pol.upravi centar 

3/37 

Trnka/Hamed/Bakira, Radnu knjižicu izdatu Općina Novo Sarajevo 

3/38 

Mehinović/Šefik/Lejla, Radnu knjižicu izdatu Općina Novo Sarajevo 

3/39 

Raos/Niko/Mara, Radnu knjižicu izdatu Općina Ilidža 

3/40 

Mujkić/Ragib/Ferid, Ličnu kartu broj 07BRG7502 izdata u Policijskoj upravi Centar Sarajevo 

3/41 

Stanić/Ilija/Tomislav, Svjedočanstva od I-III razreda i svjed. završnog ispita Građevinske tehničke škole u Sarajevu 

3/44 

Damjanović/Milenko/Goran, Indeks broj 1415 Šumarskog fakulteta u Sarajevu 

3/45 

Kurtanović/Lato/Sadija, Ličnu kartu broj 04BNB4073 izdata u Policijskoj upravi Vogošća 

3/47 

Kurtanović/Lato/Sadija, Vozačku dozvolu 04BNA4703 izdata u Policijskoj upravi Vogošća 

3/48 

Ajkunić/Mehmed/Ferida, Ličnu kartu broj 04BQC5165 izdata u Policijskoj upravi Ilidža 

3/49 

Ajkunić/-/Miralem, Bankovni račun broj 090077910-9 Raiffeisen bank Sarajevo 

3/50 

Hodžić/Ahmed/Muhamed, Ličnu kartu broj 04BQB4910 izdata u Policijskoj upravi Ilidža 

3/51 

Hodžić/Ahmed/Muhamed, Vozačku dozvolu broj 07BQC2130 izdata u Policijskoj upravi Ilidža 

3/52 

Hodžić/-/Muhamed, Saobraćajnu dozvolu BH 1356257 izdata u Policijskoj upravi Ilidža 

3/53 

Imamović/Hasan/Jasmina, Ličnu kartu broj 04BSD0845 izdata u Policijskoj upravi Novo Sarajevo 

3/54 

Hujić/Džemal/Vahid, Vozačku dozvolu broj 06BOA6758 izdata u Policijskoj upravi Hadžići 

3/55 

Čalija/Ahmed/Hatidža, Ličnu kartu broj 04BNB6343 izdata u Policijskoj upravi Vogošća 

3/56 

Gigollaj/Ali/Nexhmidin, Radnu knjižicu izdatu Općina Ilidža 

3/57 

Švrakić/Ibro/Ajka, Ličnu kartu broj 04BMC7159 izdata u Policijskoj upravi Stari Grad Sarajevo 

3/58 

Mumbašić/Dževad/Džena, Ličnu kartu broj 07BTL8973 izdata u Policijskoj upravi Novi Grad sarajevo 

3/59 

Mekić/Jasmin/Edin, Ličnu kartu broj 03BRB8294 izdata u Policijskoj upravi Centar Sarajevo 

3/60 

Karić/Halil/Aziz, Ličnu kartu broj 03BRA4407 izdata u Policijskoj upravi Centar Sarajevo 

3/61 

Tomićević/Vladimir/Višnja, Ličnu kartu broj 04BSF2175 izdata u Policijskoj upravi Novo Sarajevo 

3/62 

Ibišević/Rasim/Zumra, Radnu knjižicu izdatu Općina Novi Grad Sarajevo 

3/64 

Jelušić/Željko/Beatrica, Ličnu kartu broj 06BSH1424 izdata u Policijskoj upravi Novo Sarajevo 

3/65 

Bajrović/Vahid/Aldijana, Ličnu kartu broj 05BSG3739 izdata u Policijskoj upravi Novo Sarajevo 

3/66 

Jelušić/Željko/Barbara, Ličnu kartu broj 06BSH1436 izdata u Policijskoj upravi Novo Sarajevo 

3/67 

Halvadžija/Adem/Fatima, Ličnu kartu broj 05BQE3927 izdata u Policijskoj upravi Ilidža 

3/68 

Gaši/Nehru/Jasmina, Ličnu kartu broj 06BSG8076 izdata u Policijskoj upravi Novo Sarajevo 

3/69 

Gaši/Nehru/Jasmina, Vozačku dozvolu broj 06BSC8847 izdata u Policijskoj upravi Novo Sarajevo 

3/70 

Veseli/-/Emin, Rješenje broj 03 222 72 00 SUR Buregdžina "Otoka " izdato Općina Novo Sarajevo 

3/71 

Rizvić/Salih/Nermina, Ličnu kartu broj 04BMC5482 izdata u Policijskoj upravi Stari Grad Sarajevo 

3/72 

Bašić/Mustafa/Damir, Ličnu kartu broj 03BQA4041 izdata u Policijskoj upravi Ilidža 

3/73 

Spirijan/Nasko/Admir, Svjedočanstvo I razreda Trgovačke škole u Sarajevu 

3/74 

Velić/Halil/Amel, Ličnu kartu broj 07BTL8590 izdata u Policijskoj upravi Novi Grad Sarajevo 

3/76 

Kordić/Ivan/Slavko, Ličnu kartu broj 04BSE6673 izdata u Policijskoj upravi Novo Sarajevo 

3/78 

Sudžuka/Mensud/Selma, Svjedočanstvo završnog ispita Gimnazija "Dobrinja" Sarajevo 

4/1 

Durmić/Hasan/Haris, Ličnu kartu broj 04BNA4947 izdata u Policijskoj upravi Vogošća 

4/4 

Paleta/Destan/Amira, Ličnu kartu broj 04BQB7232 izdata u Policijskoj upravi Ilidža 

4/7 

Rožić/Stjepan/Zoran, Ličnu kartu broj 04BMD2325 izdata u Policijskoj upravi Stari Grad Sarajevo 

4/8 

Hunkić/-/Fatima, Ličnu kartu broj 04BTG9903 izdata u Policijskoj upravi Novi Grad Sarajevo 

4/10 

Jelašković/Mehmed/Ferid, Ličnu kartu broj 04BQC4303 izdata u Policijskoj upravi Ilidža 

4/11 

Božić/Uroš/Dušanka, Ličnu kartu broj 03BTA1388 izdata u Policijskoj upravi Novi Grad Sarajevo 

4/13 

Denišlić/Mustafa/Zlatko, Ličnu kartu broj 03BMB1074 izdata u Policijskoj upravi Stari Grad Sarajevo 

4/15 

Lendo/Elmedin/Lejla, Ličnu kartu broj 04BSD6463 izdata u Policijskoj upravi Novo Sarajevo 

4/16 

Lendo/Elmedin/Lejla, Vozačku dozvolu broj 05BSC3088 izdata u Policijskoj upravi Novo Sarajevo 

4/17 

Halepović/Muhamed/Aida, Ličnu kartu broj 04BRD9592 izdata u Pol.upravi Centar 

4/21 

Arnautović/Hasan/Nihada, Vozačka dozvola broj 04BQB2887 izdata u Pol.upravi Ilidža 

4/22 

Arnautović/Hasan/Nihada, Ličnu kartu broj 04BQD6786 izdata u Pol.upravi Ilidža 

4/23 

Nuspahić/Šerif/Nermina, Vozačka dozvola broj 03BRA4421 izdata u Pol.upravi Centar 

4/25 

Đono/Mujo/Refik, Vozačka dpzvola broj 04BMB1300 izdata u Pol.upravi Stari Grad 

4/26 

Đono/Mujo/Refik, Saobraćajna dozvola broj BH1998337 izdata u Pol.upravi Stari Grad 

4/27 

Dupovac/Sulejman/Sejo, Bankovna kartica broj 090011804-3 i 190025643-7 izdata kod Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

4/28 

Selimović/Hilmija/Zlatija, Ličnu kartu broj 03BRB5988 izdata u Pol.upravi Centar 

4/29 

Hasanović/Adem/Kasim, radnu knjižicu izdatu u Općini Centar 

4/30 

Fočo/Salem/Lejla, Radnu knjižicu izdatu Općina Ilidža 

4/31 

Smajović/Husein/Alija, Ličnu kartu broj 04BSD1118 izdata u Policijskoj upravi Novo Sarajevo 

4/32 

Kusmuk/Momčilo/Zoran, Ličnu kartu broj 05BSG1871 izdata u Policijskoj upravi Novo Sarajevo 

4/33 

Kusmuk/Momčilo/Zoran, Vozačku dozvolu broj 05BSC2510 izdata u Policijskoj upravi Novo Sarajevo 

4/34 

Janjoš/Vahid/Alen, Ličnu kartu broj 04BMC7719 izdata u Policijskoj upravi Stari Grad Sarajevo 

4/35 

Bjelopoljak/Fuad/Jasmin, Ličnu kartu broj 04CUB3999 izdata u Policijskoj upravi Kakanj 

4/37 

Šatrović/Ekrem/Elvis, Ličnu kartu broj 07BSH7128 izdata u Policijskoj upravi Novo Sarajevo 

4/38 

Oruč/Sulejman/Džejna, Svjedočanstvo I razreda Mješ. sred. polj. preh. i vet. škole u Sarajevu 

4/39 

Šemić/Mustafa/Ismet, Radnu knjižicu izdatu Općina Centar Sarajevo 

4/40 

Perendija/Mehmed/Ajida, Ličnu kartu broj 05BMD5842 izdata u Policijskoj upravi Stari Grad Sarajevo 

4/43 

Šehić/Džemal/Vejsil, Ličnu kartu broj 06BTK9374 izdata u Policijskoj upravi Novi Grad Sarajevo 

4/44 

Denišlić/Zlatko/Adnan, Saobraćajnu dozvolu BH 2621724 izdata u Policijskoj upravi Vogošća 

4/46 

Sarač/Dževad/Dino, Ličnu kartu broj 03BRB1530 izdata u Policijskoj upravi Centar Sarajevo 

4/47 

Selimović/Kemal/Meliha, Radnu knjižicu izdatu Općina Vitez 

4/48 

Golać/Islam/Miralem, Svjedočanstvo završnog ispita Elektoenergetske škole "Jaroslav Černi" SArajevo 

4/49 

Halebić/Osman/Mirza, Ličnu kartu broj 04BQB0502 izdata u Policijskoj upravi Ilidža 

4/51 

Halebić/Osman/Mirza, Vozačku dozvolu broj 04BQA3056 izdata u Policijskoj upravi Ilidža 

4/52 

Furtula/Juroš/Zorica, LIčnu kartui broj 06BTK5805 izdata u Policijskoj upravi Novi Grad Sarajevo 

4/54 

Popović/Ismet/Nusret, Ličnu kartu broj 07BSH5037 izdata u Policijskoj upravi Novo Sarajevo 

4/55 

Popović/Ismet/Nusret, Vozačku dozvolu broj 04BRB0877 izdata u Policijskoj upravi Novo Sarajevo 

4/56 

Tarana/Risto/Slavenka, Ličnu kartu broj 05BSG6632 izdata u Policijskoj upravi Novo Sarajevo 

4/57 

Galešić/Džafer/Nađija, Ličnu kartu broj 03BSA5380 izdata u Policijskoj upravi Novo Sarajevo 

4/58 

Hasanagić/Venceslav/Darko, Vozačku dozvolu broj 04BSB1375 izdata u Policijskoj upravi Novo Sarajevo 

4/59 

Hodžić/Munib/Vildana, Radnu knjižicu izdatu Općina Ilidža 

4/61 

Saković-Čolović Azra, Ličnu kartu broj 07BTM2343 izdata u Policijskoj upravi Novi Grad Sarajevo 

4/62 

Subašić/Izet/Admir, Vozačku dozvolu broj 06AUA7470 izdata u Policijskoj upravi Goražde 

4/64 

Hodžić/Sulejman/Sumeja, Indeks broj 4941/H Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevo 

4/65 

Stojanović/-/Radmila, Bankovni račun 090056084-8 Raiffeisen Bank Sarajevo 

4/67 

Čampara/Miralem/Selma, Ličnu kartu broj 04BRE6139 izdata u Policijskoj upravi Centar Sarajevo 

4/69 

Fazlić Fata, lična karta broj 04BPA6857, izdata PU Ilijaš 

UNSKO-SANSKI KANTON 

Šahinović Indira, pasoš broj 5482612, izdat 27. 6. 2007. KMUP Bihać 

Salihović Sead, lična karta broj 05COC8709, izdata 28. 1. 2005. u Policijskoj upravi Cazin 

Salihović Zuhdija, putna isprava broj 5058008, izdata 30. 11. 2006. u Policijskoj upravi Cazin 

Gračanin Muhamed, lična karta broj 03CPA1359, izdata u Policijskoj upravi Velika Kladuša 

Mistrić Damir, lična karta broj 06CMB3286, izdata 31. 8. 2006. u Policijskoj upravi Ključ 

Mistrić Damir, vozačka dozvola broj 07CMA4789, izdata 23. 11. 2007. u Policijskoj upravi Ključ 

Čeliković Silvana, lična karta broj 04CLC9902, izdata 22. 7. 2004. u Policijskoj upravi Bihać 

Ružnić Adil, lična karta broj 04COC0052, izdata 29. 9. 2004. u Policijskoj upravi Cazin 

Sarajlija Edis, lična karta broj 04CPA9638, izdata u Policijskoj upravi Velika Kladuša 

Begić Fatima, lična karta, lična karta broj 04CLB5552, izdata 15. 1. 2004. u Policijskoj upravi Bihać 

10 

Malkoć Dedo, vozačka dozvola broj 06CLC3147, izdata 16. 10. 2006. u Policijskoj upravi Bihać 

11 

Dizdarević Nedžad, lična karta broj 04CPB3224, izdata u Policijskoj upravi Velika Kladuša 

12 

Jašarević Mirzet, vozačka dozvola broj 04CPA3024, izdata u Policijskoj upravi Velika Kladuša 

13 

Jašarević Mirzet, lična karta broj 04CPA5813, izdata u Policijskoj upravi Velika Kladuša 

14 

Kantarević Ahmet, vozačka dozvola broj 04CPA7960, izdata u Policijskoj upravi Velika Kladuša 

15 

Kantarević Ahmet, lična karta broj 04CPA3958, izdata u Policijskoj upravi Velika Kladuša 

16 

Mešić Semir, lična karta broj 05COD9177, izdata 11. 11. 2005. u Policijskoj upravi Cazin 

17 

Seferagić Samija, račun broj 5061120-049554, štedna knjižica broj 14840 kod Volksbanke Sanski Most 

18 

Budimlić Hasnija, putna isprava broj 4509514, izdata 15. 10. 2003. KMUP Bihać 

19 

Mustedanagić Asmir, vozačka dozvola broj 03CPA0423, izdata u Policijskoj upravi Velika Kladuša 

20 

Čović Enes, pasoš broj 4069401, izdat 12. 12. 2002. KMUP Bihać 

21 

Šahović Drago, lična karta broj 04CMA4949, izdata 8. 7. 2004. u Policijskoj upravi Ključ 

22 

Šahović Drago, vozačka dozvola broj 07CMA4789, izdata 23. 11. 2007. u Policijskoj upravi Ključ 

23 

Bajramović Emir, lična karta broj 07CLE5381, izdata 2. 7. 2007. u Policijskoj upravi Bihać 

24 

Mehić Hasib, putna isprava broj 4134677, izdata 30. 10. 2002. KMUP Bihać 

25 

Mehić Hasib, lična karta broj 06COC3982, izdata 15. 8. 2006. u Policijskoj upravi Cazin 

26 

Elezović Nurija, vozačka dozvola broj 03CPA0677, izdata u Policijskoj upravi Velika Kladuša 

27 

Mizić Amra, lična karta broj 07COE9128, izdata 3. 7. 2007. u Policijskoj upravi Cazin 

28 

POSAVSKI KANTON 

Filipović Ilija, vozačka dozvola broj 06BWA4394, izdata MUP PK Odžak 

Ljevaković Džemal, Usora, radna knjižica broj 9752, izdata 4. 8. 1969., izdata u Tešnju 

TUZLANSKI KANTON 

Hamzić Mirsad, Sapna, diploma o završenoj Građevinsko-geodetskoj školi u Sarajevu, izdata 1983. 

Šiljić Fatima, lična karta broj 05CGA3387, izdata 2005. u Policijskoj upravi Doboj Istok 

Suljić Denis, indeks broj 587/03 Ekonomskog fakulteta u Tuzli 

Ibrić Hasan, račun broj 192517772-5 kod Raiffeisen banke d.d. Filijala Tuzla 

Hasinović Nihad, putna isprava broj 4061795, izdata 15. 4. 2003. u Policijskoj upravi Gračanica 

Kamarić Aida, lična karta broj 05CFC3667, izdata 5. 1. 2005. u Policijskoj upravi Gračanica 

Ikanović Anela, Hrasno Donje, Kalesija, putna isprava broj 4917484, izdata 20. 9. 2005. Ambasada BiH u Bonnu 

Omerović Elvis, putna isprava broj 4989505, izdata 25. 1. 2006. OA Kalesija 

Pjanić Edisa, putna isprava broj 4537677, izdata 19. 11. 2003. OA Kalesija 

Hadžić Meho, putna isprava broj 4051954, izdata 28. 1. 2003. OA Kalesija 

10 

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 

Fejzić Adnan, vozačka dozvola broj 04DDA1747, izdata CIPS Zavidovići 

Karahasanović Adnan, lična karta broj 05DDC1403, izdata CIPS Zavidovići 

Mulahusić Saliha, lična karta broj 05DDC2126, izdata CIPS Zavidovići 

Mešić Sifet, lična karta broj 05DDC4419, izdata CIPS Zavidovići 

Ćebić Fahir, lična karta broj 06DDC9704, izdata CIPS Zavidovići 

Dizdarević Mirnesa, lična karta broj 07DDD3096, izdata CIPS Zavidovići 

Muhić Šemsudin, lična karta broj 05DDC2803, izdata CIPS Zavidovići 

Muhić Šemsudin, vozačka dozvola broj 05DDA7149, izdata CIPS Zavidovići 

JANČEV MERMERI DOO TUZLA, PODRUŽNICA TEŠANJ, saobraćajna dozvola broj BH 2280599, izdata 31. 5. 2006. u Policijskoj upravi Tešanj 

Batarilo Željko, saobraćajna dozvola broj BH 2105186, izdata u Policijskoj upravi Zenica 

10 

Šarić Nesib, saobraćajna dozvola broj BH 2257313, izdata u Policijskoj upravi Zenica 

11 

Mujanović Selma, radna knjižica, izdata CIPS Zavidovići 

12 

SREDNJOBOSANSKI KANTON 

Kojadin Ilija, oročena štedna knjižica broj 784454-26-202203 kod UPI Banke d.d. Sarajevo, Poslovnica Novi Travnik 

Begić Ishak, lična karta broj 04DMA2709, izdata 9. 4. 2004. OA Jajce 

Rudić Mira, lična karta broj 05DMB4838, izdata 9. 3. 2005. OA Jajce 

Duvnjak Bernard, lična karta broj 07DMC2980, izdata 24. 9. 2007. OA Jajce 

Šljivo Fuad, lična karta broj 04DMA4369, izdata 7. 6. 2004. OA Jajce 

Šljivo Fuad, putna isprava broj 4833011, izdata 10. 6. 2004. MUP KSB/SBK Travnik 

Đikić Vlatka, lična karta broj 04DOA9975, izdata 2. 7. 2004. CIPS Bugojno 

Manjgafić Adis, lična karta broj 05DOC1957, izdata 19. 8. 2005. CIPS Bugojno 

Husić Admira, lična karta broj 04DOB8136, izdata 8. 12. 2004. CIPS Bugojno 

Vidović Ivica, lična karta broj 07DOC6503, izdata 15. 5. 2007. CIPS Bugojno 

10 

Brnada Zlatko, lična karta broj 04DOA3910, izdata 5. 2. 2004. CIPS Bugojno 

11 

Lozić Ferid, vozačka dozvola broj 07DFB6983, izdata OA Travnik 

12 

Didak Iva, vozačka dozvola broj 03DFA3385, izdata OA Travnik 

13 

Delić Zuhdija, vozačka dozvola broj 03DFA4009, izdata OA Travnik 

14 

Zahirović Mirsad, putna isprava broj 4435756, izdata OA Travnik 

15 

Grabus Muris, putna isprava broj 4711004, izdata OA Travnik 

16 

Jusić Senita, lična karta broj 04DFC6067, izdata OA Travnik 

17 

Grahić Elvira, lična karta broj 05DFE1096, izdata OA Travnik 

18 

Lozić Ferid, lična karta broj 05DFE0442, izdata OA Travnik 

19 

Ridžić Izudin, lična karta broj 05DFD9537, izdata OA Travnik 

20 

Delić Zuhdija, lična karta broj 03DFB2579, izdata OA Travnik 

21 

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON 

Ramić Rabija, osobna iskaznica broj 04BIB1914, izdata 2. 8. 2004. MUP HNK Konjic 

Pehar Dragica, osobna iskaznica broj 04BIA9343, izdata 17. 5. 2004. MUP HNK Konjic 

Ćosić Enes, osobna iskaznica broj 03BIA3349, izdata 17. 11. 2003. MUP HNK Konjic 

Subašić Ertan, osobna iskaznica broj 05BIB8787, izdata 4. 8. 2005. MUP HNK Konjic 

Nikšić Arif, osobna iskaznica broj 03BIA3139, izdata 4. 11. 2003. MUP HNK Konjic 

Džajić Arijana, osobna iskaznica broj 06BIC0538, izdata 11. 7. 2006. MUP HNK Konjic 

Jahić Armin, saobraćajna dozvola broj BH 1779408, izdata 7. 2. 2005. u Policijskoj upravi Konjic 

ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON 

Herceg Mario, osobna iskaznica broj 03DRA1080, izdata 9. 6. 2003. CIPS Ljubuški 

Mandić Marin, vozačka dozvola broj 04DUA2106, izdata 30. 4. 2004. CIPS Široki Brijeg 

Pejčinović Vlatka, osobna iskaznica broj 03DRA4667, izdata 29. 12. 2003. CIPS Ljubuški 

Lugonja Željko, vozačka dozvola broj 05DUA9788, izdata 12. 10. 2005. CIPS Široki Brijeg